Från DEJA till Rismodellen

Könsmönster på tapeten i skolan

Könsmönster på tapeten i skolan

SOU 2009:64 ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” heter det i juli presenterade delbetänkandet av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. Detta blogginlägg utgör del 1 om denna statliga utredning. År 2008 tillsattes en delegation (kommittédirektiv 2008:75) ”med uppgift att utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan”.Delegationen ska ”kartlägga kunskapsfältet jämställdhet i skolan”. I uppdraget ingår också att ”identifiera områden där ytterligare kunskap om jämställdhet och genus behövs.” Givetvis kommer man att komma fram till att det är låååångt kvar tills alla könsmönster är brutna och att ytterligare satsningar behövs för att kartlägga dessa könsmönster. Genuskommissarierna ska väl inte behöva gå arbetslösa heller! I kommittédirektivet står också att delegationens reslutat ska spridas och att ”Kunskapsspridningen bör särskilt inriktas mot forskningsbaserade metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller.” De forskningsbaserade metoderna är höljda i dunkel och går tyvärr inte att finna någonstans, ty om om de funnes skulle ju genusvetarna kunna sätta igång och därmed kunna avsluta sitt uppdrag en gång för alla.

Kö utanför Myndigheten för utseende och sexuell läggning

Kö utanför Myndigheten för utseende och sexuell läggning

Det ligger i sakens natur att man bara ska kartlägga, spekulera och och fabulera. Åtgärderna handlar om att anställa genusvetare som ska jobba tillsammans med lärare och skolledning. Dessa lärare och denna skolledning får givetvis inte bestå av vilka konstiga typer som helst och absolut inte ”vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år”. Dessa ska ”ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidnings-redaktionerna och i bolagsstyrelserna.” Det är nämligen ”inte tillräckligt med en lag om kvotering efter kön” utan man måste uttryckligen exkludera blonda, blåögda män mellan 40 och 50. Detta insåg Kurdo Baksi och fackförbundet Lärarnas Riksförbunds presschef Zoran Alagic redan för två år sedan, så de borde snart komma med ett utspel om att rusta upp det förfallna rasbiologiska institutet, så att var och en kan registeras efter hår- och ögonfärg – allt i jämställdhetens och värdegrundens namn. Vi måste ju lita på dessa människor som lyfts fram i debatten – trots allt är Alagic Margareta Winbergs förre pressekreterare och så tilldelades ju Baksi Industrifackets kulturpris mot rasism redan 1999, så han måste veta vad han talar om. Rasism bekämpas kanske bäst med rasism – vad vet jag? Det var ju en himla tur att det stod blonda och blåögda annars hade både Baksi och Alagic suttit inne för hets mot folkgrupp nu, och vem hade då fört kampen för ett jämställt samhälle?

För att återgå till DEJA, vars slutbetänkande kommer att presenteras i slutet av 2010. Man måste bara inse först hur allt hänger ihop, och så här hänger det ihop: DEJA:s arbete leds av Anna Ekström, som är ordförande i SACO, där Lärarnas Riksförbund ingår. Och DEJA:s rapport kommer ju främst att beröra medlemmarna i LRF, och inte vill man väl stöta sig med varken presschefen eller andra höga företrädare för LRF (som tex anser att ”Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning.”)  Men jag får be att ta tillbaka mitt tidigare påstående då om att inga konkreta åtgärder förekommer i dessa kretsar – här har vi ju två riktigt konkreta förslag: alla medborgare låter registera sin hårfärg, ögonfärg, sexuella läggning och ålder. Eftersom åldern varierar över tid måste man givetvis göra denna registering regelbundet – förslagsvis kan man inställa sig inför en kommande värdegrundmyndighet en gång om året och bli granskad ordentligt. Det kan aldrig bli för mycket förmynderi, övervakning och vansinne.

Läroböckerna innehåller en osynliga genusordning

Läroböckerna innehåller en osynlig genusordning

Behovet av en  jämställdhetsdelegation,  motiveras så här: ”I regeringens skolpolitik är värdegrundsuppdraget av central betydelse och reformarbetet utgår från målet att alla elever ska ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper och utveckla de färdigheter som behövs för att klara framtida studier och yrkesliv. För att uppnå detta mål krävs att skolan tar hänsyn till att elever är olika och lär på olika sätt. Ett aktivt jämställdhetsarbete krävs då och det ska ses som ett led i regeringens arbete med att främja skolans värdegrund, så som den uttrycks i läroplanerna.” Alla ska alltså ges möjlighet att tillägna sig kunskaperna. Det tolkar jag som att alla elever har rätt till en lärare som kan sitt ämne samt att eleverna tar ansvar för att läsa sina läxor. Ha ha – men sådär kan man ju inte säga – det är ju så 1800-tal! 🙂 Nejdå, att tillägna sig kunskaper i svensk skola år 2009 handlar om en och endast en sak: att bli medveten om de strukturer som styr våra liv och våra skenbart frivillga val. Enligt astrologer styr planeternas lägen våra handlingar, och enligt genusvetarna styr osynliga struktrer dem, och det är inte bara Patriarkatet som är aktör här, utan vi är ALLA, lärare och elever inklusive, en del av dessa strukturer och vi bidrar alla till att upprätthålla dem medvetet eller omedvetet. Genom att lära oss om strukturerna ska vi lära oss att agera annorlunda, även om detta annorlunda agerande kommer att producera nya typer av strukturer vi då upprätthåller, som givetvis också måste analyseras ur ett genusperspektiv, och så här kommer det att fortgå tills solen blåser upp till en röd jätte och Jorden går under, eller tills skattepengarna tar slut. Förhoppningsvis det senare. Poängen är: alla ska vi stå till svars inför genusvetarna på Domedagen!

Ihålig sfärisk modell av könsstrukturerna

Ihålig sfärisk modell av könsstrukturerna

Delegationen ska bland annat (sid 7-8 ) i samverkan med högskolor med relevant kompetens inom området sammanställa en kunskapsöversikt om samt analysera orsakerna till skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat och prestationer liksom deras attityder till studier och till skolan, ur ett könsperspektiv belysa hur resurserna i skolan fördelas, i samverkan med högskolor med relevant kompetens inom området sammanställa och utvärdera metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller, föreslå lämpliga insatser utifrån arbetet ovan (kommer i slutet på 2010) osv. ”Relevant kompetens” är givetvis genusvetarkompetens – det nya framtidsyrket som kommer att leda landet in i avgrunden och sätta den sista spiken i kistan för vår civilisation så som vi tills nyligen kände den. I vilket fall (sid 15) ”behövs ny kunskap om jämställdhet och genus i skolan.” Vad som behövs är snarare en översyn över vad som pågår i det här samhället, men den får väl jag stå för på min fritid…

I rapporten/delbetänkandet konstateras inte helt oväntat (sid 220) att ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation, men det finns en tendens, vars storlek och entydighet inte skall överdrivas, att flickor på det hela taget jämfört med pojkar har arbetsrutiner och förhållningssätt som gynnar goda prestationer.” Vari genusordningen i skolämnenas innehåll består framgår inte. Varhelst man ser olikheter mellan könen förklaras detta med ”genusordningen”, och om (som man själv påpekar!) variationerna inom respektive könskollektiv är större än mellan dem så är det också genusordningens fel – för drar man ner det på individnivå (ja, i detta fall är det ok även för genusvetare att göra detta) så finner man alltid en flicka och en pojke ur underlaget som kan jämföras, och som då har olika resultat.

Genusvternas nya genombrott!

Genuseriets senaste genombrott!

Och här kommer ett exempel på en helt fenomenal åtgärd mot genusordningengenussensitiv undervisning (sid 221): ”Ett exempel på ett försök att utveckla en teoretisk modell över möjligheter att hantera genus i undervisning gör Sinnes (2006).Hon beskriver, ur feministiskt perspektiv, tre olika ansatser i undervisning i naturvetenskap som grundas på likhets- respektive särartsfeminism samt en som hon benämner genussensitiv. Genussensitiv undervisning innebär enligt Sinnes att variationer inom kön är lika viktiga som variationer mellan könen. Denna modell kan då sägas inte ha ett av könen, utan båda, i fokus för intresset.” Helt enastående, vilket framsteg för genusvetarna – genussensitiv undervisning som har båda könen i fokus eftersom det finns skillnader inom såväl som mellan könen! Är inte detta samma sak som att konstatera att man kan strunta i ”genusperspektivet”? Nejdå, här behövs ”genussensitiv” undervisning! Som ni kan se (sid 223) bygger den genussensitiva undervisningen inom naturvetenskapliga ämnen på postmodernistisk feminism (medan tex könsneutral undervisning, sid 222, bygger på likhetsfeminism). Ni ser i tabellerna på sid 222 och 223 (observera 10 sidors förskjutning i pdf:en) att könsneutral (gender neutral) undervisning tex innebär att”Preferably there should be an equal number of female and male science teachers” samt vad gäller litteraturen ”equal number of the words ‘he’ and ‘she’ and equal number of illustrations showing males and females” (detta känner vi ju igen). Medan det nya ”gender sensitive” undervisning tex innebär att ”Teachers should acknowledge that all pupils are different and that great differences in interests exist also within groups of pupils of the same sex” (har genusvetarna äntligen kommit till insikt om det självklara!?) samt vad gäller undervisningen: ”Teaching materials should include science developed by minorities and other cultures and visualise the differences between different types of scientific inquiry.”

Rismodellen innebär att Universum uppstod ur en kokande rismassa

Rismodellen innebär att Universum uppstod ur en kokande rismassa

Det senare är intressant! Innebär det att vi snart får se material som ifrågasätter evolutionsteorin inom biologi, och material som ifrågasätter atomens existens inom fysiken? Som jag redan påpekat så innebär allas lika värde att alla har lika rätt i sin syn på världen (och jämställdhetssträvan i skolan bygger på detta lika värde enligt artikel 14 i Europakonventionen, som gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 1995, se sid 2 i kommittédirektivet ) och dessa olika syner är alla lika sanna om man antar varje persons unika perspektiv – och denna förmåga lär skolan ut genom att det i uppdraget ingår att utveckla empati, förståelse och respekt för sina medmänniskor. Som ni ser så har vi här ett unikt tvärvetenskapligt projekt initierat av genusvetarna – allas syn på exempelvis Standardmodellen ska integreras i fysikundervisningen, och om någon förkastar denna standardmodell så ska detta perspektiv också tas med i läroboken. Om jag anser att atomerna inte består av kvarkar i olika ”färger” utan istället av riskorn från Taiwan i olika färger och om jag dessutom startar en namninsamling på nätet med människor som stödjer denna tes, så att vi kan katergoriseras som en minoritet, så ska denna teori presenteras utförligt i fysikboken i åk 3 på gymnasiet. De olika underteorier kring om det är jasminris, basmatiris eller Uncle Bens ris ska också in och dessutom ska Uncle Ben upphöjas till Gud, och till varje lärobok ska distribueras ett paket med Uncle Bens ris så att eleverna genom att koka upp detta i en kastrull och hälla i karamellfärg från hemkunskapen (unik ämnesintergration!) kan se hur Universum uppstod ur en kokande risgryta med karamellfärg! Trots mina poäng i fysik från Lunds Universitet så känns rismodellen mer naturlig eftersom jag kan relatera till den i mitt genuserade vardagsliv, jag har ingen partikelaccelerator hemma men när jag kokar ris så känner jag mig levande i verligheten så rismodellen måste vara verkligheten, åtminstone min verklighet och den är väl lika mycket värd (minst!) som CERN-gubbarnas!

Uppdatering: nu har de två moderaterna ut partiets jämställdhetsgrupp kommit med sin slutreplik angående att göra jämställdhet till en borgerlig valfråga. Här är de två föregående inläggen (1, 2)

46 Responses to Från DEJA till Rismodellen

 1. Ya Krivetko skriver:

  Tanja. Intressant. Tack. Du säger lite om astrologi och planeter… Jag tror att från genusperspektiv det är dags nu att kräva att hälften av alla planeter i vårt solsystem får kvinliga namn, eller hur?

 2. Nordbo skriver:

  Solen måste vara en hermafrodit eftersom vi bara har en sol i systemet. Annars är ju solsystemet orättvist.

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, ja det har du rätt i – hade inte tänkt på denna astrologiska könsorättvisa. 🙂

  Nordbo, jag tror att solen är kvinnlig och att det svarta hålet i vintergatans mitt kring vilket solen roterar är Patriarkatet. Frågan är om solen kommer att slukas av det svarta hållet eller om vår galax istället är ett resultat av att Patriarkatet slungat iväg alla sina älskarinnor ut i tomma rymden efter att han inte längre måste försörja dem eftersom de gjort feministisk revolution. Intressant fråga, måste kontakta astronomiska instititionen… 😉

 4. Ya Krivetko skriver:

  Nu har jag tänkt lite mer på genusperspektiv och tycker att man måste också tänka på hur man tar bort den stora orätvisan i idrotten. Eftersom kön är bara en social konstruktion och allt måste vara könsneutral, måste idrotten också vara könsneutral. Ett lag i fotbolen måste bestå av fem män, fem kvinnor och en HBT person, jämnt fördelade mellan deras roller. Den måste också ha två lagkaptener, naturligtvis, en manlig och en kvinnlig. När man pratar om kontaktsport, t.ex. boxning, varje gång det boxax måste också könsfördelning vara 50-50, d.v.s. en man måste boxas med en kvinna. Annars känns all mycket orättviss från genusperspektiv. I konståkning för paråkning är allt ok, men singlar måste göras könsneutrallt. Precis som i konstsim …. osv.

  Jag måste erkänna att för cirka 20 år sen har jag varit på en fotbol spel mellan en mannlig och en kvinnlig lag. På riktigt! Det var bättre än ”Parlamentet”. 🙂

  Och för cirka 10 år sen i Tyskland organiserades en boxning match mellan en mannlig komiker (som har t.ex. 5 plats i Eurovision på sin meritlista) och en kvinnlig poffsboxare. Hon vann och t.o.m. slagit sönder hans näsa. Se, t.ex.:

 5. QED skriver:

  Intressant samling artiklar om postmodernism och Sokals bluff

  Klicka för att komma åt Forum115.pdf

  ”THE SOKAL HOAX: AT WHOM ARE WE LAUGHING?

  Mara Beller

  The philosophical pronouncements of Bohr, Born, Heisenberg and Pauli deserve
  some of the blame for the excesses of the postmodernist critique of science”


  ..
  Inspired by Bohr’s union of the pragmatic and the mystic way
  of knowing, [Donna] Wilshire presents her vision of a female way of
  doing science – a vision that Sokal’s satire could have quoted
  verbatim:


  I anticipate the day when all discussions of ideas and
  science will include poetry, oral history, literary and
  emotional allusions. I am eager to read the astronomer-mathematician
  who gives as much attention to the
  rhythms, music, and dance she experiences in her body
  while she is observing as she gives to the observed: the
  cosmic dance, flow, and energy she is reducing to
  formula or speculating about.

  When Einstein warned Bohr about the irresponsible, ”shaky
  game with reality” that Bohr was playing, could he have had
  this kind of argumentation in mind? Could Einstein have
  foreseen the state of affairs satirized by Sokal?”

 6. Nordbo skriver:

  Ja, astronomiska institutionen måste också ta hänsyn till de senaste rönen inom genusvetenskapen. Om de inte ser de förtryckande strukturerna bland stjärnorna så är det dags för sensitivitetsträning. Den kan ledas av Gun Skykvinna, författare till ”Svarta Hål är Vita Medelålders Män”.

  Kul boxningsmatch.

 7. QED skriver:

  Tanja, mycket intressant och rolig bloggning. Jag tror du kan översätta sista stycket

  ”… känns rismodellen mer naturlig eftersom jag kan relatera till den i mitt genuserade vardagsliv, jag har ingen partikelaccelerator hemma men när jag kokar ris så känner jag mig levande i verligheten så rismodellen måste vara verkligheten, åtminstone min verklighet och den är väl lika mycket värd (minst!) som CERN-gubbarnas!”

  och skicka till nämnda Donna Wilshire. 😉

 8. Nordbo skriver:

  @QED
  Jag gillar citatet av Bohr. Det är en vacker tanke. Men jag tror inte Bohr hade varit imponerad om han hade fått uppleva lite postmoderna genuserier odyl.

 9. JEL skriver:

  Bra skrivet Tanja – vilka tokerier, undrar vad allt detta kostar?

 10. Kalle skriver:

  Otroligt vad T gräver fram, det här känns som en av de bästa och viktigaste bloggarna som finns tillgängliga just nu.

  Om bara någon i riksdagen kunde börja lyssna någon gång!

 11. Jerker Montelius skriver:

  Stopp ett tag. Att påpeka vilka olika lösningar olika kultur har kommit på är väl inte fel. Krut, kompassen, och tryck med lösa typer från Kina, Algoritmer från arabien, kalender och terrasser från Maya o.s.v. OK detta är kanske historia eller geografi men det är fortfarande intressant. Hur kommer det sig att en kinesisk djonk ser ut som den gör och inte som en egyptisk vassbåt eller som ett svenskt vikingaskepp?

 12. Bo Bengtsson skriver:

  Kampen hårdnar, vad säger könmaktspolisen:
  ”Män i Örebro kan kissa gratis på urinoarer medan kvinnor måste betala fem kronor för att komma in på en riktig toalett”
  Källa
  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3040963

 13. QED skriver:

  Jerker Montelius, ja det är ju global idéhistoria och har väl undervisats länge inom skolan, vilket inte är kontroversiellt. Det finns dock vissa socialkonstruktivister som förespråkar extrema former av kunskapsrelativism, t.ex. att skapelsemyter skall ha samma status som vetenskapliga förklaringar. Se Boghossians kritik som ingår i nämnda

  Klicka för att komma åt Forum115.pdf

 14. QED skriver:

  Den svenske antropologen Anders Retzius (föregångare i rasbiologin) introducerade idéen att klassificera rastyper efter skallform. Han menade att långskalliga var aggressiva och företagsamma, medan kortskalliga var konservativa och drogs till familjeliv. Så här kunde en skallindexkarta se ut 1899

  Med den kanske man kunde förutsäga synnerlig radikalism och familjelivets
  upplösning i Stockholmstrakten. 😉

 15. Nordbo skriver:

  Just nu tycker jag snarare tjockskallighet verkar vara vanlig i vissa påstridiga kretsar i stockholmstrakten.

 16. QED skriver:

  Nordbo bra 🙂 Äntligen en relevant dimension i skallmätningsforskningen.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, ja men du glömde ju utfallet – det måste också vara förutbestämt att 50% av vinnarna är kvinnor och 50& män! 😉

  QED,
  intressant! Hon måste ha läst böcker i stil med ”De dansande Wu Li mästarna” m fl. Apropå ”When Einstein warned Bohr about the irresponsible, ”shaky game with reality” that Bohr was playing, could he have had this kind of argumentation in mind? Could Einstein have foreseen the state of affairs satirized by Sokal” Suck… Jag minns (alltså minns när jag läste om dem i populärvetenskapliga böcker i gymnasiet dvs :-)) de roliga tankexperiment som Einstein gav Bohr och där det sedan visade sig att Einstein glömde att ta med sin egen relativitetsteori i beräkningen.

  Hittade det på wiki, den heter visst ”Einstein’s box” här:
  Einstein’s box

  Another of Einstein’s thought experiments was designed to challenge the time/energy uncertainty principle. It is very similar to the slit experiment in space, except here the narrow window the particle passes through is in time:

  Consider a box filled with light. The box has a shutter that a clock opens and quickly closes at a precise time, and some of the light escapes. We can set the clock so that the time that the energy escapes is known. To measure the amount of energy that leaves, Einstein proposed weighing the box just after the emission. The missing energy lessens the weight of the box. If the box is mounted on a scale, it is naively possible to adjust the parameters so that the uncertainty principle is violated.

  Bohr spent a day considering this setup, but eventually realized that if the energy of the box is precisely known, the time the shutter opens at is uncertain. If the case, scale, and box are in a gravitational field then, in some cases, it is the uncertainty of the position of the clock in the gravitational field that alters the ticking rate. This can introduce the right amount of uncertainty. This was ironic, because it was Einstein himself who first discovered gravity’s effect on clocks.

  EPR-paradoxen är också kul – kanske är det där postmodernismen kommer in? 😉 http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ja förtryckarstrukturerna uppstod redan vid Big Bang och blev sedan synliga för blotta genusglasögat efter den inflationistiska fasen. 🙂 Apropå det andra så förekommer säkert redan männen inom astronomin, som maskhål kanske?
  Genusinflitrationen har nog pågått längre än vi anar:

  Till skillnad från svarta hål, så bildas inte maskhål genom naturliga processer. De måste matas med negativ energi. Maskhål skulle kunna skapas på två sätt.

  * Klassiskt, genom att riva upp två hål i rummet och sy ihop dem.
  * Kvantmekaniskt, genom att dra upp dem ur de gravitationella vakuumfluktuationer som kvantskummet utgör. Lagarna för kvantgravitation är dock inte tillräckligt utforskade för att avgöra om denna metod är möjlig.

  Förresten, vilket är citatet av Bohr du nämner? Hinner inte läsa artikeln som QED länkat till, men om jag missat ngt citat av Bohr vill jag genast ha det serverat på bloggen! 🙂 Medan mina kompisar i tonåren hade planscher på skumma musikgrupper på sina väggar hade jag en vägg med periodiska systemet (som jag själv målat) och en med bilder på dessa giganter (Heisenberg, Bohr mfl – mina tonårsidoler!) 🙂

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, det kostar säkert massor! Jag hade kunnat ta upp mycket mer fakta i blogginlägget men jag flippade ut i slutet ha ha 🙂 därför får detta bli en liten serie av inlägg, nästa gång ska jag rada upp flera konkreta saker, jag ska plocka ut allt det väsentliga. Vilken normal människa sitter och läser en sådan här lunta? 😉

  Om jag blir arbetslös (men nu fick jag just mitt kontrakt vid matematiska institutionen förlängt, så bloggen har alltså inte kostat mig karriären – än! ;-)) så kan jag skriva sådana här genusrapporter, jag vet precis hur det funkar och vad man ska skriva! Skämt åsido – det är sannerligen skandal att människor går arbetslösa medan man lägger ner miljontals kronor på ”genusanalyser” inom alla samhällssfärer.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Kalle, tack! 🙂 ”Om bara någon i riksdagen kunde börja lyssna någon gång!” Jag skulle ju förvisso kunna ta mig in i Riksdagen och sedan lyssna till mig själv, men då måste jag ju gå med i något befintligt parti där och det strider mot min image att sälja mig sådär… åtminstone i nuläget när ju alla partier redan köpt genusvansinnet. Då får de göra offentlig avbön först. Inte så att ingen i riksdagen lyssnar på kritik, men ingen vågar väl utmana genusödet. Jag hade kanske kunnat bli inröstad via personval (om vi hade det) om jag gått till val på att utmana genusödet och sedan skapa ett hemligt antigenus-nätverk därinne och få riksdagen full av avhoppare och politiska vildar – det hade varit riktigt kul! 🙂 Ganska lockande när jag tänker på det, lite drama i det här landet hade inte skadat.

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker Montelius – givetvis har du helt rätt här! (”Stopp ett tag. Att påpeka vilka olika lösningar olika kultur har kommit på är väl inte fel. Krut, kompassen, och tryck med lösa typer från Kina, Algoritmer från arabien, kalender och terrasser från Maya o.s.v. OK detta är kanske historia eller geografi men det är fortfarande intressant. Hur kommer det sig att en kinesisk djonk ser ut som den gör och inte som en egyptisk vassbåt eller som ett svenskt vikingaskepp?”)

  Men jag avsåg inte olika lösningar på praktiska problem eller olika uppfinningar eller synen på fenomen i ett historiskt perspektiv, utan (kanske var jag inte tydlig, men jag utgår ifrån att mina bloggläsare tänker som jag och tänkte inte på att man kanske borde poängterat det :-)) snarare vilka förklaringar man tar för sant och lär ut idag vad gäller fenomen inom naturvetenskapen. Man kan ju inte direkt lära ut att Jorden är platt i skolan, och att detta är lika korrekt som att den är rund – däremot kan man givetvis läsa om hur synen på Jorden sett ut i olika tider och kulturer, och det gör man redan sedan länge (alltså behövs inga genusvetare för detta ändamål – även om jag inte tror det var så här de menade, men man kan ju alltid hoppas!) men det är en helt annan sak.

  Här har du tex Etnomatematik (the study of the relationship between mathematics and culture). Men detta studium ifrågasätter tex inte bevisade matematiska satser, annat vore ju orimligt. Genusvetarna har däremot gjort karriär på att ifrågasätta allt. Bara att ifrågasätta räcker i många fall för att bli beviljad anslag, man borde kanske bedöma rimligheten i vissa ifrågasättanden som nya ”banbrytande forskningsområden”, men det tycks inte finnas någon gräns för genusvetarna i dagsläget i detta avseende – det är därför det blir så komiskt! Jaha, det är visst dags för mig att dra fram några absurda forskningsprojekt i dagsljuset ser jag!

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  BO, iofs tycker jag inte det där är så farligt, åtminstone är det något konkret. Vad hände med de här byxorna? Ha ha, ”Att kvinnor ska sitta medan män står när de gör sina behov är en kulturell konstruktion, säger Heide Lunabba. ” 🙂 Ja, men hur praktiskt är det?

 23. Ya Krivetko skriver:

  Tanja. Din sista kommentar

  ”Att kvinnor ska sitta medan män står när de gör sina behov är en kulturell konstruktion, säger Heide Lunabba. ”

  påminde mig om följande anekdot som jag minns från Soviet Unionen (svensk variation):

  Första dagen i skolan. Anders och Karin sitter längst bak, struntar i läraren och diskuterar sommaren.

  Karin: Jag hade så många problem under sommaren, min pojkvän lämnade mig, jag är gravid och nu måste tänka på om jag vill ha detta barn eller ej. Jag är hellt förkrossad.

  Anders: Jag också hade det ganska svårt. På grund av krisen kunde jag inte sälja alla droger jag hade så jag fick inte tillräklig med pengar att betala tillbaka till de baniter som som jag lånade pengarna ifrån. Vet ej vad jag ska göra.

  Fröken observerar att dessa två är hellt frånvarande från diskissionen och säger.

  Fröken: Karin, Anders, vad pratar ni om? Så gör vi inte här! Här försöker vi att lära oss något. Nu ska vi se, Anders, svara på följande fråga: hur mycket blir två plus tre?

  Anders: Fröken, två plus tre blir fem. Oh gud, vore det bra om vi hade ERA PROBLEM!

 24. Nordbo skriver:

  @Tanja
  Det var jag som läste slarvigt. Det var inte Bohr, utan Donna Wilshire som jag blev inspirerad av i QEDs citat. Jag känner inte till vad hon står för i övrigt. Jag tänker antagligen mer som en poet än som en naturvetare, så bilden av hur vetenskap, poesi och musik som blir ett var vacker för mig.

  (Hmm… QED försöker varna för postmodernt flum och jag blir inspirerad … *ställer sig i skamvrån*)

  Jag är inte alls insatt i matematik eller naturvetenskap. Att universum är underkasted inflation var nytt för mig. Ekonomi är heller inte mitt ämne, men jag har läst en del om ekonomi de sista åren pga av krisen. Så nu vill jag framlägga följande tes med oemotståndlig logik:
  Bankirerna som trollar fram pengar ur tomma intet och suger ut oss nästan utan att vi märker det genom inflation och räntor är män. Och inte nog med att de är män, de är dessutom vita och medelålders. Om även kosmos är underkastad inflationens ok, så måste det vara männens fel. Det är hur tydligt som helst. Därför kan vi dra följande slutsats: vi kan befria samhället från förtryck genom att byta ut männen på Wall Street mot kvinnor och män från olika minoriteter. Inte nog med att de förtryckta får chansen att förtrycka och bli snuskigt rika. Dessutom befriar vi ju hela kosmos från patriarkatets förtryck.

  Jag tänker lägga fram det här som en avhandling vid pedagogiska institutionen som ett exempel på både ämnesintegration och avslöjande av förtryckande strukturer som återfinns både i kosmos (fysik) och i samhället (samhällskunskap, historia mm).

  (Om någon ifrågasätter, eller på något sätt försöker peka på någon brist hos min brillianta tes så känner jag mig kränkt och anmäler personen till en lämplig myndighet.)

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, ja det gäller att ha lite perspektiv på saker & ting. Tänk vad många skolor man hade kunnat bygga i tredje världen för genuspengarna, om de nu ska användas för att bekämpa orättvisor.

  Nordbo,
  naturligtvis finns det kopplingar. Den coolaste koppplingen jag känner till, som jag tror du också skulle finna högst fascinerande, är något jag läste om i Illustrerad vetenskap för några år sedan om att forskare genom att tilldela de olika baserna A,C,T,G olika toner spelat upp olika växters DNA, och denna ”musik” påminde då om människans klassiska musik. Kompositörerna av den mest uppskattade musiken har alltså ovetandes komponerat något som påminner om naturens DNA. Det tolkar i alla fall jag som att människan finner det vackert som avspeglar hennes arv, givetvis måste det vara så, hjärnan är ju också underkastad naturlagarna, därför är det inherent och rent intuitivt inser man också att det inte skulle kunna vara på något annat sätt. Ett riktigt coolt forskningsresultat – eller hur!? 🙂

  PS! Den inflationistiska fasen efter Big Bang var alltså en fas med exponentiell utvidgning under en kort period och inget annat, ingen inflation som har med ekonomi att göra alltså! Men detta har säkerligen inte pedagogerna koll på så jag antar att du framgångsrikt kan avlägga din avhandling i ämnet – annars kan du alltid ta den till någon genusvetenskaplig institution, för dem så spelar inget någon roll, man kan trolla fram en genusavhandling på nolltid! Se roligt stycke om Sokal-affären här (taget från en artikel av matematikern Olle Häggström som kommenterat detta) apropå begreppsförvirring:

  ”… Först efter publiceringen avslöjade Sokal att hans artikel var avsedd som en parodi. Jämte den gängse relativistiska jargongen om t.ex. hur det blivit ”alltmer uppenbart att fysisk ‘verklighet’, liksom social ‘verklighet’, i grund och botten är en social och lingvistisk konstruktion” kryddar han sin text med absurditeter som att Jacques Lacans spekulationer inom psykoanalysen skulle ha bekräftats av den moderna kvantfältteorin, och följande obetalbara stycke:

  ”Liksom liberala feminister ofta nöjer sig med en minimal agenda omfattande juridisk och social jämställdhet samt fri abort, gäller för liberala (och till och med en del socialistiska) matematiker att dessa i allmänhet håller till godo med det hegemoniska Zermelo-Fraenkel-systemet […], utökat blott med urvalsaxiomet.”

  Den här påstådda kopplingen mellan matematik och feminism bygger enbart på att den amerikanska fri abort-rörelsen (pro-choice) och matematikens urvalsaxiom (axiom of choice) råkar bära en viss ordlikhet i engelskan. Jag kan vidare intyga att inget vore mer främmande för en matematiker än att ta politiska hänsyn i valet av mängdteoretiskt axiomsystem.”

 26. QED skriver:

  Tanja Det finns de som menar att det själva verket är formalistiskt orienterade matematiker som Hilbert som är upphovet till postmodernismen. Se boken ”Vladmir Tasic, Mathematics and the Roots of Postmodern Thought” (Oxford university press 2001). Argumenten är väl inte helt övertygande, men
  Hilberts och andras rigorösa axiomatiska metod gjorde det möjligt att se matematiken som ett språkspel utan mening utanför sig själv.

 27. Nordbo skriver:

  @Tanja
  Ah, men inflation har jag hört hänger samman med en expansion av penningmängden. Så om Big Bang var en fas med exponentiell utvidgning, så jobbade den stora smällen på samma sätt som the Fed i USA gör med dollarn nu. Jag har hört att vi kommer att få se en ekonomisk Big Bang i USA av det skälet.

  Jag ville citera det du skrev om musik, men det gick visst inte. Det får mig att tänka på Pythagoras idé om sfärernas harmoni.

 28. QED skriver:

  Tanja: bara en liten observation: jag tycker din
  sfäriska modell (bilden ovan) ser ut som när man kokar
  risgrynsgröt i en mikrovågsugn i tyngdlöst tillstånd. Kanske detta är en användbar observation för utvecklandet av
  den förenade genusfältteori? Citera mig gärna i din kommande monografi. 🙂

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, verkligen intressant jag kände inte till detta (om Hilbert)! Ja, givetvis var bilden menad som en illustration av den förenade genusfältteorin – jag jobbar på artikeln! 😉

  Nordbo,
  jag tror inte det finns ngn inbyggd citerafunktion, iaf inte ngn inställning som jag gjort, men du kan kopiera & klistra in med citationstecken, så gör jag för att citera. Ha ha, ja det kan stämma att FED jobbar som Universum, flera fysiker anser ju att Universums uppstod ur just INGENTING, vilket möjliggjordes genom Heisenbergs obetsämdhetsrelation (för enerig-tid) – ungefär som pengarna FED genererat då, som också uppstod ur ingenting. Bra liknelse! 🙂

 30. Erik skriver:

  Tanja:

  Klockrent inlägg om de önskade förändringarna genuseliten vill ha igenom inom skolväsendet. Jag passar på att markera att man bara genom att läsa några stycken och använda sunda förnuftet kan se vad det egentligen handlar om.

  ”utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap”

  Att utveckla kunskap utifrån värdegrunder är exakt vad vetenskap inte handlar om. Det finns två sorters ”kunskap” man kan utgå från, observerad sådan (då kallas det vetenskap) och den som man önskade man kunde observera (då kallas det politik). Värdegrund handlar om det sistnämnda dvs om en skola som sysslar med politiska åsikter, inte vetenskapligt kunnande. Det är exakt en sådan skola som genusvetare förespråkar och värdegrunden ifråga är ju exakt samma åsikter, samma perspektiv dvs radikalfeministisk teori om hur omvärlden är funtad.

  ”De forskningsbaserade metoderna är höljda i dunkel och går tyvärr inte att finna någonstans”

  Tvärtom Tanja, de metoder de hänvisar till är mycket välkända. Orsaken de inte berättar vilka metoder det rör sig om är inte att de inte vet hur man gör dessa saker. Orsaken de inte berättar vilka metoder det rör sig om är att det är samma metoder som bland annat användes vid uppfostran av Hitlerjunge och samma psykologiska forskning på hur man ”styr barns utveckling” som är grund för teorin man använder. Det är inte det att beteendevetenskap inte funkar (fast vanligen med oönskade biverkningar) det är det att om folk fick höra i klarspråk hur indoktrinering går till kommer de att få en så negativ syn på de som utbildas i det att de aldrig lät dem komma på tio meters avstånd från sina barn ens.

  Frågan är inte om beteendevetare kan genomföra indoktrinering av småbarn. Frågan är i vems intresse detta skulle göras och varför det isåfall inte skulle vara ok att andra länder indoktrinerar ungarna till barnarbetare (som i Persbrandts reklamen) eller barnsoldater?

  ”Det ligger i sakens natur att man bara ska kartlägga, spekulera och och fabulera.”

  Javisst är det så men det är inte för att metoderna är okända. Orsaken är att om man konkret berättar hur metoderna ser ut så riskerar vanligt folk faktiskt lägga sig i och det är just vad man vill undvika. Därmed måste man vara så abstrakt att inte ens politikerna som diskuterar ämnet begriper vad de uttalar sig om. Faktum är att fler av våra ministrar med största sannolikhet inte vet vad det är som dokumenten praktiskt innebär.

  Det var också vad Margareta Winberg sade när hon intervjuades i dokument inifrån av Evin Rubar. Det verkade som om de andra ministrarna inte hade en aning om vad de här åsikterna Winberg förespråkade handlade om. Margareta Winberg lät tydligt nöjd med sina kollegors okunskap.

  ”trots allt är Alagic Margareta Winbergs förre pressekreterare”

  Det visste jag inte. Se där, en till koppling som visar hur liten denna elit som sysslar med dessa åsikter är.

  ”och så tilldelades ju Baksi Industrifackets kulturpris mot rasism redan 1999, så han måste veta vad han talar om”

  Det tvivlar jag starkt på, rasismen har knappast minskat sedan 1999 tvärtom. Snarare så baserades industrifackets pris på teorier om vad som minskar rasism och inte på hur man gjorde på platser där man empiriskt fick mindre av varan.

  ”DEJA:s arbete leds av Anna Ekström, som är ordförande i SACO, där Lärarnas Riksförbund ingår.”

  Anna Ekström är i sin tur källan till det obestridligen falska uppenbart ideologiska påståendet att kvinnor gynnas ekonomiskt av att vara singlar.

  ”I regeringens skolpolitik är värdegrundsuppdraget av central betydelse”

  Ja givetvis, vad kan bara mindre viktigt i skolan än faktagrundade uppdrag? Barnen skall inte lära sig namnet på huvudstaden i Saudiarabien eller när amerikanska soldater landsteg på stränderna i Frankrike (sånt har vi ju Hollywood till, fast frågan är inte om de bästa är att de inget vet så de är fria att genom att prata med andra som har samma kunskap bilda sig en EGEN uppfattning)

  Skolans främsta uppgift skall vara att säga åt eleverna att vara snälla och rättvisa. Fakta är farliga och riskerar att skapa dåliga människor. Är det möjligen Adornos värdegrund som gäller?

  ”Nejdå, att tillägna sig kunskaper i svensk skola år 2009 handlar om en och endast en sak: att bli medveten om de strukturer som styr våra liv”

  Precis, bortsett från förstås att som jag beskrev i inlägget på bloggen (och som nu förtydligats i form av regler) strukturer inte kan styra någonting. Det som styr är en förklaring, strukturer är däremot en effekt av vad som styr. Säger vi att strukturer styr är det för att vi visar vi inte vet eller inte gillar vad som egentlgen styr.

  ”Enligt astrologer styr planeternas lägen våra handlingar, och enligt genusvetarna styr osynliga struktrer dem”

  Underbart skrivet! Vad jag önskade att Penn & Teller gjorde samma sak med strukturteori som de gjorde med just teorin att planeter styr våra liv. Har du inte sett deras Sågning av Astrologi i ”Bullshit” så gör det nån dag när du känner för att skratta högt.

  PS: Nu har jag äntligen löst problemet med länkar och olika färger på Aktivarum-bloggen. Hädanefter blir det tydligt vad som är länkar, viktig text och vanlig text (bytte även till en starkare färg på länkarna). Efter mycket funderande om var man skall börja nånstans så har jag nu skrivit på den första sakfrågan. Ämnet är Yttrandefrihet.

 31. Nordbo skriver:

  Jag kan inte kopiera text från kommentarerna på din sida. Konstigt, jag trodde det var någon inställning som du hade gjort. Jag har inte varit med om det här förut.

  Jag är glad att du gillade liknelsen. 🙂

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, när det bör gå att kopiera bland kommentarerna, jag kan iaf göra det själv. Kanske ngn annan här på bloggen kan testa och se om/att det går att kopiera kommentarer? Menar du att det inte går att markera och kopiera något från någon kommentar? Går det med inläggen heller? Eller är problemet att det inte går att klistra in? För jag kom tex just på att när jag skriver ngn kommentar till ngn blogspot-blogg så kan man inte klistra in länkar och annan text, alltså problem med inklistring, men sedan upptäckte jag att det går när jag väl skrivit in det där ordet de brukar ha på de bloggarna för att verifiera att man är mänsklig, och först då, när det står ”förhandskgranska” eller ”redigera” kommentar innan man väljer ”publicera” – först DÅ kan jag klistra in saker i kommentarsrutan som länkar eller text jag kopierat. Fast det har jag bara stött på på blogspot-bloggar, inte på wordpress.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ””utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap”

  Att utveckla kunskap utifrån värdegrunder är exakt vad vetenskap inte handlar om”

  Ja, fast det står iofs att utveckla den utifrån värdegrundsUPPDRAGET, vilket inte är samma sak, men jag förstår din poäng…

  ””Det ligger i sakens natur att man bara ska kartlägga, spekulera och och fabulera.”

  Javisst är det så men det är inte för att metoderna är okända. Orsaken är att om man konkret berättar hur metoderna ser ut så riskerar vanligt folk faktiskt lägga sig i och det är just vad man vill undvika.” Ja jag vet, men här och där smyger det konkreta fram och då måste man (alltså motståndarsidan, dvs sådana som jag) lyfta fram det!

  ””och så tilldelades ju Baksi Industrifackets kulturpris mot rasism redan 1999, så han måste veta vad han talar om”

  Det tvivlar jag starkt på.” Jag var ju ironisk här! 🙂

  ”Anna Ekström är i sin tur källan till det obestridligen falska uppenbart ideologiska påståendet att kvinnor gynnas ekonomiskt av att vara singlar.” – jag visste inte att det var hon som låg bakom det. Har du ngn länk?

  ”fast frågan är inte om de bästa är att de inget vet så de är fria att genom att prata med andra som har samma kunskap bilda sig en EGEN uppfattning” – ha ha, den var bra! 🙂 Samma icke-kunskap menar du då¨antar jag.

  Vad roligt – ska se ditt inlägg om yttrandefrihet! 🙂

 34. Dalahest skriver:

  Ang. Margareta Winberg

  Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och politiska uppdrag. På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs viss kompetens för ett visst jobb.

  ”Vi kom att ha samma uppfattning, och det är alltid en styrka för en regering om man har en stark organisation vid sin sida, som så att säga.. där man bekräftar varandra.” – Margareta Winberg om ROKS.

  [01:20]

 35. Dalahest skriver:

  Ang. Margareta Winberg (II)

  Ibland är jag förundrad över att inte fler kvinnor verkligen hatar män. Så som män bär sig åt! Beror det på okunskap om denna strukturella maktordning? Eller tror kvinnor att detta är deras privata problem, att de får skylla sig själva? Eller är heterosexuell tvåsamhet så kulturellt fastnitat i våra samhällen att kvinnor inte vågar eller orkar göra revolt? Jag har inget bra svar.

  http://web.archive.org/web/20050310000919/http://www.roks.se/kvinnotryck/2004/KT8_04_winberg.html

 36. Erik skriver:

  Tanja:

  ”jag visste inte att det var hon som låg bakom det. Har du ngn länk?”

  Visst har jag det. Här är SACO-artikeln där Anna vilseleder svenska kvinnor fullkomligt.

  ”Män vinner och kvinnorna förlorar ekonomiskt på att flytta till storstan, inleda fast parförhållande och skaffa barn.”
  http://www.dn.se/opinion/debatt/singelliv-gynnar-kvinnor-giftermal-bast-for-man-1.564852

  I akt och mening att skapa lite balans så bifogar jag även det enda vettiga svar jag hittade som hon fick på artikeln.
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1312685.svd

  Det lustiga med artikeln är att den visar att SACO har en ordförande som inte ens behärskar grundläggande logik. Hon hävdar på fullaste allvar att män får högre lön AV ATT gifta sig när det är helt uppenbart av statistiken att det är de män det går bra för som kvinnor gifter sig i högre grad med medan kvinnorna det går bra för inte gifter sig i lika hög grad med män.

  Och det är inte ens ny information som hon kan hävda sig inte vara medveten om utan välkända fakta. Det är alltså inte att Ekström saknar kunskapen. Det är att hon inte har den logiska förmågan att lägga ihop två och två.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik & Dalahest, tack för intressanta länkar!

 38. […] här blir det sista inlägget (fortsättning på 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva […]

 39. […] Från DEJA till Rismodellen (del 2 om SOU 2009:64) […]

 40. […] 2009:64 ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (i fem delar: 1, 2, 3, 4, 5 eller se Skolgenus) och sedan fick jag tillfälle att diskutera de intressanta slutsatserna […]

 41. […] fler”,  Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Skolgenus  (del 1 om SOU 2009:64) , Från DEJA till Rismodellen (del 2 om SOU 2009:64) , DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion (del 3 om SOU 2009:64) , […]

 42. […] om DEJA-rapporten: Skolgenus,  Från DEJA till rismodellen, DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska […]

 43. mojo skriver:

  Goda kommentarer kommer ibland sent.

  Tanja, jag har nu läst dina inlägg titt som tätt med jämna mellanrum, då jag själv delar det kritiska förhållningssättet till genusrörelsen. Däremot har jag på senare tid tappat respekten för dig, både som debattör/retoriker men också på senare tid som vetenskapsman (eller kvinna, om vi nu ska beakta hur vi gör genus i samtal).

  Allt för ofta återfinns såväl illvilja som okunskap i dina utspel, varför jag också uppfattar dig som förhållandevis respektlös – återigen både i egenskap av debattör och akademiker.

  Med tanke på den allmänna nivån hos debattörer är det dock kanske inget att anmärka särskilt på, där är du ju åtminstone i någorlunda gott sällskap, men då du även – vilket du själv framhåller – vill slå ett slag för det akademiska tycker jag inte att det passar sig.

  Faktum är att du i mina ögon, från att ändå anat någon slags av skärpa, halkat så pass långt ner att du nu nästan är på samma nivå som de mest rabiata genustroll. Knappast smickrande, och knappast lämpligt för den som vill slå ett slag för kunskap.

  Vad detta beror på kan jag bara spekulera om. Kanske beror det även här om homogenitetens förfall. Att tala för redan troende kräver sällan någon skärpa. Heller inte ärlighet. Tvärtom tenderar det att föda just illvilja och hederlöshet gentemot antagonisten. Som vetenskapsman bör du kunna ställa dig över detta, och antingen uttala dig sakligt eller inte alls.

  Kritiska röster behövs. Men inte på det här sättet. I ryggdunkarsammanhang vinns aldrig avgörande slag. Frågan är om du egentligen är beredd att göra vad som krävs för att höja dig och göra faktisk skillnad, eller om du nöjer dig med att stå i centrum och vara lite sådär lagom hipp och alternativ.

  Valet är ditt.

  /Mojo

 44. mojo skriver:

  blev många märkliga skrivrelaterade fel i en och samma text. får skylla på den sena timman eller nått.

 45. […] Jag förstår inte hur man kan vara så smart, att konstatera att kvinnor löper större risk att trampa på minor i vissa områden, medan männen löper större risk i andra områden – allt beroende på vem som rör sig mest i det minerade området! Och att få det internationella samfundet att se det som en genusfråga och ösa pengar över genusforskarna. Ungefär som när man i SOU 2009:64 (sid 221 här) konstaterar att det är lika stora , och ibland till och med större större, variationer inom könskollektiven som mellan dem när det gäller skolprestationer, och därför inför ett nytt genusbegrepp enligt följande (mer i detta inlägg): […]

 46. […] Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: