Folkpartister vill ha genus i förskolan

Skydd mot patriarkal strålning

Skydd mot patriarkal strålning

Landet förfaller medan den statliga byråkratin går genusvetarnas ärenden där de sitter inkvoterade iförda foliehatt och genusbrillor och smider kommunistiska femårsplaner i jämställdhetens namn. Där sitter de och analyserar patriarkala förtryckarstrukturer i en dammstuss medan det verkliga förtrycket pågår mitt framför ögonen på dem, nämligen det förtryck de själva står för genom sitt sk yrkesutövande. Sedan kan de sitta där i skuggan av hjärntvätten och undra varför strukturerna består trots alla kampanjer. Och den som inte är tillräckligt undergiven blir givetvis uthängd medan den som följer strömmen istället får finna sig i att känna sig idiotförklarad (citat: ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”) Trots att de långsiktiga konsekvenserna av exempelvis genus i förskolan inte är kända (så motiverar genusvetarna nämligen själva ansökningarna om mer skattemedel – ”följderna på lång sikt är inte kända så det behövs mer forskning på området”) så massimplementeras ändå teorierna både i praktisk handling och i form av massiva (nästintill lagstadgade!) hjärntvättsliknande propagandainsatser. Så borde inte ett civiliserat samhälle fungera, eller en demokrati – så  föredömligt (ur ett genusperspektiv) fungerar bara en diktatur.

Blir det FP som inför Nobelpris i genusvetenskap?

Dags att införa Nobelpris i genus-vetenskap?

Varför detta uppsving av genuspropaganda i svensk förskola (och allmänt överallt) på senare år då? Är det inte sossarnas och vänsterns verk? Man skulle kunna tro (och hoppas) det men i själva verket var flera politiker i det andra lägret pådrivande när de var i opposition tiden före 2006. Ett exempel (det kommer fler i kommande inlägg) är folkpartisten Cecilia Wigström som år 2003 i interpellationen 2003/04:83 (kammarens protokoll här) ställde frågan om jämställdhet i förskolan till dåvarande statsråd i Utbildningsdepartementet Lena Hallengren (s) (som för övrigt varit misstänkt för bedrägeri under sin tid som ordförande och firmatecknare för Kalmar läns SSU-distrikt). Närmare bestämt ville Wigström bland annat ha svar på frågan om när ”tiden är mogen för att jämställdhetsarbetet integreras på ett effektivt sätt i den ordinarie förskoleverksamhet istället för att bedrivas som ett projekt?” ”Projekt” syftar på den tillsatta Delegationen för jämställdhet i förskolan, vars slutrapport SOU 2006:75 jag bloggat om tidigare (se längst ner). Wigström är kritisk och anser att s-regeringen tillsatt en särskild delegation endast som en uppvisning av handlingskraft i PR-syfte, medan Wigström själv gärna sett att jämställdhetsarbetet omedelbart integrerats (eller ”jämtegreras” som de säger i interpellationsdebatten) i förskoleverksamheten under Myndigheten för skolutveckling eftersom det finns en risk att denna myndigheten inte tar sitt jämställdhetsuppdrag på allvar i tron att den särskilda delegationen ska göra allt. (S) anser dock att både denna myndighet och den särskilda delegation (med sina öronmärkta 12,5 miljoner) bör jobba med att genusanalysera och leta efter könsmönster bland både treåringar och personal inom förskoleverksamheten, och statsrådet försäkrar Wigström om att båda aktörer är ålagda att jobba med frågan.

Avlyssning och genus - vad kommer härnäst?

Avlyssning och genustvång - vad kommer härnäst?

Som framstående exempel lyfter Wigström (fp) fram förskolorna Björntomten och Tittmyran i Gävle. Wigström ser nämligen många problem (överst i I 2003/04:83 ) ”Trots ökad uppmärksamhet på könsroller, så lär sig pojkar fortfarande att vara tuffa, ta för sig och sätta sig själva i centrum, medan flickorna skolas i att vara lydiga, lyhörda och att prata. Förskolan, och i förlängningen även skolan, måste därför aktivt söka motarbeta de strukturer av könsförtryck som finns i samhället, genom att integrera jämställdheten i förskolans verksamhet och göra barnen till fria individer.” Och därmed kan hon sälla sig till skaran ”Politiker för tvång för ökad frihet” som återfinns både bland genusfrälsta och FRA-lagsfrälsta. Det anmärkningsvärda är dock att denna politiker är folkpartist och liberal.

Delegationen för jämställdhet i förskolan (2003-2006) hade som uppgift att fördela medel till jämställdhetsprojekt,välja ut, följa och dokumentera ett antal förskolors jämställdhetsarbete samt sprida dessa förskolors erfarenheter och kunskaper, och ”utveckla verktyg för att personal i förskolan ska kunna granska och analysera bland annat pedagogiska hjälpmedel, lekmaterial och barnlitteratur ur ett könsperspektiv.” En mycket angelägen uppgift som slagit igenom och som vi har att tacka delegationen för är att personal numera har verktyg för att ”könsavkoda” lekmaterial. Från SOU 2006:75 vet vi att på exempelvis Svartöstadens förskola i Luleå har man tagit bort alla bilar för att pojkarna genom att leka mest med dem “könskodar” dem, och detta ger dessa leksaker “högre status” och de måste därför avlägsnas (sid 107) med motiveringen: “Det är vi vuxna som kodar materialet och aktiviteterna, och barnen kommer ändå att möta de mest könskodade leksakerna utanför förskolan.” (!) På förskolan Kullegården i Partille har man istället för att plocka bort något valt att köpa in fler flickleksaker, samtidigt som personalen “arbetar för att avkoda allt material och ge det samma status” (sid 110). Här finns också förskolelärarna som känner sig stressade och otillräckliga för att de ”missar genusperspektivet vid påklädning” av förskolebarnen, något som kan vara brottsligt eftersom att jämställdheten ska genomsyra all verksamhet ju är lagstadgad genom Lpfö 98.

Tvååring könskodar leksakstraktor

Tvååring könskodar en leksakstraktor

Cecilia Wigström i sista stycket i I.2003/04:83: Ansvaret för att förstärka jämställdhetsarbetet i förskolorna borde i stället lagts på Myndigheten för skolutveckling. Jämställdhet får inte hanteras som en separat fråga utan måste integreras inom den ordinarie verksamheten. Det är också dags att gå från ord till handling i den ordinarie förskoleverksamheten, i stället för att fördela medel till olika projekt och lyfta fram goda exempel. Goda exempel och erfarenheter finns redan. Det är dags att förskolans läroplan ses över, utifrån erfarenheterna från förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle.” Inga fler ”projekt” alltså utan påtvinga alla förskolor rakt av denna av folket ifrågasatta ”pedagogik”. Att tillsätta delegationer och utredningar kan ju för övrigt skapa onödig nyfikenhet och vetskap hos medborgarna, som helst inte ska förstå vad som pågår innan diverse beslut redan klubbats igenom och genomförts.

Och statsrådet Hallengren håller med men försvarar ändå Delegationen (anf 33 i Kammarens protokoll) : ”Det är viktigt att jämställdhet och jämställdhetsarbetet i förskolan uppmärksammas. Regeringen antog därför redan den 14 augusti 2003 direktiv till en jämställdhetsdelegation för förskolan för att påskynda, intensifiera och effektivisera arbetet för jämställdhet. Delegationen fråntar inte myndigheterna deras särskilda ansvar och ska inte ses som ett kortsiktigt och tidsbegränsat projekt. Jämställdhetsdelegationen ska hjälpa till att lyfta fram och förstärka ansträngningarna för jämställdhet i förskolan och har därför i uppgift att ge förslag till åtgärder för ökad kvalitet i förskolan… Jag har full förståelse för att Cecilia Wigström är otålig och vill påskynda arbetet. Det är jag också. Det är dags att gå från ord till handling. Avsikten med Jämställdhetsdelegationen är att lyfta fram betydelsen av jämställdhet och ge jämställdhetsarbetet i förskolan en extra skjuts.”

Det tragiska här är att ”jämställdhetsarbetet” ska tolkas mot bakgrund av den genusvetenskapliga analys om könsmaktsordningar och medfödda förtryckarmekanismer och 50/50-visionen (där den fria viljan får ge vika alternativt ”rättas till”) som görs i Delegationens slutrapport SOU 2006:75. Jämställdhetsarbetets innebörd är alltså inte någon tvistefråga, utan snarare handlar det om vem som snabbast och effektivast kan ”intensifiera”, ”effektivisera” och ”sprida” jämställdhetsarbetet. Därefter (anf 35) lägger statsrådet ett exemplar av ”Hur är det ställt? Tack ojämt” (ett ”stödmaterial” om könsmönster i skolan som Myndigheten för skolutveckling utformat) på bordet till Wigström att ta efter debatten, för att verkligen betona att både Myndigheten för skolutveckling och den särskilt tillsatta delegationen (med 12,5 miljoner till sitt förfogande) jobbar med jämställdhet/genusanalys av skol- och förskolebarn i Sverige på skattebetalarnas bekostnad.

Genusvision: färgerna anger gensuvetartätheten i kommunerna

Genusplaner - färgen anger gensuvetartäthet i resp kommun år 2003 och 2006

Wigström fortsätter (anf 36) att envisas, som om det förelåg någon osämja: ”Jag tror inte att delegationen svarar på behoven att nå ut till alla förskolor. Brister finns i dag hos alla, men det är få av dem alla som kommer att komma i kontakt med delegationens arbete. Det finns ett antal möjligheter för att få en förändring till stånd i förskolorna inom den ordinarie verksamheten. Folkpartiets landsmöte beslutade för några veckor sedan att förskollärarutbildningen ska förstärkas med jämställdhetsaspekterna. Birgitta Ohlsson och jag själv har väckt motioner i riksdagen om att göra om obligatoriska jämställdhetsplaner. Det är en del av det som krävs enligt läroplanen. Fortbildning för befintlig personal är en tredje väg att gå för att nå verksamheten. En fjärde möjlighet är att sprida handböcker med de goda exemplen till alla skolor i landet. Har statsrådet övervägt några av dessa vägar för att nå ut? Om hon inte har gjort, kan hon tänka sig att göra det i framtiden? En tredje fråga gäller genuspedagogerna, som jag har förstått skulle vara införda i varje kommun till år 2004. Hur går det med det arbetet? Hur många kommuner har hittills infört genuspedagoger? ”

Plågad av osynliga könsmaktsordningar

Könskodar leksaker och upprätthåller seg könsmaktsordning?

Statsrådet Hallengren svarar (anf 37 och 39): ”När det gäller delegationen, som interpellationen huvudsakligen handlar om, har den ett utredningsuppdrag men också en opinionsbildande uppgift. Jag vill att delegationen använder sina 12,5 miljoner kronor till att lyfta upp jämställdhetsfrågan, att göra den synlig… Nu är det dags att sätta förskolan och de allra minsta barnen i fokus. En delegation synliggör detta arbete på ett tydligare sätt. Att synliggöra den brist på jämställdhet som råder i förskolan bland de yngsta barnen är inte på något sätt oviktigt – tvärtom.”

Brist på jämställdhet bland ett- till femåringar? En ”ojämställd struktur” bland tvååringarna? Snälla, skona oss…Vissa svenska vuxna politiker av idag tycks för övrigt faktiskt höra hemma just i förskolan, eftersom de tycks befinna sig på det intellektuella utvecklingsstadiet. Frågan är om inte ungarna är smartare?

För den som missat: genuspedagogik i svensk förskola del 1, del 2, del 3 del 4.

32 Responses to Folkpartister vill ha genus i förskolan

 1. Info skriver:

  GENUSERIET STYR DE FRIA KONSTERNA

  Genusmaffians bläckfiskarmar är oändligt långa och håller naturligtvis också KRO, Konstnärernas Riksorganisation, i ett kvävande järngrepp. Från KRO:s hemsida:

  ”BILDKONSTEN – INTE SÅ JÄMSTÄLLD SOM DEN TROR

  Snart kommer KRO, och KIFs nya bok om jämställdheten inom bild och formområdet, ´Konsten så funkar det (inte)´. Den visar tydligt flera av de tankemönster som hindrar bildkonsten från att vara jämställd.

  Författare är GENUSVETAREN Vanja Hermele, som tidigare undersökt jämställdheten inom både scenkonsten och filmen. Boken är en del av det jämställdhetsprojekt som KRO/KIF startade hösten 2008.”

  Vem tror ni f.ö. är hjältinna i senaste numret av KRO:s tidning Konstnären? Anna Odell, förstås. Avgångseleven vid Konstfackskolan, vilken som ett konstnärligt examensarbete lurade en polispatrull och bedrog en psykiatrisk akutmottagning. I tidningens firade medarbetargarnityr hittar vi figurer som Pål Hollender, Joanna Rytel, Natalia Kazmierska… Förhoppningsvis känner åtskilliga av Tanjas bloggläsare till vederbörandes om inte direkt konstnärliga så dock makabra bakgrund.

  F.ö. har jag läst ditt, Tanja, senaste inlägg med stor behållning. Jag var fullt införstådd med vad som höll på att hända redan då det begav sig, dvs. redan då det du refererar utspelade sig. Skrivit många gånger för flera år sen i olika fora om t.ex. Björntomten och Tittmyran, Birgitta Ohlsson osv. Ett biologiskt (inte biologistiskt) sundhetstecken, att du mot mångas önskan snappat upp det hela nu i efterhand och samtidigt drar fullkomligt logiska slutsatser.

 2. tanjabergkvist skriver:

  Info, du är givetvis i vanlig ordning först ut att kommentera! :-)Ja, jag var helt insnöad i min matematikforskning för några år sedan. Synd då att behöva upptäcka allt i efterhand, men frågan är om man hade kunnat förändra något redan då? Ja, kanske eftersom 2006 var valår. Hur kan en halv nation vara psykotisk? Är det miljögifterna eller D-vitaminbristen?

 3. Info skriver:

  GENUSERIET INOM SVENSKA KYRKAN

  ”FÄRRE MÄN KÄNNER KALLET TILL PRÄST

  Tar kvinnorna över prästyrket? Allt färre män väljer prästyrket. Vid prästvigningen i Lunds stift i juni var det nio kvinnor och en man som
  vigdes.” (SR 3/7 2009.)

  ”FORTBILDNING FÖR FÖRSAMLINGSPEDAGOGER

  Dagen innehåller korta föreläsningspass varvat med kreativa övningar. Fokus ligger på den egna attityden och värderingar om genus och makt.

  Syftet med fortbildningsdagen är att deltagarna ska uppleva att de har fått ny kunskap och att de fått tillfälle att reflektera över genus och makt kopplat till vardagen. — Föreläsare är Kicki Scheller, pedagog som har arbetat med jämställdhetsfrågor de senaste tjugo åren, den senaste tiden som särskilt sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen i Gotlands län. Kicki Scheller har skrivit två metodböcker utifrån ett genusperspektiv.

  22 oktober 2009 kl. 9.00-16.00 Stiftsgården Åkersberg, Höör” (Svenskakyrkan.se.)

  ”GENUSPERSPEKTIV PÅ TEOLOGI

  Författare Anne-Louise Eriksson, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och chef vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur.” (Nationella sekretariatet för genusforskning.)

  ”GUD SOM HAVER GENUS KÄR – JÄMSTÄLLDHET I KARLSTADS STIFT ÄR ETT LITET STEG FÖR SVENSKA KYRKAN OCH ETT STORT STEG FÖR KARLSTADS STIFTS GENUSARBETE

  Projektledaren för ´Jämställdhet i Karlstads stift´, Charlotte Klingestad, tycker att det är positivt att genusfrågor lyfts på de arbetsplatser inom Svenska kyrkan som valt att delta i de aktiviteter som erbjudits inom projektets ramar. Men hon tillägger att det krävts mycket arbete att komma igång och jobba med dessa frågor. Män är till exempel sällsynta projektdeltagare.

  – Om vi inte kan visa att vi bryr oss om genusfrågor påverkar det förstås människors syn på kyrkans trovärdighet, menar Charlotte Klingestad. —

  Som en följd av genusarbetet kommer Karlstads stift att bygga vidare på kvinnligt ledarskap och lyfta de erfarenheter som kommer fram i seminarierna.

  — Målgruppen för projektet är kyrkoherdar, mellanchefer, förtroendevalda inom kyrkoråd och kyrkonämnd, fackliga representanter och Karlstads stift kvinnligt forum. Jämställdhet i Karlstads stift är ett samarbete mellan Karlstads stift, Sensus studieförbund, Församlingsförbundet samt Karlstads universitet.”

  ”GÖRANDET AV GENUS OCH SEXUALITET I HÄRNÖSAND STIFT

  Den här [av Elisabeth Stenlund, Umeå universitet, författade, akademiska] uppsatsen handlar om diskrimineringsfrågor och Svenska kyrkan, närmare bestämt hur genus och sexualitet GÖRS i ett stift. Temat avgränsas till att röra ett stift, till att förstå hur diskrimineringsfrågor hanteras och upplevs av anställda i Härnösand Stift. — Genom att identifiera DISKURSIVA PRINCIPER kring genus och sexualitet de anställda förhåller sig till på sina arbetsplatser svarar jag på mina frågeställningar. Vidare ger jag ett exempel på hur det går [att] förstå dessa tankar, alltså DISKURSIVA PRINCIPER, genom en teori om genus som PERFORMATIV.”

  SVENSKA KYRKAN I PRIDEPARADEN

  ”HBT-präster sluter upp i Pridetåg. I år kommer Svenska Kyrkan att ha en egen sektion som ska gå med i prideparaden genom Stockholm —. En av initiativtagarna till det är Ann-Katrin Bosbach, lärare vid pastoralinstitutet i Uppsala. —

  – Frågor vi ställde oss var behöver vi synas och var vill vi synas och då var Pride ett självklart beslut. Sen har vi bollat det med ärkebiskopen och fått ett tydligt godkännande därifrån.” (Radio Uppland.)

 4. QED skriver:

  Intressant. Vilka märkliga liberaler vi har. Vad är den ideologiska grunden?

  Info: Här är en kommentar till KROs jämställdhetsprojekt

  http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.10246370

 5. anonymous skriver:

  Den ideologiska grunden torde stå att finna i böcker som ”1984”, ”Du sköna nya värld”, eller ”Det kommer en dag”.

  En mycket tacksam metod för att införa ett totalitärt samhälle, är att spela på fördomar, rädsla, och starka känslor.
  Många kvinnor är rädda, ett tacksamt utgångsmaterial.
  Dom som inte är rädda, t.e.x de prostituerade, går det att omyndigförklara, pariaförklara, och förbjuda att betala för deras tjänster, med motiveringen att man vill skydda dom !!!
  Fullt så dum är jag inte. Jag ser fascistiska svin, dom är inte osynliga för den som vill öppna ögonen,
  och kommer ihåg Sveriges historia.
  Diktaturer har alltid byggts på dom som låter sig skrämmas, eller låter sig ”beskyddas”.

 6. anonymous skriver:

  Varför är minst halva nationen psykotisk ?
  Det kräver väl en analys liknande vad som skulle gjorts på Tysklands befolkning.
  Är det rysskräcken som äntligen får blomma ut i sin fulla kraft ? Möjligheten att få anfalla världens fattigaste länder skapar glädjefnatt ?

  Skådespelet 9/11 som talar till den gamla korstågsandan ? Vore det inte lämpligare att lära ut Newtons mekanik till barnen, våra riksdagsmän torde vara obildbara där,
  det glimmar mera rovdjurständer än intellekt från dom.

 7. Info skriver:

  NI MISSADE VÄL INTE DETTA VIKTIGA GENUSFÖREDRAG?

  ”ALTERNATIVA FAMILJER, RELATIONSANARKI OCH FLERSAMHET BLAND UNGA QUEERAKTIVISTER

  Fanny Ambjörnsson, socialantropolog vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, talar om sin pågående forskning om livsvillkor och motståndsstrategier bland unga hbt-personer. Hur hanterar unga queeraktivister samhällets normer kring genus och sexualitet? Vilka skillnader finns gentemot tidigare generationer hbt-aktivister? Och vad har familjen med saken att göra? I samarbete med ABF Botkyrka-Salem. Fri entré.

  Plats: Mångkulturellt centrum, Fittja gård, Fittja
  Datum: 2009-3-26
  Tid: 18-20”

 8. Jonas skriver:

  Och fortsättning följer.
  AV Fanny Ambjörnsson
  ”Projektbeskrivning
  Studien handlar om genusskapande bland barn i förskoleålder (företrädesvis 0-2 år). Fokus ligger på relationen mellan föräldrar och de bilder av barndom och föräldraskap som familjerna omges av. Studien bygger vidare på mitt avhandlingsarbete och dess insikter om att genus ständigt skapas och omskapas i vardagliga relationer människor emellan (Ambjörnsson 2004). En annan insikt från avhandlingsarbetet var vikten av att länka skapande av genus med föreställningar om sexualitet. Även i denna studie kommer alltså föreställningar om genus och sexuell identitet att vara centrala. Syftet är att undersöka hur sådana föreställningar uttrycks i relationer mellan små barn och deras föräldrar; hur bilden av den ”goda föräldern” är nära sammanvävd med föreställningar om manligt och kvinnligt, moderligt och faderligt, samt hur dessa idéer i sin tur inverkar på barnen och deras genussocialisation. Vilka idéer om normalt föräldraskap finns i omlopp? Hur betraktas de föräldrar som har en avvikande sexualitet eller en alternativ familjebildning? Vilka idéer om normal genusidentitetsutveckling presenteras och hur tänker man kring det barn som avviker genusmässigt? Framför allt: hur ”görs” genus i samspel mellan barn och föräldrar.

  Metoden jag använder är deltagande observation och intervjuer. Den empiriska utgångspunkten är tre huvudsakliga arenor: Öppna förskolan, Barnavårdcentralens s.k. föräldragrupper och olika parklekar. Dessa miljöer är tillgängliga och i någon mån offentliga platser där föreställningar om genus, sexualitet, barndom och föräldraskap uttrycks, förhandlas, reproduceras och omskapas föräldrar och barn emellan.”
  SLUT CITAT

  Intressant är också 0-års starten

 9. QED skriver:

  Någon kommenterade denna artikel om genuspedagogik

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/04/ehrenberg-svarar

  med

  ”Könet är ingen social konstruktion det är ett biologiskt faktum, dessutom tycker jag personligen att allt det här exprimenterandet med våra barn är osmakligt lebensborn läger för genus sen eller?”

  (kommentar #11.)

  Skarp kommentar.

 10. Info skriver:

  OJÄMSTÄLLT PARFÖRHÅLLANDE

  Alla journalister och genusmedvetna personer i Sverige vet vem Fanny Ambjörnsson är. Men vem är Ingeborg Svensson? Ingen vet. Hur hänger detta ihop? Tillämpar Fanny möjligen någon härskarteknik och trycker tillbaka sin partner Ingeborg för att framhäva sig själv?

  Några rader från Aftonbladet 2006:

  ”Mark Levengood och Jonas Gardell blev föräldrar igen i tisdags. Tillsammans med ett lesbiskt par fick de då en dotter. — Forskaren Fanny Ambjörnsson är biologisk mamma. —

  Biologiska föräldrar till lille sonen Amos, 3, är Ingeborg Svensson, 40, och Jonas Gardell. Nu var det Marks tur att bli pappa – tillsammans med den andra partnern Fanny Ambjörnsson, 32. Hon forskar i socialantropologi vid Stockholms universitet och har skrivit flera böcker. – De har länge pratat om att även de vill bli föräldrar, säger en källa i parens närhet. —

  Mark Levengood och Fanny Ambjörnsson blev föräldrar till en dotter i tisdags. Bonusföräldrar är deras respektive partners Jonas Gardell och Ingeborg Svensson. —

  Rikard Wolff, 47, blev pappa i september förra året till en dotter, Ella. Mamma är Jonas Gardells syster – dokumentärfilmaren Stina Gardell, 40. Hon har även gjort en dokumentär om barn i homosexuella relationer.”

 11. tanjabergkvist skriver:

  Anonymous, ja det stämmer att en uppskrämd massa är lättmanipulerad…

  Info, ha ha – jo vi missade det föredraget! Hur hittar du allt? 🙂

  Jonas,
  varifrån kommer den texten, har du länk? 0 år, ja det var ju lustigt, men det tar säkert bara några sekunder att ”göra genus” på nyfödda, en omedveten genusblick kan förstöra barnet för all framtid och socialisera in det i genusfängelset, typ…

  QED,
  just det Newsmill ja, har inte hunnit läsa där på ett tag, det var ett bra svar.

 12. Anders skriver:

  Jag trodde att Cecilia Wigström var en vettig människa… Jag har ju t.o.m. prenumererat på hennes nyhetsbrev!
  Visserligen är hon folkpartist, men ändå…

 13. QED skriver:

  Foliehatt?

  Det kan också vara någon gammal kvinnoförbundsdissident som försöker dölja privat innehav av parabolantenn 🙂 Socialdemokraternas kvinnoförbundsordförande Maj-Britt Theorin verkade ju i riksdagen på 80-talet för ett förbud mot privata parabolantenner och satellitmottagare. Förhoppningsvis blir genusjönseriet lika världsfrämmande om 20 år.

 14. tanjabergkvist skriver:

  Anders, du kanske blandar ihop henne med en annan folkpartist med snarlikt namn, nämligen Cecilia Wikström?
  Här Cecilia Wigström och här Cecilia Wikström.

  QED,
  ja det skulle vara intressant att tänka hur debatten ser ut om 10-20 år, men jag vågar knappt det. 🙂

 15. Anders skriver:

  Nej, usch! Jag avskyr Cecilia Wikström.

 16. Dexter skriver:

  Har följt din blog nu en tid och jag blir lika mörkrädd varje gång jag läser om det som du har rotat fram ur arkiven. Önskar jag hade tid att gå igenom alla dessa rapporter men jag får hålla mig till det du letar fram.

  Keep up the good work!

 17. Anders skriver:

  Tanja Bergkvist skrev: ”Hur kan en halv nation vara psykotisk?”

  Jag vet inte riktigt vad du menar med ”psykotisk”? -det handlar ju knappast om något sjukdomstillstånd hos halva befolkningen.

  Vi får vår kunskap om världen delvis genom att iaktta andra inkl. genom att lyssna på vad andra säger.

  Om t.ex. ”alla säger” att vi går mot en ny istid (eller global uppvärmning) – så köper de flesta detta. Om ”alla säger” att könsroller blott är en ”konstruktion”, så köper de flesta detta – i varje fall känner sig gemene man lite försagd och inte pigg på att ställa sig upp och säga emot, när ”alla säger” att det-är-så-här.

  Utan en levande debatt, där motstridiga åsikter kommer till tals – dvs just det som SAKNAS i Sverige – så blir människor mer försagda.

  Bisarra fanatiker kan i en sådan situation vrida utvecklingen vart som helst, eftersom de inte öppet tvingas försvara sin griller. Det finns tyvärr inga gränser för galenpannors dårskap, eftersom en avsaknad av självkritik är en del av deras personlighet.

  Det speciella med Sverige är den konforma kollaborationen mellan politiker av (förment) olika kulör och extremt samstämmiga media vilka tillsammans ser gillande på att skattemedel ad libitum används till att bygga ett finmaskigt nätverk av samverkande myndigheter, institutioner, råd, skattefinansierade intresseorganisationer, skattefinansierade inspektörer/konsulenter osv etc i syfte att implementera den förkunnelse som skall genomdrivas och implementeras – dvs praktiken ett totalitärt upplägg.

 18. QED skriver:

  F.K.:debattartikel i Aftonbladet på temat

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article5545210.ab

 19. Camilla Lindberg skriver:

  Tyvärr blir jag inte det minsta förvånad, jag minns allt för väl debatten i våras då Liberala Kvinnor menade att jag inte hade rätt att kalla mig liberal om jag inte var feminist!! Visst är det tråkigt att folkpartiet har kidnappats av den politiskt korrekta skaran som lever med genusglasögon.
  Men, det finns andra folkpartister också…
  Camilla

 20. Erik skriver:

  Camilla:

  Det är väl snarare tvärtom? Det är väl närmast omöjligt att stå för sant liberala värderingar om man dras med i alla tvångstankar som feminismen verkar ha gällande hur slutresultatet måste se ut? Men hur vanligt är detta i folkpartiet egentligen idag? Finns det något hopp överhuvudtaget? Jag lyssnade på den där killen med glasögon som talade på SVT debatt och han lät ju som en vänsterpartist i sina analyser. Jag har allt svårare att se några ideologiska skillnader i partierna för feminismen agerar ju oberoende av partitillhörighet. Det var en himla tur de bildade Fi eftersom att gå ut öppet med dessa värderingar var det dummaste de kunde göra.

 21. tanjabergkvist skriver:

  Tack Dexter! Var inte meningen att göra dig mörkrädd, eller jo förresten, det är meningen att folk ska tappa hakan, få mardrömmar och sedan organisera sig mot eländet! 😉

 22. tanjabergkvist skriver:

  Anders, ja så är det. Med ”psykotisk” menar jag egentligen att de är hjärntvättade till den grad att de tappat verklighetsförankringen. Men kanske inte på samma sätt som en psykotisk patient, rent medicinskt sett. Men precis som du säger, om ”alla” har denna verklighetsuppfattning och verkligeheten därför i sig är sjuk så kanske man inte kan kalla de genusfrälsta för psykotiska längre…

 23. tanjabergkvist skriver:

  QED, kommentar till AB-artikeln: suck. Låt detta folk, eller snarare delar av det, gå under i sin egen dumhet. När ska statsapparaten sluta ge idiotin konstgjord andning?

 24. tanjabergkvist skriver:

  Ja Camilla, som tur är! 🙂 Här är Newsmilldebatten som gick, fler artiklar till i högerspalten, för den som är intresserad: http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/09/visst-kan-man-vara-liberal-utan-att-vara-feminist

 25. tanjabergkvist skriver:

  Erik, menar du Fredrik Malm? Han var ju med i Debatt om jämställdhet om jag minns rätt, och sa motsägelsefulla och konstiga saker, som om han vore just en vänsterpartist. ”Jag är den som tycker mest synd om alla”, typ. Han såg inte ut att vara en dag över 20 för övrigt, så det är inte trovärdigt när han uttalar sig om genus i förskolor och strukturer. Han hade troligen pluggat in Fi:s eller V:s partiprogram.

 26. Erik skriver:

  Tanja:

  Jupp helt rätt, guldstjärna i kanten för den gissningen. Det var Fredrik Malm jag menade som satt i brillor och såg allmänt rädd ut. Jag kunde inte fatta att den mannen skulle föreställa folkpartist. Den enda skillnaden mellan honom och de värsta kommunistiska radikalerna var ju att han var mer försiktig när han drog slutsatser om vad som skulle göras. De hade exakt samma diskrimineringsvinklade offeranalys i övrigt. Jag kan dock inte hålla med om att han inte såg ut att vara äldre än 20, däremot kan jag förstå du tyckte det för det sken ”liten pojke” av honom. Det tyckte för övrigt en av mina kompisar också även om han formulerade sin åsikt om Malm på ett betydligt mindre artigt sätt.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha, ok. 🙂 Ja, jag skulle ju aldrig vara oartig förstås. 😉

 28. […] Birgitta Ohlsson (fp) var pådrivande, vilket man kunde se i samma interpellationsdebatt som jag bloggade om för ett tag sedan, och som följde på interpellationen 2003/04:63 där Birgitta Ohlsson vill […]

 29. Alex Birch skriver:

  En i grunden felaktig vanställning bland våra politiker, både på höger- och vänsterkanten, är att sociala reformer måste vara statliga till sin natur. Det går inte att genom taxering och morot-pinne-metoder tvinga människor till att leva jämställt. Vi behöver en ny social kultur och den kommer inte från Farbror Staten utan från människorna som lever i Sverige.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex, instämmer, men de ger sig inte, det är därför metoderna blir alltmer tvångsliknande (eller så försöker man locka med pengar och andra morötter, alternativt ge dem som inte beter sig förväntat skuldkänslor), allt i tron att folk i gemen inte är tillräckligt ”upplysta” eller något. Ja, det behövs verkligen en ny social kultur, har också insett att det är en förutsättning för att få rätsida på saker & ting.

 31. […] Folkpartister vill ha genus i förskolan […]

 32. […] Folkpartister vill ha genus i förskolan […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: