Grattis skattebetalare – del 2

Axess nr 8 om Murens fall

Axess nr 8 handlar om Murens fall

Tänkte först bara tipsa om min senaste krönika, ”Våra egna åsiktspoliser”, i Axess Magasin nr 8 med temat När muren föll. Min krönika brukar hamna på sidan 60 men denna gången blev det visst sidan 58. Jag förklarar bland annat varför vi i Sverige fortfarande inte har några indoktrinerings- och omskolningsanstalter i stil med Gulag vad gäller genusfrågan, och det beror givetvis på att man löst problemet mycket smartare, nämligen genom att inhysa våra genuskommissarier i alla redan befintliga myndigheter. Denna pågående infiltration kallas för ”jämställdhetsarbete”. Skulle någon missa ”genusperspektivet” i något enda sammanhang, tex om man brer sin frukostsmörgås på ett könsstereotypt sätt, eller offentligt och i syfte att uppvigla befolkningen ifrågasätter könsmaktsordningen eller påpekar att könet möjligtvis inte uteslutande är en social konstruktion, blir man i sann demokratisk anda erbjuden att gå en kurs i genus och jämställdhet där man får lära sig allt om härskartekniker, hegemonisk maskulinitet och trettiofjärde vågens feminism för 3000-talet (svenska genusvetare har ju kommit betydligt längre än alla andra länders dito) för här sätter vi minsann inte folk i arbetsläger eftersom det är mycket roligare att gå på bidrag, i synnerhet genusbidrag.

Och det är just några intressanta gensubidrag jag tänkte ta upp i detta inlägg, som är en fortsättning på Grattis skattebetalare! där jag radade upp några genusprojekt inom området utbildning och skola som beviljats medel från Vetenskapsrådet (som ju har av regeringen öronmärkta pengar som ska gå specifikt till genusprojekt). Här är några mer blandade projekt:

* Genusaspekter på kriget mot terrorismen fick 56.700 för att under 2009 undersöka: ”Inledningsvis analyseras händelseutvecklingen efter terrorattentaten den 11 september 2001 ur ett genusperspektiv, utifrån tidigare forskning omkring krig och genus… Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv på traditionen om rättfärdiga krig, i form av ett genusperspektiv, visas hur rättfärdigandet av krig bygger på vissa kulturella föreställningar om genus…”

Hur görs djur i SVT:s naturprogram?

Hur "görs djur" i SVT:s naturprogram?

* Hur görs djur? Biologi, sexualitet, kön och ”ras” i SVT:s naturprogram fick 1.7 miljoner för att under 2007-2009 undersöka följande: ”Vilka strömningar, teorier och resultat från biologisk forskning om kön, sexualitet, ras och art används och dramatiseras i naturprogram i svensk TV?… 2.Hur produceras och reproduceras (mänskliga) föreställningar om natur, kultur, kön, sexualitet och reproduktion i skildringarna av djurens liv? Och vad får det för konsekvenser för våra uppfattningar om ”naturligt” och ”onaturligt” vad gäller dessa kategorier? 3. Hur etnifieras naturen, djuren och de människor som avbildas i naturprogrammen? Hur representeras ”svensk” natur och ”svenska” djur och människor i förhållande till exempelvis ”afrikansk” natur? Hur konstrueras ”ras” i förhållande till ”art”?

* Genusspel: Intersektionalitet i datorspelskulturen fick 1.7 miljoner för att under tre år (2006-2008) ta sig an följande: ”I en översiktlig analys av spelindustrins manliga norm är det tydligt att den långt ifrån inkluderar alla män. Den maskulinitet som dominerar spelkulturen är framför allt heterosexuell och vit. Den feministiska diskussionen har sedan slutet av 80-talet dominerats av insikten att genus inte kan förstås isolerat från andra grundläggande identitetsaspekter som klass, etnicitet och sexualitet. Det här projektet vill studera genus i datorspel i termer av intersektionalitet, dvs det utforskar de andra identiteter som korsar, samverkar och ger mening åt konstruktionen av genus i och genom spel. Syftet med projektet är alltså att utifrån en bred ansats som inbegriper produktion, innehåll och konsumtion av datorspel studera hur genus konstrueras i och genom datorspel ur ett intersektionalitetsperspektiv.”

* Genus och kulturella förändringar i urban spansk miljö fick 1.3 miljoner för att under två år (2004-2005) undersöka: ”Hur gick det sedan? Genus och förändring i en spansk storstad… Hur konstrueras genus idag? ..- Vilka aspekter av genusordningen tenderar att förändras mest resp minst? Vilka delar av det sociala livet organiseras med hjälp av genus och hur motiveras detta? Hur symboliseras genuskategorierna och hur konstrueras deras respektive egenskaper?… En helhetsbild eftersträvas, men temat sexualitet kommer att vara centralt, då sexualitet och genus är nära sammankopplade, särskilt i Spanien.” (sic!)

* Genusperspektiv på historiska landskap fick 150.000 för att under 2005 ”analysera svenska historiska landskap utifrån ett genusperspektiv och därmed kunna göra en mer befolkad historieskrivning av landskapet. Syftet är att göra en genusanalys av det historiska landskapets rum och platser, dvs att analysera hur de har använts, värderats, förändrats och utformats, utifrån ett genusperspektiv.”

Naturvetare är ovana vid vetenskapsteori- och kritik

Naturvetare är helt ovana vid vetenskapsteori- och kritik

* Natur/kultur och gränsöverskridande möten fick 10.8 miljoner för att under 2006-2008 ”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas… Vi måste kommunicera med och lära av varandra för att kunna gå vidare i den teoriutveckling som är helt nödvändig inom genusteori.”

* Den ideologiskt konstruerade kroppen. Förhållandet mellan verklighetsuppfattning och värdering av kön får 2.25 miljoner för att under 2003-2005 undersöka kön och verklighetsuppfattning: ”Frågor om vad som är verkligt eller inte är viktiga frågor. Inte minst eftersom de har att göra med vilka värderingar som råder i en viss kultur, religion eller samhälle. För att vi normalt ska räkna något som viktigt eller värdefullt måste vi också räkna det som verkligt… Varför vi bedömer vissa saker som verkliga och andra inte är beroende av det sammanhang där man räknar det som verkligt eller inte. Det vill säga, redan innan något bedöms vara viktigt eller värdefullt på grund av att det är verkligt, har det bedömts vara viktigt nog att anses vara verkligt. Projektet kommer att undersöka dessa samband mellan verklighet och värdering speciellt när det gäller hur vi ser på kropp och kön. Viss nutida forskning kring genus och kön vill betona att vårt kön och till och med vår kropp inte bara är något biologiskt givet en gång för alla. Det är istället så att vårt kön och vår identitet konstrueras i det kulturella och språkliga sammanhang där vi befinner oss. På ett liknande sätt finns det inom religionsfilosofin tankar om att Gud inte existerar oberoende av våra tankar om Gud, utan är en mänsklig konstruktion… Genom att klarlägga och kritiskt granska de grundantaganden kring verklighet och värde som ligger bakom uppfattningar som berör människors religiösa, kroppsliga och könsbestämda identitet, möjliggörs nya sätt att diskutera och hantera dessa problem.”

Framtidens jämställdhetspiller?

Framtidens jämställdhets-piller?

Och här har vi det senaste pressmeddelandet från Nationella Sekretariatet för genusforskning: Miljoner till genusforskare från Riksbankens Jubileumsfond. Här är ett genusprojket som är extra intressant: ”Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet beviljades stöd till projektet ”Sexualitet i hjärnan – hjärnforskning, medier, kunskapsproduktion”. Ser vi en ljusning i sikte eller är det genusvetarna som ska ifrågasätta hjärnforskarnas kunskapsproduktion och hur medierna sprider den? De andra genusprojekten är ”Efter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel: erfarenheter, praktiker, diskurser och jagets förändring”. Någon succé kan man väl knappast tala om här, men detta ämne är föremål för ett annat blogginlägg, som dessutom faller utanför genusfrågan (dock inte för genusvetarna – där allt har med genusordningen att göra), men det oroar mig lite att genusvetare är intresserade av jagets förändring vid intag av psykofarmaka. Jag hoppas att min oro är obefogad. Man ska nog hålla ett öga på de ”tvärvetenskapliga projket” som genusvetarna initierar för att kommunicera och ”problematisera” genusperspektivet till andra forskningsområden. De övriga två projekt som nämns är  ”Det icke tänkbara och det ständigt fruktade. Begär mellan kvinnor som motiv i svensk skönlitteratur 1900-1930” (låter ju inte så farligt) samt ”Tolerant, bejakande och jämställd. Ungdomsmottagningar i flerkulturella miljöer som redskap för sexuell integration”. Vad är ”sexuell integration”!? Detta måste vara något nytt banbrytande forskningsområde som vi skattebetalare ska bekosta.

Bygge av genusmedvetet intelligent system

Hälsobygge av genusmedvetet intelligent system

Genusprojekt finns givetvis överallt, här har vi tex det Vinnova-finansierade projektet ”Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system – Tillämpning hälsoteknik” utan närmare förklaring på innebörden av genusperspektivet, så jag kan tyvärr inte återge några detaljer. Det enda som framgår är som ni ser att studiet av genusperspektivet på intelligenta system kostar 4 miljoner under åren 2008-2011. Och inte heller någon information om genus på projektets hemsida på Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik i Högskolan i Halmstad. Ett annat projekt är ”Kvinnors pendling ur ett mobilitets-och genusperspektiv”: ”Projektet fokuserar primärt kvinnors arbetsresor då arbetsrelaterade förhållanden är viktiga för att öka jämställdheten mellan könen. Kvinnor har genomsnittligt betydligt kortare arbetsresor än män (räknat i avstånd), vilket leder till en kortare geografisk räckvidd på arbetsmarknaden.” Kommentar överflödig…

Och givetvis ska vi ha genustänk i försvaret, här ett projekt vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI: ”Förändring och genus i FOCUS” Mottagare av bidraget: Avdelningen för sensorteknik (!) 3,5 miljoner för att ”öka kunskapen om genusrelaterade praktiker och processer i en teknikorienterad FoI-miljö, samt att initiera processer för att förändra tankemönster och handlande som kan verka hämmande på innovationsförmågan i organisationen” samt bidra till att pågående förändringsprocesser inte resulterar i cementering och återställare av genusordning, utan blir till en möjlighet i vilken nytt genustänk och praktik kan integreras och utvecklas. Projektet bedrivs på en genusvetenskaplig grund… projektledaren, tillika föreståndaren för excellensmiljön för att studera och reflektera över praktiker och processer på olika organisationsnivåer i verksamheten.” Excellensmiljöerna nämnde jag som bekant kort i förra inlägget…

Sedan har man haft mage att söka (och beviljas!) anslag för en ”Genusnalays av utlysningstexter från Vinnova”. Syfte och mål: ”Syftet med denna studie är att undersöka språkets roll i jämställdhetsarbetet genom en analys av hur Vinnova i tre utlysningstexter (Inkubatorprogrammet, Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster och VINN Excellence Center 2004) kommunicerar genussystemet och uppmärksammar genusaspekter, och vad detta kan ha för inverkan på dem som ansöker om medel. Att främja jämställdhet ingår i Vinnovas direktiv från regeringen”. Detta skedde 2005.

Det kan aldrig bli för mycket genusvansinne, byråkrati, statliga direktiv och idioti

Det kan aldrig bli för mycket genusvansinne, byråkrati, statliga direktiv och idioti

VINNOVA är en statlig myndighet under näringsdepartementet (med en årsbudget på cirka 2 miljarder kronor till sitt förfogande) som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. ”Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Våra uppgifter är att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.” Som tongångarna går idag är genusvetenskapen uppenbarligen både nyskapande och behovsmotiverad, men vetenskaplig…? Lyckligtvis tycks Vinnova finansiera en hel del viktig verksamhet och vad jag kan se så faller genusvetenskap än så länge inte under något av Vinnovas strategiska forskningsområden. Men jämställdhetsuppdraget kommer alltså från regeringen (och idag läses jämställdhet ”genusforskning” ) och då är det ju bara att lyda…

Annons

91 Responses to Grattis skattebetalare – del 2

 1. Tim Danielsson skriver:

  Tack Tanja för allt jobb du lägger ner. Det här senaste är så vidrigt och långt gånget över alla logiska gränser att jag måste fundera på om jag ska orka fortsätta läsa eller börja blunda för vissa delar. Heja Tanja!

 2. Ya Krivetko skriver:

  Tanja! Tack för intressant och tragisk information.

  Jag tycker att alla dessa beskrivningar vore mycket roliga att höra på någon Stand Up komedi klub. Men det faktum att de kommer från projekt beviljade av VR, Vinnona osv är så jävla tragisk att man hellt enkelt saknar ord. Vi har inte pengar för att lära studenter hur man adderar bråk, men VR slösar bort miljöner för ”Genusperspektiv på historiska landskap” osv. Fy fan!

 3. Rosenhane skriver:

  Tanja,

  bra att du lyfter fram Vinnova som kanske är den mest groteska av alla dessa försörjningsinrättningar till ingen nytta.

  Hur många hundra personer uppbär lön för att årligen sätta sprätt på dessa 2 miljarder.

  Lägg ner skiten fortare än kvickt och och ge personalen i uppdrag att hålla rent på gator och torg i stockholms stad på det att dom må känna att dom uträttar något vettigt!

 4. Magnus skriver:

  man kan bara sucka och be en stilla bön att ansvariga politiker läser det du skriver och drar slutsatser av det. Vad jag kan se så är det enda som produceras i ovanstående exempel snömos utan något som helst reellt värde i någon som helst verksamhet.

 5. Jonas skriver:

  Bravo Tanja. Jag önskar att dina uppgifter om respektive anslag varit ett enda stort Aprilskämt, men tyvärr är det väl med sanningen överensstämmande. Min tanke svindlar, vilken värld är det jag lever i, är det en utopi, jag tror jag somnar om.

 6. QED skriver:

  Tanja, det är mycket värdefullt med denna kartläggning av genusprojekten. Du borde ge ut en debattbok!

  För några år sedan gavs boken Högskolans lågvattenmärken ut av S-O Hansson och P. Sandin som handlade om pseudovetenskap som bedrivs vid svenska högskolor.

  http://www.vof.se/folkvett/20011pseudovetenskap-vid-svenska-hogskolor

  http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=9127079813

 7. Access skriver:

  När jag läser att ”Genus och kulturella förändringar i urban spansk miljö fick 1.3 miljoner” så undrar jag naturligtvis vad det är för människa som nu alltså lyckats fixa 2 års finansierat liv och uppehälle i Madrid eller Barcelona eller annan spansk storstad?

  För uppenbarligen är det precis det saken handlar om; Att få leva gratis i Spanien under 2 år, mot minsta möjliga motprestation.

  Allt på skattebetalarnas bekostnad!

 8. Tim Danielsson skriver:

  Kollade upp dina länkar QED och fann mycket vettigt bl.a detta:
  De åtta författarna till Högskolans lågvattenmärken (John Cantwell, Sven Ove Hansson, Satu Heikkinen, Henrik Lagerlund, Erik Olsson, Hampus Rabow, Per Sandin och Tor Sandqvist) drar följande slutsatser av sina undersökningar i bokens sista kapitel:

  * Kvalitetsarbetet måste i allt väsentligt måste ske med vetenskapens egna medel: undervisning, kritisk granskning, en öppen diskussion, kontroll och ibland upprepning av gjorda undersökningar. Toppstyrning eller ”polisiära” metoder kan skapa större problem än dem som de är avsedda att lösa.
  * Både doktorander och av studenter som skriver uppsatser inom grundutbildningen måste få bättre handledning. Uppsatsarbeten borde tas på betydligt mer allvar än vad som nu ofta sker.
  * Det behövs en motvikt mot de starka genomströmningskraven i högskoleväsendet. En möjlighet är att varje universitetsämne inrättar ett nationellt kvalitetsråd, som bl.a. årligen granskar ett antal slumpvis utvalda uppsatsarbeten bland dem som godkänts under året vid de olika institutionerna.
  * Om en doktorand eller uppsatsskrivare väljer en frågeställning eller en metod som kräver avsevärd kompetens i något annat universitetsämne ska hon eller han få kompletterande handledning från detta andra ämne.
  * Såväl forskar- som grundutbildning bör ge ett ökat utrymme åt moment som utvecklar metodkunskap och kritiskt tänkande, t.ex. vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori, källkritik (även för naturvetare), experimentell metod (även för humanister) och grunderna för statistisk hypotesprövning.
  * Högskolor och forskningsråd måste vara noggranna med hur deras namn används i olika sammanhang. Dessa institutioner lånar så att säga ut sitt vetenskapliga anseende när deras namn åberopas, och självfallet bör de inte medverka till att ge vetenskaplig legitimitet på falska grunder.

 9. Andreas Dahlin skriver:

  Hmmm… Detta påminner mig om hur jag blev könskvoterad till mitt postdok stipendium av VR. Har jag berättat hur det funkar?

  Pär Omling, generaldirektör för VR, har erkänt öppet i ”Genusperspektiv” att VR tillämpar kvotering enligt principen att andelen kvinnor som får bidrag ska vara lika med andelen kvinnor som söker bidrag. Alltså inte så illa som 50/50 kvotering, men fortfarande orättvist helt enkelt på grund av naturliga variationer. I mitt fall råkade de kvinnliga sökande av ren slump vara lite bättre än de manliga, men eftersom deras kvot inte fick vara högre så kvoterades fler manliga sökande till sig bidrag, till exempel jag. Feministisk politik lyckades alltså få kvinnor att kvotera ut sig själva! 🙂

  Jag hade förvisso kanske fått bidrag i vilket fall som helst, men lite kul är det. Lustigt även att Omling tycker denna form av kvotering är väldigt bra och viktig, medan 50/50 kvotering är fel.

 10. dalahest skriver:

  G€nu$ …

 11. Ch. skriver:

  Vad finns att tillägga? Tragiskt skrev någon. Vill man betala skatt eller vill man inte? Vi är några stycken (allt fler) som är väldigt tacksamma över det grundarbete som TB här gör. Hoppas det är många som bearbetar och för det vidare i sina bloggar och i artiklar! Det skulle också vara bra om fler höll koll på PK-tillhåll som Second Opinion och Newsmill och de störrer tidningarnas debattsidor. Gå in och bemöt! Visa att det finns ett motstånd! Här slipar vi argumenten och stärker oss, där jobbar vi! Det finns också ett angeläget poulariseringsarbete att ta itu med.

 12. Pelle Billing skriver:

  Politiska åsikter har förklätt sig till forskning och får sedan miljontals kronor i anslag. Bra att du exponerar vad som pågår Tanja!

  Det skulle vara riktigt intressant att höra vad som sägs om dig i fikarummet på Nationella Sekretariatet för Genusforskning 😉
  (gud vad det låter som ett sovjetiskt namn)

 13. Ch. skriver:

  eller nazitsykt

 14. Steffan Müller skriver:

  Tanja;
  Kul rubrik,, Intellektuellt Gulag.. Döpte en tråd för något år sen till Intellktuell diktatur, så jag kan kanske säga att jag är ett år äldre en dig. 🙂

  Inget kul egentligen tragiskt att vi låtit det hålla på så länge utan att tillräckligt många märkt det.

 15. Fastighetskatten skriver:

  Precis som du hakar jag upp mig på det där med Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas… Vi måste kommunicera med och lära av varandra för att kunna gå vidare i den teoriutveckling som är helt nödvändig inom genusteori.
  Jag upplever det som om att genusvetarna har förläst sig på vetenskapsteoretiker inom sitt eget fack så till den grad att de inte inser att det finns andra förhållningssätt än det kvalitativa – hermeneutiska, där tolkning, förförståelse och begreppskritik är viktiga element. Inte konstigt att de möter oförståelse och motstånd mot sina idéer då de försöker pådyvla dem kvantitativt inriktade naturvetare. Åjomenvars, då har ju naturvetarna inte fattat att begreppstolkning is da shit, ovana som de är. Men eftersom det handlar om att kommunicera och lära av varandra borde genusvetarna i motsvarande grad vara öppna för t.ex. matematiska resonemang i sin forskning? Då kan du ju påvisa relevansen i att de kvantifierar sina skriverier genom att t.ex. föra statistik över antalet bokstäver i sin forskning, samt söker korrelerande förekomster i sitt digra material. Eller nåt.

 16. js skriver:

  Tack Tanja för dessa upplysningar.
  Här är verkligen mycket pengar att spara.
  Är det inga politiker som reagerar över detta slöseri med våra skattepengar?????
  Jag får intrycket att det är inge som ”vågar” oppunera sig mot detta?

 17. Clabbe skriver:

  ”Den maskulinitet som dominerar spelkulturen är framför allt heterosexuell och vit.”

  Är inte detta hets mot folkgrupp? Enligt lagen får man ju inte uttala missaktning mot en grupp människor på grund av sexual läggning eller ras!

 18. redaktörn skriver:

  Det är sådant här som glädjer en redan glad och högbeskattad tiotaggare 😀

 19. JEL skriver:

  Tanja,

  Det ar nastan obehagligt att lasa denna din genomgang av genusvansinnet. Det vore verkligen intresant att fa nagan eller nagra ansvariga politiker att kommentera denna genomgang av vad forskningsmedel anvands till samt att stalla det i motsats till vad exvis Leffler-institutet erhaller.

  Att du hamnar pa sid 58 istallet for 60 i Axess ar inget att bekymra sig over. Vi ar nu manga som direkt checkar innehallsforteckningen och darefter bladdrar direkt fram till din kronika.

  Keep on punching!

 20. Anton K skriver:

  Får man tro att de är pionjärer på att våga hålla ett sådant seminarium?
  Vad tycker du Tanja?

  http://daddys.blogg.se/2009/november/anmal-alltid-forsta-slaget-seminarium-i-sto.html

  Hoppas det kommer fler.

 21. QED skriver:

  Pengaregn över jämställdhetsarbetet vid Uppsala universitet – se nedan. Så bra att vi får ett trafikljus som talar om kvaliteten på jämställdheten vid individuella institutioner. Det är som är så bra med just trafikljus är att man tar in informationen utan ansträngande tänkverksamhet. Den kan vara den mest lysande åtgärden av jämställdhetspionjärerna vid Uppsala universitet sedan de lobbade fram straffbarhet för ouppmärksamhet vid genusföreläsning.

  ”Full pott för pilotprojekt för jämställdhet

  [2009-11-03]
  Uppsala universitet får nära 1,4 miljoner kr i statsanslag av Delegationen för jämställdhet i högskolan för att kunna utveckla två jämställdhetsprojekt.

  Det projekt vid Uppsala universitet som fått mest pengar har som syfte att utforma ett verktyg för självvärdering. Universitetet ska utarbeta ett webbaserat jämställdhetsindex, bestående av sju olika nyckeltal – så kallade jämställdhetsindikatorer.

  Rött eller grönt ljus

  Jämställdhetsindikatorerna ska vara en värdemätare på hur väl vi lyckas med jämställdhetsinsatserna inom universitetet. Indikatorerna ersätter inte kvalitativa analyser och är i sig inte entydigt korrelerade till jämställdhet. Därför kommer det alltid att behövas uppföljning i form av kvalitativa analyser, i de fall där indikatorerna tyder på brister.
  – Men det ska vara lätt för institutionerna att få en uppfattning om hur de ligger till – med grönt, gult eller rött ljus. Och vid rött ljus är det förstås angeläget med en djupare analys, menar Annika Lindé.

  Denna sammanställning ska också vara nåbar för alla, studenter såväl som anställda.

  http://www.universen.uu.se/artiklar.php?id=817&typ=artikel

 22. QED skriver:

  Fast i spammen med kommentarer till de fantastiska trafikljusen för jämställdhet vid Uppsala universitet:

  http://www.universen.uu.se/artiklar.php?id=817&typ=artikel

 23. Ola Jennebrink skriver:

  På 80-talet for en dam till Madrid för att studera stadens natt- och nöjesliv.För att klara sig där i två år fick hon ynka 300 000 kr.Så det satsas onekligen mer på vetenskap idag.Forskningen var inte så utvecklad heller,nu har vi ju genusvetenskap,så hennes forskning var helt simpelt etnologisk.

 24. Adam Weisshaupt skriver:


  Lappri
  Lyssna på lite skön bosnisk retro så mår du bättre Tanja
  ”Bez tebe je gorko vino”

 25. Adam Weisshaupt skriver:

  Alltså. ditt inlägg var inte lappri. Förtydligande krävs ibland:-) Mitt inlägg däremot var men det kanske piggar upp tillvaron!?

  Sto ti mislis Tanja?

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Apropå pengar: Sveriges kommuner och landsting (SKL) tilldelades av regeringen 100 miljoner kronor år 2007 (ja, hundra miljoner!) för ”jämställdhetsintegrering”*, som ska se till att all verksamhet i kommuner och landsting sker ”utifrån båda könens villkor”, dvs 100 miljoner för att all verksamhet ska granskas ur ett genusperspektiv! Rena idiotin! Tänk om de pengarna gått till skola, vård eller omsorg. Tex höja lärarlönerna eller sjuksköterskornas löner, båda kvinnodominerade yrken – varför ägnar sig genusmaffian inte åt detta högst reella problem istället!?

  * Jämställdhetsintegrering innebär enligt en vedertagen definition från Europarådet ”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet”. De senaste tio åren har arbete pågått för att implementera jämställdhetsintegrering inom såväl statsförvaltningen som kommuner och landsting.

 27. Dogdylan skriver:

  Min åsikt är:

  Kvinnostudier: Viktigt
  Normativa kvinnostudier (Genusvetenskap): USCH

  Jag vill att varje vit, etnisk svensk, medelklass man skall få ett pris för hur mycket han bryr sig om kvinnor, invandrare, tredje världen och homofiler.

 28. Alvin Stoltz skriver:

  återigen undrar jag: Hur redovisas forskningsresultatet som det så småningom måste utmynna i? Man måste väl visa vad man gjort för sina miljoner? Eller slipper man det?
  Hur går det till?
  Hur fungerar det?
  Jag hör till den skara som måste arbeta och visa ett resultat för att erhålla lön.

 29. Fastighetskatten skriver:

  Forskningsresultatet redovisas väl som forskningsresultat brukar redovisas, t.ex. så att man skriver en lunta. Sedan kanske den nagelfars av expertisen. Så långt allt väl. Men expertisen är ju givetvis just de som är insatta i ämnet, dvs t.ex. genusvetare, och cirkeln är sluten. Det är få forskare som är så förmätna att de klampar in och bedömer forskning från andra expertområden än sitt eget. Förutom genusvetarna då, som tvunget ska tillämpa sina metafysiska axiom på all forskning.

 30. redaktörn skriver:

  Det här med genus är mycket lite diskuterat hemma i byn. De flesta här klarar av att leva både med sitt eget kön och det motsatta. Många t.o.m. njuter av skillnaden. Men trycket utifrån i denna fråga börjar bli stort! Några av oss befarar nu att detta kommer att kunna bli ett mycket stort (och kostsamt) problem! 😀 Kanske kan vi anlita dig för att hjälpa oss tillrätta?

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim & Ya Krivetko, ja det är vansinne. Det värsta är dock att jag själv börjar bli avtrubbad – jag har sett så mycket sådant här att jag nästan hamnat i en normaliserinsprocess, och det är ju precis så det är tänkt att det ska fungera det här med genushjärntvätten…

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, men finansierar inte Vinnova en hel del vettigt också? Jag fick det intrycket av hemsidan, det jag hann ögna igenom i alla fall. Synd att alla ska sälja sig sådär till genusmaffian. Eller kan det vara så att några faktiskt tror på riktigt att genuseriet gör någon nytta… Dock kan man ju notera att det är genusvetarna som driver genusfrågorna inom andra vetenskapliga discipliner, och väldigt få av vetenskapsmännen och -kvinnorna inom de berörda områdena. Man kan bara konstatera att genusmaskineriet drivit ett extremt framgångsrikt lobbyarbete.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus, ”man kan bara sucka och be en stilla bön att ansvariga politiker läser det du skriver och drar slutsatser av det.” Jo, politiker läser min blogg – men det tycks inte vara de ansvariga som gör det, utan de som är kritiska…

  Jonas, somna du om och sov på, men så fort du vaknar kommer du tyvärr att finna ett nytt genusvansinnesinlägg :-).

  QED, tack för intressant länktps – ska läsa vof-texten!

  Access,
  och observera: ”särskilt i Spanien”. Och så ska de tala om fördomar hos andra!?

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas – det där kände jag inte till :-). Men som du säger, du hade säkert fått postdoc ändå! Själv har jag fortfarande inte haft tid att söka, det blev ju KTH, SSHL och sedan SU direkt efter disputationen. Vi får se vad jag ska göra senare i vår! Hur länge ska du vara i Schweiz (om jag minns rätt var det väl där du skulle vara)?

  Dalahest,
  talande stavning av genus! Jag får inte fram Euro-tecknet på min dator, trots att knappen finns på tangentbordet – hur gör man!?

  Ch, ja du har rätt – vi måste mobilisera snart! 😉

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, ja man kan ju spekulera i deas fika-diskussioner :-). Bra jobbat med ditt jämställdhetsmanifest!!

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Steffan, ja de har bedrivit ett effektivt lobbyarbete medan vi andra varit upptagna med studier och arbete. Frågan är hur/om man kan vända på utvecklingen.

  Fastighetskatten, ”borde genusvetarna i motsvarande grad vara öppna för t.ex. matematiska resonemang i sin forskning?” Jo, det kan man ju tycka. Men det ska visst vara ensidigt, som tex avhandlingen ”Doing gender – doing physics” (UU) om hur man ”gör kön” inom fysikutbildningen av Anna Danielsson:
  http://tentakel.vr.se/nummer/200906/debatt/jamstalldhet/nararmanfysiker.5.250d5a1a12255a2b01380003058.html

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  js, jag antar att man försämrar sina möjligheter till karriär inom partiet (beror iofs på vilket parti) om man protesterar öppet (då blir man ju en ”splittrare”). Sedan tror jag inte att alla politiker har koll på det ekonomiska, de klubbar igenom saker på löpande band för att kunna gå hem i tid. Ett undantag är ju Camilla Lindberg (fp) som vågat framföra kritik öppet trots att en annan fp-falang är helt genusfrälst och deras motioner ser ut som vilken (v)-motion som helst (tex Birgitta Ohlsson m fl).

  Clabbe, de hetsar ju inte utan lyfter bara fram att den ”maskulinitet” som dominerar spelkulturen är ”heterosexuell och vit”. Men i andra sammanhang hade ett sådant påpekande kunnat utgöra hets mot folkgrupp antar jag, förutsatt att denna grupp inte är heteroxexuell och vit, eller åtminstone inte svensk, som ju i lagens mening inte utgör någon folkgrupp. Lagstiftarna tycks vara lika konsekventa som genusvetarna. Huruvida det förekommer missaktning mot den ”vita heterosexuella maskuliniteten” kan man inte heller veta förrän man läst projektets rapport, men ”maskulinitet” är ju inte heller någon folkgrupp, så det ser ju ut som om genusvetarna kommer undan.

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL – givervis ska politikerna ställas till svars, med alla sina motioner, beslut, penningflöde till Genuscentrum osv. Jag ska bara ta och sammanställa all information och alla utgifter – någn gång efter januari, men i god tid innan valet! 😉

 39. Lennart W skriver:

  Tanja + alla andra!
  Tror jag kanske ar upptäckt hur all denna ”forskning” produceras! Kolla in det här!

  Postmodernism Generator

  Varje gång man laddar om sidan får man en ny, fullständigt meninglös, slumpgenererad, postmodernistisk artikel, komplett med referenser och allt. Är kanske en sådan de har fixat till lite grann så den blir specifikt genusvetenskaplig, och så bör den väl vara på svenska förstås.

  På tal om slumpgenererade artiklar, förresten, så har jag ägnat de senaste intensiva sekunderna åt att skriva den här spännande artikeln om datorvetenskap! 😀

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Anton, jag antar att detta är helt nytt, men de står ju inte helt ensamma (”Deltagare från Rädda Barnen, BRÅ, Mansjouren och Pappa-Barn kommer att förmedla sin syn och sina erfarenheter”). Jag är personligen inte insatt i frågan om våld i nära relationer, men medborgarinitiativ är alltid bra!

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, angående ” trafikljusen för jämställdhet”. Tack för tipset! Helt 🙂 Borde ta upp detta i nästa blogginlägg, trafikljusen påminner om en undersökning som European Women’s Lobby gjorde där man också använde sig av trafikljus!

 42. Fantastiskt manifest Billing hade gjort. Ska läsa det noga. Dina sammanställningar av kostnader blir ett värdefullt vapen, Tanja. Liksom genomgången av ”projekt” och ironin. Också Pär Ström är ju hur säker som helst. Se också mail.

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, vad är ”lappri”? Här får du min serbiska favorit:

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Och min favorit-bosniska, som jag lagt ut innan iofs:

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola J, ja och utöver ren genusvetenskap har den smugit sig in i alla andra områden också. Det blir ett tufft arbete att beräkna den totala summan…

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, du får söka medel för att beräkna ett index relaterat till detta!

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ”återigen undrar jag: Hur redovisas forskningsresultatet som det så småningom måste utmynna i? Man måste väl visa vad man gjort för sina miljoner? Eller slipper man det? Hur går det till? Hur fungerar det?”

  Man slipper inte det, allt redovisas och mynnar ut i doktorsavhandlingar och diverse genusvetenskapliga rapporter eller projektredovisningar.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, kolla – den bosniska låten jag just la upp fast med en video med matteformler (i början och i mitten!) 🙂

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Fastighetskatten, ”Forskningsresultatet redovisas väl som forskningsresultat brukar redovisas, t.ex. så att man skriver en lunta. Sedan kanske den nagelfars av expertisen. Så långt allt väl. Men expertisen är ju givetvis just de som är insatta i ämnet, dvs t.ex. genusvetare, och cirkeln är sluten. Det är få forskare som är så förmätna att de klampar in och bedömer forskning från andra expertområden än sitt eget. Förutom genusvetarna då, som tvunget ska tillämpa sina metafysiska axiom på all forskning.”

  EXAKT! Så nu vet du Alvin!

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Redaktörn, ”Det här med genus är mycket lite diskuterat hemma i byn… Men trycket utifrån i denna fråga börjar bli stort! Några av oss befarar nu att detta kommer att kunna bli ett mycket stort (och kostsamt) problem! 😀 Kanske kan vi anlita dig för att hjälpa oss tillrätta?”

  Hur märker ni av trycket? Direktiv uppifrån? Hur skulle jag kunna rätta till detta? är det inte politiska beslut? Behöver det lobbas mot genushysterin bland de lokala politikerna? 🙂

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, klockren generator för postmodernistiskt flum!! 🙂

  Men den där artikeln du just skrivit själv – varför står jag med som författare där!? Ha ha så kan du inte göra! 🙂 Du måste genast ta bort mig som medförfattare jag vet inte ens vad den där handlar om – och jag hinner inte heller granska den åt dig!!! Använd inte mitt namn för att minska ditt Erdöstal! 😉

  Jag tror inte kvalitén på en artikel du skrivit ”på några sekunder” korrelererar med mitt IQ på ett bra sätt!

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, och jag tror fortfarande att genusartiklarna produceras av apan i The Infinite Monkey Theorem som jag tog upp här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/21/nu-har-jag-det/

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ha ha – du har ju gjort en egen generator! Bra jobbat! 🙂 Men du får slumpa in någon annan medförfattare!

 54. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja B sa:
  ”Man slipper inte det, allt redovisas och mynnar ut i doktorsavhandlingar och diverse genusvetenskapliga rapporter eller projektredovisningar.”

  Ja,ja,ja Men det måste väl finnas nån kvalitets- o relevanskontroll. Eller skulle det gå att använda den ovan nämda generatorn och ingen skulle märka något??

  Vad är det för en j-a lekstuga undrar min hund.

 55. dalahest skriver:

  Jag får inte fram Euro-tecknet på min dator, trots att knappen finns på tangentbordet – hur gör man!?

  altgr + E (€)

 56. Alvin Stoltz skriver:

  contr + alt + e = €

 57. Lennart W skriver:

  OK Tanja, nu har jag gjort precis som du ville och slumpat in Einstein, Hawking, Jesus och Obama, och så förstås Erdös, så man verkligen får ett bra Erdöstal. 😀
  Skojar bara. Men tänker du bråka, så hävdar jag bestämt att det är en annan Tanja B i det här fallet, så det så. 😉

  Hmm.. Är nog inte alls min generator, men tack för att du trodde det. 🙂

 58. Fastighetskatten skriver:

  Alvin Stoltz: Ja,ja,ja Men det måste väl finnas nån kvalitets- o relevanskontroll. Eller skulle det gå att använda den ovan nämda generatorn och ingen skulle märka något??
  Det finns ingen bättre kvalitets- och relevanskontroll än experterna inom området där rapporterna produceras. Om jag – som också brukar utge mig för att vara forskare – skriver en artikel, som är ren smörja så påpekar mina kollegor vänligen att det är ren smörja. Man kunde spekulera i vad en sådan kontroll skulle utgöras av. Statens vetenskapliga kvalitetsråd? Det skulle utgöra grundskottet mot universitetets idé, att forskningen och kunskapen som produceras där är fria.
  Problemet som jag återkommer till i vartannat inlägg här på Tanjas excellenta blogg är att genusvetarnas verksamhet inte längre uppfyller det första kriteriet på vetenskap: Verifierbarheten. För att det jag säger ska vara vetenskapligt så måste det gå att pröva om det är sant eller falskt, eller i alla fall om det är sannolikt eller rimligt. Jag påstår: Månen är en ost. Du åker till månen och konstaterar att den inte är en ost. Jag påstår: Den judiska identiteten utgör ett viktigt tema i Isaac Singers romaner. Du läser dem och kommer till att jag sannolikt har rätt, utifrån hur temat behandlas i hans böcker.
  Genusvetarna handlar enligt ett trossystem. De säger: De osynliga manliga hierarkierna förtrycker kvinnor. Den utsagan låter sig inte falsifieras. Om du anser att så är fallet så ger du dem rätt. Om du inte ser något kvinnoförtryckande patriarkat, så är det för att du är blind och borde skaffa genusglasögon. Och de får rätt igen.
  Så, på genusvetenskapens område finns ingen högre kunskap än den som genusvetarna producerar, men den låter sig inte verifieras av andra än genusvetare, eftersom vi andra, vanliga människor inte kan förstå den.

 59. Alvin Stoltz skriver:

  Hopplöst alltså!

 60. QED skriver:

  Sanna Rayman i SvD om modiga politiker

  ”Allt de behöver är modet att köra över dig

  Om nu kvoterad föräldraförsäkring är en sådan valvinnare som Birgitta Ohlsson hävdar, varför så mycket prat om att politiker måste visa mod och våga?

  På frågan ”Är inte det att ge sig in i människors privatliv?” ger Mona Sahlin följande svar i GP:

  – Jo, det är det. Precis som det var att förbjuda barnaga.

  Hur ska vi förstå den jämförelsen? Menar Sahlin att föräldrar som inte tillbringar exakt och på minuten lika mycket tid med sin avkomma gör våld på barnen? I så fall finns det ju mycket ”kvar att göra” för en resultatinriktad politiker. Varför inte ta steget och schemalägga folks liv? Allt som krävs är ju lite mod.”

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3764081.svd

 61. QED skriver:

  UNT rapporterar idag att det går bakåt för jämställdheten vid Uppsala universitet. Färre kvinnor blir nämligen professorer. Det nämns inte i artikeln att också universitetsledningen är ojämställd enligt vedertagen definition, den har nämligen för många kvinnor! Det är 2 män och 5 kvinnor (www.uu.se/node59).

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=6-AV_ID=978669,00.html?

 62. QED skriver:

  UNT har även artikel med rubriken ”Kan kvalitet vara jämställd?”. Den statliga kulturutredningen hade först förslagit att kvalitetsbegreppet skulle strykas från målen. Efter protester infördes det återigen.

  ”Men kvalitet kan också användas som en bromskloss i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Det är i varje fall tendensen när kulturella institutioner närmar sig ämnen som snedfördelning och kvotering. Genusvetaren Vanja Hermele har undersökt jämställdhetsnivån i flera kulturproducerande fält, senast konstvärlden i boken Konsten – så funkar det (inte), och hör till dem som tycker att kvalitetsbegreppet har spelat ut sin roll.
  – Jag tror att man gör konsten en björntjänst genom att sitta och krama det här begreppet. Det är ju välkänt att teatern och konsten har stora problem med ojämställdheten och kvalitetsbegreppet används ofta som motivering för att inte införa mångfald och jämställdhet. Det är liksom motargumentet, att man ska se till kvalitet och inte jämställdhet. ”

  http://www2.unt.se/article/1,1826,MC=5-AV_ID=978981,00.html?from=latestnav

 63. Alvin Stoltz skriver:

  ”Kvalitet”, är det en potatissort?
  Vad ska vi med det till?

 64. Lennart W skriver:

  Alvin, idén med kvalitet, som det är tänkt med ISO 9000 och framåt är egentligen rätt bra, dock kanske inte alltid i praktiken. Har själv varit lite involverad i sånt.

 65. Gunnar Littmarck skriver:

  Vi borde lärt oss vad styrd forskning leder till.
  En lag som förbjöd cyklar utan reflex på tramporna, finansierade en omfattande rasforskning i syfte att visa den ariska rasens överlägsenhet.

  Jag mins då jag hörde om en forskare som fått i uppdrag att komma med en rapport (med gediget underlag) om det mångkulturella samhället.

  Då resultatet visade att det alltid lett till kraftigt ökade spänningar, värst då de inflyttade kulturerna inte uppenbart skapade större mervärden än de konsumerade.

  Ex. det 30åriga kriget ledde till att många duktiga valoner flyttade till Sverige, de lade grunden till en framgångsrik stålhantering och blev aldrig något negativt.

  Såklart blev anslagen indragna och resultaten nedtystade.

  Jag irriteras mest på dagens klimatforskning, den liknar svensk genusforskning, men gäller fler tokländer i väst.

  Se bara glaciärhotet????
  Glaciärer beror av nederbörd och temperatur.

  Om temperaturen stiger, ökar avdunstningen och därmed nederbörden.

  Glaciärer kan enbart öka flödet då de minskar..
  Så växande glaciärer leder som alltid till sämre förutsättningar till liv.

  Få vill komma till kärnan.

  CO2-hotet vilar vetenskapligt på extrema förstärkningseffekter av små temperaturändringar.

  Mätningar visar som trott på motsatsen…

  Skulle dessa effekter nu dyka upp (var var de de tidigare 150 åren?) så skulle de verka än starkare på temperatursänkningar.

  Det finns däremot mänsklig aktivitet som det är billigt att ändra och leder till bättre miljö och ökad välfärd, samt sänker den globala temperaturen mer än alla våra CO2-utsläpp från vår förbränning av jordskorpans kolväten.

  Det vill ingen alarmist veta av, då blev det ju ingen synd och skam, inga bidrag och finansiering av byråkrati som kan växa in absurdum.

  Vad gäller genusforskning så skadar den, det finns ingen anledning att öka motsättningarna.

  Vi borde bygga ett samhälle där alla individers egenskaper får bidra på bästa sätt, oavsett kön eller etnicitet.

  Får du för många fiender (nog tufft vara ung en flicka, med hög intelligens) och behöver stödtrupper, så finns jag.

  Gugge…

 66. Tim Danielsson skriver:

  Här är två andra bra bloggar (Tanja är i en klass för sig) http://politisktinkorrekt.wordpress.com/
  http://frianyheter.wordpress.com/

 67. QED skriver:

  UNT har s.k. 50/50-vecka

  ”Statistisk jämställdhet”

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=6-AV_ID=979452,00.html?

  ”Webbtest: hur mycket mansgris är du?”

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=979451,00.html

  ”Varför skall vi ha jämställdhet?”

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-TYPE=testadig-T_ID=45,00.html

 68. Lennart W skriver:

  QED, undrar vad som är meningen egentligen med såna här vinklade test? Kan ju bara var såna som svarar på ”rätt” på alla frågorna som ens orkar ta sig genom hela, och sen kan känna sig duktiga. Protesterade (för vad nu det är värt…) genom att försöka välja så ”fel” det gick hela vägen. Resultat:

  ”Du är mansgris av den värsta sorten! Antingen har du ljugit dig igenom hela testet eller så har du allvarliga problem med hur du ser på mäns och kvinnors olika roller.” 🙂

 69. […] det ytterst handlar om är enskilda människans motiv än etnicitet, hudfärg, sexualitet, utsikt från fönstret eller vilken variation av böner som kommer till uttryck. Dessa handlar om […]

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ja det skulle vara peer review då, tex om jag vill få en matteartikel publicerad i en internationell tidskrift så kollas den av två (för mig anonyma och internatioenllt erkända) experter på området, som kollar att alla bevis är korrekta osv och därefter tar tidskriften ställning till publikation. Jag antar att liknande bör vara fallet för genusvetarna, och då är det naturligt att granskarna blir andra experter på området, dvs andra gensuvetare. Vad gäller statliga utredningar och rapporter har man oftast flera sakkunniga och experter utöver författarna, men jag är inte säker på att dessa fungerar som kontrollanter i efterhand eftersom jag sett rapporter där man skriver att det inte är säkert att nämnda experter och sakkunniga delar rapportförfattarnas åsikter, tex i SOU 2005:66 (”Makt att forma samhället och sitt eget liv”).

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Roland Ch, jag är definitivt efter med mailläsandet, så om du skickat ngt och inte fått svar så ber jag om ursäkt, men det kommer att ta några dagar att ta ikapp det. Har inte hunnit läsa klart Billings manifest, ska göra det i helgen.

  Lennart W
  – va generatorn är borta!!! 🙂 Om vi samlar några genustexter kanske vi kan göra en genusgenerator? 🙂

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Nationella studier visar att många kvinnor försvinner ur akademin efter disputation. Systemet läcker och männens andel ökar ju högre upp i systemet man kommer.” Ja men tänk om kvinnorna är ute i näringslivet och tjänar pengar – borde inte detta glädja jämställdhetsivrarna? Om man kollar i högerkanten ser man att UNT har väldigt många artiklar på temat jämställdhet. och så har de sitt stora projekt 50/50 också ju.

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Gunnar, jag antar att du känner till detta men tipsar ändå: http://www.stockholmsinitiativet.se/ jag är själv inte insatt i klimatfrågan men har tänkt länge nu att jag skulle läsa de här debattartiklarna: http://www.stockholmsinitiativet.se/debatt/ men har tyvärr fortfarande inte hunnit med det! Men visst är det något suspekt med denna plötsliga hysteri. Stötte på den här bloggen om klimathysterin, som du säkert också känner till: http://www.moderna-myter.se/

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, jag upptäckte dem när jag i maj låg trea på bloggtoppen, se skrärmdump här :-): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/14/ar-genusfragan-viktigare-an-svensk-utrikespolitik/
  Det var efter följande blogginlägg: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

  QED,
  ja där har vi det med jämställdhetsindikatorerna! Och arbetet har pågått i flera år!!!

 75. Gunnar Littmarck skriver:

  Hej Tanja
  Sorry jag inte lyckades provocera ang. gruppegoism (nationalism)… Återkommer… men kanske då inte med tillhygget ”feta damer”.
  Ang. vilka vetenskapliga artiklar som ska fästas någon som helst uppmärksamhet till:
  Enbart de som låter sina motståndare granska och eller offentliggör allt underliggande material…
  Så ska NissepelleHansen lämna ut något ska Richard Lindzen granska…
  Nissepelle Hansen brukar göra vad hon…(ledsen det har inget med genus att göra bara en fördom ang, ryggrad och civilkurage)han vill med underliggande data…
  Typ då Olle Hissepelle granskar klimatartiklar… han har lyckats minnas en del matematisk statistik…vad har det med fysik att göra???
  Som att låta Bob Dylan besiktiga Lawrencwville Plasma Physics senaste machin…
  Vi måste vara heldumma som låter dylikt ske…
  Jag skulle vilja granska Tanjas nyskapande, revolutionerande matematikforskningsresultat, men jag skulle omedelbart begära hjälp från världseliten..

  Har OH ingen som helst självdistans?, tror han att han är smartare än alla, fast han vet att han inte är sakkunnig……

  Det är felet med PR artiklars ökade trovärdighet…

  Mina barn brukade komma och berätta att nu kunde de det moment som för tillfället var aktuellt…
  -Men förstå ni det?
  Jag anser att bara de elever som kan finna felen i läromedel och lärares utsagor ska få högsta betyg.

  Faktiskt ska vi ändra utbildningen så att än mer fel ska införas i läromedlen.
  Bara de som finner alla, ska få bästa karaktär…
  Äntligen slut med innantillärning och anpassning till lärares åsikter…

  Världen bärs upp av snälla omsorgsfulla
  Rebeller
  Eller hur Tanja?

 76. Dr. Jonsson skriver:

  Bra att du försöker kartlägga samhällets kostnader för G€nu$. Jag anammar den nya stavningen direkt, då jag just tänkte kommentera att det väl börjar röra sig om en miljardindustri (minst 0.1 miljarder i alla fall enligt ovan). ”Den växande miljardindustrin Genusvetenskap”! Smaka på den. Låter på nåt vis inte lika empatiframkallande ;-).

  Hoppas på ett pajdiagram som visar hur stor andel av svenska forskningspengar som går till sånt här, och kanske du från empiriska data kan anpassa en lämplig exponentiellt växande funktion som visar hur miljardindustrin växer till sig.

  Jag får postpatriarkal ångest bara jag tänker på eländet. Tur att du finns!

 77. Carl Festin skriver:

  Hej Tanja.

  Eftersom jag inte har den rätta genustron så får jag inte längre några uppdrag inom Jämtlands läns landsting. Jag har en helt annan tro. För den som har intresse att lära sig hur man systematiskt planterar in en allmän samhällsuppfattning där vissa människor inte längre platsar kan ta del av boken ” Härskarplanen,Himmlers jakt på det ariska ursprunget ”
  av Heather Pringle.

  Kort sammanfattat handlar det om antropoligi, arkeologi, biologi etc, vetenskaper som sammanfördes i en statlig myndighet med benämningen Ahnenerbe.

  Ahnenerbes enda syfte var att framhäva den ariska
  rasen och förringa andra där främst judarna var måltavla på grund av sina tillgångar och inflytande.

  Efter att ha läst boken så är det svårt att se någon avgörande skillnad mellan Ahnenerbe och vår akademiskt drivna genusverksamhet. Metod: tolka all vetenskap till stöd för en politisk åsikt, rensa bort och avfärda all motsägande fakta. Framhäv det som ett ädelt och nödvändigt samhälleligt syfte.

  Mitt brott: Jag tog påtår från en inkörd kaffevagn under en föreläsning med en kvinnlig genusföreläsare.
  Detta vidriga könsmaktsbeteende renderade i att mina inplanerade uppdrag fråntogs mig och inga nya skulle tillkomma.

 78. Alvin Stoltz skriver:

  Det får man förstå.
  Vilken demonstration, vilket påhopp, vilken respektlöshet, vilket övergrepp, vilken våldtäkt, vilken tortyr, vilket….vilket…eh…öh……..vad pratar vi om, vad gäller saken….ja, ja, ja, något förskräckligt var det visst, oklart vad.

 79. Lennart W skriver:

  Kan iofs vara fett irriterande när åhörare vänder ryggen till, pratar med varandra om annat, och pysslar med annat, än att iaf låtsas vara intresserade av vad man föreläser om. Men det har väl i så fall jag också råkat ut för. Fast den gången var det nog professorsmaktsbeteende, dvs något man som doktorand bara hade att acceptera. Iofs ändå en rätt trevlig prick, Héctor Rubinstein. R.I.P.!

 80. Tack för den kristallkulan Carl Festin. Det är vad vi har att se fram emot i Sverige alltså! Visst finns det härskartekniker och mindre lämpligt beteende (alla är inte sociala små mästerverk) men allt behöver ju inte tolkas i ett genusperepktiv eller anmälas. Vi är ju också individer och man bör kunna ställa krav på föreläsare att de ska kunna ha gott omdöme och på egen hand kunna reda ut vissa förhållanden. Tjejlekar skulle jag vilja säga

 81. […] har jag listat några beviljade genusprojket som säkert är avgörande för vår arts slutliga undergång. Och istället för 145 miljoner till […]

 82. […] Vinnova har blivit genusinfiltrerat: HÄR (och ävenhär). […]

 83. […] Grattis skattebetalare, Grattis skattebetalare – del 2. , Det nya yrket: […]

 84. […] ytterligare ett steg framåt. För fler VR-finansierade projekt se Grattis saktetbetalare del 1 och Grattis sakettebetalare del 2. För den som är intresserad av det här så har Skolverket som bekant beställt en rapport från […]

 85. […] Grattis skattebetalare – del 2 […]

 86. […] Relaterat: Vad var det jag sa?,   Iiiinte 80 miljoner till!, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del 2. […]

 87. […] Grattis skattebetalare –del 2   (fler VR-projekt med genusinrikting). Exempel: 1.7 miljoner för ” Hur görs djur? Biologi, […]

 88. […] Relaterat: Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från jämställdhetspolitik! (och mer genusfysik), Machofabriker, män och kärnbränsle,Vad var det jag sa?, Lösningen på skolproblemen?, Metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!, Är genusvetarnas verksamhet laglig? , Det nya yrket: förändringsagent!, Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket, Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del 2. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: