Brand i Genusland

Hur behåller man sin genusmedvetenhet under en brand?

Hur behåller man genusmedvetandet under en brand?

Brandförsvaret anser att det är viktigt att räddningstjänsten speglar den mångfald som samhället består av ”både för att vi ska kunna lösa vårt uppdrag och för att skapa en arbetsplats som är fri från diskriminering och trakasserier”. Hur rekryteringen av HBT-personer underlättar släckningsarbetet framgår  inte, men det är väl rimligen det som avses med ”vårt uppdrag”. Eller har även brandförsvaret liksom skolan  ändrat synen på sitt huvuduppdrag? Lärarnas Riksförbund ger i dagarna tex uttryck för åsikten att: ”Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning. Man kan fråga sig om det är möjligt att vara en bra lärare om man inte är sann mot sig själv och öppen med sin sexuella läggning.”

Det sexualiserade koordinatsystemet

Det sexualiserade koordinat-systemet

Ja, just det – en lärare måste givetvis vara öppen med sin sexuella läggning inför eleverna, annars blir uppdraget lidande! ”Idag ska vi gå igenom räta linjens ekvation. Och här kan det vara på sin plats att poängtera att jag själv är heterosexuell och därmed kan placera mig själv i koordinaten (3,4) i xy-planet och låt oss nu genom räta linjens ekvation finna några linjer med en viss normgivande lutning k som går igenom denna punkt. Dessa beskrivs av ekvationen (y-4)=k(x-3) för något värde på riktningskoefficienten k. Är det någon som vet vilken lutning som är normgivande här? Jo det kan jag som heterosexuell tala om för er, det är givetvis k-värdet 0 som svarar mot missionären eftersom det innebär att linjen ligger ner och är parallell med x-axeln, så den enda heterosexuella linjen i det komplexa fyrdimensionella HBTQ-planet som går genom punkten (3,4,0,0) är alltså y=4. Är det någon som kan identifiera en annan sexuell läggning med hjälp av räta linjens ekvation? Er läxa till imorgon blir att illustrera er själva i form av en rät linje som uttrycker era sexuella preferenser. Ni kan givetvis uttrycka er som flera icke-parallella linjer – ju fler desto bättre, och den som är mest avvikande från min tråkiga heterolinje får högst betyg!”

Men nu var jag orättvis – skolans uppdrag kanske inte huvudsakligen är kunskapsförmedling utan detta diffusa och gammalmodiga uppdrag överskuggas av det långt mer intressanta uppdraget om ingjutandet av en ”demokratisk värdegrund”, som alltså inte handlar om det demokratiska styrelseskickets natur som man skulle kunna tro, utan snarare om att omfamna ett knippe idéer som är på modet och som tydligen måste genomsyra en modern demokrati. Vad själva styrelseskicket har med dessa orubbliga uppfattningar att göra är fortfarande inte klarlagt, men det som är givet är att den som har en avvikande syn som går utanför detta åsiktspaket är ”odemokratisk”, trots att man genom sin avvikande åsikt bör klassas som just avvikande och därmed i allra högsta grad bör omfattas av det särskilda skydd som garanteras avvikelser från normen genom den nuvarande ”demokratiska värdegrunden” – som ju är norm idag.

Ett enkelt bevis kring

Genusmedveten formelhantering

Konstigt? Ja, men så är jag bara en ovetande mattedoktor som förvisso efter flera år som forskare och yrkesutövande matematiker (där jag för övrigt undervisat just blivande lärare) kanske inte har uppnått den höga grad av logiskt tänkande som präglar vår oerhört kloka och välutbildade politikerkår vars församlade visdom vida överskrider omkretsen på min doktorsavhandling som jag nu inser måste kasseras och uppdateras med ett genusperspektiv i sann demokratisk anda eftersom den står på en traditionell matematisk värdegrund som bygger på logiskt tänkande, vilket inte kan ses som särskilt modernt eller genusmedvetet. Frågan är om inte hela avhandlingen är olaglig eftersom den inte alls behandlar genus utan istället är inriktad på komplex analys, som inte tas upp i värdegrunden.

Men nu var det inte det jag tänkte ta upp utan brandkårens förehavanden. Här har vi det aktuella handlingsprogrammet för jämställdhet för det kommunala säkerhetsarbetet. Dessa handlingsprogram skrivs i tron att ingen vanlig medborgare utanför en invigd genusfrälst sluten krets kommer att läsa dem, men då har man missat att jag faktiskt läser dem, och jag måste säga att dokumentet inte skiljer sig märkbart ifrån övriga liknande skrifter. Projektet med att ta fram denna handlingsplan har pågått från augusti 2008 och tills nu sommaren 2009. Denna utredning har givetvis kostat skattebetalarna en del pengar, som kanske hade kunnat användas för att istället byta ut icke fungerande rökluckor som de i Rinkeby, men här gäller det att prioritera, och prioriteringen stavas jämställdhet. Jämställdhet räddar nämligen liv, fler liv än fungerande rökluckor. För hur ska en familj i ett brinnande hur egentligen bemötas av en brandman i tjänst?

– Var inte rädda, jag har läst HBT-fördjupning med kurskod BR 3345 och ni kan komma ut inför mig, jag har inga fördomar.

– Vi vill gärna komma ut snarast möjligt, det börjar bli svårt att andas här!

– Jag förstår, så kan det kännas i början men det är bara att öppna sig, annars är man inte sann mot sig själv!

– Kan du hjälpa oss att komma ut då?

– Nej, det kan man bara göra själv, men jag kommer att bemöta er med den respekt ni förtjänar, det lärde jag mig på HBT-kursen. Ska jag ringa till stationen och be dem skicka en person som själv är HBT så kanske ni kan komma ut lättare?

Hänger räddningstjänstens trovärdighet på allas medfödda rätt till att kunna hantera utrustningen, och att utrustningen måste anpassas till detta?

Hänger räddningstjänstens trovärdighet på allas medfödda rätt till att kunna hantera utrustningen, och att utrustningen måste anpassas till detta?

Arbetet med handlingsprogrammet har indelats i två faser, en kartläggnings- och en åtgärdsfas. I planerna ingår bla att (sid 12) ”arbeta fram argument för att öka jämställdheten om mångfalden inom yrket”. Observera alltså att handlingsplanen för jämställdhet och mångfald är framtagen innan man ens arbetat fram argument till varför man ska ha en sådan handlingsplan! Man ska också förändra  föreställningen om vem som kan vara brandman,  ta fram ett nytt namn på yrket brandman, producera en film kring brandmannayrket, medverka i MSB:s engagemang under Pride-festivalen,  skapa ett nätverk med 8 regionala jämställdhets- och mångfaldsutvecklare, se över innehållet i utbildningen (för att omfatta ett genus- och mångfaldsperspektiv), ta fram relevanta nivåer på de fysiska krav som ställs vid nyrekrytering. Vad som menas med ”relevanta” framgår inte. Relevant för räddningsarbetet eller jämställdhetsmålen? Man kan ju undra. Men man motiverar i vilket fall detta med att ”Problemet är att få kvinnor klarar storstadstesterna”. På sid 18 får vi veta mer: Kvinnor har i viss mån andra fysiska förutsättningar än män. Generellt sett är kvinnor exempelvis kortare, har mindre händer och vanligtvis inte samma styrka i fingrar, armar och överkropp. Det är därför av yttersta vikt i fråga om trovärdighet att MSB är en förebild när det gäller att anpassa den fysiska utbildningsmiljön och undervisningen vid verksamhetsställena utifrån denna vetskap.

Utrustningen garanterar tystnad

Utrustningen skyddar ledningen mot öppet ifrågasättande

Slutligen har vi naturligtvis en kontroll- och censurfunktion, en sk ”granskningsrutin” (sid 20): ”MSB ska skapa en granskningsrutin för all extern kommunikation i syfte att säkerställa att inga budskap sprids som motverkar myndighetens strävan att öka jämställdheten och mångfalden i räddningstjänsten.” Observera att detta direktiv kommer innan man utarbetat försvarbara argument till varför man måste ha ökad ”jämställdhet” och ”mångfald”! Ändå talas om dialog (sid 21): ”Denna dialog kommer att ske genom årliga jämställdhets- och mångfaldsseminarier samt genom besök i kommunerna.” Dialogen förutsätter givetvis att man redan är med på tåget. Så förvånande.

Kvinnor utgjorde år 2007 ca 3.15% av det totala antalet brandmän i Sverige, och målet är att 40% av dem som anställs som brandmän ska vara kvinnor redan år 2014. Vidare står att läsa att antalet öppna homosexuella inom räddningstjänsten är ”i princip noll” (sid 7 i handlingsplanen). Man konstaterar  i den forskningsöversikt som ligger till grund för handlingsprogrammet att det utifrån studier i andra länder visat sig att lesbiska kvinnor har en fördel om de är öppna med sin sexuella läggning, till skillnad från heterosexuella kvinnor och homosexuella män (sid 8). Men i Sverige har man inte kunnat fråga om sexuell läggning då detta i sig kunnat bli en fråga om diskriminering – är det då konstigt att man inte hittat någon öppet homosexuell om man inte har laglig rätt att fråga om detta!? Alltså kan man med gott samvete skriva att 0% är öppet homosexuella. Svenska utredningar… Finns det något som når över den vetenskapliga stringens på vilken dessa vilar?

Brandmännen tutar med sin brandbil och befäster sin hjälteroll

Brandmännen tutar med sin brandbil och befäster sin maskulina hjälteroll

Man fastslår upprepade gånger i form av citat från diverse genusforskare att brandmannayrket ”är kopplat till föreställningar om heterosexualiserad maskulinitet”, och man jämför med andra yrken de processer brandmän är involverade i som återskapar och reproducerar den sega föreställningen om vad det innebär att vara brandman (sid 12): ”Tracy och Scott presenterar en studie där de jämför brandmän med kriminalvården… Medan kriminalvården har låg status framhålls brandmän ha hög status genom sin koppling till hjälteroll och till heterosexualitet och maskulinitet. Författarna beskriver hur brandpersonalen kunde kompensera för tråkiga larm, som falsklarm, med att ta en extra sväng med brandbilen där de kunde tuta och flörta med förbipasserande kvinnor. Att personal hade möjlighet till detta och att det möttes med uppskattning menar författarna säger mycket om vilken betydelse dessa föreställningar om yrket har. Män i andra yrken skulle troligen inte kunna upprepa detta och få samma positiva respons menar de.” Världen är riktigt orättvis. Även om jag personligen aldrig blivit uppvaktad av en brandbil kan jag tänka mig vilken enorm fördel detta innebär för verksamma inom brandmannayrket och hur det gestaltar och återskapar föreställningen om en maskulin brandman som tutar och kör med sin brandbil i det heterosexuella rummet.

Brandmän bär iväg skadade och döda vid Ground Zero

Brandmän bär iväg skadade och döda vid Ground Zero

Vidare tar man upp bilden av brandmannen som en ”stereotyp maskulin hjälte” och här finner man också att brandmannen är en marionett som används för att skapa kulturkrockar och spä på internationella konflikter (sid 12): ”Brandmännen som kämpade på Ground Zero användes som patriotiska symboler och kom på så sätt att underbygga föreställningar om kontraster mellan västvärlden och den muslimska världen”. Jag trodde att brandmännen var utskickade dit för att släcka en brand, men istället visar det sig alltså att de varit där för att visa upp sig i sina uniformer och hetsa olika länder mot varandra. Intressant. Men brandmannayrkets inbyggda problematik maskerad som en maskuliniserad räddare i nöden är tydligen historisk, enligt forskningsöversikten (sid 13): ”I ett historiskt perspektiv har brandmän även använts som symbol för rasistiska uppdelningar mellan önskvärda och oönskade manligheter.”

Men man är givetvis lite självkritisk (sid 10): ”I ett svenskt sammanhang förs det fram kritik av att politiska diskussionen entydigt fokuserat på kön, medan rasism och diskriminering på grund av etnicitet underordnats och osynliggjorts”. Här ser vi alltså att genuseriet i sig utgör en förtryckarstruktur som bidrar till att andra diskriminerings-grunder underordnas och osynliggörs. Innebär inte detta att genusmaskineriet måste undersökas ur ett normkritiskt perspektiv? Vilka maktstrukturer upprätthålls av genusvetarna  själva och hur bidrar denna växande industri till att osynliggöra andra diskrimineringsindustrier som också behöver forskare och skattepengar, uppmärksamhet och draghjälp ifrån media?

Uppdatering: artikeltips från kommentatorn QED, och artikeltips från Andreas.

83 Responses to Brand i Genusland

 1. QED skriver:

  Tack för denna inblick i genusideologiseringen. Just detta att ”Arbeta fram argument för att öka jämställdheten och mångfalden inom räddningstjänsten” som du pekar på var ju helt befängt. På nästa sida står ”I en särskilt utvald kommun skapa en eller flera mönsterstationer där jämn könsfördelning och synlig mångfald råder.” Det tycks finnas planer på att sätta detta i verket:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article3687651.ab?service=print

 2. Bitte Assarmo skriver:

  Ja, vad kan man säga? Underbart, är väl det ord som bäst sammanfattar vad jag tycker om det här inlägget.

 3. Info skriver:

  HETEROHATETS NATIONALDAG

  Haha, Tanja, det du säger, liksom dina betänkligheter beträffande ”Genustrumpeten” m.m., låter helt feminint normala. Du vet väl, liksom jag, att den allmänna meningen de senaste tio år redan betraktat som ett av dess stora bekymmer, att inte alla kvinnor är precis likadana som män i fråga om storlek och styrka osv. Och att därför kraven till att antas som brandman i jämställdhetens namn borde sänkas rejält.

  Och så har ju också skett. Liksom beträffande antagning till polismän, tynglyftare, polismästare m.m. (Har redan skrivits normalt om i en helt vanlig, M-konservativ kvinnoblogg.)

  Kommer just från en av Sveriges största badplatser. Drivs nu helt plötsligt av ett HBT-konglomerat. Ombyggt i skrämmande riktning. Sett massor av svarttatuerade, bröstlösa, lesbiska gäng. Och så några få stackars flickor, som helt klart trodde, att de var heteronormativa. Jag skulle ha velat ge var och en av dem en liten vacker blomma (samt en liten vänlig puss på åtminstone ett av deras två, omsorgsfullt dolda, skamliga kvinnobröst).

  Kommer kanske vid tillfälle in på en liten mattediskussion. Men vad säger du slutligen om detta:

  HETEROHATETS DAG

  Din fundering av den 3. ds:

  ”Tydligen är det för övrigt (apropå alla Pride-artiklar i dagarna) FÖRTRYCKANDE för en icke-heteroperson bara det faktum att någon skulle kunna utgå ifrån att denne skulle kunna vara hetero, och det är dennes RÄTTIGHET att inte bli bemött som om han/hon vore hetero, för det kan visst skapa djupa trauman hos en vuxen människa i dagens Sverige.”

  Denne HBTQ-person har numera skapat sin egen årshögtid, som kallas ”Heterohatets dag” och som i år firas enligt nedan:

  http://heterohat.kamplust.se/

  Alltså, Tanja, HETEROHATETS DAG. Överträffar nästan Genustrumpeten. Och vad sägs om detta:

  http://www.queerinstitutet.kamplust.se/

  Du svarar säkert med några ord senare, varefter jag själv måhända någon gång senare i min tur (lätt skämtsamt) gengäldar med några ord, som rör matte…

 4. QED skriver:

  ”WOMEN FIREFIGHTERS: THE GENDER BOONDOGGLE
  City Hall’s dream of recruiting more females is a multimillion-dollar disaster”

  http://www.laweekly.com/2008-01-24/news/the-gender-boondoggle/1

 5. Dalahest skriver:

  Såväl Stockholm Pride som RFSL stödjer uppenbarligen ”Heterohatets dag”.

  ”För 3:e året firas Heterohatets dag, en antistraight högtidsdag instiftad av Göteborgs queerinstitut. Firandet har blivit en succé i Göteborg och nu ska resten av världen följa efter. Därför håller vi en planeringsworkshop där hugade arrangörer tillsammans kan smida planer för just sin ort. Institutet berättar om bakgrunden till dagen, rapporterar och visar bilder från tidigare firanden, samt presenterar årets planer. Därefter övergår workshopen i planeringsmöte för deltagarna.”

  http://www.stockholmpride.org/2009/Program/Goteborgs-queerinstitut/Heterohatets-dag/

  Det nya Queerinstitutet i Göteborg fi-
  rade den 25:e augusti Heterohatets
  Dag.
  Institutet har grundats för att kom-
  promisslöst sprida kultur och revolu-
  tion oavsett begränsningar eller eko-
  nomiska förutsättningar.
  De förespråkar ett sexualpolitiskt
  konfliktperspektiv, för att det ska
  vara alldeles omöjligt att försnälla
  och ofarliggöra deras kamp.
  Klockan fyra anlände Queertram
  till Centralstationen. Efter att par-
  samhet och äktenskap upplösts i en
  befrielseakt började en galen resa
  med popcorn, disco och brandtal om
  heterohat. Hela vagnen var knôkfull
  till bristningsgränsen med konst, bal-
  longer och dansande människor. På
  kvällen intogs heterosamhällets rui-
  ner (G:a Älvborgs Ruin) på vilka
  dansgolv, darkroom och folkkök
  byggdes. Där fanns också en gratis
  bar med juice och champagne för tu-
  sentals kronor.
  – Vi vill inte att vår kamp reduce-
  ras till liberal tolerans och vi vill inte
  ha anpassning, snällhet och social
  fred, vi vill ha brinnande revolution,
  säger Bettina, en av arrangörerna av
  Heterohatets Dag.

  Klicka för att komma åt komut0707.pdf

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – intressant! Jag lägger upp den som en uppdatering i inlägget!

  Tack Bitte!
  Ditt senaste inlägg var väldigt bra! 🙂 Först klagar feministerna på att det kvinnliga har lägre status, sedan kallar de SJÄLVA de kvinnliga egenskaperna (varav barnafödandet är en) för en kvinnofälla! De enda som föraktar det genuint kvinnliga är paradoxalt nog feministerna själva! För dem är det manliga nämligen normen, även om det är just detta de säger motarbeta så är det faktiskt de själva som upprätthåller det de kallar ”den manliga normen”.

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, Heterohatets dag!? 🙂 Är det på riktigt!? Eller ett skämt? ( Ang http://heterohat.kamplust.se/ )Man vet ju aldrig nu för tiden…

 8. Jonas skriver:

  Tack. Underbart skrivet.
  Citat: ”Idag ska vi gå igenom räta linjens ekvation. Och här kan det vara på sin plats att poängtera att jag själv är heterosexuell och därmed kan placera mig själv i koordinaten (3,4) i xy-planet och låt oss nu genom räta linjens ekvation finna några linjer med en viss normgivande lutning k som går igenom denna punkt……”
  Jag skrattade mig maskulint lycklig av denna beskrivning.
  Tack Tanja

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas – vad roligt att det roade dig :-), mitt i allt vansinne måste man ju försöka finna det komika också, hur ska man annars överleva?

 10. Dalahest skriver:

  ”Heterohatets dag!? 🙂 Är det på riktigt!? Eller ett skämt?”

  Det är naturligtvis på riktigt. Både Stockholm Pride och RFSL stöder den dagen. Bisarrt, men sant.

  För 3:e året firas Heterohatets dag, en antistraight högtidsdag instiftad av Göteborgs queerinstitut. Firandet har blivit en succé i Göteborg och nu ska resten av världen följa efter. Därför håller vi en planeringsworkshop där hugade arrangörer tillsammans kan smida planer för just sin ort. Institutet berättar om bakgrunden till dagen, rapporterar och visar bilder från tidigare firanden, samt presenterar årets planer. Därefter övergår workshopen i planeringsmöte för deltagarna.

  stockholmpride.org/2009/Program/Goteborgs-queerinstitut/Heterohatets-dag/

  Det nya Queerinstitutet i Göteborg firade den 25:e augusti Heterohatets Dag. Institutet har grundats för att kompromisslöst sprida kultur och revolution oavsett begränsningar eller ekonomiska förutsättningar. De förespråkar ett sexualpolitiskt konfliktperspektiv, för att det ska vara alldeles omöjligt att försnälla och ofarliggöra deras kamp. Klockan fyra anlände Queertram till Centralstationen. Efter att parsamhet och äktenskap upplösts i en befrielseakt började en galen resa med popcorn, disco och brandtal om heterohat. Hela vagnen var knôkfull till bristningsgränsen med konst, ballonger och dansande människor. På kvällen intogs heterosamhällets ruiner (G:a Älvborgs Ruin) på vilka dansgolv, darkroom och folkkök byggdes. Där fanns också en gratis bar med juice och champagne för tusentals kronor. – Vi vill inte att vår kamp reduceras till liberal tolerans och vi vill inte
  ha anpassning, snällhet och social fred, vi vill ha brinnande revolution, säger Bettina, en av arrangörerna av Heterohatets Dag.

  rfsl.se/public/komut0707.pdf

 11. Alex Birch skriver:

  Det bästa av allt: Män och kvinnor är lika(dana), men man måste trots det sänka kraven på storstadstester för att fler kvinnor ska klara av utbildningen.

  Sverige, alltid fullt av humor!

 12. Dalahest skriver:

  Ser nu att du släppte på min förra kommentar (som fastnade) – trodde inte att den kom med över huvud taget då uppkopplingen kopplades ned i samband med att kommentaren skickades. Så nu blir det väl lika splittrat som vanligt (med dubblettkommentarer). 🙂

  ”- Var inte rädda, jag har läst HBT-fördjupning med kurskod BR 3345 och ni kan komma ut inför mig, jag har inga fördomar.”

  Helt klart i klass med Galenskaparnas alster – genialt.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex – ja det är hur absurt som helst alltihopa ju! 🙂

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, så det är på riktigt alltså, om det ligger på Prides hemsida!!

 15. QED skriver:

  Glömde att säga att det var vansinnigt roligt skrivet, Tanja!

  I Sydsvenskans artikel (ovan) nämns ”test där man 35 gånger ska lyfta en skivstång som väger 30 kilo är framtaget för en man och inte för en kvinna, säger Stefan Lundqvist, utbildningsansvarig på Räddningsverket.

  Enligt honom ska den som söker sig till Räddningstjänsten inte behöva prestera på elitidrottsnivå för att bli anställd som brandman.”

  En gissning är att ett sådana test är avsett för att se om man har armstyrka att lyfta eller släpa ut en person ur en brinnande eller rökfylld lokal, inte för att utesluta kvinnor. I det amerikanska testet vägde skivstången runt 40 kg, men så är väl kanske medelvikten högre där. Det verkar väl bra om en brandman (eller könsneutralt – brandsoldat) kan klara en sådan uppgift.

 16. Dalahest skriver:

  ”Dalahest, så det är på riktigt alltså, om det ligger på Prides hemsida!!”

  Det är nog tyvärr på riktigt. Såväl Pride som RFSL är ju statligt understödda.

  flashback.info/showthread.php?t=271834

 17. Olle skriver:

  För Helvete!!!!! Upp till ca årskurs 8 så ska väl lärarna hålla jävligt tyst om sin sexuella läggning, vad den än månde vara. Att debattera HBT-frågor borde enligt all rimlig logik leda till omedelbart och oåterkallerligt avsked för lärare i de lägre årskurserna. Allt annat vore grovt orimligt. Min hustru som jobbar i ovan nämnda verksamhet samtycker. Hennes kolleger har av någon anledning överdrivit exponeringen av sin hetero-stil och går med djupa urringningar på jobbet. Grovt olämpligt, eftersom de dagligen har kontakt med nyskilda män.

 18. Info skriver:

  HETEROHATETS MÅNGA DAGAR

  Svar till Tanja: Jag uppfattade den aktuella hemsidan från början som autentisk och seriöst menad. Och Dalahests kommentar ovan styrker – som du sett – att det inte rör sig om en parodi.

  Inte heller den här kallelsen till årets kvinnodagsdemonstration i Stockholm är en parodi:

  ”Det räcker nu, säger Felicia Ohly, talesperson för 8 marskommittén. – Mäns våld mot kvinnor fortsätter att öka, på många håll pågår en krigföring mot kvinnors kroppar, och i spåren av finanskrisen ser vi här i Sverige hur de tysta varslen breder ut sig bland kvinnor inom handel och offentlig sektor. På årets 8 mars-demonstration säger vi att det är nog. Vi står inte bredvid när kvinnors situation pressas tillbaka. Det räcker nu, vi säger stopp och vi gör det högt och ljudligt!

  Tal och musik är gjutna [?] inslag och fyra starka feminister har ordet under kvällen: Josefin Brink (V), Meheret Dawit (Afrikanska systerföreningen), Maj-Britt Theorin (S) samt Carina Ohlsson (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund). – Konferencier är Seluah Alsaati.”

  http://www.feministisktforumsthlm.se/

  Vidare kan läsas på samma sida t.ex.:

  ”Årets Feministiskt Forum utgår ifrån kroppen. Lyssna till proffsboxaren Åsa Sandell, Mian Lodalen, Mau Eduards, Katrine Kielos, Tiina Rosenberg, Birgitta Ohlsson och många fler. Titta på Linda Forsells bilder, Moa Forstorps film “Facking generation” och den skakande “The Kuchus of Uganda” av filmskaparen Mathilda Piehl. Seminarierna i år handlar bland annat om kvinnans rätt till sin kropp, surrogatmödraskap, transpersoner, aborträtt, klustervapen, feministisk serier, jämställt sex, fundamentalism och unga tjejers vardagsrädsla. Ung Vänster lär ut feministiskt självförsvar och feministisk samba höjer pulsen!”

  Här en annan matnyttig länk (EXCELLENT GENUSFORSKNING i Uppsala):

  http://www.genna.gender.uu.se/Pedagogy/Events/Genus_och_naturvetenskaplig_undervisning/Medverkande/

 19. Access skriver:

  Heterohatets dag?????? Härregu, vad ÄR detta???

  Jag har varit aktiv inom RFSL, men lämnade organisationen när den ockuperades av radikalfeministerna. Jag har varit med och ordnat Homofestivaler (föregångare till Pride), men slutade av samma skäl. Tack och lov så representerar inte RFSL och Pride hela HBT-världen.

  Det finns nämligen ingen enhetlig HBT-rörelse. RFSL representerar bara sina medlemmar (mindre än 10 000 st). Pride försöker inkludera alla HBT-engagemang, och där ingår såväl opolitiska läderbögar och radikalfeminister som Gaymoderater och heterohatande queermullor. Det innebär inte att Gaymoderaterna stödjer queermullorna. Heterohatets dag är ett evenemang skapat av queermullor och de får svara för sig själva.

  Så gör inte misstaget att motivera HBT-hat utifrån vad queermullorna gör. Det vore som att ta avstånd från kristendomen utifrån vad en galen kristen sekt i USA gör.

 20. Info skriver:

  HERRLANDSLAGETS FÖRBUNDSKAPTEN

  ”Herrfotboll på landslagsnivå har alltför länge varit en alltför enkönad tillställning. Dags att bryta mansdominansen!”

  Ja – ungefär så gick tankegångarna för en tid sedan, när herrlandslaget i fotboll fått stryk, förbundskaptenen Lars Lagerbäck fått kritik och Aftonbladet ville vara med och påverka tillsättningen av en efterträdare.

  En av Sveriges mest kända, öppet lesbiska fotbollsspelerskor uttalade sig i sammanhanget så här:

  ”Kvinnor behövs överallt. Idag slösar vi med våra ledare eftersom män kvoterar in män. Att alla ledarposter inom herrfotbollen innehas av män beror på att vi inte letat tillräckligt. Jag är övertygad om att det finns kvinnliga doktorer med fotbollsintresse, men de får inte frågan. Fotbollssverige har misslyckats. Men vi måste börja i rätt ände. Lagerbäck, skit i den gubben. Det viktiga är att få in kvinnliga förebilder.”

  Varför inte ersätta alla landslagets herrar med kvinnor? Vilka senare nu får nöja sig med att enbart spela damfotboll. Klart sexistiskt och diskriminerande. Mer om damfotboll här:

  http://www.idrottsforum.org/articles/fur/fur050222.html

 21. rim skriver:

  Jag gör som Cato, upprepar mig. För övrigt anser jag att stenhuggaryrket skall kvoteras.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jo det är det som är den tyngsta kritiken här – att man pga en fanatiskt jämställdhetssträvan (som man inte ens kan motivera än!) utsätter andra för risker.

  Dalahest,
  varför hamnar du hela tiden i spammen? Jag hoppas inte min blogg har någon inbyggd censurfunktion! 🙂

  Olle,
  jag förstår inte heller varför lärarna måste berätta för sina elever om sin sexuella läggning! Vad har detta med undervisningen att göra!? Hur kan Lärarnas Riksförbund uttrycka sig så, att ifrågasätta om man kan vara en bra lärare om man inte tillkännager sin läggning – vad är det för dumheter!?

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja det finns ju tre stycken sk ”excellenta forskningsmiljöer” inriktade på genus, alla sponsrade av Vetenskapsrådet. Tog upp det innan här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Access, ha ha ”queermullor” :-). Jag har också uppfattat det så, att det är de mest högljudda och radikala som anser sig företräda hela HBT-rörelsen. Detta är lika sant som att jag företräder alla Sveriges matematiker :-). Synd om alla vanliga fredliga HBT-personer som bara vill leva sina liv ifred, men som blir felaktigt associerade med ”queermullorna” som aggressivt vill krossa allt som kommer i deras väg.

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  rim, ja men nu är det bara bolagsstyrelser som är intressanta 😉 Den girighet och det maktbegär som anses förkastlig när det gäller män är givetvis bara något fint när det kommer till kvinnor enligt feministerna.

 26. daniel skriver:

  Hur vågar vissa här kritisera lärarens skyldighet att tillhandahålla elever ,för dem viktig information ,så som sexuell läggning?!!Vet hut!

  Jag som sjuttiotalist fick aldrig reda på mina lärares respektive läggningar. Se hur det gick för mej! Jag blev en simpel och eländig lastbils-chaffis ,och tro det eller ej ,det är enbart p.g.a. jag inte fick adekvat genus och HBT-info! Fan ta det infohämmade sjuttiotalet!

  Hade jag redan inför gymnasievalet vetat om att lastbil ,det är ngt som nästan bara män kör ,och då kunnat basera mitt gymnasieval på ett mer könsneutralt sätt.(tror lastbilar har snopp) Ja jag hade kunnat förhålla mej till tungtrafik yrket på ett mer politiskt korrekt sätt och vunnit pluspoäng från både feminist OCH HBT hållet.
  Jag känner rent spontant att jag , om jag fått reda på mina lärares respektive läggningar ,att jag i stället valt att läsa till förskolelärarinna!Kanske barnmorska. Hmmm svårt…….

  Men här sitter jag nu ,ensam bakom ratten på min gamla Scania och ,tänker på hur jag omskola mej. Skall nog skicka in en ansökan till Komvux om en kurs i sociologi ,och ve den lärare som på MIN uppmaning förvägrar mej vetskapen om sin sexuella läggning! Det är ju på den det hela hänger.

 27. Dalahest skriver:

  Info

  ”Varför inte ersätta alla landslagets herrar med kvinnor? Vilka senare nu får nöja sig med att enbart spela damfotboll. Klart sexistiskt och diskriminerande.”

  Anledningen till att damerna inte är lika bra som herrarna, i fotboll, är media – vilka ger en skev bild av damfotbollsspelarnas förmåga. Det har alltså ingenting med fysik, och sådant övrigt trams, att göra, utan beror helt på den sociala biten.

  Det är ingen större skillnad på Hanna Ljungbergs och Zlatan Ibrahimovic skicklighet.

  Källa: SR

 28. Dalahest skriver:

  Tanja,

  ”varför hamnar du hela tiden i spammen?”

  En länk säger mer än 1000 ord:

  //”Tor”

  (torproject.org används uppenbarligen tyvärr i fel syfte – att spamma, vilket drabbar tredje man)

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Daniel, ha ha 🙂 ja det är ju avgörande för hur man tar till sig sin utbildning huruvida lärarna är öppna med sin läggning eller ej. Och glöm inte heterohatets dag som i år inföll den 28 juli – denna firades inte heller på 70-talet! Jag hoppas inte media missade att uppmärksamma denna oerhört viktiga och hatiska tillställning (i vilka andra sammanhang är det förresten tillåtet att predika hat?):

  http://www.stockholmpride.org/2009/Program/Goteborgs-queerinstitut/Heterohatets-dag/

  http://heterohat.kamplust.se/

  http://www.queerinstitutet.kamplust.se/

  Dalahest, just det ja, jag minns du svarat på denna fråga innan och att det hade med anonymiseringen att göra. OK, sorry – jag fortsätter plocka ut dig ur spammen med jämna mellanrum! 🙂

 30. Calle skriver:

  Har en närstående person (brandman) som är involverad i ”fystester” för blivande brandmän (vid nyrekryteringar alltså).
  Enligt han så är det stora problem att finna adepter som klarar kraven. När det det skulle rekryteras till en ”byakår” så var den enda som klarade kraven en trebarnsmamma! Nåväl det var en anekdot.
  Men min vän som är en rättfram person, har reagerat på ”jämställdhetsresonemanget” vid rekryteringar, för alltid fram argumentet; vem vill du ska komma in och rädda dig och din familj när det brinner, en stark och vältränad brandMAN eller en kvinna som inkvoterats…?

 31. QED skriver:

  Tanja, Dalahest: Tack för dessa länkar. Klicka på ”varför?” här

  http://heterohat.kamplust.se/arkiv/2007_web.php

  Rena Baader-Meinhof stuket … . Beklämmande.

 32. Erik skriver:

  Dalahest:

  ”Det är ingen större skillnad på Hanna Ljungbergs och Zlatan Ibrahimovic skicklighet.”

  Jo faktiskt, det följer logikens lagar att det krävs mer för att uppnå samma sak på en högre nivå när allting går mycket snabbare. Det är ju det som är skillnaden mellan damfotboll och herrfotboll, både spelare och boll rör sig snabbare. Därav orsaken herrarnas juniorer vanligen vinner över Hannas A-lag, de springer ifrån dem.

 33. Access skriver:

  Om man nu ska sänka intagningskraven till brandtjänstutbildningen för kvinnor så kanske man på samma sätt skulle sänka intagningskraven till universitet och högskola för män? Så att män behöver inte lika högt betyg som kvinnor för att komma in?

  Om man nu överhuvudtaget ska ha könsspecifika intagningskriterier så måste man ju vara konsekvent!

  Bara en tanke, alltså.

 34. QED skriver:

  Access: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gjorde ett försök med att kvotera in män på veterinärutbildningen. Bland en grupp sökande som alla hade högsta betyg utförde man en lottning, fast viktad så att män hade en betydligt högre chans att antas. SLU fälldes 2009 av tingsrätten och det 40-tal kvinnor som drivit fallet fick skadestånd. Men det är påbjudet att kvotera in personer av underrepresenterat kön vid statliga och kommunala anställningar om meriterna är lika eller nästan lika.

 35. Om jag hävdar att jag är bög, kanske jag har oanade karriärmöjligheter? Om jag dessutom säger mig vara en kvinnlig bög, så måste jag vara självklar inom räddningstjänsten.

  Men det är modigt av dig att ge dig in i HBT-land. Som kvinna har du alltid en ursäkt när du pratar om genusfrågor, men när du börjar prata om HBT, då osar det rutten katt lång väg…
  På samhällsvetenskapliga institutionen på ditt universitet fick jag nämligen lära mig att som vit, svensk, heterosexuell man, hade jag inte rätt att uttala mig i några spörsmål som rörde något annat än ”min” grupps egoistiska intressen.

  Någon Lahdenperä var vår gudinna och hon hade tydligen påstått att vi absolut inte fick uttala oss om sådant som vi inte visste något om.

 36. Gustaf Janson skriver:

  Underbar och skrattframkallade artikel som vanligt, mitt i allt tragiskt allvar som trots allt måste få vara det viktigaste.

  Tanja, den länk du lade till med QED:s artikeltips bör kanske revideras lite. Den texten i länken som följer på .ab?, service=print, innebär att webläsaren skickar ett direkt kommando till skrivaren på datorn (i den mån det finns någon) att skriva ut artikeln istället för att endast visa den på skärmen. Så alltså, radera bara bara service=print så är allt frid och fröjd igen 🙂

 37. michaelamaria skriver:

  det är någonting med dina genusinlägg som får mig att ta ett steg tillbaka och fundera på vad du egentligen menar. och det är inget bra tecken.

  på något sätt känns det som om du är en bakåtsträvare som slickar rumpa för män som gillar jämställdhetsbegreppet snarare än feminism.

  men jag antar att det faktiskt är så. att du inte navigerar i genuslandet med feministiska åsikter, utan hellre jämkar för att få fyrtio manliga kommentarer. tråkigt att se.

 38. Dalahest skriver:

  Erik

  ”Jo faktiskt, det följer logikens lagar att det krävs mer för att uppnå samma sak på en högre nivå när allting går mycket snabbare. Det är ju det som är skillnaden mellan damfotboll och herrfotboll, både spelare och boll rör sig snabbare. Därav orsaken herrarnas juniorer vanligen vinner över Hannas A-lag, de springer ifrån dem.”

  Som du säkert förstod var jag bara ironisk, men det är bra att du förtydligar hur det verkligen ligger till. Ironi är inte den bästa uttrycksformen på nätet, vilket jag aldrig tycks lära mig. Men jag blir automatiskt ironisk av att läsa sådant här förutsägbart/förutbestämt sönderanalyserande genusbladder:

  Genom deras beteende utmanades och avslöjades ”fotbollsrörelsens genusordning”. ”[I] realiteten ifrågasatte de männens hegemoni inom fotbollsrörelsen och inspirerade många andra flickor och kvinnor att följa efter”.[8] Kvinnorna som började spela fotboll upplevde, enligt Hjelms intervjuer och analyser av tidningarnas skriverier, ett brett stöd för sin verksamhet, något som gjorde det svårt att kritisera uppbyggnaden av damfotbollen utan att framstå som en representant för en förlegad samhällssyn.[9] På samma gång cementerades dock ett isärhållande mellan herr- och damfotboll som bidrog till den senares underordning.”.

  Det låter ju som idéer från någon som har rökt på och är helt bäng. Att det skulle ha vara ”patriarkatet” som såg till att göra dels damfotbollen mindre intressant, dels männen bättre på fotboll. För egentligen är ju kvinnorna lika bra som männen på att lira… Allt är patriarkatets fel! Snillrikt? Nej. Verklighetsfrånvänt? Ja.

 39. Dalahest skriver:

  ha varit, inte ha vara

 40. KL skriver:

  Tanja här är en intressant artikel med jämställdhets matematik.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnor-i-majoritet-ger-rwanda-nya-lagar-1.926423

  Rwanda: 56% kvinnor i riksdagen= världens mest jämställda riksdag.
  Sverige: 47% kvinnor i riksdagen= nummer 2 på samma lista.

  Sverige som är 3%-enheter ifrån är uppenbarligen sämre en Rwanda 6%-enheter ifrån en femtio-femtio fördelning..

 41. Dalahest skriver:

  Här framgår det lite tydligare att Rwanda är mer jämställt än Sverige:

  10 Landet har världens mest jämställda parlament, med en majoritet av kvinnor. Dessutom är internationella
  kvinnodagen den 8 mars en helgdag här. Vilket är landet?

  1 Rwanda
  2 Sverige
  3 USA

  Klicka för att komma åt FN-tipset%20april%202009.pdf

 42. Dalahest skriver:

  Tillägg till den förra kommentaren: 123 skall naturligtvis vara 1×2 eftersom frågan kommer ifrån: ”FN-tipset april 2009 (10 frågor om FN och utrikespolitik från Svenska FN-förbundet)”. Skyller misstaget på värmen.

 43. Undersökningar av skador i yrkeslivet visar att de som arbetar nära gränsen för sin fysiska förmåga drabbas oftare och värre. I yrken som ställer ovanligt höga krav på fysisk prestationsförmåga, t ex i brandtjänst, är det därför i högsta grad motiverat att det ställs krav på styrka och anordnas tester för att mäta styrkan. Individer som inte har tillräcklig styrka bör alltså hänvisas till andra yrken. Att ställa lägre fysiska krav på kvinnor i en sådan situation innebär inte jämställdhet utan bristande jämställdhet.

 44. Ola Jennebrink skriver:

  Kan Michaelamaria förtydliga sig.Jag förstår inget alls.Eller är det ett skämt?
  Ska inte feminism vara jämlikhet?
  Hellre jämkar?
  Ett bra tecken att du tänker efter vad Tanja menar, så kan du komma tillbaka sedan.

 45. Adam Weisshaupt skriver:

  Roligt och tankeväckande inlägg som vanligt Tanja!
  Erik; att män slår kvinnor i fotboll är bara en social konstruktion, lika så att kvinnor slår män i genusvetenskap.

 46. wodinaz skriver:

  Undrar just varför det totalitära ordet ”genomsyra” måste genomsyra de politiskt korrekta skrifterna. De är väldigt angelägna om att inte ens minsta partikel skall få slippa undan. Genomsyra!

  Man får lätt bilden av en ruskig PK-kommisarie som fnissandes häller PK-syra över en grupp stackars brandmän.

  Skolan är sinnessjuk, rent fysiskt livsfarlig och ägnar sig inte åt någon som helst meningsfull undervisning sedan ett bra tag. För inte så länge sedan blev en högstadieflicka våldtagen i skolan i Hammarbykullen.

  Nej mina vänner, dags för att mobilisera en frivilligorganisation för reaktionär hemundervisning. Alla pensionerade läkare, civilingenjörer och folkskolelärare som är satta på undantag varför inte prata med dem och försöka organisera något?

  Den illegitima folk- och kunskapsfientliga svenska staten kan inte få lov att få tillgång till en enda ytterligare generation!

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Calle, ja jämställdhet i all ära men inte till priset av människoliv, någon måtta får det vara, och det är nog inte bara jag som anser det… Borde för övrigt inte lagen om likabehandling gälla brandoffer? Då måste alla brandmän ha uppnått en viss kompetens, och i just det yrket ingår fysisk styrka som en del, så är det bara.

  QED, undrar om det där med kikarsiktet är lagligt. I vilket fall, vem hindrar dem att leva sina liv som de vill? Ingen. Sedan att de stör sig på att ANDRA lever ett vad de kallar heteronormativt liv, det är inte deras sak, liksom det inte är vår sak hur de väljer att leva sina liv. Men som sagt, det här är nog några utåtagerande borderlinepersoner som definitivt inte är representativa utan bara vill ha uppmärksamhet genom att provocera och utan att bidra med något konstruktivt, eller ett fredligt samhälle där alla kan komma överens oavsett livsstil. Det kan ju också vara menat som ett skämt, så man kanske inte ska ta det på alltför stort allvar.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Riccardo, varför skulle ”HBT-land” vara tabu? Det står ju om dessa frågor i varje dagstidning nu pga Pride så varför skulle det vara förbjudet att uttala sig eller ens nämna HBT, jag känner själv personer som tillhör HBT-gruppen och det ordet låter inte tabu i mina öron, men min poäng var: på vilket sätt tycker Lärarnas Riksförbund att en lärare blir en bättre lärare om denna är öppen (inför kollegor, elever osv) med sin sexuella läggning? För övrigt: det faktum att man talar om en särskild ”HBT-grupp” och lyfter fram dem som just en särskild grupp, medan flertalet bara vill leva sina liv ifred (iaf de jag känner), utan det övriga samhällets fixering vid deras sexuella läggning, som ju faktiskt ska vara irrelevant vid tillsättning av tjänster mm – är det inte det som är hela poängen med jämlikhetssträvan?

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Gustaf, ja jag märkte det med printgrejen, men jag orkar inte fixa det nu, dessutom var det den länken QED lämnade och att ändra i den skulle vara att förvanska verkligheten, och det är det bara genusvetare som ägnar sig åt, inte jag! 😉

 50. QED skriver:

  Tanja, Bra skrivet om SLU fallet. Jag hade tyvärr missat detta. Man måste behärska Orwellsk ”doublethink” för att stå ut med inkonsekvensen:

  ”The power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them….To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, and then, when it becomes necessary again, to draw it back from oblivion for just so long as it is needed, to deny the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies — all this is indispensably necessary.”

  från ”1984” av George Orwell

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Michaelamaria, om mina genusinlägg får dig att ta ett steg tillbaka och du funderar på ”vad jag egentligen menar” så finns det två lösningar som jag ser det:

  1) Läs inte mina genusinlägg (men gärna de andra inläggen) 😉
  2) Läs igenom dem en extra gång alternativt fråga mig vad som är oklart.

  Men bara det faktum att du inleder mening utan stor bokstav visar att vi inte tillhör samma generation, och det bekräftas av din blogg där du presenterar dig som 21-åring (som just ska börja plugga konstvetenskap – bra att du ska plugga! :-)), och det betyder att du vuxit upp med genuspropaganda men inte jag. Det kan låta som om det inte betyder någonting, men det betyder allt – vi har ett helt nytt fenomen med (delar av) en generation som har en helt annan (och som jag anser (själv)destruktiv) mentalitet.

  Det bekräftas för övrigt av den Statens Offentliga Utredning jag läser just nu: SOU 2009:64 (”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?”) där genusvetare och feminister försöker reda ut varför vi under loppet av 15 år ser en enorm försämring av unga kvinnors självupplevda och faktiska psykiska hälsa, ungefär vid startpunkten av den statligt understötta genusinsustrin. En flicka föreslår i en intervju att det beror på att flickor idag ska leva upp till så mycket, även till att vara män. Något att fundera på kanske… För övrigt konstateras att vi gått back i ”jämställdhet” (så som de definierar det med 50/50-utfall som tvångsmässig tanke) sedan genusvetarna inledde sin mission. Också något att fundera på. Kan det vara så att genuseriet är kontraproduktivt? Jag tror det. För jag levde innan genuseriet tog fart och har sett skillnaden, men om du inte tror mig så läs gärna utredningen. ”Varför har så lite hänt på 40 år?” frågar de sig, ”trots alla ansträngningar”. Varför väljer inte kvinnor tekniska utbildningar osv? Ja, se på Ryssland, Östeuropa, Kina, japan – stor andel kvinnor – ingen genusinsustri.

  Sedan kanske vi har lite olika personlighet. Du presenterar sig som ”En lätt neurotisk indiehora med alldeles för stora kontrollbehov och en feministisk konstnörd”, medan jag varken är neurotisk eller en (likhets)feministisk konstnörd – däremot har vi kontrollbehovet gemensamt 🙂

  Slutligen kan jag bara upplysa dig om att jag inte har någon neurotisk fixering vid varken antalet kommentarer jag får eller tillhörande kön, vilket jag i flera fall inte heller vet pga pseudonymer. För övrigt är ju könet en social konstruktion så hur kan du veta att någon som kallar sig för något som påminner dig om ett killnamn är en kille? Är inte det fördomsfullt i genusland? Nåväl, fråga om något är oklart i något inlägg, jag tror inte det bör finnas alltför många motsägelser inom mina blogginlägg eftersom de alla genomsyras av matematisk stringens! Lycka till med dina konststudier! 🙂

 52. Info skriver:

  HEJ TANJA.

  Vad gäller SLU, så hade man ju att rätta sig efter lagen: om något kön var starkt underrepresenterat bland sökande, så skulle man på något sätt försöka jämna ut. SLU följde lagen: eftersom numera precis nästan alla veterinärer (liksom teologer) är kvinnor, så försökte man sig på en liten lottning, som skulle gynna de stackars män, som befann sig bland de sökande. Man tänkte sig i sin enfald, att det skulle kunna finnas en och annan veterinär av manligt kön också i Sverige. Veterinärvetenskapen skapades ju en gång i en avlägsen, sexistisk urtid av elaka, heteronormativa män.

  Bakslag, förstås. Samtliga genom lottningen påstått förfördelade, kvinnliga sökande fick förtur framför likameriterade, manliga sökande. Och inte nog med det. De fick dessutom skyhöga, skattefria skadestånd som plåster på såren.

  Eller har jag fattat fel?

  I Sv.D. idag finns en moderat brännpunktartikel av det jämställdhetsfnoskiga slaget. Nästan alla kommentatorer ställer sig kritiska. Jag fäste mig vid en, som sa ungefär: Bra med Brännpunkt, där man får yttra sig fritt. Den här artikeln har redan för länge sen bemötts på ett kompetent sätt. Därpå gavs tre länkar.

  Jag anade något och undersökte den första länken. Faktiskt, den ledde till din välskrivna genustrumpetartikel, Tanja. Gratulerar!

  PS. Ovanstående skrivet snabbt, innan jag kollade din länk ovan (”viktat könslotteri”). Nu har jag kollat den. Mycket bra. Glöm nu bara inte att besvara ”michaelamaria”. Jag väntar med spänning. DS.

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  KL – bra att du lyfter fram detta! Och så ser det ut i många andra länder, både vad gäller andelen kvinnliga politiker och akademiker jämfört med i Sverige. Jag tror svenska genusvetare/extremfeminister gör kvinnorna en otjänst genom sitt tjat om Patriarkat och genusordningar och ”problematiseringen” av en exponentiellt växande dammtuss i ett heterohushåll. Varför lyfter de inte upp statistiken själva genom att läsa till tex matematiker (som jag, som ju är ett framstående exempel på en normbrytare i deras ögon antar jag – om det inte vore för denna blogg ;-))?

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, 1984 – den har ju legat här på mitt bord i 2 år och jag har fortfarande inte hunnit öppna den. Det var ett bar citat – måste läsa boken! 🙂

 55. KimhZa Bremer skriver:

  Vilken underbar text! Jag höll på att skratta ihjäl mig… (och känna igen mig…:-)

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Göran, ja och i synnerhet bristande jämställdhet i betydelsen likabehandling för brandoffer. Men i den forskningsöversikt och jämställdhetsplan jag läst framgår också den tvångsmässiga fixeringen vid att få till siffran till 40% (andel kvinnor) med alla medel samt att ingen hänsyn tas (eftersom inga undersökningar presenteras) till hur intresset ser ut från kvinnohåll, men det skiter man i – här ska det råda jämställdhet ala 2009 = tvång och tvångsmässig fixering vid siffror. Människorna bakom siffrorna finns inte, de är inte individer, möjligtvis vandrande kön.

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, jag undrar också vad michaelamaria menar med ”män som gillar jämställdhetsbegreppet snarare än feminism”. Inbegriper inte feminismen jämställdhetsbegreppet eller vad?

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, tack! 🙂 jag deltar inte i er fotbollsdiskussion eftersom jag är ganska ointresserad av sport när det kommer till att se andra utöva det på TV, det enda jag gillar att se är isdans när ett par dansar med jättefina dräkter – och där råder jämställdhet i alla fall vad gäller andelen kvinnor och män ute på isen vid ett uppträdande. Men jag kan tänka mig att genusmaskineriet avskyr dessa uppvisningar eftersom kvinnorna har fina figursydda klänningar med glitter och är sminkade, men männen har ju också glittriga dräkter.

  Förresten, jag måååste försöka hinna blogga om det genusseminarium jag var på vid Stockholms Universitet i torsdags! Jag var riktigt orolig att Tiina skulle vara där och känna igen mig, ha ha! 🙂 Men det var hon inte, däremot var flera av Europas ”ledande” genusforskare där. Och jag klev oanmäld rakt in på denna genuskonferens. Hoppas hinna rapportera i ett blogginlägg imorgon eller måndag!! 🙂

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, ”PK-syra” och ”reaktionär hemundervisning” 🙂 Kanske bättre att kalla det bara ”hemundervisning” förresten?

  Intressant inlägg om ASCII-konst! Jag minns när jag började programmera BASIC på lågstadiet och hur extremt fascinerande det var när ikoner började dyka upp senare – när man kunde dra skräpfiler till en virtuell papperskorg osv :-). Jag tycker synd om alla som växer upp idag med allt detta klart, fixat och självklart och som aldrig får uppleva den speciella känsla av en civilisation på frammarsch man hade i det skedet, nu drar oss genusmaskineriet istället ner i en evolutionär återvändsgränd som iofs därför snart borde gå under, men förhoppningsvis inte vi med den…

  Eller så illa är det ju inte – den tekniska vetenskapen gör framsteg inom alla områden så den speciella känslan kan man få dagligen om man vill. Men det är då synd om dem som vill bli statsvetare osv (tex vissa kommentatorer på bloggen) som fötts in i en tid med postmodernism och genusflum. Fast iofs ser väl de genusfrälsta sin verksamhet som något banbrytande, och det är det ju – banbrytande idioti som på sikt kommer att ge oss nya och unika insikter i den mänskliga påverkbara psykets natur, ha ha! 🙂

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  KimhZa – vad roligt att höra! 🙂

  Info, vad kul att genustrumpeten kom upp igen – ska kolla SVD Brännpunkt! Har svarat michaelamaria nu.

 61. QED skriver:

  Tanja, eftersom det förmodligen är välartade vänstermänniskor som ligger bakom heterohatsidan, så är det är nog ett skämt det där med kikarsiktet, geväret och statsministerparet. Jag känner mig lugnare.

 62. Mattias skriver:

  Haha, vrider mig av garv! Underbar blogg detta. Anti-genusgalenskap med matematik, kan det bli bättre? 🙂

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”välartade” vet jag inte. Men det är knappast något att bry sig om. Jag skrattar mest åt hela grejen, den är extremen av en utveckling som pågått ett bra tag nu. Jag hoppas de bemöter mig lika lugnt när jag drar igång mina egna kampanjer sen. Fast det blir väl aningen mer balanserat då, ha ha! 😉

  Mattias!
  Ja, matte och genus är otroligt fascinerande! Matematiken är skapelsens krona medan genuseriet är det lägsta och mest primitiva evolutionära stadiet – ett äkta amöbasamälle där alla förökar sig genom delning och evolutionen avstannat – och det är väl iofs också genusvetarnas mål att vi ska kunna föröka oss genom delning – vem f-n vill tillfredsställa Patriarkatet, och att evolutionen stannar av spelar väl ingen roll – det var väl ändå Patriarkatet som skapade könen genom ondskefulla socialiseringsprocesser, ha ha! 🙂 Så här fungerar genusvetare: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/06/lat-oss-vara-lite-odmjuka-nu/

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Och Mattias, glöm inte att skriva in dig på min kurs i Härskarteknik 7,5 hp som kommer att säljas till alla universitet inom kort – jag ska tjäna pengar på genusmaskineriet för att sedan lansera en motkampanj som ska störta hela detta vansinnesprojekt i fördärvet, men först måste vi alla lära känna vår motståndare väl: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/harskarteknik-75-hp/

 65. Andreas Dahlin skriver:

  Jag tycker det var ett kul exempel med brandmannen som ville att offren skulle ”komma ut” haha! Skulle passa bra som film, nån komedi typ…
  Jag har själv diskuterat det här med att kraven på blivande brandmän sänks för att få en jämnare könsfördelning. Jag gissar att ni har läst tidigare artikeln: http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2016741.svd
  Svensk jämställdhet hotar till och med vår egen säkerhet!

 66. QED skriver:

  Kolumnist i SvD om genusexperimentbarnet Pop

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3331561.svd

 67. Riccardo skriver:

  Mitt svar var mest sarkastiskt.
  Jag håller helt och hållet med dig! Nu har HBT-personer blivit något slags slagträ i debatten, eftersom de inte passar in i det som kallas ”det gamla samhället”.
  I det moderna samhället ska vi förstås vara könsneutrala in i benmärgen. Annars måste vi omskolas på dagis…

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag såg också just det 🙂 – la in det som en uppdatering!

 69. Alex Birch skriver:

  Heh, notera michaelamarias beteende, som väl exemplifierar både dagens ungdom och de flesta vänstermänniskor i övrigt: Inga sakargument, utan man motiveras av självosäkerhet, som man tar ut på sina motståndare med aggressivitet.

  Så beter sig…just det, små barn!

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas, ja det finns visst många artiklar om detta – lägger upp den som uppdatering! 🙂

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex, och inget svar har inkommit heller…

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Riccardo, jag förstår du var sarkastisk, samtidigt förstår jag vad du menar.

 73. Dalahest skriver:

  ”[M]åste läsa boken!”

  Sätt igång, du kommer att uppskatta Orwells prognos (med skräckblandad förtjusning).

 74. Dalahest skriver:

  Under det mjuka duntäcket (och med rätt belysning) tar det bara två komma tre timmar att läsa ut boken. 🙂

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, det är sommartider och jag har inte plockat fram duntäcket än – då får jag läsa den i höst, vilket kanske är mer rimligt med tanke på hur mycket jag har med mitt ”vanliga” mattejobb augusti ut! 🙂

 76. Dalahest skriver:

  Kanske att du hinner läsa den lite tidigare Under det rosa täcket? (Ja, jag vet att min humor är långsökt aptråkig. (Det är den vetskapen som roar mig.)) 🙂

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Hmm, ”Under det rosa täcket” har jag inte heller läst. Jag beställer den på bokus nu – ser den kostar 36 :- bara som pocket! 🙂

 78. Kristian i förskingringen skriver:

  ”[…] Jo det kan jag som heterosexuell tala om för er […]”
  Lysande!

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Kristian 🙂 – det är alltid lika kul att göra små tankeexperiment – man undrar ju vad folk tänker när de häver ur sig sådana där saker, om de har tänkt överhuvudtaget?

 80. Savox skriver:

  Apropå rökluckan i Rinkeby så åligger det inte brandkåren att byta rökluckor, utan fastighetsägaren (som enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2§ är skyldig att ”i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som
  behövs för att förebygga brand och för att
  hindra eller begränsa skador till följd av brand.). Brandkåren hade i det aktuella fallet strax före branden kommit med anmärkningar om att rökluckan var trasig och borde bytas snarast, vilket fastighetsägaren inte hade gjort.

 81. […] att jag har tidigare bloggat om det viktiga genusarbetet inom räddningstjänsten (brandförsvaret) här. Alla dessa allianser mellan myndigheter och nykläckta genusexperter kommer att driva detta land […]

 82. Leif skriver:

  Jag känner mig alltid osäker på hur jag ska relatera till busschauffören när jag kliver på bussen. Kan jag inte begära att han/hon redovisar sin sexuella läggning när jag stiger på? Det känns också lite stelt och konstigt när jag möter brevbäraren. Expediten i närbutiken…
  Kan vi inte alla ha ett litet märke på våra kläder – en sån där knapp – där det framgår vilken sexuell läggning vi har?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: