Frågan som vi snart inte får ställa

Varför - en sällan ställd fråga

"Varför?" en sällan ställd fråga

Precis som man år ut och år in nu diskuterat och debatterat hur vi ska få integrationen att fungera (eftersom alla tycks vara överens om att den uppenbarligen inte gör det), medan den ursprungliga frågeställningen ”Ska vi ha en mångkultur?” eller ”Varför ska vi ha en mångkultur?” inte längre finns på kartan, på samma sätt kommer det inom en snar framtid att bli med genusfrågan. Vi kan och får i dagsläget än så länge (med viss risk för repressalier beroende på vem som opponerar sig eller ställer frågan) ifrågasätta införandet av ”genusperspektivet” (så som genusforskarna teoretiserar kring detta) inom alla områden. Men det lär inte dröja länge förrän situationen blir sådan att den enda tillåtna frågeställningen blir:

Hur ska vi få integreringen av genusperspektivet att fungera inom alla samhällssfärer?” Inte varför. Varför detta måste ske till varje pris, eller om det gagnar något eller någon, utom möjligtvis genusvetarnas karriär.

Som man nyligen uppmärksammat i media så avtar ju integrationen med antalet politiskt styrda insatser och myndigheter som jobbar med detsamma. Och professorn i etnologi Karl-Olov Arnstberg har redan tidigare konstaterat: ”Sverige är det land i Europa som satsat hårdast på integration och samtidigt visar upp en långt gången segregation”. Och på samma sätt lär den växande genusindustrin möta en del motstånd i form av ”dåliga resultat”, som man otvivelaktigt kommer att tolka som en bekräftelse på den bärande tesen om könsmaktsordningen, patriarkatet och de diskriminerande maktstrukturerna, vilket kommer att rendera än mer forskningsanslag och panikåtgärder i form av nya genusinstitut och fler och fler påtvingade åtgärder från experter inom området.

Men medan man i mångkulturfrågan vädjar till människans inneboende godhet och vilja att hjälpa andra människor, så vänder sig genusvetarna till….ja, vad? Den inneboende dumheten? Konflikträdslan? Fegheten och naiviteten? Avsaknaden av mod att ifrågasätta det man inte tror på? Tron på att allt som är nytt med nödvändighet alltid är bra? Eller kanske tron på jämställdhet, eller snarare – tron på att genusforskningen leder till eller verkar för jämställdhet?

Möjligtvis allt utom det sistnämnda: genusforskarna vill nämligen inte att deras verksamhet kopplas till praktiskt jämställdhetsarbete för mycket – det skulle undergräva forskningsfältets legitimitet!

Är trippeltorusen med genus 3 ett jämställt matematisk objekt?

Är trippeltorusen (med genus 3) ett jämställt matematisk objekt?

Ja, tro det eller ej, med det är vad genusforskare (under rubriken ”Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?”) för fram i det politiska nyhetsbrevet Genusperspektiv som ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning: Jämställdhetsarbetet bygger ofta på heteronormativitet, etnocentrism och bristande förståelse för intersektionella perspektiv…. En poäng med genusbegreppet är att det inte bara rymmer män och kvinnor utan olika sorters maskuliniteter och femininiteter. Om det är så att genusforskning blir synonymt med jämställdhetsforskning eller jämställdhetsintegrering så har vi ett problem eftersom alla vet att jämställdhetspolitik handlar om två dikotoma kön som har en relation till varandra.” (sid 9, svarar mot sid 5 i pdf:en)

”Olika sorters maskuliniteter och femininiteter” – pratar genusforskarna möjligtvis om individer? Menar de att de insett att vi alla är olika individer? Men givetvis ändå klassificerade efter olika, fast fler än två, kön – vad ska de annars ”problematisera” kring i sin forskning? Men klart är att politiseringen i form av praktiskt jämställdhetsarbete har inneburit ett problem för genusvetenskapens legitimitet: ”I processen för att vinna legitimitet i vetenskapssamhället har ett avståndstagande från politiken och ett fokus på grundforsknings-frågor varit centralt.” (sid 8). Och det är denna grundforskning som ska spridas ut i samhället och komma alla till gagn, i enlighet med Nationella genussekretariatets uppdrag. Ett uppdrag separat från det om jämställdhetsintegrering, som är praktiskt politiskt arbete.

Och bilden bekräftas av hur Genusforskarförbundet beklagar sig över Alliansens forskningsproposition för 2009-2012 (sid 11, svarar mot sid 6 i pdf:en): ”Genusforskningen är inte bortglömd i årets forskningsproposition, men bilden av genusforskningen och vad den är bra för är både snäv och föråldrad. I årets proposition blir genusforskningen åter liktydig med jämställdhetssträvanden och åtgärder mot diskriminering. En beklaglig tillbakagång som kastar det genusvetenskapliga fältet 15 år tillbaka i tiden.”

Måste allt offentligt vansinne utgå ifrån Sverige?

Måste allt offentligt vansinne utgå ifrån Sverige?

Ifrågasättandet av genusindustrin som företeelse måste därför ske nu, innan den förankrats fullständigt och vuxit sig så pass stor att dess existens inte längre kan ifrågasättas, utan endast metoderna på modet inom denna jätteindustri får diskuteras öppet. Varför vi skulle ha denna genusindustri till varje pris egentligen, ja det vet ingen längre, det kan ingen förklara för framtidens undrande barn – det bara blev så. Sverige ville som vanligt vara världsledande och leda vansinnesligan. Allt vi gör är ju bäst, det vet alla och det får inte heller ifrågasättas eftersom våra intentioner alltid är goda och därmed är alla handlingar motiverade, vi vet bäst hur ett samhälle ska byggas, Sverige är ju som alla vet redan idag UA (utan anmärkning) på alla områden.

47 Responses to Frågan som vi snart inte får ställa

 1. tommy skriver:

  jag har bott i många länder och har många kompisar från många andra länder, och en sak är säker att svenskar i allmänhet är oerhört hjärntvättade när det kommer till feminism och invandring. Det är helt klart jämförbart med den hjärntvätt som pågår i kommunistiska diktaturer och det mest skrämmande är att vanliga insnöade människor inte ens har en aning om att så är fallet.

 2. tanjabergkvist skriver:

  Tommy, ja det är ju smart att påverka folk med ord som demokrati, frihet, rättvisa och jämställdhet – vem vill inte vara en god människa? Men vissa saker som kan te sig bra för stunden kan vara skadliga på sikt. I Östeuropa är man numera immun mot hjärntvätt med hjälp av dessa begrepp (speciellt ”demokrati” – ett ord man verkligen föraktar då man känner att det som hänt efter -89 inte speglat innebörden) men där får man folk att agera som önskat med ekonomiska medel istället. Jag var i Bulgarien sommaren -07 (har en förälder född där) och i TV-reklampauserna uppmanades alla att söka EU-pengar (flera miljarder Euro handlade det om!) för diverse pk-projekt som skulle godkännas i Bryssel. Folk skrattade åt vansinnet men de behövde ju pengarna.

 3. Danne skriver:

  Du är en modig tjej du Tanja!

  Ord som demokrati ,jämställdhet och allas lika värde är inget annat än s.k. ”triggerord” som skall kollektivt skuldbelägga alla som vågar komma med egna åsikter om dagens politik och det som förespråkas däruti.

  Jag menar ,när upphörde ordet demokrati att betyda folkstyre? Och vad är jämställdhet ,eller vad betyder ”allas lika värde”?

  Enligt den politiskt korrekte brukar det betyda att jag som inte tycker att t.e.x. Muhammed ifrån Teheran ,och som jag aldrig har mött ,är lika mycket värd som mina egna barn ,är en ondskans man. Medans jag samtidigt vågar påstå att samme Muhammeds mor (också ifrån Teheran) värderar sin son (just nämnda Muhammed) högre än vad hon värderar mina barn ,som hon aldrig mött! Det förefaller för mej logiskt av Muhammeds mor att så förfara med sina värderingar ,då jag envist vill hävda att just hur vi värderar människor bygger på den djupt rotade och medfödda känslomässiga instinkt vi alla har inom oss.

  Att sätta olika värde på olika människor är ett tecken på sundhet och att man har känslolivet i behåll ,och har absolut inget att göra med att man för den delen går omkring med önskan om andra människors existentiella upphörande eller död.

  Vad gäller en sund jämställdhetstanke så skall den givetvis bygga på varje familjebildnings egen definition om vad detta innebär ,inte på vad en komplett galen klick ”forskarelit” kommer fram till under statligt sponsrade vinkvällar!

  Skynda dej att skriva så mkt du hinner ,innan IPRED och FRA-lagarna hinner användas mot dig.

 4. tanjabergkvist skriver:

  Danne, FRA-lagen är väl redan igång och IPRED berör mig inte personligen (även om jag är principiellt emot) och det jag skriver öppet på en blogg är ju redan öppet för alla så att säga 🙂 Det är inte förrän man börjar cencurera bloggar som det blir riktigt illa för oss som bloggar.

 5. Agneta skriver:

  Vem eller vilka formulerade egentligen Nationella genussekretariatets uppdrag? Hur gick det hela till? Hur kan man ge i uppdrag att framtida forskning inom området ska spridas på de sätt sekretariatet finner lämpliga?
  Lite som att lagstifta om att ”köpa grisen i säcken”!

 6. jens skriver:

  Att dagens politikergeneration saknar signifikant erfarenhet av arbete utanför den politiska sfären, gör att de är betydligt mer påverkbara av diverse politiskt korrekta strömningar än -om uttrycket tillåts- vanligt folk. De börjar i ungdomsförbunden och jobbar sedan i politisk orienterad verksamhet under hela sitt yrkesliv. Under hela denna tid får de lära sig att hålla tyst med egna reflektioner utan ska lyssna till den för tiden rådande partipiskan.

  Det säger sig självt att de sedan står helt mentalt skyddslösa när diverse ‘profeter’ förkunnar evangelium om könsmaktsordningar, jordens snara undergång pga koldioxid, alla musikers svältdöd pga att folk inte vill köpa musik på plastskiva längre och mer därtill.

  Kortsiktigt är det svårt att göra något mer än att opionsbilda. Långsiktigt anser jag att man ska motverka politiska ungdomsförbund, införa formella kompetenskrav på ministerposter och begränsa tiden för att sitta i riskdagen samt tiden för att vara statsminister.

  Syftet är helt enkelt att göra det svårt att vara yrkespolitiker under hela förvärvslivet. Om politiker har ett ‘riktigt’ arbete att falla tillbaka på, försöker de inte lika krampaktigt hålla sig kvar. Denna attityd ger en mer självständig och reflekterande attityd och medför att denne kan argumentera emot de mer tossiga PK åsikterna.

 7. tanjabergkvist skriver:

  Agneta, politikerna givetvis, vem annars? 1997 beslutade riksdagen att ett nationellt sekretariat skulle inrättas och placeras i Göteborg som ett led i en större satsning på forskning med köns-/genusperspektiv, och som en följd invigdes Nationella sekretariatet för genusforskning 2 sept 1998. Här om genussekretariatet i Svenska Författningssamling: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1997:61
  Här mer om uppdraget:
  http://www.genus.se/digitalAssets/835/835996_eva_mark.pdf
  Och här regeringsbeslutet om jämställdhetsintegrering i alla statliga förvaltningar, undertecknat Nyamko Sabuni och Leif Pettersson: http://www.genus.se/digitalAssets/1135/1135029_uppdrag080703.pdf
  Trevlig (?) påskläsning! 😉

 8. Sokar skriver:

  Någon lyckades ju få in Alternativmedicin som godkänd gymnasiekurs, det är väl bara en tidsfråga innan genus”vetenskap” blir obligatoriskt för alla….

 9. Agneta skriver:

  Att det beslutats av politiker är givetvis självklart, men hur gick det till att det kom så långt. Menar du att det hela också är initierat av politiker? Att politikerna inte bara svalt det hela med hull och hår. Själv föreställer jag mig att upprinnelsen fanns hos någon grupp med starka egenintressen vars åsikter sedan kom att styra mycket av utformningen.

 10. tanjabergkvist skriver:

  Jens, jag känner inte så många politiker personligen, men någon form av kompetenskrav för att få inneha ministerposter borde definitivt införas.

  Sokar, men det kan ju finnas bra alterbativmedicin som fungerar – det beror väl på hur vetenskapligt belagt det är – vissa saker är ju totalt nonsens medan annat inte är det. Genusvetenskapen förekommer redan inom många universitetskurser. Studenter i statsvetenskap vittnar om hur de tvingas läsa feministisk litteratur redan på grundkursen osv. Och på arbetsplatser hyrs genuskonsulter in – det är ju nästan mer eller mindre redan obligatoriskt…

 11. tanjabergkvist skriver:

  Agneta, ja troligen gick det till så, att en grupp som lobbade hårt bland politikerna lyckades få som de ville och sedan har det rullat på. Och alla som numera motsätter sig anses vara emot jämställdhet så ingen vågar säga något, även om många genusprojekt inte alls har med någon reell jämställdhet att göra utan bara är ett sätt för genusvetare, som inte har någon utbildning i bagaget utom just gensuvetenskap, att hålla sig fortsatt sysselsatta…

 12. Erik skriver:

  Agneta:

  Givetvis så var det inte självbestämmande svenska politiker som sponsrade genusperspektivet. De svenska politikerna gör sedan ett bra tag tillbaka ingenting på egen hand och i Sverige händer ingenting specifikt svenskt eftersom vi är så enormt rädda för att upplevas som ”ej mångkulturella” nog. Vad än man förespråkar finns det minst en kultur som säger motsatsen så Sverige är politiskt handlingsförlamat på det området.

  Politiska makten i Sverige gällande sociala frågor har sålunda rika internationella organisationer och deras nationella motsvarigheter. Exempel: Radikalfeminismen i Sverige står ROKS för, men ROKS har i sig ingen makt, den får de från sin amerikanska motsvarighet radikalfeministiska NOW (Nationella Kvinnoorganisationen) Vars åsikter okritiskt basuneras ut eftersom svenska högskolelärare imponeras av amerikanska universitetstitlar. Därav orsaken man också hittar dem i FN och Rädda Barnen (som anställder personer med de berörda utbildningarna)

  Hur kommer det sig då att just dessa åsikter dominerar amerikanska universitet? Vissa Svenska lärare har inbillat sig det handlar om vetenskapligt arbete. Eftersom den synen är så framgångsrik i USA skall den betraktas som ”sann” enligt dem. Inget kunde dock vara mindre sant. I USA handlar allt om pengar (Få personer vill se att orsakan Obama vann var att han spenderade mest pengar) och den egentliga orsaken är sålunda den mängd pengar de stora amerikanska fonderna lägger på detta.

  Det är egentligen löjligt att leta vilken lobbygrupp som pressar svenska politiker (och lärare) på området då pengarna kommer (och bara kan komma) från två ställen: Fonder i USA för det första och EU för det andra.

 13. Gustaf Janson skriver:

  Som boendes utomlands är det ganska lustigt att från ett annat perspektiv iakttaga dom absurditeter som på löpande band introduceras i Sverige, helt utan ett explicit godkännade av folket. Mångkultur är en sak, genusvansinnet ett annat, och jag är ganska så övertygad om att vi på långa vägar inte sett slutet än….Beware!

 14. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – apropå uttrycket hjärntvätt ovan – så är det detsamma som hjärnförsmutsning i min ordbok.

  Rätt lustigt att det är så vanligt med intellektuellt helt missvisande = missledande ord i just svenskan…

 15. tanjabergkvist skriver:

  Ja, Erik du har rätt – fast det är väl någon kombination av dessa faktorer iofs där det varit ovanligt lätt i det svenska fallet eftersom genusvansinnet numera är självgående och man inte längre behöver så mycket stimulans utifrån – utom pengar då. Förresten så löser man ju arbetslöshetsfrågan också eftersom halva befolkningen kan jobba med att se till att resterande medborgare utövar sitt yrke med genusperspektivet i beaktande, och annars får man sätta in stödåtgärder i form av genuskonsulter osv osv. Helt vansinnigt…..

  Och apropå det, jag glömde ju nämna att svenska genusvetare som lydiga marionetter till guden Genus fått i uppdrag av EU att leda diverse jämställdhetsarbeten. Svensk genusforskning ska sedan på export ut i övriga Europa via EU, och Sverige ska för denna sin fenomenala förmåga att gå på allt vansinne hedras med ett ”europeiskt centrum för transnationell excellent genusforskning” som jag skrivit om i ett tidigare inlägg (https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/) och det kommer också snart att resa en feminist-trojka ner till Bryssel för att dels ”visa upp” svensk genusforskning, dels nätverka för att finna internationella sponsorer (privata såväl som organisationer) till detta könscentrum, som troligen kommer att hamna i Linköping, och dit ska genusvetare från alla världens länder samlas och berika den svenska akademiska miljön!

  Ändå, Erik, så håller tydligen inte svenska genusvetare måttet internationellt:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet-1.563575 Som replik på detta hävdade de svenksa genusforskarna att den faktabaserade kritiken i länken ovan berodde på att all världens andra gensuvetare, tex de amerikanska, inte kommit lika långt som de svenska – inte uppnått samma grad av insikt än. Ofattbart!

  Gustaf, ja, jag har också ibland vågat mig på att under en sekund tänka över vad detta kommer att leda till i förlängningen, och hur situationen ser ut om en sådär 25 år, men jag har nog inte vågat tänka på det tillräckligt länge (en sekund är ju ganska lite, även för en snabbtänkt matematiker ;-)) för att kunna föreställa mig det…

  Josef, intressant – hade aldrig sett (wiki)definitionen på ordet ”hjärntvätt” 🙂 Missledande ord, ja – att successivt förändra innebörden i ord är en av metoderna man kört med i det här landet, med framgång uppenbarligen.

 16. wodinaz skriver:

  Hur visste de att om ”mångkultur” var något bra? Det rimliga hade väl varit att i experimentsyfte utsätta t.ex. Sverige för mångkultur först och se hur det gick, INNAN varje land i hela Europa tvingades utsättas för detsamma samt USA, Australien och Nya Zeeland. Varje land i vilket européättlingar dväljas måste utsättas för mångkultur, annat vore rasism (eller antisemitism, fascism, … välj godtyckligt tillmäle)

  Men nej, så är det med den politiskt korrekta eliten världen över — de är så outgrundligt arroganta att deras planer och vansinne måste implementeras på massiv skala omedelbart.

  Nu är inte bara Sverige förstört utan alla andra f.d. européiska samt länder som tidigare dominerades av européättlingar förstörda.

  Så även med genus. Det går absolut inte för sig att experimentera på liten skala först och se hur det går, nej minsann. Massiv skala omedlebart och Gud nåde den som undrar vad tusan det är frågan om.

 17. Robin_Shadowes skriver:

  Feministerna vill ha ett matriarkat men i slutändan kommer det ändå bli ett patriarkat och som lök på laxen kommer det nya patriarkatet bli långt mycket värre än det gamla var. Anledningen till detta är enkel. Islam trumfar alltid genuspolitik.

 18. Josef Boberg skriver:

  Tanja – personligen hoppas jag på att sådana som Du ej tröttnar – och att Du känner till att Mahatma Gandhi har tänkt/sagt: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, then…you win ❗ ”

  Efter ca två år som ”annorlunda” bloggare – så kan jag bara konstatera att Mahatma hade och har rätt. 🙄

 19. Erik skriver:

  ”Hur visste de att om “mångkultur” var något bra?”

  Bra enligt vilken definition på ”bra” då? Eller mer exakt, bra till vad då? Anledningen de visste att mångkultur var bra handlar såklart om vad de själva lade för definition i vad den skulle vara bra till.

  ”Det rimliga hade väl varit att i experimentsyfte utsätta t.ex. Sverige för mångkultur först och se hur det gick”

  Ja OM syftet med mångkultur också var mångkultur. Om syftet vore någonting annat skulle det däremot vara i vägen för syftet att vara för tydlig med vad man faktiskt uppnådde. Bättre att blanda bort korten genom att prata om vad man ”försöker” uppnå.

  ”Men nej, så är det med den politiskt korrekta eliten världen över”

  Världen över? Politisk korrekthet existerar i några få västkulturella länder. Den är allt annat än internationell eftersom att tvinga på den på andra kulturer med andra värderingar skulle gå emot just de politiskt korrekta värderingarna. Eller som en Bosnier sade. Jag är på ett sätt med famijen, på ett helt annat med svenskar.

  ”de är så outgrundligt arroganta att deras planer och vansinne måste implementeras på massiv skala omedelbart.”

  Nej orsaken deras planer måste implementeras på massiv skala omedelbart är varken arrogans eller dumhet utan enkel logik. Deras planer förutsätter en viss mängd människor ställer upp. Om för liten andel av befolkningen ställer upp så funkar det inte och då skyller man såklart misslyckandet på de som vägrar rätta sig i ledet.

  ”Nu är inte bara Sverige förstört utan alla andra f.d. européiska samt länder som tidigare dominerades av européättlingar förstörda.”

  Tja det beror på vilken definition av ”förstörd” du använder. I deras tycke fanns det ingenting att förstöra eftersom allt redan var så uselt jämfört med deras fantasier. Observera att det är en grundläggande regel att man jämför existerande alternativ med fantiserad perfektionism. Dvs man bedömer existerande alterntiv dåliga genom att INTE jämföra dem med andra existerande alternativ.

  ”Så även med genus. Det går absolut inte för sig att experimentera på liten skala först och se hur det går, nej minsann. Massiv skala omedlebart och Gud nåde den som undrar vad tusan det är frågan om.”

  Som sagt, om inte tillräckligt många är med på det så kommer genusvetarna att skylla alla misslyckanden på den lilla minoriteten som inte rättar sig i ledet. Det är sålunda förståeligt de vill ha inga tester utan full skala omedelbart. I deras ögon skulle testers misslyckande bara visa att för få är ”med” på det. Alternativt backlash. Eftersom det aldrig är teorin det är fel på så skylls alla misslyckanden på yttre källor.

  Vill man veta hur det kommer sig de är så ivriga med att införa multikulturalism och genuspedagogik måste man fråga sig inte vilka effekter dessa saker är tänkte att resultera i utan vilka effekter dessa saker faktiskt redan resulterar i.

 20. wodinaz skriver:

  Erik:

  I samtliga f.d. västländer är dagens doktrin politisk korrekthet, från Svalbard till Nya Zeeland. Detta var vad jag åsyftade med ”världen över”. Kanske hade det varit bättre med ”västvärlden över”. Det handlar absolut inte om några få västländer, utan det gäller samtliga.

  Den inledande frågan var förstås retorisk, eftersom mångkulturen är just ett gigantiskt socialt experiment utan något som helst empiriskt stöd i forskning eller demokratiskt stöd för den delen. De få länder som historiskt har haft mångkultur är bl.a. Irak och forna Jugoslavien. För att köra mångkultur krävs tydligen en Saddam för att upprätthålla en rimlig grad av lag och ordning.

  Vissa kanske skulle säga att Iran är en fungerande mångkultur, men det landet är geografiskt segregerat med t.ex. turkfolken i tre provinser Ardabil, öst/väst-Azeerbajan (icke att förväxla med landet Azeerbajan).
  Så landet är ett imperium. Iranierna är de indoeurpéiskt besläktade folkslagen. Iran/Persien är lite förvirrande efter som iranier åsyftar de indoeuropéiska folken men samtidigt heter landet också Iran efter en namnändring på 1930-talet.

  Nåväl, nog om de ickeexisterande historiska exemplen på välfungerande mångkultur.

  Ett nödvändigt villkor för ett förstört land är när dess rötter ryckts upp och befolkningen gjorts till en rotlös amorf massa som de kan inte ens identifiera vilka/vad som hör till landet och kulturen eller inte, när de knappt behärskar sitt eget språk och till och med tycker det är onödigt att ha ett eget språk.

  För att nå en demarkation, om vi i den geografiska regionen Sverige har 10 miljoner araber och en svensk, då är landet inte svenskt i någon som helst mening. Omvänt, har vi en arab i landet och 10 miljoner svenskar så hotar denna unika arab svenskheten vare sig genetiskt eller kulturellt. När landet, som det är nu, består av kanske 50/50 (icke bombsäker siffra, men i många storstadsnivåer ser det ut så) av den fertila befolkningen då är landet förstört på blodsnivå. Det finns ingen enhet.

  Vidare är vårt land förstört på en kulturell nivå, eftersom det är legio att hata, förlöjliga, ljuga om, modifiera och förminska ursprungsbefolkningen och deras historiska insats, dess språk och religion.

  Ungefär så ser det ut i alla västländer (även om siffran 50/50 varierar i olika grad förstås).

  Detta är vad jag lägger i begreppet ”förstörd”.

  Visst, du har helt rätt i att av politiska skäl så måste överheten införa sina groteska projekt och experiment på massiv skala omedelbart för att kunna rentvå sig och inbilla folk att det inte är frågan om ett experiment utan om några få ”bad apples” som är motspjärniga.

  Likväl, genusdårarna hävdar bestämt att de ägnar sig åt vetenskap och för att såga dem vid fotknölarna kan det av retoriska skäl vara lämpligt att påvisa att deras arbete är ovetenskapligt på alla plan. Speciellt deras brist på empiri.

  Hoppar man direkt till att de är ”onda” och har en plan för att införa massiv genusgalenskap för att kunna rentvå sig genom att skylla på enstaka motspjärniga figurer, så hamnar man i en rörig polemik.

 21. wodinaz skriver:

  Disclaimer: De politiskt korrekta är oförmögna att läsa argument utan de sitter mest och letar ”otäcka” ord och ”strukturer”. Mitt ovanstående inlägg återspeglar mina åsikter.

  I ett civiliserat debattklimat skulle det vara onödigt att behöva tillägga detta, men, nu härskar PK och i deras värld är guilt-by-association, ordigenkänning etc. ”rimliga” förfarande för att brännmärka folk.

 22. I Want to Know skriver:

  Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt

  Som väljare röstar jag på det politiska parti och politiker via personval, vars politik jag mest håller med om. För att kunna göra det valet, så måste jag få information om partierna och politikers åsikter och planer för framtiden.

  Problemet som jag ser det, är att jag idag som väljare inte har tillgång till all information om dig som politiker, för att kunna veta vad du planerar för min framtid.

  Organisationen Bilderberggruppen, som du, Fredrik Reinfeldt är med i, där mäktiga politiker och företagare från hela världen träffas och diskuterar framtiden, har jag som väljare ingen insyn över vad som sägs. Ni påstår er ha tystnadsplikt.

  Hur ska jag som väljare kunna veta att du inte för en dold politisk agenda inom Bilderberggruppen emot mig som väljare, med tanke på att du faktiskt flera gånger bevisligen har verkställt en politik som du sedan offentligt påstår dig vara emot?

  Ett exempel som får mig att misstänka att du för en dold agenda emot mig som väljare är att du påstår dig vara för att svenska företag ska vara svenskägda. Samtidigt så driver du en privatiserings politik, som tillåtit utförsäljning av svenska statliga bolag, som gjort att dessa svenska bolag till stor del blivit utländskt ägda.

  Information är makt, döljs information för dig så får du mindre inflytande över ditt liv.
  Du Fredrik Reinfeldt har varit med och drivit igenom lagar som FRA lagen och Ipredlagen, fast du tidigare har sagt att du inte skulle jaga en hel ungdomsgeneration. Samtidigt ska du som politiker ha rätten att diskutera världspolitik i hemlighet inom Bilderberg Gruppen. Varför ska du som politiker ha utökad insyn över vad jag som medborgare gör, samtidigt som du förnekar mig insyn i vad som diskuteras bland de mäktigaste människorna på jorden inom Bilderberggruppen?

  Att du påstår dig vara på Bilderberggruppens möten som privatperson får mig att ställa följande frågor. Vem betalar dina resor och hotellkostnader när du deltar på Bilderberggruppens möten? Är det du privat eller partiet?

  Oavsett så kvarstår dock det faktum att du döljer för allmänheten, vad som sägs i dina politiska diskussioner som privatperson med andra mäktiga politiker, inom Bilderberggruppen. Hur ska jag då kunna veta som väljare att du inte för en dold politisk agenda som privatperson inom Bilderberggruppen, där ni medlemmar sedan försöker förverkliga eran politik, utan att avslöja vad ni har för bakomliggande motiv för väljarna?

  Varför ska det vara acceptabelt att mäktiga politiker diskuterar världspolitiska frågor inför stängda dörrar? Har inte väljare rätt att få ta del av denna information, så att de vet vad de röstar på för politik? Varför ska jag lita på dig som politiker när du döljer information för mig?

  Du säger att du är på Bilderberggruppens möten som privatperson och att det därför ska anses vara en privatangelägenhet. Men det här är ju knappast en privatangelägenhet av det slaget att du sitter och pratar privat med din familj vid middagsbordet eller med dina kompisar på ett café. Bilderberggruppens möten är ju ett stort arrangemang där människor i ledande maktpositioner i världen träffas och diskuterar världspolitiken.
  Varför ska inte mäktiga människor som dig bli analyserade av media när du diskuterar min
  och allas framtid på Bilderberggruppens möten?

  Tack på förhand för svar.

 23. Carl Norberg skriver:

  Genusfrågan är precis som religion ett maktpolitiskt instrument, ingenting annat.

  Systematiken är dessutom löjeväckande lik den som användes vid kyrkomötet i Niceae 325 e.kr.

 24. E.S. skriver:

  Det är ganska löjligt när en som själv kom till Sverige från ett annat land börjar kritisera ”multikultur”.

 25. tanjabergkvist skriver:

  E.S. jag har huvudsakligen kritiserat genusmaffian som jag ser det. Men i övrigt kan jag informera dig om att jag inte kommit till Sverige från ett annat land utan är född i Lund. Min pappa är svensk och min mamma bulgariska. För övrigt förstår jag inte varför man inte skulle kunna kritisera det mångkulturella experimentet, eller dess konsekvenser, oavsett vilket hörn på Jorden man kommer ifrån, vad har ens ursprung med kritik mot en ideologi att göra!!?

  För övrigt gäller detta också genusfrågan – jag har tex bra kontakt med en transsexuell kvinna (fd man) som anser att genusvetarna har helt fel, då ju hon ju alltid känt sedan barnsben att hon (då han) är en kvinna – och att det sociala könet därmed också har en biologisk grund och inte är en social konstruktion. Genusvetare brukar intressant nog för övrigt bejaka transsexuellas känslor av att tillhöra det motsatta könet – medan vi som känner att vi fötts i rätt kön egentligen bara är ”socialiserade” in i detta!!!

 26. tanjabergkvist skriver:

  I want to know, jag kan inte garanatera dig att Reinfeldt läser min blogg – men man vet ju aldrig 😉

  Carl Norberg, låter intressant, vilken systematik användes vid kyrkomötet i Niceae 325 e.kr.?

  Josef Boberg
  , ok – bra att känna till! 🙂

  Wodinaz, jag tog upp just det faktum i TV4-debatten mot genusvetaren i december att man i vetenskaplig experimentell forskning faktiskt måste följa upp resultaten, och i genusfallet är uppföljningstiden 20 år 🙂
  Här: http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=706134

 27. E.S. skriver:

  Jag håller med om din kritik mot genusmaffia. Jag ser dock ingen parallel med det du kallar för ”multikulturell ideologi” när det i själva verket handlar om att se människor som individer. Bara för att vänsteridioter oftast skriker ut dessa slagord betyder inte att det finns något samband.

 28. tanjabergkvist skriver:

  E.S. parallellen handlade om huruvida man ställer sig (eller får ställa) frågan ”Hur?” eller ”Varför?” – och varför det är så. Betänker man konsekvenser? Agerar man ansvarsfullt? Givetvis ska alla människor ses som individer – något vi borde informera genusmaffian om! 🙂 De vill ha 50/50 inom varje yrkeskategori eftersom det är en del av deras utopi – oavsett vad individerna själva vill – är detta att se till individen? Ursprungstanken var ju god: att ge alla lika möjligheter, rättigheter, skyldigheter och värde. Men det har börjat att alltmer handla om tvång och hysteriska panikåtgärder – det mååååste vara 50/50! Hur ser det förresten ut på Tiina Rosenbergs institution: http://www.genus.lu.se/o.o.i.s/4747 Typ 11% män och 89% kvinnor….

 29. wodinaz skriver:

  E.S. Vad är det för snack om ”individer”; det handlar om etnisk identitet som är en svit av koncentriska cirklar från individen till familjen, till den förlängda familjen med kusiner etc. upp till nationalitet och därefter till angränsande nationaliteter som i Sveriges fall t.ex. Danmark, Tyskland, Norge etc. därefter Europa och slutligen uti i periferin de zoroasteristiska indierna (som bevarat sin tydliga européiska genetiska prägel) samt iranier. Detta är vår förlänga familj.

  Tanja är vad jag förstår halvbulgariska men heleuropé, en etnisk europé kan mer eller mindre bli av vilken nation som helst inom Europa eftersom vi är så pass närbesläktade.

  Självklart måste man kunna se på människor såsom tillhörande kollektiva grupper. Det är en del av deras identitet som just nämnda individer.

  T.ex. språket självt är en kollektiv egenskap.

  Omvänt, vad skulle du säga om jag sade att ”det har aldrig förkommit några judeförföljelser, det vara bara individer som förföljde individer” Varje politiskt korrekt eller liberal som dyrkar Individen med stort I borde få någon slags hysterisk reaktion av ”obehag” och vilja att ”ta avstånd” o.s.v. av det påståendet.

  Då må ju inse att individbegreppet är ganska begränsat och ytligt och saknar sociologisk och biologisk förklaringskraft.

  Individer existerar och bör ha vissa rättigheter såsom varande just individ, men individens identitet och existens är helt meningslös utan språk, kultur, etnicitet och tradition som alla är kollektiva egenskaper.

  Kan du tänka dig? Verkligheten är komplex, det kanske både finns individer och självklara kollektiv? Kanske såväl klass, som etnicitet och kön har betydelse?

  Utopistiskt puritanskt lagda personer har inte energi för en komplex verklighet, utan de väljer ut en godtycklig kategori och ser allting fanatiskt enögd ur detta.

  Det är Klass! — Kommunism
  Det är Ras! — Nazism
  Det är Individ! — Liberal
  Det är Kön! — Genus

  Alla ovanstående är olika parametrar i den komplexa väv som är verkligheten.

  Låt oss vara lite mer seriösa och se verkligheten för vad den är istället för att fixera oss vid Den Unika Parametern som skall förklara Allting.

 30. E.S. skriver:

  ”Givetvis ska alla människor ses som individer – något du borde informera för genusmaffia om!”
  Detta var faktiskt MIN poäng som du uppenbarligen missat. Du drar parallerellkopplingar som inte finns. Jag har inga kontakter inom genusmaffian för att informera dem om nånting överhuvudtaget. Jag tycker inte om dem. Men jag är inte emot invandrare heller.
  ”Hur?” eller ”Varför?”
  På frågan ”Hur?” kan jag upprepa det både du och jag redan sagt: ”att se människor som individer”.
  På frågan ”Varför?” kan man förenklat svara ”för att alla människor i världen lever inte i en demokrati som vi i Europa. Din mamma och andra i hennes generation kan nog ge dig ett och annat svar på ”varför” man ska hjälpa folk som flyr från diktaturer”.
  Pappa svensk, mamma bulgariska, född i Lund. Är inte det en ”produkt” av multikulti? Är du inte mot dig själv då? Ytterligare en poäng du missat.

 31. E.S. skriver:

  wodinaz: ”T.ex. språket självt är en kollektiv egenskap.”
  Det finns nånting som heter ”den slaviska språkgruppen”. Slaver är Europas största övergripande folkgrupp. Enligt dina teorier borde dessa vara ”besläktade” och därmed helt naturligt tycka om varandra. Varför de flesta Tjecker hatar Ryssar när de tillhör samma språkgrupp? De flesta Tjecker ser ingen gemensamm kulturell bakgrund med Bulgarer eller Jugoslaver heller. Däremot är det mähriska folket (slaver i nuvarande Tjeckien) kullturellt mycket ”närbesläktade” med österrikare (germaner) medan tjecker har en del gemensamt med tyskar. Rumäner är inte speciellt omtyckta i Italien trots att dessa tillhör samma språkgrupp. De flesta danskar hatar svenskar och finnar har nästan inget gemensamt med ungrare (samma språkgrupp). Om man nu ska generalisera vilket du uppenbarligen älskar. Du verkar inte ha det riktigt klart för dig.

 32. E.S. skriver:

  Det är också intressant att det i Böhmen ända fram till slutet av medeltiden fanns ett judiskt folkstam som pratade västslaviska men använde hebrejiska bokstäver som skriftspråk. Deras kulturella vanor var en blanding mellan västslavernas och judarnas. Ganska bra exempell på tidig ”multikulti”.

 33. wodinaz skriver:

  Glömde förstås:

  Det är Den Européiska Civilisationen och den måste utrotas: dess religione, etniciteter, människor och kultur! — Politisk korrekhet

 34. Anders B Westin skriver:

  Ni måste väl förstå att det mesta handlar om biprodukter av teknikutvecklingen.
  Förbannad vore den som uppfann förbränningsmotorn, tåget och flyget.
  Och se vad som händer med datorn och internet.

  Utan dessa trista verktyg skulle vi fortfarande bo i våra byar. Männen på åkern och skogen och kvinnan i hemmet med grönsaker, mat och barn.

  Svenskar bor i Sverige, Kurder i Kurdistan, Irakier i Irak, Chilenare i Chile.

  Den lilla lokala byn med prästen i predikstolen.

  Fan för teknikutveckling.

  Fan för evolution.

  Fan för upplysningstiden.

  Fan för matematiken. Grunden till allt ont.

  🙂 🙂

  OBS! Det finns inga Raser. Bara tidig betingning och gruppselektion.

 35. tanjabergkvist skriver:

  E.S. aha du avsåg alltså genusvetarna ang att se folk som individer, ok. Jag är inte emot genusvetarna ens som individer eftersom det ju är politikerna som understödjer dem – de bara utnyttjar läget, även om de också lobbar hårt för det de tror på, men jag respekterar dem för deras kampvilja – om motsidan arbetat lika hårt för sina ideal kanske vi hade haft en balans i genusfrågan, och forskningsområdet hade inte setts som så vansinningt som det gör nu – men tror du en sk särartsfeminist kunnat få doktorandtjänst hos Tiina? Knappast! 😉

  Vidare, givetvis ska man hjälpa folk som flyr från diktaturer – även om en ganska liten andel av de uppehållstillstånd som utfärdas per år är baserade på att den asylsökande har flyktingstatus enligt Genevekonventionen (ca 3 till 5%, källa: Migrationsverket). Man måste också hjälpa folk i närområdet. Hur moraliskt är det tex att dränera andra länder på kvalificerad arbetskraft? En tredjedel av Iraks läkarkår har flytt landet, vilket ju knappast kan gynna de irakiska invånarna. Man måste tänka längre än näsan räcker i humanismens namn.

  Dina två rader svarar enligt mig varken på frågan ”Hur?” eller ”Varför?” – men givetvis kan du inte räkna med att på två rader på min blogg lösa problem som politikerna brottats med i decennier nu, om du anser att så är fallet borde du genast kandidera till statsministerposten:-)

  Och att jag är halvsvenska/halvbulgariska har fortfarande inte med saken att göra. I så fall, med din logik, är det lika motsägelsefullt att en svensk vill hjälpa en afrikan – men att vilja värna andras intressen är faktiskt en trend i tiden som du vet, så varför ska inte jag haka på den? 😉 Eller det kanske beror på vems intressen det handlar om, allas intressen är kanske inte lika mycket värda? Jag värnar givetvis båda mina folks intressen. Vi är alla en produkt av multikulti E.S., då vi alla är barn av vår tid, och vi lever i en tid då denna multikulti, som du kallar det, är den ideologi och utopi som eftersträvas. Men vad betyder mångkultur i ordets rätta bemärkelse? Jo, att flera olika kulturer frodas sida vid sida. Varför vill då integrationsminister Sabuni att alla flickor ska tvingas delta i simundervisning även om det går emot mot grundstommen i många invandrares kultur, liksom andra påtvingande åtgärder (tex liberaler som vill förbjuda slöjor i skolan http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=158537 ) som strävar till att omforma de invandrade kulturerna? Som logiskt tänkande varelse är det inte svårt att inse att ”mångkulturen” inte kommer att förbli någon mångkultur länge till – utan vi kommer, helt naturligt, att erhålla en sammansmältning av de i mångkulturen ingående kulturerna – en ny enhetlig kultur, ganska logiskt och en rimlig spekulation om man tänker några generationer framåt. Politikerna borde faktiskt bestämma sig – ska vi ha en mångkultur eller inte, i ordets rätta bemärkelse? Men som vi alla vet tenderar ju innebörden i begrepp att skifta över tid. Särskilt i smarta diktaturer brukar ord som traditionellt haft positiv klang i folkets öron successivt ges en annan praktisk innebörd.

  I övrigt kan jag upplysa dig om att mina landsmän i öster inte ger ett öre för den västerländska ”demokratin”. De känner sig lurade och förda bakom ljuset, befolkningen är starkt EU-kritisk (då de inte vill se sitt land utvecklas a la väst) och många har yttryckligen sagt sig längta tillbaka till tiden innan -89, om de nu måste välja. Då hade de i alla fall mat på bordet. Klassklyftorna har ökat rejält och många är arbetslösa, folk har inte råd med el i hemmen då utländska intressen köpt upp landets energiproduktion, som de nu måste (men inte kan) köpa tillbaka till mångdubbelt pris.

  Visst får svenskarna gärna leva i en mångkultur (vilken definition man nu ska välja för detta begrepp, men dagens situation är det som folk brukar avse med mångkultur) om de vill. Men är de tillfrågade? Du säger dig inte vilja ha genus på den politiska agendan och att du ”inte tycker om dem” (genusvetarna). Men vad klagar du på? Stör det dig kanske att du inte blev tillfrågad? 😉 Du förstår, genusvetarna anser också att de hjälper en massa människor.

  Men visst vore det väl bra om du, med dina två meningar som svar på ”Hur?” och ”Varför?” kunde lösa alla världsproblem….eller åtminstone de svenska.

 36. Erik skriver:

  E.S.

  Kommenterar dina kritiska inlägg för att få lite balans här.

  ”Det är ganska löjligt när en som själv kom till Sverige från ett annat land börjar kritisera “multikultur”.”

  Det håller jag inte alls med om då länder och kulturer är fundamentalt olika saker. Enkelt förklarat så är kulturer beteendemönster, vanor och värderingar medan Länder är geografiskt avgränsade områden. Multikultur handlar inte om att hjälpa personer från olika länder att mötas. Det handlar om att vara totalt ignorant gällande vilka kulturer som har lättast att samarbeta och komma överrens om vilka värderingar som skall gälla.

  ”Jag håller med om din kritik mot genusmaffia. Jag ser dock ingen parallel med det du kallar för “multikulturell ideologi” när det i själva verket handlar om att se människor som individer.”

  Nej det handlar inte om att se människor som individer för ingen människa är så korkad att de tror att alla personer samarbetar lika bra. Det är ren vänsterideologi, om jag pratar om personlighet, karaktär eller värderingar så förstår varenda människa att de inte ser folk som individer på samma sätt utan har favoriter både sexuellt, vänskapligt och professionellt. De väljer ut den sorts människor de funkar bäst med (exempelvis vänsterpartister umgås med andra vänsterpartister) och multikulturell syn skulle vara att tvinga vänsterpartister supa med moderater. Men det gör de såklart inte för de personer som förespråkar dessa saker pratar aldrig om sig själva och vill sällan följa sina egna regler i privatlivet (VAD! Skall vi tvingas umgås med de där töntarna, Never?)

  ”På frågan “Hur?” kan jag upprepa det både du och jag redan sagt: “att se människor som individer”.”

  Och det är där lögnen finns för när personer ser människor som individer i verkligheten betyder det något HELT annat än att tvinga de som går sämst ihop att samarbeta ihop eller skaffa barn ihop. Detta vet varenda människa, ni är bara väldigt duktigt indoktrinerade i att tro att se människor som individer betyder vem som helst går ihop med vem som helst när det är exakt så sexuella och vänskapliga INDIVIDkontakter INTE ser ut. Varför skall man då låtsas det är så det ser ut kulturellt?

  ”På frågan “Varför?” kan man förenklat svara “för att alla människor i världen lever inte i en demokrati som vi i Europa.”

  Alla människor VILL Inte leva i en demokrati som vi i Europa och skulle världen vara en demokrati skulle inte du leva i en demokrati heller. Utan USA:s världspolisarmé skulle världens mest folkrika länder överhuvudtaget inte lyssna på dig enbart för att du är svensk. Kulturellt är sverige ett EXTREMT RADIKALT land med värderingar som går enormt dåligt ihop med större delen av världens befolkning (Se Trompenaars & Hampden-Turner) Många svenskar inbillar sig det är Sverige som inte har nån kultur att tala om. De är de mest etnocentriska av alla för de tar för givet den radikala svenska kulturen är normal i världen. Nåt den (som all forskning på området visar) inte alls är.

  ”Din mamma och andra i hennes generation kan nog ge dig ett och annat svar på “varför” man ska hjälpa folk som flyr från diktaturer”.”

  Knappast! De har ju inte ens flytt från en diktatur. De har flytt från en marxistisk multikulturell folkrepublik dvs exakt vad politiskt korrekta kultureliten vill/försöker skapa i Sverige.

  ”Pappa svensk, mamma bulgariska, född i Lund. Är inte det en “produkt” av multikulti? Är du inte mot dig själv då? Ytterligare en poäng du missat.”

  Den enda form av multikulturalism Tanja är en produkt av är den multikultur som forna Sovjetunionen försökte pracka på östeuropa och förståss även samtliga minoriteter inom forna Sovjet. Riktigt hur många kulturer inom Sovjets gränser som utplånades eller tvingades in i den ”ryska” är okänt men dödssiffrorna står att hitta i de flesta böcker på ämnet.

  ”Det finns nånting som heter “den slaviska språkgruppen”. Slaver är Europas största övergripande folkgrupp.”

  Ja, men folkgrupper är varken samma sak som kulturer eller länder/stater och det är talande du drar in en tredje term för att dölja ditt misstag (Då skall vi inte tala om den fjärde termen, nationen som du missar helt)

  ”Enligt dina teorier borde dessa vara “besläktade” och därmed helt naturligt tycka om varandra.”

  Nej, de bör däremot vara lika och därmed ha ganska likartade värderingar, vanor och normer i vardagslivet. Du kanske märkt att de röstar på varandra i melodifestivalen?

  ”Varför de flesta Tjecker hatar Ryssar när de tillhör samma språkgrupp?”

  Ryssarna tvingade med stridsvagnar Tjeckerna och Slovakierna att leva sida vid sida. Det är bara naturligt att de som ockuperats med vapenmakt inte är så glada över detta.

  ”De flesta Tjecker ser ingen gemensamm kulturell bakgrund med Bulgarer eller Jugoslaver heller.”

  Det är helt irrelevant om de själva ser det eller inte. Kultur handlar om likheter och olikheter i vanor och normer. Inte huruvida man tycker om varandra.

  ”Däremot är det mähriska folket (slaver i nuvarande Tjeckien) kullturellt mycket “närbesläktade” med österrikare (germaner) medan tjecker har en del gemensamt med tyskar.”

  Se ovan

  ”Rumäner är inte speciellt omtyckta i Italien trots att dessa tillhör samma språkgrupp.”

  Åter liknande kultur betyder inte man automatiskt gillar varandra.

  ”De flesta danskar hatar svenskar och”

  Rent skitsnack och förtal av Danmark. Däremot har alla länder i norden rivalitet JUST pga att de är så lika kulturellt. Vi har inte Norgehistorier pga att vi är så olika, vi har dem för att vi är så kulturellt lika.

  ”finnar har nästan inget gemensamt med ungrare (samma språkgrupp). Om man nu ska generalisera vilket du uppenbarligen älskar. Du verkar inte ha det riktigt klart för dig.”

  Du verkar ha förväxlat följande saker: 1. Vara lika/Vara omtyckt 2. Länder/Kulturer 3. Naturliga reaktionen på militärt förtryck/Kulturell olikhet.

  Och det är bara början

 37. tanjabergkvist skriver:

  Erik, tror inte det är värt besväret att bemöta E.S, som både har bristande logik samt stora kunskapsluckor, som exempelvis uttalar sig generellt om vad olika folkgrupper tycker om varandra, ”tjecker hatar ryssar” osv (ursäkta, vad var det nu han sa om att se till individen?) – om det finns sådana stämningar har de sin (politiska) grund i det påtvingade kommunistiska systemet, och man ska vidare skilja på folket och den styrande makteliten, och vidare ska jag inte gå närmare in på vad som egentligen döljer sig bakom hans påstående ”Rumäner är inte omtyckta i Italien” – de flesta som följer med i (även mainstream) media vet vad det handlar om här. E.S brister i logisk fömåga, faktakunskaper, samt agerar självmotsägelsefullt genom att ägna sig åt svepande generaliseringar medan han uppmanar andra att se alla som individer (hyckleri kallas detta med ett annat ord).

  För övrigt så får jag väl en andra gång påpeka för E.S. att jag är född i Sverige och har bott här i hela mitt liv. Men jag kan säga att mitt sunda förnuft definitivt kommer från mina vistelser i Bulgarien. Slutligen – min mor har inte flytt kommunistdiktaturen utan kom till Sverige som framstående fysikstudent i Sofia för att doktorera i laserfysik. End of story E.S 🙂

 38. Erik skriver:

  Tanja:

  Du har rätt som vanligt E.S. säger emot sig själv eftersom denne pratar om individen. Det ändrar dock inte att det kan vara en poäng att påpeka några av de där sakerna. Huruvida öststater ”hatar” ryssar är förstås extremt irrelevant eftersom det inte säger någonting om deras kulturella likhet. Det säger desto mer om det faktum Sovjetunionen ockuperade östeuropa militärt och försökte utplåna alla kulturella yttringar och ersätta dem med socialistisk ”multikultur” Och visst skall man skilja på folket och eliten (samhället) och avslutningsvis det där om Italien var så idiotiskt man saknar ord. De tillhör inte alls samma språkgrupp eftersom det egentligen inte var rumäner som problemen gällde.

 39. Kristian Grönqvist skriver:

  Lite som systembolaget, man skall sälja sprit, men inte för mycket, för då kan folk fara illa.

 40. Oberoende Institutet för Verkligt Objektiva Opartiska och dessutom Jävligt Vetenskapliga Samhällsstudier skriver:

  Som någon redan har nämnt här ovan: Genusindustrin och multikultiindustrin är maktpolitiska instrument. Att fråga sig varför det skulle vara bra för oss är lika meningsfullt som att fråga sig varför inte kommunismen avskaffades tidigare när den bevisligen inte fungerade. Det kanske inte ens är meningen att det SKA vara bra för oss. Det kanske helt enkelt har visat sig vara väldigt effektiva instrument för vad man vill uppnå.

  Man behöver bara skrapa lite på ytan för att finna att påfallande många ”framstående” genusforskare, religionsvetare (!) och andra av de mest aktiva opinionsbildarna inom dessa områden har varit aktiva inom extremvänsterorganisationer, som KPML(r) t.ex., med Revolutionen som sitt främsta mål i livet, d.v.s. inte byggandet utan krossandet till varje pris av det västerländska samhälle som vi känner.

  Liksom de ursprungliga bolsjevikerna är den hårda kärnan liten men å andra sidan extremt motiverad, och de har hittat västvärldens, den kristna kulturens ömmaste punkt, samvetet. Som du själv uttrycker det, Tanja, ”vem vill inte vara god ?” Extremvänstern har hela den stalinistiska och maoistiska källan av härskartekniska propagandagrepp att ösa ur och har lärt sig att spela på den kristna och humanistiska moralen för att driva sin fiende bakåt, men det har varken borgerligheten eller merparten av ”mjukvänstern” insett. De vill ju verkligen väl och anstränger sig verkligen för att vara goda, och även om man anar ugglor i mossen är det svårt att som offentlig person i Sverige ensam sticka ut hakan och syna bluffen. Oddsen för framgång är skyhöga när man har själva Godheten att kämpa mot.

  Kan nihilisten dessutom anta en officiell och rentav vetenskaplig täckmantel för att föra ut sitt budskap så minskar risken för ifrågasättande än mer.

  Tänkbara hypoteser kring svaret på frågan ”varför” är alltså: 1 För att bryta ner de västerländska ”borgerliga” strukturerna och 2. För att det går. Det är rentav en lätt väg att gå.

  Men, å andra sidan, om det har gått så långt med ren vilja så går det naturligtvis att rätta till alla fel om man bara vill. Västerlandet måste börja visa lite vilja till liv.

  Detta är det aktuella forskningsläget i våra studier om den svenska och europeiska extremvänstern.

 41. tanjabergkvist skriver:

  Ha ha, ”Oberoende Institutet för Verkligt Objektiva Opartiska och dessutom Jävligt Vetenskapliga Samhällsstudier” – jag antar att detta drivs i privat regi? 😉

 42. OIVOOJVS skriver:

  Nejdå, inte alls. Vi har hittat en handläggare som tycker att vår forskning bör uppmuntras. Vi har en ömsesidigt givande relation. Han har gett oss en del tips om intressanta problemområden och lite grova riktlinjer om tänkbara formuleringar när forskningsresultaten presenteras, men i övrigt är vi helt självständiga och skulle aldrig inlåta oss på privatfinansierad uppdragsforskning.

 43. tanjabergkvist skriver:

  OIVOOJDS, jag menar privat som i icke-statlig. Men du menar alltså att ni har en handläggare anställd på en statlig indoktrineringsanstalt som uppmuntrar era samhällsstudier? Hur går man med i denna forskargrupp – som jag antar är tvärvetenskaplig för bästa möjliga utfall och därmed även har plats för en matematiker? 🙂

 44. OIVOOJVS skriver:

  Ska vi säga utanför logen vid sjutiden ? Eh, ja lååschen, alltså, inte logen… eller, ja…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: