Ett anspråkslöst förslag?

Nätsurfing kan ge högt blodtryck

Att surfa ger mig högt blodtryck!

Ska man aldrig kunna surfa runt i godan ro utan att stöta på den ena horribla artikeln efter den andra i vår dagspress? Här fann jag en DN-artikel som är exakt två år gammal publicerad den 28 juni 2007 – så idag firar den alltså 2-årsjubileum och därför tänkte jag förära den med ett blogginlägg. Titeln är ”Engelskan – den nya svenskan?” och det är professor Marian Radetzki som har ett  ”anspråkslöst förslag” som det står i ingressen, och förslaget går ut på att ersätta svenskan med engelskan. Professorn kan nämligen ”inte avstå från att reflektera över det svenska språkets egenvärde” och föreslår att svenskan fasas ut till förmån för engelskan som borde göras till ”Sveriges huvudspråk i alla väsentliga sammanhang, medan fortsatt odling av det svenska språket överläts åt grupper med särskilt historiskt eller kulturellt intresse för dess bevarande….Tänk dessutom på de enorma tidsvinster som skulle uppstå om svenskan avskaffades som nationalspråk och ersattes av engelskan, från allra första början! ”

Klimat

Löser ekonomisk tillväxt alla miljöproblem?

Vem är egentligen Radetzki? I wikipedia framgår att han har förespråkat en halvering av lönerna för de sämst betalda på arbetsmarknaden och reducerad arbetslöshetsersättning för att att minska arbetslösheten (intervju!) och i sin bok ”Den gröna myten” argumenterar han för att ekonomisk tillväxt är lösningen på alla miljöproblem (i en artikel i den svenska tidskriften Ekonomisk Debatt kritiseras boken av recensenten som skriver att Radetzki på bokomslaget felaktigt presenteras som ”Sveriges främste råvaruekonom”).

Jag var tvungen att kolla upp på wikipedia eftersom jag aldrig hört talas om honom. Men så medger han ju också i DN-artikeln att han är verksam vid ”ett litet provinsiellt universitet i den civilicerade världens utkant”, närmare bestämt vid Luleå tekniska universitet – vad tycker förresten universitetsledningen i Luleå om denna formulering? Verkar man i den civiliserade världens utkant så måste man ju måste göra sin röst hörd på något sätt och varför då inte komma med ett anspråkslöst förslag om att avskaffa svenska språket? Min forskning visar  snarare att spåkinlärningen måste intensifieras!

Solrosfrön är bra mot zinkbrist

Solrosfrön är bra mot zinkbrist

Att jag inte kände till honom kan förvisso bero på att vi verkar inom olika områden – jag är ju matematiker medan  Radetzkis specialitet enligt egen utsago är ”mineraler och energi”. Kan det finnas någon bakomliggande orsak till utspelet som är relaterat till detta – kanske den eventuella mineralbrist professorn upplevt i sina barndomsår i Polen som han nämner, möjligtvis zinkbrist – det brukar nämligen resultera i tvångsbeteenden senare i livet, ungefär av den typ som tydligt manifesteras i DN-artikeln. Här följer några citat ur DN-artikeln:

” Svenska språket har haft en utomordentligt stor betydelse för mitt liv och min utveckling…..Jag insåg till fullo att förmågan att kommunicera med omgivningen var en grundläggande förutsättning för min emotionella och professionella integration med Sverige.” Fantastisk slutlednings-förmåga, men vad avses med ”emotionell integration med Sverige” när han efter att ha uppnått professorsstatus vill jobba aktivt för att avskaffa det språk som skapat denna emotionella integration? Borde inte professorn ta emotionell skada av ett sådant beslut? Fast han skriver ju å andra sidan i direkt anslutning till ovanstående att ”Jag har aldrig funnit anledning att ifrågasätta beslutet. Mina kunskaper i svenska har tjänat mig väl.” Kanske var det känslomässiga bandet kopplat till professuren då, jag kan ju ha missförstått….

Genusvetarna befinner sig bortom de universella strukturer som omger oss andra

Genusvetarna befinner sig bortom de universella strukturer vi andra är ofrånkomligt invävda i

Vidare: ”Praktiskt taget all min vetenskapliga produktion har publicerats på engelska. Jag har inga problem att hantera svenska språket, varken muntligt eller skriftligt, i professionella sammanhang.” Så, varför tror han inte att alla vi andra forskare också kan hantera två (eller fler) språk? Själv är jag sexspråkig (som i siffran sex då :-)). För övrigt har jag aldrig hört talas om att någon inte publicerar sin forskning på engelska, utom möjligtvis de svenska genusforskarna som vill undvika internationell granskning – se Rothsteins artikel, i repliken till denna hävdade genusvetarna givetvis att de kommit så pass mycket längre än resten av västvärldens genusforskare och därför inte, i egenskap av de genier de är, blivit förstådda – deras storhet har förringats av okunskap hos granskarna inom det internationella genussamfundet. Ja, vem kan bedöma den som kommit längst i sitt vansinne, och där det av principella skäl är omöjligt att kritisera teorierna då det finns ett inbyggt försvar mot varje form av kritik som alltså kan avfärdas eftersom den i sig utgör ett bevis på att granskarna fortfarande inte lyckats bryta sig ur det postulerade patriarkala tankekomplexet, till skillnad från de svenska genusvetarna som själva står över alla universella strukturer de med bestämdhet hävdar begränsar alla (eller mer precist: alla andra).

Radetzki har tydligen gjort något banbrytande vid sitt lärosäte redan 1991 när han fick i uppdrag att etablera ett forskningsprogram i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet: ”På ett tidigt stadium utfärdade jag en ukas: All vår verksamhet skulle ske på engelska. Samtliga skrifter skulle författas på det språket. Engelskan skulle vara det enda som gällde vid seminarier och föreläsningar. Inga undantag skulle accepteras.” och detta skulle resultera i att Radetzkis forskningsprogram fick ”..en internationell inriktning, naturligt, eftersom mineralers och energiprodukters ekonomi har en tydligt gränsöverskridande karaktär.” Ingen tvivlar, säkert minst lika gränsöverskridande som idén om att avskaffa all världens språk till förmån för ett enda. Vid alla stora lärosäten i Sverige sker allt mig veterligen redan på engelska efter en viss nivå, visste inte det fanns något annat, men Radetzki kanske fortfarande läser på grundnivån?

Mineralforskningen gav Radetzki en unik insikt - svenskan måste bort!

Mineralforskningen gav Radetzki en unik insikt - svenskan måste avskaffas!

Nejdå, han är både personlig och professionell: ”Mina personliga och professionella erfarenheter leder mig tillbaka till den kontroversiella frågan: Hur stort är egentligen det svenska språkets egenvärde? Behövs svenskan över huvud taget?” Ja, ibland är det viktigt att ifrågasätta. Hur stort är egentligen egenvärdet hos Radetzkis mineralforskning och behövs den över huvud taget, med tanke på att hans lärosäte hittills tydligen inte som regel publicerat på engelska och därmed inte brytt sig om det internationella forskningssamfundets granskning? Nu när han bestämt sig för att han själv och hans doktorander ska gå över till engelska ”utan undantag” så är det inte mer än rätt att avskaffa svenskan, vad ska vi med den till nu när vi kan läsa om Radetzkis mineralforskning på engelska? Varför har ingen annan vid de svenska universitet där all forskning sedan länge uteslutande publiceras på engelska, kommit med ett liknande självklart förslag? Varför ska man överhuvudtaget prata svenska i Sverige när  min doktorsavhandling är på engelska!?

Svenskar

Generation efter generation tillägnar sig svenskar ofullständiga kunskaper i engelska

Fler visdomsord: ”Med rådande ordning tvingas därför majoriteten av svenskarna, generation efter generation, att tillbringa mycket tid och möda, i skolan och senare i livet, för att tillägna sig hjälpliga och oftast ofullständiga kunskaper i engelska” Detta medan Radetzki anser sig själv hantera både svenska och engelska perfekt i professionella sammanhang (han skriver detta explicit om svenskan, men då han enligt egen uppgift föredrar att skriva sin forskning på engelska följer att det måste gälla båda språken, om han inte är självdestruktivt lagd) , och trots det skriver han att ”svenskar med potential har hindrats av bristande språkkunskaper från att uppträda på den internationella arenan.” Man tackar för omtanken, eller pratar Radetzki om sig själv?

Det är klart det blir lättare med ett enda språk, då behöver proffstyckarna bara anstränga sig för att manipulera och förvränga innebörden av orden på ett enda språk för att lura världens folk, istället för att som nu hantera varje språk och folk för sig – det gäller att göra det lätt för sig. Men låt oss inte döma i förväg, Radetzkis motivering genomsyras av ett storsint moraliskt ställningstagande: ”Bristande förståelse för vad motparten menar är en vanlig orsak till osämja i världen. Sannolikheten talar för att denna konfliktgrund skulle mildras om både vi och dom talade samma språk.” Som professor i nationalekonomi borde man ha lite bättre koll på världen, man behöver knappast vara freds- och konfliktforskare för att inse att världens olika språk inte utgör en riskabel grogrund till konflikt.

Radetzki har lösningen på världens konfliker: avskaffa alla språk till förmån för engelskan

Radetzki - ett konfliktlösnings- geni verksam i den civiliserade världens utkant

Däremot om man med ett enhetligt språk lyckas homogenisera världen och likrikta mentaliteten så kanske man kan minska risken för konflikt, och Radetzki medger ju också att ”…språket är inte bara kommunikation. Det är också en viktig kulturbärare, och svenskarna skulle tappa en del av sin kulturella själ, främst då litteraturen, vid övergång till engelska som huvudspråk. Jag är djupt medveten om att förlusten inte kan avhjälpas med översättning av svensk litteratur, eftersom översatta opus regelbundet förlorar sin särprägel. Språkets subtila nyanser blir nästan alltid borttappade vid översättningar. Mot denna förlust måste dock ställas tillträdet genom vidöppna dörrar till den minst lika rika och mångfaldigt större anglosaxiska litteraturen som skulle bli ”vår”, när engelskan väl anammats från barnsben.” Ja, här behövde man visst inte ens spekulera…

Den som växer upp med svenska bär på ett "distinkt handikapp"

Svenska språket ger oss ett "distinkt handikapp"

Åter ett Radetzki-citat från DN-artikeln: ”Den stora grupp svenskar som regelbundet behöver kommunicera med hjälp av engelskan, ett förvärvat andra språk, bär på ett distinkt handikapp jämfört med dem som fått sin verbala uttrycksförmåga på världsspråket tillsammans med modersmjölken.” Världsspråket  i all ära men jag lider då inte av något distinkt handikapp och inga av mina kollegor heller, frågan är om inte detta påstående borde anmälas som förtal och ärekränkning.

Radetzkis haltande logik manifesteras bäst genom att citera honom. Han skriver först att ”Svenska språket har haft en utomordentligt stor betydelse för mitt liv och min utveckling…Mina kunskaper i svenska har tjänat mig väl” för att några rader senare skriva: ”Svenskan är ett litet språkområde, och med svenska språket kommer man inte långt”. Fast logiken brister naturligtvis inte om vi är överens om att Radetzki inte kommit så långt själv där han sitter i sitt ”provinsiella universitet i civilisationens utkant”, och man får anta att det är denna hopplösa situation han vill ta sig ur. En tanke, om man pratat engelska i Sverige vid Radetzkis ankomst i 9-årsåldern, hade inte detta också inneburit att han måste lära sig ett nytt språk? Om han nu inte hade planer på att avskaffa polskan också till förmån för engelskan, men det hade han antagligen tänkt sig, om nu argumentationen ska hålla?

Svenska Akademien står ivägen för Radetzkis planer

Svenska Akademien står i vägen för Radetzkis vision

Dock har han inte mycket hopp för framtiden: ”Med rådande värderingar är sannolikheten nära noll för att mina funderingar skulle omsättas i en praktisk handlingsplan inom förutsebar framtid… Men det är viktigt att påpeka att det svenska språkets fortbestånd sedan länge åtnjuter ett aktivt (jag skulle vilja säga alltmer krampaktigt) stöd från en lång rad offentligt stödda institutioner med Svenska Akademien i spetsen. Kunde det vara så enkelt att språkövergången skulle ske smidigt och med automatik, om globaliseringen bejakades också på språkområdet, och om detta stöd eliminerades? Frågan tål att ställas.”

Den här skruven som såldes på Blocket hittades på Luleå tekniska universitets campus och tros tillhöra Radetzki

Den här skruven som såldes på Blocket hittades på Luleå tekniska universitets campus och tros tillhöra Radetzki

Kunde det vara så att grogrunden för en tråkig, enformig och likriktad värld där alla länder förlorade sin särprägel och alla människor blev identiska kopior minskade om Radetzkis forskningsanslag drogs in? Frågan tål att ställas. För hur skulle sådana här banbrytande förslag likt Radetzkis kunna uppstå upp i en homogen värld där alla läste exakt samma litteratur och tänkte i samma likriktade banor? Och hur skulle det gå med forskningen, som ju enligt forskning på området (forskning om forskning alltså) gynnas av att forskarlag är sammansatta av människor som tänker olika? Radetzki motsäger här sig själv i det sista stycket: ”Det fordras en medveten erfarenhet av svetten och mödan för att tillägna sig det svenska språket, en djup men ändå ofullständig integration med det svenska samhället, och en smula svartskalleattityd för att tänka utanför svenskhetens begränsningar. Och även om det kan synas futilt att ens överväga ett så vidlyftigt projekt som att överge nationalspråket, är det samtidigt nyttigt att vidga ramarna och varsebli möjligheterna bortom det tillåtna, eller hur?” Hurra för Radetzki som lyckats tänka utanför svenskhetens begränsningar! Och när jag med mitt halvsvensk-halvbulgariska påbrå tänker utanför även Radetzkis snäva ramar och kombinerar detta med min matematiska skolning så kommer jag fram till att denna människa verkligen måste ha en skruv lös (eller zinkbrist).

Nåväl – dåliga nyheter för Radetzki, nu den 1 juli 2009, dvs om några dagar, lagstadgas svenskan som Sveriges huvudspråk!

Mycket ska man behöva läsa, men låt mig övergå till en positiv nyhet istället: en disputerad minister (i statsvetenskap) i Sveriges regering: Fil. Dr. Tobias Krantz ersätter Lars Leijonborg som forsknings- och utbildningsminister och är enligt Björklund den bäst utbildade ministern på posten sedan 1960-talet. En svensk minister med forskarutbildning alltså – inte dåligt! 🙂

52 Responses to Ett anspråkslöst förslag?

 1. QED skriver:

  Lite underligt att DN debatt släppte in denna artikel. De borde varit snälla mot
  Radetzki och refuserat den.

 2. DogDylan skriver:

  Jag tyckte inte den var så dålig. Jag gillar Radetzki – han är rätt höger (neo-klassisk liberal tror jag) och chockerade Janne Josefsson genom att säga att han betalar (typ) 40 spänn i timmen för sin svarta hemhjälp. Mer var hon inte värd enligt Radetzki. Janne Josefsson blev såklart helt ställd. =) Inslaget rekommederas varmt. Den gamla gubben är sjuk kul och inte ett dugg politiskt korrekt! Det ska han ha heder för.

  Klart vi inte ska avskaffa svenskan. Vi ska sprida den över jorden! =)

  Klart vi ska avskaffa det svenska språket.

 3. Dalahest skriver:

  He has also undertaken a number of consulting assignments for multinational corporations, governments of developing countries and international organizations like the World Bank and the UNDP.

  CV – Radetzki – 33igc:
  [länk]

 4. Alex Birch skriver:

  Radetzki är vad man kallar ett troll, men tanken ligger egentligen inte så långt ifrån verkligheten. Vi har ju sagt ja till globalisering och i ganska stor utsträckning valt att tumma på kulturen här hemma i Sverige för att låta andra kulturer komma till tals. Var drar vi gränsen? Jag tror ingen har ett bra svar på den frågan, och därför finns det människor som ser en möjlighet att styra rodret uteftera sina önskningar.

  Ett samhälle utan ledarskap blir, som vanligt, till sist styrt av specialintressen.

 5. robban skriver:

  ”en smula svartskalleattityd” va fan var han inte polack? märkligt det däringa att han får in det där i artikeln, frågeställningen måste ju vara varför han känner att det finns ett behov att bara ha föreläsningar på engelska? vi hade det på chalmers med men det var för att föreläsaren var en utlänsk gästprofessor och så vidare.

 6. DogDylan skriver:

  Alex:

  Radetzki är inget troll. Jag tycker nog att han har en poäng i att Sverige skulle kunna växa genom att adoptera engelskan och visst skulle det vara coolt att få lära sig engelska som första språk. Jag har inget emot att prata engelska – även om jag nu tycker vi ska behålla svenskan.

  Där emot har jag ett problem med att vi erkänner minoritetsspråken – eftersom de saknar betydelse för svenskarna, likväl som de svenska för minoriteterna i deras vardag. Tillexempel talas jiddisch av mycket få judar – de enda som egentligen talar jiddisch är vissa (äldre)judar från östblocket. Det finns också andra skäl till varför vi inte skall lyfta upp andra språk än svenskan till att bli officiella.

  Tillexempel:

  Då det kommer till Romani – så menar jag att det är mycket viktigt att vi inte erkänner detta språk. Romer är en problematisk grupp. Både integrationsutredningen 1981 & Arnstberg har pekat på problemen med den här gruppen. Om vi accepterar romani så kommer de sluta sig ännu mer från resten av befolkningen. Det tycker jag inte vi kan acceptera.

 7. Anneli skriver:

  Jag kommer i håg den där artikeln, från då det begav sig, om inte annat för att jag satte morgonkaffet i halsen.

  Jag är själv flerspråkig, dels från hemmet, dels genom vistelser utomlands och språkstudier.

  Det jag främst lärt mig genom detta är att när jag byter från ett språk till ett annat så är det inte bara andra ord och grammatik, det är en annan karta, ett annat sätt att tänka.

  Det är allt för många språk som dött ut som talspråk, och bara ett som, så vitt jag vet återuppstått, hebreiskan.

  Radetzki är uppenbarligen inte trygg i sin egen kultur. Vi som är det är rädda om både vårt eget modersmål och andras.

  Alex, jag kan hålla med dig betr Romani och Jiddish.

  Däremot anser jag att tornedalsfinska o samiska bör vara officiella svenska språk, liksom älvdalsmål, de är ursprungliga minoritetsspråk här i landet.

  Dessutom anser jag att avhandlingar vid svenska universitet o högskolor bör översättas till svenska.

  Vi har haft samma problem med latin o tyska tidigare när avhandlingar endast skrevs på de språken.

  Inom mitt ämnesområde är det nödvändigt att kunna latin, tyska, hebreiska o koiné för att kunna genomföra någon djupare forskning och så medeltidssvenska naturligtvis. Men dessa språk kan oftast inte våra studenter utan enbart engelska. SåSå forskningeurvattnas.s.

  Det skall bli spännande med vår nye minister om han hinner göra någon skillnad innan valet, åtminstone har vi en välutbildad minister under EU-ordförandeskapet.

 8. Karl skriver:

  Jag reagerade också när jag läste denna DN-artikel för två år sedan, som även förärades av en debatt på SVT. Radzetski fick då stöd av fd universitetskanslern.

  Frågan är vad som skulle krävas? Vi som har rötter i Östeuropa vet att diktaturer är duktiga på att utrota feltänkande, låt oss börja där. Efter 70 års kommunism i Ryssland med omnejd behöll folk religiösa värderingar? Varför?

  Tja, du kan i slutändan inte ställa en polis i varje hus. Men det är vad som skulle krävas för att få svenskar att sluta prata svenska.

  Hur skulle vår engelska bli? Antagligen usel. De flesta svenskar, inklusive professorn i Umeå är jag rätt säker på, överskattar sina kunskaper fenomenalt i engelska.

  Jag kan fyra språk vilket är en enorm glädje. Att som Tanja kunna än fler måste vare en stor rikedom, jag vill också lära mig mer!

 9. vitpilster skriver:

  Det här jag skriver nu är bara en sidokommetar till er diskussion.

  jag läste någonstans att det samiska språket har väldigt många olika ord för att beskriva snö, snö osm det kallas rätt och slätt bland de flesta andra.

  Jag själv är dålig på att lära mig och använda språk, men jag skulle tycka det var intressant att lära mig fler uttryck/nyanser inom de hantverk jag gillar, för att då kunna beskriva det mera levande.

  Jag har inget behov av att byta bort svenskan.

  I franskaundervisningen i grundskolan, fick vi besök av några ungdomar från Frankrike. Då blev med ens mycket roligare att försöka förstå dem och pröva de franska fraser, jag lärt mig innan.

 10. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, ”så kommer de sluta sig ännu mer från resten av befolkningen. Det tycker jag inte vi kan acceptera.” Det är ju just så människan fungerar, de söker sig till sina egna, det är genetiskt betingat men man skulle kunna förklara det även på många andra sätt. Därav bostadssegregering osv, som ju ofta är självvald. Då är frågan: ska man tvinga folk att bosätta sig på ett visst ställe för integrationens bästa (där de inte vill, dvs avskaffa EBO-lagen som innebär att invandrare har rätt att bosätta sig var de vill under introtiden), och frågan är om integrationen gynnas av detta i vilket fall (du har säkert läst Putnam om det sociala kapitalet osv). För övrigt – givetvis kan alla forskare och andra verksamma i det här landet lära sig engelska så att de kan hantera språket både till vardags och professionellt om det behövs, varför måste engelskan tränga ut svenskan – vi kan väl ha båda, som nu? Läste förresten en artikel från -05, det verkar som om det mest är naturvetenskaperna som har allt på engelska: http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-spraket-dor-ut-pa-landets-universitet-1.653366 ). I övrigt får Radetzki ha vilka åsikter han vill om arbetskraft, löner osv (jag förstår hans invändning mot den stela svenska arbetsmarknaden) men jag tycker han verkligen gjorde bort sig i intervjun då han inte kunde svara på flera frågor och blev uppenbart obekväm. Det är inte pinsamt att ha vissa åsikter, det är pinsamt att inte kunna försvara dem och motivera dem, varken rationellt eller annorstädes – och han är alltså universitetsutbildad ekonom!! Såg han visst gjort ett nytt utspel för bara några dagar sedan, men jag är personligen inte insatt i klimatfrågan och kan därför inte uttala mig, det är fullt möjligt att han och Nils Lundgren (Junilistan) som står bakom artikeln har rätt ( http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer-1.896445 ) . Men egentligen kan man inte veta om det handlar om naturliga fluktuationer eller om det huvudsakligen beror på männsikans aktivitet, helt utan effekt kan ju inte människans förehavanden vara. Enligt boken ”State of Fear” bryter miljöaktivister systematiskt loss isblock vid polerna för att skapa hysteri. Iaf, här är en professor i matematisk statistik (Olle Häggström, Chalmers) som har skrivit en del artiklar på temat: http://www.math.chalmers.se/~olleh/klimat.html

 11. tanjabergkvist skriver:

  Anneli, ”Det jag främst lärt mig genom detta är att när jag byter från ett språk till ett annat så är det inte bara andra ord och grammatik, det är en annan karta, ett annat sätt att tänka.” Precis, mentalitet och kultur har blivit invävda i språket – jag kan inte förklara det på ett vettigt sätt, det är emotionellt, det finns säkert avhandlingar i ämnet. Men precis som du säger, bara den som inte är trygg i sin identitet (eller inte gillar den) kan komma med dylika utspel, eller så saknas förbindelser mellan amygdala (känslocentrum) och vänster pannlob (språkcentrum), så att den emotionella kopplingen till kulturen/språket gått förlorad. 😉

 12. dr Filip skriver:

  Ja,vad ska man säga om den Radetzkis förslag. Duger inte ärans och hjältarnas språk längre? Jag tycker nog det är för tidigt att slänga gamla svenskan på soptippen. Svenskan som språk har vissa förjänster enligt min mening, ta t.ex ordbildning. Vi kan exempelvis skriva; en senationslysten akademikerskribent med proffessorsstatus som därtill har utländsk härkomst, föreslår muntert och oeftertänksamt att den traditionsrika svenskan ska stå tillbaka för det populära modespråket engelskan. I rest my case!

 13. Carl Troein skriver:

  Själv är jag sexspråkig (som i siffran sex då 🙂
  Tanja, uppenbarligen är det talet sex ut pratar om – annars skulle det ju heta genusspråkig!

  Och förresten: Hej! Long time no see! Jag kan inte minnas att vi träffats sedan du lämnade civilisationen och for till ett universitet i den civiliserade världens utkant. Jag har läst dig blog då och då men inte haft något vettigt att säga innan (eller nu för den delen). Så jag forsätter väl att hänga här och, som man säger på renaste svengelska, lurka.

 14. Säfflemannen skriver:

  Den enklaste frågan man kan ställa är varför Radetzki föreslår något som är fullkomligt ogenomförbart? Hur svårt kan det vara för killen?

  Skrev en bloggpostning om debattinslaget som följde på MR:s hugskott:

  http://safflemannen.se/?p=2486

 15. Anneli skriver:

  Tack Tanja!

  Det är skönt att höra att fler är inne på min linje vad gäller språk, min son var synnerligen orolig, hur jag skulle acceptera mina barnbarns underbara mor, pga av hennes vansinniga åsikter vad gällde språk o kultur, även om han starkt misstänkte, att vi hade gensamma drag i detta. Det var absolut inga problem, nu tänker hon dra iväg med såväl min son som mina två barnbarn till St Andrews, det tycker jag sämre om, vår hemstad Uppsala räcker så bra.

  vitpilster säger:

  Hur många ord för snö samerna egentligen har, är något oklart, det måste tas hänsyn tii vad som är samiska och vad som är dialekt.

  MEN åtminstone har de särskilda ord för blötsnö, knarrsnö, skare, och sedan grader av dessa, rätt speciella olikheter i dessa, som jag ser det har detta haft ett överlevnadsvärde.

  Så, vi kan ju fråga oss vad det något större, men ändå lilla, svenska språket har för överlevnadsvärde annat än som bärare av vår kultur, nu i globaliserings tidevarv.

 16. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Du skriver: ”Det är ju just så människan fungerar, de söker sig till sina egna, det är genetiskt betingat men man skulle kunna förklara det även på många andra sätt. ”

  Jag håller med om att vissa beteenden är genetiskt betingade. Jag har inget emot sociobiologiska förklaringar till människors beteende, tillskillnad från de flesta samhällsvetare som säger att alla människors handlingar är uttryck för olika typer av socialt konstruerade mekanismer. Men jag tror nog att man dekonstruera människans beteende till en viss grad.

  Jag tycker psykologerna Clark gjorde en rätt bra undersökning på 1940-talet där de pekar på att miljön påverkar hos och till och med kan ha en negativ effekt på hos. Deras exempel handlade om hur svarta barn uppfattade dem själva på ett negativt sätt genom ett dock test.

  Eftersom jag till en viss grad erkänner sociala konstruktioner så tror jag också att viss assimilering av invandrare är möjlig. Även om jag tror att det är svårt att i vissa sammanhang assimilera vissa grupper på grund av vissa biologiska och kulturella aspeker. Assimilering kräver tvång, tvång är makt och det går ju egentligen mot mina liberala principer – men det är enligt mig nödvändigt om man skall få ett etniskt pluralistiskt samhälle att fungera.

  Jag tror inte förslaget om EBO-lagen skulle gynna en assimilering av invandrare. Snarare handlar problemet om att vi ta emot invandrare som kulturellt skiljer sig för mycket åt och framför allt att vi tar emot för många. I USA är det annorlunda, där premieras tillexempel hög utbildning för att få ett arbetstillstånd. Nu är det ju litet annorlunda i Sverige, där vi har mycket liten arbetskraftinvandring, men en extremt (internationellt sätt) stor flyktinginvandring.

  I Sverige ställs heller inga krav på dessa flyktingar så som att det skall försörja sig själva. Vilket egentligen är symptomatiskt på svensk politik överlag. Jag har läst Putnams Bok Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000). Det är en bra bok. Nu var det flera år sedan jag läste den men jag tror inte han ger någon sociobiologisk förklaring till varför USA håller på att splittras.

  Personligen tror jag det handlar om en allt för stor invandring från tredje världen (främst illegala invandrare från Mexico), globalisering och en förändrad individualiserad ekonomi. Jag tror också den här politiska korrektheten(i form av politisk multikulturalism och antivit politik) har fått många amerikaner att misstro det amerikanska systemet. Om du får höra varje dag att du som vit amerikan är värdelös och att du bär skuld till resten av världens och minoriteternas misslyckande så sätter det nog sina spår.

  Människor vill inte hjälpa varandra i USA på samma sätt som tidigare. Men som sagt, saker och ting förändras. Det var en otrolig samling till stöd för USA efter 9/11. USA är också (som jag skrivit tidigare) mycket mer nationalistiskt än tillexempel Sverige.

  Beträffande Engelskan och topic. Klart vi kan ha båda språken! Utifrån det jag sagt så tycker jag nog svenskan borde få mer inflytande. Inte sagt att engelskan inte är viktigt språk. Framför allt tror jag det ger konkurrensfördelar att kunna engelska. Utifrån det avseendet tror jag engelskan är viktigare än svenskan.

  Jag läser själv mycket på engelska och är glad att jag kan använda engelskan hyfsat nu mera, vilket gör att jag tillexempel får tillgång till mer information än vad jag skulle få om jag inte kunde engelska. Sen gillar jag ju möjligheten att kunna ragga på engelsktalande utbytesstudenter.

  Men då det kommer till de sociala implikationerna så måste jag nog säga att svenskan är viktigare än engelskan eftersom svenska håller ihop nationen, (föreställd eller inte).

  Jag menar också att det är varje medborgares plikt att kunna svenska. Detta ska ses som ett instrument för att motverka balkanisering och integration och för att höja graden av assimilering. Detta är naturligtvis rätt icke-liberalt sagt av mig, även om jag läste något om att Ayaan Rand har skrivit om detta.

  Beträffande Radetziki så har jag ju inte så mycket koll på honom så jag ska nog inte uttala mig. Men att han är universitetsutbildad är bara ett bevis på han kan någonting, inte att det han säger är rätt. Som vi har konstaterat här så är samhällsvetenskapen rätt svajigt – i alla fall om positivisterna skulle få säga sitt.

  Det är därför ni nördiga matematiker och naturvetare kan ge massa kängor till samhällsvetarna för de dumheter som de pysslar med.

  Jag har generellt sätt lite respekt för Universitetslärare i samhällsvetenskap, eller mindre än vad jag hade när jag började plugga för flera år sedan. De flesta propagerar för någon form av vänsteragenda och sen lyfter upp den här vänsteragendan som den ultimata sanningen på varje föreläsning.

  Inför EU-valet 2009 så lyfte de upp Sverigedemokraterna på lektioner och sa att vi skulle passa hos för att rösta på dem. De lyckades göra detta på minst en lektion på varje moment på en 30p kurs.

  Personligen röstar jag inte på Sverigedemokraterna men det stod inget om SD i textboken så det var oftast helt irrelevant och gick mer ut på att svartmåla dem, desamma gjorde de med moderaterna om än inte lika frekvent och tydligt.

  Jag tänkte strunta i att rösta i EU-valet men en kompis ringde upp mig på morgonen och sa ”Nu går det du ut och röstar så inte vänstern kommer in”. (Han sa det Mona Sahlin sa fast tvärt om) Så jag och en polare sprang ned till lokalen och slog ett slag för moderaterna.

  För att återgå till Universitetslärarna. Ett exempel på en metod samhällsvetenskapliga Universitetslärare använder är ”Grounded Theory” när de forskar. Ett mer subjektiv forskningsmetod får man leta efter. Jag gillade dock dataprogrammet, det är rätt kul faktiskt. Akademikervänstern älskar ju den här metoden.

  Då kan de intervjua en fattig och svältfödd öststatstrippa med hjälp av en icke-strukturerad intervju och sen generalisera resultatet till en hel population. Så de sen kan skriva med självbelåtenhet att den västeuropiska mannen sexuellt exploaterar slaviska kvinnor i sann post-kolonial anda.

  Då det kommer till klimatbluffen så tycker jag det är bra om Radetzki och Nisse Lundgren hoppar på klimatvänstern. Nu kan jag för litet om naturvetenskap för att kunna ha en vettig åsikt om det. Men jag är rätt säker på att det är en massa bluff och båg på alla naturvetenskapliga institutioner också. Jag har själv studentjobbat på en mycket känd natur/miljöskyddsorganisation. De var bra på att blanda bort kort ska jag säga. Tur för mig betalade de grymt bra så det var därför jag stannade kvar rätt länge.

  Men man förstod ju för flera år sedan att något inte stod rätt till bland klimatsvirarna, med tanke på att någon som Al Gore får nobelpriset för att förvränga statistik och åka privatjet.

 17. Karl skriver:

  Begränsat perspektiv tenderar att ge begränsad relevans i analyser… Hade varit snällt mot honom att refusera den, som sagt.

 18. Andreas Dahlin skriver:

  Tanja, har du någon länk till genusvetarnas svar på Rothsteins artikel? Har inte hittat det själv men skulle gärna läsa det.

 19. Johan skriver:

  Radetzki kanske inte är alltigenom allvarlig; titeln på hans artikel tyder onekligen på det (jfr http://sv.wikipedia.org/wiki/Ett_anspråkslöst_förslag).

 20. tanjabergkvist skriver:

  dr Filip, för att inte tala om Sveriges längsta ord på 231 bokstäver som jag kunnat utantill sedan högstadiet – om det nu är samma ord som 1989 då jag senast kollade i Guinness rekordbok! 🙂

  Carl, jag känner igen ditt namn – antar vi läst några fysik- eller mattekurser samtidigt i Lund? 🙂

  Säfflemannen, jag måste helt ha missat det där programmet Argument, men de där debattprogrammen brukar vara mer förutsägbara än tentorna jag brukar rätta – man vet redan var alla eventuella (argumentations)fel kommer att ligga. 😉 Det enda intressanta med att se Debatt m fl är för att göra en samtidsanalys (som senare kommer att gå till historien) och se vilken nivå debattklimatet ligger på, så att man vet vilka ramar man har att hålla sig inom när man öppnar munnen i det offentliga rummet.

  Anneli, här är en kort EU-rapport från -08 där man visst diskuterat språkfrågan (http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/maalouf/report_sv.pdf) ”Alla språk har vuxit fram ur en unik historia, alla språk bär på minnen, ett litterärt arv, en särskild kompetens – och de ligger alla till grund för en kulturell identitet. De är inte utbytbara sinsemellan.” I vilket fall är det en fördel för den expanderande EU-byråkratin med många språk eftersom det ju innebär mängder av tolkar och rapportöversättare som måste anställas – men, men – ändamålen helgar väl medlen. 😉

 21. QED skriver:

  Det tycks som Radetzki menar allvar, att döma av intervjun
  i Aftonbladet

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article350571.ab

  ”Borde byta ut fler

  Radetzki säger att språkbytet skulle bli ett enormt projekt.

  – Det skulle ta ett par generationer. Vi skulle visserligen mista en stor del av vår svenska kultur, men vi skulle å andra sidan få tillgång till den anglosaxiska som är rikare och oändligt mycket större.

  Din barndoms polska då?

  – Den borde självklart också bytas mot engelska. Alla små språk borde bytas mot engelska. Engelska kan och borde bli ett språk för hela världen.”

  Någon kommenterade i en annan blogg, som jag inte kan
  hitta just nu, att man i så fall borde byta alla språk
  mot ett helt artificiellt språk som bygger på predikatlogik. Ett sådant är LogLan

  http://en.wikipedia.org/wiki/Loglan

  Invändningen från genusvetarna att logik är en del av den manliga förtryckarstrukturen gör nog detta förslag ogörligt. 🙂

 22. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, jag hade faktiskt sett den där videon innan. Men jag har inte läst dokumentationen till forskningen, givetvis kan man i propagandasyfte ha valt ut just de sekvenser där man fått det önskade resultatet, men om det nu skulle vara så att en majoritet av barnen svarat så som i videon, dvs ur ett evolutionärt perspektiv på ett onaturligt sätt, så rör det sig givetvis om social påverkan (icke-biologiska mekanismer). En nyligen (max 2 år gammal, stod i DN om den om jag minns rätt) undersökning av svenska studenter vid universitetet som sattes i ett experiment att anställa personer (de skulle alltså agera arbetsgivare) visade att dessa tenderade att favorisera ”arbetssökande” med utländsk bakgrund och diskriminera svenska ”sökande” – även detta är en produkt av social påverkan. Så visst är inte allt biologi. Här fann jag den: http://www.dn.se/opinion/debatt/myt-att-inte-invandrare-diskriminerar-svenskar-1.542872 ”Intressant nog pekar också de experiment vi redovisar snarast på en benägenhet hos vissa undersökningsgrupper att överkompensera till följd av en mycket stark medvetenhet om den etniska diskrimineringens och rasismens förkastlighet. Bland den grupp studerande i statskunskap som utgjorde ett av undersökningsurvalen återfanns således en tendens att generellt sett favorisera den arbetssökande som hade utländsk bakgrund framför dennes inhemska motsvarighet.” Förresten läste du den här artikeln som någon kommentator på bloggen tipsade om nyligen, apropå vänsterpropagandan du beskriver i ditt inlägg: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=501413 Va – kallar du mig nördig!? 🙂

 23. tanjabergkvist skriver:

  Andreas, jag googlade ett tag för att hitta det på nätet men det gick inte, vissa DN-artiklar verkar försvinna ibland. Detta gäller tex en annan av Rothsteins artiklar om genusvetarna där repliken av Yvonne Hirdman (”Ett illa dolt kvinnohat”) inte går att få fram på DN.se.

 24. tanjabergkvist skriver:

  Johan, titeln på artikeln är INTE ”Ett anspråkslöst förslag” utan ”Engelskan – den nya svenskan?”. Det var överst det stod om ett ”anspråkslöst förslag” och den där första meningen, som sammanfattar innehållet, brukar inte vara skriven av artikelförfattaren själv, och är troligtvis skriven ironiskt, men inte av Radetzki, eftersom det ju står OM honom: ”Professor Marian Radetzki har ett anspråkslöst förslag.” Se själv: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/engelskan-den-nya-svenskan-1.522156

 25. Johan skriver:

  I stand corrected. Lite elakt av DN, då.

 26. Skotis skriver:

  Jag tror karln vill avskaffa svenskan för att det skall vara mindre uppenbart att han har ett tjejnamn!

 27. Josef Boberg skriver:

  Jag tror att karln vill avskaffa svenskan – för att han är extra lönad för att marknadsföra den idén av MaktHavarna.

  Apropå wår nya ministers skolutbildningars värde – så sa Albert Einstein * * på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan !”

 28. Josef Boberg skriver:

  …eller det kan väl ej vara så karln är dyslektiker

 29. Dalahest skriver:

  QED

  Det var därför jag klippte in den delen av hans CV. Han känns nämligen som en NWO-lakej som inte förstår att hans barnbarn får en torftigare framtid.

  Han fattar liksom inte att om man sparkar sönder en massa unika sandslott så får man bara en stor hög med sand – och även om man bygger ett jätteslott så har man ändå förlorat mångfalden. Easy-peasy-lemon-squeezy. Hellre mångfald än enfald.

 30. Dalahest skriver:

  Mörkar DN genuskritik – eller försvinner även andra ämnen?

 31. Dalahest skriver:

  Bör kanske förtydliga mig lite. IKEA har väl något liknande i sin marknadsföring (Hellre mångfald än enfald.) Jag pikade den vinklingen eftersom enligt mig leder just precis kulturer som IKEA:s till enfald, och inte mångfald, eftersom de slår ut all mångfald och bjuder på sitt eget sortiment världen över. Det är ungefär lika berikande som att åka till Italien och äta en Magnumstrut.

  Det jag menar är alltså.

  Hellre tydliga kulturer – via olika länder, än vaga – via olika zoner i en superstat i vilken alla dessutom pratar samma språk och tänker samma tankar p.g.a. likriktad kultur och samhällsinformation.

  De, i princip, enda som vinner på ett sådant samhälle är makthavarna och storbolagen eftersom det inte går att centralstyra en global värld om fåren springer i olika riktningar.

  Och därför ser jag sådana som Radetzki som NWO-lakejer.

 32. Adam Weisshaupt skriver:

  Mila Tanja;
  Vad som kunde vara intressant vore att förvandla vårdnadstvister till matematiska förklaringsmodeller. Typ: Nu har A flyttat med barnen 200 mil från Malmö till Kiruna, B, som hade gemensam vårdnad motsatte sig detta.

  Detta borde väl ändå tala för genusperspektiv o att att se till könen, barn skulle ju få en chans att få växa upp med friska individer istället för ego narcissister.
  Bifogar som vanligt video, lie aktuellt p g a en herres diskussion här på bloggen om att ta bort romani som ett svenskt språk. Jag säger, bevara!
  Paputjar. papucar har samma betydelse som det svenska toffelhjälte, det vill säga när män är svaga(eller kloka).
  Papucar är på romani princessa, kanske har bulgariskan också fått en hel del ord från det gamla Indien…

 33. Adam Weisshaupt skriver:

  här kommer videon..

 34. Adam Weisshaupt skriver:

  Bubamara t ex är det nyckelpiga på bulgariska?

 35. tanjabergkvist skriver:

  QED, intressant, jag kände inte till Loglan. Det finns visst en lingvistisk relativitetsprincip: ”The linguistic relativity principle (also known as the Sapir-Whorf Hypothesis) is the idea that the varying cultural concepts and categories inherent in different languages affect the cognitive classification of the experienced world in such a way that speakers of different languages think and behave differently because of it.” Men det går väl åt andra hållet också, dvs att varje kultur har utvecklat ett språk som är anpassat efter dess förståelse av omvärlden.

 36. tanjabergkvist skriver:

  Josef, tack för länktipset från SR. 🙂 Apropå Einsteincitatet ”Han sa också att utbildning: “Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan !” ” Jag tror det var ”bildning” och inte ”utbildning” han sa om jag inte minns fel.

  Dalahest, vi förstår dig, hyllandet av mångfalden från politikernas sida är rent hyckleri, eller så har de i sin enfald inte lyckats tänka två generationer framåt, i vilket fall inte logiskt. Jag tror det var ICA eller ngn annan mataffär som hade en slogan med mångfald kontra enfald, medan IKEA hade ”Länge leve mångfalden”. Om jag inte minns fel…

 37. tanjabergkvist skriver:

  Adam, nej, nyckelpiga på bulgariska är ”kalinka” (alltså som på ryska). Du med dina videos – här får du en tillbaks 😉

 38. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Det finns visst en lingvistisk relativitetsprincip: “The linguistic relativity principle (also known as the Sapir-Whorf Hypothesis)”

  Är ett gigantiskt luftslott. Språk formar inte tankar, behov formar tankar vilka i sin tur formar språk efter behovet. Lektionen vi hade som behandlade Sapir-Whorf var fylld av önsketankar, inkorrekta påståenden och luddiga begrepp. Vidare så ställdes frågan hur dövstummas språk ser ut (men besvarades ej) avslutningsvis mynnade allt ut i prat om den framgång amerikanska feminister haft på universiteten. (Riktigt vad som var framgången specificerades inte men mest verkar de framgångsrikt infört censur som i andra offentliga sammanhang vore olaglig)

  ”Men det går väl åt andra hållet också, dvs att varje kultur har utvecklat ett språk som är anpassat efter dess förståelse av omvärlden.”

  Varje språk motsvarar den kulturens behov. En intressant detalj när detta ämne kommer upp är att ett argument för hypotesen skall vara att vissa eskimåer har olika ord för snö och blötsnö…..

  Som om inte svenskan hade det.

 39. Dogdylan skriver:

  Jag har läst båda artiklarna tidigare. Bo Rothstein är rolig och är precis som Sören Holmberg – väldigt populära forskare bland statsvetarstudenter. Bo Rothstein är rolig eftersom han hamnade i klinch med vänsterhistoriken Yvonne Hirdman. Sådant gillas. Fast nu tycker jag Yvonne Hirdman ändå är litet vettig jämfört med de post-modernistiska feministerna – även om jag tycker deras kritik mot de gamla feministerna ibland är bra. Men men.

  Idag skriver DN (5/7 2009 , s 8) om Delegationen för jämställdhets rapport. Tydligen ska den presenteras på måndag.

  Det går att läsa följande i artikeln:

  ”Delegationen konstaterar att jämställdhet i skolan handlar om att varje individ, flicka eller pojke, ska få möjligheter att utvecklas efter sitt ett intresse och sin egen potential, utan att förhindras av stereotypa föreställningar”

  Och sen

  ” Och en vanlig överslätande kommentar från lärare och rektorer är ”Vi behandlar all lika oavsett kön”- Att slentrianmässigt ”behandla alla lika” kan vara ett uttryck för KÖNSBILINDHET och brist på kunskap inför de strukturer som finns i samhället och det begränsar tyvärr livsvalen för flickor och pojkar, säger Anna Ekström, ordförande i delegationen. ”

  Det här är ett ologiskt resonemang. Om målet är att frigöra individen från könet så man ju inte gärna hävda att könblindhet inte är någonting bra som den här Anna Ekström gör. Sen tycker jag det är rätt otrevligt att kalla folk ”okunniga” – när de kanske inte är det. Men nu vet vi ju alla att vänsterakademiker lever i en egen verklighet.

  Rosengård verkar ju ha problem som vanligt.
  Länk: http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-jobbar-treskift-for-att-halla-lugnt-i-rosengard-1.905412

  Varför inte skicka dit genusvetarna!

 40. QED skriver:

  Dogdylan, intressant veta att SACO-bossen Anna Ekström är ordförande. Hon har som ledamot i Uppsala universitets styrelse
  haft starkt inflytande på ledningen i genusfrågor. Kanske förklarar en del märkligheter där på senare tid.

 41. Karl skriver:

  Dalahest
  Håller med, värnar man om kulturer så bör man vara emot mångkulturen.

  Divide and conquer är en klassisk strategi, med mångkultur så ”dividar” vi våra egna länder självmant vilket är försvagning på nästan alla vis.

 42. Karl skriver:

  Dogdylan

  Varför inte skicka genusvetarna till Saudiarabien direkt så dom får lite perspektiv?

  Sen kan man skicka med alla bråkande invandrare och islamister. Det vore en välgärning för alla…

 43. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ”avslutningsvis mynnade allt ut i prat om den framgång amerikanska feminister haft på universiteten. (Riktigt vad som var framgången specificerades inte men mest verkar de framgångsrikt infört censur som i andra offentliga sammanhang vore olaglig)” – ha ha :-), ja det är samma framgång som i Sverige då!

  Dogdylan,
  har du länk till DN-artikeln 5/7? Det är ju intressant, först ska man enligt lag behandla alla lika oavsett kön, men om man gör det kan man samtidigt anklagas för könsblindhet och att inte se strukturer – vilken fullständig idioti, ovärdig ett civiliserat land på 2000-talet! Jag hoppas att vi i framtiden kan sitta och skratta åt allt detta, och att hela genusidiotin bara visar sig vara ett stort skämt iscensatt av svenska staten för att se hur långt man kan gå med medborgarna.

  Apropå DN-länken, brinner det fortfarande i Rosengård? Jag trodde det var över…. helt otroligt! Nåväl, vågar inte samhället sätta gränser tidigt så blir det så – som man sår får man skörda, fegheten regerar i riket. Och ja, du har rätt, genusvetarna kan göra mycket nytta där, dels kan de leta efter nya intressanta strukturer, dels kan de rycka in som brandmän för att själva hjälpa till att fixa till statistiken. Varför är förresten genusvetarna genusvetare – det är ju ett kvinnodominerat yrke! De borde rekryteras bort till mer mansdominerade yrken i jämställdhetens namn! Eller är man inte trogen sina egna ideal? Nä just det idealism är bara en patriarkal illusion och social förtryckarkonstruktion, glömde visst det…

 44. tanjabergkvist skriver:

  Karl, jag tycker faktiskt vi ska ge genusvetarna en ärlig chans att göra avbön. 😉

 45. Karl skriver:

  Brinner väl av och till i ganska många svenska förorter nu för tiden? Brunnit en del i ett par stadsdelar i Linköping, såna där fina mångkulturella områden. Har sett fler brända bilar senaste två åren än i hela resten av mitt liv… Men det är vardagsmat i dagens sverige…

 46. Karl skriver:

  Människor som är så fast fast i ”mindtraps” som genustomtarna är kommer i regel inte loss om dom inte får en rejäl smäll av verkligheten.

 47. Dogdylan skriver:

  QED: Det är möjligen men jag tror Lund och Uppsala är de Universitet som är mest präglade av genusvetenskap, politisk multikulturalism och marxism.

  Det som är litet skönt med invandringen till Sverige är tillexempel:

  Det är nog svårt för Universitetslärare att förneka folkmordet på armenier i Turkiet i början av 1900-talet och Turkiets involvering i ”Kurdistan”, i syfte att indoktrinera studenterna att ett Turkiskt EU-medlemskap är någonting bra.

  Tänk dig att Undervisa på Stockholm U, Malmö Högskola eller Södertörns Högskola där en stor del av studenterna inte är från Sverige och inte har den här timida medelklassbakgrunden som många studenter kan tänkas ha. Har själv sett hur ”illa” det kan gå då läraren säger något han eller hon tror är PK-aktigt men som bland vissa invandrare inte är det.

  Karl: Hahaha, det skulle vara underbart. Troligtvis skulle de bli helt till sig. Helt ovetenskapligt nu, men jag tror att många feminister har en tendens att gå igång på psykopatiska män. Svennebanan som diskar efter maten är en ond kvinnoförtryckare medans Usama Bin Laden är en sexbomb. Visste du föresten att ROKS tidigare ordförande Ireene von Wachenfeldt är gift med en präst.

  Tanja: Jag hittade ingen länk men det är DN 5/7 2009 sida. 8

  Visst är det tokigt. Jag menar – sådant gör ju en förvirrad och de här kvinnorna är ju experter liksom. Man kan tycka att de borde vara mer konsekventa – i alla fall i samröre med media. Jag menar, tillslut så slutar ju folk att tro på dem .

  Nu tror jag Svennebanan inte bryr sig nämnvärt men eftersom svensken verkar gillar auktoriteter så kommer han säga: Ja, men de har säkert rätt. Det är ju litet det som är problemet, svensken/svenskan fortsätter att svälja de kamelerna politikerna köper till honom/henne för hans/hennes egna pengar.

  Titta på hur Grön Ungdoms tidigare ordförande Alexander Chamberlain förklarar feminism. Nu är han inte så insatt (även om idioten tror att han är det)men det speglar rätt bra, tycker jag, hur litet genusvetarnas politiska lobbister förstår vad de lobbar för.

  Tur är det, att förtroendet för Statens offentliga utredningar – har sjunkigt ordentligt. Nu har ju politikerna verkligen legitimitet då de säger att de inte ”orkar” läsa dem – eftersom det allt för ofta är så mycket svammel i dem.

  Jag tror minsann att politikerna skulle vara mycket bättre politiker utan alla akademiker som svärmar kring dem, eller jag ska inte säga akademiker. Jag skall säga samhällsvetare/humanister. Hemskt vad jag slår på mitt eget skrå.

  Jepp, det brinner i Rosengård. Det gör det så gott som alltid. Inte för att jag bor där och kan verifiera det – men media och bloggarna säger ju det.

  Tänk om vi hade varit litet som amerikanarna..

  http://www.youtube.com/watch?v=cq-ZVIZJaI8 😉

 48. QED skriver:

  Ja, amerikanerna är bra på att ta till vara mångfalden. Apropå rekryteringsfilmer för diverse stridskrafter så finns det stora kulturella olikheter:

  http://www.youtube.com/watch?v=j_TV4qJiOlg Japansk vs Amerikansk

  http://www.youtube.com/watch?v=zWqT8Rljt_8 Svensk vs Amerikansk

  Det svenska tycks handla om ”flashbacks” hos en PTSD skadad soldat.
  Bra rekryteringsreklam?

 49. Arthur skriver:

  Jag trodde Radetzki bara var en provokativ skämtare på jakt efter uppmärksamhet.

 50. Henrik skriver:

  Tjaa, hela globaliseringen motsäger sig själv så… Då kan man inte vänta sig mer från dess förespråkare.

 51. […] ”Ett oskrivet blad”), professor Svante Nordin, professor Marian Radetzki (som jag  blev lite irriterad på för ett tag sedan), professor Ingemar Nordin, professor Lynn Åkesson med flera. Det verkar ju som […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: