Viktat könslotteri stred mot svensk lagstiftning

Sveriges Landsbruksuniversitet fälldes idag för olaga könsdiskriminering vid Uppsala tingsrätt. Domen gäller 44 kvinnor som sökt till landets enda veterinärutbildning åren 2006 och 2007.

SLU fälldes för könsdiskriminering

SLU fälldes för könsdiskrimi-nering vars syfte var 50-50 utopin i arbetslivet

”Nu står det klart att det inte är tillåtet att diskriminera hur som helst bara för att uppnå en viss könsfördelning”, säger Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa som är kvinnornas ombud tillsammans med Clarence Crafoord. På Centrum för Rättvisas hemsida står att läsa: ”Under senare år har flera domar, bland annat från Högsta domstolen, slagit fast att det är olagligt att vika utbildningsplatser åt sökande utifrån etnisk bakgrund eller kön om man samtidigt nekar plats åt sökande med bättre meriter. Genom dagens dom har det för första gången klargjorts av en svensk domstol vad som gäller när de som gynnas respektive missgynnas har lika meriter. Innebörden av tingsrättens dom är att högskolorna måste sluta med att använda ”underrepresenterat kön” som skiljekriterium – då slipper tusentals unga liknande diskriminering i framtiden.”

Centrum för rättvisa anmälde som bekant  FRA-lagen till Europadomstolen efter att Europadomstolen fällt Storbritannien för en liknande signalspaningslag. Bara en parentes.

Tingsrätten konstaterar att den positiva särbehandlingen i SLU-fallet inte varit tillåten enligt EG-rätten och diskrimineringsförbudet i likabehandlingslagen. Staten, via JK, anser dock att antagningssystemet har stöd i lagen eftersom det bidrar till jämställdheten (50-50 definitionen av jämställdhet) inom veterinäryrket. Detta är inte det enda exemplet på statliga direktiv och lagar som krockar med varandra. Det finns minst två inneboende motsättningar inom förskolans läroplan Lpfö 98 som jag skrivit om tidigare. Någon borde åtminstone hjälpa förskolepersonalen att tolka de motstridiga direktiven vilka resulterat i den förvirring som viss förskolepersonal gett uttryck för i SOU 2006:75.

Slut på könslotteriet hos HSV

Slut på könslotteriet hos HSV

Nu har alltså de 44 kvinnorna fått rätt. Vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007 i ett så kallat ”viktat lotteri” har män getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med likvärdiga meriter att få utbildningsplats. Det viktade lotteriet medförde att enbart män (som sågs som det ”underrepresenterade könet”) antogs i den urvalsgruppen. Bakgrunden till detta viktade lotteri var att fler kvinnor än män läser till veterinär, och att detta på senare år har slagit igenom i veterinäryrket, och sedan några år är kvinnorna i majoritet. Detta anses ojämställt.

Är genusvetarna konsekventa i sina påbud?

Är genus-vetarna konse-kventa i sina påbud?

Vad förskräckligt! Detta är värre än alla krig och allt elände i världen sammantaget – fördelningen MÅSTE vara 50-50 överallt!!! Apropå denna typ av jämställdhet som genusetablissemanget förespråkar, innebär inte detta att det även inom äktenskapet då måste vara 50% kvinnor och 50% män i konsekvensens namn –  alltså en man och en kvinna!? Personligen spelar det inte mig någon roll vem folk gifter sig med, men jag är desto mer bekymrad över hur det egentligen står till med genusvetarnas och deras marionettpolitikers logiska förmåga. Och vad händer i denna 50-50-uppdelning med alla de andra kön som finns: de gränsöverskridande identiteterna, de androgyna, intersexuella, transsexuella, de som vill hemlighålla sitt kön, de med plastiskt kön , de med obestämbart kön osv.


Centrum för rättvisa
har också granskat underlag från Verket för Höskoleservice (VHS) och funnit 8000 fall av könsdiskriminering av samma typ vid antagning till högskolan i stort åren 2006-2008. Enligt Centrum för rättvisa använder två tredjedelar av landets högskolor könsdiskriminerande urvalskriterier (Om systematisk diskriminering i den svenska högskolan)  och antalet fall uppges ha ökat med 34% på tre år. Vanligast förekommande är det på populära utbildningar som läkare, psykolog och veterinär och i 94% av fallen har män gynnats på kvinnors bekostnad.

I Jämos beslut (sid 2 under ”Diskriminering i strid med svensk rätt”) konstateras att lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) innebär att högskolan är förbjuden att missgynna en student baserat på dennas könstillhörighet men att ”förbudet inte gäller om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan” och att detta förbud även gäller antagningsproceduren till högskolan. Men ”av Högskoleförordningen (1993:100), framgår bland annat att vid i övrigt likvärdiga meriter får urval göras med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter av underrepresenterat kön”. Enligt Jämos bedömning ges här inget stöd för positiv särbehandling – samma slutsats som regeringen och Diskrimineringskommittén dragit (SOU 2006:22 sid 675, och prop 2007/08:95 sid 41).
Jämo konstaterar att ”förarbetena till lagen är otydliga och motstridiga”, då det är ett ”berättigat intresse” att välja en manlig sökande före en kvinnlig för att ”förbättra rekryteringen av det underrepresenterade könet”, samtidigt som någon regel om positiv särbehandling inte föreslås i lagen, så man hänvisar till förarbetena till EG-domstolens dom C-407/98. Vidare stödjer man sig på att veterinäryrket numera enligt SOU 2004:43 är ”könsbalanserat” då andelen kvinnliga veterinärer på arbetsmarkanden år 2002 var 51% (jämfört med 4% är 1960).

Kan den globala uppvärmningen skada genusvetarna?

Kan den globala uppvärmningen skada genusvetarna?

Varför kan man inte ha en konsistent lagstiftning från början? Jo, det hade man ju, men då kommer genusvetarna och ställer till det och förstör rådande lagstiftning genom sina sjuka direktiv, samma situation som i Lpfö 98 alltså. Denna gång vägde dock lagen om likabehandling av studenter tyngre, en lag som genusvetarna/feministerna också stödjer  – alla ska behandlas exakt lika oberoende av kön, men vissa ska kvoteras in eller ut pga sin könstillhörighet. Que? Genusvetarna borde omedelbart kvoteras ut ur Universum. Förhoppningsvis kan den globala uppvärmingen bidra till att smälta ner deras till synes fasta argument till flytande form för att slutligen avdunsta bort från Jorden yta för evigt.

Vad var det nu Einstein sade: ”Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa, och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet, och en hel del mod, att göra det motsatta”.

I sinom tid ska jag och mina gelikar (flertalet medborgare i det här landet dvs) patrullera gator och torg för att rensa upp efter genusvetarnas mentala nedskräpning. Och den som inte har sitt antigenus-medlemsskap på fickan får skylla sina syndiga tankars godtrogna villfarelse själva! För att hinna med detta måste dock dygnet utökas från 24 timmar till ca 27 timmar. Jag hoppas att någon vettig politiker kan lägga in en motion om detta. Nu får det vara slut på feministmaffians trakasserier där inte bara förnuftet utan även hela självaste rättssystemet (som är baserat på förnuftet) sätts i gungning.

En isolerad genusenlav bortom civilisationens förtryckande strukturer

En isolerad genusenklav bortom civilisationens förtryckande strukturer

Låt genusvetarna bosätta sig i en könsneutral enklav med höga stängsel där de kan syssla med vad de vill – och låt oss se hur långlivad denna koloni blir med tanke på de dagliga hormoninjektioner invånarna kommer att påtvingas för att upprätthålla den artificiella könsneutraliteten. Alla som vill hoppa på genuståget kan flytta dit! Och med avskaffandet av alla maktordningar, härskartekniker och förtryckarstrukturer lär vi bevittna intressanta upplopp där Tiina Rosenberg med stekpannan i högsta hugg jagar en lesbisk transsexuell man för att denna vågat bära kjol när han spelat på en genusmedveten trumpet istället för att bära  det könsneutrala plagg som Nationella sekretariatet för genusstudier påbjudit. Genusvetarna dras obönhörligen mot det svarta hålet i Vintergatans mitt, detta har astronomerna känt till länge. Men för att vi inte ska gå under under genusvetarnas förvirrade agenda innan detta blir märkbart  (hastigheten är oroväckande låg enligt de preliminära beräkningarna) har jag redan nu tagit kontakt med ledande forskare här vid universitetet som ska hjälpa mig att iscensätta en artificiell kontinentalförskjutning för att förflytta hela denna genusenklav bort från planeten Tellus tills vidare. Leve vetenskapen!

Mer om könskvotering här(SVD), här (SVD) och här (DN).

27 Responses to Viktat könslotteri stred mot svensk lagstiftning

 1. Olaus Petri skriver:

  Vad säger dina belackare där uppe på genusparnassen när du påpekar för dem att dina livsval och göranden i offentlieheten är långt mer könsöverskridande än vad deras är (och någonsin kan vara)?

  De sitter där i sina könssegregerade och överpolitserade elfenbenstorn (phallosar?) och gapar stort om ”diskursiva könspraktiker” etc, medan du är ute och erövrar jungfruelig mark, in real life.

  Genusuitordens radikala munkor och nunnor kommer av den anledningen säkert att vilja göra en ”Sonja Kovalevski” på dig! Posthumt får man hoppas. 😉

 2. Info skriver:

  Tanja, du nämner ordet ”hormoninjektioner”. Det kom mig att tänka på en liten diskussion mellan dig och en kommentator nyligen. (Ta er tid att studera och fundera över de bilder, som länkarna nedan leder till.)

  ANDROGENER OCH SOCIAL KONSTRUKTION

  I en kommentar till en kommentar (av ”Joakim”) skrev Tanja den 26/3:

  ”Många sanningar kan påvisas vetenskapligt. Jag har kontakt med flera forskare på KI som hörde av sig efter min artikel i SVD 19/12-08. Många skillnader är hormonellt betingade och inget att tvista om. Enkelt test: injicera testosteron i en kvinna och se vad som händer. Osv.”

  Sant. För att finna instämmanden från andra än mig, Info, behöver man inte alls läsa Annica Dahlströms hatade, förtalade och avsiktligt missförstådda bok. Nätet innehåller numera så mycken fackmedicinsk text, som styrker saken, att vem som helst kan sätta sig in i det aktuella forskningsläget på bara några minuter. Några citat:

  ”A lack of androgenes feminizes certain sections of the male brain; an excess of androgenes leads to male differentiation in the female brain.” – http://www.informaworld.com/index/904830980.pdf

  ”Girls being exposed to a higher level of androgenes in their embryonic and fetal development because of an illness of their mother, were described as especially wild and aggressive during their childhood and showed a boy-typical toy preference (Kimura, 1992).” – http://priory.com/psychiatry/gender_lesch_nyhan.htm

  Ibland säger bilder nästan lika mycket som ord. Här några exempel på kvinnor, som avsiktligt förfriskat sina kroppar just med ett överintag av androgener. Och kvinnor, som ibland opererat bort en del saker här och där osv. Men som däremot i inget fall undergått någon som helst genuspedagogisk konstruktion:

  Altrösterna, mer eller mindre på gränsen till basröster, hörs dessvärre inte på bilderna.

  http://www.klubbidyll.se/2008/04/08/titty-flash/

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

 3. Olle skriver:

  Jag kommer inte att lita på feministerna förrän de propagerar för 50/50 inom yrken som barnmorska och sopåkare, samt tar ett personligt ansvar genom att som underrepresenterad välja ett av dessa yrken.

 4. Realist skriver:

  Domstolsbeslutet avslöjar en logisk inkonsekvens inom svensk lagstiftning och utbildningsplan: man misslyckas med att skilja mellan metod (”positiv särbehandling”) och mål (50/50 jämställdhet). Om man anser att målet helgar medlen, bordet det vara OK att diskriminera kvinnor för att låta fler män populera utbildningen. Om man anser att metoden inte får kränka moralen i målet, d.v.s. vi bör endast gå på meriter, blir det plötsligt inte OK med positiv särbehandling. Men då uppnår vi ju inte heller målet. Vi har alltså hamnat i en enda stor cirkel.

  Är det någon mer än jag som oroas över bristen på intelligens i det moderna Sverige, oavsett var vi står politiskt i den här frågan? Har vi verkligen en generell IQ på 101 i det här landet, eller förbigår vår politiska dogmatik vår logiska förmåga?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

 5. tanjabergkvist skriver:

  Ha ha, Olaus Petri, det tror jag inte, inte efter mina antigenusutspel! 🙂

  Jo, Realist, det var precis det som Jämo också påpekade i sitt beslut – att signalerna är motstridiga. Och fallet är detsamma för förskolans läroplan Lpfö 98 där uppdraget ”att föra kulturarvet vidare från en generation till nästa” krockar med uppdraget ”att motverka stereotypa könsroller”, eftersom genusvetarnas konkreta metod här är totalcensur av barnböcker där minsta anstydan görs om att kvinnan ägnar sig åt traditionellt kvinnligt och mannen åt traditionellt manligt – lösningen (som beskrevs som standardmetod upprepade gånger i SOU 2006:75 om jämställdhet i förskolan) är att antingen plocka bort sådan litteratur helt, eller att ändra kön på rollkaraktärarna (för att då besfästa motsatt
  ”stereotyp” eller vad?). Genusvetarnas önskemål krockar uppenbarligen med nuvarande lagstiftning på flera håll….

 6. Olaus Petri skriver:

  He he, men det var just med tanke på dina ”antigenusutspel” som jag trodde du riskerade en ”Kovaleviski” (låt vara att bevekelsegrunderna inte skulle vara lika positiva som när Gustaf Retzius fick Sonjas hjärna på sitt bord). Enligt deras logik måste det ju vara något avvikande på din kvinnliga hjärna eftersom den tänker så fel. Därför bör den undersökas histologiskt, förlåt herstologiskt menar jag. 😉

 7. tanjabergkvist skriver:

  Jaha, du menar så. Vad är ”herstologiskt”? Va, jämför du genusvetarna med rasbiologen Retzius!? 🙂 Min kvinnliga hjärna avviker för övrigt inte från någon norm – den ÄR normen! 😉

 8. Olaus Petri skriver:

  Det var bara en parafras på det jag skrev under din förra postning om att man i min disciplin har försökt koda om det manliga ”history” genom att istället använda det feminina ”herstory”.

  Det finns naturligtvis inget som heter herstologi, men det kommer kanske att göra det om jag planterar ett frö på nästa queer-seminarium?

  Självklart är din hjärna (en)normen, fattas bara annat! 🙂

 9. Erik skriver:

  Vilket trams från genusfolket. Det är ju exakt samma personer som fällt metoden som är orsaken den infördes in the first place. Fast när de införde den tänkte de såklart den bara skulle gälla kvinnor.

 10. Uffe skriver:

  Den där genus-vetar-ön låter som en bra idé. Vi kan smälla upp kameror lite överallt där också, och sälja konceptet som någon bizarr dokusåpa. På så sätt kan dom ju få in lite tv-licens pengar till sin ”forskning”?

 11. Uffe skriver:

  Erik: Dessvärre känns det som det ligger något i det du säger. Jag satt i FUM på mitt universitet när jag läste grundutbildningen och jag vill starkt minnas att det var hårt tryck från feministjuntan när det gällde att få in ”selektiv diskriminering”.

  När det gäller motsatsen, d.v.s att få in kvinnor på mansdominerade utbildningar så vet jag inte om det verkligen behövs några medel med tanke på hur lågt sök-trycket är på många av dessa utbildningarna. I stort sett alla som söker till t.ex ingenjörsutbildningarna kommer ju in (tyvärr)… =/ Kan finnas exempel jag har missat dock.

 12. Info skriver:

  HORMONINJEKTIONER OCH SOCIAL KONSTRUKTION

  I en kommentar till en kommentar (av ”Joakim”) skrev Tanja den 26/3:

  ”Många sanningar kan påvisas vetenskapligt. Jag har kontakt med flera forskare på KI som hörde av sig efter min artikel i SVD 19/12-08. Många skillnader är hormonellt betingade och inget att tvista om. Enkelt test: injicera testosteron i en kvinna och se vad som händer. Osv.”

  Sant. För att finna instämmanden behöver man inte alls läsa Annica Dahlströms hatade, förtalade och avsiktligt missförstådda bok. Nätet innehåller numera så mycken fackmedicinsk text, som styrker saken, att vem som helst kan sätta sig in i det aktuella forskningsläget. Några citat:

  ”A lack of androgenes feminizes certain sections of the male
  brain; an excess of androgenes leads to male differentiation in the female brain.” – http://www.informaworld.com/index/904830980.pdf

  ”Girls being exposed to a higher level of androgenes in their embryonic and fetal development because of an illness of their mother, were described as especially wild and aggressive during their childhood and showed a boy-typical toy preference (Kimura, 1992).” – http://priory.com/psychiatry/gender_lesch_nyhan.htm

  Ibland säger bilder nästan lika mycket som ord. Här några exempel på kvinnor, som avsiktligt förfriskat sina kroppar just med ett överintag av androgener, som ibland opererat sig litet här och där osv. men däremot i inget fall undergått någon som helst genuspedagogisk konstruktion:

  Altrösterna, mer eller mindre på gränsen till basröster, hörs dessvärre inte på bilderna.

  http://www.klubbidyll.se/2008/04/08/titty-flash/

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

 13. Olle skriver:

  Det svåra är inte att komma in, utan att komma ut.

 14. Keyser Söze skriver:

  Mycket hat var det här… Undrar varför. Är ni alla med i Antifeministiskt samfund?

 15. Andreas Dahlin skriver:

  En sak jag undrat över, man får väl bli barnmorska som man? Finns det då någon manlig barnmorska? Finns det någon jämställdhetshysteri där?

 16. tanjabergkvist skriver:

  Keyser, inte alls – hur kan du uppfatta det så?
  Är vissa ämnen inte tillåtna att debattera kanske?
  Jag har inte hittat en enda hatisk mening här i alla fall…däremot åsikter som avviker från dina då kanske, men är detta att beteckna som ”hat”? Hmm…typiskt exempel på kritik från personer som inte på ett övertygande sätt kan tala för sin sak…..

  Andreas, jag tror absolut inte det är något problem att bli barnmorska som man – tvärtom! I flertalet yrken med överrepresentation av det ena könet brukar det i utannonseringen av tjänster ofta uttryckligen stå att man uppmuntrar kvinnliga eller manliga sökanden (det som nu utgör det underrepresenterade könet på arbetsplatsen). Tänkte du byta karriär? 😉

 17. Olle skriver:

  Jag tror barnmorska och stridspilot är några av de yrken som bara är öppna för ena könet. Finns det fler?

 18. Olle skriver:

  Fel av mig, ett par snabba googlingar antyder att Sverige haft en (1) kvinnlig stridspilot samt ett litet antal manliga barnmorskor. De senare har haft ganska mycket problem med patienter som vägrar acceptera dem. Könsdiskriminering?

  Däremot hittar jag inga kvinnliga sopåkare. Men jag vet att det finns en ganska ung kvinna som är ägare och VD på ett privat sophämtningsbolag i Stockholmstrakten, det läste jag i nån ekonomitidning.

 19. Nils Dacke skriver:

  Det finns ingen logik bakom politikers agerande utan endast en strävan efter makt. Min teori dock inte publicerad än är att vi ser den sista resten av Marx teorier omvandlat från Klasskamp till könskamp. Gudrun Talibanen Schyman introducerade detta i Sverige med sitt berömda Taliban tal på 90 talet och Maktpartiet nummer 1 i Sverige hängde på och resten är som man säger historia. jag upprepa mig: 2009 blir floskefabrikens död! I krisens svallvågor kommer detta att ryka all världens väg då de inte har folkets stöd.

 20. Nils Dacke skriver:

  @Olle: Du gör samma fel som så många med dig. Att det finns könskillnader säger ingenting om en enskilds individs egenskaper, därför ska alla människor har samma MÖJLIGHETER.

  Att män har 20% mer muskelmassa innebär inte att jag tar mer i bänkpress än Anja Persson eller att du är duktigare i matematik än Tanja Bergkvist. Comprende?

 21. tanjabergkvist skriver:

  Nils, jag hoppas det blir flosklernas död, även om
  jag är tveksam… Fast jag tror inte Olle menat att det inte kan finnas stora individuella skillnader inom respektive ”könskollektiv” även om det finns statistiska skillnader. Hesslow har illustrerat detta
  bra i en artikel, här: http://www.mphy.lu.se/avd/nf/hesslow/POPMEDIA/Politik/pdf_filer/DNJamst.html

  Olle, just det – det är enklare att komma in på en utbildning än att komma ut, som tur är 😉

 22. Keyser Söze skriver:

  Tanja, jag ber om ursäkt! Jag menade givetvis inte din blogg, utan jag menade det träsk som följer alla bloggar; nämligen kommentarerna! Självklart ska man debattera vilka ämnen som helst. Upplever ändå ett visst ”hat” bland kommentarerna.

 23. tanjabergkvist skriver:

  Jaha, fast jag kan ändå inte skönja något hat ens där, men kanske folk känner sig fria att säga vad de tycker och ge uttryck för viss ilska och irritation över saker som jag tar upp på bloggen – det är ju delvis jag som retat upp mina läsare med mina inlägg genom att berätta om vad politikerna klubbat igenom. 😉

 24. Init skriver:

  Låt genusvetarna bosätta sig i en könsneutral enklav med höga stängsel där de kan syssla med vad de vill

  Jag föreslår Chako Paul City, även känt som Shakebao.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Shakebao

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: