Värdegrundsproblematiken

Axess 9/09

Axess nr 9/09

Nu har det nya numret (nr 9) av Axess Magasin kommit ut. Numret heter ”I väntan på framtiden” och handlar om ”modernitetens komplicerade förhållande till den klassiska traditionen och demokratin”. Min krönika ”Grunt om värdegrund” finns på sidan 60. År 2008 initierade regeringen som bekant en tre år lång värdegrundsdialog för att ”skapa en förstärkt gemensam värdegrund” eftersom diskussionen ”inte gått i takt med samhällets utveckling” (här Sabunis anförande på temat 2008).  Dialogen ska handla om vilka de universella värdena och de mänskliga rättigheterna är och lyfta fram hur dessa ibland krockar. Det är tveksamt om det går att sätta sig vid skrivbordet och snickra ihop en gemensam värdegrund som alla förväntas omfamna utan invändning, men syftet är gott – att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Läser man diverse styrdokument som exempelvis det obligatoriska skolväsendets läroplan får man intrycket att den demokratiska värdegrunden innebär att man ska respektera olikheter i människors uppfattningar, synsätt och värderingar  – dvs människors olika värdegrunder. Så en konkretisering av innebörden av såväl den demokratiska som den gemensamma värdegrunden med de grundläggande värderingar som det är skolans demokratiska uppdrag att förmedla är välkommen. Tills vidare tolkar jag den demokratiska värdegrunden som att man ska acceptera att människor har skilda värdegrunder. Kommer förresten inte projektet med en gemensam värdegrund att krocka med den demokratiska värdegrunden?

Arbetet med den gemensamma värdegrunden är inlett

Arbetet med den gemensamma värdegrunden pågår 2008-2010

År 2010 ska man sammanställa alla erfarenheter och möjliggöra för involverade parter (representanter från riksdag, kommuner, landsting, organisationer, fackföreningar och forskare) att arbeta fram rekommendationer för det fortsatta arbetet. I pressmeddelandet från regeringen underskrivet Sabuni ovan uppges att ”Vi kommer också att genomföra en ny studie där svenska folket får ta ställning till ett antal dilemmafrågor om exempelvis yttrandefrihet, jämställdhet och politisk jämlikhet”. Ska dessa ställningstaganden utgöra ett aktivt bidrag till konkretiseringen av värdegrunden eller bara hanteras som en opinionsundersökning för att kunna bedöma hur pass långt avståndet är mellan befolkningen och visionen om en (redan inofficiellt antagen?) gemensam värdegrund? På tal om att stärka demokratin, som ju är en uttalad del i arbetet med den gemensamma värdegrunden – kommer vi att få folkomrösta om denna värdegrund och blir det i så fall innan eller efter valet 2010? Hur hade man tänkt förankra värdegrunden en gång för alla, och kommer en eventuell ny regering att börja snickra ihop en ny och annorlunda värdegrund? Jag vill helst redan nu veta hur jag ska tolka demokratibegreppet och vilka värderingar som kommer att vara universella under nästa och helst också nästnästa mandatperiod. Och kommer det att ingå i yttrandefriheten att få kritisera värdegrunden?

Detta kan vara ännu viktigare för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att få veta. Mina matematiska bevis kan inte krocka med någon värdegrund och gör de det så är det fel på värdegrunden och inte på matematiken. Då den logiska förmåga jag förvärvat genom matematiken råkat smitta av sig även på andra områden i min hjärna så föreslår jag mig själv som konsult åt regeringen för att utarbeta ett logiskt motsägelsefritt värdegrundssystem för att förhindra sådana här problem i framtiden. Frågan varför just jag ska få utarbeta den gemensamma värdegrunden är inte konstigare än frågan om varför någon annan ska göra det. Jag kan initiera en dialog här på bloggen och sammanställa detta som underlag. För någon ursvensk värdegrund finns ju inte och i den mån den finns är den som vår käre statsminister påpekat barbarisk. Därför borde värdegrunden, likt allt annat gott, komma utifrån, och inte inifrån Regeringskansliet. Vad sägs om att hämta in värdegrunden från Saudiarabien? Själv skulle jag iofs föredra Bulgarien om jag måste välja utifrån. Vad menas för övrigt med utifrån?

Bor vi på ett Möbiusband?

Bor vi på ett Möbiusband?

Finns det verkligen någon skarp gräns mellan in- och utsida eller ska jag tolka regeringens allmänna hållning som att jordklotet är ett Möbiusband? Med stöd i ett citat från en annan insiktsfull politiker: ”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.” (Maud Olofsson, 2007 sid 6 här) så föreslår jag att vi fortsätter denna uråldriga tradition och i toleransens namn låter någon annan komma hit och bygga värdegrunden. Och då gälls inte att svenska politiker åker på konferens till Teneriffa och sedan kommer tillbaka över gränsen, tio kilo tyngre och en erfarenhet klokare, där den senare innebär att de insett hur smart det var att bli politiker så att man kan åka på semester för skattebetalarnas pengar. Eller semester och semester, det var antagligen en seriös genuskonferens, och de tio kilona är tyngden av de härskartekniker de fått med sig hem, som boken: ”Den andra och femte härskartekniken – metoder för förlöljligande och påförande av skuld och skam som metod för att gender-mainstreama och legitimera sin extrema hållning och få den cementerad som ett faktum i samhällsdebatten för all överskådlig framtid.” Bara den boken väger tre kilo och resten väger sju – det är tufft att vara svensk politiker.

För att återgå till verkligheten, eller jag var ju i verkligheten, men för att återgå till värdegrundsdialogen då. Jag har personligen fortfarande inte blivit tillfrågad om något, och jag antar att om medborgarna tillåts ta ställning i exempelvis genusfrågan så kommer flertalet inte att instämma i att ”den nordiska synen är dock att könet är en konstruktion” eller att svensk förskola ska representera ”såväl ett barnpedagogiskt som könspolitiskt projekt” (såsom fastslagits i SOU 2006:75 sid 55 resp 19). Genusfrågan visar hur svårt det är att få alla medborgare i ett land att enas kring en enda uppifrån pådyvlad åsikt som snickrats ihop vid våra lärosäten och sedan basunerats ut via statens megafoner i decennier nu utan att man lyckats ena befolkningen i frågan. Där kan man tala om social konstruktion och enkelriktad ”dialog”.

Detta förfarande är för övrigt ett utmärkt exempel på utövandet av den första härskartekniken ”Osynliggörande” vilket som ni ser innebär ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” Det leder mig förresten till frågan om hur de ”involverade parterna” är utvalda. För värdegrunsdialogens webbplattform som är framtagen av regeringen ser mest ut som en enkelriktad kommunikationskanal för redan befintliga organisationer. Pågår själva dialogen ”experterna” och organisationerna emellan medan jag är på jobbet och betalar skatt för att de ska utöva den tredje härskartekniken ”Undanhållande av information” mot mig? Det ska bli intressant att se värdegrunden när den är klar. Här är ett exempel på ett liknande projekt som pågick 2006-2008  där man i projektansökan kan läsa om syftet, som är att kartlägga olika värderingsmönster utifrån kategorierna traditionalism, modernism och postmodernism vad gäller familjens roll och tankar kring jämlikhet och demokrati, och utifrån detta utarbetat en ”värdegrundskarta för professionellt bruk” i Uppsala med syftet att olika grupper ska ”bli mer medvetna om sin värdegrund och kunna förhålla sig till andra värdegrunder på ett medvetet sätt”. Men regeringens projekt är alltså nu att skapa en enda gemensam värdegrund som så många som möjligt ska omfatta. Inte konstigt att det tar tre långa år – nästan lika länge som Sverige existerat ju. Eller har mina lärare lurat mig?

Maskulinitet är föränderlig

Maskulinitet är föränderlig - det är dags att tänka om!

Apropå skolan så har den visst en egen värdegrundsportal. Där kan man beställa Värdegrundshandboken online (flik överst). Materialet vänder sig till personal inom grundskola och gymnasiet. Under ”lektionexempel” kan man läsa gratis. Här är tex ett lektionsexempel för gymnasiet om ”genus, jämställdhet och fördomar”:  ”Genus är vårt sociala kön, och handlar om de föreställningar om och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara: gester, kläder, språk, vad vi gör eller inte gör. Till vardags tänker vi inte så mycket på det – inte förrän någonting bryter mot det vi förväntar oss. Exempelvis när killar sminkar sig – och ännu mer om en 50-årig man skulle göra det. Eller om en tioårig kille skulle komma i kjol till skolan, eller en tjej som jämt har skrap- och blåmärken på knäna. Kanske är det särskilt viktigt att diskutera våra föreställningar om män och maskulinitet, eftersom det diskuteras mindre, och en förändring av hur vi ser på maskulinitet – inte minst hur män ser på maskulinitet – främjar jämställdhet. Lektionen syftar till att låta eleverna reflektera över hur vi bekönar egenskaper och uttryck. Eleverna ges även möjlighet att ifrågasätta och vidga de ramar könen tillåts röra sig inom.”

Får man ifrågasätta själva lektionsexemplet? Eller vad det har i svensk skola att göra överhuvudtaget när svenska niondeklassare inte ens kan lösa en andragradsekvation, medan kineser och östeuropéer lär sig avancerad bevisföring i den åldern utan en enda genusvetare i sikte! Och där andelen kvinnor på tekniska utbildningar är långt högre än i Sverige. Är denna andel möjligtvis omvänt proportionell mot genusvetartätheten? Man kan ju nästan misstänka det.

Alla ska vi kasta oss nedför (s)tupet

Alla ska vi kasta oss nerför (s)tupet

Jag trodde att det var var och ens rätt i detta liberala lyckorike att sätta upp sina egna tio gudomliga budord. Eller är det frihet under ansvar som gäller? Ungefär som när dagens skolelever själva ska ta ansvar för sin utbildning och sin fostran, bortsett från den obligatoriska genuspropagandan då? Genuspropagandan ska fostra barnen till demokratiska medborgare som ska kunna ta aktiv del i en demokratisk debatt där utgången redan är given och där det demokratiska samtalet redan från början följer en given mall, och det är skolans demokratiska uppdrag att se till att ingen rör sig utanför denna mall, eller järntriangel, och ve den olycksalige dåre som självständigt rör sig mot hypotenusans utkant och avviker från grundmängden när det är dags för oss alla att tillsammans och i en gemensam kraftansträngning kasta oss utför det propagandakantade stupet och förgås. Det är för övrigt just detta som avsågs i förra valrörelsen med (s)-slogan ”Alla ska med” vilket jag insåg efter att ha tagit del av några interna (s)-mail om det genusindustriella komplexet – alla ska vi följa med sossarna ner i avgrunden och det är då och endast då det gäller att vara solidarisk med sina medmänniskor. Ingen ska nämligen lämnas ensam kvar i ett övergivet tillstånd av förnuft och klarsynthet, ett sådant utanförskap måste motarbetas till varje pris och det är däri den framtida politiska utmaningen ligger: att fördumma alla samtidigt med en och samma funktion.

På tal om funktioner har jag just beräknat att utifrån dagens negativa utgångsläge på -1 så gäller att integrationen med en gemensam värdegrund som de naturliga logaritmernas bas går mot noll efter en oändlig gränsövergång –  se själva:

\lim_{t\to \infty}\int_{0}^{t}e^{-x}dx-1=\lim_{t\to\infty}[-e^{-x}]_{0}^{t}-1=-0+1-1=0

För samhällsutvecklingen som helhet gäller fortfarande min gamla vetenskapliga ansats till förståelse:

F(t)=\frac{C\cdot b(t)\cdot e^{Pk(t)}\cdot\sin(v)\cdot I^2(t)}{(1-P_{Sahlin})\cdot S(t)\cdot B^2(t)\cdot f^3(t)}

som ni kan läsa mer om här i mitt förslag på Theory of Everything men jag har konstigt nog glömt att ta med genusvansinnet explicit, men jag antar att jag då tänkte att det ingick i pk-funktionen, fast nu vet jag bättre. Genusvansinnet står i en kategori för sig – läs mer om kategoriteori här: Ha ha 🙂 ”A term dating from the 1940s, ”general abstract nonsense” refers to its high level of abstraction, compared to more classical branches of mathematics.”

Avslutningsvis en video med Mark Steyn (tipstack till Erik & Dogdylan):

”Our core value is that we have no core values”

Uppdatering: den bloggande journalisten Ingrid Carlqvist har fått sparken som chefredaktör för Villaliv (Journalisten, Resumé)  efter att meningsmotståndare utövat påtryckningar. Flera bloggar har uppmärksammat saken (Pelle Billing, Pär Ström, Dick Erixon, Ann Helena Rudberg, Medborgarperspektiv, Erik med flera).  Yttrande- och åsiktsfriheten har sitt pris. Hur kommer den nya värdegrunden att ställa sig till detta?

Annons

156 Responses to Värdegrundsproblematiken

 1. Uffe skriver:

  Oh, kategori-teori!!! Nästan lika skoj som monster-grupper 🙂

 2. EP skriver:

  Jag tror du får svårt med icke motsägelsefull värdegrund. Birgitta Ohlsson har gjort sig en karriär på motsägelsefull dito:
  http://endastp.blogspot.com/2009/12/birgitta-ohlsson-faller-pa-eget-grepp.html

  Och hon är beredd att ta fram hunden:
  http://endastp.blogspot.com/2009/12/hundar-mot-man-bra-sager-birgitta.html

 3. Matte Matik skriver:

  Jag har tagit fram en funktion som kan användas på en genusvansinning text och visa hur otrevlig den blir om det handlar om mer andra folkgrupper än män. Testa själv att mata in en url på http://www.helgo.net/gavel/transgenus och se hur otäckt det kan bli.

 4. Axel Eriksson skriver:

  Klockren beskrivning av motsättningen och dubbelmoralen i regeringens ”värdegrundsarbete”. De är ju lika kompetenta som ärliga våra politiker..

  Motsägelser och dubbelmoral förekommer också i ”vår” ställning till tredje världen och i nativitetsfrågan. En bra analys finns att läsa här tillsammans med den slående videon ”Immigration by the numbers” http://www.aktionforsverige.se/contrib.php?id=5

  /Axel

 5. Erik skriver:

  Det här är någon sorts parodi. Vår värdegrund skall tydligen vara att det är rätt att en liten grupp människor sitter och bestämmer vilken värdegrund som är den rätta för folket att ha.

  Demokratins förutsättningar är olika värdegrund. Att försöka komma fram till en gemensam värdegrund kan bara leda till EN sak vilket också uppmärksammats i flera artiklar.

  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/09/24/grupptankande-kan-leda-til/index.xml

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/forodande-att-avvika-i-homogen-grupp_135273.svd

 6. Jonas skriver:

  Tack. Steyn är ju oslagbar. Mångkulturen kommer att slå tillbaks, med oerhörd kraft

 7. Marthin skriver:

  Hyser misstanke om att ni äga förmågan att uppfånga mina tankar.

  🙂

 8. Rosenhane skriver:

  Tack Tanja för ditt idoga jobb att med att klä av den statliga dårskapen i vårt stackars fosterland och i synnerhet detta med just värdegrunden som ju likt en epidemi har spritt sig till de mer lättpåverkades vokabulära arsenal. Kommer mig osökt att associera till riksdagsmannen och medlemmen i Götiska Förbundet, L.F. Rääf även känd som Ydredrotten som å det bestämdaste motsatte sig folkskolereformen 1842 och inrättandet av folkskoleseminarier vilka han kallade ”dessa olycksbringande drängakademier” och menade att folk som behövdes bäst i lantbruket skulle kunna komma på iden att söka sig utbildning vilket bara kunde medföra att landsbygden skulle översvämmas av halvbildade idioter som ville göra sig märkvärdiga. Ydredrotten såg ingen nytta med detta och hade han med hjälp av en tidsmaskin kunnat vara med i nutid och fått se alla nyhetsreportage med poliser och sjukvårdsbiträden som uttalar sig i tid och otid, hade han också slagits av att så fort någon skiter i brallan tillsätts det inte längre en krisgrupp utan man går ut och pratar värdegrund istället.

 9. Info skriver:

  NYTT VÄRDEGRUNDSRIKTIGT BARNBOKSFÖRLAG!

  Hej Tanja. Kul att du är tillbaka! Låt mig uppehålla mig vid en märklig företeelse, som Pär Ström nyligen aktualiserat på sin blogg. Det rör sig om det ultimat värdegrundsriktiga, nya barnboksförlaget Sagolikt Bokförlag. Kanhända är du inte intresserad av saken just nu, men du kommer säkert att bli det igen. (En utgångspunkt för ditt engagemang i hithörande frågor en gång i tiden var ju just ditt missnöje med den pågående genusindoktrineringen på landets förskolor.)

  Pär Ströms inlägg, ”Bokförlag släpper stora och lilla genuspaketet för barn”, las in den 7. ds. Kanske har du redan läst det, jämte de mer än 60 kommentarerna? I korthet går förlagets genuspolitik ut på att normalisera (för att inte säga propagera för) företeelser som femåriga transor, lucior med basröst, snopp och skägg, Karin som vill ligga med Anna osv. ”Hela paketet”, alltså.

  Nästan. EN SAK HAR MAN GLÖMT! Sagolikt Bokförlags redaktion har glömt böcker, som inskärper vikten av könskvotering! Särskilt angeläget vad gäller t.ex. könsjämvikten bland lärare och ”forskare” vid genusvetenskapliga institutioner, bland författare och experter bakom genuspolitiska, statliga utredningar m.m. Och inte minst bland författare och illustratörer i genuspolitiskt korrekta BARNBÖCKERS REDAKTIONER:

  ”Vi som står bakom Sagolikt Bokförlag är två kreatörer, dvs författaren (Anette Skåhlberg) och illustratören (Katarina Dahlquist) och vi är även förläggare i förlaget som vi startade i maj 2008.” Så här presenterar Fria Tidningens (kvinnliga) reporter förlaget 30/11 2009:

  ”BARNBÖCKER MED SOCIALT PATOS
  Självklart kan pojkar ha klänning och prinsessan bli kär i en annan prinsessa. Men i dagens barnlitteratur är inte sådana teman så frekvent förekommande. Förlaget Sagolikt vill ändra på det och har valt att profilera sig som socialt medvetet och normbrytande.”

  Hur mycket förlaget f.n. uppbär i statligt kulturstöd genom Kulturrådet vet jag inte. Men för att underlätta böckernas spridning för behjärtansvärda ändamål har Anette och Katarina redan skänkt böcker bl.a. till Barnsjukhuset på Akademiska i Uppsala och Astrid Lindgrens barnsjukhus. (Man behöver alltså inte nödvändigtvis lämna in sitt barn på en förskola för att det ska bli genuspedagogiskt upplyst. Det räcker med att det blir sjukt och behöver sjukhusvård.)

  ”Hon [Anette] är även ute och läser sina berättelser på skolor och i andra sammanhang, både för barn och vuxna. – Jag läste till exempel för vuxna på Pridefestivalen men det är särskilt underbart att komma ut och få läsa för barn.”

  Mina egna (Infos) bidrag på barn- och ungdomsboksområdet för länge sen, en samling ”novellsagor” och en ungdomsroman (båda Bonniers) var redan då de kom ut garanterat politiskt inkorrekta! (Att den sistnämnda erhöll litteraturfrämjandets debutantstipendium – i Astrid Lindgrens närvaro – kunde inte ändra detta faktum.)

 10. Matte Matik skriver:

  Info: Jag skrattar så jag gråter när jag läser det du skriver! 🙂

 11. midnattsvarg skriver:

  Din skönhet överträffas endast av din argumentationsförmåga, om du ursäktar denna objektifierande utsvävning.

  Gemensam värdegrund var det ja…Jag undrar också hur länge det kommer dröja innan politiker inser det paradoxala i att uppmuntra mångfald i enfald.

 12. Info skriver:

  TACK, MATTE

  det var vänligt sagt. Kanske kan jag muntra upp dig ännu mer – även om det kanske inte lockar till skratt – genom att berätta, att min tredje ungdomsbok, också en tonårsroman, var så politiskt inkorrekt, att Bonniers refuserade sin nyblivne pristagare på stående fot. Manuskriptet var omöjligt. Men jag var välkommen att i stället skriva en bok om ”den nya, starka kvinnan i socialismens tjänst”, ett ämne som Bonniers förutsåg skulle bli väl mottaget av landets recensenter följande år.

  Adjö för alltid, Bonniers! Boken gav jag ut på eget förlag. Två upplagor, efter gynnsamt mottagande av Bibliotekstjänst. Kanhända borde jag ge mig in i författarbranschen ännu en gång? ”Transsexuella Siv-Kalle älskar Charlotte-Martin som är en socialt konstruerad pseudohermafrodit.”

  Skulle det kunna vara nåt?

 13. Tim Danielsson skriver:

  Ja Tanja det här var riktigt bra. Makten eller staten eller vad jag nu ska kalla det ändrar liksom form. Nya begrepp kommer gamla ändras allt i ett syfte att säkra makten och hålla befolkningen i ett järngrepp. Jag har själv läst härskarteknik men har missat att det var fem steg, nu har du friskat upp mitt minne (bra med en länk till Wikipedia för övrigt). Frågor jag ställer mig är: Vad är makten i Sverige? Vilka har den? Tror det är mer komplicerat än riksdag och regering.

  Härskarteknikerna känns säkert igen, kolla här:
  Osynliggörande: Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.
  Exempel:
  * Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata.
  * På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när du får ordet.

  Förlöjligande: Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt.
  Exempel:
  * En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).

  Undanhållande av information: Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information.
  Exempel:
  * Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med.
  * Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.

  Dubbelbestraffning: Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer.
  Exempel:
  * Du är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar.
  * En man beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så beskrivs han som omanlig.
  * En kvinna som väljer att vara hemma med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma.

  Påförande av skuld och skam: Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.
  Exempel:
  * Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var.
  * Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt.
  * En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på det sätt som hon/han klär sig.

  Berit Ås gjorde senare en utökning av listan
  Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar: Att kommentera eller diskutera kvinnors/mäns utseende i irrelevanta sammanhang.

  Våld eller hot om våld: Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att visa att den möjligheten finns.

  Tyckte det är så oerhört träffande att jag inte kunde låta bli att lista det. Det används i alla media och i debatter utan att någon reagerar så länge den politiskt korrekte gör det. Om någon med avvikande uppfattning använder härskarteknik blir det kraftiga reaktioner.

  Vet egentligen inte vad jag ska tro, reagerar bara människor omedvetet eller är det ett medvetet sätt att trycka ner det oppositionella eller det icke korrekta? Vad vet jag?

 14. läsare skriver:

  Tim Danielsson,

  Håller med om att det är intressant, det där med härskartekniken – eftersom de som utnyttjar den mest frekvent, och medvetet, är de som samtidigt kritiserar den som mest (radikalfeminister).

 15. Matte Matik skriver:

  Info: Den möjliga boktiteln får mig att fnissa rätt bra men jag blir väldigt väldigt nyfiken på vad det är för bok du har skrivit egentligen! Låter som något mina barn kanske borde läsa när de blir tonåringar, till skillnad från att läsa den här ”sagolika” litteraturen i barnaår. Skulle det visa sig att de blir lagda åt ett annat håll än mitt heteronormativa må det ju vara så med den saken men jag har svårt att tro på det här om att sexuell läggning är nåt socialt konstruerat. Jag tror då att de, om de nu skulle vara det, i dagens öppna samhälle kommer att vara fullt kapabla att förstå vad de är för något utan att ha läst de här sagolika böckerna. Det känns väldigt mycket pk, pr, inslagning av vidöppna dörrar.

  ”Då på vår tröskel står, med basröst och ansiktshår. Sankta Lucia…”

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, ja jag hoppas att experter på kategoriteori kan utveckla en teori här!

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  EP ha ha, jag har också sett de där motionerna 🙂

  Verkar som om fp är splittrat i frågan. Camilla Lindberg tillhör den vettiga falangen och Birgitta Ohlson den genusfanatiska:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/19/folkpartister-vill-ha-genus-i-forskolan/

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/26/genushysteri-i-praktiken/

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik – ambitiöst! 🙂 Men jag testar mata in en URL men det funkar inte, vad gör jag för fel?

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Måste sova nu, återkommer imorgon ang alla kommentarer och länkar som jag inte hinner läsa nu, om jag ska hinna sova dvs. 🙂

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Uppsala-remissinlägget ligger visst fortfarande uppe som nr ett Hawtpost än idag: http://sv.wordpress.com/

  Bra att folk får veta vad som pågår, synd att UNT är så genusfixerade med sina 50/50-mål annars är det ju kul att kunna slussa sina läsare vidare till vettiga tidningar, men nu var det antagligen bara just den artikeln de gick in på och inte UNT:s 50/50-vecka och annat dekadent trams. Sitter jag och pratar för mig själv igen? Måste alla redan sova? Ok ska också göra det då, om jag nu måste. Egentligen måste jag ha 72 timmar per dygn för att kunna upprätthålla alla mina projekt utan att gå under. Ska se vad jag kan göra för att sakta ner jordens rotation…

 21. EP skriver:

  Grattis!!

  PRESSMEDDELANDE
  9 december 2009
  Utbildningsdepartementet

  Mer matematik för blivande lärare
  Alla blivande låg- och mellanstadielärare ska läsa minst en termin matematik inom lärarutbildningen. Det avser regeringen att föreslå i den kommande lärarutbildningspropositionen, för att höja matematikresultaten i skolan.

  I dag presenterade Skolverket resultatet av den internationella studien TIMSS Advanced 2008. Skolverket konstaterar att svenska gymnasieelevers kunskaper i fysik och avancerad matematik har försämrats markant sedan 1995, då den förra studien genomfördes.

  – Resultaten är mycket allvarliga. Matematik är ett viktigt ämne. Det är grunden för tekniska och naturvetenskapliga studier, som är nödvändiga för Sveriges framtid som industrination, kommenterar utbildningsminister Jan Björklund.

 22. QED skriver:

  Tanja , Uffe

  Det är klart att någon har tänkt på att tillämpa kategoriteori på värdegrundsfrågor. Det följer av The Infinite Monkey Theorem praktiska
  korollarium: Internetpublicering. 🙂

  ”The gender issue in hydroinformatics, or
  Orpheus in the Underworld
  Michael B. Abbott

  IMPLECTED VALUES

  It is well known historically that Meinong initially developed
  his theory of objects (Gegenstandstheorie) and his
  theory of values (Werttheorie) separately, only realising
  their natural contiguity towards the end of his life. Now
  this late realisation of Meinong can be represented in the
  language of category theory in the first place in the form of
  two functors, both of which map directed graphs connecting
  objects into completely isomorphic directed graphs
  connecting values. The one functor maps categories of
  objects into categories of intrinsic values while the other
  functor maps (the same) categories of objects into categories
  of social values. Thus the categories of intrinsic
  values and social values are themselves isomorphic too.
  By the intrinsic values of an object we mean, in the usual
  way, the emotional value to the individual of that object,
  while by the social value we mean the value, and indeed
  often the money value, that society places upon that
  object. It is a matter of common experience that many
  objects with the highest intrinsic value to an individual
  may have little social value, and indeed little or no money
  value at all, and vice versa. In many cases, in fact, and as
  exemplified by intensely personal possessions, intrinsic
  values may be inversely proportional to social values,
  while in other cases, such as are exemplified by certain
  works of art, they may be strongly positively correlated.
  Both intrinsic and social values can of course vary
  considerably in time.”

  Klicka för att komma åt 0020087.pdf

 23. Gustaf Janson skriver:

  Hehehehehe två rejäla skratt mitt i allvaret, och klockan är inte ens 9.30 här i landet jag bor. Först Infos geniala ämnessammanfattning ”Transsexuella Siv-Kalle älskar Charlotte-Martin som är en socialt konstruerad pseudohermafrodit.” och sedan Matte Matiks ytterst politiskt korrekta text till den ärevördiga Luciasången. Tack grabbar, nu kan jag resten av dagen ägna mig åt all den ”diem” som finns att ”carpe”. Mycket bra artikel som vanligt, Tanja!

 24. Matte Matik skriver:

  @Tanja: Den där funktionen är tyvärr inte definierad för mängden av alla möjliga teckensekvenser. Med andra ord – jag har inte testat den på alla sidor och den innehåller högst troligt en massa buggar. Jag ska lägga in en historikfunktion så man kan se vad folk kört för sidor i den och testa själv. Vilken url slängde du in i den?

  @Gustaf: Tack du, men det var Info som var först med Lucia-temat och fick mig att gå igång på det.

 25. Uffe skriver:

  QED, Tanja: På tal om ”the infinite monkey theorem”, så har jag en liten kort hypotes som ni gärna får tycka till om. Den har diskuterats vid några fika-raster här..

  Antag ett irrationellt tal. Om vi nu låter ASCII-tabellen avbilda alla ”användbara” tecken, bör vi då i den oändliga, icke-repetetiva decimal-utvecklingen detta irationella tal ger, kunna hitta vilken publicerad artikel/bok/tidsskrift/e.t.c som helst.

  T.ex, detta blogginlägg (eller denna kommentar för den delen) bör alltså återfinnas, ASCII-kodad i decimalutvecklingen hos t.ex pi.. 🙂

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ja fast Sabuni hade visst bjudit in 109 organisationer att delta i ”Dialogmässan”:
  http://www.dialogvardegrund.nu/Om-dialogvardegrundnu/Bilder-fran-Dialogmassan/

  Men frågan är vilka som valt att organisera sig i dessa organisationer från början. Kanske de som redan har en bestämd uppfattning om vilken värdegrund de vill ha och egentligen inte är intresserade av en dialog? Och så en massa kulturmarxister givetvis, som i alla andra sammanhang förkastar sociala konstruktioner.

  Som sagt, syftet är gott men det är inte realistiskt. Det har flera forskare redan konstaterat, bla Aje Carlbom.

  ”Demokratins förutsättningar är olika värdegrund.”
  Jag vet inte om det måste vara en nödvändig förutsättning. Däremot är yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet det.

  Länkarna du ger är intressanta men de verkar handla om arbetssituationen snarare än värdegrunden:

  ”Det är sedan tidigare känt att mobbning lättare uppstår inom pressade och instabila organisationer. Intervjupersonerna i den aktuella studien vittnade om samma sak. Ofta hade det förekommit omorganisationer och neddragningar. Ledarskapet var svagt och omsättningen bland personalen stor.”

  Sedan kan man fråga sig varför människor mobbar. Kanske för att de själva mår dåligt, inte känner solidaritet med sina medmänniskor eller med samhället i stort? Och vad beror det i så fall på? osv osv….

 27. […] som Ingrid Carlqvist pressas bort från sina jobb så berättar Tanja Bergkvist på sin blogg i ett inlägg om värdegrundsproblematik att regeringen har som uttalat mål att stärka värdegrunders inflytande på […]

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, jag förstår att politikerna gör sitt bästa utifrån de förutsättningar vi har. Och uppenbarligen är förutsättningarna nödvändiga och oundvikliga. Från Sabunis tal: ”Vi lever i en värld där mångfalden är såväl nödvändig som oundviklig” (underförstått inom en och samma stat) Och hon säger också (regeringens pressmeddelande): ”Om vi värnar mångfalden som ett av de värden vi har att försvara så blir det oundvikligt att vi också måste föra samtal om den gemensamma värdegrunden. Mångfald är bra, men all mångfald är inte bra och det måste sägas.” Vadå all mångfald är inte bra? Antingen är mångfald bra eller så inte. Det hon menar måste givetvis vara att vissa inslag i mångfalden inte är bra men det vågar hon inte säga och därför blir det att all mångfald inte är bra och att det är ”vilken mångfald” som är bra som värdegrundsdialogen ska handla om. ”Vilken mångfald” handlar om vilka beteenden och åsikter som ska vara acceptabla, varför inte bara säga det? Och varför då ens kalla det mångfald? Eller avses en begränsad form av mångfald, och vad ska man kalla det? Vi har alltså de nya begreppen ”all mångfald” resp ”mångfald” och det är den senare Sabuni vill ha. Kan inte regeringen sätta ihop en korrekt mening på svenska? Dags att uppfinna några nya pk-ord kanske… ”Mångfald för hållbar utveckling” kanske, riktigt tidstypiskt.

  Hon säger också: ”De grundläggande fri- och rättigheterna innebär också rätten att säga det plumpa, det oförskämda och det politiskt inkorrekta.” Underförstått att det politiskt inkorrekta är oförskämt. Jag tycker att de politiskt korrekta säger en hel del oförskämda saker faktiskt…

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, kan det inte vara så att de ”lika värderingarna” inte är så lika egentligen, utan att det är kravet på att uttrycka endast dem (det tillåtna) som skapar frustration hos vissa och därmed osämja? Bara en tanke, har inte hunnit djupdyka i dessa artiklar än…

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu är detta inlägg både Top post på svenska wordpress och Hawt post på svenska wordpress startsida :-):

  http://botd.wordpress.com/top-posts/?lang=sv

  http://sv.wordpress.com/

 31. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Erik, ja fast Sabuni hade visst bjudit in 109 organisationer att delta i ”Dialogmässan””

  Hur många av de organisationerna var av den sort som har de åsikter som anses strida mot värdegrunden? Det är som att säga vi har mångfald för att det finns 109 TV-kanaler.

  ”Men frågan är vilka som valt att organisera sig i dessa organisationer från början.”

  Frågan är väl snarare vilka organisationer man inte bjuder in eftersom de har värderingar som anses motsvara en ”dålig människosyn” (som betyder precis samma sak som fel värdegrund)

  ”Och så en massa kulturmarxister givetvis, som i alla andra sammanhang förkastar sociala konstruktioner.”

  Ja det kallas den mänskliga naturen – de vill vara med folk som är lika som dem själva. Hur stor del fick Sverigedemokraterna på dialogmässan? Hur stor del fick katolska kyrkan?

  ”Jag vet inte om det måste vara en nödvändig förutsättning. Däremot är yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet det.”

  Se på det hela logiskt, poängen med demokrati är att välja det bästa av flera konkurrerande alternativ. Poängen med värdegrund är att avskaffa konkurrens som ”dålig människosyn, vilket egentligen betyder ondska i den rent bibliska formen”

  Värdegrund är i grunden en kyrka. Du kan få en liten utmaning av mig, hitta en enda kyrka i världshistorien som stöttat nån annan kyrka än den egna. I en demokrati skall en moderat stötta en socialdemokrats rätt att föra egna talan.

  Stöttar olika kyrkor andra kyrkors rätt att föra egna talan? Nej det gör de såklart inte, det är det som är skillnad på demokrati som förutsätter olika värdegrund och kyrkan som tycker det räcker med en enda sådan – den goda. I rent intellektuell betydelse är det en återgång till romantikens förkastande av upplysningen.

  ”Länkarna du ger är intressanta men de verkar handla om arbetssituationen snarare än värdegrunden:”

  Professor Hallberg och hennes kollega skriver tydligt att utmärkande för mobbarna är gemensam värdegrund.

  ”Det kunde exempelvis handla om att en sjuksköterska på en långvårdsavdelning trodde på ett psykosocialt arbetssätt och därför ägnade mycket tid åt att prata med sina patienter. Detta väckte irritation hos hennes kollegor och de beskyllde henne för att fjäska för patienterna.”

  ”Sedan kan man fråga sig varför människor mobbar.”

  Det enkla svaret är att människor mobbar för att de tjänar på det. Att mobba är en metod för att skapa individuell och kollektiv gynnsamhet. Att skapa en miljö där man tjänar på att mobba folk innebär alltså man får mer mobbning i den miljön.

  Under 80-talet så var kulturmarxisterna dominanta på skolorna. När de fick frågan ”varför mobbar folk” svarade de vanligen ”för att mobbaren MÅR DÅLIGT” Detta ledde till en ökning av mobbningen på skolorna av den enkla anledningen att ledningen just gett grönt ljus för mobbning.

  ”Kanske för att de själva mår dåligt”

  Fundera lite vilken källa du har på det påståendet.

  Om du läser forskningen på ämnet (Olweus exempelvis) kommer du att se att det där antagandet varit felaktigt från början men precis som med exempelvis ”mäns våld” så tog det åratal innan någon brydde sig om att ens göra en studie.

  ”inte känner solidaritet med sina medmänniskor eller med samhället i stort?”

  Även detta visar sig i forskningen helt felaktigt, mycket framgångsrika ledarpersoner har mobbat. De mobbar tvärtom för att de känner det är osolidariskt mot både samhälle och medmänniskor att avvika från den grupp de tillhör.

  En bild säger mer än tusen ord, en film säger mer än tusen bilder. Mobbning är inte människor som mår dåligt, mobbning är människor som anser sig vara ”the good guys”

 32. Nordbo skriver:

  Bra poäng om mobbning, Erik.

  ”Demokratins förutsättningar är olika värdegrund.”

  Jag misstänker att gemensamma värderingar snarare är en förutsättning för demokrati. Den fungerar så länge man är överens om vad som är upp och vad som är ner. För att hålla ihop samhället i ett senare skede krävs hårdare tag.
  Att tro att man kan skapa en gemensam värdegrund genom någon slags politisk överenskommelse låter helt bakvänt i mina öron. Snarare kommer det bli allt svårare att komma överens om något alls framöver, är min lilla spådom.
  Det finns en del ”värdegrundsdialoger” som jag skulle vilja se. Man kan göra det till ett teveprogram, typ gladiatorerna.
  Avsnitt I:
  ”Mohamed Omar möter Gudrun Schyman”. Det avsnittet skulle jag inte vilja missa, bara för att ta ett exempel.

 33. Lennart W skriver:

  Tanja
  Jag har två tankar, som kanske inte är alldeles färdigutvecklade, och en iaf möjligen matterelevant kulturlänk.

  Tanke 1 handlar om den bråkdel invandrarna som t.ex. hårt försöker styra sina döttrars rörelsefrihet, på ett sätt som (nästan?) alla infödda svenskar helt klart anser är oacceptabelt. Så gör vi inte här, i vårt land. Det borde de ha förstått redan när de flyttade hit. Men hur? Kanske ändå genom något sånt där som just en gemensam värdegrund? Inte en heltäckande sån, bevare mig väl, men kanske ändå med sånt som vi anser är ett nödvändigt minimum?

  OK, jag inser även farorna. Riskerar förstås att bli en del genuseri. Men ändå. Svensk lag måste alla följa, men polisen gör ju inget förrän ett brott har begåtts. Duger liksom inte att upplysa Fadimes pappa om hur det ligger till först efteråt. Han borde från början ha varit fullt på det på det klara med att i vårt land har han ingen rätt alls att försöka styra t.ex. över vilken pojkvän hans vuxna dotter har. Gemensam värdegrund?

  Tanke 2 handlar om motsägelsfri värdegrund. Är skeptisk. När det gäller samhällsfrågor är konsekvenserna alltid intressantare än grunderna de härletts från. Tanken kan vara aldrig så god i grunden, det kan ju bli konstiga inhumana konsekvenser ändå i något fall. Då är det helt OK tycker jag att strunta i logiken, tillfälligt iaf, och göra undantag. Något sånt…

  Den matterelevanta kulturlänken är en artikel i dagens SvD/Kultur: Matematiska insikter mognar i kroppen.

  Är matematiken en konstart? Att döma av utövarnas beskrivning av den i termer av skönhet och elegans är svaret otvetydigt ja. Också det mänskliga arbete som frambringar matematik förenar den med konsten – den kreativitet som tar sig uttryck i poesi, måleri och musik är inte olik den vars produkt är ett matematiskt bevis.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jo jag läste Pärs inlägg om detta: http://genusnytt.wordpress.com/2009/12/07/bokforlag-slapper-stora-och-lilla-genuspaketet-for-barn/

  Visst intresserar det mig fortfarande, men i och med att jag redan känner till de flesta galenskaper vid det här laget på den fronten så tröttnar jag på det med jämna mellanrum. Dessutom har jag ju mitt ”vanliga” mattejobb att tänka på och just nu är det väldigt mycket pga tentatider mm. Jag har många intressen Info, bloggen utgör bara en liten del, dessutom hittar jag nya intressanta saker dagligen som jag måste engagera mig i, eller så drar folk i mig att jag ska engagera mig för dem osv osv. TIDSBRIST är mitt största problem, verkligen. Genusfrågan släpper jag naturligtvis inte då den är kulmen av den idioti som genererar en mentalitet som obönhörligen leder till en evolutionär tillbakagång utan dess like.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Midnattsvarg, tack! Objektifiera på du – jag kommer inte att anmäla dig till SteGePo 😉

  Info, ja satsa på boken ”Transsexuella Siv-Kalle älskar Charlotte-Martin som är en socialt konstruerad pseudohermafrodit.” – den kommer göra succè!! 🙂

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, har inte sett övriga klipp med Steyn men jag ser han har en del på Youtube – ska kolla under jullovet!

  Marthin
  – vad bra, jag hoppas inte du uppfattar tankefångandet som att jag utövar någon sorts härskarteknik bara 😉

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, listan är utökad till 33 härskartekniker: http://2.bp.blogspot.com/_BOdVXgzgC4o/SlRYxyREHqI/AAAAAAAAATM/upM4uHiF7cw/s1600-h/Bibliotek+-+2693.jpg

  Läsare,
  ja radikalfeministerna sitter på makten och gapar om att de inte har någon makt eller någon inflytande samtidigt som hela etablissemanget lägger sig platt för dem.

  EP, jag har till och med hört matematiklärare berätta att de som har SÄMRE ÄMNESKUNKAPER i matematik (gäller grundskola åk 1-9) ses som BÄTTRE MERITERADE än övriga eftersom de ”kan sätta sig in i och förstå de dåliga elevernas situation”. Sjuuuukt! Har hört detta på flera håll nu!

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, hur lyckas du rota fram allt sånt där? 🙂

  Gustaf, jag tycker vi ska uppmuntra Info att skriva sin bok om Siv-Kalle. kanske han kan göra det som en parodi på genusböckerna, så kan vi sälja den här på bloggen, ha ha! 🙂

  Matte Matik
  , ”Jag ska lägga in en historikfunktion så man kan se vad folk kört för sidor i den och testa själv. Vilken url slängde du in i den?” Jag slängde in min blogg-URL givetvis! 🙂 Och så ngt från SVD.

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, ”T.ex, detta blogginlägg (eller denna kommentar för den delen) bör alltså återfinnas, ASCII-kodad i decimalutvecklingen hos t.ex pi..” Fantastiskt att vara förevigad i denna oändliga decimalutveckling! 🙂

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Gav ju fel länk, ska vara svenska wp:
  http://botd.wordpress.com/top-posts/?lang=sv

  Erik, ”Hur många av de organisationerna var av den sort som har de åsikter som anses strida mot värdegrunden? Det är som att säga vi har mångfald för att det finns 109 TV-kanaler.” Precis! Men jag tror inte mobbingfrågan är så enkel – har stött på folk som betett sig illa av många olika skäl, alltifrån för att, som du säger, gynna sig själva, till att de faktiskt mår dåligt. Tex fanns ju ungar när man gick i skolan som var aggressiva och det visade sig att de blev slagna hemma osv. Därmed inte sagt att de inte bär ansvar för sina handlingar. men jag vet att den propagandan om att mobbaren mår dåligt lärdes ut på 80-talet, var ju själv där och lyssnade. Även om det ligger något i det i vissa fall, så berättigar det ju inte beteendet, däremot kan del utgöra en förklaring till det, men denna sammanblandning blev ju dilemmat med denna antimobbing-propaganda på 80-talet.

 41. Matte Matik skriver:

  Tanja: Rackarns, fattar inte hur det blev så knas, men det är typiskt för programmerare. Nu tror jag det ska funka bättre – förbättringar utlovas dock!

 42. Erik skriver:

  Lennart W:

  Bra påpekande, jag har ett par kommentarer:

  ”Så gör vi inte här, i vårt land. Det borde de ha förstått redan när de flyttade hit. Men hur?”

  Hur förstod folk sådant någonsin tidigare? Jo genom kulturella normer som visade vad som var ok och inte ok. Observera att detta säger inget om vad normen skall vara, jag berättar bara svaret på frågan hur det gick till i vanliga fall.

  Kulturrelativism har dock resulterat i urspårad antirasism som betraktar våra kulturella normer i sig som ”förtryckarmekanismer” när de lär invandrare bli bättre och mer framgångsrika människor i landet, samt hjälper dem befria sig från hemlandets normer.

  ”Kanske ändå genom något sånt där som just en gemensam värdegrund?”

  Varför? Vi har redan kulturella normer, varför skulle vi vilja slå ihop allting och kalla det ”värdegrund” när vårt land blev ett av världens mest framgångsrika genom att separera sådant från början? Politik är en sak, kultur en annan, religion en tredje. Så är Sverige.

  Varför skulle vi då vilja slå ihop dem när det är de länder som inte gjort skillnad på dessa saker som är mest fattiga och har minst fri befolkning i världen. Skall vi ta efter de som har det sämre?

  ”OK, jag inser även farorna. Riskerar förstås att bli en del genuseri. Men ändå. Svensk lag måste alla följa.

  Och kulturella normer måste alla svenskar följa. Men när våra höga politiker sitter i TV och tycker svensk kultur inte är nån big deal då blir det andra länders normer som följs. Det är inte direkt raketsforskning.

  ”men polisen gör ju inget förrän ett brott har begåtts. Duger liksom inte att upplysa Fadimes pappa om hur det ligger till först efteråt.”

  Fadimes pappa vet redan hur det ligger till. Problemet är att han struntar i det. Därmed så hjälper det inte att upplysa honom varken före eller efter dådet.

  ”Han borde från början ha varit fullt på det på det klara med att i vårt land har han ingen rätt alls att försöka styra t.ex. över vilken pojkvän hans vuxna dotter har. Gemensam värdegrund?”

  Han visste de där sakerna från början. Problemet är att hans kultur säger det där är av ingen betydelse medan svenska kulturen förkastas av Sveriges egna högsta offentliga representanter.

  Kultur blir inte oviktigt för att höjdare säger de tycker kultur skall vara oviktigt.

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik & Nordbo, ang ”Demokratins förutsättningar är olika värdegrund.” Vi får ta och definiera lite vad ordet värdegrund innebär här, tror inte det råder någon oenighet egentligen men att vi tolkat det på olika sätt. För vad, Erik, anser du om en antidemokratisk värdegrunden tex, och då menar jag inte i den bemärkelse etablissemanget använder ordet slarvigt för vad som helst som inte inbegriper deras åsikter, utan en värdegrund där man inte ser demokrati som ett alternativ. Håller med Nordbo att det krävs vissa gemensamma nämnare i ett samhälle för att kunna föra en konstruktiv dialog – det får inte vara totalt motstridiga uppfattningar ju. Här sista stycket i Aje Carlboms Newsmill-artikel, och han är ändå forskare (socialantroplog) och expert på multikulti-samhällen: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/08/svenskar-och-muslimer-kommer-aldrig-att-komma-overens-om-slojan

  ”Ideologiskt kan det låta förträffligt med ett samhälle präglat av etnisk, kulturell och religiös mångfald. I praktiken är det dock förenat med stora svårigheter att få till stånd en känsla av tillit mellan medborgare som lever inom olika värderingssystem. Muslimer, särskilt extremistiskt tänkande muslimer, visar på pluralismens dilemma när de utmanar offentligheten med förhållningssätt som, vågar jag påstå, det stora flertalet infödda svenskar känner antipati för. För egen del tror jag inte att det är möjligt att förena de olika synsätten, motsatta varandra som de är. Därför kommer vi att vara tvungna att acceptera framväxten av allt tydligare ”samhällen i samhället”.

  Han tycks alltså inte längre tro på möjligheten till fullständig integration och en gemensam värdegrund.

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ja det är komplicerade frågor. Som jag skrev – syftet är gott men är det realistiskt? Barn som får helt motstridiga värderingssystem hemifrån resp från svensk skola – berikar eller förvirrar? Vad tror du? Hur ser det ut ute i samhället? Ingen enkel lösning finns. Man kan inte tvinga folk att anamma ett visst synsätt. Hur går det då med tanke- och åsiktsfriheten? Osv. Komplicerat som sagt…

  Ang matteartikel, skriven av Helena, hon var verksam på vår institution som doktorand för några år sedan, fram till sin lic, men jag antar att hennes poetiska sida drog henne mot nya utmaningar. 🙂

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik – bra poänger! (din senaste kommentar)

 46. Lennart W skriver:

  Tanja och Uffe, funderar lite. Bokstaven ”A” har ASCII-koden 65. Man kan tänka sig ett irrationellt tal helt utan ”5” i decimalutvecklingen, som alltså inte kan gömma några texter som har något ”A”… Ett sånt irrationellt tal blir det nog (?) om man helt enkelt bara tar bort alla 5:or bland decimalerna i pi (dvs om det nu inte är just 5:ornas synbart slumpmässiga utplacering som gör pi-decimalerna ickerepetitativa).

  Det här är inte ett motbevis, än, men kan nog bli det i en matikers händer, tror jag…

 47. Lennart W skriver:

  matiker –> matematiker…

 48. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Precis! Men jag tror inte mobbingfrågan är så enkel – har stött på folk som betett sig illa av många olika skäl, alltifrån för att, som du säger, gynna sig själva, till att de faktiskt mår dåligt.”

  Hur vet man att det är för att de mår dåligt som de beter sig illa? Många personer mår dåligt, teorin att de mobbar för att de mår dåligt skulle förutsätta att du kan se korrelation mellan de som mår dåligt och mobbning.

  Olweus testade exempelvis teorin om självkänsla. ”Fantastiskt nog” så var det inte alls de som mobbade som hade lägst självkänsla. Man hade alltså personer som mådde lite dåligt som mobbade och personer som mådde mycket dåligt och som inte alls mobbade.

  ”Tex fanns ju ungar när man gick i skolan som var aggressiva och det visade sig att de blev slagna hemma osv.”

  Det betyder inte det är för att de blir slagna hemma som de beter sig svinaktigt i skolan. Däremot så innebär förklaringen att ungarna känner deras beteende i skolan är ursäktat av lärarna.

  ”Därmed inte sagt att de inte bär ansvar för sina handlingar. men jag vet att den propagandan om att mobbaren mår dåligt lärdes ut på 80-talet, var ju själv där och lyssnade.”

  Ja man lärde ut den teorin men inte för att den styrktes av empiri och heller inte för att ungarna mådde bättre av det. Man lärde ut den teorin för den stämde på den ideologi man redan hade att man vid konflikt skulle bedöma svag och stark part och den svages beteende var alltid förståeligt för svaga förutsätts göra uppror mot förtryck.

  På enkel svenska, de flesta lärare var Guerilla-groupies.

  ”Även om det ligger något i det i vissa fall, så berättigar det ju inte beteendet, däremot kan del utgöra en förklaring till det, men denna sammanblandning blev ju dilemmat med denna antimobbing-propaganda på 80-talet.”

  Dilemmat var ju att man satte ideologi före empiri. Samma sak som idag alltså fast idag är det annat resultat för nu har man andra grupper att svagförklara och ursäkta när de beter sig illa.

  Skall läsa en ex-uppsats en kompis skrivit på ämnet i helgen. Får se hur bra mina fördomar stämmer med slutsatserna där.

 49. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Vi får ta och definiera lite vad ordet värdegrund innebär här, tror inte det råder någon oenighet egentligen men att vi tolkat det på olika sätt.”

  Inte ens personerna som förespråkar värdegrund har konkreta definitioner på vad det är men gubben som föreläste hos oss var till yrket religionsvetare och det säger en del om vad det rör sig om.

  ”För vad, Erik, anser du om en antidemokratisk värdegrunden tex”

  Anti-någonting är ingen värdegrund alls som jag ser det. Att säga man bor i Göteborg beskriver var man bor men att säga man inte bor i Göteborg beskriver inte var man bor. Om man pratar om rörelser som representerar antidemokratiska åsikter så är det politisk korrekthet och politisk islam som är de två starkaste företrädarna.

  Värdegrundsförespråkare är kritiska mot ingendera.

  ”Håller med Nordbo att det krävs vissa gemensamma nämnare i ett samhälle för att kunna föra en konstruktiv dialog – det får inte vara totalt motstridiga uppfattningar ju.”

  Nej och där har vi kulturella normer. Och dem vill normkritiker ha bort. Vilken sida är värdegrundsförespråkare på?

  ”Här sista stycket i Aje Carlboms Newsmill-artikel, och han är ändå forskare (socialantroplog) och expert på multikulti-samhällen”

  Aje Carlbom uttalar sig klockrent i Evin Rubars nya dokumentär Dokument inifrån ”Slaget om muslimerna” Att det är Evin Rubar som gjort denna dokumentärfilm får anses bevisa att ibland slår blixten ner två gånger på samma ställe.

  http://svtplay.se/v/1792958/dokument_inifran/slaget_om_muslimerna

  ”Han tycks alltså inte längre tro på möjligheten till fullständig integration och en gemensam värdegrund.”

  Aje Carlbom berättar i dokument inifrån att våra politiker låter islamister föra muslimers talan trots att de är en minoritet. Det beror på att våra politiker har ett behov av att ha dialog med inflytelserika personer i folkgrupperna och det är islamisterna som har inflytande i dessa samhällen.

  Han påpekar även att dessa inte är folkvalda, ändå går våra höga politiker och ger dem makt och tolkningsföreträde. Helt absurt.

 50. Lennart W skriver:

  Erik, undrar om inte det du menar med ”kultur” här väsentligen är samma sak som det jag menade med ”värdegrund”? Oavsett vilket, kanske man ändå kan sätta de viktigaste delarna på pränt, och mer eller mindre kräva att det är vad som gäller här för alla som vill bo här. Något ditåt. Men ändå så lite restriktivt som möjligt. Sverige var inte perfekt på 1800-talet, och är det nog inte nu heller, bara för att vi är mer vana vid hur det är just nu. Måste finnas svängutrymmer för förändringar, även om det iofs också innebär en risk för försämrimgar. No pain, no gain.. Måste ta en risk för att kunna vinna något.

  Kanske är sant att Fadimes pappa kände till vad som brukar gälla här. Men att han i så fall struntade i det, kan ju ha berott på att han aldrig uppfattade det som att han måste anpassa sig till det. Att det inte fanns något sådant krav. Men det kanske det borde finnas, vilket naturligtvis då förutsätter att de är formulerade på något sätt. Kanske just som en gemensam värdegrund, en minimal sådan, med sånt som är väsentligt här.

  Till det där väsentliga hör dock INTE om man tror på någon speciell gud och hans son eller profet, eller kallar sina kyrktorn för minareter. Inte enl. min uppfattning iaf.

  Tanja, håller helt med om tanke och åsiktsfriheten. Men det gällde ju även t.ex. Fadime. Det jag är inne på handlar om att vara så öppen som möjligt till förändringar, men helst inte av det totalitära slaget, varken mot vissa individer pga kön och etnicitet, eller i hela samhället mot t.ex. någon viss religion.

  OK, det kanske är en dålig idé att vekligen formulera en sån där gemensam värdegrund som det ska krävas att alla efterlever, men det är kanske ändå en bra idé att tala om det. Ungefär som i all annann politik. Vitsen är ju inte bestämma en gång för alla vilket parti som är bäst. Som sagt, mina tankar är inte alls helt färdiga om det här.

 51. Lennart W skriver:

  Fast OM vi nu ska ha en väldigt omfattande och detaljerad värdegrund, så förutsätter jag att den tar med att riktiga svenskar älskar blodpudding med lingonsylt, OCH naturligtvis gärna tar en surströmmingsklämma… Resten kan dra. 😉

 52. Harry skriver:

  En av beståndsdelarna i den värdegrund jag omfattade innan jag läste Tanjas senaste ligger i ruiner. Jag tror nu på kärlek vid första ögonkastet på en välskriven text.

 53. Info skriver:

  TANJA december 10, 2009 kl 7:26 e m:

  ”Info, ja satsa på boken ´Transsexuella Siv-Kalle älskar Charlotte-Martin som är en socialt konstruerad pseudohermafrodit.´ – den kommer göra succè!!”

  Svar: Ja, skriva denna bok skulle jag lätt kunna göra – men inte få den förlagd. Författeri på mina egna villkor – satir eller ej – skulle i rådande värdegrundsklimat vara detsamma som att elda för kråkorna.

  Faktiskt var klimatet något mildare på den tiden, när Bonniers mäktiga (kvinnliga) redaktör refuserade mitt tredje, skönlitterära alster. Jag gav alltså ut den på eget förlag, varefter den fick positiv uppmärksamhet av likasinnade i flera tidningsartiklar. Den köptes också av rätt många bibliotek efter en välvillig recension av Bibliotekstjänst. Och just nu erinrar jag mig, för resten, att jag var en av de fem, som året efter första upplagans utgivning fick Uppsala stads kulturstipendium – för just denna bok. En inte obetydlig summa för en vid tillfället fattig doktorand… Så kan det gå.

  Men om du, Tanja, grundar ett fullkomligt värdegrundsfritt förlag, så kanske jag kan fundera på att bli en av dina författare. Mer kunde du tjäna på mig, om du, under utvecklande ditt sedvanliga goda förstånd, bleve min gallerist. Också det en ytterst äventyrlig affärsidé, dock.

  Glöm inte din egen subversiva debattbok.

 54. Alex Birch skriver:

  Jag går just nu ett journalistprogram på ett av Sveriges största universitet, och kan intyga att dagens unga svenskar som vill bli journalister hjärntvättas med genuspropaganda. Vi uppmanas att utradera alla könsbildande ord och t.o.m. undanhålla information i nyhetshändelset, t.e.x brottsmål, om vi bedömer att läsarna kan skapa könsstereotypa fördomar kring informationen. Vi lever i Sovjet.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ska försöka hinna se den där dokumentären i helgen (Dokument Inifrån)!

  Lennart W,
  det detaljerade i värdegrunden kommer att röra de konkreta fall där, som Sabuni säger, mänskliga rättigheter krockar med de universella värdena (som då måste preciseras), sådana exempel finns ju redan i tex skolans och förskolans läroplaner där det står att skolan och förskolan

  ”…skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna… Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”

  Detta krockar tex med genuspropagandan (könsmaktsordningen är ju faktiskt en åskådning).

  Vidare står det (Lpo94): ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolans abete måste därför ske i samarbete med hemmen.”

  Samarbete med hemmen var det! Och överförandet av värden – det är idag oklart vilka värden som avses. Respekten för våra olikheter är ett av dessa uttalade värden. Men inte alla olikheter uppenbarligen, det är väl detta värdegrundsarbetarna ska försöka lösa. Det är även oklart vilka traditioner och vilket kulturarv som avses. Det som är tillkomet det senaste decenniet? På förskolor byter man ju kön på karaktärerna i sagorna och ändrar handling för att den inte ska ”befästa könsstereotyper”. (se bevisen i SOU 2006:75)

  I övrigt har jag inte heller tänkt klart kring detta, det är ju därför jag föreslår att regeringen anställer mig som konsult så att jag kan lösa problemen. Än finns inget problem jag tagit mig an som jag inte löst 🙂 Jo förvisso, den övre gränsen vad gäller den asymptotiska nollställefördelningen till mina polynomiella egenfunktioner. Jag lämnade det som ett öppet problem i min avhandling. Hypotesen är dock väldigt övertygande, inte bara pga det experimentella stödet utan huvudsakligen fick jag fram den som en konsekvens av, för att inte sväva ut i detaljer: matematikens inneboende skönhet – i detta fall att Cauchytransformen måste uppfylla en algebraisk ekvation, det finns inget annat. 2006 års Abeslpristagare (matematikens motsvarighet till Nobelpriset som du säkert känner till) Carleson kom till ett av mina föredrag på KTH och gav min hypotes sitt stöd utifrån principen om energiminimering. Ganska naturligt pga Cauchytransformen är kopplad till de logaritmiska potentialerna. Mer om detta här: http://www2.math.su.se/~tanjab/thesis.pdf

 56. Uffe skriver:

  Lennart W: Pi är irrationellt och innehåller 5’or lite här och var. För övrigt vet jag inte om irrationalitet som egenskap utesluter någon av sifforna ur decimalutvecklingen? Lite luddigt det där.. =/

  Tåls att kluras vidare på. 🙂

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ha ha ok 🙂 Hoppas resten av din värdegrund är intakt iaf!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe och Lennart W – de irrationella talen är en del av vårt Europeiska kulturarv och därför är det helt rationellt att politikerna av idag för en irrationell politik. Det är detta de menar med att föra vidare kulturarvet! 😉

 59. Uffe skriver:

  Tanja: ”How bold of you”… 😉 (syftar på typsnitt)

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Men om du, Tanja, grundar ett fullkomligt värdegrundsfritt förlag, så kanske jag kan fundera på att bli en av dina författare. Mer kunde du tjäna på mig, om du, under utvecklande ditt sedvanliga goda förstånd, bleve min gallerist. Också det en ytterst äventyrlig affärsidé, dock.”

  Ja jag kanske startar ett förlag, om jag inte får något befintligt att publicera den bok du ju sagt att det är mitt öde att skriva. 🙂 Hoppas du kan vänta till efter januaris utgång eftersom jag är ganska upptagen fram tills dess. Värdegrundsfritt blir det inte för ingen politisk korrekt propaganda kommer att accepteras. Vi ska bygga en motkultur och sälja in den i skolor och myndigheter. Sätt igång och skriv om Siv-Kalle nu då – låt oss börja med att göra en parodi på dagens litteratur så att folk vaknar upp.

  Jag planerar min samhällsmission enligt följande tre steg: folkligt uppvaknande ur pk-psykosen – utbildning – sammetssrevolution. Vad tror du om min plan? 😉

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Alex – maila mig genast detaljerad info om detta!! (genusindoktrineringen på journalistutbildningen)

  Kvinnor för jämställdhet
  – ok ska kolla! 🙂

 62. Lennart W skriver:

  Uffe, det var inte riktigt så jag menade. Var nog otydlig. Jag uppfattade din hypotes som att man skulle kunna se alla tänkbara texter i vilket irrationellt tal som helst, där pi bara är ett exempel. Formulerad på detta sätt, försökte jag konstruera ett irrationellt tal där det uppenbarligen inte är sant, eftersom det saknar 5:or, och därmed 65=A. Dvs det är inte så att precis vilket irrationellt tal som helst har vilken text som helst i ASCII.

  Om det alltså FINNS irrationella tal där hypotesen inte är sann, återstår förstås frågan hur vanliga eller sällsynta de är. Gäller det t.ex. pi? Vet inte.

  Att konstruera ett irrationellt tal kan t.ex. göras så här binärt: 0,101001000100001… (antalet nollor mellan 1:orna ökar för varje ny 1:a), som förstås inte är periodisk i decimalerna. Liknande tal kan man förstås även göra decimalt (t.ex. bara byta ut ”1” mot ”9” överallt). Voila! Ett irrationellt decimalt tal utan 5:or…

  Funderar också på det här med att alla oändligheter ju faktiskt inte är lika stora, dvs kardinalitet. Och även när de är det, är inte oändligheten i sig en garanti för att man verkligen får med alla möjligheter. T.ex. mängden av alla jämna tal är ju oändlig, men utan att för den skull ha med ett enda udda..

  På tal om matematik undrar jag förresten vad som har tagit åt SvD/Kultur/Under strecket? Andra dan i rad nu som de har en artikel om matematik: LOGARITMER

 63. Lennart W skriver:

  Sveriges bråkigaste kvinnor 2009

  Hmm.. Fattas det inte något namn bland de här 50??

 64. Lennart W skriver:

  Förlåt, fel länk!

  Sveriges bråkigaste kvinnor 2009

 65. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, undrar om inte det du menar med ”kultur” här väsentligen är samma sak som det jag menade med ”värdegrund”?”

  Det viktiga att komma ihåg här är att medan kultur endast gäller kulturella värden ”cultural values” så gäller värdegrund precis alla värden. Värdegrund innebär att man blandar ihop det kulturella med det sociala och det politiska.

  ”Oavsett vilket, kanske man ändå kan sätta de viktigaste delarna på pränt, och mer eller mindre kräva att det är vad som gäller här för alla som vill bo här.”

  Vi har redan de viktigaste delarna på pränt, poängen är att de är separerade från varandra. Vi har ingen övertro (dvs religion) som säger hur allting skall vara. Vi har juridiska lagar, vi har etiska regler, vi har sociala regler, vi har kulturella normer, vi har könsnormer osv… Problemet är faktiskt normkritiken – det var säkert en god tanke från början men nu är det mest fanatism.

  ”Något ditåt. Men ändå så lite restriktivt som möjligt. Sverige var inte perfekt på 1800-talet”

  Jämfört med alternativen är det fullt möjligt att Sverige var perfekt på 1800-talet. Man kan inte jämföra med alternativ som inte ens existerar.

  ”och är det nog inte nu heller, bara för att vi är mer vana vid hur det är just nu.”

  Om Sverige inte är (utifrån existerande alternativ) perfekt i nutid vilket land är det som är det? Perfekt måste utgå från det fysiskt möjliga. Annars är ordet helt värdelöst för då kan jag hävda ingenting någonsin är perfekt och ingenting kommer någonsin att vara perfekt heller då mina referenser är fantasy och science fiction.

  ”Måste finnas svängutrymmer för förändringar, även om det iofs också innebär en risk för försämrimgar. No pain, no gain.. Måste ta en risk för att kunna vinna något.”

  Hela poängen med vetenskap är att man inte tar de riskerna utan testar om det man tror är sant innan man gör någonting. Karl Popper och falsifieringskriteriet helt enkelt.

  ”Kanske är sant att Fadimes pappa kände till vad som brukar gälla här. Men att han i så fall struntade i det, kan ju ha berott på att han aldrig uppfattade det som att han måste anpassa sig till det.”

  Jodå såklart han uppfattade det som att han måste anpassa sig till det. Däremot har svenskarna grovt missbedömt till vilken grad han måste anpassa sig till vad som gäller i andra länder som inte lär ut kulturrelativism och ”tolerans” som antirasistisk metod i skolorna.

  ”Att det inte fanns något sådant krav.”

  Det finns ett tydligt sådant krav i Sverige, problemet är att Sverige är så fruktansvärt svagt kulturellt (våra höga politiker sitter i TV och är stolta över att inte veta vad svensk kultur är). Det handlar inte om att dessa människor från utlandet är dumma eller okunniga.

  Det handlar om att när Sverige och andra länder själva är i samma situation böjer man sig direkt antingen för att man vill framstå som toleranta eller att man är rädda för påtryckningar. Se bara på Muhammedbilderna, vi är i teorin helt fria att trycka dem i Sverige eller hur? Staten får inte lägga sig i.

  – Men maktfolket är livrädda för vad som händer då.

  Fadimes pappa är fri att strunta i direktiven från hemlandet att mörda sin dotter.

  – Men Fadimes pappa är livrädd för vad som händer då.

  Förstår du vad jag menar med kultur? Det är inte de skrivna reglerna, det är den faktiska praktiken. Därmed spelar det ingen roll om man skriver en värdegrund och lär ut den i skolorna, det är bara papper och ord. Det som spelar roll är om Fadimes pappa tror att Sverige är starka nog att han som svensk kan be personerna ifråga fara åt skogen, deras hot är inte papper, Theo Van Gogh dödades i Holland som följd av samma orsaker.

  ”Men det kanske det borde finnas, vilket naturligtvis då förutsätter att de är formulerade på något sätt. Kanske just som en gemensam värdegrund, en minimal sådan, med sånt som är väsentligt här.”

  Skall värdegrunden vara juridisk? Skall polisen ha rätt att arrestera folk som inte följer den eller skall den efterlevas genom mobbning och trakasserier som bara de politiskt korrekta, islamisterna, de militanta nazisterna och de autonoma huliganerna tjänar på eftersom de per definition är mycket bättre på sånt än vi andra?

  ”Till det där väsentliga hör dock INTE om man tror på någon speciell gud och hans son eller profet, eller kallar sina kyrktorn för minareter. Inte enl. min uppfattning iaf.”

  Har du sett dokumentären ”Slaget om muslimerna” ännu? Jag lämnade länk ovan. Där framgår det tydligt att det inte handlar om vilken gud man tror på utan vilken roll man anser den tron skall spela i ett demokratiskt samhälle. Observera att det islamister vill inte ens är att styra dig och mig. De vill ha rätten att i kontakt med svenska regeringen och liknande institutioner bestämma vem som är god muslim.

  Dvs de vill Sverige ger dem rätt att stifta regler för hur muslimer skall leva i Sverige.

  Men det viktigaste är att lagen har vi polisen till, kulturen har vi folket till, vem skall se till värdegrunden efterlevs och med vilka metoder?

 66. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja

  Ser att du fortsätter toppa på ‘Blogs of the Day’, och det är verkligen ”rätt åt dig”. I högsta grad välförtjänt, både för kvalitén (i ordets traditionella icke-genuscertifierade betydelse) och för det här ämnets betydelse.

  Jag må vara en av de mer pessimistiska bland kommentatorerna, men jag menar att det här med en statligt genomdriven och toppstyrd gemensam värdegrund tillsammans med genusimperiets försök till rikstäckande åsiktskontroll i samma anda, är det största hotet mot ett fortsatt fritt och öppet samhälle sen nazitysklands krigsmakt rände runt knutarna.

  Min fru levde en del av sin uppväxt i en fascistdiktatur i södra Europa, och fast hon bara var barn när den föll så får hon mycket obehagliga vibbar av de här två företeelserna (gemensam värdegrund och statsfeminismen). Jag har ofta sagt till henne att det här kommer trots allt att ta tid att genomföra fullt ut, så vi behöver nog inte emigrera själva, men hur barnens framtid ser ut kanske man ska oroa sig för. [Det gör henne förstås inte mycket lugnare – god förälder som hon är 🙂 ]

  I ljuset av …
  – att nationella media sen länge är förlorade
  – att politiker lydigt går i medias ledband
  – det förakt för åsiktsmångfald och fri forskning som nu breder ut sig på universiteten under det förskönande (?) namnet Genuscertifiering/märkning
  – den frenesi med vilken den 109-kanals-monolog (kakofoni?) som lustigt nog fått benämningen ‘dialog‘ nu drivs på av Sabuni och regeringen som om det inte fanns ett liv efter valet …

  … så är jag inte lika säker på att det kommer att ta så lång tid innan det fria och öppna samhälle vi aldrig förstod att uppskatta tillräckligt mycket är ett minne blott.

  Jag måste erkänna att, som den konservativa människa jag med stolthet är, kunde jag inte, när jag gick till vallokalen förra gången se detta komma från en borgerlig regering. Det lämnar mig inte så lite förvirrad inför stundande val, då ju inte heller Mona med ackompanjemang känns som en garant för ”all mångfald” eller min framtida frihet att ha och även uttrycka en för staten potentiellt misshaglig värdegrund. Faktum är att stora delar av min inrikespolitiska världsbild kollapsat, och resten har krackelerat. Den var uppenbarligen en illusion, så det kanske var bra, men det känns inte helt bra …

 67. Dr. Jonsson skriver:

  Jag undrar också vart alla de tagit vägen som brukade citera ”Jag kanske inte delar din åsikt, men jag är beredd att dö för att försvara din rätt att uttrycka den” så fint?

  Lite mer pragmatiskt verkar det räcka med hotet att bli stämplad som värdegrundsöverträdare för att den höga bekännelsen ska falla platt till marken för de flesta.

 68. Lars skriver:

  Apropå könet som konstruktion:
  Det senaste numret av Grönköpings Veckoblad uppmärksammar en tidigare förbisedd aspekt på genusproblemet:

  ”Den kvinnliga kriminaliteten är fortfarande mycket lägre än den manliga, framgår av en undersökning från Socialkontoret. Där ser man, utbrister fru socialchefskan W Unill (S) smått uppbragt. Trots alla jämlikhetssträvanden under det senaste halvseklet ha vi icke kommit längre. Jag funderar därför å att införa kvotering, så att åtm. en del av de män som begå brott fortsättningsvis bliva kvinnor.”
  (Grönköpings Veckoblad, dec. 2009)

 69. lazzzarx skriver:

  Måste bara posta detta, kanske det inte hör hemma här. Men då får ni säga till.

  Klicka för att komma åt massinvandringsfakta.pdf

 70. Info skriver:

  SKRIVA DEBATTBOK

  Ja, det är sant, jag har sett dina ovanligt goda förutsättningar att nå framgång med en anti-debattbok. Två gånger har jag tagit upp saken på din blogg.

  Att det skulle vara ditt ”öde” att skriva en sådan bok, har jag däremot inte sagt. Fast främmande för denna tanke har jag inte heller varit. Om du kan läsa mellan raderna…

  Som sagt, du kan lita på mig: Framgången är given. Vad kommer du sen att göra med de miljoner kronor, som plötsligt störtar över dig?

  Vad gäller din upptagenhet, så är jag helt med på noterna. Arbete (distansundervisning i matte), bloggande, förfrågningar om medverkan än här, än där osv. Och så din lilla intressanta dotter. Just januari hade också jag råkat få i huvudet.

  Ska återkomma beträffande din trestegs samhällsmission. Vi hörs.

 71. Nordbo skriver:

  Jag ser fram emot den boken.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, ja SVD under strecket – i folkbildningens tjänst! 🙂

  Dr Jonsson, jag delar tidvis din pessimism. Men jag kommer inte att släppa detta förrän jag kommit fram till att det inte finns någon poäng att kämpa längre. Jag har pga tidsbrist inte hunnit inhämta och bearbeta alla parametrar än för att bedöma detta. Kommer att göra det under våren. Ja, det vore ju ett ödets ironi om man måste gå i landsflykt till Östueropa snart. 🙂

  För att ändå ge dig en positiv hint: hur tror du flertalet av alla akademiker inom matematik och naturvetenskaperna tänker? Och även flera andra grupper. Problemet är att dessa ju är upptagna med sin forskning och att hålla igång landet, medan de fanatiska marxisterna raserar de på betald arbetstid. Vi måste mobilisera oss – så enkelt är det! 🙂

  ”Lite mer pragmatiskt verkar det räcka med hotet att bli stämplad som värdegrundsöverträdare för att den höga bekännelsen ska falla platt till marken för de flesta.”

  Vi måste få bort genus- och åsiktsmaffians godhetsstämpel – de anser sig (och anses av alltför många) stå för det goda och stämplar rutinmässigt alla meningsmotståndare som onda. Det är ganska lätt att visa att deras idéer är människofientliga . Ska göra det i den bok Info tjatar om att jag ska skriva 😉

  Lars, ang Grönköpings veckoblad och ditt citat där, om, vad ska jag kalla det: ”jämställd kriminalitet”, så tror jag Info kan bistå dig med citat från ngn gammal Aftonbladet-artikel han citerade ifrån för ngt halvår sedan på bloggen då polisen pratade just om att ”kriminaliteten blivit mer jämställd”, och då ordet jämställd ju har positiv klang så låter detta ganska vansinnigt och man kan ju undra om de faktiskt ser den ökande kriminaliteten bland unga tjejer (som artiklen handlade om ) som ett framsteg för jämställdheten?

  Info,
  ”Som sagt, du kan lita på mig: Framgången är given. Vad kommer du sen att göra med de miljoner kronor, som plötsligt störtar över dig?” Ha ha – så tror jag knappast det blir. Måste i första hand hitta någon som kan finansiera min bok, man får ta ett steg i taget. Om miljonerna störtar över mig är det ganska givet att jag kommer att organisera en rikstäckande mega-lobbyorganisation med tillhörande tankesmedja för att ställa saker tillrätta! 🙂

  Nordbo,
  jag ska fixa den boken och sedan ska jag via Google Translate översätta den till alla Europas språk, så att andra blir varnade om vad som väntar dem, i synnerhet Östeuropa.

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  lazzzarx, nä det hör inte riktigt hemma bland genusgalenskapen, men ändå kan jag se vissa paralleller, fast inte just via innehållet i din länk som sträcker sig från 2006 och fram till 2009, utan snarare om man tittar på några beslut längre bak i tiden:

  1975:Regeringen proklamerar Sverige som en ”pluralistisk stat” (prop 1975:26) och assimilationstanken ersätts med en ”positiv syn på framväxten av ett mångkulturellt samhälle med invandrade minoriteter.”

  1979-84: Diskrimineringsutredning tillsätts som jobbar med att utarbeta div lagförslag.

  1986: Diskrimineringsombudsman tillsätts.

  1996: Historiska muséet publicerar rapporten ”Kunskap som kraft” (Ds 1996:74) där man påtalar att det svenska kulturarvet omedvetet kan användas mot den invandrade befolkningen. Landets muséer ska se över sina utställningar så att ingen dold rasism förekommer (jämför dagens granskning av att allt ska genomsyras av ett genusperspektiv så att inga ”stereotypa könsroller” befästs och ingen genom detta känner sig kränkt pga kön).

  1997: Riksdagen bifaller prop 1997/98:16 ”Sverige, framtiden och mångfalden”. Alla politikerområden ska genomsyras av det mångkulturella perspektivet (jämför dagens genusperspektiv). Man slår fast att inget folkslag ensamt kan göra kall på att kalla sig för svenskar (jämför dagens officiella policy om allas obestämbara genus/könsidentitet)

  ”…då Sverige är och alltid har varit mångkulturellt, därför kan inget av de folkslag som bor i Sverige ensamt göra kall på att kalla sig svenskar.”

  1998: Prop 97/98:177 (baserat på betänkandet 97:174 ”Räkna med mångfald”) fastlägger riktlinjer för kulturell och etnisk jämställdhet.

  1999: Antas Prop 1997/98:177 varje arbetsplats måste upprätta en mångfaldsplan (jämför dagens jämställdhetsplaner).

  Och så vidare. Jag ser ett mönster…

  När ska jag få sätta mig ner med en vanlig god bok och bara slappna av? Kanske när jag är 65…

 74. Nordbo skriver:

  Då Sverige alltid har varit mångkulturellt? För att det ska vara sant så har alla nationer överallt varit mångkulturella. Vad ska vi i så fall kalla det experiment som politkerna har underkastat Sverige de sista ca 30 åren? Usch vad jag saknar ärlighet i det här förljugna landet.

  Det vore en historisk ironi om oliktänkande svenskar börjar fly till tex Ryssland och söker politisk asyl där. 🙂

  Men det finns en sak som kan förändra läget ordentligt. Många östeuropeiska länder ligger risigt till ekonomiskt och nyligen kraschade Dubai. Det finns risk för att flera östeuropeiska länder kommer gå samma väg, och inte bara dem:

  ”TONY Abbott’s new finance spokesman, Barnaby Joyce, believes the American Government may default on its debt, triggering an ”economic Armageddon” that will make the recent global financial crisis pale into insignificance.”

  http://www.theage.com.au/national/joyces-armageddon-warning-20091210-km90.html

  Om nästa fas av krisen blir så stor så ligger nog även Sverige risigt till.
  Vad har det här med genuserier att göra? Jo, det kostar pengar, men tillför inget vi inte klarar oss utan. (för att uttrycka det diplomatiskt 🙂 )
  Vi har det expanderande kontrollsamhället: det kostar mycket pengar att spionera på invånarna.
  Även invandringen, som vi inte får diskutera, kostar mycket pengar.

 75. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  det vore ju ett ödets ironi om man måste gå i landsflykt till Östueropa snart

  🙂 Ja, det kan man verkligen säga … särskilt som ”reaktionär talang”.

  Men jag kommer inte att släppa detta förrän jag kommit fram till att det inte finns någon poäng att kämpa längre.

  Låter lugnande.

  Vi måste mobilisera oss – så enkelt är det!

  Ja, det måste vi. Är helt med på det.

  Vi måste få bort genus- och åsiktsmaffians godhetsstämpel

  Din klarsyn är i det närmaste total … :).

  När ska jag få sätta mig ner med en vanlig god bok och bara slappna av?

  Strunta i allt och underkasta dig en genuscertifieringsprocess så kan du nog välja ut en god bok redan nästa vecka. 🙂

  Låter det inte frestande så hoppas jag du ändå får några dagar med god bok i helgerna som kommer.

 76. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Tanja m fl – kan överhuvudtaget någonting i samhället förändras i någon betydande grad – så länge som MaktHavarnas massmedia bara ger oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna) en ”pytteliten del av hela sanningen” (video 2,5 min) – undrar Josef B. 😉

 77. Info skriver:

  SVAR TILL TANJA

  Finansiera din bok? Enkelt: Bli min gallerist och ta 99% av intäkterna!

  Annars är du på rätt väg, när du systematiserar inte bara det statsfeministiska förloppets transgrediering årtalsvis utan också multikultipsykosens gradvisa ökning. Naturligtvis sammanhörande med din (medfött) matematisk-logiska läggning. Kan du tänka dig, just den där proklamationen 1975 råkade jag höra på en bakgrundsradio samma år, sittande på ett studentfik. Och jag ryste.

  Ryste inför vad jag förstod skulle bli dagens situation. Framför mig på bordet hade jag en kopp kaffe samt en halväten ostfralla.

 78. Matte Matik skriver:

  Jaha och så var det Lucia i politiskt korrekta barnkanalen alldeles nyss. 2 Lucior var det – och om de båda två var flickor blir jag ytterst förvånad. Julkalendern hade för övrigt också en manlig superhjältelucia. Men det är väl inget nytt att genusindoktrineringen av små barn redan är i full gång i SVT:s barnprogram.

 79. JamesBlund skriver:

  Jag har nystat på en teori. Jag tror att mångkultur och politisk korrekthet är samma sak som kulturmarxism. Jag undrar om inte politikerna fattar att argument som ”vi och dem” är ett dåligt argument om man samtidigt skall försvara det ”Mångkulturella samhället”. I ett mångkulturellt samhälle måste det ju finnas ett vi och ett dem.

  Det är ju liksom det ett mångkulturellt samhälle handlar om – erkännandets politik av kulturer. Förvisso verkar ju forskarna inte kunna föra ett riktigt argument heller. Vi studenter har ju en massa krav på oss – vi skall argumentera adekvat och med ett rationellt – men våra lärare slipper. Nu pluggar jag tack och lov på ett riktigt Universitet och inte på någon lokal högskola – men mina berättelser om den sista terminen av ”undergraduate” studier – visar nog på att akademin ändå är snäppet galnare än politikerna.

  Här skriver en statsvetare vid namn Björn Jansson från Malmö Högskola som implicit säger att man inte talar om integrationsproblemen så kan man bekämpa Sverigedemokraterna på DN debatt den 12 december i år. Han skriver:

  ”Som journalisten Anders R Olsson nyligen påpekade (DN Debatt 1/12) så är medborgarnas bild av integrationens problem i hög grad en mediekonstruktion. De flesta svenskar har aldrig satt sin fot i Rosengård, Bergsjön eller Gottsunda. De hämtar sin ”kunskap” om bilbränderna, de segregerade enklaverna och de kriminella ungdomsgängen från mediernas nyhetsrapportering. Den bild som erbjuds där är skev och ensidig. Integrationsfrågan har blivit synonym med dess värsta avigsidor. SD gynnas också av att medierna hyser ett fullkomligt oproportionerligt stort intresse för det lilla extremistpartiet.”

  Länk: http://www.dn.se/opinion/debatt/ledande-politiker-har-naiv-syn-pa-sverigedemokraterna-1.1012861

  Björn menar också att politikerna inte skall göra integrations och invandringspolitiken till en valfråga – eftersom det bara gynnar Sd. Visserligen har Björn en poäng – i att om man tar upp frågan på sin agenda så kan man utöva makt över opinionen. Jag är rätt säker på att han har läst Steven Lukes – a Radical view ett par gånger.

  Då Lukes är intresserad av att bryta ”maktens ondska” för att bekämpa den amerikanska kapitalismen så är Björn mer intresserad av att använda sig av social forskning för att begränsa den fria debatten och ”utöva” makt på väljarkåren.

  Marxister har alltid profiterat på – väldigt framgångsrikt också – naturliga mänskliga beteenden för att institutionalisera en viss mentalitet i populationen – för att inte deras egen maktposition skall ifrågasättas. Samtidigt kritiserar de ”kapitalisterna” för att använda reklam för att dupera den dumma massan.

  Jag tycker det här artikeln är ett jäkligt bra exempel på hur den akademiska vänstern hycklar i frågor om makt. Erik har ju som sagt skrivit omfattande på bloggen. Nu är det ju tråkigt för Björn att Sverigedemokraterna troligen kommer komma in i riksdagen med sådär 4-6 procent. Men det är också ett exempel på att vänstern tror att det räcker med att ”blunda för problemen” för att de skall försvinna.

  Hur mycket han och PK-tomtarna önskar dem bort från politiken – kan de inte komma ifrån (Som Björn även erkänner) att Rosengård brinner och hedersmord och kulturella konflikter är vardagsmat.

  Men det är inte bara hedersmord och ett brinnande rosengård som är problemet. Tror man rapporter från Finland, Norge och Danmark så är invandrarna från tredje världen överrepresenterade i brottsligheten.

  Jag tror bestämt att de var 400 procent överrepresenterade i brottstatistiken då det kommer till våldtäkt. Jag är också rätt säker på att det är svenska kvinnor som är ”målet” – för många av dessa våldtäktsmän.

  I Norge så visade det sig att samtliga överfallsvåldtäkter under april 2009 begicks av invandrare så då tyckte norska socialdemokraterna att det var dags att utvisa asylsökande.

  Länk: http://www.friatider.se/norskt-s-forslag-mot-valdtakter-utvisa-fler

  Totalt begicks 41 våldtäkter. I USA har det visat sig att svarta till och med riktar in sig på vita kvinnor. En rapport från 2006 gjord av US Department of Justice visar på vita män våldtog 0-10 svarta kvinnor medan över 36 000 vita kvinnor var våldtogs av svarta män.

  Trots detta är det ”vit rasism” man oroar sig för. Är det inte konstigt att KKK fortfarande existerar i USA? Dessa siffror är troligen inte unika för USA. Vi har precis samma problem med våra invandrargrupper. Våldtäkter, mord, rån och ökad otrygghet syns.

  I USA beskyller minoritetsgrupperna sina misslyckanden på den vita, manliga och kristna medelklassen. I Sverige är det likadant. Journalisterna oroar sig för den ”vita medelklass” som beskrivs som islamofobisk sexistisk tölp – som sitter i styrelserum tillsammans med Israeler och Amerikaner och styr världen.

  Är någon förvånad att Sverigedemokraterna växer? Försäkringsmäklaren och tillika ministern Göran Hägglund gick ut för någon månad sedan och skulle ställa sig på ”verklighetens folk” sida mot det marxistiska och social-liberala vänster etablissemanget i media.

  När ”verklighetens folk” i Vellinge sa att de inte ville ha Malmös problem i sin egen kommun, i form av ett antal barn i skägg så sa Göran Hägglund implicit att dessa Vellingebor var fördomsfulla barbarer –

  Då var inte Vellingebornas ”verkliga” erfarenheter av det ”mångkulturella” och laglösa paradiset Malmö sanna. Då var det bara ett uttryck för den ”västerländska orientalismen”.

  Det är få svenskar som vänder sig emot att ta emot flyktingar och invandrare. Men eliterna borde ändå lyssna på vad folk tycker. I all intellektuell misär så är jag ändå glad att SVT vågade sända Evin Rubars dokumentär om ”moderata muslimer”. Visst var det kul att se politiker med byxorna neddragna.

  Vad hon kallar för Islamister är egentligen ”vanliga” troende muslimer. För Islam är ingen mysig HBT – religion. Det kanske är dags för svenskarna att få veta vad ”Islam” innebär – trots att det svenskarnas ögon, troligen kommer ge Sverigedemokraterna rätt på en punkt.

  En annan rolig händelse är att norrmännen delade ut nobelpriset till Barack Obama – som i sitt nobeltal säger att ”det finns ondska” i världen och ”att han som president måste försvara sitt land, med våld om möjligt”.

  Då kände nog de norska social-liberalerna och marxisterna i Nobelkommittén hur rodnade kring kinderna och hur rodnanden spreds sig till magen – även om de nu nog försökte intala sig själv om att det bara var en imaginär social konstruktion.

  Kul att vi ändå har en växande högerrörelse på nätet.

 80. Dogdylan skriver:

  Jamesblund är jag…(Såklart)

 81. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik,

  Jag fick tyvärr inte fram ”de två” Luciorna på SVTs web, men jag kan ändå se det rätt klart framför mig.

  Man kan ju undra om genuskonsulterna, SVT, etc. verkligen tänkt igenom sin genusstrategi ordentligt. Jag menar att här har man ju ett statusjobb (?) eller i alla fall ett ganska brett uppskattat område där unga kvinnor verkligen regerat i ensamt majestät. Om killarna faktiskt skulle nappa fullt ut på det här med att vara Lucia, så riskerar man att i en snar framtid återigen drabbas av att männen/pojkarna ”tar över”, ”tar plats”, och ”får synas”. 🙂

  Rent konkret kanske de t.o.m. blir i majoritet bland Luciorna, då pojkar i traditionell ”Luciaålder” är 5-6% fler än flickorna. Har man då inte eg. berövat många unga kvinnor en potentiell plats i rampljuset, och istället gett den till unga män med framåtanda? 😉

 82. Erik skriver:

  JamesBlund:

  ”Jag har nystat på en teori. Jag tror att mångkultur och politisk korrekthet är samma sak som kulturmarxism.”

  Kan ligga en hel del i det. En viss Bucchanan säger uttryckligen i sin bok ”Death of the west” att politisk korrekthet är precis samma sak som kulturmarxism.

  ”Jag undrar om inte politikerna fattar att argument som ”vi och dem” är ett dåligt argument om man samtidigt skall försvara det ”Mångkulturella samhället”.”

  Jag tror det är ganska meningslöst politiker försöker försvara mångkulturella samhället när alla som har synen i behåll ser det monokulturella samhället växa fram. Så sent som igår kväll såg jag Channel 4 dispatches om integration i England och precis det motsatta har hänt vad förutsägelser påstod.

  Andra och tredje generationen är mindre integrerade, inte för att de saknar utbildning utan tvärtom säger de det är pga deras utbildning de vänder sig mer mot ursprungsländerna.

  ”I ett mångkulturellt samhälle måste det ju finnas ett vi och ett dem.”

  Enligt teorin skall detta försvinna vid tredje generationen vilket kallas integration. Men teorinerna har nu visat sig ha så fel som de kunde ha. Det är de äldre (som flytt) som integreras, de yngre (deras barn= däremot har romantiserade bilder av sina ursprungsländer som kulturrelativistiska lärare gör ingenting för att korrigera. Flera unga invadrares barn själva födda och uppväxta i väst säger de inte vill integreras för de tycker väst har en massa dåligheter de inte gillar.

  ”Det är ju liksom det ett mångkulturellt samhälle handlar om – erkännandets politik av kulturer.”

  Initialt ja, men de intellektuella på området har också satsat allt på att efter ett par generationer så uppnås integration. Men det inträffar inte och det enda som skett är att akademikerna flytt fältet, några enstaka som Aje Carlbom är kvar.

  ”Förvisso verkar ju forskarna inte kunna föra ett riktigt argument heller.”

  De är inte forskare, det går inte att kalla det forskning. Forskning är vad Channel 4 gjort, forskning är vad Evin Rubar gjort. Vad har akademikerna gjort? De har ägnat sig åt ideologisk aktivism. När de fått filmbevis så har de struntat i det och anklagat filmaren för rasism. Det är en parodi som inträffat på lärosäten.

  ”Vi studenter har ju en massa krav på oss – vi skall argumentera adekvat och med ett rationellt – men våra lärare slipper.”

  Jupp, de får ostört ägna sig åt aktivism.

  ”Nu pluggar jag tack och lov på ett riktigt Universitet och inte på någon lokal högskola – men mina berättelser om den sista terminen av ”undergraduate” studier – visar nog på att akademin ändå är snäppet galnare än politikerna.”

  Galenskapen kom inte från politikerna, galenskapen kom från akademin från början. Akademins stjärnor anlitades som experter av politiker. Så började det hela.

  ”Här skriver en statsvetare vid namn Björn Jansson från Malmö Högskola”

  Att Sverigedemokraterna tjänar på demokratisk debatt så i syfte att förhindra de tjänar på det skall vi avstå från att ha någon?

  ”Björn menar också att politikerna inte skall göra integrations och invandringspolitiken till en valfråga – eftersom det bara gynnar Sd.”

  Det är alltså partierna som avgör valfrågor och inte väljarna? Säger en hel del om vilken inställning till demokratiska värderingar som Björn och gänget han umgås med har.

  ”Visserligen har Björn en poäng – i att om man tar upp frågan på sin agenda så kan man utöva makt över opinionen. Jag är rätt säker på att han har läst Steven Lukes – a Radical view ett par gånger.”

  Björn har säkert en poäng i att det kan funka men i praktiken är det som att påpeka det är lättare att sälja en vara om man får ljuga om varan.

  ”Då Lukes är intresserad av att bryta ”maktens ondska” för att bekämpa den amerikanska kapitalismen så är Björn mer intresserad av att använda sig av social forskning för att begränsa den fria debatten och ”utöva” makt på väljarkåren.”

  Dvs förespråka diktatur istället för demokrati. Ja det är ju inget nytt. Redan i novembervalet 1917 förkastade gänget som Lukes hänger ihop med valet på basis av att burgoisevänlig aktivitet ansågs kriminell. You could not make this stuff up!

  ”Marxister har alltid profiterat på – väldigt framgångsrikt också – naturliga mänskliga beteenden för att institutionalisera en viss mentalitet i populationen – för att inte deras egen maktposition skall ifrågasättas.”

  Jag vet inte hur naturliga eller mänskliga vi skall anse utrensningarna av motståndarna efter novembervalet var men när de dödat de framgångsrika kandidaterna från bondepartierna så visst var det få som ifrågasatte deras makt.

  Idag ”dödar” de folk genom att ge sig på deras karriärer istället för deras liv.

  ”Samtidigt kritiserar de ”kapitalisterna” för att använda reklam för att dupera den dumma massan.”

  Jupp, ”ni får inte använda propaganda för det skall vi göra”

  ”Jag tycker det här artikeln är ett jäkligt bra exempel på hur den akademiska vänstern hycklar i frågor om makt.”

  Kunde inte vara mer enig på den punkten. Min blogg kommer att ta upp ämnet också. Har du något tips eller nåt som du inte vill ta upp öppet så finns en mailadress där nu.

  ”Nu är det ju tråkigt för Björn att Sverigedemokraterna troligen kommer komma in i riksdagen med sådär 4-6 procent.”

  Jag är inte själv säker på om det är bra men till skillnad från Björn så ser jag det som fullt tillåtet.

  ”Men det är också ett exempel på att vänstern tror att det räcker med att ”blunda för problemen” för att de skall försvinna.”

  Det är väl inte bara vänstern? Det är väl samtliga politiker som ramlat i samma fälla? I dokumentären jag såg tog man upp hur man vaknade till liv i Holland först när Van Gogh mördades på öppen gata.

  ”Hur mycket han och PK-tomtarna önskar dem bort från politiken – kan de inte komma ifrån (Som Björn även erkänner) att Rosengård brinner och hedersmord och kulturella konflikter är vardagsmat.”

  För att inte tala om Evin Rubars suveräna dokumentär om skillnaden mellan islam och islamism.

  ”Men det är inte bara hedersmord och ett brinnande rosengård som är problemet. Tror man rapporter från Finland, Norge och Danmark så är invandrarna från tredje världen överrepresenterade i brottsligheten.”

  Inte bara tredje världen i allmänhet, invandrarna från Mena-länder specifikt.

  ”Jag tror bestämt att de var 400 procent överrepresenterade i brottstatistiken då det kommer till våldtäkt.”

  Skulle nog förvåna ingen, se bara på fallet med en viss elitfotbollsspelare som bara smög in. Det handlar om något betydligt mer än misslyckad integration.

  ”I USA har det visat sig att svarta till och med riktar in sig på vita kvinnor. En rapport från 2006 gjord av US Department of Justice visar på vita män våldtog 0-10 svarta kvinnor medan över 36 000 vita kvinnor var våldtogs av svarta män.”

  USA lär ut kulturrelativism i skolorna så resultatet är egentligen helt väntat. Du rekommenerade ju Adam Curtis ”The Trap” som jag nu sett och i tredje delen så kommenterar han ju hur Frantz Fanon ansåg förutsättningen för frihet var våld mot förtryckarna, som han baserade på J-P Sartres ideer om ”true freedom”

  ”Trots detta är det ”vit rasism” man oroar sig för.”

  Jupp, och det är mestadels vita lärare som lär ut detta. Självhatet är det dominanta paradigmet i förhållande till alla pk-märkta grupper.

  ”I USA beskyller minoritetsgrupperna sina misslyckanden på den vita, manliga och kristna medelklassen.”

  Att göra det får de i sin tur lära sig av skolor betalade av denna och deras lärare är till största delen också just vit kristen medelklass (män är det däremot allt sämre med) den som kan förklara orsaken till detta förstjänar minst en gratisöl.

  ”I Sverige är det likadant. Journalisterna oroar sig för den ”vita medelklass” som beskrivs som islamofobisk sexistisk tölp – som sitter i styrelserum tillsammans med Israeler och Amerikaner och styr världen.”

  Undrar just vem det är som lär ut dessa saker till de svenska journalisterna.

  ”Är någon förvånad att Sverigedemokraterna växer?”

  Jupp, massor av marxistiska teoretiker som räknat ut Sd inte skulle växa måste nu anpassa verkligheten till kartan.

  ”Försäkringsmäklaren och tillika ministern Göran Hägglund gick ut för någon månad sedan och skulle ställa sig på ”verklighetens folk” sida mot det marxistiska och social-liberala vänster etablissemanget i media.”

  Fast bara i kulturfrågor såklart.

  ”När ”verklighetens folk” i Vellinge sa att de inte ville ha Malmös problem i sin egen kommun, i form av ett antal barn i skägg så sa Göran Hägglund implicit att dessa Vellingebor var fördomsfulla barbarer”

  Jupp, se ovan

  ”Då var inte Vellingebornas ”verkliga” erfarenheter av det ”mångkulturella” och laglösa paradiset Malmö sanna. Då var det bara ett uttryck för den ”västerländska orientalismen”.”

  Vellingsbornas erfarenheter har ingen betydelse för det är ingen kulturfråga utan en ”do-good” fråga och där finns ingen politiker som säger nej. De vill alla ha ”moral high ground”

  ”Det är få svenskar som vänder sig emot att ta emot flyktingar och invandrare. Men eliterna borde ändå lyssna på vad folk tycker.”

  Flyktingar? Vi tar knappt emot några flyktningar, vi tar för övrigt knappt emot arbetskraftinvandring. Vi har främst anhöriginvandring.

  ”I all intellektuell misär så är jag ändå glad att SVT vågade sända Evin Rubars dokumentär om ”moderata muslimer”. Visst var det kul att se politiker med byxorna neddragna.”

  Evin Rubar gjorde likadant som hon gjorde förra gången. Utnyttjade att hon är invandrartjej för att intervjuoffer skall känna sig avväpnade.

  ”Vad hon kallar för Islamister är egentligen ”vanliga” troende muslimer.”

  Vad hon kallar islamism är en politisk rörelse, inte en religiös.

  ”För Islam är ingen mysig HBT – religion. Det kanske är dags för svenskarna att få veta vad ”Islam” innebär – trots att det svenskarnas ögon, troligen kommer ge Sverigedemokraterna rätt på en punkt.”

  Islam innebär – precis som Rubars dokumentär påpekade – för islamister att de tar sina order från gamla gubbar i mellanöstern som de inte får säga emot för de anses kunna islam bättre. Men hon påpekade också att många muslimer inte vill lyda och islamisterna vill ha särlagstiftning för att kunna åtgärda olydiga muslimer.

  ”En annan rolig händelse är att norrmännen delade ut nobelpriset till Barack Obama – som i sitt nobeltal säger att ”det finns ondska” i världen och ”att han som president måste försvara sitt land, med våld om möjligt”.”

  Obama kan säga han vill invadera Grönland om han så vill, de har så enormt mycket investerat i honom att de inte kan säga emot någonting han gör.

  ”Då kände nog de norska social-liberalerna och marxisterna i Nobelkommittén hur rodnade kring kinderna och hur rodnanden spreds sig till magen – även om de nu nog försökte intala sig själv om att det bara var en imaginär social konstruktion.”

  Haha, men du man måste faktiskt ha någon skam i kroppen för att kunna skämmas.

  ”Kul att vi ändå har en växande högerrörelse på nätet.”

  Frågan är om det inte mer är en allmän demokratirörelse. Vi har en högerregering men de stödjer ju genusgalenskap och gör inte särskilt mycket åt multikulturgalenskap heller.

  Det var iaf när jag började skriva om yttrandefrihet som bloggens besökarantal ökade.

 83. Erik skriver:

  Hmm kanske bättre om detta flyttades till tråden om svenskförnekare så allt samlas på samma plats?

 84. Harry skriver:

  Förälskad upp över öronen, läser jag allt Tanja har skrivit. Oerhört imponerande. Men på en punkt har jag invändningar. Funktionen Pk(t) har under hösten vid ett flertal tillfällen antagit värdet oändligheten. När Östros eller Sahlin öppnar munnen upphör Pk(t) och ersätts av något som påminner om ett svart hål , som i detta fall drar åt sig allt eventuellt förnuft som finns i närheten, i rikdagsgruppen eller på partikongressen till exempel. Tanja får nog arbeta litet mer med Pk-funktionen. Den teoretiska gränsen för floskelmaximum som gällde i våras har fått revideras uppåt under hösten, och detta påverkar givetvis Theory of Everything, som en dag, är jag säker på, kommer att nämnas tillsammans med E= mc2. Då har Tanja redan fått fredspriset för att hon räddat människosläktet. Vart skickar jag blommor?

 85. Lennart W skriver:

  JamesBlund, vad Rubar visar är att de ”moderata islamisterna” (Muslimska rådet, m.fl.) INTE ALLS är representativa för det stora flertalet muslimer. Inte mer än vad Pingstkyrkan skulle vara representativa för alla döpta svenskar. De själva vill förstås själva framställa sig som representanter för alla muslimer, och de acceperas också som det av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt, men de är INTE valda som represanter för ALLA muslimer.

  Det intressant är att invandrarfientliga också vill se de mer extrema muslimerma som de representanter de inte är.

 86. Erik skriver:

  Lennart W:

  Helt rätt, egentligen visar Evin Rubar vad vi alla redan visste, att ursprungsländerna inte är demokratier. Din jämförelse med pingstkyrkan är klockren. De vill framställa sig som representanter men det sker inte på basis av den demokratiska tradition som vi har i Sverige. De framställer sig som representanter på basis av den tradition som gäller i ursprungslandet. Dvs de ”lärdas råd”

  ”Det intressant är att invandrarfientliga också vill se de mer extrema muslimerma som de representanter de inte är.”

  Ja, det har jag också lagt märke till, det gemensamma för invandrarfientliga och islamister är att de prenumererar på samma världsbild av muslimer. Nämligen att teokratin har rätt att tala för dem allihop.

 87. Lennart W skriver:

  Erik
  Exakt!

  F.ö. finns Rubars dokumentär på nätet fram t.o.m. 21 jan 2010, för dem som missade den på TV.

 88. Nordbo skriver:

  Erik och Lennart, ni kanske har rätt om islamisterna, men
  vilka är de ”invandrarfientliga” ni talar om? Jag antar att det finns små grupper som är fientliga mot invandrare. Är det dem ni menar?

  Om inte så vill påpeka att ni använder den politiska klassens förljugna nyspråk när ni säger ”invandrarfientliga” istället för att benämna saken vid sitt rätta namn, nämlingen ”invandringskritisk”. Skillanden mellan att vara fientlig mot invandrare och att vara kritisk mot den förda invandringspolitiken är lika stor som mellan natt och dag.

 89. Erik skriver:

  Nordbo:

  Jag gissar att det Lennart menar med invandrarfientlig är de vars kritik är urskiljningslös (vissa som ex. tog för givet jag var muslim och anklagade mig för att vilja de konverterade när jag beskrev hur islamism och islam funkar). Jag vill även påpeka att personer som föds i Sverige inte är invandrare så invandrare är ingen bra beskrivning på problematiken.

  Precis som Dogdylan påpekat så är demografiska siffror en mycket större faktor idag eftersom integrationen i Europa är på väg att inte bara avstanna utan även gå tillbaka, och det inte ens i andra utan i tredje generationen hos personer med högre utbildning – de säger själva att det var när de utbildade sig de insåg de skulle förkasta väst till förmån för ursprungsländerna

  (länder de knappt ens varit i men ändå har romantiska bilder av, ungefär som vänsterstudenterna ofta har haft romantiserad bild av kommunistdiktaturer)

 90. Matte Matik skriver:

  Dr. Jonsson: Jag tänkte på det jag också, men jag upplever det som att man har uppfattningen att det är en vinst i sig om det som i dagsläget(/tidigare?) uppfattas som manligt och kvinnligt helt enkelt byter plats. Huvudsaken är väl att man ”rör om i grytan” eller vad man brukar säga.

  Sen är vi väl många som tycker att feminismen inte står på kvinnornas sida heller alla gånger. För att hänvisa till De Beavouir så tyckte hon inte att kvinnor ska ha möjlighet att välja om de ville vara hemma med barn eftersom alldeles för många skulle välja ”fel” då:

  ”…we don’t believe that any woman should have this choice. No woman should be authorized to stay at home to raise her children. Society should be totally different. Women should not have that choice, precisely because if there is such a choice, too many women will make it.”

  Men då har jag ju glömt att ta med de osynliga förtryckarstrukturerna (skapade av män förstås – glöm inte det!) som gör att kvinnor inte själva vet vad de vill. Nej, de behöver någon som Simone som kan förklara för dom vad deras fria vilja egentligen vill.

 91. Erik skriver:

  Matte Matik:

  Nej de behöver inte nån som Simone som förklarar vad deras fria vilja egentligen vill. De behöver precis som Simone själv en stor stark alpha-hanne som Jean Paul Sartre som förklarar det åt dem (och som tydligen gärna får göra det i sängen). Det är nämligen inte Simone själv som kom på ett ord av det där det var Sartre som ansåg att människan var en ofri zombie som behövde tvingas fri.

 92. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik,

  Ja, jag var rätt säker på att du också hade tänkt på det. Ni ”Matte Matik:er” verkar ju ha stor klarsyn. Ville bara bifalla lite genom att spinna vidare.

  [Snygg transgenus app, förresten. Föll mig helt på läppen. De flesta jämställdhetsskribenter borde först testa sina alster genom den för att se om argumentationen håller.]

  Kul att du lyfter fram De Beavouirs geniala(?) uttalande. Måste erkänna att vi inte umgås med många feminister. Vi har dock en god vän som tycker sig vara det, och hon har framfört samma tanke runt familjen Jonssons köksbord. Diskussionerna kan gå rätt heta när hon hälsar på eftersom min fru har utnyttjat sin fria vilja och själv valt att vara hemma och ägna mer tid åt barnen under några år [trots att jag åtminstone något litet skulle föredra att hon jobbade].

  Det finns många intressanta konsekvenser av De Beavouirs hållning. En är att kvinnor i stort inte kan göra intelligenta val i livet såvida man inte begränsar alternativen till enbart ”goda” så att det eg. inte spelar nån roll vad kvinnan väljer. Lustigt är att en feminist står för detta, medan en reaktionär patriark som jag har en betydligt högre förväntan på kvinnors förmåga att göra kloka val. 🙂

  Man kan ju undra om De Beavouir eg. tycker att kvinnlig rösträtt är något bra. Givet alla valmöjligheter som finns idag skulle dom ju springa iväg och rösta på ”fel” parti också …

 93. Matte Matik skriver:

  Dr. Jonsson: Måste bara tillägga att någon matematiker är jag inte på riktigt, det blev bara ett alter ego under min studietid. Och så en kort ang kvinnlig rösträtt så är det ju precis så fallet är! Varför har annars FI så dåligt valresultat?? Kvinnor röstar ju inte alls som SDB skulle ha röstat!

  Ojoj, måste uppdatera transgenus-appen så att den fixar låttexten till den här låten: http://www.youtube.com/watch?v=vCFhbKrcJYk

 94. Dr. Jonsson skriver:

  Måste bara tillägga att någon matematiker är jag inte på riktigt …

  OK, det går nog bra ändå – jag är inte heller det. Men matematiker ska här ändå tas som en komplimang. Dom verkar ju vara så skärpta.

  Huvudsaken är väl att man ”rör om i grytan” eller vad man brukar säga.

  Precis! Det är en djup och väl genomtänkt sanning i många kretsar – ofta till vänster: ”All förändring är bra förändring”, ”Det tvingar dig att tänka utanför lådan”, osv. Det känns verkligen betryggande när folk som har minst tre år på universitet kläcker ur sig såna djupheter.

  Med det resonemanget är t.ex. global uppvärmning bra. Det är en förändring som kommer att tvinga oss att tänka i nya banor. En svältkatastrof i skandinaven vore också en förändring. Liksom en nynazistisk regering i Sverige.

  Mycket djup i denna föreställning alltså.

 95. Dr. Jonsson skriver:

  Jag har nu tittat igenom Rubars ovan nämnda dokumentär om s.k. ”islamism” två gånger. Ur ett religions- och yttrandefrihetsperspektiv måste jag tyvärr såga den jäms med fotknölarna med en av mina tre (!) motorsågar. [Jag tar den nyaste som går på grön bensin för minsta klimatpåverkan från denna kommentar 🙂 ]

  Min analys är att dokumentären inte ”avslöjar” någonting alls förutom att vi nu vet att Koranen tillåter att man smäller till sin fru så länge som det inte ger några allvarliga eller synliga skador. Det är naturligtvis upprörande, men om det nu står rätt upp och ner i deras skrifter är det väl inte heller något Pulitzerpris att vänta för det ”avslöjandet”.

  Däremot, trots att svenska myndigheter nyligen har bekräftat att man känner till fyra islamistiska terrornätverk i Sverige [i samband med Åkessons artikel, för att visa hur fel han hade när han sa att det var tio] så har journalisterna på Sveriges ledande TV-station inget att säga om detta. Vad vet det svenska samhället? Vilka synliga muslimska organisationer har möjlig koppling dit? Hur jobbar man? Hur och var rekryterar man? Vilka länder kommer de ursprungligen ifrån? På vilka orter i Sverige har man verksamhet? Planerar man terrordåd i Sverige?

  Istället skjuter man in sig på betydligt mer grundläggande element i religionsutövning, nämligen:

  (A) att religionen i fråga har fräckheten att ha åsikter om vad som är en god eller lämplig livsstil för dess anhängare, och att dess religiösa ledare dessutom har fräckheten att försöka få religionens anhängare att mer och mer anta den livsstilen.

  (B) att vissa av religionens anhängare engagerar sig politiskt och på andra sätt i samhället för att försöka påverka dess utveckling i riktning mot sina egna ideal och värderingar.

  Daaah?

  Man sitter hela programmet igenom och tror att ”snart kommer den danska killen att berätta att de ’mystiska’ personer som ’tog kontakt’ med honom till sist försökte få honom att bli själmordsbombare” eller nåt sånt. Men, nej, det var inget mer än det ovanstående och värderingarna i sig som bekymrade Rubar. Med ett medvetet val av en lätt olycksbådande bakgrundsmusik med lite mellanösterntouch, och den i ”avslöjande” program vanliga bildmässiga klichén ”slowmotion-klipp” för att signalera att nån är skummis eller farlig så har man av en odefinierad spik lyckats koka ihop en osmaklig islamofobisk soppa av ett slag som nog aldrig förr sänts på SVT. Samtidigt har man gett ett skolboksexempel på hur Gemensam (dvs. i praktiken En) Värdegrund kommer att funka – man demoniserar helt enkelt alla som man anser har ”fel” värderingar.

  Låt mig för säkerhets skull förtydliga: Jag är inte det minsta positiv till islamifieringen av det svenska samhället, och om jag själv fick önska så skulle islams påverkan på Sverige gärna få gå mot noll. Men man måsta skilja noga mellan att man möjligen ogillar de värderingar och den livsstil ”islamisterna” vill att man ska anta och deras rätt att i ett öppet demokratiskt samhälle få propagera för sina åsikter både inom och utom sin egen grupp.

  Den rätten gäller väl alla? Resten av oss har dessutom rätten att spjärna emot, och att istället försöka forma samhället efter vad vi tycker är rätt. Det är ett av fundamenten i en fungerande, öppen demokrati.

  Det kom säkert fram åtskilligt i dokumentären som krockar med våra gammelsvenska värderingar och som därför upprörde många. Men, grattis då! Detta är de praktiska konsekvenserna av den ”pluralistiska staten” som proklamerades av regeringen 1975 (se Tanja ovan), och ”den positiva synen på framväxten av ett mångkulturellt samhälle med invandrade minoriteter”. Trodde man att det bara skulle komma in nya spännande maträtter, eller? Nu bor det människor här som har (för oss) konstiga idéer. Och om vi nu menar allvar med religionsfrihetmåste dom få ha dessa idéer. Om vi menar allvar med yttrandefrihetmåste dom få försöka pådyvla dessa idéer på andra. Om vi menar allvar med demokratimåste dom få försöka forma samhället efter sina värderingar precis som vi andra.

  Vi måste däremot inte gilla det. Men man kan ju bemöta det hela på ett intellektuellt trovärdigt sätt. Rubars ansats känns bara patetisk i sitt allmänna misstänkliggörande av djupt religiösa människor:

  Punkten (A), ovan har islam förmodligen gemensamt med i princip alla nu kända religioner. De allra flesta gör genom sina urkunder och i sin tradition ganska omfattande anspråk på hur en god anhängare bör leva sitt liv i vardagen. Det kan handla om att visa empati och generositet mot de fattigaste, att man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad, att inte äta nötkött, att inte äta griskött, eller att inte äta kött överhuvudtaget, det kan vara i relationen män-kvinnor, sexualitet, eller hur man förhåller sig till materiella ägodelar, osv, osv. Ingen SVT-dokumentär har väl ännu förfasat sig över att ”hinduister t.o.m. lägger sig i vad anhängarna äter (inte nötkött)”. Vilket förtryck! Ytterst få – om ens några – religioner definierar sig själva som nån slags ADSL-kontakt till guddomen där du jackar in dig för en stunds andliga upplevelser, och sen kopplar du ner dig och lever vidare lite styrkt men f.ö. som om inget hade hänt. Ingen påverkan på vardagslivet. Det är ett mycket sentida västerländskt påfund och önskemål om hur en ”passande” religion ska vara, men helt inkompatibelt med de flesta urkunder.

  Det är heller inte bara religioner som tar sig friheten att säga hur vi bör leva i vardagen. Politiker gör det också. T.ex. vill man lagstifta om hur vi tar ut föräldraförsäkringen, så att vi gör det på ett ideologiskt ”rätt” sätt – inte som vi själva känner för.

  Många andra ideologiskt drivna organisationer och rörelser gör det också: Exempelvis Röda Korset som försöker få oss att bli mer givmilda, och Greenpeace som vill få oss att göra rätt omfattande ändringar i vår livsstil så att den blir mindre skadlig för miljön. Dom har ”fräckheten” att vilja lägga sig i hur du transporterar dig, varifrån din mat kommer, mm, mm. Ett fruktansvärt otyg enligt Rubars resonemang.

  Det är alltså inte konstigt i sig, eller ovanligt att en ideologiskt baserad grupp försöker ha synpunkter på hur andra människor ska leva, eller försöker ställa om hela samhällen därefter. Men Rubar försöker göra just detta beteende till beviset för att ”islamism” skulle vara av ondo. Det håller inte intellektuellt vatten helt enkelt. Gör om!

  Frestelsen här kan vara att man tycker att ”det var ändå bra att dom fick på nöten, för deras värderingar är verkligen knäppa, och det där vill vi inte ha här”. De ålderdomliga sederna och värderingarna hos ”islamister” är ett tacksamt provskott för metodiken att medelst demonisering frysa ut de med alltför avvikande värdegrund. Vi kan helt enkelt blunda för att det intellektuella slirar lite. Det var ju ändå för ett gott syfte. Nästa och nästnästa provskott kommer med säkerhet också att vara på några tacksamma och otidsenliga måltavlor. Några som nästan alla kan klara sig utan. Vi kanske glömmer att det 20:e eller 30:e skottet likväl kan riktas mot ”den växande antifeministiska extremhögern i blogosfären”, ”vidriga, odemokratiska och kvinnofientliga element som Tanja Bergkvist, Pelle Billing, Aktivarium, …. ”. Och då har SVT:s tittare troligen vant sig vid logiken i Rubars dokumentärer – olycksbådande musik, slowmotion-klipp på Tanja när hon håller föredrag och Pelle när han går till jobbet, toppat med det otäcka avslöjandet att ”dessa människor nöjer sig inte med att hålla sina åsikter för sig själva, utan försöker faktiskt påverka hela samhället.

  Var så säker. Kan dom göra det mot muslimer kan dom göra det mot vem som helst …

 96. Dogdylan skriver:

  Lennart W

  Det är jag som är ”Jamesblund”. Jag råkade bara posta under fel nick. Det var en kompis som använt min dator och så glömde jag att titta efter.

  I vilket fall. Jag är inte invandringsfientlig. Jag är kritisk mot konceptet mångkultur. Men så länge invandrare kan och är villiga att assimileras är de välkommna. Jag är till och med villig att ha fri invandring så länge hårda krav ställs på dem som kommer. Jag är inte någon form av etnisk separatist.

  Du har helt rätt i att dessa muslimska ledare inte representerar alla muslimer. En minoritet av av muslimerna är med i dessa organisationer. Men det gör inte Islam en mer ”rätt” ideologi.

  Jag tror inte någon behöver oroa sig för muslimer helt plötsligt skall förvandlas till HBT-feminister. I DN idag står det att Botkyrkas Moske will ha böneutrop. Det är utan tvekan så att Sverige håller på att Islamiseras och identitetspolitik inte är någonting eftersträvansvärt.

 97. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Aha, och jag som trodde du bytte för att kunna vara ”undercover” 😀 kanske var lite dumt att jag besvarade dig med ”till Jamesblund” då?

 98. Dogdylan skriver:

  Erik
  Erik

  Du menar alltså det ”monokulturella” samhället i den bemärkelsen att det västerländska ersättas av någon barbarisk tredjevärlden kultur?

  Så länge politikerna lever i någon galen föreställning om att det ”Mångkulturella” samhället är vårt enda värde så kommer idiotin fortsätta. Moderaterna har satt upp Abdirisak Waberi på Moderatlisten. Folk har tagit självmord för mindre.

  Han är en av två invandrare har och en av dem är gift med en svensk och är från Bulgarien. Den här perversionen att ”invandrare” från icke-västerländska länder automatiskt är en fördel är fullständigt horribel och riktigt rasistisk också. Hela PK-tugget om den ”ädle vilden” får mig att må illa varje gång.

  Jag tror inte invandrarungdomarna vill assimileras eftersom 1. Vi saknar en assimileringspolitik, 2. Vi tar emot för många. 3. En stor portion av dem vi tar in går inte att assimilera. Det sista säger sig själv.

  I Kanada, Australien, USA och Nya Zeeland plockar in välutbildade invandrare från tredje världen – och oftast från ”rätt delar” av tredje världen så öppnar vi dörren för de mest omöjliga invandrarna. Jag förstår inte logiken i att öppna ett rekryteringscenter i Mali.

  Varför? Varför kan vi inte öppna ett i Kina om vi inte nu måste ha invandrare från tredje världen i Europa. Vad är det som är så tilltalande med muslimsk invandring? Ingenting såklart! Det måste handla om politikerna lider av fullständig Occidentialism – och därför måste öppna dörren för västervärlden 1400 åriga historiska fiende.

  Sedan tror jag många av dem (politikerna) finner det tilltalande att med den muslimska invandringen så kan de fortsätta på deras projekt om brobygget mellan den muslimska världen och väst. Vad politikerna inte fattade var just Rom föll och då var inte Islam uppfunnet. För det är ett Rom som de svenska politikerna vill ha, därför är de så ivriga att få med Turkiet – för att sedan försöka få med Nord Afrika. Men då antar jag redan att jag sitter på plan till USA eller Nya Zeeland. Bort från västerlandets förfall.

  Jag gillar Aje Carlbom – men när han fick frågan om Abdirisak Waberi var en Islamist av SVD vågade han inte svara men det gjorde såklart Jan Hjärpe som ylade om ”Islamfobi”. Det är väldigt mycket Islamoapologi i Sverige just nu. Evin Rubar med sin förvisso missriktade och delvis ignoranta HBT-snällism har nog fått media att känna hur svetten rinner.

  De (media) vet helt enkelt inte hur de skall hantera att medlemmarna för de här muslimska organisationerna delar en liten snällare form av världsbild, än den som skäggtomtarna i Saudi Arabien delar. Waberis mejl till Svenska Dagbladet om att han inte ”tror” på polygami och tycker att bögar skall ha samma rättigheter – var utan tvekan ett spel för gallerierna.

  Som sagt, vi bör alla vara oroliga. Det finns ju en hel del på nätet nu om genusvetenskapen och mångkulturvansinnet. Det känns skönt att det inte längre är Nationalsocialistisk Front, Info14 och Nationaldemokraterna och deras judehatande kollegor som skriver om problematiken med mångkultur. Jag upplever att den här frågan är viktigare än Genusfrågan just nu.

  Tidigare så skrev jag om och diskuterade jag mest ekonomiska frågor och frihetsfrågor – men politikerna har tappat all balans och sans i kultur – och migrationsfrågor.

  Jag har suttit länge och väl och funderat på om jag skall rösta på Sverigedemokraterna för att hjälpa till med en förändring. Jag ser nog gärna att de kommer in – för att röra om i grytan, trots att deras jävliga historia. Men jag tänker inte rösta på dem. Det får bönderna göra.

  Det är trots allt viktigt att Högern – främst Moderaterna vaknar upp – det är dem som bör driva den här politiken och inte Sd. Reinfeldt har fullkomligt förstört mitt parti med hans vänstertrams. Jag röstar på Moderaterna av tre-fyra anledningar. 1. Liberal ekonomisk politik och mer personlig frihet.

  2. För att bevara ”iden” om västvärlden, det vill säga någon form av kulturkonservativ/Paleokonservativ politik.

  3. För att hålla feminism och sandlådelogik borta från människors verklighet.

  Men nu har Moderaterna blivit allt jag inte tål – och det blir inte bättre av att MUF är ett gäng idioter som i sin naivitet föreställer sig att man kan rädda två norrmän genom militär intervention, att livet handlar om att avskaffa systembolaget och att man kan förhandla med Islamister och terrorister. Vad jag hatar mest med MUF är att de tror att kommersialism och ”kulturell dialog” skall lösa alla problem.

  Socialdemokraterna vet hur man säljer sin själ – och hur man lyckas med populistiska konstycken. Varför kan inte Moderaterna försöka bli litet mer populistiska. Jag har länge undrat om Moderaterna har någon självmordsgen inbyggd eftersom de gör bort sig så fort de får makten.

  Antingen genom att vara trädhuvuden och snacka om sänkta skatter – när folket vill ha hårda tag mot brottsligheten AKA Bo Lundgren – eller som nu, Reinfeldt tror att folket är precis som min mamma, övre medelklass akademiker med villa som tycker att ”Gudrun” är rätt mysig ändå med sin radikalfeminism och att taxeringvärdena i Stockholm är litet för höga.

  Vanligt folk är snarare rädda för de fullständiga horribla beslut som fattas i nästan varje fråga.

  Som sagt, jag tror 2010 kommer bli ett uppvaknande för etablissemanget och det värsta av allt är kanske att vi kommer få, tacka ett gäng fördetta skinnhuvuden i kostym för det.

 99. Dogdylan skriver:

  Dogdylan:

  Jag är fortfarande undercover. Men jag avslöjar litet för mycket om mig själv. Det är inte alls bra – eftersom jag skriver ”förbjudna” och väldigt Icke-politiskt korrekta saker på bloggen.

  Men Erik, det är klart du förstod att jag var jag. Vem skulle annars skriva lååånga klagomål på Moderater, invandringspolitiken, multikulturalism, mångkultur, feminismen och Marxism. Vem skriver inte ständigt om västvärlden och försvaret av den.

  Du kanske trodde att ”Jamesblund” var en rekarnation av Samuel P Huntington. =)

 100. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Du menar alltså det ”monokulturella” samhället i den bemärkelsen att det västerländska ersättas av någon barbarisk tredjevärlden kultur?”

  Jeg menar det monokulturella samhället i det att vi tydligt ser en kultur ersätts av en annan utan att den nya kulturen på något sätt ändras eller anpassas. Mångkultur förutsätter minst två kulturer som bägge ändras att bilda ”det nya samhället” där allt är lika ok att detta ej inträffar kallar jag det monokulturella samhället.

  Vi kan lika gärna kalla det ”normkritikens, hierarkikritiken och kulturrelativismen totala sammanbrott och fiasko”. Ett gäng pajaser med fina titlar som tror de skapar hierarkilösa samhällen medan de gjort oss så svaga att den dominerande makten obevekligt blir ett samhälle vars hierarkier är mycket mer rigida än våra var från början.

  Men som Mark Steyn säger. Så länge pajaserna inte kan ett dugg om kulturerna som får dem att känna sig varma så kan ju att de kulturerna går emot vad pajaserna säger ignoreras, eller hur? Bara de inte vet att den kultur som växer fram är mycket mer konservativ (medan de på allvar inbillar sig vara liberala) kan de ju spela teater mer effektivt.

  ”Så länge politikerna lever i någon galen föreställning om att det ”Mångkulturella” samhället är vårt enda värde så kommer idiotin fortsätta.”

  Politikerna? När har någonsin politiker vetat något om detta? De som bär skulden är universiteten. Det säger till och med engelska unga radikala muslimer idag. Att de först som unga tog till sig västvärderingar, sedan utbildade de sig och det var då de plötsligt övertygades om det rätta med en mer radikalkonservativ hållning.

  ”Moderaterna har satt upp Abdirisak Waberi på Moderatlisten. Folk har tagit självmord för mindre.”

  Jag beskriver denna situation på Aktivarum i mitt inlägg om Liberaldemokrati, om tillräckligt många driver en fråga spelar det ingen roll vilket parti man röstar på.

  ”Om tillräckligt många kallar sig … så bryts det ideologiska dödläget i partipolitiken eftersom det inte innebär stöd av ett visst parti utan stöd av en viss fråga.”

  ”Hela PK-tugget om den ”ädle vilden” får mig att må illa varje gång.”

  Jag gissar att du också diggar vad Steven Pinker skriver på ämnet? Visst har du rätt, postmodernism och liknande post-nåt är ofta föga mer än eufemismer för rasism.

  ”Jag tror inte invandrarungdomarna vill assimileras eftersom 1. Vi saknar en assimileringspolitik, 2. Vi tar emot för många. 3. En stor portion av dem vi tar in går inte att assimilera. Det sista säger sig själv.”

  Det går inte att säga om de vill assimileras eller inte eftersom det hänger på oss om de vill det. Det är inte de som tas in som är problemet, alltfler röster höjs gällande radikaliseringen av tredje generationens invandrare med unga män som babblar om jihad, unga kvinnor vars högsta dröm är att bli jihad-fruar och föräldrar som är mer integrerade än sina barn och helt uppgivna. Man pratar om en ”lost generation” och de är samtliga födda inom landet.

  ”I Kanada, Australien, USA och Nya Zeeland plockar in välutbildade invandrare från tredje världen – och oftast från ”rätt delar” av tredje världen så öppnar vi dörren för de mest omöjliga invandrarna. Jag förstår inte logiken i att öppna ett rekryteringscenter i Mali.”

  Jovisst så är det förståss men detta är saker som redan inträffat för länge sedan. Det är precis som man avslöjat hände i England, om regeringen massinförde folk så blir denna diskussion inaktuell. Regeringen tvingar alltså på landet den förändringen.

  ”Varför? Varför kan vi inte öppna ett i Kina om vi inte nu måste ha invandrare från tredje världen i Europa.”

  Helt enkelt för att Sverige spelar rollen som Cameron spelar i TV-serien Dr House och Kina behöver ingen hjälp från Sverige.

  ”Vad är det som är så tilltalande med muslimsk invandring?”

  Offerstämpeln, Sverige vill hjälpa offer, det är ett nationellt trauma som varit här sedan andra världskriget. Det är intressant att de politiker som faktiskt bar skulden tilL Sveriges position i andra värdlkriget låter Sveriges ungdomar betala priset för deras dåliga samvete.

  ”Ingenting såklart! Det måste handla om politikerna lider av fullständig Occidentialism – och därför måste öppna dörren för västervärlden 1400 åriga historiska fiende.”

  Occidentialism är bara effekten av skuldkänslorna som postkolonistiska teorier universiteten bär skulden för skapat. Det är en enkel fråga om orsak och verkan (resultat)

  ”Sedan tror jag många av dem (politikerna) finner det tilltalande att med den muslimska invandringen så kan de fortsätta på deras projekt om brobygget mellan den muslimska världen och väst.”

  Även där är det en fråga om orsak och verkan. Varför finner politikerna sådant så tilltalande plötsligt. Jag kan garantera de inte gjorde det förr i tiden. Vad hände?

  ”Vad politikerna inte fattade var just Rom föll och då var inte Islam uppfunnet.”

  Du menar den historiebeskrivning som Irländaren Peter Brown och Kanadensaren Walter Goffart fört fram?

  ”För det är ett Rom som de svenska politikerna vill ha, därför är de så ivriga att få med Turkiet – för att sedan försöka få med Nord Afrika. Men då antar jag redan att jag sitter på plan till USA eller Nya Zeeland. Bort från västerlandets förfall.”

  Jadu. Fast är det inte lika bra att åka till Kina då med tanke på hur stor del av USAs ekonomi som bygger på att låna från Kina?

  ”Jag gillar Aje Carlbom – men när han fick frågan om Abdirisak Waberi var en Islamist av SVD vågade han inte svara men det gjorde såklart Jan Hjärpe som ylade om ”Islamfobi”.”

  Som forskare måste han vara mycket försiktig med specifika fall (personer) han kan sätta upp villkor för islamism och sedan är det journalisters uppgift att se om de villkoren är uppfyllda. Därmed har man inte bara fått svaret utan dessutom blivit av med ovanan att bemöta svar av den sorten med personangrepp.

  Islamofobi är (som alla fobier) en benämning som kan ignoreras varenda gång den görs av personer som inte är yrkesfolk. Jag bloggade om det där också, i ett inlägg kallat ”att läsa folk på nätet” hobbypsykologers diagnoser bör ignoreras helt.

  ”Det är väldigt mycket Islamoapologi i Sverige just nu. Evin Rubar med sin förvisso missriktade och delvis ignoranta HBT-snällism har nog fått media att känna hur svetten rinner.”

  Rubar gjorde ju ändå den bästa dokumentär som någonsin media vågat visa på ämnet. Channel 4:s ”Dispatches – What muslims want” lär aldrig visas i Sverige

  ”De (media) vet helt enkelt inte hur de skall hantera att medlemmarna för de här muslimska organisationerna delar en liten snällare form av världsbild, än den som skäggtomtarna i Saudi Arabien delar.”

  De delar väl snarare exakt samma världsbild medan det som skiljer är metoden för att uppnå den? Du kan uppnå etnisk rensning på två sätt, du kan antingen döda den grupp du vill bli av med eller så kan du se till de avskaffar sig själva men det är knappast någon större skillnad på resultatet.

  ”Waberis mejl till Svenska Dagbladet om att han inte ”tror” på polygami och tycker att bögar skall ha samma rättigheter – var utan tvekan ett spel för gallerierna.”

  PR-konsulter får betalt för att säga vad som man skall skriva i sådana brev så jag fattar inte poängen med att ens kommunicera på det sättet.

  Ansikte mot ansikte oförberedd på frågan är enda sättet. Då säger ansiktssuttrycket allt. Det var ju så Frost ”besegrade” Nixon.

  ”Som sagt, vi bör alla vara oroliga. Det finns ju en hel del på nätet nu om genusvetenskapen och mångkulturvansinnet.”

  Javisst, demokratin skyddas inte längre av politiker och journalister, den skyddas uteslutande av den nya kommunikationstekniken.

  ”Det känns skönt att det inte längre är Nationalsocialistisk Front, Info14 och Nationaldemokraterna och deras judehatande kollegor som skriver om problematiken med mångkultur. Jag upplever att den här frågan är viktigare än Genusfrågan just nu.”

  Det är i grunden samma fråga, samma personer som universitetet som skapat den och samma principer som ursäktade den.

  ”Tidigare så skrev jag om och diskuterade jag mest ekonomiska frågor och frihetsfrågor – men politikerna har tappat all balans och sans i kultur – och migrationsfrågor.”

  Framför allt så anser politiker och journalister ÄN SÅ LÄNGE det är tillåtet att ha olika åsikter och diskutera dem offentligt och ändå få ha kvar sitt jobb när man diskuterar ekonomi. Dvs där råder fokus på sakfrågan.

  Men när det handlar om immigration, genus och klimatfrågan där är det mobbning, trakasserier och fokus på person som råder. Där är det inte ok att ha någon annan åsikt, där är oliktänkande (som skapar demokratisk debatt) ett hot och metoden för att undanröja hotet är att attackera privatpersoner, se till de får sparken, sprida rykten, etc…

  ”Jag har suttit länge och väl och funderat på om jag skall rösta på Sverigedemokraterna för att hjälpa till med en förändring. Jag ser nog gärna att de kommer in – för att röra om i grytan, trots att deras jävliga historia. Men jag tänker inte rösta på dem. Det får bönderna göra.”

  OM Sverigdemokraterna ligger på 5% är det viktigare vilket block man röstar på än om man röstar på dem.

  ”Det är trots allt viktigt att Högern – främst Moderaterna vaknar upp – det är dem som bör driva den här politiken och inte Sd.”

  Vilken höger? Vad är höger? Är man höger om man vill privatisera? Då är alltså genusteoretiker höger för de vill ju att genus är privata företag som regeringen tvingas köpa in. När både nationalister och libertarianer beskrivs som höger har ju vänster-höger skalan helt spelat ut sin roll.

  ”Reinfeldt har fullkomligt förstört mitt parti med hans vänstertrams. Jag röstar på Moderaterna av tre-fyra anledningar.”

  Ingen av de anledningarna blir kvar i dagens pkdårhus. Det spelar ingen roll vilket parti man röstar på. Det enda som spelar roll är vilket block man röstar på.

  ”Men nu har Moderaterna blivit allt jag inte tål – och det blir inte bättre av att MUF är ett gäng idioter som i sin naivitet föreställer sig att man kan rädda två norrmän genom militär intervention, att livet handlar om att avskaffa systembolaget och att man kan förhandla med Islamister och terrorister.”

  Jadu fast Muf har ju ett antal vettiga tjejer på genusfrågan iaf – alltså de som faktiskt är med i muf för att de är intresserade – inte för att vara ”du med blondinbella”

  ”Vad jag hatar mest med MUF är att de tror att kommersialism och ”kulturell dialog” skall lösa alla problem.”

  Blondinbella och Co

  ”Socialdemokraterna vet hur man säljer sin själ – och hur man lyckas med populistiska konstycken.”

  Ja, fast inte om man utgår från den faktiska definitionen av populism (dvs vänster social, höger ekonomi)

  ”Varför kan inte Moderaterna försöka bli litet mer populistiska. Jag har länge undrat om Moderaterna har någon självmordsgen inbyggd eftersom de gör bort sig så fort de får makten.”

  Snarare en PKgen.

  ”Antingen genom att vara trädhuvuden och snacka om sänkta skatter – när folket vill ha hårda tag mot brottsligheten AKA Bo Lundgren – eller som nu, Reinfeldt tror att folket är precis som min mamma, övre medelklass akademiker med villa som tycker att ”Gudrun” är rätt mysig ändå med sin radikalfeminism och att taxeringvärdena i Stockholm är litet för höga.”

  Hahahaha!, men problematiken blir ju tydlig när det visar sig folket tycker fel, då skall de ”utbildas” i ”medvetenhet” Det lär finnas färre frågor där politikerna är så rädda för att folket skall tycka fel som i genusfrågor och mångkulturfrågor. Där sliter man ihjäl sig för att se till bara godkända människor får yttra sig.

  ”Vanligt folk är snarare rädda för de fullständiga horribla beslut som fattas i nästan varje fråga.”

  Jag tror inte rädsla är bästa ordet att beskriva ”folket” med. Snarare apati för den totala idioti som de ser. Å ena sidan inser de en korkad ide är korkad. Å andra sidan läggs alla ideer fram som ”för de svaga” och Sverige har ingen tradition av att gå ut på gatorna mot ”de stackars svaga.”

  ”Som sagt, jag tror 2010 kommer bli ett uppvaknande för etablissemanget och det värsta av allt är kanske att vi kommer få, tacka ett gäng fördetta skinnhuvuden i kostym för det.”

  Frågan är om det är värt det. Skinnhuvuden är som vi alla vet historiskt inte särskilt nyttiga för – det mesta. Jag skulle säga att den främsta anledningen Sd ens kan få många röster är att upplevs som svaga och fåtaliga dvs det hot de utgör anses mindre och då tar man i brist på alternativ risken eftersom det finns större hot.

  ”Vem skulle annars skriva lååånga klagomål på Moderater, invandringspolitiken, multikulturalism, mångkultur, feminismen och Marxism. Vem skriver inte ständigt om västvärlden och försvaret av den.”

  Det kunde möjligen varit jag som skrev i sömnen 😀 Varför bloggar du inte själv förresten? Du borde iaf vara gästbloggare någonstans så du fick ut några av dina visserligen förbjudna men inte desto mindre både populära och vettiga tankar.

 101. Info skriver:

  ÄR CENTERPARTIET ETT NAZISTPARTI?

  Efter det att de gamla stånden, adel, präster, borgare och bönder, avskaffats, tillvaratogs den dominerande landsbygdsbefolkningens intressen av Bondeförbundet. Detta parti värnade på 30-talet och också senare om svenska traditioner, gammal svensk sammanhållning och inbördes solidaritet. Det skämdes varken över folkdräkter eller den svenska flaggan. (Jag har varit i Bulgarien och erfarit precis detsamma hos ”vanliga” människor.)

  Detta vet jag, som med egen fysisk lekamen väl kände sagda landsbygdsbefolkning. I ett långt program i Sveriges radio nyligen uppmålades en annan bild. Framförallt av programledaren, född efter 1950, som väl själv aldrig i sitt liv sett vare sig en bonde eller ett vanligt åkerogräs . Hans drivande tes var att Centerpartiet borde göra upp med sitt NAZISTISKA och BRUNA förflutna. Enligt Sveriges radios hemsida:

  ”Vilken roll spelar riksdagspartiernas egen historia för deras dagspolitik? Centerpartiet har inför sitt hundraårsjubielum satsat på forskning om partiets historia, bland annat partiets omstridda hållning under 1930-talet som ibland utpekats som påverkad av rasism. Hur hanterar partiet idag skuggorna från partiets politik?”

  Att klä sig i t.ex. leksandsdräkt är enligt Sveriges radio nazistiskt. Att önska att svenskarna skulle få leva kvar som ett eget litet folk uppe i norr är enligt Sveriges radio nazistiskt.

  Programledaren har under senare år tilldelats en mängd gyllene, politiskt korrekta ”priser”. Han är också i övrigt en talande representant för Sveriges medievärld:

  ”Anders Björnsson, född 27 september 1951, svensk journalist och författare. — Efter filosofie kandidatexamen 1976 arbetade Björnsson som grundskole- och gymnasielärare tills han 1982 växlade till en publicistisk karriär. —

  Björnsson var i ungdomen medlem i Vänsterns Ungdomsförbund (dåvarande ungdomsförbund till Vänsterpartiet kommunisterna). 1968 deklarerade han sitt utträde ur förbundet och sin övergång till maoismen. Han ingick bland annat i redaktionen för den till Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML) närstående tidskriften Clarté.[2] Han är fortfarande verksam som skribent i bland andra Clarté.”

  Bildgoogla, om ni vill se hur vårt bättre jag, Anders Björnsson, ser ut. Hur Sveriges radios medarbetare – fast anställda såväl som tillfälligt anlitade – ser ut kan ni med skrämmande tydlighet se på dess hemsida.

 102. Rosenhane skriver:

  Tanja:

  Alexandra Charles sitter just nu i godmorgon-tv och berättar om sin pengainsamling till centrum för genusmedicin på KI. Spontant ringer
  larmklockan för galenskap även här… Synpunkter?

  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=8993

 103. Rosenhane skriver:

  Sorry, felpostat, var avsett för brödrosttråden.

 104. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Kultur är ju som alltid ett problematiskt begrepp. Vår kultur ersätts av flera kulturer. Vissa tänkare menar att integration betyder att vi skall ”mixas” och bli en ny kultur. Detta är naturligtvis totalt omöjligt då integration betyder att varje kultur skall behålla sin kultur och mötas i ”mitten”. Kanske menar integrationsförespråkarna att vi skal skapa något forum i mitten av alla andra kulturer. Integration är ett jävligt problematiskt begrepp. Jag föredrar assimilering – invandrarna anpassar sig efter det ”svenska”. Som sagt, vår kultur ersätts men av en massa andra kulturer – sedan kan vi ju diskutera om ”mångkultur” egentligen är en monokultur.

  Jag tror att ”multikulturalism” och dess inneboende kulturrelativism är överordnat normkritik och feminism. För något år sedan läste jag att en muslimsk man vägrade ta en kvinna i hand – och där med inte fick ett arbete genom arbetsförmedlingen, sedan vann han i rätten och tilldömdes skadestånd för diskriminering. ”Religionsfriheten” och muslimers rätt att kränka icke-muslimer står över kvinnors rätt till att ”känna sig diskriminerade” på grund av kön.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/do-stammer-arbetsformedlingen-1.534131

  Jag såg en okej timmes lång dokumentär om dubbelstandarden i ”rasismbegreppet”

  http://video.google.com/videoplay?docid=1084394769627714346#

  Så fort jag ser eller läser någonting kontroversiellt så tittar jag på vem som har gjort den och vad som sägs om den. Den svarta professorn Carol M. Swain vid Vanderbilt University tyckte den hade några poänger. Den är kontroversiell – eftersom den ifrågasätter ”rasism begreppet”.

  Jag tror politiker, akademin, media och delvis företagsvärlden bär skulden till det här sen moderna vansinnet. Jag tror det är svårt att peka ut en skyldig institution eller politisk inriktning. Jag tror allt som vi har tagit upp har på sitt sätt påverkat och jag tror det nog är rätt svårt att hitta kausalitet. Jag tror inte vi riktigt kan ta reda på vad den oberoende och beroende variabeln är för någonting. Det här fenomenet av politisk korrekthet och dess sociala kontroll är mycket lätt att hitta, men svårt att förklara uppkomsten av det. Vad vi kan vara överrens om är att det är ett kulturellt och intellektuellt självmord vi beskådar.

  Då det kommer till Steven Pinker har jag inte läst någonting av honom, även om jag vet att han är en evolutionsbiolog . Jag har inte läst så mycket sociobiologi mer än Race, Evolution and Behavior av JP Rushton och The Bell Curve. Sedan har jag läst lite artiklar. Jag tycker att sociobiologi är problematiskt överlag, framför allt när man närmar sig ras. Begreppet ”rasism”, ursprungliga betydelse handlar om att det finns biologiska skillnader mellan rasgrupper, tillexempel att de har olika ”Intelligens” och att de är olika bra på idrott. Jag tycker begreppet rasism är generellt sätt ett undermåligt begrepp och används snarare till att få folk att hålla käften, snarare än att begreppet har något innehåll. Pinker har ju skrivit om kvinnofrågan, (läst litet snabbt på en.wiki.org) och tydligen så uppskattades det inte att han menade att kvinnor är sämre (generellt) på matematik än män. Jag tror att kvinnofrågan är mycket lättare att diskutera, även då det kommer till de mer ”känsliga” punkterna. Att diskutera ras är dock tabu.

  Vad som är litet lustigt (och som den dokumentären jag skickade med visar) är att väldigt många inte har några problem att tala om ras så länge man höjer svarta och asiater . Det år således lätt för de politisk korrekta att säga att svartas framgång i basketboll beror på ”deras genetiska arv”, men det är svårt att säga att vitas framgångar i vetenskap beror på deras ”genetiska arv”. Även om jag kanske inte håller med allt vad sociobiologerna säger, så tycker tål jag inte den här typen av missriktad politisk korrekthet.

  Jag tror du har fel i att vi kan ”assimilera” alla grupper utan att från början ställa krav eller ett tydigt kriterium – för vem som skall få komma in eller inte. Jag tror i ärlighetens namn att du aldrig kommer kunna göra en matematikprofessor av någon som vid 30 års ålder är analfabet och aldrig har gått i skolan samt lever i en kultur mycket främmande från vår. Detta är väldigt radikalt. Men då tänkte jag. Om nu ”sociala program” kan rädda alla människor och IQ som koncept inte finns. Då borde vi ju rimligtvis kunna göra matematikprofessorer av människor som lider av Downs Syndrom.

  Det är naturligtvis väldigt grymt att säga att alla inte platsar i ett ”modernt” väst – och blir ännu mer grymt då vi pratar om att människor med en viss ras eller från en viss kultur ”generellt” inte kan klara sig i västvärlden, även om många undantag finns.

  Jag fick lära mig liten intressanta iakttagelser av en lärare jag hade. Tillexempel ökar antalet analfabeter i Sverige. Nu har vi 99 procent läs och skrivkunniga – men för 20 år sedan hade vi 100 procent. Räkna ut hur många människor det blir i Sverige. Det blir en hel del. Ett annat problem är att invandrarungdomarna (även de som är födda i Sverige) helt enkelt inte klarar av skolan lika framgångsrikt som svenska elever. I USA har man kastat miljarder dollar på olika sociala program för att höja svarta och hispanics skolresultat på deras SAT. Trots detta så skriver vita bättre och asiater ännu bättre, oavsett social status.

  Det är sådana här sanningar som jag har mycket stora problem med. Jag tror vi måste acceptera att vissa människor från vissa kulturer eller raser, helt enkelt alltid kommer vara underrepresenterade i akademiska sammanhang. I USA tog man bort IQ-test till olika ”trainee” program inom staten, eftersom svarta och Hispanics hela tiden konkurrerades ut av vita och asiater.

  Man argumenterade för att IQ inte är allt. När man sedan införde test som man kunde plugga till så visade det sig att svarta och hispanics återigen var underrepresenterade. Den ”officiella” förklaringen är att testen är anpassade för vita (vilket är litet lustigt eftersom asiater får bättre resultat), att svarta och hispanics är historiskt ”förtryckta” genom en vit manlig maktstruktur och därför har en negativ självbild, vilket leder till att de får sämre reslutat. Den politiska lösningen i USA är kvotering. En lösning som håller på att komma till Europa.

  Men då tänker jag. Vi svenskar har nästan ingen imperialistisk historia. De flesta invandrare från tredje världen kom efter 1970. Vi svenskar kan helt enkelt inte bli beskyllda för deras misslyckande, det är inte vårt fel att de inte klarar skolan. Strukturell diskriminering är bara ett koncept för att beskylla svenskar – som kollektiv, för minoritetsgruppernas misslyckande.

  Jag håller inte med dig om att genusfrågan och multikulturalism är samma sak. Den klassiska feminismen har jag inga problem med. Där emot radikal feminism. Men hela ”grejen” med feminismen är att det är någonting för vita män och kvinnor. Post-kolonial feminism är sammanlänkad med Multikulturalism. Klassisk feminism är det inte. Sedan kan man väl argumentera för att feminism och multikulturalism är ett sätt för en ”marxistisk” elit att bryta ned västvärlden. Som sagt, jag har mina skygglappar också.

  Du har helt rätt att den gamla högern är död. Men jag måste någonstans säga att jag gillar liberalism. Jag vill försvara en ide om det liberala kristna väst och ”The Rule of Law”. Jag tillhör nog det ”Libertarianska” Thomas Jefferson lägret och inte det katolska nationalist lägret. När allt kommer omkring så är jag en riktig Ron Paul – Libertarian – med lite Ronald Reagan neo-conservative gener i mig. Som sagt, vi har ju ingen representant. Det är nog bara att packa väskan och flytta till USA.

  Jag har ju litet erbjudanden på både svenska och engelska bloggar att skriva för dem. Jag har haft en blogg men, väldigt få är intresserade av att läsa 5-6 A-4 sidor med massor av fotnoter. Jag är heller inte intresserad av att skriva ”folkligt”. Jag kan tänka mig att skriva på typ Brussels Journal eller något liknande. Men som sagt, snart är det väl dags att skaffa sig en blogg eller börja skriva på bloggar.

  Jag hittade en roligt reportage om London.

 105. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Du har rätt i att kultur är ett problematiskt begrepp men samtidigt kan man knappast hävda den höga svårighetsgraden som relevant argument mot kultur eftersom det per definition inte är svårare än man väljer att göra det. Att vissa tänkare menar integration betyder vi skall mixas låter säkert bra i klassrummet där man alltid tävlat i att säga fina saker och bli populär men om vi går hem till de tänkarna hur mixade är deras hem i praktiken? Var reser de på sina egna semestrar? Vilka märken på bil köper de själva? Varifrån får ”tänkarna” sina ”tankar”?

  Vidare så är det totalt slöseri med tid att spekulera om vad integrationsförespråkare menar när det är uppenbart att de inte själva har en aning om vad de menar i praktiken så där kan man säga vad som helst. Om jag inte vet vad jag pratar om kan inte andra människor lista ut vad jag pratar om heller. Ja de kanske menar vi skall skapa ett forum för alla kulturer men de flesta kulturer förutom vår accepterar bara ett sådant forum om det ger särställning till egna kulturen (inte sällan försöker de inbilla oss egna kulturen är religion) – som i sin tur alltid är i motsats till en annan kultur som också skall ha särställning osv.

  Assimilering är inte bara vad jag förespråkar. Det är det enda alternativ som faktiskt överhuvudtaget går att genomföra i en demokrati. Samtliga andra alternativ kräver mer eller mindre att man bor i en diktatur och det är också vad de flesta ”förespråkare” faktiskt pratar om mellan raderna. Men här hittar vi negativism. De säger ju aldrig vad de själva vill ha, de babblar bara om vad som skall bort.

  Och nej vår kultur ersätts ju inte av en massa andra kulturer för medan personer av flera kulturer faktiskt flyttar hit är det ju de mäktiga av de kulturerna som får dominera allting – inte bara med fredliga metoder för övrigt. Detta komiskt nog medan ”förespråkarna” anser vi själva inte skall dominera andra kulturer. Det är den enkla sanningen om förespråkarna att om två sidor slår ihjäl varandra och den ena är oss så blir de bindgalna och kräver stopp men om ingen av sidorna är oss står de glatt vid sidan om och tittar på.

  Därmed blir mångkultur automatiskt en monokultur, för vi svenskar låter de starka mångkulturerna slå ihjäl dominera och förtrycka de svaga precis som de vill. Detta för att jämfört med oss är förtryckarna, tyrannerna och teokraterna de ”stackars svaga offren” och om vi lägger oss i blir de stackarna förtryckta av oss och som sagt om VI är ena parten då blir de helt vansinniga.

  Jag tror inte att multkulturalism och dess inneboende kulturrelativism är överordnad normkritik och feminism. Jag tror den inbland är det och ibland inte och postmodernisterna vill det avgörs från fall till fall för att undvika strukturer och hierarkier som människor kan lära sig något av. Vad postmodernister vill ha är en ständigt osäker människa där om denne gör rätt inte bedöms av beteendet i sig utan av situationen som bedöms och personerna som bedömer enbart. Religinsfriheten är alltså överordnad ibland, underordnad ibland och du vet aldrig säkert vad som är vad.

  På så sätt ser postmodernisterna till att du tvingas leva i världen som de beskriver den. Om deras beskrivning är sann spelar ingen roll. De ser till den blir sann på samma sätt som en beskrivning av att en välmående bank är konkursfärdig leder till att den går i konkurs på riktigt.

  Det är varken politiker, akademin, media eller företagsvärlden som bär skulden till den moderna politiska korrektheten men de vi mest har att tacka för den kommer utan tvekan från just akademin. Samtidigt kan säkert de försvara sig med att nazismen tvingade dem att ljuga och att de kände de gjorde helt rätt och därmed kan vi skylla den politiska korrektheten på dels den imperfekta människan och dels Adolf Hitler för det var utan tvekan han som skapade förutsättningarna för den medan människans imperfektion var orsaken till den helt vansinniga responsen att stödja Kuba och attackera USA.

  Damn, du har inte läst Steven Pinker men ändå skriver du texter som den värsta pinkerian (förlåt, kunde inte låta bli) han är framför allt känd för boken ”The blank slate” som krossar teserna om det blanka bladet (tabula rasa) och den ädle vilden och ger ett mycket starkt försvar för den empiriska vetenskapen. Pinker är för övrigt inte evolutionsbiolog, han är evolutionspsykolog, professor i psykologi. Han hänvisar även till ”The bell curve” som ett typiskt exempel på den irrationella responsen sådana böcker får av pk-eliten.

  Jag vet inte om jag kan hålla med om att sociobiologi är så problematiskt eftersom sociobiologi vanligen beskrivs på ett demoniserande sätt som på intet vis korrekt beskriver vad det handlar om (man hällde vatten på Wilson och skanderade nazist för att hindra hans lektioner) medan jag har böcker som väldigt bra beskriver hur det egentligen utövas och på vilket sätt den mesta kritiken är helt felaktig.

  Ras är inte som begrepp problematiskt, det enda som är problematiskt med ras är ordet ras ,som använts som ursäkt för skällsord och ovetenskaplig nonsens. Men ord är i sig bara ord, det som förr hette ras heter idag etnicitet eller etnisk tillhörighet. Rasism heter ju idag främlingsfientlighet. Vilket är felaktig konnotering eftersom främlingsfientlighet antyder man är fientlig mot det främmande, okända medan rasism ofta är raka motsatsen där man är väl medveten om vad man inte gillar.

  Så du har helt rätt, givetvis används orden för att täppa till truten på folk. Det är ju det som är grunden för pk, censur och självcensur – fast det kallas inte censur det kallas ”tolerans”

  Pinker har heller aldrig sagt kvinnor är sämre på matematik än män. Han har försvarat Lawrence som sade att kvinnor är sämre på högsta tänkbara matematik än män. Vilket inte är en åsikt utan ett konstaterande som stöds av precis all empiri och alla iakttagelser, det är även konsekvent med IQ-mätningar av män och kvinnor. Männen är mer blandade och därmed om du tar de 0.000000000000001% bästa matematikerna i landet så, ja då är män bättre. Det är ingen åsikt.

  Att man inte har problem att tala om ras så länge man höjer Svarta och asiater beror på att syftet är att nedvärdera vita. Av samma anledning blir det problematiskt att tala om vad vita är bra på. När syftet bevisligen är att utsätta vita för attacker, rasism och diskriminering – ja då är det problematiskt att vara objektiv och sköta det jobb man anställts för. Det är inget konstigt alls, det är bara konstigt om man inte vet att syftet är rasism. Erkännandepolitik kallas det.

  Jag menade att assimilationen sker med tydliga krav. Du får detta i utbyte mot detta i det här landet. I andra länder görs andra prioriteringar. Här byter vi bort vissa saker mot andra saker. Det är inte en rättvisefråga om man behåller A har man inte rätt till B och kan inte klaga över att personer som inte har A har B.

  Och nejvisst kan jag inte göra en matematikprofessor av den personen men alla svenskar kan heller inte bli matematik eller fysikprofessorer – det betyder inte de inte klarar sig i väst. Vi kan jämföra med Stephen Hawkins, han har en himla massa saker som andra inte har men han saknar också en massa saker som de flesta har och tar för givet de får behålla. Det är alltså knappast en rättvisefråga även om de av ren vana ofta beskriver det som om det vore en.

  Anledningen alla miljarder man lägger på att förbättra för Svarta och hispanics i USA inte leder till konkreta resultat är att USA till skillnad från vad vissa professorer tror, inte prioriterar politiska nyheter utan skvaller och underhållning. Dvs det är helt irrelevant för alla utan akademiker och politiker som hävdar det är viktigt om USA har en svart president, det relevanta är vilka Mike Tyson, Tiger Woods Shaq O Neil, Snoop Dogg och Shakira är.

  Eller för att tala klarspråk: De anser den ”vita akademiska livsstilen” är underlägsen. När inte ens professorer på ett universitet begriper detta så undrar man om inte böcker om marxistisk fördumning i USA talar sanning.

  Intressant det du påpekar om testerna. Först skyllde man på IQ, när detta visade sig vara falskt så skyllde man på strukturer (först argumenterade man IQ inte var allt, sedan testade man om det var sant, inte tvärtom såklart) och förespråkade kvotering av bevisligen sämre lämpade människor. Man baserade detta på svag självbild (självkänsla), vilket är det mest komiska av allting då tester visar de grupperna har starkast självbild av alla grupper.

  Dvs om gruppen med bevisligen högst självkänsla får dåliga resultat visar det de hade dåligt självkänsla. Då spelar uppmätt självkänsla ingen roll för att skydda teorin blir viktigare än att tala sanning – dvs vetenskapen avskaffas till förmån för politisk aktivism. Personligen anser jag att isåfall är det bästa att de forskare som förespråkar detta kvoterar bort sig själva, är inte de själva ofta vita?

  Beträffande strukturell diskriminering är det bara en omskrivning av obevisad diskriminering. Dvs när man hittar på ett önskat resultat, tar för givet att om diskriminering inte förelåg hade man det resultatet och när sedan resultatet blir fel hittar man på vad som helst som förklaring. Som du beskrev, man argumenterar bara, man bevisar ingenting.

  Strukturell diskriminering beskyller inte svenskar för minoritetsgruppers misslyckande, strukturell diskriminering beskyller VITA (oavsett om de är svenskar eller inte) för minoritetsgruppers misslyckande. Alla vita är inte svenskar men att en person inte är svensk hindrar såklart ingen.

  Det jag menar med att genusfrågan och multikulturalism är samma sak är att bägge är postmodernistiska projekt som bygger på ignorans av fakta. De till och med bestrider varandra vilket såklart ignoreras så postmodernister kan först tycka en sak i ett fall, sedan en helt annan sak i ett annat och aldrig någonsin stå till svars själva. Beträffande klassisk feminism, det finns helt enkelt ingen klassisk feminism idag. Klassiska feminismen uppnådde sina mål och när det var män som hamnade i samma situation så förkastade de flesta klassiska feminister sina egna värderingar.

  Bara ett fåtal klassiska feminister visade sig vara konsekvensialister och kämpa för män när det var i enlighet med egna ideologin, de flesta var kappvändare som sade ”vad tjänar jag på det?” och vände sin egen ideologi ryggen. Multikulturalism och genusfeminism har en röd tråd. Ideliga attacker på västerländska fakta och demokrati-ideal förklädda genom att de aldrig beskriver vad de själva står för.

  Beträffande den ”gamla högern” så är den övergripade frågan vad sjutton är höger överhuvudtaget för någonting idag? Jag skrev ju i mitt inlägg om liberaldemokrati att då pk-ism är obunden gäller detta även pki-ism. Det stämmer även på Ron Paul, han blev ju ideligen tillfrågad om han inte borde vara demokrat. Till slut svarade han i ett tvklipp ”sluta fråga mig om jag borde vara demokrat, jag har redan ett parti att irritera och det är ett heltidsjobb”

  Jag vet inte om jag kan kalla mig libertarian eftersom jag inte är fullt så extrem i synen på staten. Samtidigt måste man komma ihåg att när en amerikan som Ron Paul kallar sig liberatarian så är det i opposition till korporativism. Det betyder inte fullt samma sak i Sverige där myndigheter och opinionsbildare är på den statliga sidan.

  Du skriver väl i övrigt ganska folkligt här? När man läst retorik så får man ju en ganska bra inblick i hur vanskligt det är att skriva enbart för sig själv. Det är ju lättare att sälja saker till sig själv än till andra men skriver man inte till andra så når man inte ut med vad man vill skriva om.

  Nu skall jag titta på den där dokumentären, skall bli kul att jämföra den med Indoctrinate U, Ciao!

 106. Dogdylan skriver:

  Dogdylan:

  Jag håller med dig att det är ett totalt slöseri att diskutera kulturbegreppet och andra begrepp som vänstereliten kastar på oss, när själva inte förstår vad de säger. Du har helt rätt i den kulturella vänstern vill ha osäkra människor. Jag har ju skrivit om detta förut. Politisk korrekthet gör människor i frågor de kanske inte behöver vara nervösa för. Det är ett steg för social kontroll.

  Skriver jag som Steven Pinker. Ja, hm. Jag vet inte riktigt. Jag är ingen höjdare på sociobiologi eller evolutionspsykologi, eller naturvetenskap överhuvudtaget. Men som sagt, jag har läst ett par böcker i ämnet. Jag tycker inte att ämnet är så problematiskt, egentligen. Men ämnet blir som sagt det då vi talar om ras. I alla fall moraliskt.

  Nu talar man ju som sagt om populationer och medicinsk ras. JP Rushton, Richard Lynn osv. har ju forskat en hel del på just det här ämnet och vad som gör dem radikala är att deras forskning visar på att raser har olika intelligens. Tatu Vanhanes och Richards Lynns bok IQ and Wealth of Nations väckte ju en hel del ont blod.

  Nu kommer jag inte ihåg vilken bok det var, men deras forskning nämndes i ett kapitel en kursbok jag hade och någon av mina kursare råkade nämna det här kapitlet på ett seminarium – och läraren blev jättenervös. De strök det kapitlet följande termin. En annan gång så hade vi en liten artikel om romer och sociala problem. Den var fylld med hänvisningar till antropolog professorn Arnstberg. Den artikeln rök naturligtvis, efter att några av mina dåvarande kursare klagade.

  Som vi har sagt 1000 gånger. Vänstern anser att moralitet och vetenskapliga resultat är samma sak. Även om det skulle vara så att sociobiologerna eller evolutionspsykologerna har rätt om ras – innebär det ju inte att vi skall ha en policy om rassegregering, miscegenation eller omfattande välfärdsprogram för att ”rädda” dem som inte är asiater och vita. Vetenskap och politik är inte samma sak. Politik handlar om moralitet och vetenskap handlar om någonting annat.

  Jag håller dock med Tatu Vanhannen och Richard Lynn, att om vi inte erkänner ”skillnader” mellan vita/asiater och svarta afrikaner kommer vi inte lösa de här problemen i Afrika. Sedan kolonialismens avskaffande har Afrika i stort sätt bara gått bakåt. Vi kan antingen lösa Afrikas problem genom invention, som i slutändan torde leda till nykolonialism, eller så kan vi bedriva handel med Afrika och skydda våra gränser från ekonomiska immigranter.

  Från ett perspektiv, vill jag verkligen hjälpa afrikanerna, men från ett annat perspektiv vet jag att vår hjälp ändå inte är till nytta för dem. Vad jag vet är att om västvärlden (som ide) försvinner så kommer det bli kaos.

  Det är bara västvärlden som är intresserade av att stoppa etniska konflikter och folkmord. Ingen annan civilisation förutom väst förespråkar ”humanism” utanför sin egen rasgrupp eller kulturella sfär. Det är faktiskt rätt lustigt. Jag tror som sagt att västvärlden har gjort sitt, det kanske är dags att sluta sig nu. Tänka på oss först, och sedan de andra.

  Jag håller med dig om att vänstern har en ”anti vit” agenda och ofta blir det ju ”Vita män”. Det är just vita män som vänstern hatar eftersom de föreställer sig att ”vita männen” har makten över allting och är ondsinta kapitalister – och skapar ”onda normer” så som medelklassens kristna heterosexuella individualistiska normer. Den enda rasismen som finns är den rasismen som är mot vita. Det är rätt tragiskt.

  Nu låter jag ju verkligen som någon ”vit nationalist” – men det är ju sant. Det här med strukturell diskriminering, kvoteringen, medias nedvärderingar av vita, svenskar och västerlänningar hör ju ihop med någon marxistiskt elit hat mot det vita väst. Jag tror vi hamnar igen i Antonio Gramcis tes om att ”vita måste försvinna – för att kapitalismen skall försvinna”. Detta är målet, för eliten utan tvekan.

  Vad de här marxisterna och liberalerna inte förstår är att när ”vita” är en minoritet så är det ”Hej då” med mycket av deras ideologier. Då, kommer vi verkligen snacka ”etniska konflikter” och tribalism i vår egen kultursfär. Det är ju bara att ta sig en titt på Jugoslavien – och se vad dessa etniska grupper var kapabla till.

  För det är något som liknar ”Jugoslavien”, som Europa håller på att utvecklas till. Den här anti vita argumenteringen kommer nog i framtiden leda fram till ”verklig” rasism – och det kommer nog vara döden även för Marxismen.

  Men då tänkte jag – för att vara väldigt konspiratorisk. Tänk om marxisternas plan är att väst skall balkaniseras för att vi skall hitta våra ”etniska” rötter och sedan leva i stammar. Det om något skulle ju förhindra global solidaritet – men främja en extrem solidaritet inom den egna gruppen. Så adjö med nationen och in med ”stamsamhället”. Så även om kapitalismen försvinner, så kommer aldrig den här ”globala socialistiska utopin” infrias.

  När jag tänker efter, det kanske var målet med Antonio Gramcis tankar ändå, inte att utrota den vita mannen, bara göra honom medveten om sin ”rastillhörighet” eller etnisk tillhörighet. Så Gramci kanske var någon form av primitiv nationalsocialist – när allt kommer omkring. Nu vänder jag bara på steken. Men som sagt.

  I vilket fall är jag libertarian – eftersom jag tror det är mest ”moraliskt” och jag tror också att en libertariansk stat skulle producera mycket mer kritiska medborgare. I USA öppnade man inte gränserna till tredje världen förrän man började bygga ut stora välfärdssystem. Jag tror att förekomsten av välfärdsstaten – gör att staten kan fatta vilka beslut som helst, över medborgarna då dessa är beroende av staten.

  Vad tyckte du om dokumentären?

  Ciao

 107. Dogdylan skriver:

  Till Erik skall det vara.

 108. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Jupp visst har du rätt i att resultatet för politisk korrekthet är att enklare ta kontroll över människor. Om du frågar mig är även dubbelstandard själva förutsättningen för politisk korrekthet. Som jag påpekade i min kommentar om storfilmen ”Avatar” i nyaste inlägget så blir det helt obegripligt vad de vill när man kombinerar de olika värderingarna de har på varandra. Varför är det fel att utrota indiankopian Nav´i som dyrkar naturen när vår grundläggande inställning är att naturalistiska felslutet är just ett felslut?

  Nu skrev jag lite skämtsamt du skriver som en pinkerläsare men då skall man komma ihåg att hans bok är full av referenser till olika andra vetenskapliga dicipliner som ger grunden för de påståenden han gör omm Tabula rasas absurditet. Man behöver varken vara evolutionspsykolog eller naturvetare för att förstå hans bok, snarare är den samhällsvetenskaplig och studerar hur nature vs nurture debatten resulterat i lösningen att nature-förespråkare anklagas för att vara rasister och tystas med våld.

  Pinker är verklligen ingen die-hard biologist. Tvärtom han sågar Spencers socialdarwinism längs skoknölarna och påpekar att en vetenskaplig beskrivning inte på något sätt är ett politiskt önskemål. Han beskriver debatten kring ”The bell curve” utifrån de akademiska förutsättningarna, inte de moraliska/politiska. Att folk blev förbannade på författarna av boken är sålunda inte på något sätt argument för att de skulle ha fel i att olika raser har olika intelligens.

  Det är intressant att era lärare blir nervösa och stryker vetenskapliga data de inte gillar. Vad är det som gör dem nervösa? Tror de ni plötsligt skall rösta på Sverigedemokraterna hela bunten om ni få ha en ej styrd demokratisk debatt på det ämne det är meningen de skall kunna? Jag tror det bästa vore att göra narr av hotet ifråga för hur seriöst är det att stryka vetenskap på basis av egen känslomässig reaktion?

  Ja vänstern anser att vetenskap och moralitet är samma sak men när vetenskap och moralitet betraktas som samma sak leder det liksom alltid till omoraliska handlingar som har vetenskapligt alibi. Det är därför som vi inte håller med vänstern på den frågan. För det är både faktamässigt osant och politiskt osunt. Vänstern fattar inte att om moralitet är vetenskap är det inte bara vetenskapen som blir anpassad till moraliska (om de vill). Det går åt andra hållet också.

  Vi måste nog spetsa det lite mer. Även om sociobiologerna och evospykologerna har rätt betyder det inte vi börjar rösta på sverigedemokraterna hela bunten. Däremot finns det en viss annan grupp vänstern ofta stödjer som tydligt inspireras av nazismen idag. Det är islamofascisterna. De är också en enda grupp som ostörda av polisen i ett västhand kan göra heil-hälsningar och hävda en viss österrikisk korpral hade vettiga ideer.

  Beträffande Vanhannen och Lynn, det är ju inte vid koloniseringens avskaffande problemen började. Det är tvärtom så att de koloniserade länderna var överlägsna de icke-koloniserade länderna. De som hävdar ”white guilt” i Afrika har ju missat det mest graverande. Det var bara vissa länder och områden som koloniserades. Jag vill även påpeka att när vita kom till västafrika hade området redan ”koloniserats” av Islam som styrde hela kusten upp till Spanien.

  Du har nog rätt om de två alternativen, om vi låter Afrika sköta sig själva måste vi se till att skydda våra minoritetsländer från att bli översvämmade. Frågan är om det ens är realistiskt möjligt, invention tror jag är det enda sättet. Om man lämnar Afrika ifred (vilket jag tror blir omöjligt för skuldkänslor leder ständigt till bistånd) kommer Afrika att svämma över världen. Det går inte ens att hantera ETT land (Somalia) utan att det kostar multimiljonbelopp i säkerhetskostnader. Om fler länder tar efter vad händer då?

  Och beträffande etniska konflikter och folkmord så visst har det funnits sådant intresse tidigare hos väst men det har ju väst slutat med för länge sedan. Idag finns inget intresse hos någon att stoppa folkmord. Det enda som händer om Hutsi mördar en miljon Tutsi är att en dumprofessor sitter i TV och säger det är Belgiens fel. När folk blir mördade i Sudan sitter FN och och diskuterar definitionen av folkmord.

  Du har rätt i att ingen annan civilisation än väst förespråkar humanism utanför egna sfären men de flesta förespråkar inte ens humanism inom egna sfären. De flesta mord som sker i U-länder begås inte av väst överhuvudtaget. Vi har drabbats av självha och är fixerade vid vem som begår gärningen, inte vad gärningen består av. En amerikansk soldat mördar två irakier är med våra mått en katastrot, mord på femtio irakier för att USA inte var där däremot är inte alls lika viktigt.

  Jag tror inte västvärlden gjort sitt, däremot så har vissa västideologier gjort sitt. Radikalfeminism och kulturrelativism har gjort sitt. Antingen på det ena sättet eller det andra sättet tar dessa inom kort slut.

  Beträffande rasismen mot vita är det inte bara rasism. När de försöker använda andelar av personer med pengar och ägodelar (utan hänsyn till hur de lever) så är det samma sak nazisterna gjorde med judarna. Då är vänstern i praktiken nazister som menar att rika minoriteter är det ok att råna (och så småningom mörda) inte för att de är onda utan för att de är framgångsrika.

  Och nej jag tycker inte du låter som vit nationalist för att du ogillar rasism mot vita och dubbelstandard. Vit nationalist anser jag är någon som förespråkar rasism mot andra och dubbelstandard. Den stora frågan handlar om du frågar mig inte om rasism, den stora frågan handlar om separatism. Som det är nu så får de vita separatisterna redan rätt i vad som händer. Det spelar ingen roll vad man tycker om dem personligen.

  Det här med strukturell diskriminering är ju nonsens från början till slut. Ett bättre uttryck som kan kan byta ut det med vore obevisad diskriminering – påståenden helt utan belägg – rena antaganden. På samma sätt är kulturrelativism nonsens, om det är rasism mot vita är det inte kulturrelativism utan rasism mot vita. Massmedias nedvärderingar hör ihop med den kulturmarxistiska ideologin på journalistiska utbildningar kopplad med det journalistiska idealet att vara ”för svaga grupper”

  Observera att det inte är ”för svaga grupper” i sig som är problemet. Problemet är att när journalister först bildade dessa yrkesideal så var det svaga baserat på den då dominerande åsikten (ekonomi) dvs journalisten representerade huvudsakligen arbetare mot företag, och den lilla människan mot direktörer. Sedan när de ekonomiska teorierna slog slint så bytte man ut ekonomi mot ”kollektiv makt” och ”kultur” vilka ledde till att journalister bytte sida och började motarbeta människan i ”Kulturkriget” där medelsvensson plötsligt var fienden.

  Ja vi kan ju diskutera Antonio Gramcis tes men då hamnar vi åter i problemet att Gramci hade sagt vad som helst som gynnade marxism i kampen mot kapitalism men den kampen är inte relevant idag eftersom marxismen inte är någon sida, bara ett hjälpmedel och den västerländska kulturen är idag inte stöttepelare för kapitalism den är stöttepelare för sekulär liberal demokrati medan kapitalism dominerar även de andra systemen.

  Som du säger vad marxister och liberaler inte förstår idag så är det hej då med egna ideologierna och värderingarna om vita blir minoritet. Vad de ännu mindre förstår är att hejdå vita inte ens innebär hejdå kapitalism för det ekonomiska alternativ de kämpade för har redan gått under, det finns ingen dominant tredjevärldenssocialism som kan ta över. Socialism trodde man kunde ersätta etnisk tillhörighet med socialism men såfort stridsvagnarna lämnade området blev de fria att starta sina etniska konflikter. Vilket de också gjorde.

  Och givetvis är anti-vita värderingar döden för marxismen. Marxismen är ju en vit värdering. Det är även som jag nyligen påpekade för en genusförespråkare också en manlig värdering. (Svaret på hur statsfeminister vill kvinnor lyssnar på marx och hans vita gubbar till adepter blev att antifeminism enligt henne isf var djävulsdyrkan – total kognitiv dissonans)

  Och ja tänk om marxisternas plan är att väst skall balkaniseras för att vi skall hitta våra etniska rötter? Även där har vi det faktum att inte ens marxisterna själva vet vad deras plan är så vi kan inte ”lista ut” vad den är. Vidare så har marxister aldrig ansett etniska rötter är viktigt, det var ett panikbeslut de tog när de asiatiska ”tigerekonomierna” uppkom och man inte längre kunde påstå väst suger ut de ickesocialistiska länderna ekonomiskt som de började babbla som besatta om kulturella värderingar.

  Den faktiska marxismen innebar att kulturella och religösa värderingar var redskap för burgoisen att splittra arbetarklassen. Det var när de marxistiska ländernas ekonomimer havererade som man menade att vad väst egentligen gjorde var sög ut det kulturella kapitalet. Givetvis visste marxisterna ingenting om någon av dessa tredjevärldskulturer, de marxister som faktiskt reste till länderna ifråga kunde inte se skillnaden mellan en kyrka och ett fängelse.

  De vallades runt av de härskande grupperna som om de vore en skock får (inte minst i Kambodja) och sedan fick de återvända och berätta om all den fantastiska kultur de hade upplevt (observera att de tolkade kultur emotionellt, allt för att slippa kunna något som kunde hindra rätt åsikt) så nej jag tror inte en sekund att marxister någonsin haft en positiv åsikt om etnisk tillhörighet i sig. De har däremot när länder USA ”sög ut” blev ekonomiskt rikare pratat om kulturell imperialism.

  Det är egentligen ingen större skillnad från Peoples front of Judea i filmen Life of Brian: ”All right, but apart from the sanitation, medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us?”

  Det är såklart möjligt Gramci trodde på etnisk tillhörighet och stamsamhälle men jag tror inte det. Jag tror att svårigheten att förstå Gramci ligger i att Gramci skrev sina texter i en annan tid när det fanns två sidor och marxisternas praktik var leninism som i grunden kan översättas ”säg vad som helst men ta makten” Leninister uppmuntrade marxister att gå med i kapitalistiska organisationer och utge sig för att minsann tycka kapitalism var bra. Att som marxist säga man var marxist motverkade marxism och var sålunda något dåligt.

  Jag är liberatarian i det att jag anser individen måste ha mer att säga till om för att demokratin skall överleva, jag vet däremot inte om jag anser marknaden skall vara helt fri eftersom vi vet att sådana principer nästan alltid utnyttjas av utsugare. Det är i grunden som med liberal demokrati. Är man för liberal demokrati kan man inte av liberala orsaker stötta dess avskaffande på rent principella orsaker. Men Ron Paul kan ha rätt där också, det är han som kan ekonomi, inte jag.

  Problemet är inte som jag ser det välfärdssystemen i sig, problemet är den gigantisk byråkratin och de rentav löjliga separationerna mellan en välfärd och en annan. Välfärd är bra i det att människor kan ta time-out och höja sitt värde för marknaden. Väldfärd är dålig när människor uppmuntras inte höja sitt värde för marknaden utan se välfärden som en separat ”entity” som ersätter marknaden och har egna regler. Vilket är exakt vad som inträffat i Sverige.

  Det är ju därför beroendet skapas. För staten ser inte välfärden som ett sätt att höja värdet på medborgarna. Den ser välfärden som en ”livsupprätthållande” åtgärd och belamrar den därmed med en mängd regler som skapar beroende och inte uppmuntrar till aktivt värdeskapande. Problemet med A-kassan exempelvis är inte dess mängd, det är dess varaktighet. Du kunde betala betydligt mer i månaden om människor faktiskt fick jobb snabbare.

  Jag tyckte dokumentären var riktigt bra men den hade ett par svaga sidor. Den hade inga inlägg från sakkunniga auktoriteter och den var väldigt förutsägbar för mig som kan ämnet. Det var sålunda en hel del väntan på nästa fråga och egentligen kunde han ha gjort fler summeringar av svaren istället för låtit oss se varenda intervju. Det var egentligen bara vissa intervjuer som gav bra material. Vissa snackade uppenbarligen bara skit och dem kändes det mest tröttsamt att se mer av.

  Avslutningvis tyckte jag att det fanns enormt värefulla ledtrådar som överhuvudtaget inte nämndes och sålunda kan missas av publiken om de inte är uppmärksamma. Exempelvis när de diskuterade ”cultural awareness” med den blonda tjejen och hon frågades om vita inte redan lärde sig svart historia om slaveri i skolorna.

  Hon släppte ju rena bomben, hon suckade och sade något i stil med ”we study facts and what happened, we dont learn the stories” som svar på om de lär sig i skolan om afrika och slaveriet (29.50) Felet är alltså inte att de inte lär sig mer om svarta, felet är att de lär sig trista fakta.

  Det finns flera sådana bomber i filmen (jag skall se om den och leta mer noga lite senare) men dess skapare låter dem ofta passera utan kommentar. Jag tror han hade tjänat på att låta någon kunnig i sak göra en analys och kommentera vad vi ser, inte bara låta oss dra helt egna slutsatser. Vidare så hade jag velat veta om det är lärare, studenter, professorer eller metallarbetare han intervjuade.

  Nu skall jag släppa en egen liten bomb.

  Jag skulle kalla filmen en bra början. Själv hittade jag på youtube något jag tror är ytterst ovanligt, en civiliserad diskussion på faktabasis mellan en hängiven antirasist och förespråkare av ”affirmative action” och en i brist på bättre ord ”rasist” och förespråkare av vit separatism. ”Tim Wise vs. Jared Taylor – The Merits of Racial Diversity 1/10” Diskussionen nämner både ”the bell curve” att vissa asiater är överlägsna vita i USA samt huruvida ras och kultur är samma sak.

  Jag är medveten om att ras är ett problematiskt begrepp för många, men isåfall är det bara att låtsas de säger ”ethnicity” istället varje gång. Jag vill även påpeka (eftersom andra lyssnar) att en diskussion om etnisk pluralism utan en motståndare till etnisk pluralism är rent slöseri med tid och som demokrat har man inga negativa synpunkter på diskursen i sig.

 109. Lennart W skriver:

  Hittade en bra kolumn av libertarianen Johan Norberg.

  Islam är också en europeisk religion.

  Hur stor andel av invandrarna från muslimska länder deltar i en religiös ceremoni minst en gång i veckan? 95 procent? 50 procent?
  Fel. Svaret är 18 procent enligt en norsk undersökning (ingen svensk har gjorts). De flesta är lika sekulära som infödda svenskar.”

  ”De senaste decenniernas invandring har gjort att islam i dag också är en europeisk religion. En del önskar att det gjordes ogjort, men det är det enda alternativ som inte finns. Vårt val ser annorlunda ut. Antingen får vi dessa miljontals invandrare att känna sig välkomna och bevisar den liberala demokratins överlägsenhet genom att ge dem samma frihet att leva, tro eller inte tro som alla andra.
  Eller så låter vi oss styras av fruktan, förklarar att våra världar aldrig kan mötas och visar att fri- och rättigheter bara gäller vissa.
  Vad tror ni att Usama bin Ladin hoppas att vi väljer?

 110. Erik skriver:

  Lennart W:

  Problemet är att Norberg har helt fel, den liberala demokratin är inte och har aldrig varit överlägsen. Den har tvärtom ständigt skyddats av väpnade trupper. Såvida han inte drabbats av plötslig önskan av martyrskap finns ingen annan förklaring på det han skriver än att han är helt historielös gällande orsakerna till den liberala demokratins framgång i väst. Detta trots de tusentals sidor vetenskapliga rapporter som visar skillnaden mellan de olika etniciteterna i Europa (därmed även vita i USA) och på andra ställen där liberala demokratin tvärtemot vad Norberg påstår inte visat sig vara överlägsen. Däremot har precis de saker som socialvetenskapen kritiserar visat sig vara klart överlägsna. Därav anledningen till kritiken. Framgång är ej önskvärd längre, kulturellt självmord skall hyllas.

 111. Lennart W skriver:

  Du har fel Erik och Norberg har rätt.

  Efter nattens midnattsmässa tog vi en taxi hem. Tänkte lite på tongångarna här, tog en extra titt på chauffören och hans namnbricka, och frågade sen om han var muslim. Ja han var född till det, som han sa. Men det var allt. Han gick t.ex. aldrig till någon moské, däremot ibland till den där kyrkan som ligger vid Odenplan. Vi talade lite kort om fördomar, och sen om vädret (mer snö på väg, vilket blir muntert för alla i trafiken). Sen var vi framme.

  Anekdot, jag vet. Men så tycker jag man kan göra mer. Tala med folk, lite överallt, speciellt taxichaffisar där det ju ger sig naturligt.

  God fortsättning och Gott Nytt År!

 112. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Du har fel Erik och Norberg har rätt.”

  Om jag hade fel skulle Norberg ha rätt även i länder utanför den kulturspecifika sfär jag beskrivit. Kan du isåfall nämna några exempel på sådana länder som saknar vår tradition men som domineras av liberal demokrati och låg etnocentrism? Jag skulle gissa det finns ganska få sådana länder i världen (läste nyligen väldigt intressant vetenskap på ämnet) men jag vill gärna höra vilka länder det enligt dig skulle vara som bevisar denna överlägsenhet rent konkret.

  ”Anekdot, jag vet. Men så tycker jag man kan göra mer. Tala med folk, lite överallt, speciellt taxichaffisar där det ju ger sig naturligt.”

  Det finns en stor svaghet i ditt resonemang. Att taxichauffören gör som han gör här kan precis lika gärna attributeras till de kulturella faktorer som jag och Dogdylan diskuterat. Den relevanta frågan är sålunda inte hur han beter sig här utan hur han skulle bete sig utan de kulturella faktorerna.

  Dvs frågan är inte hur han beter sig här med fördelen av vårt kulturarv, frågan är hur han skulle bete sig i ett land utan vårt kulturarv. Problemet med att prata med folk naturligt är att man tenderar inte ställa de svåra frågorna. Detta eftersom det skulle ha negativa sociala effekter.

  God fortsättning!

 113. Adam Weisshaupt skriver:

  Dogdylan,
  Starta en blogg, du behövs!
  Erik,
  Den politik som Ron Paul förespråkar skulle ju per definition innebära att staten ej längre kunde ge förmånen till att använda densamme till att urholka demokratier.

 114. Adam Weisshaupt skriver:

  Lennart W,
  Nästa gång du åker taxi våga påstå att det är en judisk komplott som styr världen och håll fast vid den. Du kommer inte att sitta bredvid samma kille som du trodde att du gjorde.

 115. Dogdylan skriver:

  Erik

  Förutom effekterna tycker jag Avatar var en antivit propaganda film – där Amerika och storföretagen kritiseras. Vi fick ju aldrig veta bakgrunden om det här blåa tre meter långa smurfarna – men tänk om de ägnade sig åt kannibalism, polygami, tvångsgifte, omskärelser och andra barbariska riter. Vem vet, de kanske ägnade sig åt att sniffa Jenkem (Afrikansk drog gjord på jästavföring). Den bilden av dessa underbara naturfolk visas ju inte.

  Läs utskällda Svante Folins artikel om krig ur ett antropologiskt perspektiv. Han pekar på verkligenheten, dvs. att det inte finns något egalitärt utopiskt paradisfolk, även om de springer runt klädda i löv.

  http://www.sfhm.se/templates/pages/ArmeStandardPage.aspx?id=575&epslanguage=SV

  Till Islam . Det är inte ”Islam” som försökte ta väst. Det är muslimer. Muslimer tror på Islam och det är Islam som nedskriven ideologi (dvs. i Koranen och Sunnah) som säger åt muslimerna att med våld sprida sin religion.

  När Jesus sa att de kristna skulle vända andra kinden till och vände sig emot ”stening” så stenade Mohammed ihjäl kvinnor och män. ”Kriget mot terrorism”, är ett lika korkat begrepp som mångkultur. Terrorism är en metod, inte en ideologi och inte en samling människor. Islam är västerlandets ideologiska fiende och muslimerna är bärare av Islam, alltså är de västerlandets fiende. Naturligtvis var inte alla nazister onda, eller alla kommunister onda. Det samma gäller för muslimer. För att ”kriget mot terrorism” skall vinnas måste man erkänna sin ideologiska fiende, och enligt min mening är Islam västerlandets ideologiska fiende. Jag och en kompis satt idag och kollade på film. Hon sa något om att nazister är idioter.

  Men är det någon som säger att Muslimer är idioter? Att muslimer är onda? Att muslimer behöver omprogrammeras? Nej, det är ingen som säger det. Alltså skall vinna civilisationernas kamp måste man erkänna den ideologiska fienden, och det är Islam, vilket betyder att muslimerna blir fienden. I Nazityskland gjorde man en ”avnazifiering” av tyskarna. I Japan och i Italien gjorde man någonting liknande. Det låter rimligt att man kräver att muslimer skal avsäga sig sin tro när de invandrar till västerlandet och konverterar till kristendomen, ateism eller någonting mer fredligt.

  Till Afrika
  Med några undantag går Afrika bakåt eller står still. Du har helt rätt att Afrikaner kommer svämma över världen. I början av 1900-talet var vita en tredje del av världens befolkning. Vid år 2010 kommer det finnas lika många svarta som vita i världen – och afrikanerna kommer utan tvekan bli den största gruppen i världen.

  De föder lika många barn som tidigare, men med våra utlandsbidrag, vår kolonialism och med får hjälp så sjunker spädbarnsdödligheten. I USA har svarta afrikaner aldrig haft det så bra som nu – och de har aldrig skaffat så många barn som nu. Innan ”New Deal” och civilrättsrörelsen så sjönk antalet svarta, nu ökar antalet. Jag har kommit till den väldigt kontroversiella slutsatsen att med västerländska nationella och internationella biståndsprojekt så gör vi det möjligt för fattiga ”icke-vita” att skaffa lika mycket barn som tidigare, men samtidigt har det bättre än någonsin. Vita och östasiater är däremot mycket mer återhållsamma då det kommer till reproduktion.

  De skaffar helt enkelt inga barn, ofta på grund av individualistiska orsaker, alternativt att de vill ge sina barn den bästa möjliga uppväxten. Enligt min uppfattning skall vi handla med Afrika, men vi skall strypa allt bistånd. Alternativt, så skall vi börja återkolonialisera (som kineserna nu gör) och införa sociala program som får barnafödandet att gå ned. Varför inte införa Kinas ”en barnspolitik” i Afrika. Jag tror inte det kommer tas emot speciellt positivt i världscommunityn. Som sagt, jag tror på stängda gränser och bedriva handel med Afrika. Det kan inte vara vår uppgift att rädda svarta Afrikaner.

  Som du säger. Västvärlden bryr sig inte längre. De låter Indien och Kina köra över oss ekonomiskt och samtidigt släpper in miljoner flyktingar och samtidigt kastar pengar på tredje världen. År 2008 gav Sverige bort 28 miljarder kronor. Öresundsbron kostade 20 miljarder kronor att bygga. För att sätta det i perspektiv.

  Dessa pengar borde Sverige lägga på försvaret och polisen. Inte på att köpa bussar till Baltikum för 56 miljoner (som 2002), ge 450 miljoner till Ryssland (som 2006), eller när Sverige byggde en Synagoga 2003 i lettiska staden Sabile, där inga judar hade bott sedan 1941. Sverige bidrog i det här fallet att hjälp en annan religion än kristendomen. Med mina skattepengar har Sverige bidragit till spridningen av icke-kristen religion.

  Detta är oacceptabelt. Om jag fick bestämma så skulle bara länder som underkastade sig vår agenda få rätt till bistånd. Men detta är ju ett önsketänkande med tanke på att Palmes bästa vän var Robert Mugabe, och Aftonbladets ledarsida fortfarande försvarar honom. Än värre är nog Sydafrika anti-apartheid regering som på mindre än 20 år har gjort Sydafrika till en av jordens värsta skithål.

  Till WISE vs Taylor

  En mycket bra debatt. Jag har läst litet tidigare på Amren.com och läst litet av och om Wise. Eftersom jag inte direkt är ”ras separatist” i någon universiell mening, så håller jag inte med Taylor på det politiska. Däremot håller inte heller med Wise i det politiska. Wise är någon form av socialist och har inga som helst problem med etnisk separatism så länge den inte är vit. Jag är för dålig på ”sociobiologi” för att dra en slutsats vem som har rätt av dem. Men båda hade några riktigt bra poänger. Wise övergick naturligtvis till ”Skitsnack” tillslut, inte så konstigt eftersom han är ”Liberal” och Taylor är konservativ.

  Taylor är inte rasist. Han är racialist. Som jag har sagt tidigare, jag är inte ras separatist, så även om jag inte håller med Taylor i just det politiska påståendet tyckte jag han slog Wise på fingrarna. Då Taylor vill ha någon form av frivilig separering, så vill Wise tvinga människor att blandas, alternativt (att alla skall få segregera dem själva utom vita). Det är som sagt ett mycket svårt ämne, jag skall nog sätta mig i raskonceptet mer. Sedan måste jag också säga att detta är en amerikansk debatt och inte en Europisk eller svensk. Jag tror vi Européer ser ”ras” på ett annorlunda sätt än amerikanerna. Ras kan vara viktigt, men det är långt ifrån allt, och Taylor har fel att ras är det som ”absolut” delar oss.

 116. Lennart W skriver:

  Eric, varför har det råkat bli just demokratierna som är militärt starkast? Jag tror att det är just pga ett system som tillåter kritik och debatt om svagheterna i systemet. Något som t.ex. inte Saddam Hussein hade, som kanske faktiskt själv trodde hans land militära styrka var mycket starkare än det faktiskt var. Och bland hans generaler verkar det ha funnits dem som verkligen trodde att de hade WMD att sätta emot USA och UK.

  Förstår inte alls din invändning mot att tala mer med folk. Inte har det med vetenskap att göra iaf, att mer lita på sina teorier än på lätt tillgängliga empiriska fakta. Enskilda exempel är alltid intressanta, speciellt som motbevis mot teorier med för stora anspråk på att förklara allting. Är alla män potentiella våldtäktsmän? Räcker med ett enda motexempel för att spräcka hål på den teorin. Gäller förstås alla föreställningar om muslimer i allmänhet, eller vilken annan grupp som helst. Ut och tala med folk!

  I sammanhanget är de där kulturella faktorerna du och Dogdylan talar om helt ointressanta. Det intressanta är hur folk fungerar här.

 117. Erik skriver:

  Lennart W:

  Jag antar att du med Eric menar mig. Jag skall försöka förklara min poäng på ämnet.

  ”Eric, varför har det råkat bli just demokratierna som är militärt starkast?”

  Det är inte demokratierna som är militärt starkast, det är väst som är militärt starkast. Demokratierna ligger i väst vilket i dagens totalt rasismfixerade diskurs (Nogger black, vilket skämt) gör det osynligt att demokrati inte gör vem som helst till segrare, bara väst.
  Så har det varit sedan typ Alexander den store vilket flera militärhistoriker påpekat (då blev såklart de anklagade för etnocentrism/rasism, då deras böcker beskrev väst som överlägset så blev de såklart inte erkända, bara böcker som smutskastar väst är idag godkända i seriös debatt)

  ”Jag tror att det är just pga ett system som tillåter kritik och debatt om svagheterna i systemet.”

  Varför finns ett sådant system i väst överhuvudtaget? Hur du än diskuterar så blir den enkla sanningen att det är väst som är överlägset, inte vilken demokrati som helst. Demokrati finns inte ens om du tar bort västkultur i historien. Utan västlig grund så blir alla länder ickedemokratiska. Förklara gärna det.

  ”Något som t.ex. inte Saddam Hussein hade, som kanske faktiskt själv trodde hans land militära styrka var mycket starkare än det faktiskt var.”

  Precis som persiska kungarna Darius och Co. Är det en tillfällighet att styrkorna som Alexander den store krossade var mångdubbelt större än hans egna men ändå förlorade? Läs lite om det västerländska sättet att föra krig, exempelvis en Phalanx.

  ”Och bland hans generaler verkar det ha funnits dem som verkligen trodde att de hade WMD att sätta emot USA och UK.”

  Ja och arabländerna trodde Israel skulle bli en enkel match. Men Husseins generaler visste redan (efter att Israel framgångsrikt försvarat sig i tre krig och mängder av övriga konflikter) att det moderna sättet att föra krig är helt överlägset.

  ”Förstår inte alls din invändning mot att tala mer med folk. Inte har det med vetenskap att göra iaf, att mer lita på sina teorier än på lätt tillgängliga empiriska fakta.”

  Anledningen det inte funkar att tala med folk är att det inte finns någon garanti att det folk säger faktiskt stämmer.
  Har du sett filmen ”The invention of lying” ännu? (av Gervais – som gjorde ”The office) Där får du en bra förklaring på hur det kommer sig att folk så ofta inte ger korrekta data som svar vid sociala samtal. Vi vill vara omtyckta, vi säger det vi tror den andra vill höra. Vi vill bli framgångsrika, vi säger vad som vi tjänar på osv. Artighet, Smicker osv… I filmen har evolutionen ännu inte uppfunnit förmågan att ljuga så ingen kan ens vinkla saker. (De kan heller inte hålla tyst om saker som är obekväma för den andre eller sig själva)

  Frågar du ”vad tycker du?” på en date så blir svaret alltså ”jag är inte attraherad”

  Men i riktiga världen med riktiga människor så är det inte vad folk säger. Det är därför Gervais film är en komedi, att se vad folk skulle säga om de inte kunde smickra eller ljuga i sociala situationer är riktigt kul.

  Men med den kunskapen inser man också snabbat att socialvetenskap som är ”self-reported” är mestadels helt värdelös.

  ”Enskilda exempel är alltid intressanta, speciellt som motbevis mot teorier med för stora anspråk på att förklara allting.”

  Ja enskilda exempel är intressanta men då måste man först veta att vad personen man pratar med berättar inte bara är sant utan även att den personen har en korrekt uppfattning av hur det representeras i verkligheten.

  Här är rolig statistik, 94% av amerikanska collegeprofessorer anser sig göra ett bättre jobb än sina kollegor. Att sålunda fråga dem är inte särskilt givande veteskapligt. Vilken idiot som helst förstår att många fler av dem i verkligheten ligger på medel.

  ”Är alla män potentiella våldtäktsmän?”

  Är alla kvinnor potentiella pedofiler? Ser du vilken löjlig fråga det är?

  ”Räcker med ett enda motexempel för att spräcka hål på den teorin. Gäller förstås alla föreställningar om muslimer i allmänhet, eller vilken annan grupp som helst. Ut och tala med folk!”

  Nej, ytliga sociala kontakter är värdelösa. Det sociala samtalet innebär att de medverkande motiveras inte av sanningsenlighet utan att bli omtyckta. Se exemplet ovan 94% av amerikanska collegeprofessorer är vid frågor om vem av dem som jobbar bättre än sina kollegor helt opålitliga.

  ”I sammanhanget är de där kulturella faktorerna du och Dogdylan talar om helt ointressanta. Det intressanta är hur folk fungerar här.”

  De kulturella faktorer som du hävdar är irrelevanta är den enda orsaken det finns nåt som ens kallas demokrati. Du hyllar demokrati men du vägrar att erkänna vad som krävts för att skapa en. Hur får du det att gå ihop logiskt?

 118. Dogdylan skriver:

  Lennart W

  Är det inte konstigt att det är vita kristna länder och östasiatiska stater som Kina, Japan och Korea som är militärt starkast och rikast? Av någon anledning så spenderar tredje världen en mycket stor procent av sitt BNP på militären, pengar som skulle bäst kunna användas till att stimulera deras ekonomier.

  Demokrati är ett Europeiskt fenomen som tredje världen föraktar. Demokrati uppkom i ett homogent Europa och demokrati är ”integrerat” i vår kristna kultur. I de länder som är icke-västerländska kommer demokratin uppifrån.

  I tredje världen löser man sina meningsskiljaktigheter med en machetes, detta beror delvis för att de är mångkulturella och delvis för att deras kultur/religion inte acceptera konceptet demokrati. Islam är oförenligt med demokrati. Det finns ingen demokratiskt muslimskt land eller där befolkningen har över 40 procent muslimer. Det finns naturligtvis exempel, så som Turkiet, men likväl där finns det brister i demokrati.

  Enligt min åsikt är en stor del tredje världen oförmögna att förstå konceptet demokrati – och därför bör den inte spridas i sig själv. Snarare bör västerlandets kultur, tro och livsstil spridas till länder där befolkningen har ”möjligheter” att förstå och ta till sig den.

  Naturligtvis är viss invandring från tredje världen skadlig, om det inte går att assimilera dem. Detta är problemet i Sverige. Vi släpper in invandrargrupper som är oförmögna att leva i ett västerländskt högteknologiskt demokratiskt Sverige.

 119. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Förutom effekterna tycker jag Avatar var en antivit propaganda film – där Amerika och storföretagen kritiseras.”

  T o m Cameron har sagt att Avatar är en liberal propagandafilm. Men frågan är då vad är budskapet. Se på filmen ur perspektivet modern integration, invandrarna (som kommer från döende värld) har främmande kultur och vanor, invånarna är intoleranta rasister, lösningen blir att invandrarna får åka hem till sin döende värld, med undantag för de som assimimeras helt och förråder egna sorten. Liberalt?

  ”Vi fick ju aldrig veta bakgrunden om det här blåa tre meter långa smurfarna”

  Smurfarna ifråga var ju uppenbarligen nåns våta dröm om hur indianer skulle levt om inte Columbus och Cortez funnits.

  ”men tänk om de ägnade sig åt kannibalism, polygami, tvångsgifte, omskärelser och andra barbariska riter.”

  Det har ju ingen betydelse, det är ju bara när vi gör de där sakerna som de är ”barbariska” Pga att Franz Boas och hans lärjungar fick förtrycka ett helt akademiskt ämne (antropologi) så är det bara väst som kan kritiseras för dåliga saker.

  ”We have no right to blame them for their forms and superstitions which may seem ridiculous to us. We ‘highly educated people’ are much worse, relatively speaking.”

  Begriper du vad han pratar om? Sannolikt inte, väldigt få vet nämligen att det enda syfte Boas hade med sitt liv var att göra vad han ansåg nödvändigt för att skydda sitt folk.

  ”Läs utskällda Svante Folins artikel om krig ur ett antropologiskt perspektiv. Han pekar på verkligenheten, dvs. att det inte finns något egalitärt utopiskt paradisfolk, även om de springer runt klädda i löv.”

  Tack men jag har läst den redan,

  ”Till Islam . Det är inte ”Islam” som försökte ta väst. Det är muslimer. Muslimer tror på Islam och det är Islam som nedskriven ideologi (dvs. i Koranen och Sunnah) som säger åt muslimerna att med våld sprida sin religion.”

  Jag gör skillnad på muslimer som folk och islam som kyrka (vi kan kalla det islams teokrati) muslimerna gör inte vad koranen säger åt dem, de gör vad teokratins tolkare av koranen säger åt dem och muslimerna själva får inte bestämma vad en mening i koranen säger allt är toppstyrt (som en svensk höjdare sade om en arabisk rasist – han kan mer än mig, jag får inte säga mot honom). Vill vi i väst bli av med hotet måste vi söndra och härska dvs göra skillnad på ”goda islam” och ”onda islam”

  ”När Jesus sa att de kristna skulle vända andra kinden till och vände sig emot ”stening” så stenade Mohammed ihjäl kvinnor och män.”

  Jag är ganska säker på att de kristna inte vände andra kinden till utan krigade ganska ordentligt de också. Min poäng är att idag beskrivs de kristna offentligt som onda på basis av en enda faktor: De var bättre på det än muslimerna vilket gjorde dem till ett större hot mot Franz Boas folk.

  ”Kriget mot terrorism”, är ett lika korkat begrepp som mångkultur. Terrorism är en metod, inte en ideologi och inte en samling människor.”

  Du har tjuvläst Aktivarum ser jag 🙂 det var ju just det jag skrev om genusorganisation Män för jämställdhet som påstår sig kämpa mot ”trycket på pojkar och flickor” man kan inte kämpa mot tryck eller terrorism, det är metoder. Det är såklart människor man bekämpar.

  ”Islam är västerlandets ideologiska fiende och muslimerna är bärare av Islam, alltså är de västerlandets fiende.”

  Nja så enkelt är det inte, eftersom så många länder betraktar alla som är födda i landet som muslimer så blir det en skillnad mellan praktiserande muslimer och icke-praktiserande muslimer (Hirsi-Ali) Vi måste komma ihåg att islam är toppstyrt. Det finns flera goda tolkare men ingen av dem har såklart Egyptens eller Saudiarabiens pengar bakom sig.

  ”Naturligtvis var inte alla nazister onda, eller alla kommunister onda. Det samma gäller för muslimer.”

  Snarare var väl alla nazister onda medan alla tyskar inte var det utan tvärtom var rädda för nazisterna? Samma sak gäller kommunisterna, alla bolsjeviker var onda men de flesta ryssar (och minoriteter) var inte bolsjeviker. Både nazister och bolsjeviker förde krig mot sitt eget land. Bolsjevikerna t o m anställde minoriteter för de ansåg att ryssar inte skulle vara brutala nog mot andra ryssar.

  ”För att ”kriget mot terrorism” skall vinnas måste man erkänna sin ideologiska fiende, och enligt min mening är Islam västerlandets ideologiska fiende. Jag och en kompis satt idag och kollade på film. Hon sa något om att nazister är idioter.”

  Javisst, nazister är idioter, men vad är tyskar? Nazisterna var nån futtig procent av tysklands befolkning. Men när budskapet var att om man inte är nazist blir man utsatt för våld av dem så blev av nån konstig anledning deras medlemsantal mycket större.

  ”Men är det någon som säger att Muslimer är idioter? Att muslimer är onda? Att muslimer behöver omprogrammeras? Nej, det är ingen som säger det.”

  Säger vi att tyskar är idioter? Annars har du samma skillnad där. Du har tyskar som folk och nazism som kyrka. Du har muslimer som folk du har islam som kyrka. Muslimer som inte tillhör eller iaf stödjer kyrkan lever under livsfara. Den moderata islamismen bryr sig inte ens om hur du och jag lever idag. Vad den vill idag är att svenska regeringen och myndigheter skall erkänna deras rätt att bestämma över andra muslimer.

  Det är vad Sharia-debatten handlar om. Inte att du och jag skall lyda under Sharia utan att alla muslimer skall tvingas lyda under kyrkan oavsett var i världen de bor. Detta kallas ”The islamic state” och samtliga muslimer som är mot detta är givetvis inte ideologiska fiender. Problemet är att våra politiker tappat förståndet och börjat betrakta dessa som vår motsvarighet till demokratiska representanter – detta enbart på basis av att de har mer pengar.

  ”Alltså skall vinna civilisationernas kamp måste man erkänna den ideologiska fienden, och det är Islam, vilket betyder att muslimerna blir fienden.”

  Nej, du har rätt i att islam blir fienden men muslimerna är inte en homogen massa. De som blir fienden blir de muslimska ledare som sprider den förtryckande tolkningen av islam. Via dem blir sedan de som lyssnar på dem också så småningom fienden men fienden är hela tiden en liten mängd människor precis som i Tyskland där nazisterna var nån futtig procent av befolkningen.

  Problemet är att rent polisiärt sett räcker det. Detta är vad de flesta som säger ”det är ju inte de flesta muslimer som är problematiska” inte fattar. Vi har ca 20.000 poliser. Vid vilken procentandel av 400.000 personer har man ett allvarligt problem? Låt säga att 90% av alla muslimer är skötsamma. Enkel matte eller hur?

  ”I Nazityskland gjorde man en ”avnazifiering” av tyskarna. I Japan och i Italien gjorde man någonting liknande. Det låter rimligt att man kräver att muslimer skal avsäga sig sin tro när de invandrar till västerlandet och konverterar till kristendomen, ateism eller någonting mer fredligt.”

  Sin tro behöver de inte avsäga sig, vissa specifika tolkningar av den tron däremot kommer i längden att behöva bli precis lika förbjudna som nazismen. Tilläggas kan att de tolkningarna också har en tydligt etnisk faktor det pratas mindre om.

  ”Med några undantag går Afrika bakåt eller står still. Du har helt rätt att Afrikaner kommer svämma över världen.”

  Det är klart Afrikaner svämmar över världen när vita världen över växer upp och lär sig bli självrasister. Förutsättningarna som vita och svarta får i skolan idag är de rakt omvända. Svarta får förutsättningarna som krävs för att skapa stark överlevnadskänsla. Vita får förutsättningarna för att skapa svag. I dispatches ”what muslim want” berättar mer radikaliserade muslimer hur det var tack vare vår skola de blev mer radikala och västfientliga.

  ”Vid år 2010 kommer det finnas lika många svarta som vita i världen – och afrikanerna kommer utan tvekan bli den största gruppen i världen.”

  Vad afrikanserna blir hänger på vad vi gör. Ingen utveckling är säkerställd, det enda vi beskriver är vad dagens nuvarande kurs innebär utan förändringar.

  ”De föder lika många barn som tidigare, men med våra utlandsbidrag, vår kolonialism och med får hjälp så sjunker spädbarnsdödligheten.”

  All dödlighet sjunker, väst var först i världen med att skapa ett samhälle där det gick att överleva utan att föda massor av barn. Nordeuropa specifikt skapade en samhällsform som saknades i resten av världen. Ursprunget är 30.000-40.000 år gammalt. Ca 80% av våra gener kommer från den tiden.

  ”I USA har svarta afrikaner aldrig haft det så bra som nu – och de har aldrig skaffat så många barn som nu. Innan ”New Deal” och civilrättsrörelsen så sjönk antalet svarta, nu ökar antalet.”

  Det är inte huvudsakligen antalet svarta som ökar, det är antalet vita som minskar.

  ”Jag har kommit till den väldigt kontroversiella slutsatsen att med västerländska nationella och internationella biståndsprojekt så gör vi det möjligt för fattiga ”icke-vita” att skaffa lika mycket barn som tidigare, men samtidigt har det bättre än någonsin.”

  Är det en kontroversiell åsikt? Jag trodde det var helt uppenbart för alla som pratat om detta i åtminstone tjugo år att den där anpassaningen som de säger vi gjort inte sker i någon annan etnisk tillhörighet. Det mest trendiga som finns är att skylla minskningen i barnafödande hos väst på att välfärd. (Däremot det värsta man kan göra är påpeka feminismens destruktivitet – oh nej där skall vi fortsätta som om inget hänt) Men när andra etniciteter får välfärd slutar de föda barn? Så tusan heller, så hur kommer det sig att våra egna institutioner gång på gång serverar helt uppenbara lögner?

  ”Vita och östasiater är däremot mycket mer återhållsamma då det kommer till reproduktion.”

  Det är svarta också när det är deras identitet som förintas. Det finns mängder av exempel på försök av vita ”hjälparbetare” att rädda de få överlevande av nåt folk genom att sätta på dem västerländska kläder och integrera dem i västerländska samhället. Resultatet:

  De slutade föda barn och gick under.

  ”De skaffar helt enkelt inga barn, ofta på grund av individualistiska orsaker, alternativt att de vill ge sina barn den bästa möjliga uppväxten.”

  Det där är PK-förklaringarna. Individualister var vi redan från början antagligen medfött (individualistiska mönster skapades under evolutionärt betydelsefull tidsmängd i nordeuropa). Anledningen vita skaffar färre barn idag är inte individualism utan någonting som kallas radikal individualism. Det är heller inte bara vita som drabbats av denna utan även Japan har drabbats.

  Radikal individualism är ett finare namn på kulturterrorism.

  ”Enligt min uppfattning skall vi handla med Afrika, men vi skall strypa allt bistånd.”

  Vad? Skall vi sluta skicka pengar till människor vars mål är att krossa oss? Jösses den där åsikten skulle du aldrig få föra ut i västerländsk skola. Den enda pk åsikten idag är den som en judisk aktivist (det var ju vad fadern av amerikanska antropologin var) på egen hand skapade åt oss. Lustigt att deras mellanösternkultur styr vår västkultur.

  ”Alternativt, så skall vi börja återkolonialisera (som kineserna nu gör) och införa sociala program som får barnafödandet att gå ned.”

  Sedan när går barnafödandet ner pga sociala program i Afrika? Det är kulturförintelse som får barnafödande att gå ner.

  ”Varför inte införa Kinas ”en barnspolitik” i Afrika.”

  För vi har ingen totalitärisk stat som med våld och total hänsynslöshet och antihumanism kan se till den politiken följs?

  ”Jag tror inte det kommer tas emot speciellt positivt i världscommunityn.”

  Vilken världscommunity? Är det ”världen” att vi skall tvingas lära oss kulturterrorism som en utlänning skapade för att skydda sitt eget folk?

  ”Som sagt, jag tror på stängda gränser och bedriva handel med Afrika. Det kan inte vara vår uppgift att rädda svarta Afrikaner.”

  Vad som är ”vår” uppgift beror helt på vem som definierar vår uppgift. När de amerikanska toppskolorna (Ivy college) gör det så blir resultatet uppenbarligen ständigt att de vita är onda och hemska och att lösningen är radikal individualism. Ingen frågar såklart vad vi tjänar på att tycka det.

  Enligt vissa (Adorno) så gör vi det för att undvika nazism, men experimentet ”The Wave” visade att det var en barnlek att göra nazister av amerikanska elever i Palo Alto. På tal om ”The Wave” lustigt att den moderna varianten var tysk och helt falsk gällande detaljerna.

  ”Som du säger. Västvärlden bryr sig inte längre. De låter Indien och Kina köra över oss ekonomiskt och samtidigt släpper in miljoner flyktingar och samtidigt kastar pengar på tredje världen.”

  Ja och anledningen till detta var sannolikt att det var precis vad Adorno, Boaz, etc ansåg skulle göra deras eget folk tryggat i framtiden. Det är lustigt att ingen tidigare påpekat den etniska homogeniteten i politiska korrekthetens intellektuella elit. Jag kände inte ens till hur dessa personer pratade på ett sätt om alla andra och på ett helt annat om sig själva.

  ”År 2008 gav Sverige bort 28 miljarder kronor. Öresundsbron kostade 20 miljarder kronor att bygga. För att sätta det i perspektiv.”

  Sveriges elit är uppfostrade under ideologin radikal individualism (som till stor grad spreds av akademiker som själva var judar). I hur hög grad du förkastar egen tillhörighet är ”finhet” fast bara hos vita. Hos svarta, israeler eller andra är det raka motsatsen. Ursäkten är ”maktminoriteter” och ”maktmajoriteter” vi är maktmajoriteten därför skall vi lyda. De är maktminoriteten, därför är det rätt av dem att göra tvärtom – Och detta är givetvis ad hoc.

  ”Dessa pengar borde Sverige lägga på försvaret och polisen. Inte på att köpa bussar till Baltikum för 56 miljoner (som 2002), ge 450 miljoner till Ryssland (som 2006), eller när Sverige byggde en Synagoga 2003 i lettiska staden Sabile, där inga judar hade bott sedan 1941.”

  Jag vet inte om det är försvaret vi borde lägga pengarna på men polisen och vården behöver definitivt ett uppsving. Om vi utsätts för terrorism är det ju kört. 50 personer är vår totala kompetens för att hantera sådana brottslingar.

  ”Sverige bidrog i det här fallet att hjälp en annan religion än kristendomen. Med mina skattepengar har Sverige bidragit till spridningen av icke-kristen religion.”

  Det är inte bara en religion, det är ju den lögn man hittade på för att dölja man gjorde tvärtom vad man förespråkade i skolan. Det är även en etnicitet med tydliga kulturella tendenser att bevara sig själv bland annat genom att skapa traditioner som förhindrar gifte över gränserna.

  ”Detta är oacceptabelt. Om jag fick bestämma så skulle bara länder som underkastade sig vår agenda få rätt till bistånd.”

  Det förutsätter vi hade en agenda sålart? Det är ju precis vad vi inte har idag.

  ”Men detta är ju ett önsketänkande med tanke på att Palmes bästa vän var Robert Mugabe, och Aftonbladets ledarsida fortfarande försvarar honom. Än värre är nog Sydafrika anti-apartheid regering som på mindre än 20 år har gjort Sydafrika till en av jordens värsta skithål.”

  Ja där har du ju detuppenbarligen empiriskt säkerställda resultatet av afrikansk frihetskamp mot västerländsk imperialism. Ett mer lurat folk än Afrikas (av deras egna ledare) får du leta efter, de befriar sig gång på gång från ekonomiskt välstånd.

  ”Till WISE vs Taylor En mycket bra debatt.”

  Ja det var faktiskt bland det bästa jag sett på ämnet. En av de få gånger jag tyckt det varit svårt att se vem som har rätt och fel. Alltså vanligen plockar de in idioter som man förundras någon kan lyssna på. Men den här gången hade de två jämbördiga.

  ”Jag har läst litet tidigare på Amren.com och läst litet av och om Wise. Eftersom jag inte direkt är ”ras separatist” i någon universiell mening, så håller jag inte med Taylor på det politiska. Däremot håller inte heller med Wise i det politiska.”

  Men Taylor förespråkar ju inget politiskt man kan hålla med om eller inte hålla med om. För att ens ha en politisk åsikt om Taylor måste man förutsätta han ljuger eller ha vänsterns åsikt att göra ingenting i sig är en politisk handling. Taylor svarar ju gång på gång att själva separationen är någonting som han inte förespråkar utan brukar hända naturligt medan han förespråkar mot att människor tvingas slåss mot dess kraft.

  ”Wise är någon form av socialist och har inga som helst problem med etnisk separatism så länge den inte är vit.”

  Om du lyssnar på Wise i andra debatter (finns ett antal på youtube) så ser du att han precis som han sade försöker diskutera jämlikhet via ras. Inte tvärtom. Dvs hans förakt mot vita är inte ett förakt mot vita, hans förakt mot vita är hans förakt mot den jämlikhet han menar skapas. Problemet är att den jämlikhet personer som Wise pratar om aldrig varit en realitet. De jämför verkligheten med en ren fantasi de har.

  Ett annat problem är givetvis att det spelar ingen roll varför du hatar vita. Effekten blir densamma oavsett motivationen så skadan Wise orsakar blir inte mindre för att han har bra ursäkter. Wise ljuger även när han säger ”equally valid opinion” som motivation för socialkonstruktionism. Det är helt enkelt inte sant för universalism styrker Taylors tes, inget styrker Wises tes på det ämnet. Wise försöker lämpa över bevisbördan på motparten.

  ”Jag är för dålig på ”sociobiologi” för att dra en slutsats vem som har rätt av dem. Men båda hade några riktigt bra poänger. Wise övergick naturligtvis till ”Skitsnack” tillslut, inte så konstigt eftersom han är ”Liberal” och Taylor är konservativ.”

  Med skitsnack antar jag du menar socialkonstruktionism? För det var ju där Wise var absolut svagast, han upprepar gång på gång det kan vara så men det är bara Taylor som ger belägg för varför det han säger inte bara kan vara sant utan även är det.

  Förresten, det där Wise sade om svartas IQ vad var det? Det var väl hela befolkningens IQ som diskuterades och inte bara den lilla grupp som går på college?

  ”Taylor är inte rasist. Han är racialist. Som jag har sagt tidigare, jag är inte ras separatist, så även om jag inte håller med Taylor i just det politiska påståendet tyckte jag han slog Wise på fingrarna. Då Taylor vill ha någon form av frivilig separering, så vill Wise tvinga människor att blandas, alternativt (att alla skall få segregera dem själva utom vita).”

  Just på det ämnet så var Wise inte tydlig. Jag önskar att Taylor hade frågat vad vi skulle göra med alla icke-vita som vill vara med varandra men Wise är socialist så han förutsätter såklart att de som vill vara separerade är de som har pengar medan de som vill vara integrerade är fattiga.

  ”Det är som sagt ett mycket svårt ämne, jag skall nog sätta mig i raskonceptet mer. Sedan måste jag också säga att detta är en amerikansk debatt och inte en Europisk eller svensk.”

  Tja den skedde såklart i USA men den enda skillnaden mellan en svensk och en amerikank debatt är att svenska intellektulla tror att om de säger etnicitet så är de säkra.

  ”Jag tror vi Européer ser ”ras” på ett annorlunda sätt än amerikanerna. Ras kan vara viktigt, men det är långt ifrån allt, och Taylor har fel att ras är det som ”absolut” delar oss.”

  Taylor säger inte ras absolut delar oss. Taylor säger att ras tenderar vara den starkaste delaren där ras är en faktor överhuvudtaget. Han kommenterar även andra delare som exempelvis religion. Jag måste säga att mycket av det han säger är överraskningar för mig så frågan är sålunda inte vad vi tycker utan om det han säger stämmer – och i hur hög grad.

 120. Dogdylan skriver:

  Erik

  Du skriver: ”T o m Cameron har sagt att Avatar är en liberal propagandafilm. Men frågan är då vad är budskapet. Se på filmen ur perspektivet modern integration, invandrarna (som kommer från döende värld) har främmande kultur och vanor, invånarna är intoleranta rasister, lösningen blir att invandrarna får åka hem till sin döende värld, med undantag för de som assimimeras helt och förråder egna sorten. Liberalt?”

  Nu vände du på det hela. Jävligt, smart. Så kan man ju också tolka det 🙂

  Franz Boas har jag läst litet av, eller i alla fall författare som är influerande av honom. Han och hans efterföljande är ju som bekant fullkomligt galna kulturmarxister. Som Mark Steyn i klippet, tidigare kunde man ton med fakta om obskyra kulturer, men man visste vilken som var överlägsen. Jag delar Steyns åsikt där.

  Inte minst gillar jag Roger Scruton som argumenterar rätt bra för att vår kultur är överlägsen andra kulturer. Det är ju sant. Det innebär ju inte att vi inte kan lära oss om andra och ta till oss vissa delar. Men vår kultur är fortfarande överlägsen. Det är i alla fall min politiska hållning i den här frågan.

  Jag delar inte riktigt din argumentation om Islam. Ja, alla muslimer vill inte ta över västvärlden eller leva efter Sharia. Men tillräckligt många vill det och hur skall man veta vilka som vill det eller inte?. Ja, alla tyskar var inte nazister. Alla ryssar var inte kommunister. Men om vi förkastar ideologin bör vi även förkasta dess förespråkare. Nazistpartiet fick över 17 miljoner röster 1933.

  Innan Nazityskland föll hade de 8,5 miljoner medlemmar. Jag måste utgå från att tyskarna visste vad de gav sig in på när de röstade in Nazisternas i förbundsrepublikens finrum. Jag måste också utgå från medlemmarna var rationella. Visst är det så att många muslimer är analfabeter eller ignoranta inför Islams budskap.

  För mig spelar det ingen roll. USA släppte inte in ”kommunister” som sökte asyl under kalla kriget, om de inte var såkallade dissidenter. Under andra världskriget satte USA japaner och tyskar in fångläger. Jag kan helt enkelt inte lita på att muslimer är ”goda”. Jag ser heller inte problemet med att ställa ett sådant villkor – om konvertering för att få uppehållstillstånd i Sverige.

  Det finns en massa mysigare religioner/ideologier att välja på, varför inte Baha? Jag erkänner att det finns en skillnad mellan praktiserande och icke-praktiserande muslimer. Men ”Muslimer” är ingen etnicitet. Det är en religion och en religion kan alla förkasta. Jag vill diskrimminera dem på basis av en religion/ideologisk åsikt, inte på grund av ”rastillhörighet”.

  Detta är naturligtvis i konflikt med liberal demokrati, men jag menar att det är ett nödvändigt ont för att skydda västerlandet. Det är Islam som ideologi som är problemet, de här fundamentalisterna sprider egentligen Islams sanna budskap.

  Man kan inte bli ”lite gravid”. Visst håller jag med om att Islam kan vara pragmatiskt och liberal. Men till och med Gudmundson erkänner ju att ”problemet” ligger i Islams urkunder och inte i tolkningen. Ayaan Hirsi Ali har som bekant sagt att Islam är i sin essens västvärldens motsatts.

  Golda Meier sa en gång att ett land ibland måste omförhandla sina värderingar för att skydda sin nation. Detta bör göras, för att skydda västvärlden från Islam och massiv och ovälkommen muslimsk invandring.

  Du skriver:

  ”Det där är PK-förklaringarna. Individualister var vi redan från början antagligen medfött (individualistiska mönster skapades under evolutionärt betydelsefull tidsmängd i nordeuropa). Anledningen vita skaffar färre barn idag är inte individualism utan någonting som kallas radikal individualism. Det är heller inte bara vita som drabbats av denna utan även Japan har drabbats.
  Radikal individualism är ett finare namn på kulturterrorism”

  Smart, det där har jag inte tänkt på. 🙂

  Till WISE vs Taylor En mycket bra debatt.

  Wise böjer fakta. Asiater har högre personliga inkomster och högre hushållsinkomster än vita. Så Wise ljuger. Sedan snackar Taylor om att vita och asiater har högre IQ sätt till hela populationen och vart man än mäter IQ. Wise säger någonting om ”College”, men jag kommer inte håg vad han syftar på.

  Du ha helt rätt att Wise är en vänstertomte. Jag har viss respekt för ”antirasistiska” libertarianer och konservativa – men absolut inte för anti-rasistiska vänstertomtar, de tenderar också att ljuga. Klassiska liberaler har som sagt ofta en förkärlek för ”rent spel”. Det är precis som du säger. En väldigt bra diskussion. Jag skall lyssna på den en gång till. Ett bra argument från Wise tyckte jag var det om att om det nu finns en ”rasial” determinism – så borde inte massinvandring existerar.

  Nu går det ju att argumentera emot – så som att säga att social kontroll, rädsla och propaganda är orsaken till varför den här naturliga rasindelningen inte sker. Men som sagt, Wise hade en poäng där.

 121. Erik skriver:

  Dogdylan

  ”Nu vände du på det hela. Jävligt, smart. Så kan man ju också tolka det :)”

  Tack, jag vet inte om det går att kallas en tolkning, det är ju vad som inträffar, rasistiska invånare skickar tillbaka invandrarna till deras döende värld. Det där ”kärlek mellan raserna” temat fanns ju enbart på basis av att ena rasen utplånade sin egen kultur och blev mer ”Navi” än ”Navi” själva förmådde vara.

  Vi kan se detta typiska ”deras ledare var bättre än de själva” tema i andra områden. Exempelvis hur de mest framträdande feministerna är män som hatar maskulinitet och Tim Wise uppenbarligen försöker vara svartas ledare mot vita och betraktar ”whiteness” som ett problem.

  ”Franz Boas har jag läst litet av, eller i alla fall författare som är influerande av honom. Han och hans efterföljande är ju som bekant fullkomligt galna kulturmarxister.”

  Ja det har jag vetat ett tag, men visste du att han och nästan alla efterföljande också var aktivister för sin egen etniska tillhörighet? Man kan säga att deras åsikter var helt styrda av deras behov att skydda sitt folk. Och inte bara Boaz och de flesta av hans elever han hade även nära samarbete med fransosen Claude Levi-Strauss, som av en händelse tillhörde precis samma etnicitet. Och ifall namnet Levi-Strauss inte ringer några klockor så kanske hans lärjungar gör det? Nämligen Michel Foucault, Louis Althusser, Roland Barthes, och Jacques Lacan.

  Så att studera det ämnet är som att välja mellan det blåa eller röda pillret i The Matrix.

  ”Som Mark Steyn i klippet, tidigare kunde man ton med fakta om obskyra kulturer, men man visste vilken som var överlägsen. Jag delar Steyns åsikt där.”

  Jag med, Steyn är klockren, han satte ett märke med texten ”soon to be banned in Canada” på en av sina böcker och hans kritik av Article 13 i Kanada är lika träffsäker.

  ”Inte minst gillar jag Roger Scruton som argumenterar rätt bra för att vår kultur är överlägsen andra kulturer. Det är ju sant. Det innebär ju inte att vi inte kan lära oss om andra och ta till oss vissa delar. Men vår kultur är fortfarande överlägsen. Det är i alla fall min politiska hållning i den här frågan.”

  Jag tror inte man kan säga ”vår kultur är överlägsen” generellt överhuvudtaget för det beror ju på vad som bedöms. Däremot kan man säga specifika saker vi är överlägsna på och diskutera just de sakerna. Men just universalismen är ju livsfarlig för det enda de intellektuella gör (och gjort) är att välja definiera överlägsenhet utifrån faktorer som ger vår kultur önskat negativt resultat.

  ”Jag delar inte riktigt din argumentation om Islam. Ja, alla muslimer vill inte ta över västvärlden eller leva efter Sharia. Men tillräckligt många vill det och hur skall man veta vilka som vill det eller inte?”

  Hur skall man veta vilka vita som är nazister eller inte? Man kan inte förbjuda alla men kan man förbjuda yttringarna och avvisa de som inte sköter sig? Så behandlar vi vita i Sverige varför skulle det vara annorlunda med svarta nazister? Vi kanske skulle definiera nazism på ett sätt som inbegrep samtliga extrema tolknigar och behandla alla nazister lika oavsett hudfärg?

  ”Ja, alla tyskar var inte nazister. Alla ryssar var inte kommunister. Men om vi förkastar ideologin bör vi även förkasta dess förespråkare. Nazistpartiet fick över 17 miljoner röster 1933.”

  Versaillesföredraget gav inte tyskarna något större val. Nazisterna hade en privat arme som var större än landets egen. Se till kommunisterna, när de inte fick majoritet i novembervalet 1917 så förkastades valresultatet och hela landet straffades med våldsterror.

  ”Innan Nazityskland föll hade de 8,5 miljoner medlemmar. Jag måste utgå från att tyskarna visste vad de gav sig in på när de röstade in Nazisternas i förbundsrepublikens finrum.”

  Du måste titta till hur de tyska medborgarna hade det. Eftersom Versalliesföredraget försvagade tysklands militär och polis så blev partiernas egna kampförbund (soldater) den enda ordningen. Dvs du kan mer rätta utgå från att om svensk polis pga tolerans inte kan skydda muslimerna från islamister tvingas de rösta på islamisterna för att slippa de trakasserier och värre som svensk polis egentligen skall garantera de slipper men pga ”toleransideologin” inte gör.

  ”Jag måste också utgå från medlemmarna var rationella. Visst är det så att många muslimer är analfabeter eller ignoranta inför Islams budskap.”

  Det är fullt rationellt av muslimer som inte är islamister att rösta på islamister om Sverige för att de vill behålla sin ”godhetskänsla” vägrar skydda dem från förtryckande muslimska traditioner. Det är antingen eller…. Får de inte skydd från Sverige så är det islamisterna de måste välja. Det är vårt fel, det är vi som är så besatta vid att vara antirasister, det är vi som är så besatta vid att upprätthålla de panikmekanismer som var resultatet av andra världskriget.

  ”För mig spelar det ingen roll. USA släppte inte in ”kommunister” som sökte asyl under kalla kriget, om de inte var såkallade dissidenter.”

  Frågan är inte om USA släppte in kommunister, frågan är om de släppte in ryssar eller om de tog för givet alla ryssar är kommunister.

  ”Under andra världskriget satte USA japaner och tyskar in fångläger.”

  Huruvida det var en god ide eller inte kan man diskutera men i fallet japaner så gjorde det iaf omöjligt för japans egen militär att skicka spioner till USA.

  ”Jag kan helt enkelt inte lita på att muslimer är ”goda”. Jag ser heller inte problemet med att ställa ett sådant villkor – om konvertering för att få uppehållstillstånd i Sverige.”

  Konvertering som krav är helt meningslöst. Islam tom specificerar att muslimer får ljuga om detta om det gynnar kamp mot oss (tror det tom finns ett specifikt ord för det) så förmodligen skulle de mest fanatiska islamister då ljuga och låtsaskonvertera

  precis som de mest fanatiska kommunister gick med i republikanerna och låtsades stå långt till höger. Vi skulle alltså få värre muslimer, inte bättre. Alltså min poäng är inte att jag gillar läget, min poäng är att det är omöjligt att genomföra.

  ”Det finns en massa mysigare religioner/ideologier att välja på, varför inte Baha?”

  Hahaha! sant.

  ”Jag erkänner att det finns en skillnad mellan praktiserande och icke-praktiserande muslimer. Men ”Muslimer” är ingen etnicitet.”

  Påfallade stor mängd etniska faktorer göms i religion i ett samhälle där man inte tillåts använda ras som argument.

  ”Det är en religion och en religion kan alla förkasta. Jag vill diskrimminera dem på basis av en religion/ideologisk åsikt, inte på grund av ”rastillhörighet”.”

  Det är inte bara en religion, det här ”bara en religion” argumentet var ursprungligen något huvudsakligen judiska intellektuella hittade på för att undvika antisemitism. Den sista gågen detta påpekades av någon offentligt var Charles Lindbergh 1940 och det fick han dyrt betala.

  ”Detta är naturligtvis i konflikt med liberal demokrati, men jag menar att det är ett nödvändigt ont för att skydda västerlandet. Det är Islam som ideologi som är problemet, de här fundamentalisterna sprider egentligen Islams sanna budskap.”

  Nej, för islam har inget sant budskap det varierar från grupp till grupp. De sprider kulturella/etniska tolkningar av islam. I grund och botten så använder de islam för att tvinga på oss etniska värderingar. Exempelvis Amadiyaa har en annan tolkning. Vilket inte är konstigt då den kommer från Indien, inte mellanöstern. Islam har ingen konsensus av hur kvinnor skall klä sig, beduinernas kvinnor var klädda för öknen och därav burqa, niqab.

  Men mängder av andra länder där också Islam hade stor makt förkastade såklart Burqa/Niqab för koranen säger inte ett dyft på ämnet och deras EGNA kvinnor hade ingen sådan tradition för de var inte etniska beduiner.

  ”Man kan inte bli ”lite gravid”. Visst håller jag med om att Islam kan vara pragmatiskt och liberal. Men till och med Gudmundson erkänner ju att ”problemet” ligger i Islams urkunder och inte i tolkningen. Ayaan Hirsi Ali har som bekant sagt att Islam är i sin essens västvärldens motsatts.”

  Ayaan Hirsi Ali kommer från ett land som redan före Islam behandlade sina kvinnor som skräp. När Islam kom så gjordes tolkningar som gynnade de egna etniska traditionerna. Vi kunde kalla deras islam ren rasism. De vill behålla sina traditioner så när de tolkade islam så hittade de såklart bevis på att det var just som deras kulturarv som det sanna ”islam” förespråkade. Frågan är inte om islam kan vara pragmatisk, frågan är vem som tolkar.

  Enligt vissa så har vi i väst tagit enorm inspiration från islam. Inte minst vetenskapligt. Men där har vi min poäng igen som jag sade till LennartW. Det är inte demokratier som är överlägsna på krig, det är väst som är överlägset på krig. Om väst inspirerades av islam så var uppenbarligen västislam ganska överlägsen östislam, troligen för att västtolkningarna gynnade västkultur.

  ”Golda Meier sa en gång att ett land ibland måste omförhandla sina värderingar för att skydda sin nation. Detta bör göras, för att skydda västvärlden från Islam och massiv och ovälkommen muslimsk invandring.”

  Golda Meier är samma sorts aktivist som Boas och det var inte väst som Meier ville rädda.

  ”Smart, det där har jag inte tänkt på. :)”

  Tackar, nej att den här radikala individualismen är ren kulturterrorism är en fusion av böckerna ”Death of the West” och ”Culture of critique” varav den sista är så negativt omskriven man knappt vågar läsa den.

  ”Wise böjer fakta. Asiater har högre personliga inkomster och högre hushållsinkomster än vita. Så Wise ljuger. Sedan snackar Taylor om att vita och asiater har högre IQ sätt till hela populationen och vart man än mäter IQ.”

  Jag visste inte att asiater hade högre personlig inkomst än vita att de har 1-2 fler barn ser Wise inte som nåt negativt – det säger en hel del om honom att han inte kommenterar det ens. Det finns ju som Wise och Taylor påpekar ett asiatiskt A-lag och ett asiatiskt B-lag också. Om asiaterna som ras ligger på plus jämfört med vita innebär det ju att de specifika asiatiska länder som dessutom blivit starkt kulturimperialiserade av väst är enormt överlägsna. Alltså Kina, Japan och Sydkorea.

  Kina nu återhämtat från kommunismen men kom ihåg att Kina fick känna på västerländskt inflytande långt tidigare än idag. Jet Li har gjort flera filmer om detta. Inte minst Once Upon a Time in China 2 där kinesiska nationalister försökte förstöra allt modernt västerländskt och bland annat slog sönder hans ”flickväns” kamera.

  ”Wise säger någonting om ”College”, men jag kommer inte håg vad han syftar på.”

  Han sade att svartas IQ ökar snabbare än vitas i college. Taylor svarade att han alrig ens hört talas om IQ förändring i åldrar 17-20 år.

  ”Du ha helt rätt att Wise är en vänstertomte. Jag har viss respekt för ”antirasistiska” libertarianer och konservativa – men absolut inte för anti-rasistiska vänstertomtar, de tenderar också att ljuga.”

  Javisst, eller som de själva brukar kalla det ”omdefiniera” saker. De är även vanligen socialkonstruktionister som relativiserar alla fakta.

  ”Klassiska liberaler har som sagt ofta en förkärlek för ”rent spel”.”

  Som tyärr visat sig vara ett handikapp mot vänstertomtar. Inte minst när vänstertomtarna är feminister och genustomtar.

  ”Det är precis som du säger. En väldigt bra diskussion. Jag skall lyssna på den en gång till. Ett bra argument från Wise tyckte jag var det om att om det nu finns en ”rasial” determinism – så borde inte massinvandring existerar.”

  Fast är inte massinvandring mer som det visas i Avatar? Det var inte direkt för att de ville som de lämnade den döende världen, det var mer för att den var döende de tvingades leta andra alternativ.

  ”Nu går det ju att argumentera emot – så som att säga att social kontroll, rädsla och propaganda är orsaken till varför den här naturliga rasindelningen inte sker. Men som sagt, Wise hade en poäng där.”

  Wise har flera poänger, det är det som gör debatten så bra. Moderatorn är också bra. Killen är svart men man märker mer obehag från Wise än från moderatorn i de för honom mer känsliga ämnena. Som sagt, Avatar-syndromet, Wise är mer illa berörd av kritik mot svarta än svarta själva är.

 122. Lennart W skriver:

  OK Erik. Det är alltså värdelöst att tala med dig. Mina föreställningar och fördomar om dig och såna som du (vilka det nu är, kanske anti-PK-iter?) är viktigare än allt du säger själv. Går ju inte lita på något som någon säger. Allt du säger kan ju i själva verket dölja en annan mycket mörkare agenda.

  Bra princip va? Du är lika främmande för mig som den där taxichaffissen. Eller lika mycket människa.

  DogDylan, sånt där som ”I tredje världen löser man sina meningsskiljaktigheter med en machetes” är bara en rent idiotisk nedsättande generalisering. Att Erik uppskattar ditt dravel som han uppenbarligen gör talar verkligen bara till hans nackdel. Och varför refererar du till den kristendomen som du ju inte tror på?

 123. Dogdylan skriver:

  Erik:
  Du skriver: ”Vi kan se detta typiska ”deras ledare var bättre än de själva” tema i andra områden. Exempelvis hur de mest framträdande feministerna är män som hatar maskulinitet och Tim Wise uppenbarligen försöker vara svartas ledare mot vita och betraktar ”whiteness” som ett problem.”

  Haha, ja det har också tänkt på. Fast i sammanhang av filmen Avatar. En vit ”leder” vildarna. Vi skall dominera dem, men samtidigt måste vi vara på deras sida. Det verkar som om de här ”vildarna” tillskrivs någon godhet som när vi lärt känna kommer älska – och sedan ska vi vända oss emot våra egna. I slutet av Avatar säger den här vithåriga översten att Avatar tomten har ”övergivit sin ras”. Filmen är övertydlig.

  Du har några spår där du kopplar ihop judiskhet med mångkulturpropaganda och kulturmarxist. Det är så jag tolkar det i alla fall. Det är sant att många judar är har en förkärlek för just mångkultur. Naturligtvis är judarna inte positiva till mångkultur i Israel, men väl i Europa.

  Detta är naturligtvis inte så konstigt. Om jag var jude skulle jag också vara rädd för ett nationalistiskt Europa. Judarna (eller eliten av dem) är livrädda för nazistpartier, vilket delvis är produkten av västvärldens första nationalisering på 1800-talet. Men det står också klart att västvärlden vände sig emot Nazisterna. Judarna bör inte frukta västerlänningar.

  Jag tror också att många intellektuella judar tog till sig upplysningens ideal på grund av förföljelse och sedan har judarna utvecklat gamla tyska och franska filosofers teorier – och gjort dem till sanning. Judar är mycket ”säkrare” i en mångkultur, det är sant. Lawrence Auster har skrivit en rätt bra artikel om detta på Frontpage Magazine. Lawrence Auster är en konverterad kristen (jude från början) och blev utkastad från Frontpage Magazine – då Auster ofta är nära Jared Taylor, då det kommer till ras. I vilket fall så skulle jag säga att det finns många ”judar” som tar positioner mot massinvandring.

  Det finns också många judar som försvarar liberala värden och kritiserar Israel. Jag tycke det är svårt att specificera vem som driver någon ”judisk agenda” eller inte. Jag tror inte på ZOG, eller att judar har någon speciell kollektiv agenda, om att ”skydda sin ras”.

  Snarare upplever jag att det är tvärt om. Konservativa rabbiner talar nu mera om ”Silent Holocaust” i USA. De liberala judarna i New York börjar tveka inför omskärelse, de firar jul och naturligtvis så gifter de sig med kristna. I Sverige så är bara 40 procent av de judiska pojkarna omskurna. Vi har också bara ett fåtal judiska skolor, trots att vi har 18 000 judar i Sverige.

  I Sverige är etniska argentinska juden Eduardo Grutzky en av de främsta förespråkarna mot omskärelse av pojkar. Han kallar det för barbari. Althusser var Romersk Katolik och så var även Michael Foucault. Marx som vänstermedia kallar för ”jude” är kanske i sin etnicitet jude, men han är döptes vid sex års ålder.

  Det finns många judiska intellektuella jag håller mycket högt. Flera konservativa judar har också vänt sig emot massinvandring från tredje världen och Islam. Jag är inte alltid positiv till Israel, men jag menar att Israel möter samma demografiska katastrof som vi gör, i och med en växande Palestinsk minoritet. Deras lojalitet till Israel är generellt låg. Jag förstår Israels agerande och jag är rätt säker på att när våra minoritetsgrupper närmar sig de i Israel, kommer vi också adoptera Israelisk tuffa tag. Jag är också rätt säker på att utan ”vita kristna” så kommer Israel upphöra. Då finns det ingen som försvarar dem. Om det nu finns någon kollektiv judisk agenda (vilket jag inte tror) torde det mest intellektuella vara att skydda västvärlden från att gå under – eftersom judarna då mer eller mindre är körda. Anti-semitismen är mycket stor bland icke-västerlänningar. Det finns mycket jag ogillar med judendomen.

  Jag gillar inte det här ”Goj konceptet” och jag gillar inte att de omskär sina barn. Jag förväntar mig att judar i väst på sikt assimileras in i majoritetsbefolkningen, det innebär att de skall konvertera till kristendomen och ha sin lojalitet till västvärlden, inte till Israel eller sin ”judiskhet”. Nu anser jag förvisso att judar är en del av den västerländska civilisationen och Israel är västs sista utpost i mellanöstern. Detta är naturligtvis mycket svår fråga. Jag sätter alltid kristendomen (vår västerländska tolkning av den, inte vildarnas tolkning av den) först och över alla andra religioner. Nu blir det svårt här. Ja, Judendomen är en religion och judar är en etnicitet. Jag har egentligen inga problem med ”icke-vita” minoriteter – så länge de är villiga och kan assimilera. Frågan är svår – men nej, jag tror inte på någon judisk konspiration. De judiska eliterna är lika korrupta och världsfrånvända som de kristna vita eliterna. Däremot så är judarna överrepresenterade i akademin. Inte så konstigt kanske eftersom judar sätter utbildning högt.

  Du skriver: ”Jag tror inte man kan säga ”vår kultur är överlägsen” generellt överhuvudtaget för det beror ju på vad som bedöms. Däremot kan man säga specifika saker vi är överlägsna på och diskutera just de sakerna. Men just universalismen är ju livsfarlig för det enda de intellektuella gör (och gjort) är att välja definiera överlägsenhet utifrån faktorer som ger vår kultur önskat negativt resultat.”

  Som jag har sagt så finns det mycket att influeras av från andra kulturer. Men man behöver ingen ”massinvandring” eller mångkultur för att inspireras. Vår kultur är överlägsen, men vi låter oss inspireras av andra – och om man kan eller vill, så skall man ha möjlighet att absorberas i vår kultur.

  Islam är en religion/ideologi. Den kan man avsäga sig. Man kan däremot inte avsäga sig sin etnicitet/ras och ”muslimer” är ingen etnicitet eller ras. Alltså ställer vi ett krav vid gränsen. För att bo och leva i Europa och på sikt bli en av oss måste du avsäga dig din identitet, ta vår identitet. Jag ser inte detta som något problem. Förvisso är det inte så ”multikulturalistiskt” av mig. Sedan kan det ju vara så att folk ljuger och muslimer har ju det här ”lögnkonceptet” som du nämner. Taqiyya eller Kitman, som det nu på ”fint språk” heter.

  Jag tror också att de flesta muslimer inte har någon ”agenda”. De är ekonomiska flyktingar. Däremot, måste man acceptera när de flyttar till Europa – i den omfattning som idag och med en ”ideologi” som de sympatiserar med, så är risken stor de ”omvänder” Europa. Det är deras barn som är de mest extrema. Som jag har sagt tidigare. Vi kan inte förkasta Islam, om vi inte förkastar muslimer, eftersom muslimer tror på Islam. Då erkänner vi ju att Islam är ”okej” så länge den är på våra villkor. Det går inte. Man kan inte säga att någonting är ”Lite” okej eller att det finns någon form av ”snäll” kommunism. Antingen förkastar man kommunism eller så gör man det inte. Detta är vänsterpartiets problem. De är post-moderna kommunister, men de vågar inte erkänna för sig själva vad deras ideologi innebär.

  ”Jag delar inte riktigt din argumentation om Islam. Ja, alla muslimer vill inte ta över västvärlden eller leva efter Sharia. Men tillräckligt många vill det och hur skall man veta vilka som vill det eller inte?”
  Hur skall man veta vilka vita som är nazister eller inte? Man kan inte förbjuda alla men kan man förbjuda yttringarna och avvisa de som inte sköter sig? Så behandlar vi vita i Sverige varför skulle det vara annorlunda med svarta nazister? Vi kanske skulle definiera nazism på ett sätt som inbegrep samtliga extrema tolknigar och behandla alla nazister lika oavsett hudfärg?
  ”Ja, alla tyskar var inte nazister. Alla ryssar var inte kommunister. Men om vi förkastar ideologin bör vi även förkasta dess förespråkare. Nazistpartiet fick över 17 miljoner röster 1933.”
  Versaillesföredraget gav inte tyskarna något större val. Nazisterna hade en privat arme som var större än landets egen. Se till kommunisterna, när de inte fick majoritet i novembervalet 1917 så förkastades valresultatet och hela landet straffades med våldsterror.
  ”… Dvs du kan mer rätta utgå från att om svensk polis pga tolerans inte kan skydda muslimerna från islamister tvingas de rösta på islamisterna för att slippa de trakasserier och värre som svensk polis egentligen skall garantera de slipper men pga ”toleransideologin” inte gör.”

  Islamisterna verkar inte genom terrorism som Jihadister. Islamisterna verkar inte på något sätt olagligt. De är froma muslimer, som på demokratisk väg vill omvandla Europa till någon form av Islamistisk republik, eller i alla fall ge fullständiga rättigheter till muslimer, så hela vårt samhälle balkaniseras. Om vi inte släpper in muslimer i västerlandet så har vi löst problemet. Vi behöver inte ens tumma på våra friheter. Våra friheter förutsätter ett någorlunda homogent samhälle.

  ”Det är fullt rationellt av muslimer som inte är islamister att rösta på islamister om Sverige för att de vill behålla sin ”godhetskänsla” vägrar skydda dem från förtryckande muslimska traditioner. Det är antingen eller…. Får de inte skydd från Sverige så är det islamisterna de måste välja. Det är vårt fel, det är vi som är så besatta vid att vara antirasister, det är vi som är så besatta vid att upprätthålla de panikmekanismer som var resultatet av andra världskriget.”

  Bra poäng, det kan vara så. Men det kan också vara så att muslimerna röstar på Islamisterna eftersom de stödjer dem. Det är delvis vårt fel. Det är vårt fel att öppnade upp för muslimsk invandring på 1950-talet. Vår ”tolerans” handlar egentligen om att alla skall bli homokramande sekulära DN-läsande tomtar. Våra politiker förnekar problemen och försöker säga att ”omskärelse av pojkar” är någon form av rit, lite som doppet. Det var så Göran Hägglund uttryckte sig. Alla vill profitera på ”Det är synd om mig kortet” så de ges rättigheter att ”pissa” på individuell frihet. Ursäkta språket, men det är sant.

  ”Frågan är inte om USA släppte in kommunister, frågan är om de släppte in ryssar eller om de tog för givet alla ryssar är kommunister. ”

  Detta är ett kardinal fel. USA tog in ryssar, men inte kommunister. Ryssar och kommunister är inte samma sak, precis som tyskar och nazister. Eller för den delen araber och muslimer. Det är återigen en skillnad på ras/etnicitet/nationalitet och religion/ideologi. Jag vill inte stänga gränserna för dem som är villiga och kan assimileras. Att behålla sin muslimska tro är att behålla sin ideologi/religion – och gör de detta kan de aldrig assimileras.

  Du skriver: ”Vi skulle alltså få värre muslimer, inte bättre. Alltså min poäng är inte att jag gillar läget, min poäng är att det är omöjligt att genomföra.”

  Ska vi fortsätta som nu? Ta emot miljoner av muslimer och säga åt dem att vara ”snälla” (vilket de mer vettiga Europiska länderna gör nu) eller skall vi stänga gränserna för alla icke-vita. Om vi inte hade den här massinvandringen från början skulle vi inte sitta i den här sitsen. Nationer behöver skydda sina gränser och en civilisation av nationer måste ibland samarbeta för att skydda sina gränser. Vi behöver inte ”flyktingar” i Europa eller de här ekonomiska flyktingarna. Jag är så tolerant så jag säger att de kan komma om de kan och vill assimileras. Flyktingar tycker jag inte vi skall ta emot. Vi skall ha dem i läger utanför EU, och sedan kan vi göra undantag ibland.

  Du skriver: ”Nej, för islam har inget sant budskap det varierar från grupp till grupp. De sprider kulturella/etniska tolkningar av islam. I grund och botten så använder de islam för att tvinga på oss etniska värderingar. ”

  Koranen och Sunnah är muslimernas budskap. Sedan finns det kulturella och politiska tolkningar. Men det är precis som kommunismen, alla läser Marx lite olika. Det är fortfarande kommunism, även det är Leninism eller Maoism.

  Golda Meier ville naturligtvis inte rädda väst. Hon vill rädda Israel från arabisk och muslimsk aggression. Jag förstår henne. Jag hoppas också hon förstår mig när jag blir evig kung i Sverige, gör Sverige till en teokrati där jag har tolkningsföreträde och sedan tar tillbaka det heliga landet från judarna i ett korståg i ”Kingdom of Heaven style”. Jerusalem är kristet och så skall det förbli. 😉 . Golda Meier tycker jag inte alls är som Boas.

  Death of the West är skriven av Pat Buchanon och Cultue of Critque är skriven av Kevin B Macdonald. Jag har läst en artikel av honom. Vi är väldigt frispråkigt radikala här på Tanjas blogg. Vi har börjat tala om ras och judisk dominans i akademin. Och jag har börjat försvara kristen fundamentalism. Nu är vi verkligen ute i den intellektuella periferin. Hehehe.

  Du skriver: ”Jag visste inte att asiater hade högre personlig inkomst än vita att de har 1-2 fler barn ser Wise inte som nåt negativt – det säger en hel del om honom att han inte kommenterar det ens. Det finns ju som Wise och Taylor påpekar ett asiatiskt A-lag och ett asiatiskt B-lag också. Om asiaterna som ras ”

  Ja, det finns ett asiatiskt B-lag. I USA räknas indier, araber och gud vet vad in som ”Asiater”. Men det är östasiaterna från nordöstra Asien (Kina, Japan, Korea osv.) som har ett högre IQ och lyckas väl i USA. Det skall också noteras att USA faktiskt ställer litet krav på invandrare och premierar högskoleutbildade invandrare. Vårt genomsnittliga IQ sjunker, vilket kan bero på en dålig skola. Allt är naturligtvis inte genetiskt betingat.

  Där kan man kritisera Taylor, men Taylor erkänner ju också det i den här diskussionen mellan honom och Wise. Wise ogillar nog nordöstra asiater lika mycket som vita – eftersom de av någon anledning lyckas bättre än resten av världen. Wise ser det ”underbara” i misslyckande civilisationer. Detta är ju inget konstigt, han är ju socialister som du skriver. Detta förstår jag inte, hur vänstern kan höja mediokra eller värdelösa civilisationer.

  Du skriver ”Han sade att svartas IQ ökar snabbare än vitas i college. Taylor svarade att han alrig ens hört talas om IQ förändring i åldrar 17-20 år.”

  Där ljuger Wise. IQ kan bara öka till runt 15 procent har jag läst. Det är mycket, men inte tillräckligt mycket. Om ”vita” College studerande höjer sitt IQ från 100 till 115 så höjer sig afroamerikaner från 85 till några punkter under 100. Det innebär naturligtvis inte att det finns afroamerikanska genier. Men mycket av de svartas lycka beror på kvotering. Det är egentligen rätt hemskt, att vara svart och veta att risken är stor att man inte kanske kan tävla med vita och asiater. Hemskt är det.

 124. Dogdylan skriver:

  Lennart W:

  Nedsättande och nedsättande. Det är ju sant att tredje världen präglas av etniska inbördeskrig. Sedan uttalar jag mig rätt plumpt. Det är ju naturligtvis medvetet av mig. Det är lite roligare så – och så är det kul om någon (som du) känner att jag gör olämpliga uttalanden.

  Jag och Erik tar saker och ting till sin extrem, till sin spets om så vill. Det innebär ju inte att vi har rätt eller att ens vi tror själva att vi har rätt. Jag är bara väldigt intresserad av forskningens utkanter och gärna lite skruvat och populärvetenskapligt. Tillexempel,,den här Kevin McDonald – som jag läst någon artikel av är ju rätt lustig. Han har poänger men har inte rätt, och han ä på gränsen till antisemitism. Alla har poänger, till och med Marx.

  Jag och Erik avverkar nu de sista utkanterna – om ”judisk intellektualism” och ”ras”. Det är långt ifrån liberal kritik av genus. Men som sagt, det är lite kul. Det främmande är ju intressant, håller du inte med?

  Jag skiver om kristendomen, även fast jag inte är direkt kristen i någon djupare mening. Det är väl inget fel i det? Min favorit neo-konservative (nu avlidna) akademiker, Samuel P Huntington – var ju inte heller religiös och han definierar västerlandet som kristet. Eller en ”notion of christianity”.

  Men som sagt. Jag skall skärpa mig. Det är inte min blogg och jag vill inte bli bannad på grund av plumpa uttalanden – som jag inte riktigt fullt ut kan stå för.

 125. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”OK Erik. Det är alltså värdelöst att tala med dig. Mina föreställningar och fördomar om dig och såna som du (vilka det nu är, kanske anti-PK-iter?) är viktigare än allt du säger själv.”

  Ett samtal är aldrig värdelöst, däremot måste man veta vilket värde dvs vilken motivation – ett samtal har för att kunna bedöma värdet. Sociala samtal har ett socialt värde och är sålunda rätt värdelösa vetenskapligt. Vetenskapliga samtal har ett informativt värde, de är alltså ganska värdelösa socialt.

  Avslutningsvis har du det argumentativa samtalet vars värde ligger i påverkan men det är i stort sett bara relevant när påverkan är i proportion till ansträngning. Dvs att lägga sådan ansträngning på bara en röst för ett parti vore ex. osannolikt.

  ”Går ju inte lita på något som någon säger.”

  Vad pratar du om? Jag sade aldrig det inte går att lita på något någon säger, jag sade det inte går att förutsätta allt någon säger stämmer överrens med verkligheten. Nu är vi inne på något David Eberhardt pratar om i sina böcker, skillnaden mellan blind tillit och förmågan att värdera verkligheten (i hans fall hur föräldrar inte lär barn värdera utan bara blint undvika allt farligt).

  I detta fall är problemet med sociala samtal att de är just sociala, de skall inte förväxlas med informativa samtal. Sociala samtal är mer trivselsamma, informativa samtal är mer trista. Det var ju därför man skapade ”infotainment” för att för få människor tittade på bara fakta.

  ”Allt du säger kan ju i själva verket dölja en annan mycket mörkare agenda.”

  Allt någon säger ”kan” såklart dölja en mörkare agenda precis som rymdvarelser ”kan” landa på jorden imorgon och din granne ”kan” tillhöra Al kaida men frågan är inte om det ”kan” vara så, frågan är snarare hur sannolikt det är att det faktiskt är så.

  ”Bra princip va? Du är lika främmande för mig som den där taxichaffissen. Eller lika mycket människa.”

  Det är inte jämförelser mellan mig och chaffissen som är det viktiga. Det är jämförelser mellan dig och alla andra kunder han har samma dag. För dig blir interaktionen mellan dig och honom betydelsefull för det är inte så många sådana du har. Han har hundratals bara samma dag. Det är bara naturligt du vill att just detta samtal skall ha varit viktigt för honom. Det är den mänskliga naturen.

  Men rent matematiskt är du betydligt mer signifikant för mig förutsatt såklart att jag skriver färre inlägg per dag än en taxichaffis har kunder.

 126. Erik skriver:

  Dogdylan

  ”Haha, ja det har också tänkt på. Fast i sammanhang av filmen Avatar. En vit ”leder” vildarna.”

  För att inte tala om när Feministiskt initiativ ville ha Claes Borgström som partiledare. Fast det var inte riktigt sammma sak för han själv är ju inte alls kvinnlig utan där var det ”do as I say, not as I do”

  ”Vi skall dominera dem, men samtidigt måste vi vara på deras sida.”

  Jovisst, eller som du påpekade gällande antirasisterna på – om jag minns rätt – Uppsala universitet. Där de helst vill slippa kontakt med de kulturer de förespråkar. Medan du ansåg det högre i tak på Södertörn.

  ”I slutet av Avatar säger den här vithåriga översten att Avatar tomten har ”övergivit sin ras”. Filmen är övertydlig.”

  Ja avataren har övergivit sin ras och i filmen beskrivs detta förräderi som det rätta. Men om Avatar hette Quisling och filmen utspelade sig i Norge under andra världskriget vore det inte lika positivt budskap kanske?

  ”Du har några spår där du kopplar ihop judiskhet med mångkulturpropaganda och kulturmarxist.”

  Nej det gör jag faktiskt inte. Jag kopplar ihop judisk aktivism och kulturmarxism/mångkulturalism
  Lika lite som genusfeminist och kvinna är samma sak, lika lite är judisk aktivist och jude samma sak.

  Tanja exempelvis förråder givetvis inte kvinnor (tvärtom hon är nog mer representativ för kvinnor än de flesta kvinnliga styrelsemedlemmar) det är helt falskt att hävda genusmaffian ens företräder kvinnor. De företräder sig själva, de kanske anser kvinnor tjänar på det men det är inte kvinnor som bett om den och judar har inte bett om aktivismen några få judar ägnat sig åt heller.

  ”Det är så jag tolkar det i alla fall. Det är sant att många judar är har en förkärlek för just mångkultur.”

  Jag vet inte om många judar har en förkärlek för mångkultur. Däremot råder ingen tvekan om att många av de få som styrt mångkulturen var judiska aktivister. Alltså det handlar inte om att de var judar, det handlar om att de var aktivister för egna identiteten.

  ”Naturligtvis är judarna inte positiva till mångkultur i Israel, men väl i Europa.”

  Teorin som läggs fram är att det framför allt handlade om USA. Anledningen Europa åkte med var att de europeiska akademikerna influeras i så hög grad av de amerikanska. Man ville skapa ett land där judiska etniciteten var trygg.

  ”Detta är naturligtvis inte så konstigt. Om jag var jude skulle jag också vara rädd för ett nationalistiskt Europa.”

  Ja idag skulle du såklart det och inget kan någonsin ursäkta förintelsen och bara tomtar försöker men poängen här är att dessa saker skedde före förintelsen. Claude Levi-Strauss föddes 1908, Franz Boas föddes 1858, när Boas var ung framstående akademiker hade nazismen inte skett.

  ”Judarna (eller eliten av dem) är livrädda för nazistpartier, vilket delvis är produkten av västvärldens första nationalisering på 1800-talet.”

  Det fanns inga nazistpartier på Boas tid. Frankfurtskolan skapades också innan nazismen. Och de judiska aktivisterna var framför allt produkter av första världskriget, de stod till vänster på den politiska skalan trots att de själva ekonomiskt hade det mycket bra ställt.

  ”Men det står också klart att västvärlden vände sig emot Nazisterna. Judarna bör inte frukta västerlänningar.”

  Man kan aldrig beskriva detta som något judarna borde och inte borde. Det var en mycket liten grupp människor. Problemet är att de var så hög andel av medlemmarna av vissa rörelser.

  ”Jag tror också att många intellektuella judar tog till sig upplysningens ideal på grund av förföljelse och sedan har judarna utvecklat gamla tyska och franska filosofers teorier – och gjort dem till sanning.”

  Hur menar du att de tog till sig upplysningens ideal? Det var ju vad de inte gjorde, tvärtom så slöt de leden och utvecklade auktoritära grupper.

  ”Judar är mycket ”säkrare” i en mångkultur, det är sant. Lawrence Auster har skrivit en rätt bra artikel om detta på Frontpage Magazine.”

  Samtidigt gjorde Channel 4 Dispatches en dokumentär som visar attackerna mot judar ökar i storbritannien. Tidigare ordföranden av American Jewish Comittee (Steinlight) skrev i en artikel att de måste ändra synen på integration för de nya grupperna har inte det önskade offerperspektivet på judar.

  ”I vilket fall så skulle jag säga att det finns många ”judar” som tar positioner mot massinvandring.”

  Det ändrar ingenting, det visar bara att när de skapade och spred ideologin så var det andra folkgrupper som invandrade till USA. Du kan inte bedöma teorin utifrån nutid.

  ”Det finns också många judar som försvarar liberala värden och kritiserar Israel. Jag tycke det är svårt att specificera vem som driver någon ”judisk agenda” eller inte.”

  Agendan som drevs sköttes av organisationer som ADL och AJC, Frankfurtskolan, etc. Om agendan finns kvar eller inte är en annan fråga. Jag tror inte det. Jag tror den blev så hårt förankrad i intellektuella eliten att folk började se dess världen som ”generell godhet” Jag återkommer till det nedan för jag ser du är inne på samma sak.

  ”Jag tror inte på ZOG, eller att judar har någon speciell kollektiv agenda, om att ”skydda sin ras”.”

  Jag tror heller inte på det. Jag tror heller inte kvinnor har det, jag tror heller inte muslimer har det. Jag ser islamism, genusfeminism och judisk aktivism som helt separerade från grupperna av människor de hävdar sig representera.

  Jag har inget emot judar, jag gillar inte pk och lär mig mer om pk genom texter på ämnet. Judiska aktivister som Boas däremot tycker jag mer illa om ju mer jag läser om hur de betedde sig. Exempelvis hur de hävdade att ras saknade betydelse, sedan gifte de sig alla inom egna rasen och förespråkade öppet mot att gifta sig mellan raser.

  ”Snarare upplever jag att det är tvärt om. Konservativa rabbiner talar nu mera om ”Silent Holocaust” i USA. De liberala judarna i New York börjar tveka inför omskärelse, de firar jul och naturligtvis så gifter de sig med kristna.”

  Javisst, men det är ju min poäng, samtidigt så förtrycks de av politisk korrekthet som döper om julen och kallar det främlingsfientlighet att vara emot omskärelse. Nyligen hade jag några debatter på en annan blogg med en kille som var jude. Han ansåg omskärelse var bland de absolut viktigaste sakerna för egen del. Han sade t o m att det bara var en ursäkt att misstänkliggöra judar och muslimer. Sedan hänvisade han till FN och Europarådets medborgerliga rättigheter för minoriteter.

  Europarådet är samma tomtar som nu attackerar Italien för att de har krucifixet i skolorna.

  ”I Sverige så är bara 40 procent av de judiska pojkarna omskurna. Vi har också bara ett fåtal judiska skolor, trots att vi har 18 000 judar i Sverige.”

  Jag bryr mig inte ens om gruppen. Att bry sig om hur många judar det finns är ungefär lika relevant som hur många kvinnor det finns. Det relevanta är genustomtar och pk-tomtar dvs aktivisterna för gruppen. Gruppen i sig saknar vanligen kontakt med ”rättsaktivisterna”

  ”I Sverige är etniska argentinska juden Eduardo Grutzky en av de främsta förespråkarna mot omskärelse av pojkar. Han kallar det för barbari. Althusser var Romersk Katolik och så var även Michael Foucault.”

  Jag har aldrig sagt att de var judar. Jag har sagt de var elever till en judisk aktivist som i sin tur hade täta kontakter till Boas som var en ännu värre sådan aktivist. Sedan blev de själva radikala aktivister men de hade fått lära sig dessa saker som universella värden. Foucalt anser det handlar om godhet och ondska där auktoritet är ondska.

  ”Marx som vänstermedia kallar för ”jude” är kanske i sin etnicitet jude, men han är döptes vid sex års ålder.”

  Man måste inte vara jude för att vara judisk aktivist och aktivistgrupperna ville såklart själva inte ha en 100% etnisk representation även om det såklart ser lite illa ut att de är majoriteten av Boas främsta elever i ett land där de totalt är 3% av befolkningen. Om sedan majoriteten av de eleverna gifter sig inom de 3% ser det ännu mer illa ut om man samtidigt själv pratar om kulturmarxismensn etniska universalism.

  ”Det finns många judiska intellektuella jag håller mycket högt.”

  Ja inte minst Einstein, men han var inte aktivist vilket denna teori gör mycket tydligt. De enda personer som räknas som aktivister är de som uppvisade stark identitetskänsla i sitt arbete.

  ”Flera konservativa judar har också vänt sig emot massinvandring från tredje världen och Islam.”

  Ja, precis som Steinlight, men detta stärker ju bara teorin och visar det stämmer att de som förespråkar detta inte gör det från universella värden utan om omsorg av egna etniciteten. (Judiskhet i detta all är inte bara en religion även om man sade det) Bill Maher har också en intressant syn på det hela.

  ”Jag är inte alltid positiv till Israel, men jag menar att Israel möter samma demografiska katastrof som vi gör, i och med en växande Palestinsk minoritet.”

  Israels lösning på det problemet har varit en ökande invandring av judar från övriga världen. Problemet har varit att många av invandrarna haft det berömda självhatet och myndigheterna i Israel vet inte vad de skall göra med antisemitiska judar.

  ”Deras lojalitet till Israel är generellt låg. Jag förstår Israels agerande och jag är rätt säker på att när våra minoritetsgrupper närmar sig de i Israel, kommer vi också adoptera Israelisk tuffa tag.”

  Frågan är vad det kommer att innebära rent praktiskt. Du måste komma ihåg att i Israel är eliten för tuffa tag. Vi däremot har en elit utbildad av deras elit för några generationer sedan som är mot tuffa tag. Det kommer att bli mycket svårare att ändra agendan här än det varit för dem som aldrig i nämnvärd grad varit offer för aktivisterna (alltså de har såklart aktivismens värderingar men det är inte eliten som har de värderingarna – så är det här)

  ”Jag är också rätt säker på att utan ”vita kristna” så kommer Israel upphöra. Då finns det ingen som försvarar dem.”

  Aktivisterna räknade med att USA skulle försvara Israel även efter att det inte längre var ett vitt kristet land. Det är därför många (inte minst Ron Paul) påpekar de republikanska Neokonservativa är mer vänster än han själv. Det är sant. Det var en grupp liberala som ville förespråka USA som världspolis som skapade Neokonservativismen. Och det framgår ju tydligt i Adam Curtis dokumentärer. Inte minst ”the power of nightmares” och tredje delen av ”the trap”

  ”Om det nu finns någon kollektiv judisk agenda (vilket jag inte tror) torde det mest intellektuella vara att skydda västvärlden från att gå under – eftersom judarna då mer eller mindre är körda.”

  Det finns ingen kollektiv judisk agenda det fanns däremot en elitagenda. Aktivister nuförtiden frågar aldrig grupperna de talar för om teorierna de lärt sig stämmer med verkligheten. Kvinnorörelsen vet väldigt lite om kvinnor (de kan inte ens föreställa sig män tar ut lite barnledighet för att kvinnor föredrar det så – när Roberto säger så får feministiska journalister nästan dåndimpen ”nu är jag lite upprörd”) och islamister vill inte tala för muslimer, islamister vill bestämma över muslimer. De vet minsann vad som är bäst.

  ”Anti-semitismen är mycket stor bland icke-västerlänningar. Det finns mycket jag ogillar med judendomen.”

  Det handlar inte om att gilla/ogilla judendomen. Det handlar om de specifika få judar som gav oss pk-ismen och att döma av ren presentation enbart (där de inte bara var extremt stor andel judar utan även kända etniska aktivister) har pk en stor koppling till vad än aktivistisk elit ansåg var bra för egna folket.

  ”Jag förväntar mig att judar i väst på sikt assimileras in i majoritetsbefolkningen, det innebär att de skall konvertera till kristendomen och ha sin lojalitet till västvärlden, inte till Israel eller sin ”judiskhet”.”

  De organisationer som aktivisterna har utövat inflytande över har alla utan undantag regler och lagar som gör det där förbjudet (exempelvis FN skyddade minoriteter 1966 och Europarådet för mänskliga rättigheter är också såklart fyllt av samma åsikter).

  Och konvertera kan de ofta inte göra eftersom det under all fernissa av låtsasreligion är huvudsakligen en etnisk rörelse som skapat lagar att skydda egna etniciteten. Man kan säga att under all fernissa så bevisar en analys gång på gång de ger Taylor rätt.

  ”Nu anser jag förvisso att judar är en del av den västerländska civilisationen och Israel är västs sista utpost i mellanöstern.”

  Frågan är väl i hur hög grad som Israel kan betraktas som en del av ”väst” med tanke på att inga av västs värderingar verkar gälla Israel själva.

  ”Detta är naturligtvis mycket svår fråga. Jag sätter alltid kristendomen (vår västerländska tolkning av den, inte vildarnas tolkning av den) först och över alla andra religioner. Nu blir det svårt här. Ja, Judendomen är en religion och judar är en etnicitet.”

  Judar var en etnicitet. I och med personer som Boas fick man inte säga det längre. Gruppens intressen skyddades genom den allmänna åsikten gruppen inte fanns. Dvs Boas anti-darwinism.

  ”Jag har egentligen inga problem med ”icke-vita” minoriteter – så länge de är villiga och kan assimilera. Frågan är svår – men nej, jag tror inte på någon judisk konspiration.”

  Det är ingen som påstår det funnits någon. Teorin utgår tvärtom från total frånvaro av konspiration. Anledningen vi inte förstår detta är att vi inte har gruppidentiteten ifråga, anledningen vi inte har gruppidentitet är att Adorno och Co lärt oss sådan är patologisk.

  ”De judiska eliterna är lika korrupta och världsfrånvända som de kristna vita eliterna. Däremot så är judarna överrepresenterade i akademin. Inte så konstigt kanske eftersom judar sätter utbildning högt.”

  Det är inte representationen i akademin som är det viktiga. Det är representationen i politiska rörelser.

  Flera av grupperna i akademin sysslade inte med bildning. De var ren politisk aktivism. Läser man exempelvis vad Adorno-kretsen skrev (det var inte bara Adorno det var hans kollegor och elever) så blir det uppenbart på tre sekunder, det fannns ingen bildning. Vad än som var positivt vad sjukligt, vad än som var negativt var friskhetstecken. Det enda Adorno-kresten hade som premiss var allt som hade låg etnocentrisk skala skulle beskrivas som något bra och önskvärt för låg etnocentrisk skala gynnade egna gruppen och det var prio ett för deras ”forskare”

  ”Som jag har sagt så finns det mycket att influeras av från andra kulturer. Men man behöver ingen ”massinvandring” eller mångkultur för att inspireras. Vår kultur är överlägsen, men vi låter oss inspireras av andra – och om man kan eller vill, så skall man ha möjlighet att absorberas i vår kultur.”

  Det jag menade var alltså att vår kultur var överlägsen på vissa saker, andra bättre på andra saker. Vi kan lära oss av dem men vi kan inte försöka bli en del av dem för då blir vi sämre på just de saker vi är bra på och sedan avgör bara antal där vi redan är i underläge.

  ”Islam är en religion/ideologi. Den kan man avsäga sig. Man kan däremot inte avsäga sig sin etnicitet/ras och ”muslimer” är ingen etnicitet eller ras.”

  Många muslimska länder betraktar islam som något man får vid födelsen.

  ”Alltså ställer vi ett krav vid gränsen. För att bo och leva i Europa och på sikt bli en av oss måste du avsäga dig din identitet, ta vår identitet.”

  Det kravet kan vi enligt våra egna regler inte ställa, aktivisterna har nämligen skrivit in både i FNs och Europarådets och femtielva andra organisationer vi anser har hög Ethos att minoriteters identitet är en mänsklig rättighet. Det är tro det eller ej lagen.

  ”Jag ser inte detta som något problem.”

  Det beror nog på att du ser det åsiktsmässigt. Om du betänker att lagen förbjuder det och europadomstolen såväl som FN har rätt att ”fälla” det kanske du ser hur problematiskt det är att vi låtit etniska aktivister skriva våra universella värden i våra internationella överstatliga organ?

  Jag hajade till rejält på detta ämne på en annan blogg där en 60+ politiskt aktiv kvinna berättade hur enligt ”våra politiska värden” definitionen av demokrati såg ut. Hennes motivering var så förutsägbar som den kan bli:

  ”i efterkrigstidens europa var man oroade bla bla, ville se till nazisterna aldrig mer fick makten blabla kom överrens om regler som begränsade demokratin, särskilt högerparter blabla”

  Inte ett ord om hur kommunismen under samma regler begick värre massmord.

  ”Förvisso är det inte så ”multikulturalistiskt” av mig. Sedan kan det ju vara så att folk ljuger och muslimer har ju det här ”lögnkonceptet” som du nämner. Taqiyya eller Kitman, som det nu på ”fint språk” heter.”

  Ja, därmed så är att tvinga dem konvertera ganska omöjligt. Inget hindrar den värsta islamist att låtsas vara ateist. Det är likadant hos Lenins lärjungar. De fick säga de var kapitalister så de kunde nå makten. Spioner skulle inte vara liberala de skulle vara långt ut på högerkanten. Oklanderligt anti-vänster tills de hade en maktposition.

  ”Jag tror också att de flesta muslimer inte har någon ”agenda”. De är ekonomiska flyktingar.”

  Det är klart de flesta muslimer inte har nån agenda, precis som de flesta judar, de flesta kvinnor och de flesta homosexuella inte har nån. Däremot råder ingen som helst tvekan att de aktivister som hävdar sig representera dem har en agenda.

  ”Däremot, måste man acceptera när de flyttar till Europa – i den omfattning som idag och med en ”ideologi” som de sympatiserar med, så är risken stor de ”omvänder” Europa.”

  Det hänger på Europa.

  ”Det är deras barn som är de mest extrema. Som jag har sagt tidigare. Vi kan inte förkasta Islam, om vi inte förkastar muslimer, eftersom muslimer tror på Islam. Då erkänner vi ju att Islam är ”okej” så länge den är på våra villkor.”

  Inte på våra villkor, på vettigare muslimers villkor. Kom ihåg att problemet inte är att muslimer inte tolkar som vi vill. Problemet är att andra muslimer förtrycker de tolkningar som vi anser är att föredra. Problemet är att de vettiga muslimerna inte får tillräckligt mycket skydd och inflytande från de radikala.

  ”Det går inte. Man kan inte säga att någonting är ”Lite” okej eller att det finns någon form av ”snäll” kommunism. Antingen förkastar man kommunism eller så gör man det inte.”

  Javisst men det är en väsentlig skillnad mellan att förkasta kommunism och att förkasta att vara ”rysk” inom de berörda länderna är det en så stark koppling mellan kultur och religion att det knappast går att se var det ena börjar och det andra slutar.

  ”Detta är vänsterpartiets problem. De är post-moderna kommunister, men de vågar inte erkänna för sig själva vad deras ideologi innebär.”

  Postmodernism är i motsatsförhållande till kommunism. Postmodernism enligt Lundaprofessorn Svante Nordin innebär att kommunismen var den stora faktahistorien som gick i kras och därmed drömmen om universella värden (Lyotard). Hädanefter har alla människor sin egen sanning och inga nya försök görs att skapa en överberättelse. Rent praktiskt vara alltså kommunismen vetenskapliga fakta och när den förlorade tappade många tron på konceptet fakta. De vägrade helt enkelt acceptera en sådan verklighet. hellre ansåg de verklighet var ett påhitt.

  ”Islamisterna verkar inte genom terrorism som Jihadister.”

  Jo det gör de men inte förrän de är starka nog. En ”förtryckt” grupp beter sig inte likadant när de har inflytande. När muslimerna når en viss procent av ett lands befolkning ökar nästan alltid våldshandlingarna mot majoriteten. Man kan säga att så snart muslimerna har mer makt så blir de moderata muslimerna närmast alltid överkörda av de våldsamma.

  ”Islamisterna verkar inte på något sätt olagligt. De är froma muslimer, som på demokratisk väg vill omvandla Europa till någon form av Islamistisk republik, eller i alla fall ge fullständiga rättigheter till muslimer, så hela vårt samhälle balkaniseras.”

  En vacker dröm men den är lika orealistisk som utopisk kommunism. Varenda gång fromma islamister gör så tappar de kontrollen till radikala våldsverkare. Islamism leder till våld. Det spelar ingen roll vad de själva säger för när deras lärjungar tar till våld har inte ens de högt uppsatta islamisterna någon som helst kontroll över dem.

  ”Om vi inte släpper in muslimer i västerlandet så har vi löst problemet. Vi behöver inte ens tumma på våra friheter. Våra friheter förutsätter ett någorlunda homogent samhälle.”

  Våra ”friheter” har tyvärr sedan länge motsatsen inskriven. Bla i Europadomstolen, FN och alla internationella organ. Det är sjukt men så är det.

  ”Bra poäng, det kan vara så.”

  Jo, och panikåtgärderna efter andra värlskriget kan du få bekräftade av nuvarande politiskt aktiva människor. ”vi kom överrens om att blabla” ändamålen helgade medlen.

  ”Men det kan också vara så att muslimerna röstar på Islamisterna eftersom de stödjer dem.”

  Muslimerna röstar inte på islamisterna. Muslimerna röstar inte alls. Muslimerna har ingen röst för vi i väst envisas att betrakta islamisterna som organ för muslimer (vad Evin Rubar visade) islamisterna verkar viktiga för muslimer för oss för islamisterna har makt och pengar. Anledningen islamisterna har makt och pengar är inte att muslimer ger dem i kollekten. Anledningen är att de har oljepengar bakom sig. oljepengar som majoriteten av muslimer inte får se en krona av för de används enbart till a) vapen och b) propaganda.

  ”Det är delvis vårt fel. Det är vårt fel att öppnade upp för muslimsk invandring på 1950-talet. Vår ”tolerans” handlar egentligen om att alla skall bli homokramande sekulära DN-läsande tomtar.”

  Vår tolerans har sedan länge handlat om en enda sak. Att vi rädda för nazismen och vana att följa regler som skapades med enda syfte att hindra nazismen. Därav anledningen så många intellektuella grundlurades av kommunismen. För de brydde sig inte om sanning, det enda viktiga var ”hur mycket är ni mot nazismen?” Att ljuga var ok. Detta är anledningen vi inte haft några rättegångar. Var de bara mot nazismen var det ok de stödde diktaturer, massmord och ursäktade sådana.

  ”Våra politiker förnekar problemen och försöker säga att ”omskärelse av pojkar” är någon form av rit, lite som doppet. Det var så Göran Hägglund uttryckte sig.”

  Våra politiker med Göran Persson i spetsen stod för bara några år sedan och gjorde profit på Förintelsen. Allting som berör offergrupper är känskligt och måste viftas bort.

  ”Alla vill profitera på ”Det är synd om mig kortet” så de ges rättigheter att ”pissa” på individuell frihet. Ursäkta språket, men det är sant.”

  Du har helt rätt, det är sant. Men det handlar inte bara om ”det är synd om” kortet. Det handlar mer om ”vi är livrädda för nazismen-kortet” Offerkortet å sin sida blir snarlikt vem som råkade värst ut för nazismen.

  ”Detta är ett kardinal fel. USA tog in ryssar, men inte kommunister. Ryssar och kommunister är inte samma sak, precis som tyskar och nazister. Eller för den delen araber och muslimer. Det är återigen en skillnad på ras/etnicitet/nationalitet och religion/ideologi.”

  Ja just det, men både judar och muslimer tolkar sin religion kulturellt och använder den för att smyga in uppenbart etniska vanor utan egenlig betydelse för tro. Som exempelvis killen jag debatterade med sade ”ingen vet varför omskärelsen är så viktig för judar”

  Jag gissar att samma sak gäller en mängd saker vi attributerar islam. Jag har dokumentären ”Koranen” från National Geographic hemma och flera av de påstått religiösa tolkningarna sågas helt som rent etniska och då är det alltså inte vita som gör sågningarna det är personer som själva tillhör berörd etnicitet och såg sekularism som ett sätt att slippa de värsta kulturella ovanorna som smygs in i Koranen.
  Exempelvis slöjdebatten är inte religiös.

  ”Jag vill inte stänga gränserna för dem som är villiga och kan assimileras. Att behålla sin muslimska tro är att behålla sin ideologi/religion – och gör de detta kan de aldrig assimileras.”

  Det finns ingen enskild muslimsk tro, det finns tusentals muslimska tror/tolkningar. Problemet är de som har oljepengarna bakom sig.

  ”Ska vi fortsätta som nu? Ta emot miljoner av muslimer och säga åt dem att vara ”snälla” (vilket de mer vettiga Europiska länderna gör nu) eller skall vi stänga gränserna för alla icke-vita.”

  Även om vi stänger gränsen så kommer vi inte att deportera folk. Alltså är frågan vad vi lär gruppen som redan bor här, föddes här och som pga flumskolan nu blir mer och mer västfientlig. Det är vad de själva sade i Dispatches. Det var engelska skolan som lärde dem bli radikala västfientliga Shariadårar. Inte deras föräldrar.

  Belgiska journalistkvinnan Hind Fraihi (Marockanskt påbrå författare till ”Undercover i little morocco”) har påpekat samma sak. Hon gick undercover och låtsades vara sociolog som studerade radikal islam, hon spelade på sitt ursprung och kunde sålunda dokumentera Jihad-rörelsen i Belgien som av sina föräldrar kallas ”lost generation”

  Man kan säga att västfientliga hyperkonservativa islamister med jihad på hjärnan är arabiska samhällets motsvarighet till 60-talets hippierörelse. Fast istället för att lyssna på Dylan så lyssnar de på arabiska satellitsändningar.

  ”Om vi inte hade den här massinvandringen från början skulle vi inte sitta i den här sitsen.”

  Pga feminismen måste vi ha den här massinvandringen. Våra kvinnor föder för få barn. En pk-ideologi föder en annan.

  ”Nationer behöver skydda sina gränser och en civilisation av nationer måste ibland samarbeta för att skydda sina gränser.”

  Jovisst, men ”powers that be” beslutade det var viktigare att se till nazismen inte fick inflytande i Europa igen än att skydda de gränserna.

  ”Vi behöver inte ”flyktingar” i Europa eller de här ekonomiska flyktingarna. Jag är så tolerant så jag säger att de kan komma om de kan och vill assimileras.”

  Det är inte ”tolerant” inte enligt ”våra” värderingar och med våra menar jag inte mina. Jag menar att aktivisternas egna värderingar (som hade tydlig judisk överrepresnetation) sedan länge är inskrivna som universella värderingar i vårt eget medvetande. Vi ser det som God/Ond. Mänskliga rättigheterna är goda. Allt annat är ondska. Jag har påpekat detta tidigare. PK skriver om alla konflikter till etiska värden rätt/fel god/ond. PK förkastar hela diskussionen om fakta.

  ”Flyktingar tycker jag inte vi skall ta emot. Vi skall ha dem i läger utanför EU, och sedan kan vi göra undantag ibland.”

  Flyktingar är inget problem för oss, vi tar emot väldigt få flyktningar och den lilla mängden kan vi fortsätta med – det har vi råd med. De flesta som vi tar emot gör vi på humanitära grunder. Observera igen att man skrivit om den multikulturella politiska och ursprungligen etniska ideologin till för oss universella värden vi har mycket svårt att säga emot.

  Vem vill vara emot ”humanitära värden”? Ingen hög politiker iaf och privata näringsidkare som var det skulle antingen sparkas eller så skulle deras företag bojkottas. Media skall vi inte tala om.

  ”Koranen och Sunnah är muslimernas budskap. Sedan finns det kulturella och politiska tolkningar. Men det är precis som kommunismen, alla läser Marx lite olika. Det är fortfarande kommunism, även det är Leninism eller Maoism.”

  De som vill läsa Marx som godnattsaga eller filosofisk spekulation får göra det för mig. Problemet är de som läser Marx som en politisk SANNING. Det är likdant med Sagan om Ringen som Med Koranen. Berättelsen i sig är helt irrelevant, det är tolkningarna som är farliga.

  ”Golda Meier ville naturligtvis inte rädda väst. Hon vill rädda Israel från arabisk och muslimsk aggression. Jag förstår henne. Jag hoppas också hon förstår mig när jag blir evig kung i Sverige, gör Sverige till en teokrati där jag har tolkningsföreträde och sedan tar tillbaka det heliga landet från judarna i ett korståg i ”Kingdom of Heaven style”.”

  Hahaha! Gillar du också den filmen?

  ”Jerusalem är kristet och så skall det förbli. 😉 . Golda Meier tycker jag inte alls är som Boas.”

  Hon är inte alls som Boas men hon motiveras av samma sak som Boas vilket innebär att deras ideer kan vara lika skadliga för oss som gynnsamma för den enda grupp de själva bryr sig om.

  ”Death of the West är skriven av Pat Buchanon och Cultue of Critque är skriven av Kevin B Macdonald. Jag har läst en artikel av honom. Vi är väldigt frispråkigt radikala här på Tanjas blogg.”

  Nazisterna brände böcker, Kommunisterna censurerade böcker och skrev in Stalin som uppfinnare av allting vilket gjorde dem värdelösa. Om vi talar om läsning av texter i sig som radikalt beteende så skulle jag använda rädslan för nazismen som exempel på varför vi inte skall bete oss som dem gällande just texter.

  ”Vi har börjat tala om ras och judisk dominans i akademin.”

  Att vi använder ras istället för etnicitet är ungefär som att använda städare istället för lokalvårdare. Diskussioner om raser pågår överallt, det är bara det att finfolk kallar det ”etnisk minoritet” för de vill inbilla andra och sig själva de pratar om nåt annat. Self-deception är ständigt återkommande tema hos Macdonald.

  ”Och jag har börjat försvara kristen fundamentalism. Nu är vi verkligen ute i den intellektuella periferin. Hehehe.”

  Det är ju inte religiös kristen fundamentalism ens, det är en fundamentalism som utgår från kristenhet som en metafor för västkultur. Men visst kan det för helt oinsatta människor se illa ut. Jag tror dock att oinsatta människor inte besöker Tanjas blogg.

  ”Ja, det finns ett asiatiskt B-lag. I USA räknas indier, araber och gud vet vad in som ”Asiater”. Men det är östasiaterna från nordöstra Asien (Kina, Japan, Korea osv.) som har ett högre IQ och lyckas väl i USA.”

  Ja och asiater är vad vi kallar östasiater.

  ”Det skall också noteras att USA faktiskt ställer litet krav på invandrare och premierar högskoleutbildade invandrare. Vårt genomsnittliga IQ sjunker, vilket kan bero på en dålig skola. Allt är naturligtvis inte genetiskt betingat.”

  Nej det beror på ju bäggedera. Sämre grundmaterial och sämre skola och sämre förutsättningar. I USA kan man samlas kring amerikansk stolthet, i Sverige kan man inte samlas kring svensk stolthet för svenskar har en idoelogi som bottnar sig i att vara livrädda för nazismen i efterkrigstidns Europa.

  ”Där kan man kritisera Taylor, men Taylor erkänner ju också det i den här diskussionen mellan honom och Wise. Wise ogillar nog nordöstra asiater lika mycket som vita – eftersom de av någon anledning lyckas bättre än resten av världen.”

  Javisst, och som bonus ogillar han dem för att de är familjeorienterade, ofta katolska, etnocentriska och gifter sig inom egna gruppen. Läste du om undersökningen om kombinationen vit man asiatisk kvinna förresten? Det visade sig nämligen att asiatiska kvinnor föredrar asiatiska män, är neutrala till vita män men starkt diskriminerande mot svarta och hispanics.

  ”Wise ser det ”underbara” i misslyckande civilisationer. Detta är ju inget konstigt, han är ju socialister som du skriver. Detta förstår jag inte, hur vänstern kan höja mediokra eller värdelösa civilisationer.”

  Jag skall försöka mig på en förklaring.

  Den nya vänstern hyllar misslyckande eftersom Psykoanalysen och Adorno gjorde de tolkningar de gjorde och dessa tolkningar har sedan översatts till universella värden centrala för den godhet som är vänsterns identitet. Det är ju de momenten jag läste Macdonald för. Inte för att jag någonsin brytt mig om hur många judar som bor i Sverige utan för att jag ville läsa beskrivningarna om hur Adorno och Co kom fram till sin sk ”vetenskap”

  ”Där ljuger Wise. IQ kan bara öka till runt 15 procent har jag läst.”

  Inte förvånande, Wise pratar vanligen en massa men just det där partiet skippade han snabbt förbi.

  ”Men mycket av de svartas lycka beror på kvotering.”

  Förutsatt såklart att vi igen är etnocentriska och bedömer svart lycka utifrån våra egna värderingar och jämförelser. En logisk effekt av att de som förespråkar svart jämlikhet själva inte är svarta men väl socialister. De menar alltså att om Svarta jämfört med vita inte har lika mycket av det som vita prioriterar är de förtryckta.

  Sådana saker som vi däremot vet svarta prioriterar men som vi inte gillar (Posing, machismo etc) har vi bluffvetenskap som beskriver som dåliga saker. De är alltså inte dåliga för att de är ”dåliga” de är dåliga för att de leder till obalans maktmässigt. Lustigt nog precis samma argument som genustomtarna har. Det spelar ingen roll om kvinnorna blir mer olyckliga, vi SKALL ha rättvisa (med rättvisa menas såklart jämförelse av de bägge grupperna på basis av en egenskap som förtryckargruppen prioriterar)

  ”Det är egentligen rätt hemskt, att vara svart och veta att risken är stor att man inte kanske kan tävla med vita och asiater. Hemskt är det.”

  Det är väl lika hemskt att vara vit och satsa på en karriär som basketspelare eller boxare isf? Det betyder inte att du inte kan bli ruggigt bra och tjäna så du klarar dig, det betyder att du inte kommer att bli bäst i världen. Något de allra flesta tvingas stå ut med.

  Svarta dominerar musikbranschen, stora delar av elitidrotten och i allt högre grad även filmbranschen. Svarta har i samtliga mätningar högre självkänsla än vita. Presidenten är svart, det fanns sedan länge svarta personer i högsta ledningen.

  Det som får svarta att må dåligt är egentligen personer som Wise som hela tiden hävdar de svarta måste mäta sig med vita inte på de saker svarta är bra på eller gillar utan vi skall låtsas de är lika bra på allting (för det säger ideologin, behöver aldrig bevisats praktiskt) så de svarta mår dåligt över att förlora i saker de inte ens själva prioriterar.

  Så skapar man nämligen ett proletariat.

  Det är likadant med genustramset (vi måste ju se till att knyta ihop detta inlägg till vad bloggen handlar om eller hur). Genuseliten får män att må dåligt för att de inte kommunicerar som om de vore superexemplar av kvinnor och kvinnor att må dåligt för att de inte konkurrerar som om de vore män på styrelsenivå.

  Ideologin säger alla är lika, så fort vi jämför dem får vi ett resultat som visar motsatsen. Ideologin säger detta alltid förklaras genom förtryck – för man får inte säga emot ideologi som säger alla är lika. Rent vetenskapligt är Wises förklaring förtryckta minoriteter en ad-hoc förklaring. De måste ju vara förtryckta för man får inte säga de är olika.

  Varför får man inte säga de är olika då? Jo i efterkrigstidens europa blablabla… Dessa påståenden är inte på något sätt grundade i någonting som liknar fakta men ändå skall det föreställa radikalt att säga eler läsa emot dem.

  Det finns en enda förteelse som gör det radikalt att säga emot saker som inte är fakta. Nämligen religion.

 127. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Min ”boklånga” text som svar till dig hamnade i spammen. Vet inte varför vi får se om den dyker upp.

 128. Dogdylan skriver:

  Erik

  Jo, jag vet att du kopplar ihop judisk etnisk aktivism med mångkulturpropaganda. Jag håller med om att många av de här aktivisterna var judar och jag håller med om att tanken var att ”skydda” den etniska gruppen judar, från tidigare Europeiskt ”förtryck”. Muslimerna har en viss respekt för minoriteter, de har rätt att leva i Dhimmitude. Europa har inte samma syn, där skulle de ”otrogna” konvertera. Väldigt många judar har konverterat till kristendomen för ekonomiska och sociala orsaker. Min poäng är naturligtvis inte att ”nazismen” var den utlösande faktorn, även om jag tror det. Men teorierna kommer naturligtvis från 1800-talet och jag antar att det var då ”ras” blev ett vedertaget koncept. Judarna har som sagt alltid varit förföljda i Europa. Alltså många judiska intellektuella har varit liberaler, i alla fall till en början. I USA fick många judar en fristad. Meningen med USA var naturligtvis att det skulle vara en kristen nation och enda fram till 1950-talet så hade USA en mycket sträng invandringspolitik.

  Som du skriver så tror jag också att den här ”judiska agendan” är borta.. Min tes är fortfarande den att Marxisterna ligger till grund till mångkultur, men att sedan många judar har adopterat den. Det finns också många judiska intellektuella liberaler, som har varit positiva till globalism och internationalism. Grundiden till massinvandringen, globalism, internationalism, mångkultur osv. är nog inte en judisk elit från början. De har bara varit med och utvecklat den. De är överrepresenterade i rörelsen, men det kan också bero på att judar generellt är överrepresenterade i akademin.

  Den här ”judiska” dubbelstandarden gillar jag inte. Alla har en dubbelstandard. Framförallt dem som står till vänster i politiken. Men visst ligger det någonting i du säger. I vilket fall (precis som du påtalar) så verkar det ju som om saker och ting håller på att vända. Jag antar att många av de här ”Sionisterna” inser att utan kristna västvärlden, så är det adjö med Israel. Kristna har också en förkärlek för kristna. Livets ord (som är en mycket större kyrka i USA) anser att när alla judar är samlade i Israel så kommer Messias. De bryr sig inte nämnvärt om judarna – mer än att de vill få dem att samlas i Israel.

  I Israel gick frågan om omskärelse upp till högsta domstolen. Även om Israels policy generellt är mycket sionistisk, så finns det en hel del judar (framför allt socialisterna) som inte alls är etniska nationalister så som Libermann. Det ser inte så bra ut för Israel just nu, och Israel har inte många beskyddare i Europa längre. Det ser helt enkelt inte bra ut på Europisk television. Sedan har också en majoritet av medierna en anti-israelisk agenda. Detta gäller även för judar. DN brukar ju bli anklagade för att vara en ”sionistisk” tidning, men förutom kanske Wolodarski, så verkar hållningen generellt vara kritisk till Israel.

  Det är mycket intressant är att du säger att ”religion” egentligen handlar om etniska intressen. Det håller jag delvis med om. Islam är en arabisk religion som har institutionaliserats i ”Icke-arabiska” länder. Å andra sidan är kristendomen från Mellanöstern. Men vi (precis som andra) har gjort religionen till vår och satt prägel på den. Jag måste hålla med om ”Judendomen” är en etnicitet likväl som en religion. Sedan verkar den ”Judiska diasporan” bestå. Trots allt verkar inte Israel vara så tilldragande för de flesta judar.

  Min åsikt är att Islam (även om det finns olika ”tolkningar”) så är det Islam i sig själv som är problemet. Min åsikt är klar. Islam är ett hot mot västvärlden. Men inte det största hotet. Det största hotet mot västvärlden är västerlänningarna själva. Vi är ignoranta till verkligheten och lever i någon form av hybris – där våra eliter kör över oss, utan att vi reflekterar över det. Vi har förlorat vår självkänsla. Jag har skrivit detta många gånger. I USA så har man glömt bort konstitutionen – och givit staten mer makt. Staten agenda är att växa. Både konservativa och ”liberaler” i USA utökar staten och kör över konstitutionen, samtidigt som gränserna mot Mexico är vidöppna. Liberalerna vill ha gränserna öppna på grund av humanitära skäl och de konservativa vill ha gränserna öppna på grund av ekonomiska skäl. Det verkar ju vara någon allmän hållning om en tro på ett ”världs medborgarskap”. Jag antar att vi kan se fram emot ett Brasilien. En rik elit bestående av vita, judar och östasiater, sedan ”färgade”, indier och araber i mitten och svarta längst nere. Vad som är intressant är när välfärdsstaten faller i USA och i Europa.

  Tillslut får nog även USA kåkstäder. Jag undrar dock hur fenomenet kåkstäder skulle te sig i Sverige. Jag antar att vi kommer få stora husvagnsparker som i USA. Men som sagt, nu finns det ju pengar och så länge du har en normal inkomst (vilket i alla fall de flesta svenskarna har) så behöver de ju inte nämnvärt bry sig och de konsumerar heller inte välfärdstjänster i någon större utsträckning.

  Till svarta

  Alltså vi värderar ju ”intellektualism” högre än sportpresstationer, så då blir det ju ett moraliskt dilemma om vissa etniska grupper inte kan klara sig i ”moderna högteknologiska samhällen”. Alla svarta kan inte bli basketproffs. Jag har en tes att kolonialismen förstörde stamsystemen i Afrika, och vita tog rollen som auktoritet. När vita lämnade Afrika så föll kontinenten i fattigdom och konflikt. I USA så hade vi slaveriet, sedan stark religiositet och ett samhälle där det fanns gott om jobb som inte krävde större kunskap. Men i det moderna högkapitalistiska USA kunde svarta inte längre klara sig. Idag konkurrerar de med latinos om arbeten. Medan latinos sakta tar steg upp på klass stegen blir afroamerikanerna kvar. Det är således inte konstigt att svarta skolor i USA inte fungerar. Om det är svårt för vita att klara sig i det högteknologiska individualistiska väst, torde det vara ännu svårare för svarta. Detta har man försökt lösa genom kvotering, men detta om någonting väcker ju aggression oss Latinos och vita. Latinos har inte alls samma ”solidaritet” med svarta som vita har. Så jag undrar hur det kommer bli i framtiden.

 129. Lennart W skriver:

  Erik, kan du beskriva en situation där du anser att det är värt att tala med en muslim, t.ex. om hans inställning till islamism?

 130. Erik skriver:

  Lennart W:

  Det är såklart av uppenbara skäl alltid värt att prata med andra människor om olika saker oavsett vilken grupp de tillhör men det är en stor skillnad på det och på vetenskapligt reliabla data (fakta) För att det rent vetenskapligt skall vara värt att prata med en muslim om inställningen till islamism måste det sålunda finnas någon möjlighet att bedöma dennes beteendeintegritet. Formeln för detta är O = H

  Dvs Ord = Handling. Ju längre tid vi har en person omkring oss ju viktigare blir dennes beteendeintegritet. Samma sak inträffar om personen ifråga har hög rang. När en person som har hög rang och skall vara omkring oss en längre tid har låg beteendeintegritet är det vanligen den person vi kallar en dålig chef. Rangmässigt ligger fakta över åsikter så beteendeintegriteten är inte särskilt hög så länge det är en persons åsikter det handlar om, skall de åsikterna bli fakta blir den genast mycket viktigare.

  Dvs om allt det handlade om var olika åsikter så skulle enbart denna text vara av betydelse och min beteendeintegritet knappt bedömas alls, skulle fakta få en roll så skulle det vara relevant att läsa vad jag skrivit tidigare för att se hur konsekvent jag varit där. Särskilt djupet är isåfall viktigt (då sådant är svårast att fejka). Detta skiljer sig inte oavsett om man pratar med muslimer, feminister eller arbetare på fackförbund.

  Skall man bedöma det resultatmässigt är den optimala situationen att den som frågar är en ung (gärna mörkhyad) kvinna. Det var så Evin Rubar gjorde dokument inifrån, det var så belgiske journalisten Hind Fraihi gjorde när hon skrev boken ”Undercover in little Morocco” En annan situation är att som i fallet Ed Husain av muslimerna själva uppfattas som islamist. Ytterligare en faktor är förståss tiden som spenderas. Fakta kräver djup – djup kräver tid.

 131. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Jo, jag vet att du kopplar ihop judisk etnisk aktivism med mångkulturpropaganda. Jag håller med om att många av de här aktivisterna var judar och jag håller med om att tanken var att ”skydda” den etniska gruppen judar, från tidigare Europeiskt ”förtryck”.”

  Jag kopplar definitivt ihop den etniska aktivismen med mångkulturpropagandan ja men observera att aktivisterna inte behöver tillhöra gruppen aktivismen gynnar. Tvärtom tjänar man på att ha utomstående affischnamn. Om bara kvinnor var radikalfeminister skulle den verka vara en egoiströrelse. Om bara asiater protesterade vietnamkriget skulle det framstå som antiamerikanskt.

  ”Muslimerna har en viss respekt för minoriteter, de har rätt att leva i Dhimmitude.”

  Hur mycket respekt nu Dhimmi har, det kan diskuteras om vad de har ens kan kallas respekt.

  ”Europa har inte samma syn, där skulle de ”otrogna” konvertera.”

  Jo det var ju en av de största förändringarna som skedde i Romarriket, först kulturaliserades Europa av Rom, sedan kristnades romarriket i ett stort inbördeskrig. Ingen borde ha bättre koll på detta än vi i Skandinavien som var en av de sista plättarna att hålla ut. Asterix-serierna ger en falsk historia. Det var inte Gallien som höll ut mot romarna längst, det var faktiskt Sverige.

  ”Väldigt många judar har konverterat till kristendomen för ekonomiska och sociala orsaker.”

  Jovisst, men judendom handlar (som avslöjas av praktik) främst om kultur och etnicitet. Anledningen man började prata om det som religion är att religion anses vara socialt acceptabelt att separera.

  ”Min poäng är naturligtvis inte att ”nazismen” var den utlösande faktorn, även om jag tror det. Men teorierna kommer naturligtvis från 1800-talet och jag antar att det var då ”ras” blev ett vedertaget koncept.”

  Jag vet inte när teorierna uppkom men jag betvivlar starkt att ras i sig skulle behöva bli ett vedertaget koncept i nån sorts offentlighet för att räknas. Inget folkslag på jorden har någonsin historiskt haft en positiv inställning till ”andra” Utom vita och då endast i vissa länder och då endast efter massiv politisk propaganda.

  ”Judarna har som sagt alltid varit förföljda i Europa.”

  Alla folkslag har alltid varit förföljda eller förtryckare på andra platser än sina hemländer. Hade vi levt för några hundra år sedan och kommit på den eminenta iden att flytta från Skandinavien till Japan hade det inte varit någon skillnad till det bättre. Snarare tvärtom.

  ”Alltså många judiska intellektuella har varit liberaler, i alla fall till en början. I USA fick många judar en fristad.”

  Vad hjälpte det? Det var ändå USA som fick skurkrollen, Sovjet fick hjälterollen. Sovjet var den stora förhoppningen aktivisterna hade länge och väl. De kallades ”radical intellectuals” det radikala var dock inget empiriskt, det var deras sovjetkärlek.

  ”Meningen med USA var naturligtvis att det skulle vara en kristen nation och enda fram till 1950-talet så hade USA en mycket sträng invandringspolitik.”

  Det var faktiskt inte förrän 1965 som aktivisterna lyckades ändra USAs invandringspolitik. Vad de framför allt ville ha var då ökad ickeeuropeisk invandring och ändring av USAs demografiska sammansättning. Innan dess hade USA kvoterad invandring som behöll demografin hjälpligt (ofta fylldes inte alla kvoter)

  ”Som du skriver så tror jag också att den här ”judiska agendan” är borta.. Min tes är fortfarande den att Marxisterna ligger till grund till mångkultur, men att sedan många judar har adopterat den.”

  Agendan i sig är inte borta, det som ändrats är att man ser på agendan i sig som ”universell” idag. Sedan så var ju marxismen i USA dominerad av just judar. Exempelvis en av de kommunistiska studentföreningarna hade en närmast parodisk situation. Man utgav sig för att vara på nationell nivå, alla talare var utan undantag judar och dessutom enbart från kretsen New York-intellektuella.

  ”Det finns också många judiska intellektuella liberaler, som har varit positiva till globalism och internationalism.”

  Är inte globalism och internationalism bara nya unversaliserade ord för samma gamla agenda? Hela poängen har väl alltid varit att USA skulle ”ta ansvar” för resten av världen såsnart marxismen brakade ihop. Det verkar ju vara hela poängen med neokonservatismen iaf enligt dokumentären ”Power of nightmares”

  ”Grundiden till massinvandringen, globalism, internationalism, mångkultur osv. är nog inte en judisk elit från början. De har bara varit med och utvecklat den. De är överrepresenterade i rörelsen, men det kan också bero på att judar generellt är överrepresenterade i akademin.”

  Aktivisterna har inte bara varit med och utvecklat den. De hade huvudrollerna. Det var dessutom extremt hierarkiska organisationer. Högst upp fanns mästaren, sedan kom dennes lärjungar. Lärjungarna fick bara säga vad mästaren godkänt och det finns gott om exempel på uteslutningar på basis av personliga konflikter.

  ”Den här ”judiska” dubbelstandarden gillar jag inte. Alla har en dubbelstandard. Framförallt dem som står till vänster i politiken. Men visst ligger det någonting i du säger.”

  Just vänster/högerskalan har jag allt svårare att se som grunden för händelserna. Som sagt det var ju de extremt vänsterradikala intellektuella som sedan samlades och skapade högerideologin neokonservatism det är ju i sin tur pga neokonservativas vänsterinfluenser som personer som Ron Paul (som är strikt höger) skiljer sig så enormt i politiska åsikter.

  ”I vilket fall (precis som du påtalar) så verkar det ju som om saker och ting håller på att vända.”

  Saker håller på att vända i USA, inte här i Europa.

  ”Jag antar att många av de här ”Sionisterna” inser att utan kristna västvärlden, så är det adjö med Israel.”

  Agendan ifråga berör folkgruppen, inte landet Israel. Europa var inte kristet från början tvärtom, det var ju pga förföljelser som kristna flydde till USA.

  ”Kristna har också en förkärlek för kristna. Livets ord (som är en mycket större kyrka i USA) anser att när alla judar är samlade i Israel så kommer Messias. De bryr sig inte nämnvärt om judarna – mer än att de vill få dem att samlas i Israel.”

  Jo jag tror jag hörde något om det där i Bill Mahers ”Religolous” tydligen kunde Messias väcka döda men inte sparka in låsta dörrar eller hoppa över murar. Det är ju så med sagor, om berättelsens Gandalf kan lösa allting med magi blir det inte lika spännande, det är bara vissa saker magin får funka på.

  ”I Israel gick frågan om omskärelse upp till högsta domstolen. Även om Israels policy generellt är mycket sionistisk, så finns det en hel del judar (framför allt socialisterna) som inte alls är etniska nationalister så som Libermann.”

  Att de hade diskuterat det i HD visste jag inte. Grejen med etnisk nationalism är att det märks inte hur rasistiska människor som bara bor med egna rasen är. Det är lite tydligare när de är 2% av landets befolkning och en stor del bara gifter sig inom de 2% och då pratar jag till stor del om vänster/socialister som själva gärna diskuterar individuella värden bara de själva inte måste leva efter dem.

  ”Det ser inte så bra ut för Israel just nu, och Israel har inte många beskyddare i Europa längre.”

  Det ändrar inte fakta. Aktivisternas taktik i Europa förhindrade inte förintelsen och deras taktik förhindrade heller inte massmorden på judar i forna Sovjet. Det visar inte de inte påverkade, det visar vad de gjorde inte funkade.

  ”Det ser helt enkelt inte bra ut på Europisk television. Sedan har också en majoritet av medierna en anti-israelisk agenda. Detta gäller även för judar.”

  Massmediers publik är inte maktens rum, massmediers publik är folket. Varför aktivisterna menar det gynnar egna etniciteten att massmedier är Israelkritiska vet bara de själva men en möjlighet är ju att det ger dem möjlighet att anklaga andra för antisemitism och placerar dem i den offerroll som enligt Boas och Co:s universitetsdogma i sin tur ger tolkningsföreträde.

  ”DN brukar ju bli anklagade för att vara en ”sionistisk” tidning, men förutom kanske Wolodarski, så verkar hållningen generellt vara kritisk till Israel.”

  Javisst men det är ju också så under kulturmarxism att man tjänar på att ses som offer. Det här är ett ständigt återkommande tema hos Macdonald, hur aktivisterna vill styra bilden av etniciteten som offer. Hur deras önskan att ändra invandringslagarna i USA idag handlar om att det nu kommer grupper som ser judarna som rika och högutbildade, inte offer för förintelsen (som är en jätteindustri att bevara som bild medan nutida empirisk beskrivning attackeras eller förlöjligas)

  ”Det är mycket intressant är att du säger att ”religion” egentligen handlar om etniska intressen. Det håller jag delvis med om. Islam är en arabisk religion som har institutionaliserats i ”Icke-arabiska” länder. Å andra sidan är kristendomen från Mellanöstern.”

  Jag såg en islam-positiv dokumentär. Enligt den så var islam när det kom precis allting som de traditionella arabiska kulturerna inte var. Islam gjorde hela regionen rik, välmående och uppmuntrade till vetenskapligt kunnande. Det kan lätt argumenteras att nutida islam(ism) i allt högre grad är en ursäkt att återgå till arabisk traditionalism och sålunda är en sorts anti-islam.

  ”Men vi (precis som andra) har gjort religionen till vår och satt prägel på den. Jag måste hålla med om ”Judendomen” är en etnicitet likväl som en religion. Sedan verkar den ”Judiska diasporan” bestå. Trots allt verkar inte Israel vara så tilldragande för de flesta judar.”

  Israel är inte hälften så viktigt som det framställs för agendan. Kom ihåg att Israel inte ens existerade på den tid då flera av förgrundsfigurerna för aktivismen levde. Mångkulturella teorier kom alltså inte pga andra världskriget utan långt före. Andra världskriget däremot hade effekten att avskaffa sunda förnuftet i hanteringen av dessa teorier.

  ”Min åsikt är att Islam (även om det finns olika ”tolkningar”) så är det Islam i sig själv som är problemet. Min åsikt är klar. Islam är ett hot mot västvärlden. Men inte det största hotet. Det största hotet mot västvärlden är västerlänningarna själva.”

  Som jag påtalade ovan kan det lätt argumenteras att dagens islamism inte bara är ett hot mot västvärlden utan också ett hot mot själva islam och dess värderingar som i allt högre grad trängs undan med arabiska traditionalisters våldshot och våldshandlingar.

  ”Vi är ignoranta till verkligheten och lever i någon form av hybris – där våra eliter kör över oss, utan att vi reflekterar över det. Vi har förlorat vår självkänsla.”

  Javisst, men som sagt där har du ju poängen med mitt japanska exempel också. Enligt Adorno och Co så var nazism dvs antisemitism dvs rasism kopplad till hög etnocentrism. Det är även en mängd andra positiva egenskaper som är kopplade till hög etnocentrism, det syns tydligt i Adornos skrifter. Han och hans förtrogna väljer dock konsekvent att beskriva alla positiva effekter kopplade till etnocentrism som negativa saker.

  Så det budskap vi fått är att det är viktigare för oss att bekämpa rasism (dvs etnocentrism dvs nazism) än de positiva egenskaper som är direkt kopplade till E-skalan. Våra politiker kastar glatt bort positiva saker bara de kan tillfredställa kritiken mot E-skalan som aktivisterna skapade.

  ”Jag har skrivit detta många gånger. I USA så har man glömt bort konstitutionen – och givit staten mer makt. Staten agenda är att växa. Både konservativa och ”liberaler” i USA utökar staten och kör över konstitutionen, samtidigt som gränserna mot Mexico är vidöppna.”

  Att släppa in fler mexikaner blir med Adornos tolkning bokstavligen ett sätt att tvinga bort etnocentriska tendenser. Det är samma metod som man använt i England. Man gör det helt enkelt fysiskt omöjligt att ha en annan åsikt. Självkänslan sjunker såklart när alla de positiva saker som är kopplade till etnocentrism också sjunker. Så länge detta sker hos fiendefolk har dock forskarna ifråga inget problem med detta. De har dock aldrig förespråkat det för egna gruppen, tvärtom har de anklagat alla som påpekar det finns en sådan grupp för rasism.

  ”Liberalerna vill ha gränserna öppna på grund av humanitära skäl och de konservativa vill ha gränserna öppna på grund av ekonomiska skäl. Det verkar ju vara någon allmän hållning om en tro på ett ”världs medborgarskap”.”

  Ja och det är ju här som empirin gällande Macdonald blir så slående. Hur det fantastiskt nog alltid slutar med att universella värden i människorätt är exakt de åsikter aktivisterna själva ensamma hade med motiveringen att skydda egna rasen. Och det från samma personer som förbjöd begreppet ras för att dölja detta.

  ”Jag antar att vi kan se fram emot ett Brasilien. En rik elit bestående av vita, judar och östasiater, sedan ”färgade”, indier och araber i mitten och svarta längst nere. Vad som är intressant är när välfärdsstaten faller i USA och i Europa.”

  Nej vi får inte ett Brasilien för där finns ingen kulturterrorism av de grupper du nämner. Snarare så tror jag de rika minoriteterna där har enormt mycket högre etnocentrism än majoriteten här.

  ”Tillslut får nog även USA kåkstäder. Jag undrar dock hur fenomenet kåkstäder skulle te sig i Sverige. Jag antar att vi kommer få stora husvagnsparker som i USA.”

  Nja, USA har visserligen kulturterrorismen ifråga precis som Europa men USA har också en obruten tradition av individuella värden som gör att effekterna blir betydligt mindre allvarliga där än här.

  ”Men som sagt, nu finns det ju pengar och så länge du har en normal inkomst (vilket i alla fall de flesta svenskarna har) så behöver de ju inte nämnvärt bry sig och de konsumerar heller inte välfärdstjänster i någon större utsträckning.”

  Om man tror att personer inte behöver bry sig för att de har pengar hur förklarar man då att storstjärnor som Heath Ledger begår självmord? Den där övertron på pengar är ju i sig rena spegeln av marxismens värdering av Produktion som det viktiga den som genustokar tagit efter fast marx pratade om klasser och feministerna om kön. Genustokar och marxister har gemensamt de ignorerar människans behov.

  ”Till svarta Alltså vi värderar ju ”intellektualism” högre än sportpresstationer, så då blir det ju ett moraliskt dilemma om vissa etniska grupper inte kan klara sig i ”moderna högteknologiska samhällen”.”

  Nej vi värderar inte intellektualism högre än sportprestationer. Vi bara inbillar oss att vi gör det. Kognitiv dissonans. Moraliskt dilemma är en bra beskrivning på situationen. Vi säger vi värderar intellektuella högre men GÖR (VÄLJER) det inte.
  När sedan sådana här problem dyker upp blir det ännu viktigare att låtsas se det som ett problem.

  ”Alla svarta kan inte bli basketproffs.”

  Just det och alla vita kan inte bli professorer eller författare. Så vad får alla andra vita göra?

  ”Jag har en tes att kolonialismen förstörde stamsystemen i Afrika, och vita tog rollen som auktoritet. När vita lämnade Afrika så föll kontinenten i fattigdom och konflikt.”

  Vita skulle jag säga har aldrig lämnat Afrika, det som orsakade fattigdom och konflikt var snarare frihetskrigen i sig. Då vill jag också påpeka att frihetskrig avskaffar inte kontakterna med vita, de privatiserar dem. Guerillan behöver vapen och annat, västvärldens kvinnor behöver diamanter. Inbördeskrig utbryter såklart om kontrollen över diamanterna. Vita är såklart inblandade i dessa inbördeskrig, ofta på bägge sidor.

  ”I USA så hade vi slaveriet, sedan stark religiositet och ett samhälle där det fanns gott om jobb som inte krävde större kunskap.”

  Det var inte USA som hade slaveriet, det var Afrika som hade slaveriet. Ingen blev slav av att komma till USA de var alla slavar innan de satt sin fot där och hade varit slavar även om de inte tagits till USA. Slavhandel var en av de allra viktigaste delarna för afrikanska ekonomin. De rikaste imperierna i Afrika levde alla av att sälja guld och slavar. Anledningen vi inte pratar om detta är att Boas personligen ansåg att om svarta förslavade svarta så hade vita ingen rätt att klaga.

  ”Men i det moderna högkapitalistiska USA kunde svarta inte längre klara sig.”

  Hur bra klarade de sig i Afrika? Inte minst efter att vita kom dit och på flera platser förbjöd slaveriet. En ständigt återkommande faktor i kulturmarxismens resonemang är att jämföra verkligheten inte med alternativ verklighet utan med rena fantasier.

  ”Idag konkurrerar de med latinos om arbeten. Medan latinos sakta tar steg upp på klass stegen blir afroamerikanerna kvar.”

  Latinos kunde ta sig upp på klasstegen mycket snabbare om de slapp de ”hjälpsamma” kulturmarxisterna. Det finns en rätt talande bok om detta ”Mexifornia” men vita liberlaler ser såklart gärna att mexare blir kvar i de kulturella mönster som är orsaken de krattar liberalernas egna gräsmattor.

  ”Det är således inte konstigt att svarta skolor i USA inte fungerar. Om det är svårt för vita att klara sig i det högteknologiska individualistiska väst, torde det vara ännu svårare för svarta.”

  Det går inte ens att jämföra vita och svarta. Vita utsätts konstant för kulturterrorism mot vita, Svarta utsätts konstant för kulturterrorism mot vita. Svartas problem är att de anser sig vara moraliskt och kulturellt högstående. Vitas problem är att de anser sig vara moraliskt och kulturellt förkastliga.

  Såväl vita som svarta får en helt falsk bild av verkligheten som hämmar deras utveckling och tvingar in dem i en dans av trams. Svarta kan jämföras med pårökta surfare, enormt hög självkänsla. Vita kan jämföras med Woody Allen-geeks enormt låg självkänsla.

  ”Detta har man försökt lösa genom kvotering, men detta om någonting väcker ju aggression oss Latinos och vita.”

  Att det väcker aggression hos vita spelar ingen roll för vita är ju ingen offergrupp man behöver bry sig om dem struntar man i. Däremot latinos är det stora problemet i USA. Iaf fel sorts latinos dvs de som är stolta över USA och egna kulturen, inte idioterna som drömmer om Atzekimperiet och babblar om ”la rasa”

  La rasa är ärligt talat en bättre svensk benämning än en spansk för ”rasa” är precis vad latinos klassmässigt skulle göra om de försökte upprätta forna rikens glansdagar. Precis som vi om vi började se Vikingar som ideal skulle rasa rejält jämfört med kristendomen.

  ”Latinos har inte alls samma ”solidaritet” med svarta som vita har. Så jag undrar hur det kommer bli i framtiden.”

  Det beror på vilken sorts latinos som får allmänt inflytande. Om ”la rasa” och de andra idioterna får bestämma kommer latinos att rasa …ner. Det vore som att låta svarta evangelister styra istället för Obama för att han ansågs ”för vit” och ha lämnat Kenyas glansdagar.

  Men risken är väl att latinos gör precis som asiaterna gjort. Dvs starka familjeideal där man hjälps åt att skicka åtminstone ett barn till en skola som leder till bra lön. Men det hänger ju på att de inte lyssnar på liberalerna. Titta bara på filmen Spanglish, typiskt exempel på liberala budskap. Hon är fattig och jobbar som hembiträde, hennes dotter kan få hjälp (av mammas arbetsgivare) att nå nån vart. Filmens budskap: Hennes dotter skall tacka nej.

 132. Dogdylan skriver:

  Erik:

  McDonalds politiska åsikt

  Jag skulle nog säga sanningen är mer komplex än den som McDonald säger. Jag har skum läst ”Culture of Critique”.

  Jag måste säga att han har flera poänger. Jag tycker inte heller den kan ses som antisemitisk, även om vissa uttalanden (eller lösningar) som han väldigt försiktigt för fram faktiskt är enligt min uppfattning både rasistiska och antisemitiska.

  Det är inte konstigt att David Duke hyllar honom. Jag delar inte McDonalds politiska åsikt om någon form av ”vit egalitärt segregerat” stat.

  Jag försvarar iden om ”västerlandet”, samt vill skydda individuell frihet, från totalitära ideologier.

  Jag är dock medveten om att ”etniska konflikter” är en realitet – och därför tror jag på en restriktiv invandringspolitik till västvärlden och mer fokus på assimilering, snarare än differentiering.

  Detta är också en åsikt som inte heller Charles Taylor delar med mig, då min politiska position är nära smältdegelsteorin. Men med mycket begränsad invandring (så som den förre 1925 i Amerika) så tror inte västvärlden ”försvinner” av begränsad miscegenation.

  Mcdonalds syn på etnocentrism

  McDonald säger att det är ”biologiskt” naturligt att vara etnocentrisk, men att judarna är mer etnocentriska precis som vita och att judarna (på grund av högre IQ och bättre strategier för att främja sitt folks intressen) lyckas bättre än vita då det kommer till att driva en agenda.

  McDonald säger också att ”vita” samhällen är historiskt hierarkiska, extremt egalitära men samtidigt har en ”notion of individual freedom”, vilket enligt McDonalds utnyttjas av en ”judisk elit” med samspråk med olika intressen från den ”västerländska” eliten.

  Det viktigaste är dock frågan om judarna ligger till grund för den västerländska ”eliten” eller har den alltid varit där.

  Här är jag väldigt osäker vart han står. Jag tror att McDonald menar att judiska eliter har utnyttjat det västerländska systemet.

  Historiskt har västerlandet försvarat minoritetsbefolkningar. Jag har flera gånger argumenterat för att västerlandets tro på Universalism och tolkning av den kristna etik är det som konstituerat vårt samhälle. Vår humanism återfinns ingen annanstans.

  Till och med Nazisterna försökte ”mörka” sina brott mot mänskligheten. Detta går som sagt inte att svara på. Västerlandet har i ena stunden ”förföljt” judar, för att i ett annat sammanhang försvarat dem.

  Jag skulle säga så här att våra eliter inte är skapade av judarna, eftersom våra eliter alltid har funnits där, och många gånger inte har arbetat för folket, snarare har västerländska eliter arbetat för egna ambitioner.

  Jag tror också det är fel att tala om ”alla judar”, Jag skulle säga att de judiska eliterna och de västerländska eliterna samarbetar.

  Tillexempel har amerikanska kapitalägare intressen för illegal invandring. På samma sätt kan man tänka sig att judiska eliter (som anser sig hotade av antisemitism) samarbetar med dessa. Jag tror dock att antalet judar med en ”renodlad” ekonomisk agenda är större än judar med en renodlad etnisk nationalistisk agenda.

  Vita samhällen verkar också förespråka assimilering i nationen, men segregering utanför den, så som i en koloni.

  Enligt McDonald att västerländska vita samhällen är mycket olika från andra högteknologiska samhällen så som det kinesiska, japanska, koreanska och Israeliska.

  Vitas agerande i historien är i sanningens namn inte olikt det ”judiska kollektiv” i västvärlden som McDonald säger hota västvälden. Jag skulle säga att judar och vita har olika strategier, men att vi båda är etnocentriska, men att vi också är sammanflätade med varandra.

  McDonalds syn på ras

  McDonald tror att ras är ”allt” eller nästan allt. Detta håller jag inte riktigt med honom om. Snarare skulle jag säga som Robert B Marks och andra, att västvärldens väg till rikedom, beror på delvis tur, delvis vår samhällstruktur, delvis vår tolkning av religion, och mycket annat. Jag tror inte ras är allt.

  Judarna kanske agerar gott?

  Även om jag tror att McDonald nämner det så skulle han ha skrivit om att det finns många, väldigt många judar bland den här ”judiska intellektuella eliten” som faktiskt agerar eftersom någon form av Universalism.

  Att många av de här ”judiska handlingarna” som han kallar det för, faktiskt kanske är ett uttryck för en motsvarande egalitarianism som återfinns i ”vita” samhällen.

  Det behöver inte vara ett uttryck för ”judisk suprematism”. Det finns ett spår jag ser som rätt intressant i frågan om juden. Kan det inte vara så att juden faktiskt vill göra någonting gott.

  Altruism kommer delvis med ”högt IQ” och den Ashkenaziska juden har ett genomsnitt IQ på runt 115. Kan det inte vara så? Att dessa judar som förespråkat kommunism, liberalism eller mångkultur har gjort det med en ”god agenda” – men som naturligtvis har varit en katastrof.

  Sedan skulle man kunna tänka sig att judarna vill behålla sin ”ras” och inte ”delta” eftersom de anser sig som ”The chosen people”, och behövs för att leda världen. Jag har för mig att jag läst något liknande uttalanden.

  Vita hade under kolonialtiden ungefär samma inställning mot icke-vita. Vi skall inte blandas, men de skall bli utsatta för våra, enligt vår uppfattning också goda sociala experiment. Om Ashkenaziska judar har ett genomsnitts IQ på 115 punkter, är de ungefär samma skillnad mellan dem och oss. Som det är mellan oss och afro-amerikaner.

  Det är bara Ashkenaziska judar som har högre IQ än vita. De andra judarna har det inte. De är antingen ”jämbördiga” eller ”sämre”, då det kommer till IQ. Sedan snackar McDonald trams då han menar att deras IQ kommer från 500 år av selektion, då judarna bara fick arbeta inom ”bankväsendet”.

  Min åsikt om att ”mångkultur” är skadligt för judar.

  Det är också intressant att den ”vita eliten” arbetar tillsammans med en ”judisk elit”. När McDonald erkänner detta samarbete så har långa utläggningar om varför det i slutändan är ”judens” fel.

  Min syn skiljer sig från McDonalds här. Jag skulle anklaga ”eliter” för att ligga bakom okontrollerad invandring och den etniska dekonstrueringen av västerländska samhällen som sker just nu.

  Jag skulle nog säga att både ”judar” och ”vita kristna” körs över av sina eliter. Även om jag tror att etniska intressen är viktiga, till och med mycket viktiga, så har varken judar eller vita något djupare intresse av att ”splittra” varandras samhällen.

  McDonald nämner själv hur antropologin och sociologin blir allt mer ”rasistisk” och hur ”anti-semitismen” sprider sig i akademin. Han nämner också hur ”smältdegelsteorier” har ersätts av identitetspolitik .

  Om McDonald har rätt så skulle jag nog säga att judarna begår ett kollektivt självmord. Det är bara västvärlden som stödjer Israel och judarna. Utan västvärlden (det vill säga den kristna vita västvärlden) så kommer judarna gå under.

  Som McDonald skriver i kapitel 3 så var Stalin en antisemit och arbetade systematiskt för att rensa samtliga institutioner från judar. McDonald menar att det delvis var en enskild agenda från Stalins sida, men kanske viktigast.

  Det ryska folket ogillade att judarna hade 1/3 av de viktigaste institutionerna. Det får mig att tänka på svarta och varför de ”reser” sig i USA och Afrika.

  De ogillar att vita dominerar deras institutioner och sätter agendor som de inte anser gynnar dem. Detta torde vara en naturlig reaktion. Utan tvekan nationaliserat Europa, på grund av eliterna bedriver en politik, som ”ursprungsbefolkningen” inte anser gynna dem.

  Detta är en otroligt fara fö judarna eftersom antisemitsimen borde få otroliga proportioner. Tänk dig att västvärlden står mot avgrunden och de vita måste välja. Antingen gå under eller slå tillbaka. Detta har hänt genom historien. Den spanska inkvistationen skulle vara ”a walk in the park”.

  Det finns ingen civilisation (någonsin) som har kunnat utrota resten av världen med en handvändning. Att bedriva en ”anti-vit” elle mångkulturalistisk politik torde ju vara kollektivt självmord för judarna eftersom de skulle krossas tillsammans med de andra minoritetsgrupperna. Ingen civilisation har gått under utan ”kamp”.

  Det irrationella med antisemitistiska teorier

  Jag gillar inte de här argumenten om ”omedvetna” handlingar. Om inte saker och ting artikuleras är det meningslöst och kan inte bevisas. McDonald om någon är influerad av Frankfurtskolan. Han använder Facault för att kritisera Facault.

  Det är uppenbart att McDonald ogillar ”judiskt” eller ”icke-vit” inflytande västvärlden. McDonald fördömer naturligtvis inte heller etnocentrism, eftersom han anser att det är ”naturligt”. Det enda ”fördömandet” han gör mot judarna är mot enligt honom oärliga metoder att styra samhällen. Han fördömer också vitas sätt att styra andra ”primitiva” samhällen.

  McDonald argumenterar då för att judarna visst har (precis som alla andra) ändå stödjer sin etniska grupp – och att detta är naturligt utifrån ett ”evolutions psykologiskt” perspektiv. Detta skulle jag hålla med McDonald om. Jag är också rätt säker på att våra lojaliteter är delvis bundna av vår etniska tillhörighet.

  Om så är fallet att en grupp elitistiska intellektuella judar bestämde att nu måste vi ”krossa” västerlandet för att skydda judarna – så borde vi naturligtvis märka av detta i deras teorier. Jag har dock aldrig läst någonting som har med försvaret av ”judar” att göra. Snarare tvärtom. McDonald argumenterar för att ”judarna” är egoistiska.

  Enligt McDonald så argumenterar judarna för ” miscegenation” för vita, men inte för dem själva. McDonald säger också någonting om att problemet är inte judarnas etnocentrism, snarare är det deras ”egoism” och att deras taktik är oärlig och har en dubbelstandard mot vita.

  Sedan handlar det kanske inte om Israel. Israel är förvisso en symbol för judarna. Men det finns en rätt så växande grupp judar som fördömer Israel.

  Du har tidigare argumenterat för att invandringen av ”västerländskt” också är påverkade av ”multikulturalism” och sedan för med sig den till Israel.

  McDonald säger någonting om att de ryska judarna (Tex. den etniska och av väst ogillade ledaren Liebermann) inte alls är intresserad av det här mångkulturella paradiset i Israel. De gamla

  Ashkenaziska judarna (förvisso etniskt homogen grupp) var inte alls lika “religiösa” som de andra judarna. De hade adopterat västerländsk liberalism, socialism och Universalism. Marx sa själv i texten ”Judefrågan” – att juden (enligt Marx dåliga attribut) kommer försvinna i och med den röda revolutionen. Marx anklagas som bekant för att vara kryptojude.

  I Sovjet stödde Lenin judarna, i den bemärkelsen att Lenin menade att ”antisemitism” var ett kort för Tsaren förhindra klasskampen I i början av 1900-talet så fanns det nästan två miljoner judar i ryssland och de hade någorlunda rättigheter. I den växande socialistiska rörelsen vände sig judarna till kommunisterna, de var förvisso sekulära och Lenin förbjöd tex. omskärelse.

  Efter Lenins död och Stalin inträde så fanns det inget utrymme för någon religiös eller etnisk identitetskapande. För Stalin gällde detta alla, förutom kanske etniska ryssar. Kommunismen höll ner de etniska konflikterna – men antisemitismen, ogillande av muslimer och sina grannar levde kvar. När Sovjet föll så tog det hus i helvete bland etniska minoriteter.

  Så kanske är det så att McDonald har rätt, att ”etnisk tillhörighet” kan förkastas, men att den alltid ligger där latent – och när inget ”förtryck” längre finns så kommer den flöda – och att den ”etniska nationalismen” växer.

  Det finns etiopiska judar, kinesiska judar och naturligtvis judar från mellanöstern. Där de judarnas ”tillhörighet” grundades.

  Judarna var från början ett par stammar som i en otrolig diaspora spreds över världen. Av någon anledning har judarna levt i en diaspora i tusentals år, och trots det är de en mycket homogen grupp. Det samma gäller med zigenarna. Detta är alltså helt otroligt.

  Jag läste dock någonting rätt fantastiskt, judarna i USA gifter med gentiles som aldrig för, men också dessa judar barn upphör att vara judar. Nästan 90 procent av judarna med en judisk mor/far uppfostras inte som judar. De här radikala rabbinerna utesluter helt enkelt ”blandade” judar och till och med vägrar ta emot konvertiter.

  Jag har för mig att det i Europa (UK) blev ett ramaskri då ”blandade” judar uteslöts från den judiska gemenskapen. Då även om ”judarna” minskar genom låga födelsetal så behålls en kärna av judar. Nu kommer vi till det mest spännande. Vita ägnar sig i en mycket mindre utsträckning åt att gifta sig över gränser än judar. Detta är mycket spännande.

  Det irrationella ligger i de antisemitiska konspirationsteorier om ”judens” vilja att härska över en ”blandad massa”.

  Racialister är oroade för att vita amerikaner ägnar sig åt ” miscegenation” , men den siffran är bara runt 1-3 procent, och då är många av dessa ”vita” judar. Man skulle nästan kunna säga att vita fortfarande ”bevarar” sin rasgrupp, precis som judar. I Sverige har vi kanske 20 procent invandrare, det är mycket lobbying för ”lobbying”, men fortfarande har vi isärhållandets logik. I Sverige är judarna nästan ”assimilerade”.

  Det finns tre synagogor i Stockholm och ETT judiskt högstadium 60-70 elever i varje årskurs. Nu skulle man kunna vara konspiratorisk (som McDonald) och säga att judarna ändå behåller en ”kärna” och sedan assimilerar resten av gruppen och på så sätt ser vi ”vita” judarna som en del av oss. Det är väldigt lätt att man hamnar i ”någon” irrationell rädsla för judar. Charles Taylor, JP Rushton och många fler ”mainstream” racialister förkastar antisemitism. Sedan har vi ”nazisterna” som ser ”juden” överallt.

  En nazistisk konspirationsteori är att ”judarna” vill dominera någon form av mixad korkad smältdegel. Jag kan förvisso köpa de här ”självbevarelsedrifterna” bland högerextremistiska/vänsterextremistiska intellektuella judar som McDonald för fram. Men den här ”teorin” om ZOG stämmer inte. Precis som ”vita” är judar en pluralistisk grupp med särskiljda intressen. Det är sant, men ZOG?

  Naturligtvis finns det någon form av ”etnisk” tillhörighet – som alla har någon form av sympati för. Jag säger inget annat. Om man nu skall vara konspiratorisk så skulle jag nog säga att de här ”vänsterextrema” judiska akademikerna vill ha någon form av balkaniserat västerland, inte en ”blandad massa”.

  Nu har jag skrivt mitt längsta inlägg någonsin. Men det är svårt att sammafatta en bok med 333 sidor text och nästan 200 sior fotnoter. Även om jag gillade att läsa McDonald så tror inte det ”judiska” spåret är det viktigaste och det som absolut ligger till grund för mångkulturen och västerlandets nära fall.

 133. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik och Dogdylan – ledsen att era kommentarer ibland hamnar i kön, men så är det nog förinställt när texterna börjar bli kilometerlånga 🙂 Roligt att se att ni är på gång, och ledsen jag varit lite off (stress, panik, och ändå hinner man inte allt man vill 😦 ) Jag ska i dagarna läsa igenom ALLT ni skrivit, det lär ju ta några timmar, ha ha 🙂 Men alltid lär jag mig något nytt från er mina kloka och ambitiösa kommentatorer! Då ni fastnat på detta inlägg om värdegrunden tänkte jag bara hoppa in här och tipsa om en blogg som heter Morgonsur som jag blev tipsad om – se länkar näst längst ner i mitt nya inlägg jag just la upp. Väldigt läsvärt det hans skriver, om värdegrunden. Det betyder inte att ni ska lämna diskussionen här, för jag behöver era insikter till min analys så att jag kan dra igång en revolution snart! 😉

 134. […] finner jag också, att Tanja Bergkvist själv har skrivit åtminstone en artikel i frågan: »Värdegrundsproblematiken» […]

 135. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Kevin McDonald, Samuel T. Francis och Jared Taylor är förvisso ”ras-separatister”, men de är också ”libertarianer” och verkar inte sträva efter något ”white supremacist america” genom tvång. Eftersom jag inte delar deras tanke att ”race matters” och att ”assimilering” är dåligt – så stödjer jag inte dessa herrar. De är dock tillräckligt städade för att lyssna på och de verkar inte vara ”white supremacists”.

  Jag är dock otrolig för den politiska utvecklingen. Inte långt ifrån dem står David Duke och William Luther Pierce och nazismen. Det är mycket allvarligt att dessa herrar vinner mark i Amerika och att vi håller på att få en liknande utveckling i Sverige där man talar om ras, istället för kultur.

  Utan tvekan är det ”vänstern” som har lyft rasbegreppet och talar mer eller mindre om ”ras -segregering” och mot ”assimilering” av invandrare. Det är mycket intressant att den extrema vänster och den extrema högern delar denna etniska separatism. I UK finns som bekant BNP – de anser att kulturen är en produkt av ”rasen”. Detta om någonting är politiskt farligt.

  Även om jag kan diskutera dessa ”känsliga” biologiska frågor om ras. Så är de förödande politiskt och det är just vänsterns ”rasism” jag har vänt mig i mot. Enligt min åsikt så verkar det snarare vara vänstern (genom sin anti-sionism) och förtjusning att ”bevara kulturer” som leder både till konspiratoriska teorier om judar, och bristande assimilering av minoriteter i Sverige. Som jag har försökt argumentera i ovanstående inlägg så tror jag inte ”judarna” är ansvariga för ”massinvandringen” i Sverige. Snarare tvärt om och jag tror starkt att McDonald överdriver betydelsen av ”judiskt inflytande” – det innebär inte att han har fullkomligt fel. Det innebär bara att han inte är ”moderat” och inte ser nyanserna i den judiska minoriteten.

  Precis som jag är rädd för kulturrelativism är jag rädd för etnisk/ras nationalism. Om ingenting gör åt integrationspolitiken i Europa så kan vi nog vänta oss ”riktiga” fascister i Europa. Det om någonting bör man vara rädd för.

  Vi har som sagt beträtt mycket farlig mark. Både i diskussionen om ras, separatism och judiskhet. Sedan har jag kommit att inse att ”sociala orsaker” oftast spelar större roll än ”biologiska orsaker”. Vi kan helt enkelt inte isolera saker och ting till biologin. Det finns också en moraliskt dilemma här. Om ”ras är allt” så innebär det ju vi måste göra ändringar i politiken.

  Du skrev någonting om att svarta och vita är bra på olika saker – det må så vara, men istället för att säga ”du är svart och därför kommer du statistiskt misslyckas” upplever jag som en politisk omotiverad strategi, eftersom det väcker ett ”dåligt självförtroende”. Istället bör argumentera för att om de adopterar en ”bättre” kultur så kommer de lyckas bättre (assimilering) samtidigt som vi inte skall beskylla ”vita” för deras misslyckande. Jag talar således om en form av individualism, där varje individ är ansvarig för sina handlingar.

  Det är den här typen av Paleo konservatism/Libertarian konservatism som Pat Buchanan och Ron Paul förespråkar. Egentligen bör vi nog inte ens tala om ”ras” och lika lite som det är orimligt att beskylla judar för saker och ting är det orimligt att beskylla vita för svartas misslyckanden.

  Jag ber också om ursäkt för min mycket dåligt skrivna och långa inlägg om McDonald. Jag skrev det på natten och i stress.

 136. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Jag håller på att besvara din långa text, men jag tycker det är ok att slänga in ett kortare svar på denna före eftersom den berör anledningarna till den längre texten.

  Mcdonald, Francis och Taylor bedömer jag på basis av fakta, det är egentligen inte säkert viktigt vad de är. Det är bra de inte är ”supremacister” men det påverkar inte argumentet i sig om de skulle vara det heller.

  ”Eftersom jag inte delar deras tanke att ”race matters” och att ”assimilering” är dåligt – så stödjer jag inte dessa herrar. De är dock tillräckligt städade för att lyssna på och de verkar inte vara ”white supremacists”.

  Eftersom deras ”race matters” är en fråga om empiri och inte åsikt så är det stöd av dessa herrar en ”icke-fråga” som Taylor själv säger det. Skulle han ha rätt skulle det visa sig naturligt i ett fritt samhälle.

  ”Jag är dock otrolig för den politiska utvecklingen. Inte långt ifrån dem står David Duke och William Luther Pierce och nazismen.”

  Jag skulle inte säga att de är ”inte långt ifrån dem” Det är en avgrund mellan att förespråka fria ideal och ramla in i totalitära. Att de råkar ha samma motivation ändrar inte stora olikheter i politisk realitet. Det är tvärtom vänstern som efter andra världskriget anammade taktiken vi måste avskaffa frihet (och en mängd andra saker) för att slippa rasism och nazism.

  Uppoffringarna vi har gjort för att motverka rasismen och nazismen motsvarar inte behovet längre. Det kostar mer än det smakar.

  ”Det är mycket allvarligt att dessa herrar vinner mark i Amerika och att vi håller på att få en liknande utveckling i Sverige där man talar om ras, istället för kultur.”

  Kultur slutade man prata om så fort det var andra än vita det gällde. Då blev det etniska minoriteter vilket bara är en omskrivning av ras.

  ”Utan tvekan är det ”vänstern” som har lyft rasbegreppet och talar mer eller mindre om ”ras -segregering” och mot ”assimilering” av invandrare.”

  Precis, först talade de om kulturimperialism, sedan kulturrasism, de smyger sakta men säkert mot åsikten vissa raser pga historiska förtryck är mer värda än andra

  ”Det är mycket intressant att den extrema vänster och den extrema högern delar denna etniska separatism. I UK finns som bekant BNP – de anser att kulturen är en produkt av ”rasen”. Detta om någonting är politiskt farligt.”

  BNP är nog bara en moteffekt på fixeringen vid bevarandet och skyddandet av etnisk minoritet i England. De har ju inget eget de bara är motsatsen till etnisk minoritetsseparatism.

  ”Även om jag kan diskutera dessa ”känsliga” biologiska frågor om ras. Så är de förödande politiskt och det är just vänsterns ”rasism” jag har vänt mig i mot.”

  Javisst, det är ju enbart pga vänsterns hat som du tar upp frågan. I vanliga fall skulle du säga som Ron Paul att ras skapas av att kollektivism. Vänstern däremot skulle säga man måste räkna hur många av en viss ras som är chefer för att se om den rasen har rätt till specialbehandling.

  ”Enligt min åsikt så verkar det snarare vara vänstern (genom sin anti-sionism) och förtjusning att ”bevara kulturer” som leder både till konspiratoriska teorier om judar, och bristande assimilering av minoriteter i Sverige.”

  Vänstern vill inte bevara kulturer, vänstern vill bevara etniciteter dvs raser (vänstern vet inget om kulturerna ifråga så hur skall de kunna bevara dem?). Det gäller alla raser utom den vita som anses vara majoritet då man talar om makt, inte antal.

  Vita var alltså ingen minoritet i Sydafrika enligt dem.

  ”Som jag har försökt argumentera i ovanstående inlägg så tror jag inte ”judarna” är ansvariga för ”massinvandringen” i Sverige.”

  Jag tror du förväxlat judiskhet och judiskt motiverad aktivism igen. Det är ungefär som att förväxla muslimer och islamister. Judarna har inte bett om aktivisterna och muslimerna har inte bett om aktivisterna. Aktivisterna är självutnämnda elitavantgarden från vänsterns romantiska ideer om revolution.

  Det är ju likadant på högern, där har vi å ena sidan normala kristna, å andra sidan aktivister (evangelister) som ofta är vrickade.

  ”Snarare tvärt om och jag tror starkt att McDonald överdriver betydelsen av ”judiskt inflytande” – det innebär inte att han har fullkomligt fel. Det innebär bara att han inte är ”moderat” och inte ser nyanserna i den judiska minoriteten.”

  Mcdonald pratar inte om judiskt inflytande. Han pratar om judeaktivistiskt inflytande. Dvs personer som TYCKER de arbetar för judars bästa.

  ”Precis som jag är rädd för kulturrelativism är jag rädd för etnisk/ras nationalism. Om ingenting gör åt integrationspolitiken i Europa så kan vi nog vänta oss ”riktiga” fascister i Europa. Det om någonting bör man vara rädd för.”

  Fascism har praktiskt taget alltid varit respons på urspårad aktivism. Napoleon fick makten pga skräckväldet som Robespierre skapade. I vanliga fall vill inte folk ha aktivism men för mycket revolutionsterror och de ändrar åsikter.

  Dvs folk förespråkar och accepterar polissamhällen enbart när det finns alldeles för många banditer som trakasserar dem.

  ”Vi har som sagt beträtt mycket farlig mark. Både i diskussionen om ras, separatism och judiskhet.”

  Jag anser inte diskussionen om judisk aktivism handlar om judiskhet. Aktivisterna för judendom är som fotbollens huligangäng. De utger sig för att vara fans men bryr sig bara om sig själva och skadar konstant laget och riktiga fans.

  ”Sedan har jag kommit att inse att ”sociala orsaker” oftast spelar större roll än ”biologiska orsaker”. Vi kan helt enkelt inte isolera saker och ting till biologin. Det finns också en moraliskt dilemma här. Om ”ras är allt” så innebär det ju vi måste göra ändringar i politiken.”

  Precis, givetvis spelar sociala orsaker större roll än biologiska. Biologiska orsaker ÄR ju sociala, som varit likadana under längre tid och skapad förändring – evolution.

  ”Du skrev någonting om att svarta och vita är bra på olika saker – det må så vara, men istället för att säga ”du är svart och därför kommer du statistiskt misslyckas” upplever jag som en politisk omotiverad strategi, eftersom det väcker ett ”dåligt självförtroende”.”

  Alla sådana statistiska förutsägelser är bara självuppfyllande profetior och därmed per definion dålig vetenskap. (Ett avsnitt av serien Numb3rs handlar om just detta, försök att förutspå vilka människor det är värt att satsa på – iden sågas helt av fysikern i serien som förklarar vetenskap är ”upptäckande” inte skapande)

  Att gruppen misslyckas statistiskt förklaras genom att de i högre grad som grupp är intresserade av andra saker men det betyder inte någon enskild person inte får ha andra intressen.

  ”Istället bör argumentera för att om de adopterar en ”bättre” kultur så kommer de lyckas bättre (assimilering) samtidigt som vi inte skall beskylla ”vita” för deras misslyckande.”

  Just det.

  ”Jag talar således om en form av individualism, där varje individ är ansvarig för sina handlingar.”

  Samma här, vet de att anledningen grupper har dåliga data är gruppens beteende vet de egna beteendet kan skapa annat resultat.

  ”Det är den här typen av Paleo konservatism/Libertarian konservatism som Pat Buchanan och Ron Paul förespråkar. Egentligen bör vi nog inte ens tala om ”ras” och lika lite som det är orimligt att beskylla judar för saker och ting är det orimligt att beskylla vita för svartas misslyckanden.”

  Javisst, men det är ingen orsak att inte påpeka ”Suspect 0” i den långa radda negativa influenser som skapats var just aktivister vars motiv var vad de tyckte var bra för egna etniska tillhörigheten. Det är en kritik mot de universella värden de skapade åt oss som i sin tur resulterat i flera destruktiva praktiker vi behöver avskaffa.

  ”Jag ber också om ursäkt för min mycket dåligt skrivna och långa inlägg om McDonald. Jag skrev det på natten och i stress.”

  Så dålig var den inte om man bedömer kvaliteten hos en text inte bara på texten i sig utan även på svaren den inspirerar till. Du kan se det som att ämnen och svar ligger i tre nivåer och det omöjligt att börja på den tredje nivån, du måste säga A för att inspirera B för att ens tänka på C

  Jag har skrivit en kladd redan, skall bara finputsa så får vi se.

 137. Dogdylan skriver:

  Erik:

  McDonald, Francis och Taylor driver alla en politisk agenda om separatism, eller ”frivilig” separatism. De säger naturligtvis att deras politiska slutsatser bygger på moraliska grunder, men att det som har väckt deras politiska slutsatser bygger på ”sanningen”.

  Taylor är inte heller involverad i diskussionen om judar. Francis är död och McDonald är nog den som pratar om ”vikten” av judiska intressen i amerikansk politik. McDonald förnekar inte förintelsen och det gör inte de Taylor eller Francis heller. De beskyller inte ”alla” judar. Snarare en judisk elit.

  William Luther Pierce är nazist. David Duke beskyller alla judar och vill med tvång omvandla USA till någon form av vit kristen stat. Både Pierce och Duke förnekar förintelsen. Så jag skulle nog säga att så här.

  Jared Taylor och Lawrence Auster (etnisk jude) = Libertarianska ras-separatister

  McDonald och T. Francis = ”kritiska” mot judiska eliter och ras-separatister

  David Duke: Kristen förintelseförenkare och tidigare KKK ledare

  Pierce (död) – Nazist

  Alltså. De är alla politiska extemer på sitt sätt. Jag tycker det är osmakligt att bygga moralitet på ”ras”. Jag skulle säga så här. Ras är en biologisk och en social kategori. Men det är (som paleokonservativ/libertarian)irrelevant för politiken.

  Väntar på det längre svaret

 138. Erik skriver:

  Dogdylan (lååång summering):

  * Om Macdonalds politiska åsikter

  ”Det är inte konstigt att David Duke hyllar honom.”

  Nej och det är heller inte konstigt gamle Adolf var positivt inställd till moderna motorvägar men motorvägar blir inte suspekta för att han gillade dem.

  ”Jag delar inte McDonalds politiska åsikt om någon form av ”vit egalitärt segregerat” stat.”

  Jag brydde mig inte ens om McDonalds politiska åsikt. Pga den ideologiska skolning vi redan ar är fakta det enda som kan bedömas annars är det samma sak som att säga nån annan får kontrollera och bestämma.

  ”Jag försvarar iden om ”västerlandet”, samt vill skydda individuell frihet, från totalitära ideologier.”

  Jo det är ju de liberala upplysningsfilosofernas angrepp på religionen som ligger till grund. Och vad vi ser idag är just en slakt på liberala upplysningsideal. En ny slags superkyrka som gör det onödigt för människor att tänka och styra sig själva.

  ”Jag är dock medveten om att ”etniska konflikter” är en realitet – och därför tror jag på en restriktiv invandringspolitik till västvärlden och mer fokus på assimilering, snarare än differentiering.”

  En vis man sade en gång att antingen väljer du för dig själv eller så gör någon annan valet åt dig. Av den anledningen så är all invandring assimilering. Frågan är bara vem som är den assimilerade.

  ”Detta är också en åsikt som inte heller Charles Taylor delar med mig, då min politiska position är nära smältdegelsteorin. Men med mycket begränsad invandring (så som den förre 1925 i Amerika) så tror inte västvärlden ”försvinner” av begränsad miscegenation.”

  Om vi utgår från tanken jag redan nämnt så kommer antingen invandrare att assimileras till länderna som de flyttar till eller så kommer länderna de flyttar till att assimileras till andra länder. Att separera två helt motstridiga synsätt för evig tid är att betrakta som en omöjlighet. Förr eller senare avgörs konflikten.

  * Om etnocentrismen

  ”McDonald säger att det är ”biologiskt” naturligt att vara etnocentrisk, men att judarna är mer etnocentriska precis som vita och att judarna (på grund av högre IQ och bättre strategier för att främja sitt folks intressen) lyckas bättre än vita då det kommer till att driva en agenda.”

  Nja, det han säger är mer att vita pga de individuella överlevnadsmönster de pga miljön i norden tvingats anamma är sårbara för interna attacker baseras på kollektivistiska överlevnadsmönster. Samtidigt säger Victor Davis Hansen att vita har helt överlägsna överlevnadsmönster för att hantera yttre hot.

  I korthet: Vita är överlägsna i externa konflikter. Detta syns hos Alexander den store, detta syns hos Romarriket, detta syns hos grekerna, detta syns hos praktiskt taget varenda historisk konflikt. Samma mönster som gör vita sårbara för interna problem är anledningen ingen fiendestyrka har en chans att besegra vita civilisationer genom krigshandlingar. Den högst utvecklade vita civilisationen är USA. De har förlorat en enda gång (Nam) och som deras ställföreträdande befälhavare påpekade.

  Det utan att förlora ett enda slag

  ”McDonald säger också att ”vita” samhällen är historiskt hierarkiska, extremt egalitära men samtidigt har en ”notion of individual freedom”, vilket enligt McDonalds utnyttjas av en ”judisk elit” med samspråk med olika intressen från den ”västerländska” eliten.”

  Eller snarare utnyttjades. Han poängterar tydligt att dessa saker inte längre är kvar och heller inte behöver vara kvar. Det samhälle som eliterna ville ha är idag en realitet.

  ”Det viktigaste är dock frågan om judarna ligger till grund för den västerländska ”eliten” eller har den alltid varit där.”

  De judiska aktivisterna ligger inte till grund för den västerländska eliten de tvärtom avskaffade stora delar av den västerländska eliten. Detta med två taktiker. Dels genom att attackera i grupp medan den västerländska eliten värderade individualism, dels genom att använda ekonomiska förutsättningar.

  ”Här är jag väldigt osäker vart han står. Jag tror att McDonald menar att judiska eliter har utnyttjat det västerländska systemet.”

  Precis

  ”Historiskt har västerlandet försvarat minoritetsbefolkningar. Jag har flera gånger argumenterat för att västerlandets tro på Universalism och tolkning av den kristna etik är det som konstituerat vårt samhälle. Vår humanism återfinns ingen annanstans.”

  Historiskt har västerlandet egentligen ”ingenting”. Västerlandet hade från början individualistiska värderingar. Judarna hade från början kollektivistiska. När individer från väst (bland annat adelsmän i England och Tyskland) förtryckte judarna på 1800-talet så betraktade judiska eliten de individerna som en del av ”väst” och när de fick möjlighet finansierade de akademiska fält som betraktade sådant förtryck som en del av strukturer.

  Idag har de avskaffat stora delar av västs egen individualistiska vetenskap till förmån för vetenskap som bättre skulle passa kollektivistiska folk i mellanöstern. Detta kan vem som helst som besöker ett universitets humaniora konstatera med ena ögon. Västs akademi sitter och hyllar mellanöstern. Utan att veta det för de har inbillat sig det är ”Universella” värden.

  ”Till och med Nazisterna försökte ”mörka” sina brott mot mänskligheten. Detta går som sagt inte att svara på. Västerlandet har i ena stunden ”förföljt” judar, för att i ett annat sammanhang försvarat dem.”

  Västerlandet har inte förföljt judar. Västerlandet i den kollektivistiska formen de babblar om existerar inte och har ALDRIG existerat, den formen är en kulturell konstruktion från mellanöstern. Visst har nazisterna förföljt judar men sedan när är nazityskland mer väst än england som bekämpat nazisterna och sedan när var alla tyskar nazister?

  Jag kunde med lätthet hävda större del av Tyskland inte förföljde judar för det är bara socialister som anser att en grupp är rik är en godtagbar ursäkt att döda dem. De flesta gör det inte.

  ”Jag skulle säga så här att våra eliter inte är skapade av judarna, eftersom våra eliter alltid har funnits där, och många gånger inte har arbetat för folket, snarare har västerländska eliter arbetat för egna ambitioner.”

  Du missar lite Macdonalds poäng. Våra nuvarande eliters anti-individualism är givetvis inte skapade av våra egna individualistiska kulturarv.

  ”Jag tror också det är fel att tala om ”alla judar”, Jag skulle säga att de judiska eliterna och de västerländska eliterna samarbetar.”

  Det finns egentligen inga västerländska eliter. Västerlandet hade mer invidualistiska värderingar från början. Det är alltså de kollektivistiska folken som har den sortens eliter. Västerlandets akademiska elit var fria att söka sig till de områden de ville. Detta är anledningen de var så enormt sårbara för en liten grupp som inte var det.

  Föreställ dig en grupp på 100 personer, du behöver 51 för demokratisk majoritet där eller hur? Men inom gruppen på 51 personer behövs bara 26 för att dominera.

  ”Tillexempel har amerikanska kapitalägare intressen för illegal invandring.”

  Bara så länge de är splittrade. Om du har kapitalägare i grupp och en av dem har en familj som blir offer för effekter av brott direkt kopplade till illegal invandring vilken av dem skulle hävda ”jag har intressen av att öka risken det händer min familj”?

  Här är vapnet som kollektiva grupper använder ”radikal invidualism” du skall skita i de andra (Kollektivistena gör tvärtom men det säger de inte, do as we say – not as we do) Sedan blir deras värderingar ”Universella” dvs ingen frågar längre i vems intresse värderingarna finns.

  ”På samma sätt kan man tänka sig att judiska eliter (som anser sig hotade av antisemitism) samarbetar med dessa. Jag tror dock att antalet judar med en ”renodlad” ekonomisk agenda är större än judar med en renodlad etnisk nationalistisk agenda.”

  Antalet spelar ingen roll, det är inte demokrati och aktivisterna frågar inte gruppen de ”försvarar” vad de tycker/vill utan de gör precis vad som helst som de ”känner” är nödvändigt för ”rättvisa”. Observera att detta är modellen andra gruppers aktivister tar efter idag. Kvinnoaktivister lyssnar inte på kvinnor, Prostitutionsaktivister tycker det är onödigt att tala med prostituerade osv…

  Skulle de ha fel så skyller de ifrån sig. Tänk exempelvis om deras ”självförsvar” var en av de främsta orsakerna till nazismens framgångar. Givetvis så hävdar då aktivisterna att INGENTING kan ursäkta nazismen. De blir upprörda och skriker och gastar tills alla glömt vad ämnet handlade om. Taktik.

  ”Vita samhällen verkar också förespråka assimilering i nationen, men segregering utanför den, så som i en koloni.”

  Javisst, vita samhällen är överlägsna på externa hot men sårbara för interna hot. Det följer sin egen logik att koloniers kontakter är externa där man har överhanden. Annars skulle kolonin sannolikt assimileras bort från väst – inte tvärtom.

  ”Enligt McDonald att västerländska vita samhällen är mycket olika från andra högteknologiska samhällen så som det kinesiska, japanska, koreanska och Israeliska.”

  Javisst, västerländska samhällen är individualistiska och detta är enligt Davis-Hansen anledningen de vinner externa konflikter hela tiden. USA är därmed överlägsna inte för att de har flest soldater eller mest pengar utan för att de har den bästa taktiken och sålunda kan vinna trots att de har färre antal soldater.

  Tittar vi till andra världskriget bekräftas denna bild fullkomligt. Japans styrkor var helt överlägsna mot brittiska soldater men när USA gick in i kriget så lärde sig amerikanska rookies på nolltid att besegra trupper som brittiska veteraner var chanslösa mot.

  ”Vitas agerande i historien är i sanningens namn inte olikt det ”judiska kollektiv” i västvärlden som McDonald säger hota västvälden.”

  Den stora skillnaden är att vita inte varit något kollektiv. Första världskriget hade vita länder på bägge sidor.

  ”McDonald tror att ras är ”allt” eller nästan allt. Detta håller jag inte riktigt med honom om. Snarare skulle jag säga som Robert B Marks och andra, att västvärldens väg till rikedom, beror på delvis tur, delvis vår samhällstruktur, delvis vår tolkning av religion, och mycket annat. Jag tror inte ras är allt.”

  Jag tror knappast man kan kalla ”tur” en beskrivning av västvärldens väg till rikedom. Det är ungefär som att säga att det är tur att födas utan armar för då är man så illa tvungen att lära sig leva så. Västvärldens folk hade sämsta tänkbara förutsättningar(kyla), därmed blev utveckling inte en fråga om önskvärt utan livsviktigt.

  ”Judarna kanske agerar gott?”

  Judarna agerar inte alls, aktivisterna gör det. Observera att du inte behöver vara en del av gruppen för att vara en av dess aktivister. Tvärtom som syns tydligt i Avatar är det önskvärt att aktivisterna har ledare som inte tillhör egna gruppen.

  ”Även om jag tror att McDonald nämner det så skulle han ha skrivit om att det finns många, väldigt många judar bland den här ”judiska intellektuella eliten” som faktiskt agerar eftersom någon form av Universalism.”

  Det finns faktiskt egentligen ingen universalism

  Vi är invidualister som under normala omständigheter har en mängd olika värderingar. Detta är också anledningen vi har demokratier som kräver just detta.

  Aktivisterna (eller rättare sagt deras idelologi och ledare) kommer från kollektivistiska kulturer där det är viktigare att vara en del av gruppen och hålla med. Eftersom personer som inte håller med inte kan få något inflytande så spelar det ingen roll hur många de är. Det var inte några darwinister och några boasianer, ALLA darwinister avskaffades man uppmuntrade eleverna att skrika sönder deras lektioner och hälla vatten på dem.

  Det är Macdomalds poäng. Vi som individualister uppmuntrar inte till universella värderingar. Vi uppmuntar till mångfald. Men kollektivistiska grupper som pga vår individualism ges tillträde belönar individualismen med att slänga ut individualisterna och stänga dörren. Vår individualism har ingen chans mot sådana grupper.

  Vill du ha bevis på detta så bedöm genusvetenskap enligt de premisser jag just angett.

  ”Att många av de här ”judiska handlingarna” som han kallar det för, faktiskt kanske är ett uttryck för en motsvarande egalitarianism som återfinns i ”vita” samhällen.”

  Han pratar inte om judiska handlingar, han pratar rom politiska rörelsers agenda att gynna judiska kulturmönster. Han visar att ledningen för dessa från början var helt dominerad av judar men att man sedan tvingades hitta affischnamn för att kunna få det att framstå som universella värderingar.

  ”Det behöver inte vara ett uttryck för ”judisk suprematism”. Det finns ett spår jag ser som rätt intressant i frågan om juden. Kan det inte vara så att juden faktiskt vill göra någonting gott.”

  Det finns inget som heter ”gott” överhuvudtaget och försöken att marknadsföra sådan godhet leder till resultat vi under normala omständigheter skulle kalla onda. Macdonalds berättar väldigt tidigt om just denna form av ”godhet” I Afrika där en aktivist försökte rädda Tasmanierna genom att placera dem i västkultur. Det som inträffade var att de förlorade sin identitet slutade att föda barn och dog ut. Vi tränas konstant att prata om de ”goda avsikterna” men vad var det som godheten bestod av? Jo kulturförintelse.

  I vanliga fall när någon etniskt förintar en kultir på det sättet så kallar vi det inte godhet.

  ”Altruism kommer delvis med ”högt IQ” och den Ashkenaziska juden har ett genomsnitt IQ på runt 115. Kan det inte vara så?”

  Altruism kommer inte med högt IQ, altruism kommer mer med den grupp som tjänar på att andra är altruistiska.

  ”Att dessa judar som förespråkat kommunism, liberalism eller mångkultur har gjort det med en ”god agenda” – men som naturligtvis har varit en katastrof.”

  Gör likadant här som med Tasmanierna, avskaffa ”god agenda” och bedöm vad de faktiskt gjorde. Vad ser vi när det är fakta, empiri och logik som bedöms?

  ”Sedan skulle man kunna tänka sig att judarna vill behålla sin ”ras” och inte ”delta” eftersom de anser sig som ”The chosen people”, och behövs för att leda världen. Jag har för mig att jag läst något liknande uttalanden.”

  Ja, så fascinerande att universell godhet blir ”do as we say, not as we do – we are chosen – you are not”

  ”Vita hade under kolonialtiden ungefär samma inställning mot icke-vita. Vi skall inte blandas, men de skall bli utsatta för våra, enligt vår uppfattning också goda sociala experiment.”

  Javisst, så om vita och judar har precis samma motivation vad lär vi oss då?

  ”Om Ashkenaziska judar har ett genomsnitts IQ på 115 punkter, är de ungefär samma skillnad mellan dem och oss. Som det är mellan oss och afro-amerikaner.”

  Då är det väl ungefär lika smart av oss att fylla våra samhällen med afroamerikaner som det var för dem att vara minoritet i tyskland bland vita?

  ”Det är bara Ashkenaziska judar som har högre IQ än vita. De andra judarna har det inte. De är antingen ”jämbördiga” eller ”sämre”, då det kommer till IQ. Sedan snackar McDonald trams då han menar att deras IQ kommer från 500 år av selektion, då judarna bara fick arbeta inom ”bankväsendet”.”

  Där håller jag med.

  ”Det är också intressant att den ”vita eliten” arbetar tillsammans med en ”judisk elit”. När McDonald erkänner detta samarbete så har långa utläggningar om varför det i slutändan är ”judens” fel.”

  Om de vita i allmänhet och de nordvita i synnerhet är individualister så finns ingen vit akademisk elit. Dvs ja nazisternas elit kanske hade en åsikt men andra vita delade inte den åsikten och enighet bland vita som åsikt ansågs inte vara något att eftesträva. Inom de judiska eliterna fanns bara en enda åsikt och personer som hade en annan åsikt uteslöts.

  Precis som Schweiz skall uteslutas när de inte vill ha minareter och Italien skall uteslutas när de vill ha krucifix. Det är svårt att inte se en likhet mellan detta och diktaturerna som utövats på vissa högre utbildningar.

  Som Horowiz sade ”Ledaren för konservativa akademiker var inte ledaren, men han var på astrofysiska institutionen så han kunde de inte skada”

  ”Min syn skiljer sig från McDonalds här. Jag skulle anklaga ”eliter” för att ligga bakom okontrollerad invandring och den etniska dekonstrueringen av västerländska samhällen som sker just nu.”

  Mcdonald berättar i detalj vilka grupper och vilka personer som låg bakom lobbying för ändrade lagar på området i USA 1965. Även där fanns hos aktivisterna den kollektiva känslan. Tack vare lagarna så fick inte alla som flydde från nazisterna komma till USA, därmed dödades många av nazismen och gissa vilka som bar skuld för detta? Mcdonalds hittar brev från ledande aktivister skrivna på 2000 talet som än idag har den åsikten. De kommer aldrig att förlåta eller tillåta kvotlagar igen.

  ”Jag skulle nog säga att både ”judar” och ”vita kristna” körs över av sina eliter.”

  Då måste jag åter påpeka att vita inte har någon egen elit. Endast kolletivistiska kulturer har det. Vita har invidualister. Dvs vissa var på ena sidan, andra på andra sidan. Därmed skapades det demokratiska systemet som utmärker just vår del av världen och aldrig kunde skapas i ett land där det ansågs ondska och folkförräderi att ha en annan åsikt i någon fråga.

  ”Även om jag tror att etniska intressen är viktiga, till och med mycket viktiga, så har varken judar eller vita något djupare intresse av att ”splittra” varandras samhällen.”

  Vitas samhälle är splittrat från början. Annars skulle vi inte ha individualla värderingar. Macdonalds poäng är att aktivisterna inte var splittrade. De hade alltid enighet så det spelade ingen roll de var färre i antal. De vann alltid i längden.

  ”McDonald nämner själv hur antropologin och sociologin blir allt mer ”rasistisk” och hur ”anti-semitismen” sprider sig i akademin. Han nämner också hur ”smältdegelsteorier” har ersätts av identitetspolitik .”

  Javisst, men det visar inte att aktivisterna inte dominerat akademin, det visar samma sak som det skulle göra att visa dominansen av akademin var bidragande till nazismens uppsving. Macdonald visar här hur Self-deception är helt central i aktivisternas egna texter. Vad än de gör är det aldrig deras fel vad som inträffar – det är alltid ondskan hos gentiles som är förklaringen och lösningen är alltid ännu mer aktivism

  Observera även denna modell följs av moderna feminister och antirasister till punkt och pricka. Feministerna kan säga vad fula saker som helst om män, skulle sedan de behandlas illa av män är det aldrig pga vad de själva gjorde utan kan förklaras med mäns inneboende socialt konstruerade ondska – som kan konstrueras bort bara de är tillräckligt envisa. Judiska aktivister var alltså fria att ”försvara sig själva” men de tar inget som helst ansvar för det fiasko detta försvar visade sig vara när nazismen slog till.

  ”Om McDonald har rätt så skulle jag nog säga att judarna begår ett kollektivt självmord.”

  Nej, aktivisterna däremot skapar ett kollektivt självmord men kom ihåg att dagens aktivister inte har en aning om syftet med dessa saker. De tror de följer ”universella värderingar”

  ”Det är bara västvärlden som stödjer Israel och judarna. Utan västvärlden (det vill säga den kristna vita västvärlden) så kommer judarna gå under.”

  De universella värderingarna skapades för att skydda judarna men de gjordes universella för att detta inte skulle märkas och sålunda hade skaparna ingen som helst kontroll över dagens utveckling.

  ”Som McDonald skriver i kapitel 3 så var Stalin en antisemit och arbetade systematiskt för att rensa samtliga institutioner från judar. McDonald menar att det delvis var en enskild agenda från Stalins sida, men kanske viktigast.”

  Stalin var inte skaparen av det system som användes och mängder av personer med ledande ställning i systemet var just olika minoriteter, inte minst flera judar hade nyckelpositioner. ”Self-deception” igen. SÅ länge systemet funkade så stöttade man det och när systemet inte längre var på egna sidan så var det såklart gentiles ondska som förklarade massmorden.

  ”Det ryska folket ogillade att judarna hade 1/3 av de viktigaste institutionerna.”

  Det var radikala intellektuella aktivister som skapade åsikten det var ok att mörda nyckelpersoner för att skapa rättvisa samhällen och tsarfamiljen (inklusive småbarne) avrättade man glatt. De hade inbillat sig att de själva kunde gå ”Under radarn” men de hade fel och de skyllde såklart sina fel på de andras ondska i klassisk psykoanalytisk stil.

  ”Det får mig att tänka på svarta och varför de ”reser” sig i USA och Afrika.”

  Adam Curtis beskriver anledningen ganska bra i en av sina dokumentärer. Det började med Sartres västhat men det var en annan fransos ”fanon” eller vad han hette som hittade på att väckelsen i Afrika skulle ske med våld. Åter kommer ideologin inte utifrån utan från vita elituniversitet i Tyskland och Frankrike.

  ”De ogillar att vita dominerar deras institutioner och sätter agendor som de inte anser gynnar dem. Detta torde vara en naturlig reaktion.”

  Särskilt naturlig var den knappast med tanke på att inte en enda människa som förespråkade det hade lärt sig det i hemlandet. Tilläggas bör att mängder av personer med denna åsikt på den tiden var vita ungdomar.

  ”Utan tvekan nationaliserat Europa, på grund av eliterna bedriver en politik, som ”ursprungsbefolkningen” inte anser gynna dem.”

  Ursprungsbefolkningen ansåg nog ingenting, det är bara de bildade som haft åsikter i frågan.

  ”Detta är en otroligt fara fö judarna eftersom antisemitsimen borde få otroliga proportioner. Tänk dig att västvärlden står mot avgrunden och de vita måste välja. Antingen gå under eller slå tillbaka. Detta har hänt genom historien. Den spanska inkvistationen skulle vara ”a walk in the park”.”

  Den judiska aktivismen har alltid varit en otrolig fara för judarna. Den slog tillbaka i Tyskland, den slog tillbaka ännu värre i Sovjet och FN avskyr Israel. Men aktivisterna har alltid sett bakslag som en följd av ”gentile social construct evil” aldrig som en följd av egna ageranden.

  ”Det finns ingen civilisation (någonsin) som har kunnat utrota resten av världen med en handvändning. Att bedriva en ”anti-vit” elle mångkulturalistisk politik torde ju vara kollektivt självmord för judarna eftersom de skulle krossas tillsammans med de andra minoritetsgrupperna. Ingen civilisation har gått under utan ”kamp”.”

  Ytterligare ett bevis på att hög intelligens inte är samma sak som vettigt beteende.

  ”Jag gillar inte de här argumenten om ”omedvetna” handlingar. Om inte saker och ting artikuleras är det meningslöst och kan inte bevisas. McDonald om någon är influerad av Frankfurtskolan. Han använder Facault för att kritisera Facault.”

  Hahaha!

  ”Det är uppenbart att McDonald ogillar ”judiskt” eller ”icke-vit” inflytande västvärlden. McDonald fördömer naturligtvis inte heller etnocentrism, eftersom han anser att det är ”naturligt”.”

  ”Det enda ”fördömandet” han gör mot judarna är mot enligt honom oärliga metoder att styra samhällen. Han fördömer också vitas sätt att styra andra ”primitiva” samhällen.”

  Hmmm

  ”McDonald argumenterar då för att judarna visst har (precis som alla andra) ändå stödjer sin etniska grupp – och att detta är naturligt utifrån ett ”evolutions psykologiskt” perspektiv. Detta skulle jag hålla med McDonald om. Jag är också rätt säker på att våra lojaliteter är delvis bundna av vår etniska tillhörighet.”

  Jupp

  ”Om så är fallet att en grupp elitistiska intellektuella judar bestämde att nu måste vi ”krossa” västerlandet för att skydda judarna – så borde vi naturligtvis märka av detta i deras teorier.”

  Nej

  ”Jag har dock aldrig läst någonting som har med försvaret av ”judar” att göra. Snarare tvärtom. McDonald argumenterar för att ”judarna” är egoistiska.”

  Alla är egoistiska, evolution. ”The selfish gene” Dawkins.

  ”Enligt McDonald så argumenterar judarna för ” miscegenation” för vita, men inte för dem själva. McDonald säger också någonting om att problemet är inte judarnas etnocentrism, snarare är det deras ”egoism” och att deras taktik är oärlig och har en dubbelstandard mot vita.”

  Vilket är meningslöst, utan dubbelstandard kunde man aldrig vinna så det kommer inte att upphöra.

  ”Sedan handlar det kanske inte om Israel. Israel är förvisso en symbol för judarna. Men det finns en rätt så växande grupp judar som fördömer Israel.”

  Javisst, judarna är inte immuna mot aktivisternas kritik mer än de var immuna mot morden i kommunistsovjet.

  ”Du har tidigare argumenterat för att invandringen av ”västerländskt” också är påverkade av ”multikulturalism” och sedan för med sig den till Israel.”

  Jupp.

  ”McDonald säger någonting om att de ryska judarna (Tex. den etniska och av väst ogillade ledaren Liebermann) inte alls är intresserad av det här mångkulturella paradiset i Israel.”

  Precis

  ”De gamla Ashkenaziska judarna (förvisso etniskt homogen grupp) var inte alls lika “religiösa” som de andra judarna. De hade adopterat västerländsk liberalism, socialism och Universalism.”

  Det spelar ingen roll om judarna är etniska eller religiösa det tenderar ha samma effekt.

  ”Marx sa själv i texten ”Judefrågan” – att juden (enligt Marx dåliga attribut) kommer försvinna i och med den röda revolutionen. Marx anklagas som bekant för att vara kryptojude.”

  Vad Marx sade kan jämföras med synen i USA, judarna försvann som grupp eftersom man var rädd för att annars attackeras som grupp. Judendom blev då endast sedd som en religion och därmed var det ingen som hade synpunkter på vad de valde att göra.

  ”I Sovjet stödde Lenin judarna, i den bemärkelsen att Lenin menade att ”antisemitism” var ett kort för Tsaren förhindra klasskampen I i början av 1900-talet så fanns det nästan två miljoner judar i ryssland och de hade någorlunda rättigheter.”

  I USA stöttade judiska minoriteten tydligt radikal vänsterpolitik trots att de själva hade det gott ställt ekonomiskt och förlorade på denna. Folkets väl var alltså viktigare än enskilda invividers.

  ”I den växande socialistiska rörelsen vände sig judarna till kommunisterna, de var förvisso sekulära och Lenin förbjöd tex. omskärelse.”

  Judarna hyste stor förhoppning till Sovjet och stod därmed ut med lite skit.

  ”Efter Lenins död och Stalin inträde så fanns det inget utrymme för någon religiös eller etnisk identitetskapande.”

  Men det var inte Stalin som skulle ta makten, det var Trotsky som skulle ta makten. Åter tappade aktivisterna kontrollen över sina försvarstaktiker.

  ”För Stalin gällde detta alla, förutom kanske etniska ryssar. Kommunismen höll ner de etniska konflikterna – men antisemitismen, ogillande av muslimer och sina grannar levde kvar. När Sovjet föll så tog det hus i helvete bland etniska minoriteter.”

  Ja just det.

  ”Så kanske är det så att McDonald har rätt, att ”etnisk tillhörighet” kan förkastas, men att den alltid ligger där latent – och när inget ”förtryck” längre finns så kommer den flöda – och att den ”etniska nationalismen” växer.”

  Jupp, antingen på basis av religion (USA) eller ras (Sovjet) i sovjet så var ju religion sedd som gift för folket men USA har religionsfrihet. Man kan lugnt säga aktivisterna satsade på helt fel häst.

  ”Det finns etiopiska judar, kinesiska judar och naturligtvis judar från mellanöstern. Där de judarnas ”tillhörighet” grundades.”

  Som religion finns man var som helst, som folk däremot räknas ju bara vissa.

  ”Judarna var från början ett par stammar som i en otrolig diaspora spreds över världen. Av någon anledning har judarna levt i en diaspora i tusentals år, och trots det är de en mycket homogen grupp. Det samma gäller med zigenarna. Detta är alltså helt otroligt.”

  Precis

  ”Jag läste dock någonting rätt fantastiskt, judarna i USA gifter med gentiles som aldrig för, men också dessa judar barn upphör att vara judar. Nästan 90 procent av judarna med en judisk mor/far uppfostras inte som judar. De här radikala rabbinerna utesluter helt enkelt ”blandade” judar och till och med vägrar ta emot konvertiter.”

  Javisst, snacka om rasistiskt men där har vi det fina, de kan ju skylla på religion. Rasism är förkastligt i USA, religiösa seder som diskriminerar däremot skyddas starkt.

  ”Jag har för mig att det i Europa (UK) blev ett ramaskri då ”blandade” judar uteslöts från den judiska gemenskapen.”

  Såklart, för de följer själva de värderingar som anses ”universellt goda” och vet inte de inte gäller ”The chosen”

  ”Då även om ”judarna” minskar genom låga födelsetal så behålls en kärna av judar. Nu kommer vi till det mest spännande. Vita ägnar sig i en mycket mindre utsträckning åt att gifta sig över gränser än judar. Detta är mycket spännande.”

  Ja onekligen

  ”Det irrationella ligger i de antisemitiska konspirationsteorier om ”judens” vilja att härska över en ”blandad massa”.”

  Det konspirationsteoretiker missar är att dagens ageranden inte är en följd av aktivism, den är en följd av värderingar skapade av aktivism som i sig anses universella.

  ”Racialister är oroade för att vita amerikaner ägnar sig åt ” miscegenation” , men den siffran är bara runt 1-3 procent, och då är många av dessa ”vita” judar. Man skulle nästan kunna säga att vita fortfarande ”bevarar” sin rasgrupp, precis som judar.”

  Nej det gör de ju inte, de visserligen gifter sig inom gruppen javisst men det räcker inte för de beter sig i övrigt precis som Tasmanierna. De har svag självkänsla, ingen identitetskänsla och har slutat föda barn.

  Påpekas kan att detta även gäller Japan.

  ”I Sverige har vi kanske 20 procent invandrare, det är mycket lobbying för ”lobbying”, men fortfarande har vi isärhållandets logik. I Sverige är judarna nästan ”assimilerade”.”

  Jag kan ingenting om judarna i Sverige men killen jag snackade med flög i luften över iden att de inte skulle få syssla med omskärelse av småpojkar.

  ”Det finns tre synagogor i Stockholm och ETT judiskt högstadium 60-70 elever i varje årskurs. Nu skulle man kunna vara konspiratorisk (som McDonald) och säga att judarna ändå behåller en ”kärna” och sedan assimilerar resten av gruppen och på så sätt ser vi ”vita” judarna som en del av oss.”

  Det skulle isf vara en väldigt liten kärna men visst kan vi diskutera de stora mediefamiljernas inflytande.

  ”Det är väldigt lätt att man hamnar i ”någon” irrationell rädsla för judar. Charles Taylor, JP Rushton och många fler ”mainstream” racialister förkastar antisemitism. Sedan har vi ”nazisterna” som ser ”juden” överallt.”

  Javisst nazisterna ser juden överallt men de följer ju socialistiska kredot judar är rika och därmed ok att förfölja, genusfolket ser patriarkatet överallt och kritiserar män har makt och pengar. socialisterna ser klasskamp överallt. Men den enda av dessa paranoior som inte lärs ut på universitete är nazism och ser man nazismen som dess socialistiska kärna (anledningen det är ok att ge sig på dem är att de har så mycket pengar) ja då kommer samtliga dessa från västerländska universitet.

  Ingen av dem kommer från de länder vars folk de säger sig vilja hjälpa.

  ”En nazistisk konspirationsteori är att ”judarna” vill dominera någon form av mixad korkad smältdegel. Jag kan förvisso köpa de här ”självbevarelsedrifterna” bland högerextremistiska/vänsterextremistiska intellektuella judar som McDonald för fram. Men den här ”teorin” om ZOG stämmer inte. Precis som ”vita” är judar en pluralistisk grupp med särskiljda intressen. Det är sant, men ZOG?”

  Jag undrar om inte dessa idiot-teorer inte skapades av aktivisterna själva för att lättare kunna smutskasta motstånd mot det ”goda”

  ”Naturligtvis finns det någon form av ”etnisk” tillhörighet – som alla har någon form av sympati för. Jag säger inget annat. Om man nu skall vara konspiratorisk så skulle jag nog säga att de här ”vänsterextrema” judiska akademikerna vill ha någon form av balkaniserat västerland, inte en ”blandad massa”.”

  Man kunde hävda de ville ha en blandad massa från början men teorierna man hade då krossades ju helt i akademin när Sovjets verkliga ansikte visade sig.

  Professorer ville ju närmast inte leva längre. De skriver hur om Sovjets fall var verklighet så hade de hädanefter tappat tro på verklighet. Värst av alla bölade franska intellektuella som Lyotard, han myntade ju postmodernismen som marxismens död (den stora berättelsens död) hädanefter skulle bara små berättelser finnas. Vilket styrker och förklarar den nya tron på balkanisering istället för smältdegel.

  ”Nu har jag skrivt mitt längsta inlägg någonsin. Men det är svårt att sammafatta en bok med 333 sidor text och nästan 200 sior fotnoter. Även om jag gillade att läsa McDonald så tror inte det ”judiska” spåret är det viktigaste och det som absolut ligger till grund för mångkulturen och västerlandets nära fall.”

  Nej men det är viktigt att veta var man skall börja. Av vad jag lärt mig sedan jag läste MacDonald är nog det viktigaste förståelsen för hur betydelsefullt det var att avetnifiera kulturella värderingar och tvinga igenom dem som ”universell godhet”

  Dvs vi fick effekten som är tydlig i styckena från ”The Authoritan Personality” vårt goda blev vad än som de ansåg egna gruppen tjänade på. Vårt högsta mest goda ideal blev magiskt att motverka etnocentrism – nåt vi att döma av de egenskaper som kunde observeras kopplade till den E-skalan enbart varit destruktivt för oss.

  För utmärkande för de som hade hög grad av etnocentrism var nästan uteslutande högre grad positiva egenskaper. Kapitlet i Mcdonalds bok som beskrev de psykoanalytiska tolkningarna Adornos gäng gjorde var nog det jobbigaste i hela boken att läsa.

  Hur friskhetstecken hos barn och ungdomar systematiskt utmålades som tecken på allvarliga problem – motiverat av behovet att uppmuntra personer med låg etnocentrism och helt utan den minsta belägg för påståendena.

 139. Erik skriver:

  Jupp, som väntat hamnade svaret på summeringen av boken i spamfiltret.

  Hoppas att bara de personer som förstår innehållet orkar läsa denna monstertext. Det vore lite tjatigt om jag var femte rad måste upprepa att texten handlar om aktivism som ursprungligen enligt McDonalds hade motiveringen att skydda judiska etniciteten från att åter förföljas – men som idag upplevs som universell ”godhet och rättvisa” trots att beläggen för de påståendena är minst sagt svaga.

 140. Adam Weisshaupt skriver:

  En god nyhet Tanja! Du har lyckats spräcka PK-ismen inom media/PR barnschen i Amerikat. De har läst din blogg och har lyckats komma fram med icke PK-videos som denna:

 141. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Ämnet är som sagt onekligen intressant. Jag hittade en mycket intressant dokumentär vid namn Defamation, gjord av den judiska israelen Yoav Shamir. Den tar upp begreppet ”antisemtism” – och hur det används av judisk/israelisk lobbygrupper för att tysta kritiker till Israel, så som judiska professorn Norman Finkelstein – som blev utsparkad från DePaul University under 2007 och under 2008 blev han utsparkad från Israel. Sedan intervjuvas även ett par judar från akademin som är kritiska till ”judisk etnocentrism” och Israel. Roligt är också att statsvetarna John J. Mearsheimer och Stephen Martin Walt interjuvas. De ligger som bekant bakom boken The Israel Lobby and U.S. Foreign.

  Filmen
  http://wideeyecinema.com/?p=7208

  Lite snabbfakta
  http://en.wikipedia.org/wiki/Defamation_(film)
  http://www.imdb.com/title/tt1377278/

 142. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Kanonbra film, vilken skrämmande tydlig uppvisning i den metodik som används. Gruppmanipulation på hög nivå. Alla trick från boken. Jag minns när jag själv besökte polens koncentrationsläger och inte begrep varför folk var så emotionella där. Nu när jag ser denna film och tänker tillbaka så blir anledningen tydlig.

  Hur gruppen före resan ”förbereds” och manipuleras. Med denna grupp är det tydligare eftersom det t o m är säkerhetsvakter med som upprätthåller illusionen inte bara av hur viktigt det hela är utan även att det fortfarande skall vara lika viktigt.

  Sekvensen där ungdomarna anklagar några nyfikna polacker för antisemitism är pinsam. Hur de hålls instängda på hotellet för skydd mot ”antisemiter” är skamligt. Lekarna som ungarna lurades leka var det värsta av allt, de skulle fysiskt identifiera med offren för förintelsen. Låtsas krypa ihop och gömma sig, diskutera vem icke-jude som skulla gömma dem osv…

  Och ADL-sekvenserna, där ser man tydlig parallell till svenska genusrörelsen. Å ena sidan så anser man sig inte ha inflytande, å andra sidan är det bra för att få saker gjorda att de andra tror det. Och när de skulle bevisa all antisemitism hos ADL då var det ju absurt. Tomma kontor, nästan ingenting att göra men samtidigt en djup tro deras jobb är viktigt.

  Avslutningvis så fick vi det klassiska backlash, om deras kamp är kontraproduktiv är det inte för att de har fel, det är för att de har rätt och antisemiterna visar sig i de sammanhangen. ADL har såklart aldrig varit orsaken till antisemitism, nejdå isåfall fanns den från början men ADL fick den såklart att synas.

  Likadant funkar genusrörelsen, om de beter sig arrogant och folk blir arga så var de arga människorna såklart arga från början i smyg. Det var inte organisationens arrogans som gjorde dem arga såklart.

 143. […] (sammanfattning!). Jag undrar förresten hur det går med regeringens projekt med utarbetandet av Den Gemensamma Värdegrunden som ska vara klar nu år […]

 144. […] Morgonsur har tidigare skrivit bra om värdegrunden i försvaret (och uppföljningen). Jag har tidigare skrivit om värdegrunden här. […]

 145. […] än Nyamko Sabuni, en av dem som skrivit under regeringsbeslutet ovan och som dessutom initierat den riksomfattande värdegrundsdialogen som också avslutas i år. Jag är säker på att syftet är gott från hennes sida, men frågan […]

 146. […] bemärkelse är detta korrekt eftersom olika värdegrunder då krockar. Blir det inte konflikt med Sabunis värdegrundsprojekt nu? En konflikt inom etablissemanget – vad spännande . Man är visst inte överens om vad ett […]

 147. […] men det var det de menade) likriktningspolitik leder till splittring. Detta eftersom delar av Den Nya Värdegrunden kommer ovanifrån och inte underifrån. Den snickras ihop vid lärosätena och påtvingas sedan […]

 148. […] allas lika värde-projekt, bygger världsfredsutställningar, har normbrytande samtal, anordnar värdegrundsdialoger, gör könsrollsteater och bjuder in genuspiloter som föreläser om maktstrukturer – hur kan […]

 149. […] har politikerna inte noterat det här än? Jag skrev om det här både i Axess och i mitt inlägg Värdegrundsproblematiken där jag också visade att utifrån dagens negativa utgångsläge på -1 så gäller att […]

 150. […] värdegrund han som Godhetens apostel själv företräder, och som i klartext innebär (se tex här) att man ska acceptera att folk har olika värdegrunder och därmed ibland helt olika åsikter i […]

 151. […] Detta påminner om ett dilemma som Tanja Bergkvist skrivit om på sin blogg: […]

 152. […] Trots att det skrivs så mycket om det här är det ingen som, utom jag i ett nummer av Axess för några år sedan, lyfte fram motsättningen mellan det som kallas gemensam respektive demokratisk värdegrund. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: