Mattegenus i det Butlerska vektorrummet

Genusvetarna tillhör en urartad art

Våra monofyletiska genusvetare tillhör alla en urartad art

Det här var ju mitt längsta blogguppehåll någonsin – 7 dagar. Men det beror på att terminsstart sammanfaller med omtentaperioden och jag har fått prioritera mina lärljungar vilket ju också ska ses som ett led i kampen för ett bättre samhälle, som i övrigt är på nedåtgående trend i folkbildningssammanhang vilket tragiskt nog bidrar till upprätthållandet av statsapparatens byråkratiska regelverk och minutiösa kontroll av medborgarnas mentala verksamhet i ett samhälle där pengarna avdelas, så som sig bör i en högtstående civilisation präglad av andlig upphöjdhet, till att jämna ut de patriarkala strukturerna genom att räkna procenttal för varje offerkategori som kan tänkas ut för statliga forskningspengar i feministernas djupt rubbade medvetande som fortfarande försöker hämta sig från den chockvåg som gick genom etablissemanget den dagen Roks hävdade att män är djur, något som varje biolog jag känner ställer sig oförstående till, eftersom vi alla är djur. Möjligtvis inte genusvetarna då, som snarare tycks vara någon sorts monofyletisk svamp, vilket innebär att de alla härstammar från samma ursprungliga svampart och att inga andra nu levande eller utdöda arter utanför denna grupp har sitt ursprung i denna minst sagt urartade art som kallas för genusvetare.

Apropå procenttal, måste tipsa om en läsvärd artikel i Sydsvenskan (tipstack till QED): ”Kvoteringens magiska siffra”. Citerar sista stycket här: ”Men 40 procent har blivit en magisk siffra i kvoteringspolitiken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har numera målsättningen att, just det, 40 procent av brandkåren skall bestå av kvinnor. För att nå det målet är man beredd att sänka de så kallade fyskraven, en trosviss myndighetschef motiverar detta med att brandskyddet måste ”spegla samhället”. Vilket påminner om hur en rektor för Polishögskolan reflekterade över att polisutbildningen borde vara öppen också för rullstolsburna, de hinder som fanns skulle nog kunna undanröjas. Ett exempel på myndigheten i rollen som curlingförälder, man vill sopa bort alla hinder, alla skall ha tillträde till allt.Tanken är vacker, men problematisk. Om ett bra samhälle är ett samhälle där alla bokstavligt är representerade är utgångspunkten att jag inte riktigt kan lita på att någon av annat kön, sexuell läggning eller annat etniskt ursprung kan företräda mig. Mångfaldsambitionen blir paradoxalt nog att ty sig till sin spegelbild. Det är ingen tvekan om att kön, sexuell läggning eller vilket land man är född i kan utgöra hinder i arbetsliv och karriär. Men jag tror inte att lösningen är det omvända, att räkna de tidigare hindren som merit. ”

Den heterosexuella matrisen

Exempel på heterosexuell matris

Fast frågan är om jag skulle vilja bli representerad av en genusvetare… Innan jag tar ställning till om detta är logiskt möjligt och förenligt med naturlagarna måste jag först ta en titt på vad representationsteorin kan säga mig i ärendet. Representationsteori studerar som bekant abstrakta algebraiska strukturer genom att representera deras element som linjära transformationer i vektorrum och överfört till genusvansinne innebär detta att studera abstrakta patriarkala strukturer som sociala konstruktioner i det genuserade rummet. Konkretiseringen av ett abstrakt algebraiskt objekt genom att beskriva det med hjälp av en matris svarar i Genusland mot den heterosexuella matrisen, som någon gärna får förklara innebörden av, men här är definitionen från wikipedia: Illusionen av en inre genuskärna innefattar synen på handlingarna som ett uttryck för att en individ är en kvinna, istället för att det är det som skapar en kvinna. Denna illusion (föreställningar) (re)produceras diskursivt för att reglera sexualiteten inom den obligatoriska heterosexualiteten, dvs. den samhälleligt dominerande idén att den könsbestämda kroppen måste anta ett med det biologiska könet sammanhängande genus, sexuellt begär och sexuell praktik. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga.” Genuskärnan är alltså kärnan av genusavbildningen, dvs mängden av element i definitionsmängden (här genusordningen) som avbildas på nollelementet. Genuskärnan utgör alltså nollrummet, och allt utanför det är värderummet och där finns till skillnad från i genuskärnan något av värde att studera.

Och om Judith Butler bara hade läst lite matte och om hon nu velat ändra på något genom sin abstrakta teoribildning hade hon förstås bara inverterat denna matris, som egentligen är en en 2×1-matris då den består av ”två identifierbara kön” och därmed är den en vektor och låter sig inte inverteras, men det förstår givetvis inte Butler som tror att alla matriser är lika kvadratiska som hennes egna hjärnceller. Jag ser här i en gammal artikel i SVD från 2005 en enklare förklaring av matrisen: ”Hon [Judith Butler] talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av kroppar, kön och sexualitet som gör att könsrollerna uppfattas som ”normala””. Det Butler egentligen måste mena, låt mig fixa till hennes teori lite här, är att den heterosexuella matrisen är en egenvektor innehållandes könen , säg v=\left(\begin{array}{c} X\\ Y\end{array}\right) och att denna egenvektor förblir opåverkad, bortsett från en konstant (egenvärdet \lambda ) efter att den matris A som innehåller genusordningen våldfört sig på vektorn (det som Butler felaktigt kallar den heterosexuella matrisen), och värdet på \lambda bestäms av Patriarkatets omfattning. Vi har alltså Av=\lambda v, dvs \left(\begin{array}{cc} a & b\\ c & d\end{array}\right)\cdot \left(\begin{array}{c} X\\ Y\end{array}\right)=\lambda \left(\begin{array}{c} X\\ Y\end{array}\right) där elementen a,b,c,d i A representerar genusordningen som är föränderlig i tid och rum och därför tilldelas olika värden beroende på omständigheterna.

Kleins flaska - en kropp med genus 2

Kleins flaska - en intressant kropp med genus 2

Jag inser just att jag har mer gemensamt med genusvetenskapen än jag anade, och därför måste den störtas med de matematiska metoder som kan överföras till genustrams. Judith Butler är ju riktigt fascinerande: ”Genus är således att betrakta som en social kategori påtvingad en könad kropp. Butler nöjer sig dock inte med det utan menar att själva den dikotomi som uppstår mellan kön och genus i sig är att betrakta som problematisk och den förutsätter att kroppen finns innan den får sin könsbestämda betydelse. Detta medför ett antagande om att verkligheten skapas diskursivt, dvs. genom specifika sätt att tala om, uppfatta och konstruera den sociala världen. Diskursen fungerar som normerande social praktik och verkar genom det tänkande subjektets talhandlingar. Sålunda uppfattas även det biologiska könet genom en samhällelig diskurs, vilket medför att det biologiska könet snarare bör betrakta som lika kulturellt konstruerat som genus, då kön alltid redan är genus. Utifrån detta finns det således ingen anledning att separera på kön och genus eftersom genus refererar och förhåller sig till ett redan existerande genussystem, inte ett ”underliggande” kön. Butler lyckas därmed upphäva distinktionen mellan natur och kultur respektive kropp och identitet. Det biologiska könet blir relevant genom genusfunktionen och genus är den faktor genom vilken förtrycket verkar på människan. Om genus inte är knutet till kön, blir genus ett slags handling som kan sprida sig över de gränserna som påläggs könens skenbart binära karaktär.” Att ”kroppen finns innan den får sin könsbestämda betydelse” är alltså problematiskt – ha ha 🙂 ja, det kan jag tänka mig är ett riktigt dilemma för genusvetarna! Men vad är genusfunktionen och varför har jag inte stött på den tidigare? Är genusfunktionen matrisen A ovan som verkar på den heterosexuella egenvektorn? Måsta vara så – äntligen börjar jag fatta vad genusvetarna sysslar med!!! 🙂

En feministisk intersektionell analys är lösningen på Allt!

En feministisk intersektionell analys är lösningen på allt!

Apropå genus så måste jag ju fortsätta skriva om DEJA:s rapport. Man försvarar för det första sin undersökning av skillnader i prestationer (för det ingick ju i kommittédirektivet) med att det bidrar till förståelsen av hur genus konstrueras, sid 203: ”Att undersöka den generella könsskillnaden kan ändå hävdas vara analytiskt/teoretiskt intressant därför att insikter om vari denna består kan hjälpa oss att förstås både vilka generella mekanismer som bidrar till elevers prestationer och hur genus konstrueras.” Den analys finns inte idag av ett samhällsfenomen där inte genusteori om könsmaktsordning och ”görandet av kön” är en pusselbit för den grundläggande förståelsen av fenomenet. Sid 206: ”De statistiska analyserna pekar sammanfattningsvis på att åtminstone en del av förklaringen ligger i att flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet. Den sista slutsatsen leder rapportförfattarna till nya frågor om varför pojkar arbetar mindre och man konstaterar att det är i attityder och förhållningssätt kopplade till manlighet och kvinnlighet som svaren på frågan om könsskillnaderna orsak sannolikt måste sökas.” och (sid 237): ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism... I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat… En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har en avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan. Fast om nu högre studier leder till ökade möjligheter till pengar, makt och inflytande – hur kan då antipluggkulturen bland pojkarna producera en könsmaktsordning längre fram? Borde inte alla hemliga manliga nätverk inviga pojkarna i hemliga pluggklubbar eftersom de vet att högre studier leder till framgång? Finns det inte en manlig sammansvärjning längre? Och är det plötsligt OK att i Genussverige framställa pojkar som offer om den föreslagna åtgärden mot orättvisan innebär att man avskaffar maskulinitet? Ändamålen helgar medlen.

Lösningen på försämrade prestationer bland svenska elever är avskaffandet av maskuliniteten

Lösningen på försämrade prestationer bland svenska elever är avskaffandet av maskuliniteten

Genusvetarna vill alltså hjälpa pojkarna i skolarbetet genom att eliminera den manliga identiteten. Så att de får ännu bättre möjligheter att göra karriär. Jag måste ha missbedömt genusvetarnas goda vilja… Men sedan kvoterar man bort dem med lite lagstiftning ju, det viktiga är att alla antar exakt samma attityd till skolarbetet och annat. Något man påpekar inte ser så bra ut idag (sid 211): ”I ytterligare en rapport från Skolverket (2004 b) där variation analyseras visas att flickor utgör 89 procent av dem som både har mycket goda betyg och ger uttryck för bland annat de demokratiska värderingar som också är en del av skolans mål.” Pojkarna vill alltså inte få sin maskulina identitet avskaffad, något som väl kan antas ingå i de demokratiska värderingarna som ju utgår ifrån att könet är en social konstruktion. Hur ska vi avmaskulinisera pojkarna så att de börjar plugga? Jag hade för mig att testosteronet ger en tävlingsinstinkt som visst leder pojkarna till målmedvetet pluggande.  Men så specificerar man lite på sid 240: ”För det första så synes maskulinitet, i vart fall i den västerländska kulturen, formas i en viss motsättning till de ideal som gäller i skolan eller till och med i motsättning till skolan som institution.” Just det ja – idealen i svensk skola – ”värdegrunden” och ”genusordningen” som vill avskaffa den manliga identiteten och utplåna könet med mera – är det konstigt att maskuliniteten ”formas i motsättning till de ideal som gäller i skolan”? Frågan är då: ska vi avskaffa könet eller få ordning på skolan – vilket har bäst utsikt att lyckas, och vilket är mest humant?

Och den psykiska ohälsan då enligt DEJA-rapporten? Givetvis spelar genusordningen in här – det har givetvis en avgörande roll, frågan är bara varför eleverna mår sämre nu än förut, när man inte hade ett helt genusartilleri att sätta in för att få in mänskligheten på rätt spår? I ärlighetens namn ger man en kompletterande förklaring genom att citera från avsnittet om ungdomars hälsa i Socialstyrelsens Folkhälsorapport för 2009 (sid 248): ”Individualiseringen har ökat bland dagens ungdomar, vilket innebär en utveckling där människor prioriterar sina egna mål i livet framför till exempel tradition, religion och nationens eller gruppens intressen. Den vetenskapliga litteraturen ger ett visst stöd för att individualisering och andra närliggande kulturella förändringar kan ha bidragit till ökningen av psykiska besvär.[19]. I den så kallade World Value Study genomförs upprepade enkätundersökningar av vuxnas värderingar i nästan 100 länder [21]. De värderingar som skiljer sig mest åt mellan länderna sammanfattats i två dimensioner. I den första ställs en positiv attityd till traditionella auktoriteter såsom Gud, den egna nationen och föräldrarna mot en uppfattning som är mer i frågasättande och sekulär, det vill säga icke-kyrklig. I den andra dimensionen ställs människors inriktning mot överlevnad och materiella villkor mot en strävan mot individuellt självförverkligande. Svenskar har enligt denna studie högst grad av i frågasättande och sekulära värderingar, och störst strävan till självförverkligande.”

Har terapisoffan ersatt skolbänken?

Har terapisoffan ersatt skolbänken?

Lästips (från 1998): Om Jonas Frykman (professor i etnologi) och skolan (tipstack till Mats): ”Jonas Frykman försöker hitta förklaringar inom skolan och kommer till en helt annan slutsats. Han menar att ointresset för att läsa vidare grundläggs i den individcentrerade svenska skolan, i dess kultur och sätt att arbeta. Framåtrörelse saknas. Dagens skola har en helt annan inriktning. Här finns inte kollektivet och de givna reglerna i centrum utan just individerna och deras personliga förutsättningar. Frykman säger: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik. Med sin extrema individorientering låser den eleverna vid deras ursprungsidentitet. De berövas leken med alternativa identiteter, dagens elevroll rymmer inget annat än att vara ”sig själv”… Men varför är skolan så historielös, varför underkänna sina egna erfarenheter? Det finns ju en gedigen kunskap om vad som fungerar. Varför inte använda den? Jag efterlyser en skola med spelplanskaraktär, där lärandet står i centrum.”

Nu måste man istället fixa till allt i efterhand (men än finns det hopp) eftersom man sänkte kraven för inte kränka någon och för att ge eleven mer tid att ”finna sig själv” och grubbla över sin roll i Universum och välja sin identitet oberoende av något annat,  men som vi vet kan för många valmöjligheter faktiskt förvirra (The Paradox of Choice).

Annons

62 Responses to Mattegenus i det Butlerska vektorrummet

 1. QED skriver:

  Du fick verkligen till det med genusmatriserna och representationsteorin! 🙂

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Ja, men annars kan jag inte relatera till Butlers teorier – nu klarnade det lite! 🙂

 3. robban skriver:

  matriser var ett jävla meckel, kunde inte för mitt liv fatta vilken nytta jag skulle ha av det tänket 🙂 i och för sig var det simpel matte men lika puckat som diverse genusutspel från feminister.

 4. Erik skriver:

  Tanja:

  Underbar artikel, jag är visserligen för kass på matte för att förstå allting i detalj men det jag inte kan i matte skall jag försöka uppväga med talang att förtydliga vad som är skrivet och vad det innebär för orsak och verkan.

  ”Fast frågan är om jag skulle vilja bli representerad av en genusvetare…”

  Däri ligger ju den stora paradoxen i amerikanska modellens identitetspolitik. Den förutsätter att människors grupptillhörighet är viktigare för dem än åsikter och värderingar olika människor delar medan vi i interkulturella studier ser att värderingar är mycket viktigare och högre prioriterat än vilken grupp man tillhör. Lite vatten på kvarnen har man ju när man lever under den tid då USA:s president är svart. Något som enligt identitetspolitikens regler bara kan ske om vita röstar emot sina intressen.

  ”[Judith Butler] talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av kroppar, kön och sexualitet som gör att könsrollerna uppfattas som ”normala””

  Välkommen till språkförvanskningens värld. Butler pratar givetvis inte om vad som uppfattas som det normala utan vad som uppfattas som normen.

  ”Genus är således att betrakta som en social kategori påtvingad en könad kropp.”

  Genus är att betrakta som ingenting förutom ett antagande som sociologer gör angående den mänskliga naturen för att ha en ursäkt att komma med dåligt underbyggda resonemang.

  ”Butler lyckas därmed upphäva distinktionen mellan natur och kultur respektive kropp och identitet.”

  Genom att anta verkligheten är en diskurs och utöver den finns ingenting? Jo det var ju bra använda skattepengar med tanke på att exakt samma sak tog det mina jämnåriga vänner en kvart att komma på när de testade vissa högst olagliga substanser.

  DEJA ”Den analys finns inte idag av ett samhällsfenomen där inte genusteori om könsmaktsordning och ”görandet av kön” är en pusselbit för den grundläggande förståelsen av fenomenet.”

  Så med andra ord analyserna som finns är enformiga, begränsade och mer eller mindre riktgt dåliga.

  DEJA ”De statistiska analyserna pekar sammanfattningsvis på att åtminstone en del av förklaringen ligger i att flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet”

  Wow! Är det därför pojkarna får lika bra och ofta bättre resultat på oförberedda/standardiserade tester? För att de inte lägger ner tid och engagemang?

  DEJA ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer”

  Vilka underprestationer? Det vi behöver förklaring på är snarare varför killarna inte får bättre betyg när de bevisligen både har kompetens (se nationella prov) och kapacitet att omsätta den i praktiken (se marknadsresultat) Tjejerna behöver bevisligen ta lektioner av pojkarna i vad man skall lägga tiden på om man vill ha nåt annat än papper i handen.

  ”Fast om nu högre studier leder till ökade möjligheter till pengar, makt och inflytande – hur kan då antipluggkulturen bland pojkarna producera en könsmaktsordning längre fram?”

  Gissningsvis beror det på att så länge det finns killar på högre studier överhuvudtaget så kommer de med sin praktiska syn på kunskap att vara bättre än tjejerna på att skapa pengar och makt. Inte minst så kommer killarna att i högre grad välja de studieämnen där man efter examen får mer pengar, där missgynnas för övrigt tjejerna också av att man på universitetet får välja fritt vad man skall specialisera sig på.

  ”Och är det plötsligt OK att i Genussverige framställa pojkar som offer om den föreslagna åtgärden mot orättvisan innebär att man avskaffar maskulinitet? Ändamålen helgar medlen.”

  Ja så är det definitivt.

  ”Genusvetarna vill alltså hjälpa pojkarna i skolarbetet genom att eliminera den manliga identiteten. Så att de får ännu bättre möjligheter att göra karriär.”

  Javisst, problemet är att den manliga identiteten har rakt motsatt effekt på karriären. Och tjejerna vill man ju lära mer manlig identitet. Hur går det ihop med påståenden den är dålig för pluggande? Är tjejer så bra på pluggande att de kan vara manliga utan att drabbas av den?

  ”I ytterligare en rapport från Skolverket (2004 b) där variation analyseras visas att flickor utgör 89 procent av dem som både har mycket goda betyg och ger uttryck för bland annat de demokratiska värderingar som också är en del av skolans mål”

  Så med andra ord om du har de ”demokratiska värderingarna” (som visserligen är raka motsatsen till demokratiska utan rena elitkonstruktioner som statliga opinionsbildare av YTTERST oklara anledningar har i uppgift att se till människor följer) så får du högre betyg i svenska skolan och tjejerna är lättare att pådyvla dessa värderingar? Här kanske vi har svaret på att killarna står för pengarna på marknaden. Sist jag kollade så levde staten av att beskatta privata marknaden, inte tvärtom.

  ”Pojkarna vill alltså inte få sin maskulina identitet avskaffad”

  Jag är tämligen övertygad om att detsamma gäller kineser, homosexuella, kvinnor, buddhister och liknande. Just att få sin identitet attackerad är det inte bara killar som reagerar negativt på.

  DEJA ”För det första så synes maskulinitet, i vart fall i den västerländska kulturen, formas i en viss motsättning till de ideal som gäller i skolan eller till och med i motsättning till skolan som institution”

  Det tycks som om den västerländska skolans ideal är rent ut sagt pojkfientliga och ägnar sig åt favorisering. Detta kan möjligen förklara varför pojkar upplever sig stå i motsättning till dessa

  ”Frågan är då: ska vi avskaffa könet eller få ordning på skolan – vilket har bäst utsikt att lyckas, och vilket är mest humant? ideal?”

  Där sätter du fingret på vad all kritik av dagens modell handlar om. Det handlar inte om att man är emot målet det handlar om att man anser metoden är riktigt dålig och inte alls prioriterar det påstådda målet.

  DEJA ”Svenskar har enligt denna studie högst grad av i frågasättande och sekulära värderingar, och störst strävan till självförverkligande.”

  Enligt Inglehart-Welzel så är Sverige längst bort från alla traditionella och överlevnadsbaserade värderingar javisst. Men Inglehart-Welzel visar ju även att du inte ens behöver göra nån studie av värderingar. Ländernas rikedom hade räckt.

  ”Frykman säger: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper.”

  Det här är ju en utmärkt förklaring från Frykman på varför killarna dominerar i styrelser och toppositioner utan att dominera i skolan. Det är också en utmärkt förklaring på varför det är så mycket mobbing och rasism i omvärlden. Skolan har helt enkelt åtagit sig alldeles för många uppgifter och lyckas inte sköta någon av dem särskilt bra.

  ”Men varför är skolan så historielös, varför underkänna sina egna erfarenheter? Det finns ju en gedigen kunskap om vad som fungerar. Varför inte använda den?”

  Svaret är rätt uppenbart, varför skulle man använda vad som funkar när man själv inte prioriterar vad som funkar? Man prioriterar ju den nya värdegrunden. Det gamla som funkade hade ju ingen värdegrund så det kan man inte använda, Det vore ju att underkänna sig själv!

 5. Dogdylan skriver:

  Först, Roligt om Butler.

  En okej analys av Frykman. Men Frykman den mest politiskt inkorrekta sanningen. Sanningen är den att vi inte är biologiskt lika. Tillexempel har vissa barn har helt enkelt ett högre IQ än andra barn och har därför fördelar.

  Vissa barn föds begåvningshandikappade eller med fysiska defekter som gör det omöjligt för dem att leva ett genomsnittligt normalt liv. Därför blir slutsatsen att alla barn inte är lämpade att gå vidare till högre utbildning. Även med det mest omfattande sociala ingenjörsprojektet så skulle vi inte kunna utrota vissa skillnader mellan människor, även om det nu gick att utrota alla socioekonomiska och kulturella faktorer som skiljer människor åt.

  Att acceptera att människor är olika är också att acceptera att alla inte kommer studera på Universitet. Vi kan inte dekonstruera människan, människans natur är ingen social konstruktion till fullo. Detta är de klassiska ideologiernas problem så som Marxismen, Liberalismen, feminismen och till viss del Konservatismen (när den ses som en ideologi). De har alla en idealtyp av människan, där alla eller nästan alla delar i människan är föränderlig.

  Det är vad feministerna gör, de försöker dekonstruera verkligheten och bygga upp en ny. Vad som är tråkigt är att vi kastar miljarder kronor varje år på värdelösa lösningar.

  Tillexempel: Det brinner i Göteborg. Ungarna tänder eld på sina egna fritidsgårdar och skolor. Göteborgs stad och ett gäng försäkringsbolag lägger därför ut en miljon över tre år för att hitta lösningar på problemet.

  http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,ny_forskning_ska_visa_varfor_unga_anlagger_brander

  Jag vet redan vad de här forskarna kommer komma fram till tre år innan den publiceras. De kommer komma fram till att invandrare från tredje världen är överrepresenterade i dåden (fast det kommer de inte skriva ut i rapporten såklart), att det är pojkar och att det sker i sämre bemedlade områden.

  Forskarlaget kommer förklara bränderna med socioekonomiska och möjligen kulturella orsaker. Kanske kommer även en postmodernistisk/post-kolonial forskare få säga sitt i rapporten. Hon kommer säga att det är hegemoniska diskurser ute i samhället som tvingar de här pojkarna att tända på.

  Forskarlagets lösningar kommer bli: Mer pengar till ytterligare forskning, mer pengar till de här fattiga områdena där invandrarpojkarna bor och såklart den sedvanliga men rätt intetsägande ordet ”dialog” mellan skola, familjen och polis.

  Enligt de flesta sociologier har individen inte något ansvar för sina handlingar eftersom alla individuella uttryck är socialt skapade. De här pojkarna kommer troligtvis utmålas som offer för samhället .

  Således kan rapporten 3 år innan den är färdig sammanfattas med ”Strukturalistiska socioekonomiska och kulturella orsaker bakom branddåden – men som är möjliga att förhindra genom mer pengar till sociala projekt.

  Rapporten är helt onödig och slöseri med skattemedel. Ge mig 500 000 idag så får ni en färdig rapport nästa vecka.

 6. Josef Boberg skriver:

  ”…Genusvetarna vill alltså hjälpa pojkarna i skolarbetet genom att eliminera den manliga identiteten. …”

  Tja… – Tanja – frågan är väl snarare om Wi i grunden har någon EGEN identitet överhuvudtaget egentligen ❓ – ifall Wi tänker helt frikopplat ifrån man/kvinna-konceptet som sådant.

  En förklaring till att det mycket väl kan vara så – finns i ett återgivet kapitel i bok nr 5 – på den här sajten.

  Ifall det nu är så – vad kan Wi göra åt det ❓

 7. Bitte Assarmo skriver:

  Tanja, jag älskar verkligen när du benar ur och analyserar genusvetandet på det här ”torra” matematiska viset, om jag får kalla det så – det är just det som visar genustramsets totalt kaotiska innehåll – eller rättare sagt kvasiinnehåll… Jag är rätt säker på att du skulle prata ner Tiina Rosenberg på en kvart ungefär.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Robban, inte alls (puckat), matrismekaniken är jätteviktig inom tex kvantfysiken – man kan förutsäga resultatet av olika partikelreaktioner och annat kul. Läs den populärvetenskapliga boken ”Den kosmiska löken”, tror det var där jag fann det under min tid i Unga Forskare. Utöver det kan man lösa en massa trassliga ekvationssytem på ett enkelt sätt, och många andra vettiga tillämpningar du kommer att bli införstådd med om du bara öppnar ditt sinne :-).Här är elementärt om matriser: http://sv.wikipedia.org/wiki/Matris De är, liksom mycket annan matematik, ett utmärkt verktyg för att förstå Universum, medan genusvetenskapen försöker ”problematisera” Universum på ett obegripligt och mycket ytligt sätt. Matrismekanik är djupanalys, genuseri är ytligt och irrelevant flum. 😉

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, dina analyser är alltid lika välkomna! 🙂 Får jag analysera din analys av min analys då?

  ”Däri ligger ju den stora paradoxen i amerikanska modellens identitetspolitik. Den förutsätter att människors grupptillhörighet är viktigare för dem än åsikter och värderingar olika människor delar medan vi i interkulturella studier ser att värderingar är mycket viktigare och högre prioriterat än vilken grupp man tillhör.” Oftast delar människor inom samma (det du avser med) grupp samma värderingar och åsikter. ”Lite vatten på kvarnen har man ju när man lever under den tid då USA:s president är svart. Något som enligt identitetspolitikens regler bara kan ske om vita röstar emot sina intressen.” För det första, han är faktiskt hälften vit och hälften svart, men ok jag förstår din poäng här. Men det beror på vilka intressen de vita har, och vilken politik han företräder. Betänk alla muslimer som avskyr Sabuni, det är inte pga ”nazister” hon har livvakter dygnet runt, utan pga radikala muslimer som anser att hon företräder en politik som går tvärtemot deras intressen. Allt är alltså inte svart eller vitt här, precis som du säger. 😉 Fast å andra sidan röstade svarta i högre utsträckning efter (etnisk) grupptillhörighet i detta val än vita om jag minns rätt (och många motiverade det även så, vilket man iofs kan förstå med tanke på USA:s historia, som skiljer sig ordentligt från den svenska i detta avseende).

  ”Genus är att betrakta som ingenting förutom ett antagande som sociologer gör angående den mänskliga naturen för att ha en ursäkt att komma med dåligt underbyggda resonemang.” – den var bra! 🙂

  ”Vilka underprestationer?” – ja du har rätt, de nationella proven visar en viss diskrepans där ju, att killar oftare än tjejer får lägre betyg än det som de nationella proven visar på – men så är ju betyget också en helhetsbedömning (gjorda läxor mm).

  ”Så med andra ord om du har de ”demokratiska värderingarna” (som visserligen är raka motsatsen till demokratiska utan rena elitkonstruktioner som statliga opinionsbildare av YTTERST oklara anledningar har i uppgift att se till människor följer) så får du högre betyg…” Anledningarna är inte alls oklara – det finns starka drivkrafter bakom denna ”uppgift” och ett tydligt syfte. Det samhälle vi har idag är just det man planerade för.

  ”Just att få sin identitet attackerad är det inte bara killar som reagerar negativt på.” – helt rätt, men nu är ju männen feministernas utvalda offer.

  Ang Frykman och skolan, ”Svaret är rätt uppenbart, varför skulle man använda vad som funkar när man själv inte prioriterar vad som funkar? Man prioriterar ju den nya värdegrunden. Det gamla som funkade hade ju ingen värdegrund så det kan man inte använda, Det vore ju att underkänna sig själv!” Ja, det ligger mycket i det, allt som är nytt och annorlunda är per automatik bra, och måste genomföras till varje pris även om resultatet är katastrofalt. Så har det ju hållt på i ett antal år nu…

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, det var ingen analys av Frykman (från min sida dvs) utan jag citerade från den artikel jag länkade till, om Frykman (och intervjun med honom). Skulle vara intressant att läsa Frykmans bok (”Ljusnande framtid. Skola, social mobilitet och kulturell identitet”).

  ”Att acceptera att människor är olika är också att acceptera att alla inte kommer studera på Universitet. Vi kan inte dekonstruera människan, människans natur är ingen social konstruktion till fullo”. Du menar att Frykman är lite PK där i artikeln, ja jag instämmer. Men han har rätt i att flumskolan gör arbetarklassens barn en björntjänst, och denna flumskola är framtagen av arbetarpartiet (s). Om de gör sina väljare en otjänst är det väljarnas uppgift att genomskåda det, men som sagt – målet i livet behöver inte vara att göra en ”klassresa” eller bli akademiker.

  ”Det är vad feministerna gör, de försöker dekonstruera verkligheten och bygga upp en ny. Vad som är tråkigt är att vi kastar miljarder kronor varje år på värdelösa lösningar.” – ja det är katastrof, både med pengar och socialt kapital.

  ”Jag vet redan vad de här forskarna kommer komma fram till tre år innan den publiceras.” – ja så är det faktiskt nu för tiden! 🙂

  ”Forskarlagets lösningar kommer bli: Mer pengar till ytterligare forskning” – ja, precis som med varje genus-/jämställdhetsutredning/rapport!

  ”Således kan rapporten 3 år innan den är färdig sammanfattas med ”Strukturalistiska socioekonomiska och kulturella orsaker bakom branddåden – men som är möjliga att förhindra genom mer pengar till sociala projekt. Rapporten är helt onödig och slöseri med skattemedel. Ge mig 500 000 idag så får ni en färdig rapport nästa vecka.” Ja, jag hade gärna gjort det om jag satt på pengarna. 🙂 Fast snarare hade jag väl inte initierat ett sådant ”forskningsprojekt” alls. Såvida du inte hade kommit med en riktig analys givetvis! 😉

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ”Tja… – Tanja – frågan är väl snarare om Wi i grunden har någon EGEN identitet överhuvudtaget egentligen ❓ – ifall Wi tänker helt frikopplat ifrån man/kvinna-konceptet som sådant.En förklaring till att det mycket väl kan vara så – finns i ett återgivet kapitel i bok nr 5 – på den här sajten.” Då jag inte har boken så kanske du kan utveckla detta, eftersom jag inte förstår om du är ironisk eller menar allvar? En utveckling behövs alltså bara i det senare fallet.

  Bitte, ”Jag är rätt säker på att du skulle prata ner Tiina Rosenberg på en kvart ungefär.” Frågan är om inte Tiina Rosenberg skulle slå ner mig på en kvart innan jag hann säga något, ha ha! 🙂 Va!? Torrt? Jag tyckte jag gjorde en riktig tvärvetenskaplig insats här! 😉

 12. Erik skriver:

  Tanja:

  Kan bara inte låta bli att analysera analysen av analysen. Hur ofta får man chansen att säga nåt sånt 😀

  ”Oftast delar människor inom samma (det du avser med) grupp samma värderingar och åsikter.”

  Det kanke de gör men det spelar ingen roll vad de ”oftast” gör för det är inte den vanligaste sortens person som blir ledare.

  ”För det första, han är faktiskt hälften vit och hälften svart, men ok jag förstår din poäng här.”

  Det gjorde nog resten av världen också.

  ”Men det beror på vilka intressen de vita har, och vilken politik han företräder.”

  Och därmed funkar inte identitetspolitiken för den politik han företräder kunde lika gärna en vit person haft. Sålunda är att han är svart helt oviktigt för politiken som sådan.

  ”Betänk alla muslimer som avskyr Sabuni, det är inte pga ”nazister” hon har livvakter dygnet runt, utan pga radikala muslimer som anser att hon företräder en politik som går tvärtemot deras intressen. Allt är alltså inte svart och vitt här. ;-)”

  Jo det är ju just det som är poängen, problemet de har är inte att mörkhyade inte kan få maktpositioner och problemet feminister har är inte att em kvinna inte kan bli statsminister av Sverige. Problemet de har är att de vill ha en av ”de sina” i den positionen. Anklagelserna om rasism/sexism är bara ett svepskäl för att tvinga på oss åsikter vi inte stödjer.

  ”ja du har rätt, de nationella proven visar en viss diskrepans där ju, att killar oftare än tjejer får lägre betyg än det som de nationella proven visar på – men så är ju betyget också en helhetsbedömning (gjorda läxor mm)”

  Den stora diskrespansen finns inte på de nationella proven. Den stora diskrespansen finns på internationella prov samt i arbetslivet. Det verkar lite obegripligt att skolan försöker lära killarna ta efter tjejerna när de borde göra tvärtom. Och med de premisser för betyg du räknat upp så blir ju betyget i sig värdelöst som bedömning i arbetslivet. Företag ger ingen läxläsning.

  ”Anledningarna är inte alls oklara – det finns starka drivkrafter och bakom denna uppgift och ett tydligt syfte. Det samhälle vi har idag är just det man planerade för.”

  Lustigt jag hade fått intrycket att man ville vi skulle ha ett mer jämställt samhälle? Ingen kan vara så korkad de inte inser att propagandatynga tjejerna har rakt motsatt effekt. Alla frågar varför det inte går bättre för tjejer allmänt. Där har vi en del av svaret. Tjejerna saboteras av ”starka drivkrafter” som tycker att skapa en viss sorts samhälle med tjejer som redskap är viktigare än att bygga jämställda förutsättningar.

  ”helt rätt, men nu är ju männen feministernas utvalda offer.”

  Egentligen inte, männen är feministernas utvalda publika offer men precis som Cathy Young skrev, ingen kan ju attackera män utan att samtidigt attackera kvinnorna om valt att leva med de männen. Så kvinnorna blir ju lika attackerade, bara inte lika publikt.

  ”Ja, det ligger mycket i det, allt som är nytt och annorlunda är per automatik bra, och måste genomföras till varje pris även om resultatet är katastrofalt. Så har det ju hållt på i ett antal år nu…”

  Ja fast jag tror mer det är allt gammalt som enligt dem är per automatik dåligt. Man verkar ju inte genomföra nya bra saker direkt, Det är bara de nya dåliga man släpper igenom. Till skillnad från vad du berättade om Bulgarien där man också verkar tyckt det gamla var dåligt men tyckte det var bra nya saker som skulle införas.

 13. Josef Boberg skriver:

  Tanja – jag är i högsta grad allvarlig, verkligen… – eller snarare, tyvärr tyvärr… 😥

  Du behöver ej boken – för kapitlet ifråga finns på den här sajten – ifall Du där klickar på bok nr 5.

  Jag tänkte att just det här återgivna kapitlet i bok 5 – särskilt skulle intressera Dig – enär det handlar om basal matematik.

 14. Stefan skriver:

  Jag tror att Josef vill tipsa om att New-Age-litteraturen blir mer sinnesutvidgande om man drar den genom en Google-översättning, vilket också gäller för genus- och annan pseudovetenskap.

 15. Alvin Stoltz skriver:

  Den andra meningen var ca. 128 ord lång. En hel del!!. Nu ska jag läsa nästa 🙂

 16. Alvin Stoltz skriver:

  Nu har jag läst hela inlägget. Tas detta slag av text som i detta fallet av J Butler på fullaste allvar? Läses det av människor som inte drar på mun utan tar de till sig texten med hänförda anletsdrag?

  Det var två ordtroll som hette Kvasi och Pseudo. De bodde i en ordmassa som var skriven av…….osv.

 17. Dogdylan skriver:

  Tanja

  Jo, jag vet att du inte gjorde en analys av Frykman. Klart jag menar att Frykman är PK. Visst har han rätt att skolan är flummig. Haha, jag skulle kunna göra en rätt bra analys av problemet och jag skulle nog kunna ge lösningar på dessa. Men, som sagt. Då skulle jag inte få några mer ”forskningspengar”. Föresten. Jag hade min första lektion på min Master-program i statsvetenskap idag. Eftersom lektionen handlade om ”subjektiv sanning och objektiv sanning” så passade jag på att fråga läraren om det här med relativism och feminism. Tydligen så finns det ett problem i att använda relativistisk argumentation i vissa fall och i andra inte så som feministerna gör. Det är således inte en konsekvent argumentering. Det var tydligen helt normalt att vara förvirrad rörande det här med selektivisering av när och hur relativism skall appliceras på problem. Första gången jag fick medhåll av en lärare på läääänge.

 18. Torbjörn skriver:

  Jag fattar inget. Matriser, Judith Butler, Vektorer och nollrummet. Kan ingen förklara för en vanlig idiot som mig själv?

 19. Karl skriver:

  Dogdylan

  Jag har också undrar över det väldigt inkonsistenta bruket av ”sanning”. Man har många saker som uttrycks som objektiva sanningar (stackars förtryckta kvinnor, könsmaktsanalyser, etc), men allt man angriper är subjektiva sanningar.

 20. Karl skriver:

  Torbjörn
  Många av begreppen hon använder kommer ifrån matematik på högskolenivå. Behöver inte känna dig som en idiot för att du inte kan dom. 🙂 Vet inte om jag kan förklara dom själv på ett förståeligt sätt utan att behöva skriva en uppsats, bokstavligen. :/ Tanja är nog mer pedagogiskt lagd…

 21. Alvin Stoltz skriver:

  Jag låtsas förstå och om det inte går, använder jag Rebendorfs förståelseteorem med inbyggd kontraktionscykel. Då bli det mesta omvälvt i ett rosa/blått upplevelseskimmer och allt förefaller himmelskt klart.
  (Förklaringsmodell 2a: Se naiv altartavla med ljus som strålar ner mellan molnen och Jesusfiguren åker därneder.)

 22. goran skriver:

  Intressant analys även om jag inte hängde med på allt. En viktig slutsats är dock att ”En feministisk intersektoriell analys är lösningen på allt.” Därmed kan feminismen läggas till alla de andra fascistiska totalitära lärorna som har det gemensamt att dess förespråkare har sett ljuset och att de i kraft av detta anser sig ha rätt att föreskriva hur andra människor skall leva sina liv och som dessutom anser sig ha rätt att bli försörjda av dessa. Vi känner väl till många av dessa totalitära läror, kommunism, fascism, nazism, islamism och även kristendom, Det kristerliga prästerskapet har dock blivit marginaliserat på senare tid. Dock tog det oss 1.200 år här i Norden. Vi behöver inga fler totalitära läror.

 23. Dogdylan skriver:

  Goran

  Tanken med den intersektionaell analys är väl att frångå förtryck?

  Kristendomen behöver nödvändigtvis inte vara en totalitär lära. Även om vi går till urkunden (bibeln) så finns det en hel del rätt så fredliga passager. Religion handlar om tolkning.

  Islamism, socialism, fascism, nazism osv. är auktoritära ideologier eftersom de förespråkar tvång i den ”världsliga” världen. Kristendomen förespråkar att du skall straffas för dina synder inför gud. De andra ideologierna förespråkar att du skall straffas av andra människor i den profana världen.

 24. Alvin Stoltz skriver:

  Att straffas av gud eller människor, vad är värre??

 25. Anders skriver:

  @Dogdylan m.fl

  ”.. det [finns] ett problem i att använda relativistisk argumentation i vissa fall och i andra inte så som feministerna gör. Det är således inte en konsekvent argumentering.”

  Inkonsekventa resonemang är knappast logiska.

  Det påfallande inslaget av inkonsekventa resonemang kanske därför bekräftar det som tidigare generationer påtalat…?

  (De flesta) ”kvinnor är ologiska” 🙂

  Anders S

 26. Josef Boberg skriver:

  Anders – känner Du till det uråldriga tänke- och talesättet: ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !” 😉

 27. Anders skriver:

  Josef Boberg:

  ”Det uråldriga tanke- och talesättet” är bara en variant på Matteus 7:3.

 28. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Tanken med den intersektionaell analys är väl att frångå förtryck?”

  Det har jag svårt att se. Snarare är väl hela poängen med intersektionell analys att tillåta förtryck selektivt på basis av faktorer som utseende, ålder och sexuell läggning? Dvs intersektionell analys kom till inte för att förhindra förtryck utan för att förhindra att allt förtryck togs bort.

  ”Kristendomen behöver nödvändigtvis inte vara en totalitär lära. Även om vi går till urkunden (bibeln) så finns det en hel del rätt så fredliga passager. Religion handlar om tolkning.”

  Religion handlar om kontext. Kristendom (liksom flera andra religioner) är i grunden en totalitär politisk ideologi som då ansågs nödvändig för att skapa stabilitet i samhället. Den är totalitär eftersom människor inte fick välja om de ville tillhöra den, politisk för att den innehåller uppenbara hänvisningar till organisation av länder. Det som gör religionen öppen för tolkning idag är åsikten stabilitet inte är vad som skall eftersträvas. Det finns tre sorters syn på detta.

  A) Stabilitet skall eftersträvas (denna dominerar starkt religösa länder) B) Stabilitet och andra världen skall kompromissa (denna dominerar mindre religösa länder) C) Stabilitet är bara i vägen och skall förkastas (dominerar i antireligösa länder)

  ”Islamism, socialism, fascism, nazism osv. är auktoritära ideologier eftersom de förespråkar tvång i den ”världsliga” världen. Kristendomen förespråkar att du skall straffas för dina synder inför gud. De andra ideologierna förespråkar att du skall straffas av andra människor i den profana världen.”

  Islamism är kategori A) dvs stabilitet är viktigare än alla andra världen och den som hotar stabiliteten skall krossas. Socialism är kategori C) Dvs stabilitet är värdelös och skall bort. Fascism/Nazism är kategori A) dvs bara stabilitet uppnås är ondska och förtryck ok. Sverige är ett B) land där vi haft kompromisser men som är på väg att bli ett A) land i takt med att negativismen brett ut sig.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Torbjörn, ha ha :-)jag förstår inte heller vad Butler sysslar med, varför kalla något för en heterosexuella matris? Vad är en matris i genuskontext? Kanske någon genusvetare som smygläser den här bloggen kan förklara det? Men jag förstår det som att du inte förstår vad jag sysslar med heller – men jag försöker bara sätta in saker & ting i sitt rätta sammanhang, alltså det matematiska! 🙂

  För ang matematiken, så finns ju de där begreppen som matematiska begrepp, tex ”matris”, ”kärnan” (av en avbildning/funktion) osv. Även begrepet ”genus” som populärt uttryckt anger antalet hål i en yta: se wiki här. När Butler säger att hennes heteroxexuella matris består av två element (de två könen) så måste det vara en 2×1-matris (bestående av två rader och en kolonn), vilket alltså är en vektor – men om du inte känner till de begreppen så kanske det inte säger dig så mycket, men kort sagt så gör jag ju bara en flummig parodi på deras begreppsapparat, och du kan hoppa över vektorerna och nollrummen. Annars finns ju korta förklaringar på wiki vad dessa innebär. Men det jag gjorde var alltså ett skämt, det kanske inte framgick – det värsta är att om jag inte varit öppen genuskritiker och kommit till genusvetarna med det här så hade de köpt rubbet och trott att jag gjort en matematisk utvidgning av deras teorier, ha ha! 🙂

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin Stoltz, jaha var den andra meningen så lång oj då! Måste vara skadad av tentarättandet – men nu är det över! Ang om någon tar till sig inlägget på allvar (alltså vad gäller matte-delen) så skrev jag just i kommentaren precis ovan till Torbjörn att den säkert hade gått hem om folk inte redan visste var de hade mig! 🙂 Jag skulle alltså ha infiltrerat genusmaffian inifrån för att få den effekten, men nu var det ju aldrig min plan att granska genusfrågor, eller att starta en blogg – det bara blev så efter den första SVD-artikeln.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, analysen av analysen av analysen av analysen kommer imorgon! 🙂 Är helt slut, måste sova nu……

 32. Olle skriver:

  Jag vet hur vi ska uppnå total jämställdhet – vi slutar tala om genus och börjar betrakta varandra som anus i stället. Då blir alla lika, för det finns ju bara en sort. 🙂

 33. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Olle – det finns poänger i det, faktiskt… – för fröet till Kundaliniporten/inseglet finns beläget någonstans emellan anus och svanskotslutet, tror jag… 💡

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ursäkta sent svar. ”Problemet de har är att de vill ha en av ”de sina” i den positionen…. Anklagelserna om rasism/sexism är bara ett svepskäl för att tvinga på oss åsikter vi inte stödjer.” – instämmer.

  ”Den stora diskrespansen finns inte på de nationella proven.” Nej, det var inte heller det jag menade (om jag förstår dig rätt nu) – jag avsåg att betyget ofta inte motsvarar resultatet på det nationella provet. Resultaten mellan killar och tjejer är ganska lika på dessa prov, medan betygen skiljer sig åt desto mer mellan könskollektiven. Diskrepansen gällde alltså den mellan nationellt prov och betyg, fast du kanske uppfattade det så också, det jag skrev.

  ”Lustigt jag hade fått intrycket att man ville vi skulle ha ett mer jämställt samhälle?” För vissa är detta strävan ja, för andra är samhällsupplösning strävan och ”jämställdhetsarbete” är verktyget.

  ”Till skillnad från vad du berättade om Bulgarien där man också verkar tyckt det gamla var dåligt men tyckte det var bra nya saker som skulle införas.” Har jag sagt det? Numera längtar över 50% av bulgarerna tillbaka till tiden innan -89.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, du får gärna göra din analys av skolan här på min blogg! 🙂 Bra att dina lärare erkänner inkonsekvensen(ang att använda relativistisk argumentation i vissa fall och i andra inte), men hur motiverar de den då?

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ursäkta en okunnig, men var är ”Rebendorfs förståelseteorem med inbyggd kontraktionscykel”!? 🙂

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Goran, ja genusvetarna har sett ljuset och vill påtvinga oss andra sina påbud. Det intressanta här är dock att de ju enligt utsago gör karriär på att bekämpa totalitarism och intolerans! De granskar och anser sig belämpa maktstrukturer och hierarkier men är själva i full färd med att bygga upp sådana – där de själva står längst upp givetvis!

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, vafalls – skärp dig! Det finns både icke-logiska män och kvinnor, i synnerhet i dagens samhälle. Logisk förmåga kan tränas upp, liksom den kan pulvriseras – vilket genusvetarna och postmodernisterna är i full färd med att göra. Det icke-logiska kombinerat med galenskap är inte könsbundet, det är könsneutralt! Kanske är det just därför genustomtarna ägnar sig åt det!? 😉 Här har du förresten en artikel skriven av en manlig ”queerhistoriker”: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/01/dagens-man-langtar-efter-andra-varldskrigets-mansideal

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, Snarare är väl hela poängen med intersektionell analys att tillåta förtryck selektivt på basis av faktorer som utseende, ålder och sexuell läggning? Dvs intersektionell analys kom till inte för att förhindra förtryck utan för att förhindra att allt förtryck togs bort.” – väl talat! 🙂

 40. goran skriver:

  En bloggägare som likt Tanja Bergkvist noggrant besvarar eller kommenterar inläggen är ovanligt. Bra gjort.

 41. Alvin Stoltz skriver:

  ”Rebendorfs förståelseteorem”!

  Kan inte förklaras, måste ses!!!
  Ska se om jag hittar min teckning…

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Goran, tack! Gör allt i mån av tid, ibland kan svar dröja någon dag men jag vill ju ha debatt och har lärt mig en hel del av mina läsare! 🙂

  Alvin,
  finns det ingen länk? Hittar inget om denne Rebendorf ens på wiki…

 43. Olle skriver:

  ”En bloggägare som likt Tanja Bergkvist nogrannt besvarar eller kommenterar inläggen är ovanligt. Bra gjort.”

  Haha, jag skulle vilja se Kenza eller någon liknande bloggare besvara alla kommentarer. Där varje inlägg genererar hundratals kommentarer av karaktären ”ÅÅÅÅHH vad snygga skor! Vill ha! Puss!”

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Olle, ja men på denna bloggen ska vi ju debattera samhällsfenomen – den som vill dvs. Ha ha, jag har aldrig tittat på en sådan där modeblogg så jag vet inte vad som skrivs men din kommentar ovan är säkert typisk kan jag tänka mig :-). Det är ju bra att det finns bloggar som behandlar allt möjligt, alla har ju olika intressen, och via bloggarna får man också nya har jag märkt – bloggosfären är helt översvämmad med intressant info! 🙂

 45. Dogdylan skriver:

  Erik.

  Intressant. Jag vet bara inte hur jag ska svara på det här. Jag har typ tappat alla hjärnceller på sista tiden. Visst handlar religion om kontext. Vad är skillnaden mellan en ideologi och en religion? Jag menar att en ideologi en profan medan en religion är sakral. För mig är marxismen en ideologi men inte kristendomen.

  Däremot har såklart alla religioner en sida som manifesteras i människors vardag som politik. Visst kan kristendomen vara en politisk ideologi. Men som du vet så är jag ju en ständig försvara av den västerländska judeo-kristna civilisationen. Där med menar jag också att kristendomen hör till vår kultur och har förvaltat arvet från hellenismen.

  Islam där emot är enligt min mening kontraproduktiv då det kommer till förvaltning av den fria tanken. Kristendomen är det inte, även om kristendomen som ideologi har historiskt skapat svårigheter för tillexempel yttrandefrihet som är en grundfundament i forskning. Islam som ideologi är enligt min mening problematiskt då Islam fångar tiden och cementerar de värderingar som rådde kring profeten.

  Tanja.

  Det var alltså den ANDRA, alternativt TREDJE läraren av säkert femtio som inte har varit en hårdför feminist. Argument mot relativismen återfinns bland annat i Platon – Dialogen där Platon argumenterar mot sofister. När jag har läst klart den boken (som ingår i kurslitteraturen) så har jag nog flera argument för detta. Han hade en mängd argument mot relativism.

  Jag hängde dock inte med på allt eftersom undervisningen sker på engelska och jag litet svårt att hänga med. En bra lärare förvisso men han snackar för fort och ämnet jag läser nu är lite nytt för mig. Det är inte så att ”grekiska filosofer” ingick i min grundutbildning, snarare har jag bara läst nutida politisk filosofi. Men men…more to come..

 46. goran skriver:

  Dogdylan,

  ”Vad är skillnaden mellan ideologi och religion?” En fråga som väl aldrig kan bli helt utredd. En annan fråga är vilka likheter som finns.

  I mitt inlägg 2/9 kl 10:17 drog jag alla över en kam och kallade dem för auktoritära läror medan du i ditt svar kallade dem för auktoritära ideologier. Du gjorde då ingen skillnad på religioner och ideologier medan jag var mer otydlig.

  Ideologi är idevetenskap enligt NE, religion är NE mer svävande om, det första som nämns är ”vördnad för det heliga.” Vad nu det heliga är.

  Kanske man kan sammanfatta det som skillnad mellan vetande och tro. Men tro gör man ju ofta, åtminstone i västliga kulturer, innan man vet tillräckligt i ämnet. Ofta får man i efterhand revidera det man tidigare ”visste”. Kan man säga att man trodde att man visste? I vetenskapen ersätts en tro med en annan tro som verkar troligare. De gamla religionernas trossatser prövas sällan, man kommer inte vidare. Religionens prästerskap lever gott på den tro som redan finns. Förnyelse är inte önskvärd.

  För att en religion skall fungera måste det finnas människor som tror på det som resp. prästerskap lär ut och dessutom följa dess regelverk. Det som står i Bibeln, Koranen etc.

  Men detta gäller även marknadsekonomi, kapitalism och det ekonomiska systemet som lärs ut i alla västliga länder och numera även i öst. Dessa system fungerar inte heller om människor inte tror på dem. Om man inte tror att man skall få något av reellt värde, t.ex. mat och kläder, för de ”pengar” man påstås ha på banken så fungerar inte det ekonomiska systemet. ”Pengarna” är ju bara ett antal järnfilspån någonstans i systemet som är magnetiserade i en bestämd riktning. Hur kan någon vara så spånig att han tror på att dessa spån förmedlar ett reellt värde? Den nu aktuella finanskrisen visar bl.a. nödvändigheten av människors tro på de ekonomiska systemen.

  I NE anges bl.a. under uppslagsordet religion ”en känsla av absolut beroende” och ”den obestämda rysning och bävan, som människan känner inför det hemlighetsfulla”. Dessa känslor verkar ha varit dominerande när tron på det ekonomiska systemet vacklade. Marknadekonomi, kapitalism och de ekonomiska systemen är väl vår tids religion som lärs ut som vetenskap i vårt skolväsen. Religioner och ideologier synes ha likheter. Det finns väl också skillnader, en skillnad som jag nämnde är att religioner är mindre förändringsbenägna. Det torde väl finnas många saker i t.ex. Bibeln som saknar relevans idag eller som nu anses vara helt fel. När man hittar fel i de ekonomiska systemen rycker dess prästerskap ut (som nu när det gäller bankernas bonussystem) för att förbättra systemen. Men när det gäller de religiösa läroböckerna låter man motsvarande regler stå kvar utan att bry sig. Därmed skapas arbetstillfällen för prästerskapet ifråga att ägna sig åt tolkningsarbete.

  Jag tycker inte att man kan utesluta att den verkliga orsaken till att religionerna är så förändringsobenägna beror på den teknik som fanns när Bibeln nedtecknades. Guds bud skrevs på stentavlor och Bibeln och kanske även Koranen skrevs väl med stor möda för hand på pergament. Vem ville då föreslå förändringar? Om datorerna hade funnits när dessa dokument skrevs hade de religionerna knappast varit som huggna i sten. Det är dock klart att genus”vetarnas” dokument är skrivna på datorer. Det gör det möjligt att ändra i dokumenten när deras slutsatser saknar relevans. Och de pengar de får är bara magnetiserade järnfilspån.

 47. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Visst handlar religion om kontext. Vad är skillnaden mellan en ideologi och en religion? Jag menar att en ideologi en profan medan en religion är sakral. För mig är marxismen en ideologi men inte kristendomen.”

  Alltså marxismen är ju lika sakral som kristendomen när vi tittar till utövandet. Samma fanatiska präster som mässar vad samma helgon sade och gjorde utan annan motivering än att det var ett helgon som sade det. Påfallade ofta så tar marxister nåt helt idiotiskt ett av deras ”helgon” sade och försöker på allvar tolka fram nåt djupt och framställa det att ”så menade han” Det kanske mest utmärkande hos både marxismen och kristendomen är det totala föraktet för meritokrati. Smarta utbildade människor sitter och tar kommandon från okunniga bönder och soldater. Marxismen utmärks av att alla ledare (de flesta av dem soldater) skall låtsas vara intellektuella. Man t o m byggde vetenskap på att analysera inte hur väl påståenden stämde med omvärlden utan hur väl påståenden stämde med den teori marxistiska helgon lagt fram.

  ”Däremot har såklart alla religioner en sida som manifesteras i människors vardag som politik. Visst kan kristendomen vara en politisk ideologi. Men som du vet så är jag ju en ständig försvara av den västerländska judeo-kristna civilisationen.”

  Ja men där har vi ju poängen. Den västerländska civilisationen blev så framgångsrik genom att dela på vad som var kultur/politik och vad som var religion. De som ville tro på gud fick göra det men gudstro var inte det viktiga. Stöd av egna kulturen var det viktiga. Vilket kritiseras idag för att vara en etnocentrisk åsikt. Det må vara etnocentriskt men det var definitivt framgångsrikt.

  ”Där med menar jag också att kristendomen hör till vår kultur och har förvaltat arvet från hellenismen.”

  Ja definitivt, här har du en intressant bok som studerar hur vårt sätt att föra krig förts från hellenismen till USA.

  http://www.amazon.com/Carnage-Culture-Landmark-Battles-Western/dp/0385720386/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1252245512&sr=8-1

  ”Islam där emot är enligt min mening kontraproduktiv då det kommer till förvaltning av den fria tanken. Kristendomen är det inte, även om kristendomen som ideologi har historiskt skapat svårigheter för tillexempel yttrandefrihet som är en grundfundament i forskning.”

  Kristendomen har en gång i tiden varit precis lika problematisk som Islam är för fria tanken men det vet ju nästan varenda människa idag då Änglar och Demoner hade biopremiär i somras. Den stora skillnaden är att dagens kristendom är mycket mer separerad mellan kultur/politik och religion än Islam är. Inom islam så blir det kulturellt otänkbart att inte tro på gud och följa kyrkans åsikter.

  ”Islam som ideologi är enligt min mening problematiskt då Islam fångar tiden och cementerar de värderingar som rådde kring profeten.”

  Det gjorde kristendomen också. Vetenskapen hade väldigt hårda duster med prästerskapet om vilka värderingar som skulle gälla. Men detta var längesedan för oss. Vi minns inte längre hur det var att leva under kyrkans styre. Med kungar som var av guds nåde och sålunda underställda kyrkans regler.

 48. Dogdylan skriver:

  Göran:

  Göran, visst är det lätt att bli slarvig när man skriver på nätet. Det blir ju lätt så. Varje liten detalj kan ju analyseras till minsta beståndsdel. Det finns ingen direkt definition på religion och ideologi. Men som du skriver: Båda handlar någonstans i slutändan om tro på något. Världsreligioner och monoteistiska religioner som Islam, Judendom och Islam sina regelverk genom texter. Judendomen och Islam har dock ingen påve som fattar de slutgiltiga besluten hur saker och ting skall se ut. Det finns religioner såklart med ett väldigt otydligt regelverk. Jag menar att vi ofta tenderar att analysera all religion utifrån de tre världsreligionerna.

  Jag tycker man kan argumentera för att det finns en ”kristendom” men flera Islam. Judendomen kanske är ett gränsfall. I vilket fall är religion och ideologin i ständig förändring, så jag vet inte om religion är någonting som tar sig i en evig form.
  Jag vet inte riktigt om marknadsekonomi är en tro. Visst tror vi på kapitalet, kanske i för stor utsträckning i väst. Att kapitalismen kan lösa alla problem, något jag menar att den inte kan. Jag hävdar att kapitalismen fungerar i vissa civilisationer, men i andra inte. Det krävs lag för att kapitalismen skall fungera och lag är inte någon universiell tankegång. Framför allt inte hos icke västerländska kulturer, så som dem i Afrika.

  Skillnaden mellan Bibeln och Koranen är att Koranen inte är föränderlig. Muslimerna menar att Bibeln är korrupt eftersom den har ändrats genom historian, även om grunden i budskapet i Bibeln är gudomligt. Koranen är enligt muslimerna guds sista ord. Visst har muslimerna rätt i att Bibeln är ”korrupt”, men så är även Koranen. Att som muslimerna (även om många undantag finns) institutionalisera sin religion på ett sätt som omöjliggör förändring.

  Något jag tycker man kan se i den muslimska världen, där man på många platser har institutionaliserat ett tänkande som var accepterat år 600. Ottomanerna förstod att något var fel att tro blint på gud, där av uppkomsten av det sekulära Turkiet. Visst har historien och väst påverkan förändrat den muslimska civilisationen till den bättre, från våra västerländska ögon.

  Men det finns såklart en reaktion på detta som manifesteras genom globalt jihad från terrorister. Tur är det att terrorismen riktar sig mot andra muslimer och inte oss. Även om Islamisterna försöker knäcka väst på olika sätt. Men terrorismen har varit verkningslös på många fronter. Framför allt mot Bushregimen. Där emot har jihad fått mer verkan mot det fega och nu mera traditionslösa Europa. Till och med Kadaffi (socialistisk muslim, helt tokigt, jag vet!) har insett att det inte behövs något Jihad.

  Med väst liberala asylregler och muslimerna (i stor utsträckning) ovilja att assimileras i väst så kommer Europa ändå vara en del av Ummah och upphöra att vara krigets hus inom hundra år om Europa fortsätter på samma väg. Vad är då genusvetarna? Genusvetarna är enligt min mening en del av marxisterna som med viss utsträckning samarbetar med kapitalet för att öppna gränserna för mer okontrollerad muslimsk invandring. Om Europa ville assimilera dessa invandrare så skulle denna invandring inte vara något problem, men nu följer Europa den ”Multikulturalistiska” vägen och då kommer vi få säga adjö till den största civilisationen i mänsklighetens historia.

  Erik
  ” Alltså marxismen är ju lika sakral som kristendomen när vi tittar till utövandet. Samma fanatiska präster som mässar vad samma helgon sade och gjorde utan annan motivering än att det var ett helgon som sade det. Påfallade ofta så tar marxister nåt helt idiotiskt ett av deras ”helgon” sade och försöker på allvar tolka fram nåt djupt och framställa det att ”så menade han” Det kanske mest utmärkande hos både marxismen och kristendomen är det totala föraktet för meritokrati. Smarta utbildade människor sitter och tar kommandon från okunniga bönder och soldater. Marxismen utmärks av att alla ledare (de flesta av dem soldater) skall låtsas vara intellektuella. Man t o m byggde vetenskap på att analysera inte hur väl påståenden stämde med omvärlden utan hur väl påståenden stämde med den teori marxistiska helgon lagt fram.”

  Visst är det så. Vad jag menar är att marxisterna inte tror på övernaturliga väsen som religiösa gör. Där emot så manifesterar marxisterna sin ideologi i toner som påminner om religiositet

  ”Ja men där har vi ju poängen. Den västerländska civilisationen blev så framgångsrik genom att dela på vad som var kultur/politik och vad som var religion. De som ville tro på gud fick göra det men gudstro var inte det viktiga. Stöd av egna kulturen var det viktiga. Vilket kritiseras idag för att vara en etnocentrisk åsikt. Det må vara etnocentriskt men det var definitivt framgångsrikt.”

  Jag menar ju att Kristendomen i dess sekulära form är god. Det är enligt min mening inte bara delning av kyrka och stat som gjort oss så framgångsrika. Klimat, konkurrens (förvisso en del av Kristendomen, dvs. den kristna etiken) och vår ständiga strävan efter att bli bättre och upptäcka världen.

  Kina var under en tid det mäktigaste riket i världen men de slöt sig mot omvärlden. Så kanske det finns en likheter mellan Kina och väst. Den islamiska civilisationen har dock gått mot allt som är framgångsrikt och byggde sin civilisation på plundring och slaveri. Förvisso inte så kontigt eftersom Mohammed var en tjuv, krigsherre och slavägare.

  Dock så finns det vissa svagheter i kristendomen, tillexempel att alltid vända andra kinden till. Visst finns det liknande delar i Koranen, men läser man den i sin helhet så menar jag att Jihadisterna har en rätt så logisk tolkning av koranen, att muslimerna med våld skall sprida sin religion och den inte får kritiseras. Ottomanernas misslyckande menar jag delvis beror på deras för starka tro på religionen, en tro som inte var rationell.

  Så återigen hamnar vi där, att någon form av objektivism är viktig för att kunna skapa en framgångsrik civilisation. Vad jag inte gillar med kristendomen är vi skall vända andra kinden till mot våra fiender och tro det goda i alla människor. Vi är också naiva om våra egen plats i världspolitiken och vad vi kan göra om vi bara vill. Vi skall inte vara tyranner men vi skall heller inte böja oss för det som hotar oss.

  Vår svaghet är vår tro på att alla är goda och på att man alltid gör gott genom att inte agera för frihet. Vår förnekande av kriget, eller kampen mellan civilisationerna kommer bli vår död. Vi ärvde civilisationen av grekerna och gjorde något av den. Men vem skall ärva vår civilisation. Muslimerna, det multikulturella, anarkistiska samhället? Marxisterna?

  Jag tycker inte vi bör vara rädda för kyrkan och för kristendomen. Vad vi bör vara rädda för är hur kyrkan har agerar. Vår egna svenska kyrka är blått en halalhippi, nu mera! Det är inte en ära för oss att ha en dialog med muslimerna. Det är en ära för dem att ha en dialog med oss. Det är det vi behöver komma ihåg. Vi måste komma bort ifrån den här sjukliga relativismen. Amerikanerna där emot har jag respekt för, trots att även deras samhälle är genomsyrat av politiskt korrekthet. Amerikanernas nationalism är sund och deras kristna religiositet är enligt min uppfattning någonting eftersträvansvärt. USA är gamla Europa och det är just det gamla Europa jag menar vi måste återuppväcka för att vinna kampen mellan de civilisationerna.

 49. […] här blir det sista inlägget (fortsättning på 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva SLUTRAPPORTEN att […]

 50. nisse skriver:

  Genusflödet finns visst på Facebook

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, jag när du läst ut boken får de rada upp Platons argument mot relativismen här på bloggen! 🙂

  Goran, [religion] ”..en känsla av absolut beroende” och ”den obestämda rysning och bävan, som människan känner inför det hemlighetsfulla.” Men så kända jag ju när jag läste kvantmekanik! 🙂 ”Och de pengar de [genusvetarna] får är bara magnetiserade järnfilspån.” Ja, fast dessas ”järnfilspån” gör ju att man kan anställa folk och producera artiklar osv, så man kan inte helt bortse från dessa järnfilspåns relevans!

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Nisse, ja jag upptäckte ochså just det, man har visst fixat till sin heliga sida http://www.genus.se/ 😉

 53. goran skriver:

  Tanja,

  rörande järnfilspånens relevans så funkar det bara så länge folk tror på järnfilspånen, det såg vi nyligen i finanskrisen. Det fanns många finansiella produkter som folk inte förstod, men eftersom det var auktoriteter som tillhandhöll dessa så trode folk på produkterna. Ände till dess det visade sig att kejsaren var naken då korthuset föll samman. Mitt inlägg var exempel på dels trons betydelse för människors beteende dels teknikens betydelse för hur länge en uppfattning biter sig fast. Det är lättare att förändra när saker inte är huggna i sten. Och järnfilspån brukar rosta bort rätt snabbt. Men visst kan man få häpnadsväckande saker i utbyte mot en ändring av spånens magnetiseringsriktning. Dett är ett mysterium av religiös magnitud. Det är nog ingen tillfällighet att det i bibeln står att vi inte kan tjäna både Gud och Mammon.

 54. […] minns nu att jag ju tidigare utvecklat den Butlerska matrismekaniken här men jag har ju helt glömt bort att skicka detta banbrytande blogginlägg för vetenskaplig […]

 55. Johan skriver:

  Jag trodde ett tag att det handlade om den sorts Butler-matriser som används för bl.a. effektbalansering mellan effektförstärkare.

  http://www.google.se/search?q=butler+matrix

 56. […] Mattegenus i det Butlerska vektorrummet (del 4 om SOU 2009:64) […]

 57. […] ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (i fem delar: 1, 2, 3, 4, 5 eller se Skolgenus) och sedan fick jag tillfälle att diskutera de intressanta slutsatserna med […]

 58. […] 2009:64) , DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion (del 3 om SOU 2009:64) , Mattegenus i det Butlerska vektorrummet (del 4 om SOU 2009:64) , DEJA:s matteproblem (del 5 om SOU 2009:64), Mitt anförande i Riksdagen , Grattis […]

 59. […] Från DEJA till rismodellen, DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, DEJA:s matteproblem. Annat: Är genusvetarnas verksamhet […]

 60. […] Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: