Genuseriets tveksamma framtid

september 13, 2009

Matematikkunskaper i kris

Skolmatematik i kris?

Först ett viktigt lästips – min gode vän och kollega Paul Vaderlind vid Matematiska Institutionen SU har skrivit klokt om skolmatematik på SVD Brännpunkt. Citat från artikeln: ”Matematiken håller på att bli en ny klasskiljare i det svenska samhället… Dagens niondeklassare har studerat kanske en tredjedel av den matematik som presenterades i den gamla realskolan. Nedskärningarna har gjort att matematiken för eleverna förlorat sin grundläggande karaktär av systembyggande vetenskap. Bevisens ställning som det centrala byggelementet i matematiken har försvunnit. Förmågan att räkna är nu så svag att man t.o.m. måste börja med allmänna bråk på tekniska utbildningslinjer.”

”Svaga matematikkunskaper hotar även det politiska livet i vårt land. Hela det moderna kunskapssamhället, med dess starka beroende av IT, använder matematik. Utan förståelse för matematikens arbetssätt kommer svenska politiker och administratörer inte att kunna hävda folkets intressen mot snävt avgränsade professionella grupper. Till exempel kommer frågan om avlyssning av internet att avgöras av den matematiska forskningen – inte av politiska beslut. Ty alla dagens krypteringssystem bygger på modern algebra och kombinatorik. ”

Vad skådar mitt genuskritiska öga? Aftonbladet har visst haft en sommarskola i feminism med tio korta lektioner – här är alla tio lektionerna. Låt oss titta på några:

Det blev ingen socialistisk revolution av att koka kaffe

Den socialistiska revolutionen uteblev pga allt kaffekokande

Lektion 1:Idag ska vi prata om den andra vågens feminism. Den som, liksom flera andra radikala idéströmningar, väcktes till liv under 60- och 70-talen. Många kvinnoaktivister hade varit engagerade i socialistiska grupper, men tröttnat på att koka kaffe medan killarna gjorde revolution. I Sverige kom Grupp 8 igång runt 1970 och skrev i sin programförklaring: ”Samtidigt som den socialistiska revolutionen är en förutsättning för kvinnornas frigörelse är kvinnornas revolution en förutsättning för att den socialistiska revolutionen ska bli en frigörelse för alla människor.”

Alltså:
kvinnlig frigörelse förutsätter en socialistisk revolution medan en socialistisk revolution blir en frigörelse för alla människor (kvinnor + män) bara om den föregås av en kvinnornas revolution. Det innebär att männen bara kan frigöras genom kvinnornas revolution och inte enbart genom en socialistisk sådan. Intressant. Kvinnornas revolution måste väl dessutom rimligen föregå kvinnlig frigörelse, kan någon då förklara för mig i vilken ordning allt detta ska genomföras för att den där meningen från G8:s programförklaring ska bli logisk? Så här måste det gå till: först en halvdan socialistisk revolution som åtföljs av (enbart) kvinnlig frigörelse, sedan en kvinnornas revolution och därefter  en ny socialistisk revolution som frigör även männen. Varför behövs förresten en kvinnornas revolution efter den kvinnliga frigörelsen? Det kan man ju fråga sig, om man inte redan insett från programförklaringen att kvinnornas revolution är till för att via socialismen befria mannen.

Marieria är stadd i röresle

Marieria är föränderlig och stadd i rörelse

Lektion 10: ”Idag ska vi prata om feministiska visioner och pussytiva affirmationer…  Vi konstaterar att all materia är föränderlig och stadd i rörelse. Att det är skillnaden som gör skillnad, och att vi kan visa den för varandra. Tillsammans med den postkoloniala och feministiska tänkaren Chandra Mohanty vill vi föreställa oss ”en värld där våra val styrs av glädje och inte bara av plikttroget slit; där fria och fantasifulla intellektuella utforskningar är en fundamental rättighet. ” Alltså: all materia är föränderlig och stadd i förändring och skillnaden är det som gör skillnad. Detta har mänskligheten förvisso känt till sedan Aristoteles dagar. Men pussytiva affirmationer var något nytt. Och en värld där våra val styrs av glädje vore bra, men det jag ser i annalkande är en värld där våra val styrs av genusvetarna. Frågan är: Är dagens feminism i själva verket värdekonservativ?

Och så framtidens utmaningar då, enligt genusvetarna? Först ut i denna nya serie är Ewa Gunnarsson, professor i genus, människa och maskin (say what?) vid  Luleå universitet. Hon är också ledamot i Vetenskapsrådets genuskommitte. Så här säger hon:

Bro mellan samhället och Genusland

Bron mellan samhället och Genusland

”Att bygga broar mellan akademin och samhälleliga aktörer utan att förlora sig själv. Så vill jag sammanfatta den största utmaningen vi har framför oss… En lika stor utmaning är, lite paradoxalt, samtidigt frågan om hur den genus- och jämställdhetsvetenskapliga forskningen kommer att lyckas med att hantera elitismen inom så kallade excellensmiljöer där inte minst den kvalitativa forskningen är i farozonen genom omfattande nedvärderande rankingsystem. Hur hanterar vi dessa krafter som styr mot skapandet av ett ”excellent skråväsen” utan att förlora genus- och jämställdhets-vetenskapens radikala potentialer?”

Aha, genusvetarna som gör karriär på att analysera maktrelationer och platta till hierarkier håller på att bilda ett hierarkiskt system inom sitt eget gebit, där alltså vissa genusforskare – ve och fasa – kommer att åtnjuta högre status än andra i forskningssammanhang! Detta går givetvis inte ihop med genusvetenskapens inneboende likhetssträvan som innebär att all genusforskning måste vara lika bra, eller snarare lika dålig och vansinnig. Man ska dock betänka att den hierarki som gensuvetarna bygger upp med sina excellensmiljöer kommer att vara den omvända i allmänhetens ögon – den högst rankade av genusvetarna kommer att vara den lägst rankade i allmänhetens ögon i kraft av sin galenskap.

Behövs ännu ett transnationellt genuscentrum?

Behövs ännu ett transnationellt genuscentrum?

Hur samverkar då dessa diametralt olika subjektivt upplevda maktordningar med varandra i mötet mellan människa och maskin, där maskinen är genusvetaren?  För en professor i genus, människa och maskin borde intersektionalitetsperspektivet vara användbart här. I själva verket borde ytterligare ett gensucentrum inrättas, ett nytt och oberoende genuscentrum inriktat på att analysera de maktordningar som uppstår pga genusforskarnas nya (VR-finansierade) excellensmiljöer. Detta nya centrum får varken ingå i excellensmiljöerna eller vara underordnat dem, eftersom det förtryck som då skulle utövas av elitmiljöerna skulle förhindra en objektiv forskningsprocess och dessutom skulle centret vara sammanvävt med och inom sin egen analys – vilket är genuserat jäv. Således måste vi redan nu avdela minst halva statsbudgeten för att ur ett makt- och genuskritiskt postkolonialt perspektiv studera excellensmiljöerna. Gunnarsson frågar sig ”Hur hanterar vi dessa krafter som styr mot skapandet av ett ”excellent skråväsen” utan att förlora genus- och jämställdhetsvetenskapens radikala potentialer?” Mitt radikalfeminsitiska förslag är: avskaffa excellensmiljöerna! Även det nya centret (bilden ovan till vänster) inrättat för att granska detta fenomen ur ett genusperspektiv kommer att komma fram till denna slutsats – dock efter århundraden av skattefinansierad forskning.

Låt mig återge min egen framtidsvision rörande genuseriet med en liten dikt:

Om detta är vår sista dag
och kampen mot idiotin dör med oss till slut
men utan att ha utkämpat ett sista slag
i tron att det någonsin blir som förut

Så ska våra politiker höra undersåtar som gråter
deras förtvivlan drunknar i genuseriets hav
men fegheten skänker oss ingenting åter –
generationen som tog men som ingenting gav

Efter natt följer dag och efter genus följer normalitet
vi återupprättar snart vår heder
bort med genus och intersektionalitet
och återinför sunda intellektuella seder

Den genusfördummade nationens alster tynar bort,
den intersektionella analysen misslyckas än en gång
att utplåna strukturer av olika sort,
och vår glädje uttrycks i denna sång! 😉


DEJA:s matteproblem

september 9, 2009
Med postkoloniala feministiska verktyg ska genusvetarna dekonstruera manligheten för skolprestationerna skull

Med klassiska postkoloniala feministiska verktyg ska genusvetarna dekonstruera manligheten

Det här blir det sista inlägget (fortsättning på 0, 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva SLUTRAPPORTEN att se fram emot, den kommer den 30 augusti 2010! Det är då (ve och fasa) ”åtgärderna” ska presenteras! Som vi redan vet gäller (sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan”) att ”En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.” och det är i all välvilja som genusvetarna därför ägnar sig åt att dekonstruera manligheten vid våra lärosäten på skattebetalarnas bekostnad. Kan inte den som vill få sin manlighet dekonstruerad vända sig till en genusspecialist och betala ur egen ficka!? Var tog valfriheten vägen, hörni – Alliansen!? Apropå Alliansen, så har en ung kvinnlig moderat (Sophia Ljungberg) lagt ner sin röst angående ett beslut om jämställdhetsplan, och i intervjun i länken ovan kan man läsa följande kloka ord: ”Jag är stolt över feminismen och det är tack vare den framfart feminismen har haft under 1800- och 1900-talet som min generation inte behöver kalla sig feminister. Jag är ganska säker på att målet med feminismen från början var, att kvinnor någon gång i framtiden inte skulle behöva använda begreppet feminism mer än på historielektionerna.”

Jag funderar faktiskt själv på att sätta ihop en bok om allt vansinne redan nu när jag ändå har det aktuellt i huvudet, och som kan utgöra denna framtida historiebok som Sophia talar om. Medan genusvetarna är i full färd med att dekonstruera alla manligt könskodade objekt i universum så ska jag skriva den och samtidigt försöka tänka ut hur vi kan dekonstruera genusvetarna så att boken verkligen blir en historiebok och inte nutidsbok. En nutidsbok är däremot s-kvinnornas Makthandboken där följande står att läsa: ”Kvinnor måste därför ta ansvar för minst halva makten i alla beslutande församlingar. Ett beslut som fattas av enbart män är dessutom ett icke-beslut. Sådana beslut borde ogiltigförklaras i lag.”

I DEJA:s rapport sidan 237 läser vi vidare: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism… Exakt vad som blir manligt respektive kvinnligt är delvis godtyckligt, men en övergripande och etablerad maktordning ger maskulinitet högre värde och tillskriver pojkar/män sådant som värderas högt.” Jaha, det var ju intressant – hur finner då genusvetarna det godtycke som ska dekonstrueras och vem gör värderingen? Och vad menar de med maskulint? Det finns ju inget sådant – maskulint och feminint är ju flytande abstraktioner som Patriarkatet uppfunnit för att kunna förtrycka! Har genusvetarna också fallit i Patriarkatets fälla? De skapar ju det maskulina genom att påtala det – har de inte läst sin egen forskning? Bedrövligt!

mental rotation

Genuseriet påminner om en vrickad mental rotation

Vad har rapportförfattarna att säga om skolprestationer inom matematiken då? Sid 212-213: ”Den stora mängden resultat [Könsskillnader i kognitiva förmågor] har dock kunnat föras samman i omfattande metastudier… Endast tre kognitiva förmågor uppvisade könsskillnader: verbal förmåga, visuell-spatial förmåga och matematisk förmåga. Därtill fann man stabila skillnader endast avseende aggressivitet… Avseende kognitiva förmågor rapporterar Hyde negligerbara skillnader avseende verbal och matematisk förmåga. För spatial förmåga förefaller en viss skillnad finnas, men den varierar mellan olika aspekter inom detta kognitiva område – störst skillnader till mäns fördel finns för mental rotation.” Mental rotation! Det är precis vad min kommande historiebok om genusvetarnas verksamhet ska heta! 🙂

Sid 214-215: ”Rosén fann en betydande skillnad mellan könsskillnader/ -likheter i de observerade prestationerna… Flickorna förefaller, i Roséns studie, använda mer generella intellektuella förmågor för alla uppgifter, medan pojkarna framstår som mer specialiserade då de använder smalare förmågedimensioner. Rosén skriver, med exempel från matematikområdet: ”Females seem to nurture their general intellectual abilities, while males seem to nurture their numerical achievement skills. (1998, s. 44)”. ”

Pojkars smalare förmågedimension syns på en brainscanning

Pojkars "smalare förmågedimension" syns på en brainscanning

Vad menas med ”generell intellektuell förmåga” i matematiska sammanhang, och hur kommer pojkarnas smalare förmågedimension till uttryck rent konkret? Kan någon genusvetare förklara för mig som matematiker hur det ligger till här? Har jag använt min kvinnliga generella intellektuella förmåga i min doktorsavhandling eller har en mörkare manlig sida hos mig i form av en smalare förmågedimension satt sitt spår i resultaten? Eller i bevisen? Vidare: ”Eftersom studien inte visar på några könsskillnader i begåvnings-strukturen som sådan skulle resultaten peka på att flickor och pojkar använder sina förmågor olika snarare än har olika förmågor. Och, som sagt, resultaten i form av lösningsfrekvens på test blir mycket likartade. Liknande resultat, som alltså pekar på att flickor i högre grad använder generell förmåga och pojkar avgränsad förmåga, har även framkommit i senare studier… Samtidigt skulle det kunna vara så att pojkar och flickor använder olika aspekter av sin förmåga för att lösa samma uppgifter… Rosén (1998) sätter emellertid resultaten i sin studie i relation till skillnaderna i könsmönster i klassrummet där pojkar tenderar att ta större plats och får mer uppmärksamhet. Hon skriver: ”However, male dominance may have a cognitive price, if males due to the fact that they receive more educational resources, are able to develop specialised skills, whereas girls in their subordinate position does (sic!) not get that opportunity. Their different cognitive profile may also interact with the fact that boys are more visible in the classroom. It could be that females’ broad and even cognitive profile makes them perceived as (too) “all-round” and broad in their interests; they either lack exotic specialised knowledge or it becomes inseparable from their high general level, and thus becomes harder to recognise. If broad and narrow ability dimensions can develop more or less independently from each other, then, perhaps the male price for their higher degree of visibility and unique competence is an uneven cognitive profile and weak spots. (s. 66)” Samma genomsnittliga prestationsnivå och övergripande kognitiva strukturer kan alltså dölja skillnader i hur uppgifter angrips och löses.”

Den som tänker utanför de påbjudna ramarna bidrar till att upprätthålla könsmaktsordningen

I ett jämställt samhälle tänker ingen utanför genusvetarnas påbjudna ramar

Ve och fasa, vilken katastrof – eleverna tänker på olika sätt för att komma fram till samma resultat! I dessa tider av tankelikriktning måste detta ses som ett grovt övertramp mot värdegrunden och likhetsideologin, detta är en strukturell orättvisa och de tankebrott som den tar sig uttryck i kan bara åtgärdas med en postkolonial feministisk massvaccination! För hjärnforskarna, som redan kände till att det finns genomsnittliga skillnader i strukturen mellan mäns och kvinnors hjärnor – dem vill genusvetarna inte kommunicera med. Nej nej – skillnader i spatial förmåga beror givetvis på könsmaktsordningen! Bryter vi bara könsmaktsordningen så kommer de geometriska figurerna att falla på plats på rätt sätt. Som en första övning för att förstå vilka olika metoder som finns för att vrida geometriska figurer i huvudet föreslår jag att genusvetarna/rapportförfattarna gör mensatestet HÄR – det ska bli intressant att se hur de ska standardisera lösandet av dessa problem och sedan utfärda påbud om tankelikriktning i jämställdhetens namn, och vi får se om Mensas styrelse kan klura ut hur man kan verifiera exakt hur varje testpersonen tänkte när han/hon utförde testet. Kanske finns någon feministisk telepatisk metod? Men ännu mer intressant blir det givetvis att se vilket resultat genusvetarna själva får på detta test! 😉


Neeej! Aschberg, manlig amning & jämställdhet

september 3, 2009

Nappflaskan är ett uttryck för omvänd genusordning - männens oförmåga att amma

Nappflaskan är ett uttryck för omvänd genusordning - nämligen männens oförmåga att amma

På Bitte Assarmos blogg fann jag inlägget ”Mer anslag till fadersmjölksforskningen!” I Aftonbladets artikel om den nya visionen om ammande män tipsas om programmet ”Aschberg” på TV 8 (2/9) (klicka på länken och se programmet) där man kan se programmet om manlig amning. Aschberg undrar: ”Varför ammar inte män? Ikväll startar vi ett experiment som inte har utförts tidigare och syftet är förstås att riva ännu en könsbarriär!” Jag trodde det var ett skämt, men sju minuter in i programmet (7.30) säger Aschberg gravallvarligt: ”Men man kan dra sitt strå till stacken – i jämställdhetens namn” apropå att den manliga bröstmjölken enligt den inbjudna professorn i endokrinologi inte skulle räcka till att föda upp ett barn på. Den inbjudna professorn Sigbritt Werner har intresserat sig speciellt för manlig amning och ”tror att hela samhället skulle gynnas av att fler män gav sina barn bröstet” (se artikel från 2008 här!). Som prorektor vid Karolinska Institutet 2001-2003 var Sigbritt Werner (givetvis) ordförande i Rådet för jämställdhet och mångfald.

En tumör i hypofysen kan slutgiltigt lösa jämställdhetsfrågan!

En tumör i hypofysen kan slutgiltigt lösa jämställdhets-frågan!

Det är sedan tidigare känt att vissa tumörer i hypofysen som leder till överproduktion av hormonet prolaktin (det hormon som stimulerar bröstkörtlarna till mjölkproduktion i samband med graviditet) kan ge män spontan mjölkproduktion, men nu är målet att alla män ska ges denna förmåga – det är ju deras mänskliga rättighet i ett jämställt samhälle. Under denna säsong ska försökspersonen Ragnar försöka få ut mjölk genom att regelbundet (varannan timme) stimulera sina bröstvårtor med en bröstpump, och Aschberg och hans team kommer att följa upp experimentet – som de välutbildade och medicinska vetenskapsmän de är! Vilket hopp och vilken lycka – äntligen sann jämställdhet i sikte! Så här står det om den nya talkshowen ”Aschberg” på TV8:s hemsida: ”Programmet avslöjar och överraskar, upprör och förargar men är alltid relevant och aktuellt”. Helt ärligt, något avslöjande fanns inte här, och det enda överraskande och upprörande var den låga nivån. Det ”relevanta” och ”aktuella” är att programmet tydligt illustrerar den tidsanda av fördumning som upprätthålls av vissa nöjesprofiler inom media. Inget nytt alltså. Ge oss något nytt, så kanske vi tittar på ”Aschberg” nästa gång – den här traditionen av idioti är sedan länge passé.


Matematikens samhällsbärande funktion

september 2, 2009

Axess nr 6 2009

Axess nr 6 2009

Denna vecka kommer Axess Magasin ut – nr 6 2009 – missa inte det! Min krönika Missvisande genusgrepp” om skolan och genusvetarna är på sid 60. Läsvärda artiklar ligger som vanligt uppe på Axess hemsida. Observera också bilderna längst ner på Axess-omslaget till vänster – det var ju en rolig överraskning! 🙂  Apropå samhällsdebatt så ser jag att fyra matematiker varit framme idag i SVD Brännpunkt (”Politiken hotar matematiken”)!. Rubriken syftar alltså inte, som man skulle kunna förledas att tro, på att en massa matematiker måste lämna sina jobb för att bekämpa diverse vansinniga aspekter av den svenska politiken (även om det hade behövts kan man tycka), utan om att man i Sverige inte riktigt insett hur fundamental matematiken är: ”Idag är en satsning på matematiken accepterad som ett fundamentalt villkor för ett lands utveckling… I Sverige har denna insikt om matematikens fundamentala roll och potential inte slagit igenom. Svensk forskningspolitik präglas av styrda ”strategiska” satsningar på lättbegripliga breda ämnesområden.”

Varför är allt upp- och nervänt?

Allt är upp- och nervänt i Sverige

Fundamentalt i Sverige, även i forskningssammanhang givetvis, är istället så klart KÖNSMAKTSORDNINGEN och GENUSPERSPEKTIVET vilkas abstrakta verklighetsfrånvända teoribildningar måste tillämpas på befolkningen för att driva utvecklingen framåt – även inom skolan, som mina senaste blogginlägg visar. Och jag har inte kommit till matteavdelningen än, det blir nästa inlägg och det sista om DEJA – vad har genusvetarna att säga om svenska ungdomars matematikkunskaper och hur spelar genusordningen in i den orättvisa det innebär att olika elever resonerar sig fram till samma resultat olika sätt? Här är en likriktning i tankesätt önskvärd, men mer om det i nästa inlägg.

Jag känner ju tre av de fyra artikelförfattarna. 🙂 Nils Dencker (nuv ordf i Svenska Matematikersamfundet) var min exjobbs-handledare i Lund och jag har haft både Ari Laptev (President of the European Mathematical Society) och Anders Björner (Föreståndare för Institut Mittag-Leffler) på diverse doktorandekurser på KTH –  alltid lika roligt att se bekanta, i synnerhet kollegor, i riksmedia! Matematiker behöver definitivt ha mer att säga till om, i rättvisans namn minst lika mycket som genusvetarna – och det blir inte lite i så fall! Med tanke på artikelns natur ska det för övrigt bli intressant att se om en viss litteraturkritiker tänker gå ut i SVD imorgon och kritisera dessa personer som gemensamt skrivit under en artikel för att ”huka sig fegt i en åsiktskollektivets egna lilla skyttegrav” som han gjorde senaste gången han såg en kollektivt underskriven artikel.

Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler

Från dagens SVD Brännpunktsartikel: ”Den matematiska forskningen betjänas av en viktig internationell infrastruktur som består av ett antal forskningsinstitut världen runt. Dit reser matematiker för att genomföra olika forskningsprogram. Den betydelse som dessa institut har för matematiken kan jämföras med den roll internationella forskningsanläggningar spelar för de experimentella vetenskaperna. Sverige har den stora förmånen att ha ett framstående sådant institut – Institut Mittag-Leffler, beläget i Djursholm. Det är världens äldsta matematikforskningsinstitut (grundat 1916) och det enda i Skandinavien. Detta internationellt mycket välkända och välrenommerade institut har, och har haft, stor betydelse för matematikforskningen i Sverige. Här arbetar internationellt ledande forskare under långa perioder tillsammans med svenska och nordiska matematiker. Särskilda stipendier möjliggör för unga forskare att arbeta vid institutet. Institutet lever idag under knapphetens stjärna och riskerar att om något år få upphöra med sina vetenskapliga program på grund av medelsbrist. Och detta paradoxalt nog vid en tidpunkt när enligt den officiella retoriken forskningens infrastrukturer skall prioriteras. Av en total budget på för närvarande cirka 700 miljoner kronor per år för satsningar på infrastrukturer har Vetenskapsrådet tilldelat matematiken (det vill säga Institut Mittag-Leffler) 1,1 miljoner, ett belopp som varit i stort sett oförändrat de senaste tolv åren…   Hotet om nedläggning av institutets forskningsprogram på grund av medelsbrist måste avvärjas.”

Genustrumpeten

Genustrumpeten - värd 700.000 kr

Som en jämförelse kan jag påminna om att det inte var länge sedan Vetenskapsrådet (VR) tilldelade nästan 700.000 kronor till 3-årsprojektet Genustrumpeten. VR måste dock fördela de pengar som anslås från staten, och som i förlängningen kommer från skattebetalarna.  Och jämför gärna med VR:s excellenssatsning på starka svenska genusforskningsmiljöer (se nyhetsbrevet Genusperspektiv HÄR eller mitt gamla blogginlägg i ärendet).

Sossarnas plan med utbildningsminister Leif Pagrotsky i spetsen var inför det stundande valet 2006 som bekant att fördubbla den årliga summan till Vetenskapsrådet för just genusforskningen, dvs en fördubbling av de redan 10 miljoner årliga öronmärkta genuskronorna (se här). Kommentar från genusprofessor om forskningspropositionen från 2005 (sid 3 i samma nyhetsbrev): ”Regeringen ser att genusforskningen har utvecklats väl, vilken betydelse genusforskningen har och dess innovativa funktion för andra vetenskapsområden.” Jag låter det vara osagt huruvida dåvarande regering fattat något överhuvudtaget (och frågan är om inte jag läst fler SOU-rapporter skrivna av genusvetare än de politiker som beställt dem) men nuvarande regering kan förhoppningsvis se även andra ämnesområdens innovativa funktion. Fast med en finansminister som tror på ”könsmaktsordningen” och som dessutom inte korrekt kan addera tre tal vet jag faktiskt inte….

Vem ljuger?

En liten logikutmaning till de politiker som läsar detta inlägg då: ”Gudrun Schyman säger att Anders Borg ljuger, Anders Borg säger att Mona Sahlin ljuger, och Mona Sahlin säger att både Schyman och Borg ljuger. Vem ljuger och vem talar sanning?” Lägg svaret bland kommentarerna på bloggen eller maila mig. Just denna lilla knep- och knåpuppgift är för övrigt ständigt aktuell i en politikers vardag.

Lite allmänbildning: Institut Mittag-Leffler är ett internationellt forskningsinstitut för matematik, beläget i Djursholm utanför Stockholm. År 1916 offentliggjorde Gösta Mittag-Leffler (som har Mittag-Leffler-funktionen uppkallad efter sig), tillsammans med makan Signe, planerna på att deras bostad med tillhörande matematiskt bibliotek efter deras död skulle förvandlas till ett matematiskt institut. Verksamheten kom till slut igång 1969, efter att Lennart Carleson tagit initiativ till att fullfölja Mittag-Lefflers intentioner. Lennart Carleson är en av Sveriges främsta matematiker. Han tilldelades den 23 mars 2006 som förste svensk det internationella Abelpriset (motsvarande Nobelpriset för matematiker) . Carleson bevistade personligen ett föredrag jag höll samma år den 19 april på KTH om min forskning – vilket var väldigt hedrande. Dessutom ställde han två frågor efteråt! 🙂

Och nu lite mattelobbande: Läs matematik med mera över Internet via MATH.SE och anmäl er redan idag till de internetbaserade kurserna i matematik som jag ansvarar för på matematiska institutionen, eller till andra mattekurser, se här. På grundnivån är det Förberedande kurs (7.5 hp), Matematik för Samhällsvetare (15 hp) och Matematik för Naturvetare (15 hp) som är nätbaserade. Den som är intresserad av någon av dessa tre kan maila mig direkt, eller göra anmälan via studera.nu. Vi har alla ett kollektivt och solidariskt ansvar för att dra upp IQ:n i det här landet – långsiktigt även i politiskt syfte!


<span>%d</span> bloggare gillar detta: