Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?

För den som bara vill göra eller se testet  – se längst ner i inlägget!

Flicka könskodar ett leksaksslott

Flicka könskodar sitt leksaksslott

Igår var det exakt ett år sedan min ”Genusvetare förvirrar barnen”-artikel publicerades i SVD (här om läsarreaktionerna) och som var en reaktion på en DN-artikel om hur genusforskare kommit fram till att ”klätterställningar, gungor, sandlådor och cyklar – den tillrättalagda miljön på förskolor kan förstärka könsroller och maktstrukturer hos barn.” Barnen agerar ”könspoliser” och ”könskodar” leksaker, och förskolepersonalens ”egna föreställningar om kön” påverkar barnen, och den enda räddningen är  ”genuspedagoger” och ”genuskonsulter”. Idag kan man vara professor i ”genus, människa och maskin” och i bokhandeln kan man köpa böcker som ”Skönheter och odjur : en feministisk kritik av djur-människa-relationen” där författaren resonerar kring ”normer, normalitet och makt i förhållandet mellan människor och djur” och med detta ”visar hur en feministisk kritik kan klarlägga samband mellan underordning av olika grupper.”

Genusvansinnet fortsätter att förfölja oss från vaggan till graven, eller åtminstone tills vi gått ut skolan, trots att  det i både skolans och förskolan läroplaner (Lpo94 resp Lpfö98) uttryckligen står:

”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”

Och just nu pågår faktiskt en debatt om just genuspedagogik på Newsmill. Pär Ström var först ut med Låt inte genusproffsen välja leksaker! Observera Moderatmännens inlägg:

örFör För Moderatmännen är självuppoffring och försakelse ett passerat stadium

För Moderatmännen är självuppoffring ett passerat stadium

”Krigsleksaker borde förvisso vara helt okej för små gossar att leka med, men tyvärr så anser vi att den bakomliggande strukturen – som reducerar män till något slags offerlamm som ska uppoffra sig för kung och fosterland och inte minst kvinnor – är lika skadlig som den är oacceptabel i ett jämställt samhälle. Ge därför inte krigsleksaker till era pojkar denna jul utan köp hellre en Barbiedocka eller en rosa prinsessklänning till dem… Gamla idéer om ridderlighet, gentlemannaskap och hur en ”riktig” man ska vara, har blivit mäns största fiender då de uppmuntrar till självuppoffring och försakelse. Här har män mycket att lära av feministers obstinata ovilja att låta sig reduceras till redskap för någon annans agenda.”

Hade det inte varit för att radikalfeministerna provocerat fram denna extrema själviskhet hade jag nästan klandrat Moderatmännen.

Låt mig citera ur statens offentliga utredning ”Jämställdhet i förskolan” (SOU 2006:75):

Sid 58: ”Den som har ”genusglasögonen” på sig behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……Barnen trivs, peronalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd. De könsstrukturer som finns i förskolan speglar ofta de mönster som finns i samhället utanför. Som vuxen kan det vara svårt att upptäcka och förhålla sig kritiskt till detta eftersom man lever mitt upp i dem.”

Det viktiga är således inte att barn, föräldrar och personal trivs och är nöjda med förskolan, utan att ”jämställdhet” råder, och det är bra att det blir svart på vitt nu att genusvetarnas ”jämställdhet” står i motsatsförhållande till lycka och trivsel.

På sid 151 förklarar man det problematiska i att lära ut tolerans och acceptans bland barnen eftersom detta innebär att  det finns något ”avvikande” som måste tolereras och accepteras.  Citat:

”Det kan låta konstigt att tolerans och acceptans inte är den bästa vägen att gå, men problemet med detta synsätt är att det ofta saknar maktperspektiv”

På sid 54-55 under ”Män + förskola = jämställdhet” får vi höra den svenska genusmaffian uttala sig kritiskt om jämställdhetsarbetet i förskolor i Norge, Belgien och Skottland eftersom man där vill ha in fler män i förskolan av fel skäl, nämligen att män har något att tillföra i egenskap av män:

”Tankarna om vikten av män till förskolan [i Norge] utgår i mycket från samma perspektiv som finns i arbetet i Belgien och Skottland. Att kön i sig har en viktig funktion. Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.”

Följdfråga: varför vill svenska genusvetare absolut ha in 50% män som anställda i förskolan?

Svensk förskolepersonal uppmanas "avkoda" det "könade materialet"

Förskolepersonal uppmanas att "avkoda" det "könade lekmaterialet"

På sid 110 får vi veta att personalen uppmanas ”avkoda” de ”könade” leksakerna på genusexperternas inrådan. På förskolan Kullegården i Partille har man istället för att plocka bort något valt att köpa in fler flickleksaker, samtidigt som personalen ”arbetar för att avkoda allt material och ge det samma status”. Det ”pojkkodade materialet kan” enligt statens utredare nämligen ”kopplas till hierarkin i genusordningen som ger det pojkar ägnar sig åt ett högre värde.” Hur i all fridens namn könsavkodar man en platsbil? Vad sysslar regering, riksdag och svenska myndigheter med egentligen som sanktionerar och finansierar denna fullständiga idioti!?

På sid 114 får vi från en utvärdering reda på det dilemma förskolepersonalen står inför då man dels ska förmedla ett kulturarv i form av sånger och sagor, och dels motverka traditionella könsroller, med pekpinnar från upplysta och allvetande ”gensupedagoger”:

”Vi har diskuterat fram och tillbaka hur vi ska förhålla oss till kulturarvet när det strider mot vårt uppdrag att motverka traditionella könsroller. Till slut har vi valt att lyfta bort vissa titlar från barnens hyllor eftersom vi inte känner att vi kan stå för det böckerna förmedlar. Vi kan komma att läsa dessa böcker i framtiden, tex i samband med teman om hur det var förr i tiden, men vi vill inte att barnen ska bläddra i böckerna där både bild och text förmedlar passivitet för flickor och aktivitet för pojkar”.

På sid 120 får vi från en utvärdering veta hur det går med ”föräldraproblemet”:

”Den vanligaste bilden många verkar ha är att jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras. Ett sådant exempel kommer från projektet ”Vidgade Vyer” i Östersund. En bit in i arbetet blev motreaktionen från några av pojkarna på den berörda förskolan starka. De motarbetade personalen och det blev mer eller mindre kaos i gruppen. Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp, men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.”

Löste sig problemen? Genom att kuva de föräldrar (troligen flertalet) med en avvikande åsikt i frågan? Och vad gäller det obligatoriska skolväsendet är det samma trend. I DEJA:s (Delegationen för jämställdhet i skolan) delbetänkande som kom i somras (slutbetänkandet kommer 2010) ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” SOU 2009:64 kan vi tex på sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” läsa följande:

Pojke

Pojkar underpresterar för att upprätthålla sin hegemoniska maskulinitet?

”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

Som en följd av denna insikt vill genusvetarna nu ägna kommande decennium åt att  ”dekonstruera maskuliniteten” för skattebetalarnas pengar.

På sid 46 ser vi att det inte spelar någon roll om lärarna behandlar eleverna lika eftersom:

”En vanlig kommentar på landets skolor är: ” vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus, och som begränsar ytterst begränsar livsvalen för flickor och pojkar, och för kvinnor och män. Det är bristen på kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.”

På sid 240 fortsätter det:

”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

Från Maria Hjalmarssons doktorsavhandling (Göteborgs Universitet) om genusordningen inom lärarkåren (källa):

”I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning.

–  Många inom skolan pekar på att man vill ha in ”det andra”, det manliga i grundskolan. Men det verkar finnas en uppfattning att kvinnor inte kan bidra med ”det manliga”. Faran är att detta förstärker könssegregeringen och könsstereotyperna inom grundskolan vilket gör skolan motsägelsefull, säger Maria Hjalmarsson som skrivit avhandlingen inom ramen för forskningsprojektet Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv och praktik.

Intressant, ”det manliga” är inget unikt för män, men ”det kvinnliga” (perspektivet) måste in i bolagsstyrelserna och detta kan bara biologiska kvinnor bidra med – hyckleriet vet i vanlig ordning inga gränser.

Genusglasögonen måste på i tid!

Genusglasögonen måste på i tid!

Linköpings Universitetsportal ”Lika Villkor” erbjuder oss att göra ett test inom Harvardbaserade ”Project Implicit” om vi bär på omedvetna fördomar angående (välj test själv) sexuell läggning, hudfärg, ålder, etnicitet, kön, vikt, länder. Det senare testet ”erbjuder en ny metod för att studera nationalism.” För tänk om man år 2009 bär på ”fördomen” att den som är äldre faktiskt är äldre, eller att den som är kvinna verkligen är kvinna, eller om man anser att det finns olika länder, och tänk om man hellre vill bo i ett land än ett annat? Dessa ”föreställningar” om ”verkligheten” som man eventuellt bär på innebär att man livet ut lurar sig själv vilket påverkar ens välmående och hälsa i en tid när det är de intersektionella genus- och fördomsforskarna som bestämmer vad som är verkligt och inte.

Den svenska samarbetspartnern i Projekt Implicit utgörs av en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet som leds av professor Bo Ekehammar (se här). Här är huvudsidan. Notera dock att ”IP-adresser registreras rutinmässigt men dessa är helt konfidentiella” (se info).

VARSÅGODA: VÄLJ DEMOTEST!

Uppdatering: forskare kritiska mot implicita associationstestet.

Efter utfört test kan det vara på sin plats att se Indoctrinate U (del 1):

Annons

87 Responses to Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?

 1. Info skriver:

  DRESSYRFÖRSKOLA

  En googling på sökordet ”könsstereotypa” ger 19.900 träffar. De flesta gäller barns lekar och uppträdande i förskolor.

  Rädda barnens ungdomsförbunds ordförande Sofia Zackrisson skrev så här i sin blogg tidigare i år:

  ”Att fostra barn på dagis i KÖNSSTEREOTYPA lekar är ett förtryck mot [av] barn och ett HOT MOT MÄNNNISKAN. Att låta barn leka könsneutrala lekar på dagis är en framgång för barnets rättigheter! – Att vår socialminister vill göra skillnad på barn beroende på vad de har för kön är långt ifrån okej.”

  Ett annat exempel bland de nästan 20.000 träffarna är en årsberättelse från förskolan Linjalen i Sundsvall. Där diskuteras t.ex. nödvändigheten av att ta ifrån barnen leksaker och kläder, som de haft med sig hemifrån. Eftersom detta kan leda könsstereotypa och oönskade lekar, som inte överensstämmer med läroplanens intentioner.

  Ordagrant: ”De [pedagogerna på förskolan] har i ett första steg förbjudit barnen att ta med sig egna leksaker och utklädningskläder – – -.”

  Vad föräldrarna skulle ha sagt om saken för bara ett par generationer sedan, är det idag knappast någon som kan förstå. En annan tid, en annan värld, lika avlägsen och främmande som baksidan av mars.

  Vad föräldrarna säger idag vet vi. De flesta säger ingenting. Klokt nog. Barnen tillhör numera staten och genusmaffian.

  Jag fäste mig vid den där debattartikeln i Sv.D. för ett år sen – skriven av någon, som inte var helt nöjd med den nya, personlighetsbefriande förskolepedagogiken. Och som – under över alla under – dessutom tillåtits uttrycka sina felaktiga åsikter offentligt.

 2. Nordbo skriver:

  Jag gjorde ett av testen. Herregud, de är inte riktigt kloka.

  De kunde inte bedömma mina attityder för jag gjorde för många fel. Anledningen till det var att jag blev frustrerad av den fyrkantiga verklighetsuppfattning som ligger bakom testet. Jag satte mig som ”starkt konservativ” (Vad det nu betyder. När det gäller politiska idéer är jag inspirerad av den europeiska nya högern.) De som har konstruerat testet förväntar sig antagligen vissa svar, men jag kunde inte bekräfta deras inskränkta föreställningar.

  För övrigt var filmen ”Indoctrinate U” riktigt intressant. Jag såg den igår kväll. ”Politisk korrekthet” är verkligen ett slags stillestånd för hjärnan.

  Tanja skrev: ”Hade det inte varit för att radikalfeministerna provocerat fram denna extrema själviskhet hade jag nästan klandrat Moderatmännen.”

  Exakt. ”Extrem själviskhet”. Det är ju verkligen hemskt att behöva göra personliga uppoffringar, att leva för något som är större än ens eget lilla ego.

 3. Uffe skriver:

  Tanja: Hur nära Shannon-gränsen ligger egentligen köns-koden?

 4. QED skriver:

  Tanja Du citerar inte hela stycket i Moderatmännens inlägg

  ”Här har män mycket att lära av feministers obstinata ovilja att låta sig reduceras till redskap för någon annans agenda”

  Den fortsätter:

  ”vem vet om det inte är dessa prinsessliknande Barbiedockor som uppmanat små flickor att se sig själva som speciella och utvalda allt medans pojkarna betraktar sig som umbärliga och utbytbara brickor i en värld of Warcraft.”

  Har för mig att en del av superhjältefigurerna är manliga och väldigt utvalda.

 5. QED skriver:

  Intressant! Har gjort implicita associationstesten (IAT)

  ”Viss association mellan Manligt och Naturvetenskap samt mellan Kvinnligt och Humanistiska ämnen.”

  Kanske var jag för snabb för bli avslöjad som manschauvinistisk bakåtsträvare.

  Hittade en artikel som kritiserar IAT

  http://www.nytimes.com/2008/11/18/science/18tier.html?_r=1

 6. QED skriver:

  Apropå hur det ”omedvetna” kan användas för att döma så skriver Jan Guillou något bra i Aftonbladet

  ”Svenska medier hetsade fram två justitiemord

  De två läkarna råkade ut för en liknande hysterisk och förment feministisk modevåg. Den här gången var det en kombinerad insats från Expressen och landets kulturjournalister som i stora flockar låtit sig förföras av en bok författad av socialterapeuten Hanna Olsson, som blev hjältedyrkad och hedersdoktor. I sin bok argumenterade hon för en ny typ av bevisprövning i linje med en sorts feministisk teori. När man skulle bedöma skuldfrågor måste man se till könsmaktsordningen. Eftersom den manliga överklassen i Sverige tycker det är helt okej att stycka kvinnor, förutsatt att det är underklasskvinnor, kommer givetvis de två läkarna att frikännas av sina klassbröder i rättssamhället, menade Olsson. Under Stalintiden utvecklades liknande teorier i Sovjetunionen.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article6321257.ab

 7. Info skriver:

  Du sköna nya värld: DE NYA YRKENA MED DE GYLLENE TITLARNA (OCH LÖNERNA)

  Redan i inledningen nämner Tanja den rykande färska, akademiska högstatustiteln ”professor i genus, människa och maskin”. Ja, vårt lands universitets- och högskoleväsende är inte vad det var en gång. Låt mig bidra med ytterligare några viktiga avknoppningar på lärdomsträdet:

  PROFESSOR I INFORMATIONSDESIGN (Yvonne Eriksson, känd för sin epokgörande studie av leksakskataloger)
  PROFESSOR I SEXOLOGI (Sophie Bergeron)
  PROFESSOR I MÅLTIDSKUNSKAP (Inga-Britt Gustafsson)
  PROFESSOR I VÅRDVETENSKAP (Ania Willman)
  PROFESSOR I GENUSVETENSKAP (Tiina Rosenberg)
  PROFESSOR I KVINNOHISTORIA (Christina Florin)
  INSPEKTIONSDIREKTÖR (Marie-Hélène Ahnborg)
  PROFESSOR I INTERAKTIONSDESIGN
  PROFESSOR I VÅRDVETENSKAP (Anna Ehrenberg, sjuksköterska)
  PROFESSOR I MASKINELEMENT (Elisabet Kassfeldt)
  PROFESSOR I VÅRDVETENSKAP (Marianne Carlsson)
  PROFESSOR I TEXTILTEKNOLOGI (Pernilla Walkenström)
  PROFESSOR I BILDJOURNALISTIK
  PROFESSOR I ARBETSVETENSKAP (Lena Abrahamsson)
  PROFESSOR I MAT- OCH MÅLTIDSKUNSKAP (Maria Lennernäs)
  PROFESSOR I SEXOLOGI (Bente Træen)
  PROFESSOR I KVINNOHISTORIA (Gunhild Kyle)
  PROFESSOR I SEXOLOGI (Sophie Bergeron)
  PROFESSOR I SEXOLOGI (Gunilla Sydsjö, legitimerad psykoterapeut)
  PROFESSOR I SOCIALT ARBETE (Marta Szebehely)
  PROFESSOR I TURISM (Bengt Sahlberg)
  PROFESSOR I SYSTEMATISK TEOLOGI OCH LIVSÅSKÅDNINGSFORSKNING
  PROFESSOR I KVINNOHISTORIA (Ulla Wikander)
  PROFESSOR I INTEGRATION OCH STRUKTURELL DISKRIMINERING (Masoud Kamali)
  PROFESSOR I SOCIOLOGI, SÄRSKILT KVINNOFORSKNING (Eva Lundgren)
  PROFESSOR I KVINNOHISTORIA (Yvonne Hirdman)
  PROFESSOR I GENUSHISTORIA (Yvonne Hirdman)
  PROFESSOR I FYSISK PLANERING MED INRIKTNING MOT [ska vara: på] DE SOCIALA ASPEKTERNA I PLANERING (Eva Öresjö)
  PROFESSOR I BUTIKSMARKNADSFÖRING (Jens Nordfält)
  PROFESSOR I GASTRONOMI (Gert Klötzke)
  PROFESSOR I INTERNATIONELL MIGRATION OCH ETNISKA RELATIONER (Charles Westin)
  PROFESSOR I QUEER SOCIALANTROPOLOGI (Don Kulick)

  – – – – – – – – – – – –

  Om queerprofessor Don Kulicks vetenskapliga forskning:

  ”I radioprogrammet ´Freja´, som sändes vecka 48, talade professor Don Kulick vid Stockholms Universitet. Han ifrågasatte i programmet om heterosexualitet verkligen är något naturligt. Han menar – – – att människor HJÄRNTVÄTTAS TILL HETEROSEXUALITET genom skola, kyrka, det militära och andra samhällsinstitutioner. Heterosexualitet handlar således bara om sociala konstruktioner. Hela världen skulle kunna vara homosexuell och barn skulle utan problem kunna komma till världen, menar professor Kulick.”

 8. Matte Matik skriver:

  …det verkar finnas en uppfattning att kvinnor inte kan bidra med ”det manliga”. Faran är att detta förstärker könssegregeringen och könsstereotyperna

  Hur lyckas man ens åstadkomma tankebanor som säger att man å ena sidan ska vara 50/50 överallt, samtidigt som man kritiserar andra för att vilja kvotera in män på förskolorna – eftersom det betyder att kön i sig har en viktig funktion? Här slår man huvudet på en av de i mitt tycke märkligaste spikarna i genuseriet. Å ena sidan ska kön inte ha betydelse samtidigt som kvotering, könsavkodning och alla andra åtgärder helt utgår från att kön är av största betydelse. Man kan inte få både och samtidigt som det lika gärna går att vända på. Om kön är en social konstruktion kan män lika gärna bidra med ”det kvinnliga”.

  ”I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning.

  Det inger hopp att läsa att de yngre kvinnorna trots feministisk indoktrinering sen barnsben är de mest kritiska. Gissar att de yngre männen inte törs säga till längre.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha ha ha – kolla TV3 nu ”Anna Ankas jul”. Anna Anka och Anna Skipper med och om varandra 🙂

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, du är alltid först ut med din infomation och dina meeeegalånga listor!! 🙂
  ”Att vår socialminister vill göra skillnad på barn beroende på vad de har för kön är långt ifrån okej”.

  Vad var det socialministern sagt då? Tack förresten för mig okänt citat från årsberättelse från förskolan Linjalen i Sundsvall. 🙂

  ”Och som – under över alla under – dessutom tillåtits uttrycka sina felaktiga åsikter offentligt.”

  Jag trodde inte det var så känsligt, jag skrev ju bara det självklara och skickade iväg till SVD, efter att Pär Ström tipsat mig om DN-artikeln (jag mailade honom en gång och skrev att ”Mansförtryck och kvinnovälde” var intressant läsning, och reklam om den fick jag via hans övervakningsbrev BBB som jag då prenumererade, och fortfarande prenumererar på.) Tänk så det kan gå 🙂 Sen var det genustrumpeten som var menat som lite rolig info till SVD-redaktionen, men så blev det en artikel i Brännpunkt igen. Vilket påminner mig om att det var länge sedan jag skrev en artikel till någon dagstidning, men frågan är om jag vågar det – jag ställer ju bara till det. 🙂

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jag gjorde det om ålder men orkade/hann inte fylla i uppgifterna om mig själv, så jag vet inte alls vad utfallet blev. Ska ta och sätta mig någon kväll i veckan och göra dem på allvar :-).

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för länk till kritisk artikel! Ska lägga in den som en uppdatering! Talande:

  ”…the I.A.T. researchers had refused two invitations to sit down with independent mediators. After all the mutual invective in the I.A.T. debate, maybe it’s unrealistic to expect the two sides to collaborate. But these social scientists are supposed to be experts in overcoming bias and promoting social harmony. If they can’t figure out how to get along with their own colleagues, how seriously should we take their advice for everyone else?”

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för tips till Aftonbladet-kolumnen. Fastnade och surfade runt lite där. Kolla denna från Hakelius: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article6316904.ab

  ”Varje samhälle får väl de aktivister det förtjänar. Men med olika attityder följer också olika ideal. Resultatet av indiernas protest blev världens största demokrati. Kravet från denna veckas aktivister är ett slut på kompromisser och diskussion. I radions Studio Ett har idén framförts att det här med klimatet är så viktigt att demokratin måste sättas åt sidan. En känd tv-meteorolog har meddelat att hans första åtgärd för klimatet, om han fick bestämma, vore att avskaffa demokratin.

  Låt oss hoppas att aktivisterna även i fortsättningen kan njuta av att vara kränkta, upprörda och besvikna. För blir de nöjda ligger vi taskigare till än isbjörnarna.”

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jag förstår de andra, men hur kan man vara ”PROFESSOR I INTEGRATION OCH STRUKTURELL DISKRIMINERING (Masoud Kamali)” Kan man vara professor i ”strukturell diskriminering”!? Vad händer om man skulle råka komma fram till att det inte finns någon strukturell diskriminering? Blir man av med titeln då? Är det på allvar hans professorstitel?

  I en intervju (tro det var i SVD eller Sydsvenskan, minns inte vilken) för några år sedan uppgav Kamali att hans främsta förebild var boxaren Muhammed Ali. Intressant främsta förebild för en professor. Kamali greps som bekant i Iran för att ha planerat ett rån för att iscensätta en marxistisk statskupp. Och i intervjun hävdade han att den ”strukturella diskriminiering” han utsatts för i Sverige (genom att bli professor?) varit långt värre än tortyren i Iran! Ska försöka leta upp intervjun genast.

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, har lite svårt att hitta intervjun då det blir ganska många träffar på en så kontroversiell person. Fann dock detta istället: http://blogg.svd.se/pj?id=1891

  ”Kamali har en närmast revolutionär agenda där hela det nuvarande svenska samhället döms ut och ska ändras i grunden. Det handlar om en enorm politisering (Kamali vill bl a ha en myndighet som ska garantera ”lika utfall” av människors livsval) och etnifiering. För det är ju det märkliga: Kamali säger sig vilja komma till rätta med diskrimineringen, dvs att man gör skillnad på folk och folk. Men hans motdrag är att på ett mycket mer långtgående sätt göra skillnad på folk och folk. Etnisk bakgrund ska ger meritvärde vid rekryteringar och myndigheter ska stöpas om i grunden utifrån etniska riktlinjer.”

  Alltså: Kamali vill bl a ha en myndighet som ska garantera ”lika utfall” av människors livsval. Precis som genusvetarna ju, fast baserat på kön istället för etnicitet. Hur kommer de undan när Kamalis förslag alla blev sågade av Orback 2006?

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, fråga mig inte hur man lyckas åstadkomma dessa tankebanor. Det är absurt och fullt av motsägelser, som vanligt. Gåtan kvarstår: varför vill svenska genusvetare kvotera in män i förskolan. De tycks ha allvarliga irrationella tvångstankar och borde gå i KBT hela bunten.

 17. Info skriver:

  TANJA, TACK FÖR DINA FRÅGOR

  Din första fråga: Jag tror att jag vet, vad förbundsordförande Sofia Zackrisson syftade på. Hon syftade på några inslag i Göran Hägglunds tal i Almedalen i somras. Så här skriver hon nämligen själv i sin blogg den 3. juli i år:

  ”SKYDDA OSS FRÅN GÖRAN HÄGGLUNDS KÖNSSTEREOTYPA LEKAR!

  – – – Därmed blir jag förbannad när socialministern pratar om genus i raka motsatsen till vad vi tror på. För det gjorde han. Göran Hägglund pratade om könsneutrala lekar på dagis som ett hot mot de ´vanliga människorna´. Vad kan vara så skrämmande som att barn får möjlighet att vara sig själva istället för att vara så som de förväntas att vara utifrån vilket kön de har. Jag undrar vilka de ´vanliga människorna´ är och vilka egenskaper flickor och pojkar ska behöva leva upp till för att klassas som ”vanliga”. Att vår socialminister vill göra skillnad på barn beroende på vad de har för kön är långt ifrån okej. Det är inte politik.

  Jag och Rädda Barnens Ungdomsförbund kämpar för att alla barn ska få rätt att tas på allvar och få möjlighet att växa upp i en tillåtande miljö oberoende av vilket kön man har. Att fostra barn på dagis i könsstereotypa lekar är ett förtryck mot barn och ett hot mot människan. Att låta barn leka könsneutrala lekar på dagis är en framgång för barnets rättigheter.”

  Apropå Moderatmännens artikel på Newsmill (barbiedockor och rosa prinsessklänningar till pojkarna) så är den fullkomligt i linje med De Nya Moderaternas nya genuspolitik. Du kommer säkert ihåg den Store Ledarens, partistrategen Per Schlingmanns fältrop bl.a. i nättidningen Sourze: ”Bilar åt flickorna och dockhus åt pojkarna!” (Båda artiklarna finns i ditt kommentararkiv.)

  Tillägg: Jag ser, att det tillkommit flera frågor, närmare bestämt rörande Kamali. Jag känner på mig, att jag ska kunna ge någon form av upplysning. Avvakta svar!

 18. Info skriver:

  TANJAS FRÅGOR: NÅGOT OM KAMALI

  Kamalis väg till professuren var minst sagt vinglig och snårig. Klart är, att han faktiskt först sökte några på vanligt sätt utlysta professorstjänster men föll bort, bedömd som inkompetent. (Därav hans bestående och ofta uttryckta hat mot svenskt universitetsväsen.) Så råkade han av någon anledning sugas in i Mona Sahlins svarta hål. (Ungefär så som Eva Lundgren i Margareta Winbergs.)

  Mona var vid tillföllet missnöjd med de slutsatser hennes diskrimineringsutredning verkade komma fram till, nämligen att invandrare inte alls utsätts för diskriminering av myndigheter och svenskar i allmänhet – snarare tvärtom. Hux flux avsatte hon då utredningens mycket meriterade ordförande, statsvetardocenten Anders Westholm. I hans ställe dök från ingenstans (?) en viss mera samarbetsvillig Masoud Kamali upp, nu som professor. Professor i vad? Jo, i att författa ett antal rapporter rörande den STRUKTURELLA DISKRIMINERINGEN i Sverige. Sådana rapporter, som föll Mona på läppen.

  Jag uppfattar hans professur som en personlig sådan, nödvändig för att ge strukturrapporterna legitimitet. Hans officiella titel torde vara ”professor i sociologi”.

  Dock visade sig dessa rapporter och deras slutsatser sedermera vara så befängda, att – som du säger, Tanja – t.o.m. Monas partikamrater tog avstånd från dem. (Hastigt och lustigt, i skräck för den häftiga debatt, som var under uppsegling.)

  Nej, professorstiteln (och professorslönen) kan inte fråntas Kamali. Jag har inga färska upplysningar om vad han sysslar med numera, men troligen sitter han på någon institution och filar på sin strukturforskning.

  Här har du litet mer om Kamali:

  http://www.bgf.nu/berikarna/kamali.html

  Kanske kan det roa dig att veta, att den utskrift av ett radiotal, som visar sig om du klickar på ”Radiotal”, har gjorts av din vän på avstånd, Info.

 19. Dalahest skriver:

  ”jag ställer ju bara till det”

  Dina tillställningar är alltid intressanta.

 20. Info skriver:

  RAPPORT FRÅN TIMBRO: KAMALIS BAKGRUND OCH MERITER

  ”Henrik Borg visar i rapporten att Masoud Kamali är en ideologisk extremist som gjort sig ett namn genom grova generaliseringar och svepande uttalanden.”

  http://www.timbro.se/innehall/%3Fart%3Dny-rapport-granskar-kamali

  Här är rapportens, Uppdrag Sverige nr 8, inledande sammanfattning:

  ”Innan Kamali fick ordförandeskapet i den statliga utredningen innehade han en så kallad befordringsprofessur, dvs. han var lektor som getts rätt att kalla sig professor, vid dåvarande
  Mitthögskolan.

  Under denna tid sökte han tjänster vid bland annat Uppsala universitet och Umeå universitet. I båda fallen rankades han mycket lågt bland de sökande, just på grund av glappet mellan teori och empiri i hans verk. Den sakkunnige vid anställningsförfarandet vid Umeå universitet skriver: ´Kamali visar i skrifterna om integration teoretisk kompetens men kopplingen till empirin är svag. Slutsatserna är ofta illa underbyggda.´

  I sitt sammanfattande utlåtande skriver den sakkunnige: ´När det handlar om integration och diskriminering i Sverige är hans arbeten präglade av förutfattade meningar och dålig metod.´

  Liknande utlåtanden gör experten i anställningsförfarandet vid Uppsala universitet: ´Kamali har i sin forskning tagit upp intressanta och originella frågor och hans beläsenhet är omfat-
  tande. Analysen och diskussionen i hans forskning lider dock i alla hans arbeten av en tendens till svepande generaliseringar. Det finns särskilt i hans forskning om invandrares relationer till
  myndigheter i Sverige ett stort glapp mellan övergripande alltför allmänna teorier och en relativt obearbetad redovisning av empiri.´

  För säkerhets skull kanske ska tilläggas att en av de två tjänsterna gick till en invandrad person med utomeuropeisk bakgrund. Det var således ej fråga om någon otillbörlig nedvärdering av någons meriter på grund av dennes bakgrund.

  När professor Rothstein påpekar att Kamali rankats mycket lågt i alla anställningsförfaranden han deltagit i svarar den senare: ´Bo Rothstein har säkert sökt något jobb han inte fått också. Han har till exempel inte fått leda något stort EU-projekt, men det gör jag nu.´

  Inte heller i det projektet har Kamali emellertid undgått kritik. När en av forskarna i den franska kontingenten av projektet hör talas om Kamalis utnämning skriver han till Mona Sahlin. Han redovisar flera grova generaliseringar och rena självmotsägelser i Kamalis skriverier och avslutar med att säga:

  These are simple errors, the kind that one does not even expect from first year university students. If this is to be the level at which research is undertaken, then it has to be stopped before there is a major international scandal, to say nothing of a national scandal. This is not what we should expect from someone who has responsibility for a huge research grant and the position that he has been offered as a result of what can only be interpreted as affirmative action for those who complain discrimination.”

 21. Tim Danielsson skriver:

  Strålande som vanligt Tanja! Jag tänkte komma med lite egna funderingar kring ”könsavkoda leksaker”. Det är precis så sjukt som det låter. Jag fattar inte att det inte bara avfärdas som idioti. Lägg ner genusfantasin och få slut på eländet. Sedan blir jag ledsen när det inte kommer massiva reaktioner på t ex ”könsavkoda leksaker”. Tycker folk att det är bra kanske? Varför blir det inga reaktioner.

  Infos listningar på anställda tycker jag är bra. Det märkliga är att när man tittar på könsfördelningen i genusbyråkratin är 80-95% kvinnor. Det är alltså det man menar med jämställdhet i jämställdhetens högborg. Varför blir inte de angripna p g a skev könsfördelning när alla andra blir det?

 22. Erik skriver:

  Här kommer lite kommentarer av mig på detta utmärkta inlägg.

  ”Hade det inte varit för att radikalfeministerna provocerat fram denna extrema själviskhet hade jag nästan klandrat Moderatmännen.”

  Det är förstås helt sant att moderatmännens artikel är framprovocerad av radikalfeministerna men därmed är också moderatmännens artikel full av samma felaktigheter som radikalfeministernas resonemang. Det handlar främst om felaktigheten ”anything goes” som bland annat har effekten att moderatmännen pratar om att klä ut pojkar till prinsessor när man själfallet isåfall skall klä ut pojkar till prinsar, inte prinsessor.

  ”Sid 58: ”Den som har ”genusglasögonen” på sig behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……”

  Man kan inte upptäcka politiska åsikter och vad man sålunda upptäcker är en fråga om personlig smak? Frågan är då om genusdoktorer på allvar inbillar sig de kan styra personlig smak.

  ”Barnen trivs, peronalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd.”

  Nej men om vi ansåg att rättvisa var viktigare än lycka hade vi behållt berlinmuren 1989 eller hur? Nån som kan åka till Tyskland och se efter, i dagens postmodernistiska åskådning kanske rentav Berlinmurens fall är relativt?

  ”De könsstrukturer som finns i förskolan speglar ofta de mönster som finns i samhället utanför.”

  De mönster som faktiskt är nyttiga och skapar trivsel blir i normalfallet mer populära än de mönster som är onyttiga och skapar mobbing, trakasserier och stenkastning på Göteborgsavenyn.

  ”Som vuxen kan det vara svårt att upptäcka och förhålla sig kritiskt till detta eftersom man lever mitt upp i dem.””

  Att upptäcka dessa saker som vuxen är lätt, att däremot förhålla sig kritiskt till de saker som är bra och hylla de saker som är mindre bra brukar det normalt krävas nån form av sinnessjukdom för att klara av.

  ”Det viktiga är således inte att barn, föräldrar och personal trivs och är nöjda med förskolan, utan att ”jämställdhet” råder, och det är bra att det blir svart på vitt nu att genusvetarnas ”jämställdhet” står i motsatsförhållande till lycka och trivsel.”

  Det är lika logiskt att genusvetare vill ha olyckliga kvinnor som det är att privata reklamfirmor vill ha olyckliga konsumenter.

  ”På sid 151 förklarar man det problematiska i att lära ut tolerans och acceptans bland barnen eftersom detta innebär att det finns något ”avvikande” som måste tolereras och accepteras.”

  Grejen är förståss att man måste vara galen för att tro att det avvikande är mindre avvikande bara man inte säger det är avvikande.

  ”Det kan låta konstigt att tolerans och acceptans inte är den bästa vägen att gå, men problemet med detta synsätt är att det ofta saknar maktperspektiv”

  Att sakna maktperspektiv äre egentligen inget problem eftersom det var de länder som hade maktperspektiv som hade ihjäl 100 miljoner människor av egna befolkningen, knäckte sin egen ekonomi och nästan startade kärnvapenkrig. Fina förebilder.

  ”På sid 54-55 under ”Män + förskola = jämställdhet” får vi höra den svenska genusmaffian uttala sig kritiskt om jämställdhetsarbetet i förskolor i Norge, Belgien och Skottland eftersom man där vill ha in fler män i förskolan av fel skäl, nämligen att män har något att tillföra i egenskap av män:”

  Jaha, så även när de gör rätt är det fel eftersom de gör rätt av fel orsaker? Ett bättre exempel på hur deras ”vetenskap” är ren retorik får man leta efter. Det är alltså enligt dem viktigare VARFÖR man gör något än VAD man gör. Är det nån som vet vad det kallas att basera ett argument på avsikter? Det kallas Ad-hominem.

  ”Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.”

  Nej bevisligen är inte den nordiska synen det eftersom i precis alla levnadsval som räknas så väljer den ”nordiska människan” att se kön som medfött medan någon demokratisk debatt på ämnet överhuvudtaget inte ägt rum och en politisk åsikt utan demokratisk debatt kallas förtryck.

  ”Följdfråga: varför vill svenska genusvetare absolut ha in 50% män som anställda i förskolan?”

  Det varierar nog från person till person men i grund och botten behöver de ingen annan orsak än att deras bibel säger ”så skall det vara”

  ”Svensk förskolepersonal uppmanas ”avkoda” det ”könade materialet”

  Baserat på rent sinnessjuka teorier om språk som utan empirisk grund sprids på de mest ideologiska utbildningar av lärare som förespråkar kritisk syn men själva inte tillämpar den minska kritisk syn på teorierna de vill diskutera (PS egentligen bör de kallas teser, inte teorier)

  ”På sid 110 får vi veta att personalen uppmanas ”avkoda” de ”könade” leksakerna på genusexperternas inrådan. På förskolan Kullegården i Partille har man istället för att plocka bort något valt att köpa in fler flickleksaker, samtidigt som personalen ”arbetar för att avkoda allt material och ge det samma status”.”

  Vilket bara visar man inte ens vet vad status är för någonting.

  ”Det ”pojkkodade materialet kan” enligt statens utredare nämligen ”kopplas till hierarkin i genusordningen som ger det pojkar ägnar sig åt ett högre värde.”

  Har statens utredare någonsin hört talats om ”tillgång och efterfrågan”? Värde är inget som kan relativiseras för ingen utredare i världen kan ändra de naturlagar som styr värde.

  ”Hur i all fridens namn könsavkodar man en platsbil? Vad sysslar regering, riksdag och svenska myndigheter med egentligen som sanktionerar och finansierar denna fullständiga idioti!?”

  Politiker är inga övermänniskor, frågan är hur det kommer sig så många utbildade människor sprider dynga istället för att göra det jobb som är grunden för den arbetstitel de har.

  ”Till slut har vi valt att lyfta bort vissa titlar från barnens hyllor eftersom vi inte känner att vi kan stå för det böckerna förmedlar.”

  Intressant, och om barnen hittar böckerna hemma i bokhyllan vad gör man då? Låter barnen sköta det internt kanske?

  ”Vi kan komma att läsa dessa böcker i framtiden, tex i samband med teman om hur det var förr i tiden, men vi vill inte att barnen ska bläddra i böckerna där både bild och text förmedlar passivitet för flickor och aktivitet för pojkar”.”

  Att kommunicera verklighet och vara verklighet är inte samma sak. Begreppsförvirringen verkar total för dessa människor som baserar precis vartenda ord på suspekta språkteorier med tvivelatig empirisk grund.

  ”Den vanligaste bilden många verkar ha är att jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras.”

  Bilden? Om det motarbetas är det inte en bild, då händer det på riktigt.

  ”Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp, men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.”

  Det här tror jag inte en sekund på. Som påpekas ovan handlar hela deras resonemang om hur saker kommuniceras, inte hur saker är. Jag tror inte de löste problemen, jag tror de censurerade problemen.

  ”I DEJA:s (Delegationen för jämställdhet i skolan) delbetänkande som kom i somras (slutbetänkandet kommer 2010) ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” SOU 2009:64 kan vi tex på sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” läsa följande:

  Pojke Pojkar underpresterar för att upprätthålla sin hegemoniska maskulinitet?”

  Eftersom flertalet undersökningar visar att pojkar inte underpresterar utan får sina betyg sänkta är uttalandet ett uttryck för aversioner mot pojkar. Låter man personer som hatar pojkar skriva utredningar om pojkar blir resultatet förutsägbart.

  ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism.”

  Hade gruppen man beskrev så inte varit pojkar utan exempelvis kineser så hade det beskrivits som rasism. Att personer som bevisligen hatar allt pojkar står för fått en disciplin som går ut på att hacka på pojkar är bara löjligt. Skall inte nazisterna få judvetenskap också när vi ändå håller på att sälja ut universitets trovärdighet till högstbjudande?

  ”Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina.”

  Vet vederbörande inget om, och om vetenskap är att spekulera så kan vem som helst kalla sig forskare – vilket kanske är en god ide för att bryta makthierarkier? Låt alla kalla sig forskare, nån utbildning behövs inte! Forskning är bara åsikter.

  ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat.”

  Kanske det som är felet? Om alla förklaringar måste bero på en och samma sak så missar man alla andra saker och får en ytterst låg kunskapsnivå. Snacka om att börja i fel ända.

  ”En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

  Att det finns personer som tycker så betyder inte det finns några som helst konkreta orsaker att tycka så.

  ”En vanlig kommentar på landets skolor är: ” vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus”

  Det är coolt att genusforskarna iaf är ärliga med att deras forskning inte är något annat än åsikter.

  ”och som begränsar ytterst begränsar livsvalen för flickor och pojkar, och för kvinnor och män.”

  Jovisst för bor man i Stockholm har man förståss precis samma livsval som en person som bor i Haparande? Det är kön som styr vad man kan välja? Finns det ens en enda person som tror på det?

  ”Det är bristen på kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.”

  Nej, det är bristen på rätt åsikter, en åsikt kan aldrig kallas kunskap.

  ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

  Jag gissar att den som skrev den texten med heterosexualitet inte menade heterosexualitet utan någon helt annat eftersom den enda grupp med makten att ifrågasätta mäns heterosexualitet är kvinnor.

  ”I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning.”

  Nääääääe, har individen betydelse? Hade vi ingen aning om.

  ”Många inom skolan pekar på att man vill ha in ”det andra”, det manliga i grundskolan. Men det verkar finnas en uppfattning att kvinnor inte kan bidra med ”det manliga”.”

  Det är inte en fråga om kvinnor kan bidra med det manliga, det är en fråga om att de flesta kvinnor helt enkelt inte VILL bidra med det manliga. Här ser vi också hur vissa av de kvinnorna använder genusvetenskap som metod för att hålla det manliga borta från skolorna, precis som i vårdnadstvister. Nån som läste inlägget som Erika skrev till Beata Ek?

  ”Min man tog ut föräldraledighet, han VILLE ha delad vårdnad och BEGÄRDE det också, när vi skildes åt här i våras. Fick han delad vårdnad. Nix. Varför? Därför att jag inte vill att min f d man skall ha något med mina barn att göra!”

  ”Faran är att detta förstärker könssegregeringen och könsstereotyperna inom grundskolan vilket gör skolan motsägelsefull, säger Maria Hjalmarsson som skrivit avhandlingen inom ramen för forskningsprojektet Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv och praktik.”

  Varför finns det ens personer utan lärarkompetens som forskar på skolor? Jag förstår inte, du har alltså personer som uttalar sig om utbildning men som själva inte kan ett dugg om ämnet?

  ”Intressant, ”det manliga” är inget unikt för män, men ”det kvinnliga” (perspektivet) måste in i bolagsstyrelserna och detta kan bara biologiska kvinnor bidra med – hyckleriet vet i vanlig ordning inga gränser.”

  Frågan är inte organiserat hyckleri är den bästa beskrivningen på vad genusvetenskap är för någonting.

  ”Linköpings Universitetsportal ”Lika Villkor” erbjuder oss att göra ett test inom Harvardbaserade ”Project Implicit” om vi bär på omedvetna fördomar angående (välj test själv) sexuell läggning, hudfärg, ålder, etnicitet, kön, vikt, länder.”

  Även här ljuger man. Det är givetvis inte fördomar som är orsaken man anser saker som bevisligen är bättre – är bättre (fördomar förutsätter påståendet är fel i sak, det är inte en fördom att Porsche är snabbare än Volvo). Frågan är om ett universitet som anser verkligheten är en debatterbar fråga kan anses ha någon som helst trovärdighet i någon fråga.

  ”Det senare testet ”erbjuder en ny metod för att studera nationalism.” För tänk om man år 2009 bär på ”fördomen” att den som är äldre faktiskt är äldre, eller att den som är kvinna verkligen är kvinna, eller om man anser att det finns olika länder, och tänk om man hellre vill bo i ett land än ett annat?”

  Skall vi inbilla oss att personerna som skrev testet är bättre själva? Vill de bo i vilket land som helst? Vårdar de lika gärna sina föräldrar i Pakistan som i Storbritannien?

  ”Dessa ”föreställningar” om ”verkligheten” som man eventuellt bär på innebär att man livet ut lurar sig själv vilket påverkar ens välmående och hälsa i en tid när det är de intersektionella genus- och fördomsforskarna som bestämmer vad som är verkligt och inte.”

  Just det där påståendet stämmer, som all forskning på ämnet visar blir välmåendet mycket STÖRRE spå att välmåendet påverkas är ju ett av de få sanna påståendena som dessa ”forskare” (fast det är ju bara en förställning de är forskare, vi behöver inte se dem som forskare om vi inte vill)

  ”Den svenska samarbetspartnern i Projekt Implicit utgörs av en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet som leds av professor Bo Ekehammar (se här).”

  Bo Ekehammar i sin tur anser att kopplingen melllan det implicita och det explicita är överdriven. Vilket också bekräftas av tester på personer vars kategori man redan känner till

  ”Det som kanske är mest skrämmande är att om man gör samma test med personer som har uttalat rasistiska åsikter istället, så är det ingen större skillnad mellan de ”fördomsfria” och rasister.” SvD

  Observera att i SvD beskrivs det som skrämmande att det saknas koppling mellan det explicita men SvD gör ingen poäng av att påpeka man sågar ”kommunikationsteorierna” (som förutsätter koppling mellan det implicita och det explicita) längs skoknölarna.

  Man har alltså empiriska bevis på att det inte är någon skillnad i implicita dumheter mellan en rasist och en antirasist. Ändå skall vi inbillas genusvetares träning i implicit kommunikation är något viktigt

  TVÄRTEMOT den empiri Ekehammars projekt visar. Ekehammar säger själv:

  ”Forskningsläget är splittrat. Rent allmänt tycker jag att sambandet mellan explicita och implicita fördomar överdrivs.”

 23. […] som kritiserar feminismen växer sig starkare. I förgrunden för denna rörelse finns givetvis Tanja Bergkvist och Ingrid […]

 24. QED skriver:

  Info: mycket intressant sammanställning av nya professorstitlar.

  Som bekant är den numerära jämställdheten inte så god på professorsnivå, men på den högre nivån av akademiska ledare har den med politisk vilja ändrats snabbt. Undrar hur det ser ut där nu? Skulle tro att det för rektorer inte är långt från 40/60 målet.

  Göteborgs U: Pam Fredman
  Chalmers: Karin Markides
  Blekinge TH: Ulrika Hass
  Borås H: Lena Nordholm
  Kalmar H: Agneta Bladh
  Mälardalens H: Ingegerd Palmér
  Dalarnas H: Agneta Stark
  Karolinska Inst.: Harriet Wallberg-Henriksson
  Karlstads U: Kerstin Norén
  Sveriges Lantbruksuniversitet: Lisa Sennerby Forsse
  Växjö U: Lena Fritzén
  Jönköping: Anita Hansbo

  (Wikipedia)

 25. Lennart W skriver:

  Moderat-”männens” Newsmillartikel var det en del i kommentarerna som uppfattade som ironi. Tyvärr fel dock, enl. författarna själva i en kommentar.

 26. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Stort grattis till ett helt år vid frontlinjen! Tack för din tappra och ihärdiga kamp för mänskliga rättigheter och ett fritt och intellektuellt hållbart Sverige. Man får hoppas att du skriver på för en ”second tour”.

  Hoppas det är OK att, så här mot Jul även skicka en liten hälsning till övriga: Info, QED, Matte Matik, Dogdylan, Nordbo, Erik, Tim, Dalahest … och många fler som kommenterar här. Ta åt er alla. Sen jag upptäckte Tanjas blogg i November har även ni gett mig betydande inspiration till mitt fortsatta liv som ärkereaktionär heteronormativ patriark. 🙂 Tack, tack!

  Slutligen, Indoctrinate U var ju klockren. Som att dricka rent kallt källvatten efter en lång vandring genom en rödbränd intellektuell öken med många könsmaktsordningshägringar och qeerteoretisk kvicksand överallt. Filmen borde omgående bli obligatorisk propedeutisk kurs på alla universitetsutbildningar i Sverige. Känns det som ett realistiskt beting för 2010 måhända? 🙂 🙂 🙂 Kanske inte.

  Vi hade en propp i matte minns jag, men idag tror jag att man nog bör komplettera med Indoctrinate U för att ta sig igenom med den intellektuella hälsan i behåll.

 27. Lennart W skriver:

  Ju fler desto bättre..

  – You’re all individuals.
  – [Together] Yes, we’re all individuals!
  – You are all different.
  – [Together] Yes, we’re all different!
  I’m not.
  Shhh.

 28. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Jag var tvungen att prova testet som LiU erbjuder, och är lite förvirrad, då det nu är vetenskapligt bevisat att jag har ”Liten eller ingen association mellan Kvinnligt eller Manligt med Naturvetenskap eller Humanistiska ämnen”. WOW! En fullt acceptabel samhällsmedborgare helt enkelt. Vi utgör tydligen 18%. Och jag av alla tillhör den skaran. Kanske borde sluta klaga på dessa människor 🙂 .

  Är ändå lite orolig att detta kan leda till en djup identitetskris för mig som patriark och allt det där.

  Å andra sidan kan det ju vara lugnande för dig att veta inför den fortsatta kampen att jag uppenbarligen inte är någon som kommer att se ned på dig som matematiker och tänkare bara för att du är kvinna … 🙂 🙂

 29. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart W
  Alltid lika tänkvärt det filmklippet. Synnerligen passande.

 30. Dr. Jonsson skriver:

  QED:
  Skulle tro att det för rektorer inte är långt från 40/60 målet.

  Ja, det verkar troligt. Min gissning är att man framöver kommer att lokaloptimera så att på varje högskola och universitet kommer man vid tillsättning av ny rektor säga att ”det måste vara en kvinna den här gången” (vilken högskola vill framstå som den otidsenliga kusinen från landet och riskera indragna anslag från VR, Vinnova, etc.). Sett över hela riket kommer det då snabbt att närma sig 100/0, vilket ingen kommer att lyfta fram som nåt märkligt. Universitets- eller högskolerektor är helt enkelt inget framtidsyrke för män.

 31. Dr. Jonsson skriver:

  För den som undrar om det är värt att se alla 10 snuttarna av Indoctrinate U så kan jag säga att fnissen och och skratten han får när han går in på universitetets kvinnocenter och frågar efter vägen till motsvarande manscenter är obetalbara. Tusen debattartiklar kunde inte förklara det bättre.

  (Klipp 8/10)

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, och MUF har visst gått ännu längre och internaliserat könsmaktsordningsbegreppet:
  http://genusnytt.wordpress.com/2009/12/12/muf-manshatande-ungdoms-forbundet/ och här i Sydsvenskan om detta:
  http://blogg.sydsvenskan.se/snallposten/2009/12/11/muf-bas-tar-feministiskt-initiativ/

  ”Från vilket svenskt, politiskt parti kommer författaren till dessa rader:

  Kvinnor, muslimer, homosexuella och många andra är idag underordnade den vite, heterosexuelle mannen. Vi ska vara en rörelse mot sådan underordning.

  Rätt svar är – enligt en artikel i fredagens DN (ej online) – Moderaterna och skribenten heter Niklas Wykman, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, Muf.

  Wykman är en av sju personer som fått i uppdrag av partistyrelsen att komma med förslag om hur partiet skall fortsätta sin förnyelse.

  Och det låter onekligen som nya, djärva grepp: från att ta individen och dennes frihet som utgångspunkt till kollektivism, särartstänkande och identitetspolitik.

  Moderaterna måste tala mer om könsmaktsordningen, lyder Wykmans recept. Men det fåtal väljare som gillar Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ föredrar nog att rösta på orginalet.”

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”I hans ställe dök från ingenstans (?) en viss mera samarbetsvillig Masoud Kamali upp, nu som professor.” Kamali ingick redan i arbetsgruppen, men som du säger, så var Sahlin inte nöjd med Westholm, och Kamali utlovade en massa resultat kring den strukturella diskrimineringen. På förhand beställda resultat – är det forskning? 70 statsvetare skickade protestbrev till Sahlin när hon bytte ut Westholm, men vad hjälpte det? Tvärtom sågs detta som ytterligare ett bevis på den ingrodda rasism som de 70 statsvetarna, liksom övriga medlöpare till Patriarkatet, bär på. Jag tror han är professor i ”socialt arbete”, men i vilket fall är det inte att betrakta som en seriös professur. vem vet om han inte har hotat till sig den, trots allt förberedde ju denna människa ett väpnat rån i Iran…

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, fann detta citat i under ”Fri forskning?” i länken du lämnade:

  ”Statsvetarna skriver bl.a: ”Ett beslut att utse Kamali till ordförande uppfattar vi därmed som att regeringen beställer fram de forskningsresultat man av politiska skäl vill ha. Detta skulle för lång tid framöver skada legitimiteten inte bara för denna forskning, utan för hela utredningsväsendet”.”

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, jo men jag planerar aldrig att ställa till det utan det bara blir så… Jag blir lite orolig för den gång jag eventuellt medvetet bestämmer mig för att ställa till det. 😉

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, din länk funkar inte. Här är den rätta:
  http://www.timbro.se/innehall/?art=ny-rapport-granskar-kamali
  ”Som man frågar får man svar”:

  ”Henrik Borg visar i rapporten att Masoud Kamali är en ideologisk extremist som gjort sig ett namn genom grova generaliseringar och svepande uttalanden. Historien med Kamali och hans utredning är ett tecken på att kommittéväsendet håller på att politiseras. Det får en rad negativa konsekvenser för demokratin: minskad maktdelning, politisering av forskningen och sämre kunskapsunderlag för riksdagen.”

  Ska läsa det du plockat ut från innehållet nu – tack!

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, ”Varför blir inte de angripna p g a skev könsfördelning när alla andra blir det?” Därför att de har monopol på att angripa andra – det är ju de som missionerar runt och granskar könsfördelningen hos andra, vi andra är upptagna med att jobba. För att finansiera dessa galningar… Vansinne!

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ha ha, du har ju skrivit en hel bok på min blogg, som vanligt 🙂

  ”Det är förstås helt sant att moderatmännens artikel är framprovocerad av radikalfeministerna men därmed är också moderatmännens artikel full av samma felaktigheter som radikalfeministernas resonemang.”

  Instämmer – jag trodde först det hela var ironi och parodi!

  ”Det är lika logiskt att genusvetare vill ha olyckliga kvinnor som det är att privata reklamfirmor vill ha olyckliga konsumenter.”

  Jo men det vill de, får hänvisa till kommentatorn Dr Jonssons hypotes om att extremfeministerna behöver ett förtryckt och olyckligt kvinnoproletariat som kan ställa sitt hopp till dem och rösta fram dem. Grejen är ju också att de redan bestämt vad lycka är, det är tydligen inte något individuellt eller något som var och en är fri att definiera för sig själv.

  ”Att sakna maktperspektiv äre egentligen inget problem eftersom det var de länder som hade maktperspektiv som hade ihjäl 100 miljoner människor av egna befolkningen, knäckte sin egen ekonomi och nästan startade kärnvapenkrig. Fina förebilder.” Bra observation! 🙂

  ””Den vanligaste bilden många verkar ha är att jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras.” Bilden? Om det motarbetas är det inte en bild, då händer det på riktigt.” – ha ha, ja du är så observant! 🙂

  ”Observera att i SvD..” Va – vilken artikel i SVD? Vad har jag nu missat? Länk tack!!

 39. Dalahest skriver:

  En dos spontanitet.
  En dos genialitet.
  En dos livserfarenhet.

  Blanda om.

  Ett vinnande koncept 🙂

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W – ja jag trodde efter att ha läst första halvan av den också att den var ironi (Moderatmännens Newsmill-artikel), men insåg snart att den var på allvar. Det är radikalfeminismen som spär på motsättningarna i samhället ser jag.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest – vad poetiskt :-). För att komma till saken: vill du ingå i min livvaktsstyrka?

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, länge sen man såg dig här – välkommen tillbaka! 🙂

  Dr Jonsson, god fortsättning själv på ditt ”fortsatta liv som ärkereaktionär heteronormativ patriark”! 😉 Vad tråkigt att du blev klassad som en fullt acceptabel samhällsmedborgare – men det gällde ju bara synen på naturvetenskap och kvinnor, och jag antar att det är mitt fel att du hamnade bland de 18 procenten. Men du var väl onormal och avvikande på alla andra delar av testet!? 😉

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Sett över hela riket kommer det då snabbt att närma sig 100/0, vilket ingen kommer att lyfta fram som nåt märkligt.”

  Du och din framtidsoptimism. 🙂

 44. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Erik, ha ha, du har ju skrivit en hel bok på min blogg, som vanligt :-)”

  Nja, en halv iaf. Jag kanske borde förlägga sådana kommmentarer till min blogg istället, eller snarare ”också” eftersom det är synd att så långa texter försvinner i kommentarsfälten efter någon vecka eller så.

  ”Instämmer – jag trodde först det hela var ironi och parodi!”

  Ja det är vad jag skulle önska det var men tyvärr tenderar det se ut så här att även företrädare för mansrörelser inbillar sig de måste köpa genusargument. De klarar inte av att förstå genusargumenten i sig saknar faktagrund.

  ”Jo men det vill de, får hänvisa till kommentatorn Dr Jonssons hypotes om att extremfeministerna behöver ett förtryckt och olyckligt kvinnoproletariat som kan ställa sitt hopp till dem och rösta fram dem.”

  Nja, extremfeministerna (som jag, inom kort tänker ge ett helt nytt namn – som inte kan ”tolkas”) vill inte röstas fram. De tror inte på demokrati, de vill största demokratin. De vill köpas fram och därmed är jämförelser med reklambranschen mer relevanta.

  ”Grejen är ju också att de redan bestämt vad lycka är, det är tydligen inte något individuellt eller något som var och en är fri att definiera för sig själv.”

  Nja av vad jag sett har de inte bestämt vad lycka är, de har tvärtom bestämt att lyckliga människor är onyttiga. När wilcox studie publicerades var det flera feminister som rakt ut sade ”men det är ju klart de som begär mindre är lyckliga, men vi är inte nöjda med situationen som den är, vi vill ha rättvisa”

  ”Bra observation! :-)”

  Ja och då skall man komma ihåg att samma ruttna maktperspektiv drev nazisternas behandling av en viss annan folkgrupp också.

  ”ha ha, ja du är så observant! :-)”

  Eller så är jag lika observant som de flesta men saknar deras rädsla för att säga det observerade högt.

  ”Observera att i SvD..” Va – vilken artikel i SVD? Vad har jag nu missat? Länk tack!!”

  Det var en artikel jag hittade med den fantasifulla rubriken ”Under din yta bor det en rasist”

  Där konstateras bland annat ”När uttalat fördomsfria svenskar testas i psykologernas laboratorium visar det sig att under den politiskt korrekta ytan rör sig en mängd negativa känslor som kopplas ihop med ”de andra” – främlingar av olika slag.”

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/under-din-yta-bor-det-en-rasist_89878.svd

 45. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, ”men det gällde ju bara synen på naturvetenskap och kvinnor, och jag antar att det är mitt fel att du hamnade bland de 18 procenten

  Jag ville ju inte hänga ut dig offentligt, men nu när du själv erkänner det så … JA. Det är ditt fel. 🙂 + en kvinnlig f.d. kollega som var grym på att konstruera chips.

  Men du var väl onormal och avvikande på alla andra delar av testet!?”

  Har tyvärr inte gjort resten än, men jag får hoppas på bättre utfall där. Skam den som ger sig. 🙂 🙂

 46. Dr. Jonsson skriver:

  Du och din framtidsoptimism.

  Min aldrig sinande optimism är som du redan sett en av mina allra största tillgångar 🙂

 47. Dalahest skriver:

  Var anmäler man sig? 🙂

 48. Info skriver:

  SÅ SKA PARTIET VÄXA – FRÅGELEK

  TANJA och andra intresserade, vilken ledare för ett svenskt, politiskt ungdomsförbund tror ni detta är: Han har nyligen skrivit en bok om sina visioner för sitt partis framtida politik, ”Längtar efter Sverige”. Sjupartialliansens gamla bloggrävar är förförda: ”Men helhetsintrycket gör mig ändå glad. För även om jag inte gillar alla X-s svar, ställer han rätt frågor. Så som ung politiker höjer han blicken och ser framåt —.”

  Idag kunde vi höra honom närmare utveckla sina visioner i P1, ungefär:

  ”Sveriges finns egentligen inte. Inte än. Inte det Sverige som jag längtar efter. Men nu måste vårt parti skapa det. Partiet måste skriva om Sveriges historia. Alltför mycket har partiet uppehållit sig vid det gamla Sveriges villor och röda stugor. Men det är nu (och med mig) Sveriges historia börjar och då gäller det i första hand att ge röst åt alla Nya Svenskar som just kommit hit. Och som kommer att komma hit i stora mängder.

  Alltför mycket har partiet levt kvar i det gamla. Och hämtat väljare från vita, konservativa villaområden. Bland vita (heterosexuella) medelklassvenskar. Nej, partiet måste en gång för alla bryta de etablerade medelklassområdenas RÄDSLA för de fattiga förorterna! Det är där partiets framtid ligger. I förortsområden som Rinkeby, Fisksätra, Skärholmen, Rosengård… Det är där vi ska lägga våra resurser. Stora ekonomiska resurser. Självklart kommer partiet aldrig någonsin att återkalla ett medborgarskap, även om detta getts efter avslöjade lögner om asylskäl, identitet eller annan kriminalitet över huvud taget.”

  Ja, vilket är partiet? Socialdemokraterna, förstås? Fel! – Vänsterpartiet, förstås? Fel! – Miljöpartiet, förstås? Fel igen!

  RÄTT SVAR: Den åsyftade ungdomsförbundsledaren är densamme som Tanja just kommenterat här ovan. Han har förstås exakt samma åsikter som övriga representanter för Sjupartialliansen OCKSÅ vad gäller genuseri-frågor.. Ett namn att återkomma till, Tanja…

 49. Erik skriver:

  Info:

  För att citera Magnus Betner angående denna pinsamma människa: ”Jag skall inte påstå jag vet hur unga människor tänker man jag är rätt säker på att ”upp med tändarna” är helt fel.

 50. Dr. Jonsson skriver:

  Info,

  Tack för att du hjälper mig att bli ännu mer övertygad om åtminstone vad jag inte ska rösta på 2010.

  Tyvärr för det mig bara djupare in i den inrikespolitiska förvirring och världsbildskris jag har nämnt tidigare. Vad ska man egentligen rösta på? Alla riksdagspartier har nu i grunden samma politik, så snart kanske man inte ens kan tala om Sjupartiallians utan helt enkelt måste betrakta det som sju organisatoriska konstruktioner vars syfte endast är att för medborgarna maskera införandet av enpartistaten Sverige?

  (Smittas ni inte alla av min sprudlande framtidsoptimism? 🙂 )

  Som någon skrev: Om man bara ser till att alla partier eg. har samma politik så spelar det inte längre nån roll hur väljarna röstar.

  Trots en väldigt stor ideologisk klyfta måste jag nog säga att den partiledare av ”de sju” som jag idag uppfattar som mest hederlig är helt klart Lars Ohly (!), då han inte är lika benägen att fjäska för tredje statsmakten som de övriga. Något han också får betala för ibland. Det tog mainstream media rätt lång tid att få honom att göra avbön från kommunismen. Det tyder på en ideologisk integritet hos Ohly som jag inte ser hos de andra sex partierna. Tyvärr kan jag inte lägga min röst på den politik han står för, dock.

  Förvirringen kvarstår helt klart.

  En underlighet som jag inte kan komma ifrån är att alla sju riksdagspartier tycks se sina ”framtidsväljare” i grupper som är i minoritet eller t.o.m. oftast i klar minoritet, samtidigt som man, likt ovan, gärna uttalar förakt för och skambelägger majoritetsgrupperna. Även hela gruppen kvinnor utgör ju mindre än 50% av väljarna (c:a 48%) då det föds fler män. Borde det inte lämna fältet vidöppet för något parti att istället satsa på, eller åtminstone inte marginalisera majoritetsgrupperna: heterosexuella, gammelsvenskar och män?

  I marknadsekonomiska termer så måste det väl numera betraktas som en helt oexploaterad politisk ”kundgrupp”. Uppenbarligen råder planekonomi i det svenska politiska landskapet. Men på fullt allvar … om deras liknöjda omedvetna och politiskt omyndigförklarade medelklassfruar 🙂 också till viss del röstade som sina manliga härskare 🙂 så skulle väl potentialen vara uppåt 40-50% av rösterna eller mer. Medan alla andra partier får dela på den andra halvan. Vad sysslar partistrategerna med egentligen?

 51. Lövet skriver:

  Ja så hade man en ”slight association between”…

  …och det säger vadå?

  Anta, att – om säger om – hypotetiskt alltså. Det faktiskt finns en liten biologisk skillnad mellan män och kvinnor? (Oj hjälp, skrev jag verkligen det där? Förlåt i så fall).

  Tänk om denna bioligiska skillnad är det som skapat den automatiska associationen?

  En association skapad av vår förmåga att uppfatta mönster i omgivningen. Typ – fler killar gillar bilar => killar gillar bilar?

  Fler tjejer är bra på språk => tjejer är bättre på språk?

  Neej självklart inte – ingen, ingen, ingen gör i den postmoderna världen något av fri vilja ”Strukturen” (muller, eko och rökeffekter här) styr allt!

  …av sig själv liksom!

  Fy fan vilket mumbojumbo!

 52. Dr. Jonsson skriver:

  Senast opinionsundersökningen ger en indikation av nyttan med ”framtidsväljare” för moderaterna – de kanske röstar nån gång i framtiden, men uppenbarligen inte i nutid. Hörs liksom på namnet.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6329162.ab

 53. Info skriver:

  Till Lövet

  Vad fan snackar du om? ”slight associaton in between”?

 54. Nordbo skriver:

  Den där ”visionären” från P1 som Info nämner…menar du att MUF låter så nuförtiden? Är det bara jag som börjar skratta åt pladdret? Det är för fånigt för att jag ska kunna göra något annat.

  Jag tycker inte att uppdelningen mellan vänster och höger är meningsfull längre, men om man måste använda den så är jag inte vänster. Men den här artikeln från FiB är läsvärd: ”Moralvänsterns moraliska kollaps”. Nu tillhör ju tydligen även MUF moralvänstern… (mig får det att skratta, lever vi i ett land eller ett skämt? frågade någon.)

  Här är några citat från artikeln. Den är skriven med Frankrike som utgångspunkt, men stämmer även väl med den svenska situationen:

  ”Det andra problemet, som i stort sett aldrig nämns, är att hela idén om att politiker ska ge medborgarna moralisk uppfostran är fullständigt odemokratisk. I en demokrati är det meningen att de som väljs ska vara folkets tjänare, inte dess herrar.”

  ”De flesta människor föredrar att höra om hur respekt, familjevärden och fosterlandskärlek ska återupprättas framför att bli tillsagda att deras privata tankar om kvinnor, utlänningar eller homosexuella, som förvisso kan vara politiskt inkorrekta, är skulden till olika slags fasor. ”

  ”Det fjärde problemet är att mycket av vänsterns prat om värden kretsar kring antifascism, som om detta vore dagens viktigaste fråga. Faktum är att fascismen besegrades för mer än sextio år sedan och att ingen, inte ens Jean-Marie Le Pen, på allvar överväger att återinföra den..”

  http://www.fib.se/visa_info.asp?PostId=154&Avdelning=016&Sidrubrik=&e=

 55. Nordbo skriver:

  För övrigt har jag från en säker källa att åtminstone muslimerna i förorterna inte är det minsta imponerade av feminism och genuserier.

  Politikerna är så fånigt naiva. Tror de verkligen att deras värden har någon framtid i det ”Nya Sverige” visonären från P1 talar om?

 56. Olaus Petri skriver:

  Drengene fra Angora tolkar pojkband på ett genuskorrekt sätt. En ny intersextional?:

  🙂

 57. QED skriver:

  Mera pengar att söka enligt

  Förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009%3A560
  http://www.jamstalldhetihogskolan.se

  Man undrar varför det behövs förordningar och lagar (jämför inrättandet av Nationella Genussekretariatet) för en sådan insats?

  Kanske detta är förklaringen:

  ”7 § Beslut av Delegationen för jämställdhet i högskolan i
  ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte
  överklagas.”

  Dock kan tydligen alla sammanslutningar av studenter och lärare
  söka medel.

 58. Erik skriver:

  På tal om ingenting annat…

  Så har då den ultimata PK-filmen landat hos konsumenterna. Inte nog med att Avatar driver konceptet självhat till en helt ny nivå som aldrig tidigare gjorts, den gör det dessutom med en gigantisk budget och enormt häftiga effekter som får den att jämföras med filmer som per definition är antitesis av PK-filmen ifråga. Själv blir jag kluven, jag gillar ju fantasy och science fiction och vi får egentligen för lite av välgjord sådan så ur underhållsmässigt perspektiv skall alla initiativ stödjas eller hur?

  Fel, det går att förundras de häftiga effekterna och den välgjorda världen men det går inte att missa det absurda i en film där den onda sidan är människan och den goda sidan är en fantasi där förebilden uppenbarligen var indianer men som förvrängdes hundrafalt eftersom riktiga indianer inte får människor att framstå tillnärmelsevis tillräckligt onda att spela den roll människan numera ges i narrativet. Nej här är det perfektion, påhittad kulturell Pk-fantasiperfektion.

  Däri ligger det mest asburda, den kulturella perfektion som beskrivs har nämligen precis alla de saker vi numera lär oss är dåliga i skolan, den ultimata kulturen är ultrarasistisk, familjeradikal, xenofobisk, etnocentrisk och könssegregerad. Budskapet är alltså ”ja om vi gör de där sakerna är de dåliga men…” Nej jag skämtar inte jag insåg hur pk filmen var när en person som diskuterade integrationspolitik sade ”se avatar om du inte fattar” dvs filmens påhittade fantasikultur används som faktiskt argument i politisk debatt redan.

  Ok så vad är poängen här? Skall vi bli närmare naturen och mer biologiska eller var vi inte en social konstruktion som kan strunta i traditioner? Förvirringen är total, det har aldrig tidigare varit så tydligt för mig att vad pk-folket vill vet de inte ens själva. Dubbelstandard är inte något vanligt i pk-världen. Dubbelstandard är förutsättningen för dess existens.

 59. Lennart W skriver:

  Ang. moderatmännen undrar jag om det inte egentligen handlar om om moderatfjollorna? Missförstå mig inte. Har faktiskt ingenting alls emot HBT osv. Tror på riktigt att en del människor är födda så, och det inte tjänar något till alls att försöka få dem att leva upp till något de aldrig kan vara. Och det är väl jättebra om de även finner en plats i det som iaf förut har varit det konservativa partiet.

  Men här någonstans går det ändå en gräns. Skulle deras sätt att vara bli en ny norm även för mig?? Är hellre den där trygga famnen, så gott det går iaf. Den där som sist kliver ned i livbåten, efter kvinnor och barn (och fjollor för all del..). En man.

 60. Lennart W skriver:

  SvD-insändare: Genuspedagogik är fel väg (längst ned på sidan). En frustrerad förälder protesterar mot genuspedagoger på sina barns skola.

 61. Nordbo skriver:

  Jag talade med någon som har inblick i förskolornas värld igår (lokalt, där jag bor). Hon sade att förskollärarna här tvingas styra barnen på sätt som de inte själva tror på. Tex att tvinga pojkarna att leka med dockor, trots att pojkarna inte själva gör det valet. Förskollärarna måste lyssna på en genusvetare som kommunen har anställt som talar om för dem vad som bör göras. Men lärarna tycker inte om det.

  Ungefär så talade hon.

 62. QED skriver:

  Genusforskning också vid Totalförsvaretsforskningsinstitut FOI

  ”Jämställd arbetsplats ger bättre forskning

  [2009-12-22]
  Med en jämn könsfördelning i organisation och på viktiga poster ökar kreativiteten. I förlängningen leder det till bättre forskning och fler kunder. Det är utgångspunkten i ett genusprojekt som genomförs vid FOI:s kunskapscenter FOCUS.”

  http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____8707.aspx

  Klimatanpassning och genus

  http://www.foi.se/FOI/templates/CalendarEvent____8648.aspx

 63. QED skriver:

  Några riksdagsmotioner 2009/10 av Birgitta Ohlsson (fp) de förutom jämställdhetsplaner i förskolan

  ”Låt staten utbilda kvinnofridshundar”

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ju420

  (Duger inte en så kallad v-a-k-t-h-u-n-d?)

  ”Husdjurens situation i misshandelsrelationer

  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att uppmärksamma konsekvenserna för kvinnor och barn när djur far illa i misshandelsrelationer.”

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ337

  ”Ekonomisk ersättning vid värdmödraskap”

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=So645

 64. Nordbo skriver:

  Får se upp för läkarna i USA framöver:

  ”Diversity Infects Medical School”

  ”The obsession with “diversity” in American higher education has spread like an epidemic, beginning in the humanities and social sciences and moving on to most undergraduate education and grad schools. There have been a few pockets of resistance like mathematics and the physical sciences where answers are right or wrong and getting them wrong has serious consequences.”

  ”Medicine is a field where wrong answers can have really, really serious consequences so you’d think that medical schools would shun the diversity obsession and focus entirely on individual competence. Unfortunately, at least one medical school, Weill Cornell Medical College in New York City has succumbed and now has a three-person Office of Faculty Diversity.”

  ”In a field like medicine where there can be serious repercussions from bad decisions, it’s important to select professionals, professors and students alike, on the basis of individual ability rather than group membership or ancestry. It’s worrisome that the “diversity” obsession is pushing its way into medical school.”

  http://www.popecenter.org/commentaries/article.html?id=2271

 65. Josef Boberg skriver:

  FRÖJDEFULL JUL ❗ – önskar Josef B. 😉

 66. LN skriver:

  Visst var det en kärring som satte igång
  hela den globala uppvärmnings-cirkusen!

  http://tinyurl.com/yaeu5c2

 67. QED skriver:

  God jul önskar QED

  Nyhetsbyrån AFP: Mother Christmas in egalitarian Sweden

  Från Rathergood.com en ny julsång

 68. Verkligheten skriver:

  Regeringen slarvar bort mattereform

  Publicerad: 23 december 2009, 04.46. Senast ändrad: 23 december 2009, 07.01

  MATEMATIK Svenska elevers dåliga mattekunskaper är alarmerande. Grundorsaken är att alla, oavsett program, läser samma kurser. Resultatet blir ett kursinnehåll bestående av dåliga kompromisser, skriver matematikerna Gerd Brandell, Ola Helenius och Olle Häggström.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-slarvar-bort-mattereform_3983669.svd

 69. Jax skriver:

  Hej Tanja.
  God Fortsättning på den glada julen!

  Jag måste bekänna en sak. Jag har varit otrogen och läst Petra Östergren i stället för att vara hos dig och kommentera på din blogg. Petra Östergren är fantastisk, men hon är ändå inget mot dig så nu är jag tillbaka. (Om du vill ha mig här på din blogg efter detta).

  Tanja, du skriver så fullödiga och överväldigande artiklar att det inte finns mycket annat att tillägga än ”amen”. Jag kommer nog inte att kommentera så ofta i fortsättningen men du skall veta att jag finns kvar och läser din blogg. Om du skall föreläsa någon gång runt Göteborg så ses vi.

 70. Info skriver:

  GOD JUL

  önskas Tanja och alla andra här från f. JÄMO, blivande genuseriminister Claes B.:

  http://tomasrj.blogspot.com/2005/12/jmos-julkort-med-en-tomtegumma.html

 71. Harry skriver:

  Julen är här, och med den en rad genusrelaterade problem. Ett svårt sådant problem är ju att tomten, som är man, oftast framställs i stark positiv dager. Här finns stoff för kraftfulla åtgärder från stat och kommun.
  Ett annat svårt problem är julsymbolen nummer ett, julgranen. Stolt och reslig återfinns den i de flesta familjers hem. Man kan föreställa sig en välutbildad genuspedagogs associationer. För att minska risken för ett totalförbud mot julgranar i framtiden har jag utvecklat en julgransfot som eliminerar en orsak till upprördhet hos genusanfäktade personer, nämligen den stolt uppåtstående granen.
  Min könsavkodade julgransfot kan endast monteras på vägg med hjälp av en kraftig sugpropp. En av mig utvecklad nivålägesgivare förhindrar tillsammans med en genial spärr golvmontering. En lika genial spärr gör att den monterade granen endast kan ställas i en sådan vinkel ut från väggen sett att ingen genuskänslig person får obehagliga associationer och börjar tänka på lagstiftning.
  Ett problem med en slokande montering av granar är att den för granens välbefinnande viktiga vattentillförseln försvåras genom att julgransbehållaren lutar nedåt. Ingen fara. Jag har löst problemet med en genial tätningsanordning som håller vattnet på plats.
  Som ett litet tack till Tanja för ett års kämpande, erbjuder jag 50% av det sannolikt oerhört lönsamma företag jag nu startar i god tid innan nästa jul helt gratis. Tillsammans kommer vi att kunna uppfinna och utveckla ett stort antal produkter som minimerar de tyvärr oundvikliga skadorna av genusraseriet. Miljarderna vi tjänar satsar vi, precis som Systembolaget, på att radikalt minska efterfrågan på våra produkter.
  God Jul, Tanja!

 72. Matte Matik skriver:

  @Verkligheten: Inte för att jag har full koll på hur det egentligen ligger till med matematikundervisningen i skolan men TIMSS har vad jag förstår visat att matematikkunskaperna har gått nedåt under rätt lång tid. Tycker det låter konstigt att tillskriva grundorsaken till att olika program läser samma kurser då det här pågått längre än så, men det gör säkert inte saken bättre. Min egen teori är att politikerna gärna låtit matematikkunskaperna försämras för att göra folk dummare och lättare att hantera, då matematik är ett ypperligt ämne för att lära folk att tänka logiskt. Jag har i bakhuvudet att Tanja redan behandlat det här (men orkar inte leta upp det just nu).

  @Info & Dr. Jonsson:
  Skrämmande med den här politikern som verkar ha ett alldeles för stort hävdelsebehov kombinerat med storhetsvansinne och ett väljarförakt av magnitud. Bara att ens komma på att säga att Sverige inte finns än eftersom det inte stämmer överens med hans syn på saker och ting… Vad är det som gör att politikerna ska bestämma hur väljarna ska tycka och inte tvärtom? Visst kan det säkert finnas fall då politiker kanske ska ”utbilda” väljarna men det här ligger liksom inte ens på skalan… Håller med om att det i ekonomiska termer borde finnas ett gigantiskt missat kundsegment. Hur var det, mer än 80% som inte tyckte att man skulle kvotera föräldraledigheten? Nu vill inte alla partierna så, och själv har jag inte något emot att vara hemma med barn – men bara för att det inte drabbar mig behöver inte mer än halva svenska folket drabbas.

  Sen vill jag passa på att önska GJ&GNÅ. Jag tror och hoppas 2010 blir ett intressant år.

 73. Matte Matik skriver:

  @Harry & Info: Genus-granen och julkortet är ju humor om något. Det jag saknar med julkortet är det obligatoriska tjuvnypet åt tomtefar. Något i stil med en liten text i stil med ”…tomtemor lämnar hemmet för att försörja tomtefar, och när hon kommer hem måste hon ta hand om alla hushållets göromål då tomtefar legat och latat sig hela dagen”. Det hör liksom till. Inte ska väl karlajäveln få gå därhemma och ha det bra när tomtemor är ute och sliter? X-D

  Sen undrar jag om genuskonsulten överhuvudtaget godkänner att granen ens pekar snett utåt – måste man inte vända på den upp och ned helt och hållet?

 74. John K skriver:

  Heh, jag gjorde fyra tester på den engelskspråkiga sidan, och ett på den svenskspråkiga sidan. Det var väl hit or miss. Jag smyger inte med att jag hyser vad som av etablissemanget anses vara ”negativa föreställningar” om vissa företeelser, men enligt detta skulle jag tydligen ha positiva föreställningar om just dessa företeelser. Bara ett av de totalt fem testerna jag gjorde träffade rätt, enligt mig.

  Det känns som att det är snudd på magiskt tänkande att tro att man kan testa vad ens ”undermedvetna föreställningar” är med vad som i grund och botten är ett hand-öga-minnes-koordinationstest. Det finns faktiskt ganska många liknande flash-spel som flyter runt på nätet som av deras utvecklare beskrivs som hand-öga-minnes-koordinationstest, snarare än något annat. Varför skulle detta vara annorlunda?

 75. Dogdylan skriver:

  I England ger man 12 miljoner pund till en organiation som anser att barn som inte gillar stark mat är rasister.

  The Telegraph skriver:

  ”The National Children’s Bureau, which receives £12 million a year, mainly from Government funded organisations, has issued guidance to play leaders and nursery teachers advising them to be alert for racist incidents among youngsters in their care.

  This could include a child of as young as three who says ”yuk” in response to being served unfamiliar foreign food”

  http://www.telegraph.co.uk/education/2261307/Toddlers-who-dislike-spicy-food-racist-say-report.html

  I Sverige anklagar förvisso, av staten betalade, marxistiska ”anti-rasist” NGO:s glassar för att vara rasistiska. Men barn som ogillar stark mat. Jesus Fucking Christ. England är illa ute!

  Läs också Newsweeks artikel om rasistiska barn.

  http://www.newsweek.com/id/214989/page/2

  Det är egentligen rätt bra artikel förutom att artikelförfattarna anser att det är skrämmande att vita barn gillar ”vit” färg,men att det är positivt att svarta barn gillar svart färg.

  Naturligtvis anser artikelförfattarna att vita föräldrar måste bekämpa sina ”vita” barns rasism, men inte svarta föräldrar skall naturligtvis inte göra det samma. Då är det någonting ”fint” med etnisk stolthet, så länge barnen har ”rätt” färg.

  Till och med 6 månader gamla bebisar anklagas för rasism i artikeln.

  Naturligtvis var det ett ”vitt” barn på framsidan av den tryckta tidningen och med överskriften ”Is your baby racist”. På onlineversionen har man gjort lite ändringar.

  Istället för att säga. Okej, barn erkänner ”färg” och ser fenotypiska drag. Det kanske är biologiskt betingat… Så drar Newsweek en vals om ”sociala konstruktioner” och vit strukturell rasism och vita previlgier.

  Jag tänker bara på alla blandbarn som födds. De växer upp i ett samhälle där hälften av deras sida anses vara ”ondskan” personifierad och hälften av deras sida ..är ett underbart mångkulturellt inslag. Jag antar att pappor och mammor till blandade barn och adoptivbarn måste lära sina barn att ders ”vita” sida är ondskan..

  Den här marxistiska vänsterrasismen måste få ett slut!

 76. Erik skriver:

  Vad kan man säga efter att ha läst den där artikeln? Det förvånar mig inte det minsta att så många teens beter sig så korkat på TV och liknande. Jag förstår nu att deras korkade beteende visar deras grad av kunskap och inte är en personlighetsfråga. De vet helt enkelt ingenting, deras lärare eftersträvar aktivt att de är osäkra om allting som ett sätt att slåss mot ”rasism” och ”fördomar” på bekostnad av precis allting annat.

  Rasism är att veta fel saker men om du inget vet kan du inget fel veta heller, ungefär så verkar de resonera. Ta exempelvis jultomten, å ena sidan är jultomten inget som finns betyder det att det är konstigt barn har kunskap om hur jultomten ser ut? Bara möjligen om man tror att allt som inte finns i ens personliga närhet kan vara precis hur som helst oavsett vad som säger motsatsen.

  Denna åsikt är inte svår att hitta i historien, sovjetiska myndigheter skrev om miljontals böcker så att deras politiska hjältar uppfann hjulet, plogen och var experter på allting de tog sig för. Att på samma sätt göra den västerländska varianten av jultomte svart för att trycka till vita ungar

  ”Most of the black children were exultant, since this proved that Santa was black.”

  Gjorde det verkligen det? Nej det gjorde det såklart inte.

  ”When Johnson later asked the kids to draw Santa, even the black kids who were excited about a black Santa still depicted him with skin as snowy white as his beard.”

  I nästa lektion i kulturförakt kommer ungarna att måla mohammed svart?

 77. […] är lösningen på allt – alltifrån dåliga skolresultat till avancerad forskning inom alltifrån medicin till kvantfysik – genom att anlägga ett […]

 78. […] Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”? […]

 79. […] elever inte når kunskapsmålen och varför svensk skola, trots sina horder av genusforskare som ockuperat skolan på alla plan, börjat sjunka till botten. Enligt den senaste PISA-studien, som presenterades igår, har Sverige […]

 80. […] förskolan – del2, Genuspedagogik i förskolan – del 3, Genuspedagogik i förskolan – del 4, Project implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?, Genusarbete smulades sönder, Mitt anförande i Riksdagen (Anna Ekström ansvarar för både […]

 81. […] Genuspedagogik i förskolan del 1  , del 2,  del 3,  del 4, Genusarbete smulades sönder i DN, Project implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om verkligheten? , Jag träffar genusvetaren (vars artikel i DN jag reagerade på ) i […]

 82. […] i förskolan del 3, Genuspedagogik i förskolan del 4, Genusarbete smulades sönder i DN,  Project implicit – bär du på fördomar eller föreställningar om verkligheten?, Ett skräckexempel på Genusväldet, Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle,  […]

 83. […] i förskolan: Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?  , 2-årsdagen sedan nyhetsmorgon Like this:GillaBli först att gilla denna […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: