Genuspedagogik i förskolan – del 2

För ett tag sedan skrev jag blogginlägget Genuspedagogik i förskolan – del 1 och tänkte göra en längre serie, men så kom genustrumpeten upp mitt i allt så del 2 blev lite försenad, men här kommer den! 🙂

Könet spökar i genusvetarnas hjärnor

Könet spökar i genus-vetarnas hjärnor

Som ni alla vet är numera genusvetenskapen och extremfeminismen statsbärande ideologi i dagens Sverige. Medborgarna har inget att säga till om detta, utan det är förankrat i tysthet genom olika regeringsbeslut förklätt som jämställdhetssträvan. Ett ställningstagande mot genusvetarnas idéer, hur absurda de än må te sig, betraktas som ett ställningstagande emot jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag har påpekat att detta är deras starkaste retoriska grepp för att få bukt med kritiska röster.

Förskolans demokratiska uppdrag är via läroplanen Lpfö 98 kopplat till principen om alla människors lika värde i regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar, de tre övriga är successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) samt artikel 14 i Europakonventionen. I den svenska demokratiska värdegrunden ingår även genusvetarnas teorier som en nödvändig och oundviklig ingrediens för att uppnå jämställdhet. ”Den nordiska synen är att könet är en social konstruktion” slås det som bekant fast i flera av Statens Offentliga Utredningar om jämställdhet. Glöm hädanefter grundlagens kap 1, § 1: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, det som numera gäller är ”All offentlig makt i Sverige utgår från genusvetarna”, och detta utan att två likalydande riksdagsbeslut med val emellan hållits i enlighet med regelverket för att få ändra/upphäva en grundlag….

Organiserad barnomsorg
har bedrivits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Dagens förskola har sina rötter i barnkrubbornas fattigvård och barnträdgårdarnas pedagogiska filosofi (SOU 2006:75). Den första barnträdgården inrättades 1904, namnet kommer av att barnträdgården grundades på Fröbels pedagogiska filosofi där barnet ses som en planta som bör vårdas och växa i en miljö där självverksamhet och lek var de viktigaste principerna för att barnen skulle växa upp till fria tänkande människor, original – inte kopior. Fröbel ansåg att det var pedagogens främsta uppgift att skapa en miljö, både inre och yttre, där barnets alla inneboende anlag kan utvecklas. Fröbel lade genom sin pedagogiska filosofi och lekmaterial grunden till den moderna förskolan.

Ingår numera i ett statligt könspolitiskt projekt

Ingår numera i ett statligt könspolitiskt projekt

Mycket har hänt sedan dess. I Statens Offentliga Utredning SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan” (som utgör slutbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan) konstateras (bla på sid 19) att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projket” (sic!). Och man är inte sen med att skuldbelägga förskolepersonalen, som anses bära på medvetna och omedvetna föreställningar om kön som smittar av sig på barnen. Man talar tex om ”det dolda språket” (sid 146): ”Med det dolda språket, eller den outtalade och dolda läroplanen, menas då all den symbolik som finns i barnens omgivning och hos pedagogerna. Den engelska forskaren Valerie Walkerdine har i flera studier av förskolan visat att pedagogens dolda förväntningar på barnet innebär att det är pojkarna som ska leva upp till läroplanens uttalade målsättning av ett utforskande, aktivt, ifrågasättande och rörligt barn. Och att flickorna måste följa den outtalade och dolda läroplanen, som önskar ett passivt, lydigt, anpassningsbart och regelföljande barn”.

Bör inte alla barn vara lydiga och regelföljande? Varför ingår detta i den dolda (och underförstått förtryckande) läroplanen och inte i den uttalade läroplanen. Kan det inte vara just detta lydiga och regelföljande beteende hos flickorna som leder till att de senare lyckas bättre i skolan? Men just det ja, vi ska ju ha full anarki i svensk skola – alla barn ska genom destruktiva och utåtagerande handlingar få ge utlopp för sitt kreativa flöde. Som åtgärd sätter man sedan in kuratorer, antimobbningsteam och obligatoriska kurser i ”värdegrundsfrågor” samtidigt som man frågar sig hur det kunnat bli så här trots allt ”värdegrundsarbete”. Motstridiga signaler, är detta bra för barnen? Detta borde man påtala, men det lär inte hjälpa: ”Oavsett vad barnen och föräldrarna har för grundläggande värderingar måste förskolans barn och vuxna enas om en gemensam värdegrund för sin förskola.” (SOU 2006:75 sid 147).

Man skriver att förskolepersonalen, när genusvetarna gör intrång, oftast hävdar att de faktiskt bemöter barnen som individer och inte som kön, men detta vill genusvetarna inte veta av: ”Kanske är det, paradoxalt nog, bilden av Sverige som ett jämställt land som utgör det största hindret för att jämställdhetsarbetet i förskolan ska kunna ta fart” (sid 148).

Garanterad könsneutral lek förutsätter ett allvarligt kromosomfel

Garanterad könsneutral lek förutsätter ett allvarligt kromosomfel

Hur ser då detta jämställdhetsarbete ut i praktiken? Ja, det verkar finnas lika många metoder som genuspedagoger på den lokala orten. Men vissa metoder har fått stort genomslag. En av dessa är så kallad ”kompensatorisk pedagogik”, ett tappert försök till att implementera den könsneutrala överideologin. Till genusvetarnas stora fasa kan jag informera om att helt naturlig  (dvs utan påverkan utifrån i form av vuxna som styr leken)   ”könsneutral lek”(val av icke-könskodade leksaker som pussel med mera istället för könskodade leksaker som bilar och dockor) har forskarna hittills bara funnit hos en typ av barn – nämligen flickor med Turners syndrom, som saknar en X-kromosom och därför kallas X0-genotyper (källa: ”Köner sitter i hjärnan”, prof. Annica Dahlström) .

Kärnan i kompensatorisk pedagogik (sk Hjallipedagogik) är paradoxalt nog en uppdelning av barnen i pojk-respektive flickgrupper,  där man låter flickgruppen ägna sig åt ”pojklekar” och vice versa. I detta förutsätts således att barnen redan beter sig stereotypt utifrån kön och man anser att könsrollerna förstärks om pojkar och flickor leker tillsammans i förskolan. Men samtidigt har ju genusvetarna låtit oss förstå att pojkar och flickors lekbeteende inte har med det biologiska könet att göra – så varför ska man då dela upp dem efter yttre genitalier!? Det förekommer ju, som de själva hela tiden hävdar, stora individuella skillander inom varje könskollektiv – alltså kan denna pedagogiska modell  ha en förstärkande effekt istället för kompensatorisk, om man till exempel sätter en flicka som redan uppvisar ett pojkaktigt beteende i flickgruppen! Således borde genusvetarna istället i logikens namn dela in barnen efter uppvisat beteende om effekten verkligen ska var kompensatorisk. Men ni hör ju själva hur absurt allt detta låter att försöka likrikta ungarna i den heliga könsneutralitetens namn, som om de vore gensuvetarnas egna försökskaniner. Metoden fick genomslag efter det berömda genusexperimenterandet på förskolan Tittmyran i Gävle. Nu har barnen som gick på förskolan dock vuxit upp och flera har börjat studera på gymnasium, men uppföljningen visar att trots att de gått i förskola med jämställdhetsprofil så har de inte valt utbildningar som är annorlunda mot hur tonåringar väljer traditionellt.

En annan standardmetod är att ta bort ”könskodade” leksaker. På exempelvis Svartöstadens förskola i Luleå har man tagit bort alla bilar för att pojkarna genom att leka mest med dem ”könskodade” dem, och detta gav dessa leksaker ”högre status” och de skulle därför avlägsnas (SOU 2006:75, sid 107). Motiveringen: ”Det är vi vuxna som kodar materialet och aktiviteterna, och barnen kommer ändå att möta de mest könskodade leksakerna utanför förskolan.” (!) På förskolan Kullegården i Partille har man istället för att plocka bort något valt att köpa in fler flickleksaker, samtidigt som personalen ”arbetar för att avkoda allt material och ge det samma status” (sid 110). Vilken vanvettig idioti! Är det verkligen vuxna människor vi pratar om här? Det ”pojkkodade materialet kan” enligt de statliga utredarna ”kopplas till hierarkin i genusordningen som ger det pojkar ägnar sig åt ett högre värde.” Och (vi är fortfarande på sid 110 – låt denna sida bli symbolen för hur  mycket idioti som kan rymmas på en enda sida i en svensk statlig utredning) ”Flera förskolor arbetar för att höja statusen på flickornas lekar och material och försöker bryta trenden att pojkar inte kan ägna sig åt det som förknippas med flickor”. Det är nämligen denna preferens hos pojkar att leka med pojkleksaker samtidigt som de inte frivilligt leker med flickleksaker i av genusvetarna önskad utsträckning, medan flickor gärna leker med pojkleksakerna, som leder till den av genusvetarna fastslagna ”pojkmaterialets högre status”.

Många har börjat undra över hur det ser ut i genusvetarnas hjärnor

Många har börjat undra över hur det ser ut i genusvetarnas hjärnor

Och att sitta och anklaga förskolepersonalen och barnen för att agera ”genuspoliser” är helt absurt! Personalen på flera förskolor hävdar i den statliga utredningen att de faktiskt anser att de bemöter barnen som individer – barnet självt sänder ju signaler till omgivningen om vad det gillar eller ogillar, och bemötandet anpassas efter det för att göra barnet nöjt.  Men det vill inte gensuvetarna veta av – barnets signaler ska man tydligen ignorera till förmån för den könsneutrala utopi de förespråkar. Barnet vet inte sitt eget bästa och signalerna beror på en redan ingrodd ”internalisering” av den rådande könsmaktordningen! Kan någon läkare i min läsarskara boka tid för lobotomi av genusvetarnas  hjärnor tack, eller i alla fall en standard scanning med magnetröntgentomografi för att se vilka (om några) hjärncentra som är aktiva i gensuvetarnas hjärnor och därefter sätta in adekvat behandling, möjligen något antipsykotiskt?

Själv fick jag den 27 december tillfälle att debattera i TV mot en genusvetare som ansåg att lekplatser förstärker maktstrukturer. Glöm inte att det är era skattepengar som finansierar idiotin genusvetarna ägnar sig åt och att det är era barn som kommer att ingå i deras ”könspolitiska projekt” samt bli offer för deras experimentlusta. Ta reda på vad som försiggår i dina barns förskola och kontakta media så att vansinnet lyfts fram i offentlighetens ljus!

47 Responses to Genuspedagogik i förskolan – del 2

 1. Info skriver:

  FUL

  Mycket bra liten essä, Tanja. Kommer förhoppningsvis att följas av en del 3, en del 4 osv. ända tills din debattbok är klar.

  Din text inspirerade mig att googla litet efter din första Brännpunkt-artikel. Den infördes ju förra året, var hållen i samma anda och väckte givetvis en del rabalder. Av en slump kom jag då att hitta ett blogginlägg av en av dina ”beundrarinnor”, kallad hannes2peer. Hannes´ porträttfoto på bloggen visar en yngre kvinna, poserarande framför en idolaffisch av Ordförande Mao samtidigt som hon gör ett V-tecken med höger hand. Och den 19/12 2008 skriver hon:

  ”TANJA BERGKVIST ÄR TYVÄRR ETT BIOLOGISKT FAKTUM

  Äntligen har den matematiska institutionen på Stockholms universitet, genom biträdande kontaktperson för mediaexponering Tanja Bergkvist, förklarat för allmänheten vad “sund feminism” är! På Brännpunkt i SvD skriver HEN att “roller vi tar på oss är genetiskt betingade, ett biologiskt faktum, något naturen sett till att gynna under tusentals år av evolution”. Föga förvånande känner Pär Ström vind i seglen och stämmer in i klagosången. På något sätt lyckas HEN dock konstatera något alldeles sant (!) i slutet av sin bloggpost, där HEN skriver —..”

  Har Hannes misslyckats med att lära sig de svenska pronomina? Nej – jag kan förklara saken. För den som inte redan förstått det fina i kråksången med att skriva HEN i stället för HAN och HON. Vi kan som förklaringsingång välja den ”intersektionalistiska” queertidskriften FUL. Och densammas radioversion:

  http://www.tidskriftenful.se/
  http://www.tidskriftenful.se/mag.php?m=ful&list

  Två textexempel:

  ”Från och med i år innebär den 25e inte bara löning, utan också Fulradio – Sveriges första och enda queerfeministiska podradioprogram. — I februaris fulradio kommer du också att få veta varför Hanna Hallgren tycker att lesbiska är de bästa kvinnorna”

  ”Jag gillar inte tröjor med ylande prärievargar på eller 80-tals tights som ser ut som dom som Mickes mamma hade i parken när HEN kom och hämtade HENOM och var full.”

  FUL och dess skribenter hör till dem som tagit fasta på en viss riksdagskvinnas motion för ett antal år sen: att pronomina ”han” och ”hon” (liksom i konsekvensens namn he, she, il, elle, er, sie osv.) skulle förbjudas i allt riksdagstryck och ersättas av det könsneutrala ”hen”. ”Honom” och ”henne” (objektsformer) skulle i fortsättningen endast få heta ”henom”.

  Alltså: Tanjas recensent, hannes2peer, liksom FUL och dess anhängare hörsammar helt enkelt den queerfeministiska riksdagskvinnans krav också utanför riksdagen. Vad gäller Hanna Hallgren, nämnd i det första textcitatet, är hon bland mycket annat litteraturkritiker i Aftonbladet. Om sig själv skrev hon 2006 i tidningen Kulturen:

  ”Jag färdigställer en tvärvetenskaplig avhandling vid Tema Genus, Linköpings universitet, som handlar om lesbiska feministers liv och leverne under 1970- och 80-talen i Sverige.”

  Värdefull, avancerad forskning i trumpetklassen! Hur mycket Vetenskapsrådet anslog till hennes projekt framgick inte. Kanske Tanja vet?

 2. Kristian Grönqvist skriver:

  Hej Tanja

  Är det inte konstigt att de flesta pojkarna i Sverige, som blir uppfostrade av mestadels kvinnliga förslolelärare och kvinnliga lågstadielärare, ändå visar ett påfallande återfall till de manliga perspektiven, när de växer upp. Vad är det för fel på kvinnlig uppfostran egentligen…?

 3. rogerklang skriver:

  Jag börjar tro att du är Gud, Tanja! Gör inte du detsamma?

  M.v.h. roger Klang, Lund

 4. Realist skriver:

  Egentligen är det hela mycket enkelt. All social pedagogik måste uppfylla kravet att överensstämma med evolutionär psykologi. Gör den inte det är den inte verklighetsförankrad.

  Redan när man har som mål att avskaffa makt- och könsstrukturer, är man ute och seglar, därför man förnekar de biologiska skillnaderna, både mellan individer och mellan kön.

  Tanja är en eldsjäl som vågar utmana etablissemanget. Det kommer en dag då allting hon säger kommer att tas för givet, precis som Schopenhauer beskrev sanningens tre steg:

  ”All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.”

 5. Charlie skriver:

  Heja Tanja!
  Det här är bara början. Du kommer att gå långt!

 6. Gustaf Janson skriver:

  Ett mäktigt, närmast epos-klassat inlägg! Ser med förväntan och förtjusning fram mot en ev. fortsättning.

 7. Andreas Dahlin skriver:

  Jag tycker nästan mest synd om dagispersonalen. Att skuldbelägga dem för att de upprätthåller könsstereotyperna… Suck! Det verkar från vad jag har läst som att det är BARNEN som beter sig olika och att personalen SVARAR på olika sätt mot pojkar och flickor som en naturlig följd av detta. Men visst, att påstå att ens ett fåtal småsaker i pojkars och flickors beteende har någon biologisk grund är ju oacceptabelt, så då måste det vara personalens som gör fel.

  Har du funderat på att fråga någon genusvetare hur du skulle kunna genuscertifiera din blogg Tanja? 😀

 8. tanjabergkvist skriver:

  Info, ha ha, alltid lika intressanta lästips från dig. Fultidskriften gör uppenbarligen skäl för sitt namn ser jag! Va, ska jag skriva en debattbok – det visste jag inte! 🙂

 9. tanjabergkvist skriver:

  Kristian, naturligtvis är det bara vanligt genusnonsens. Men det var en intressant kritik som svenska genusvetare framförde mot Hollands ambition att få in 50% manliga förskloelärare, Sverige har samma ambition, men i SOU 2006:75 kritiserade utredarna Holland för att anse att det skulle in 50% män i förskolan för att dessa män tillförde något som kvinnor inte har, någon manlig egenskap således. I könsneutrala Sverige ska det in 50% i förskolan bara för att det ska vara så, och det är verkligen inte pga någon sjuk antigenusidé (likt holländarnas) att männen kan tillföra något som kvinnorna inte kan – könen är ju en social konstruktion icke att förglömma, och vi är alla identiska idioter i statsapparatens tjänst! Den rådande genusdoktrinen är vår överideologi.

  Roger Klang, ha ha, nej jag tror verkligen inte att jag är någon gud, jag är blott ett förvirrat gruskorn i ett absurt universum! Genusvetarna däremot kommer väl så nära något utomjordiskt som man bara kan! 😉

 10. tanjabergkvist skriver:

  Realist, intressant det där om sanningen, det är ju genom de tre steg genusvetenskapen just passerat….
  Hoppas vi kan vända utvecklingen då. Själv gillar jag citatet ”The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex plane.” (sagt av en matematiker givetvis :-)).

 11. tanjabergkvist skriver:

  Charlie och Gustaf – tack! Ska göra mitt bästa! 🙂
  Andreas, nä, jag tror inte min blogg skulla klara en genuscertifiering. Möjligtvis den ”utvidgade självdeklarationen” men inte Tiina Rosenbergs granskande öga som ”oberoende tredje kontrollenhet”!
  Det är nog kört. Tror du kanske bloggar i framtiden, liksom alla kurser vid Lunds universitet, måste ha en genuscertifieringsstämpel? I så fall är jag illa ute….

 12. Ola Jennebrink skriver:

  I Ring P1 fredag beklagade sig en manlig utbildad förskolelärare att han inte fick de platser han sökte. ”Det blir alltid en kvinna som får jobbet” beklagade han sig. Är det så att kvinnor inte vill ha män på sina domäner. I mitt liv har jag ofta fått den känslan inom sjukvård och dagis. Med undantag för när tjejerna kan bli lite flörtiga.
  Om dina ståndpunkter och den information som du så förtjänstfullt letar fram, skulle komma ut i den allmänna debatten, så skulle radikalfeministerna förlora sin position. Det är nämligen så att den breda allmänhetens uppfattning väl stämmer överens med din linje. Men hur nå dit? Du har nått en del framgångar och Pär Ström från ”Den nya välfärden” har modigt kämpat sig till en viss position i debatten, men fortfarande är det som i P1 där feminister hade en timmes långt samtal om problemet att det nu kunde höras kritiska röster i etern.Som om man fick en inblick i deras kampanjhögkvarter där de surrade så där lite som kompisar emellan. Var fanns balans och saklighet?
  Men droppar har urholkat stenar förr, så jag håller en slant på att förnuft,sanning och vetenskap ska segra till slut.
  Plötsligt kom jag att tänka på den där tavlan från franska revolutionen, där en kvinnlig fanbärare går i täten. Som en bild av dig Tanja!

 13. tanjabergkvist skriver:

  Ha ha, tack Ola! Faktum är att jag för några veckor sedan skulle ha debatterat i P1 Studio Ett mot en professor i ”genus och teknik” (ja, man kan vara det, liksom man kan vara det i ”genus, människa och maskin”!), dock kom det in ett högaktuellt fall så vår debatt fick ställas in. Men det kommer säkert något nytt tillfälle snart! 🙂

 14. kr skriver:

  För att föra fram lite mer ”feministisk” idioti. Läs och häpna:

  http://www.tvardrag.se/index.php?te_id=401

  Jag hade ingen aning om att jag när jag sminkar mig och lägger benen i kors i stället för att sitta bredbent bidrar till att reproducera min egen underordning!

  ”Objektifieringen är enligt de flesta feministiska teoretiker en stor del i genussystemet, kvinnor skall vara vackra, och sexuella, för mäns skull.”

  Ja gud vilket problem att kvinnor vill att män ska attraheras av deras utseende! Är detta verkligen något som måste problematiseras??? Jag kan se mer akuta problem ute i världen.

  Kvinnor ska då alltså acceptera att de faktiskt inte har någon rätt att ta plats och bli tagna på allvar om de är till exempel fåfänga, och sedan undvika just det. Självklart svårt att rekrytera kvinnor till en sådan kvinnorörelse när de måste rätta in sig i en mall definierad av någon annan, sluta vara sig själv, för att kunna vara med i gänget och hävda sina rättigheter. Politik handlar alltså inte om att vara den man är och utifrån de intressen man har hävda dessa i demokratins man. Det handlar om att bli en annan person. Rätt sorts person. Ytterst arrogant.

 15. tanjabergkvist skriver:

  Kr, intressant artikel i den där länken. Så otroligt typisk,och så den avslutande standardfrasen:”Självklart kan ämnet problematiseras mycket mer”. Genusvetarna kan som bekant problematisera ALLT ur ett genusperspektiv, alltifrån en grönsak till en sten i skogen som blivit ”könskodad” av lekande dagisbarn. De lever ju på det….

 16. Stefan skriver:

  Man är nu rätt så trött på det här feminist köret och den så kallade ”genusvetenskapen”… ser de inte själva vilka befängda teorier och påståenden som de slänger sig med?
  Man blir utan tvekan lite orolig när man läser vad våra barn kan utsättas för på förskolan… tack och lov såg jag inte några direkt feministiska eller ”genusvetenskapliga” avarter på mina barns dagis.

  Att små pojkar och flickor i grunden är lite olika är väl inget konstigt, och varför ska man behöva ändra på detta faktum?
  Tyvärr ser jag inte mycket positivt med samhället efter feminismens påverkan… skilsmässor är vanligare, ungdomsbrottsligheten är värre än nånsin och flickor är snart lika brottsbenägna som killar.
  Folk mår sämre…
  Det behövs både manligt och kvinnligt i världen, en samverkan mellan de bådas specifika egenskaper för att en helhet ska uppnås.

  Nu vill man experimentera med våra barn, radera en stor del av deras identitet till förmån för ett könlöst fantasi ideal… vem vinner på det egentligen?
  Får vi barn som växer upp som harmoniska jämlikar, eller kanske en generation av vilsna och förvirrade individer som kommer att kräva åratal av psykoterapi för att finna någon form av egen identitet?

  Jag är rädd för framtiden om det här genusvansinnet får fortsätta…

 17. Rebecka skriver:

  Vilken fantastiskt blogg du har! Otroligt impad av ditt engagemang och att du tar debatten med genusfanatikerna. Ska bli spännande att följa detta.
  Rebecka

 18. tanjabergkvist skriver:

  Stefan, jag förstår din oro och det är befogad. Jag läste en artikel om relationer där man kom fram till att genusvetarna och den rådande ideologin om att alla ÄR lika faktiskt (varför inte bara inse att vi är olika men tillmäta alla lika VÄRDE?) bidrar till missförstånd osv i relationer, ty unga killar och tjejer lär sig att det inte finns några skillander mellan könen och därmed förväntar man sig att den andra parten ska tänka och bete sig som en själv.

  Och apropå ökande kvinnlig brottslighet så var det någon (som kallar sig Info) som kommenterade här på bloggen nyligen i något inlägg och citerade ur en Expressen-artikel (tror jag det var) från -05 där en polis sade att ”brottsligheten blivit mer jämställd” angående att andelen unga kvinnor som begår brott ökat. Herregud…Man får hoppas att innebörden inte var som det låter – jämställdhet har ju positiv klang i flertalets öron.

  Och ja, det kommer nog att krävas en hel del terapi, det ser man ju redan nu att unga och även unga vuxna mår dåligt så det är inte bara en modegrej att gå i terapi utan det finns ett reellt behov. Det beror ju på många olika saker, men genusvetarnas och feministernas devis om att ”alla duger som de är” kombinerat med att de egentligen vill ändra på alla, ger ju troligen upphov till viss förvirring….

  Josef,
  du har ju 100 länkar på din blogg, någon speciell som man borde titta på angående genusvansinnet? Jag orkade klicka på hälften av alla dina länkar, vissa var ju flera timmar långa Youtube-filmer, vilken länk rekommenderas mig som genuskritiker? 🙂

  Rebecka, tack! Jag ska göra mitt bästa! 😉

 19. Uffe skriver:

  Tanja, Stefan: På tal om jämställd brotslighet..

 20. Josef Boberg skriver:

  Lite allmänt om historik och nuläge här genus om genus-vansinnet, tror jag… 💡

 21. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, ja det var ju talande!
  Josef, ang wiki: ”Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könen”. Vilken inskränkt och tråkig världssyn genusvetarna måste ha….

 22. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Tanja Bergkvist – men hur många forskare tror Du ej är behäftade med åt hållet både inskränkta, tråkiga och ”konstig” världs-syn(d)sidéer ❓

  Den fria forskningen = den åt hållet ”roliga” forskningen – är ju åt hållet redan ”död”, tyvärr tyvärr… 😥

 23. Uffe skriver:

  Tanja: The Onion sviker aldrig 🙂 Sjukt roliga.

 24. Dogdylan skriver:

  Alltså det är inte ”könsforskningen” som är problemet. Inte heller feminismen. Det som är problemet är att marxisterna sen 1900-talets början i stort sätt styr över den här typen av forskning och i stort sätt styr de det mesta av svensk forskning. Detta är inte bara ett fenomen i Sverige utan i hela väst.

  Det är egentligen det vi är upprörda över på den här bloggen.

 25. Rospiggen skriver:

  Hur förklarar då alla dessa genusförespråkare att männen faktiskt väljer tvärtemot genusuppfostran från dagis, när de sen är vuxna och ska välja yrke? Mycket bra och intressant inlägg!

 26. Nils Dacke skriver:

  Lysande inlägg och jag hoppas att 2009 blir floskelfabrikernas död varav genuspiloterna är några som kommer att krascha.

 27. Olaus Petri skriver:

  Med tanke på queer-perspektiv och ”textens mening och makt” så försökte genusrevolutionärerna i min egen disciplin sluta säga history till förmån för herstory. Detta penetarationsförsök kroknade dock snabbt när den motspänstiga reaktionen reste ett kraftfullt motvärn: HYSTERY. 🙂

  Sedan är det ett gissel detta med genuspapegojiken. Det finns inget som är så fullt med skit som ämnet pedagogik. Cervixet ”genus” gör inte saken bättre. Idag skall de som tar hand om våra minstingar primärt inte se till att de små liven har det bra och att de är snälla mot varandra, nej, det skall studeras och fostras utifrån de vetenskapliga maximerna ”rätt och fel” eller för att tala klarspråk: SJUKT och FRISKT

  Många barn sållas ut när de inte beter sig som de pedagogiska modellerna predikterar. J-vla frenologi är vad det är. 😦

 28. Karl skriver:

  Det där med leksaker är intressant. Det visar sig att primater uppvisar samma leksakspreferenser som människor.

  http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ens/article/PIIS1090513802001071/abstract

  http://blogs.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200804/why-do-boys-and-girls-prefer-different-toys

  Är du bekant med Moneys experiment med ”sex-reassignment”?

 29. tanjabergkvist skriver:

  Karl, ja jag känner till Moneys exoeriment. Och har läst om det med leksakspreferenser – dock bland mycket små människobarn, inte djur – det kände jag inte till 🙂

  Rospiggen, ja det kan man ju undra – det kom visst ingen riktig förklaring från genusvetarhåll till det…

  Nils, tyvärr kommer de nog inte att krascha så länge staten punpmar ut miljoner och åter miljoner till detta, dock kommer färre och färre att ta dem på allvar, medan de ”övertygade” kommer att bli än mer fanatiska. Någon allomfattande hjärntvätt är dömd att misslyckas – det kommer väl att ske någon sorts polarisering i frågan.

  Dogdylan, ja precis så är det. Som om någon särartsfeminist skulle få doktorera på någon genusvetenskaplig institution. Inte så sannolikt….

 30. Karl skriver:

  Även uppföljningarna som gjorts på senare år på John Hopkins? Det är en (veten-)skaplig kryssningsmissil emot socialkonstruktivismen. 🙂

  http://www.hopkinsmedicine.org/press/2000/MAY/000512.HTM

  Har du förresten läst något om skillnaderna i hjärnan? Det finns ju en del, även hos nyfödda barn.

  http://www.nature.com/nrn/journal/v7/n6/full/nrn1909.html

  Har hållit på och argumenterat emot vansinnet i snart 10 år själv. Tänkte bara passa på att ge några tips om studier/undersökningar som utgör bra argument. 🙂

 31. tanjabergkvist skriver:

  Tack Karl, jag har sparat länken så ska jag se om jag hinner skumma den i veckan, även om det är osannolikt eftersom jag, som yrkesskadat matematiker, aldrig någonsin skumläser något utan läser allt minutiöst.
  Så du har argumenterat emot detta i 10 är – då måste du ju vara läkare!? 🙂 Eller hobbyläkare? Det jag själv läst är diverse artiklar i Illusterarad Vetenskap där det funnits ett antal artiklar i ämnet genom åren, och sedan Annica Dahlströms ”Könet sitter i hjärnan”.

 32. Karl skriver:

  Nah, är tekniker. 🙂 Men jag har breda intressen, stötte på några feminister när jag läste genus under socialantropologin då. Deras mentalitet och sätt att tänka var i stort sett en garanti för att dom skulle gå vilse, sedan upptäckte jag att det gällde i stort sett hela feministrörelsen. 😛

  Repeterar förresten envariabelanalys just nu. Lite roligt… 🙂

 33. […] äger rum när man exempelvis injicerar testosteron i en kvinnokropp. Vidare har jag redan i ett tidigare inlägg tagit upp det faktum att de enda barn som man observerat leker helt ”könsneutralt” (föredrar […]

 34. […] i förskolan – del 3 SOU 2006:75 – den roliga fortsättningen (av del 1 och del 2 ): “Förskolans uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster handlar till […]

 35. […] i förskolan – del 4 Fortsättning på del 1, del 2, del 3. Vägra […]

 36. […] den som missat: genuspedagogik i svensk förskola del 1, del 2, del 3,  del […]

 37. […] – se här! Och läs mer om genusperspektivets implementering i svensk förskola här: del 1, del 2, del 3, del 4. Här är en verklighetsförankrad SVD-artikel med kloka kommentarer hos Pelle […]

 38. […] Genuspedagogik i förskolan – del 2 […]

 39. […] gör egentligen en genuspedagog? Jag har tagit upp detta i min genomgång av SOU 2006:75 (del 1 , del 2 , del 3 , del 4) – bland annat ska förskolepersonalen ”[köns]avkoda allt material [leksaker] […]

 40. […] Genuspedagogik i förskolan – del 1, Genuspedagogik i förskolan – del2, Genuspedagogik i förskolan – del 3, Genuspedagogik i förskolan – del 4, Project implicit – […]

 41. […] Man kan ju vid en första anblick tycka att det verkligen behövs en nationell myndighet för att ”könsavkoda leksaker” och inspektera förskolebarns attityder (trots att föräldrarna motsätter sig detta) för att […]

 42. […] verksamhet laglig?, Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: del 1 , del 2 , del 3,  del 4 , 2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!, Iiiinte 80 miljoner […]

 43. […] barnen SVD  (mitt första inlägg i svensk samhällsdebatt) Genuspedagogik i förskolan del 1  , del 2,  del 3,  del 4, Genusarbete smulades sönder i DN, Project implicit – bär du på fördomar […]

 44. […] Läs gärna Tanja Bergkvists inlägg om ”genus” och den svenska förskolan, t ex här och här. […]

 45. […] genusvetarnas verksamhet laglig?,  De farliga olikheterna, Genuspedagogik i förskolan del 1, Genuspedagogik i förskolan del 2, Genuspedagogik i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: