Vad sysslar Vetenskapsrådet med?

Denna artikel skickade jag in till SVD Brännpunkt och den publicerades den 28 februari här. Nedanstående text är densamma som den i SVD. Artikeln baseras på ett projekt som beviljats anslag från vetenskapsrådet (återfinnes i VR:s projektdatabas med dnr 2008-528) – HÄR.

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. För inte alltför länge sedan kritiserade jag genusidéernas inflytande över svenska förskolor men det stannar inte där. En liten klick experter i det här landet som fått oproportionerligt stort inflytande har nämligen som uttalad målsättning att ”genusperspektivet” ska genomsyra all privat och offentlig verksamhet i landet, så även forskningen.

Genusperspektiv inom trumpetforskning - ett länge försummat område

Genusperspektiv inom trumpetforskning - ett länge försummat område

Inom Vetenskapsrådet finns en särskild Genuskommitté med uppgift att ”verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen”. En sökning i Vetenskapsrådets projektdatabas ger en tydlig bild av hur långt genusvansinnet gått. Man har beviljat över en halv miljon kronor för ett treårigt projekt inom musikvetenskap med titeln ”Trumpeten som genussymbol” (diarienr 2008-528), där man bland annat ska ” problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar, som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet.”

Projektbeskrivningen talar för sig själv, jag citerar några utvalda delar:

* Den övergripande frågeställningen är att undersöka vilka mekanismer och sociala och kulturella sammanhang i tid och rum som gestaltas, skapas och återskapas genom trumpeten som genussymbol. För att kunna utkristallisera dessa, blir det nödvändigt att problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar, som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet. Vilka normer ligger bakom detta? Hur kommer dessa till uttryck och hur tvingande tycks de vara?

* Frågor som leder mig är: Vilken klang i trumpetens breda klangspektrum blir till norm och vilken klang uppfattas som avvikande och kallas för kvinnlig respektive manlig? Vad händer med klangen, när trumpetaren spelar med en ”kvinnlig klang”? För att komma åt konstruktionen av ”trumpetbilden”, ska jag även analysera trumpetdiskurser både i akademisk tradition och i populära sammanhang.

* Någon liknande studie har inte tidigare gjorts. Genusperspektiv har länge inte tagits i beaktning inom trumpetforskningen….På det viset innebär det planerade projektet ett viktigt kunskapstillskott inom forskningsfältet. Intresset för genusforskningen ligger i att
undersökningen kommer att belysa hur genus konstrueras i musiksammanhang, kopplat till instrumentet trumpet.

Bakom matematisk notation ryms en inbyggd könsmaktsordning

Bakom matematisk notation gömmer sig en inbyggd könsmaktsordning

Jag utgår ifrån att jag skulle få stöd på liknande sätt om jag gör en projektbeskrivning i matematik där jag kan ägna tre år åt att studera flerdimensionell analys ur ett genusperspektiv, tex hur matematiken som vetenskap omedvetet genom sitt bruk av variabler och normer befäster stereotyper och förstärker den i samhället rådande könsmaktsordningen.Så här skulle en ansökan kunna se ut:

* Jag tänkte börja med att ur ett genusperspektiv problematisera klassen av ekvationer i två variabler x och y, där x utgör den kvinnliga komponenten och y den manliga. Hur ofta förekommer y i förhållande till x, och vilken av dessa variabler tilldelas genomgående den högsta exponenten i såväl forskningsartiklar som studentlitteratur? Hur påverkar detta i ekvationen inbyggda könsmönster den kvinnliga studentens självbild, och vilka mekanismer ligger bakom den förtryckarstruktur som döljer sig inom flerdimensionell analys? Vilka matematiska normer (olika sätt att mäta längden av en vektor i ett normerat rum) ligger bakom detta problematiska faktum?

* För en heltäckande analys måste man här även inkludera begreppet intersektionalitet, som innebär att ekvationen skapar sin identitet även utifrån övriga ingående variabler, utöver x och y. Frågor som leder mig är: Kan man könsneutralisera en godtycklig ekvation i flera variabler genom en transformation eller social konstruktion som återför alla variabler på en icke-könskodad variabel z? Vad kan man i så fall säga om den primitiva funktion som erhålls efter integration med avseende på z? Är den primitiva funktionen manligt könskodad medan den komplexa variabeln z är kvinnlig? Denna hypotes har starkt experimentellt stöd men måste ledas i bevis. Hur kan man i så fall problematisera att kvinnligt/manligt gestaltas, skapas och återskapas i ekvationen även efter könsneutraliseringsprocessen?

* Detta genusperspektiv är helt nytt – ingen liknande studie har tidigare gjorts för att problematisera flervariabelanalysen utifrån de könsroller som de olika variablerna påtvingar ekvationerna.

Som sagt, så där skulle en ansökan kunna formuleras. Jag bör faktiskt, med trumpet-genusprojektet i åtanke, genast skicka in detta till Vetenskapsrådet. Jag tror inte att mina differentialoperatorer har en chans mot detta!

Uppdatering:

Vetenskapsrådets replik i SVD Brännpunkt.

Min replik på VR:s replik i SVD Brännpunkt.

Schlaug lägger sig i trumpetfrågan i SVD.

Relaterade inlägg i genustrumpetfrågan:

”Genustrumpeten åter på tapeten – nu i TV”,

”Trumpetdebatten tar visst aldrig slut!”,

”Vetenskapsrådets replik i trumpetfrågan!”.


Annons

59 Responses to Vad sysslar Vetenskapsrådet med?

 1. Uffe skriver:

  Återigen, fantastisk läsning! Du är verkligen vass med pennan. Din artikel är nu utskriven och uppsatt på anslagstavlan på avdelningen 🙂

 2. tanjabergkvist skriver:

  Tack Uffe! Jag känner mig hedrad! 🙂

 3. Mats skriver:

  Jag förstår att det är kul med ett sådant magnifikt gensvar som det du fått på Svd.

  Kanske ska du vara lite försiktig så de inte kramar ihjäl dig – med sådana vänner behöver du inga fiender…

 4. Anette Jahnke skriver:

  Hej Tanja!
  Råkade surfa in här precis – ska läsa mer….när barnen lagt sig…
  kul

 5. oliver skriver:

  Kajsa, även om det finns många dåliga exempel på genusvetenskapliga projekt – och det gör det – måste ju frågan ställas:

  Tycker du att all forskning som försöker klargöra samhällsfenomen utifrån genuskategorier är meningslös?

  Eller är de ett alla ett irrationellt utbrott av genusgalenskap och borde negligeras av vetenskapsrådet?

 6. Lennart J skriver:

  Tack Tanja!
  Jag brukar inte läsa SvD så ofta. Men häromdagen läste jag din artikel. Det var länge sedan jag läste något så roligt, humoristiskt och samtidigt angeläget och träffande. Först trodde jag att trumpetprojektet var fejk och satir. Men en snabb kontroll i vetenskapsrådets databas gav vid handen att det var sant! Otroligt, vad är vi på väg? Hur kan vi ha råd att spänna hundratusentals kronor på detta? Skicka in ditt projektförslag bums. Heller 1/2 mille till dig än till trumpetforskningen. Jag tror att pengarna skulle vara väl använda om vi en gång för alla kom till någon slutsats om genusperspektivet i den flerdimensionella analysen. Jag traglade mig en gång för länge sedan igenom denna matematiska analys på högskolan utan att förstå den djupare innebörden av det som examinatorn förmedlade oss studenter. Hade jag då förstått att genusperspektivet saknades så hade jag naturligtvis gått rikare rustad ut i förvärvslivet…

  Din artikel i SvD fick mig att också att läsa din blogg. Härlig läsning! Bra att äntligen någon ung naturvetare/matematiker vågar ta en rejäl debatt. Jag har alltid tyckt att debatten i Sverige har fått styras alldeles för mycket av samhällsvetare/ekonomer/sociologer och inte minst de senare åren av pseudovetenskapare som t.ex. genusteoretiker. Det behövs också vetenskapsmän (eller måste vi säga vetenskapskvinnor) skolade i logiskt tänkande och som sticker ut hakan,stampar ned klacken eller tar initiativ i den offentliga debatten. Så Tanja fortsätt med detta men kör också hårt med din forskning!

  Din blogg finns nu i mitt något sparsmakade bokmärke som kort och kort kallas favoritbloggar.

 7. tanjabergkvist skriver:

  Anette! Kul att du hittat hit. Har inte med så mycket matte än som du ser, men det kommer 😉

  Oliver, menar du mig (fast du skriver Kajsa)? Jag anser definitivt inte att all genusvetenskap borde förkastas!
  Kvinnor har fört en kamp innan mig för allas lika möjligheter, utan vilken jag själv förmodligen haft små möjligheter att bli matematiker.Även om de inte kallat sig genusvetare. Men sådant som passerar gränsen för vad som kan anses rimligt (min, och iofs många andras subjektiva bedömning) blir kontraproduktivt för genusvetarna själva. Och någon jämlikhet gynnas inte. Den ekonomiska aspekten retar många, medan flertalet nog är oroliga över det här landets framtid och de konkreta konsekvenser detta kommer att få. Givetvis finns vettig genusforskning.
  Men jag vänder mig också emot att genusvetarna ska imlementera sina (ännu obevisade) teorier på alla oss som verkar i andra discipliner. Jag tvingar inte dem att studera komplex analys, och således ska de låta mig och mina kollegor sköta vår verksamhet ifred! 🙂

  Lennart J,ja 1/2 miljon skulle sitta fint, då kunde jag ägna mig på heltid åt att granska diverse suspekta dokument och statliga utredningar. Jag tror inte jag behöver skicka in min SVD-artikel till VR – de har nog redan tagit del av den via SVD 🙂

 8. Anders B Westin skriver:

  Tanja
  Jag har också skrivit ett problematiserade inlägg angående din artikel.
  Jag är helt med dig när det gäller ditt nuvarande tankespår som bygger på din upprördhet över Genusvetenskapens sammanblandning av ideologi och suboptimerad vetenskaplighet. Dessutom bär dom på en utopi om att kunna stoppa välden!

  Dock finns ett spår av vetenskaplighet som vi inte bör förlöjliga.
  På samma sätt som att vi i vår kultur dekonstruerar religionernas ovetenskaplighet så kan det vara rätt att dekonstruera våra egna liv med syftet att bättre begripa vad vi egentligen håller på med.
  Fysiken och kemin dekonstruerar den fysikaliska mekaniska och kemiska verkligheten.

  Om Genusvetenskapen grundat sitt område i evolutionslära,biologi, humanetologi hade vi mer nyfiket kunnat följa projektet om Trumpeten.

  Genusvetarna talar om ”att köra kön” och om ”normer”.

  Ser man det ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv hade man istället använt orden ”sexuell selektion” och ”naturlig selektion” och betraktat norm som konsekvenser orsakade av ”kampen” mellan dessa spänningsfält.

  Norm är nämligen alltid en dynamiskt föränderlig konsekvens av selektion multiplicerat med normalfördelning. Dvs något som i grunden skulle kunna beskrivas med matematiska ekvationer. Dock gigantiska matrissytem med ofattbart komplexa diffekvationer i varje cell och som dessutom ständigt förändras med samplingar i GHz bandet. (dvs för oss mentala hägringar som ständigt försvinner bort)

  Men visst har elgitarren varit ett verktyg för en viss form av manlighet att förstärka sin attraktion inför den kvinnliga valmaskinen.
  Elgitarren har på senare år förlorat en väsentlig del av funktionen ”manlig hävstång”.
  För varje nytt kvinnligt gitarrsolo desto mindre manlig påfåglingskraft.

  Jakten efter ett nytt instrument pågår ständigt. Saxofonen har fortfarande en viss bärighet, synten är för trist. Vad skall komma?

  Kanske är dragspelet på retur!

  Vem vet.

  Själv tänker jag på äldre dar köpa en EnduroMC för att accelerera min manlighet!

  Ett nytt dekonstruktionsobjekt för genusvetarna.

  Brummelibrum i skogen.

  Den sexuella selektionen kommer aldrig att upphöra så länge vi existerar som tvåkönad art.

  Genusvetarna har inte förstått detta enkla samband. Det är väl den utopiska missuppfattningen som gör mig mest trött!

  Det är något religöst över det hela. Andligheten besegrar det kausala.

  Suck!

 9. oliver skriver:

  Å herre gud, jag ber om ursäkt. Att kalla dig för Kajsa i stället för Tanja skulle förmodligen ha renderat mig en anklagelse för manligt förlöljigande eller maktspråk, likt Sven Tolgfors, om du hade gått på den mer löjliga varianten av feminism där varje manligt misstag, eller nonchalans, tenderar att bli ett uttryck för könsmaktsordning. Så jag tackar dig för att du inte spelar på det.

  Och jag håller definitivt med dig om att att friheten i forskningen måste bevaras från politiska påtryckningar. Att komma utifrån och kräva att en verksamhet ska anpassas efter en bestämd mall utan hänsyn till den verksamhetens speciella förutsättningar, där visar ju historien att det är farligt. Det spelar sedan ingen roll om det är skolan, brandkåren eller en fysikinstitution. Alla måste bedömas från sina speciella situationer.

  Här är naturligtvis en av genusvetenskapens stora problem, enligt mig. Det görs mycket intressant forskning i det fältet, men samtidigt dras den med problemet, ja, faktiskt problemet, att deras forskning direkt tas upp av massmedia och dessutom statsmakten och andra intressenter, trots att den kanske inte är mogen för det. För mycket forskning som känns, om än inte irrelevant, så ändå tveksam empirisk vidarebefodras för att den stämmer överens med den sk tidsandan.

  Men, det är intressant att du trots allt menar att mycket av genusforskningen är relevant. I din debattartikel så får jag inte det intrycket. I stället för att föra fram en åsikt så raljerar du om ett forskningsprojekt, som säkert kan kritiseras. Det verkar då som att du verkar hålla med de mörkare krafterna i det att genusforskningen inte har någon plats i vetenskapen över huvud taget.

  Och, mer allvarligt, du verkar genom dina inlägg i kommentatorsfältet legitimera många av de åsikter som förekommer där, som verkar, enligt mig, gå ut på att all kamp för jämställdhet, all forskning som över huvud taget handla om kvinnor och män är felaktig och borde omedelbart inställas för att i stället pengarna borde gå till ”samhällsnyttig forskning” (vad nu det är).

  Märk nu väl att jag inte pådyvlar dig den åsikten. Men jag tror att man måste vara tydligt med den åsikten som du gav uttryck för i ditt förra inlägg:

  Att det finns legitim forskning rörande kön och genus i alla former av vetenskaper, men att den samtidigt ska granskas kritiskt, som all annan vetenskap.

  Och att man samtidigt måste ta avstånd från åsikten att all vetenskap som rör just kön och genus är meningslös och en sorts statlig (socialdemokratisk/feministisk) konspiration.

  Och som jag ser det har din artikel tyvärr – utan att du har menat det – blivit kidnappad av dem som menar just det.

 10. tanjabergkvist skriver:

  Oliver, jag kan inte säga att jag anser att ”mycket
  av genusforskningen är relevant” eftersom jag inte har någon överblick över alla forskningsprojekt- och artiklar som finns på området, det skulle likväl kunna vara ”en liten del av genusforskningen”, eller ”åtminstone någon del av genusforskningen”. Exempelvis kan jag acceptera att man intresserar sig för genusperspektivet rörande formerna för undervisningen (det som kallas ”genusmedveten pedagogik”, även om jag tycker fixeringen vid kön i allmänhet verkar starkt överdriven), men inte det som avser det konkreta innehållet i varje annan vetenskap, det som kallas ”genusperspektiv i undervisningen” (vilket lätt kan misstolkas som avseende formerna, möjligtvis ett medvetet missvisande ordval för att få igenom sin agenda utan protester utifrån, tex genuscertifieringen). Så rörande formerna för undervisningen kan de ju laborera med olika metoder att bemöta kvinnliga/manliga studenter, men innehållet i fysikböckerna ska inte genusvetarna styra över. De får dock gärna intressera sig för det om de vill.

  Som jag upplever dagens genusforskning så handlar det mycket om att finna förtryckarstrukturer överallt till varje pris, på det viset anser jag också genusvetarnas verksamhet vara kontraproduktiv då de resultat de basunerar ut i media ofta resulterar i att kvinnor och män som könskollektiv ställs mot varandra, och de underblåser därigenom misstänkliggörandet av det andra könskollektivet, men så kanske detta också är deras syfte. Genusvetarna verkar för övrigt inte särskilt lyckliga och glada när de forskar (att döma av de, förvisso få, genusartiklar jag läst) så som jag blir om jag tex bevisar ett matematiskt teorem även om vägen dit kan vara mödosam och tålamodsprövande, utan deras utgångspunkt tycks att de ska finna än mer bevis som stärker den förutbestämda negativa syn de redan har på världen. Varför kan inte en enda genusforskare komma fram till ett resultat som visar att allt inte var så hemskt som de trodde? Ge mig gärna en enda referens till en sådan artikel så ska jag ta upp det på bloggen!

 11. VEB skriver:

  Oliver:

  ”Tycker du att all forskning som försöker klargöra samhällsfenomen utifrån genuskategorier är meningslös?”

  Modern genusvetenskap försöker överhuvudtaget inte klargöra samhällsfenomen utifrån genus så din fråga till Tanja är aningen orättvis. Vad modern genusvetenskap sysslar med kan enklast beskrivas som kollektiv psykoterapi. Dvs det normala samhället anses efter egenpåhittade normer vara sjukt och man anser sig ha utvecklat botemedel mot denna påstådda sjuka. Precis som sina föregångare inom mass- experiment på länder har man dragit följande slutsats: Sjukan kan inte botas på vuxna, man måste få de orörda barnen för att skapa det perfekta samhället.

  I stort sett hela 1900-talet dominerades av denna tanke i olika skepnader och resultatet blev det största vetenskapliga fiasko nån kan föreställa sig (och då har vi inte ens nämnt alla krig och folkmord som den beredde vägen). Inte nog med att man inte på någon plats lyckades skapa ”den nya människan” med terapeutisk uppfostran. Folket i de berörda länderna jublade när systemen som försökte skapa om människans natur dog ett efter ett pga ekonomiska realiteter.

  Den absurda följden är att läran att konstruera den nya människan enbart överlevde bland de utbildade i de länder som pga att de aldrig levde efter den hade ekonomiskt och socialt välstånd och därmed inte behövde lära sig skapa sådant välstånd. Dvs lärans starkaste fästen idag är länder som Sverige, USA och England där 68-generationen i etablissemanget glatt låtsas de är radikala rebeller. Medan man i de länder som har konkreta erfarenheter av den bland de utbildade inte vill ta i den med tång ens.

  Observera också vad genusvetare döljer med ren språkakrobatik. Nämligen att det är en tydlig skillnad mellan pedagogik och terapi. Det genusvetare kallar pedagogik är inte på något sätt förknippat med lärande. Det är förknippat med påverkan och styrning av känslor, dvs just terapi. I sin tur baserad på Freuds teorier om människans undermedvetna bättre känt under namnet psykoanalys.

  Jag besvarar gärna frågor på ämnet ifall nån undrar

 12. oliver skriver:

  VEB. Jag tror inte i och för sig att jag säger emot dig. Mycket av vad du säger rörande 1900-talets naiva dröm om en ny människa (och 1800-talets) stämmer naturligtvis. Den här naiva drömmen tycker jag se mig här och där i olika skepnader. Och mycket av genuspedagogikens sociala ingenjörskonst ställer jag mig tvekande inför.

  Men är det ett argument för att avfärda relevansen att diskutera könsroller i skolan? Forskningen runt det området må vara felaktig eller tveksam, vilket jag ofta anser att den är, i alla fall den jag läst, men är inte misslyckade forskningsresultat intressanta? Om inte annat så skapar de ju debatt.

  Som jag försökte klargöra ovan så är jag ingen ohejdad anhängare av att forskningen om genus och könsmaktskillnader mellan pojkar och flickor och kvinnor och män tycks transformeras till sanningar av politiker och journalister.

  Men det betyder inte att jag förnekar att den skillnaden har spelat en stor roll i historien och fortsätter att göra det än i dag (till förfång för båda könen i många fall).

  Men även om jag är trött nu, och tyvärr inte har tid att svara på något inlägg, så är jag, som lärarstudent, lite intresserad av vad du menar med uttalandet att det genusvetare menar med pedagogik inte är förknippat med lärande och sedan säger att
  det är förknippat med påverkan och styrning av känslor, dvs just terapi.

  All utbildning är väl förknippad från det att ungdomarna kommer till förskolan i 1-årsåldern med lärande som är likställigt med påverkan. Hur ska man annars lära barn att läsa eller kunna samarbeta i en grupp? Eller utföra andra kognitiva eller känslomässiga funktioner? Vi har ju avhändat föräldrarna det ansvaret och då får vi stå för det.

  Sedan kan man ju diskutera exakt hur det ska gå till, och jag förstår att det är det som du vill göra. Tyvärr så måste det vänta till en annan dag.

  På återseende.

 13. Wittgenstein skriver:

  Känns skönt att SvD publicerar en artikel som kritiserar ”genusvansinnet” genom att peka på ett musikvetenskapligt postdoc-projekt som fått 500.000 att spendera på 3 år. Bra relevant kritik av genusvetenskapen, skriven av en person med kompetens i ämnet. Matematiker är ju tränade i logiskt tänkande, så de vet hur en bra argumentation ser ut.

 14. VEB skriver:

  Så du är lärarstudent, coolt! Det är er som det är mest givande att diskutera detta ämne med, vilken sorts lärare siktar du på att bli?

  Som synes är det framför allt social ingenjörskonst som jag diskuterar här. Då feminism uttryckligen betyder att anse samhället gynnar män och vilja ändra på detta (och utbildningar inte ändras för att deras institutioner byter namn) så är förändring av samhället att betrakta som grundläggande syfte med feministisk teori dvs genusvetenskap. Detta är som Tanja påpekar också orsaken forskningens resultat vanligen blir ren kritik och kulturimperialism.

  Så när du frågar mig om jag avfärdar relevansen för att diskutera könsroller i skolan så är mitt svar ett klart nej. Jag diskuterar gärna könsroller i skolan och den påverkan de har, både positiv och negativ. Där skiljer jag mig från genusvetenskapen som på basis av feministisk teori anser könsroller skall problematiseras. Att problematisera någonting är dock politik, inte vetenskap. Vetenskap har som Popper tydligt beskrev ingen åsikt alls om någonting. Är inte misslyckade forskningsresultat intressanta? Den frågan är intressant med tanke på att det enda som kan ses som misslyckande inom genusvetenskap är resultat som inte stödjer redan rådande feministiska åsikten.

  Om inte annat så skapar de debatt? Det är där problemet ligger. Det blir ingen debatt alls i Sverige. Som professor Svante Nordin skriver i sin bok om humaniorans guldålder så är Svenska klimatet alldeles för homogent för att det skall bli debatt istället tar dessa ideer över akademin helt. Forskningen om könsmaktskillnader är feministisk teori och vad feminism gör är att välja ut alla saker som från början stämmer bäst på framgångsrika vita män och betraktar dem som generella sätt att mäta makt för att bevisa denna grupp har orättvisa fördelar.

  Detta är en metod som är tagen direkt från den hypermaterialistiska marxismen som delar upp mänskligheten i ägare och arbetare. Först tittar man på vad ägarna har, sedan betraktar man just de sakerna som sätt att mäta makt och överskott på makt i sig ses alltid som orätt fånget enligt en teori att om bara makt vore delad lika skulle världen vara så mycket bättre (personerna som hävdar detta är dock helt emot att deras personliga makt försvagas då de måste ha enorm makt för att kunna tvinga ägarna ”dela med sig”) Av denna orsak behöver aldrig de som försöker tvinga andra att dela med sig själva göra några som helst uppoffringar i egna livet.

  Ok tillbaka till huvudämnet. Du nämner du inte kan förneka skillnaden har spelat en stor roll i historien. Fast där har du redan köpt genusfolkets åsikter om hur makt skall mätas enbart på basis av det som vita män har mest av. Detta är kanske den största blinda fläcken i mänsklig historia. Den makt kvinnor har över män. Samma akademiker som inte har en syl i vädret när deras fru talar skall alltså berätta för mig hur mäns makt är fullkomlig? Du kanske ser varför jag inte okritiskt håller med?

  Så kommer vi då till poängen jag gjorde. Nämligen att det är en skillnad mellan terapi och pedagogik. Givetvis är all utbildning från det att ungdomar kommer till förskolan likställigt med påverkan. Det är vad lärare sysslar med, att påverka ungdomar. Vad jag påpekar är att pedagogik påverkar vad vi tänker medan terapi påverkar vad vi känner. Och vad psykoterapi i grunden handlar om är att ge en falsk bild i syfte att få en önskvärd känsla.

  Dvs det är när du som lärare får uppgiften att ljuga för eleverna i syfte att påverka dem att känna vissa saker är rätt och andra fel. Dvs din uppgift är inte längre att förmedla fakta utan att dölja fakta om omvärlden för att skapa ett önskvärt beteende. Det bästa exemplet på denna teori är John Money och experimentet denne gjorde på David Reimer. Syftet med Moneys ”Pedagogik” var helt enkelt att dölja för David att han var pojke och få honom att tro han var en flicka.

  Jag vet flera genusförespråkare som gör liknande saker. De döper sina barn till namn som Kim för de vill dölja könet, de säger ”hen” för de vill dölja den informationen i konversation med andra och de försöker aktivt uppmuntra barnen att vara ”tvärtom” och sedan hyllar de sig själva för att de har söner som klär sig i rosa som om det var konstigt att barnen lär sig vad som ger dem mest kärlek tillbaka.

  Och som Tanja påpekat, dessa roller är inte ett dugg mer fria än dem som de kritiserar. Det är bara genusvetaren som tycker det är frihet när barnet väljer den roll genusvetaren valt åt barnet och ofrihet när barnet inte gör det. Detta är de saker som jag vill diskutera när vi diskuterar könsroller men genusvetare har inte varit särskilt villiga att diskutera någonting som inte ser traditionella könsrollen som något som skall dekonstrueras och problematiseras. Därav orsaken detta skrivs här, på andra ställen bannas du för texten som denna.

 15. Johan skriver:

  Fan vilken lysande artikel. Du är min nya idol!

 16. Calle skriver:

  Eftersom årets ansökningar ska in nu i dagarna, så måste det vara beviljat 2008 och bland vetenskapsrådets beviljade forskningsbidrag, som är offentliga och ligger online, går detta inte att hitta igen. Kan du hjälpa mig?

 17. Rune skriver:

  Vad sysslar vetenskapsrådet? med var frågan.
  Svaret måste ju vara att de har släppt loss med satir för att senare ägna sig åt allvarliga frågor.

 18. tanjabergkvist skriver:

  Calle, VR:s projektdatabas verkar ha legat nere sedan igår kväll men verkar nu vara uppe igen: http://vrproj.vr.se/default.asp?funk=s
  Skriv in tex ”trumpet” alternativt välj avancerad sökning och skriv in dnr
  2008-528.
  Johan – tack! 🙂

  Rune – ja, jag undrar forfarande….

 19. DogDylan skriver:

  Jag har studerat den ”hårdare delen” av samhällsvetenskapen på Universitetsnivå ett par år. Just nu läser jag en såkallad ”Genuskurs”. En kurs jag valde friviligt. Av cirka 20-25 elever är det tre-fyra killar. Samtliga undervisande lärare är kvinnor.

  Den första lektionen skall beskrivas som någorlunda trevlig. Stämningen i klassrummet var bra. Jag följde mallen och gjorde de såkallade ”Korrekta” Facultiska och Habermasianska analyserna, men samtidigt yttrande jag kritik mot dessa. Detta var det inget problem med. Mina farhågor var att nu kommer det politiseras. Men icke.

  Nästa lektion hölls av en annan lärare. Jag måste säga att jag blev mörkrädd. Det politiserades på ett sätt i klassrummet som jag inte sett på mycket länge. Läraren deklarerade att orsaken till varför kvinnor förtrycks i Indien är på grund av det kapitalistiska systemet, således är det marknaden som upprätthåller ett förtryck mot kvinnan. Att den indiska kvinnan ”tvingas” gifta sig med en rik man på grund av att hon är fattig.

  Jag har hört marxistisk teoribildning många gånger tidigare men nu formulerades man inte detta följande ”utifrån marxistiska ögon är kvinnan vara förtryckt på grund av marknadsekonomiska system”.

  Snarare var det i den här lärarens ögon universellt att det kapitalistiska systemet förtrycker. Några sekunder senare säger en student ”Vi måste först göra upp med klassförtrycket innan vi kan ta i tu med den vita mannens rasism mot den svarta mannen och kvinnan”. Läraren nickade och sa ja.

  Jag försökte förklara att det faktiskt finns formell lagstiftning i Indien mot ”tvångsgifte”, att marknaden inte är förtryckande och Indiens president är en kvinna. (Pratibha Devisingh Patil är nuvarande president).

  Jag nämnde att Iran och Saudi Arabien (Båda islamistiska teokratier) är lagstiftningen i sig kvinnoförtryckande. Att kvinnan i dessa länder är formellt, genom lagstiftningen underordnad mannen. Jag nämnde att den västerländska liberala demokratin är väldigt tydlig med att man och kvinna skall vara jämställda och att väst är prominent liberala. Den muslimska världen är inte prominent liberal, den är teokratiskt konservativ. Jag fick en arg blick från läraren som gav mig en snäsknäpp genom att fråga mig vad någon av de här ”Genusteoretikerna” skulle säga om mitt resonemang. Jag svarade ”De skulle nog säga att jag snackade skit”

  Nästa lektion hade vi den ”bättre” läraren. Lektionen flöt på bra. Det orerades om hur den vita västerländska mannen ”pekar” ut olika världar i syfte att höja sin egen vita ”civilisation”. Något i den diskursiva maktteori världen kallas för ”Åtskiljandets praktik”. Man nämnde den första, andra och tredje världen som exempel. Klassen satte direkt runt och teoretisera kring detta. Att en ”tredje” världen kallas för den tredje av väst på grund av olika maktordningsteorier.

  Till slut fick jag en syl i vädret. Jag påtalade att dessa ”världar” kom till under det kalla kriget och var ett sätt för det kapitalistiska väst, det socialistiska öst och utvecklingsländer att definiera sig själva. Den som myntade begreppet ”Tredje världen” hette Jawaharlal Nehru. Han myntade detta begrepp för att särskilja Indien från det kapitalistiska väst och det socialistiska öst. Alltså föll hela debatten på att begreppet ”Tredje världen” är ett begrepp som myntades av väst för att på några outgrundlig väg få resten av världen att känna sig sämre.

  Vi gjorde en rätt intressant uppgift under lektionen. Det teoretiserades friskt och så fick jag en syl i vädret. Jag påpekade att ”Invandrare” inte nämns i artikeln och att i sammanhang av en uppsats måste det gå att reproducera (Reliabilitet) undersökningen. Artikeln var således inte mätbart ”rasistiskt” (utan att ta patent på ordet rasism, för det gjorde mina kursare och lärare så bra) även om man skulle kunna läsa in att artikeln var det. Eller i alla fall att ”vissa kulturer” ansågs stå över andra.

  Hur mycket inlästa mina lärare och kursare är på Facult, Habermas, Frankfurt Skolan, Steven Lukes, Marx så verkar det vara ordentligt svår för de flesta att ge ett konkret mättbart exempel. Visst är den tredje maktdimensionen skitsexigt och visst låter det sådär översmart men i min värld är kunskap någonting som går att mäta. Kunskap är inte präglat av normer.

  Jag säger inte att förtryckande strukturer inte existerar, vad jag säger är att vi inte skall läsa in för mycket i allting och att allting inte är ett förtryck som intersektionalitet teoretikerna verkar tro. Mest chockerad är jag efter att ha diskuterat med en kursare som menade att om 10 svarta män dödar en vit man är det den vita mannens fel. För den vita mannen är medlem i ett samhälle som förtrycker den svarta mannen. Vafalls säger jag bara. Efter att ha läst igenom litet av litteraturen förstod jag rätt fort, att den här slutsatsen var naturligt. Litteraturen är till 100 procent byggd på marxism, där individen har inget eller mycket litet ansvar för sina handlingar. Förvisso kan man argumentera att den vita mannen som individ inte har ett ansvar, utan snarare den grupp han tillhör. I vilket fall, vilka konsekvenser skulle den här typen av ”ideologibaserad” vetenskap ha på vår lagstiftning? Det verkar som om ”genusvetarna” och ”sociologerna” tar på sig olika glasögon för lösa problem för att komma fram till den slutsatsen de vill komma fram till.

  För att använda en marxist som avslutning. Det verkar som om Gramci hade rätt, att dem med makt skulle verka för en socialisering av människor för att befästa sin maktposition. Nu är det dock inte kapitalet som socialiserar människan, snarare är det elitistiska marxister på de humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionerna som har makten och som socialiserar studenter att adoptera deras socialistiska syn på världen.

 20. tanjabergkvist skriver:

  DogDylan, jag känner igen mycket av det du skriver,
  iofs bara genom att studera vanlig media, men det vore
  oerhört intressant att gå en sådan där ”genuskurs”, bara för att få en inblick i de här människornas mentala verksamhet. Återkom gärna med rapporter av detta slag, mycket intressant!

 21. VEB skriver:

  DogDylan

  ”Läraren deklarerade att orsaken till varför kvinnor förtrycks i Indien är på grund av det kapitalistiska systemet, således är det marknaden som upprätthåller ett förtryck mot kvinnan.”

  Den dag kvinnor har det bättre i ickekapitalistiska länder tror jag på ett ord av det där tramset.

  ”Snarare var det i den här lärarens ögon universellt att det kapitalistiska systemet förtrycker.”

  Den dag läraren väljer att bo i ett ickekapitalistiskt land skall jag inte kalla denne en falsk hycklare med noll trovärdighet och en hovnarrs ethos.

  ”Några sekunder senare säger en student ”Vi måste först göra upp med klassförtrycket innan vi kan ta i tu med den vita mannens rasism mot den svarta mannen och kvinnan”. Läraren nickade och sa ja.”

  Den dag de ”studenterna” klarar sig utan de system de klagar på och inte låter dem finansiera sina egna lyxliv skall jag se deras påståenden som nåt annat än omoget fjortisbeteende.

  ”Jag försökte förklara att det faktiskt finns formell lagstiftning i Indien mot ”tvångsgifte”, att marknaden inte är förtryckande och Indiens president är en kvinna. (Pratibha Devisingh Patil är nuvarande president).”

  Varför det? Varför skulle du ens behöva ta upp fakta här? Det enda rätta hade varit att påpeka samtliga påståenden var antingen rena lögner baserade på okunskap eller helt grundlösa påståenden som återstod att bevisa empiriskt.

  ”Jag fick en arg blick från läraren som gav mig en snäsknäpp genom att fråga mig vad någon av de här ”Genusteoretikerna” skulle säga om mitt resonemang. Jag svarade ”De skulle nog säga att jag snackade skit”

  Du skulle svarat: argumentum ad verecundiam (appeal to authority)

  ”Alltså föll hela debatten på att begreppet ”Tredje världen” är ett begrepp som myntades av väst för att på några outgrundlig väg få resten av världen att känna sig sämre.”

  Debatten föll på att man ignorerat såväl talaren som den retoriska situationen det sades i och därmed fått helt felaktig och värdelös information.

  ”Jag säger inte att förtryckande strukturer inte existerar”

  Det gör inte jag heller. Vad jag påtalar är att det är deras jobb att bevisa dem empiriskt SAMT komma med nåt bättre själva. Och tills de gjort det behöver jag inte bemöta vad de säger.

  ”Mest chockerad är jag efter att ha diskuterat med en kursare som menade att om 10 svarta män dödar en vit man är det den vita mannens fel. För den vita mannen är medlem i ett samhälle som förtrycker den svarta mannen.”

  Tja med den logiken bör alla svarta män dödas för de är alla medlemmar av ett samhälle som i mycket högre grad förtrycker den svarta mannen.

  ”Litteraturen är till 100 procent byggd på marxism, där individen har inget eller mycket litet ansvar för sina handlingar.”

  Att hävda individen har lite ansvar för sina handlingar inom marxism är lika felaktigt som att hävda marxism strävar efter klasslöst samhälle. I inget annat system har individen så stort ansvar för sina handlingar som i marxism. Det enda som skiljer marxistiska system från liberala är att liberaler anser människor har lika värde. Marxismen anser människor har olika värde. Sålunda kan människor med högre värde mörda människor av lägre värde.

  ”I vilket fall, vilka konsekvenser skulle den här typen av ”ideologibaserad” vetenskap ha på vår lagstiftning?”

  Tja antingen följer vi lagen som förbjuder mord av samtliga på basis av människors lika värde eller så blir dina kursare troligen ihjälslagna av nynazister innan de hinner ”göra upp med förtrycket” Är det inte bara underbar ironi det enda som håller dessa stollar vid liv är systemet de vill krossa?

  ”För att använda en marxist som avslutning. Det verkar som om Gramci hade rätt, att dem med makt skulle verka för en socialisering av människor för att befästa sin maktposition.”

  Nej Gramci var lika mycket stolle som de andra.

  ”Nu är det dock inte kapitalet som socialiserar människan, snarare är det elitistiska marxister på de humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionerna som har makten och som socialiserar studenter att adoptera deras socialistiska syn på världen.”

  Det visar inte att de som har makten gör så. Det visar de själva gör så. De förespråkar för övrigt inte socialism, de förespråkar nihilism. Deras drömmar försvann för längesedan, precis som deras koppling till verkligheten. De är politikens motsvarighet till fotbollshuliganer. Det var länge sedan de brydde sig om laget. Vad de vill är ha ursäkter att skada andra samt förståss gnälla oerhört mycket om personer de hoppar på skulle råka slå tillbaka tre gånger hårdare. Då är de minsann förtryckta och ber patriarkatet om hjälp. Man vet inte om man skall skratta eller gråta.

 22. VEB skriver:

  En tanke DogDylan, kan du inte spela in vad som sägs på lektionerna på mobiltelefon och skicka innehållet till aftonbladet?

  Antingen tar de upp detta eller så skickar du innehållet till Expressen så blir deras löp ”Aftonbladet döljer hatet” alternativt så mörkar även expressen och då skickas materialet till en webbtidning med informationen att Aftonbladet och Expressen mörkade hatet vilket i sig är en säljande nyhet.

 23. DogDylan skriver:

  Tanja B: Tack, tack. Min granne (tjej) studerar tredje året på fysiklinjen. Hon verkar också ha svårt, precis som väldigt många andra naturvetare att hitta logiken i vad ”vi” samhällsvetare säger. Framför allt det här med hur vi samhällsvetare operationaliserar variabler. Hon utbrast en kväll över en tekopp, SPSS är ju ett heltvärdelöst program, du kan inte operationalisera demokrati. =)

  Tycker det är kul att andra lärare (forskare) ger tillbaka litet på genusvetarna som gång på gång hoppar på andra discipliner. Statsvetaren Bo Rothstein om jag inte minns fel blev ju sjötokig på historiken/genusforskaren Yvonne Hirdman och tvärt om. Märk nu att jag inte vänder mig mot att kvinnor och män har samma formella rättigheter och skyldigheter och att förtryck inte skall bekämpas. Genusvetarna har även en poäng i att förtryck kan ske utanför lagens ramar. Problemet ligger inte där utan i bristen på kvantitativt underlag. Saker och ting måste gå att falsifiera.

  Men jag måste fråga. Sällar du dig till naturvetaren Annica Dahlström eller tror du på någon mellanväg mellan naturvetenskapen och social konstruktivismen?

  VEB:

  Jag upplever genusvetarna som elitistiska. Efter att ha läst några av de SOU-rapporter vi blev tilldelade förstod jag att man skall passa sig vad man säger i klassrummet och på sin tenta, ty jag är ju beroende av CSN. I dessa SOU-rapporter kallas var och varannan person för rasist. Detta gäller även i artiklarna och litteraturen vi har. Den som inte delar uppfattningen är en ”rasist, homofob eller sexist”. Andra ”fula” ord verkar tydligen vara ”kapitalist” och ”nyliberal”. Så det värsta man kan vara i feministernas ögon är nog en rasistisk, homofobisk, sexistisk, nyliberal kapitalist. Jag förstod dock aldrig hur de fick ihop att libertarianer är allt detta, då dessa bara ser individer. Det är bara feminismen som erkänner kön, det måste sägas. Kanske feministerna har ansvar för dikotomin mellan könen. :p

  Att kritisera genusvetenskapen utifrån dess egna förutsättningar är svårt. Tillexempel kan en genusvetare i en text kritisera den ”manliga vita kulturen” och ge kulturalistiska förklaringar till mannens förtryck av kvinnan, i nästa andetag säger samma genusvetare att det inte går att ge några kulturella förklaringar till varför invandrare förtrycker kvinnor. Kulturella förklaringar kan tydligen bara tillskrivas vita män, aldrig ”förtryckta” och av feministerna skyddade grupper. Detta är enligt min åsikt en dubbelstandard. Man sätter på sig olika glasögon för att lösa olika, men liknande problem för att få fram det svar man vill ha.

  Jag skall ge ett fiktivt exempel, för hur feministerna kan bevisa en underordning. Vi förutsätter att det finns lika många män och kvinnor i staden Duvemåla. I staden dödas 3000 kvinnor varje år av män medan 1000 män dödas av kvinnor. Detta skulle kunna vara ett (strukturellt)bevis på hur män i större utsträckning förtrycker kvinnor än kvinnor förtrycker män i staden Duvemåla. Om förhållandet skulle vara det motsatta, alltså 3000 män dödades av kvinnor och 1000 kvinnor dödades av män så skulle feministerna förklara det i ljuset av könsmaktsordningen. Med andra ord. Det är männens fel att kvinnorna dödar dem, för män kan aldrig vara underordnade kvinnan. I alla fall inte då det rör ”Könet”, å andra sidan skulle man kunna tänka sig att de andra ”sektionerna” i form av ras, kultur, handikapp, ålder osv. skulle kunna få en man att kunna bli förtryckt av en kvinna, inte på basis av sitt kön men på grund av andra faktorer. Personligen har jag svårt att argumentera mot detta. Men, jag är inte direkt expert på ”intersektionalitet”

  Jag måste säga att Dilsa Demirbag Sten hade en poäng när hon kritiserade några radikala (marxist)feminister för att kalla liberala invandrar feminister ”Onkel Toms”. Jag upplever det som om att dem som inte delar de marxistfeministiska uppfattningarna blir dumförklarad. De säger ”Du kan inte förstå detta på grund av din priviligerade position”, således kan du aldrig vinna intellektuellt en diskussion mot en genusvetare. Det blir således rätt meningslöst att ha en diskussion om dina argument förklaras som felaktiga på grund av ditt kön.

  Jag läste en kurs, eller snarare ett moment i en kurs, där vi fick en uppgift som hade liknande tendenser men dem vi får nu. Uppgiften gick ut på att läsa en kortare berättelse som handlade om en tjej som inte fick utrymme på en ”genuskurs” och hur de ”elaka vita medelklass killarna” kritiserade feminismen på lektionen. Jag fick riktigt dåligt samvete. Jag hade ju kritiserat feminismen, precis som jag alltid gör. Att kritisera teorier gör jag ju alltid. På grund av min kritik mot feminismen så var jag en kvinnoförtryckare. Men jag kritiserar alla teorier, är det inte vår uppgift som studenter, att förhålla oss kritiska? Samma lärare sa till mig att Universitetet inte var en institution för upplysning.

  Jag håller med dig om kritiken mot Marxismen, men i sociologin är andemeningen att individen inte har något ansvar för sina handlingar, att hon är påverkad av olika typer av samhällsstrukturer som tvingar henne att göra vissa handlingar. Marxismen är grundstommen till strukturalismen. Men du har rätt att Marxismen och(klassiska) Liberalismen växer på samma träd. Båda är också materialistiska politiska åskådningar, även fast nu sociologerna och genusvetarna betraktar marxismen som en universell sanning.

  Ps: jag tror jag skiter i aftonbladet förrän jag fått mina poäng. Sen blir det bomber och granater.

 24. Varg i Veum skriver:

  Men var är de vetenskapsteoretiska argumenten???
  Utgångspunkten verkar vara att ”detta ÄR idiotiskt”! Men hur? Att jämföra med matematik är ingen vetenskapsteoretisk relevant jämförelse…

 25. Uffe skriver:

  DogDylan: Vill du verkligen plocka ut poäng i en kurs som enligt vad du berättar, enbart tycks kunna tolkas som ”Hatpropaganda, 5p”? (Ja, jag vägrar Bologna 😉

 26. VEB skriver:

  Det måste vara en kul kurs du läser.

  Att saker kallas sexism och rasism kan man bara strunta i (SOU är trams). Det är som smurfar som pratar om att smurfa. Wow du har hittat ett coolt ord att upprepa lilla blåa vän. Man skall passa sig för vad man säger i klassrummmet säger du? Lustigt de enda som verkar säga saker som går emot svensk lag (förtal, uppvigling och värre) är ju genusvetarna själva. Vad de säger om kapitalism är ju bara larvigt och barnsligt då de själva inte bara är kapitalister utan även har sex med kapitalister.

  Att kritisera genusvetenskapen utefter dess egna förutsättningar är buslätt då vad den säger är så dumt att det enda du behöver göra är ställa dig på dess sida så vinner du alla debatter per default då en genusvetare inte kan debattera mot genusvetenskap.

  ”Tillexempel kan en genusvetare i en text kritisera den ”manliga vita kulturen” och ge kulturalistiska förklaringar”

  För det första vet inte genusvetare någonting om kulturer så det enda de kan göra är sprida stereotypa fördomar både om vita och svarta och därmed skapa rasism i samhället. Det är intressant att du hävdar genusvetare får göra kulturella förklaringar då de överhuvudtaget inte har sådan kompetens och sålunda bara har sina egna fördomar som bas för sina påståenden. De inte bara är inkompetenta på sin egen kultur, de är rasister gällande alla andras också.

  ”Vi förutsätter att det finns lika många män och kvinnor i staden Duvemåla.”

  Beträffande ditt fiktiva exempel så sker dödsfall mellan könen i relationer och det enda exemplet visar är vilket kön har störst sexuella preferenser till våldsamma människor och vilket kön som i en våldssituation är effektivast på att lyckas med uppgiften att ha ihjäl den andra personen. Så grattis, ni har upptäckt att fler kvinnor än män vill ha sex med mördare och ni har upptäckt fler män än kvinnor som försöker ha ihjäl en människa lyckas. Svamlet om strukturell underordning hör hemma antingen i underhållning eller religion men något i kunskapssfären att göra har dylika lögner inte.

  Beträffande påståendet om underordning och överordning är det värsta svammel man kan tänka sig. Det grundar sig i en politisk tanke att den svage alltid har rätt. Vilket är ungefär lika korkat som nazismens åsikt den starke alltid har rätt. Ingen har alltid rätt och den som inte fattar det lider av en sjukdom som kallas borderlinestörning.

  ”De säger ”Du kan inte förstå detta på grund av din priviligerade position”

  Vad de kallar positioner är bara sociala konstruktioner. De sprider fördomsfulla stereotyper om dig.

  ”således kan du aldrig vinna intellektuellt en diskussion mot en genusvetare. Det blir således rätt meningslöst att ha en diskussion om dina argument förklaras som felaktiga på grund av ditt kön.”

  Det enda du behöver göra för att vinna intellektuellt en diskussion mot en genusvetare är låtsas du är genusvetare, själv se kön (och andra saker) som en social konstruktion och anklaga denne för att vara fördomfull. Sedan kan du föreläsa hur alla är individer.

  ”Uppgiften gick ut på att läsa en kortare berättelse som handlade om en tjej som inte fick utrymme på en ”genuskurs”

  Den uppgiften var beskriven på ett sätt som stärkte fördomsfulla stereotyper.

  ”Att kritisera teorier gör jag ju alltid. På grund av min kritik mot feminismen så var jag en kvinnoförtryckare.”

  Feminism är inget kön *lol*

  ”Men jag kritiserar alla teorier, är det inte vår uppgift som studenter, att förhålla oss kritiska? Samma lärare sa till mig att Universitetet inte var en institution för upplysning.”

  Det är irrelevant vad saker inte är till för. En dator är inte till för att läggas på sesambröd och ätas. Värdelös information.

  ”Jag håller med dig om kritiken mot Marxismen, men i sociologin är andemeningen att individen inte har något ansvar för sina handlingar, att hon är påverkad av olika typer av samhällsstrukturer som tvingar henne att göra vissa handlingar.”

  Nej, däremot kanske det finns vissa aktivister som påstår det (ljuger) för att de hellre vill syssla med nåt annat än sociologi?

  ”Marxismen är grundstommen till strukturalismen. Men du har rätt att Marxismen och(klassiska) Liberalismen växer på samma träd.”

  Jag sade aldrig att marxismen och klassiska liberalismen växer på samma träd. Jag sade att marxismen om den påstår sig kräva mindre ansvar från individen än liberalismen ljuger. Det är precis tvärtom.

  ”Båda är också materialistiska politiska åskådningar, även fast nu sociologerna och genusvetarna betraktar marxismen som en universell sanning.”

  Bevisligen vet varken avsedda sociologer eller genusvetare särskilt mycket om marxism alls så hur skulle något de inte vet något om kunna se som sanning och hänvisas till? Som en rysk akademiker sade. Inte ens Karl Marx var marxist isåfall.

  ”Ps: jag tror jag skiter i aftonbladet förrän jag fått mina poäng. Sen blir det bomber och granater.”

  Du bör ändå spela in dessa saker på mobil/mp3 spelare. Ingen kommer att tro dig annars. Faktum är att tills jag sett bevis på detta så tror jag inte själv på det du säger. Det kan vara sant det kan lika gärna vara rena påhitt.

 27. DogDylan skriver:

  Varg i Veum:

  Om du ger några vetenskapsteoretiska argument så säger de ”Du är priviligerad och är internaliserad av det rasistiska manliga kapitalet att konsekvent blunda för sanningen. Din makt hierarkin gör dig blind då du ”omedvetet” strävar efter att upprätthålla din maktposition. :p

  Uffe: Haha, ja det är ”hatpropaganda”, mot västvärlden. Egentligen stör jag mig inte på att läsa hatpropaganda från tokiga marxist-feminister som Mohanty. Mohanty och de andra har ju sina ”logiska” poänger. Intersektionalitet-begreppet är heller inte helt ”fel” tycker jag, snarare är det politiseringen runt omkring och de förutbestämda maktordningarna, dvs. att Mannen är i alla kontexter överordnad kvinnan. Att ”mannen” är en överordnad kategori. Detta innebär inte att det inte kan finnas en global underordning av kvinnor.

  Det är litet det som är problemet med genusforskningen och sociologin. Den är totalt dominerad av vänsterradikaler. Det är förbannat störande, framför allt för oss liberaler. Men som sagt, efter den kursen är det metod och uppsats. Skall skriva om något mysigt som vänskap eller sex istället för någon ”tycka synd om uppsats” som alla andra. Sen blir det Master program i mitt andra ”hårda” huvudämne och tack och adjö till akademin!

 28. Gustaf skriver:

  Men Tanja; Du säger att du vänder dig emot att genusvetare ”hoppar på” andra vetenskapsfält än deras eget. Och det kan jag väl hålla med om lätt blir lite märkligt.

  Men i det här fallet var det en etablerade musikvetare som doktorerat på trumpeten, helt utan genusperspektiv, som tycker sig kunna få fram något intressant genom sätta på genusglasögon. Dessutom, som Jakob Derkert på sin blogg http://blogs.su.se/derke/derke-yb7TvF46 påpekar, så är manligt/kvinnligt ett sedan mycket lång tid etablerat grepp i den musikvetenskapliga diskursen.

  Så vad är det du kritiserar egentligen? Det enskilda projektets musikvetenskapliga värde (och kan du i så fall bedöma det – jämför om en musikvetare skulle få läsa en VR-ansökan om analytisk talteori). Hur diskursen inom musikvetenskap går till? Den enskilda trumpetforskarens kompetens att hitta intressanta frågeställningar inom sitt forskningsområde? Musikvetenskap?

  mvh,

  Gustaf
  (Matematisk statistiker, Msc)

 29. Uffe skriver:

  DogDylan: Klart, jag säger inte att all genusforskning är fel, men som du säger så har den dessvärre blivit kidnappad av radikaler som via påtryckningar genom studieplaner och annat, får oss forskare inom andra icke-humanistiska/sociologiska ämnen att projektilvomera så fort vi hör ordet ”genus”.

  Med tanke på att man anser västvärlden vara ond, hur kommer det gå med jämstäldheten när denna resolution kickar in mån tro?

  http://www.slate.com/id/2212662/

  Den, om implementerad, kan nog bli en spik i kistan för global jämlikhet med tanke på hur att en stor del av det organiserade förtrycket av kvinnor faktiskt går under ”religös flagg” så att säga. Inte för att vi i den sekulära västvärlden är perfekta, men vi kan åtminstonde ändra på lagar och policy’s för att göra saker och ting bättre för andra, något människor med allt för stark tro i ”helig skrift” sällan brukar kunna eftersom en viss rymdfarbrors ord är ofelbart.

 30. tanjabergkvist skriver:

  Jag är stolt och glad över att den intellektuella eliten samlas så här på kafferep på min blogg – mycket roligt att läsa det ni skriver 🙂

  Fast Gustaf, jag orkar inte svara nu,
  jag gör det på SVD istället om VR replikerar.
  Har en del jobb att ta igen, det tog lite tid att följa alla 600 kommentarer på svd.se så jag har inte ens hunnit läsa mina mail ordentligt än. Jag ska kolla Jakob Derkerts blogg som du skriver om.

  Det var inte det enskilda projektet som sådant jag vände mig mot, utan jag ville bara illustrera hur långt det gått. Du inser väl att om jag skickat in min artikel till VR istället för SVD och låtit Genuskommittén granska det (inte matematikerna, utan sökt anslag för det som ett genusprojekt, vilket finns som sepratat kategori, tror det var 22 april tiden gick ut för genusansökningarna) så hade jag troligtvis blivit beviljad anslag trots det meningslösa svammel jag ägnade mig åt.

  VR är f.ö. en droppe i havet om man jämför de miljoner och åter miljoner som politikerna pumpar ut till ”jämställdhetsintegrering”, kolla tex http://www.skl.se mm. Nästa gång är det politikerna jag
  ska ge mig på – det är ju de som är de skyldiga! 🙂

 31. Dogdylan skriver:

  Uffe:

  Det sker som sagt en teoretisk diskussion inom genusvetenskapen. Tillexempel, har Mohanty och andra post-modernister kritiserat den (västerländska) radikala) feminismen för att vara ett västerländskt påfund.

  Mohanty menar att de västerländska feministerna projicerar sina egna värderingar i kvinnor som inte tillhör den västerländska kulturen, tillexempel att feminism (jämställdhet) skulle vara viktigare än klasskamp. Det är här intersektionalitet kommer in i bilden, om olika maktpositioner och ”diskurser”. Den teoretiska diskussion över vad jag har förstått rör sig dock i ”vänsterlandet”.

  Nationen och civilisationen beskrivs av ”vänstern”, tillexempel norska akademikern Thomas Hyland Eriksen som en föreställd gemenskap, en imaginär gemenskap som knyter människor ihop. Vänstern argumenterar därför mot meningsfullheten att upprätthålla nationen. Eftersom den nationen är imaginär finns det ingen mening att upprätthålla den. Detta är naturligtvis en bra poäng. ”Nationen” likväl som civilisationen är en föreställd gemenskap, men måste vi upplösa nationen bara för det? Det finns naturligtvis en missriktad etnisk nationalism.

  Även om argumentationen för en upplösning av nationalstaten, civilisationen och till och med staten är logisk utifrån påstående att ”Nationen” är en föreställd gemenskap, så tror jag att resultatet skulle bli negativt. Det måste finnas ett visst kitt som håller ”mänskligheten” inom ramen av en stat ihop även om det som den akademiska vänstern (t.ex. Massoud Kamali) säger leder till ett ”vi och dem” samhälle. Detta, eftersom jag tror att en allt för utbred kulturrelativism kommer leda till en balkanisering och splittring. Tillexempel har Robert Putnam i sin bok Bowling Alone pekat ut ett Amerika där man inte längre litar på varandra.

  Väst är på intet sett en dålig ”civilisation” då kvinnor, minoriteter och individer har mer rättigheter (och skyldigheter) än i andra civilisationer, tillexempel den Islamska. Detta påtalar även Mohanty, som menar att slöjan är ett uttryck för förtryck. Något som hon har fått kritik för. Nu har Mohanty rätt, enligt min åsikt. Slöjan är till för att begränsa kvinnans sexualitet eller som muslimerna skulle uttrycka det ”ödmjukhet”.

  En del av vänstern går dock längre i sin kritik mot väst. En del av den akademiska ”mainstream” vänstern inom akademins humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner (t.ex. Tobias Hübinette) menar att utlandsadoptioner och att ”vita” västerländska män är uttryck för en västerländsk rasifierad maktordning. Det första på grund av Sverige lämnar över barn till andra länder och det andra att ”Vita” västerländska män har pedofila böjelser. Hübinette sa:

  ”Den asiatiska kvinnan inte bara feminiseras utan infantiliseras också, och omvandlas därmed för västerländska män till en pedofil fetisch, det vill säga ett föremål som kan dyrkas, upplevs bära på njutning och laddas med undertryckta begär. Vad som driver denna fetischisering av asiatiska kvinnor är nämligen inget annat än undanträngda pedofila böjelser som här kan komma till uttryck som en socialt accepterad blandrelation, dessutom hyllad som ett mångkulturellt ideal. Därmed blir svenska män som bär på ”gula febern” och därmed skriver in sig i en lång västerländsk tradition av övergrepp utförda av europeiska kolonialherrar och amerikanska soldater till och med belönade för sin pedofila läggning. ” (Källa: ”Vithetens gula feber”, Mana, nr. 2/2005.)

  Resultaten av och teoribildningen som bedrivs av de här ”antirasistiska” post-modernistiska eller kritiska Post-kolonialistska forskarna bör kritiseras. Framför allt för teoribildningen är väldigt politiserad och tar patent på att vara den ultimata sanningen där tidigare samhällsvenskaplig och humanistisk forskning förkastas som rasistisk eller kvinnofientlig.

  Det är därför jag tror att politikerna måste göra en stor utvärdering av svenska Universitet och vad som bedrivs på flertalet humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner och att dessa kan påvisa mätbara resultat. Då utfallen i forskningen ofta är främmande för den ”verklighet” de flesta svenskar lever i.

 32. Maria Lj skriver:

  Tanja,

  jag följer den här debatten och har kommenterat på min blogg.

  http://maljmusic.blogspot.com

  Gensvaret du har fått på ditt inlägg i SvD – särskilt de första 72 timmarna då alla läsare kunde posta korta kommentarer i anslutning till artikeln – är förmodligen överväldigande, så jag förstår om du inte hunnit med att följa upp alla trådar ännu.

  Det kommer troligen flera repliker från musikvetare så småningom, eftersom det finns några konkreta saker att diskutera kring hur du har tagit ett enskilt forskningsprojekt som exempel på ”galenskap” i vetenskapen. Det finns anledning att tycka att du har utsatt den forskaren för förtal, då du genom din artikel hänger ut henne till allmänt åtlöje i pressen och ger henne en association till svenska genusvetare som jag inte är säker på att att hon har.

  Det är möjligt att din kritik i första hand riktade sig mot svensk genusforskning i allmänhet, och att du önskar en debatt med företrädare för Vetenskapsrådet som beviljade anslaget, men då din kritik mot genusvetarna och Vetenskapsrådet var så osaklig och substanslös gissar jag det kan vara svårt att få någon respons därifrån.

  Jag har faktiskt rätt svårt att uppfatta vad du egentligen är ute efter – är ditt syfte att väcka politisk opinion, att (försöka) utöva vetenskapskritik, eller någon form av satir eller underhållning? Om det är det sista, förstår jag inte alls varför du utnyttjar debattsidan på en seriös morgontidning för att skaffa dig en publik.

  Jag avskyr verkligen sådana här ”debatter” och att folk är osams och taskiga mot varandra offentligt eller privat, så jag hoppas att du hade ett allvarligt syfte bakom din artikel och att du har ett uppriktigt intresse för att lära dig mera om hur man arbetar med vetenskaplig metod inom olika akademiska traditioner.

  Jag har själv ingen akademisk examen eller titel att skryta med, men jag har studerat både på KTH (M-78), samhällsvetenskaplig fakultet (ADB-datalogi, omkring 1985) och på humanistisk fakultet (musikvetenskap från -96), och kan säga att grunden för vad som betraktas som god vetenskap och säker kunskap skiljer sig inte särskilt mycket mellan de olika vetenskapskulturerna. Alla betonar vikten av att vara väl insatt i det ämne och den fråga man diskuterar, innan man uttalar sig.

  vänliga hälsningar,
  MaLj

 33. VEB skriver:

  DogDylan

  ”Nationen och civilisationen beskrivs av ”vänstern”, tillexempel norska akademikern Thomas Hyland Eriksen som en föreställd gemenskap, en imaginär gemenskap som knyter människor ihop.”

  Nationen och civilisationen är förutsättningen för att människor utöver ett visst antal (några tusen) skall kunna leva på samma ställe och specialisera sig så att inte alla måste spendera hela dagen med att jaga sin egen buffel. En person som lever med civilisationens alla fördelar och samtidigt kritiserar den är sålunda en falsk hycklare och enda orsaken han kritiserar nationen är att alla fördelar han får tack vare den för honom är så självklara han tror de skulle finnas om ingen skapade dem.

  Han är sålunda lika korkad som de afrikaner som utan den minsta kompetens jagade ut alla asiater och vita (som hade företagen) och därefter lät deras företag och fabriker förfalla för att de inte kunde sköta dem själva. Det är inte bara Idi Amin som är ekonomisk analfabet och knäppgök uppenbarligen. Alla som vill veta vad civilisationen är bra till uppmanas läsa ”Den vita massajen” den handlar om en naiv blond schweizisk affärskvinna som byter livet därhemma för en hydda på savannen och upptäcker (för sent) att utan civilisationen så kan man inte klaga när födsel sker vid vägkanten, när sjukdomar riskerar ta liv och när småtjejer könsstympas. Bland annat.

  ”Vänstern argumenterar därför mot meningsfullheten att upprätthålla nationen. Eftersom den nationen är imaginär finns det ingen mening att upprätthålla den.”

  Att vänstern är för korkade för att fatta hur mycket som för dem är livsnödvändigt som finns enbart pga nationen är ingen orsak att lyssna på dem, det är först när de själva lever utan de saker som nationen skapar (inklusive imaginära gemenskaper) och visar de själva klarar sig utan dem som det finns nån mening att lyssna på dem.

  ”Detta är naturligtvis en bra poäng.”

  Givetvis inte. Först när personerna som gör den poängen själva helt saknar civilisationens fördelar är det ens en trovärdig poäng. Annars är det den akademiska motsvarigheten av en miljardär som förklarar varför det inte är viktigt med mycket pengar. Och gott om sådana knäppgökar finns det också.

  ””Nationen” likväl som civilisationen är en föreställd gemenskap”

  Vem med vettet i behåll skulle tro på det när det sägs av nån som lever med civilisationens alla fördelar? Det är ungefär som John Travolta som har fem privatplan och egen flygplats men vill folk skall använda mindre energi för miljöns skull. Dessa människor är moderna hovnarrar. De kastar sin tårta på kungen som underhållning men ingen tror på vad de säger.

  ”Även om argumentationen för en upplösning av nationalstaten, civilisationen och till och med staten är logisk utifrån påstående att ”Nationen” är en föreställd gemenskap, så tror jag att resultatet skulle bli negativt.”

  Tror? Det förstår väl till och med en femåring att tar man bort polisstationen som håller folk ordningssamma så försvinner allt som de tar för givet på tre sekunder? Jag läste själv om en sådan där knäppgök-akademiker som trodde civilisationen var dålig. Sedan strejkade polisen i hans hemstad och gissa vad som hände? WOW; Alla dessa vänsterakademiker bara bönade och bad att få tillbaka civilisationen igen, du kan inte ana hur bråttom de hade att sluta säga detta var nåt bra. Han förkastade därefter alla de teorier han hade innan polisen strejkade och konstaterade att han grundlurats av idioter.

  ”Det måste finnas ett visst kitt som håller ”mänskligheten” inom ramen av en stat ihop även om det som den akademiska vänstern (t.ex. Massoud Kamali) säger leder till ett ”vi och dem” samhälle.”

  Massoud Kamali är inte akademiker för fem öre. Han är en högavlönad företrädare för kommersiellt-politiska (dvs korporativa och fascistiska) intressen som jobbar med att fantisera fram problem och låtsas åtgärda dem genom att avskaffa människors frihet och kulturarv.

  ”Detta, eftersom jag tror att en allt för utbred kulturrelativism kommer leda till en balkanisering och splittring.”

  Det har redan haft den effekten vilket beskrivs i boken Balkaniseringen av folkhemmet. Kamali blev såklart riktigt missnöjd över att få sitt viktiga arbete med att fantisera fram nya problem utmålat som den fantasi det är.

  ”Tillexempel har Robert Putnam i sin bok Bowling Alone pekat ut ett Amerika där man inte längre litar på varandra.”

  Är det en nyhet i Sovjetifierade samhällen? Har dagens debattörer skolkat grundskolan eller lär man sig inte vad Stasi är/var längre? Jag tror jag skall börja ställa några enkla frågor för att se om den jag pratar med har allmänbildning överhuvudtaget.

  ”Väst är på intet sett en dålig ”civilisation””

  Väst behöver inte försvaras överhuvudtaget. Särskilt inte från personer vars egna alternativ var så dåliga de tvingades fly TILL väst. Detta påminner mest om filmen ”Goodbye Lenin” där huvudrollsinnehavaren skall inbilla en sjuk familjemedlem att berlinmuren är till för att förhindra folk att fly TILL öst.

  ”Detta påtalar även Mohanty, som menar att slöjan är ett uttryck för förtryck. Något som hon har fått kritik för. Nu har Mohanty rätt, enligt min åsikt. Slöjan är till för att begränsa kvinnans sexualitet eller som muslimerna skulle uttrycka det ”ödmjukhet”.”

  Jag kan hålla med Mohanty i just detta. Att kalla slöjan religös, viktig eller frivillig är ett skämt. För 40 år sedan hade inte en kvinna slöja i Egypten. Det enda som ändrades var politiken. Inte religionen och inte kulturen utan det som inträffade var att den sekulära presidenten mördades. Då tog religösa falanger initativet och en effekt av detta var inofficiellt slöjtvång.

  ”En del av vänstern går dock längre i sin kritik mot väst. En del av den akademiska ”mainstream” vänstern inom akademins humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner (t.ex. Tobias Hübinette) menar att utlandsadoptioner och att ”vita” västerländska män är uttryck för en västerländsk rasifierad maktordning.”

  Den som lyssnar på Tobias Hübinette är i lika stort behov av en paragraf-7 undersökning som han själv visat sig vara. Han har uppviglat, förtalat, misshandlat och anlagt mordbränder hos både sin exfru och hennes nya man (fast bara för att skrämmas). Här är ett stycke från en text skriven av Hubinette

  ”Att känna eller t o m tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande.”

  Kommentarer överflödiga.

  ”Resultaten av och teoribildningen som bedrivs av de här “antirasistiska” post-modernistiska eller kritiska Post-kolonialistska forskarna bör kritiseras.”

  Näää? Bör vad en västhatande kriminell lätt sinnessjuk mordbrännare tycker om väst kritiseras? En bättre fråga borde vara varför du ens skulle behöva kritisera tramset. Det är omvänd bevisbörda.

  ”Det är därför jag tror att politikerna måste göra en stor utvärdering av svenska Universitet och vad som bedrivs på flertalet humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner och att dessa kan påvisa mätbara resultat. Då utfallen i forskningen ofta är främmande för den ”verklighet” de flesta svenskar lever i.”

  Ummm, ifall du inte fattat det ännu är det politikerna och de som står bakom dem som vill ha ett resultat som är främmande för den verklighet de flesta svenskar lever i som ursäkt att öka sociala kontrollen. Hörde du inte debatten om jämställdhet på SVT debatt? Isåfall kan du gå in på deras websajt och titta själv. Väldigt upplysande att höra en fp-politiker låta som om han röstade på v, hatade sitt kön och föraktade sitt land. Men än mer upplysande att höra journalister tala som om de aldrig varit utanför stockholm ens.

 34. tanjabergkvist skriver:

  VEB och Dogdylan, borde ni inte skriva en bok ihop snart, varje inlägg kunde utgöra ett helt kapitel i den 🙂

  Ni nämnde Kamali, jag har ett lästips till er, ännu en av alla de intressanta Statens Offentliga Utredningar som finns, SOU 2006:79:

  Klicka för att komma åt fb2aa315.pdf

  Här är regeringens sida där den återfinns: http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/67901

  Fast ni har kanske redan läst den? 🙂

 35. DogDylan skriver:

  Nationalism är ett relativt nytt fenomen. Och den ”Nationalism” som vi känner idag uppkom på 1700-1800-talet för att social konstruera en gemenskap. Det var fel av mig att nämna civilisation eftersom det begreppet betecknar ett samhälle, snarare än en stats entitet. Du kan kritisera det samhälle du lever i och samtidigt befatta dig med det samhället. Thomas Hyland Erikson är smartare än du uttrycker det. Han är en av Norges främsta forskare inom socialantropologi. Det skall man inte trivialisera. Hans bok Ethnicity and Nationalism (1993)rekommenderas

  Det är korrekt att en del av Afrikas misslyckande efter kolonialismens avskaffande beror på dåliga politiska beslut från Afrikanska ledare, tillexempel etnisk resning av vita och asiater i länder som Syd Afrika och Zimbabwe. Det är som sagt mer komplext än så.

  Jag har läst alla böcker bokserien ”Den Vita Massajen” av Corinne Hofman. Även om den till stora delar stämmer tycker jag inte man skall nedvärdera dem med att säga att de inte är en del av en ”civilisation”. Nu känner jag som sagt inte för att gå in i en diskussion om varken Afrikas misslyckande eller en diskussion om Afrikanska kulturer. Det skulle ta för mycket plats och så skulle säkert Massoud Kamali lägga sig i och säga att jag ”kulturifiera dem” och ger uttryck för en västerländsk post-kolonial makthegemon.

  Jag tycker inte man skall förkasta den akademiska vänstern inom sociologin, pedagogiken och genusvetenskapen. Det finns en mening att lyssna på den akademiska vänstern. Deras sociala teorier kan användas som verktyg för att förstå socialistisk dominans och socialisering av västvärlden. Tillexempel Donald Broady som har skrivit en bok (läste den i artikel form dock) som heter ”Den Dolda läroplanen” där han pekar ut en skola som socialisera eleverna efter borglig tappning och gör eleverna till verktyg för kapitalet. Nu har Broady helt fel i sina slutsatser, för det är tvärt om. Men hans teoretiska ramverk är användbart.

  Jag vet faktiskt inte riktigt varför väst har blivit som det blivit. Att skylla allt på politikerna tror jag är fel. Jag tror att den västerländska civilisationen fall (för ja, den är på väg att falla) går djupare än så. I vilket fall har jag inte lyxen att be mina lärare dra åt helvete bara för jag inte delar deras uppfattningar. Och du skall veta hur arga dessa ”sociologer” kan bli om man inte delar deras uppfattningar – har jag fått höra.

  När jag har mitt egen doktorshat, ja då jäklar kommer jag skriva böcker med namn som ”Defence for capitalism”, ”The end of western civilization” och ”Svenska vänsterns styrning av akademin” Nästan så man vill börja doktorera för att få skriva något sådant. Men jag gissar på att man måste säga att man vill skriva saker som ”Moderaternas policyprocesser 1800-2009 – en antirasistisk analys” eller ”Vita mannen – en feministisk diskursanalys” för att få en doktorandtjänst nu mera.

 36. VEB skriver:

  ”Nationalism är ett relativt nytt fenomen.”

  Nationalism hittar du redan i antikens grekland med statsstater som Sparta och Aten. Vad vi sedan ser är hur nationsbyggare steg för steg vinner segrar och separatister steg för steg blir marginaliserade. Nationalism blir sedan Imperalism med Alexander den store varefter Romarriket sprider synsättet västerut.

  ”Och den ”Nationalism” som vi känner idag uppkom på 1700-1800-talet för att social konstruera en gemenskap.”

  Kanske den nationalism sociologer själva föredrar att prata om men nationsbyggande för att skapa effektiva välskyddade samhällen har varit en ständig process sedan tusentals år tillbaka. Vad du pratar om är sociala produkter, inte sociala konstruktioner.

  ”Det var fel av mig att nämna civilisation eftersom det begreppet betecknar ett samhälle, snarare än en stats entitet.”

  Vad civilisation betecknar är hur utvecklat ett samhälle är. Att civilisera ett samhälle betyder att avancera dess utveckling. Exempelvis med rinnande varmt och kallt vatten, inomhusvärme, ventilation, hygien etc…

  ”Du kan kritisera det samhälle du lever i och samtidigt befatta dig med det samhället.”

  Nej, det är ren dubbelmoral. Rent hyckleri. Den som inte kan följa sina regler skall inte förespråka andra gör det.

  ”Thomas Hyland Erikson är smartare än du uttrycker det.”

  Han är säkert intelligent men smart verkar han inte vara att döma av din beskrivning. Som bevisades av alla intellektuella, författare, poeter och forskare från väst som gick på Sovjets propaganda under kalla kriget och satt och trodde/hoppades USA skulle förlora så är intelligens inget bevis på att man har vettet i behåll.

  ”Han är en av Norges främsta forskare inom socialantropologi.”

  Det förvånar mig inte alls efter att ha läst Chris Brands artikel ”The Great Social Anthropology Scam – Multiculturalism’s Scandal-Ridden Discipline” ett utdrag.

  ”In 1989, sociologists had to face up to the ending of many of their dreams when the supposedly classabolishing
  socialist countries of Eastern Europe fell apart (having left their class systems largely intact
  despite millions of murders of educated and land-owning people). In the main, sociologists then fled from
  science into existentialism and its empirically uncommitted ”postmodern” transmogrification of
  ”constructivism.” Likewise, the feminists who had taken over psychology (75 percent of the students are
  female) had to acknowledge by 2000 that the West was not their oppressor but—by contrast with the rest of
  the world—their protector. Now it is the turn of anthropologists to own up that the West-hating doctrine of
  multiculturalism, which they nurtured and which fuelled mass colored immigration, never actually had the
  academic basis they claimed.”

  ”Det skall man inte trivialisera. Hans bok Ethnicity and Nationalism (1993)rekommenderas”

  Till vad? Hans akademiska fält har sedan Margaret Mead varit fullt av välmenande förfalskad forskning.

  ”Det är korrekt att en del av Afrikas misslyckande efter kolonialismens avskaffande beror på dåliga politiska beslut från Afrikanska ledare, tillexempel etnisk resning av vita och asiater i länder som Syd Afrika och Zimbabwe. Det är som sagt mer komplext än så.”

  Det är betydligt enklare än så. Den välgång som försvann då fanns överhuvudtaget inte innan kolonialismen. Ställer jag in en stol i mitt rum finns en stol folk kan sitta på. Slänger någon av någon anledning ut den stolen får folk sitta på golvet igen precis som de var tvingade att göra från början. Det är oärligt att prata om Afrikas misslyckande när ingenting av vad vi pratar om kom från Afrika från början. Ta exempelvis Israels räd på Entebbe på 70-talet. Det var ett israeliskt företag som byggt flygplatsen.

  ”Jag har läst alla böcker bokserien ”Den Vita Massajen” av Corinne Hofman. Även om den till stora delar stämmer tycker jag inte man skall nedvärdera dem med att säga att de inte är en del av en ”civilisation”.”

  För hundraelfte gången i denna sorts diskussion om jag säger min kompis har en vit bil betyder det inte jag gillar eller ogillar vita bilar. En beskrivning och en värdering är INTE samma sak. Det ligger ingen värdering i att konstatera att forna Egyoten var mer utvecklat än samtidens Sverige. Vad är det med er som är så rädda ni inte fattar något så enkelt?

  ”Nu känner jag som sagt inte för att gå in i en diskussion om varken Afrikas misslyckande eller en diskussion om Afrikanska kulturer.”

  Jag tänker heller inte diskutera Afrikas misslyckande när Afrika inte haft något de kan misslyckas med. Jag försvarar inte HUR det gjordes (metoderna var förkastliga) men att det gjordes är hela orsaken det finns något att tala om.

  ”Det skulle ta för mycket plats och så skulle säkert Massoud Kamali lägga sig i och säga att jag ”kulturifiera dem” och ger uttryck för en västerländsk post-kolonial makthegemon.”

  Och därmed är han en hycklare för han bor i väst, har alla fördelar sådan makthegemoni ger och ingenting i HANS liv tyder på att han menar ett ord han säger (han kan komma tillbaka när han slutat utnyttja väst). Jag lyssnar inte bara på vad folk säger (att folk gör det är det stora problemet idag, alla ljuger för de är så rädda) det enda jag går på är om det folk säger stämmer med vad de ÄR.

  Precis som en tjej på krogen.

  ”Jag tycker inte man skall förkasta den akademiska vänstern inom sociologin, pedagogiken och genusvetenskapen.”

  Jag säger inte man skall förkasta någonting akademiskt. Jag säger man skall förkasta politikiska aktivister som låtsas forska. Och då särskilt västhatarna för de har sin familj med alla de fördelar som väst ger och därmed noll trovärdighet. Först bygger man världens snabbaste flygplan, sedan belönas man för detta. Inte tvärtom!

  ”Det finns en mening att lyssna på den akademiska vänstern. Deras sociala teorier kan användas som verktyg för att förstå socialistisk dominans och socialisering av västvärlden.”

  Hela poängen med vetenskap är att man testar hypoteser och kallar de hypoteser som bekräftas för teorier som kan eller inte kan falsifireras. Akademiska vänsterns politiska aktivister hittar på hypoteser som de gör till axiom. Om vad de säger är sant struntar de helt i. Huvudsakligen är att det stämmer med de värderingar de hade innan de ens öppnade en bok.

  ”Tillexempel Donald Broady som har skrivit en bok (läste den i artikel form dock) som heter ”Den Dolda läroplanen” där han pekar ut en skola som socialisera eleverna efter borglig tappning och gör eleverna till verktyg för kapitalet. Nu har Broady helt fel i sina slutsatser, för det är tvärt om. Men hans teoretiska ramverk är användbart.”

  För hundraelfte gången det handlar inte om en kamp mellan proletariatet och kapitalet. Det handlar om en kamp mellan liberala och totalitära krafter. Om de totalitära krafterna socialiserar åt höger eller vänster är fullkomligt strunt samma. Det blir exakt samma resultat till sist. Det är som en hästsko. Ju längre ut högern kommer på den extrema kanteb ju mer närmar de sig vänstern.

  ”Jag vet faktiskt inte riktigt varför väst har blivit som det blivit.”

  Verkligen? Det vet jag, efter andra världskriget skapades i väst en sekulär religion som bygger på att vi (bland de troende) dyrkar den onda guden Nazism och är rädda för denna och baserar våra beteenden på basis av denna rädsla. Precis som kommunismen bytt namn trehundra gånger så har även denna gud bytt namn. I din klass heter den rasism och sexism och du har ju själv berättat hur man måste passa sig för vad man säger.

  ”Att skylla allt på politikerna tror jag är fel. Jag tror att den västerländska civilisationen fall (för ja, den är på väg att falla) går djupare än så.”

  Den västerländska civilisationen är inte på väg att falla. Vänstern har som taktik att konstant ljuga om detta. De tycker världen skall beskrivas som de ÖNSKAR den såg ut, inte som den faktiskt ser ut. Om det finns två kvinnor och 20 män som är framstående rallyförare tycker vänstern det skall vara lika många kvinnor och män på bilderna så det verkar som om verkligheten såg ut som de vill. Socialist-realism kallas det

  ”I vilket fall har jag inte lyxen att be mina lärare dra åt helvete bara för jag inte delar deras uppfattningar. Och du skall veta hur arga dessa “sociologer” kan bli om man inte delar deras uppfattningar – har jag fått höra.”

  Lustigt jag har hört rakt det motsatta, att lärare idag är livrädda för vissa av sina elever. Det kanske är så enkelt att lärarna är mer rädda för sinnessjuka aggressiva elever än för mentalt friska elever med sunda förnuftet i behåll? Kanske därför galningarna blir starkare och starkare och sunda förnuftet svagare och svagare oavsett om de är lärare eller elever? Lärarna är inte lika rädda för att personer som jag om jag inte håller med skall skall bli hotfulla. Det är bara att titta på vad som hände i Malmö.

  ”När jag har mitt egen doktorshat, ja då jäklar kommer jag skriva böcker med namn som “Defence for capitalism”, “The end of western civilization” och “Svenska vänsterns styrning av akademin” Nästan så man vill börja doktorera för att få skriva något sådant. Men jag gissar på att man måste säga att man vill skriva saker som ”Moderaternas policyprocesser 1800-2009 – en antirasistisk analys” eller ”Vita mannen – en feministisk diskursanalys” för att få en doktorandtjänst nu mera.”

  Ja säkerligen, men du missar det grundläggande. Utanför ditt klassrum så kommer ingen av dem att vara lika öppen med vad de säger. Så som sagt skaffa inspelat material om du vill ha någon som helst trovärdighet. När de där radikala västhatarna är färdigutbildade brukar de lärt sig vara försiktigare med vad de säger. De flesta av dem som jobbar offentligt tränar sig i retorik.

 37. VEB skriver:

  Att personer som aktivt försöker se till västerländska civilisationen faller (se Hubinettes text ovan) gärna säger ”den västerländska civilisationen håller på att falla” är ungefär lika trovärdigt som en torterare som säger dennes offer håller på att bryta benen. Om torteraren inte gör det sker det inte. Det håller inte på att ske, personen ifråga försöker se till det sker. En väsentlig skillnad.

 38. tanjabergkvist skriver:

  ”Hela poängen med vetenskap är att man testar hypoteser och kallar de hypoteser som bekräftas för teorier som kan eller inte kan falsifireras. Akademiska vänsterns politiska aktivister hittar på hypoteser som de gör till axiom. Om vad de säger är sant struntar de helt i. Huvudsakligen är att det stämmer med de värderingar de hade innan de ens öppnade en bok.” Ha ha – klockrent VEB! 🙂

 39. VEB skriver:

  Tackar Tanja, och ja jag vet det låter lite komiskt men efter massor av timmars läsande i vetenskapsteoretiska böcker typ ”samhällsvetenskapernas förutsättningar” så kommer jag fortfarande bara fram till samma sak. Det finns två sorters människor i akademin, politiker och vetenskapsmän. Skillnaden mellan dem är att vetenskapsmännen testar hypoteser medan politikerna inte gör det och vetenskapsmännen försöker ta reda på vilka av två alternativ som är mest sant medan politikerna avstår från vetenskaplig laboration och i bästa fall lär ut bägge motstridiga alternativen. Det är bara att titta på genusforskning. Det finns två delar där. De som hävdar mer fokusering på kön skapar jämställdhet och de som hävdar att ignorera kön skapar jämställdhet. Man kunde hoppats de tog reda på vad som var rätt och fel innan de började prata men enligt dem är inget rätt/fel det är bara tyckanden ändå. En bekväm ursäkt för den som överhuvudtaget inte vill testa om det man säger stämmer.

 40. […] just detta som är Patriarkatet. Men jag måste medge att han var ganska snäll i sitt omdöme om min artikel: “Därför bör man inte ritualmässigt slå ifrån sig Tanja Bergkvists ironiska inlägg. […]

 41. Z skriver:

  Man kan, liksom vid all annan forskning ställa sig frågan: Vilken nytta gör denna forskning för samhället?

  Kommer en större andel kvinnor få anslag till kompositörs-jobb? Kommer fler kvinnor få jobb på musikhögskolor? Kommer fler orkester-marscher vara skrivna av kvinnor efter detta?

  Om svaret är ja, kan jag tänka mig ett försvar för trumpetprojektet, men det bör inte ges mer än en fjärdedel av pengarna.

 42. […] om pengarna och endast de bästa och i särklass viktigaste projekten, som tex det treåriga projeketet genustrumpeten, beviljas bidrag efter hård granskning. Själv har jag aldrig haft tid att söka något från VR […]

 43. DonMartin skriver:

  Underbar artikel.
  Jag har lagt till din blogg i mina favoriter.
  Ansök om genusforskning beträffande dina matematiska genus frågor. När du sedan fått anslaget, byt x mot y och sök på nytt! ;-))
  /Don

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack DonMartin! Ja, jag får göra det – både genus, mångfald och integration är ju matematiska begrepp så jag tänkte att man kunde söka något och väva ihop allt till en intersektionell analys av integration av funktioner i en variabel. Bara en sådan sak som att man skriver y(x), där entydigheten innebär att det för varje x finns max ett y, medan ett y kan antas för flera olika x-värden (män kan alltså vara promiskuösa medan kvinnor ska hålla sig till max en man). Med detta i åtanke borde vi genast avskaffa alla periodiska funktioner! Visst faller nästan alla modeller som beskriver fysikaliska förlopp i naturen .- men vilket är viktigast: svensk jämställdhet eller en förståelse av universum som beskrivs med förtryckande notation? 🙂

 45. Jörgen-Klas-Conny skriver:

  Jag tycker definitivt att du ska ansöka om bidrag för ditt projekt om att identifiera könsstrukturerna och dess stereotyper inom matematiska ekvationer. Fem miljoner kronor bör räcka de första två åren av forskning, sen när du börjat gräva djupare i maktstrukturerna blir det förstår dyrare…

  Sagt det förr, men det är väldigt bra att du lägger fokus på feminismidiotin och dess avarter. När varje stor svensk dagstidningen genomsyras av genustänk så är det skönt med en frisk fläkt som får någorlunda mycket utrymme i ”finmedia”.

  Läste förövrigt lite av ditt examensarbete, inte mycket man förstod hehe.

 46. […] inte vända mig till Musikhögskolan eftersom de nog fortfarande är sura över min SVD-artikel om genustrumpeten och de lär inte bli gladare över att jag än en gång tar upp genustrumpeten, även om mitt […]

 47. […] har inhandlat genustrumpeten! Jag tänkte bara låta meddela att jag idag införskaffat genustrumpeten! Se […]

 48. […] på universitetshumanister og er kammet over i en farce. Et klassisk eksempel er afhandlingen ”Trumpeten som genussymbol”. – Vores før så velopodragne Kjolekaptejn kunne for eksempel udbryde: “Bara genom att öka […]

 49. […] alltså på varandra via min blogg och insåg att vi genast måste påbörja detta projekt, där genustrumpeten (eller se SVD Brännpunkt) fått en framträdande roll då den, åtminstone för mig, inte är en […]

 50. […] Vad sysslar Vetenskapsrådet med? (Genustrumpeten) […]

 51. […] torde vara bra mycket mer intressant och viktigt att få forskning kring detta  än om trumpeten ur ett könsperspektiv, något som hittills kostat oss skattebetalare minst en […]

 52. […] professor på institutionen undrade i veckan var jag hade Genustrumpeten och om jag kunde ta den till institutionen, men den hänger ju på min vägg hemma och jag tänkte […]

 53. […] har dykt upp igen! Tanja Bergkvist var ju den som först uppmärksammade att det beviljats över en halv miljon kronor för att forska om trumpeter och genus. Nu belyses […]

 54. […] Vad sysslar vetenskapsrådet med? […]

 55. […] Jag halkade ju in på det här av en slump, när jag upptäckte [genustrumpet]  att ett så kallat genustänkande måste prägla utvecklingen inom alla samhällsområden och i […]

 56. […] https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/01/vetenskap-eller-galenskap/ Det här inlägget postades i feminism, foto, genusvetenskap, Kuriosakabinettet, Okategoriserade, politik, pseudovetenskap, Say whaaat…? och har märkts med etiketterna genus, tanja bergkvist, trumpet. Bokmärk permalänken. ← Inköpslista […]

 57. Staffan Johansson skriver:

  Finns det ett Nobelpris i vansinne så är Tanja och vetenskapsrådet givna pristagare.

 58. […] räkna om det är oviktigt? Vad som är viktigt verkar vara att bestämma kön på bestick, även genustrumpeter är tydligen viktiga. Fittpyssel är en annan sak som verkar uppta en stor del av livet som […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: