När lika möjligheter blev 50/50

50/50-fördelning överallt till varje pris - den fria viljan ska offras på jämställdhetens altare

50/50-fördelning överallt till varje pris - den fria ska viljan offras på jämställdhetens altare

Häromdagen kom nyheten att Linköpings Universitet inte är jämställt vilket innebär att fördelningen av poster på alla nivåer från student till professor inte är exakt 50-50. Detta visar statistik som tagits fram av Strategigruppen för lika villkor och Resursgruppen för jämställdhet och genus (!) En lika villkorstrategigrupp och genus-resursgrupp? Vilka andra grupper finns? Kan de inte kalla sig för StaGePo – statliga genuspolisen, som en kommentator på bloggen tidigare föreslagit? Bland studenterna är 53% kvinnor och 47% män. Som disputerad matematiker inser jag efter att ha tänkt länge och väl att 53% + 47% =100% och att man uppenbarligen inte har några anställda eller studenter vid Linköpings Universitet som antagit någon annan könsidentitet än ”man” eller ”kvinna” och att det därför bara är en tidsfråga innan en tredje grupp, kanske ”gränsöverskridande gruppen” anmäler både Strategigruppen och Resursgruppen för hets mot könsidentitet. Jag skulle i alla fall gjort det om jag vore genuskommissarie, eftersom det skulle dra igång en karusell som gynnat min könspolitiska karriär, slösat på skattemedel och dessutom lett till massmedial uppmärksamhet som gett mig ett ypperligt tillfälle att visa resten av folket var skåpet ska stå – nämligen till vänster om extremvänstern, där genusvansinnet vanligen håller till. Efter att ha splittrat denna genusgrupp-trojka i syfte att gynna min egen karriär hade jag stämt SVT:s nyhetsportal för att ha förmedlat en nyhet som kan ge sken av att det bara finns två kön, och sedan hade jag kuppat Riksdagen för att införa min genusagenda, eller kanske inte förresten, eftersom någon annan uppenbarligen redan tycks ha ordnat detta.

Och ser vi på Uppsala Universitet med sina 1162 doktorander så är 51% kvinnor och 49% män. Detta ligger hyfsat nära 50/50-utopin och faller definitivt inom det man kallar ”jämställdhetsintervallet 40-60” vilket jag fann genom att studera artiklarna i UNT:s 50-50-vecka som att döma av den aldrig sinande strömmen av genusartiklar blivit till månader och snart till ett halvt års jämställdhetskamp där man även granskat innehållet i sin egen tidning ur ett genusperspektiv genom att ägna sig åt biologisk kroppsräkning – och så här ser det  ut, och detta har alltså som ni kan se pågått inte i en vecka som man försöker gen sken av utan ända sedan 2004, vilket innebär att UNT just avslutat sin första femårsplan på temat jämställdhet. Men man är inte nöjd med 51/49-könsfördelningen av doktorander eftersom denna siffra ju spänner över alla ämnen, och inom varje ämne ser fördelningen inte ut så varför man verkligen inte kan vara nöjd!

Räkna

50/50-veckan var en tuff utmaning där alla anställda var tvungna att lära sig de fyra räknesätten - eller åtminstone addition...

Genom att länka mig från UNT:s 50-50-vecka och över halva internet som ju snart uteslutande består av bara genusartiklar fann jag att man faktiskt bildade UNT:s genusgrupp redan 2003 och att ”grunden är att regelbundet räkna kvinnor och män i text och bild”. För detta avancerade yrke krävs det naturligtvis äkta genuskompetens och det är inte bara att sätta sig och skriva ett manligt könskodat datorprogram som räknar antalet ”hon” och ”han” utan det måste ske manuellt med tjocka genusglasögon på som finslipas av chefredaktören varje morgon, helst med redaktionens egen jämställdhetsplan indränkt i någon brandfarlig vätska som fräter bort alla strukturer och ibland till och med hela genusglasögonen som då måste tillverkas på nytt och det behövs i vilket fall flera par – ett par för varje feministisk inriktning – liberalfeminsim, postkolonial likhetsfeminism, marxism-feminism, leninist-feminism, queerfeminism, krossa-makten-feminism, SCUM-feminism och så vidare. Jag tänkte lösa några tankenötter och fann UNT-artikeln ”Problem och lösningar” men denna handlade också om genus! Och hör och häpna, den uppmanar journalister (som ett led i att ”förändra genus-perspektivet i tidningen”) till att inte skriva ut ord som ”kvinnlig” samtidigt som man ju sitter och genuscertifierar sitt innehåll genom att just räkna antalet sådana ord. Så här motiveras det:

”Fortfarande dyker det upp texter med ”kvinnliga läkare”, trots att hälften av alla läkare är kvinnor. Vi ser vidare ”kvinnliga” poliser, chaufförer, chefer i spalterna. Pojkar spelar i band, flickor i ”tjejband”. Och så vidare. Vår kommentar: Stryk. Annars blir intrycket att männen är normen och kvinnor undantagen.”

Konstverket på Backa-skolan i Lund där jag gick i lågstadiet

Konstverket på Backaskolan i Lund där jag gick i lågstadiet

I en annan artikel skriver man att ”Så fort man slutar tänka, trillar man dit och stereotyperna får fritt spelrum. Rutin och gammal vana är jämställdhetens fiende nummer ett.” vilket är intressant för det första eftersom ordet ”tänka” här missbrukas å det grövsta, och dessutom eftersom innehållet i genusmaskineriet numera sedan flera år tillbaka ju blivit rutin och gammal vana att döma av alla utredningar, rapporter och artiklar jag själv läst och därför borde den vara sin egen fiende nummer ett. Det är ungefär som med konsten där ett konstverk går ut på att provocera den rådande normen, och ju större provokation desto bättre konst, men nu när provokationen blivit mainstream så är det mest provocerande man kan göra att måla en vacker tavla som ska föreställa något som också går att beskriva med ord. Detta är minst lika absurt och provocerande som att i dagsläget  förneka könsmaktsordningen, vilket för övrigt konstigt nog ännu inte är kriminellt – kanske för att det är så provocerande att det är att betrakta som konst?

Tidernas begynnelse

Jag har studerat tidernas begynnelse med mitt teleskop, och där fanns ingen nyhetsvärdering från varken UNT eller någon annan tidning heller

Och man talar också om hur man ska välja ämnen att skriva om i tidningen: ”Det finns en traditionell nyhetsvärdering som hängt med sedan tidernas begynnelse, förmodligen. Infrastruktur och ekonomi har hög status.” Tidernas begynnelse! Varför finns ”tidernas begynnelse” när det gäller den postulerade könsmaktsordningen och genusstrukturerna men inte annars? Om man pratar könsroller så brukar man få höra att dessa är sentida sociala konstruktioner och om man ens nämner ”tidernas begynnelse” får man bara hånskratt till svar. Hur kan UNT:s nyhetsvärdering kring infrastruktur och ekonomi ha funnits sedan tidernas begynnelse när tidningen bara existerat sedan 1890? Är UNT:s genusgrupp kreationister eller hur ska man tolka detta? Om jag får lov att använda uttrycket så skulle jag vilja säga att i tidernas begynnelse rådde folkvett, och genusvansinnet är en sentida social konstruktion som dessutom är lika instabil som jag själv blir efter att ha läst en av statens offentliga utredningar som handlar om jämställdhet och är tillkommen efter 1974.

Och apropå det så har jag just hämtat mig efter att ha läst i  SOU 2005:66 ”Makt att forma samhället och sin egen död”, eller kanske den hette ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” förresten. Skillnaden är i vilket fall irrelevant och en illusion eftersom liv och död ju båda är sociala konstruktioner som kan överföras till varandra via en enkel homeomorfism precis som en kaffekopp med ett handtag är homeomorf med en torus, eller en genusvetenskaplig artikel ihopknycklad till en torr och obrukbar boll i en övergiven papperskorg förpassad till evigt utanförskap är homeomorf med en genusvetares hjärna som alltså har genus noll (0),  så länge man inte skär i ytan och delar på hjärnhalvorna (som då var för sig är homeomorfa med bollen) för att se om det finns någon kommunikation att tala om eller om aktiviteten är lika låg som i Riksdagen under en votering som inte handlar om genusvansinne.

Genusvetare påväg till Genusland med hushållets gemensamma kvast

Genusvetare på väg till Genusland med hushållets gemensamma kvast

Jag kom nu på att det var ju denna utredning jag tänkt skriva om, men nu blir inlägget i vanlig ordning för långt så jag nöjer mig med att nämna några korta saker och fortsätter sedan i kommande blogginlägg. Från 1994-2006 rådde de jämställdhetspolitiska mål som fastsälldes 1994 i prop 1993/94:147: ”Delad makt delat ansvar ”Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken bör stå fast. Det innebär att  kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.” Vilket innebär att detta var det övergripande målet även före 1994, men jag har ännu inte hunnit kolla upp exakt vilket år detta fastställdes men återkommer med den informationen. I mars 2006 (innan valet dvs) lämnar dåvarande regering över prop 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken” som utfomats av dåvarande regering i samarbete med (mp) och (v) med det uttalade delmålet: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor”. De övriga tre delmålen rör jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, samt mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetspolitiskt mål: Alla SKA ha samma förmåga, annars kan inte 50/50-målet nås inom alla samhällssfärer!

Jämställdhetspolitiskt mål: Alla SKA ha samma förmåga, annars kan inte 50/50-målet nås inom alla samhällssfärer!

Förslagen i prop 2005/06:155 utgår delvis ifrån den jämställdhetspoltiska utredningens delbetänkande SOU 2005:66  som jag nämnde ovan och som färdigställdes i augusti 2005. Arbetsmarknadsutskottet behandlade prop 2005/06:155  i betänkandet 2005/06:AU11: ”Nya mål i jämställdhetspolitiken”, där vi kan läsa att utskottet ställer sig bakom de föreslagna målen och att samtliga motioner avstyrks, samt att kammaren bifaller utskottets förslag. Notera att det övergripande jämställdhetspolitiska målet omformuleras (vilket flera remissinstanser beklagar, bland annat Uppsala Universitet och Länsstyrelsen i Stockholms län) enligt följande: ”Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” Vad menas då med ”samma makt”? Under ”Skälen för regeringens förslag” (sid 43-44) i prop 2005/06:155 står att läsa: ”Maktbegreppet är centralt i jämställdhetspolitiken och bör därför uttryckas explicit i det övergripande målet. Ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” Observera – ska ha ”samma förmåga”, och inte längre bara ”samma möjlighet” – man skiljer också i klartext på dessa två som framgår ovan. Kan man verkligen lagstifta om samma förmåga?

Med denna nål ska jag punktera genusbubblan

Med denna nål ska jag punktera genusbubblan

Och vidare: Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”. Där har vi det alltså – vilket resultat som ska nås är det centrala – nämligen en 50/50-fördelning inom varje yrke, på varje arbetsplats, i det privata hushållsarbetet osv. Alltså:  män och kvinnor ska inte längre bara ha lika rättigheter, skyldighter och möjligheter utan också samma (lagstadgade) förmåga – och detta ska vidare leda till ett jämnt utfall på 50/50. Jag ska ta upp dessa utredningars och propositioners detaljerade innehåll i nästa inlägg, det är som vanligt fullt med intressant vansinne att citera. Men eftersom mitt eget mål är att ett blogginlägg inte längre får vara längre än 5 A4-sidor vid utskrift så måste jag avsluta här för denna gång. Här är förresten en personlig historia om en genussoldat som lämnat slagfältet och valt att lägga ner vapnen. Det tog visst 10 år att inse att genusvansinnet är en återvändsgränd, men bättre sent än aldrig, för egen del tog det mig 10 sekunder att inse att genusvansinnet är en rad med  luftslott staplade ovanpå varandra och att det är min ödesbestämda uppgift att utgöra den nål som ska smälla sönder alla dessa när tiden är mogen.

Annons

75 Responses to När lika möjligheter blev 50/50

 1. JEL skriver:

  Tanja,

  Ska träffa Per Schlingmann inom kort. Kan du ge mig tre frågor som jag kan ställa till honom.

  Mvh,

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, vad roligt! Jag var själv i Riksdagen i tisdags men de enda jag kände igen (utom den jag skulle träffa då) var Baylan och Pagrotsky i matsalen :-). Jag vet inte vad du bör fråga Sclingmann, jag tänkte att jag skulle intervjua alla partier i genusfrågan efter nyår och lägga ut på bloggen ett i taget men har inte hunnit tänka ut frågorna än. Man får ju gå igenom partiprogram och motioner för att få en uppfattning om lämpliga frågor. Det verkar splittrat bland moderaterna (se tex här och här ) i denna fråga. Det är svårt att ge tre frågor eftersom jag mycket hellre hade gett tre påståenden 🙂 och jag vill inte störa ert möte med genusfrågan. Men visst kan du fråga honom, men antagligen inte få något svar, på hur pass splittrat partiet är i den frågan. Tänkte så att jag kan ta tag i denna radikala, eller jag menar snarare konservativa, falang och se till att de för upp frågan på agendan. 😉 Nä, usch jag är alldeles för trött för att tänka nu, kommer inte på något, utom det ovan då. Just nu funderar jag på att bli hemlig agent åt Säpo och spionera på min egen verksamhet, och då komer jag inte att ha tid för partipolitik!

 3. Info skriver:

  TRE FRÅGOR TILL PER SCHLINGMANN

  Per Schlingmann skrev i Sourze 29/8 2007 artikeln ”Bilar åt flickor och dockhus åt pojkar!”:

  ”En av våra största kedjor för barnkläder har under våren lanserat en särskild kollektion där kläderna inte delas in efter flickor och pojkar. De för företaget så välkända ränderna sitter på samma sätt oavsett barnets kön. Det finns redan fyra konceptbutiker som helt är uppbyggda efter ålder. Fokus är på färger, mönster och passform, inte på kön och konceptet har blivit en succé. På temat ”konsumtion, genus och barnkläder” har företaget också genomfört en undersökning. 1500 personer svarade på frågor och visade tydligt att det främst var vid köp av kläder och leksaker som de reflekterade över och gjorde åtskillnad mellan sina små pojkar och flickor.”

  FRÅGA 1: Vi förstår att det är detsamma med dig, Per. Det är främst när du köper leksaker åt dina eller andras barn som du uppmärksammar, att det finns skillnad mellan män och kvinnor. Hur uppfattar du världen annars? Ute på stan, till exempel. Är allt du ser en rörlig massa av grå hermafroditer? – Du lär ju vara gift. Vet du om du är gift med en man eller en kvinna? För svårt för dig? Ja, jag förstår. Men har du försökt med att fråga vilka leksaker hen fick i tvåårsåldern? Det borde du kanske göra.

  Den 15/8 2008 skrev Per Schlingmann i Sourze artikeln ”Ojämlikhet mellan könen etableras på dagis”:

  ”Handlingar och beteenden tolkas olika beroende på om det är en man eller kvinna som utför dem. Forskning visar att män och kvinnor tränas i olika egenskaper redan från mycket ung ålder och att de traditionella könsrollerna hindrar flickor och pojkar att utvecklas på lika villkor. – Mot bakgrund av forskningen som även visar att förskolan och skolan, istället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster i många fall tvärtom förstärker dessa, har en grupp inom moderaterna undersökt hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd.”

  FRÅGA 2: Jag vill minnas, att förskolor skapades på 60- och 70-talen för att tillåta båda föräldrarna i ett par att förvärvsarbeta heltid (= kvinnofrigörelse). Snart nog kunde verbet ”tillåta” bytas ut mot det mera adekvata ”tvinga”. Men fortfarande var förskolans uppgift i första hand att ta hand om barn när föräldrarna inte hade tid. Nu plötsligt är förskolans huvuduppgift i stället ATT MOTVERKA TRADITIONELLA KÖNSROLLER OCH KÖNSMÖNSTER. – Per, hur i all världen gick detta till? Och vilken fortsättningsuppgift har ni i sjupartialliansen på lut?

  FRÅGA 3: Vad ämnar ni inom moderaterna göra åt den enorma snedfördelningen av socialt konstruerade kön inom den s.k. genusvetenskapen?

 4. Pelle Billing skriver:

  Nu när vi ska ha 50/50-fördelning av män och kvinnor överallt, så är det ju hög tid att fastställda andelen invandrare, funktionshindrade, homosexuella, bisexuella, transsexuella, arbetarklass, osv i samhället.

  När kvoteringen blivit det viktigaste i Sverige så känns det viktigt att löpa linan helt ut, och ha rätt andel personer i alla sammanhang.

  Vi behöver troligen en ny myndighet med ett par tusen anställda för att se till att kvoteringen fungerar som den ska på alla arbetsplatser, i alla skolklasser, på alla festivaler och i alla hem. Det kan ju omöjligen duga att ha en familj med fler söner än döttrar?

  Sedan måste vi även kolla lönestatistiken för alla dessa grupper och se till att alla tjänar exakt lika mycket. Om inte, så får man helt enkelt dra in lönerna för vissa grupper resten av året.

  Ja, det finns mycket viktigt arbete att göra, så det är bara att kavla upp ärmarna!

  (OBS, för de av er som inte följer min blogg – detta är ironi. Normalt sett försöker jag vara konstruktiv men ibland går det inte att hålla sig…).

  Tanja, bra jobbat som vanligt!

 5. Rosenhane skriver:

  Salve Tabja,
  kom just hem efter en bättre gåsamiddag med din rebellhandledare.
  Orkar inte ta itu med argumentationen i denna sena stund men, ska det inte vara varannan damernas? Var är alla ensamkommande flyktingflickor?

 6. Rosenhane skriver:

  Tanja låter bättre!

 7. Olle skriver:

  Jag upprepar min gamla mantra att vi borde eftersträva 50/50 inom alla yrken, som feministerna säger.

  Vi kan ju börja med de extremt snedfördelade yrkena genusforskare och sopåkare. Tvinga 50% av sopåkarna att omskola sig till genusforskare (t.ex. ta en fil. kand, med tillhörande studieskulder) och 50% av genusforskarna att omskola sig till sopåkare (t.ex. ta lastbilskörkort, inkluderat att backa med släp), sen har vi nått oerhört långt.

  Först när genusmaffian uppnått 50/50 inom ovanstående yrken så har de rätt att börja tala om att ställa om resten av samhället…

 8. Tim Danielsson skriver:

  Tiina Rosenberg studerade germanistik vid Karl-Marx-Universität i Leipzig (i dåvarande Östtyskland). En förklädd hardcore kommunist och gammelsovjetälskare är precis vad hon är. Det kan finnas nazzeinslag också. Hon anser att kvinnor som har sex med män är könsförrädare. Det är för mig en gåta att hon kan ha en högre tjänst på ett universitet. Sparka ut henne med bundsförvanter på gatan och ta av dem lönerna! Tänk om en manlig professor hade sagt att män som har sex med kvinnor är könsförrädare. Ja just det, han hade slaktats totalt i media.

 9. redaktörn skriver:

  Hur blir det med familjebildningarna framöver? Där grundläggs ju vår felsyn på genusrättvisa. Och det som sker i det lilla det sker gärna i det stora. Alltså: Civilståndet ensamstående måste rimligen förbjudas. Likaså enkönade äkteskap/relationer (en sur karamell för Tina R att suga på). Vad som ska göras med barnfamiljer med snedfördelad genussammansättning får forskningen söka svaret på.

  Och Olle: Vad har sopåkarna gjort för ont?

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”snedfördelningen av socialt konstruerade kön inom den s.k. genusvetenskapen” – ha ha den var bra! 🙂

  Pelle,
  ja flera har ju frågat sig varför det ska stanna vid just kön, och med intersektionalitetsbegreppet så behöver det ju inte längre göra det. Även genuscertigieringsprojektet i Lund är öppet för en ”intersektionell förståelse” av genusbegreppet där certifieringen inte stannar vid kön utan även tar in klass, ålder, sexuell läggning, etnicitet och funktionshinder – se själv i ”Slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering” Sidan 3: ”Projektgruppen har valt att i första hand fokusera på genus,men är öppen för en intersektionell förståelse av genusbegreppet. Intersektionalitet innebär att ta hänsyn till fler faktorer än kön, såsom etnicitet, klass, sexuell läggning, ålder, funktion, religion och andra samverkande, och varandra förstärkande, maktordningar.”

  Som sagt, jag hann inte ens ta upp en femtedel av vad jag tänkt ang de nya jämställdhetspolitiska målen eftersom jag fastnade på UNT:s 50/50-vecka, men det kommer detaljer i nästa inlägg, iaf har jag nu förmedlat huvudpoängen – det nya övergripande jämställdhetspolitiska målet.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, va min rebellhandledare? Vem är det – Wachtmeister eller? 🙂

  Olle,
  och glöm inte kolgruvorna! Kvotering behövs där också! 🙂

  Tim,
  har Tiina studerat vid vid Karl-Marx-Universität!? Varför är jag inte förvånad? 🙂 Ja, det där med könsförrädare har man ju hört. Varför man inte kastar ut henne? Jag har hört att både personal och studenter är rädda för henne – på fullt allvar alltså. Här är senaste skandalen (iaf den senaste uppmärksammad av media): ”Tiina Rosenberg i utbrott mot studenter” :

  ”Den kontroversiella feministprofessorn Tiina Rosenberg inledde sin föreläsning med att skälla ut sina ledarstudenter. Deltagarna blev så upprörda att de lämnade föreläsningen i protest. Universitetsledningen ska nu diskutera frågan.”

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, och det är visst inte bara i Lund det är farligt: Anarkafeminismen stormar Stockholm city Polisen: ”Gå inte nära dem, de kommer slå ner dig.”: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/152025-anarkafeminismen-intar-stureplan

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Redaktörn, ”Civilståndet ensamstående måste rimligen förbjudas. Likaså enkönade äkteskap/relationer (en sur karamell för Tina R att suga på). Vad som ska göras med barnfamiljer med snedfördelad genussammansättning får forskningen söka svaret på.” Jag har också noterat att det vid samkönade äktenskap faktiskt inte blir 50/50-könsfördelning. Som ensamstående (tex jag) får man väl byta könsidentitet en gång om dagen ;-).

 14. QED skriver:

  Tänk när full intersektionell representation krävs. Då blir det svårt att sätta ihop kommittéer och personalgrupper på universiteten. Huvudmerit kommer vara multipel personlighet.

 15. QED skriver:

  En motorjournalist på DN försöker föra in lite genusperspektiv när han intervjuar de två kvinnliga formgivare som designat nya läckra BMW Z4.

  ”Kvinnorna gav bilen atletisk form

  De olika designstudiorna och formgivarna inom BMW har en hård internkonkurrens där olika förslag till nya bilar slutligen anonymiserade hamnar inför styrelsens kritiskt granskande ögon.

  Är då BMW Z4 en bil med kvinnlig design?

  – Nej, vi är proffs. Det spelar ingen roll vilket kön vi har. Den här bilen behöver styrka.

  Både Juliane Blasi och Nadya Arnaout avfärdar frågan om könets betydelse i formgivningen.

  – Vi använder aldrig ord som maskulin eller feminin om vår design, säger de i mun på varandra, och ifrågasätter med en motfråga: vad är maskulin och feminin design?

  – Inget har att göra med kön eller ålder, slår Juliane Blasi fast och framhåller att viktigast är vad man vill utttrycka med bilen.

  http://www.alltommotor.se/tester/bilar/bmw/kvinnorna-gav-bilen-atletisk-form-1.10979

 16. Lennart W skriver:

  Hallå! Har just sett något om en annan ”favorit” här, Claes Borgström, på SVT-programmet dokument inifrån om Att skapa en seriemördare. Innan han blev JämO, var han advokat för Sture Bergwall, alias Thomas Quick. Enl. programmet verkar Borgström ha varit rent sagt urusel som advokat, och samarbetade rent ut med åklagaren för fällande dom, i en utredning helt utan andra indicier än den mentalt störde och drogberoende Quicks egna erkännanden. 50 miljoner kr har utredningarna kostat i offentliga utgifter.

 17. Andreas Dahlin skriver:

  Tanja!

  Jag är ledsen om jag inte har hängt med ordentligt i kommenterandet här på bloggen. Du kanske har skrivit något som svar till min kommentar och så har jag missat det. Jag har lite mycket att göra… Om du vill vara säker på att nå mig så maila.

  Det är skrämmande att man verkligen börjar kunna se att jämställdhet nu officiellt inte har någonting med bekämpning av fördomar att göra, utan bara handlar om siffror. Man vet ju att StaGePo vill tvinga fram detta, men jag trodde inte att de vågade gå ut officiellt och säga att det är detta som jämställdhet innebär. Att ingen reagerar! (Förutom vi…)

 18. Info skriver:

  SKRÄCKBILD

  Jag hittade just en hemsk skräckbild av en svensk familjeinteriör under den gamla onda tiden. Av radions och barnstolens formgivning och husmoderns frisyr att döma är fotot taget någon gång i slutet av 1940-talet (kanske i början av 1950-talet):

  Hur skulle ett barnbarnsbarn idag kunna tänkas karakterisera bilden med ett antal nyckelord? Kanske så här:

  KVINNOFÄLLA
  HEMSLAVINNAN FÅR STÅ MEDAN MANNEN FÅR SITTA
  FÖRLJUGEN KÄRNFAMILSIDYLL
  FRÄMLINGSFIENTLIGA HATARE
  KÖNSSTIGMATISERAT OFFER TILL HÖGER MED HÅRROSETT
  OSUND UPPVÄXTMILJÖ (genuspedagoger saknas)
  HEMSK HÄRSKARTEKNIK (mannen visar sin överordning genom att hånskratta)
  UNKEN MÄNNISKOSYN
  OSOLIDARISKA NATIONALISTER RASISTER
  FÖRSTÅR INTE UTTRYCKET: ALLAH SKA MED
  FÖRSTÅR INTE UTTRYCKET: INGEN ÄR ILLEGAL

 19. Rosenhane skriver:

  Tanja,
  jag får gåshud när jag läser vad du skriver. Inte av innehållet utan av din formuleringskonst. Du är helt suverän!

 20. Josef Boberg skriver:

  …för egen del tog det mig 10 sekunder att inse att genusvansinnet är en rad med luftslott staplade ovanpå varandra och att det är min ödesbestämda uppgift att utgöra den nål som ska smälla sönder alla dessa när tiden är mogen.”

  All Lycka till med det ❗ – Tanjaönskar Josef B. 😉 🙄

 21. Stefan skriver:

  – Det här är anarkafeministerna. De hatar män, säger polismannen till Nyheter24:s Ehsan Fadakar.

  Priceless 🙂

 22. Lennart W skriver:

  Ang. 50/50 skulle de, om det här vore en normal vetenskap, ha tagit med statistiska osäkerheter i beräkningen. Säg t.ex. att det verkligen vore så att män och kvinnor hade exakt samma sorts fallenheter och möjligheter och ambitioner, men att det ändå naturligtvis var statistiskt fördelat, och att alla fick välja fritt efter vad som passade just dem individuellt. Detta är väl ungefär det genusvetenskapliga idealet?

  Vad skulle man i så fall vid någon given tidpunkt förvänta sig för fördelning mellan könen på N=1162 doktorander på Uppsala Universitet? Är t.ex. 51/49 ett bevis på någon ojämlikhet?

  Svar: sannolikheten att en viss doktorandtjänst ska besättas av en man är p=50%, och av en kvinna q=50%, och det förväntade medelvärdet av t.ex. antalet män = N*p = 581, medan standardavvikelsen är \sqrt{N p q} = 17, vilket är 1,5 % av 1162. Dvs i ca 2/3 av alla år (eftersom man får inom +/- en stdavv ca 2/3 av fallen) borde fördelningen vara mellan 48.5/51.5 och 51.5/48.5. För den resterande 1/3 av fallen borde det vara större avvikelse ändå…

  Dvs, svaret är NEJ, 49/51 bland doktoranderna på UU är INTE ett bevis på någon ojämlikhet.

 23. Lennart W skriver:

  Är förstås binomialfördelningen jag har använt här.

 24. Lennart W skriver:

  Enl. samma modell skulle det, om vi var helt fördomsfria, vara samma sannolikheter för att välja kvinnlig eller manlig partner. Vilket iaf ger 50% heteropar och 50% homo, så Tiina Rosenberg kan nog ändå vara rätt lugn för egen del. Eller kanske inte förresten, för byter hon partner någon gång bör hon ju vara lika öppen för en man.

  Klargörande: det här på inget sätt en modell jag tror på själv.

 25. Joakim Eng skriver:

  Jag håller med Rosenhane. Din formuleringskonst är suverän.

 26. QED skriver:

  Artikel av den kände psykiatriprofessorn Sten Levander om kravet att förskolepedagoger skall få jobba med täckta ansikte.

  ”Att lära sig avkoda ansiktsuttryck, och att själv kunna använda sådana för social kommunikation, är en grundbult i socialisationsprocessen. Den förmågan ska man inte mickla med. Det gör inte de bokstavstrogna muslimerna heller för i den världen är kvinnorna hemma med barn, utan att dölja ansiktet – det gör man bara när man går ut.”

  ”I Sverige däremot socialiseras barn kollektivt av anställd personal under dagtid, från före ett års ålder. Personalen där ska visa ansiktet. Men (ve och fasa), det finns manlig personal på dagis. Där kan alltså en del kvinnor inte visa sig utan burka och det skadar då barnens socialisationsprocess. ”

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/tackta-ansikten-ar-otacka-och-forsvarar-socialisationsprocessen

 27. Danne.S skriver:

  Rosenhane.

  Vaddå ensamkommande flyktingflickor?

  När det rapporteras om ”ensamkommande” – då rapporteras det om barn! Alltså borde den förfördelade kategorin kallas för ensamkommande flyktingvuxna, och om sanningen skall fram, är det inte det det handlar om? Dessa ”barn”, som media väljer att kalla dem, är allt som oftast prydda i bockägg och har utvecklad ”stereotypisk” ,möjligen socialt konstruerad, mansröst.

  Visst, i realiteten är det nog så att de flesta ensamkommande flykting”barnen” är av, återigen, förmodligen socialt konstruerat, manligt kön. Så av genusmaffian kan man inom kort förvänta sig en attack på Migrationsverkets handläggare. Inte för att de har en alltför restriktiv syn på vilka som enligt olika konventioner uppfyller de kriterier för att kallas för flyende, nej här kommer det att handla om varför handläggarna inte handlar utefter de, av genusvetarna, uppsatta tankar om köns-fiftyfifty. Förtår inte Migrationsverket vikten om könskvotering?

  Vad händer om den låga nativiteten hos svenskar dessutom visar sig innehålla en alldeles för hög andel flickor, samtidigt som den invandrande andelen individer visar sig till största del bestå av män?

  Samhällskallops?

 28. QED skriver:

  De hemliga fältmanualen för stridande genusvetare hittad? B-)


  Gender Mainstreaming Learning Manual and Information Pack

  Under ”Advocacy” finner man

  ”The pack consists of six sets of slides, under the following headings:

  Introduction to Process and Advocacy Skills: provides a definition of and rationale for the inter-personal skills that gender focal points need in order to be effective in their contribution to the process of, and advocacy for, gender mainstreaming.

  Basic communication: looks at the basics of good listening skills and good questioning skills and their role in improving inter-personal communication.

  Working in meetings: discusses the skills necessary for more effective work in meetings, including skills in making presentations, facilitating group discussions, brainstorming with a group and summarizing meetings.

  Being assertive: describes assertiveness skills and their role in overcoming individual and institutional resistance to gender mainstreaming.

  Dealing with resistance: identifies the different types of resistance to gender mainstreaming and some strategies for overcoming such resistance.

  Working together: looks at the importance of giving and receiving constructive feedback in order to strengthen collaborative working with colleagues as allies for gender mainstreaming.”

 29. Ola Jennebrink skriver:

  Tanja- Ingen i Sverige är så viktig och samtidigt så rolig som du.Matten kan du ju inte lämna,men varför inte ståuppa på deltid.Och sedan in i politiken.Med stor spänning ser jag fram emot din sammanställning av vad genuseriet kostar.F.ö försöker jag via snigelpost till P1:s ledning få en öppning för kritik av feminismen.Inget svar ännu,men jag ger inte upp. Tack för din blogg Tanja och alla ni som skriver så tänkvärt här.Antifeminismen på nätet ökar och till slut kommer förnuftet att segra.

 30. dalahestur skriver:

  ”Haha” – så ”oväntat” (könsfördelningen alltså) …

  Resursgruppen för jämställdhet och genus – möte den 5 februari 2009
  Närvarande Ledamöter

  Stina Backman universitetslektor, Tema

  Caroline Kelly fakultetskoordinator, KfU

  Eva Lindblad nämndsekreterare, TFK

  Marry Rydén utredare, KfU

  Vivian Vimarlund universitetslektor, IDA

  Elisabeth Samuelsson koordinator, Forum för genusvet. och jämställdhet, ersättare för Anna Fogelberg Eriksson

 31. dalahest skriver:

  En lista på alla olika sorters genuspengar skulle nog få de flesta att hosta till, inte bara en gång. Det måste ju handla om hur många miljarder som helst, varje år. Och ändå halkar Sverige efter allt mer i t.ex. utbildningsligan. En märklig ekvation – en genusekvation. Ex:

  Barbro Wijma och Katarina Swahnberg på Genus och medicin, IKE har fått medel (1.485.610 kr) från Delegationen för jämställdhet i högskolan för tre år gällande att utveckla och testa en modell för en kontinuerlig jämställdhets- och genusintegrering på forskarutbildningen vid Hälsouniversitetet. 14 lärosäten + SFS beviljades medel. Delegationen kommer att utlysa 25 miljoner i början av nästa år också.

  http://www.liu.se/likavillkor/

 32. Lennart W skriver:

  Ang. tidernas begynnelse i Big Bang, finns det förstås en mystisk ojämlikhet i universum mellan materia och antimateria, som man ännu inte helt förstår och där det kanske borde ha varit exakt 50/50. Tur iofs att det inte var så. Får väl se om LHC på Cern kan bidra till att lösa det kosmologiska mysteriet.

  Men detta kanske går att genustolka på något sätt. Antar att antimaterian står för det manliga patriarkatet. 🙂

 33. Patrick skriver:

  Tanja,

  Angående Tiina Rosenbergs utbrott mot studenterna, jag tror att hon bara utnyttjade ett bra tillfälle att öva sina härskarteknik 🙂

 34. Dr. Jonsson skriver:

  Skärpt och underhållande som vanligt, Tanja!

  Riktigt läskigt kommer det att bli den dagen den statliga genuspolisen StaGePo bestämmer sig för att avhjälpa 50/50-avvikelsen i födelsestatistiken (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262459.aspx). Antalet nyfödda pojkar är nämligen drygt 6% fler än flickorna [56528/53136]. Det betyder att män redan från födseln roffar åt sig 6% mer av samhällets resurser även om varje individ hela tiden får lika mycket [*]. Snacka om universell konspiration. Vad hjälper det att skillnaderna jämnat ut sig framåt 57 års ålder? Man borde väl stämma i bäcken, och helt enkelt tvångsavliva drygt 3000 nyfödda med snopp varje år, så att den uppväxande generationen åtminstone får en jämlik start.

  Sen får man väl göra årliga uppföljningar och helt enkelt trimma av lite på den ena eller andra sidan så att 50/50 bibehålls inom varje årskull livet ut. Vid varje terminsstart blir då klassen informerad t.ex. i stil med ”Ni minns säkert att Oscar dog i höstas när han ramlade ned från ett träd. För att klara våra genusmål blev vi tyvärr tvungna att ‘ta bort’ Klara. Vi hedrar henne med en tyst minut.”

  Av utrymmesskäl utelämnar jag hanteringen av HBT/religions/etnicitets-kvoterna här. Den intresserade läsaren kan själv expandera resonemanget med hänsyn till dessa.

  Förtydligande: Jag är förstås ironisk, borde ha lagt in smileys osv, men med tanke på StaGePo:s namnkusins väldokumenterade gärning, och det faktum att prof. Rosenberg med fleras ideologi knappast ligger i någontings mittfåra så fastnade alla smileys i halsen. Vi kan tyvärr inte vara tillräckligt säkra på att detta inte är den logiska förlängningen av en extrem 50/50-feminism.

  [*] Är ev. förklaringen till varför pojkars utbildning kostar 6% mer. Möjligen hade man normerat till antalet individer, och då är detta inte förklaringen. Man får ju hoppas att dom hade tänkt på det.

 35. QED skriver:

  Lite positiva exempel

  ”Chalmers tekniska högskola har tagit bort alla riktade jämställdhetssatsningar, istället ska högskolan bli en bra arbetsplats för alla. – Vi jobbar nu väldigt långsiktigt. Jämställdhetsarbetet har varit kortsiktigt i många år och jag tycker att vi inte kommit någonstans, säger Johanna Almer.

  – Det rena jämställdhetsarbetet och arbetet för en bättre arbetsmiljö hakar i varandra. Vi vill fläta ihop jämlikhet och arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är jämställd, säger Johanna Almer.
  Jämställdhet är inte att förväxla med jämn könsfördelning.
  – Vi har slutat räkna kvantitativt på kvinnor och män, men däremot ska ingen grupp kunna vara enkönad, säger hon.

  http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=10173

 36. Dr. Jonsson skriver:

  fungerande länk till befolkningsstatistiken (utan högerparentes): http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262459.aspx

 37. Dr. Jonsson skriver:

  Det finns förstås ett snyggare sätt att implementera 50/50 befolkningsfördelning på, och där de flesta instrumenten redan finns på plats efter små modifieringar:

  Man börjar med att tala om de 3000 sist födda pojkarna varje år som ett oönskat könsmaktsöverskott. För att komma åt detta överskott och uppnå de tufft satta svenska genusmålen modifierar man bara reglerna för föräldrapenningen lite: Föräldrar till de s.k. överskottsbarnen faller per automatik utanför den nya genuscertifierade lagen om föräldrapenning och får heller inget barnbidrag om man skulle välja att föda fram överskottet. På MVC får de som under april månad bedöms ligga i ”riskzonen” erbjudande om gratis abort + ett litet belöningspaket från samhället på två extra veckor betald semester för att man ”ställer upp på genusmålen”. Samtidigt understryks de negativa effekterna på föräldrapenningen om man väljer att föda.

  Skulle detta inte avskräcka tillräckligt många föräldrar från att ändå föda fram sina överskottspojkar kan man komplettera:

  – Dagisgarantin genuscertifieras och blir strikt 50/50. Kommuner har då ingen skyldighet att erbjuda dagisplats till ”könsmaktsöverskottet”. Om man i sin godhet ändå erbjuder en plats kan den gott få vara i någon avlägsen kommundel.

  – Liknande med grundskola, som visserligen kommer att erbjudas eftersom dessa killar inte annars kommer att kunna dekonstrueras tillfredsställande. Däremot bör föräldrarna räkna med att det blir i en avlägset belägen skola, utan rätt till skolskjuts.

  – Man ger dessutom dessa överskottsbarn ett särskilt kodat personnummer som gör att de lätt kan identifieras som könsmaktsöverskott av alla myndigheter och organ under hela sin livstid. På så sätt kan man hindra att de får något reellt inflytande i samhället. Man kan t.ex. se till att de ställs sist i kön vid antagningar till universitet och högskolor, sållas bort vid tillsättande av statliga bolagsstyrelser, etc. etc. Ev. kan man också diskutera näringsförbud för att minska risken att de utvecklas i nån stereotyp mansroll som framgångsrik företagare.

  Skulle detta ändå inte nå hela vägen fram kan man i steg tre införa tvångssterilisering av papporna till alla pojkar födda som könsmaktsöverskott. Då tror jag det löser sig ganska snabbt. 🙂

 38. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja: ”… att genusvansinnet är en rad med luftslott staplade ovanpå varandra och att det är min ödesbestämda uppgift att utgöra den nål som ska smälla sönder alla dessa när tiden är mogen

  Det är med stor sannolikhet ditt livskall, och sällan har man skådat en vassare nål. Jag har en stor säck konfetti som jag ska strö över din segerparad när det är avklarat ;-).

 39. Pelle skriver:

  Fantastiskt! Jag fick tydligen ett totalt oskyldigt inlägg borttaget. En replik på Dr.Jonssons inlägg om gemensam värdegrund.

  Snälla berätta varför. Jag fattar ingenting.

 40. QED skriver:

  Pelle, du har en sådan kommentar till Dr. Johnsson under en annan postning. Jag har inte sett någon censur här.

 41. wodinaz skriver:

  Total jämlikhet kan bara uppstå när alla är kloner — eller ännu bättre när det bara finns en enda människa på hela jorden. Då är den jämställd/jämlik/könlös/raslös/etnicitetlös/religionlös/rotlös med sig själv och är inte restringerad av några som helst sociala konstruktioner.

  Med tanke på hur pass sinnessjuka de politiskt korrekta är så är det väl inte orimligt att förmoda att de vill mörda samliga människor utom en, slumpmässigt utvald, person som då kan leva i det totala lyckoruset i att vara fullständigt fri från sociala konstruktioner.

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas, ingen fara – jag har knappt själv hunnit läsa min kommentarer, men förr eller senare läser jag ju allt, fast denna veckan var riktigt tuff, och det blir nog nästa också, och sedan stundar tentatider. Det är bara att maila om du känner för det och har tid! 🙂 Hur går det med postdocen där ner i Schweiz?

  Info – det där var ju en jättefin bild. Du borde måla en tavla med liknande motiv! Kan du inte göra det? Och kanske en mer modern variant också som kontrast, kanske med Schyman som frun och Tiina Rosenberg som mannen och inga barn då. Du kommer säkert på något bra. Kan du inte göra en serie tavlor som illustrerar dagens genusvansinne och fixa en utställning? 🙂 Tex här: http://www.magasin3.com/sv/index.shtml Kolla in SOL LEWITTs streckkonst!

  Rosenhane & Joakim,
  tack för era komplimanger om mina formuleringar! 🙂 Jag gillar verkligen att blogga men tyvärr har jag ett jobb som står i vägen för att jag ska kunna underhålla er på daglig basis som jag hade önskat, men det lilla hindret kommer att vara undanröjt om några månader (fast då får jag leva på luft och vatten)! 😉

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Ang. 50/50 skulle de, om det här vore en normal vetenskap, ha tagit med statistiska osäkerheter i beräkningen.” Tack för din beräkning! 🙂 Men ändå tycker jag det är konstigt – det finns ju fem eller åtta kön enligt genusvetarna – så hur kan de vara så ärkereaktionära att det fortfarande bara räknar med två kön?

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W,Enl. samma modell skulle det, om vi var helt fördomsfria, vara samma sannolikheter för att välja kvinnlig eller manlig partner. Vilket iaf ger 50% heteropar och 50% homo…” Men även här är jag förvirrad, vill inte genusvetarna ha jämställdhet inom varje relation/äktenskap!? Detta borde strikt betyda att det måste finnas 50% kvinnor och 50% män inom varje relation. Om man då är två – så måste det innebära en man och en kvinna. Alternativet är förstås polygami med flera fruar och män eller partners, men även där måste då jämställdhet råda vilket enligt dagens tolkning innebär lika många män som kvinnor.

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Danne, ”möjligen socialt konstruerad, mansröst.” Ja man vet ju aldrig, och glöm inte att även ålder ju kan vara en social konstruktion, iaf enligt statsvetarprofessor Bo Rothstein 🙂 Se själv i hans brev: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/

  ”Logiskt sett, om nu kön kan vara en social konstruktion måste väl också ålder vara det. Den positivistiska mätfetischism vad gäller tid, dvs bruket att exakt försöka räkna och jämföra tidsenheter som vore de något absolut, måste följande Foucault ses som ett utslag av ren och skär maktutövning och sådan har jag ingen anledning att medverka i”

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  QED -bra att du finnit Gender mainstreamin manualen! 🙂 Om detta på wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_mainstreaming : ”Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels… The ultimate goal is to achieve gender equality”.

  Här kan man se Gender equality-symbolen: http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, ja P1 har kontaktat mig några gånger, och jag har sagt jag ställer upp om det blir aktuellr, så det kommer nog något program i sinom tid om genusvansinnet. Tills vidare kan du ju lyssna på följande sammandrag av debatt som jag var inbjuden till men inte hade möjlighet att komma till, om överrepresentationen av kvinnliga studenter, med Tiina Rosenberg, Mian Lodalen, Erik Hörstadius, Michael Alonzo och Sanna Rayman:

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, ja jag togg upp just detta med fördelningen av pengarna från Delegationen för jämställdhet i högskolan, här:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/08/jamstalldhetsindex-och-trafikljus-vid-vara-larosaten/

  ”Delegationen kommer att utlysa 25 miljoner i början av nästa år också.” Nej, nästa är blir det 35 miljoner! Totalt är det 60 miljoner som ska gå till genus 2009-2010 från denna delegation. jag borde söka dem för att granska min blogg ur ett genusperspektiv när jag tänker efter. 😉

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest – tack förresten för tips om länken http://www.liu.se/likavillkor/

  ”AKTUELLT
  Skolan som plats för sexualitets- och könskonstruktion”

  Här kan jag finna inspiration till nya blogginlägg ser jag! 🙂

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, Sen får man väl göra årliga uppföljningar och helt enkelt trimma av lite på den ena eller andra sidan så att 50/50 bibehålls inom varje årskull livet ut.” Kanske mer humant och troligt scenario med könsbyten istället. 😉

  ”Av utrymmesskäl utelämnar jag hanteringen av HBT/religions/etnicitets-kvoterna här. Den intresserade läsaren kan själv expandera resonemanget med hänsyn till dessa.” Ja, instersektionalitetspersektivet är viktigt. Glöm inte ”klass” också. Kanske kan allt ordnas genom att socialt omkonstruera inom och mellan dessa kategorier? Eller jag menar ”samverkande maktordningar”.

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Är ev. förklaringen till varför pojkars utbildning kostar 6% mer. Möjligen hade man normerat till antalet individer, och då är detta inte förklaringen. Man får ju hoppas att dom hade tänkt på det.” Just detta slog mig också när jag såg siffran 6% :-). Men ja det var beräknat (i SOU 2009:64) efter kostnad per individ, så man får göra en könsförflyttning mellan gymnasieprogrammen.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för tips om intressant SULF-artikel om jämställdhetsarbetet på Chalmers. Här ett citat till därfifrån:

  ”När Fakultetsrådet på Chalmers för två år sedan försökte fördjupa diskus­sionen om jämställdhet tittade man på amerikanska studier av konsekvenserna av att stödja minoriteter. Undersökning­arna visade att riktade insatser snarare förstärker attityden att det är kvinnorna som är problemet.
  – Det var en kalldusch för vårt jäm­ställdhetsarbete. Studierna visar att riktat stöd stärker stereotyperna om till exempel kön, som att kvinnor inte är lika bra på matematik och att de där­för behöver en rad stödåtgärder för att kunna verka på lika villkor som män, säger Johanna Almer, jämställdhets­samordnare vid Chalmers.”


  Är det inte lågkonjunktur
  – hur har man råd att avlöna alla dessa jämställdhetspolitruker????

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Man börjar med att tala om de 3000 sist födda pojkarna varje år som ett oönskat könsmaktsöverskott. För att komma åt detta överskott och uppnå de tufft satta svenska genusmålen modifierar man bara reglerna för föräldrapenningen lite: Föräldrar till de s.k. överskottsbarnen faller per automatik utanför den nya genuscertifierade lagen om föräldrapenning och får heller inget barnbidrag om man skulle välja att föda fram överskottet… Man ger dessutom dessa överskottsbarn ett särskilt kodat personnummer som gör att de lätt kan identifieras som könsmaktsöverskott av alla myndigheter och organ under hela sin livstid. På så sätt kan man hindra att de får något reellt inflytande i samhället.” Ha ha 🙂 Du hade kunnat bli genuskonsult omgående!

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, ingen kommentar är borttagen. Om någon råkar hamna i kön eller spammen så släpps den igeonom när jag sätter på datorn, om nu detta skulle ske. QED säger att ”du har en sådan kommentar till Dr. Johnsson under en annan postning.” så jag antar den hamnat i fel inlägg då. Kanske du kan posta om den här? Givetvis ingen censur på diskussioner om genusvansinne eller gemensam värdegrund :-).

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, ”Total jämlikhet kan bara uppstå när alla är kloner — eller ännu bättre när det bara finns en enda människa på hela jorden.” Fel! Det måste finnas en människa till som övervakar att denna enda människa inte upprätthåller strukturer eller beter sig könsstereotypt. 😉

 56. Dr. Jonsson skriver:

  ”Ha ha Du hade kunnat bli genuskonsult omgående!”,

  Tanja, tack för det fina omdömet! Det värmer verkligen i höstrusket. 🙂

 57. Dr. Jonsson skriver:

  ”Dalahest – tack förresten för tips om länken http://www.liu.se/likavillkor/
  … Här kan jag finna inspiration till nya blogginlägg ser jag!”

  Tanja, jag var dum nog att klicka på LiU-länken i förtid, och kan nu tyvärr inte hålla tyst i väntan på ditt inlägg 🙂 …

  Målen/programförklaringen för LiU anger man längsta upp på sidan så här: ”För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald … ”, och jag har förstås inget att invända mot jämställdhet och inte heller mot etnisk och religiös mångfald. Hursomhelst läser man under rubriken Långt kvar till ett jämställt universitet att ”Trots satsningar på att vara ett genusmedvetet universitet så är männen fortfarande i stor majoritet på de ledande posterna vid LiU. Av professorerna är 83 procent män.

  Avstår från nån djupare analys av att LiU är tekniktungt (trad. manligt), och att den nuvarande könsfördelningen bland professorer förmodligen till stor del är ett historiskt arv som man inte kan rätta till över en natt så länge man inte tänker börja avskeda äldre professorer enbart pga deras kön.

  Blickar istället fram till den dag när man fått sin 50/50 på kön. Rimligtvis bör man väl då ta itu med t.ex. målsättningen för religiös mångfald med ungefär samma metodik. Under en ny rubrik i samma anda – ”Långt kvar till religiös mångfald på universitetet” – skulle man då med en lätt parafrasering av dagens hemsida kunna läsa t.ex.

  Trots satsningar på att vara ett universitet med religiös mångfald så är ateister och mormoner fortfarande i stor majoritet på de ledande posterna vid LiU. Av professorerna tillhör 83 procent någon av dessa inriktningar. Strategigruppen för religiös mångfald har nu fått till uppgift att se till att fler professorer som bekänner sig till andra religioner tillsätts. I vår kommer en riktad satsning på kristna, muslimer, judar och taoister att genomföras. Till hösten fokuserar vi på att rekrytera fler hinduer och buddhister.

  Nånting säger mig att vi ändå inte får se detta logiska nästa steg …

  (OBS: Religionerna är valda på måfå, som illustration, och sista halvan av citatet från framtiden är en extrapolering)

 58. […] Uppdatering. Det var i mars 2006 som det övergripande jämställdhetspolitiska målet ändrades från det välbekanta ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter”, till det nuvarande ”samma makt att forma samhället och sitt eget liv”, där ”ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” (prop 2005/06:155) Observera att man skiljer mellan möjlighet och förmåga – kvinnor och män ska ha samma förmåga! Kan man lagstifta om det? Mer om detta i mitt blogginlägg ”När lika möjligheter blev 50/50″. […]

 59. […] målet ändrades i mars 2006 i och med prop 2005/06:155 (jag har tidigare tagit upp detta här) Det tidigare ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” blev ”samma makt att forma […]

 60. […] förresten här om UNT:s 50/50-vecka. Det är som sagt skillnad på grupp och grupp… Lite underligt i dessa tider av medvetenhet om […]

 61. […] som bekant (När lika möjligheter blev 50/50) övergavs det övergripande jämställdhetspolitiska målet att män och kvinnor ska ha lika […]

 62. […] stöd för i det nya övergripande jämställdhetspolitiska målet som antogs strax innan valet 2006 (När lika möjligheter blev 50/50) och där vi (prop 2005/06:155) kan läsa […]

 63. […] efter 50/50-fördelningen kan vi bland annat spåra till antagandet av prop 2005/06:155 som jag skrev om här där det lagstiftas om att alla ska ha samma möjlighet och förmåga (man skiljer alltså på […]

 64. […] att jag måste göra ett utförligt blogginlägg om det här, jag tog upp det kort i  inlägget När lika möjligheter blev 50/50 men tror jag ska behandla det mer utförligt i ett kommande inlägg. För att återgå till videon. […]

 65. […] sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle” (jag har tidigare tagit upp detta i ”När lika möjligheter blev 50/50″)  så politikernas jämställdhetsbegrepp har uppenbarligen ett annat innehåll. Likaså är det […]

 66. […] bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle” (se mer om detta i inlägget När lika möjligheter blev 50/50 ). Alltså, det ”fria valet” måste leda till ett visst utfall, intressant. 50/50 till varje […]

 67. […] Skämt åsido, faktum är att man även omformulerade i det jämställdhetspolitiska målet så att lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter blev samma rätt, möjlighet och förmåga. Notera att man skippat skyldighet och istället infogat förmåga, samt att man alltså skiljer möjlighet och förmåga åt, vilket innebär att man lagstiftar om samma förmåga – och det är därför man i jämställdhetens namn kan sänka fyskraven för brandmansutbildningen – dåvarande regering tog faktiskt ett beslut om att vi ska ha samma förmåga. Både fysisk och psykisk då antar jag – om man ska ha vilka möjligheter man vill till vilket yrke man vill. Men då kan vi ju genast se att detta inte fungerat – hur mycket psykiskt starkare måste man inte vara för att stå ut med allt vansinne, än att själv vara en del av det? Läs mer om propositionen i mitt inlägg När lika möjligheter blev 50/50. […]

 68. […] Tanja Bergkvist noterar hur lika möjligheter förvandlats till rätt till lika resultat: […]

 69. […] När lika möjligheter blev 50/50 […]

 70. […] sägas ha gjort lika mycket enligt svensk antagen lag – nämligen proposition 2005/06:155 om jämn fördelning av det obetalda hemarbetet, där man för övrigt inte ställt samma krav på samkönade förhållanden eftersom det står att […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: