Välkomna till genusföredrag på Heimdal!

oktober 26, 2009

Nu på torsdag ska jag hålla ett litet krossa-genusväldet-föredrag på Heimdal (Sveriges största och äldsta borgerliga studentförening)  i Uppsala kl 19.30 (se länken för info). Föredragets titel är ”Genusvetenskap – vetenskap eller galenskap?” Alla är hjärtligt välkomna! 🙂

Jag har just upptäckt en ny genustidskrift! I Tidskrift för Genusvetenskap nr 1 2009 med tema pedagogik, kan vi läsa:

Vem kokar kaffet?

Vem kokar egentligen genuskaffet?

”Hur ska man med feministiska perspektiv utmana dagens utbildningssystem?… I detta nummer av tgv får du läsa om hur antidiskriminerande undervisning arbetar mot vedertagna föreställningar om vad det innebär att undervisa och lära. Motstånd och kris är nödvändiga ingredienser. Frågan ställs också om kvinnliga och manliga naturvetenskapslärare disciplineras till ett visst sätt att tänka… Och vem kokar egentligen kaffet när kvinnor och män har lika hög position i en organisation? Medverkande i detta nummer: Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska,matematik och samhälls- och naturorienterande ämnen.  Kevin K Kumashiro, osv.

Acta Matematica är säkert ingenting jämfört med denna banbytande, normbrytande och troligtvis obegripliga lunta som jag geeeenast måste inhandla! Det ligger i min natur som matematiker att fascineras av det obegripliga – i själva verket är just detta en stark drivkraft både i min matematiska verksamhet och i min antigenus-bloggverksamhet, som egentligen ytterst handlar om att förstå det mänskliga psyket. Genusvetenskapen är en social konstruktion som dekonstruerar andra sociala konstruktioner- inbillade eller verkliga. Hur kan man komma på så mycket vansinne på så kort tid och dessutom lyckas med konststycket att dekonstruera andras psyken, tex politikernas, för att få igenom sin agenda?

Jag ser att feministprofessor Eva Lungren samt jur. dr. Jenny Westerstrand just varit ute på Newsmill med en artikel med rubriken ”Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet”:

Ritning av det svenska åsiktsfiltret

Åsiktsfilter

”Vi menar att såväl Åkessons artikel som reaktionerna som följde mot Aftonbladet för att de gav Åkesson utrymme för att göra sitt utspel, uttrycker något vi vill kalla typiskt svenskt. Vi delar sålunda Jimmie Åkessons analys av Sverige som ett land i ett blockerat debattläge. Här finns mycket starka sorteringsmekanismer för vad som är ”rätt” och ”fel”, där det som anses felaktigt också anses inte böra få komma till tals.” Det ena intressanta här är att vi fått ett svar på den evigt ältade frågan om vad som är typiskt svenskt (utöver könsmaktsordningen då) och det andra intressanta här är att jag instämmer i vad en radikalfeminist säger (utöver, som framgår av förrförra blogginlägget, att genusvetenskapen är en krigsmaskin i form av en rullande boll) – nämligen det låsta debattläget. Vad Lundgren och Wetterstrand talar om här är dock kritiken mot  ”Slagen Dam” , enligt vilken 46% av kvinnorna i studien ”rapporterade om någon våldserfarenhet från en man” – där dock även en lätt knuff i busskön räknades som en ”våldserfarenhet”.  Själv blir jag i så fall misshandlad dagligen!

Patriarkatet

Patriarkatet flyger runt över hela jordklotet och förpestar allt i sin väg

Och så det stora orosmolnet då: att invandrade män från patriarkala kulturer kommer att väcka ett svenskt slumrande patriarkat till liv genom ”flirtationen mansmakter emellan”: ”Därför ser vi ett behov av att kritiskt problematisera också närvaron i Sverige av konservativa män, exempelvis från Mellanöstern: Deras syn på kön, präglad av förtryck och segregation, hur förhåller sig den till kvinnors rätt att vara och leva i enlighet med sina egna personligheter? Vilka värderingar bär dessa män rörande kvinnors (och barns) rättigheter? Och hur krokar de i och blåser upp sådant av samma sort som redan finns i många svenska mäns (och kvinnors) hjärtan?”

Här har vi den troligtvis enda genetiskt nedärvda egenskap som genusvetarna erkänner och som förs över från generation till generation av svenska män: behovet av att förtrycka kvinnor. Därför är ”en förändring i synen på kön och sexualitet nödvändig också för ”svenskt” vidkommande. Den svenska könskulturens nuvarande innehåll tror vi inte klarar av att tacka nej till de patriarkala tolkningar och tolkningsförträden som erbjuds männen i det enligt Åkesson ”oikofoba” Sverige.” Jaså – har Sverige officiellt fått en kultur nu också? En förtryckande patriarkal könskultur förvisso, men ändock.

Vägra dammsuga ett enda dammkorn mer än din partner!

Vägra dammsuga ett enda dammkorn mer än din partner!

Att det finns familjer i Sverige som inte delar lika på diskningen eller dammsugningen rimmar illa med det av riksdagen under försommaren 2006 antagna jämställdhetspolitiska målet (prop 2005/06:155) att kvinnor och män ska dela exakt lika på allt hushållsarbete: ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.” Vad gäller det senare, alltså inte disk- och städdirektiven som avses i början, så avses tex omsorgen om sina äldre släktingar – denna omsorg ska delas lika. Så här står det på sid 50 i prop 2005/06:155: ”…medför ökningen av antalet äldre också en ökning av anhörigas obetalda omsorgsarbete. Detta arbete är i dag mycket ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. Kvinnliga anhöriga, främst äldre makar och medelålders döttrar, har ökat sitt obetalda omsorgsarbete om gamla. Insatserna från manliga anhöriga har inte ökat i motsvarande grad. Samhället har ett ansvar för att inte upprätthålla föreställningen om kvinnor som de självklara omsorgsgivarna.”

Om mannen inte handlar mat till kvinnans gamla mamma så ska inte kvinnan heller göra det. Allt ska delas lika! Allt! Om kvinnan slänger soppåsen en gång mer än mannen ska kvinnan  kunna kompenseras i domstol – allt annat vore att blunda för könsmaktsordningens inslag i den könade vardagen och att befästa patriarkatets överordning! Den kvinna som frivilligt kastar soppåsen en gång extra har internaliserat den manliga maktordningen och måste tvångsupplysas på närmsta psykklinik! Någon j-a ordning får det vara i världens mest jämställda land!

Det gäller att få på sig genusglasögonen i tid!

Det gäller att få på genusglasögonen i riktigt god tid!

Patriarkatet skall fösas över randen av händelsehorisonten till det svarta hål som det redan i tidernas begynnelse lagt grunden till, och som under sin hänsynslösa ångvältsfärd genom Svea Rike dammsugit landet på jämställdhet och dessutom skapat de strukturer och maskhål med manliga genvägar till makt vi kan beskåda idag, om vi bara i god tid, helst redan på BB, tar på oss tillräckligt välslipade och igenimmade genusglasögon med en tjock konvex lins som förflyttar fokus från allt ovidkommande till det som är kärnan av den genusoperator som avbildar precis hela Patriarkatet på nollelementet, och det är exakt samma kärna som till den heteroxexuella matris som Judith Butler pratade om. Utanför denna kärna, även kallad nollrummet, ligger det sk värderummet som fortfarande är ett unket tillhåll för patriarkala värderingar och som därför måste krossas med Tors hammare efter att den har tankats full med postkolonial feminism. Detta kan låta aningen våldsamt, men minns vad några tongivande företrädare för (s) sa för inte så länge sedan: ojämställdheten angriper via en trojansk häst i vardagsrummet och vi kan inte invänta opionionen utan måste påtvinga medborgarna vår senaste poststrukturalistiska genusteori för deras eget bästa (jo, de sa faktiskt så, även om de undvek att nämna ”poststrukturalistisk genusteori” men det var vad de menade) – se här!

Gravitoner fångade på bild precis innan de försvinner i en annan dimansion

Gravitoner fångade på bild precis innan de försvinner in i en annan dimension

För att återgå till ämnet: operation Hat mot Patriarkat (vad som menas med patriarkat har jag tidigare utrett här) kommer obönhörligen att krossa det manliga förtryck som ligger imlicit i varje civilisation genom att smula sönder varje könskodat föremål i lika många bitar som den svenska lagboken har genusparagrafer, och varje smula ska därefter dras ut till en vibrerande sträng av darrande hat vilket kommer att leda till att hela Patriarkatet, fast i söndersmulat skick, kommer att försvinna ut i strängteorins 11:e dimension tillsammans med alla de förrädiska gravitoner som skapar attraktionen mellan könen. Denna symbios mellan svensk statsfeminism och strängteori är i nuläget under en expansiv fas i mitt hårt ansatta medvetande och jag hoppas på att få moralisk såväl som ekonomiskt stöd för detta tvärvetenskapliga och än så länge hemligstämplade projket, som jag alltså inte kommer att berätta om på torsdag. Men kanske får ni höra något annat av intresse istället! 🙂

Annons

Informatör åt Genusmaffian

oktober 22, 2009
Till vänster en byxklädd kvinna och till höger en genusmedveten man. Eller?

Till vänster en byxklädd kvinna och till höger en genusmedveten man. Eller hur är det nu?

Äntligen – jämställdheten är på frammarsch: Uppsala monterar upp Fru Gårmanskyltarna! Hur tänker man när man sätter en kjol – ett traditionellt kvinnligt plagg – på denna kvinna? Befäster inte det stereotyper och föreställningar om vad som är kvinnligt? Hur vet man att bilden på skylten inte föreställer en transsexuell lesbisk man iförd kjol? Jag hoppas verkligen att det senare är fallet  – eftersom vi annars  nu kan bevittna ännu ett i raden av maktens påfund som är en av Patriarkatet iscensatt konspiration för att hålla kvinnan fången i hennes egen kropp och kjol. Skylten kan också uppfattas stötande och som en uppmaning till kvinnor att gå på gatan! Är det inte just det skylten betyder!? Jag måste säga att jag är starkt kritisk och uppriktigt förvånad över den nonchalans som uppvisas av Trafikgruppen i Uppsala kommun!

Jag tänker göra intersektionell analysen stringent genom att illustrera den med kägelsnitt

Jag tänker göra den intersektionella analysen matematiskt stringent genom att illustrera den med olika kägelsnitt.

Jag ser till min obeskrivliga glädje att Nationella Sekretariatet för Genusforskning söker en informatör (reporter)! Jag vill härmed lämna min ansökan – för jag utgår ifrån att Sekretariatet noga följer min blogg, som ju titt som tätt tar upp genusfrågor ur ett folkvettsperspektiv. Ansökan: Jag anser att mångfald är en tillgång för Sekretariatet, och att flera olika infallsvinklar och perspektiv måste få komma till uttryck och berika såväl den välutvecklade teoretiska genusdiskursanalysen som genusfrågorna i vardagen. Jag följer inte det traditionella klassiskt linjära mainstream genustänket som frodas på dagens genusutbildningar och därmed utgör normen, utan har genom min annorlunda bakgrund helt nya visioner att tillföra och ser mig själv som en normbrytande murbräcka som kan tränga igenom den förstelnade genusfasad som Sekretariatet uppvisar utåt. Detta inbjuder till nya intersektionella analyser där utanförskapet får ett ansikte som varken är manligt eller kvinnligt utan snarare logiskt. Logiken tas sällan i beaktande inom traditionell genusforskning, länge har det logiska perspektivet fått stå utanför i regnet och inte upptagits i den intersektionella diskursen där kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning alla har sin naturliga plats. Att väva samman dessa kategorier med klassen av normaltänk är en framtida utmaning inom maktanalys – där ”normaltänk” egentligen är en missvisande etikett eftersom det numera måste vara riktigt queer att tänka som jag gör – trots att detta var fullt normalt för inte alltför länge sedan.

Vad krävs då för denna anställning?

”Arbetsuppgifterna består främst i journalistiskt arbete såsom research, textproduktion och nyhetsbedömning”.

Jag har erfarenhet av detta och har inga som helst problem med att, när jag efter en hård dags arbete är klar med mina matematiska beräkningar, ta och läsa en 300-sidig genusavhandlig eller en av Statens Offentliga Utredningar som vanligtvis är dubbelt så tjock. Min bloggverksamhet är ett levande bevis på att jag klarar av detta. Jag kan också bedöma nyheter ur ett genusperspektiv – som ni kan se ovan i min insiktsfulla kommentar om Fru Gårman.

”Redigeringskunskaper i Indesign är meriterande.”

Tiden är ett patriarkalt påfund som stjäl värdefull tid från genusmaskineriet

Tiden är ett patriarkalt påfund för att stressa kvinnor. Vi behöver en dekonstruktion av tidsbegreppet!

Vilket sammanträffande – jag håller i själva verket just på att lära mig Indesign för att kunna sätta den tidning som jag kommer att starta upp efter nyår och som kommer att bevaka genusfrågan ur ett maktkritiskt perspektiv, där makten utgörs av genusetablissemanget. Jag kan också programmera om hela Sekretariatets hemsida och lägga in rosa rosetter och blommor i varierande färg för att förstärka intrycket hos läsaren. Jag kan även göra en animerad gif med ett bildspel av hur genusväldet krossar Patriarkatet. 🙂 Min tekniska kompetens kommer att bli en stor tillgång för Sekretariatet och givetvis mina kunskaper inom krypto. Det första jag tänkte göra är att med en egen förbättrad version av Truecrypt lägga delar av genusverksamheten på en krypterad del av kansliets hårddisk som jag tänkte döpa till Vansinne. Här lägger vi in de forskningsresultat som befolkningen ännu inte är mogen att acceptera, eftersom vi alla vet att den genusvetenskapliga forskningen är låååångt före sin tid. Tidsbegreppet är för övrigt ett patriarkalt påfund som måste dekonstrueras – med mina kunskaper inom relativitetsteori vill jag dekonstruera tiden så att det förflutna flyter ihop med framtiden ur ett genusperspektiv och på så sätt förvirra befolkningen så att den inte vet vilken tidsålder den lever i. Ett intryck som jag vill förstärka med min rapportering i genusfrågor – som ju också ingår i uppgifterna.


”Vi söker dig som är en noggrann, effektiv och driven skribent. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som ansvarskänsla och samarbetsförmåga.”

Inga problem – jag är en plikttrogen fanatiker som är beredd att dö för min sak, eller jag menar er sak, och jag samarbetar med alla som samarbetar med mig.  Jag känner redan nu innan jag fått jobbet ett stort ansvar för att ni rekryterar rätt person för detta viktiga uppdrag och hoppas ni inser, liksom jag själv gör likt en upplyst glödlampa i Edisons labb, att jag är den enda tänkbara kandidaten här.

”Vidare är det viktigt att du har god insyn i det genusvetenskapliga forskningsfältet, gärna dokumenterad i form av studier i genusvetenskap.”

Snälla, ifrågasätt inte mina kunskaper - jag tog min första kurs i flervariabalanalys när jag var 4 månader

Ifrågasätt inte min kompetens - jag tentade av min första universitetskurs i flervariabalanalys när jag var fyra månader!

Jag har som ni redan känner till läst in den matematiska delen av genus, mångfald och integration – som alla är matematiska begrepp vilket jag redan klargjort tidigare på bloggen. Genus är exempelvis enkelt uttryckt antalet hål i en sammanhängande yta osv. Dessutom har jag läst om dessa saker i godtyckligt antal dimensioner och har därmed den n-dim hyperrymdens perspektiv. Jag har också gått min egen kurs i Härskarteknik 7.5 hp där jag lärt mig allt som finns om härskartekniker, sociala konstruktioner, feministisk infiltration och manipulation av det offentliga samtalet utanför såväl som innanför det sexualiserade rummet i kvadrat. I hyperrymden existerar inget kön, och jag har det matematiska beviset för det – vilket jag tror ni kommer finna otroligt intressant. Denna korsbefruktning mellan matematik och genus är ett första steg mot det könslösa världsherravälde vi alla ser fram emot.

Då tillsättningen är brådskande är möjligheten att tillträda vikariatet så snart som möjligt av betydelse i rekryteringen.”

Jag kan börja redan idag – det är inte en sekund för sent att inleda operation Krossa Patriarkatet genom vetenskaplig skicklighet och hejdlöst lobbande i Riksdagen. Jag passerar ändå ofta där när jag är påväg till SÄPO som velat stänga ner min blogg i månader nu – men de kan inte hitta den. Jag hoppas att min anställning på Sekretariatet kommer att ge mig den legitimitet jag behöver för att kunna fortsätta med min gensuvetenskapliga verksamhet. Jag vill också poängtera att jag har fullständig koll på det senaste nyhetsflödet inom för anställningen relevanta områden som jämställdhet, kvotering, könsdiskriminering, integrationskenbara mångfalder, genus, politik, och alla mediebråk, och vid närmare eftertanke så kommer jag att gå till DO och stämma er om jag inte får jobbet!

Med vänlig könskodad hälsning,
Tanja Bergkvist


Genusvetenskap – en krigsmaskin

oktober 18, 2009

Två kroppar påverkar varandra med lika stora men motrikade krafter, även om den ena har större massa. Bortse från hunden - trekropparsproblemet är ännu inte löst

Två kroppar påverkar varandra med lika stora men motrikade krafter, även om den ena har större massa i form av ölmage. Bortse från hunden, trekroppars-problemet är ju ännu inte löst.

Nu har det politiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 4/09 kommit ut! Här kan vi läsa om den nya organisationen Atgender som ska ”stärka och ena den samlade gensukompetensen i Europa”.  Atgender står för ”The European Association for gender research”, vilket inses lätt av envar som förstått att bokstäver bara är sociala konstruktioner och därmed godtyckligt utbytbara mot varandra i bokstavsblindhetens namn. ”Vi tror att om man samlar alla krafter får man en större tyngd”. Jag ser att genusvetarna studerat fysik, och närmare bestämt Newtons andra rörelselag som känns igen som F=ma där i detta fall m utgör det församlade genusetablissemangets massa och a betecknar tyngdaccelerationen. Jag ska kontakta Fysikum för att se om det går att lokalt modifiera tyngdaccelerationen på de ställen där genusvetarna samlas för sina konferenser. Genusvetarna måste dock ha missat Newtons tredje lag, enligt vilken två kroppar alltid påverkar varandra med lika stora men motriktade krafter. Då genusforskningen anser att en manlig kropp påverkar en kvinnokropp med en större kraft än vice versa så har vi här ett av tusentals bevis på att genuseriet är kvasivetenskap som bryter mot de mest grundläggande naturlagarna som man läser om redan som 15-åring. Om skolan nu inte bytt ut lärandemålen sedan jag läste – inte helt osannolikt. Information om könsmaktsordningen är naturligtvis långt viktigare än att rulla en bil längs katedern (om sådana fortfarande finns) och beräkna friktionskoefficienten. Den enda friktion som är intressant idag är ju den mellan Patriarkatet och den kuvade komplementmängden.

På sid 4-5 i nyhetsbrevet ser vi att Kerstin Alnebratt är ny föreståndare för Nationell sekretariatet för genusforskning. Den förra föreståndaren kommer att fortsätta som senior rådgivare inom sekretariatets uppdrag Program Jämi: jämställdhetsintegrering i staten (läs mitt tidigare inlägg om JÄMI). Sekretariatet har som bekant uppdraget att  (se Svensk författningssamling förordning 1997:61)

* med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning

* analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden

* arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

Genusvetenskapen är en rullande boll

Genusvetenskapen är en rullande boll fulltankad med krigslystet vansinne

I Alnebratts kommande doktorsavhandling i genusvetenskap talas om genusvetenskapen som en ”krigsmaskin” vilket är mycket talande, och i intervjun i nyhetsbrevet  återkommer hon ofta till ”den respekt hon under avhandlingsarbetet utvecklat för de eldsjälar som satt den boll som är genusvetenskapen av idag, i rullning”.  En rullande boll i form av en krigsmaskin var sannerligen en träffande beskrivning av dagens genusvetenskap – jag kan inte annat än instämma! Vidare har man på Island grundat ett excellenscentrum för genusforskning (som ni vet finns redan tre sådana i Sverige, som Vetenskapsrådet finansierar) med det uttalade målet att (sid 6 i nyhetsbrevet) ”utveckla spetskompetens i jämställdhetsforskning” och ”göra det isländska samhället ett än mer dynamiskt ‘laboratorium’ inom fältet” (!). Det räckte inte med finanskrisen utan nu ska man bygga en jättelik genusbubbla också!

Genusvetarna ska granska sin egen verksamhet ur ett genusperspektiv

Genusvetarna ska granska sin egen verksamhet ur ett genusperspektiv

På samma sida kan man intressant nog läsa (under ”Får jämställdhet plats på framtidens universitet?”) att ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin”. Man har alltså problem med sina egna excellenssatsningar och efterlyser nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin”. Detta enligt Solveig Bergman, föreståndare för Nikk – ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet.  Ja – låt oss bygga ett luftslott ovanpå luftslottet vilken lysande idé! Först bygger vi upp tre stora excellenscentra för transnationell genusforskning för miljontals kronor i Sverige som ska syna varje vrå i samhället ur ett genusperspektiv, och sedan bygger vi upp nya genuscentra för att granska själva excellensmiljöerna ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv! För att citera Bergman i nyhetsbrevet:  ”Maktstrukturerna inom högre utbildning borde belysas bättre samtidigt som fokuseringen på forskareliten och excellensen måste analyseras utifrån exempelvis Europeiska unionens strävan mot demokrati, jämlikhet och jämställdhet.”

Schymans Skägg är en lysande idé!

Schymans Skägg är en lysande idé!

Vad ska vi då göra åt allt detta vansinne? Jag tänkte att man kunde starta en könsneutral intersektionell tankesmedja som heter Schymans Skägg. Idén är lika enkel som genial: Schymans Skägg tar ställning för allt som Schyman är emot och vice versa. Problemet uppstår då ifall Schyman tycker att tankesmedjan är en bra idé, för då måste ju tankesmedjan vara en dålig idé – och jag vill inte starta upp ett projekt som är dömt från första början.  Bäst att inte fråga Schyman då, när allt kommer omkring blev ju vi andra aldrig tillfrågade om massimplementeringen av gensuvansinnet. Här är förresten något normbrytande för genusvetarna att studera (tipstack till QED): Fasan kär i traktor (se video). Sexualitet över artgränserna – ett helt unikt forskningsområde, faller väl under genusanalys av transportsektorn (läs mina inlägg om transportgenus här – jag måste uppdatera dem så snart fasan-traktor-relationen är utvärderad vid Centrum för Genusvetenskap).

Jag är förälskad i det här kretskortet

Jag är förälskad i det här kretskortet

Forskningområdet ”Kött och könsroller” finns som bekant redan (”Vi vill titta på hur olika former av underordning hänger samman, så som klass, etnicitet och arter.”). Här kan man utvidga området med fasanen och traktorn som inkörsport till än mer genusvansinne. Var befinner sig traktorn i transportklassamhället där mäns sportbilar och de manligt könskodade långtradarna åtnjuter högre status? Här kan man väva samman studien med  det banbrytande forskningsområdet ”Gender and Forestry” om den könade skogsindustrin, för att förstå att traktorn är en symol för kvinnlig majsodling mitt ute på den svenska åkern som genom sin gulhet är det tydligaste uttrycket för genusvetarnas gula fläck och skarpsynthet, medan männens blinda fläck (hitta din egen blinda fläck här – det funkar!) hittills dominerat all jordbruksforskning. Patriarkatets förgiftade odlingar har upprätthållit könsmaktsordningen i årtusenden, ända sedan människan började gå på två ben (och männen på tre) men nu när genusordningen börjat falla kan även fasaner ge uttryck för sin sanna natur och förkärlek för materiella föremål liksom marxist-feministerna med sin materialistiska världsåskådning. När kommer en riksdagsmotion om att präster ska få viga över artgränserna? Jag tror jag ska kontakta någon som är professor i  genus, människa och maskin (ja, det finns faktiskt) i ärendet! Jag vill gärna gifta mig med min dator eller närmare bestämt ett kretskort jag blev förälskad i en gång när jag öppnade den för att kasta ut den trojanska häst som genusvetarna kastat in – detta bör inte vara något probelm i Sverige år 2009.

Låt mig till slut ta mig friheten att höja ert blodtryck med två genusvideos:

Gender Roles – interviews with Kids:

Gender Identity Development:

Liknande saker förekommer redan i svensk grundskola – se här! Och läs mer om genusperspektivets implementering i svensk förskola här: del 1, del 2, del 3, del 4. Här är en verklighetsförankrad SVD-artikel med kloka kommentarer hos Pelle Billing, och glöm inte följa Pär Ströms genusflöde!


EU – det nya Sovjet?

oktober 13, 2009

”Vladimir Bukovsky spent many years in Russian labour camps and psychiatric prisons for defending human rights. He came to Britain in 1976. He lectures and writes on the old Soviet system and the EU. Bukovsky was one of the first to expose the use of psychiatric imprisonment against political prisoners in the Soviet Union. He spent a total of twelve years in Soviet prisons, labor camps and in psikhushkas, forced-treatment psychiatric hospitals used by the government as special prisons.”

Nedan en 4:36 minuter lång video. Från minut 3:05 och framåt:

”In the Soviet Union we had the Gulag. I think we have a Gulag in the European Union also – an intellectual Gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender or if their views differ from those approved, they will be ostracized [bannlyst, utfrusen] – this is the beginning of the Gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union they told us we needed av federal state to avoid war, in the European Union they are telling you exactly the same thing… I have lived in your future – and it did not work.”

Jag vill förresten passa på att tipsa om Fredrik Lindströms artikel i Aftonbladet: ”Ikea och H&M erövrar världen – med rotlöshet som vapen”.

Uppatering: Blev tipsad om en intervju med Vladimir Bukovsky översatt till svenska här!


HÖSTENS GENUSMOTIONER!

oktober 11, 2009

Krig för att få fred?

Jag kör betydligt fredligare vapen

Hur kunde Obama få Nobels fredspris? Han för ju två krig, medan till exempel jag bara för ett krig – mot genusvansinnet – och dessutom med tämligen fredliga metoder genom att skriva några blogginlägg då och då, så hur kan han vara mer kvalificerad än mig? Vansinne! Och om vi ska prata om skadade så har inte ens mina antagonister tagit skada, utan snarare mina sympatisörer som uppgett att de fått alltifrån hjärtklappning till andnöd och yrseltillstånd av vissa avslöjande genusinlägg. Om jag botar dem genom att avskaffa de mest absurda inslagen av genusvansinnet utgår jag ifrån att jag får Nobelpriset i medicin nästa år. Och fredspriset givetvis. Kanske ekonomipriset också med tanke på hur vår statsbudget kommer att ändra karaktär när man slutat pumpa in pengar i genusvansinnets propagandamaskineri. Vi borde ha en folkomröstning i genusfrågan, varför går inget parti till val på det? Och apropå folkomröstningar så undrar jag liksom man gör i denna artikel när ska Irland få rösta en tredje gång, och om man inte kan ta efter metoden i Sverige att få rösta om efter ett riksdagsval om  det visar sig att folk ”inte förstod vad de röstade på”. För detta måste uppenbarligen vara fallet när man betänker innehållet i höstens motioner nedan (som man kan finna genom att söka här) alla inlämnade under första veckan i oktober 2009.

"Män 'skyddar' och kvinnor 'vårdar'?

Män "skyddar" och kvinnor "vårdar"?

Vad sägs om Ann-Christin Ahlbergs (s) motion 2009/10:Sk355 ”Genusskillnader i avdrag för arbetskläder” med motivering: ”Genusforskare har påvisat hur män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag på olika områden… I arbetsmiljölagen står det att anställda ska ha de skyddskläder som de behöver. Formuleringen ”skyddskläder” är i sig intressant, män ”skyddar” medan kvinnor ”vårdar”. Givetvis landar det också främst om ”skyddskläder” på yrkesområden där män överväger… Sammanfattningsvis så är lagstiftningen kring skyddskläder föråldrad och fångat i att det handlar om skyddskläder för män. Det behövs en allmän översyn på området mot en mer könsneutral lagstiftning.

Hur står det till med logiken – kläderna ska ju skydda männen! Männen är ju ”offren” här med klassisk genuslogik!

Ann-Christin Ahlberg (s) har också lagt motion 2009/10:N290 ”Jämställdhet vid försäljning av statliga bolag” som gäller att ”man vid försäljning av statliga bolag bör se till att jämställdheten i dessa behålls” eftersom ”vid den borgerliga regeringens utförsäljningar av statliga bolag finns risken att jämställdheten inom bolagen går förlorad. År av jämställdhetsarbete kan därmed slås sönder.”

Motionen 2009/10:Ub364 ”Genusperspektiv i lärarutbildningen” från (s) är inget förvånande, men desto mer förvånande är att vi här har en folkpartist, Tina Acketoft, som lagt motionen 2009/10:Ub233 ”Genusperspektiv som obligatorium i lärarutbildningarna” där vi kan läsa: ”Genusperspektivet med tydlig vetenskaplig grund ska vara obligatoriskt i alla lärarutbildningar, men i dagsläget skiljer sig genusinslaget från studieort till studieort. Detta bör förändras, och tydligare regler för hur genusundervisningen i lärarutbildningarna ska vara utformad bör därför införas. Obligatoriska kunskaper om genusperspektivet är nödvändigt i all lärarutbildning och skall därför integreras i all undervisning, från förskola till universitet.”

Den ovannämnda (s)-motionen går i ungefär samma anda:  ”Idag är inte genusvetenskapen en naturlig del i lärarutbildningen och det på grund av att sådana krav aldrig har ställts. Genus bör genomsyra hela samhället och för att få ett mer jämställt samhälle… Även historieböcker och språkböcker bör analyseras så att eleverna får ett genusperspektiv redan från unga år… Regeringen bör än mer uppmärksamma genusvetenskapens betydelse i lärarutbildningarna.”

Vänsterindoktrineringen bör inledas redan på BVC

Motion: indoktrineringen bör inledas redan på BVC

Ingen är heller förvånand över (v)-motionen 2009/10:Kr279 ”Feministisk strategi för en jämställd kultur” : ”Precis som på andra samhällsområden finns det en könsmaktsordning i kulturlivet… Vänsterpartiet vill synliggöra könsmaktsordningen för att kunna befria oss från den… Det behövs strategier som gör pojkar och män mer involverade i kulturen. Redan på barnavårdscentralen kan man främja föräldrarnas intresse för att ge sina barn tillgång till kultur… Vänsterpartiet vill att en aktionsgrupp, liknande den som tidigare arbetade inom barnkulturområdet tillsätts och får i uppdrag att kartlägga hela kulturlivet ur ett könsmaktsperspektiv både de som skapar och som är publik.”

I denna moderatmotion 2009/10:Ub460 ”Jämställdhet i skolan” vill Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström tre saker, nämligen att man  ska ”se över möjligheterna att genuspedagogik införs som del i rektorsutbildningen” samt ”se över möjligheterna att genuspedagogik införs som integrerad del i lärarutbildningen” och slutligen ”se över möjligheterna att införa en jämställdhets-märkning av skolor” och närmare bestämt (se motiveringen) ”införa certifiering för jämställdhetsmärkta skolor och den nyinrättade Skolinspektionen bör svara för att följa upp att reglerna följs.”

Moderater vill jämställdhets-  märka skolor

Moderater vill jämställdhets- märka skolor

Vad skiljer rent principiellt ovanstående från tex (s)-motionen 2009/10:s37104 ”Jämställdhet i skola och utbildning” : ”Dagens genusordning begränsar såväl kvinnors som mäns livsval och utvecklingsmöjligheter…  Då krävs det att jämställdhet och genusmedvetenhet präglar all utbildningsverksamhet, från informationen på barnavårdscentralen och vidare genom hela utbildningssystemet, från förskola till forskning…. Fler kommuner, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor behöver utbilda och anställa genuspedagoger som kan sprida sina kunskaper i personalgruppen… Genusvetenskap och genuspedagogik måste vara en viktig del i lärarutbildningen och lärarfortbildningen… Vi socialdemokrater anser att den borgerliga regeringen i allt för ringa grad uppmärksammar genusforskningens strategiska betydelse.Vi anser därför att genusforskningen behöver stärkas.”

Vilket kommer innehållet att bli i den ”radikla reform” där (s) lovar att man ”årligen investerar mer än en halv miljard kronor i riktade satsningar på skolan” för att ”förbättra kunskaperna”? Kunskaperna i vadå? Genuskunskap och hur olika maktsordningar relaterade till genus, etnicitet, klass, kön och ålder är sammanflätade? Bara en gissning…

I (s)-motionen 2009/10:Ub425 ”Genuspedagoger i varje kommun” kan man läsa det förutsägbara ”Men som helhet måste personalen på många håll öka sin kompetens om genus och jämställdhet… Ökad genuskunskap behövs hos alla som arbetar i förskolan och skolan för att se och kunna reflektera över de invanda mönster som befäster orättvisa könsskillnader och som de flesta av oss, ofta omedvetet, deltar i.”

Och Tina Acketoft (fp) har en motion till: 2009/10:Ub211 ”En jämställd gymnasieskola” där vi kan läsa att ”I de övriga 16 [av de 17 nationella gymnasieprogrammen] nämns varken kön, genus eller jämställdhet. Inom ramen för de 17 nationella programmen i gymnasieskolan finns närmare 900 kurser. ”Kön” nämns i 9 av dessa kursplaner, ”jämställdhet” i fyra och ”genus” i en. Jämställdhetsperspektivet lyser alltså mest med sin frånvaro i den absoluta majoriteten av kursplaner i gymnasieskolan… 2002 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utbilda genuspedagoger som resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap… En vanlig kommentar från genuspedagoger är att man mött oförståelse och direkt motstånd från många kolleger och skolledare… Det är alltså av yttersta vikt att även skolledare tar del av genuspedagogik som en del av den befattningsutbildning för rektorer som regeringen föreslagit”.

Notera alltså: Alliansregeringen har beslutat om en landsomfattande rektorsutbildning i genus, som jag nämnt på bloggen tidigare. Skolverket har fått det ärorika uppdraget att ordna detta. Och skälet till detta beslut är – just det – ”okunskapen” bland lärare och skolledning om genus och motståndet mot genusvansinnets intrång i skolan! (”och regeringen har därför beslutat att det ska starta en landsomfattande vidareutbildning i ämnet för lärare och rektorer under våren” – se länken ovan).

En fotboll har mer med gyllene snittet att göra än med genus!

En fotboll har mer med gyllene snittet att göra än med genus faktiskt

I (v)-motionen 2009/10:Kr202 ”Idrott för alla” kan man under ”En jämställd idrott”  läsa ”Idrottsrörelsen har i nära 30 år arbetat för en jämställd idrott. Jämställdheten ska genomsyra hela idrottsrörelsen. RF konstaterar dock att det är långt kvar innan detta mål kan anses uppnått… Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället. Idrottsrörelsen är inget undantag… RF har gett ut rapporten ”Idrott, kön och genus – en kunskapsöversikt”, som på ett genomgripande och initierat sätt tar upp skillnaden i förutsättningar för mäns och kvinnors idrottande med en genomgång av genusteoretiska och filosofiska perspektiv…. Staten bör stödja detta och bör därför i sin bidragsgivning poängtera vikten av fortsatt arbete för en jämställd idrott.”

Jag trodde först att RF i skrivelsen ovan var Revolutionära Fronten men det var visst Riksidrottsförbundet!

I (s)-motion 2009/10:C435 ”Jämställdhet i styrelserummen” läser vi att ”Det är synnerligen irriterande att det går så trögt för kvinnor att få tillgång till styrelserummen… Helt oacceptabelt att det ska vara så trögt för kvinnor att nå rättvisa och att jämställdheten inte kommit längre. När det gäller att finna lösningar beträffande bolagsstyrelsernas sammansättning finns åtgärder – men tyvärr saknas viljan…I förlängningen är jämställdheten i bolagsstyrelserna också en fråga om demokrati. Eftersom ekonomiska resurser ger reellt politiskt inflytande betyder det att även den politiska makten blir snedvriden till mannens fördel.”

Strukturerna sitter i den genusmedvetnes öga

Strukturerna sitter som man ser här i betraktarens genuskritiska öga

Varför utgår dessa två socialdemokrater (Sylvia Lindgren och Agneta Gille) ifrån att en kvinnas politiska beslut hade gynnat mig som kvinna mer än ett beslut taget av en man. Beror inte det på beslutets karaktär? Nej men just det ja – männen reproducerar ju manliga förtryckarstrukturer – det måste vara därför kvinnor i Sverige idag varken har tillgång till universitetsutbildning eller jobb och inte heller har någon möjlighet att göra sin röst hörd i media. Eller ge ut böcker heller för den delen. Förtrycket är uppenbart för envar som har genuskritiska ögon att se med och en genushjärna att tänka med.

Och slutligen (det finns fler men nu får det räcka för idag) så har vi (s)-motion 2009/10:So507 ”En föräldrautbildning med jämställda föräldrasamtal” med den intressanta informationen: ”Så här ser verkligheten ut. Kvinnor tar ut ca 80 % av föräldraledigheten och två av tre VAB-dagar. Ett av flera sätt att arbeta för ett jämställt samhälle där barn får tillgång till båda sina föräldrar är att redan innan barnets födelse arbeta med jämställda föräldrasamtal. Blivande och nyblivna föräldrar får redan idag föräldrautbildning… Jämställda föräldrasamtal som metod i föräldrautbildningarna skulle kunna ingå som en naturlig del av de förberedelser som föräldrar behöver för planeringen av föräldraledighet, hushållsarbete, omsorg och vårdnad. Genom att lägga ansvaret för detta på föräldrautbildningarna går det att få till bra samtal och att föräldrarna tidigt får möjlighet att reflektera kring sitt föräldraskap och får professionellt stöd i att leva mer jämställt.” ”Professionellt stöd” i att ”leva mer jämställt”?

Vad innehåller statens genusgryta?

Vad innehåller statens genusgryta?

”Ja men hej, jag är certifierad jämställdhets-kommissarie i svenska statens tjänst. Vi har utformat ett hushållsschema här åt er: Olof diskar måndag, onsdag och fredag medan Anna tar övriga dagar, och under den tiden ska Olof ta ut barnen till den lokala lekplatsen och sedan lagar ni maten gemensamt. Fattar ni – GEMENSAMT! Anna hackar lök och morötter medan Olof skalar potatisen. Udda veckor. Jämna veckor gör ni tvärtom. Sedan fyller ni i en statligt utformad självdeklaration här som ni skickar in en gång i månaden så att vi kan följa upp detta! Vi kommer också att montera in en liten webbkamera i er lägenhet – för er egen skull givetvis, så att ni kan följa era egna framsteg. Några frågor? Nä jag tänkte väl det – invändningar bestaffas i sedvanlig ordning med kännbara dagsböter i enlighet med den nya grundlagen – som numera är genuscertifierad.”

Genuspedagog är uppenbarligen det nya framtidsyrket – läs fler inlägg om genus i svenskt utbildningsväsende HÄR!


%d bloggare gillar detta: