Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten

Det regnar pengar över genusland

Det regnar pengar över Genusland!

Delegationen för jämställdhet i högskolan har just beviljat statsbidrag på 25 miljoner kronor (av totalt 60 miljoner öronmärkta – nästa utlysning kommer inom kort) för ”insatser för en jämställd högskola” (se pressmeddelande på regeringens hemsida) till 14 svenska lärosäten. Regeringen beslutade i januari att inrätta denna delegation, som ska ”fördela medel till insatser för jämställdhet inom högskolan och kartlägga och lyfta fram framgångsrika jämställdhetsinsatser inom högskolan” med 60 miljoner kronor till sitt förfogande under 2009-2010. Här är förteckningen över de beviljade ansökningarna från denna första omgång. 60 miljoner är inte lite, ska man anställa nya lektorer i de ämnen där könsbalansen är ojämn? Nej, vilket önsketänkande i en ihopfantiserad utopivärld – givetvis ska man anställa genuskonsulter som ska utveckla och se över verksamheten ur ett genusperspektiv!

Som vi kan se får exempelvis Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet 2.2 miljoner för projektet ”Att gestalta kön – musik och musikdramatik”, Linköpings Universitet får 1.485.610 kronor för ”Jämställdhets- och genusperspektiv i forskarutbildning”. Varför denna ojämna summa? Har man lagt på 85.610 kronor för att täcka kostnaderna för den sjukskrivningsvåg som kommer att följa bland övrig anställd personal som inte står ut? Luleå Tekniska Universitet får 1.578.198 kronor för projektet ”Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet.” Man undrar om detta inte är någon sorts konspiration för att utestänga utländska studenter – som kommer att lämna Sverige illa kvickt när de ser vad som pågår! Lunds Universitet får givetvis 1.7 miljoner för ”Genuscertifiering på institutionsnivå”. Låt mig påminna om genuscertifieringen där just nu Institutionen för Energivetenskaper,  Trafikflyghögskolan samt Fysikum (se relaterad enkät om genus och fysik) utgör pilotprojekt. Vad tycker forskarna i Lund om detta? Här har vi en debattartikel från 2008 av Steven Sampson, docent i socialantropologi.  Men Tiina Rosenberg och Göran Bexell (dåvarande rektor vid Lunds Universitet) med flera involverade försvarar sig mot kritiken genom att påpeka att ”det ännu inte finns något beslut om genuscertifiering av Lunds universitet. Sampsons artikel kan lätt ge ett annat intryck. Medverkan i pilotprojektet är frivillig och självvald. Vad som händer därefter är ännu en öppen fråga. Något tvång har inte – lika litet som när det gällt miljöcertifieringen – diskuterats. Förmynderiet är alltså långt borta.” Är det inte bara en tidsfråga innan genuscertifieringen förvandlas till allmänt påbud? Om det inte blir något formellt beslut på tvång att införa modellen vid varje institution, så kommer man troligen istället att införa en genuscertifieringsstämpel på hela universitetet, så att de som inte ställer upp frivilligt blir betraktade som osolidariska och efterblivna ur ett genusperspektiv – psykologisk utpressning således. Och det är Institutionen för Genusvetenskap vid varje lärosäte som kommer att agera ”oberoende kontrollenhet” (se denna rapport).

Det måste till en intersektionell spektralanalys av Hästhuvudnebulosan

Genus, fysik och en intersektionell spektralanalys av Hästhuvudnebulosan

Stockholms Universitet tilldelas 490.000 kronor för en ”Grundutbildningskurs Fysik och genus”. Och givetvis finns forskningsunderlag till detta, som exempelvis doktorsavhandlingen ”Doing Physics – Doing Gender” om hur ”kön görs” av fysikstudenter (Avhandlingen utforskar lärandet av fysik utifrån ett genusperspektiv: hur universitetsstudenter lär sig att bli fysiker, hur de deltar i och skapar en fysikkultur. Frågeställningar kring hur gränserna dras för vad som är fysik och vem som kan kalla sig fysiker, samt hur studenterna konstruerar identiteter som fysiker i förhållande till vad de ser som ämnets normer och förväntningar. ’ Min forskning visar hur både genus, ålder och klass blir viktiga i studenternas identitetsskapande och därmed för deras lärande av fysik. Jag hoppas att min forskning ska kunna inspirera fysiker och fysiklärare till kritiska reflektioner kring fysik, genus och lärande.’ säger Anna T Danielsson).

Det finns många undersökningar kring fysik och genus där man tex ägnar en hel sida åt att diskutera varför man valt att kalla sin rapport ”Flickor, pojkar och fysik” och inte något annat (sid 37, 40 i pdf:en):

”Frågan blir då vad man ska kalla en studie av det här slaget… Kallar man den t.ex. ”Könsskillnader i fysik” (vilket i och för sig inte heller är särskilt upphetsande) kommer titeln att till många signalera ett ställningstagande för en biologiskt betingad syn på skillnaderna mellan flickor och pojkar. Detta är dock inte min avsikt med rapporten. Det är emellertid otvetydigt att den uppdelning av eleverna som görs baseras på biologiskt kön. Ingen uppmanar eleverna att uppge kön efter hur de är socialt konstruerade. I den meningen torde alltså titeln ”Könsskillnader i fysik” vara korrekt. Men risken är att den också uppfattas som ett ställningstagande för att förklaringarna till de skillnader som finns skulle vara biologiska och mot att de skulle vara socialt konstruerade. Detta är inte den bild jag vill ge. Alternativet skulle då vara att t.ex. kalla studien ”Genusskillnader i fysik”. Därmed skulle rapporten signalera ett ställningstagande för att skillnaden mellan flickor och pojkar är socialt konstruerad. Problemet med denna titel är dock att studien inte handlar om huruvida skillnader mellan flickor och pojkar är biologiskt eller socialt betingade. Den handlar i huvudsak om statistiska undersökningar av skillnader mellan två grupper som valts utifrån sitt biologiska kön, men där förklaringarna till och förståelsen av de skillnader som förekommer mycket väl kan baseras på teorier om socialt kön. Därmed förefaller en titel av typen ”Genusskillnader i fysik” missvisande. Slutsatsen blir att jag väljer en titel utan orden kön eller genus.”

Rapportförfattaren väljer istället att använda ”flickor och pojkar” i titeln, utan att klargöra om dessa ska tolkas som biologiska kroppar eller som socialt konstruerade. Ett exempel på det eviga dilemmat om analysen ska ske och statistiken uppdelas efter biologisk kropp eller efter socialt konstruerat kön – genus (som man då måste uppge – den som kan).

I Sverige har man uppfunnit en evighetmaskin - genusmaskineriet

I Sverige har man uppfunnit en äkta evighetsmaskin - genusmaskineriet!

Umeå Universitet får 3.157.000 kronor för sitt genusprojekt ”Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi?” och Malmö Högskola får 1.487.440 kronor för att undersöka ”Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå – hur påverkas den kvalitativa jämställdheten?” För de pengarna hade de ju kunnat anställa en chef av underrepresenterat kön istället, men de pengarna kommer väl med nästa utlysning från delegationen för jämställdhet, efter att man först ”problematiserat” och undersökt orsakerna till könsfördelningen ur ett postkolonialt feministiskt queerperspektiv. Sedan har vi Uppsala Universitet, som får ”Full pott för pilotprojekt för jämställdhet” nämligen 1.38 miljoner för två jämställdhetsprojekt, det ena är ”Jämställdhetsperspektiv i handledarutbildningen för universitetslärare” (560.000 kronor) och det andra är ”Implementering och utvärdering av jämställdhetsindikator” (820.000 kronor). Det första projektet ”syftar konkret till att producera och sprida ett undervisningsmaterial om jämställdhetsperspektiv på handledarfrågor, och för det behöver man projektanställa en person på halvtid.” Vad det senare projektet innebär är att utveckla ett verktyg för självvärdering:

Webbaserat jämställdhetsindex

Webbaserat jämställdhetsindex under utveckling i Uppsala

”Universitetet ska utarbeta ett webbaserat jämställdhetsindex, bestående av sju olika nyckeltal – så kallade jämställdhets-indikatorer. ”Sådana indikatorer är ett efterfrågat verktyg i universitetets arbete med att utforma jämställdhetsplaner. Ett jämställdhetsindex gör det också möjligt att följa jämställdhetsarbetet på längre sikt. Det här är ett pionjärarbete som också andra lärosäten kan vara intresserade av”, säger Annika Lindé, som är chef för Enheten för lika villkor (sic!) vid Uppsala Universitet, och fortsätter: ”Arbetet med att utveckla indikatorerna visade sig vara mycket mer komplicerat än vad vi trott. Allt underlag bygger på de siffror som finns framtagna vid Uppsala universitet – ett omfattande material. Allt måste vara kvalitetssäkrat innan det sjösätts någon gång under 2010. Dessa jämställdhetsindikatorer ska vara en värdemätare på hur väl vi lyckas med jämställdhetsinsatserna inom universitetet. Indikatorerna ersätter inte kvalitativa analyser och är i sig inte entydigt korrelerade till jämställdhet. Därför kommer det alltid att behövas uppföljning i form av kvalitativa analyser, i de fall där indikatorerna tyder på brister. Men det ska vara lätt för institutionerna att få en uppfattning om hur de ligger till – med grönt, gult eller rött ljus. Och vid rött ljus är det förstås angeläget med en djupare analys, menar Annika Lindé.”

Genusfrågan ur ett trafikljusperspektiv

Genusfrågan ur ett trafikljusperspektiv

Det här med trafikljus som ett mått på jämställdhet vill jag minnas att jag stött på tidigare, idén kommer från en undersökning gjord av European Women’s Lobby som i sin kampanj 50/50 inför EU-valet i år granskade de fyra största partigruppernas valmanifest utifrån ett genusperspektiv och därefter gav dem genusomdöme i form av ett trafikljus – se sidan 2 här i 50/50-kampanjens rapport. Resterande projekt som just tilldelats statliga medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan återfinns på listan. Vad sysslar regeringen med? Låt mig påminna de politiker som läser denna blogg: jag kommer att sammanställa kostnaderna för alla genusprojekt inför valet 2010 och distribuera över hela Internet, och min aktivistkader i form av trogna bloggläsare kommer att sprida flygblad till alla hushåll! Man kan också räkna med att genussumman kommer att stiga betydligt om den röd-gröna oppositionen kommer till makten. Ska man tvingas välja mellan pest och kolera? Kan man inte bara låta The Postmodernism generator (skapa ny artikel genom att ladda om sidan, tipstack för denna länk till Lennart W) skriva artiklarna, eller apan i The Infinite Monkey Theorem så blir det betydligt billigare?

När jag var på rymdpromenad i helgen fann jag en genusfri zon strax ovanför statosfären!

När jag var på min rymdpromenad i helgen fann jag en genusfri zon strax ovanför statosfären!

OBS! Missa inte läkaren och bloggaren Pelle Billings jämställdhetsmanifest: ”Från feminism till jämställdhet.” Och civilingenjören och bloggaren Pär Ström undrade igår varför ingen ännu kommit på idén att studera osthyvlar ur ett genusperspektiv! En eloge till alla de politiker som för upp frågan om genusperspektiv på allt som finns mellan himmel och jord på dagordningen och därmed ser till att föra civilisationen framåt i folkviljans namn, för att inte tala om att förvalta skattepengarna på ett vettigt sätt! I nästa utlysningsomgång ska jag själv söka medel för att utvidga mitt tidigare anspråkslösa förslag på TOE (Theory of Everything) eftersom det har hänt så mycket vansinne på bara några månader att den redan måste uppdateras eftersom jag bland annat missade att politikernas IQ avtar som kvadraten på tiden och att det byråkratiska regelverkets minutiösa kontroll över vårt mentalt förslavade folk är en växande funktion av antalet motioner som läggs i Riksdagen, och i oktober kom ju som bekant 4000 sådana in. Heder åt alla bloggande aktivister och andra eldsjälar som organiserar motstånd mot det församlade etablissemangets dumheter medan resten av befolkningen ligger och dåsar i soffan i tron att problemen ska lösa sig av sig själva likt en härdad fettkula i tvättmaskinen om man bara sätter den på 80 grader och öser i tillräckligt med väteperoxid och frätande tvättmedel.

41 Responses to Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten

 1. QED skriver:

  Tack för detta informativa och roliga inlägg!

  Jag trodde att avdelningen vid Uppsala universitet hette Enheten för olika villor som i fyllan och villan eller synvilla.

 2. Johan skriver:

  ”har just beviljat statsbidrag på 25 miljoner kronor (av totalt 60 miljoner öronmärkta – nästa utlysning kommer inom kort)”

  Som jämförelse kan nämnas att Vetenskapsrådet år 2008 beviljade 16 miljoner kr till matematik:

  Klicka för att komma åt NK-forskfin.pdf

 3. Tim Danielsson skriver:

  Vilket fantastiskt jobb du gör Tanja. Hade vi fler som du hade vi samtidigt ett bättre sverige. Kan inte förstå varför fegheten och ryggradslösheten blivit så utbredd. Jag vill tro att det fortfarande finns hopp.

 4. Matte Matik skriver:

  Citatet ur flickor och pojkar-rapporten fick mig att skratta högt och gott!

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – frågan är vad denna enhet egentligen sysslar med?

  Johan, ja man kan ju ha dessa siffror i åtanke, och som bekant är 10 miljoner om året genusöronmärkta från VR, men just nu är det också lite extra pga ”excellensmiljöerna”. Och detta är då bara en finansieringskälla. Framsteg i matematiken innebär ofta per automatik framsteg inom alltifrån IT, fysik (alla dess delområden, från elektroteknik till kosmologi och partikelfysik), kemi, statistik, meteorologi, biologi, mjukvaruutveckling, kryptografi, informationsbehandling, säkerhetssystem, logistik (optimering) och medicinsk utrustning för att nämna några. Apropå det senare har jag några kollegor som samarbetar med KI för att utveckla magnetresonanstomografi – något som kan behövas för att kolla upp ifall inte genusvetarna gett halva befolkningen en hjärntumör med sin verksamhet.

  Och det som är ”ren” matematik kan ju visa sig ha intressanta tillämpningar flera år senare, men ska ändå ses som att den har ett värde i sig, resultaten kan inte vederläggas – ett bevis är ett bevis – och därmed ett bevis på vår civilisations vetenskapliga potential. Varför funkar matematiska modeller så bra på fysikaliska problem? och varför följer inte genusvansinnet den vedertagna logikens lagar? Kanske för att dessa är ”manligt könskodade”? 😉 Men i vilket fall så påtvingar matematikerna inte sina resultat på de andra disciplinerna utan tvärtom så efterfrågas de löpande. Och resultaten påverkar människors vardag positivt. Medan genusvansinnet gör en normalt funtad matematiker knäpp. Ville bara påpeka detta för den som tycker att proportionerna är rimliga. 🙂

  Tim,
  jag vet inte hur stort hoppet är. Jag tänkte ta mig tid efter nyår för att göra en bedömning av det, och vad man i så fall kan göra, tills vidare kör jag på på rutin, plikttrogen som jag är! 😉

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, ja det kan vara ganska roande mitt i allt elände. Har du testat ”The postmodernism generator”? 🙂

 7. Info skriver:

  GENUSPERSPEKTIV PÅ THORE SKOGMAN!

  Här brukar länkas till diverse utomnordisk musik, har jag märkt. Får jag bidra med ett inhemskt bidrag? Nåja, Sverige och Sverige – en sådan nation finns ju egentligen inte, enligt sjupartialliansen. Något som den nyligen (2007) bortgångne Thore Skogman dock för sin del inte ett ögonblick skulle ha hållit med om.

  Och vad kan då Thore Skogman ha med dagens blogginlägg att göra? Jo, om ni nu kan spela upp denna muntra mp3-låt i era datorer (ska höras automatiskt efter några sekunder om ni klickar på länken nedan), så kommer ni till er förskräckelse att få höra honom skalda på slutet: SJUNGER BÅDE MAN OCH FRUGA. Vilket naturligtvis rätteligen borde ha varit: BÅDE DEN ENA INTERSEKTIONALITETSROLLEN OCH DEN ANDRA INTERSEKTIONALITETSROLLEN.

  [audio src="http://www.surstromming.se/Musik/Surstrommingspolka.mp3" /]

  Dags alltså att börja granska Thore Skogman med nyrengjorda genusglasögonen. Oj, oj, så mycket patriarkalt förtryck man kommer att finna! Själv känner jag mig särskilt manad att ansöka om några miljoner för ändamålet, eftersom jag personligen känt Thore alltsedan han började sin artistkarriär som ung kontorselev vid ett stort företag med min egen pappa som chef.

  Tanja: Du behöver inte säga: ”Det där tror jag inte ett dugg på.”

 8. Genusspecialisten skriver:

  Undrar just om inte siffrorna borde genusgenomsökas och genuskodas… Är inte nollan lite rundare än den klart mer patriarkala ettan – som dessutom kommer på en ståndaktig första plats!11!! Hur mycket forskningspengar bör anslås till detta oerhört viktiga projekt – en miljon …två? OBS, jag är inte ironisk, detta kan röra sig om en patriarkal konspiration!

 9. redaktörn skriver:

  Trycket ökar! Jag har känt av det länge nu men snart går det inte att stå emot längre. Jag måste nog låta genuscertifiera mig även om det tar emot och förmodligen kommer att göra skitont! 😀

  Tack Tanja för initierad insats!

 10. Ya Krivetko skriver:

  25 miljöner till genus och 16 till matematik …. man kan bara observera att både 16 och 25 är kvadrater. 🙂 Men jämförelsen är allt annat än roligt …. tyvärr. Tack så mycket Tanja!

 11. […] över Genusland, som bloggaren Tanja Bergkvist så träffande beskriver saken i sitt utmärkta blogginlägg. För några dagar sedan offentliggjorde regeringen vilka genusprojekt som man börjar med – […]

 12. Lennart W skriver:

  Som fysiker måste jag iofs tillstå att det var lite väl tunnsått med damer under hela utbildningen. Trist! Om inte annat när det var festdags. Var är brudarna?

  Det kan nog tänkas att det finns en och annan tjej som skulle kunna bli kanonbra fysiker, men som tvekar just därför att fysikinstitutionerna är för grabbiga. Det är ju inte bra. Men vad ska man göra åt det?

  Den där genusenkäten är nog iaf bara FEL, FEL, FEL. Jisses, vad dumma frågor! T.ex. vilka textböcker om kvantfysik har uttryck för sexism, homofobi och rasism??

  Att försöka visa upp positiva förebilder däremot är nog bra, som t.ex. Tanja i matte. 🙂

 13. Lennart W skriver:

  Eller göra som matematikern Danica McKellar, och skriva några matteböcker spec. för tjejer, som t.ex. Math Doesn’t Suck: How to Survive Middle School Math Without Losing Your Mind or Breaking a Nail. Undrar om det skulle finka här? 🙂

  Verkar i.ö. vara fil kand (motsv) i matte, men ändå vara medförfattare till den här fysiktillämpade matteartikeln i Journal of Physics A. Bra jobbat faktiskt.

 14. Tim Danielsson skriver:

  Detta kanske inte passar här men tycker att det är för bra för att avstå.

  TIO NYA BUDORD
  1. Gör inte mot andra det som du inte skulle vilja att andra gjorde mot dig.
  2. Försök i alla sammanhang att inte vålla skada.
  3. Behandla dina medmänniskor, dina levande medvarelser och världen i allmänhet med kärlek, ärlighet, trohet och aktning.
  4. Blunda inte för det onda och undvik inte att skipa rättvisa, men var alltid redo att förlåta fritt erkända och ärligt ångrade överträdelser.
  5. Lev livet med en känsla av glädje och förundran.
  6. Försök alltid lära dig något nytt.
  7. Pröva allting. Kontrollera alltid dina idéer mot fakta och var beredd att förkasta också en omhuldad trosuppfattning om den inte stämmer med dem.
  8. Censurera aldrig någon och avskärma dig aldrig från andra åsikter. Respektera alltid andras rätt att inte tycka som du.
  9. Bilda dig självständiga åsikter på grundval av ditt eget förnuft och dina egna erfarenheter. Låt dig inte blint ledas av andra.
  10. Ifrågasätt allting.

 15. Per Sandström skriver:

  Visst är detta vansinnigt, men betänk att det är ett specialfall av det svenska anslagsvansinnet. För några år sedan sökte jag ett jobb på Statens Kulturråd (som jag inte fick) och läste i samband med detta igenom myndighetens årsredovisning. Här kommer ett antal beviljade projektanslag från 2005:

  Brevbärarna på Lugnet, Posten Malmö, ”Postkulturell”, 50.000 kr
  Kommunal Östergötland sek 11, ”Arbetets själ vid Akuten, Motala lasarett”, 300.000 kr
  Metall avd. 32/NORBA, ”Människorna kring en sopbil” , 87.000 kr
  Personalföreningen vid Landsarkivet i Härnösand, ”Sång för dammiga strupar”, 37.500 kr
  Salems Vårdcentral, ”Friskt vågat – hälften vunnet”, 165.000 kr

  Vad man möjligen kan fundera över är varför anslagen till genusvansinnet är en magnitud större…

 16. QED skriver:

  Svenska Dagbladet granskar hur biståndspengar från Sida används till att finansiera kommunpolitikers resor och tveksamma samarbetsprojekt med andra länder.

  http://blogg.svd.se/granskar?id=16526
  http://www.salaida.se/portal/kommunala-partnerskap/projektdatabas

  Säkert intressant för resesugna kommunpolitiker.

  T.ex. Hammarö kommuni Värmland skall hjälpa Batumi i Georgien med utveckling av turism.

  http://www.salaida.se/portal/kommunala-partnerskap/projektdatabas/2008-0093/?searchterm=None

  Har aldrig hört talas som Hammarö. Är det välkänt för sin turism?

 17. […] redaktion. Länge trodde Red. att sådana tokerier bara var förbehållet de riktigt kloka på landets högskolor men i går em. 15.43 slogs dörren till redaktionen upp. In strömmade en hel delegation […]

 18. QED skriver:

  ”Kommuncheferna köpte hattar – ska tänka bättre

  Tyghattar för 18 000 kronor ska göra kommuncheferna i Laholm till bättre problemlösare. Det tror kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson som investerat i ”tänkarhattarna”
  – Hattarnas färger representerar olika sätt att tänka, säger hon.

  http://www.kvp.se/nyheter/1.1774647/kommuncheferna-kopte-hattar-ska-tanka-battre

 19. Fastighetskatten skriver:

  On an unrelated note: Professorn i vetenskapsteori Ingemar Nordin sågar IPCC i dagens SvD Brännpunkt, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3776143.svd. Om man byter ut klimatrelaterade termer mot genusrelaterade dito tycker jag att man kommer mycket nära genusvetenskapens läge i Sverige.

 20. anders skriver:

  Börjar med att säga att jag tappar hakan över ditt engagemang! Kanonjobb! Tänkte sedan introducera mig själv lite genom att vinkla en av dina åsikter jag tycks skymta mellan raderna. Att det är lite för mkt snack och för lite verkstad. Att det satsas för mkt pengar på forskning och att undersöka problem istället för att ta tag i dem rent konkret. Måste säga att jag håller helt klart med dig även om jag i nuläget rider på vågen av ökade anstånd till universitetsvärlden. Läser själv vid umeå universitets centrum för genusstudier. Har i dagarna startat en blogg som jag kommer vädra frågor och funderingar på. Ser fram att följa din blogg!

 21. Lennart W skriver:

  Fastighetskatten, det må ligga något i det när det gäller IPCC som organisation och deras utlåtanden, men det finns riktigt forskning också om klimatet, dvs mätningar, utveckling av instrument för det, kodande och körande av datorsimuleringar, teoriutveckling, osv, dvs av samma slag som i vilken fysikforskning som helst, och inte på något sätt alls som i genuseriet. Har träffat lite folk i branschen (inom IGBP) varav en del kända, och läst någon rapport och så, t.ex. om hur variationer i planetbanorna påverkar. Undrar hur mycket den där professorn egentligen har studerat IPCCs verksamhet, och till vilken del han bara är ännu en tyckare?

  Kollar… Nordins hemsida. Han nämner iaf inget där om studier av klimatforskning, däremot iofs om en del annat intressant.

 22. Lennart W skriver:

  anders, med tanke på hur många det är som skriver mer eller mindre relevanta kommentarer här ;-), bör du nog addressera det till Tanja. Vilket jag iofs just nu gör åt dig. Gissar att hon nog undrar hur du egentligen läser mellan raderna. Hoppas du orkar kommentera här ibland, även om det nog blir en del tuffa mothugg.

 23. Fastighetskatten skriver:

  @Lennart W. Nu var det ju just IPCC som artikeln handlade om. Eftersom professorn är just vetenskapsteoretiker uppfattar jag honom som mer än en vanlig tyckare, dvs han har synpunkter på metodval och tolkning, där resultaten blir självuppfyllande. Sen kan det hända att IPCC-människorna har rätt – eller så inte – men vägen från premisserna till slutsatserna är fel, dvs att man postulerar klimatförändringen som ett faktum och tolkar analysdata att stöda sitt axiom.
  Jag menar att genusvetenskapen agerar på motsvarande sätt. Man har postulerat att det råder könsmaktsordning i Sverige och att kön är en social konstruktion. Resten går ut på att lyfta fram argument som stöder axiomen och att tona ner eller bortförklara argument som inte stöder dem. Den stora skillnaden är att inom genusforskningen är det lättare att komma undan med ad hominem-argument: ”Du säger så för att du är könsblind/man/reaktionär” osv. Och blir de väl överbevisade så går det alltid att hänvisa till att logiken i sig är manligt könskodad. Man kunde skratta åt eländet om det inte vore så att de har en massa pengar och makt att pådyvla andra vetenskapare sina tankar. T.ex. i min egen forskning har jag lika liten nytta av matematiska rön som genusvetenskapliga. I den värsta av världar måste den genuscertifieras men inte behöver den matematikcertifieras för det.

 24. Lennart W skriver:

  Fastighetskatten, det jag undrar lite är om det verkligen är samma vetenskapliga kvalitet på det där debattinlägget som de där vetenskapliga artiklarna han skyltar med på hemsidan? Har han verkligen plöjt en massa rapporter, kollat upp referenser, osv, eller baserar han det i det här fallet mer på intryck från tidningsartiklar och liknande? Vi forskare är ju inte automatiskt experter på allt även utanför det vi faktiskt forskat på. Mitt intryck av de klimatforskare jag har träffat är iaf att de verkligen verkar ha ett case om mänskligt drivna klimatförändringar, men det är förstås inte något som jag egentligen skulle kunna riskera mitt eget huvud för. Det är inte mitt område.

 25. Fastighetskatten skriver:

  @Lennart W. Det är givetvis inte samma vetenskapliga kvalitet, det är ju en debattartikel. Visst är klimatforskarna övertygade, de har de all rätt i världen att vara. Men det råder ju inte konsensus – forskningen är fri och tolkningarna divergerar. Vad gäller IPCC upplever jag att en tolkning som majoriteten av forskarna står bakom har sanktionerats av FN och upphöjts till Sanning. Alltså: forskningen har legat till grund för ett politiskt beslut som styr den fortsatta forskningen, som således blir teleologisk, eftersom den har ett resultat som sanktionerats redan på förhand. Som jag uppfattar det. Inte är det mitt område heller, men så mycket har jag snappat upp att alla forskare inom området inte är överens, och redan sättet som de forskare som inte står bakom tesen om klimatuppvärmning fulas ut på ger mig frossa.

 26. Felicia skriver:

  Kära Tanja, jag vill tipsa dig om en hårresande krönika av Pascalido i gårdagens Metro: http://www.metro.se/2009/11/09/74909/janolov-och-madeleine-var-samma-perso/

  Kan inte du börja skriva krönikor i Metro?

  Mvh/ Felicia

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Info – varför skulle jag inte tro på det (”eftersom jag personligen känt Thore”)? 🙂 Man har för övrigt faktiskt redan ändrat på texterna i sångerna i förskolan, i SOU 2006:75 berättar flera förskolor om hur de som ett led i ”jämställdhetsarbetet” bytt ut ”och bonden tar en fru, och bonden tar en fru” till ”och bonden tar en man, och bonden tar en man” i den där sången om du känner till den. Däremot kvarstår ”hunden tar en katt” och ”katten tar en mus”. Och som jag skrivit om tidigare så byter man plats på rollkaraktärernas kön i sagorna OCH ändrar i handlingen, för att ”motverka stereotyper”.

  Du hade definitivt fått några miljoner för att granska andra sånger ur ett genusperspektiv, men jag antar att du måste ha ”rätt kompetens”, vilket innebär att du måste spendera ett antal år på någon genusvetenskaplig institution. Är du beredd att göra det? 😉

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Genusspecialisten, ja du har helt rätt – strukturerna och könskodningen finns överallt. Jag skulle vilja se genusvetarna ge sig på siffersystemet och därefter blogga om hur hela matematiken rasar samman som en följd av deras genusanalys.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  redaktörn, ”genuscertifiera mig”? menardu med lämplg hjärntvätt? Och så får du en genuscertifieringsstämpel tatuerad på dig och kan göra megakarriär!

  Ya Krivetko, jag noterade det. Så nästa gång borfde genuseriet få 36 miljoner, men de måste räknat fel – då det kommer att delas ut ”bara” 35 miljoner….

  Lennart W,
  ”fysikinstitutionerna är för grabbiga.” Jag kan inte hålla med – inte under den period jag höll till på Fysikum och Astronomiska i Lund, det var nämligen jag som hördes och syntes mest hela tiden. Men eftersom jag var en mönsterelev i övrigt så hade föreläsare och doktorander överseende med att jag ibland var lite för nyfiken på labbutrustningen som de ägnat hela förmiddagen åt att preparera! 😉 Jag minns när Hans-Uno Bengtsson grillade en korv i vägguttaget på en fysikföreläsning, och jag var den enda som vågade smaka den. Men utöver dessa incidenter så var det mest långa kvällar och nätter över fysikböckerna som gällde, och då fick man ju kompensera det genom att leva ut sin inre energi under lektionerna. 🙂

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, det var bra budord! 🙂

  Per, ”Visst är detta vansinnigt, men betänk att det är ett specialfall av det svenska anslagsvansinnet”– men problemet är att detta blir realpolitik och leder till ändrade förhållanden i alla människors vardag, i detta fall studenterna. Det påverkar alltså samhället och oss alla långsiktigt.

  QED,
  jag såg också det där – bra initiativ av SVD! Och hattgrejen var t.o.m. på nyheterna igår – vilket visar att man inte ens vill dölja det. Tror man det hjälper? Fick de foliehattar också kanske? Inget förvånar mig längre…

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Fastighetskatten, det var en bra artikel. Och dessutom anser ju genusvetarna att även klimatfrågan behöver ett genusperspektiv: ”Bråttom få in genus i klimatforskningen”

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, ok och jag ska följa din! Varje ”undersökning av problem” avslutas med att man måste få ökade resurser för att ”ytterligare” problematisera strukturer och hegemonisk maskulinitet osv osv. Oftast har man dessutom redan bestämt sig för vad förklaringen till allt ska vara, och det är inte forskning. Vet man redan vad orsakerna till problemet är så behövs ingen forskning, utan då kan man sätta in åtgärderna direkt. Och uppenbarligen leder dessa ”välgrundade” analysers åtgärdsplaner aldrig till till det man vill åstadkomma, och då måste man ”probelmatisera vidare” – istället för att kanske inse att man har fel utgångspunkt eller dragit fel slutsatser. Vore kul om du på din blogg kunde återge vad som sägs på genuslektionerna. 🙂

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Fastighetskatten, ”Jag menar att genusvetenskapen agerar på motsvarande sätt. Man har postulerat att det råder könsmaktsordning i Sverige och att kön är en social konstruktion. Resten går ut på att lyfta fram argument som stöder axiomen och att tona ner eller bortförklara argument som inte stöder dem….Och blir de väl överbevisade så går det alltid att hänvisa till att logiken i sig är manligt könskodad.” Väl sammanfattat! 🙂

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Felicia, uppenbarligen ser inte Alexandra på nyheterna, för i förra eller förförra veckan var det ett reportage på TV-nyheterna om denne Jan-Olov Madeleine, som hon antingen missat eller låtsas ha missat. Namnbytena borde oroa genusvetarna eftersom den som vill byta till ett namn tillhörande det andra könet troligen erkänner att det finns kvinnligt och manligt, och dessutom – om alla namn blir ”könsneutrala” – hur ska då den som anser sig vara född med fel kön och vill känna sig mer manlig eller kvinnlig kunna få ett namn som stärker den önskade könsidentiteten? Skriva krönikor i Metro? Jag hinner knappt med min blogg ju! 🙂 Hoppas dock få loss mer tid efter nyår!

 35. Lennart W skriver:

  Tanja, det kan jag iofs tänka mig. 😉

  Fast nog var du som tjej i minoritet där? Alltså, i princip ser inte jag heller några problem med om tjejer och killar tenderar att göra olika val i t.ex. yrkeslivet. Ändå kan jag ju tycka att det var motigt nog ändå som ung fysiknörd på raggningsfronten. Blev inte lättare av att så få av studiekamraterna var kvinnor. Kom också ihåg att det här långt innan boknördarna fick en raggningsmanual. 😀

 36. Lennart W skriver:

  Tanja och Felicia, måste ju vara värsta mardrömmen för alla sorters transvestiteter om alla skulle klä sig i likadana Mao-uniformer och ha samma sorters namn oavsett kön. Tror de verkligen vill ha klart utmejslade könsroller, med tydliga skillnader i namn, frisyr, kläder, smink & parfym, och i själva sättet som män och kvinnor agerar med varandra. Det är ”bara” det att de vill kunna byta roll ibland.

  Vill nog egentligen vara rätt så tolerant om det här. Men det är lätt att förstå Cornelis Vreeswijks reaktion, när han bjöd hem två (!) damer som inte var riktigt vad han hade förväntat sig. Slutade med misshandel och en månads fängelse. 😉

 37. […] Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten […]

 38. […] Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten […]

 39. […] har sammanlagt 60 miljoner kronor till sitt förfogande under 2009-2010, och ni minns kanske att jag bloggade om den förra utlysningen och de beviljade projekten  hösten 2009. Här är förteckningen på de […]

 40. […] initiativ, sade när hon deltog i panelsamtalet” (mer om DJ:s förehavanden i inlägget Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten). Missa inte att Stiftelsen för Strategisk Forskning uttalar sig om rapporten jag tog upp i […]

 41. […] Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: