Viktat könslotteri stred mot svensk lagstiftning

mars 30, 2009

Sveriges Landsbruksuniversitet fälldes idag för olaga könsdiskriminering vid Uppsala tingsrätt. Domen gäller 44 kvinnor som sökt till landets enda veterinärutbildning åren 2006 och 2007.

SLU fälldes för könsdiskriminering

SLU fälldes för könsdiskrimi-nering vars syfte var 50-50 utopin i arbetslivet

”Nu står det klart att det inte är tillåtet att diskriminera hur som helst bara för att uppnå en viss könsfördelning”, säger Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa som är kvinnornas ombud tillsammans med Clarence Crafoord. På Centrum för Rättvisas hemsida står att läsa: ”Under senare år har flera domar, bland annat från Högsta domstolen, slagit fast att det är olagligt att vika utbildningsplatser åt sökande utifrån etnisk bakgrund eller kön om man samtidigt nekar plats åt sökande med bättre meriter. Genom dagens dom har det för första gången klargjorts av en svensk domstol vad som gäller när de som gynnas respektive missgynnas har lika meriter. Innebörden av tingsrättens dom är att högskolorna måste sluta med att använda ”underrepresenterat kön” som skiljekriterium – då slipper tusentals unga liknande diskriminering i framtiden.”

Centrum för rättvisa anmälde som bekant  FRA-lagen till Europadomstolen efter att Europadomstolen fällt Storbritannien för en liknande signalspaningslag. Bara en parentes.

Tingsrätten konstaterar att den positiva särbehandlingen i SLU-fallet inte varit tillåten enligt EG-rätten och diskrimineringsförbudet i likabehandlingslagen. Staten, via JK, anser dock att antagningssystemet har stöd i lagen eftersom det bidrar till jämställdheten (50-50 definitionen av jämställdhet) inom veterinäryrket. Detta är inte det enda exemplet på statliga direktiv och lagar som krockar med varandra. Det finns minst två inneboende motsättningar inom förskolans läroplan Lpfö 98 som jag skrivit om tidigare. Någon borde åtminstone hjälpa förskolepersonalen att tolka de motstridiga direktiven vilka resulterat i den förvirring som viss förskolepersonal gett uttryck för i SOU 2006:75.

Slut på könslotteriet hos HSV

Slut på könslotteriet hos HSV

Nu har alltså de 44 kvinnorna fått rätt. Vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007 i ett så kallat ”viktat lotteri” har män getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med likvärdiga meriter att få utbildningsplats. Det viktade lotteriet medförde att enbart män (som sågs som det ”underrepresenterade könet”) antogs i den urvalsgruppen. Bakgrunden till detta viktade lotteri var att fler kvinnor än män läser till veterinär, och att detta på senare år har slagit igenom i veterinäryrket, och sedan några år är kvinnorna i majoritet. Detta anses ojämställt.

Är genusvetarna konsekventa i sina påbud?

Är genus-vetarna konse-kventa i sina påbud?

Vad förskräckligt! Detta är värre än alla krig och allt elände i världen sammantaget – fördelningen MÅSTE vara 50-50 överallt!!! Apropå denna typ av jämställdhet som genusetablissemanget förespråkar, innebär inte detta att det även inom äktenskapet då måste vara 50% kvinnor och 50% män i konsekvensens namn –  alltså en man och en kvinna!? Personligen spelar det inte mig någon roll vem folk gifter sig med, men jag är desto mer bekymrad över hur det egentligen står till med genusvetarnas och deras marionettpolitikers logiska förmåga. Och vad händer i denna 50-50-uppdelning med alla de andra kön som finns: de gränsöverskridande identiteterna, de androgyna, intersexuella, transsexuella, de som vill hemlighålla sitt kön, de med plastiskt kön , de med obestämbart kön osv.


Centrum för rättvisa
har också granskat underlag från Verket för Höskoleservice (VHS) och funnit 8000 fall av könsdiskriminering av samma typ vid antagning till högskolan i stort åren 2006-2008. Enligt Centrum för rättvisa använder två tredjedelar av landets högskolor könsdiskriminerande urvalskriterier (Om systematisk diskriminering i den svenska högskolan)  och antalet fall uppges ha ökat med 34% på tre år. Vanligast förekommande är det på populära utbildningar som läkare, psykolog och veterinär och i 94% av fallen har män gynnats på kvinnors bekostnad.

I Jämos beslut (sid 2 under ”Diskriminering i strid med svensk rätt”) konstateras att lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) innebär att högskolan är förbjuden att missgynna en student baserat på dennas könstillhörighet men att ”förbudet inte gäller om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan” och att detta förbud även gäller antagningsproceduren till högskolan. Men ”av Högskoleförordningen (1993:100), framgår bland annat att vid i övrigt likvärdiga meriter får urval göras med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter av underrepresenterat kön”. Enligt Jämos bedömning ges här inget stöd för positiv särbehandling – samma slutsats som regeringen och Diskrimineringskommittén dragit (SOU 2006:22 sid 675, och prop 2007/08:95 sid 41).
Jämo konstaterar att ”förarbetena till lagen är otydliga och motstridiga”, då det är ett ”berättigat intresse” att välja en manlig sökande före en kvinnlig för att ”förbättra rekryteringen av det underrepresenterade könet”, samtidigt som någon regel om positiv särbehandling inte föreslås i lagen, så man hänvisar till förarbetena till EG-domstolens dom C-407/98. Vidare stödjer man sig på att veterinäryrket numera enligt SOU 2004:43 är ”könsbalanserat” då andelen kvinnliga veterinärer på arbetsmarkanden år 2002 var 51% (jämfört med 4% är 1960).

Kan den globala uppvärmningen skada genusvetarna?

Kan den globala uppvärmningen skada genusvetarna?

Varför kan man inte ha en konsistent lagstiftning från början? Jo, det hade man ju, men då kommer genusvetarna och ställer till det och förstör rådande lagstiftning genom sina sjuka direktiv, samma situation som i Lpfö 98 alltså. Denna gång vägde dock lagen om likabehandling av studenter tyngre, en lag som genusvetarna/feministerna också stödjer  – alla ska behandlas exakt lika oberoende av kön, men vissa ska kvoteras in eller ut pga sin könstillhörighet. Que? Genusvetarna borde omedelbart kvoteras ut ur Universum. Förhoppningsvis kan den globala uppvärmingen bidra till att smälta ner deras till synes fasta argument till flytande form för att slutligen avdunsta bort från Jorden yta för evigt.

Vad var det nu Einstein sade: ”Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa, och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet, och en hel del mod, att göra det motsatta”.

I sinom tid ska jag och mina gelikar (flertalet medborgare i det här landet dvs) patrullera gator och torg för att rensa upp efter genusvetarnas mentala nedskräpning. Och den som inte har sitt antigenus-medlemsskap på fickan får skylla sina syndiga tankars godtrogna villfarelse själva! För att hinna med detta måste dock dygnet utökas från 24 timmar till ca 27 timmar. Jag hoppas att någon vettig politiker kan lägga in en motion om detta. Nu får det vara slut på feministmaffians trakasserier där inte bara förnuftet utan även hela självaste rättssystemet (som är baserat på förnuftet) sätts i gungning.

En isolerad genusenlav bortom civilisationens förtryckande strukturer

En isolerad genusenklav bortom civilisationens förtryckande strukturer

Låt genusvetarna bosätta sig i en könsneutral enklav med höga stängsel där de kan syssla med vad de vill – och låt oss se hur långlivad denna koloni blir med tanke på de dagliga hormoninjektioner invånarna kommer att påtvingas för att upprätthålla den artificiella könsneutraliteten. Alla som vill hoppa på genuståget kan flytta dit! Och med avskaffandet av alla maktordningar, härskartekniker och förtryckarstrukturer lär vi bevittna intressanta upplopp där Tiina Rosenberg med stekpannan i högsta hugg jagar en lesbisk transsexuell man för att denna vågat bära kjol när han spelat på en genusmedveten trumpet istället för att bära  det könsneutrala plagg som Nationella sekretariatet för genusstudier påbjudit. Genusvetarna dras obönhörligen mot det svarta hålet i Vintergatans mitt, detta har astronomerna känt till länge. Men för att vi inte ska gå under under genusvetarnas förvirrade agenda innan detta blir märkbart  (hastigheten är oroväckande låg enligt de preliminära beräkningarna) har jag redan nu tagit kontakt med ledande forskare här vid universitetet som ska hjälpa mig att iscensätta en artificiell kontinentalförskjutning för att förflytta hela denna genusenklav bort från planeten Tellus tills vidare. Leve vetenskapen!

Mer om könskvotering här(SVD), här (SVD) och här (DN).

Annons

Genuspedagogik i förskolan – del 2

mars 27, 2009

För ett tag sedan skrev jag blogginlägget Genuspedagogik i förskolan – del 1 och tänkte göra en längre serie, men så kom genustrumpeten upp mitt i allt så del 2 blev lite försenad, men här kommer den! 🙂

Könet spökar i genusvetarnas hjärnor

Könet spökar i genus-vetarnas hjärnor

Som ni alla vet är numera genusvetenskapen och extremfeminismen statsbärande ideologi i dagens Sverige. Medborgarna har inget att säga till om detta, utan det är förankrat i tysthet genom olika regeringsbeslut förklätt som jämställdhetssträvan. Ett ställningstagande mot genusvetarnas idéer, hur absurda de än må te sig, betraktas som ett ställningstagande emot jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag har påpekat att detta är deras starkaste retoriska grepp för att få bukt med kritiska röster.

Förskolans demokratiska uppdrag är via läroplanen Lpfö 98 kopplat till principen om alla människors lika värde i regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar, de tre övriga är successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) samt artikel 14 i Europakonventionen. I den svenska demokratiska värdegrunden ingår även genusvetarnas teorier som en nödvändig och oundviklig ingrediens för att uppnå jämställdhet. ”Den nordiska synen är att könet är en social konstruktion” slås det som bekant fast i flera av Statens Offentliga Utredningar om jämställdhet. Glöm hädanefter grundlagens kap 1, § 1: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, det som numera gäller är ”All offentlig makt i Sverige utgår från genusvetarna”, och detta utan att två likalydande riksdagsbeslut med val emellan hållits i enlighet med regelverket för att få ändra/upphäva en grundlag….

Organiserad barnomsorg
har bedrivits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Dagens förskola har sina rötter i barnkrubbornas fattigvård och barnträdgårdarnas pedagogiska filosofi (SOU 2006:75). Den första barnträdgården inrättades 1904, namnet kommer av att barnträdgården grundades på Fröbels pedagogiska filosofi där barnet ses som en planta som bör vårdas och växa i en miljö där självverksamhet och lek var de viktigaste principerna för att barnen skulle växa upp till fria tänkande människor, original – inte kopior. Fröbel ansåg att det var pedagogens främsta uppgift att skapa en miljö, både inre och yttre, där barnets alla inneboende anlag kan utvecklas. Fröbel lade genom sin pedagogiska filosofi och lekmaterial grunden till den moderna förskolan.

Ingår numera i ett statligt könspolitiskt projekt

Ingår numera i ett statligt könspolitiskt projekt

Mycket har hänt sedan dess. I Statens Offentliga Utredning SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan” (som utgör slutbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan) konstateras (bla på sid 19) att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projket” (sic!). Och man är inte sen med att skuldbelägga förskolepersonalen, som anses bära på medvetna och omedvetna föreställningar om kön som smittar av sig på barnen. Man talar tex om ”det dolda språket” (sid 146): ”Med det dolda språket, eller den outtalade och dolda läroplanen, menas då all den symbolik som finns i barnens omgivning och hos pedagogerna. Den engelska forskaren Valerie Walkerdine har i flera studier av förskolan visat att pedagogens dolda förväntningar på barnet innebär att det är pojkarna som ska leva upp till läroplanens uttalade målsättning av ett utforskande, aktivt, ifrågasättande och rörligt barn. Och att flickorna måste följa den outtalade och dolda läroplanen, som önskar ett passivt, lydigt, anpassningsbart och regelföljande barn”.

Bör inte alla barn vara lydiga och regelföljande? Varför ingår detta i den dolda (och underförstått förtryckande) läroplanen och inte i den uttalade läroplanen. Kan det inte vara just detta lydiga och regelföljande beteende hos flickorna som leder till att de senare lyckas bättre i skolan? Men just det ja, vi ska ju ha full anarki i svensk skola – alla barn ska genom destruktiva och utåtagerande handlingar få ge utlopp för sitt kreativa flöde. Som åtgärd sätter man sedan in kuratorer, antimobbningsteam och obligatoriska kurser i ”värdegrundsfrågor” samtidigt som man frågar sig hur det kunnat bli så här trots allt ”värdegrundsarbete”. Motstridiga signaler, är detta bra för barnen? Detta borde man påtala, men det lär inte hjälpa: ”Oavsett vad barnen och föräldrarna har för grundläggande värderingar måste förskolans barn och vuxna enas om en gemensam värdegrund för sin förskola.” (SOU 2006:75 sid 147).

Man skriver att förskolepersonalen, när genusvetarna gör intrång, oftast hävdar att de faktiskt bemöter barnen som individer och inte som kön, men detta vill genusvetarna inte veta av: ”Kanske är det, paradoxalt nog, bilden av Sverige som ett jämställt land som utgör det största hindret för att jämställdhetsarbetet i förskolan ska kunna ta fart” (sid 148).

Garanterad könsneutral lek förutsätter ett allvarligt kromosomfel

Garanterad könsneutral lek förutsätter ett allvarligt kromosomfel

Hur ser då detta jämställdhetsarbete ut i praktiken? Ja, det verkar finnas lika många metoder som genuspedagoger på den lokala orten. Men vissa metoder har fått stort genomslag. En av dessa är så kallad ”kompensatorisk pedagogik”, ett tappert försök till att implementera den könsneutrala överideologin. Till genusvetarnas stora fasa kan jag informera om att helt naturlig  (dvs utan påverkan utifrån i form av vuxna som styr leken)   ”könsneutral lek”(val av icke-könskodade leksaker som pussel med mera istället för könskodade leksaker som bilar och dockor) har forskarna hittills bara funnit hos en typ av barn – nämligen flickor med Turners syndrom, som saknar en X-kromosom och därför kallas X0-genotyper (källa: ”Köner sitter i hjärnan”, prof. Annica Dahlström) .

Kärnan i kompensatorisk pedagogik (sk Hjallipedagogik) är paradoxalt nog en uppdelning av barnen i pojk-respektive flickgrupper,  där man låter flickgruppen ägna sig åt ”pojklekar” och vice versa. I detta förutsätts således att barnen redan beter sig stereotypt utifrån kön och man anser att könsrollerna förstärks om pojkar och flickor leker tillsammans i förskolan. Men samtidigt har ju genusvetarna låtit oss förstå att pojkar och flickors lekbeteende inte har med det biologiska könet att göra – så varför ska man då dela upp dem efter yttre genitalier!? Det förekommer ju, som de själva hela tiden hävdar, stora individuella skillander inom varje könskollektiv – alltså kan denna pedagogiska modell  ha en förstärkande effekt istället för kompensatorisk, om man till exempel sätter en flicka som redan uppvisar ett pojkaktigt beteende i flickgruppen! Således borde genusvetarna istället i logikens namn dela in barnen efter uppvisat beteende om effekten verkligen ska var kompensatorisk. Men ni hör ju själva hur absurt allt detta låter att försöka likrikta ungarna i den heliga könsneutralitetens namn, som om de vore gensuvetarnas egna försökskaniner. Metoden fick genomslag efter det berömda genusexperimenterandet på förskolan Tittmyran i Gävle. Nu har barnen som gick på förskolan dock vuxit upp och flera har börjat studera på gymnasium, men uppföljningen visar att trots att de gått i förskola med jämställdhetsprofil så har de inte valt utbildningar som är annorlunda mot hur tonåringar väljer traditionellt.

En annan standardmetod är att ta bort ”könskodade” leksaker. På exempelvis Svartöstadens förskola i Luleå har man tagit bort alla bilar för att pojkarna genom att leka mest med dem ”könskodade” dem, och detta gav dessa leksaker ”högre status” och de skulle därför avlägsnas (SOU 2006:75, sid 107). Motiveringen: ”Det är vi vuxna som kodar materialet och aktiviteterna, och barnen kommer ändå att möta de mest könskodade leksakerna utanför förskolan.” (!) På förskolan Kullegården i Partille har man istället för att plocka bort något valt att köpa in fler flickleksaker, samtidigt som personalen ”arbetar för att avkoda allt material och ge det samma status” (sid 110). Vilken vanvettig idioti! Är det verkligen vuxna människor vi pratar om här? Det ”pojkkodade materialet kan” enligt de statliga utredarna ”kopplas till hierarkin i genusordningen som ger det pojkar ägnar sig åt ett högre värde.” Och (vi är fortfarande på sid 110 – låt denna sida bli symbolen för hur  mycket idioti som kan rymmas på en enda sida i en svensk statlig utredning) ”Flera förskolor arbetar för att höja statusen på flickornas lekar och material och försöker bryta trenden att pojkar inte kan ägna sig åt det som förknippas med flickor”. Det är nämligen denna preferens hos pojkar att leka med pojkleksaker samtidigt som de inte frivilligt leker med flickleksaker i av genusvetarna önskad utsträckning, medan flickor gärna leker med pojkleksakerna, som leder till den av genusvetarna fastslagna ”pojkmaterialets högre status”.

Många har börjat undra över hur det ser ut i genusvetarnas hjärnor

Många har börjat undra över hur det ser ut i genusvetarnas hjärnor

Och att sitta och anklaga förskolepersonalen och barnen för att agera ”genuspoliser” är helt absurt! Personalen på flera förskolor hävdar i den statliga utredningen att de faktiskt anser att de bemöter barnen som individer – barnet självt sänder ju signaler till omgivningen om vad det gillar eller ogillar, och bemötandet anpassas efter det för att göra barnet nöjt.  Men det vill inte gensuvetarna veta av – barnets signaler ska man tydligen ignorera till förmån för den könsneutrala utopi de förespråkar. Barnet vet inte sitt eget bästa och signalerna beror på en redan ingrodd ”internalisering” av den rådande könsmaktordningen! Kan någon läkare i min läsarskara boka tid för lobotomi av genusvetarnas  hjärnor tack, eller i alla fall en standard scanning med magnetröntgentomografi för att se vilka (om några) hjärncentra som är aktiva i gensuvetarnas hjärnor och därefter sätta in adekvat behandling, möjligen något antipsykotiskt?

Själv fick jag den 27 december tillfälle att debattera i TV mot en genusvetare som ansåg att lekplatser förstärker maktstrukturer. Glöm inte att det är era skattepengar som finansierar idiotin genusvetarna ägnar sig åt och att det är era barn som kommer att ingå i deras ”könspolitiska projekt” samt bli offer för deras experimentlusta. Ta reda på vad som försiggår i dina barns förskola och kontakta media så att vansinnet lyfts fram i offentlighetens ljus!


Vem lurar vem?

mars 24, 2009
Vissa får vissta aldrig nog

Vissa får visst aldrig nog...

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin som ofta kritiserat andra för girighet har själv varit med att fatta det beslut som lett fram till att AMF:s förre vd Elmehagen fått ett pensionsavtal värt 48,5 miljoner under de senaste fem åren. ”Jag är så olycklig för det här”, säger Lundby-Wedin. Ska man tro på det!? Och på att hon blivit ”grundlurad”? Det är tydligen inte det enda pensionsavtal hon godkänt, och ändå kom detta som en ”överraskning”...Det är bra att de svagas företrädare visar sitt rätta ansikte ibland.

Det mänskliga psyket är komplext, logiken saknas ofta. Hur kan vi förstå och tolka det hyckleri som vissa skamlöst ger uttryck för, och hur ska vi då agera? De teorier som finns för samarbete inom djurriket, exempelvis reciprok altruism som bygger på en balansgång mellan ärlighet/samarbete och fusk/svek, går också att applicera på samarbete människor (eller grupper av människor) emellan. För att den reciproka altruismen ska fungera krävs en sund skepsis mot andra, vilket är naturens självreglerande mekansism för att hålla antalet fuskare nere. Detta borde vara tillämpbart inom flera olika sfärer även om det ger en förenklad bild av hyckleriet i landet.

Svensk fackföreningsrörelse kan ju till exempel, som vi numera vet, ses som en konflikt mellan fusk och samarbete, dock inte mellan arbetstagare och arbetsgivare som man skulle kunna tro, utan mellan fackets styrelseledamöter och de egna medlemmarna. Att utveckla teorier om samarbetet mellan själviska, misstänksamma och möjligtvis icke-läskunniga fackpampar borde därför omgående lanseras som ett nytt forskningsområde inom den humana sociobiologin.

Reciprok altruism är vanligt i djurvärlden

Reciprok altruism är vanligt inom djurvärlden...

Flera djurarter beter sig självuppoffrande, dvs på ett sådant sätt att chansen till överlevnad hos andra individer ökar medan den minskar hos dem själva. Det finns två förklaringar till detta, släkturval och reciprok altruism, och det är dessa två som evolutionsforskarna anser skapar lojalitetsband mellan individer inom en grupp. Djur som ingår i samma grupp är av naturliga skäl genetiskt besläktade, och släkturval innebär att naturen gynnar samarbete inom en sådan grupp. Genom att öka möjligheterna för en nära släkting till överlevnad och reproduktion kommer man ju samtidigt att öka antalet kopior av sina egna gener eftersom närstående släktingar liknar varandra genetiskt. Dessutom kommer man också att öka antalet kopior av sin egen genetiskt betingade önskan att hjälpa sina nära, eftersom det är troligt att även ens släktingar också bär på de gener som genererar denna egenskap. Naturligt urval favoriserar alltså genetisk själviskhet snarare än individuell och därför kan det ibland vara bättre att närstående individer samarbetar än att de är själviska individer. Hur ska man då tolka bonusregnet? Är Wanja Lundby-Wedin genetiskt defekt, eller ska ”närstående individer” här tolkas som den slutna krets av själviska individer som sitter i de statliga bolagens styrelser och som då inte är släkt med sin organisations medlemmar?

...även mellan individer som inte är direkt besläktade

...även mellan individer som inte är direkt besläktade

Det finns även en form av kooperativt beteende som inte nödvändigtvis omfattar individer som är släkt med varandra. Sådant samarbete bygger på ett ömsesidigt förtroende och kallas reciprok altruism. Man har upptäckt att djur som inte är släkt samarbetar om de på sikt kan förvänta sig att vinna mer än de satsar. Men vissa djur försöker fuska, och fusk i detta sammanhang innebär att en individ drar fördel av andra utan att återgälda samarbetet. Naturligt urval gynnar så klart fusk eftersom den som fuskar får mer än den som är en ärlig reciprok altruist. Man om fusk inte kan förhindras skulle reciprok altruism aldrig utvecklas, och därför har naturen utvecklat en självreglerande mekanism som ser till att hålla antalet fuskare nere.

De övriga djuren upptäcker nämligen fusk och svarar med att sluta samarbeta med de individer som sviker. Då kan fuskaren inte längre dra nytta av den reciproka altruismen hos de andra och får sämre chanser att överleva. Reciprok altruism kräver vidare konstant vaksamhet mot fusk och svek.Vissa biologer har därför framfört tanken att vissa mänskliga känslor som exempelvis misstänksamhet utvecklats för att den reciproka altruismen skall fungera. Detta innebär att Lundby-Wedin måste avgå eller avsättas om inte den reciproka altruismen som fenomen ska gå förlorad.

Reciprok altruism

Kan det vara bra att hyckla och ljuga ur ett kulturevolutionärt perspektiv?

Djuren förebygger alltså fusk genom att välja att bara samarbeta med andra djur som också samarbetar, dvs de samarbetar bara med de djur som också är ärliga reciproka altruister. På så sätt kan förtroende etableras mellan själviska och ömsesidigt misstänksamma individer, som tex LO:s ordförande och organisationens medlemmar, problemet här är att dock att de senare oftast inte är själviska och misstänksamma utan hårt arbetande och godtrogna, och det är därför det naturliga urvalet fortfarande inte selekterat bort Lundby-Wedin från ordförandeposten.

Men man måste vara försiktig när man applicerar teorin om det naturliga urvalet på människan, eftersom det tillkommit en parallell process – nämligen en kulturell evolution. En kulturell överföring av idéer och färdigheter sker parallellt med genetisk överföring, och mycket tyder numera också på att dessa två typer av evolution inte är oberoende av varandra. Därför är det dags att utforma en teori inom den humana sociobiologin kring samarbetet mellan själviska och hycklande fackpampar och hur detta samarbete påverkar medlemskåren och i förlängningen det sociala kapitalet i landet. Jag ska genast börja lobba för detta!


Varifrån kommer genusvansinnet?

mars 20, 2009

Idag publicerades min slutreplik Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan på SVD Brännpunkt.

Jag antar att trumpethistorien i och med detta är över. Kvar finns dock andra intressanta projekt i Vetenskapsrådets projektdatabas (ligger med jämna mellanrum nere), som genusperspektiv på svenska landskap, genusperspektiv på distansundervisning (2,5 miljoner för att  undersöka om könets betydelse för hur man uppfattar en distanskurs, här kan inte läraren utöva öppet förtryck då student och lärare aldrig träffas, men kan det hända att förtrycket manifesterar sig ändå i kursupplägget?), genusperspektiv inom  akademin (5 miljoner för att undersöka könsfördelningen inom olika sfärer), 3 miljoner för att undersöka  huruvida fördomar om kön ärvs eller är sociala konstruktioner liksom könet självt, hur man kan anlägga ett genusperspektiv på genusperspektivet osv osv….

Jag värnar givetvis mina landsmäns mentala hälsa, men jag måste ändå väga den mot de fördelar det faktiskt på sikt kan innebära att upplysa folket i frågor man helst vill blunda för, och därför levererar jag följande horribla upplysning nu: Det planeras ett EUROPEISKT CENTRUM FÖR EXCELLENT TRANSNATIONELL GENUSFORSKNING I SVERIGE!!

Den svenska ångesten kommer att manifesteras i form av ett excellent transnationellt genuscentrum

Den svenska ångesten kommer att manifesteras i form av ett excellent transnationellt genuscentrum

Läs om Vetenskapsrådets ”excellenssatsning””starka svenska genusforskningsmiljöer” med det uttalade slutmålet från de involverade att skapa ett ”europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Sverige”. Läs och begrunda vad som pågår i tidningen Genusperspektiv 1/09.


Universiteten i Umeå, Uppsala och Linköping/Örebro, som numera alltså benämns ”excellensmiljöer”, omfattas just nu av Vetenskapsrådets stora femåriga satsning på ”excellent genusforskning”  (som inleddes 2007), och nu är planen alltså att ”göra arbetet bestående” även efter 2011.

Vem ger förresten ut det forskningspolitiska nyhetsbrevet (sic!) Genusperspektiv? Jo, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, som invigdes 1998 efter att riksdagen år 1997 beslutat att ett nationellt sekretariat skulle inrättas som ett led i en större satsning på forskning med köns- och genusperspektiv. En politisk satsning på genusforskning skulle ”förändra stelnade kunskapssystem” hette det i förarbetena inför satsningen.

Sekretariatet har två olika regeringsuppdrag, dels det ursprungliga uppdraget att  sprida genusperspektiv i forskning, och dels det nyare uppdraget att ”bygga upp ett stöd för praktisk jämställdhetsintegrering” – Jämi, se regeringsbeslutet undertecknat av nuvarande regering.

Sekretariatets uppdrag är att överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat både inom och utanför universitetet, att arbeta för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt att analysera dess status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden.

I sekretariatets förordning i Svensk författningssamling (SFS)
står att läsa:

Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

– överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,

– analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och

– arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse.

Halva befolkningen ska jobba med att anlägga ett genusperspektiv på den andra halvan

Halva befolkningen ska jobba med att anlägga ett genusperspektiv på den andra halvans verksamhet

Och här står vi idag, drygt tio år senare efter ett regeringsbeslut om ett nationellt genussekretariat, med en enorm byråkratisk propagandaapparat med det statligt sanktionerade uppdraget att hjärntvätta folket inom alla sektorer. Genusperspektivet ska aktivt anläggas på hela svenska folkets verksamhet, på uppdrag av (den förra såväl som den nuvarande) regeringen. Halva befolkningen kommer att jobba med att anlägga ett  genusperspektiv på den andra halvans verksamhet. Vilken utomordentligt smart arbetsmarknadspolitisk åtgärd!

De tre universiteten i ”excellensmiljöerna” har följande respektive teman:


Uppsala (Forskningsprogrammet GenNa): genus och fysik, genus och djurforskning, genus och didaktik, genus och neurovetenskap, genus och bioetik, genus och biosocialitet.
Umeå (Forskningsprogrammet ”Challenging gender”): genus och demokrati/social rättvia, genus och emotioner, genus och våld, genus och hälsa, genus och normalisering.
Linköping/Örebro (Övergripande tema ”Gendering excellence”): genus, sexualitet och global förändring; Dekonstruktionen av hegemonisk manlighet och manliga hegemonier; Skillander och sanktioner: sexuell hälsa, kropp och ”empowerment”.

Den stora Sverigebaserade centrat för ”transdisciplinär och transnationell excellent genusforskning” är tänkt att förläggas i Linköping, och man förväntar sig en ordentlig uppbackning från genusforskarsamhället samt från nationella och internationella finansiärer.

Tillsammans har man också påbörjat ett mer aktivt arbete med forskningsansökningar till EU, och under hösten planerar de tre ”excellensmiljöerna” att resa till Bryssel för att visa upp och lobba för svensk genusforskning. Europa går mot sin undergång. Kommer övriga länder verkligen att köpa detta trams? Det kan jag på rak arm säga att de inte kommer att göra. I Östeuropa kommer man att ta sig för pannan men troligen ändå införa alla påbud från EU som innebär  någon form av ekonomiskt stöd. I Västeuropa lyckas man med hjärntvättsmetoden, och i Östeuropa med ekonomiska medel (de senare är nämligen numera immuna mot den typ av marxistisk hjärntvätt som genusvetarna levererar). Låt oss hoppas att östeuropéerna inte säljer sitt förnuft för pengar, och låt oss hoppas att västeuropéerna tar sitt eget tillfånga och kanske samlar mod (för många har förnuftet kvar) att protestera mot oegentligheter som blir katastrofala på sikt.

Genusvetarna eftersträvar ett amöbasamhälle även till priset av att evolutionen stannar av

Genusvetarna eftersträvar ett amöbasamhälle även om priset blir att evolutionen avstannar

Genusvetarna vill gärna avskaffa könet, det biologiska såväl som det sociala (det förra eftersom det  enligt vetenskapen har inflytande på det senare, även om genusvetarna sällan officiellt vill prata om detta), och när vi alla omvandlats till dessa ”könslösa” varelser så kommer vi blott att kunna föröka oss genom delning likt amöbor. En röst på de politiker som upprätthåller genusmaffians verksamhet är därför en röst på ett amöbasamhälle. Detta innebär förvisso att evolutionen avstannar, men vad har väl denna lilla detalj för betydelse när vi faktiskt pratar om att uppnå ”jämställdhet” a la 2009!


Ett alternativt IQ-test

mars 18, 2009

Hur smart är du?

Hur smart är du?

Jag vet att mina bloggläsare är smarta, men har trots det tagit mig friheten att utforma ett litet IQ-test som ni borde anstränga er att klara av. Det kan inte ses som annat än ett tecken på hög emotionell intelligens att ni uppmärksammar detta test, och det faktum att ni överhuvudtaget svarar kommer därför att räknas in i den emotionella intelligensdelen och viktas i enlighet med teorin om multipla intelligenser och deras respektive relativa betydelse för totalvärdet, medan den som inte utför detta test kommer att tilldelas ett IQ i form av ett stort negativt tal (i absoluta termer) som mitt oberäkneliga psyke (som är en äkta slumpgenerator) kommer att slumpa fram i ursinne och vredesmod över den bristande uppmärksamheten. Och apropå uppmärksamhet så uppmärksammade Dick Erixon på sin blogg en sak jag kommenterade igår om svensk skola.

Speciellt måste de av mina studenter som tentar på fredag göra detta IQ-test, och jag vill redan nu betona att jag inte tolererar att de som också läst relativitetsteori transporterar sig själva fram till tentamensdagen för att se hur tentan ser ut i förväg, även om jag skulle uppskatta att den som gör det informerar mig eftersom jag också skulle vilja se hur tentan ser ut redan nu, så slipper jag göra den. Jag är nämligen lite efter här av oförklarliga skäl och har just satt en genusforskare att utröna vad detta beror på. Det kan ju vara så att tiden är en social konstruktion skapad av det maktfullkomliga patriarkatet, och då är det inte mitt fel att jag inte hinner med allt när tiden är en manlig norm.

Här följer frågorna, som är tydligt kategoriserade för att testa de olika aspekterna av er IQ. Det finns två alternativ att välja på, men man kan skriva till ett eget om man inte tycker att a) eller b) passar – detta tas då med i beräkningen för den kreativa förmågan i intelligensdelen, som det inte finns någon fråga för, just för att denna förmåga inte låter sig testas utan försökspersonen måste själv visa på att han/hon besitter den.

1. (Jämställdhet) På hur många sätt kan man göra en bolagsstyrelse jämställd om det finns åtta olika kön och ett oändligt kontinuum av gränsöverskridande identiteter dem emellan?

a) Genom att könsneutralisera hela spektrat först och sedan slumpa fram ledamöterna.

b) Vi ska inte ha några bolagsstyresler utan en platt ledningsstruktur med inslag av anarki.

2. (Naturlig instinkt) Vad är gubbslem?

a) De som sitter i bolagsstyrelserna i uppgift 1.

b) En encellig alg som exploderar när man rör vid den och därför utgör ett hot.

3. (Idéhistoria) Vad är 1+1?

a) 2

b) 1, eftersom en politiskt korrekt idé kombinerad med en annan politiskt korrekt idé ger en till (fast mer omfattande och mentalt begränsande) politiskt korrekt idé. Jämför resonemanget om en sandhög ovanpå en annan sandhög som ger en (fast större) sandhög.

4. (Ordförråd) Vad står FI för?

a) Feministisk Idioti

b) Förvirrat Initiativ

5. (Intuition) Var är det filosofiskt omtvistade begreppet ”tomma intet” beläget?

a) Ingen vet. Flera tankesmedjor och filosofer letar efter det just nu efter att jag mailat dem.

b) Det är inte beläget någonstans rent geografiskt utan är en benämning på det tomma tillstånd bestående av just ingenting som skapas i samma ögonblick som en genusvetare försöker tänka en heteronormativ tanke.

6. (Sakkunskap) Vilket tangentsbord-tecken ska stå här:___?

a) En smily.

b) En punkt, eftersom det är denna interpunktion som mest kan liknas vid den ensamma exciterade elementarpartikel som utgör ett förstadium till den enda hjärncell  som svävar runt i politikernas hjärnor, och som när den övergår från sitt exciterade tillstånd till grundtillståndet kommer att frigöra precis den energimängd som krävs för att genom interferens neutralisera den chockvåg som kommer att gå genom etablissemanget den dag jag bloggar bort genusvetarna från det offentliga rummet.

7. (Politisk korrekthet) Hur många kommunistiska löv växer det på den patriarkala struktur som kan liknas vid ett matematiskt träd (dvs en sammanhängande graf utan cykler där antalet noder minus antalet kanter är lika med 1) och vars rötter grävt sig djupt ner i folkets medvetande?

a) Inga, Alliansen har kokat ihop en feministisk soppa av dem åt folket.

b) Det växer inga patriarkala strukturer i Sverige utom i genusvetarnas hjärnor efter att de tuggat på en hallucinogen svamp.

8. (Fysik) Vilket värde får studskoefficienten när man kastar ett normalstort ägg på en vänsterextremist?

a) Värdet går inte att beräkna generellt då det beror på om ägget är lika ruttet som mottagaren.

b) Noll, det studsar inte alls utan fastnar i vänsterextremistens hår och balsamerar dreadsen som därigenom återfår sin rörlighet.

Läs mer om dessa varelsers beskaffenhet i näst sista stycket i detta inlägg.

9. (Matematik) Vad händer om man integrerar en patriarkal funktion med avseende på den sedan länge bortglömda variabeln folkvett?

a) Integrationen tar skada pga variabelns natur och integralen låter sig därmed inte beräknas.

b) Den patriarkala strukturen omvandlas till en primitiv funktion.

10. (Litteratur) Vilken matematiker (som för övrigt bevisade primtalssatsen 1896 – en uppskattning av hur tätt primtalen ligger) sade: ”The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex plane.”?

a) Jacques Hadamard

b) Göran Persson

11. (Minne) Hur många kommentarer blev det på min senaste SVD Brännpunkts-artikel om genustrumpeten inom de tillåtna 72 timmarna?

a) 616 stycken

b) 16,6 stycken

12. (Mediakoll) Vad handlar dagens SVD Brännpunkt om?

a) Kris i svensk utrikesförvaltning.

b) Kris i svensk inrikesförvirring.

13. (Visuell förmåga) ”Det är alltså inte säkert att feministerna lider av ett förskjutet expansivt grundtillstånd med stämningskongruenta psykotiska symptom som man skulle kunna tro. Däremot är det dissociativa symptomet i form av upphävd identitetsupplevelse ett faktum – detta är ju själva slutmålet för övrigt. Men ändå, på grund av det tidvis gravt desorganiserade tänkandet kombinerat med små anatomiska förändringar som förvränger den konstruktiva förmågan på ett omedvetet plan, kan man säga att det feministiska kollektivet som helhet saknar sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.”

Hur många ord innehöll denna mening? Du får INTE gå tillbaka och titta på meningen en gång till!

a) Jag vet inte, jag orkade inte räkna.

b) 79.

Lycka till!


%d bloggare gillar detta: