DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion

Den magiska siffran

Den magiska siffran

I DEJAS rapport SOU 2009:64 tar man upp det faktum att ”Att den psykiska ohälsan och stressen har ökat över tid kan tyckas vara paradoxalt. I Sverige är välfärdssystemen väl utbyggda…..Det bör noteras att skillnader över tid i psykisk ohälsa och upplevd stress kan uttrycka förskjutningar i värderingar eller förväntningar, och därmed inte nödvändigtvis behöver spegla faktiska förändringar i livsvillkor.” Pojkar prestererar sämre och flickor känner sig mest stressade – detta har varit känt ett bra tag nu och tas också upp i rapporten. Kan den ökade upplevda stressen hos flickor delvis bero på förskjutningen i förväntningar  där flickor inte längre bara tillåts utvecklas efter sin egna förutsättningar utan också ska fås att göra ”icke-könsbundna val” och också ägna sig åt aktiviteter som är ”manligt könskodade” för att snygga till statistiken? Utöver att ägna sig åt sina ursprungliga aktiviteter så tillkommer nu alltså även de manligt könskodade domänerna som måste erövras. Dubbelt så mycket att göra alltså, och förväntningarna kommer från fanatikerna i genusmaskineriet och inga andra. Bidrar det statliga ”jämställdhetsarbetet” till flickornas stress? Denna fråga ställer man sig givetvis inte i rapporten. Istället beklagar man att bara 3 av 17 gymnasieprogram uppvisar jämn könsfördelning (inom spannet 40-60%) och att avhoppen är väldigt frekventa i de fall som pojkar och flickor valt icke-könsstereotypt: ”Förklaringen till den ojämna könsfördelningen på många gymnasieprogram kan antas vara att samhällets förväntningar på vilka yrken som är lämpliga för unga flickor respektive unga män reellt sett begränsar individens utbildnings- och yrkesval. En ytterligare dimension på problemet är att så kallade könsbrytare oftare än andra hoppar av utbildningen.”

”Kan antas vara” – detta fastställs som ett faktum och rapporten bygger på detta ”kan antas”-konstaterande. Men så är ju detta inte en forskningsrapport som ska peer-reviewas utan bara en Statens Offentliga Utredning varpå hela den svenska jämställdhetspolitiken med tiillhörande propagandamaskineri ska byggas. Jag förstår inte vad problemet är om ungdomarna väljer att göra det det själva vill? Borde inte det vara målet  med jämställdhetspolitiken? (”Jämställdhet i skolan handlar om att varje elev ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och intressen, utan att begränsas av stereotypa eller traditionella föreställningar om kön och genus.”, sid 15). Lika möjligheter behöver inte innebära lika utfall (50/50) men det önskade utfallet är som  bekant redan fastställt och nu gäller det istället att manipulera den fria viljan så att visionen blir verklighet. Man skiljer nämligen på ”formell jämställdhet” och ”reell jämställdhet” (sid 27). Det förra innebär det vi redan har: kvinnor och män har på pappret samma möjligheter och rättigheter att välja utbildning och ingen är förvägrad pga sitt kön, medan vi enligt genusvetarna inte har reell jämställdhet – nämligen en fullständigt jämn könsfördelning inom alla utbildningar.

Pojkarnas utbildningsval kostar 6% mer än flickornas

Pojkarnas utbildningsval kostar 6% mer än flickornas

Dessutom tar man givetvis upp den ekonomiska aspekten, för makt är pengar och genusordningen är en maktordning: ”För övrigt kan nämnas att en genomsnittlig pojke i gymnasieskolan kostar 6 % mer än en genomsnittlig flicka, givet elevernas programval och kostnaderna per utbildningsplats och program.” (sid 14) Ja, här har vi ett riktigt tungt argument till att förändra ”könsobalansen”. Det kostar mer att köpa in bilar som ska repareras än en docka man ska träna första hjälpen på. Glömde man inte att pojkarna också antagligen äter mer mat i skolmatsalen? Hur ska vi förhålla oss till denna strukturella orättvisa som vi kan kalla matgenusordningen? Ska pojkarna svältas lite eller ska vi tvinga i flickorna en extra portion? Kanske kan kommunerna sponsra ett aptitretande tillskott som delas ut i matkön?

”Jämställdhet har i Sverige varit ett viktigt politiskt mål under lång tid; i samhället i stort såväl som i skolan. Vårt allmänna intryck är dock att utvecklingen av jämställdheten i skolan snarare kännetecknas av på stället marsch än av påtagliga framsteg, även om det finns positiva exempel och goda intentioner på många håll. Frågan är varför det händer så lite?” frågar man sig. Genusexperterna kan börja med att rannsaka sig själva – varför har de (ca 90% kvinnor, se personallistan på godtycklig genusvetenskaplig institution) själva valt ett ”kvinnligt könskodat” ämne? Vad hade de själva kunnat göra annorlunda? En omstruktureringsprocess som berör hela samhället måste alltid föregås av någon sorts självinsikt hos initiativtagaren. Kan inte alla genusvetare bli lastbilschaufförer och alla lastbilschaufförer bli genusvetare för en dag? Man kan ju börja med att experimentera lite med sig själv för att förstå hur andra tänker.

Genusvetarnas dom över lärarkåren är hård

Genusvetarnas dom över lärarkåren är hård

Men det är så mycket lättare att lägga över ansvaret för ens egna storslagna drömmar på andra medan man själv väljer just ”könsbundet”: ”Brist på kunskap och medvetenhet leder tyvärr ofta till en oförmåga bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna… Skolans personal kan omedvetet genom de förväntningar som riktas mot flickor respektive pojkar vara medskyldiga till att reproducera könsstereotypa värderingar, exempelvis genom att tillåta att pojkar dominerar i klassrummet och samtidigt är mindre flitiga och ansvarstagande i skolan.” (sid 16) Det är inte jag som står för meningsbyggnaden här utan rapportförfattarna. Jaså, ”tillåter” man denna dominans och detta mindre flit hos pojkarna? Hur vore det att öppet ställa krav? Knappast en lösning som går i genusvetarnas anda, istället vore det väl bra om flickorna ”tog plats” genom att anamma pojkarnas beteende – då har vi sann jämställdhet. Alla är lika stökiga och alla skiter i läxan lika mycket – orättvisorna är som bortblåsta! Lärarna anklagas för att vara könsblinda och därigenom begränsa elevernas livsval (sid 46): ”En vanlig kommentar på landets skolor är: ” vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus, och som begränsar ytterst begränsar livsvalen för flickor och pojkar, och för kvinnor och män. Det är bristen på kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.”

Jag kunde se Jupiters fyra galileiska månar med mitt lilla teleskop

Jag kunde se Jupiters galileiska månar med mitt eget teleskop

Vaaad är detta för vansinniga dumheter!? Kombinera detta med följande idioti jag själv råkade ut för i åttonde klass, när jag frågade om jag fick låna hem en bok om elementarpartiklar från fysiksalens hylla, och min lärarinna sa: ”Nä, för då kan du ju mer än de andra sen!” Que!? Vi skulle ju inte ens läsa om det där i högstadiet! Jag hade iofs redan en oplockad gås med den där lärarinnan eftersom mamma lärt mig och brorsan att derivera alla elementära funktioner i sjunde klass för att det var ”allmänbildning”, vilket nu gjorde den här lärarinnan orolig över att jag skulle få tag i nya böcker. Så mycket värre för henne då när jag istället började läsa mammas universitetslitteratur i fysik från 70-talet. Jag hade ändå redan (hemska tanke) flera populärvetenskapliga böcker i kosmologi hemma vilket hade sitt ursprung i att jag satt hela kvällarna med mitt teleskop som jag köpte när jag var 12 (efter att ha, ve och fasa, sommarjobbat för att lära mig att pengar inte växer på träd! Fast nu vet jag att de gör det, åtminstone om man bor i Genusland) och drömde mig bort till andra planeter där det var helt normalt att börja programmera BASIC på en ABC80 när man var sju år – för det var ju också ”allmänbildning.” 🙂

Hålkort - mitt ritpapper som liten

Hålkort - mitt ritpapper som liten

Och annat tragiskt i min uppväxt är att det enda ritpapper jag och min brorsa hade hemma var hålkort. Hålkort! Det var alltså föregångaren till disketter. Det var iaf efter detta med boklånet som min mamma kuppade Hem & skola-föreningen (nä, inte riktigt så kanske, hon blev vald till ordförande :-)) och jag själv startade upp en Unga Forskare förening på skolan för att få bedriva min suspekta fysikverksamhet ifred tillsammans med andra ”besvärliga” elever. Det är ju så man infiltrerar en organisation inifrån för att få till stånd en varaktig förändring. Se på genusvetarna som infiltrerat hela samhället genom att placera sig på strategiskt viktiga poster. Tänk nu om mina föräldrar inte varit högutbildade och vi inte haft sådana böcker hemma? Något att tänka på för vänsterblocket som säger sig vilja stoppa den sociala snedrekryteringen till högskolan samtidigt som de odlar den här urbota korkade mentaliteten om att alla måste vara lika (dåliga) kombinerat med en massa stök i klassrummet som inte går att stävja för att man inte ska råka ”kränka” någon elev som genom att spraya väggarna fulla av könsord och atomer med felaktiga atomnummer får utlopp för sitt okränkbara kreativa flöde och gör upp med genusordningen och lärarmakten på ett för en utomstående obegripligt sätt men som för en genusvetare utgör material för en hel avhandling.

Jag ser att jag tappade tråden lite här… Fortsättning på SOU:n då, sid 16: ”Vi tror inte att det i första hand är fler regler som behövs: den lagstiftning som finns på området är ambitiös som den är. Snarare behöver skolans personal få hjälp med att synliggöra hur de egna konkreta handlingarna i skolans vardagsarbete har betydelse för jämställdheten i skolan: i skolans vardag måste olika former av könsstereotyper bemötas och inte bekräftas. Vi menar även att det är viktigt att det motstånd som uppenbarligen finns på en del skolor mot genuspedagogerna och jämställdhetsarbetet synliggörs och diskuteras.” (sid 16) Nästa statliga utredning på temat jämställdhet i skolan lär alltså bli en djupanalys av det motstånd som finns mot  genusvetarna på skolorna. Givetvis ur ett genusperspektiv, skrivet av genusvetarna själva med könsmaktsordningen som axiom. Är genusvetarna strukturellt underordnade? Trots sina maktbefogenheter och de stora belopp de har till förfogande? Hur kan man sitta på makten men ändå vara så underordnad? Är det osynliga strukturer i form av kloka medborgare som ligger bakom? Hur kan man i så fall fördumma medborgarna för att få igenom sin vilja?

Ett riktigt skumt manifest

Ett riktigt skumt manifest

Har både skolledningar, lärare och folk i allmänhet  börjat tröttna på genushysterin? Man kan ju tro det när vissa universitet börjar lägga ner sina genuspedagogiska utbildningar. Kanske är en ljusning i sikte då? Trodde ni ja. Istället (se länken ovan) har regeringen (just därför – pga ointresset och motståndet!) beslutat att Skolverket ska starta en landsomfattande vidareutbildning i ämnet genus och jämställdhet för lärare och rektorer under våren 2010! Det som behövs, eftersom det trots allt måste finnas jämställdhetsplaner, är att någon annan tar sig an att utforma dessa, istället för genusvetarna. Men eftersom alla andra människor har ett riktigt jobb att gå till så är det ingen som hunnit med det, men det är vad som skulle kunna få in allt på rätt spår – att alla ledningsgrupper inom akademi och skolväsende som är ålagda att ha dessa planer (liksom alla arbetsplatser) utformar dem helt själva, istället för att låta en genuskonsult med SCUM-manifestet som bibel utforma dem eller kopiera någon annans jämställdhetsplan som också en genusvetare utformat. Bara de genusvetenskapliga institutionerna kommer då att ha jämställdhetsplaner skrivna av genusvetare, och de har en lång väg att gå för att gå i mål med sina planer, då 70-100% av alla anställda på de otaliga genusvetenskapliga institutionerna idag är kvinnor.

Man citerar Lpf94: ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt…I Lpf 94 regleras att läraren skall se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.” (sid 36), och därefter inleds ett nytt avsnitt, utan att kommentera det man citerat och utan att förklara vad som menas med manliga och kvinnliga perspektiv. Eftersom det ju inte får finnas fördomar om manliga respektive kvinnliga perspektiv så har detta i praktiken kommit att innebära att man kräver att hälften av kursmaterialet är skrivet av män och hälften av kvinnor. Hur den kvinnliga lösningen av en differentialekvation skiljer sig från den manliga lösningen övergår mitt förstånd, men genusvetarna – som själva troligen aldrig löst en differentialekvation – vet givetvis detta. För man betonar speciellt att genusperspektivet saknas i kursplanen för matematik (sid 37): ”Jämställdhet och genus berörs således i flera av grundskolans kursplaner, men det finns kursplaner som helt saknar detta perspektiv; så är exempelvis fallet för ämnet matematik.”

Genusvterna borde byta yrke för att själva bidra till statistiken

Genusvetarna borde byta yrke för att själva bidra till statistiken

Men genusvetarna vet faktiskt inte heller vad de egentligen ska syssla med (sid 43):  ”År 2002 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utbilda pedagogiskt kvalificerade resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap (prop.2001/02:1) … I avhandlingen Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola (Carlsson-Wahlgren 2009) redovisas intervjuer med verksamma genuspedagoger. Genuspedagogerna framhåller att man mött motstånd bland annat från skolledare och andra lärare. Avhandlingen visar även på problem med satsningen som följer av dels komplexiteten kring genuspedagogik, dels oklarheten om vad genuspedagogen skulle arbeta med efter utbildningen.” Men det är helt normalt, även genusfolket får ju ha identitetsproblem – så vi kan se fram emot  nya myndigheter, avhandlingar och utredningar som ska utreda och problematisera vad genuspedagogerna egentligen ska göra. Jag har redan föreslagit att de ska bli lastbilschaufförer men de kanske kommer fram till något annat…

Till och med Göran Persson tröttnade på genushysterin redan innan valet 2006. Se honom utöva härskarteknik mot Maud Olofsson här:

Annons

64 Responses to DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion

 1. JEL skriver:

  Tanja,

  Oslagbar analys som vanligt!
  Vad haller man pa med i Sverige egentligen?

  Mvh,

 2. Joo skriver:

  Kolla på den här forskargruppen: http://www.sam.kau.se/genusvetenskap/personal.html

  Där kan vi kalla det jämställt.

 3. Bitte Assarmo skriver:

  Oh vad jag känner igen den där anekdoten från din skoltid… Jag ägnade mig visserligen inte åt fysik, utan åt litteratur men det var ju lika illa; inte skulle jag läsa Nobelpristagarna redan i sjunde klass heller, för det var orättvist mot alla andra!

  Fantastiskt bra inlägg, för övrigt – som det ju alltid är!

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, tack! 🙂 Ooops, jag släppte just igenom detta för långa inlägg av misstag, skulle egentligen korta ner det men när jag skulle redigera så blev det publicerat – så nu får det vara så där långt… Kul att du orkade läsa det i alla fall! Ja, vad håller Sverige på med? Vet du, det hemska är att i början när jag läste sådana dokument blev jag också helt häpen, men ju mer jag läste desto mer slutade jag reagera – eller åtminstone reagerade jag inte lika starkt med tiden. Och det har bara gått några månader! Så snabbt kan alltså en ”normaliseringsprocess” gå. Nu förvånar mig nästan inget längre i genusväg. Och det är väl just detta som är målet. Tänk på dagens skolungdomar som växer upp med det där tjafset, de kommer aldrig att få veta hur ett normalt samhälle ser ut, men möjligen kommer många att känna en instinktiv aversion mot vansinnet ändå eftersom det är så onaturligt. Genusvetarna håller ju på att bygga en ny hierarki och maktstruktur – just det som de i alla andra fall motarbetar. Så mycket självinsikt har de…

  Joo, ja 13 kvinnor och 1 man. Intressant och ojämställt. Måste anmälas till DO. Männen är strukturellt och numerärt underordnade genusmatriarkatet, låt oss göra något åt denna hemska orättvisa! Tvinga män att bli genusvetare!!

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Bitte tack! Helt otroligt, de var alltså ”bekymrade” över att du läste nobelpristagares böcker, kanske för att de själva inte läste dem? 😉 Ska erkänna att jag själv inte läst särskilt många sådana, däremot ofta använt mig av resultaten från nobelpristagarna i fysik under mina fysikstudier i Lund 🙂 det tar ju ett par 20-40 år innan de får priset för sina banbrytande upptäckter. Jag minns att jag fick ledigt en skoldag i gymnasiet ett år för att åka till Fysikum i Lund och lyssna till det årets nobelpristagare + några tidigare giganter och nobelpristagare i fysik och fick alls autografer, som sedan dess hänger på min vägg! Men gymnasiet var en helt annan sak, åtminstone för mig som uppväxt i Lund där flera gymnasielärare (i mitt fall i kemi och matematik) var före detta universitetslektorer! 🙂

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Bitte, och nu när du nämner detta med litteratur så var min mamma vansinnig även över att vi inte läste tillräckligt många klassiska böcker i högstadiet så hon skickade ner mig och brorsan till morföräldrarna i Bulgarien varje sommar med en trave böcker (Victor Hugo m fl som vi iofs sedan läste på gymnasiet) att läsa när vi inte slet i morotslandet eller ägnade oss alla andra växter som min morfar (som är agronom) odlade. Och så givetvis skulle vi kunna recitera en massa bulgariska patriotiska dikter inför anhöriga och grannar. Det var tider det! Ordning och reda, plikt, ansvar och disciplin. Min mamma ville även att jag skulle göra lumpen efter gymnasiet, men där var det stopp, ha ha! 🙂

 7. QED skriver:

  Hade som luftvärnssoldat 84/85 i Övre Norrland en del kvinnliga
  befäl (kompanibefälselever) . Var inte imponerad av de skånska
  tjejerna som skulle ”gå på skidor” och alltsom oftast fick lyftas
  ut ur någon snödriva. 😉 Kanske överdriver jag lite här … 🙂

 8. QED skriver:

  Tanja, glad att du inte blev militär – då hade du nog inte kunnat blogga så här. Jättebra inlägg!

 9. Matte Matik skriver:

  Ja man blir ju bara glad igen! Särskilt intressant det där med hur det ser ut på deras egna institutioner. Om 50/50 är så viktigt överallt undrar man hur de ska kunna lära någon annan detta när de inte ens lyckas själva.

 10. Olle skriver:

  Jag upprepar min gamla käpphäst, alla genusforskare borde föregå med gott exempel och personligen arbeta för att jämna ut statistiken inom sopåkaryrket, eftersom det är det mest mansdominerade av alla. Och då menar jag personligen, annars är det ju ingenting värt!

  Och för dem som fördömer GP, han må vara en buffel, men jag köper hans ursäkt rakt av. Det är en orimlig begäran att han ska stå stilla i flera timmar.

 11. Fastighetskatten skriver:

  En vanlig kommentar på landets skolor är: ” vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus, och som begränsar ytterst begränsar livsvalen för flickor och pojkar, och för kvinnor och män. Det är bristen på kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.
  Härlig analys. Här poneras axiomatiskt att:
  1) skolan är ojämställd.
  2) lärarna som säger sig agera jämställt är könsblinda.
  Alltså behövs det mer information. Men denna information kan aldrig bli tillräcklig. I ett hypotetiskt fall där informationsmängden konvergerar mot oändligheten och lärarna således besitter oändligt mycket information om könsmaktsordning och inte tänker på annat än elevernas kön på lektionerna, så kan de fortfarande inte hävda att de ”behandlar alla lika, oavsett kön”, eftersom det är ett uttryck för könsblindhet. Som botas med oändligt mycket mer information. Här har man för länge sedan lämnat vetenskapen och ägnar sig åt en externalistisk diskurs för att rättfärdiga sina egna metafysiska ståndpunkter. Och då har jag inte ens nämnt något om kategoriseringsproblemet.

 12. Mats skriver:

  Om Göran Perssons Motionsrunda:
  Tänk på Professor Balthazar, den tecknade jugoslaviska
  filmfiguren. Han behövde också sina tankerundor 🙂

 13. Liberal skriver:

  Feministisk/kommunistisk genusfloskel:

  ”Motverka **stereotypa könsroller**”

  **stereotypa könsroller**? Floskelbingo! =)

  ”Motverka **stereotypa könsroller**” Ett frikort för att förtrycka könens olikheter. Ett frikort för att förtrycka heterosexuella.

  I praktiken; att genusvetenskapligt riktigt söka göra pojkar av flickor och flickor av pojkar.

  Vilket i sin tur bara är att istället för att utgå från verkligheten vi alla lever i, som alla barnen kommer att växa upp i: Pådyvla människor verklighetsförnekelse, en groteskt hjärndöd **stereotyp genuskärringsagenda** av likhetskommunistiskt snitt.

  Ty män och kvinnor är som bekant alltjämt trots statlig propaganda för hundratals, på hundratals miljoner: _inte_ samma sak, kort sagt heterosexualitet. Heterosexualiteten. Vilket vi ju alla vet är själva grunden till mänsklighetens blotta existens, och fortsatta existens.

  Blir människor, blir du, blir jag, blir barnen lyckligare av att leva i enlighet med **stereotyp genuskärringsagenda**? Nej.

  Borde vi inte, blir vi inte lyckligare av att, istället passionerat och kärleksfullt bejaka könens olikheter? Ja.

 14. Mats skriver:

  Apropå skolans roll förr och nu.

  Boken ”Ljusnande framtid. Skola, social mobilitet och kulturell identitet” av etnologen Jonas Frykman kom 1998.

  På denna länk finns en diskussion med honom om innehållet i denna.
  http://www3.lu.se/info/lum/LUM_06_98/LUM6_04_skola.html

  ”Det som gjorde skolan i Folkhemssverige på 30, 40-, 50- och 60-talen till en så fantastisk ”kulturbytes-apparat” var det som Frykman kallar ritualiseringen.

  – Skolan var en avgränsad värld, en spelplan med egna, tydliga regler och ett lättfattligt program, som eleverna skulle ta till sig för att bli Något. Skolan var inriktad på framtiden, säger han, och jämför med fotboll; utanför planen existerar klassamhället, men på plan råder jämlikhet.

  – Eleverna kunde bortse från sin bakgrund och utan att göra våld på sin identitet skaffa sig de färdigheter och lära sig de spelregler som fungerade som språngbräda in i framtiden och, inte sällan, en ny samhällsklass. ”

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack! Alltså, det var inte meningen att jag skulle göra karriär inom det militära (hmm, även om flera av mina fd doktorandkollegor numera jobbar som kryptologer på FRA…) utan att jag bara skulle rycka in ngt år innan studierna. Jag gillar inte krig & elände & genusvansinne! Det var bara en idé om att göra ngt ”karaktärsdanande” (även om jag ju hade nog av den varan redan tror jag ;-))

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ha ha jag såg kaffekoppen på din hemsida: ”För Sverige i vektorrumet” – hoppas den är en storsäljare! 🙂 Har dock inte sett ngt exemplar vid vår institution, vi borde beställa in den! Ja, hur ska man lära någon något som de inte kan själva? Bra fråga! Påminner för övrigt om vissa pedagoger som tycker att ”den pedagogiska metoden” är viktigare än ämneskunskaper i det aktuella ämnet. Hmm, med vilken pedagogisk metod kan pedagogen lära ut någon denne inte kan – skulle vara intressant att veta. Banbrytande pedagogik i så fall…

 17. Tanja Bergkv skriver:

  Olle, ja för en gångs skull sa Persson något vettigt där ”Jag tycker det kan var nog!” Ja, och jag vet att du drivit sopåkaryrkets könsutjämning länge. Du har ju personallistorna till de genusvetenskapliga institutionerna i inlägget, så du kan ju maila dem några annonser om lediga jobb! 😉 Själv skulle jag remitterat dem till en psykiater i egenskap av doktor, om nu en mattedoktor har sådana befogenheter, måste kolla upp det…

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Fastighetskatten, klockrent skrivet! 🙂 ”I ett hypotetiskt fall där informationsmängden konvergerar mot oändligheten och lärarna således besitter oändligt mycket information om könsmaktsordning och inte tänker på annat än elevernas kön på lektionerna, så kan de fortfarande inte hävda att de ”behandlar alla lika, oavsett kön”, eftersom det är ett uttryck för könsblindhet. Som botas med oändligt mycket mer information. Här har man för länge sedan lämnat vetenskapen”.

  Mats,
  Professor Balthazar – den brukade jag se som liten! 🙂 Jag hittade ett klipp på Youtube, vilken nostalgitripp: http://www.youtube.com/watch?v=48MsjE_D55Y För övrigt, utan att namnge några kollegor :-), många matematiker brukar också vandra runt i cirklar när de grubblar. Själv gör jag inte det, däremot vandrar jag runt i cirklar medan jag (mentalt) förbereder ett matteföredrag – vet inte varför, kanske för att blodgenomströmningen ökar i hjärnan? Dr Snouggles är också bra – fast den är väl tabu numera med tanke på att alla är killar utom Beata, som är hushållerska! Och roboten Matilda, som hjälper Beata i hushållsarbetet, ha ha! 🙂

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Liberal, precis – man vill inte utgå ifrån verkligheten, bara att påtala den skulle ju kunna ”förstärka uppfattningarna om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt” (också typisk genusfloskel :-)). Man utgår inte ifrån verkligheten i sin teoribildning, däremot utgår man givetvis ifrån den när det gäller att söka forskningspengar och diverse statliga genus-öronmärkta pengar – då tar man givetvis upp alla ”orättvisor” (nämligen att 50/50-utopin inte är uppnådd).

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Mats, Jonas Frykman – det namnet låter bekant, jag tror vi fick läsa någon bok skriven av just honom i en 5-poängskurs i etnologi jag tog i Lund för hundra år sedan och inte minns något av när jag tänker efter. Apropå skolan, många gymnasielärare jag talat med som varit aktiva i yrket under några decennier har redogjort för sin förändrade yrkesroll: från lärare till byråkrater, från att helt enkelt kort och gott passionerat ha undervisat i sitt ämne till att behöva ägna tiden åt att gå kurser i och närvara vid obligatoriska möten om värdegrunder och genus. Och så det här med att inte ”kränka” någon elev genom att tex ge eleven dåligt betyg, oavsett hur eleven presterat. Då kommer eleven med föräldrarna och hävdar sin naturgivna rätt till MVG, eftersom det i läroplanen står att att alla ska ha ”lika möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen”, och för att slippa sådant sätter man MVG rakt av för att spara tid och långa diskussioner med föräldrar, skolledning och kollegor, se tex de senaste dagarnas mediarapportering om betygsinflationen i skolorna. Ska kolla på diskussionen i länken du gett! Inger Enkvist har skrivit mycket bra texter + böcker om svensk skola: http://sv.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist Ser att de missat en av böckerna i wiki-länken: ”Skolan – ett svenskt högriskprojekt”. Den ligger här i min ”att läsa”-hög (som nu blivit ca en meter hög sedan jag började blogga, ha ha! :-)).

 21. Jonas skriver:

  Tack, tack för en bra analys. Och Inger Enekvist rekommenderas. Kanonbra. Som lärare (Slutat för att man orkar inte se eländet) försökte jag många, många gånger ta upp hennes inlägg i seminarier mmm. men tyvärr för döva öron och risken att stöta sig med rektorn var för stor för de flesta. Och numera grundar sig lönen tills stor del på rektorns goda vilja. Något som jag 5 år i rad märkte vid den årliga lönesättningen. Alla får delar av potten, men jag fick alltid tilldelad minimala påslaget. Härskartekniker florerar på våra skolor minsann.

 22. QED skriver:

  SCUM-manifestets författare Valerie Solanas har inspirerat

  Svensk feministisk författare till roman (Nordiska Rådets litteraturpris 2007)

  http://www.dn.se/dnbok/sara-stridsberg-far-nordiskt-prestigepris-1.454609

  Lou Reed till hatlåt

 23. Erik skriver:

  Jag har just tittat på ett antal avsnitt av Channel 4 dispatches och har några kommentarer.

  Jag förstår inte alls hur dessa jämställdhetsträvanden överhuvudtaget kan betraktas som tillämpliga parallellt med mångkulturella strävanden av samma art i samma skola. Det verkar som om postmoderna ideologin är helt dominant och därmed blir varje skola ja varje klass en bastion för vad än för ideologi som läraren råkar ha.

  Men dessa ideologier är ju helt omöjliga att kombinera. Förespråkar du den liberala agendan? Otur! då saknar du respekt för de mer ultrakonservativa ländernas kulturer. Förespråkar du den konservativa agendan? Otur då saknar du respekt för alla människors lika värde. Vi skall först bekämpa nedsättande åsikter om homosexuella, sedan skall vi stödja dem bara de råkar komma från en annan del av planeten.

  Inte nog med det, vi skall även ha respekt för olika religioner och därmed så kan vi inte ha kritiska reportage om Israel heller. Fast hur gör vi när palestinier är kritiska mot israel då? Vi kan ju säga emot för då är vi intoleranta mot en svagare grupp. Fast jämfört med oss europeer så är Israeler en väldigt svag grupp.

  Så när vi pratar med Palestinier så är de svaga och när vi pratar med Israeler är de svaga? Är det möjligen intersektionalitet? Vi tar alltså inte parti för någonting. Slutsatsen blir att den enda tillåtna åsikten när man inte kränker nån är att inte ha nån egen åsikt om någonting och hålla med precis alla när de säger nåt?

  Så vi skall hålla med genusfolket, och sedan skall vi hålla med multikulturen när den säger precis det omvända än vad genusfolket gör, och sedan skall vi stödja homosexuellas kamp efter att nyligen stött en grupp som bevisligen inte gör det. Håll med alla för då kan ingen känna sig missnöjd. Motsträviga åsikter är inget problem heller. Ha två helt motstridiga åsikter parallellt.

  Bli intersektionell, åk på fotboillsmatch och håll på bägge lagen samtidigt då slipper du göra nån missnöjd.

 24. QED skriver:

  Erik, Journalisten Marielouise Samuelsson tar upp en del av dessa motsägelser i artikeln ”Kvoteringens magiska siffra” i Sydsvenska Dagbladet

  http://sydsvenskan.se/opinion/brannpunkt/article544829/Kvoteringens-magiska-siffra.html

 25. hampus skriver:

  ”Det verkar som om postmoderna ideologin är helt dominant…”

  Och däri ligger problemet, för postmodernismen kan per se aldrig ge svar.

  Tanjas inlägg är relevant därför. Punkt.

 26. QED skriver:

  Solanas var i alla fall inte socialkonstruktivist … Från The SCUM Manifesto

  ”A ”male artist” is a contradiction in terms. A degenerate can only
  produce degenerate ”art”.”

  ”As for the issue of whether or not to continue to
  reproduce males, it doesn’t follow that because the male,
  like (disease, has always existed among us that he should
  continue to exist. When genetic control is possible – and
  it soon will be – it goes without saying that we should
  produce only whole, complete beings, not physical
  defects or deficiencies, including emotional deficiencies,
  such as maleness. Just as the deliberate production of
  blind people would be highly immoral, so would be the
  deliberate production of emotional cripples.

  Why produce even females? Why should there be future
  generations? What is their purpose? When aging and
  death are eliminated, why continue to reproduce? Why
  should we care what happens when we’re dead? Why
  should we care that there is no younger generation to
  succeed us?

  Eventually the natural course of events, of social
  evolution, will lead to total female control of the world
  and, subsequently, to the cessation of the production of
  males and, ultimately, to the cessation of the production
  of females.”

 27. Karl skriver:

  Bra skrivet, som vanligt. 🙂

  Tänkte länka till en intressant studie, om du inte sett den än, The Paradox of Declining Female Happiness. http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.1.2.190

  Man visar på att kvinnors lycka är sjunkande. Det är inte direkt långsökt att det kan vara kopplat till feminismen.

 28. Erik skriver:

  Så var det dags för ytterligare en artikeln som promotar kollektivtisk genusteori. Observera hur människor som får betalt för att syssla med sådant här säger dessa saker är bra för dem utan att ta hänsyn till att det har just med deras jobb att göra att det var bra för dem.

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/manligtkvinnligt/artikel_3401067.svd

 29. […] Tanja Bergqvist får härmed ytterligare underlag till sin antigenusvetenskapliga blogg. […]

 30. QED skriver:

  Om ”Feminizm”

  Does Feminism Portend the Rise of a New Master Race?
  By Carey Roberts | Aug 17, 2009

  ”But the long-standing feminist interest in promoting “good births” is not limited to race alone. Feminists regard women, especially white women, as a sort of uber-species, a superior breed of human-beings who are endowed with greater foresight, wisdom, and understanding.

  One such advocate is Sally Miller Gearhart, author of The Future – If There is One – Is Female. Here’s Miller’s uniquely gendered solution to over-population: “The proportion of men must be reduced to and maintained at approximately 10% of the human race.” In commemoration of Miller’s accomplishments, a fund was later established in her name for the University of Oregon’s women’s studies program.

  But most gender supremacists are well-schooled in the methods of soft totalitarianism. They eschew the ham-fisted rhetoric of boot-jacked fascism in favor of kinder, gentler catch-phrases such as “female empowerment” and “gender consciousness-raising.”

  So rather than engage in a “drastic reduction” of the male population, feminists now implement laws and policies that are designed to incrementally stigmatize and ultimately marginalize men.

  http://mensnewsdaily.com/2009/08/17/does-feminism-portend-the-rise-of-a-new-master-race/

  http://mensnewsdaily.com/archive/r/roberts/03/roberts081203.htm

 31. QED skriver:

  August 2, 2009, Evolutionary Psychology
  Why modern feminism is illogical, unnecessary, and evil
  Satoshi Kanazawa

  http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200908/why-modern-feminism-is-illogical-unnecessary-and-evil

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, vad tråkigt att höra att det är så. Inger Enkvist är ju en klok kvinna. Konstigt att det ska kosta att säga sanningen, men även med lägre lön stod du i alla fall med hedern i behåll! Det ska du ha en eloge för! 🙂

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, från din DN-länk: ”Med boken om extremfeministen Valerie Solanas trodde Sara Stridsberg att hon gjort sig omöjlig som romanförfattare. I går bevisade Nordiska rådet att hon hade fel genom att tilldela henne 2007 års litteraturpris.” Rätt sorts extremism belönas ju. Men så fick hon kanske priset för sin beskrivning av Solana och inget annat, är inte insatt och har inte läst några av Stridsbergs böcker.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Förespråkar du den liberala agendan? Otur! då saknar du respekt för de mer ultrakonservativa ländernas kulturer. Förespråkar du den konservativa agendan? Otur då saknar du respekt för alla människors lika värde… Slutsatsen blir att den enda tillåtna åsikten när man inte kränker nån är att inte ha nån egen åsikt om någonting och hålla med precis alla när de säger nåt? Så vi skall hålla med genusfolket, och sedan skall vi hålla med multikulturen när den säger precis det omvända än vad genusfolket gör”, ja det är något i den stilen som gäller! Tufft, särskilt för logiskt tänkande människor. Men de här motsättningarna är intressanta, och de kan inte fortgå för evigt, skulle man ju kunna tycka… Undrar när allting bara rasar?

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, väldigt bra artikel det där (”Kvoteringens magiska siffra”)! Tack för övriga länktips också – du har ju riktig koll på genusfältet! 🙂

  Hampus, tack för relevansförklaringen av mitt inlägg! Jag och mina kommentatorer här på bloggen borde starta upp en ny dagstidning så det blir något rätsida på allt! 🙂

  Karl, intressant, den artikeln borde skickas till extremfeministerna. Frågan är ju som du säger om de ser en del av skulden till detta hos sig själva?

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders B Westin, mycket bra inlägg!

  ”Ungefär på samma sätt som att Marxismen fick för sig att den kunde göra sig av med egoismen. Vad hände? Andra egoister fick makten. Fråga Stalin.”
  Väl talat! 🙂

 37. Karl skriver:

  Tanja
  Inte troligt. Dom verkar generellt lägga all skuld till allting utanför sig själva, vilket är en klassisk försvarsmekanism. Då slipper man ta itu med dom riktiga problemen. Det går alltid hitta på någon ad hoc-teori till varför det ser ut som det gör. ”Det är minsann medias fel som matar ungarna med destruktiva utseendeideal!” Eller nåt.

 38. QED skriver:

  Tanja, Stridsberg skrev ett översvallande positivt förord till den svenska översättningen av The SCUM Manifesto
  har jag förstått. Sedan är boken hon fick pris för en, poetisk fantasi om sitt eget möte med Solanas. Det kan ju mycket väl vara bra litteratur. Jag har dock lite svårt att föreställa mig att Nordiska Rådet i dag skulle dela ut priser till författare som är frälsta på andra sorters extremism. Hon var tydligen orolig enligt DN-artikel för att gjort bort sig, men den här sortens extremism är ”empowerment” och PK.

 39. Nordbo skriver:

  Jag fick ett dokument som jag hittills har lyckats undvika att läsa i mina händer idag. Det var några slags genuserier på socialkonstruktivistisk grund som tydligen ska styra verksamheten där jag är involverad.
  Tack vare din blogg kunde jag se det med humor och istället för att komma med en eller annan sarkastisk kommentar så log jag bara lite för mig själv. Tack. 🙂

 40. Paddan skriver:

  @Tanja

  Har också haft Frykman, typ i våras. Han är bra! Peace.

 41. vitpilster skriver:

  en annan artikel på Newsmill tar upp detta med hur tävlan om anslagen till forskning går till. Författare Elias Eriksson, och i kommentarerna till artikeln finns en hel del intressant att läsa. Här är hans artikel: http://newsmill.se/artikel/2009/08/15/nedslaende-inlagg-fran-ssfs-ledning

  Tobias Krantz har också kommentera Elias Eriksson artikel på Newsmill: http://newsmill.se/artikel/2009/08/26/tobias-krantz-maste-lyssna-till-kritiken

 42. Karl skriver:

  Urk, kräk! ”Genusaspekter” i kursbeskrivningen i en programmeringskurs… Känns närmaste besudlande.

  Jag skulle vilja se reaktionen om evolutionspsykologerna skulle tvinga in att deras perspektiv måste tas med i genusundervisningen (indoktrineringen?). Tiina skulle få stroke…

 43. QED skriver:

  Kan rekommendera Eva Mobergs satiriska analys från 2005 av överfeministernas hyllning till SCUM-manifestet.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_398951.svd  När jag på 70-talet läste Valerie Solanas ”Scum Manifest” såg jag det som ett utbrott av en högt begåvad men svårt skadad kvinna.

  Nu inser jag att jag tog helt fel. Solanas var inte en skadad kvinna. Hon är en strålande frisk ledstjärna för feminister på 2000-talet!

  Själv lutar jag nog åt att biologiska stridsmedel är det som stämmer bäst med Valeries anvisningar: ”Scum kommer alltid att vara hemliga, lömska och smygande”. Man kan också tänka sig övergångslösningar – eftersom männen är så fruktansvärt många – som att förvara en del av dem på Madagaskar, som är lagom isolerat och där det finns utrymme för något hundratal miljoner.
  Visserligen har en diktator av manligt kön tidigare kalkylerat med Madagaskar som förvisningsort, men vi kvinnor kan genomföra det hela så mycket festligare och mer livsbejakande.

  Särskilt positivt med Scum är att en gammal inflammerad motsättning inom feminismen nu försvinner. Många Scum-medlemmar ansåg tidigare att alla könsskillnader var socialt konstruerade. De har nu anslutit sig till särartsfeministernas syn på kvinnor som i grunden kärleksfulla och män som i grunden krigare.

  En sak förstår jag inte. Maria-Pia Boëthius avslutar sin solidaritetsförklaring i ETC med att uttrycka lättnad över att Scum inte har väckt debatt i medierna. De skulle bara ha feltolkat och förstört den.

 44. Karl skriver:

  SCUM är i klass med det absolut värsta man hittar inom nynazismen. Det säger lite om svenska feminister.

 45. Riccardo skriver:

  Som man känns det ju lite lockande att ta sitt liv. Tänk så mycket vi skulle tjäna på det.

 46. Info skriver:

  SCUM-MANIFESTET OCH VALERIE SOLANAS

  har nämnts då och då här i bloggen och särskilt ofta på sistone. Här är hela manifesttexten i original:

  http://www.womynkind.org/scum.htm

  Obs., att den lesbiska Solanas hemsidesmakare i stället för ”woMAN” skriver ”womyn”. Så sker fortfarande inom USA:s militanta, lesbiska feministorganisationer. (En parallell i Sverige är en viss riksdagskvinnas motion om att lagvägen i offentliga skrivelser tvinga fram pronomenbyten som ”hen” i stället för ”han” och ”hon” och objektsformen ”henom” i stället för ”honom” och ”henne”. Däremot har hon inte rest krav på att det lilla obetydliga, franska folket ska slopa ”il” och ”elle”, att nollorna i England ska överge ”he” och ”she” eller att det i hennes ögon betydelselösa fjuttlandet Tyskland ska sluta att säga ”er” och ”sie”. Vederbörande socialdemokratiska kvinna är numera EU-parlamentariker.)

  Det kan kanske vara på sin plats att erinra om det officiella, svenska mottagandet av Sara Stridsbergs översättning (2003) av SCUM-manifestet:

  MODERNISTA FÖRLAG:

  ” SCUM Manifesto (Society for Cutting Up Men) av Valerie Solanas från 1967 är en av de viktigaste feministiska texterna någonsin. Den orimligaste, den rimligaste. En rasande utopi för kvinnor som känner sig redo att regera universum. En vildsint och originell diagnos av patriarkatet. Mannen befinner sig i skymningslandet mellan apa och människa. Mannen är besatt av döden, av sex och av att förstöra saker. Mannen är en maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit, en biologisk olycka; manlighet är en bristsjukdom. För civiliserade kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet och förstöra det manliga könet. SCUM är ett tillstånd, ett sätt att tänka, en attityd. En organisation med ett okänt antal medlemmar. Valerie Solanas manifest är en skön och våldsam vision där vänskap ersätter meningslös sex.”

  AASE BERG i BLM:

  ”Det är inte ofta man blir så lycklig av besinningslöst våld som när man läser Valerie Solanas SCUM Manifest. (…) översättaren Sara Stridsberg har skrivit ett fullkomligt lysande förord, helt innovativt i sin direkta energi, det gör mig nästan lika lycklig som manifestet.”

  JENNY HÖGSTRÖM, Sydsvenska Dagbladet:

  ”Årets julklapp – högläsning anbefalles!” – ”SCUM Manifest borde ligga intill eventuella biblar och broschyrer för TV-porr i alla hotellrum i hela världen.”

  MARIT ÖSTBERG, Smålandsposten:

  ”…en av västerlandets viktigaste feministiska texter. (…) SCUM Manifest är tufft och kompromisslöst men framförallt är manifestet ett sökande efter möjlig och mänsklig kärlek. Utopisk. (…) en genial text .”

  SALKA HALLSTRÖM BORNOLDI, Nöjesguiden:

  ”…en rasande kampsång om kvinnlig stolthet, om mannen som förvandlat världen till ett ’skitställe’. (…) Sara Stridsbergs förord är bara 20 sidor långt. Men det brinner, flammar som ingen annanstans i svensk litteratur just nu.”

  KRISTINA HULTMAN, Aftonbladet

  ”…en skrämmande klarsynt beskrivning av förvirrad manlighet.”

  REBECKA GUNNARSSON, Borås Tidning:

  ”…den här texten kommer att slå dig lika hårt i ansiktet som Cornelius i Fight Club spöar upp sig själv inne på sin chefs kontor. (…) Läs SCUM Manifest och hitta tillbaka till ilskan som kan förflytta berg.”

  MARIA-PIA BOETHIUS:

  ”SCUM MANIFEST AV VALERIE SOLANAS är den mest skimrande och lysande feministiska bok, som kommit ut på svenska i denna tid; trettiosex år efter att den skrevs. Sara Stridsbergs förord är en av de vackraste kärleksförklaringar jag läst.

  Den som inte läst Manifestet bör helst köpa boken och läsa den istället för denna text. Många som redan läst boken vill inte läsa något om den. Den står för sig själv, den är ett sinnestillstånd, den behöver inte utredas, den förändrar livet, skriver den ena efter den andra. Jag skriver i alla fall. Jag kan inte låta bli.”

  SARA STRIDSBERG, förordet:

  ”Jag har aldrig älskat en text som jag älskar Valeries text. Ingen text har förändrat mig så. Ingen händelse eller företeelse/ … /Jag vill bara prata med Valerie. Jag kan inte sluta tänkta på Valerie”

  —————————————-

  Anm.: Till Solanas´ olycka hörde, enligt hennes beundrarinnor, att hon var prostituerad och alltså blev utnyttjad av män. I själva verket borde hon tacka de karlar, som faktiskt gav denna fula, elaka och psykopatiska varelse pengar så att hon i många år kunde underhålla sitt knarkmissbruk på daglig basis.

  Tro dock inte för ett ögonblick, att det var några propra, omtänksamma GENOMSNITTSMÄN med högt utvecklad förståelse för det lesbiska kynnet, som hon lyckades ragga upp och fraterniserade med. Tro dessutom inte, att hon utan vidare fick det hon begärde av dessa män. Kanhända fick hon kalla handen mer än en gång…

  Vilket varje gång gjorde henne rasande. Ungefär som när hon vid ett tillfälle råkade i tvist med konstnären Andy Warhol. Honom sköt hon helt sonika från nära håll. ”— 3 juni 1968 sköt hon Andy Warhol med tre skott. De två första skotten missade, men det tredje penetrerade hans högra och vänstra lunga, mjälte, lever, magsäck och matstrupe. Hon sköt sedan konstkritikern Mario Amaya och försökte även skjuta Warhols manager Fred Hughes, men hennes pistol hakade upp sig just som hissen anlände till våningen där dramat utspelade sig.” (Wikipedia.)

  Solanas ansåg sig vara förföljd på avstånd (schizofrenoida symptom). Inte så ovanligt och märkligt i och för sig. Det märkliga i sammanhanget är DEN SVENSKA STATSFEMINISMENS och DE SVENSKA RIKSDAGSPARTOERNAS oreserverade anammande av SCUM som en ny bibel och en ny koran.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, här kan man köpa SCUM-manifestet på svenska, om man nu vågar läsa det… Det finns ett litet utdrag i alla fall: ”Livet i det här samhället är – i bästa fall – skittråkigt, och ingen aspektav det är överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade,ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering,och förstöra det manliga könet.

  Vi har nu tekniska möjligheter att reproducera oss utan mäns hjälp (eller för den delen kvinnors) och att producera endast kvinnor. Vi måste omedelbart börja göra detta. Att behålla mannen har inte ens ett mycket tvivelaktigt biologiskt syfte. Mannen är en biologisk olycka: Y-genen är en ofullständig X-gen, det vill säga en gen med en bristfällig uppsättning kromosomer. Med andra ord, mannen är en ofullständig kvinna, ett vandrande misslyckande, strandad redan på genstadiet. Att vara man är att vara bristfällig, känslomässigt begränsad. Manlighet är en bristsjukdom och män är känslomässiga krymplingar.”

  Nordbo,
  vad bra! Men det är allvarligt att genusteorier ska styra den verksamhet du är involverad i….

  Paddan,
  jag har alltså inte haft honom på kursen (minns faktiskt inte vem vi hade, kanske var det han, det var så länge sedan) men det var någon text av honom som vi läste, det var därför jag kände igen namnet.

 48. QED skriver:

  Info, intressant att läsa hur översättningen av SCUM-manifestet togs emot. Närmast som av nyfrälsta nazister.

 49. QED skriver:

  Tanja, jag har läst en del i det engelska originalet som man enkelt
  kan googla fram. Man ville ju inte gärna gynna terrorister genom att köpa den. 🙂
  Manifestet kan lätt framkalla självmordstankar hos känsliga män …

 50. Info skriver:

  Oj, oj, oj,Tanja. Vad har du fått på hjärnan? ”Nyfrälsta nazister.= Det lär ju i skrivande stund finnas 14 nazister” – vad nu det är -i Sverige. Sen lär det ju finnas några stycken, som ställer sig tvivlande till det lyckliga i att hela Turktiet ska få oppehällstillstånd i Sverige. Jag hör till dessa. Alltså ät jag NAZIST, Tack, tack.

  Fantastiskt, när jag besökte Sofia. Skrivit artikel. Bilder. Träffade söt flicka. Bulgariska. När vi (jag och min kompis, ämneslärare) var på hemväg och jag ville se henne igen, visade det sig, att hon var tillfälligt förkyld. Sedermera fick jag ett giftaserbjudande per brev (arkiverat i UUB) från henne. Men jag förstår inte, vad det nazistiska kommer in i bilden.

 51. QED skriver:

  Info , det var jag (och inte Tanja) som skrev ”nyfrälsta nazister” och med det avsåg jag förstås de recensenter som berömde SCUM. Ledsen att jag uttryckte mig oklart. /QED

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag fattar ingenting. 🙂 Men QED redde ut det så då var din kommentar till honom. Han skrev ”intressant att läsa hur översättningen av SCUM-manifestet togs emot. Närmast som av nyfrälsta nazister.”

  Han gjorde en liknelse som jag uppfattar det! Roligt att du fick ett giftaserbjudande av en bulgariska, varför tog du det inte? 😉

 53. Alvin Stoltz skriver:

  Man skulle kunna tänka sig SCUM-manifestet mera avgränsat till att börja med. Judiska män kanske?
  (Society for Cutting Up Jewish Men)
  Undras om de hänförda ropen skallat lika jublande??

 54. QED skriver:

  Sara Stridsbergs roman om Solanas hyllas i Parispressen
  enligt DN

  http://www.dn.se/dnbok/sara-stridsbergs-dromfakulteten-hyllas-i-parispressen-1.946270

  Vår nya Strindberg, men med omvända förtecken? 🙂

 55. QED skriver:

  Info, Tanja: Ja, det var förstås en liknelse.

 56. […] här blir det sista inlägget (fortsättning på 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva SLUTRAPPORTEN […]

 57. Martinus skriver:

  TANJA!!! FAN VA DU ÄR BRA!!!!!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Martinus – vad glädjande att höra! 🙂 Kul att du orkade läsa detta lite väl långa inlägg, jag jobbar på att försöka skriva kortare, men det är svårt med så mycket vansinne…

 59. […] upptäcker matematikens skönhet, so be my guest… Projekt starta genusfri friskola nästa!!! Här är ett inlägg om DEJAS rapport SOU 2009:64 om jämställdhet i skolan som kom i somras (samt lite om min egen […]

 60. […] DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion (del 3 om SOU 2009:64) […]

 61. […] ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (i fem delar: 1, 2, 3, 4, 5 eller se Skolgenus) och sedan fick jag tillfälle att diskutera de intressanta slutsatserna […]

 62. […] laglig? , Skolgenus  (del 1 om SOU 2009:64) , Från DEJA till Rismodellen (del 2 om SOU 2009:64) , DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion (del 3 om SOU 2009:64) , Mattegenus i det Butlerska vektorrummet (del 4 om SOU 2009:64) , DEJA:s matteproblem (del 5 om […]

 63. […] om DEJA-rapporten: Skolgenus,  Från DEJA till rismodellen, DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, DEJA:s matteproblem. Annat: Är genusvetarnas verksamhet […]

 64. […] Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: