Gender budgeting och postautistisk ekonomi

Nationalekonomin lider av en störning

Pengar och budgetering ur genusperspektiv

Gender budgeting innebär att analysera vart de offentliga resurserna går ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Även om en budget ser ut att vara könsneutral kan visst skenet bedra, och ”gender budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna.” Närmare bestämt, synliggöra vilket kön de har. Här kan man tex läsa Sveriges Kvinnolobbys analys av regeringens vårbudget (”Kulissen kvar i det jämställda Sverige”). Sedan några år tillbaka finns en feministisk kritik av nationalekonomin som har  gemensamma drag med det som kallas postautistisk ekonomi, som kritiserar nationalekonomin för att vara ”utan verklighetsförankring – autistisk med andra ord”. I boken ”Pengar nu! En handbok i gender budgeting” (finns här) under avsnittet ”En enkönad teori styr världen” (sid 35) står att läsa att ”…fram till idag har det ekonomiska tänkandets utveckling starkt dominerats av män.  Detta har lett till att ekonomisk teori idag är djupt könspartisk och ensidig.” och man menar att ”eftersom national-ekonomiska begrepp och modeller är utvecklade av män och för män brister de i vetenskaplig objektivitet” (!) Menar man alltså att det finns medfödda skillnader i hur män och kvinnor tänker!? Intressant, med tanke på att grundtesen i feministisk analys ju vanligen brukar vara att det inte finns några skillnader mellan könen. I vilket fall: ”Detta har lett till att genusperspektiv inom nationalekonomin har blivit ett ganska stort sidotema inom ”mainstream” forskningen”. Vem är förvånad?

Autistiska verktyg av män och för män

Autistiska verktyg utan verklighets-förankring, av män och för män

Man kritiserar också den vetenskapsstrategi som kallas ”feministisk empirism” för att flera feministiska forskare ”använder de teoretiska och metodiska verktyg som utarbetats (av män) inom de vetenskapsfält där de verkar men använder dessa på nya områden eller på ett nytt sätt för att göra forskningen mer relevant för kvinnor och den verklighet kvinnor erfar. Feministiska empirister ifrågasätter däremot inte de grundläggande begreppen, teorierna, metoderna och modellerna som utarbetats inom deras respektive discipliner. ” Man menar (sid 36, citat av Hewitson 2001) att den neoklassiska teorin baseras på ett enkönat synsätt: ”Konstruktionen av den maskuline separata ekonomiska agenten, den universelle Robinson Kruse, stiger upp ur en fond av kvinnokroppar och kvinnligt omsorgsarbete. Denna fond har neoklassisk teori valt att lägga utanför sig själv vilket lett till att teorin inte fullt ut reflekterar verkligheten vilket den dock säger sig göra. Istället ignorerar den de mänskliga aspekter som den feminint genuserade personligheten representerar.” Den ”feminint genuserade personligheten”? Kan inte denna även vara vad en biolog skulle kalla för man? Och vad har isåfall det ”enkönade synsättet” här att göra?

Genusordningen ur ett båtperspektiv i handboken för gender budgeting

Genusordningen ur ett båtperspektiv i handboken för gender budgeting (se s.34)

Se gärna båten på sidan 34 (i Pengar nu!), som symboliserar synligt arbete ovanför vattenytan och osynligt arbete under vattenytan. Som ni ser på bilden på sidan 34 har feministerna uppenbarligen glömt att ta vattnets brytningsindex i beaktande, fast även denna egenskap med ljusets utbredning i olika medier är väl en manlig autistisk social konstruktion. Men det räcker att  halvt sänka ner en leksaksbåt i ett glas med vatten för att se att sådär kan inte båten på bilden se ut, och därmed  förlorar enligt mig denna symboliska liknelse sin vetenskapliga objektivitet. Som ni vet gillar genusvetarna att illustrera sina resultat med bilder på materiella föremål istället för fakta, som ni minns så illustrerades EU:s partigrupper ur ett genusperspektiv nyligen med trafikljus.

”Skaparna av neoklassisk teori har alltså lagt både naturresurserna och kvinnors traditionella värdeskapande i en sfär utanför själva teoribildningen”
. Kvinnors obetalda arbete i form av hemarbete och reproduktion räknas tex inte in i BNP, däri består en del av kritiken. Vad skulle feministerna säga om varje kvinna då tilldelades några hundratusen kronor för varje barn och detta räknades in i BNP som en inkomst? Jo, då skulle man kalla detta för en förfärlig kvinnofälla som med ekonomiska incitament fjättade kvinnan vid hemmet reducerad till en reproduktiv maskin i kapitalismens tjänst. Hur ska man ha det…? Men om man får 17,5 miljoner går det visst bra, det är denna summa som hälsoekonomer och Vägverket använder i sina beräkningar av värdet på  mänskligt liv (sid 42). ”Hur stor del av detta värde har byggts upp genom obetalt och underbetalt arbete, utfört av kvinnor?” frågar man sig. Hur tänker dessa kvinnliga nationelekonomer då? Vem betalar skatten som går till barnomsorg och skola? Och ingår inte i dessa 17,5 miljoner de pengar som denna nyfödda individ kommer att dra in till samhället senare genom att arbeta större delen av livet? Kanske är det ändå lika bra att dela ut alla pengarna i förväg i en klumpsumma så att feministerna bli nöjda, även om systemet då skulle braka samman? Nationalekonomiskt sett, hade inte samhället sparat in en hel del, när man då kan dra ifrån alla de miljoner och åter miljoner som tilldelas genusforskningen under en människas genomsnittliga livstid? Frågan tål att ställas.

Kärlek

Män ackumulerar alienerad kärlek, som de sedan transformerar till en explorativ maktkraft

Man skriver (sid 39) om professor Jonasdottirs teorier som inkluderar både reproduktion av människor och reproduktion av existensmedel (ting), läs och begrunda: ”Enligt Jonasdottir pågår en kärleksutsugning av kvinnor överallt i samhället där könen interagerar… Kärnan i teorin är att kvinnor och män som sociosexuella varelser vanligtvis inträder i, eller utgör huvudaktörerna i ett bestämt explorativt förhållande, ett förhållande i vilket män tenderar att exploatera kvinnors kärlekskapacitet och transformera denna till individuella och kollektiva former av (makt)krafter över vilka kvinnor förlorar kontrollen. Kärleksprocessen är den process där det manliga mervärdet produceras. Om kapital är ackumulerat alienerat arbete (det vill säga att arbetaren fråntas produkten av sitt arbete) så är manligt auktoritet ackumulerad alienerad kärlek.” Alltså – männen ackumulerar alienerad kärlek som de därefter i sitt psykotiska tillstånd av känslokyla,  girighet och storhetsvansinne transformerar till maktkrafter över vilka kvinnor tappar kontrollen.

Mina nyslipade genusglasögon

Med mina nyslipade genusglasögon ser jag nu alla förtryckarstrukturer!

Plötsligt ser jag världen med helt nya genusglasögon, det är som om en genusmedveten optiker varit framme och bytt ut mina tidigare igendimmade glas mot nya fräscha progressiva glas som korrigerar för förrädisk könsblind ackommodation och manligt könskodad astigmatism som de universella patriarkala strukturerna försett mig med genom åratal av medveten synfelsindoktrinering med manligt utvecklad reproduktionsteknologi. Jag tror jag måste gå om hela min utbildning och bli munk i ett avlägset genuskluster!

Visst kan man ifrågasätta de dominerande teorierna, men behövs verkligen en genusanalys? Som man själv skriver finns det ju redan många forskare som ifrågasatt traditionell neoklassisk nationalekonomi (se kapitlet ”Feministisk ekonomi och kritiken av neoklassisk teori” här sid 66): ”En snabb genomgång av den forskning som genomförts av de 57 män som 1969–2005 belönats med ekonomipriset [Nobelpriset] visar en överraskande bredd bland de belönade. Många av dem har, helt utan utgångspunkt i genus, tampats med att analysera problem som diskriminering och sociala normer (Kenneth J. Arrow), institutioner, värderingar och diskriminering (Gunnar Myrdal, Arthur Lewis), institutioner, mänskliga resurser, fertilitet (Th eodore W. Schultz), diskriminering, familj och äktenskap (Gary S. Becker), betydelsen av identitet och sociala normer (George A. Akerlof), etik, fattigdom, ojämlikhet och kvinnor (Amartya Sen), sambandet mellan psykologi och ekonomi (Daniel Kahneman), användandet av experimentella metoder inom nationalekonomin (Vernon L. Smith) samt samarbete och konflikt (Thomas C. Schelling) för att ge några exempel. En feministiskt inriktad forskning har här ett antal byggstenar att använda sig av i sitt arbete att forma en ekonomisk teori som också kan analysera könets betydelse i ekonomin på ett relevant sätt.”

Det värsta är dock att man utgår ifrån att varje kvinnlig nationalekonom per automatik skulle vara intresserad av att jobba med just genusperspektivet (sid 70): ”En liten andel kvinnor bland nationalekonomerna leder därmed till att genusperspektivet i forskningen blir mindre omfattande än vad det kunde vara och att det blir trögare att förmedla den forskning och de synsätt som finns till nya generationer genom utbildningen. Beslutsfattare och handläggare i stat, kommun och näringsliv kommer då också att sakna ett sådant perspektiv.” Här kan man tala om stereotypisering av kvinnor och fördomsfulla förväntningar.

Hassediagram över potensmängden (x,y,z) med delmängd som ordningsrelation

Hassediagram över potensmängden (x,y,z) med delmängd som ordningsrelation

Som ni vet så bär papperspengarna själva upp könsmaktsordningen som jag skrivit om tidigare när miljöpartiet upptäckte de patriarkala strukturerna på våra sedlar.  För även om miljöpartister som Schlaug tycker att man ska ta min genuskritik på allvar så tror de ändock på könsmaktsordningen. Det bästa vore att avskaffa alla pengar och återgå till ren byteshandel, det skulle underlätta så mycket. Man skulle till exempel kunna byta en halvfärdig genusartikel mot ett hårdkokt ägg,  eller en skalad banan mot en halvt uppäten kursbok i feministisk teori, eller så skulle man kunna byta ut könsmaktsordningen mot en derivata av högre ordning eller mot en annan partiell ordning som kan visualiseras med ett Hassediagram. Man kan också byta ut riksdagsledamöterna mot genusvetare (något man mer eller mindre redan gjort) eller så kan man byta ut genusvansinnet mot en postautistisk icke-deterministisk stokastisk process – resultatet lär ju bli detsamma. Möjligheterna är som synes oändliga – det är bara att sätta igång!!!

54 Responses to Gender budgeting och postautistisk ekonomi

 1. dr Filip skriver:

  Låter fantastiskt. Jag måste nog byta ut mina patrialkala Glojärn mot feministiska penceér. Tack för denna uttömmande beskrivning. 🙂

 2. tanjabergkvist skriver:

  Vad kostar det egentligen samhället att sätta ”experter” att syna allt ur ett genusperspektiv? Inte konstigt vi har finanskris! Nu är genuseritramset snart så mainstream att det själv måste utsättas för postmodernistisk kritik och avskaffas, har inte genustomtarna tänkt på det? Snart är genuseriet norm och då måste det bort!! Jag ser en ljusning i sikte! 🙂

 3. QED skriver:

  Fyndigt .. :- D

  Snygga genusglasögon förresten – annat än de MP lämnade till regeringen
  http://mp.se/templates/mct_177.aspx?number=142841 som det faktiskt
  verkar svårt att se något alls igenom.

  Låt mig notera att på engelska sedlar finns drottningen avbildad på
  framsidan av sedlarna, medan diverse män får hålla tillgodo med baksidan.
  (Det är väl uppenbart vad som är framsidan!)

 4. Info skriver:

  NÅGRA ORD OM PROFESSOR ANNA G. JONASDOTTIR

  Anna G. Jonasdottir står sedan länge, alltsedan Margareta Winbergs dagar, Vetenskapsrådet och den officiella makten nära. Hennes stationeringsort är Örebro s.k. universitet (hedersdoktor, numera konsult Görans universitet), som nyligen tillsammans med Linköpings universitet utvalts som en s.k. Gender Excellence-miljö.

  Följaktligen saknas Jonasdottir sällan bland talarna och huvudpersonerna i diverse gendersammanhang. För att exemplifiera vad hon kan ha att bidra med kan återges ett litet referat från ett seminarium 2003, arrangerat av Nationella sekretariatet för genusforskning, ”Härskarteknikerna i fokus”:

  ”Forskarseminariet ´I Berit Ås fotspår´ blev ett omfattande och varmt arrangemang där talare från både Norge och Norden stod i kö för att belysa olika aspekter av Berit Ås mångsidiga insatser inom forskning, politik och kvinnokamp. En av Norges stora exportvaror, härskarteknikerna, stod förstås i särskilt fokus. —

  Ett flertal forskare och politiker talade på seminariet om Berit Ås forskning ur olika aspekter. Anna G. Jónasdóttir, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet, menade att Berit Ås version av begrepet kvinnokultur skiljer ut sig därför att hon använder begreppet dialektiskt. Hon glorifierar inte kvinnokulturen, utan visar dess undertryckande form. Samtidigt omfattar kvinnokulturen, som Ås ser den, egna kvaliteter, den är inte enbart maktlös utan har inneboende kvaliteter som är viktiga för hela samhället, sa Anna G. Jónasdóttir.”

  Är detta ovederhäftiga och om historien och den biologiska verkligheten omedvetna snömos vetenskap”? Ja, tydligen. I vår tid.

  Jonasdottir skriver förstås också böcker. T.ex. på 1990-talet en som heter ”Kärlekskraft, makt och politiska intressen”:

  ”I Kärlekskraft, makt och politiska intressen ställer Anna G. Jónasdóttir frågan hur man kan förklara den fortsatta ojämlikheten mellan kvinnor och män i våra formellt jämlika samhällen. Hon skisserar tre olika, men till varandra relaterade teoretiska perspektiv: en feministisk-materialistisk historieuppfattning, avsedd att fungera som »ledtråd för vidare studier», en historiskt specifik teori om patriarkatet i formellt jämlika samhällen och en teori om kvinnors intressen samt förutsättningarna för ett demokratiskt, kvinnovärdigt samhälle. Kärnan i Jónasdóttirs analys är begreppet ´kärlekskraft´, en produktiv och alienerbar mänsklig förmåga, jämförbar med men inte reducerbar till arbetskraft.”

  Som sagt, när Tanjas bok så småningom kommer ut, kommer den att fylla ett numera alltför påtagligt tomrum i den feministiska debatten.

 5. QED skriver:

  Man kan också beskatta hushållen genom att räkna antal skorstenar som
  i England på 1600-talet. Det torde vara både miljövänligt och könsneutralt.
  Kanske behöver man något ta hänsyn till teknikutvecklingen.

 6. tanjabergkvist skriver:

  QED, sådana genusglasögon vill jag också ha! 🙂 Måste klaga hos optikern!!!

  Info,
  intressant. Det där om ”kärlekskraft” stod det om i gender budgeting-texten också. Va – ska jag skriva en bok? Det visste jag inte! 😉

 7. Adam Weisshaupt skriver:

  Jag är inte ens tillnärmelsevis lika insatt som Tanja eller många av de kloka kommentatorerna men för att inse att detta är ett vansinne behövs inte många hjärnceller. Det förefaller som att detta vansinne är skapat av människor som helt blundar för komplexiteten hos människor och/eller inte har kraften att per egen maskin klättra likt Moses upp för berget.

  Feminismen (dagens) lider av patologisk narcissism eller är det borderline. Kanske ska man ursäkta den med att den är ung och naiv.. Frågan är ändock hur man tänker sig att slutresultatet skall se ut?

  Om vi har normer och roller som ändå har tagit människan och mänskligheten ända hit trots våra bakslag med nästan samtliga ismer, hur ska vi förhålla Oss till de gällande principerna som ju har varit centrala?

  Jag menar förstås reciprociteten och de gyllene reglerna, de i sig förklarar ju mycket i det mänskliga tänkandet (jo , det är ett förenklande).

  Hur nödvändigt är det svart vita tänkandet? Vilka tjänster gör det Oss människor?

  Jag bjuder som vanligt på ett youtube klipp
  Dino Merlin ”bjela Ptica” Vita Fågeln.

  ps. Jag uppskattar denna blogg och dess kommentatorer ofantligt. ds.

 8. Adam Weisshaupt skriver:

 9. Adam Weisshaupt skriver:

  Dessutom måste jag säga att Tanja ser oerhört vacker ut, trots genusbrillorna:-)

 10. Info skriver:

  TANJA:

  ”Info, intressant. Det där om “kärlekskraft” stod det om i gender budgeting-texten också. Va – ska jag skriva en bok? Det visste jag inte!”

  Jo, då, det har vi talat om förut. Och du sa inte nej den gången heller. Kanske tänkte du (liksom nu): Kanske…

  Allmänt: Bildgoogla på ”Berit Ås”, så tror jag att en och annan förstår henne bättre. Eller i varje fall vissa bakomliggande förutsättningar för ”Norges främsta exportartikel”, vetenskapen om de manliga härskarteknikerna.

 11. […] inlägg värt att läsa en extra gång By thesecondfirst Veckans bästa. Läs “Gender budgeting och postautistisk ekonomi“ (Tanja Bergkvists […]

 12. microtonic skriver:

  ”Accumulated alienated love” – man vet inte om man ska skratta eller gråta. Verkar ganska lätt att skriva artiklar om kön; man bara tar en marxistisk ide och översätter ”borgare” till ”välutbildade män”. De feminister man träffar förnekar att deras idéer i all väsentlighet är kommunism, samtidigt som genusvetenskapsstudenter sjunger spexiga sånger stulna rakt av från Bolsjevikerna. Så var ju röda armen ansvarig för en eller annan våldtäkt också…

  Det går inte heller argumentera med dem, för de har redan förutspått din kritik och avfärdar den lätt som den välutbildade mannens nedlåtande intellektualism. De tidiga feministerna visste ju redan då om den kritik som levereras idag. De pissar på dina ord!

 13. tanjabergkvist skriver:

  Adam, verkligen fin låt! Förstår du allt de sjunger? Om du nu inte har påbrå, är du självlärd? 🙂 Vrastam ti edno video, i vanlig ordning:

 14. tanjabergkvist skriver:

  Info, ja vi får väl se, jag kanske borde skriva en bok. Jag antar du inte menar mattebok? Vill du att jag ska skriva en bok där jag sågar genusvansinnet? 🙂 Det står ju faktiskt i mitt livshoroskop att ”dina personliga ansträngningar kan vara viktiga angående igångsättandet av kollektiva förändringar” och ”du är den som ska bära reformens fana” och vidare att jag kommer att ”bidra till omkullkastandet av mäktiga organisationer och omstrukturerandet av kraftfulla institutioner” – ha ha! Nu tror jag ju lika mycket på astrologi som på genusvetare, men det var ändå lite roligt! 🙂 Ha ha, jag tog fram det: ”Du är förutbestämd att väcka andra mäniskor på en stor skala…Dina uppfattningar är orubbliga.” 🙂

 15. tanjabergkvist skriver:

  Microtonic, ja så är det. Och varje form av kritik mot dem avfärdas, eller kanske jag snarare ska säga används som en bekräftelse på att kritikern är en del av och därmed bevisar förtryckarstrukturernas existens. Det faktum att man inte vill ta till sig genusvetarnas idioti tar de som ett vetenskapligt bevis på hur djupt invävd och medvetet eller omedvetet insyltad man är i den förtryckande maktstrukturen. Galet….

  Adam, förresten de där glasögonen på bilden tillhör någon professor på institutionen, som gick runt och fotograferade personalen för anslagstavlan och jag frågade om jag fick låna hans glasögon för att se smart ut, ha ha 🙂 Men iofs har jag egna läsglasögon, men de är inte lika synliga som de där på bilden, om man säger så. Jag väntar fortfarande på att Miljöpartiet ska skicka riktiga genusbrillor till mig!

 16. QED skriver:

  En tumregel som jag lärde mig som nybliven student var om ett akademiskt ämne har ordet ”vetenskap” i sig så är det antagligen inte vetenskap. Mycket av det som nu är populär genusvetenskap bygger på mer eller mindre skicklig retorik, och är liksom Freuds och Marx läror principiellt omöjliga att falsifiera (eller verifiera). Universiteten använder falsk marknadsföring, det borde heta genuslära. Varför skall man då tillägna sig en lära som inte är vetenskaplig vid en högskola? Det kan finnas finnas ett kulturellt eller historiskt intresse, eller rent av en konfessionell arbetsmarknad för som i fallet präster. Genusvetarna tycks aspirera på det senare, för vad är egentligen genushandledare och genuspedagoger om inte konfessionella yrkesutövare.

 17. Stan skriver:

  Första gången jag hittat hit, via länk hos Schlaug.
  Kommer att tänka på en mycket intressant intervju när jag läste om pengar ur genusperspektiv.
  Gå till:
  http://www.themoneyfix.org – klicka på interviews och sen Bernard Lietaer

 18. Andreas Dahlin skriver:

  Ja, alla som pysslar med något ämne som har ”vetenskap” i namnet borde gå lite grundläggande kurser i vetenskapsteori för att se hur pass väl det verkligen stämmer med vad de sysslar med.
  Å andra sidan, när jag studerade vetenskapsteori hade vi en radikal feminist som lärare 😛 Hon ägnade flera lektioner åt att diskutera, nej diktera, likhetsfeministiska dogmer som knappast hade något med vetenskapsteori att göra.

 19. QED skriver:

  Som sagt det är bara en tumregel. Genusvetenskap har i alla fall ha fallerat
  att vara vetenskap.

  Här är en intressant artikel av en liberal/folkpartistisk jämlikhetsvän

  http://www.rohdin.nu/main/liberal/jamstalld/liberalj.html

  ”Mycket av den svenska feminismen har inspirerats av den amerikanska feminismen med dess rötter i studentvänsterns mysticism. Besvikna marxister har sökt nya spelplaner och alltmer präglat den amerikanska feminismen. I detta har de sökt inspiration hos den franska strukturalismen och dess ledande företrädare som Michel Foucault, Jacques Lacan och Jacques Derrida. De har kunnat utvecklat sina teorier om könsmaktsordning resp över- och underordning i klassisk marxistisk anda.”

  ”Gurun hos den moderna amerikanska feminismen är retorikprofessorn (just det!) Judith Butler, vars flaggskepp ”Bodies that matter” få svenska feminister torde ha orkat ta sig igenom, men som sätts upp i referenslistan på var och varannan genusuppsats. Butler ägnar sig åt oändliga cirkelresonemang kring klassisk skönlitteratur, vilka i huvudsak syftar till att få läsaren att till synes känna igen sig i sin egen situation och därmed ansluta sig till Butlers slutsatser.

  Liberalerna har blivit lika blåsta igen, precis som på 70-talet om socialismen.

 20. Dalahest skriver:

  Finns det någon s k genusexpert här som kan bekräfta? Detta blir bara värre och värre: ”olika bord”… Säg att det inte är sant. Snälla!

  Och på genusdagis sitter pojkar och flickor vid olika bord för att undvika att flickorna servar pojkarnas befallande blickar och gester.

  Källa: la la la

 21. Info skriver:

  GENUSGLASÖGON

  Grön ungdoms till regeringen överlämnade ”genusglasögon”, närmare presenterade i en illa skriven, rabiatfeministisk artikel, uppmärksammades av sign. QED ovan. En av artikelförfattarna är Alexander Chamberland. En liten sak att komma ihåg i sammanhanget är följande – jag citerar från nättidningen QX 2008:

  ”Det är queer i kubik när Grön Ungdom väljer sina språkrör. I helgen blev Maria Ferm och Jakop Dalunde nya frontpersoner för Grön Ungdom. Maria Ferm [öppet lesbisk] är 22 år och pluggar språk, migration och globalisering på högskolan i Malmö. Qx.se ringde och sa grattis.

  – Det är jätte, jätte, jättekul! Jag är otroligt peppad av mitt nya uppdrag!

  Det är gott om språkrör hos grön ungdom som är inte är hetero. Einar Westergaard, Elina Åberg, Alexander Chamberland och så nu du. Hur kommer det sig?

  – Queerfrågorna är en viktig del av den gröna rörelsen och det tror jag speglas i vilka som engagerar sig i den också.

  Viktigaste frågan för dig?

  – Jag kommer fokusera mycket mot främligsfientlig politik, oavsett vilket parti som föreslår den. Sedan är det mycket queerfeministiska ämnen.”

  TANJA: Klart att din kommande bok inte ska handla om matte. Men du måste ta till vara de grundliga förstudier du redan gjort på det feministiska området Vad gäller Judith Butler (QED), är det just hon som är Tiina Rosenbergs stora idol och ledstjärna i livet

 22. tanjabergkvist skriver:

  Adam, hört denna av Dino Merlin?

 23. tanjabergkvist skriver:

  QED, ”genuslära” och ”konfessionell arbetsmarknad” – det är precis så ja! 🙂 Och som du vet planeras en ”fristående genuskonsultmarknad” (som en fortsättning på JÄMI, jämställdhetsintegreringen i alla statliga myndigheter) som nu har statligt understöd fram till 2012 (undertecknat och godkänt av Nyamko Sabuni, fp). Man skulle kanske hoppas att genuseriet skulle dö ut om de försökte etablera sig på egen hand, men tyvärr avslöjar de dokument jag läst att det snarare (står inte i klartext men är underförstått) kommer att vara tvunget för statliga myndigheter att hyra in dessa genuskonsulter som en del av ”jämställdhetsarbetet”.

 24. Karl skriver:

  Vad ska man då kalla en feministisk ekonomi? Schizofren eller psykotisk torde vara dom rimligaste alternativen.

  Om du ska skriva en bok skulle jag vilja se lite matematiska uppställningar av könsmaktsanalys. 🙂 Lägger man upp fördelningar av makt i olika former för respektive kön kommer man hitta intressanta saker. Tex bör mäns normalfördelning vara mer spridd än kvinnors, män är överrepresenterade både i toppen och botten av samhället. Dessutom kan man konstatera att kvinnor i regel har stark informell och sexuell makt.

 25. tanjabergkvist skriver:

  Stan, ok ska lyssna på intervjun! 🙂

  Andreas,
  det låter allvarligt. Själv läste jag vetenskapsteori i Lund för många år sedan, för Roland Poirier Martinsson (mediechef Timbro), han var doktorand´i filosofi i Lund när jag var student, men där diskuterade vi kvantmekanik och relativitetsteori – på den tiden visste jag inte ens att ordet genus fanns 🙂

 26. tanjabergkvist skriver:

  QED, intressant, med tanke på att en folkpartist så sent som 2003 lämnade interpellation till ett socialdemokratiskt statsråd om jämställdhet i förskolan och eftersökte fler genuspedagoger i svensk förskola och undrade vad dåvarande sosseregering tänkt göra i frågan! Borde förresten blogga om detta när jag tänker på saken.

 27. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, jag är ingen genusexpert men kan bekräfta att det är så. Inte så att man generellt delar upp flickor och pojkar på det sätt du beskriver men att det ses som ett stort problem (se SOU 2006:75 eller besök valfri svensk förskola) att flickorna är hjälpsamma men pojkarna inte lika hjälpsamma. Således är det bättre, resonerar man, att göra alla till egoister än att pojkarna skulle bli ”servade” av flickorna. Vanvett? Ja, men vem är förvånad. Olika förskolor försöker lösa detta på lite olika sätt.

  Jag minns att kommentatorn Info i ett tidigare inlägg för några månader sedan la in en länk till en Aftonbladetartikel där det faktum att fler kvinnor börjart ägna sig åt gängvåld sågs som att det kriminella blivit mer jämställt (och underförstått att detta var ett framsteg då givetvis..). Ledsen att behöva bekräfta det, hoppas jag inte förstört din nattsömn…

 28. tanjabergkvist skriver:

  Karl, jag kan ju alltid försöka. 🙂 Här är iaf någon som gjort sig besväret att introducera ett ”jämställdhetsindex”: http://www.yakida.se/jamindex.html (”Gi-metoden, står för ”genusvetenskapligt initiativ”).

 29. tanjabergkvist skriver:

  Info, men jag har inte läst Judith Butler. 🙂 Förresten, vad menar de med ”queer i kubik” – är det inte TVÅ språkrör? Det borde vara ”queer i kvadrat”. Och när de räknar upp alla de språkrör som uppfyllt queerkravet så räknar de upp fyra stycken, inte tre. Jag får nog skriva en bok i båda matte och genus – ”queer matematik”? 😉

 30. Info skriver:

  GENUS PÅ MUSEER

  Jo – kanske bäst att du (Tanja) tar med ett avsnitt om HBT-matematik. Det lär finnas många ställen i de yngres matteböcker som behöver ändras ögonblickligen.

  Men har du läst den här – kulturminister Marita Ulvskogs frambeordrade utredning GENUS PÅ MUSEER:

  Klicka för att komma åt ad681a92.pdf

  Det dröjde sen inte länge förrän Naturhistoriska riksmuseet öppnade en stor utställning om homosexualitet (verklig, feltolkad eller uppdiktad) bland djur.

 31. QED skriver:

  Tanja undrar om företagen kan köpa något för de nya ”inkomster” Gi-konsulten räknar fram med formeln? De tycks ju räknas i kronor (kr). Dessutom
  kan formeln förenklas betydligt (algebra åk 7).

  Yakida verkar inte vara någon av de tyngre nyhetsbyråerna 😉

  ”Som konsument av media har du ingen möjlighet att värja dig mot tråkiga nyheter. Och varför skall vi behöva läsa något som inte är trevligt att läsa?

  Målet är att sprida valfria och positiva nyheter till Sveriges medborgare.

 32. tanjabergkvist skriver:

  Info, intressant: ”Bakgrunden till utredningen. Arbetsgruppen Genus på museer (Ku 2001:A) har från januari 2002 till och med december 2003, på uppdrag av kulturminister Marita Ulvskog, utrett hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museers verksamhet. För att skapa bred förankring av arbetet fick arbetsgruppen i uppdrag att kontinuerligt samråda med företrädare och berörda på museerna, vilket också har skett. Möjligheterna att etablera ett framtida resurscentrum för genusfrågor på museerna för att öka genomslagskraften av genusperspektivet i museernas verksamhet skulle vidare utredas. Inom ramen för uppdraget fick arbetsgruppen även en anmodan om att initiera och stödja projekt som syftar till att utveckla museernas verksamhet ur ett genusperspektiv.”

  Hmm, detta förklarar varför det var en HBT-utställning på Armémuseum senast jag var där i höstas. 🙂

  QED,
  jag har inte hunnit titta närmare på det där jämställdhetsindexet. Med förenklade beteckningar hade det nog varit lättare att se hur den kan förenklas. Alla kan ju inte vara matematiker – även om det säkert hade gjort det här landet gott! 😉

 33. QED skriver:

  Tanja, formeln förenklas så att parametrarna för antal män och kvinnor försvinner helt ur formeln. Det kan väl inte vara avsikten med ett
  jämställdhetsindex? Möjligen är det postmodern matematik.

 34. tanjabergkvist skriver:

  QED – det var ju inte alls bra! 🙂 Jag borde kanske läst igenom det själv innan jag tipsade om sidan, men jag tyckte det lät kul med ett jämställdhetsindex. Kanske du borde skicka den förenklade versionen till formelförfattaren och påtala problemet?

 35. QED skriver:

  Newsmill:

  ”Det är hög tid för ett finansmarknadmatriarkat

  Det är män med ett manstypiskt oansvarigt riskbeteende som är huvudorsaken till dagens internationella finanskris. Finansgrabbarna har förverkat sitt förtroende – nu är det hög tid för ett finansmarknadsmatriarkat.”

  ”Finansgrabbarna har haft sin chans och visat sig inte vara uppgiften vuxen. Nu är det dags för kvinnorna att ta över – inte till hälften utan helt och hållet. Att vara kvinna bör lagsiftningsvägen uppvärderas som en så tung merit vid tillsättandet av höga ansvarskrävande befattningar inom finanssektorn att det i realiteten blir omöjligt för en man att komma i fråga.”

  http://newsmill.se/artikel/2009/07/12/det-ar-hog-tid-ett-finansmarknadsmatriarkat

  Finanskrisen – ett mansproblem?

  http://carinamarkow.com/2009/03/13/finanskrisen-ett-mansproblem/

 36. Josef Boberg skriver:

  QED – Hierarki som hierarki = samma skit – eller ❓

 37. Erik skriver:

  Det är fascinerande att läsa Tanjas blogg för den blir mer och mer som en nostalgisk återblick till mina ungdomssynder. Det ena kända namnet efter det andra som jag uppmärksammat i min långvariga kritiska analys av genusfeminismen dess uppkomst, inflytande och nutid poppar upp här som gubben i lådan. Såväl svenska som utländska tokar uppmärksammas här för just sina tokerier. Då har turen kommit till Jonasdottirs ”män exploaterar kvinnors kärlekskraft”-teori. Nästa vecka torde vi väl få Maud Eduards ”varför herrklubbar är dåliga medan kvinnor måste få egna rum”-teori. Eller varför inte den ultimata göken ”Jalmert” som för politi(s)k räkning sågat allt positivt som skrivits om manlighet de senaste 40 åren?

  ”Lars Jalmert, ledamot i utredningen, publicerade 1984 boken ”Den svenske mannen”. En av slutsatserna i boken var att många män tror och står upp för jämställdhet, men att de sedan misslyckas med att omsätta sina ideal i praktiken.”

  ”såväl flickor som pojkar måste föras in i vuxenvärlden, men att det inte kan spela någon avgörande roll vem som gör det”

  Det där låter ju nästan bra, vad är haken?

  ”under förutsättning att denna person har en bred könsrollsrepertoar”

  Och vilka är då personer med bred könsrollsrepertoar? Att döma av statistiken råkar Jalmerts ideal där vara just som kvinnor vanligen är. Män är alltså inte dåliga för att de är män, nej nu är de dåliga för att de har ”smal könsrollsrepertoar” istället. Ingen skillnad i praktiken samma ursäkt för samma resultat.

 38. Fredrik Lindholm skriver:

  ”Stokastisk process” är väl ett finare uttryck för ”vi har inte en djävla aning om vad vi håller på med”?

 39. QED skriver:

  Queerteoretiker som Judith Butler inspireras av filosoferna Foucault och
  Lacan. De har inte särskilt hög status bland traditionella analytiska filosofer.
  I ett mycket elakt skämtlexikon över filosofiska termer hittar man

  foucault, n. A howler, an insane mistake. ”I’m afraid I’ve committed an egregious foucault.”

  lacanthropy, n. The transformation, under the influence of the full moon, of a dubious psychological theory into a dubious social theory via a dubious linguistic theory.

  (www.philosophicallexicon.com)

 40. Erik skriver:

  Angående Judith Butler och Michael F-ault

  ”One thing that’s funny about Judith Butler is that she’s completly capable of writing perfectly straight-forward and more or less normal prose when she wants to. I first encountered this when she wrote some article for The Nation several years ago. For some time I was sure it could not be the same person, but it was. She does this from time to time when she doesn’t see her self as addressing her specifically “academic” audience. I’m told that she’s perfectly clear and straight forward in personal disucssion, too, though I can’t say if that’s true from experience. When accussed by Martha Nussbaum of wilful obscurantism some years ago Butler appealed to Adorno, claiming that one had to use obscure language to subvert the dominant paradigm of thinking or something like that.”

  Butler hänvisade alltså till Adornos teori (Ett till välbekant namn som bla finns i min diskussion med dogdylan) som ursäkt för att skriva obegripligt.

  ”Michel Foucault and Richard Rorty owe their fame not to their arguments but the fact that they give their authority to the rejection of authority. Each tells us that truth , value , objectivity are illusions .
  Therefore it should be obvious that one cannot argue with such “philosophers” because they put their faith in kind of religious faith viz.faith in the relativity of all opinions including this one.”

  Foucalt byggde hela sin tes på att ha förkastadet av auktoriteter som auktoritet. Därmed var Foucalty mer en präst i religionen relativism än han var filosof.

 41. QED skriver:

  Erik, Tack för tipset om Nussbaum! Hittade hennes kritik av
  Butler:

  ”Last year Butler won the first prize in the annual Bad Writing Contest sponsored by the journal Philosophy and Literature …

  … she prefers a verbosity that causes the reader to expend so much effort in deciphering her prose that little energy is left for assessing the truth of the claims.”

  Klicka för att komma åt Nussbaum.pdf

 42. Info skriver:

  Är ”hen” rätt pronomen för Judith Butler?

  Eller borde man säga ”han” rakt av?

 43. tanjabergkvist skriver:

  QED – tack för tips om Newsmillartikel om finansmatriarkat!

  Erik, ”smal könsrollsrepertoar” – vad är det för dumheter!? 🙂

  Info, hittade en länk bland Josefs alla länkar om ”elitteori” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitteorin ), hade aldrig hört talas om det men det låter intressant och påminner om något, fast man kanske borde byta ut ”elit” mot ”idioti”: ”Elitteori är en samhällsteori som beskriver hur makten i större eller mer komplexa samhällen är starkt ojämnt fördelad. Det vill säga, inflytandet över centrala eller mer långsiktiga beslut tenderar att koncentreras till eliten, en fåtalig och mer eller mindre enhetlig samhällsgrupp som reproduceras över tid. Enligt elitteorin vinner denna minoritet sin dominerande ställning genom metoder, vilka ligger bortom legitima val. Skenet av demokratisk majoritetskontroll är därför bedrägligt. Minoriteten kan via en rad metoder, från tvång till propaganda, manipulera majoriteten för sina syften. På grund av sin makt, sin organisation, sin politiska skicklighet, eller sina personliga egenskaper, kan eliten bevara sin hegemoni. Elitens enhet betraktas ibland som ett resultat av dess sociala bakgrund och ibland som ett resultat av elitens egen organisation, det vill säga den anda av enhet som är baserad på sammanfallande intressen och deras homogena uppträdande. Elitens sammanhållning skapar också en självmedvetenhet som fungerar som en extra drivkraft.”

 44. Josef Boberg skriver:

  Idiot-länken – och den har ju sitt berättigande i sammanhanget, tyvärr tyvärr… 😥

 45. Erik skriver:

  Tanja:

  Frågan är väl vad en könsrollsrepertoar överhuvudtaget är för någonting? Men gissningsvis så menar de att den vars beteende är mest ”könsflexibelt” passar bäst som förälder. Exempelvis om kvinnan är klädd i jeans ibland och klänning ibland medan mannen bara är klädd i jeans då är det lätt att se vem som enligt jämställdhetspolitiker anses vara bäst lämpad att fostra barn – en man i klänning. Sedan kan man ju ställa sig frågan om kvinnan för att flexibelmässigt duga skall tvingas klippa av sig håret så hon inte stödjer ”könsstrukturerna” också.

  Förnuftiga människor inser förståss att detta är ren rappakalja och att det är individuella val som bestämmer hurdan man är och då samhället aldrig kan garantera samma utdelning av alla individuella val kan vi heller aldrig få lika många som gör varje val. Det betyder inte det exempelvis är fler tjejer som måste ha långt hår det betyder det med största sannolikhet är fler tjejer som väljer att ha långt hår eftersom det är ett bättre val för de tjejerna. På samma sätt så väljer de färre tjejer som väljer att ha kort hår det för att de av olika orsaker tycker det är bättre för dem.

  Men det feministerna pratar om är kompensationspolitik dvs att samhället på olika sätt skall försöka se till det alltid är lika bra för tjejer att välja kort som långt hår så de känner sig ”fria” att välja vad de vill. Men hur kan någon garantera det? Även om tjejerna känner sig fria att välja vad de vill finns alltid risken att fler tjejer väljer långt hår eller? Sålunda är ju enda möjligheten att få det feminstiska resultatet att man redan fråntagit minst hälften av tjejerna ena valet.

  Eller har jag fel? Om alla har lika fritt val finns det nåt sätt att garantera att inte för många gör fel val då som inte innebär begränsning av minst hälftens val? Nån som kan lösa det dilemmat åt mig?

 46. Josef Boberg skriver:

  Etablissemanget hävdar både det ena och det andra. Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel

 47. tanjabergkvist skriver:

  Erik precis!! (”Men det feministerna pratar om är kompensationspolitik dvs att samhället på olika sätt skall försöka se till det alltid är lika bra för tjejer att välja kort som långt hår så de känner sig “fria” att välja vad de vill. Men hur kan någon garantera det? Även om tjejerna känner sig fria att välja vad de vill finns alltid risken att fler tjejer väljer långt hår eller? Sålunda är ju enda möjligheten att få det feminstiska resultatet att man redan fråntagit minst hälften av tjejerna ena valet. Eller har jag fel? Om alla har lika fritt val finns det nåt sätt att garantera att inte för många gör fel val då som inte innebär begränsning av minst hälftens val? Nån som kan lösa det dilemmat åt mig?”) – nej, jag kan inte förklara detta dilemma för dig. Planen tycks vara att genom ”upplysning” och ”riktade insatser” se till att folk väljer ”rätt” (enligt ett förutbestämt statistiskt utfall), dvs genusvetarna vill i grund och botten ha kontroll över den fria viljan.

 48. tanjabergkvist skriver:

  Josef, helt korrekt observation! För övrigt i din wikilänk om tänkande – frågan är hur pass medveten (eller fri/förutsättningslös) tankeprocessen egentligen är under pågående hjärntvätt och medveten manipulation?

 49. Josef Boberg skriver:

  Väldigt nära noll, tror jag… – för hjärnFörsmutsningsprocessen i mitt kära fosterland Sverige är mycket mycket effektiv, tyvärr tyvärr… 😥

  Dock… – Tanja – var vid gott mod ! – för någonstans inom ALLA finns det ALLTID ett oförstörbart frö som kan växa sig stort och starkt väldigt snabbt – ifall det stimuleras.

  Som jag ser det – så har det ej ett skvatt med det religioner kallar för gudDomar att göra – och ej heller med det Wi vanligen kallar för ”kärlek” att göra – Tack och Löv ! 😉

 50. […] Vem ska då kontrollera att ”genusmedvetenheten” är hög och att all undervisning sker med ett genusperspektiv avseende det konkreta innehållet i kurserna? Arbetsgruppen ”föreslår en kombination av självvärdering och extern granskning. Granskningen av vad som åstadkommits bör dock göras av en extern bedömare. Det är önskvärt att det är en grupp av bedömare så att behovet av kompetens i jämställdhetsfrågor samt av olika sorters relevant ämnesspecifik kompetens är täckt”. Hur f-n löser man en partiell differentialekvation på ett genusmedvetet sätt? Så här ser en enkät ut för intresserad personal i Lund för närvarande. Först ska man granska sitt eget genusmedvetande ur ett postkolonialt radikalfeministiskt perspektiv och lämna in till närmsta genuskommisssarie, varefter man får gå en propagandakurs i genus (jag har för övrigt själv utarbetat ett förslag till en sådan genusintroduktionskurs!) och sedan förväntas man undervisa med könet i åtanke ”hela tiden”. Hur långt får ett vansinne gå i ett civilicerat land? Man kan visst lägga an ett genusperspektiv på allt – även nationalekonomi (vilket jag skrivit om tidigare: gender budgeting och postautistisk ekonomi). […]

 51. […] minns ju Sveriges kvinnolobby från Gender budgeting och postautistisk ekonomi  där jag skrev om Sveriges Kvinnolobbys analys av regeringens vårbudget 2009 och boken ”Pengar […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: