En ekologisk genusfråga

Många med doktorsgrad ifrågasätter genustramset

Många med doktorsgrad ifrågasätter genustramset

Först vill jag bara uppmärksamma att SVD Brännpunkt igår publicerat en replik av tekn dr Andreas Dahlin med titeln Kvotering är könsdiskriminering på organiserad form” till den ursprungliga artikeln ”Högskolan är inte jämställd” skriven av representanter för Delegationen för jämställdhet i högskolan. En kommentator på bloggen (Gustaf) tipsade mig om ett två år gammalt protokoll från ett möte vid Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet. Under ett möte 2007 presenterades ett förslag till jämställdhetsplan som efter diskussion i styrelsen fastställdes enligt förslaget. Dock begärde en professor, Christer Löfstedt, att få bilaga en anteckning i protokollet, som återfinns i länken ovan. Löfstedt är ansvarig för forskning och forskarutbildning vid avdelningen för kemisk ekologi/ekotoxikologi och har en imponerande akademisk CV.

En eloge till denna professor som haft mod, kunskap och handlingskraft nog att gå emot det politiskt korrekta genusetablissemanget som successivt och målmedvetet infiltrerat all verksamhet i det här landet! Det är minsann inte var dag man ser en professor öppet sätta sig på tvären mot det genusindustriella komplex som kommit att genomsyra allas vår vardag, eller som kommentatorn QED på bloggen så träffande benämnde denna fanatiska pöbel – StaGePo – Statliga Genus Polisen!

Genusperspektiv på ekologiska ärtor

Genusperspektiv på ekologiska ärtor

Här är institutionens checklista som ska användas vid tillsättning av arbetsgrupper och som måste skickas in till jämställdhetsgruppen. Här är nuvarande jämställdhetsplan. Ha i åtanke att detta inte är något unikt för denna institution – uppdraget kommer från högre ort och resulterar i liknande dokument vid alla institutioner! Nuvarande jämställdhetsplan ovan är antagen 2008 och det är med bakgrund av denna (förvisso uppdaterade version) man ska förstå professor Löfstedts anteckning till protokollet angående förslaget till jämställdhetsplanen, som innehåller många kloka ord – jag citerar några utvalda delar:

”Det hade naturligtvis varit bekvämare att hållningslöst tillstyrka förslaget till ”Jämställdhetsplan för Ekologiska institutionen” än att göra en principiell markering genom att avstå från att rösta. Därmed skulle jag inte heller ha öppnat mig för kritiken att jag kanske är emot jämställdhet!? Men jag försäkrar er att man kan vara kallsinnig, ja rent av negativ, till jämställdhetsplaner och ändå vara för jämställdhet.”

”Jämställdhetsplanen för Ekologiska institutionen (och jämställdhets-arbetet vid universitet i stort) ansluter sig idémässigt till en form av strukturell jämställdhet som hyllar lika utfall för olika grupper – oavsett relevanta fakta utöver grupptillhörighet. För mig däremot handlar jämställdhet om jämställdhet mellan individer och att motverka uppenbar diskriminering – jämställdhet i betydelsen att vara mot diskriminering och för lika möjligheter vid likvärdig meritering. När diskriminering inte kan påvisas anser jag det vara en bättre väg att i största möjliga utsträckning bortse från egenskaper som kön och etnisk tillhörighet. Jag kan således inte ge mitt stöd till en jämställdhetsplan vars övergripande mål är att ”uppnå jämn könsfördelning i grundutbildning och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser”. Den sortens sociala ingenjörskonst undervärderar personliga egenskaper, människors förmåga till fria val och möjligheten till förändringsarbete baserat på saklighet och samarbete.”

Liksom vissa grodor bär genusteorierna på ett gift

Liksom vissa grodor bär genusteorierna på ett gift som förvirrar sinnena och motverkar äkta jämställdhet

”Jag vill till och med påstå att ”genusperspektivet” och det ständiga framhävandet av könets betydelse i alla möjliga och omöjliga sammanhang är ett gift som numera försvårar umgänget mellan män och kvinnor på arbetsplatsen och i samhället i övrigt och som främjar osaklighet och godtycke i tillsättning av tjänster och utdelning av forskningsanslag. Förslaget till jämställdhetsplan för Ekologiska institutionen kan synas harmlöst i sammanhanget. Uppsåtet är ju ändå vällovligt; att skapa en ”bättre” arbetsplats för arbetstagarna. Men ändamålet helgar inte medlen. I mina ögon kommer de föreslagna åtgärderna att motverka sina syften och vi skall inte okritiskt låta oss ryckas med av en rörelse bara för att den ligger i tiden.”

Som professor i Lund vet han vad han talar om när det kommer till jämställdhet i undervisningssammanhang – det handlar inte längre om att (vilket ju är självklart) att bemöta människor på ett respektfullt sätt oavsett kön, utan här handlar det om att köns- och genusperspektivet ska integreras i det konkreta kursinnehållet (den så kallade genuscertifieringen) – något som varken universitetslärarna eller genusexperterna vet hur det ska gå till. Därefter konkretiserar professor Löfstedt sin kritik (se resterande synpunkter i protkollet):

* Att upprätthålla en jämn fördelning mellan inbjudna manliga och kvinnliga föredragshållare måste rimligen vara underordnat institutionens vetenskapliga mål.

* Att skapa nätverk med framgångsrika kvinnor är lika förkastligt som att skapa nätverk med framgångsrika män – om rekrytering sker baserat på kön och inte på kompetens.

* Beträffande årliga jämställdhetsföredrag ”med inbjuden expert inom området” tror jag att det kanske kan vara värt att damma av tanken om den ”kognitiva tillgängligheten”. Istället för att inbjuda företrädare för det genusindustriella komplexet som lever på att marknadsföra könsfrågan som ett problem bör kanske antagonisterna och de intellektuella debattörerna inbjudas?

* Obligatorisk ”utbildning som behandlar jämställdhet i undervisning” för alla lärare betackar jag mig för. Frivillig utbildning som problematiserar både jämställdhetsbegreppet och den politiska strävan efter strukturell jämställdhet är jag däremot positiv till – men bara som ett av flera möjliga inslag i personalens vidareutbildning!

* Hemsida om jämställdhetsarbetet är ett projekt som platsar i den allmänna uppryckningen av hemsideskulturen vid institutionen och kräver ingen jämställdhetsplan.

Genuskvarnen (som är en illa dold fallossymbol) mal på

Genuskvarnen (som är en fallossymbol) mal på...

”Under många år handlade Sydsvenskans bevakning av professorsinstallationerna vid Lunds universitet huvudsakligen om antalet kvinnor bland de nyinstallerade. Jag är så oerhört trött på genus-tugget, på sökandet efter motsättningar mellan könen och universitetets följsamhet mot politikernas påbud om jämställdhetsplaner hit och mångfald dit. Det bekymrar mig mycket att många av universitetets bästa krafter ägnar så mycket tid åt dessa frågor istället för att forska och undervisa. Min reaktion i det rådande klimatet är därför att anamma en strategi av ”civil olydnad” och om detta inte förslår återstår väl bara att gå i inre exil. ” Kommentar överflödig. Jag kunde inte sagt (skrivit)  det bättre själv! 🙂

22 Responses to En ekologisk genusfråga

 1. Anders skriver:

  ”Att upprätta en lista över docentkompetenta vid institutionen för att undvika att ”kognitiv tillgänglighet” kommer till uttryck vid tillsättning av arbetsgrupper etc. …”

  Vad betyder det? Vad åsyftas här med ”kognitiv tillgänglighet”?

  Via Google:

  ”Med begreppet kognitiv tillgänglighet menas de möjligheter läromedlet ger olika individer att ta till sig och förstå innehållet utifrån ett begreppsmässigt och språkligt perspektiv.”

  http://www.spsm.se/Bidrag/Produktionsstod/

  Eh…? Om nu ”kognitiv tillgänglighet” betyder lättbegriplig – vad är det för lättbegriplighet som bör undvikas/undertryckas på Ekologiska institutionen??

 2. rogerklang skriver:

  Jag kom att tänka på ett möjligt tillvägagångssätt för att åstadkomma jämställdhet på universiteten inom en inte alltför avlägsen framtid, samtidigt som man tillfredsställer universitetens fakultetsoppositionella mot genusforskarna. ”Blinda” alla ansökningar från kön, nationalitet, ålder, ras, religion, handikapp och kulturell tillhörighet! Alla som är emot detta förfarandesätt måste per definition mena att det finns skillnader i kompetens mellan alla eller några av ovanstående kategorier av människor. Jag är själv emot det, eftersom jag tror att det finns skillnader mellan en del av dessa grupper, som kvinnor kontra män till exempel! Fast jag tror samtidigt att de manliga professorerna är mänskliga nog att förbise en del av dessa skillnader genom självvald positiv särbehandling vid tillsättningar av kvalificerad personal, inte tvärtom att de skulle motarbeta kvinnor och/eller invandrare, som genusforskarna utgår ifrån. Men genusforskarna hävdar så gott som unisont att det inte finns några skillnader mellan åtminstone gruppen män kontra kvinnor. Upp till bevis, blinda åtminstone könet!

 3. Erik skriver:

  Anders:

  ”Vad betyder det? Vad åsyftas här med ”kognitiv tillgänglighet”?”

  Jag tror det betyder ”första bästa person du själv kommer på”. Dvs om man anställer första bästa så begränsas kandidaterna av andra faktorer än meriter och fakta. Det står ju samma sak angående jämställdhetsföredrag att det kanske inte är det bästa för jämställdheten att bjuda in företrädare för sig själva (genuskomplexet) att föreläsa på ämnet utan snarare antagonister och intellektuella. Det står även att genuskomplexets företrädare undervärderar fria viljan såväl som lågprioriterar kvalitet i forskningen.

 4. Info skriver:

  SVERIGES RADIO ÄR UPPRÖRD SOM VANLIGT

  ”KÖNSROLLER PÅ FÖRÄLDRASAJTER
  Varför handlar det så mycket om mammor på föräldrasajterna? SKAPAR SAJTERNA STEREOTYPA KÖNSROLLER? Debatt mellan Markus Ridung, frilansjournalist och småbarnspappa och Kristin Gunnarsson chefredaktör och ansvarig utgivare för nätsajten Allt om barn.” (P1 Morgon 21/7.)

 5. Ya Krivetko skriver:

  rogerklang:

  Jag skulle säga att ditt förslag är orealistiskt.
  Det går hellt enkelt inte att dölja personligheten
  vid en ansökan om en universitetstjänst. En av de
  viktigaste meriterna vid en sådan ansökan är
  publikationslista. Därefter kommer obligatoriska
  intervjuer. Och en sak till är att vid sidan om
  kärnverksamheter (forskning och undervisning) måste
  man också vara säkert på att den nya personen kommer
  att kunna fungera som en kollega.

  Min erfarenhet säger att alla ”jämställdhetsvisoner”
  misbrukas numera hela tiden. T.ex. för några månader sen
  diskuterades doktorandsantagning på min institution.
  Institutionens representant i fakultetens
  jämställdhetsgrupp sade då något som: ”På grund av
  jämställdhetsplan måsta kvinnliga sökande som
  ha tillräklig kompetens vara med i diskussionen mer
  eller mindre hela tiden” (dvs även om vi pratar om
  bara en tjänst och det finns fem mycket mer kompetenta manliga sökande). Och det är bara ett exempel av flera.

 6. Jocke skriver:

  Ju mer jag läser om dessa genuspedagoger, jämställdhetgrupper och utnämnda genuskontrollanter, ju mer inser jag att de uppträder exakt som politruckerna i forna Sovjetunionen. Det handlar om politiskt tillsatta ideologer som mot bättre vetande och mot omgivningens vilja tvingar på människor en icke önskad politisk ideologi. Att dessa fullständiga dårar får härja fritt är en skam för vårt land och en katastrof för samhället i stort. Hur mycket tid och pengar plöjs inte ner i detta vansinnets svarta hål? Tur att du Tanja, och andra med insikt och vass penna, skriver om detta intellektuella haveri. Det är som om en kollektiv mentalsjukdom har drabbat de styrande.

 7. tanjabergkvist skriver:

  Anders, jag blev också konfunderad där, har inte heller helt klart för mig hur det ska tolkas.

  Roger, jag tror vissa arbetsgivare redan kör med anonyma ansökningar, men kanske inte vid universitetet. Jag menar, det går inte. Vetenskapliga artiklar måste bedömas – och där framgår namnet.

  Info, ja det var en artikel om det i DN debatt: http://www.dn.se/opinion/debatt/forlegade-konsroller-vacks-till-liv-igen-pa-natet-1.914343

  Jocke,
  ”kollektiv mentalsjukdom” – det var en bra beskrivning! 🙂

 8. Access skriver:

  Tanja: ”Info, ja det var en artikel om det i DN debatt: http://www.dn.se/opinion/debatt/forlegade-konsroller-vacks-till-liv-igen-pa-natet-1.914343

  Frågan är om det numera är tillåtet att skildra verkligheten som den ser ut, eller om varje skildring måste beskriva ett idealtillstånd godkänt av ett fåtal könsfixerade idealister?

  Jag menar, det skribenten upprörs över är antagligen bara beskrivningar över faktiska tillstånd. För att bli upprörd över dem måste man ha bestämt sig för att de faktiska tillstånden är ”fel” – dvs alla de människor som skapar nuläget gör ”fel”.

  Vem är han att döma sina medmänniskor beteende på det sättet? Det är ett oerhört översitteri från hans sida!

 9. Erik skriver:

  Access:

  Jag tyckte det var konstigt att det var enbart bloggar som skribenten hoppade på. Han borde väl isåfall först läsa och analysera vad som skrivs i tidningarna/magasinen på området samt titta på TV-programmen? Bloggar tenderar ju att utgå från existerande information så deras representation blir logiskt samma som i den massmedia de kommenterar på ämnet. Därmed så hamnar frågan på ett förutsägbart område, marknaden. Säljer tidningar med fler pappor mer eller mindre? Om de säljer mindre vem skall betala underskottet? Skall genusvetarna och regeringen betala ur privat ficka eller skall vi finansiera deras behov att ha smörgåsbordet fullt av saker få människor gillar?

 10. Info skriver:

  TACK FÖR DN-LÄNKEN, TANJA!

  Här kan ni kontakta ”Marcus Ridung, kulturvetare, frilans, stolt pappa”:

  http://www.tidskriftentid.se/sidor/kontakt.html

  Trots sin uppblåsta besserwisserframtoning har han dålig koll på bloggvärlden. Den första blogg han borde ha analyserat i sammanhanget är enligt mitt förmenande Tanjas blogg.

  Eller tror ni att han har eller har haft en aning om den i våras avlidne, mycket uppskattade Kurt Lundgrens produktion? Som fortfarande, åtminstone delvis, ligger kvar på nätet. En orädd man, som ibland kunde uttala sig hårresande inkorrekt både om könsdressyr av andras barn och om svensk radikalfeminism. Exempel från 2009-03-04:

  ” När jag tittade på debatt i TV med Janne Josefsson om jämställdhet fanns det ett helt hysteriskt fruntimmer med, Hultman nånting, kanske Kristina, som förklarade att hon nu levde samman med en kvinna och sedan kom det knulla och kåt och andra könsord, de ramlade ur truten på henne som ärtorna ur en strut.

  Uschekta, men jag är gammaldags, jag blir generad när jag hör en kvinna tala så, jag rodnar över hela kroppen och blir på nåt sätt helt avtänd.

  För övrigt verkade alla feminister helt hysteriska, även mannen med de stirrande ögonen, Fredrik Malm; ytterligare en egenskap hos hysteriska feminister är att de samtliga har turbotrut och glödande ögon. Medan alla andra talar om dessa svåra ting med lite eftertänksamhet och aningen trögt babblar feminister på i vansinnig fart, de är omöjliga att stoppa, som denna fru Hultman, som verkligen gav turbotruten ett fult anlete.”

  http://kurtlundgren.webblogg.se/2009/march/som-man-blir-jag-generad-av-fula-ord.html

 11. Anders skriver:

  Kurt Lundgren skrev: ”.. ytterligare en egenskap hos hysteriska feminister är att de samtliga har turbotrut och glödande ögon”

  Kurt Lundgren – vars frånfälle lämnar ett stort tomrum – beskriver fanatiska förkunnare av ett evangelium.

  Fanatiska predikanter – med skiftande förkunnelse mullor, jesuiter, ”Kristi brud” osv – har glödande ögon och turbotrutar.

  S.k. genusvetenskap är inte vetenskap.

  Det rör sig om en genusväckelse, som förkunnar ett genusevangelium.

  Detta genusevangelium implementeras av ett (i skattemedel badande) genusindustriellt komplex, vilket bl.a. sysselsätter en kader av fanatiska genuspredikanter och beslutsamma genuskommissarier.

  —–

  Sannolikt är kvinnor (i genomsnitt) mer mottagliga för väckelse och evangelium.

  Det var fler kvinnor (än män) som engagerade sig i frikyrkorörelsen medan motsatsen var fallet för nykterhetsrörelsen.

 12. tanjabergkvist skriver:

  Access, ja så är det. Och förstod han inte att det där om IKEA troligtvis var menat som ett SKÄMT? Mentaliteten i det här landet blir alltmer absurd. Har man inga reella problem så…

  Erik, vi finansierar det ju redan. Kommer att tänka på den där broschyren som en fotbollsklubb för barn producerat och delat ut till skolelever och som genusvetare, eller i alla fall någon person, inkom med klagomål på att det var tre pojkar på bilden och ingen flicka. Fotbollsföreningen fick dra in broschyren, och på frågan om de nu skulle göra en ny broschyr med jämn könsfördelning på bilderna svarade ordföranden: ”Nej vi vågar inte göra någon ny broschyr, vi vill inte riskera att vårt budskap misstolkas” Kan inte hitta länken nu men jag minns att jag skickade länken till Pär Ström, som bloggade om det för några månader sedan.

 13. tanjabergkvist skriver:

  Erik, här är länken (det var visst lärarna som slog larm att bilden inte var bra ”ur ett genusperspektiv”): http://smp.se/sport/osterbilden-som-uppror-lararna(1350307).gm

 14. tanjabergkvist skriver:

  Info, jag skrev också om den debatten – här 🙂 : https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/05/genustrumpeten-ater-pa-tapeten-nu-i-tv/

  Dock går inte programmet att se längre på webben.

 15. […] “Jämställdhetsplanen för Ekologiska institutionen (och jämställdhets-arbetet vid universitet i stort) ansluter sig idémässigt till en form av strukturell jämställdhet som hyllar lika utfall för olika grupper – oavsett relevanta fakta utöver grupptillhörighet. För mig däremot handlar jämställdhet om jämställdhet mellan individer och att motverka uppenbar diskriminering – jämställdhet i betydelsen att vara mot diskriminering och för lika möjligheter vid likvärdig meritering. När diskriminering inte kan påvisas anser jag det vara en bättre väg att i största möjliga utsträckning bortse från egenskaper som kön och etnisk tillhörighet. Jag kan således inte ge mitt stöd till en jämställdhetsplan vars övergripande mål är att ”uppnå jämn könsfördelning i grundutbildning och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser”. Citat; Professor Christer Löfstedt, Lunds universitet. Löfstedt är ansvarig för forskning och forskarutbildning vid avdelningen för kemisk ekologi/ekotoxikologi. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/20/en-ekologisk-genusfraga/ […]

 16. tanjabergkvist skriver:

  Anders, ”genusevangelium” som ”sysselsätter en kader av fanatiska genuspredikanter och beslutsamma genuskommissarier.” – ha ha! Det var mycket välformulerat! 🙂

 17. Erik skriver:

  Tanja:

  Jo den där händelsen kommer jag ihåg från debatterna på hans blog. Det var en tämligen absurd debatt från början. Bäst blev det när någon kom på tanken att säga att barnen lika gärna kunde vara flickor. Det syns ju inte på bilden om de är pojkar eller flickor. Men om vi bortser från könsfördelningen finns ju ett ännu värre argument

  ”Bilden innehåller aggressiva uttryck och inte alls den fair play som vi jobbar med varje dag på skolan.”

  Nämen Oj! Bilden råkar visst innehåller aggressiva uttryck (sådana som förekommer i typ, riktiga världen?) och inte alls vad de jobbar med varje dag på skolan? Inga dåliga indoktrineringsvibbar man får. Personligen tyckte jag inte bilden var särskilt bra vald (av helt andra mer relevanta anledningar) men argumenten de lärarna hade mot bilden är ju horribelt dåliga.

 18. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ja den här överkänsligheten för minst lilla ”orättvisa” (som vissa uppfattar det) har dåligt överlevnadsvärde. Hur kommer den uppväxande generationen att kunna hantera just det du nämner – det verkliga livet? Vi ser ju redan effekterna iofs, alla känner sig diskriminerade – man har vuxit upp i tron att man har rätt till allt (utan ansträngning givetvis), och i detta ”allt” ingår bla en universitetsutbildning (som man har rätt att ”få”, inte ”skaffa sig med hårt arbete i fem år”) och mycket annat, och så har man givetvis rätt att må bra (om man blir fet av Mc Donalds mat borde de stämmas, som i USA), rätt att leva tills man är 85, rätt till rättvisa osv osv… Svenskarna kommer att bli totalt utkonkurrerade av ambitiösa asiater, snacka om att göra sitt eget folk en otjänst och handikappa det. Och genuseriet är en del av allt detta och förstärker tendenserna.

 19. Alex Birch skriver:

  Ny favoritterm: ”genusindustriellt komplex”. Hah, klockrent, för det är precis vad det är, en sorts byråkratisk industri för vänsterideologer.

 20. […] En ekologisk genusfråga & Ett skräckexempel på […]

 21. ordurjord skriver:

  Så tråkigt att jag inte sett detta inlägg tidigare. För jag måste ju verkligen skicka dig en kommentar. Kan kanske förtydliga något om jämställdhetsplanen. Du antyder att Ekologiska Institutionens Jämställdhetsplan tillkommit på uppdrag från högre ort. Och där måste jag verkligen rätta dig. det var jag och min kollega, båda yngre disputerade, kvinnliga forskare på institutionen som drev på att institutionen skulle ha ett aktivt jämställdhetsarbete, av den enkla anledningen att majoriteten av de disputerade kvinnorna kände sig diskriminerade på ett eller annat eller flera sätt. Vi upptäckte i detta arbete att institutionen faktiskt var ålagd att ha en jämställdhetsplan, vilket också blev resultatet. Jag var extremt noga med att planen skulle vara ett aktivt dokument framtaget utifrån institutionens behov och situation. Vi ville absolut inte ha en plan som kopierats från annan arbetsplats. Vår plan förankrades i vår verksamhet. Planen har definitivt ökat jämstälddhetsarbetet, medvetenheten om jämställdhet och ämnet är mer levande och mindre tabubelagt än tidigare. Att sedan jag, ovan nämnda kolelga samt ett flertal av de kvinnliga disputerade forskarna på insitutionen har valt att lämna insitutionen visar att det fortfarande finns ENORMT mycket kvar att göra innan man kan kalla ekologiska institutionen en jämställd arbetsplats. Christer Löfstedts avståndstagande från jämställdhetsplanen vill jag inte kommentera. Men en jämställdhetsplan behövs och gör nytta! Som EN del i arbetet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: