HÖSTENS GENUSMOTIONER!

Krig för att få fred?

Jag kör betydligt fredligare vapen

Hur kunde Obama få Nobels fredspris? Han för ju två krig, medan till exempel jag bara för ett krig – mot genusvansinnet – och dessutom med tämligen fredliga metoder genom att skriva några blogginlägg då och då, så hur kan han vara mer kvalificerad än mig? Vansinne! Och om vi ska prata om skadade så har inte ens mina antagonister tagit skada, utan snarare mina sympatisörer som uppgett att de fått alltifrån hjärtklappning till andnöd och yrseltillstånd av vissa avslöjande genusinlägg. Om jag botar dem genom att avskaffa de mest absurda inslagen av genusvansinnet utgår jag ifrån att jag får Nobelpriset i medicin nästa år. Och fredspriset givetvis. Kanske ekonomipriset också med tanke på hur vår statsbudget kommer att ändra karaktär när man slutat pumpa in pengar i genusvansinnets propagandamaskineri. Vi borde ha en folkomröstning i genusfrågan, varför går inget parti till val på det? Och apropå folkomröstningar så undrar jag liksom man gör i denna artikel när ska Irland få rösta en tredje gång, och om man inte kan ta efter metoden i Sverige att få rösta om efter ett riksdagsval om  det visar sig att folk ”inte förstod vad de röstade på”. För detta måste uppenbarligen vara fallet när man betänker innehållet i höstens motioner nedan (som man kan finna genom att söka här) alla inlämnade under första veckan i oktober 2009.

"Män 'skyddar' och kvinnor 'vårdar'?

Män "skyddar" och kvinnor "vårdar"?

Vad sägs om Ann-Christin Ahlbergs (s) motion 2009/10:Sk355 ”Genusskillnader i avdrag för arbetskläder” med motivering: ”Genusforskare har påvisat hur män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag på olika områden… I arbetsmiljölagen står det att anställda ska ha de skyddskläder som de behöver. Formuleringen ”skyddskläder” är i sig intressant, män ”skyddar” medan kvinnor ”vårdar”. Givetvis landar det också främst om ”skyddskläder” på yrkesområden där män överväger… Sammanfattningsvis så är lagstiftningen kring skyddskläder föråldrad och fångat i att det handlar om skyddskläder för män. Det behövs en allmän översyn på området mot en mer könsneutral lagstiftning.

Hur står det till med logiken – kläderna ska ju skydda männen! Männen är ju ”offren” här med klassisk genuslogik!

Ann-Christin Ahlberg (s) har också lagt motion 2009/10:N290 ”Jämställdhet vid försäljning av statliga bolag” som gäller att ”man vid försäljning av statliga bolag bör se till att jämställdheten i dessa behålls” eftersom ”vid den borgerliga regeringens utförsäljningar av statliga bolag finns risken att jämställdheten inom bolagen går förlorad. År av jämställdhetsarbete kan därmed slås sönder.”

Motionen 2009/10:Ub364 ”Genusperspektiv i lärarutbildningen” från (s) är inget förvånande, men desto mer förvånande är att vi här har en folkpartist, Tina Acketoft, som lagt motionen 2009/10:Ub233 ”Genusperspektiv som obligatorium i lärarutbildningarna” där vi kan läsa: ”Genusperspektivet med tydlig vetenskaplig grund ska vara obligatoriskt i alla lärarutbildningar, men i dagsläget skiljer sig genusinslaget från studieort till studieort. Detta bör förändras, och tydligare regler för hur genusundervisningen i lärarutbildningarna ska vara utformad bör därför införas. Obligatoriska kunskaper om genusperspektivet är nödvändigt i all lärarutbildning och skall därför integreras i all undervisning, från förskola till universitet.”

Den ovannämnda (s)-motionen går i ungefär samma anda:  ”Idag är inte genusvetenskapen en naturlig del i lärarutbildningen och det på grund av att sådana krav aldrig har ställts. Genus bör genomsyra hela samhället och för att få ett mer jämställt samhälle… Även historieböcker och språkböcker bör analyseras så att eleverna får ett genusperspektiv redan från unga år… Regeringen bör än mer uppmärksamma genusvetenskapens betydelse i lärarutbildningarna.”

Vänsterindoktrineringen bör inledas redan på BVC

Motion: indoktrineringen bör inledas redan på BVC

Ingen är heller förvånand över (v)-motionen 2009/10:Kr279 ”Feministisk strategi för en jämställd kultur” : ”Precis som på andra samhällsområden finns det en könsmaktsordning i kulturlivet… Vänsterpartiet vill synliggöra könsmaktsordningen för att kunna befria oss från den… Det behövs strategier som gör pojkar och män mer involverade i kulturen. Redan på barnavårdscentralen kan man främja föräldrarnas intresse för att ge sina barn tillgång till kultur… Vänsterpartiet vill att en aktionsgrupp, liknande den som tidigare arbetade inom barnkulturområdet tillsätts och får i uppdrag att kartlägga hela kulturlivet ur ett könsmaktsperspektiv både de som skapar och som är publik.”

I denna moderatmotion 2009/10:Ub460 ”Jämställdhet i skolan” vill Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström tre saker, nämligen att man  ska ”se över möjligheterna att genuspedagogik införs som del i rektorsutbildningen” samt ”se över möjligheterna att genuspedagogik införs som integrerad del i lärarutbildningen” och slutligen ”se över möjligheterna att införa en jämställdhets-märkning av skolor” och närmare bestämt (se motiveringen) ”införa certifiering för jämställdhetsmärkta skolor och den nyinrättade Skolinspektionen bör svara för att följa upp att reglerna följs.”

Moderater vill jämställdhets- märka skolor

Moderater vill jämställdhets- märka skolor

Vad skiljer rent principiellt ovanstående från tex (s)-motionen 2009/10:s37104 ”Jämställdhet i skola och utbildning” : ”Dagens genusordning begränsar såväl kvinnors som mäns livsval och utvecklingsmöjligheter…  Då krävs det att jämställdhet och genusmedvetenhet präglar all utbildningsverksamhet, från informationen på barnavårdscentralen och vidare genom hela utbildningssystemet, från förskola till forskning…. Fler kommuner, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor behöver utbilda och anställa genuspedagoger som kan sprida sina kunskaper i personalgruppen… Genusvetenskap och genuspedagogik måste vara en viktig del i lärarutbildningen och lärarfortbildningen… Vi socialdemokrater anser att den borgerliga regeringen i allt för ringa grad uppmärksammar genusforskningens strategiska betydelse.Vi anser därför att genusforskningen behöver stärkas.”

Vilket kommer innehållet att bli i den ”radikla reform” där (s) lovar att man ”årligen investerar mer än en halv miljard kronor i riktade satsningar på skolan” för att ”förbättra kunskaperna”? Kunskaperna i vadå? Genuskunskap och hur olika maktsordningar relaterade till genus, etnicitet, klass, kön och ålder är sammanflätade? Bara en gissning…

I (s)-motionen 2009/10:Ub425 ”Genuspedagoger i varje kommun” kan man läsa det förutsägbara ”Men som helhet måste personalen på många håll öka sin kompetens om genus och jämställdhet… Ökad genuskunskap behövs hos alla som arbetar i förskolan och skolan för att se och kunna reflektera över de invanda mönster som befäster orättvisa könsskillnader och som de flesta av oss, ofta omedvetet, deltar i.”

Och Tina Acketoft (fp) har en motion till: 2009/10:Ub211 ”En jämställd gymnasieskola” där vi kan läsa att ”I de övriga 16 [av de 17 nationella gymnasieprogrammen] nämns varken kön, genus eller jämställdhet. Inom ramen för de 17 nationella programmen i gymnasieskolan finns närmare 900 kurser. ”Kön” nämns i 9 av dessa kursplaner, ”jämställdhet” i fyra och ”genus” i en. Jämställdhetsperspektivet lyser alltså mest med sin frånvaro i den absoluta majoriteten av kursplaner i gymnasieskolan… 2002 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utbilda genuspedagoger som resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap… En vanlig kommentar från genuspedagoger är att man mött oförståelse och direkt motstånd från många kolleger och skolledare… Det är alltså av yttersta vikt att även skolledare tar del av genuspedagogik som en del av den befattningsutbildning för rektorer som regeringen föreslagit”.

Notera alltså: Alliansregeringen har beslutat om en landsomfattande rektorsutbildning i genus, som jag nämnt på bloggen tidigare. Skolverket har fått det ärorika uppdraget att ordna detta. Och skälet till detta beslut är – just det – ”okunskapen” bland lärare och skolledning om genus och motståndet mot genusvansinnets intrång i skolan! (”och regeringen har därför beslutat att det ska starta en landsomfattande vidareutbildning i ämnet för lärare och rektorer under våren” – se länken ovan).

En fotboll har mer med gyllene snittet att göra än med genus!

En fotboll har mer med gyllene snittet att göra än med genus faktiskt

I (v)-motionen 2009/10:Kr202 ”Idrott för alla” kan man under ”En jämställd idrott”  läsa ”Idrottsrörelsen har i nära 30 år arbetat för en jämställd idrott. Jämställdheten ska genomsyra hela idrottsrörelsen. RF konstaterar dock att det är långt kvar innan detta mål kan anses uppnått… Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället. Idrottsrörelsen är inget undantag… RF har gett ut rapporten ”Idrott, kön och genus – en kunskapsöversikt”, som på ett genomgripande och initierat sätt tar upp skillnaden i förutsättningar för mäns och kvinnors idrottande med en genomgång av genusteoretiska och filosofiska perspektiv…. Staten bör stödja detta och bör därför i sin bidragsgivning poängtera vikten av fortsatt arbete för en jämställd idrott.”

Jag trodde först att RF i skrivelsen ovan var Revolutionära Fronten men det var visst Riksidrottsförbundet!

I (s)-motion 2009/10:C435 ”Jämställdhet i styrelserummen” läser vi att ”Det är synnerligen irriterande att det går så trögt för kvinnor att få tillgång till styrelserummen… Helt oacceptabelt att det ska vara så trögt för kvinnor att nå rättvisa och att jämställdheten inte kommit längre. När det gäller att finna lösningar beträffande bolagsstyrelsernas sammansättning finns åtgärder – men tyvärr saknas viljan…I förlängningen är jämställdheten i bolagsstyrelserna också en fråga om demokrati. Eftersom ekonomiska resurser ger reellt politiskt inflytande betyder det att även den politiska makten blir snedvriden till mannens fördel.”

Strukturerna sitter i den genusmedvetnes öga

Strukturerna sitter som man ser här i betraktarens genuskritiska öga

Varför utgår dessa två socialdemokrater (Sylvia Lindgren och Agneta Gille) ifrån att en kvinnas politiska beslut hade gynnat mig som kvinna mer än ett beslut taget av en man. Beror inte det på beslutets karaktär? Nej men just det ja – männen reproducerar ju manliga förtryckarstrukturer – det måste vara därför kvinnor i Sverige idag varken har tillgång till universitetsutbildning eller jobb och inte heller har någon möjlighet att göra sin röst hörd i media. Eller ge ut böcker heller för den delen. Förtrycket är uppenbart för envar som har genuskritiska ögon att se med och en genushjärna att tänka med.

Och slutligen (det finns fler men nu får det räcka för idag) så har vi (s)-motion 2009/10:So507 ”En föräldrautbildning med jämställda föräldrasamtal” med den intressanta informationen: ”Så här ser verkligheten ut. Kvinnor tar ut ca 80 % av föräldraledigheten och två av tre VAB-dagar. Ett av flera sätt att arbeta för ett jämställt samhälle där barn får tillgång till båda sina föräldrar är att redan innan barnets födelse arbeta med jämställda föräldrasamtal. Blivande och nyblivna föräldrar får redan idag föräldrautbildning… Jämställda föräldrasamtal som metod i föräldrautbildningarna skulle kunna ingå som en naturlig del av de förberedelser som föräldrar behöver för planeringen av föräldraledighet, hushållsarbete, omsorg och vårdnad. Genom att lägga ansvaret för detta på föräldrautbildningarna går det att få till bra samtal och att föräldrarna tidigt får möjlighet att reflektera kring sitt föräldraskap och får professionellt stöd i att leva mer jämställt.” ”Professionellt stöd” i att ”leva mer jämställt”?

Vad innehåller statens genusgryta?

Vad innehåller statens genusgryta?

”Ja men hej, jag är certifierad jämställdhets-kommissarie i svenska statens tjänst. Vi har utformat ett hushållsschema här åt er: Olof diskar måndag, onsdag och fredag medan Anna tar övriga dagar, och under den tiden ska Olof ta ut barnen till den lokala lekplatsen och sedan lagar ni maten gemensamt. Fattar ni – GEMENSAMT! Anna hackar lök och morötter medan Olof skalar potatisen. Udda veckor. Jämna veckor gör ni tvärtom. Sedan fyller ni i en statligt utformad självdeklaration här som ni skickar in en gång i månaden så att vi kan följa upp detta! Vi kommer också att montera in en liten webbkamera i er lägenhet – för er egen skull givetvis, så att ni kan följa era egna framsteg. Några frågor? Nä jag tänkte väl det – invändningar bestaffas i sedvanlig ordning med kännbara dagsböter i enlighet med den nya grundlagen – som numera är genuscertifierad.”

Genuspedagog är uppenbarligen det nya framtidsyrket – läs fler inlägg om genus i svenskt utbildningsväsende HÄR!

Annons

90 Responses to HÖSTENS GENUSMOTIONER!

 1. m skriver:

  Ahlbergskans skyddskläder kan vara årets dunklaste tanke. Det kommer att cirkulera runt i min skalle ett par dagar och sen kommer jag få en hjärnblödning. Det var det dummaste jag har hört på länge, och jag pratar ofta med mig själv, so that’s saying something.

 2. Frodi Midjord skriver:

  Tanja,

  Du borde ordna en funktion på din sida, som gör att man kan länka/tipsa om dina artiklar via Facebook o.d.!

 3. JS skriver:

  ”årets dunklaste tanke”, indeed! Ska börja titta in på denna blogg när jag inte känner mig tillräckligt upprörd (över genusvetenskapen).

 4. Grodan Boll skriver:

  För lite Lars Ohly!

 5. Erik skriver:

  Jag instämmer med m ovan, det där som Ahlbergan skrev om skyddskläder var faktiskt korkat nog att ge bestående men på hjärnaktiviteten. Mäns kläder ”skyddar” och kviunnors ”vårdar” har hon hittat på det själv?

  Beträffande försäljning av statliga bolag så skulle ju enligt deras egna påståenden det bli fler kvinnor i dem när de blir privata (dvs vinstberoende) För de har väl inte ljugit när de påstått att lönsamheten ökar med fler kvinnor i toppen? Det vore ju synd.

  Jag diggar även följande ”genusperspektivet med tydligt vetenskaplig grund” obligatoriskt. Ja då måste de först skapa en ny genusvetenskap som faktiskt har vetenskaplig grund annars lär det bli svårt 😀

  ”Även historieböcker och språkböcker bör analyseras så att eleverna får ett genusperspektiv redan från unga år”

  Varför det? Jag tycker vi gör som Stalin och skriver om de oönskade partierna på en gång i böckerna istället för att fortsätta smyga som katten kring heta gröten.

  ”En vanlig kommentar från genuspedagoger är att man mött oförståelse och direkt motstånd från många kolleger och skolledare…”

  Dvs personer med massor av erfarenhet och kompetens lyssnar inte på personer som varken har endera men har blivit lovade att bli den nya härskarklassen, stackarna!

  ”Jämställdheten ska genomsyra hela idrottsrörelsen.”

  Men knappast resultatskraven på prestationer… 😀

  ”Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället.”

  Och ”genomsyra” betyder i sig absolut ingenting konkret. Troligen därför det är det nya modeordet i sammanhanget.

  ”Det är synnerligen irriterande att det går så trögt för kvinnor att få tillgång till styrelserummen”

  Varför får jag intrycket av att detta är ett personligt problem och inte ett samhällsproblem?

  ”Varför utgår dessa två socialdemokrater (Sylvia Lindgren och Agneta Gille) ifrån att en kvinnas politiska beslut hade gynnat mig som kvinna mer än ett beslut taget av en man.”

  Det gör de inte, de förespråkar att förbättra för kvinnor som struktur. Vad som händer för individer/personer däremot räknas inte. Det handlar om struktuuuuuuuuurer förstår du.

  ”Så här ser verkligheten ut. Kvinnor tar ut ca 80 % av föräldraledigheten och två av tre VAB-dagar”

  Javisst, när kvinnan väljer roliga sämre betalta yrken och mannen väljer tyngre bättre betalda så blir det liksom det logiska resultatet.

  http://aktivarum.wordpress.com/2009/10/09/genusfallan-ger-man-hog-lon/

  ”Professionellt stöd” i att ”leva mer jämställt”?

  Javisst, det betyder olika former av terapi. Det terapeutiska samhället utgår från iden om människan som ett blankt blad. Om personer sålunda gör fel val i livet så måste specialister ge kollektiv psykoterapi. På svenska betyder det att de leker good cop, bad cop för att få dig att göra bot och bättring.

  Sådär, nu behöver jag sova och hoppas hjärnblödningen avsnittet av skyddskläder gav mig har healats imorgon av att jag slutar prata om den.

 6. […] har ikke noget imod kvinder eller ligestilling, men når man ser  nogle af efterårets lovforslag i Riksdagen, så er det altså lige før: Halvér de 349 medlemmer, tage gerne kvindelige socialdemokrater […]

 7. ottergren skriver:

  nej, vi är ju som sagt inte alltid ense, men jag medger att det råder en viss genushysteri även om jag skulle tycka det var ganska skönt om någon kom med ett färdigt schema på vilka vardagsysslor som skulle göras i vilken ordning och av vem så slapp vi tänka på det, det råder nämligen alltid lätt kaos här när vi ska städa och det slutar med att alla springer omkring som yra höns (eller förlåt, tuppar och en höna) bland framdragna kartonger med udda vantar, för små gummistövlar och dammråttor som flyger runt. Sen blir alla trötta, ingen städar klart och vi beställer hämtmat. Dessutom är det ju extra viktigt att våra söner indoktrineras i att sköta ett hem så vill någon vara så snäll och skicka hit en genuspolis som talar om för min trotsiga treåring att han faktiskt måste plocka undan legot i sitt rum så att mamma kan dammsuga där utan att trampa på dom?? 😉

 8. wodinaz skriver:

  ottergren: Det handlar inte om att ”lösa problemet” utan att ingjuta skräck och oro i befolkningen. Folk skall gå och vara oroliga för att använda vissa ord, oroliga för att bete sig på vissa sätt; ”synliggöra” etc. betyder att få folk att neurotiskt och misstänksamt gå att tänka på vardagsdetaljer och få emotionella upphängningar. Detta är bl.a. syftet det politiskt korrekta minfältet — psykisk terror. Tro aldrig på att de i någon som helst mening vill väl, försöker lösa något reellt existerande problem etc. PK:s syfte är att utrota den västerländska kulturen och de västerländska folken.

  Två, i sammanhanget, utmärkta artiklar:

  ”The Origins of Political Correctness” http://www.academia.org/lectures/lind1.html

  ”Frankfurtskolan och 68” http://atland.motpol.nu/?p=291

 9. Adam Weisshaupt skriver:

  ”The Obama Deception”

 10. Karl skriver:

  Norrbaggarna har gjort bort sig med fredspriset, det är bara att konstatera.

  Ahlbergs text får en att undra om S kvoterar in utvecklingsstörda, jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt eländet…

 11. Lennart W skriver:

  Gått vilse Adam? Prisonplanet och Infowars?? Får ju t.o.m. gensuvetenskap att verka vettigt, vilket verkligen inte vill säga lite.

 12. Nordbo skriver:

  Alexander Solsjenitsyn skrev någonstans om att studenterna i Sovjetunionen inte kunde tala om Marxismen utan att få något hånfullt i rösten. Jag minns inte vilken tid det var han beskrev. Om det var när han var student eller om det var senare. I vilket fall som helst så ligger Ryssland långt före oss. De har lämnat den ideologin bakom sig sedan länge.

  Vi har istället byggt ett nytt Sovjetunionen som vi kallar EU. Och vi är fortfarande under det Marxistiska oket genom genuserier och ”politisk korrekthet.”

 13. Lennart W skriver:

  Nordbo, i Sovjetunionen skulle en regimkritiker som Tanja drabbas av att KGB kom en dyster natt och förde bort henne för 20 års hårt straffarbete i Sibirien. Om hon inte rent av hade dödats direkt som man gör numera med många journalister i den gamle KGB:aren Putins Ryssland. Kort sagt, har jag inte sagt åt dig milioner gånger att inte överdriva så förbannat? Varken EU eller Sverige är ett dugg som Sovjetunionen. Även om det här genusueriet är ett jävla skit som vi har baxat ända hit.

 14. Erik skriver:

  Lennart W: Javisst, hemliga polisen för inte bort regimkritiker för straffarbete eller döden i dagens läge men frågan är om detta är det enda krav som behöver ställas. Personligen tycker jag det är att lägga ribban väldigt lågt.

 15. Lennart W skriver:

  Erik, för låg ribba för vad? Tycker folk har alldeles för lätt att jämföra med Hitler osv när det är alldeles opåkallat. Vad ska man då jämföra med när det verkligen är illa? Tror iaf att sanslösa överdrifter inte gagnar någon sak, tvärtom. Inte från vår sida. Sånt är det ju den andra sidan som står för, som att alla svenska män är talibaner osv.

 16. Kristian skriver:

  ”genusperspektivet med tydligt vetenskaplig grund” – Håller med Erik: does not compute.

 17. Nordbo skriver:

  @Lennart

  Jag ser en hel del likheter mellan Sovjetunionen och EU. Båda är tex centraliserade teknokratiska konstruktioner som likriktar ett område stort som ett imperium.
  Men det är sant att repressionen inte tar sig samma uttryck i en mjukt totalitär stat som Sverige och i en hårdför variant som det gamla Sovjetunionen.

 18. Erik skriver:

  Lennart W:

  Jag menar för låg ribba för vad vi kan förvänta oss av ett land eller en sammanslutning länder som skall stå för liberala demokratiska och individuella ideal. Att kunna säga ”vi gör inte exakt samma som de värsta exemplen i historien” är liksom inte är nåt argument för att vad man gör därmed är toppen – Det är mer motsvarigheten av en våldsam rånare som anser sig själv vara en mönstermänniska och god förebild för att det finns personer som begått fler och grymmare rån.

  Avslutningsvis vill jag påpeka att de värsta exemplen (de värsta mördarna) i historien inte alls började med att mörda och fängsla från första början (det krävs alltid något att ursäkta mördandet med FÖRST) och även under den tid de mördade och fängslade så var det inte de enda de gjorde mot folk. Faktum är att de övergrepp de värsta diktaturerna utsatte majoriteten av befolkningen för inte var mord eller straffarbete (då hade de inte haft någon befolkning kvar) utan social kontroll. Läs lite om vilka åtgärder som exempelvis tyska staten införde mot de grupper man planerade att mörda INNAN man genomfört några våldshandlingar.

  Där är inte likheterna mellan vad som inträffar idag och vad som inträffade då överdrifter, där är likheterna bara rena obestridliga fakta. Jämför hur man sade det var ok att diskriminera judarna för de hade makt och pengar och hur man idag förespråkar att diskriminera män för de har makt och pengar. Du säger det är en överdrift. Jag frågar dig, vad är skillnaden i vad som förespråkas förutom a) att det idag är en annan grupp som man tycker har för mycket pengar och makt och b) idag så säger man inte öppet att grupperna borde leva mer åtskilda, man bara antyder det.

  Förklara gärna för mig. Varför är exakt samma argument (de har så mycket pengar) mer ok för vita män idag?

 19. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Tycker folk har alldeles för lätt att jämföra med Hitler osv när det är alldeles opåkallat. Vad ska man då jämföra med när det verkligen är illa?”

  Det där är verkligen en absurd attityd. Om vi är smartare så slipper vi ju att saker verkligen blir illa från början. Varför skulle vi vänta in att saker är värre? Är det en tävling i lidande? Är det fint att lida mer? Är det bättre att saker blir värre?

 20. J. Eriksson skriver:

  Jag är imponerad.. Hmm matematiker.. Då kanske du är lämpad att ta itu med studiet av de algoritmer som utgör människans natur (i ”reptilhjärnan”). Spelteori? Jag finner detta ämnesområde knappt ännu ens namngivet (ev. evolutionspsykologi). Rejält förbisett minst sagt (Stephen Pinker m.fl håller väl dock på). Jag tycker mig se sådana a. gång på gång. Ett visst skede en viss situation reaktionen alltid densamma, liknande överallt i världen. Exemplen är hundratals. En av dem belyste du fyndigt. Det är socialistens föreställning att han/hon äger tillträde till folks hem och plånbok. För s. känns (obs!) detta tydligen som en självklarhet.

 21. QED skriver:

  Man påminns om att Riksdagen har alldeles för många ledamöter.

 22. Lennart W skriver:

  Erik, ja varför någonsin använda nyanser i det man beskriver? Är din plan att bemöta det genomkorkade genuseriet med ännu mer korkade jämförelser och argument?? En tävling i dumb, dumber, dumbest, liksom? Kanske en variant av det aktiespekulanter kallar för Greater Fool’s Theory?? ”De är korkade, men om vi är ännu mer korkade, så kan vi lura dem att verkligen bli totalkorkade, och DÅ avvecklar vi vår position och pekar finger på hur totalkorkade de är!” Nice plan. Är det det du kallar smartare?

 23. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, ja varför någonsin använda nyanser i det man beskriver?”

  Nej vad är detta? Sedan när har jag sagt man aldrig någonsin skall använda nyanser? Jag måste ha blivit förväxlad med någon annan som tycker att använda samma teori på allting är en bra idé. Jag brukar säga tvärtom. Att marxism (och liknande dogmer) är skräp.

  Det jag pratat om här är dock dessa två fall (det aktuella ämnet och det exempel jag använde med rånare) inte om hela världen i övrigt. Jag har alltså inte förespråkat att vi aldrig har nyanser, jag har ifrågasatt dogmen att det är absolut livsnödvändigt att alltid ha nyanser oavsett vad man diskuterar, oavsett syftet och oavsett effekterna.

  Dvs jag har ifrågasatt nyanser som ideologi och nyanser som naivt oansvarigt självändamål som aldrig någonsin behöver motiveras för att det blivit en dogmatism i sig. Därmed har jag svurit i kyrkan hos personer som i regel hävdar sig inte vara troende.

  ”Är din plan att bemöta det genomkorkade genuseriet med ännu mer korkade jämförelser och argument??”

  Min plan är att bemöta genuseriet precis som annan dogmatism. Jag ser inte genuseriet som ett särfall i sig utan jag ser genuseriet som den senaste versionen av att tvinga på oss samma dogmatiska (du måste så för vi säger det) mentalitet som råder när man ifrågasätter brist på nyanser med motiveringen det saknas nyanser och ”sådana måste finnas, det är bara så”

  ”En tävling i dumb, dumber, dumbest, liksom?”

  Tvärtom, jag förespråkar avskaffande av dogmatiska perspektiv till förmån för nyttoanpassade perspektiv. Jag har aldrig sagt vi aldrig skall använda nyanser. Jag har sagt att vi inte alltid och helt utan orsak skall dra in nyanser i allting för att tillfredställa emotionella behov för att känna oss goda.

  Mitt argument mot genuseriet är inte metoden i sig. Mitt argument mot genuseriet är att det är som att försöka bota benbrott med penicillin. Det är inte att penicillin är värdelöst. Det är att penicillin är inte en universalmedicin som skall användas på benbrott. Nyanser i jämförelser är likadana. Det är löjligt att hävda att nyanser nödvändigtvis är en bra idé i detta exempel.

  Hittills har nyanserna som redan råder resulterat i passivism och politisk korrekthet. Medan bristen på nyanser i genuseriet haft exakt motsatt effekt.

  Jag vet inte. Det kanske bara är jag som tycker det skulle vara smartare att ta efter genuseriet i metod och få en annan slutsats än att använda en annan metod och få precis alla slutsatser man kommer fram till ignorerade för att publiken inte lyssnar på kyrkans påbud det är nyanser de skall ge respons på?

  Är den sanna humanismen att följa teorin eller är den sanna humanismen kanske att titta på människor i verkligheten?

 24. Helena Palena skriver:

  Tanja: Så idog du är. Vill bara ge dig en eloge. All denna jämställdhet skulle vara onödig om man bara gav kvinnan samma värde i Bibeln. Då skulle det vara klart. Det måste vara mycket skattepengar som går åt till att dona meda alla projekt du visar på. Herre Gud va´dyrt det måste bli.

 25. QED skriver:

  Nytt utspel av Göran Hägglund om den vänsterradikala åsiktseliten

  ”Denna elit förstör det offentliga samtalet med nonsens och kommissariefasoner”

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1740757/hagglund-till-ny-attack-mot-eliten

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  m – det där med skyddskäsderna kan inte vara det dummaste du hört på länge! Vad sägs om gensupersopektiv på slutförvaret av använt kärnbränsle? 🙂
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/10/genusaspekter-pa-slutforvaringen-av-anvant-karnbransle/

  (och uppföljaren: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/13/ingen-panik-i-genusfragan/ )

  Jag ska inte ge fler exempel så att inte din hjärnblödning förvärras! 🙂

  Frodi, hur ordnar man det – är det inte bara att lägga in en länk till min blogg på Facebook eller var du vill? (jag själv använder inte Facebook).

  JS – gör det!

  Grodan Boll, ja du har rätt! Men inget från dem (Ohly mfl) förvånar ju längre vad gäller genusfrågan. Det fanns många, många motioner. jag får väl göra en uppföljare snart med resten då! 🙂

 27. Jax skriver:

  Nordbo.

  När jag läser dina inlägg kom jag ihåg att du faktiskt inte tagit tillbaka din utmaning till duell.

  Enligt dig är Sverige en ”repressiv, mjuk, totalitär stat”. Finns det någon stat som, enligt dig, är annorlunda och bättre? Vilken är din mönsterstat på jorden?

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag hoppas verkligen inte du får bestående men på hjärnaktiviteten – jag uppskattar dina kommentarer, du har varit med ända sen bloggstarten ju!

  Ha ha, ja ”Genusperspektivet med tydligt vetenskaplig grund” är det mest absurda jag hört på länge. Betyder det att biologer och läkare får komma till tals då eller? Knappast. Den vetenskapliga grunden kallas marxism och likriktningsideologi. Och så måste man som du mycket riktigt påpekar komma åt struktuuuuuuuuuuuuurerna (skapade av män och för män)! 🙂 Det som behövs i det här landet är skyddskläder mot statlig indoktrinering. Erik, kan du inte öppna en avindoktrinerings-klinik?

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Ottergren, genuspoliser kan beställas här, i databasen Greda (Gender Researchers Database), finns till och med en matematiker i den ;-): http://www.genus.se/resurser/databasen-greda/

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, ””synliggöra” etc. betyder att få folk att neurotiskt och misstänksamt gå att tänka på vardagsdetaljer och få emotionella upphängningar.” Tack för klargörandet av begreppet ”synliggöra”! 🙂 Dessutom betyder det att pumpa statskassan på pengar för att skriva nonsens-utredningar som aldrig kommer fram till något (jag har ju läst ett antal nu…) och de avslutas alltid med att ”här behövs mer forskning” SAMTIDIGT som man ändå ska MASSIMPLEMENTERA SPEKULATIONERNA i den aktuella utredningen.

  Typ, ja vi vet inte om den här metoden fungerar vad gäller hjärnoperationer – det behövs verkligen mer forskning på området. Men tills vidare vill vi ändå be om ett litet anslag för att få utföra denna lilla hjärnoperation på halva befolkningen. Hmmm… med tanke på sakernas tillstånd – är det kanske detta som redan hänt? Varför skulle annars folk gå på genustramset? Måste vara någon som systematiskt gjort ingepp i folks hjärnor, dock måste de ha missat mig och mina kommentatorer, som tur är.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, intressant, ska kolla. Synd att filmen är 1 tim och 53 min. Får spara den till helgen…

  Karl, ”Ahlbergs text får en att undra om S kvoterar in utvecklingsstörda” – ja men där har vi det! Vad smart du är, så måste det vara, att jag inte tänkte på det! 🙂

  Lennart W,
  vad är Prisonplanet och Infowars – är det från Adams Youtube-film? (Har inte hunnit kolla än).

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ja skillnaden är ju att man i fd Östeuropa (jag menar innan -89) visste att man levde i en tankediktatur, medan man (iaf alltför många) i väst fortfarande inte förstått att man gör det. Det är ju ganska smart att väva in åsiktslikriktningen i vackra tal om ”demokrati” och ”frihet”, liksom ”allas lika värde” och ”jämställdhet”. Dessa begrepp definieras efter behag och innefattar vissa tillåtna åsikter, och folk köper det – för vem vill känna sig som en dålig människa? Den som tex inte omfamnar allt med epitetet ”genus” anklagas omgående för att vara ”emot jämställdheten”. Orden missbrukas för att legitimera den politiska dagordningen.

  Östeuropéerna skrattar åt oss!
  Och förundras. Var det detta som var friheten och demokratin i väst? Mitt sunda förnuft kommer intressant nog från mina morföräldrar i Bulgarien där jag tillbringade mina sommarlov både före och efter -89. Där himlar folk med ögonen bara de hör ordet ”demokrati”, så är det. Så där kommer man inte att kunna hjärntvätta folk genom att använda dessa begrepp. Dock kan man (som tex EU gör) köpa dessa folks röster för pengar….

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Nordbo, i Sovjetunionen skulle en regimkritiker som Tanja drabbas av att KGB kom en dyster natt och förde bort henne för 20 års hårt straffarbete i Sibirien”. Ha ha, är jag verkligen så hemsk? 🙂

  Visst fungerar det inte så här, istället gör man på andra sätt för att tysta kritik, och detta beror på att konceptet är helt annorlunda här och idag – nämligen så är ju grundbulten demokrati och frihet (inte proletariatets diktatur och där det uttryckligen var ok om 90% av befolkningen dog så att 10% kunde få uppleva kommunismen), då kan man inte gärna springa runt och döda folk eller sätta dem i arbetsläger. Det vi har nu är bättre på vissa sätt (jag slipper ju åka till feministiskt arbetsläger) men värre på andra. Med det eviga mantrat om demokrati och frihet så försöker man framställa motståndare som om de slåss mot väderkvarnar. Det är därför jag tar upp konkreta saker, som inte går att förneka. Sedan är det upp till var och en att själv bilda sig en uppfattning, jag bara citerar genusvetarnas egna (ofta statligt beställda) dokument.

  För övrigt så vet vi inte vad genuseriet kommer att leda till på sikt. Vem vet om det i framtiden inte blir förbjudet i lag att förneka att könet är en social konstruktion? Som jag redan tagit upp så står i SOU 2006:75 (”Jämställdhet i förskolan”) att ”Den nordiska synen är dock att kön är en konstruktion” (sid 55 här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf ) (i samband med kritik mot jämställdhetsarbetet i Skottland och Belgien). ”DEN NORDISKA SYNEN” – när fastställdes det, över våra huvuden, liksom? Och vad innebär det i praktiken? Jo, detta har blivit ett vedertaget faktum varpå alla statliga utredningar bygger och därmed i förlängningen all realpolitik. Det finns alltså inget utrymme att ifrågasätta detta ”faktum”, och då spelar det ingen roll ATT JAG FÅR MAIL FRÅN HJÄRNFORSKARE PÅ KI som instämmer i min kritik kring att genuseriet är rena vansinnet och i högsta grad dessutom människofientligt. Genusvetarna befinner sig i ett psykotiskt tillstånd av storhetsvansinne.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Sånt är det ju den andra sidan som står för, som att alla svenska män är talibaner osv.” Ja men betänk att ur ett svenskt jämställdhetsperspektiv med dess fixering vid yttre attribut, färger etc, så är talibaner ”mer jämställda” än svenska män eftersom de bär klänning! Typiskt Schyman m fl att inte vara konsekventa i sitt tänkande. 😉

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W och Nordbo, angående er kontrovers kring jämförelsen mellan Sovjet och EU, så finns en video här. ”Vladimir Bukovsky spent many years in Russian labour camps and psychiatric prisons for defending human rights. He came to Britain in 1976. He lectures and writes on the old Soviet system and the EU.”

 36. Nordbo skriver:

  @ Tanja

  Ja, jag hade mycket kontakt med Ungern tidigare. Det ser likadant ut där. Folk hade höga förhoppningar på den västerländska demokratin och den fria marknaden. De hade lyssnat på propagandan i Radio Free Europe och Voice of America och trodde att allt skulle bli mycket bättre. Men det blev det inte, annat än för ett fåtal.
  Vladimir Bukovsky var precis vad jag tänkte länka till nu. Du förekom mig. 🙂

  @Jax

  Jag är alltid beredd att duellera. 🙂

  Det finns ingen mönsterstat på jorden. Jag tror inte på utopier. Men jag anser att ett stort problem är att man centraliserar makten nästan överallt. Jag vill ha raka motsatsen: decentralisering. Levande och självstyrande lokalsamhällen är min melodi.

 37. Lennart W skriver:

  Tanja, infowars.com och prisonplanet är två sajter som flashas i filmen och uppenbarligen är ansvariga för den. Båda drivs av Alex Jones, en figur som bl.a. gjort sig känd för att hävda att det egentligen var GW Bush som både planerade och genomförde attackerna mot bl.a. WTC 11 sep 2001. WTC sprängdes med ”controlled demolition”. Se ”Loose Change” som finns på nätet om du vill veta mer om vad jag talar om. (Varning dock för att den är ett riktigt sömnpiller.) Fullständig dårpippi om du frågar mig, och det är verkligen inte för att jag skulle älska GW Bush. Nu är det iaf tydligen nästa president som är måltavlan för samma konspirationsteoretiker.

  Missförstå mig inte. Konspirationer finns ju uppenbarligen, som t.ex. det här genuseriet… Men någon måtta får det faktiskt vara på hur paranoid man får vara, IMHO.

  Hmm… Skulle inte du ha matteföreläsning idag? Hade vaga planer på att titta in, men nu, lite för sent, hittar jag inte någon info om vilken sal ni är i. Har ju ingen lust att irra runt och leta i hela Kräftriket. Men det går säkert bra för dig ändå, utan bråk-makare som mig. (Bråk = 2/3, 11/12, 7/2 …)

 38. Lennart W skriver:

  Bulgarien? Trodde väl du hade något påbrå från någonstans åt det det hållet. Var en månad där som ung på internationellt pionjärläger, ett par år innan

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  J. Eriksson, ja att göra en trovärdig modell av den mäsnkliga naturen vore en intressant uppgift! 🙂 Då hade vi kunnat avfärda genusvansinnet direkt. Iofs försöker medicinarna förklara saker & ting för genusvetarna, men de är inte mottagliga för vetenskap. Se tex Hesslows diagram i detta inlägg, plus länken till hans artikel (”Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen”) precis ovanför bilderna: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/19/de-farliga-olikheterna/

 40. Lennart W skriver:

  Varför sändes det iväg? Hur som…

  Pionjärläger var det iaf, ett par år innan systemet föll. Dock faktiskt inte i egenskap av kommunist, om man ska vara lite noga, utan som representant för en fredsorganisation. Hmm… OK, var nog inte så mycket bättre. Skyll det på ungdomlig naivitet, som dock genast botades lite när invigningen till ”fredslägret” bl.a. bestod i att inkallad bulgarisk militär sköt i luften med sina kalishnikovs, och ännu mer så efter under det kubanska ungdomarnas hattal mot USA.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – instämmer! De tycks ju inte heller närvara vid voteringarna som de senaste dagarnas nyhetsrapportering visar.

  Helena Palena, tack för uppmuntrande ord! 🙂 Ja, jag funderar på att i mån av tid ta och räkna ihop kostnaden och låta trycka flygblad, eller åtminstone presentera det i ett blogginlägg, inför nästa val!

 42. Bitte skriver:

  Nu blev jag mer än lovligt sömnig. Inte av ditt inlägg, för det är som alltid enastående uppiggande att läsa dina briljanta och intelligenta analyser av den genushysteri som tycks ha fått varenda politiker att tappa huvudet. Men av alla dessa tramsmotioner som absolut inte har någon relevans i verkligheten utan som enbart produkter av strävan efter politisk korrekthet. Är detta vad våra politiker pysslar med när vi tror att de arbetar? Då är det sannerligen inte konstigt att tiden är ur led…

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jaha vilken telepati! Du skriver. ”Det finns ingen mönsterstat på jorden.” Men min blogg då!!?? Som en liten virtuell modell på ett mönstersamhälle. 😉

  Lennart W,
  jo jag skulle det men min dotter blev sjuk så jag har försökt hela dagen att möblera om schemat med andra inblandade men kursansvarig är i Mauretanien visst, och det har inte funnits någon som kunnat rycka in med så kort varsel – således är det inställt idag. Jag kommer dock att hålla den ett annat datum istället och kan meddela dig det när det är bestämt med kursansvarig. Tur du inte åkte in i onödan då… Går aldrig att planera för sådant här, och då föreläsningen är öppen kan man inte meddela besökarna i förväg, varför det brukar gå att byta dag med annan föreläsare – något som tyvärr inte gick idag. Har verkligen skuldkänslor för detta…

  Jo, konspirationer finns det gott om, t.o.m. en som gick på TV om att månlandningen var en bluff, ha ha 🙂 Sund skepsis är bra, men att svänga över och tro att ALLT är ett resultat av genomtänkta konspirationsplaner är inte rimligt. Vad som än händer i världen så påverkar det alltid någon på ett negativt sätt och man kan alltid göra efterhandskonstruktioner om hur, och varför, allt var planlagt osv osv, men då överskattar man nog de människor man talar om. Men den där Obama-filmen får jag ta och se i helgen, kommer inte att hinna det innan dess. Jag antar den kan handlar om hur han kom till makten, vilka krafter och människor som låg bakom och hur det gick till, och varför osv. Men vem som än blivit vald hade man kunnat göra en sådan film. Givetvis har olika grupper olika intressen de lobbar för och mer eller mindre fula metoder. men nu vet jag som sagt inte vad filmen handlar om och kan inte uttala mig.

  Pionjärläger!? 🙂 Jaha, själv har jag bara varit där på somrarna med min lillebror eftersom min mamma är bulgariska (och pappa svensk – de träffades som radioamatörer på 60-talet). Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om hur stor skillnaden är mellan dessa länder vad gäller mentalitet, men nu hinner jag inte det för det blir en meter långt. Iaf så TROR INGEN MIG DÄR när jag berättar om genusvansinnet här hemma! 🙂

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Bitte, ja det är detta vi betalar våra politiker för, åtminstone vissa av dem. Jag tror jag ska skriva en sådan där motion själv och skicka in, ha ha 🙂 jag kan ju genusspråket utan och innan nu!

  ”Men av alla dessa tramsmotioner som absolut inte har någon relevans i verkligheten utan som enbart produkter av strävan efter politisk korrekthet”. Nja, dessvärre så blir det en relevans i verkligheten av dessa utspel. Nu har motionerna just lämnats in men när de behandlats kan man kolla på hur diskussionen gått i kammrens protokoll, som läggs upp på riksdagens hemsida. Jag får ta och följa upp några av dem! 🙂

 45. […] HÖSTENS GENUSMOTIONER! « Tanja Bergkvists Blog tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/11/hostens-genusmotioner – view page – cached Hur kunde Obama få Nobels fredspris? Han för ju två krig, medan till exempel jag bara för ett krig – mot genusvansinnet – och dessutom med tämligen fredliga metoder genom att skriva några… (Read more)Hur kunde Obama få Nobels fredspris? Han för ju två krig, medan till exempel jag bara för ett krig – mot genusvansinnet – och dessutom med tämligen fredliga metoder genom att skriva några blogginlägg då och då, så hur kan han vara mer kvalificerad än mig? Vansinne! Och om vi ska prata om skadade så har inte ens mina antagonister tagit skada, utan snarare mina sympatisörer som uppgett att de fått alltifrån hjärtklappning till andnöd och yrseltillstånd av vissa avslöjande genusinlägg. Om jag botar dem genom att avskaffa de mest absurda inslagen av genusvansinnet utgår jag ifrån att jag får Nobelpriset i medicin nästa år. Och fredspriset givetvis. Kanske ekonomipriset också med tanke på hur vår statsbudget kommer att ändra karaktär när man slutat pumpa in pengar i genusvansinnets propagandamaskineri. Vi borde ha en folkomröstning i genusfrågan, varför går inget parti till val på det? Och apropå folkomröstningar så undrar jag liksom man gör i denna artikel när ska Irland få rösta en tredje gång, och om man inte kan ta efter metoden i Sverige att få rösta om efter ett riksdagsval om det visar sig att folk ”inte förstod vad de röstade på”. För detta måste uppenbarligen vara fallet när man betänker innehållet i höstens motioner nedan (som man kan finna genom att söka här) alla inlämnade under första veckan i oktober 2009. (Read less) — From the page […]

 46. Lennart W skriver:

  Tanja, min månad där, vid Svarta havets strand i närheten av Varna var verkligen en upplevelse. Lärde förstås också känna en del bulgarer, t.ex. min tolk som skällde ut mig en gång för att jag var oförskämd som inte uppmärksammade henne tillräckligt som kvinna. Alltså, det gjorde jag nog, för hon såg verkligen inte illa ut, men det hon var missnöjd med var att jag inte öppnade tillräckligt med dörrar och så. När hon sa ”emancipation” (dvs för kvinnor) lät det som ett svärord…

  Jo då, jag kan nog förstå iaf lite om de skillnader du antyder. 🙂

 47. Lennart W skriver:

  Ursäkta, mamma var det visst.

 48. Lennart W skriver:

  Hmmm.. hamnade fel det där sista. Får väl lägga till något mer då så det inte bara blir fåniga snuttinlägg.

  En svensk souvenir kan jag iaf tipsa om som bulgarerna jag träffade uppskattade mycket: Carlshamns flaggpunsch! Med lite sånt innanför västen gick det sen alldeles utmärkt att kommunicera t.o.m. på tyska. Iaf kändes det så. 🙂 Engelska var det inte lika många som kunde då. Kanske var det pga DDR som tyskan var ett stort språk.

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ja men utöver dessa detaljer så handlar det om en helt annan mentalitet. Folken har ju just befriat sig från en diktatur och är mycket mer ”vakna” om man säger så. I Sverige har vi haft det lugnt länge och vi vet alla att staten bara vill vårt bästa ( 😉 ) men i fd Östeuropa har staten alltid setts med misstänksamhet – och folk tänkte själva. Hmm… Carlshamns flaggpunsch, ska ha det i åtanke nästa gång jag åker dit! 🙂

 50. Hubert skriver:

  Det blir mer och mer uppenbart att vi har för många högavlönade i Riksdagen. När man håller på dylikt så har man inte mycket att göra. Sedan kostar ju hela feminismhysterin landet oerhörda pengar i form av minskad konkurrenskraft, tillika.

 51. JEL skriver:

  Tanja,

  Keep on punching !

 52. QED skriver:

  GPs ledare 16/10 kritiserar den omtalade kvoteringen vid Lunds Universitet. Lösningen är mer genuspedagogik.

  ”Men även om det självklart är bra med mångfald inom alla yrkeskårer, oavsett om det gäller svetsare, förskollärare eller läkare är dock kvotering fel metod att åstadkomma förändring. Det som behövs är ett målinriktat arbete för att öka bredden bland de sökande.
  Kruxet är förstås att det är svårare och mer tidskrävande att försöka påverka efterfrågan och förmå människor att bryta invanda mönster, än att låta några hyfsat avancerade datorprogram fixa till statistiken.
  Men utvecklingen inom exempelvis just läkaryrket visar ju att det går. Låt vara att det nu alltså bland de sökande blivit slagsida åt det andra hållet, men även den saken kan ju rättas till med tiden. Särskilt om vi börjar påverka de unga i tid.

  Där spelar förskolans genusarbete en viktig roll – om pedagogerna får tid att ägna sig åt det vill säga.”

  http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.225540-ratt-kon-pa-ratt-plats-

 53. Adam Weisshaupt skriver:

  Lennart W
  Inte vilse Lennart:-) Man kan plocka russinen ur kakan även av infowars mm mm.

 54. Adam Weisshaupt skriver:

  Lennart W;
  Det handlar ju lite grann om att vi blir avtrubbade steh för steg, t ex om vi jämför med de situationer som är sämre och säger: – ”ah, vi har det inte så dåligt, det var värre förr med Gulag å sånt”.
  Ett exempel på detta är gårdagens program på kunskapskanalaen där vi får följa slavhandeln och dess rutter, i en sekvens så står intervjuaren på en ö i karibien och tittar ut över en gammal massgrav och säger: -” jag kan inte tänka mig att så många människor kunde dö för sockerrörens skull”.
  Hon borde ha lärt sig läxan tycker man för vad gör människor idag, jo de åker till Afghanistan för att bli dödade för oljan.
  Det vi kan lära av det här är at på kunskapskanalen om 250 år så kommer en annan journalist att påstå samma sak om en annan händelse som vi jut i realtid ej kunde se.
  Det enda som skiljer sockerrören från oljan är att nu tror vi att vi gör det för goda orsaker (även om det är möjligt att dom trodde det om sockerrören också)

 55. QED skriver:

  Kul att SvD uppmärksammade detta intressanta blogginlägg. Här är en genuskramare som följt upp det

  http://niklas-hellgren.blogspot.com/2009/10/ur-motionsfloran-lojliga-forslag-om.html

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – ja jag såg det, ha ha! 🙂

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Hubert, ja jag har sedan länge lovat mina bloggläsare att göra en beräkning av vad genusvansinnet kostat och kostar skattebetalarna! Ska göra det till våren! 🙂

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, som alltid! 🙂

  QED, ang GP-artikeln. Suck…. Varför måste de nu fixa till läkarstudenternas fördelning åt andra hållet för att det blev lite överslag. Vaaaaaarför måste allt vara 50/50. Uppenbarligen gäller denna fördelning våra folkvalda – där 50% har IQ=0 medan 50% har IQ>0. Varför måste det vara så!? ”Rätt kön på rätt plats”, vilken titel. De är inte kloka.

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, ”på kunskapskanalen om 250 år”. Om 250 år finns ingen TV längre! 😉

 60. Niklas skriver:

  ”Ja, jag såg just det, ha ha!” Skönt att se att du har kompisar, för annars är det väl rätt tomt i din ringhörna. Du är välkommen att skriva en kommentar i min blogg, men tyvärr får du nog räkna med mothugg i så fall.

 61. Adam Weisshaupt skriver:

  Tanja,
  Vad menar du? kommer TV-stationerna att stängas ner??
  Det var bara ett exempel Tanja:-)

 62. Dogdylan skriver:

  Nyhet: Bo Rothstein ger sig in i debatten om prostitution!

  http://www.expressen.se/debatt/1.1747258/sexkopslagen-borde-gora-lyxfruar-olagligt

 63. QED skriver:

  Carl Bildt passerar tydligen inte feminismcertifieringen enligt Nina Lekander på Expressen

  ”Carl Bildt struntar i kvinnors roll i fredsbyggande arbete och kvinnors rättigheter respektive problem i världen överhuvudtaget. Det menar Kvinna till kvinna i sin andra granskning av vad utrikesministern har för sig på jobbet.
  Under ett och ett halvt år nämns ordet kvinna liksom ordet jämställdhet två gånger i 240 pressmeddelanden. I tre av 22 tal förekommer ordet kvinna. I drygt 500 blogginlägg förekommer ”kvinna” vid sju tillfällen, ”jämställdhet” vid ett. Några kvinnoorganisationer har han inte träffat alls.”

  http://www.expressen.se/kultur/1.1745487/obildtad-minister

 64. Mrhama skriver:

  Det var lite lustigt att Elisabet Höglund ojjade sig över det patriarkala förtrycket i helgunderhållningen på tv i förra veckans agenda. hon debatterade Mot en annan kvinna och en tredje kvinna var moderator. Båda programledarna i Agenda (som enligt min åsikt är det bästa programmet på tv) är kvinnor. bryr jag mig om att dem är kvinnor eller tar jag deras talade ord på moindra allvar för att dem är kvinnor-NEJ! det är inte könet som är det viktiga och som genusflummarna har snöat in på. det är dem personliga egenskaperna. Skulle fler kvinnor föröka sig på att bli styrelseproffs skulle styrelserna bli mer jämställda men deet är helt enkelt inte något som lockar särskilt många kvinnor.

  Jag förstår inte vad som är problemet med att genuspersspektivet saknas i skolan. vi har fått ett modernt och jämställt samhälle utan den och det enda den påminner om är något i kommunistisk stil om att alla är jättelika och att det inte är skillnad mellan olika människor, samtidigt som man ska vara unik.

  Genusflummarna har helt enkelt hängt upp sig på att dem inte kan förstå att det är stor genetiskt variation mellan könen då storleken på en kromosm skiljer och att det resulterar i såväl yttre som INRE skillnader. Mitt råd är: det finns två kön; bejaka dem och låt dem komplettera varandra! kvinnor och män kommer även fortsättningsvis behöva varandra för att få barn.

 65. […] För övrigt, läs gärna mer om riksdagsmotioner om jämställdhet på Tanja Bergkvists blogg, här. […]

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Niklas – tvärtom är det så fullt i min ringhörna att jag inte ens hinner gå in och kommentera på din genusfrälsta blogg! 😉 Åtminstone inte förrän du gjort mitt IQ-test här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/18/ett-alternativt-iq-test/

  Kan du förresten hjälpa till att rekrytera studenter till min genuskurs Härskarteknik 7,5 hp så att jag kan starta upp den på riktigt – vill du gå den? 🙂 Här är kursplanen: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/harskarteknik-75-hp/

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, jag vet – men i framtiden kommer det bara att finnas en enda apparat: en kamera-mobil-dator-TV-miniräknare, fattar du väl! 🙂

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Det finns nämligen många andra typer av förhållanden mellan män och kvinnor som utmärks av den maktobalans som mäns större ekonomiska resurser kan ge och som är mycket mer problematiska vad gäller målet att uppnå jämställdhet. Det är inte alls ovanligt att män med stora ekonomiska resurser har permanenta förhållanden med kvinnor med betydligt mindre resurser…. Jag vidgår att det kan finnas många tveksamma fall, till exempel när parterna i ett förhållande faktiskt har sin sexuella förbindelse på ett jämställt vis även om det existerar uppenbara ekonomiska olikheter dem emellan. Detta måste naturligtvis utredas från fall till fall.” Ja – staten måste gå in och granska varje förhållande ur ett genusperspektiv! Ha ha! 🙂

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja jag såg den! Som vanligt ägnar man sig åt sk ”biologisk kroppsräkning”. Ingår inte kvinnor i formuleringar om mänskliga rättigheter och benämningen ”människor”, medborgare” osv. Undrar om de räknat antalet gånger ”män” förekommer också. Om de gjort de hade de kunnat lyfta fram skillnaden, men då det inte gjort detta tyder det på att de antingen struntat i att räkna ord som ”män” alternativt funnit att det inte nämndes oftare än ”kvinnor” och därför utelämnade detta…

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Mrhama, ”Elisabet Höglund ojjade sig över det patriarkala förtrycket i helgunderhållningen på tv i förra veckans agenda” – det har jag missat! 🙂 Jo, det är lite paradoxalt, att genusvansinnet fick genomslag långt efter att vi redan klubbat igenom formell jämställdhet. Sedan att utfallet inte är 50/50 för alla yrkeskategorier osv – det är det genusvetarna och radikalfeministerna verkar ha problem med…

 71. Niklas skriver:

  Angående ditt jätteroliga (verkligen!) intelligenstest: jag slutade rätt snart att läsa eftersom det var så förutsägbart. Och apropå intelligens – hur intelligent är det att inte kolla upp en engelsk glosa som ”smiley” utan stava den ”smily”? Inte särskilt.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Niklas vad gör du då på min blogg om du stör dig så mycket? Diskutera istället med dina egna kommentatorer på din egen blogg, om man nu kan klassa dina kommentarer som diskussionsmaterial. Men oj, du har visst noll (0) kommentarer på nästan alla dina inlägg vad jag kan se, i synnerhet är det fortfarande efter snart en vecka noll på inlägget du gjort om mitt inlägg ”Höstens genusmotioner”. Svårt att hitta folk som håller med dig kanske om att motionerna verkligen är vettiga – ja förutom motionärerna då. :-).

 73. Niklas skriver:

  Men du bad mig ju att göra ditt hemsnickrade intelligenstest. Jag ville bara ge dig lite respons på det.

  När det gäller antalet kommentarer till ett visst blogginlägg så förstår jag inte hur du räknar. Om ett stort antal av dina fans skriver ”hurra!” medan inga av mina skriver något alls, innebär det att du har större stöd för dina åsikter? Eller innebär det att inga av mina läsare håller med mig? Eh…den empirin känns lite svag. Det jag avsåg med att det är tomt i din ringhörna är att du tillhör en politisk minoritet som motsätter sig genuspedagogik i skolan, ja som anser att ämnet genusvetenskap inte är en vetenskap alls. Att detta är just en minoritet går däremot bra att belägga genom, bl.a. att studera våra riksdagspartiers syn på genusfrågor.

  Däremot måste jag tyvärr meddela dig att det ingalunda är så att det är ”politiskt inkorrekt” att motsätta sig genuspedagogik etc. Det finns ingen osynlig hand som belägger genusvetenskapens kritiker med munkavle, tvärtom finns det gott om vulgärkritiska argument i exempelvis ditt kommentarsfält. Och det är en anledning lika god som någon för mig att hålla mig borta från din blogg i fortsättningen. Den är en klubb för inbördes beundran och här förs inga diskussioner värda namnet. Tack ändå för att du har tagit dig tid att svara!

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Niklas, ”du tillhör en politisk minoritet som motsätter sig genuspedagogik i skolan… Att detta är just en minoritet går däremot bra att belägga genom, bl.a. att studera våra riksdagspartiers syn på genusfrågor.”

  Tillåt mig gapskratta! 🙂 Både föräldrar, lärare och barn har motsatt sig denna sk genuspedagogik så till den milda grad (se även utvärderingarna i SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan”) att de folkvalda sett sig nödgade att tvinga på den (tex genusutbildning för rektorer pga motsträvig personal, uppdraget har getts till Skolverket) samt locka med morötter som öronmärkta pengar.

  Väldigt få vill ha detta – det är iaf min personliga erfarenhet och bekräftas av alla de mail jag fått in på temat, av dem flera från förskolepersonal. De mail jag fått in är fler än antalet riksdagsledamöter – varför din lilla teori kring minoritet/majoritet faller platt! 😉 Och då pratar jag bara om de mail som kom in efter min första SVD Brännpunktsartikel i ämnet!

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Niklas, just det ja – och så har vi politikerna som mailat mig, som inte vill ha genustramset varken i skola, förskola eller annorstädes men som för att inte stöta sig med partiledningen tiger still. och som genusmedveten borde veta bättre än att generalisera :-): ”våra riksdagspartiers syn” – varje parti företräds av ett antal individer – som uppenbarligen har ganska olika syn i frågan. Jämför tex olika kandidater i FP som Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg. Och hur många i KD vet du som propagerar för genus i förskolan?

  Bara för att avsluta: att vara emot massimplementering av teorier som saknar verklighetsförankring är inte att vara emot jämställdhet. Synd att kvinnokampen tog sig uttryck i det som idag utgör genusvetenskap som av flera skäl tappat all sin legitimitet i flertalets ögon. De som driver på är de som är fanatiskt sålda på saken och dessutom ofta jobbar med det. För min del får genusvetarna gärna forska och ägna sig åt teoribygge – men att omvandla icke-beprövad ”vetenskap” till realpolitik är en helt annan sak!

  Så här ser tex gensuvetarnas ansökningar ofta ut:
  ”Vi har inte tillräcklig kunskap om hur denna pedagogik påverkar på sikt, därför behövs mer forskning på området” samtidigt som man vill implementera det på bred front, utan att ha rett ut de långsiktiga konsekvenserna – detta var ju motiveringen för att få ytterligare anslag.

  En liten jämföresle kan vara på sin plats:
  ”Vi vet ännu inte vilka konsekvenserna blir av den nyutvecklade hjärtmedicinen X, men vi rekommenderar att alla i befolkningen tar den redan nu.”

  What more can I say?

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Niklas, ja du har rätt att jag faktiskt bad dig göra mitt flummiga IQ-test, sorry glömde det, ha ha 🙂

 77. Adam Weisshaupt skriver:

  Tanja,
  Eller kan vi använda följande motivering för anslag:
  ”Vi behöver veta mer om hur olika rasers intelligens ser ut och behöver ett institut samt anslag för att möjliggöra denna forskning”
  Fotnot;
  En rektor Uppsala Universitet stod bakom forskningen
  Årtal: Gissa?
  Ska vi människor aldrig lära av historien?

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, sådan forskning pågår faktiskt även idag, i synnerhet i USA där etnisk tillhörighet registreras och därför använder vissa forskare sig av de stora databaser med tillgänglig statistik. Men i Uppsala har man nog lagt ner vid det här laget. 🙂

  Men IQ-måttet är ju en social konstruktion och olika kulturer definierar intelligens på olika sätt – jag har aldrig gjort något IQ-test eftersom jag anser fenomenet vara för komplext för att kunna mätas och därefter sätta en siffra på det. Vad säger det? Vad ska IQ mäta egentligen? Det som har högst överlevnadsväde? Eller om man kan vrida på en kub i tre dimensioner i huvudet? Who cares…

  Vad som bekymrar mig desto mer är att genusvetenskapen är en social konstruktion – och enligt dess eget sätt att se på saken så borde den sakna existensberättigande, eller åtmintone vara av ondo, eller?

 79. Adam weisshaupt skriver:

  Tanja,
  Maximifieringseffekt är vad människan efterstävar, det blir dock fult när man går på ras eller kön.

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, ja – det hade ju tex inte varit kul om min IQ hade ifrågasatts bara för att jag är kvinna! 😉

 81. Adam Weisshaupt skriver:

  🙂
  Du är för klok…

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, och dessutom har jag ju tydligen ”internaliserat den manliga maktordningen”, så jag vet inte vilket kön eller genus jag tilllhör i Genusland. Hoppas någon kunnig och kompetent genusvetare kan utreda detta med sin medicinska expertis. Jag har inte tillräckligt hög IQ för att reda ut det själv. Jag kanske utgör ett helt nytt kön!? 😉

 83. Lennart W skriver:

  Tanja, jag har precis samma skepsis mot IQ-begreppet som du. T.ex. pga själva upplägget för såna test. Är ju t.ex. inte alls så att de n första talen i talföljd specificerar en unik fortsättning. T.ex. givet 1, 1, 2, 3, 5 skulle nästa tal kunna vara 8 som i Fibonacci, men också 7 enl. partitionsfunktionen. Vilken är rätt? Svar: det som testkonstruktören vill ska vara rätt.

  Chris Langan är iaf en kille som har en bra förmåga att komma fram till precis de svar som är rätt enl. testkonstruktörerna. IQ>195 gör honom sannolikt till världens smartaste man (1 på > 8 miljarder, med normalfördelat IQ med medel=100 och stdavv=15). Video med intervju (del 1 av 3). Hans revolutionerande (?) teori om universum: CTMU

  Ang. kuben, visste du att rekordet för att lösa en 1x1x1 kub är 0.13 s? Videobevis!
  Lösning steg för steg 😀

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Intressant Lennart – kände inte till det där med Langan!

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Intressant Lennart – kände inte till det där med Langan!

 86. […] När lika möjligheter blev 50/50 […]

 87. […] grundsyn som ofta förutsätter många av de postulat som den vill bevisa. Dessa postulat används även för rent politiska syften då argumentationen i en genusavhandling numera är av sådan […]

 88. […] Tanja Bergkvist har dock i sitt inlägg om Genusmotioner hittat ytterligare en dold innebörd i kodo… […]

 89. Marek Babinski skriver:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: