Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan

Gubbslem som exploderar

GUBBSLEM SOM EXPLODERAR

Det är dags att gå vidare i de statliga offentliga utredningarna för att en gång för alla försöka förstå den djupare innebörden av begreppet gubbslem – en encellig alg som exploderar om den utsätts för värme eller beröring. Gubbslemmet utgör enligt DN ett allvarligt hot som skjuter ut slemmiga trådar och den blir allt vanligare. ”Om vi har gubbslem i våra system så är den helt dominant, med 98 procent av biomassan”, säger en forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, och bekräftar därmed den feministiska tesen om att gubbslem dominerar det politiska systemet genom att skjuta ut sina slemmiga tentakler över 98% av jordens tillgångar.

Till saken. I SOU 2005:66 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål” kan vi läsa:

Den andra jämställdhetspolitiska propositionen under 1990-talet ”Delad makt delat ansvar” som är den nu gällande propositionen, var den första som hade en tydlig och mer utvecklad maktanalys och det var betecknande nog den första som hade själva ordet makt i titeln. Här redogörs utförligt för Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Den nya betoningen av makt och förståelsen av den i termer av genussystem kopplas till mainstreaming, något som senare benämndes jämställdhetsintegrering, en strategi som innebär att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politiska beslut. (sid 48)

Yvonne Hirdman var den som först formulerade en teori om genussystemet i Sverige och den har haft stort inflytande. Enligt denna teori verkar ett socialt mönster som kallas för genussystem genom två principer: ”könens isärhållande” (att manligt och kvinnligt inte ska blandas) och ”den manliga normens primat” (att mannen ses som människan och kvinnan som den sekundära och avvikande, vilket innebär en hierarkisk ordning). Yvonne Hirdman menar att isärhållandet är en förutsättning för kvinnors underordning, liksom att en förståelse av kvinnor och män som i grunden olika är grunden för isärhållandet. I den process där genus skapas i samhället skapas också hierarkier och olikheter mellan könen. (sid 53)

På sidan 54-57 får vi veta lite om feministiska ideologier:

RADIKALFEMINISMEN är den enda feministiska ideologi som inte utgått från en redan existerande politisk ideologi och formulerat om den i feministisk riktning. Inom radikalfeminismen ses sexualiteten som patriarkatets bas. Patriarkatet uttrycks genom olika former av våld mot kvinnor och söker kontroll över kvinnors kroppar, sexualitet och reproduktiva förmåga.

LIBERAL FEMINISM utgår från liberalismen. Målet är att alla liberala principer som gäller män också ska gälla kvinnor. Den liberala feminismen erbjuder inte riktigt någon förklaring till vad som är basen för patriarkatet. Kvinnors och mäns värde och roller uttrycks i attityder och fördomar.

FEMINISTISK MARXISM har utvecklats från marxismen. Feministerna har velat lyfta in det reproduktiva arbetet i den marxistiska teorin om produktionen. Både det produktiva och det reproduktiva arbetet betraktas som en del av samhällsekonomin. Här ses kapitalismen som patriarkatets bas.

SOCIALISTISK FEMINISM utgår från socialismen men har inspirerats av både radikalfeminism och feministisk marxism. Arbetsdelningen mellan könen ses som patriarkatets bas och dess uttryck är att det som kvinnor är och gör värderas lägre i jämförelse med män.

Dessa är att betrakta som grundformer eftersom feministiska ideologier utvecklas och korsbefruktar varandra hela tiden... Svensk jämställdhetspolitik har huvudsakligen utgått från liberal och socialistisk feminism, men sedan mitten av 1990-talet har den radikalfeministiska ideologin fått en mer framskjuten position genom en ökad fokusering på frågor om mäns våld mot kvinnor. Det är inom genusforskning med radikalfeministisk inriktning som avgörande delar av kunskapsbildningen i dessa frågor har skett.

Ett trisexuellt linjärt oberoende system spänner upp patriarkatets överordning

Ett trisexuellt linjärt oberoende system som spänner upp patriarkatet

Alltså: sexualiteten är patriarkatets bas och denna bas genererar könsmaktsordningen eller genussystemet, eller så kan man säga att sexualiteten är den bas som spänner upp patriarkatets överordning och varje maktsituation kan då uttryckas som en linjärkombination av baselementen som i det radikalfeministiska fallet består av de olika sexuella läggningar som finns och som är linjärt oberoende av varandra – vad det nu ska betyda,  men här öppnar jag alltså upp för ett helt nytt forskningsområde och några frågor inställer sig genast: finns det bisexualiteter som är multipler av varandra och som genomgående reducerar den tänkta basens dimension med ett och hur ska man i så  fall upptäcka detta? Hur ska man vidare i ett linjärt beroende trisexuellt system välja ut den tvådimensionella bisexualitet, dvs de två basvektorer (eller bassexualiteter),  som är linjärt oberoende och som spänner upp patriarkatets tvådimensionella överordning? Hur ska man i sådana fall liksom motsvarande sexuella system i högre dimensioner tolka och problematisera den hierarkisering som blir den oundvikliga följden av att man måste välja ut vissa bassexualiteter medan andra betraktas som andra klassens  läggningar i form av multipler som för en förtryckt tillvaro i skuggan av den utvalda Basen?

Könen separeras av öppna omgivningar

Könen separeras av öppna omgivningar

Hur avgör vi vilken norm som ska gälla och hur testar vi att triangelolikheten gäller efter att ha introducerat normen och hur ska för övrigt denna horribla olikhet, som den olikhet den är förutom i de fall där likhet råder, tolkas ur ett radikalfeministiskt perspektiv? Kan man manipulera detta metriska rum så att avståndet mellan illusion och verklighet alltid är lika med noll? Och det finns fler skäl till oro, då alla metriska rum är Hausdorffrum innebär detta att två skilda punkter kan separeras med öppna omgivningar vilket innebär att vi har ett inbyggt topologiskt problem med ett Hirdmanskt ”isärhållande” av könen. Går detta att komma runt på något sätt tex genom att fylla de öppna omgivningarna med det nya radikalfeministiska begreppet ”genushelvete” som innebär att skilda punkter är en patriarkal illusion och att ”alla” punkter i själva verket sammanfallar i en sluten omgivning till genushelvetet? Var ligger i så fall detta genushelvete, dvs i vilken gren av matematiken, och hur ska man hitta den utan att behöva rådfråga matematiker som med sitt ”manliga tänk” (vem lanserade det fullkomligt idiotiska ordet ”tänk” som substantiv!?) medvetet, omedvetet, undermedvetet och genusmedvetet bidrar till att hålla genushelvetet gömt från radikalfeminismens operativsystemkärna?

Men låt oss börja från början av SOU 2005:66 (sid 39-41):

Sverige har världens högsta feministtäthet

Sverige har världens högsta feministtäthet

Inledning. Sverige är världens mest feministtäta land. Det är inte vetenskapligt belagt men jag håller det för att vara en trolig hypotes. Inte i något annat land som är mig bekant är debatten om feminismen och jämställdheten så bred och så intensivKvinnor är mer än någonsin förut medvetna om sin underordning. Män är i sin tur mer än någonsin tidigare medvetna om sin överordning. Det betyder att även om det blir bättre växer otåligheten ändå. Detta är inte unikt för jämställdhetsområdet – det har kallats för ”de ökade förväntningarnas missnöje”… Det är här intressant att göra internationella jämförelser. I ett internationellt perspektiv framstår den svenska utvecklingen som i det närmaste avvikande.

Min personliga erfarenhet, av otaliga föreläsningar runt om i landet, är att intresset för jämställdhetsfrågor vuxit under de senaste tio åren. Men min erfarenhet är också att svenska folket är drabbat av något som närmast kan liknas vid en kollektiv demens. Ett område där det råder stor kollektiv glömska rör den i jämställdhetspolitiken grundläggande strävan att möjliggöra för både kvinnor och män att arbeta och att ha barn. Bägge ska ha bådaDet glädjande är dock att samtidigt som minnet ofta sviktar och kunskapsnivån är låg, finns det ett stort intresse att komma ihåg och att förstå. Det som efterfrågas är just kunskap. En devis vi så småningom kommit att hålla oss med i utredningen är just att ”saklighet är en underskattad feministisk strategi”.

Saklighet är en underskattad feministisk strategi! Goddag yxskaft och välkomna ut ur er genuspsykos till verkligheten, och apropå verkligheten – se Paolo Roberto ge en reporter från P3 högt blodtryck när hon får höra om just verkligheten (tipstack till Joakim):

Dagens lästips: ”Hushållsavdraget bra för jämställdheten” (SVD).

62 Responses to Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan

 1. Info skriver:

  SOCIALISTISK FEMINISM ENL. SOU 2005:66 (a.a. s. 54-57): EXEMPEL

  KARIN MILLES heter en filosofie doktor och lektor vid Södertörns högskola. Hon skäms. Som alla genusfantaster skäms hon över att vara kvinna. Hon förklarar sin skamkänsla inför sig själv med att andra anser, att det som kvinnor (och hon själv) gör är underlägset det som män gör. Hon hänvisar till SOU 2005:66.

  Nyligen har hon ägnat en pekpinneaktig krönika i Journalisten åt att brännmärka könsmarkerande yrkesbenämningar. Exempel: Lehrer = (manlig) lärare. Lehrerin = lärarinna. Chanteur = sångare. Chanteuse = sångerska. Acteur = skådespelare. Actrice = skådespelerska. Jag hoppas, att den som läser det här fortfarande förstår vad ”lärarinna”, ”sångerska” och ”skådespelerska” betyder. Alla dessa tre, illasinnade och nedvärderande, svenska substantiv och många, många fler är ju sen länge inofficiellt bannlysta i det svenska språket.

  KARIN skriver bl.a. i sin krönika 09-11-19:

  ”Sedan 1983 är alla yrken öppna för både kvinnor och män. En kvinna kan alltså vara brandman, liksom en man kan vara sjuksköterska. Trots det är arbetsmarknaden kraftigt könssegregerad. Kikar vi på statistiken ser vi exempelvis att de aktiva kvinnliga brandmännens antal endast uppgår till ungefär tvåhundra, och att det bara finns 9 procent män inom sjuksköterskekåren. —

  Om möjligt SKA vi alltså använda unisexbeteckningar – sådana som fungerar för båda könen. Ta lärare exempelvis. Förr i tiden fanns det lärarinnor och lärare. De hade olika utbildning, olika status – och framförallt olika kön. Numera har vi endast en utbildning, och en examen. Språkligt behöver vi därför inte heller skilja på de kvinnliga och de manliga utövarna: både Ann och Ali [och Muhamed och Reza och Mustafa] är lärare. —

  Det finns ytterligare skäl att SKY de könsmärkta orden. För många klingar författarinna litet ÅLDERDOMLIGT. Författarinnan tillhör SVUNNA TIDER, precis som kockan, ackuschörskan och konsulinnan. Selma Lagerlöf var författarinna – men Bodil Malmsten är författare. Slutligen tycker EN HEL DEL att de feminina yrkesbeteckningarna är FÖRMINSKANDE och raljerande. Har en höjdhopperska verkligen gjort en lika stor sportprestation som en höjdhoppare? Är en bloggerska lika seriös som en bloggare? Det finns all anledning att hålla sig till den neutrala beteckningen.”

  KARIN MILLES har också tillsammans med två andra feminister skrivit en lärobok, Språk och kön, som ”kan användas på utbildningar i bland annat språkvetenskap, nordiska språk, genusvetenskap och lärarutbildningar”. Enl. Adlibris går boken i korthet ut på följande:

  ”Vi översköljs dagligen av föreställningar om hur män och kvinnor ´är´. — Dessa KONSTRUERADE föreställningar om skillnader mellan könen gäller också vårt språkbruk. — De [författarna] visar att många av förställningarna om språkskillnader mellan könen är konstruerade och saknar grund.”

  KARIN MILLES är ännu en som ska rädda ”oss” från ”vår” omedvetna sexism. Men helt och hållet räddade blir ”vi” ändå inte. Härtill krävs trots allt en grundlig revision av all svensk litteratur i alla kategorier fr.o.m. låt oss säga 1990 och bakåt bort mot runristningarnas tid. Där vimlar nämligen av lärarinnor, hårfrisörskor, barnmorskor, husmödrar, synderskor osv.

  Förmodligen en övermänsklig uppgift – att skriva om hela den svenska litteraturen (t.o.m. för Vilda förlag, Normal förlag och likn., som har manuskriptrevidering i radikalfeministisk anda som specialitet). Och vad göra med den engelska litteraturen, den tyska, den franska, den ryska osv.? Förmodligen blir bokbål den enklaste och smidigaste lösningen. Näst efter biblioteksbål.

  ————————-
  Fotnoter:

  ”Normal förlag är ett normkritiskt förlag. Normal är Nordens första queerförlag och ger ut homo- och gaylitteratur. Lesbisk litteratur och hbt-böcker.”

  Vilda förlag: Se http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article857125.ab

 2. Nisse skriver:

  Hörde när samma P3-programledare intervjuade Paolo Roberto härom veckan, då i hans egenskap av programledare för Robinson. Hanna Fahl, som hon heter, öppnade med att ge Paolo en gliring i stil med ”har du blivit mer jämställd än sist” vilket resulterade i att Paolo härsknade till en aning och intervjun kom att handla om jämställdhet istället för Robinson (vilket var intressantare!). Jättekul 🙂

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Info – först ut som vanligt! 🙂 Apropå lärare och normer. Jag minns min första lärare, åk 1-3. Vi skulle niga och bocka på morgonen vid bänkarna. Detta var 1981, och troligen lite kontroversiellt även då. Så fort någon knackade på klassrumsdörren och kom in reste sig alla upp för att visa respekt och när han själv kom in instämde alla unisont ”Goddag magistern!”

  Aldrig har jag haft sådan respekt för någon annan lärare, han var kunnig, ställde krav, var väldigt noga med att alltid vara rättvis och såg till att ingen elev visade missaktning för någon annan – den som gjorde det åkte genast ut ur klassrummet och fick skämmas. Att känna skam sågs som normalt, men det lärde flertalet på ett effektivt sätt hur man beter sig. Få åkte ut fler än ett par gånger. Idag hade det lett till polisanmälan för kränkning antar jag, sedan hade man hyrt in en genuspedagog och kallat in kommunens kristeam. Och sökt medel för ”utvecklingarbete”.

  Han var noga med att förklara vad som var acceptabelt och oacceptabelt, rätt och fel – både kunskapsmässigt och beteendemässigt. Han hade stor humor och älskade oss barn och jag minns fortfarande alla skolutflykter han tog oss på och hur vi alla älskade att busa med honom. Sin undervisning tog han på stort allvar och krävde att vi klarade av de mål skolan satt upp. Föräldrar blev kontaktade och informerade i god tid om så inte var fallet.

  Alla kunde, utan undantag (och klassen bestod av barn med väldigt olika social bakgrund) läsa, skriva, räkna och visa hänsyn, förståelse och respekt för sina medmänniskor när de lämnade tredje klass. Detta går inte ens att fixa på tolv år idag (för en hel klass och utan undantag dvs). Han blev några år senare senare omplacerad och fick andra uppgifter än klassrumsundervisning. Givetvis. Mellanstadiet var flummigt, men vi hade en stabil grund som följde oss hela vägen genom skolväsendet. Tack vare honom. Jag borde skicka denna lilla utläggning till Björklund när jag tänker efter.

 4. Danne.S skriver:

  Hanna Fahl vill genast avsluta intevjun, eller i alla fall byta ämne när hon märkte att Paolo inte tyckte lika. Som sagt, vänstermänniska med tillhörande åsikter tycker det är jobbigt när inte alla visar gehör för den egna idén.

 5. Bitte skriver:

  ”Om vi har gubbslem i våra system så är den helt dominant, med 98 procent av biomassan”

  Intressant att man uttrycker sig i så vetenskapliga termer i universitetsmiljöerna…

  Bra skrivet – som alltid – jag bockat och bugar och tackar för att du finns!

 6. Bitte skriver:

  Fantastiskt roligt att höra Paolo Roberto också – har helt missat denna intervju som var klockren och mer underhållande än det mesta. Den mannen räds inte pk-maffian, inte!

 7. Info skriver:

  Tanja: Värdefull liten skildring av din barndoms skolerfarenheter!

  JÄMSTÄLLDHETEN BAKOM MONAS STORA JÄMSTÄLLDHETSUTREDNING SOU 2005:66

  MONA SAHLIN, beställare
  GERTRUD ÅSTRÖM, särskild utredare, generalsekreterare, verkställande direktör
  HELÉN LUNDQVIST, huvudsekreterare
  PETRA ULMANEN, sekreterare på heltid, HBT-reprsentant
  CECILIA NERGÅRDH, utredare på halvtid
  SOHEYLA YAZDANPANAH, sekreterare
  BIRGITTA JORDANSSON, sekreterare
  MARTA SZEBEHELY, sekreterare
  ANITA NYBERG
  KARIN ALFREDSSON
  ULRIKA LORENTZI
  MARIANNE LAXÉN
  KARIN TILLY, jämställdhetsdirektör
  ILIJA BATLJAN, expert
  BOEL CALLERMO, expert
  ULRIKA DAHL, expert
  FATANEH FARAHANI, expert
  ANNIKA KULLBERG, expert
  MARIA INGELSSON, expert
  CHARLOTTA KRAFFT, expert
  MALIN RÖNNBLOM, expert
  AGNETA STARK, expert
  ANNA THOURSIE, expert

  CLAES BORGSTRÖM
  LARS WITTENMARK, utredare på halvtid
  ROGER KLINTH
  CLAS ELMGREN, expert
  MAGNUS NEMO, expert
  PETER ODMARK, expert
  ROLAND SPÅNT, expert
  CONNY WAHLSTRÖM, expert

  ANTAL KVINNOR (resp. halvkvinnor): 23
  ANTAL MÄN (resp. halvmän): 8

 8. pappabloggaren skriver:

  Hahaha strålande och roligt som vanligt Tanja!

 9. Kristian Grönqvist skriver:

  Intervjun med Paolo hade jag missat, tack för den pärlan Tanja. Den har redan gått vidare med hänvisning till Dig.

 10. bo.lagergren skriver:

  Kors! Att Roberto var så verbal och smart det hade jag ingen aning om. Att knocka en SR/SVT-feminist så till den milda grad och i fem raka ronder. Jag tror att han är en av de få som skulle kunna golva riksfeministerna Gudrun Tjyvman och Tiina Rosenberg också. Deras taktik att ta ordet och sedan behålla det genom att ständigt och ohyfsat avbryta skulle inte rubba denna killer.
  Nån som vet vem den stackars feminissan som tog räkning till tio är?
  OK jag har läst ovanstående nu. Hanna Fahl heter hon tydligen. Hade inte trott att hon skulle ta en åktur till med Robertokarusellen. Kan jag i stället få en hänvisning till var jag kan gräva upp intervju nr 2 med PR? Ahh Tanja Du skriver som vanligt mycket begåvat. Du är väl värd grevens pris!
  bl

 11. Erik skriver:

  Det är inget konstigt alls att Paolo Roberto golvade Hannah Fahl, han har ju vanan inne, Lena Arrelöv är ju själv beskriven som militant radikalfeminist.

 12. Alex Birch skriver:

  ”Gubbslem”? Om jag skulle skriva ”kvinnoäckel” eller liknande i en DN-debatt, skulle det vara OK?

  Fan vad sjukt detta samhällsklimat är.

 13. Matte Matik skriver:

  Tanja, jag är så glad att du finns. Du behövs bara så mycket.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Nisse, har du länk till den intervjun? 🙂

  Danne S, ja och det var kul att han också påpekade att hon var alldeles darrig! 🙂

  Bitte,
  tack detsamma! Man uttrycker sig alltid vetenskapligt i universitetsmiljöerna, åtminstone inom naturvetenskaperna, som är det jag har erfarenhet av. Och gubbslemmet studeras ju av biologer. Vad genusmaffian skriver om gubbslemmet kanske inte låter lika vetenskapligt ;-). Ja, Paolo var riktigt bra!!

 15. Info skriver:

  VARNING FÖR ”MÄN FÖR JÄMSTÄLLDHET”!

  Den självgode besserwissern och organisationssekreteraren i nätverket ”Män för jämställdhet”, KLAS HYLLANDER, får vi stifta bekantskap med i Sveriges radio just nu i programmet Tendens (flera repriser). Se upp för denne pretendent på en jämställdhetsministerpost!

  Det finns en egendomlig tidning, som heter Leva, som förärar Hyllander en lång nätpresentation 2006-09-12. Andra, likasinnade har presenterats på samma sätt före och efter honom. Urvalet säger allt om Hyllander:

  Birgitta Ohlsson (fp)
  David Tjeder, genusforskare
  Gudrun Schyman, Fi
  Ingemar Gens, genuskonsult, socialkonstruktör
  Jens Orback, f.d. jämställdhetsminister
  Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap med inriktning på fotbollspojkar
  Lars Einar Engström, konsult
  Lars Jalmert, mansforskare
  Michael Kaufman, debattör (Kanada)
  Michael Kimmel, sociolog (USA)
  Rebecca Walker, visionär och aktivist

  Så här skriver t.ex. Jesper Fundberg: ”Exempelvis är det ju många män som älskar att titta på andra män när de spelar fotboll. De blir ju nästan förälskade i de där muskulösa männen på planen.”

  Mitt (Infos) svar: Inte alls ”många män”. Du ljuger, Jesper. Möjligen omkring två män av hundra. På sin höjd. Detta vet du lika bra som jag, fast du försöker blanda bort korten. Själv blir jag inte det minsta förälskad i muskulösa unga män. Fotboll kan visserligen vara kul att spela och att titta på. Men INTE därför att jag älskar att titta på andra, manliga fotbollsspelare! Nej, usch! Bort! Bort!

  Tanja, jag kommer nog att sova oroligt ett par nätter framöver, om du inte lovar att personligen dyka upp i ett alldeles eget Tendens-program i Sveriges radio snart!

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag satt också och räknade precis på detta till SOU 2005:66, antalet utredare, experter och sakkunniga och konstaterade att uppskattningsvis 80% var kvinnor. Men frågan är vilket genus de har? Nu räknade jag ju biologiskt kön. Å andra sidan är det ju det de själva också gör så…

  Pappabloggaren, tack! 🙂 Roligt brev till matriarkatet!

  Kristian, vad bra – sprid gärna videon! Den hade undgått mig också. Men 2008 visste jag inte ens vad genus var, tur nätet finns så man kan ta igen i efterhand!

  Bo, ha ha ”grevens pris” – ja det var ett roligt inslag i mitt annars ganska enformiga liv! 🙂 Är också imponerad av Roberto i denna intervju, väntar också med spänning på intervju nr 2 som Nisse nämner.

  Erik,
  ”han har ju vanan inne” (att golva folk) – ha ha! 🙂 Ja men detta var ju verbalt!

  Alex, ja men sunda röster finns som du vet!

  Matte,
  tack! Jag tycker inte jag gör så mycket men om du bedömer att det är relevant så får jag väl tro dig. Jag hinner tyvärr inte ens ta tag i en tredjedel av de erbjudanden som följer av mitt bloggande tyvärr… jag behöver snart en stab med medarbetare! 😉 och vi ska ju komponera ihop en matte-genuslåt efter nyår, glöm inte det, som ska spelas på Rix Morron Zoo och kablas ut över hela internet – eller hur! 🙂

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant, har aldrig lyssnat på tendens. Orkar du lägga en länk till programmet på bloggen? Här har du något relaterat. Det är Hillevi Wahl som är i farten igen: http://www.metro.se/2009/11/24/62034/fa-in-fler-kvinnor-pa-sportsidorna/

 18. Erik skriver:

  Tanja:

  Ja men det var ju just verbalt han golvade fröken Arrelöv (nuvarande frun) också, hon har t o m skrivit en feministisk C-uppsats en gång i tiden. Min poäng var att Paolo redan vänt på en radikalfeminist så att ta en till verbalt var inget större problem. Han har säkert hört alla dumteorierna från sin fru redan.

 19. Info skriver:

  TENDENS

  Här den aktuella startsidan för Tendens (P1):

  http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramId=3381

  Nu ska jag äta en eller ett par smörgåsar med riklig Raclette (en kittost); därpå ska Hillevo W:s funderingar kring kvinnor på sportsidorna studeras. Vill minnas, att det förekom en diskussion just om kvinnounderskott på sportsidorna på Genusnytt nyligen.

  Sv.D. för sin del har ju tyckt sig märka (fått klagomål på) att det ofta förekommit fler bilder på män än på kvinnor på nättidningens startsida. Vilket sedan en tid föranleder tidningens nätredaktörer att varje dag petimetriskt räkna (på en redaktionell kulram med kulor i könsneutrala färger) antalet män och kvinnor på alla bilder och sedan ombesörja, att de senare varje sekund på dygnet är representerade till minst 50%!

 20. QED skriver:

  Nu reagerar äntligen en Uppsalaforskare i ledande position (prefekt och professor) mot genuscertifieringen.

  ”Genusnormen en Sovjetmodell?

  Uppsala universitets ”genuscertifiering” gör genus till norm på ett sätt som för tankarna till marxism-leninismen i Sovjet. Men en samhällsforskare måste få välja teoretiska perspektiv efter eget huvud, utan genus­inspektörer. Det skriver professor Bertil Holmlund. ”

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=989193,00.html?from=puff

 21. QED skriver:

  Tanja mina komplimanger till lyckad matematisering av genusvetenskapen. 😀 Kan också rekommendera
  punktfri topologi som väl kan beskriva könsidentitetens hela kontinuum. Genusbegreppet
  kan också förklaras med
  ”rubber sheet geometry” (vilket väl låter lite kinky). Här är några enkla övningar i genus(av)kodning av vardagsföremål.

 22. Beata Ek skriver:

  Den ignorante stackaren Paolo Roberto har ännu inte fått in i sin skalle att det föreslås delad föräldraförsäkring för barnens skull! Det är barnen som ska ges rätten till att bli vårdade av båda sina föräldrar! Delad föräldraförsäkring ger fäder en unik chans att bättre knyta an till sina barn, men Roberto är en typisk förtryckare av både kvinnor och barn som vet bäst och som inte intresserad av dialog utan av att ha rätt, så han kommer att leva vidare som den typiske översittare han är. Gäsp )))))

 23. Nisse skriver:

  Tyvärr hittar jag inte den intervjun på P3-Populärs hemsida. Förmodligen har det gått för lång tid (kanske 3 veckor) sedan den sändes. När jag hörde den hade jag ingen aning om den här första intervjun, så det var väldigt kul att få den i sitt sammanhang 🙂

  Länken till P3 Populär är iaf:
  http://www.sr.se/sida/default.aspx?programID=2785

 24. Erik skriver:

  Beata Ek:

  Det är ren lögn att påstå det finns ett önskemål barnen blir vårdade av bägge sina föräldrar. Vid vårdnadstvister så görs nämligen den rakt motsatta värderingen av våra myndigheter.

  Då är det viktigare att barnen vårdas av ”lämplig” förälder och skyddas från dålig vårdnad. Vad detta visar är att det inte har ett dugg med barnens bästa att göra. Det handlar om synen om mannen som hjälpreda och kassako, inget annat. När mannen och kvinnan är ihop spelar det ingen roll vilken av dem som är bäst för barnet, då vill man minsann ha MER från mannen, när mannen och kvinnan inte är ihop blir det plötsligt det viktigaste av allting att få MINDRE från mannnen.

  Samma sak ser vi med språket, när mannen och kvinnan är ihop kallas att ta hand om barnen markservice. Något jobbigt och tungt som innebär män måste avlasta sin kvinna. Så fort mannen och kvinnan är separerade handlar vårdnadstvister om vem som skall ha mest att säga till om, om inflytande och om makt. Simsalabim, helt andra ord, helt annat språk. Det ingen kan svara på är förståss om nu att ta hand om barnen är så jobbigt varför slåss många kvinnor med näbbar och klor i rätten för att förhindra de får hjälp med det?

  Hur kommer det sig att separerade kvinnor inte alls vill avlastas utan ha mer av det betungande arbetet? Det har ingen besvarat.

 25. Nisse skriver:

  Beata Ek:
  Barnen HAR redan rätten att bli vårdade av båda sina föräldrar. Föräldrarna har också rätten att fördela tiden de ska vara hemma som det passar dem bäst själva. Tex kommer jag vara hemma halva tiden med våran dotter, för att vi gemensamt kommit överens om att det är så vi vill ha det, men jag skulle inte uppskatta att inte ha något val i situationen. Att Paolo skulle vara ”en typisk förtryckare av både kvinnor och barn” är inget annat än en löjlig kommentar av dig gjord enbart för att förminska och demonisera.

 26. Info skriver:

  FÖRSÖK TILL SVAR TILL BEATA EK

  Beata Ek skrev:

  ”det föreslås delad föräldraförsäkring för barnens skull! Det är barnen som ska ges rätten till att bli vårdade av båda sina föräldrar! Delad föräldraförsäkring ger fäder en unik chans att bättre knyta an till sina barn”

  Tillåt mig, som med stolthet bär Beata Eks hederstitlar ”ignorant stackare” och ”typisk förtryckare”, i likhet med Tanja ovan erinra mig något från min egen barndom. Då uttrycket ”(tvångs)delad föräldraförsäkring” inte ens var uppfunnet.

  Min pappa gick till arbetet på morgonen, kom hem och åt middag på middagen (kl. 12), återvände till arbetet och på nytt därifrån vid femtiden. På kvällar och helger knöt jag an till min pappa på ett alldeles förträffligt sätt. Vi gjorde mycket roligt och intressant tillsammans. Nu är han död, men jag minns med glädje min barndom.

  Det är en oförskämdhet av Beata att utan vidare fördöma mig och mina och deras egna föräldrar för det liv vi levde en gång i tiden.

  Vem är Beata Ek? Så här karakteriserar hon sig själv i sin favorit KERSTIN BERMINGERS blogg 8/11: ”— jag har alltid betraktat mig som socialdemokrat på vänsterkanten. Idag betraktar jag mig som betongsosse på vänsterkanten.” Och vem är Kerstin Berminge? Enl. Google föreläsare och FD i vetenskapsteori med kompetens som Sfi-lärare. (I bloggen Politiskt Inkorrekt har hon kallats ”vänsterbatikhäxa”.) Den 29/10 presterade hon i samband med den socialdemokratiska kongressen en lång drapa, riktad mot Hitler, ”socialdarwinismen” och ”biologismen”.

  http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=1591

  Bland annat skriver hon, att hon och hennes svenska meningsfränder i motsats till ”biologisterna” inte kunde ”tänka sig att hävda att konkurrens och utslagning var naturens eviga och allomfattande lag”.

  Vad svarar man på sådant? Orden, som läggs i Darwins och ”biologisternas” mun, är inte Darwins utan Bermingers och sjupartialliansens egna. Med SURVIVAL OF THE FITTEST avsåg Darwin endast, att de organismmutationer, som var bäst anpassade till nya ekologiska och andra omvärldsförändringar, kunde fortleva och fortplanta sig under det att de äldre formerna, som behöll vissa, inte längre ändamålsenliga, yttre och inre egenskaper, gradvis försvann. Därigenom uppstod nya raser och på längre sikt arter.

  Berminge bluddrar obekymrat på om konkurrensmentalitet och ”biologisters” vilja att ”slå ut” andra. Syftar hon på kvinnliga boxare?

 27. Nisse skriver:

  Jag hittade intervjun! Den kommer 47:30 in i klippet. De hann visst prata en del om Robinson också, men det höll på att bli en intervju om jämställdhet 🙂

  http://www.sr.se/webbradio/?type=broadcast&Id=2060140&BroadcastDate=&IsBlock=1

 28. Tim Danielsson skriver:

  Bra skrivet som vanligt Tanja,tur att du finns! Kollade på klippet ”Paolo Roberto om feminism” och det var så klockrent det kunde bli. Visste inte att han var så smart och påläst.

  Blir också så våldsamt trött på de som kallar sig ”till vänster om sossarna” och samtidigt tjänar 40000-50000/mån. Den dubbelmoralen gör mig bara spyfärdig. Kan inte tänka mig att det var många av dessa som flyttade till DDR eller sovjet när det begav sig. Usch vad verkligt det blivit då, när flumbubblan spruckit.

  Vårdnaden då. Av alla vårdnadstvister i sverige så tilldöms kvinnan vårdnaden i ca 90% av fallen. Undantagen är två, när hon har svåra missbruksproblem eller är svårt psyiskt sjuk.

  Heja på för: Lika lön för lika arbete, könet saknar betydelse vid anställning och Tanja och Paolo.

 29. bo.lagergren skriver:

  Tack Nisse för hänvisningen. Det var ju mest robinsonprat men HF var tvungen att börja med en fråga om någon förbättring skett i PRs beklagligt usla kvinnosyn. Svaret blev en rak höger”Jag är demokrat och du är feminist” och så var den matchen över.

  Beata Ek kl 03:43 på morgonen har en helt annan uppfattning om P Roberto än alla vi andra här. För barnens skull! Du har väl heller inga verkar det som?

 30. QED skriver:

  Från tidningen Universitetsläraren

  ”Jämställt när kvinna kan efterträda kvinna

  – Det riktiga måttet på jämställdhet är när det blir självklart att en kvinna efterträds av en annan kvinna. Det sade Ingegerd Palmér, rektor vid Mälardalens högskola som tillsammans med Agneta Stark, rektor vid Högskolan i Dalarna, var huvudtalare vid den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor som i år arrangerades av Karolinska Institutet. ”

  omdefiniera kvalitet

  ”…
  Slutligen efterlyste Ingegerd Palmér reflektion över kvalitetsbegreppet (inom forskning), ”fråga inte bara om genus är en social konstruktion, utan om också ´kvalitet´ är en social konstruktion och därför kan behöva omdefinieras”.”

  http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=10231

 31. Tim Danielsson skriver:

  Bravo QED 😉

 32. Info skriver:

  TILL QED (OCH TANJA, FÖRSTÅS): Mera från tidningen Universitetslärarens referat från

  NATIONELLA JÄMSTÄLLDHETSKONFERENSEN FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

  ”Agneta Stark avlöste, också hon tog först fasta på dåtid och tillbakablick — Ur sitt eget liv berättade hon om flickskolan där rektor Dagmar Lange uppmuntrade inför studentskrivningarna: – Tänk nu på att dom dumma pojkarna i Beskowska skolan får samma ämnen.”

  Verkar först mystiskt, eller hur? Att den socialistiska feministikonen Agneta Stark tillsammans med flickskolerektorn Dagmar Lange med en axelryckning avfärdar en mängd för dem okända elever i Beskowska skolan som ”dumma” av den enda anledningen att de är pojkar.

  Kanske går det bättre att förstå dem, om man betänker följande: En känd HBT-kvinna, marxist och ”författarinna” – som alltså vet vad hon talar om – skriver sålunda om Dagmar Lange i en lesbisk blogg 19/7 2009:

  ”Visst är det fascinerande att hon började sin deckarkarriär med en lesbisk mördare! — Tydligen gjorde hennes förtryckta sexualitet henne till en extremt kass lärare, hon drogs till tonåriga flickor och favoriserade sina förälskelser, bland annat en senare dokusåpaskådis, OAVSETT OM DE VAR STUDIEBEGÅVADE. Dagmar Langes stora tragedi var att hon så förtvivlat gärna ville vara vacker, det var hon inte och visste det, men bara på ett omedvetet plan.”

  ”Ja, jag var ju ihop med en tidigare elev till henne så jag fick höra en del historier ju! Hon [Dagmar Lange, rektor vid Ahlströmska flickskolan] gjorde studietiden på Ahlströmska skolan/Nya Elementar till ett helvete för de elever som inte vann hennes gillande pga ett ofördelaktigt utseende. Alltså som hon inte tände på.”

  Men Dagmar Lange var ändå rätt ensam i sitt slag på den tiden. Bevare oss väl för den nutida störtfloden av kvinnliga högskole- och universitetsrektorer.

 33. Beata Ek skriver:

  Ju fler fäder som tar ut föräldraledighet och vårdar barnen när de är små ju fler fäder VILL förmodligen ha och BEGÄR att få delad vårdnad av barnen vid separation. Sådan delad vårdnad kan man begära och få även om man inte varit mer än tillfälligt samboende.
  Till dig som undrade: Ja, jag har både barn och barnbarn.

 34. ploggisen skriver:

  Info: ”fråga inte bara om genus är en social konstruktion, utan om också ´kvalitet´ är en social konstruktion och därför kan behöva omdefinieras”

  Mycket intressant citat som säger en hel del om dagens samhällsutveckling där ”jämställdhet” prioriteras framför just kvalitet – vilket gör att vi blir överkörda/uppköpta/uppätna av omvärlden. Jag efterlyser en omvärdering av begreppet ”jämställdhet” typ rätt man/kvinna på rätt plats, och inte ”en kvinna till vilket pris som helst (tänker t.ex. på att Nationella Insatsstyrkan tydligen även den tänker sänka sina krav för att försöka uppnå ”jämställdhet” – 50-50)”.

 35. Erik skriver:

  Dagens svenskalektion:

  Omdefiniering = Synonym för att ljuga

 36. hillary2 skriver:

  Lyssna på Paolo Roberto när han dominant håller sig i ”luften” för att ”ha rätt”. Det är ett skolexempel på hur en man förfördelar en kvinna. Paolo framför sina åsikter som om de vore fakta och kommer med falska påståenden om vad ”vänstermänniskor” tycker. Killen är ett kontrollfreak.

 37. Lennart W skriver:

  Beata, kul att du kommenterar här tycker jag! Tycker nog iofs att Tanja har en del poänger om genuseriet, men jag tror nog också att det kan vara bra med någon dissident här. Har nog inte tagit ut så mycket själv av pappamånaderna. När #1 kom var jag doktorand på doktorandbidrag = minimiersättning för pappaledighet, medan min fru faktiskt hade haft lön ett tag vilket gav högre ersättning för hennes ledighet. Vi hade inte råd att välja annorlunda, och vi var verkligen fattiga. Drack vatten till maten eftersom det var billigast, när vi inte lyxade till det med blandsaft. Skulle redan dagens regler om delning ha gällt då, hade vi inte kunnat klara den minimala hyran vi hade då. Våra omständigheter kanske var speciella, men alla har ju något speciellt att ta hänsyn till, som allmänna lagar och regler kan ha svårt att fullt ta hänsyn till. Därför måste folk få välja själva. Staten kan omöjligt känna till varenda liten detalj som påverkar vad som är bäst för varenda individ i samhället, det vet de bara själva.

  När #2 kom hade vi mer pengar men även mer skulder för BR:en vi hade köpt, och min lön var högre än min frus. Lite samma där som för #1. Som tur var hade jag då ett lärarjobb, med ett lååångt sommarlov + lite annan extra ledighet, så det blev några månader ändå som jag tog hela ansvaret.

  Men det ska jag ge dig, att det var ett av mitt livs största upplevelser när jag hörde min son säga sitt första igenkännbara ord. Hade ju inte hänt om det inte var jag som just då hade ansvaret.

 38. Lennart W skriver:

  Förresten ett kul blogginlägg som vanligt av Tanja. Intressant att veta mer om gubbslem. Men att explodera vid beröring?? Är det kanske en metafor för utlösningen vid 6? 😉

  Betr. triangelolikheterna tycker jag de är intressantare i ickeeuklidisk geometri, som t.ex. i relativitetsteorins Minkowskimetrik, med tillämpning i t.ex. tvillingparadoxen.

 39. Beata Ek skriver:

  Det finns inga MÅSTEN Lennart. Hade vi haft delad föräldraledighet hade du och dina barns mor kunnat planera efter detta. Jag utgår ifrån att barnen var planerade.
  Jag har också varit fattig. Sex månaders ”ledighet” med tvillingar, dryga återbetalningar av studielån(mer betungande då än med nuvarande system) bostadslån, höga barnomsorgskostnader och underhåll av ett barn som inte bodde i vårt hem.
  Det är S som byggt ut föräldraförsäkringen till den i särklass bästa i världen och som infört maxtaxa (och barnomsorgen) men det verkar vara obekant för skränfockar ad modum Paolo, sådana styvnackade herrar som tror sig veta bäst. Det finns inget tvång i att ta ut föräldraledighet och att fäder inte ens tar ut den månad som är vikt för dem nu säger mer om dessa fäder än om regelverket.

 40. Erik skriver:

  Beata Ek:

  Vi har redan delad föräldraledighet.

  Om jag och en vän delar på en Vienetta-glass innebär det inte att vi äter precis lika mycket glass var. Det är hur folk väljer att dela som du och vissa tyckare har synpunkter på. Delning har vi alltså redan. Därmed kunde man önska vad de som vill ha en annan delning diskuterade var hur man skall få folk att frivilligt ändra sina nuvarande vanor.

  Det är också vad Paolo Roberto pratar om. Vi har redan delning och skall delningen fördelas annorlunda skall folk välja det själva. Just det här med att folk skall tillåtas välja själva finns det vissa politiserande människor som inte klarar av längre. Vissa tycker helt enkelt sådana beslut är för viktiga för att folk skall få ta dem själva, detta trots att inte mindre än 84% av tillfrågade anser folk skall få bestämma detta själv.

  Problemet är alltså inte åsikten som Paolo Roberto har. Ingenting i Robertos arhument hindrar en mer lika fördelning av föräldraledigheten. Tvärtom, problemet är att vissa inte bryr sig om att ta reda på vad som får människor att frivilligt välja detta. De har helt enkelt ett djupt förakt mot vad människor i allmänhet tycker. – ”Det spelar ingen roll! Ni skall tycka som vi säger och därmed basta!” så ser budskapet ut.

  Och ursäkta jag påpekar detta men det är inte konstigt att man inte får nån respons för det budskapet. Det betyder inte folk skall fråntas sin rätt att välja, det betyder ni vackert får komma med bättre (och mer ödmjuka) argument.

 41. Dr. Jonsson skriver:

  Tack för SULF-tipset QED. Och notera att Ingrid Palmér har ändå varit rektor för en teknisk högskola i sitt tidigare liv (ursäkta mina stringensfördomar alla samhällvetare – det är inte illa menat på något vis).

  Jag tror jag ska börja betrakta min skattskyldighet som den sociala konstruktion den faktiskt är, och helt enkelt bortse från den. 🙂

 42. Lennart W skriver:

  Tanja, med en s.k. pseudo-Euklidisk metrik, borde man nog kunna lösa det där problemet med att få alla avstånd lika med noll, iaf i ett lämpligt definierat underrum.

  Det enklaste exemplet är det 1-dimensionella nollrummet som utgörs av alla punkter längs en fotons världslinje i rumtiden. ”Avståndet” mellan alla rumtidspunkter längs linjen blir noll. Vill man ha fler dimensioner med samma egenskap, dvs nollavstånd mellan alla punkter, går det nog att fixa till som ett lämpligt definierat underrum i det fall man har FLERA tidsdimensioner. Kan nog bli rätt så spännande det här, både matematiskt och fysikaliskt. 🙂

 43. Beata Ek skriver:

  Erik

  Det ”fria val” du och många förordar missgynnar kvinnors studie- eller arbetsliv och deras karriärmöjligheter. Det ger kvinnorna i förlängningen dessutom sämre pension, men det missgynnar också barnen.
  FYI. S-kvinnor har föreslagit 1/3 av tiden till modern, 1/3 till fadern och 1/3 att bestämma själva över.
  Hu så hemskt.

 44. Lennart W skriver:

  Beata, du argumenterar som om föräldrapenningen är en gåva från staten. Så är det ju inte alls. Föräldrapenningen är mina pengar som jag redan har betalat in i skatt. Det är mina pengar som statens företrädare anser att jag inte själv är klok nog att spendera på rätt sätt själv. Det är därför de först dras in i löneskatt och sedan pyttsas ut till undersåtarna. Detta är förmynderi, som iaf jag vill klara mig utan. Roberto är klockren.

  Sen har förstås det s.k. transfereringssystemet en omfördelande effekt mellan högre (nåja) och lägre inkomster. Det tycker jag faktiskt är helt OK i princip. Ingen ska t.ex. vara för fattig för sjukvård. Men det här förmynderiet kan vi vara utan.

 45. Erik skriver:

  Beata Ek:

  ”Det ”fria val” du och många förordar missgynnar kvinnors studie- eller arbetsliv och deras karriärmöjligheter.”

  Det ofria val du förordar missgynnar i förlängningen varenda människa INKLUSIVE kvinnorna, detta är lätt att se om man studerar levnadsstandarden i de länder där fria valet inte är dominerande teorin.

  Jag sade ju för övrigt från första början detta inte handlade om barnens bästa. Det är bra att du iaf blivit ärlig med vad det egentligen handlar om Beata för då blir diskussionen mer konstruktiv. Jag skrev ju vad det handlade om redan 1 december 9.10 när du hävdade det handlade om barnens bästa.

  Men nej det handlar alltså om synen på mannen som kassako och hjälpreda. Då skall man säga det också och inte gömma sig bakom uttryck som barnens bästa. Den enkla sanningen är att vissa kvinnors förmåga att bli styrelsemedlemmar, höga forskare och chefer har inte ett dugg med barnens bästa att göra.

  Det handlar om ideologiskt grundad MAKTTEORI och det handlar om en teori som skapades i en kultur där vårt samhälle med dess ideologi att folk skall få välja själva var fienden medan ”the good guys” enligt samma teori var de som bodde i länder där kommissarier och sekretariat bestämde allting från vilken sorts gurka folk skulle få äta till vad man fick höra på radio.

  ”Det ger kvinnorna i förlängningen dessutom sämre pension, men det missgynnar också barnen.”

  Helt fel, individuellt kanske kvinnorna har det sämre men de har högre levnadsstandard och därmed har deras barn också högre levnadsstandard eftersom en familj inte har individuella pengar. Ensamma kvinnor inte bara tjänar mer, de betalar mer i räkningar också. I praktiken har lågavlönade kvinnor ofta mer pengar att röra sig med och annars hade inte vår reklam till totalt övervägande del (80% enligt TV4) varit riktad till kvinnor.

  ”S-kvinnor har föreslagit 1/3 av tiden till modern, 1/3 till fadern och 1/3 att bestämma själva över.
  Hu så hemskt.”

  84% av alla tillfrågade sade sig vara emot detta förslag. Ännu högre andel kvinnor förkastar en stor del av de teorier om hur relationer ser ut som ligger bakom förslaget vilket bla fick Claes Borgström att hävda svenska kvinnor måste ha en mental blockering eftersom de inte håller med honom.

  Jag vet inte vad du inbillat dig S:et i S-kvinnor står för men de verkar vara allt annat än positiva till demokratiskt representativt styre. De verkar heller inte ha lyssnat på särskilt många svenska kvinnor med tanke på den övervägande mängd kvinnor som förkastat förslaget.

  Något har hänt i Sverige, maktfixerade och maktgalna personer tycker på allvar deras maktteorier är viktigare än människoliv.

 46. Beata Ek skriver:

  Lennart och Erik.

  Ni skriver ner era egna fördomar och argumenterar intellektuellt ohederligt. Det lär bero på er erbarmliga kvinnosyn som jag i inga stycken delar.

 47. Lennart W skriver:

  Beata, vad menar du är intellektuellt ohederligt i vad jag skrev? Förstår inte. Har t.ex. inte ljugit om något, iaf inte medvetet. Att ha andra politiska åsikter än du är inte intellektuell ohederlighet. Eller menar du verkligen det? Nej det gör du nog inte heller. Så vad menar du?

 48. Lennart W skriver:

  Förstår nog inte heller vilka fördomar jag har gett uttryck för.

 49. ploggisen skriver:

  Beta Ek: ”men det missgynnar också barnen”

  På vilket sätt?

  Utveckla gärna ditt resonemang.

 50. ploggisen skriver:

  Beata Ek ska det vara (inte Beta). Sorry!

 51. Erik skriver:

  Beata Ek:

  Det finns inget som heter intellektuell ohederlighet. man kan vara ohederlig eller inte men intellektualism har inga egna regler som måste följas. Ohederlig är jag inte för jag säger vad jag tycker och de beskrivningar jag gör är inte felaktiga i sak. Du verkar snarare ha problem med yttrandefriheten som innebär jag inte bara får debattera på de sätt du anser är godkända.

 52. Lennart W skriver:

  Erik, jag tycker det kan kallas för intellektuell ohederlighet när man är ohederlig just i intellektuella sammanhang. Man kan t.ex. kopiera något som låter bra utan att ange källa, eller tvärtom tillskriva någon något som han aldrig har sagt, osv. Argumentationsfel som t.ex. straw man’s argument gränsar till intellektuell ohederlighet, men är det inte om det inte sker medvetet (vilket det ju inte alltid gör).

  Jag tycker också det kan kallas intellektuell hederlighet när man t.ex. erkänner sig besegrad i en debatt (hur ofta händer det?) eller iaf erkänner styrkan i opponentens argument. Ett annat exempel om man snubblar över information som talar mot ens egen sak, men ändå väljer att presentera den, just för att man är intellektuellt hederlig, och är mer intresserad av fakta och sanningen än att vinna en debatt.

 53. hillary2 skriver:

  Lennart och Erik.

  Att tillvita en annan människa åsikter eller tankar som hon inte har uttryckt är att vädra sina egna fördomar och vara intellektuellt ohederlig.

  ploggisen

  Det bästa vore nog om du skaffar dig egen kännedom om hur det påverkar mäns förhållande till sina barn och hur det påverkar jämställdhet i den reproduktiva sektorn. Min erfarenhet är att mer pappatid ger mer trygga, självständiga och jämlika barn, som har det bättre förspänt än andra barn vid ev. separation. Min erfarenhet är att fäder som varit pappalediga inte släpper kontakten med sina barn vid separation eller med självömkan och bitterhet betraktar sig som en som ”föder upp hästar i någon annans stall”. Det är märkligt när män är så distanserade från sina barn att de liknar dem vid djur. Inte sant? Min erfarenhet är också att de familjer där fäderna varit hemma och vårdat barn har betydligt lägre skillsmässofrekvens än de där fäderna prioriterat SINA studier eller SITT
  arbete framför att vårda sina barn.

 54. Lennart W skriver:

  Nästan rätt Hillary2 om intellektuell ohederlighet, som jag ser det. Men jag tycker att avsikten är viktig också. Jämför med vanlig ohederlighet om t.ex. pengar. Om du tror att du gjort rätt för dig, men ändå gjort fel, så är du inte ohederlig. Däremot har du begått ett misstag som bör måste rättas till. I intellektuella sammanhang är det inte ohederligt att bara missuppfatta någon. Bara om du gör det flit.

  Tyvärr är det ofta rätt så svårt att rätta till intellektuella misstag, eftersom den drabbade ofta blir så sur att hon (är nog faktistkt typiskt en hon) inte ens vill tala om vad misstaget bestod i. Så där står man och förstår ingenting. 😉

 55. Erik skriver:

  Lennart W:

  Aha, jo där har du rätt och jag hade fel. Det är alltså vanlig ohederlighet men i intellektuella sammanhang. Då tycker jag Beata är ohederlig för först försöker hon hävda det handlar om barnens bästa, när jag sedan gräver djupare så är hennes argument kvinnors karriärer. Observera att jag ansåg det var kvinnors karriärer det handlade om från början och att hon är ohederlig när hon hävdar det handlar om barns bästa.

  För övrigt är hon ohederlig när hon säger det fria val (jag förespråkar) förordar kvinnor får sämre karriärsmöjligheter. Det är kanske nuvarande resultat att det är så (hänger på om kvinnor prio karriär i lika hög grad som män) men det är i sig inte en konsekvens av det fria valet. Det är en konsekvens av faktorerna som det fria valet leder till. Jag anser faktorerna skall ändras, inte friheten.

  Här är två exempel, jag anser inte detta är ohederliga påståenden

  ”Den enkla sanningen är att vissa kvinnors förmåga att bli styrelsemedlemmar, höga forskare och chefer har inte ett dugg med barnens bästa att göra.”

  Detta kallas avgränsning.

  ”I praktiken har lågavlönade kvinnor ofta mer pengar att röra sig med och annars hade inte vår reklam till totalt övervägande del (80% enligt TV4) varit riktad till kvinnor.”

  Det är vidare som jag ser det en omöjlighet att kvinnor skulle ha sämre ekonomiskt när det är kvinnor reklam och tv-program riktar sig till.

 56. ploggisen skriver:

  hillary2: Har du någon källa på det där med skilsmässostatistiken. För övrigt vill jag påminna dig om att människan faktiskt ÄR ett djur – ett däggdjur. Så därför är det inte så konstigt om fördelningen sker på det sättet att mamman ger barnet mer tid i början. Pappor kan t.ex. inte amma, och papporna har inte heller haft barnet i sin mage i nio månader. Det är inte någon social konstruktion att det förhåller sig på det sättet. Det är följderna av evolutionen som vi nu gör allt för att förneka – med diverse sjukdomar och andra tråkiga symtom till följd. Nu säger jag inte att pappor inte kan ta hand om barnen, utan bara att det inte är så konstigt att mammorna, generellt sett, oftast tar hand om barnen mest den första tiden. Naturen vill ju ha det så. Den sociala konstruktionen går att finna i dagens samhälle vilket tyvärr tvingar in oss i situationer som egentligen mest gör oss olyckliga (förutom de som har investerat i läkemedel – de skrattar hela vägen till banken).

  Kontentan är alltså att jag förstår de familjer som väljer att följa naturens lagar – och inte de socialt konstruerade ”jämställdhets”-tosserierna. Glöm inte: Män kan inte amma! (men de är ofta väldigt duktiga på att lära ut t.ex. hur man spelar fotboll) Var sak har sin tid.

 57. Erika skriver:

  Till Beata Ek:
  du är så vansinnigt söt! Du skriver: ”Ju fler fäder som tar ut föräldraledighet och vårdar barnen när de är små ju fler fäder VILL förmodligen ha och BEGÄR att få delad vårdnad av barnen vid separation”.

  Min man tog ut föräldraledighet, han VILLE ha delad vårdnad och BEGÄRDE det också, när vi skildes åt här i våras. Fick han delad vårdnad. Nix. Varför? Därför att jag inte vill att min f d man skall ha något med mina barn att göra!

  Förstod jag att spela på rättens bias i denna fråga? Självfallet!
  Var det fult att göra så?
  Självfallet!
  Skulle jag göra om det?
  Självfallet!

  Så, tack Beata, att sådana som du förvrider huvudet på så många beslutsfattare i det här samhället, att de fullständigt tappar fattningen. Utan er hade min lilla Tobbe troligen fått en bättre behandling, och jag hade inte fått ut honom ur mitt liv!

 58. Lars skriver:

  Ingen av bilderna du givit rubriken ”gubbslem som exploderar” i inledningen av den här artikeln visar något gubbslem som exploderar, eller något annat gubbslem heller för den delen, och inte heller någon annan exploderande organism. Flera andra fina bilder på växtplankton har du hittat, men ingen på gubbslem (Gonyostomum semen). Gubbslem kan istället beskådas t ex via den här länken: http://eol.org/pages/92784
  Det var en kul association från gubbslem till könsmaktsordning, men hoppas din ”research” är bättre i övriga avseenden än när du väljer illustrationer…. 🙂

 59. hillary2 skriver:

  ploggisen

  Här är en källa. Klippt ur en DN-artikel 20080118 http://www.dn.se/opinion/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll-1.450002

  > Livia Oláh har studerat SCB:s levnadsundersökning och visat att risken för skilsmässa är 30 procent lägre i familjer där båda föräldrarna tar ut föräldraledighet än i familjer där pappan avstår.<

  Har inte "slagit på" Oláh då jag faktiskt inte visste att det var undersökt. Utgick i mitt påstående bara från mina egna erfarenheter.

 60. […] innebär att sammanhanget är en produkt av Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan [Bergkvist, 30 nov 2009 ]. Ämnet är kontextberoende i en prekulturell rationalism som innehåller språket som en […]

 61. […] innebär att sammanhanget är en produkt av Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan [Bergkvist, 30 nov 2009 ]. Ämnet är kontextberoende i en prekulturell rationalism som innehåller språket som en […]

 62. […] uppmärksammar gubbslem. Jag tänker då bland annat på det lilla charmtrollet Tanja Bergkvists Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan. Inte alla gubbslem är av det humanoida […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: