Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle

Genusperspektivet måste beaktas inom alla områden

Genusperspektivet måste beaktas inom alla områden

I slutet på 2008 när det var det dags för företaget Svensk Kärnbränslehantering AB (som tar hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken) att lägga fram sin årsbok, betitlad  Samhällsforskning 2008, fick man panik då man insåg att man missat genusperspektivet på kärnbränslehanteringen! Detta resulterade i att man genast anlitade två genusvetare som fick i uppgift att producera en 16-sidig bilaga till årsrapporten: ”Könskonstruktioner, föreställningar om kön och riskupplevelse – en reflektion kring betydelsen av kön gällande attityder till ett slutförvar för använt kärnbränsle.”

Oerhört fascinerande läsning:  ”I den här artikeln kommer vi att – ur ett genusteoretiskt och feministiskt perspektiv – problematisera och reflektera kring dessa skillnader mellan kvinnors och mäns utgångspunkter.”

Det är bara att reflektera och problematisera på, nu när Svensk Kärnbränslehantering AB ändå betalar notan. Frågan som inställer sig hos mig är däremot:  kan denna genusbilaga ses som ett bevis för att företagsledningen exponerats för det använda kärnbränslet? Vad säger det i så fall om deras metoder för hantering av det radioaktiva avfallet? Dags att se över rutinerna! Kanske är det en civilingenjör som behövs här snarare än en (eller två) genusvetare?

Vad sägs för övrigt om följande djupa insikt kring hanteringen av använt kärnbränsle: ”Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart”. Är det detta som är orsaken till att män, i högre utsträckning än kvinnor, anser  att kärnbränslet är hanterbart? Är inte detta bara en lek med ord eller vad är det jag som doktor i matematik och dessutom med en examen i språk, inte förstår?

Min riskkalkyl rörande genusvetarna

Min riskkalkyl rörande genusvetarna

I en intervju hävdar genusvetarna som står bakom rapporten att det faktum att kvinnor är aningen mindre positivt inställda till förvaringen av kärnbränsle än män är (även om den största skillnaden i synsätt enligt rapporten är mellan olika geografiska områden) ”därför att riskerna är undersökta ur ett manligt perspektiv”! (Sidan 8 här) Är riskerna inte undersökta ur ett vetenskapligt perspektiv? För hur skulle annars riskanalysen göras? Och kan inte kvinnor jobba med riskanalys? Jag har tex själv beräknat att risken för att genusvetarna finns kvar om tio är är ungefär noll.

Vad menas för övrigt med positivt eller negativt inställd till förvaringen av använt kärnbränsle? Menar författarna till genusbilagan att fler kvinnor anser att det inte ska förvaras alls!? Är det bättre att inte förvara kärnbränslet? Ska vi skicka ut det i rymden kanske (tillsammans med genusvetarna och alla deras statliga anslag)? Logiken lämnar mycket övrigt att önska här…..

Genusvetarna går dock till botten med problematikens kärna under kapitlet ”Könskonstruktion som process”:  ”De inredda barnkamrarna, barnklädesavdelningarna och de kamouflagefärgade pojknapparna är några enkla exempel på explicit gjord och förtydligad könskonstruktion. De visar tydligt hur könskonstruktion kräver handling och aktivt aktörskap….De mer dolda könskonstruktioner som sker i tidsmässigt längre sammanhang, är alla de år barn befinner sig i skolan, i fritidsaktiviteter och i hemmiljö.” Det  är alltså redan här Svensk Kärnbränslehantering AB bör sätta in åtgärder för att få en vettig slutförvaring på kärnbränslet!

Men var kommer då kärnbränslet in? Jo, här fanns en mening:

”I föreställningar om hur kvinnor ska vara, kan man återfinna
sådant som att kvinnor ska vara sårbara, omsorgsorienterade,
omhändertagande och känsloorienterade. I detta finns en förväntan
om att kvinnor har en annan rationalitet som grund för resonemang och konsekvensanalys än män, till exempel gällande slutförvaret för använt kärnbränsle.”

Är kärnbränsle-hanteringen en global anti-feministisk konspiration?

Är kärnbränsle-hanteringen en global antifeministisk konspiration?

Äntligen förstod man hur det hela hängde ihop! Då kvinnor föreställs och förväntas vara mer omhändertagande blir detta en självuppfyllande profetia. Men betyder inte detta att kvinnor borde vara mer intresserade av att ta hand om det använda kärnbränslet än män i så fall? Och betyder inte det faktum att männen är mer positiva till omhändertagandet/ förvaringen av kärnbränslet att männen härmed bryter könsbarriären med denna sin könsgränsöverskridande inställning? Detta innebär att  undersökningen kring attityderna om kärnbränsleförvaringen faktiskt vederlägger hela genusvetenskapens grundstomme! Är Svensk Kärnbränslehantering AB ett antifeministiskt smygprojket initierat av det internationella kapitalet?

Teoretiserandet går vidare:

”I själva konstruktionen av kategorin ”kvinna” ingår att både förhålla sig till och att hantera förväntade mönster för kvinnor, genom samhällets pågående könskonstruktion. Detta i sin tur leder till att de handlingsmönster som kvinnor antar, strävar efter eller åtminstone förhåller sig till, innebär förhållningssätt till dessa olika förväntningar på normativ kvinnlighet. Detta leder till att en del av kvinnors handlingsmönster sker utifrån en förväntan enbart utifrån hennes (sociala) kön. Detta fenomen benämns i teoretiska sammanhang internalisering.

Internalisering kan sägas innebära en inkorporering av externa värden – att kvinnan som individ tar in någon annans värderingar i sitt eget värdesystem och ersätter sina egna värderingar med någon annans. Hur detta empiriskt beläggs och teoretiseras kring, är en av de stora utmaningarna för kvalitativ genusteoretisk och feministisk forskning. Är ett handlingsmönster ett ”sant” handlingsmönster hos en individ eller är det internaliserat?”

Precis, hur kan det vara så att genusvetarna alltid vet vilket som är det sanna handlingsmönstret och vilket som är ett resultat av en patriarkal påtvingad maktordning?

Sedan fortsätter man med ett långt utlägg om Yvonne Hirdmans resonemang om manlig överordning och kvinnlig underordning och ”den manliga ordningens primat”. Var kommer då kärnbränslet in? Jo, här: ”……skulle Hirdmans  resonemang innebära att den manliga värderingen av risk är den korrekta värderingen av risk……När män bedömer och värderar risk så blir det därmed en annan risk med ett annat innehåll, än när kvinnor gör det.”

Eeeehhh, vem inser INTE att olika individer värderar risker olika? Men just det ja, nu pratar vi om könskollektiven, och då är det bara genusvetarna som är förunnade sann insikt och en djupare förståelse av kärnbränslefrågan ur ett queerteoretiskt-intersektionalitets- och socialkonstruktivistiskt intenaliseringsperspektiv.

Och det är först någonstans i slutet av rapporten det framgår att ”inställningen till slutförvaret” i själva verkat betyder inställningen till att slutförvaret förläggs i ens geografiska närhet. Och det är för övrigt i slutet av den 16-sidiga rapporten som vi serveras den fullständiga feministiska analysen:

”Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen, medan kvinnor tränas i motsatsen nämligen att uttrycka och kommunicera oro över potentiell fara. Kvinnor tränas därmed till att internalisera maktordningen och värderingen av upplevd risk, där internaliseringen leder till att risk förläggs inom den egna personen/den egna kroppen. Den feminina träningen att internalisera och förlägga händelser som känslor i kroppen leder oöverskådlighet av konsekvenser av ett slutförvar för
använt kärnbränsle. Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart. Det som, så att säga, riskerar att hända, händer någon annanstans än i den egna kroppen.”

(Ja, det står verkligen ” leder oöverskådlighet av konsekvenser…”)

Vad är det för dumheter!? ”Kvinnor internaliserar maktordningen”, ”Männen förlägger sina känslor utanför den egna kroppen”! Vad har författarna till rapporten för belägg för detta, och var förlägger de sina egna känslor? Eller, kanske en än mer relevant fråga, var förlägger de sitt förnuft? Utanför den egna kroppen?

Uppdatering: tydligen handlade SKB AB inte i panik, utan genusbilagan var påtänkt i tid, se detta inlägg.

Annons

73 Responses to Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle

 1. Athur skriver:

  En underbar analys och belysning. Tanja du är min stora idol 🙂
  Jag har själv blivet inkallad till projektchefen ang en missat område i en rapport som jag lämnat in. Den var också underlag för en ansökan av offentliga medel. ”Fan vi har glömt genusperspektivet, du får tills på torsdag att skriva minst 5 sidor genusanalys”. Det var hans ord. Det kom att bli mina mest onyttiga nonsenstimmar jag överhuvudtaget varit med om. Var på väg att kasta in handduken ett antal gånger. Men jag bet ihop för pengarnas skull och ordbajsade 5 sidor politiskt korrekt genusnonsens som inte tillförde rapporten/ansökningen ett skvatt.

 2. tanjabergkvist skriver:

  Arthur, jag lider med dig. Samtidigt är det bra att detta berör så många som möjligt, så att fler får upp ögonen för det. Ha ha, 5 hela sidor – men då är du ju riktigt påläst nu och kan frilansa som genuskonsult åt andra företag? 🙂

 3. Anders B Westin skriver:

  Om det finns en kollektiv skillnad mellan mäns och kvinnors ”rädsla” för kärnavfall (vilket kan vara rimligt) så är min bestämda hypotes att skillnaden är biologiskt kodad istället för detta svammel om sociala konstruktioner.

  I annat fall så är det väl en enkel match att ta ur alla dessa kvinnor denna rädsla genom en sk kulturell omkodning. Kanske kan KBT fungera även till detta. Det verkar ju fungera för i stort sett allt i detta tidevarv.
  Eller så kanske individuell 50/50 % föräldraförsäkring också fungera. Det skall numera vara räddningen mot alla former av kulturell könskodning.

  Jag finner då följande förklaringsmodell som långt mer sannolik:

  Klicka för att komma åt Lindenfors_2005a.pdf

 4. Info skriver:

  GENUSVETARE OM TIO ÅR?

  Mycket tänkvärt, Tanja. Du lyfter fram teorier och konklusioner, som man inte trodde kunde existera i sinnevärlden. Med anspråk på att bli tagna på allvar. Fortsätt på den inslagna vägen! Men frågan är, om inte din egen matematiska beräkning här ovan är besmittad med en smula överdriven optimism: ”Jag har t.ex. själv beräknat att risken för att genusvetarna finns kvar om tio år är ungefär noll.”

  Nästa generation, den som ska ta vid efter Hirdman, Rosenberg, Edw[u]ards, Lundgren m.fl., ligger redan i smältdegeln. Kommer den verkligen att kunna undgå att formas efter de feministiska gipsformarnas färdiggjutna mönster?

  En bloggare, som kallar sig Trebarnslivet (34-årig, kvinnlig reklamkonsul), presenterade inför julen 2008 en lista på ett antal genusriktiga, s.k. jämställda barnböcker, som hon varmt ville rekommendera som julklappar i alla svenska hem. Till exempel följande (representativt axplock):

  ”Annette Lundborg och Mimmi Tollerup-Grkovic. – MALINS MAMMA GIFTER SIG MED LISA. En bra bok som på ett mysigt och bra sätt handlar om hur Lisa och hennes familjs vardag ser ut.

  Lena Landström, FYRA HÖNOR OCH EN TUPP. – Jätterolig bilderbok som handlar om fyra hönor som blir hunsade av en kaxig liten tupp. Men så åker de på kurs och lär sig säga ifrån, och sedan blir det jämställt hemma i hönsgården.

  Robert Munsh, PRINSESSAN PAPPERSPÅSE. – Det här är en saga om att upptäcka sig själv. En resa i okänt landskap. Vem vill inte vara prinsessa? Vacker, utvald, skör, lågmäld och älskvärd. Men får en prinsessa även vara smutsig, arg, stark, bullrig, modig, listig och peta sig i näsan?

  Thierry Lenain, HAR LOPPAN SNOPP. – Är Dom Med Snopp verkligen tuffare än Dom Utan Snopp? Det tror Max ända tills Loppan börjar i hans klass. Hon ritar mammutar och har en pojkcykel! Och det visar sig att hon inte saknar snopp, för hon har en snippa.”

  Här en kortrecension av sistnämnda bok på Sveriges radios hemsida:

  ”HAR LOPPAN SNOPP? Max [liten pojke] tycker att det känns bra att tillhöra dem med snopp. De utan snopp verkar inte ha det lika kul. En dag börjar Loppan [liten flicka] i Max klass och hans tillvaro ställs på ända. Loppan KAN KLÄTTRA HÖGRE än Max, spela FOTBOLL och SLÅSS – även fast hon är en av dem utan snopp. ELLER ÄR HON DET?”

  Ja, har inte småflickor i själva verket snoppar de också? I varje fall i Sverige. Fast de på grund av könsmaktordningen inte blivit tillräckligt socialt framkonstruerade än.

  http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm

  Flera svenska bokförlag har på senare tid specialiserat sig på utgivning just av ”jämställda” barnböcker av ovanstående typ (http://www.nojd.org/ ). Mest känt hittills torde vara VILDA FÖRLAG med sitt KRAM-märkta utbud. Detta utbud innebär, att inlämnade manuskript fingranskas ur ett genusperspektiv och före godkännande och tryckning ändras och rättas i en mängd queera avseenden av förlagsredaktörerna själva (http://vildabok.blogspot.com/). Åtminstone en av dessa är f.ö. en statligt utbildad genuspedagog.

  Samma religiöst exalterade uppskattning, som svenska journalister och vänsterfeminister visar Vilda förlag, röner f.ö. just nu ett radikalfeministiskt tillskott på seriealbumfronten, Fulheten av Nanna Johansson. Se närmare http://kolikforlag.se/ och dra egna slutsatser.

 5. tanjabergkvist skriver:

  Anders, du skulle ju kunna göra en sammanfattning av texten och skicka in till Illustrerad Vetenskap? 😉

  Info, den där boken om Loppan du nämner, det framstår ju som att de ”upphöjer den manliga till norm”, för att uttrycka mig pk. Det är ju just det man klagat på i Statens Offentliga utredningar om förskolan, att det pojkaktiga beteendet utgör normen och för att utjämna könsskillnaderna så får flickor ägna sig åt ”pojkaktiviteter”, eftersom det omvända tycks betydligt svårare i praktiken, flera personer som jobbar inom förskolan beklagade i utvärderingarna att det inte gick att få pojkarna att leka med dockor i samma utsträckning som det gick att få flickor att göra ”pojksaker”.
  Jag tror nog att barnen bör få välja själva vad de vill göra. Jag ska ju snart skriva ihop ”Genuspedadogik i förskolan del 2”, har inte hunnit det pga trumpet-grejen! 🙂

 6. Uffe skriver:

  Det här var bland det löjligaste jag läst på bra länge. Vad spelar det egentligen för roll hur olika kön värderar olika risker, när forskning och akademia skall vara objektiv och inte baserad på ”känslomässig kommunikation”?

  Redan i början av artikeln tycker jag dom gör ett grovt övertramp och snurrar ut i vad som endast kan beskrivas i en irrationell genusdjungel av nonsensformalia..

  Citat: ”Vi menar att kvinnors val ofta förklaras som en konsekvens av riskmedvetenhet och bristande information, istället för att tala exempelvis om kvinnors konsekvensanalyser utifrån en annan rationalitet, där andra villkor för samhällslivet sätts i fokus.”

  Är inte ”rationalitet” eller ”rationell” någonting entydigt och könslöst? Iallafall i ett objektivt kontext, såsom t.ex inom vetenskap och forskning.

  För övrigt, så fäller själva ordet ”Objektivitet” varenda tes uppställd i artikeln, men jag antar att detta ord inte finns med i författarnas ordlista.

  Dessutom undrar jag starkt varför till och med försvarshögskolan spenderar medel på sån här skit med tanke på vilka övriga nedskärningar dom fått göra de senaste 10-15 åren.

 7. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, de kanske avser rationell egoism (den filosofiska synen att det är förnuftigt att handla i egenintresse): http://sv.wikipedia.org/wiki/Rationell_egoism 🙂

  Förresten, vadå försvarshögskolan? Vad har man gjort där?

 8. wodinaz skriver:

  Tanja!

  Haha, mycket underhållande! Det skulle faktiskt inte förvåna mig det minsta om lejonparten av ovanstående genussörja är till stor grad plagiat. Den mysko och stolpaktiga svenskan, tillika bruket av ”av” som vore det engelskans ”of” får mig att ana ugglor i mossen.

  Docent Johan Tralau från Uppsala har ju visat på stor plagiatlusta hos Sveriges genusmamma #1: Tiina.

 9. Uffe skriver:

  Tanja: Men även rationell egoism borde på sikt vara könslös, med tanke på att det hela ska, enligt Ayn Rand, utmynna i något slags equilibrium (även om hon inte använder precis det ordet).

  Det står ju till och med i definitionen du bifogare:

  ”Rationell egoism innebär alltså att leva sitt liv på ett sådant sätt att ens egen lycka och andra tillgångar i ens liv inte står i konflikt med andra personers (rationella) intressen.”

  De där sista orden – inte står i konflikt med andra personers rationella intressen – säger väl allt? 🙂

  Ang försvarshögskolan så var väl en av medförfattarna till bilagan därifrån?

  Klicka för att komma åt %C3%85rsbok.Bilaga_9.10webb.pdf

 10. Athur skriver:

  Ja en kanonide att jobba som genuskonsult och helt allvarligt så skulle det funka. Ta 1000 kr i timmen och föreläsa om det skräpet jag skrivet i mina 5 sidor. Så mycket pengar har jag inte tjänat sedan jag jobbade som PC-doktor kring millenniumskiftet och då var det buggar som inte fanns. Men jag kan ju inte gå igenom hela mitt liv med att inte göra något vettigt:)

 11. Uffe skriver:

  Ja, om genusindustrin fortsätter på samma bana som IT-industrin gjorde runt y2k, så får vi väl hoppas på att genusbubblan spricker snart 🙂

 12. […] efter. Tanja Bergkvist har skrivit ett utmärkt och mycket humoristiskt blogginlägg om saken här. Om man gräver tillräckligt djupt kan man nog hitta patriarkala förtryckarstrukturer i hur […]

 13. rogerklang skriver:

  Läser du också Krister Renards blogg Tanja?

 14. Ola Jennebrink skriver:

  Om du fortsätter så här Tanja,så kan du bli tuvan som stjälper hela Genuslasset. Tack för skratten! Ola

 15. tanjabergkvist skriver:

  Ola, jag tror inte jag kan blogga bort genusvansinnet,
  men det är kul att höra att du är optimistisk! 😉

  Roger, jag känner inte till Krister Renard så jag googlade, såg att han är gymnasielärare i fysik och matematik, och att han har en blogg. Ja, det är sunt att ifrågasätta om nyheterna ger en representativ bild av verkligheten, och det var en rolig analogi det där med cylinderns olika skuggor som en illustration av olika aspekter på sanningen, känner dock inte till så mycket om det där ID men ska titta mer på hemsidan vid tillfälle, just nu måste jag sova, risken är att jag fastnar på nätet om jag börjar läsa något, särskilt om det är något för mig nytt, eftersom jag är nyfiken på det mesta! Kul att du skrivit om trumpet-frågan på din blogg! 🙂

 16. […] Underlaget till denna inlaga hittade jag på Tanja Bergqvist blogg, men jag kände för att problematisera frågan på ett något annorlunda sätt än Tanja. Vad Tanja egentligen anser är nämligen lite svårt att förstå. Hon är ett kvinnligt mattegeni, så hon kanske inte heller tror att det finns något som heter “sexuell selektion” eller som Genusvetrana kallar det “att göra kön”. Det framgår faktiskt inte så tydligt i Tanjas texter vad hon egentligen kritiserar, när han går i attack mot Genusvetarna. […]

 17. Anders B Westin skriver:

  Jag tyckte att detta var så intressant att jag skrev en egen inlaga dock med en något annan vinkel.

  http://andersbwestin.wordpress.com/2009/03/11/konskonstruktioner-och-karnavfall/

 18. Li Sam skriver:

  Ännu ett bevis för genusvansinnet och jag är helt övertygad om att det finns hur mycket som helst att ondgöra sig över. Ju mer som kommer fram desto bättre och det skall du ha ett stort tack för Tanja.

  Jag tror många med mig önskar få ett slut på dom här genusdumheterna och då skall man också komma ihåg att detta med genus är allt igenom politicerat och utspritt i vårt samhälle. Man måste också inse att dessa så kallade genusvetare har givits makt och som Tanjas inslag här visar, så kan inte ens kärnkraftsindustrin undantas och chefer räds att sätta sig upp mot denna genushysteri. En iakttagelse jag har gjort efter Tanjas första SvD inlägg om ”Genus och Dagis” är en avsaknad av genusvetarkommentarer i trumpetdebatten (rätta mig gärna om jag har fel). En anledning i så fall skulle kunna vara att dessa genusvetare egentligen inte behöver bry sig eftersom dom försvaras av etablissemanget, politiker, institutioner, och företagsledare som kanske inte vill/kan erkänna och ifrågasätta dessa dumheter.

  Vi är uppenbarligen många som ondgör oss över resultatet av genuspolitiken, en in i grunden felaktig ekvation och då handlar det om enkla grundläggande matematiska principer som att kunna skilja på frukt, att inte blandar ihop äpplen och päron. Som exempelvis här, att genusbegreppet ger sig ut för att vara något annat än det i själva verket är. Genus handlar exempelvis inte om jämställdhet och mångfald, tvärt om, och det förundrar mig fortfarande varför ingen mer än jag verkar vilja eller ens försöka ta i och utmana genusanhängarna om detta? Jämställdhet är vad vi alla försöker uppnå och dessa våra goda intentioner har vi överlåtit åt några som kallar sig genusvetare att fritt tolka och genomföra ”Deras Privata Åsikter” vilket handlar om att kontrollera och styra vårt samhälle som dom vill ha det. Dessa deras intentioner är inget nytt, likheter med feminismen på 60- och 70-talet är slående och vi skall heller inte glömma bort att Sverige var rasbiologins vagga och att vi ännu inte har gjort upp med vårt förflutna när det gäller vad detta stod för. Många som uppehöll rasbiologin som vetenskap då är fortfarande verksamma, vilket visar sig på fler områden än vad just genusvetenskapen har visat sig stå för idag.

  Om nu svaret (verkligheten) i en ekvation visar sig felaktig och missvisande, så antingen är ekvationen fel eller dess ingående variabler. Är det inte källan till alla dumheter man skall söka rätta till?

  Det finns en lag om mångfald och jämställdhet och om kärnkraftsindustrin och alla andra bemödade sig med och lärde sig att förstå innehållet och innebörden av detta, så behövde man inte beakta genusperspektivet på allt och alla som nu görs. Det räcker med att beakta mångfald i sin rapportering, vilket är något helt annat. Därigenom skulle man på ett enkelt, smidigt och lätt sätt kunna avfärda allt detta genusnonsens.

 19. Uffe skriver:

  Snurrade förbi en artikel i DN om vampyrträffar på skärholmens bibliotek och gladdes av bibliotekariens slutkläm i artikeln, något som relaterar till ämnet här 🙂

  http://dn.se/dnbok/vampyrtraffar-lockar-tonarstjejer-1.816633

  ”När Taru Leino själv läste böckerna för första gången bestämde hon sig ganska snabbt för att se det som trevlig läsning och inte ”hålla på att analysera allt”.”

  Mitt i prick Taru! 🙂

 20. Karl skriver:

  Tack för underhållningen! Man tycker nästan synd om genustomtarna som lämnar målet öppet hela tiden…

 21. Olaus Petri skriver:

  Tanja!

  Jag hittade hit först idag (tack vare Axess). Trodde inte jag hade förmågan att kunna bli groupie, men efter att ha läst här känns det som jag är redo för lite könsöverskridande agerande och bli medlem (sic!) i din fanklubb! 🙂

 22. Andreas Dahlin skriver:

  Tanja – Tiina 5-0

 23. Dogdylan skriver:

  Idag fick vi lära oss att ålder är en typ av ”kategori” som leder till olika typer av förtryck. Naturligtvis är det den gamla vanliga materialistiska utgångspunkten, dvs. den att barn är underordnad de äldre, på grund av att dessa inte kan försörja sig själva (No shit?). Äldre personer förtryckts på grund av sin ålder då de inte är ekonomiska bärare i samhället eller föreställs vara så. Dem med makten är naturligtvis dem som är medelålders, då de är mest produktiva (eller föreställs vara så) och enligt föreläsaren därför ses som ”bärare” av samhället. Jag frågade då hur man skulle komma till rätta med detta förtryck och denna socialisering. Om man vänder och vrider litet på det så slutar det med att vi kan acceptera barnarbete, att mödrarna ”moraliskt” kan överge sina barn för att undvika ”socialisering” av dem. Det påminner litet om de mest rabiata libertarianerna som argumenterar för att fostret i kvinnans livmoder ”inskränker” kvinnas (eller individens) frihet.

  Sen körde läraren det gamla sedvanliga om sociala konstruktioner, sågade hela barnpsykologin, historien, statsvetenskapen, biologin och allt annat som inte är sociologiskt. Till och med de hårdbarkade vänsterfeministerna började vända och vrida på sig. Vi skall tydligen enligt våra lärare totalt skita i normalfördelningskurvor då det kommer till barns utveckling då dessa innehåller förtryckande strukturer. Om ungen går utanför för skalan (tillexempel är underviktig) så skall läkaren inte agera för om vi agerar utövar vi ju ”makt” över den stackars ungen.

  Jag var på provokation humör idag så jag drog ut svängarna litet mot slutet av lektionen. Jag tog Broadys teori om den ”Dolda läroplanen”, tog bort vänstertramset och pekade ut ”politiskt åskådning” som en kategori vid sidan av etnicitet, genus, ålder osv. och att detta kunde leda till underordningar och diskriminering av ”oliktänkande” inom akademin Detta tyckte läraren var ”jätte smart” för vänstern var ju såå förtryckta i den ”borgliga” akademin menade hon. Med hjälp av tidigare studier (av MS Lipset bland annat) och tidigare demokratistudier om politisk uppfattning (Enkäter har visat att de flesta forskare i Sverige står till vänster i politiken) vända jag dock det hela och pekade ut Universitet som vänstervridet där ”konservativa” borde betraktas som den underordnade kategorin. Läraren blev rätt stum och obekväm, ty jag hade ju faktiskt väldigt bra underlag inklusive mycket prominenta källor från statsvetare i Göteborg och USA som pysslar med opinionsundersökningar. Som avslutning frågade jag min lärare varför 100 procent av litteraturen vi läser är skriven av olika MARXISTISKA författare och om detta inte var ett uttryck för en marxistisk maktordning där hon i egenskap av lärare försökte socialisera oss in i en viss inriktning.

  Den här läraren var också den vettigaste jag haft hittills på kursen hittills. Kanske för att hon faktiskt var en heterosexuell, gravid, relativt normal kvinna utan extremistiska politiska uppfattningar som normalt inte pysslar med intersektionalitet studier utan med barnsociologi. Hon erkände om än besvärat, att perspektivet är politiserat på grund att feminismen är mer eller mindre är en politisk uppfattning. Således är ”verkligheten” för dessa sociologer och genusvetare redan färdig konstruerat. Från helt oväntat håll får jag medhåll av Socialpsykologerna (Som utgör majoriteten av dem på det här momentet) som säger: Är du inte vänsterpartist så kommer du inte hålla med. Den här läraren precis som mina andra kursare sa precis som den doktorand jag sågade på en föreläsning när jag läste sociologi A. Den doktoranden sa ”man måste tro på att det här för att det skall ”make any sense”.

  Och detta är precis vad den humanistiska och samhällsvetenskapliga akademin handlar om. Det handlar om politik. Genusvetenskaplig och sociologisk forskning utgår från politiska uppfattningar som sen med olika kvasi- politiska vetenskapliga teorier försöks göras vetenskapliga. Det är alltså mycket tveksamt om man skall kalla sociologin för en vetenskap.

 24. Olaus Petri skriver:

  Dogdylan, mycket roligt att du fick till ett erkännande från din lärare rörande vilken som är den maktbemängda parten vid akademin. 🙂

  Vänsterperspektivet är så självklart att det upplevs som objektivt. Jag kan rekommendera Svante Nordins senaste bok ”Humanioras kris” där han gör upp med den skadliga ”ideologiseringen” av humaniora (och samhällsvetenskaper också misstänker jag) som följde på 68-egoisternas (mitt ordval) intåg i akademin.

  Postmodernismen är, enligt Nordin, den asyl som den akademiska vänstern flydde till när de värsta marxistiska stollerierna inte höll streck som omnipotent ”vetenskapligt” paraply.

 25. Li Sam skriver:

  Dogdylan, ett mycket intressant och genomskådande inlägg, det visar vart vi är på väg i vårt samhälle. Det man som jag undrar över är om det finns någon kritisk debatt i skolan idag om vad som är rimligt, rätt och fel i det som lärs ut. Som exempelvis Artur (Mars 10, 2:13 em) berättar om, så ger vi istället efter och ifrågasätter inte dumheter. Det vi gör är att ondgöra oss över ett resultat vi kanske många gånger varit med om att själva skapa. Det blir en ond cirkel där industri och institutioner kommer att efterfråga mer genuskompetens i jakten på bidrag och pengar och följaktligen måste Dogdylan då lära sig och tro på detta för att få sin examen och sedermera arbete.

  En intressant iakttagelse är hur skolor och universitet skyddar sig mot intryck utifrån och motverkar exempelvis kritiska diskussioner kring genus och andra ”subjektiva vetenskaper”. Föreläsare utifrån måste på något sätt passa in politiskt, så man selekterar och man vill definitivt inte ha in personer som med sin kunskap och åsikter kan omintetgöra ett med omsorg uppbyggt korthus som exempelvis genusvetenskapen är.

 26. Jimmy Larsson-Hagberg skriver:

  Tanja undrar, i likhet med Maria Abrahamsson på SvD:s ledarsida gjort tidigare, vad genusforskning har med slutförvaring av använt kärnbränsle att göra. Bägge drar också ett antal slutsatser som det finns skäl att bemöta. Det är ju trist för alla om missuppfattningar och felaktiga fakta ska ligga till grund för kritiken som framförs.

  SKB:s huvuduppgift är att bygga ett säkert slutförvar för det använda kärnbränslet. Därför har vårt fokus alltid varit den naturvetenskapliga forskningen.

  År 2003 inledde SKB en satsning på forskning om samhällsaspekter på vår verksamhet. Detta var ett starkt önskemål från flera av våra samrådsparter. Intresset för detta har varit stort, inte minst i de kommuner, Oskarshamn och Östhammar, som är aktuella för ett kärnbränsleförvar. Programmet har genomfört fem utlysningar av forskningsmedel, som hittills resulterat i 17 projekt inom 15 vetenskapliga discipliner. I årsboken publiceras enbart projekt som uppbär medel inom vårt forskningsprogram. Det är också skälet till att artikeln om genusfrågor inte ingår i årsboken. Därmed faller också påståendet att artikeln skulle ha skett i panik.

  Oberoende om ett forskningsprojekt finansieras via ett forskningsråd, ett universitet, en donation eller en industri ska resultaten bli de samma när övriga faktorer är konstanta. Med andra ord: forskarna får själva stå för sina slutsatser. SKB förbehåller sig också rätten att dra våra slutsatser. Vår bas är den naturvetenskapliga forskningen och den utgör grundpelaren för att vi så småningom får tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn eller Östhammar.

 27. Anders B Westin skriver:

  Dogdylan
  Märk väl att både sociologin och genusvetenskapen skulle kunna vara vetenskapliga.
  Detta förutsätter dock ett stadigt fundament i fysiken, biologin, kemin, geologin, polentalogin och inte minst evolutionsläran kombinerat med rationell antropologi. (troligtvis också matematiken och logiken)

  Jag känner mig hyggligt säker på att åtminstone vissa grenar/personer/grupper av sociologin har den ambitionen.(Socialpsykologin kan av mig upplevas vara vetenskaplig)
  Vad gäller Genusvetenskapen är jag förnärvarande oerhört pessimistisk.

  Håller just nu på att läsa ”Att göra kön” av Elvin-Nowak/Thomsson och detta är bevisligen en lärobok i hur människan kan bygga ”kulturella luftslott” helt utan ambitionen att härleda och dra slutsatser.
  Men jag tänker läsa färdigt bara för att bättre förstå hur dom tänker.
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9100578525

 28. Anders B Westin skriver:

  Paleontologi skall det stå!

 29. VEB skriver:

  DogDylan:

  Det är intressant att höra om de påståenden som ni får höra om eftersom påståendena bortser helt från offentliga debatten och egna påverkan på denna. Om jag skall bedöma offentliga debatten så är ålder visserligen en kategorisering men inte en ekonomisk sådan utan en politisk/moralisk och lägst status av alla har då medelålders människor som är gamla, gaggiga, gubbiga och dinosaurier (Hultman SVT Debatt) medan unga människor oavsett hur de beter sig beskrivs som fräscha och en positiv fläkt. Jag undrar vilka som är mest extrema i sin dyrkan av ungdomen, Hollywood med sin botox eller Offentligheten med deras hyllningstal och ursäkter.

  ”Sen körde läraren det gamla sedvanliga om sociala konstruktioner, sågade hela barnpsykologin, historien, statsvetenskapen, biologin och allt annat som inte är sociologiskt.”

  Att de sågar psykologin och biologin är väntat men det måste ses som en bedrift att såga historien.

  ”Till och med de hårdbarkade vänsterfeministerna började vända och vrida på sig. Vi skall tydligen enligt våra lärare totalt skita i normalfördelningskurvor då det kommer till barns utveckling då dessa innehåller förtryckande strukturer.”

  Bra idé, fast då måste kvinnorna såklart först strunta i de sexuella normalfördelningskurvorna i själva BARNSKAFFANDET. Eller rättare sagt, de kan ju inte skita i dem för det är att stärka dem så de måste först göras ”medvetna” om dessa normer och sedan måste de aktivt bryta dem genom att välja precis tvärtemot vad normalfördelningen (dvs känslorna, biologin) säger de borde välja. Men det är väl en liten uppoffring i jämlikheta samhällets namn eller hur? Och visst kan väl er lärare presentera bevis på att hon själv inte följer den sexuella urvalsnormen av man?

  ”Om ungen går utanför för skalan (tillexempel är underviktig) så skall läkaren inte agera för om vi agerar utövar vi ju ”makt” över den stackars ungen.”

  Det märks att ni nu är inne på psykfallet Foucalts galenskaper.

  ”Detta tyckte läraren var ”jätte smart” för vänstern var ju såå förtryckta i den ”borgliga” akademin menade hon.”

  Borgerliga akademin? Ja det går ju att påstå akademin är borgerlig så länge man sysslar med en vetenskap som struntar i empiri och belägg fast annars är väl varenda människa pinsamt medveten om att större delen av den humanistiska akademin är samma sak som 68-vänsterns värderingar? Utöver att Svante Nordin påpekar detta så bekräftade min lektor i humaniora detta utan några som helst omsvep. Han sade också nåt i stil med ”vissa tycker ju att marxism är/skall ses som en vetenskap också”

  ”pekade ut Universitet som vänstervridet där ”konservativa” borde betraktas som den underordnade kategorin. Läraren blev rätt stum och obekväm”

  Ja, samma sak gjorde en amatör i USA och presenterade i dokumentärfilmen ”indoctrinate U” där skolornas administrationer sade sig förespråka mångfald men enbart brydde sig om folk såg olika ut. Att ha 90% likriktning i åsikter var inget problem enligt mångfaldskontoren. Vidare så jämförde han olika kontor för kvinnors problem med kontor för mäns problem. Fast det finns inga kontor för mäns problem såklart.

  ”Som avslutning frågade jag min lärare varför 100 procent av litteraturen vi läser är skriven av olika MARXISTISKA författare och om detta inte var ett uttryck för en marxistisk maktordning där hon i egenskap av lärare försökte socialisera oss in i en viss inriktning.”

  Där svor du allt i kyrkan. Marxistiska maktordningar existerar inte. Enligt marxismen kan inte de förtryckta grupperna förtrycka eller diskriminera, huruvida en grupp kan anses förtryckt eller diskriminerad anser marxismen bedöms på basis av den gruppens egna styrka i de områden Marx gillade (makt och pengar). Fast detta gäller såklart varken marxismen, kommunismen, socialismen eller kritiska teorin. De anses alltid vara i underläge oavsett hur dominanta och rika de är.

  ”Hon erkände om än besvärat, att perspektivet är politiserat på grund att feminismen är mer eller mindre är en politisk uppfattning.”

  Hur kommer det sig att hon besvarar feminism när din fråga gällde marxism? Är de samma sak enligt henne?

  ”Således är ”verkligheten” för dessa sociologer och genusvetare redan färdig konstruerat.”

  Således är verkligheten enligt dem som säger den är en social konstruktion inte alls i deras ögon en social konstruktion utan vad de förespråkar är essentialistisk världsbild med dem själva som förebild. Dvs förändringen de vill ha från andra kommer aldrig att avkrävas dem själva och den resa de hävdar går att göra har de aldrig gjort och saknar sålunda helt erfarenheter av? Hela den sociologiska världsbilden är bara deduktion baserad på ideologiska önskemål. Popper hade 100% rätt.

  ”Från helt oväntat håll får jag medhåll av Socialpsykologerna (Som utgör majoriteten av dem på det här momentet) som säger: Är du inte vänsterpartist så kommer du inte hålla med.”

  Så med andra ord, alla förutom vänsterpartister diskrimineras helt av samma personer som hävdar sig vara emot diskriminerig. Att ljuga verkar inte bara vara en konst utan en nödvändighet för att ens kunna syssla med ämnet.

  ”Den doktoranden sa ”man måste tro på att det här för att det skall ”make any sense”.

  Och därmed har den doktoranden sågat inte bara sig själv utan även hela sin roll. Det är bara för dig att säga ”jorden är platt, man måste tro på det för att det skall låta vettigt” nu måste doktoranden tro på dig för annars lever denne inte som denne lär. Denne har ju inte baserat sina påståenden på något annat än detta så du har lika stor status, makt och rätt att göra kategoriska uttalanden som doktoranden har. Undantaget förståss att denne kan namedroppa andra personer som heller inte hade belägg för vad de påstod.

  ”Och detta är precis vad den humanistiska och samhällsvetenskapliga akademin handlar om.”

  Tro?

  ”Det handlar om politik. Genusvetenskaplig och sociologisk forskning utgår från politiska uppfattningar som sen med olika kvasi- politiska vetenskapliga teorier försöks göras vetenskapliga.”

  Det verkar mest vara glamorifierad deduktion. Men då lyssnade jag just på en grundkurs i vetenskapsteori också där man ingående förklarade deduktion.

  ”Det är alltså mycket tveksamt om man skall kalla sociologin för en vetenskap.”

  Det du sagt innebär att sociologi överhuvudtaget inte uppfyller några som helst vetenskapliga krav. Den har ingenting med den tradition som uppkom i antikens grekland att göra. Sociologi är precis vad det verkar vara. Personer som ljuger som är avundsjuka för att personer som försöker lista ut vad som är sant får bättre utdelning. De har skapat en diciplin vars enda syfte bokstavligen är att

  – heja på förloraren och dyrka misslyckanden.

 30. Dogdylan skriver:

  Ännu ett seminarium….

  Jag har börjat inse att den ”kritiska” hissen oss väldigt en del, inklusive lärarna och som är så viktig i akademin inte går hela vägen upp, även om de verkar ha den intellektuella kapaciteten. En tjej sa för några lektioner sen när jag kritiserade Intersektionalitet begreppet, att om det inte fanns strukturer där kvinnor är underordnade så skulle vi inte sitta i klassrummet. (vilket argument alltså?suck!) Idag fick jag höra (ännu en gång) att orsaken till varför jag inte förstod logiken i något resonemang berodde på att jag befinner mig i en priviligerad position. Jag blundar således medvetet eller omedvetet för sanningen. Jag blir så JÄVLA förbannad på detta. De nedvärderar oliktänkande med det här resonemanget. Vem fan är det som pysslar med härskartekniker? De verkar helt enkelt inte vilja kritisera. Jag är van att för varje ”teori” eller perspektiv man går igenom ges kritik. Så icke här. Läraren som alltid är ”normativ” vågade där emot inte ge sig på att fördöma barnarbete och barnsoldater på seminariet då jag tog upp det. Herre Gud!

  Idag frågade jag (doktoranden) läraren om vad Maktordning eller makt betyder. Hon sa självsäkert. Makt handlar som relationer och sen körde hon det gamla vanliga utifrån Foucault om diskurser.

  Då sa jag: Den klassiska definitionen på makt är: A får B att göra något B inte skulle ha gjort annars. Hur kan man applicera den på Foucault? Detta kunde hon inte svara på. Nu är inte Foucault mitt gebit (Jag hatar den mannen, kanske för att jag inte förstår honom men ändå). Foucaults definition av makt handlar inte om ”aktörer” utan snarare ”diskurser” och det blir därför totalt omöjligt att diskutera maktförhållandet mellan tillexempel en man och en kvinna, men ändå existerar maktförhållandet mellan dem. Hur fan existerar då maktförhållanden mellan människor och viktigast, hur i helvete mäter man då detta? I vilket fall kan jag för litet för Foucault för att kunna diskutera ämnet .

  Nu försökte jag mig på detta (vilket var onödigt). Vad som är intressant var att väldigt få egentligen hade förstått vad makt innebär. Alla kunde rabbla de här grejerna ”Foucault” säger, de flesta bättre än jag men de hade då fan ingen aning om vad begreppen betydde, jag förstod det sen under grupparbetet. Jag börjar märka att så fort du snackar om ”vetenskapsmetod” eller ”fakta” så blir förvirringen total. Tydligen så har den vita medelklassmannen funnits i alla tider? Detta stämmer naturligtvis inte då ”medelklassen”, och den ”vita rasen” är relativt nya begrepp som kom till under 1700-1800-talet. En annan rätt lustig tanke från mina klipska kursare är normen (genom alla tider) att kvinnor och män spelar roller baserade på deras kön. Alltså kan en man aldrig (utan att bli utskrattad spela kvinna). Vad mina kursare inte fattade var att män spelade ALLA roller för 300 år sedan och det var helt okej för en man att spela kvinna.

  Jag frågade läraren efter lektionen om Internalisering. Alltså hur vet vi att en människa har internaliserat vissa värden, hur kan vi skilja dessa från hennes grundvärden och hur vet vi ens att personen har blivit socialiserad av tillexempel den kapitalistiska maktordningen. Först försökte hon komma bort från frågan genom att säga att hon inte förstod men så förstod hon ”Äntligen”. Hon svarade genom empirisk forskning, kvalitativ metod så som en intervju. Nu sa jag till henne att jag förstod men alla med en hjärna fattar ju att det inte går att mäta om någon har internaliserat vissa värden om vi inte vet hennes ursprungliga värden. Det är fan i mig omöjligt. Hur fan skall man kunna falsifiera detta.

  Jag och några kursare hade en vild diskussion sedan över en kaffe. Jag ställde litet olika direkta frågor och jag insåg rätt fort att de (trots sin fil kand. i Genusvetenskap + ett par år till av studier) inte fattade ett jäkla dugg om vetenskaplig metod. De sa tillexempel att man måste sympatisera (dvs. vara ”humanistisk” som de kallade det för) med den man intervjuar. (ÖÖÖÖÖ?). Visst, jag har läst att feministisk forskningsmetod har detta inslag, men denna forskningsmetod kallas är också normativ, något som till och med självaste Tiina Rosenberg erkänner. Men den här kursaren som sa detta, menade snarare att alla andra vetenskapliga metoder, framför allt ”opersonliga” enkäter och sen en körning av variablerna i SPSS inte var vetenskapligt utan snarare en form av maktutövning från den vita mannens för att upprätthålla en dagordning vars syfte var att osynliggöra kvinnans underordning.

  Om jag tolkar henne rätt alltså. Jag ställde litet andra rätt basic frågor kring vetenskaplig metod så som Reliabilitet och Validitet. Vad som var litet lustigt att de inte ens förstod vad begreppen betydde.

  Jag insåg rätt fort att det är i stort sätt bara ”diskursanalyser” som görs på de här ”intersektionalitet/post-modernistiska/genus” kurserna men även på sociologen. Även om det ingår mycket metod i sociologi så verkar mina kursare känna till litet eller ingenting vetenskapsmetod trots flera års studier men de har ändå mage att totalt såga andra ”vetenskapsmetoder” än diskursanalysen.

  Nu läser jag inte Sociologi B på samma Universitet som jag läste sociologi A men jag måste säga att ”Politiseringen” och ”okunskapen” bland mina kursare är rätt stor även om de är mycket bättre än mig på att reproducera det som står i böckerna. När jag läste Sociologi A så läste vi om ”rational Choice” teorin som är en så kallad ”Individualistisk teori”.

  Men mina sociologi B kursare har inte den blekaste aning om detta perspektiv, kanske på grund av Sociologin på det här Universitet jag nu går på är (defacto) en av de mest vänstervridna i hela Sverige med en professor känd från ”TV” för sin ”hittepå” forskning. Som någon skrev tidigare. De gör sina teorier till axiom innan de ens öppnat boken.

  VEB

  Poängen med att säga att ”marxismen” (Jag kunde lika gärna säga vänsterideologier) var normen och den förtryckande maktordningen på Universitet var att peka ut det korkade med att säga att Universitet är en institution som reproducerar borgliga värden. Hur Marx sen ser på makt..tja..det är en annan femma.

  Läraren menade att ”intersektionalitet perspektivet” härstammar från feminismen och är därför politiskt. Alltså erkände läraren att feminismen är en politisk. Jag är fan tveksam om de ljuger, snarare tror de på detta, de upplever detta som sant och precis som mina kursare försöker de hitta exempel i deras liv som bevisar deras teser.

  Lärarna är ju smarta och har säkert ett högt IQ men jag är fan i mig förundrad hur de kan vara så jäkla okritiska. Det är rätt tydligt att slå sig framför i akademin så skall man inte drivas av viljan av att förstå världen bättre utan snarare reproducera det ”BULL” som man har fått lära sig i sin grundutbildning.

  Anders B Westin

  Jag har såklart respekt för sociologin som ett intressant ämne och som är ”Kul” på grund av sin otroligt abstrakta karaktär men att upphöja socialismen, förlåt sociologin till samma plats som statsvetenskapen och nationalekonomin är jag där emot kritisk till. En polare till mig (Teknisk Fysik studerande) frågade mig vad grunden i Sociologin går ut på. (Ja, även teknikerna, fysikerna och naturvetarna är insnöade på sitt sätt) Jag svarade honom

  ” Tänk dig 100 smarta kommunister som har suttit inlåsta i en jordkällare i 50 år på vatten och bröd. De börjar föreställa sig en massa saker och summan av deras föreställningar är grunden i sociologin”

 31. tanjabergkvist skriver:

  Karl, ja men genusvetarna har sig själva att skylla. Men tyck inte synd om dem, de bygger ju sig en karriär på detta. Alla vet vad alla tycker om detta, men det räcker att det finns en ”frälst” på ett företag så viker sig alla, men det blir många goda skratt efter det 😉

  Olaus Petri, vad roligt att höra! Du är varmt välkommen in i anti-pk gemenskapen! 😉

 32. tanjabergkvist skriver:

  Jimmy Larsson-Hagberg, jag har tagit upp innehållet i din kommentar i mitt senaste inlägg! Tack för infon!

 33. Hansa skriver:

  Det känns väldigt bra att inte ha dig som motståndare i debatten!

 34. VEB skriver:

  DogDylan:

  ”Idag fick jag höra (ännu en gång) att orsaken till varför jag inte förstod logiken i något resonemang berodde på att jag befinner mig i en priviligerad position.”

  Till skillnad från dina lärare som är Svensk underklass? 😀

  ”Jag är van att för varje ”teori” eller perspektiv man går igenom ges kritik. Så icke här.”

  Det beror på skillnaden mellan hypoteser och teorier. En hypotes kan du inte försvara mot kritik utan att faktiskt forska fram belägg.

  ”Idag frågade jag (doktoranden) läraren om vad Maktordning eller makt betyder. Hon sa självsäkert. Makt handlar som relationer och sen körde hon det gamla vanliga utifrån Foucault om diskurser.”

  Och varför lyssnar man på Foucalt?

  ”Nu är inte Foucault mitt gebit (Jag hatar den mannen, kanske för att jag inte förstår honom men ändå).”

  Vad är det du vill förstå med Foucalt överhuvudtaget?

  ”Hur fan existerar då maktförhållanden mellan människor och viktigast, hur i helvete mäter man då detta? I vilket fall kan jag för litet för Foucault för att kunna diskutera ämnet.”

  Jag har lyssnat tillräckligt på Foucalt för att kunna skilja kompetens från ideologiska önskemål.

  ”Vad som är intressant var att väldigt få egentligen hade förstått vad makt innebär.”

  Ifall du har missat det förstod inte Foucalt själv vad makt innebär.

  ”Alla kunde rabbla de här grejerna ”Foucault” säger”

  Ja det var just det som var poängen med Alan Sokals bluffartikel också. Att man lyssnade på vem som talade. Att man inte hade en aning om vad som sades utan utgick från att auktoriteter skall man lyssna på.

  ”Tydligen så har den vita medelklassmannen funnits i alla tider?”

  Javisst, och medan fakta är att den vita medelklassmannen förbjöd slaveriet som funnits i alla tider så har knäppgökarna försökt inbilla oss vita medelklassmannen bär ansvaret för slaveriet.

  ”Vad mina kursare inte fattade var att män spelade ALLA roller för 300 år sedan och det var helt okej för en man att spela kvinna.”

  Intressant att de inte ”fattade” detta då det inte är en fråga om förstånd utan allmänbildning.

  ”Nu sa jag till henne att jag förstod men alla med en hjärna fattar ju att det inte går att mäta om någon har internaliserat vissa värden om vi inte vet hennes ursprungliga värden. Det är fan i mig omöjligt. Hur fan skall man kunna falsifiera detta.”

  Som Popper redan förklarat så finns ingen möjlighet för sådan falsifikation. Sociologers enda sätt att bedöma sådant är utifrån psykoanalysen dvs deras egna antaganden hur (över)människan borde vara.

  ”Jag ställde litet olika direkta frågor och jag insåg rätt fort att de (trots sin fil kand. i Genusvetenskap + ett par år till av studier) inte fattade ett jäkla dugg om vetenskaplig metod.”

  Nej vetenskapen förstår du är alldeles för tråkig för den. Roligare att analysera in lite vad man vill i diskurser andra människor har. Då kan man ju säga sig veta saker de inte vet och bilda sig en maktposition över dem.

  ”De sa tillexempel att man måste sympatisera (dvs. vara ”humanistisk” som de kallade det för) med den man intervjuar. (ÖÖÖÖÖ?).”

  Med andra ord förväxlar de empati och sympati.

  ”Men den här kursaren som sa detta, menade snarare att alla andra vetenskapliga metoder, framför allt ”opersonliga” enkäter och sen en körning av variablerna i SPSS inte var vetenskapligt utan snarare en form av maktutövning från den vita mannens för att upprätthålla en dagordning vars syfte var att osynliggöra kvinnans underordning.”

  Å andra sidan så var Foucalt själv en vit man 😀

  ”Jag insåg rätt fort att det är i stort sätt bara ”diskursanalyser” som görs på de här ”intersektionalitet/post-modernistiska/genus” kurserna men även på sociologen.”

  Dvs inga analyser alls utan man hittar helt enkelt på vad texter betyder utifrån det resultat man behöver ha.

  ”men de har ändå mage att totalt såga andra ”vetenskapsmetoder” än diskursanalysen.”

  Såklart de gör, i andra metoder kan man ju inte styra resultatet.

  ”Nu läser jag inte Sociologi B på samma Universitet som jag läste sociologi A men jag måste säga att ”Politiseringen” och ”okunskapen” bland mina kursare är rätt stor även om de är mycket bättre än mig på att reproducera det som står i böckerna.”

  Hur kan de göra det utan att det blir plagiatisering när de inte ens begriper vad som står i böckerna?

  ”Som någon skrev tidigare. De gör sina teorier till axiom innan de ens öppnat boken.”

  Ja, fast det är inte teorier de gör till axiom. Det är snarare hypoteser de gör till axiom.

 35. Dogdylan skriver:

  Idag fick jag det (äntligen) erkänt för mig av en tjej på min kurs var ”de”, dvs. var många av mina ”tillfälliga” kursare står. Detta uppkom i en diskussion där jag argumenterade utifrån Lipsets tes om att rasism kan motverkas genom utbildning och att det är tveksamt om verkligen strukturell diskrimminering existerar i den form och omfattning som ”intersektionalitet teoretikerna” argumenterar för. Hon sammanfattande det rätt bra (något upprörd också) vad som är praxis för genusvetarna/kulturgeograferna/sociologerna då argumenten tryter. Detta bevisar också att de här genusvetarna redan har beslutat sig för hur saker och ting förhåller sig innan de öppnat böckerna.

  ”Strukturell diskriminering existerar, det behövs inte bevisas, gå bara ut och titta, jag blir diskrimminerad, min pappa blev diskrimminerad, du kan fråga vilken invandrare eller kvinna som helst och de (invandraren eller kvinnan) kommer säga att de är diskriminerande av den vita mannen. Dem som motsäger sig detta, så som Nyamko Sabuni är idioter.” (fritt citerat)

  Som sagt, sista lektionen är i veckan och sen är det tack och adjö till perspektivet och de här kursarna. Måste säga att det har varit en turbulent tid. Har en vecka på mig på att skriva klart min hemtenta. Jag måste nog hälla i mig en flaska vin om dagen, för att verkligen kunna få ned ett ord på tentan, då det krävs att man letar (kön, etnicitet, klass, sexualitets) förtryck i en kaffekopp. Framför allt är det slutsatserna som är sanslösa. Hur i helvete kan man veta folks ”rasistiska” intentioner om de inte är artikulerade och hur i helvete skall jag kunna läsa in ”förtryck” i den bok/film som vi skall analysera utifrån det här intersektionalitet perspektivet?

 36. Arthur skriver:

  (Ny arthur)

  Kul!

  Professionellt bludder finns också i andra sammanhang. Kan man lura politiker på anslag så kan man också lura företagsledningar på arvoden. Jag antar att Du minns hur Scot Adams som ett practical joke låtsades vara superkonsulten Ray Mebert och hävde ut sig det löjligaste bludder han kunde fantisera ihop. Ingen reagerade! Alla tramsade med. De var till och med villiga att tonsätta ett värre än vanligt mission statement för att internalisera det.

  Adams och företagets ägare som var sammansvurna i skämtet hade kunligt roligt men jag antar att de övriga kände sig snopna.

  Frågan är om man med tillräckligt med genustrams kan få anslag för en MSR-reaktor för ”femenistisk kärnbränslehantering” eller någonting sådant! Det är ju mer omsorgsnormativt att transmutera. Har Du funderat på att genustramsa för att få anslag till Dina projekt? Det verkar ju fungera.

 37. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, väldigt intressant att läsa om dina lektioner. Har tyvärr inte hunnit läsa detta förrän nu!
  Det är ju nästan så att man skulle vilja skriva in sig på en sådan kurs, om man nu hade tid….

 38. tanjabergkvist skriver:

  VEB, Dogdylan och Anders, är det inte så att feministerna öppet deklarerat för länge sedan att feminismen är en politisk rörelse? Jag läste det någonstans ganska nyligen men vet inte vilket dokument det var för det är en röra på mitt skrivbord just nu 🙂

  Hansa, så länge du inte är radikal genusvetare så är det lugnt! 😉

 39. tanjabergkvist skriver:

  VEB, Dogdylan & Arthur, beklagar fördröjningen av kommentarerna de senaste två dagarna pga en bokstav som råkat hamna i blockeringsfunktionen vilket gjorde att alla kommentarer hamnade i granskningskön eftersom de innehöll denna bokstav. Åtgärdat nu!

 40. tanjabergkvist skriver:

  Arthur, tanken slog mig någon gång att man skulle kunna
  göra det :-)Men det är ju inte sådana projekt jag är intresserad av att forska kring….

 41. Dogdylan skriver:

  Tanja Bergkvist:

  Vad kan jag säga. Stämmningen i klassrummet blir nästan religiös ibland. Jag måste säga att detta är väldigt skrämmande, framför allt då vissa totalt verkar tappa förnuft och i stort sätt äter ur lärarens hand.

  För några lektioner sen fick vi lära oss att försvaret förtrycker barn då de inte får göra militärtjänst. När jag ställde ett par frågor kring barnarbete (vi teoritiserar kring en teori om åldersförtryck) säger läraren säger att hon förstår ”barnarbetet” då dessa måste försörja familjen och på så sätt får barnen ett värde då de bidrar till det gemensamma. Således hade min lärare en egalitär hållning.

  Saken är den att Peter Singer kan ju köra den här typen av resonemang men Peter Singer har ingen som helst påverkan på politiken. Kamali, Los Reyes, Molinari och vad de nu heter har där emot det. Det är skrämmande. Vad som också är skrämmande är att nästan samtliga tar till sig sådana här utspel okritiskt, på lektioner.

  Socialisitska Feministerna säger att de är en politisk rörelse och akademin är till för att ge legitimitet åt den socialistiska feministiska politiska rörelsen samt ge dem teoretiska verktyg. Den socialisitska formen av ”anti-rasism” verkar dock vara viktigare än feminism, upplever jag det som bland feministerna.

  Artikel som rekommenderas.
  http://www.expressen.se/kultur/1.1132069/bland-fiender

 42. nina drakfors skriver:

  vilket skämt att läsa all rappakalja ni skrivit.

  Det finns många förtryck här i världen och den vite mannen står för många av dem. Fakta kan aldrig omkullkastas

 43. Jerker Montelius skriver:

  @Tanja
  Nu åkte din blogg in i RSSläsaren.

 44. Thomas Tvivlaren skriver:

  Genusperspektiv i kombination med saker som kan bringa härdsmältor? Och vi ojar oss om terrorism liksom!

  Apropå härdsmältor så känns det här som en mental sådan av någon på SKB…

 45. tanjabergkvist skriver:

  Jerker, vad roligt! 🙂
  Thomas Tvivlaren, ja du har rätt – det
  är en mental härdsmälta kan man säga,
  fast genusvetarnas tentakler sträcker sig
  långt utanför kränkraftverken också….

 46. VEB skriver:

  nina drakfors:

  Du har rätt i att fakta aldrig kan omkullkastas. Du har även rätt i att den vita mannen står för många förtryck. Den svarta mannen, den bruna mannen, den röda mannen, den gula mannen osv står dock för betydligt mer förtryck än den vita mannen och under betydligt längre tid.

  Den vita mannen uppfann inte slaveri – han förbjöd däremot slaveri

  Den vita mannen uppfann inte diktatur – däremot uppfann han demokrati

  Den vita mannen uppfann heller inte kvinnoförtryck – däremot är han ensam i världen om att ha stiftat lagar mot det

  Den vita mannen uppfann inte krig – däremot så var den vita mannen först med att inte utplåna förlorarna

  Den vita mannen uppfann inte svält – däremot så har vita män gjort mer än någon annan för att bekämpa svält

  Den vita mannen uppfann inte sjukdomar, idag överlever folk tack vare den vita mannen saker som förr ledde till garanterad död

  Den vita mannen har inte varit perfekt, men det har ingen annan varit heller och vita mannen har bevisligen gjort mer bra än de flesta så den rasism som nu riktas mot den vita mannen kan enbart ses rationellt för vad det är.

  Västhats-propaganda från fientlig makt som föredrar att vara anonym.

 47. Fredrik Lindholm skriver:

  Detta, mina kära damer och herrar, är ingenting annat än totalitarianism. Varken mer eller mindre.

  För det är själva poängen med totalitarianism, den kan inte låta något vara i fred. Att vara likgiltig inför vissa saker och därmed sätta gränser för sig själv är den helt enkelt för fin för.

 48. Pernilla skriver:

  Ni har aldrig slagits av tanken att även en kärnbränsleförvaringsorganisation också består av människor, värderingar och attityder, som såklart måste kartläggas, funderas över, förandras och tas hänsyn till vid både årsredovisningar och investeringar…

 49. […] med mitt doktorerande, eller är det jag själv som hamnat i en psykos och hallucinerar? Vad pågår egentligen i det här […]

 50. Jonathan N skriver:

  Nej!!! Jag trodde du skojade först, det lät så sjukt med genusperspektiv på kärnbränsleförvaringen. När jag sedan såg dokumentet kunde jag inte sluta skratta samtidigt som jag svor ”nej, nej, nej”. Aldrig hänt förut. Fantastisk blogg!!!

 51. camilla skriver:

  ta bort alla in lägg
  såmm fins här inne
  och gör det fort nu

 52. camilla skriver:

  ta bort alla in lägg såmm fins här inne
  och gör det fort nu på en gång nu

 53. camilla skriver:

  ta bort alla in lägg såmm fins här inne
  och gör det fort nu på en gång nu
  ta bort alla in lägg såmm fins här inne
  och gör det fort nu på en gång nu

 54. camilla skriver:

  ta bort alla in lägg såmm fins här inne

 55. camilla skriver:

  ta bort alla in lägg såmm fins här inne
  och gör det fort nu

 56. camilla skriver:

  ta bort alla in lägg såmm fins här inne
  såmm fins här inne
  och gör det fort nu

 57. Gunnar Littmarck skriver:

  Underbart:

  Genusperspektiv är inte alltid den snabbaste vägen till allas paradis.

  Nu gav du mig ett gott skratt, utan att öka mitt människoförakt, särdeles…… he he he

  Ja ja vi föds leker och dör, denna tidstransport blir avgjort bättre under munterhet.

  Önskar dig ett gott liv.

  Mvh

  Gunnar

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Gunnar! Hoppas du besöker bloggen igen!

 59. […] Studenter vid Mälardalens Högskola har ägnat sig åt ”Leksaksdesign ur ett genusperspektiv” och ”har tillverkat egna leksaker, som ska stimulera till kreativ lek oavsett om barnet är en pojke eller flicka”. Vad har stimulerandet av kreativitet med genus att göra? Är inte korrelationen snarare negativ? Till vänster en bild (härifrån) på en av leksakerna – en rostig och nedklottrad brödrost från 80-talet med två metallfjädrar som sticker ut. Kommer ungarna inte att få ström i sig? Eller är det detta som är poängen – en liten elchocksbehandling så att de blir genusmedvetna? År 2009 är det fullt rimligt att riskera 220 volt i kroppen och massdöd av hjärnceller om det finns en liten om än försvinnande chans att via vägguttaget implementera ett genusmedvetande. Jag funderar själv på att köpa den där strömförande brödrosten – kanske kommer jag att vakna upp då och inse att hela genusvansinnet bara varit en enda långvarig psykos? På tal om barnleksaker, igår tog Studio Ett upp bojkott av rosa leksaker i Storbritannien (här) och ikväll kommer Studio Ett att ta upp slutförvar av kärnavfall och jag hoppas inte de missar genusperspektivet som ju måste beaktas även i denna fråga!! […]

 60. Michael skriver:

  Det var alltså inte felstavat? Man hade ju gärna kunnat tro att titeln var

  ”Kärnkonstruktioner, föreställningar om kärn och riskupplevelse – en reflektion kring betydelsen av kärn gällande attityder till ett slutförvar för använt könsbränsle.”

 61. Michael skriver:

  Om vetenskapen bara kunde tämja könskraften, göra den till en fredlig, ren energiform – för könsbränslet finns ju i överflöd, nästan överallt.

 62. jozzi skriver:

  Jag ska skulle bara vilja gör ett inlägg på den kritik mot det socialt konstruerade. De som uttrycker att könet är enbart biologiskt, hur kommer det säg då att det finns flertal markörer för att stärka sin könsidentitet. Jag tror dock inte genusperspektivet kan ses och utövas inom vissa institutioner, för människor blir alltid påverkade av sin sociala kontext utanför institutionen. Det handlar mer om att upprätthålla sin identitet och likaledes sin kollektiva tillhörighet. De manliga strukturerna är både män och kvinnor del av. Vi måste därför avkoda och handla annorlunda. Emellertid blir det inte bättre av polarisering mellan de socialkonstruktivistiska könen, utan det behövs en gemensam kamp för jämställdhet. Det här är också bara med västerländsk syn på övriga världen. Vilket gör att intersektionalitetsperspektivet blir viktigt för att andra sociala/kulturella kategorier inte ska uteslutas.

 63. […] Filosofiska rummet imorgon söndag kl 17, Grattis skattebetalare (VR-projekt i genus och lärande), Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (ang […]

 64. Ahmad skriver:

  Tack och lov att vi har vtetigt folk kvar. Anti-feminismen växer. TACK!

 65. Ali skriver:

  Anti-Radikalfeminism bör bekämpas från alla fronter. Genus”vetenskapen” bör en gång för alla jagas ut ur de akademiska korridorerna. Fy helvete vad arg man kan bli i Sverige på bittra kärringar.

 66. […] i det tvärvetenskapliga området genus-fysik: Genusaspekter på slutförvaringen av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (uppföljning). Genustrumpeten är i tryggt förvar hos […]

 67. olle w skriver:

  Problemet är att de förutsätter att kvinnor är idioter. Alla dessa konstiga ”känslomässiga” (i verkligheten irrationella) antaganden är bara irriterande. Märkligt att intelligenta kvinnor ofta yttrar sina känslor på mer relevanta känslomässiga områden.

 68. […] mer här: Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan. Genusforskarna studerar bilder med förstoringsglas, det här är […]

 69. […] vi tex klara av en kärnkraftskatastrof som den i Japan om de blivande fysikerna bara studerar kärnbränslet ur ett genusperspektiv? En lite mildare brottsrubricering, som dessutom ligger i tiden, skulle istället kunna vara […]

 70. […] till mina barn?Inbjudan till föräldrar med förskolebarn i Solna!” Det är ju som bekant (genusaspekter på slutförvar av kärnbränsle ) ett stort genusvetenskapligt problem detta med vad som är en kvinnas äkta fria vilja och tankar, […]

 71. […] bär du på fördomar eller föreställningar om verkligheten?, Ett skräckexempel på Genusväldet, Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle,  Genusvetare förvirrar barnen SVD, Trumpeten som genussymbol i SVD,   Fördumningskulmen: […]

 72. […] på tal om kärnbränsle – läs inlägget Genusaspekter på slutförvaringen av använt kärnbränslse i genusbilagan till Svensk Kärnbränslehantering AB:s årsrapport […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: