Transportgenus och politiker i KBT-behandling

Fortsättning på Genusanalys av transportsektorn del 1.

Först måste jag bara säga att ni gärna får läsa min krönika ”Livsstil kan ärvas genetiskt” (om epigenetik) i senaste Axess nr 5 på sidan 58. Eller så kan ni läsa de andra artiklarna, eller både och.  🙂

Stereotypisering och könsmärkta föremål - men bara när det gynnar genusvetarna

Stereotypisering och könsmärkta föremål - men bara när det passar genusvetarna

I SOU 2001:43 del 1 (”Kön i kön”) skriver rapportförfattaren om en kommun som haft en kurs i manligt och kvinnligt perspektiv på stadsplaneringen, men trots att initiativet ses som positivt, så vill hon ”ändå nämna att utifrån den slutredovisning [av kursen] som gjordes skapades stereotyper av kvinnor och män, vilka gör att resonemangen tenderar att bli väl enkla. Deltagarna förefaller också ha saknat kvalificerad vägledning för att kunna tolka sina iakttagelser och erfarenheter på ett fruktbart sätt.” Vad kan denna ”stereotypisering” ha gått ut på? Att kvinnor i större omfattning reser med barnvagn och matkassar än män? Det framgår inte men detta är ju typexempel på stereotypisering man brukar vända sig emot från genusvetarhåll. Men några rader senare beklagar rapportförfattaren att man inte tagit med kvinnor som grupp i sina broschyrer, och de reser ju på ”helt andra villkor” än män. Jaha, med barnvagn och matkassar då eller? Vad är det annars för poäng med att specifikt lyfta fram kvinnor om de inte skiljer sig ifrån andra resenärer? Så här låter klagosången:

”I broschyren talas inte ens om kategorierna män och kvinnor. De två könen omnämns inte vid namn. Däremot har några andra grupper betecknats, som ”barn”, ”äldre” och ”handikappade”. För övrigt blir trafikanterna benämnda med abstrakta termer som ”resenärer”, ”människor” och ”påstigande”. Gemensamt för resenärerna – oavsett om de framställs som människor, påstigande, barn eller handikappade – verkar vara att de saknar kön.” Abstrakta termer? Jo, kollektivtrafiken hade givetvis varit helt jämställd (vad nu det ska innebära, det framgår inte av denna 32-sidiga rapport av genusvetenskapligt skattefinansierat snömos) om man istället för de uppräknade kategorierna skrivit ”kvinnor” och ”män”, men hade genusvetarna inte då vänt sig mot broschyrens innehåll och anklagat den för att peka ut kvinnor som en särskild grupp, som om den inte vore mänsklig? Och, rent hypotetsikt, om det stått ”När man ska stiga av bussen trycker man på stoppknappen” borde det inte stå ”När kvinna ska stiga av bussen…”?

Vafalls- inget kön i kön!?

Vafalls- inget kön i kön!?

För det handlar inte om att följa något logisk system här utan det gäller att kritisera och hitta fel. Står det uttryckligen ”kvinnor” är detta fel ur ett genus-perspektiv då kollektivtrafiken ska vara könsblind, och skriver man inte uttryckligen ”kvinnor” är detta också fel ur ett genusvansinnesperspektiv då man (med betoning på ”man” givetvis) försummar hela gruppen kvinnor. Det viktiga är att alltid påvisa att fienden gör fel, annars kan man inte fortsätta sin verksamhet med att missionera genom alla samhällsinstitutioner för att pådyvla alla ett genusperspektiv, något som alltså kan innebära både  total könsblindhet med förbud att påtala kön, likväl som dess motsats i form av ett förbud att inte påtala kön med påföljande skuldbeläggning. Mycket lämpligt. Att entydigt definiera vad man menar med något är nämligen enligt vissa genusvetare en manlig egenskap och därför ska begreppens innebörd hållas flytande och ändras efter behag.

Det gäller att upptäcka könsstrukturerna, kan man kanske bränna bort dem med förstoringslaset?

Det gäller att upptäcka könsstrukturerna. Kan man kanske bränna bort dem med hjälp av förstoringslaset?

Men vi är inte färdiga med broschyren än, klagosången är långt ifrån slut, bilden måste ju också granskas med genusglasögon, eller kanske man ska säga genuslinser, för det var kanske en man som uppfann glasögonen och alla patriarkala påfund måste undvikas till varje pris. Rapportförfattaren har banbrytande nog valt ett förstoringsglas: ”Även på illustrationerna av hur den framtida omstigningsplatsen kan komma att se ut, har människors könstillhörighet suddats ut. De personer som syns på teckningarna utan förstoringsglas är få, men de som syns liknar manspersoner. Med detta blir det manliga synonymt med det mänskliga. Inga kvinnor kan tydligt urskiljas. Med förstoringshjälp går det emellertid med god vilja att skönja konturerna av några kvinnoliknande figurer. Men de befinner som långt borta i bakgrunden, i en marginaliserad position, knappt bildligt artikulerade.”

Ja, fram med förstoringsglaset bara – på 2000-talet ska vi visa världen att vi ligger på en hög nivå vetenskapligt och intellektuellt, men framförallt måste vi ta fram vårt kreativa flöde för att tillfredsställa genusvetarnas agenda. Här ska man kunna göra en akademisk avhandling på Selma Lagerlöf genom att räkna antalet hon och han i Gösta Berlings saga – Lagerlöf glömde troligen att skriva ur ett genusperspektiv och nu är det vår plikt som arvets förvaltare att rätta till det i efterhand, liksom man gör med barnlitteraturen i svensk förskola – där har man minsann kommit långt, vi får verkligen hoppas att akademin kommer ikapp förskolesektorn snart, det är inte en dag för tidigt i ett land där folkvettet är på nedåtgående trend i jämställdhetssammanhang, och genusmaffian kan här jämställas med vår räddare i nöden, utan vilken vi sedan länge dukat under för det patriarkala förtrycket eller kastat oss framför en av kollektivtrafikens bussar i hopp om att slippa allt elände.

Två sfärer skär varandra längs en cirkel

Två sfärer skär varandra längs en cirkel

Ve den ogudaktige dåre som motsätter sig könsutjömningen i ordets mest bokstavliga bemärkelse påbjuden av den allsmäktiga genusmaffian. Genusmaffian är nämligen precis den funktionella rörelse vi behöver för att locka medborgarna bort från den fallossymbolliska stavmagnet som inducerat starka patriarkala strömmar i det här landet ända sedan vikingatiden och sedan urminnes tider av svenskt barbari, och liksom två sfärer i det tredimensionella rummet skär varandra antingen i en cirkel eller så inte alls, så ska vi projicera ner det sfäriska genusperspektivet på Fi:s tvådimensionella handlingsplan och sedan skära det med vänsterns partiprogram för att få fram snittet, nämligen det genomsnittliga feministiska förtrycket, som råder i dagsläget.

Och Nationella sekretariatet för genusforskning är precis den funktion som avbildar alla arbetslösa kommunister på händelsehorisonten till det byråkratiska svarta hålet i Vintergatans mitt, och som politikerna matar och håller vid liv med skattebetalarnas pengar för att det i sinom tid ska sluka oss alla, och det är då vi kan tala om svensk politik som en hyperbolitetsbevarande operator av högre moralisk ordning, men tills dess är det allas vår plikt att bryta oss ur den stjärntetraeder fullproppad med bomull de styrande stängt in oss i, och det är detta jag försöker hjälpa er alla med, genom att förflytta den till en annan dimension där alla geometriska figurer normbrytande nog byter genus och kan brytas upp utan att man skär i figurens yta precis som man först efter att ha bytt dimension kan bryta upp montern till en igendammad genusartikel i framtidens historiska museer som förevigt ska påminna de kommande generationerna om tiden (med framtidens nya tideräkning) e.g. (efter genus) till skillnad från  tiden e.g.a (efter genus avskaffande) som påminner mer om tiden f.g. (före genus), fast en dyrköpt läxa senare då…

Med NASA's nya rymdhiss kan genusvansinnet skickas på en åktur

Med NASAs nya rymdhiss kan genusvansinnet skickas iväg på en liten åktur

Var var jag nu? Just det Statens Offentliga Utredning om transport av genusvansinnet ut i den vakuumfyllda rymden via en rymdhiss, en sådan som det stod om i Illustrerad Vetenskap om för några år sedan, jag hoppas den är färdigbyggd nu och att den kommer att ingå i den svenska kollektivtrafiken. Men först, mer från text- och bildanalysen av kollektivtrafikens broschyr: ”I texten finns alltså inte längre några spår av jämställdhetsdiskurs. Här finns inget tal som, med Irigaray, antyder att könsskillnad är en skillnad som gör skillnad. Det är en text som går i könlöshetens tecken. Intrycket av att ingen könsskillnad existerar förstärks av vidhäftande illustrationer. Bildligt antyds att trafikplaneringens fokus i detta fall inte längre ligger på kategorierna kvinnor och män, utan könet är företrädesvis markerat för den ena, männens. Här smyger västerlandets rådande betydelseekonomi sig fram: den manliga, den fallogocentristiska…. Begreppet jämställdhet som för några år sedan verkade ha möjlighet att komma in i och bli en del av den hegemoniska diskursen inom kollektivtrafiken, tycks ha mist sin konkretion”

Här en politiskt korrekt komet vars omloppsbana skär Jordens

Här en politiskt korrekt KBT-komet vars omloppsbana skär Jordens - politikernas nya visualiseringsteknik för att få sinnesfrid.

Har rapportförfattaren gått i psykoanalys? Rapporten tycks ha mist sin konkretion… Kanske dags att ringa upp folkets företrädare och fråga hur de mår, några KBT-pass med övningar i medveten närvaro kanske skulle vara bra? Känn efter noga, hur känns utredningen, är pappret hårt eller mjukt, är bosktäverna stora eller små, är substansen påtaglig eller känns den som en trögflytande massa av kokosfett? Utredningen är galen men släpp tankarna, det är bara tankar och känslor, låt dem passera, låt allt vansinne bara passera förbi regeringskansliet och stämpla en underskrift på allt som flyger förbi. Visualisera hur du lägger oppositionen i en svart låda och koncentrera dig på att driva landet så långt ner som det går på en IQ-skala där rymdhissen utgör en måttstock. Föreställ dig sedan hur du åker upp med rymdhissen och slipper stå till svars inför väljarna, och stämpla din underskrift på närmsta passerande komet vars omloppsbana korsar Jordens, så att du så småningom slipper väljarna helt….

35 Responses to Transportgenus och politiker i KBT-behandling

 1. robban skriver:

  hela konceptet med genusforskning faller på sin orimlighet. bara för att diverse vilsna fruntimmer som gör sitt bästa för att förminska sin betydelse och därigenom få en grogrund för sina krav på mera makt/fördelar gentemot ”män”. det är ju det som är själva kärnan i PK resonomanget vare sig det handlar om genus eller rasism. PK-människor kräver inkvoteringar eller förtur för kvinnor (och invandrare) överallt i sammhället numera och därigenom visar sig ha de största fördomarna mot kvinnligt kunnande. samma med de nya svenskarna, Det eviga daltandet kan bara ske om man anser att de är sämre människor pga 1.kön, 2.ras.

  ergo PK-folk är de värsta rasiterna och jämnställdhetens fiende men har ingen aning om det i sin naivitet.

  🙂

 2. QED skriver:

  Mycket intressant att få en inblick i vad som kan passera som en offentlig utredning.

  Här finns en hel doktorsavhandling av snillet bakom Kön i kön.
  Den handlar om Nordiska museet. Här finns förstås många svårartade stereotypiseringar som måste avslöjas.

  ”Känn dig själf”
  Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska
  museirepresentationer

  Tema Genus – Linköpings universitet

  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:22301

  481 sidor ren insikt.

 3. Info skriver:

  SELMA OCH KÖNSPERSPEKTIVET

  Det är litet knepigt med Selma Lagerlöf. Vad gäller Nils Holgerssons saga, så har hon visserligen föredömligt låtit ledargåsen i flocken vara en kvinna, Akka. Som f.ö. fick ge namn åt den numera avsomnade, lesbiska tidningen Akka. Och åt Vetenskapsrådets speciella ledarskapskurser i Lund för kvinnliga forskare.

  (Ur biologisk synvinkel var dock Akka-valet kanske inte fullt så lyckat, eftersom fåglarna i en flyttfågelsplog av termodynamiska skäl brukar byta av varann (turas om) som ledare. Å andra sidan lär det ju numera inte finnas någon biologi i den feministiska världen, bara BIOLOGISM, vilket är något helt annat.)

  Vad gäller Gösta Berlings saga, finner vi i själva verket i denna roman ett DOLT KÖNSPERSPEKTIV (nytt statsvetenskapligt och sociologiskt begrepp). Genom sin läggning låter Selma naturligtvis romanens hjälte, Gösta, representera ingen annan än henne själv. Gösta Berling är alltså en kvinna, och i den mån ordet ”han” förekommer oftare än ”hon”, så är Selma därmed en föregångsperson inom genusperspektivområdet. Knepigt, alltså.

  Litet citat från svenska Wikipedia: ” En fördjupad bild av Selma Lagerlöf har framkommit i och med att brevväxlingarna med Selmas två livskamrater, Sophie Elkan (Du lär mig att bli fri, 1992) och Valborg Olander (En riktig författarhustru, 2006) publicerats. I breven beskrivs en ytterst stark kärlek till de båda kvinnorna och det rådde förmodligen en kraftig rivalitet mellan de två väninnorna. Kärlek mellan personer av samma kön var inte accepterat och Selma riskerade att hamna på tukthus mer än en gång.”

  Det är välgörande med Tanjas återkommande analyser av genushysterins flummerier, självmotsägelser och avsaknad av logik.

 4. Steve skriver:

  Jag har länge efterlyst en problematiseringsprocess av den normativa transportsektorn. Vi måste också problematisera den individuella normbildningen hos genusvetarna, och då särskilt i relation till transportsektorn. Resan till jobbet är en plåga, ett kontinuerligt flöde av könsbunden symbolik där det inte är passligt, och avsaknad av sybolik från båda könskollektiven i situationer det skulle kunna vara ett grundkrav. Detta behöver utredas! Jag är tacksam att vi tillsammans kostar på dessa statliga utredningar.

 5. Info skriver:

  FRÅGESPORT

  FRÅGA 1: Kan någon föreställa sig en vuxen person, som på fullt allvar och i förvissning om sin egen förträfflighet både vill och faktiskt också lyckas åstadkomma följande obeskrivliga rappakalja i en akademisk sammanfattning:

  ”I den här avhandlingen undersöks hur PRIVILIGIERADE REPRESENTATIONER av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och KONSTRUERAS i samtida MUSEIPRAKTIKER med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa MUSEALT IMAGINÄRA REPRESENTATIONER samverkar med INTERSEKTIONELLA ASPEKTER som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. Avhandlingen diskuterar också EPISTOMOLOGISKA och ONTOLOGISKA frågor om hur HISTORISKA NARRATIV skapas och hur MUSEALA ARTEFAKTER kan förstås. Huvudargumentet är att de dominerande representationerna skapas med hjälp av en REDUCERAD MATRIS av STEREOTYPA SKRIPT för kön, klass, etnicitet, nationalitet såväl som sexualitet, vilket kan ses som uttryck för en FALLOGOCENTRISK BETYDELSEEKONOMI.

  Denna undersökning av samtida skript på Nordiska museet har använt teoretiska tankegångar och analytiska redskap från de överlappande kunskapsfälten sexual difference, queer- och sexualitetsforskning, genus/könsmaktforskning, kvinnohistorisk forskning, maskulinitetsforskning, postkolonial feministisk forskning, samt feminist studies of science and technology. Ett pluralistisk[t,] feministisk[t,] NOMADOLOGISK[T,] METATEORETISKT RAMVERK har skapats för att analysera och försöka förstå det empiriska materialet utifrån de nämnda teorierna.”

  FRÅGA 2: Skulle dylikt nonsens kunna bli (med acklamation) godkänt som en framstående doktorsavhandling?

  FRÅGA 3: I vilket land kunde i så fall sådant ske (för skattepengar)? Inom vilket vetenskapsområde (ovetenskapsområde)?

  FRÅGA 4: Vem är i så fall ”forskaren”?

  Svar på FRÅGA 1: Ja, i varje fall sign. QED ovan. – Svar på FRÅGA 2: JA. – Svar på FRÅGA 3: SVERIGE, GENUSVETENSKAP. – Svar på FRÅGA 4: FörfattarINNAN till ”Kön i kön”, EWA GRAHN.

 6. tanjabergkvist skriver:

  Robban, ja precis, och det finns många kvinnliga akademiker som uttryckligen sagt att de inte skulle vilja bli inkvoterade, ty då hade ju deras kompetens kunnat ifrågasättas, de är smarta nog att inte vilja tillsättas pga kön och smarta nog att ta sig fram i karriären genom just sitt kunnande. De som gnäller och utger sig för att representera kvinnorna, det är de som själva inte lyckats med det de ville, och måste nu bygga karriär på att hämnas alternativt rättfärdiga sitt misslyckande, för det kan ju inte ligga hos dem själva – det måste vara pga någon yttre omständighet, enligt jämställdhetslagarna har de ju rätt att lyckas, även utan hårt arbete, disciplin och dedikation. Man kan komma långt med att gnälla och skuldbelägga andra också, och det gör ju allt så mycket enklare, och sedan kan man bygga upp en hel industri av institutionaliserat gnäll – genusvetenskap! 😉

 7. tanjabergkvist skriver:

  QED, Ja, detta påminner ju definitivt om SOU:n om kollektivtrafik med både sexuall difference- och fallogocentrismbegreppen. Undrar om Nordiska Museet fått ett ex att läsa?

 8. tanjabergkvist skriver:

  Info, jaså det var så det låg till med Gösta Berlings saga – det visste jag inte. Apropå din frågesport, ja det var en intressant abstract. Vad är en ”reducerad matris” i genussammanhang? Det är ju ett matematiskt begrepp. 🙂

 9. tanjabergkvist skriver:

  Steve, ja genusveterna måste problematiseras utifrån ett köns-,jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiv, men också ut ett normalitets-, överlevnads-, medicinskt- och civilisationsmässigt perspektiv. Det kontinuerliga flödet av könsbunden symbolik du tar upp är intressant även ur ett kvantmekaniskt perspektiv eftersom det uppstår spontant ur ingenting i tid och otid med energikvanta lånade av Heisenberg, liksom det kontinuerliga flödet av skattepengar som likt gravitonerna spårlöst försvinner in i en annan dimension (genusdimensionen) och därför aldrig kan detekteras. Den sanna arbetarklassen arbetar för att ge sina pengar till genusvetarna som kan förvalta dem på bästa vis genom sin ändlösa produktion av meningslöst svammel men som ändock ger en förrädisk känsla av att befinna sig på en högre intellektuell nivå än fabrikschefen, så ur ett intersektionalitetsperspektiv är alltså genuskampen också en klasskamp som bara till det yttre utspelar sig i den infiltrerade akademin, men under ytan ligger på fabriksgolvet tillsammans med arbetarna, som ligger och vrider sig av skratt åt dumheterna! 😉

 10. Olaus Petri skriver:

  Tanja, ”matris” är ett av genusskans mesta favvord då det betyder ”livmoder”, och därför också är härlett hur ”mater” – moder.

  Potentialen är med andra ord enorm… 😉

 11. Lavazza skriver:

  Info:

  Vilken rappakalja. Hur gör man de sakerna rent konkret? Och vad är det för alternativa förklaringar som vederläggs?

 12. Info skriver:

  WERA GRAHN

  Lavazza:

  Här har du WERA (inte Ewa) GRAHN:

  Hon ser ju mycket förtroendeingivande och intelligent ut. Felet är, att det är vi andra som är för dumma för att hänga med. Precis som Tekniska museet i Stockholm, som hon på regeringens (Margareta Winbergs?) uppdrag och stödd av rundliga anslag också försökte knäppa på näsan för några år sen. Denna imbecilla inrättning betackade sig dock för (= ”mörklade”) hennes museala visdom:

  ”TEKNISKA MUSEET MÖRKLÄGGER RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHET

  Tekniska museet i Stockholm har länge har varit den manlige ingenjörens högborg. I samlingarna finns ungefär 50 000 uppfinningar och tekniska föremål – nästan alla har män som upphovsmän eller är på något sätt knutna till en manlig sfär. Detta upptäckte forskaren Wera Grahn vid Linköpings universitet som studerar hur kön representeras på svenska museer. Men hennes två rapporter om Tekniska museet – vill inte museet publicera, detta trots intresse från regeringens egen Arbetsgrupp ´Genus på museer´. De ville att rapporten skulle bli en del av den utredning som ska lämnas till regeringen i slutet på året. Arbetsgruppens ordförande, professorn i historia Ann- Sofie Ohlander:

  – Ja, vi ville gärna publicera och använda det men museet vill inte så gärna.”

  (Källa: SR:s hemsida, 2003.)

 13. Dalahest skriver:

  I samlingarna finns ungefär 50 000 uppfinningar och tekniska föremål – nästan alla har män som upphovsmän eller är på något sätt knutna till en manlig sfär.

  Om ingen hade uppfunnit de föremålen så hade det antagligen också varit fel, kanske till och med kvinnoförtryck. Är det inte för varmt så är det för kallt. Undrar vad hon har att säga om könsfördelningen på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hehe, alltid lika roligt att alla är kvinnor förutom en (alibit). Hur var det nu man stavade till dubbelmoral?

  http://www.genus.se/About+the+Secretariat/Staff/

 14. Dalahest skriver:

  Förlåt… Missade visst Nardin Crisbi. Utredare, Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi. PK-kvoten uppfylld. Men resten av personalen består av vita medelklasskvinnor, som sig bör – det handlar ju om genus.

 15. tanjabergkvist skriver:

  Olaus Petri, är det så? Vad intressant! Meningen i abstracten är alltså: ”Huvudargumentet är att de dominerande representationerna skapas med hjälp av en reducerad matris av stereotypa skript för kön, klass, etnicitet, nationalitet såväl som sexualitet, vilket kan ses som uttryck för en fallogocentrisk betydelseekonomi.” Och matris=livmoder, this makes no sense. En tolkning är välkommen tack! 🙂

 16. tanjabergkvist skriver:

  Info, intressant info – du är verkligen en informationsportal som verkar ha samlat på dig en hel del material. 🙂 Har du din information systematiserad, organiserad och åtkomlig på något sätt? Hemsida? Blogg? Eller har du bara hängt med länge och har bra minne? 🙂

 17. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, jag förstår inte varför du hela tiden fastnar i spammen….

 18. Dalahest skriver:

  Inte hela tiden, bara ibland. WP misstar mig för en bot (eller liknande) eftersom jag testar det här. Problemet skulle gå att lösa med CAPTCHAs. Får se om de fixar den lösningen en vacker dag. Google har åtminstone testat det vid något tillfälle, samma problem kan nämligen uppstå där eftersom så många delar på samma IP-adresser.

 19. Olaus Petri skriver:

  En tolkning kan vara att hemska tankefoster odlas och föds fram när en kvinna snackas omkull eller tilltalas bakifrån (intermitent). Nog borde det kunna ge en fallogocentriskt reducerad matris? 😉

  I gynekologiska termer brukade man (gynekologen) annars förr i tiden (har jag för mig) ”redressera” bakåtstjält alternativt framåtstjälpt uterus/matris. Vetenskapen (Läs: den manliga) trodde att felriktade livmoder var en patologisk anomali som kunde reducerade matris funktion. 😉

  Huga! 🙂

  Tack än en gång för underbara texter!

 20. Lavazza skriver:

  Jag har nu ägnat en kvart åt att läsa skiten. Man blir yr i huvudet. Jag läste om ett konkret ett exempel men om författaren hade gjort den utställning som det handlade om, hade en annan genusvetare kunnat komma med kritik av samma slag.

  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:22301&searchId=1

  Här är till exempel en D-uppsats om Ambjörnssons ”I en klass för sig”:

  ”Slutsatser/Resultat: I en avslutande diskussion argumenterar uppsatsen för att Ambjörnsson,
  trots en intressant och viktig ansats, genom sin text representerar kvinnorna i BF-klassen på
  ett sätt som kan kopplas till traditionella framställningar av arbetarklasskvinnor som
  avvikande. Vidare argumenterar uppsatsen för att Ambjörnssons etnografiska angreppssätt
  avpolitiserar frågor om kön, klass och etnicitet och därmed bidrar till att reproducera de
  ordningar som avhandlingen avsett utmana.”

  http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&fileOId=1331216

 21. Lavazza skriver:

  Den här passusen är rolig:

  ”Men Ambjörnssons läsning av BF-kvinnornas kroppar stannar inte
  vid deras utseende eller sätt att gå i korridoren. Också deras sätt att sitta noteras:

  De klampade i korridorerna, hängde lealösa över bänkarna i klassrummet och vickade provokativt på stolarna tills de var
  nära att ramla över. I jämförelse med andra tjejer i skolan utstrålade de alltså både en sexuell tillgänglighet och en i det
  närmaste upprorisk kaxig vårdslöshet. (s. 53)

  Det råder ingen tvekan om att det ska till en oerhört skarpsynt etnograf för att avgöra huruvida
  någon vickar ”provokativt” på en stol eller helt enkelt bara ”vickar” på en stol. Vari
  skillnaden ligger berättar heller inte Ambjörnsson. Hur kopplingen mellan vickning på stolar
  och sexuell tillgänglighet ser ut förblir även det oklart.”

 22. Info skriver:

  SVAR TILL

  Tanja:

  Mångintresserad sedan barnsben har jag väl med åren hunnit bli litet allmänbildad. Men jag har ingen information systematiserad eller samlad. Inte ens mina egna inlägg och kommentarer finns arkiverade och åtkomliga i efterhand. Inte heller har jag någon blogg – men följer gärna vissa andras, t.ex. Tanjas.

  Min dissidentiska hemsida är det förmodligen bäst att hålla tyst om.

 23. QED skriver:

  Det är slående hur överlastat teoretiska dessa genusvetenskapliga texter är.
  Bo Rothstein har skrivit ett par intressanta artiklar i Göteborgs-Posten om
  samhällsvetenskaper där teorin har tappat kontakten med empirin.

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=500854
  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=501413

  ”Genusvetenskapen har närmast infört ett slags tankeförbud mot att alls se på de nu tunga empiriska resultat som visar på betydande biologiska skillnader mellan män och kvinnor när det gäller synen på reproduktionens olika bestämningar.”

 24. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, ok, det där verkar intressant. Men varför inte bara sufta med anonymiseringstjänst?

  Olaus Petri, jag blev faktiskt inte ett dugg klokare av det där! 🙂

  Lavazza, jag noterade just att det var vid filosofiska fakulteten, inte någon genusinstitution (den om muséet). Provokativ stolvickning? Måste vara författarens personliga associationer. 😉 Skriv en uppsats om det, sök några miljoner från VR: ”Stolvickning i det sexualiserade rummet – provokativa genusdiskurser i ett klassrum.” Jag undrar hur en genusanalys av min blogg hade sett ut? Eller av stenen på gatan utanför porten som pga sin genusstruktur reflekterar ljuset med manlig frekvens rakt in i fönstret på den kvinnliga pensionären på bottenvåningen här nere. Hur mår hon av detta ur ett genusperspektiv? Och hur samspelar denna sten med de 4.637.831 övriga ute på gården? Finns mycket intressant att utforska! 🙂

  Info,
  du kan ju maila adressen till hemsidan om du vill. 🙂 För övrigt blir ju alla tips om intressanta länkar arkiverade på min blogg så man kan titta på dem igen vid tillfälle.

  QED,
  tack för lästips! Har printat ut dem, de får bli min godnattsaga! 🙂

 25. Dalahest skriver:

  ”Men varför inte bara sufta med anonymiseringstjänst?”

  För att det här är softare 🙂

 26. Johan skriver:

  Jag fick den här länken av en vän:

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=women-tenured-science-professors

  ”Women who apply for tenure-track positions at top-tier research universities in math and sciences these days have a slightly better chance of landing the job than their male colleagues”

  Vågar man gissa på att den studien inte kommer att refereras i den svenska pressen?

 27. tanjabergkvist skriver:

  Johan, jag tror det är fullt möjligt att man lyfter fram den som ett exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete. Det beror ju på varför de har bättre chans, jag tror att många tillämpar som standard att om en kvinna och en man är exakt lika meriterade så väljer man den av underrepresenterat kön, istället för att lotta. Det kan också vara så att vissa tjänster är speciellt vigda för kvinnor. Problem blir det dock om man väljer en mindre meriterad person för att fixa till sin jämställdhetsstatistik – då är man ute på hal is.

  Vad som däremot inte hördes något om i svensk press var en norsk artikel jag stötte på som visade att norska kvinnliga professorer hade högre lön än sina manliga kollegor, Pär Ström skrev om detta efter att jag tipsat honom om artikeln (hittade inlägget, här: http://genusnytt.wordpress.com/2009/03/21/kvinnliga-professorer-tjanar-mer-men-gynnas-anda/ )

  Man kan dock ha en sak i bakhuvudet: vart tar de PhD-kvinnor vägen som inte fortsätter inom akademin? Är det möjligt att de söker sig till näringslivet, och i och med detta val tjänar mer pengar än de som stannar kvar inom akademin, vem vet? 😉 Något för genusvetarna att tänka på, som enbart tycks ha makt och pengar på hjärnan. Skillnaden mellan en genusvetarakademiker och akademiker i vilket annat ämne som helst är att den senare sannolikt drivs av fascination och ett djupt glädjefyllt engagemang för sitt ämne och troligtvis befinner sig i ett konstant tillstånd av flow (min personliga erfarenhet från min egen verksamhet och det jag sett hos kollegor inom mitt eget område), medan den förra tycks drivas av ett konstant missnöje över livets orättvisor – kan inte vara lätt….

 28. Info skriver:

  TEKNISKA MUSEET BRINNER

  Under en enda nyhetsutsändning i Sveriges radio idag fick vi veta detta:

  ”Tekniska museet i Stockholm brinner. Brand har uppstått på flera ställen. Om det rör sig om mordbrand eller ej vill polisen inte säga. Polisen är mycket förtegen.”

  Ännu mer förtegen är Sveriges radio. Ovannämnda nyhet försvann omgående. För att ersättas av Sveriges radios mångårige söndagskrönikör med ensamrätt, ”kulturjournalisten” Johannes Ekman.

  ”Om vi i svenska medier försökt förvränga något, så kommer sanningen fram på en kloaklänk som heter FLASHBACK. Kloakråttorna och kloaken FLASHBACK jag heter Johannes Ekman jag är inkopplad och modern internetdirigerare 20.000:- tack. Nästa vecka ska jag ge kloakråttorna en ny omgång. KLOAKEN Flashback, nästa vecka, Svekfors, tar jag 25.000:-.”

  Det var värst vad Johannes Ekman var bevandrad bland Internets svenska kloaker. Men varför nämnde han inte de allra värsta? T.ex. Fria nyheter och Politiskt inkorrekt?

  ”Info” brinner. Det blir nästa station. Polisen är mycket förtegen.

 29. rogerklang skriver:

  Hej Tanja!

  Jag tänkte tipsa dig om en intressant infallsvinkel för en längre artikel! Jag skriver inte så värst mycket om genus själv, jag har andra drivkrafter som tar över. Jag tror att jag ska skriva om detta i alla fall.

  Genus”vetenskap” slås in i barnens huvuden vare sig föräldrarna vill det eller inte, och de kallar det för “rättvisepolitik”. Men på institutionerna hette det ju vetenskap? Vilken slumpens sammanträffande att genusvetenskapen också är röd, precis som genusvetaren Tiina Rosenberg för övrigt!

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 30. […] av transportsektorn – del 3 Fortsättning på del 1 och del 2. Det här blev ett alldeles för långt inlägg, ska inte upprepas, men det är för att jag […]

 31. […] en illustration av den absurda tidsandan) och jag har tagit upp detta tidigare på bloggen: del 1 , del 2 , del […]

 32. […] konstgjort DDR-övervakningsuppdrag som genusvetare:  Genusanalys av transportsektorn – del 1,  Transportgenus och politiker i KBT-behandling , Genusanalys av transportsektorn – del […]

 33. […] ändå hälften av mina titlar, som tex evolutionsforskare – jag skrev ju en krönika i Axess om epigenetik en gång, och om Jordens snällaste apa och om DNA-musik (texten om nya grundlagen längst ner i […]

 34. […] om denna påkostade genusanalys (SOU 2001:43) på något sätt gagnar dig som resenär: Del 1 , Del 2 , Del […]

 35. […] lite om utgångspunkten i den här statliga utredningen: Genusanalys av transportsektorn – del 1, Transportgenus och politiker i KBT-behandling, Genusanalys av transportsektorn – del 3. Här är en formel som beskriver tillståndet i landet […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: