Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!

Det finns hopp för vårt upp- och nervända genusland

Det finns hopp för landet upp och ner!

Idag är det en glädjens dag! 🙂 Låt oss alla inse att vårt öde ännu inte är beseglat av de genuspiloter, förändringspiloter, jämställdhetspiloter, jämställdhetsutvecklare, genusutvecklare, genusstrateger, jämställdhetsstrateger, genuscoacher, jämställdhetscaocher, jämställdhetsdirektörer, genuskonsulter,  jämställdhetskonsulter, genusambassadörer, jämställdhets-ambassadörer och jämställdhetsinspektörer som svenska staten anser vara en absolut nödvändig förutsättning för att garantera att all verksamhet bedrivs ”på ett jämställt sätt” (googla gärna själva på ovanstående titlar för att försäkra er om att alla dessa nya titlar verkligen finns i Sverige idag). ”Genuscoaching” beskrivs exempelvis här som ett verktyg för jämställdhetsintegrering (uppdatering – länken flyttad hit!)

”Genuscoaching innebär att genuscoachen, som kan vara en konsult eller forskare, deltar i och observerar en verksamhet, till exempel ett möte. Efteråt går genuscoachen tillsammans med den aktör som skall bli medveten om hur genus görs i den aktuella situationen/organisationen igenom händelser, analyserar och tolkar vad som skett och hur olika aktörer agerat. Metoden kan användas för att skapa en fördjupad förståelse av hur kön konstrueras i organisationer.

Genom observationer av möten kan exempelvis en förståelse skapas om hur makt och kön konstrueras i förhållande till vilka som inkluderas, respektive exkluderas i samtalen. Metoden ger projektledaren/ förändringsledaren möjlighet att reflektera över sin vardag för att sedan processa denna kunskap tillsammans med genuscoachen för en genusteoretisk tolkning. Metoden gynnar praktikernas lärande samtidigt som den bidrar med genusvetenskaplig kunskap.”

Kommer min arbetsplats på institutionen att klara en genusgranskning?

Skulle min arbetsplats på institutionen klara en genusgranskning?

Denna fullständiga idioti och explosion av genuskommissarier som övervakar att resten av befolkningen är genusmedveten kommer att driva vårt land ner i avgrunden om vi inte gör något snart. Flera års intensivt lobbyarbete kombinerat med ett åsiktsförtryck i form av ett moraliskt förkastligt skuldbeläggande av meningsmotståndare har möjliggjort för dessa ”genusexperter” att bygga upp och institutionalisera en maktstruktur där de själva sitter högst upp och håller i trådarna. Fogliga medborgare och politiker har av olika skäl lagt sig platt för detta tilltag, utan att uppmärksamma det paradoxala i att dessa självutnämnda experter faktiskt gjort karriär på att just kartlägga och motarbeta (andra, inbillade eller verkliga) maktstrukturer. Det är tragiskt att det som en gång var en kvinnokamp (som bland annat möjliggjort för mig att verka som matematiker) förvandlats till något absurt som saknar all legitimitet i folkflertalets ögon. Istället för att skyffla runt folk mellan olika yrkeskategorier för att uppnå en tvångsmässig 50/50-fördelning överallt kunde man ju kämpa för att höja lönerna inom kvinnodominerade sektorer som vård och skola och på så sätt förbättra kvinnors ekonomiska situation. Hur ser köns- eller genusfördelningen förresten ut på de egna genusvetenskapliga institutionerna? Se här! Men låt oss ha överseende med tanke på den medicinska diagnos som är satt. 😉

Dom är hård mot genusmärkningen

Domen är hård mot genus-märkningen

I fredags (den 15:e januari) kom remissyttrandena in gällande Uppsala-remissen om genusmärkning av kurser/institutionerna/universitetet (oklart ännu vilken nivå den eventuella genusmärkningen kommer att ligga på). Yttranden har nu inkommit från teologiska, juridiska, språkvetenskapliga, historisk-filosofiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ska den 11 februari med stöd av fakultetsnämndernas yttranden ta ställning till om man  ska gå vidare med en fördjupad utredning kring genusmärkningen (se info här). Alla hittills inkomna remissvar kan läsas i följande 10-sidiga dokument.

Dessa remissyttranden visar att genusmärkning av undervisning och personal vid våra lärosäten enligt föreslagen modell inte alls anses vara en självklar och naturlig utveckling av institutionernas jämställdhetsarbete.

TEOLOGISKA FAKULTETSNÄMNDEN (sid 1-2) konstaterar att ”frågan behöver bli föremål för en betydligt mer omfattande och djupgående utredning, innan några färdiga förslag kan läggas… En brist i arbetsgruppens förslag är avsaknaden av en ordentlig formulering av syftet med och målet med certifieringen...Vad gäller diskussionen kring eventuella problem, vore det rimligt att ägna något mer reflektion kring det faktum att områdets ämnen och utbildningar ser så olika ut och sannolikt har olika förutsättningar för sitt jämställdhetsarbete. Det är tex skillnad på att arbeta inom ramen för ett program och att arbeta med enskilda kurser, och det är skillnad på att undervisa i tex politisk filosofi och grekisk formlära (jfr punkt II e-f). Vid utformningen av kriterierna behöver dessa aspekter beaktas noggrant. Annars finns risk att certifieringen inte tas på allvar eller att den leder till kvalitetsförsämringar.”

SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN (sid 6) fattar sig mycket kort och ”tillstyrker förslaget om en utredning med uppdrag att utarbeta förslag för genusmärkning” men vill ”lyfta fram behovet av ett tydliggörande när det gäller nivåerna för genusmärkning och eventuella fakultetsspecifika metoder”.

Humanistiskt centrum vid UU

Humanistiskt Centrum vid UU

HISTORISK-FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDEN (sid 7-8) (här ryms även Centrum för genusvetenskap!) skriver bland annat följande ”Av de nio institutioner som avgivit svar avvisar fyra förslaget om genusmärkning och ytterligare utredning, två ansluter sig till förslaget och tre är i olika grad kritiska men inte explicita i om de avvisar eller tillstyrker förslaget. Alla institutioner menar att jämställdhetsarbetet är av största vikt men flera menar att genusmärkningen inte är bästa sättet att uppnå detta… Inte minst menar man att det finns en sammanblandning mellan å ena sidan genusteoretiskt innehåll i forskning och undervisning, och å andra sidan jämställdhetsarbetet vid arbetsplatserna som bör styras av lagar och jämställdhetsplaner. I fråga om styrning av innehållet i undervisning avvisas detta med kraft av några institutioner då det strider mot den akademiska friheten. I fråga om jämställdhetsarbetet anser flera institutioner att genusmärkningen kommer att leda till onödigt dubbelarbete. Några institutioner ställer sig frågande till om en genusmärkning verkligen kommer att stärka universitets image. Man framhåller att genusmärkningen riskerar att leda till att flera institutioner framställs som undermåliga…. Den kritik som sammanfattats ovan visar att fakultetens institutioner anser att en mängd problem är knutna till genusmärkningen. Fakultetsnämnden föreslår därför att förslaget utreds vidare och att utredaren får instruktioner att se om det går att genomföra genusmärkning med hänsyn till den ovan sammanfattade kritiken.”

Statsvetenskapliga institutionen UU

Statsvetenskapliga institutionen UU

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN (sid 9-10): ”Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden arbetar aktivt med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i syfte att skapa en miljö som kännetecknas av icke-diskriminering och lika villkor oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Fakultetsnämnden ifrågasätter emellertid att ett system för genusmärkning är ett bra sätt att uppnå detta. Förslaget om genusmärkning är problematiskt av flera skäl. För det första är det, på ett principiellt plan, olyckligt att koppla samman åtgärder som syftar till att säkra att våra arbetsformer präglas av jämställdhet och lika villkor med åtgärder som syftar till att vissa perspektiv ska genomsyra innehållet i undervisningen. Därmed inte sagt att gensuperspektiv skulle sakna relevans i samhällsvetenskaplig utbildning, men varje försök att ge ett visst perspektiv särställning genom vad som uppfattas som styrning uppifrån riskerar snarast att motverka sitt syfte. Att genusmärka forskning vore otänkbart.

Förslaget saknar också tydliga överväganden om vad som skulle förbättras genom att kurser eller institutioner genusmärks… Avslutningsvis vill fakultetsnämnden framhålla att Samhällsvetenskapliga fakulteten välkomnar initiativ som främjar jämlikhet och jämställdhet. Enligt nämndens bedömning skulle jämställdhetsarbetet snarare främjas av en koncentration på arbetet med och uppföljningen av jämställdhetsplanerna. Det finns ett utbrett motstånd mot genusmärkning av verksamheten bland fakultetens institutioner. Ur Samhällsvetenskapliga fakultetens synvinkel är det knappast meningsfullt att fortsätta med detta initiativ. Fakultetsnämnden stöder därför inte arbetsgruppens förslag att tillsätta en särskild utredare.”

Uppsala Universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet

Uppsala Universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet. Femton Nobelpristagare har studerat eller tjänstgjort här.

JURIDISKA INSTITUTIONENS yttrande (sid 3-5) (notera att det är institutionens Jämställdhetsgrupp som utarbetat remissyttrandet!): ”Innan man går in på detaljerna i arbetsgruppens förslag bör man kanske ställa sig ett par övergripande frågor. Och den första fråga som då infinner sig är rimligen huruvida universitetet överhuvud BÖR ”genuscertifiera” eller ”genusmärka”. Det kan konstateras att den frågan behandlats styvmoderligt under hela processen – även om de frågor som ställdes när Områdesnämnden drog upp riktlinjerna för arbetsgruppens arbete ger utrymme för problematisering, indikerar flera av de använda formuleringarna att genuscertifieringen som sådan skall betraktas som ett fait accompli och att endast ett genomförande återstår, inte heller i arbetsgruppens förslag sker något egentligt ifrågasättande av projektet som sådant – och man kan på goda grunder hävda att genuscertifieringstanken är värd att sätta ifråga, oavsett vad man tycker om idén. För det första bör man måhända fundera över om ett universitet bör märka sina institutioner etc – sina medarbetare – efter deras förmåga att implementera politiska mål. Det är åtminstone uppenbart att detta inte är lämpligt.

Det kan anmärkas att arbetsgruppens analogi till termerna ”Fairtrade” och ”Rättvisemärkt” haltar, om det, som man väl får förutsätta, är dessa termers positivavärdeladdning man är ute efter. Den positiva värdeladdningen sitter i förleden i dessa termer – ”fair-” respektive ”rättvise-” – och det faktum att dessa förled har en positiv värdeladdning kan förklaras med hänvisning till att dessa förled är så abstrakta att ingen kan ha några invändningar. Alla vill vara rättvisa och fair. Ingen gillar orättvisa och sådantsom är unfair. Förledet ”genus” saknar denna egenskap. Det väcker på sina håll tvärtom negativa associationer och det har uppenbarligen en politisk hemvist. Vad gäller efterledet har inte heller detta någon entydig positiv laddning – jfr ”dödsmärkt”, ”märkt av ödet”, ”märkt av sin sjukdom”.

Uppsala Universitets logga

Uppsala Universitets logga

I avsnitt II b redovisar arbetsgruppen som sin uppfattning att ”en tillämpning av genusmärkning med hjälp av ovan nämnda kriterier skulle kunna bidra till att förbättra Uppsala universitets image, dvs att komma ifrån bilden av att präglas av konservatism och förlegade strukturer”. Man tillåter sig också följande spekulation: ”Vi har inga direkta bevis för det, men vi tror att genusmärkning skulle kunna locka fler och delvis andra lärare, forskare och studenter till universitetet med en ökning av kvaliteten som följd”. Man kan fråga sig varpå uppfattningen att universitetets rykte är skamfilat grundar sig, och man kan sätta ifråga om inte den positiva sidan av det mynt som arbetsgruppen använder sig av när den talar om ”konservatism och förlegade strukturer” faktiskt är kärnan i universitetets varumärke, och någonting som bör odlas snarare än förstöras, i den mån detta inte ger ett diskriminerande resultat. Det bör noteras att även om det låter sig tänkas att en genusmärkning skulle attrahera somliga skulle den samtidigt stöta bort andra. Den typ av djupgranskning som fordras i en märkningsprocess förutsätter en permanent institutionell struktur för granskningMen man bör, som sades inledningsvis, ställa sig frågan, om de åtgärder som synes erforderliga för att göra instrumentet effektivt verkligen är önskvärda.”

Heder åt Uppsala Universitet som står rakryggat i en galen värld!

Relaterat:

Vad sysslar Vetenskapsrådet med? (Genustrumpeten)

Genuscertifieringen vid Lunds Universitet

Kurs i härskarteknik 7.5 hp

Ett skräckexempel på genusväldet

En ekologisk genusfråga

Rothsteins genusbrev

Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten

Grattis Skattebetalare

Grattis skattebetalare del 2

Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch

Genusväldet intar Södertörns högskola

von Wright och tekoppen

Uppsalaprofessor sätter ner foten i SVD

En akademisk fråga om genus (Axessbloggen)

Genus-Hitler

Annons

200 Responses to Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!

 1. Jerker Montelius skriver:

  Kul med lite positiva nyheter från Uppsala.
  Det är inte utan att man kommer ihåg vad det står över ingånget till Uppsala universitets aula.

  ”Att tänka fritt är stort
  Att tänka rätt är större”

 2. QED skriver:

  Tack för detta inlägg. Jag är lite mer pessimistisk. Det är ju egentligen bara den samhällsvetenskapliga fakulteten som helt avvisat förslaget. De andra fakulteterna föreslår fortsatt utredning. Remissvaret kan ha varit kontroversiellt inom samhällsvetenskapliga fakulteten, eftersom de begärde uppskov med att lämna in det.

 3. Lennart W skriver:

  Tanja, bra du är tillbaka. Började bli orolig ju. 😉

  Undrar hur genusmärkningen är tänkt att finansieras? Ska det delas på den hittills existerande kakan för forskning och undervisning, kan man misstänka att motståndet hårdnar. Kanske är hela forskningsområden som måste offras? Bort med en forskare och in med en genusmärkare? Osthyvlingsprincipen blir nog inte mycket mer populär i ofta redan ansträngda budgetar. Och så tror jag det är rätt många som skulle skrika högt om det blev konkret att de inte fick använda sin favoritlitteratur längre i undervisningen, t.ex. Landau & Lifshits på doktorandnivå i fysik (spec. Mechanics! B-e-a-utiful!), bara för att båda var män.

 4. Info skriver:

  VIKINGASÄTEN

  Kära Tanja. Jag har faktiskt förstorat den där bilden.
  Och funderat ingående över varenda bokstav, som du klottrat ned. Alltså bilden ”Skulle min arbetsplats på institutionen klara en genusgranskning?”.

  Hur som helst: Jag blir en smula rörd, när du också visar en bild av den ena trappan inne i Uppsala universitets huvudbyggnad. Jag tänker på den fantastiska akustiken. När vi i Allmänna sången, som en avslutning på konserten inne i universitetsaulan, sakta tågade ned för denna trappa, sjungande, rungande

  ”Vikingasäten, åldriga lundar
  klippor, den eviga frihetens värn.
  Fädernesland,
  försoningen stundar.
  Valunders söner smida sitt järn”

  Där nere på golvet väntade min pappa. Han är död. Där nere på golvet väntade och lyssnade min mamma. Hon är död. Där nere lyssnade också min kära morfar. Han är död. Död är också Nordens äldsta manskör, Allmänna sången i Uppsala.

  I ”jämställdhetens” namn är den sedan många år ombildad till en damkör (tjejkör). Som i anständighetens namn kallar sig ”blandad kör”.

 5. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Det var klart bättre än jag hade väntat. Kanske rent av ska ompröva min inställning och bli framtidsoptimist … 🙂

  Vi får väl se vad genusindustrin kommer med för motdrag innan jag går och gör nåt överilat 😉

 6. Helena Palena skriver:

  Att tänka rätt är bäst!

 7. Alvin Stoltz skriver:

  Tack vare dig!!!
  Ja, kanske inte, men ändå. Vi kan låtsas!!

 8. Alvin Stoltz skriver:

  Manskören har sedan länge betraktats med ogillande ögon. Manskören är en styggelse då inga kvinnor medverkar. Helt fel naturligtvis i genusavseende. Orphei Drängar, förbjud dem! Hörs ju på namnet!

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, jag är också positivt överraskad! 🙂

  QED, ja men möjligtvis har de flesta uppfattat det som juridiska påpekade, att genomförandet bara är en tidsfråga, och då är det ju bättre att reda ut än att implementera utan utredning.

  Lennart W,
  ja flera har påpekat både extra administration + kostnader med mera. Vadå orolig? 🙂 Jag har bara extremt mycket att göra nu under några vckor så det blir kanske ett inlägg i veckan, dessvärre. Men om några veckor kommer det att bli uppdateringar betydligt oftare! 🙂

  Info, ja det är en fin bild det där på entrén. jaså, du har granskat min arbetsplats? Förstod du alla formler och inser du att ingen ekvation är genusmedveten? 🙂

  Dr Jonsson, ja denna lunta remissvar var det bästa jag läst på längre i genusväg! 🙂

  Helena,
  ja och det gör ju vi!

  Alvin,
  apropå musik så kommer snart en låt om genusväldet att lanseras, Behöver bara den där trumpeten! 🙂

 10. Jonas skriver:

  Från juridiska: ”Innan man går in på detaljerna i arbetsgruppens förslag bör man kanske ställa sig ett par övergripande frågor. Och den första fråga som då infinner sig är rimligen huruvida universitetet överhuvud BÖR ”genuscertifiera” eller ”genusmärka”
  Kan inte sägas bättre. Men var beredd. Genusmaffian samlar sig säkert till nya anfall med hjälp av öppna pengakranar från politiker som vill sitta kvar på taburetterna

 11. Info skriver:

  JODÅ, JAG FÖRSTOD

  att inga formler var genusmedvetna. Eftersom klottret inte innehöll några formler. Eller ekvationer.

  Jag ska fundera närmare på det här uppsalainlägget från din sida och skriva någon form av kommentar i morgon eller övermorgon.

 12. Erik skriver:

  Kanske för tidigt att pusta ut?

  ”Av de nio institutioner som avgivit svar avvisar fyra förslaget om genusmärkning och ytterligare utredning, två ansluter sig till förslaget och tre är i olika grad kritiska”

  Det innebär alltså att inte mindre än fem av nio institutioner kan tänka sig gå med på galenskapen ändå. Därmed är det ju lika bra att dela universitet på två med en halva som sysslar med vetenskap och en halva som sysslar med genusmärkenskap. De tre institutioner som var kritiska men inte avvisade förslaget säger ju implicit att förslaget var ok men inte tillräckligt bra.

  Ett bättre förslag vore ju värre. Det är inte att förslaget inte är bra som är problemet det är iden i sig som är vetenskapligt vedervärdig.

 13. cavatus skriver:

  Men en doktorsavhandling som BORDE vara genusmärkt är väl den som läggs fram i Uppsala inom kort som kommer fram till slutsatsen att sharialagar bör införas i Sverige! Nej, jag skojar inte?

  Var finns problematiseringen? Och som sagt genusaspekten på denna statssubventionerade pseudoforskning? Se längre debattinlägg och mer info med länkar här:
  http://www.cavatus.wordpress.com

 14. Lennart W skriver:

  Erik.. det där var bara av institutionerna på den historisk-fliosofiska fakulteten, som bara är en av fakulteterna inom ”Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap”.

  Fakulteter på UU

 15. Jonas skriver:

  CAVATUS.
  Har kollat och blir faktiskt förskräckt. Det är värre än jag trodde.

 16. cavatus skriver:

  Ja, visst är det förskräckligt. Beror på om det ska tystas ned i det politiskt korrekta media eller möjligen nämnas i förbigående som en multikulturell ”färgklick”.

  Jag anser att folk i högskolevärlden måste ställas till svars och berätta vad för slags forskning detta är.

  Hur ska Sverigen forskningsanseende utåt se ut när sådant publiceras i Sverige?

 17. Erik skriver:

  Lennart W:

  Aha, fel av mig. Jag trodde det var de själva (genusnissarna) som kommenterade hur förslaget mottogs allmänt och använde det som motivering för hur de svarade (de vill såklart inte stödja ett förslag som inte är bra nog att gå igenom) ”vad tycker ni?, jag vet inte vad tyckte de andra?”.

  Det är inte lite jobbigt att skapa en översikt när de använder ordet ”institution” på tre olika sätt. Men ok det är alltså fem olika fakulteter som svarat, inom varje fakultet ett antal institutioner men det är bara i fallet historisk-filosofiska (och genus) fakulteten det framgår hur många institutioner som svarat ja, nej eller kanske?

  Bättre vore om svaren gavs empiriskt, dvs med tydlig beskrivning vilka institutioner inom varje fakultet som svarat vad. Sedan kan vi ”vetenskapsmärka” de institutioner som svarat ja istället precis som juridiska fakulteten svarat

  ”man kan sätta ifråga om inte den positiva sidan av det mynt som arbetsgruppen använder sig av när den talar om ”konservatism och förlegade strukturer” faktiskt är kärnan i universitetets varumärke”

  Eller på svenska: Man kan ställa sig frågan om det är traditionella vetenskapens anspråk som hindrar postmoderna vetenskapens framgångar eller om det är den traditionella vetenskapens framgångar som är anledningen nån ens tror postmodernism är av värde öht.

  Intressant i det sammanhanget är att allt fler postmoderna ämnen velat döpa sig till namn som låter traditionella. ”Konsthistoria” ”Folklivshistoria” och ”Kvinnohistoria” har alla bytt namn så de kan förväxlas med traditionella dicipliner.

  Om nu de traditionella konservativa och förlegade diciplinerna är så usla, varför skriker de moderna diciplinernas beteende de vill vara som dem?

 18. Matte Matik skriver:

  Off topic, men: Apropå mans och kvinnokörer osv undrar jag hur socialkonstruktivisterna sätter ihop en kör? Blir det en ”genuskör” utan mans och kvinnostämmor? Jag tycker att det här känns som ett mycket tydligare forskningsområde inom ämnet musik än genustrumpeten. Eller så kan man utgå från ett perspektiv där man bejakar vissa biologiska skillnader mellan könen, som att män oftast har mörkare röst än kvinnor. Utifrån detta kan man studera hur mycket mer männen får sjunga än kvinnorna inom kända klassiska verk för kör – och ersätta dessa med nya genuscertifierade versioner – där kvinnornas stämmor lyfts fram och det är en 50-50-fördelning av tiden de olika könen sjunger. I praktiken innebär detta att kvinnorna ska sjunga 51% eller mer av tiden.

  Det ska löna sig att genuscertifiera sin kör! Alla körer i Sverige som på något sätt får bidrag av staten och har blivit genuscertifierade kommer att få mer pengar – på bekostnad av de körer som inte är genuscertifierade. Detta innebär att manskörerna kommer att dö ut på ett ”naturligt” sätt, medans blandade körer liknande den Info nämner ovan (dvs blandade körer enbart bestående av kvinnor) går en lysande framtid till mötes. Det är dags att vi gör upp med de patriarkala förtryckarstrukturerna inom körmusiken en gång för alltid!!

 19. Lennart W skriver:

  Erik, ”det är alltså fem olika fakulteter som svarat, inom varje fakultet ett antal institutioner men det är bara i fallet historisk-filosofiska (och genus) fakulteten det framgår hur många institutioner som svarat ja, nej eller kanske?”
  Exakt, så fattar jag det. Och då är det alltså bara 9 institutioner som brydde sig om att svara. 4 svarade inte alls, vilket nog iaf inte kan tolkas som ett starkt stöd för förlaget. (SALT är inte en vanlig institution utan något övergripande samarbete mellan olika fakulteter..)

 20. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ”Eller så kan man utgå från ett perspektiv där man bejakar vissa biologiska skillnader mellan könen, som att män oftast har mörkare röst än kvinnor.”

  Det är gulligt du tror genusvetare bryr sig om hur röster låter. Vad de analyserar är inte rösten utan den sociala respons den får av ”andra” människor. Som sedan genusvetare är kompetenta att värdebedöma (dvs genusvetare bedömer vad som andra anser positivt och negativt genom tolkning)

  Genusperspetiv innebär alltså att 1) hitta ”bevis” för att mörka röster ses som mer värda än ljusa (och ignorera det omvända exempelvis de 100 miljoner skivor de största ljusaste rösterna i världen sålt), 2) Hävda vi uppfostras tycka mörka röster är mer värda. 3) Kritisera 2) som anses nedvärdera kvinnor. 4) Utarbeta uppfostran där ljusa röster är lika mycket – eller varför inte mer? värda än mörka. Givetvis görs detta med ett kunskapsrelativistiskt perspektiv, dvs mörka röster FÅR inte vara objektivt mer värdefulla och är de det så måste detta kompenseras så de inte blir det.

  Exempel på sådan kompensation kan vara att barnen får lyssna på 80% ljusa röster istället för att få bort den ”mörka strukturen” Och ”givetvis” varar denna kompensation bara en kort tid tills barnen blivit jämställda i sina röstgenus. Du tror väl inte vi sedan om barnen föredrar ljusa röster säger ”det beror väl på att kvinnliga sångare anstränger sig mer i sitt sjungande?” Neeeeeej såklar de inte gör.

 21. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Exakt, så fattar jag det. Och då är det alltså bara 9 institutioner som brydde sig om att svara. 4 svarade inte alls, vilket nog iaf inte kan tolkas som ett starkt stöd för förlaget.”

  Här kommer det stora problemet, demokratins dilemma: Du vinner inte ett argument genom att lämna walk-over och du förhindrar inte mobbning genom att själv avstå från att delta i den. De fyra som inte svarade alls borde OM de var negativa definitivt ha lämnat svar och deras oförmåga att göra det bär skulden för att genusfrågan stärks hela tiden.

  Jag vet inte om det jag som har falkblick eller om det är de som är helt blinda men på de senaste tjugo åren har inte en enda gång när genusväldet ignorerats genusväldet förlorat på det. Det är för övrigt precis samma fenomen vi ser hos Sverigedemokraterna. Smart taktik av riksdagen att lämna walk-over.

  Nyligen skrev en statsvetare att de etablerade partierna förlorade på att diskutera integrationsfrågan med Sd. Visst är det så men varför är det så? Kan det möjligen ha att göra med det enkla faktum att de etablerade partierna inte har nån träning och gör ett dåligt jobb medan Sd övat på det i åratal?

  Inte ens partiledare klarar ju av Sd, bevisligen så var Maud helt oduglig – t o m Sd-kritiska personer insåg att flummma om mångkulturella fantasier mot sakfrågor inte funkar i TV. På samma sätt så är alltså majoriteten av de institutioner som inte är intresserade av genusvälde pinsamt dåliga på att argumentera för sin sak.

  Att inte svara alls gör knappast saken bättre.

 22. Lennart W skriver:

  Nej Erik, det kanske du har rätt i. Det är en dålig strategi att vara tyst.

  Ett annat exempel på dålig strategi är om man agerar så att genusfrågan kopplas ihop med SD på något sätt. Iaf om man inte är väldigt säker på att SD kommer få typ egen majoritet någon gång framöver. (Vilket jag verkligen inte hoppas för egen del!) Rasmus grepp om SD-folk på i Tanjas fanclub var ett fulgrepp, inte tu tal om den saken. Men så där fungerar det ju, även i andra sammanhang. Man hinner inte analysera precis allt på djupet. En mer eller mindre vag koppling till något man ogillar kan räcka för att bestämma sig för att det något är dåligt och att man inte vill ha något att göra med det. Och det är väl knappast ett kontroversiellt påstående att SD är just något sånt där som många inte vill ta i ens med tång. Vad man än anser om det.

  Tycker alltså att alla SD-referenser ska hållas så långt från möjligt från den här sajten. Av strategiska skäl om inte annat.

  (Dock är det kanske inte en så dum strategi från SDs sida att snylta på Tanjas popularitet..)

 23. Matte Matik skriver:

  Erik: ”Det är gulligt du tror genusvetare bryr sig om hur röster låter.”

  Jag tycker faktiskt din tolkning, som jag gillar skarpt och definitivt är mer teoretiskt grundad, verkar utgå mer från att män och kvinnors röster låter olika. Jag fokuserade mer på en praktisk tillämpning – att rensa ut det manliga ur kulturen till förmån för en genuscertifierad kultur.

  Jag utgick främst från att man inom de här kretsarna vill trycka ner män (jo jag vet att jag har fördomar om genusvetare). Att kvinnor och män i allmänhet har olika typ av röst är av underordnad betydelse – det handlar om vem som gör det! Det kvinnor gör ska premieras – på mäns bekostnad – det är det viktiga! Glöm inte att det trots allt finns kvinnor som har mörk röst – och i de fallen låter det garanterat väldigt bra med mörk röst!

 24. Lennart W skriver:

  Fast själv tycker jag nog faktiskt att kvinnors röster och alla andra typiskt kvinnliga fysiologiska egenskaper ÄR mer värda än mäns. Kvinnor är mer värda än män. Kvinnan är skapelsens krona! Framgår om inte annat tydligt i Bibeln, där Skaparen ju väntar med det bästa till sist. Fanns inte kvinnor skulle jag inte vilja leva.

  Har ni tänkt på hur lika s.k. herrtidningar är på omslagen med tidningar som riktas till (spec. yngre) kvinnor? Snygga sexiga brudar! Varför? För att de är så läckra förstås. Finns iofs även tidnigar med män på omslagen, inte bara explicit för bögar, men man undrar kanske lite ändå även när det gäller såna där där de visar musklerna. Vilken normalt funtad kille vill dregla över sånt? (N.B., med ”normal” menar jag i statistisk mening. De flesta är faktiskt heterosxuella, som tur är för vår arts överlevnads skull.)

  Är oändligt tacksam mot min mor som var gravid med mig och sedan födde mig (relativt svår förlossning), och mot min fru som har gett mig två barn. Avgudar kvinnor helt enkelt. Kommer aldrig förstå varför dessa änglalika varelser vill ha något som helst att göra med oss män. Ett helt osannolikt mirakel som bara kan tolkas som bevis för att det finns en Gud som är god! Halleluja!

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  En av mina bloggläsare tipsar om att han frågar Lunds Universitets rektor om genusperspektivet på radio, här (minut 10-13): http://linus.af.lu.se/filer/podcast/UniversitetsradionSfinxen20091105.mp3

 26. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Nej Erik, det kanske du har rätt i. Det är en dålig strategi att vara tyst.”

  Huruvida det är en bra strategi hänger på vad man försöker uppnå. Jag vet inte vad institutionerna sysslar med men deras beteende är en skam för vetenskapen.

  ”Ett annat exempel på dålig strategi är om man agerar så att genusfrågan kopplas ihop med SD på något sätt.”

  Nja, personligen anser jag snarare att det är dålig strategi att acceptera sådana kopplingar åt endera hållet för de som tjänar mest på det är nämligen genusförespråkarna. Det är ju de som vill koppla samman genusfrågan till politik där de inte behöver ha fakta-argument alls. Det var för övrigt precis så jag bemötta Copyriot också. Jag varken stödde eller ifrågasatte, jag konstaterade GBA guilt by association är trams.

  ”Iaf om man inte är väldigt säker på att SD kommer få typ egen majoritet någon gång framöver. (Vilket jag verkligen inte hoppas för egen del!)”

  Poängen är att Sd är en politisk fråga. Genusväldet är en akademisk fråga. Det är helt irrelevant vilken åsikt som Sd har i en akademisk fråga. Det är ”hitler gillade motorvägar – alltså måste det vara dåligt med motorvägar” – argumentet all over.

  ”Rasmus grepp om SD-folk på i Tanjas fanclub var ett fulgrepp, inte tu tal om den saken. Men så där fungerar det ju, även i andra sammanhang.”

  Det visar snarare hur det i vissa sammanhang inte fungerar alls. If its broke, fix it!

  ”Man hinner inte analysera precis allt på djupet. En mer eller mindre vag koppling till något man ogillar kan räcka för att bestämma sig för att det något är dåligt och att man inte vill ha något att göra med det.”

  Javisst, desto viktigare att påpeka den totala bristen på den påstådda kopplingen. Som jag skrev på en annan blogg, om de ljuger varför lyssna på dem? Om deras fält ljuger vilken legitimitet har fältet?

  ”Och det är väl knappast ett kontroversiellt påstående att SD är just något sånt där som många inte vill ta i ens med tång. Vad man än anser om det.”

  Problemet är (som Dogdylan påpekat) att saker inte blir Sd för att vissa fält säger/påstår de är Sd. Dvs åsikten en koppling skulle finnas för att en person kan påstå det i talade ord är löjlig.

  ”Tycker alltså att alla SD-referenser ska hållas så långt från möjligt från den här sajten. Av strategiska skäl om inte annat.”

  Den strategin missar målet. Om denna sajt skall kunna vara ett akademiskt alternativ så måste politiska referenser bedömas akademiskt – inte politiskt. GBA måste helt enkelt avfärdas helt.

  ”(Dock är det kanske inte en så dum strategi från SDs sida att snylta på Tanjas popularitet..)”

  Sd har samma strategi som deras motståndare. De försöker få hela världen (samtliga andra sfärer) att bli satelliter till den politiska. Samtidigt försöker de (som Lasch påpekar) förvandla politik till krig.

  Som Lasch också påpekar, det är inte en kamp mellan konservativa och progressiva krafter. det är en kamp mellan förnuftets argument och ”den starkes rätt”-mentalitet.

 27. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Grattis till oss allihop Tanja! =D

  förresten vet nån här vem Nour el-refai är?

 28. Patriotisk Nysvensk skriver:

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, ja man kan ju undra vad som händer om detta inte går igenom. Dock var det bara en fakultetsnämnd som avvisade ytterligare utredning. Övriga vill ha fortsatt utredning pga de är kritiska mot genusmärkningen. Denna fortsatta utredning lär väl fortgå något år och därefter startas väl några pilotprojekt upp (som i Lund) och sedan smygs det in på något sätt. Men kanske stannar det vid formerna för undervsiningen (bemötandet av studenter) och man släpper på kravet att genusmärka innehållet i undervisningen (och därmed delvis forskningen). Fast vad gäller bemötandet av studenter – det finns redan likabehandlingsplaner, och jämställdhetsplaner! Behövs inte mer byråkrati och övervakning för detta. Hur ska man förresten hantera kurser med 90% kvinnor och 10% män (tex genuskurser)? Ska de manliga studenterna ändå få 50% av talartiden? Blir intressant att se.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, vad menar du – det fanns visst matteklotter på bilden av min arbetsplats – tex ett matematicaprogram som räknar ut egenpolynom när man matar in valfri operator, missade du den lappen? 🙂 Har du verkligen zoomat in på bilden av min arbetsplats och sett allt som står? På alla postits-lappar också som sitter runt datorn?

 31. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ”Jag tycker faktiskt din tolkning, som jag gillar skarpt och definitivt är mer teoretiskt grundad, verkar utgå mer från att män och kvinnors röster låter olika.”

  Tack, men nej den utgår inte från att de låter olika, min genustolkning utgår från att de uppfattas olika av andra/samhället/kulturen/strukturen. Det är för övrigt det centrala för den bok av Yvonne Hirdman jag läst också. Inte huruvida olikheter finns utan hur de som finns uppfattas. Genus tar sin grund i åsikten det som uppfattas kvinnligt uppfattas mindre värt och därmed måste man avskaffa inte det kvinnliga utan ”Uppfattningen av det kvinnliga”

  ”Jag fokuserade mer på en praktisk tillämpning – att rensa ut det manliga ur kulturen till förmån för en genuscertifierad kultur.”

  Den praktiska tillämpningen av genus är att man rensar ut åsikten det manliga i kulturen har värde som kan värderas över det kvinnliga. Istället så blir det kvinnliga mänskligt, det manliga blir i sin tur dels mänskligt men dels därmed helt värdelöst eftersom det inte har nåt värde i sig och kan avskaffas genom universellt etiska åsikter om gott/ont (eller på svenska, för att vi gillar kvinnor bättre). Vilket för övrigt på TV har skett för länge sedan.

  ”Jag utgick främst från att man inom de här kretsarna vill trycka ner män (jo jag vet att jag har fördomar om genusvetare).”

  Man vill inte trycka ner män, man vill avskaffa uppfattingen det finns nåt ”män” överhuvudtaget. Skulle sedan män därefter (när vi är jämställda) avskaffas är det ju inte män som avskaffas utan bara dåliga aspekter av universellt mänskligt. Har du inte märkt att 90% av vad du ser på TV redan är kvinnliga saker?

  Åsikten det finns nåt manligt gör det omöjligt att attackera och smutskasta det manliga. Genusvetare vill smutskasta och svartmåla det manliga (ofta för att kurserna drar till sig personer som haft problem med individer de kopplar till det manliga) men de har upptäckt det är svårt att få göra det ifred. Deras lösning på detta är att avskaffa åsikten det existerar nåt ”manligt” överhuvudtaget.

  Föreställ dig en rasist som först avskaffar ÅSIKTEN ras finns och har betydelse för att sedan när åsikten ras öht inte existerar dominerar börja behandla alla mörkhyade som mindre värda människor. Där har du en summering av genusvetenskap.

  ”Att kvinnor och män i allmänhet har olika typ av röst är av underordnad betydelse – det handlar om vem som gör det!”

  Nej, det handlar om hur det uppfattas när nån gör det. Om det uppfattas finnas skillnader är det fel och skall ”genusrättas” till med kompensatorisk pedagogik.

  ”Det kvinnor gör ska premieras – på mäns bekostnad – det är det viktiga!”

  Precis, men för att man skall kunna FÅ ägna sig åt sådan rasism mot män (vilket genusvetare kallar kritik av mansrollen) måste man först avskaffa åsikten att sådan rasism mot män är just rasism mot män. Det gör man genom att avskaffa begreppet man och förvandla alla till människor. Om man sedan behandlar vissa aspekter av människa (former called man) sämre är det bara universella och demokratiska värderingar enligt genusvetarna för uppfattningen om köns existens finns inte.

  ”Glöm inte att det trots allt finns kvinnor som har mörk röst – och i de fallen låter det garanterat väldigt bra med mörk röst!”

  Genusvetare struntar i om det är män eller kvinnor. Det är hur det uppfattas, värderas (känns) som genusvetenskapen analyserar och försöker ändra. Genusvetenskapen ser det som att skillnaden ger män högre värde. Skulle män sålunda få mindre värde i ett samhälle där skillnaden inte anses finnas är i genusvetenskapens ögon helt egalt.

  Först avskaffar vi alltså skillnaderna, sedan blir alla skillnader som är kvar ”universella och demokratiska ideal som vi tillsammans kommit överrens om” Dvs rasism mot män skrivs om till ”avskaffandet av dålig människosyn” precis som magiskt arbetsplatserna inte längre får ha bilder av utviksbrudar på väggarna.

  För nakenbilder av den sorten är ju inte manliga utan ”dåliga” eller hur? Fientlighet mot porr är ju inte kvinnligt, det är bra, Porr är inte manligt, det är dåligt. Och givetvis spelar det ingen roll om empiri visar varken representation av män eller representation av kvinnor.

  För nu är det magiskt och genusriktigt universellt ”dåliga” saker.

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ja man kommer säkert att utarbeta förslag som tar hänsyn till kritiken och bygga upp en jättegenusmärkningsbyråkrati ändå… Det som glädjer mig är dock att kritiken finns.

 33. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ”Jag tycker faktiskt din tolkning, som jag gillar skarpt och definitivt är mer teoretiskt grundad, verkar utgå mer från att män och kvinnors röster låter olika.”

  Tack, men nej den utgår inte från att de låter olika, min genustolkning utgår från att de uppfattas olika av andra/samhället/kulturen/strukturen. Det är för övrigt det centrala för den bok av Yvonne Hirdmann jag läst också. Inte huruvida olikheter finns utan hur de som finns uppfattas. Genus tar sin grund i åsikten det som uppfattas kvinnligt uppfattas mindre värt och därmed måste man avskaffa inte det kvinnliga utan ”Uppfattningen av det kvinnliga”

  ”Jag fokuserade mer på en praktisk tillämpning – att rensa ut det manliga ur kulturen till förmån för en genuscertifierad kultur.”

  Den praktiska tillämpningen av genus är att man rensar ut åsikten det manliga i kulturen har värde som kan värderas över det kvinnliga. Istället så blir det kvinnliga mänskligt, det manliga blir i sin tur dels mänskligt men dels därmed helt värdelöst eftersom det inte har nåt värde i sig och kan avskaffas genom universellt etiska åsikter om gott/ont (eller på svenska, för att vi gillar kvinnor bättre). Vilket för övrigt på TV har skett för länge sedan.

  ”Jag utgick främst från att man inom de här kretsarna vill trycka ner män (jo jag vet att jag har fördomar om genusvetare).”

  Man vill inte trycka ner män, man vill avskaffa uppfattingen det finns nåt ”män” överhuvudtaget. Skulle sedan män därefter (när vi är jämställda) avskaffas är det ju inte män som avskaffas utan bara dåliga aspekter av universellt mänskligt. Har du inte märkt att 90% av vad du ser på TV redan är kvinnliga saker?

  Åsikten det finns nåt manligt gör det omöjligt att attackera och smutskasta det manliga. Genusvetare vill smutskasta och svartmåla det manliga (ofta för att kurserna drar till sig personer som haft problem med individer de kopplar till det manliga) men de har upptäckt det är svårt att få göra det ifred. Deras lösning på detta är att avskaffa åsikten det existerar nåt ”manligt” överhuvudtaget.

  ”Att kvinnor och män i allmänhet har olika typ av röst är av underordnad betydelse – det handlar om vem som gör det!”

  Nej, det handlar om hur det uppfattas när nån gör det. Om det uppfattas finnas skillnader är det fel och skall ”genusrättas” till med kompensatorisk pedagogik.

  ”Det kvinnor gör ska premieras – på mäns bekostnad – det är det viktiga!”

  Precis, men för att man skall kunna få ägna sig åt sådant mot män (vilket genusvetare kallar kritik av mansrollen) måste man först avskaffa åsikten att sådant mot män är just diskriminering mot män. Det gör man genom att avskaffa begreppet man och förvandla alla till människor. Om man sedan behandlar vissa aspekter av människa (former called man) sämre är det bara universella och demokratiska värderingar enligt genusvetarna för uppfattningen om köns existens finns inte.

  ”Glöm inte att det trots allt finns kvinnor som har mörk röst – och i de fallen låter det garanterat väldigt bra med mörk röst!”

  Genusvetare struntar i om det är män eller kvinnor. Det är hur det uppfattas, värderas (känns) som genusvetenskapen analyserar och försöker ändra. Genusvetenskapen ser det som att skillnaden ger män högre värde. Skulle män sålunda få mindre värde i ett samhälle där skillnaden inte anses finnas är i genusvetenskapens ögon helt egalt.

  Först avskaffar vi alltså skillnaderna, sedan blir alla skillnader som är kvar ”universella och demokratiska ideal som vi tillsammans kommit överrens om” Dvs nedvärdering mot män skrivs om till ”avskaffandet av dålig människosyn” precis som magiskt arbetsplatserna inte längre får ha bilder av utviksbrudar på väggarna.

 34. Erik skriver:

  Grrr Spamfilter

  (två försök, inte ens det andra gick igenom)

 35. Nordbo skriver:

  Jag vet inte varför, men något får mig att tänka på följande:

  Troll
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

  Agent Provocateur:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_provocateur

  De vill provocera fram en respons som sedan kan användas mot deras fiende.

 36. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – fast om porr är bra eller dåligt är väl en subjektiv bedömning.
  Egentligen så är ju porr ett påhittat begrepp som följt på att det blivit möjligt dokumentera parningen med en apparat som sparar synintrycken så att man kan se dem när man vill.

  Med andra ord: precis samma sak som en buspojke som tjuvkikade på ett älskande par på 1800-talet,

  bara att man kan spola tillbaka och se det igen utan själv vara på plats..

  och vad porren innehåller speglar vad som efterfrågas

  Jag är inten porr-älskare, föredrar verkligheten medan den utspelar sig, men att män vill se nakna kvinnor kommer aldrig att ändras, och ju mer isolerade och ogifta folk är desto större blir behovet av dessa synintryck på konstgjord väg

  tycker hela frågan egentligen kompliceras alldeles för mycket. Skammen borde bytas mot att man inser vad som saknas – en partner som tillgodoser ens behov!

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, man kan gå en kurs på Lunds Universitet som heter ”Tillämpning av sharia i Sverige och EU 7.5 p”.

  Se här:
  http://www.axess.se/blog/post/2009/04/06/Om-sharialagar-i-Sverige-och-EU.aspx

  ”Muslimska grupper har ibland föreslagit att shari´a ska erkännas i svensk och europeisk lagstiftning. Detta bemöts ofta som krav på att införa hududstraff. Men vad är egentligen shari´a och vad menar olika grupper när de talar om dess tillämpning? Vad många inte vet att shari´a redan tillämpas här.”

 38. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Nordbo – är det mej som du syftar på? jag skriver sällan några kommentarer. och när jag gör det så är jag ärlig.

 39. Nordbo skriver:

  @Patriotisk nysvensk

  Ja, det var dig jag tänkte på. Det kanske inte var rättvist. Vad vet jag? Men det är intrycket jag får.

 40. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Nordbo – jag citerade en video. Och frågade om nån visste vem det är.

  är det troll?

  Kanske nån mer än jag använder mitt alias?

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, apropå genustrumpeten, har du upptäckt några förtryckarklanger i andra instrument? Kanske du borde söka några miljoner för att undersöka alla instruments klanger? Det kommer att ta ett liv men då har du ju evig försörjning! 🙂

 42. Nordbo skriver:

  Såja, nu ska vi inte bli upprörda. 😉 Det är ju det ett eventuellt troll vill. Nu ska jag gå och träna. Godkväll alla. 🙂

 43. Lennart W skriver:

  Patriotisk Nysvensk, folk kan inte läsa dina tankar. Du måste försöka förklara lite mer om hur du tänker. Allt du har visat här är en video med en charmig tjej som talar om mens, med texten ”orsaken till Nour El-Refais hat mot manlighet?”. Vad ska man tänka om det? Att du hatar tjejer?

  Dock fattar jag nog faktiskt vad du menar. Men visa inte den där videon i så fall. Finns iaf en annan mer relevant. OM det nu är så du menar.

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, apropå röstgenus så läste jag någonstans (kan ha varit Illustrerad Vetenskap, minns ej säkert) att nyfödda barn föredrar ljusa röster framför mörka. Troligen har Patriarkatet lyckats nå ut till fostret i livmodern och påverkat det redan under graviditeten. Hur ska vi lösa detta ur ett genusperspektiv?

 45. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Nordbo – jag är inte här för att bråka. utan för att jag följer Tanjas blogg och sympatiserar med det hon skriver (hon skriver bättre än oss andra=) Men du Nordbo, att byta alias flera gånger brukar annars vara ett trolltecken.. *blink* 😉

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Rasmus grepp om SD-folk på i Tanjas fanclub var ett fulgrepp”. Ja, jag är ju inte ens själv med i min egen fanclub! 🙂 Har inte tid med Facebook. Och av 174 medlemmar hittade han 2 från sd. Vilka är de andra 172 medlemmarna? Det undersökte han inte.

 47. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Fast själv tycker jag nog faktiskt att kvinnors röster och alla andra typiskt kvinnliga fysiologiska egenskaper ÄR mer värda än mäns.”

  En faktamässigt helt felaktig uppfattning som baserar sig sannolikt mestadels på nationalekonomi.

  ”Kvinnor är mer värda än män.”

  Varför tror du det? Det är bara ekonomi, din syn på kvinnor representerar tillgången.

  ”Kvinnan är skapelsens krona! Framgår om inte annat tydligt i Bibeln, där Skaparen ju väntar med det bästa till sist.”

  Inte för att jag tar bibeln på allvar som källa men anledningen skaparen väntade med kvinnan var nog i den sagan att kvinnan skapades via ett revben från mannen.

  ”Fanns inte kvinnor skulle jag inte vilja leva.”

  Tämligen oviktigt, utan kvinnor skulle du inte leva, utan män skulle du heller inte leva. Jag vet jag är trist nu men bibeln som källa har den effekten på mig.

  ”Har ni tänkt på hur lika s.k. herrtidningar är på omslagen med tidningar som riktas till (spec. yngre) kvinnor? Snygga sexiga brudar! Varför? För att de är så läckra förstås.”

  Har jag tänkt på det? Ja en hel del och nej det är inte för att de är så ”läckra” förstås (det finns massor av män som kvinnor anser läckra). Det är enkel ekonomi.

  Anledningen det är bilder av kvinnor på tidningarna är att män är kulturellt tillgängliga i verkligheten. Dvs fantasin för en man är att få det otillgängliga, fantasin hos kvinnan att vara det otillgängliga.

  På samma sätt är inte fantasin hos kvinnan att få det tillgängliga och fantasin hos mannen är inte att vara det tillgängliga.

  ”Finns iofs även tidnigar med män på omslagen, inte bara explicit för bögar”

  I de mycket sällsynta fall det finns män på omslagen skall det antingen vara kända män eller så skall fokus för omslaget inte vara mannen utan verksamheten han ägnar sig åt helst bäggdera. Fotbollskillar är perfekta. Fokus hos dem är fotbollsframgångar även om de inte ens spelar på bilden. Ingen fotbollskille väljs någonsin på basis av nåt som inträffar utanför plan. Exempelvis Zlatan är knappast estetiskt snyggast. Ändå är det han som de vill ha på bilder. Det är inte svår att lista ut varför.

  ”men man undrar kanske lite ändå även när det gäller såna där där de visar musklerna. Vilken normalt funtad kille vill dregla över sånt?”

  Som är uppenbart redan i affären är det många färre i antal. Men svaret på frågan är att det är de heterosexuella killar som fokuserar inte på vad de vill ha utan på vad de vill vara. Och skulle deras handlingar motsvara den önskan är de mer sannolika att ha de kvinnor som är på framsidan i magasinet som andra män drömmer om.
  De kvinnorna blir i sin tur magiskt mindre värda pga den extrema tillgången. Se ”Tiger Woods”

  ”(N.B., med ”normal” menar jag i statistisk mening. De flesta är faktiskt heterosxuella, som tur är för vår arts överlevnads skull.)”

  Ja det vore rätt svårt för oss annars.

  ”Är oändligt tacksam mot min mor som var gravid med mig och sedan födde mig (relativt svår förlossning), och mot min fru som har gett mig två barn.”

  Hon har inte gett dig två barn, hon har gett er två barn. ”There is no I in team.”

  ”Avgudar kvinnor helt enkelt. Kommer aldrig förstå varför dessa änglalika varelser vill ha något som helst att göra med oss män.”

  Igen, enkel ekonomi. Både anledningen du övervärderar kvinnor och undervärderar män. Det är lätt besvarat varför du övervärderar kvinnor och ännu lättare besvarat varför kvinnor vill ha nåt att göra med män. Darwin lyckades med primitiva metoder lista ut det på 1800-talet. Idag år 2010 är det en barnlek att besvara frågan.

  ”Ett helt osannolikt mirakel som bara kan tolkas som bevis för att det finns en Gud som är god! Halleluja!”

  Hahaha! ID bevisar gud finns genom världens existens, Lennart W bevisar gud finns genom kvinnans ekonomiska överläge i vår kultur. Härligt att vi äntligen lyckats bevisa guds existens med så genomgående metodik 😀

 48. Alvin Stoltz skriver:

  Nour el-refai är jävligt rolig!
  Fast många verkar inte fatta hennes subtila tilltal.

 49. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja sa:
  ”Ja, jag är ju inte ens själv med i min egen fanclub!”
  Nä, den är inte för brudar!

 50. Nordbo skriver:

  ”Nordbo – jag är inte här för att bråka. utan för att jag följer Tanjas blogg och sympatiserar med det hon skriver (hon skriver bättre än oss andra=) Men du Nordbo, att byta alias flera gånger brukar annars vara ett trolltecken.. *blink* ;-)”

  Fair enough. Då är vi här av samma anledning. Men nu ska jag verkligen gå och träna.

 51. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Tanja – ja 2 personer av 174, kan du inte räkna ut om det ens motsvarar SD´s procent väljarsympatier i senaste opinionsundersökningen januari 2010 som ligger på 4,7%

 52. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Tanja – och skulle svaret bli att 2 av 174 är mindre än 4,7% väljarstöd, då har ju reportern som uppmärksammade SD-medlemmarna i din fan-club istället glömt att påpeka hur underrepresenteade SD är i din fan-club =)

  Mycket enkel logik

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, ”Avgudar kvinnor helt enkelt. Kommer aldrig förstå varför dessa änglalika varelser vill ha något som helst att göra med oss män. Ett helt osannolikt mirakel som bara kan tolkas som bevis för att det finns en Gud som är god! Halleluja!” Ha ha ha – där har vi Gudsbeviset! 😉

 54. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – fast att Lennart ”inte velat leva om kvinnor inte fanns” HAR faktiskt relevans!

  Eftersom det visar på att män inte hade nöjt sig med att umgås med män som ”bytt kön” eller spelar kvinnor..

  med andra ord så kan inte könet vara en social konstruktion – för då hade int majoriteten av oss män tyckt att kvinnor oersättliga

  då hade vi teoretiskt sett kunnat nöja oss med män som spelar rollen av kvinnor eller byter kön..

 55. Ya Krivetko skriver:

  Jag håller med QED och ser på den hela med mycket (kanske ännu mer än QED) pessimism. Jag tror att det blir fortsätt utredning (som de flest föreslår) och därefer kommer förslaget att gå igenom med kanske några obetydliga ändringar. Jag tror inte att UU:s ledning har kurage att sätta stop på denna idioti.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Man vill inte trycka ner män, man vill avskaffa uppfattingen det finns nåt ”män” överhuvudtaget. Skulle sedan män därefter (när vi är jämställda) avskaffas är det ju inte män som avskaffas utan bara dåliga aspekter av universellt mänskligt.” Den var bra! 🙂

 57. Erik skriver:

  Patriotisk nysvensk:

  ”Erik – fast om porr är bra eller dåligt är väl en subjektiv bedömning.”

  Men huruvida porr är manligt eller kvinnligt representerat är inte en subjektiv bedömning. Åsikten det manliga är dåligt innebär åsikten om porr inte blir subjektiv utan bara en logisk produkt.

  ”Egentligen så är ju porr ett påhittat begrepp som följt på att det blivit möjligt dokumentera parningen med en apparat som sparar synintrycken så att man kan se dem när man vill.”

  Nej, porr inkluderar ingen som helst dokumentering. Du kan rita en fantasi som aldrig inträffat och det är fortfarande porr och fortfarande kopplat till ”manligt” och ”dåligt” idag.

  ”Med andra ord: precis samma sak som en buspojke som tjuvkikade på ett älskande par på 1800-talet,”

  Nej, det förutsatte ju det fanns ett älskande par. Porr däremot behöver inget faktiskt älskande par. Porr kan skapas i en dator. Tyskland ville lagstifta second-life.

  ”bara att man kan spola tillbaka och se det igen utan själv vara på plats..”

  Se ovan

  ”och vad porren innehåller speglar vad som efterfrågas”

  Efterfrågas av vem? Amerikanska komikern Bill Maher gjorde detta argument angående porr/modellande: ”Vid tidpunkten de gav oss smala Twiggy föredrog de flesta män kurvigare kvinnor, men vi tänkte som män om detta är vad vi får att ha sex med så är det väl vad vi har sex med”

  Sedan dess har ideligen popmodet växlat. Utan någon som helst förklaring på varför. Allra minst en förklaring som är konsumentbaserad. Tvärtom verkar det som om när män gillar nåt så byter popmarknaden och säger åt dem att gilla nåt annat och männen har ingen talan för det anses ”dåligt” att sälja den produkt männen gillade.

  Det är ju så enkelt med mode att det inte är konsumentbaserat utan ”experter” bestämmer vad som kommer att sälja och vad experterna inte gillar säljs inte alls så vi får aldrig veta om nån gillat det.

  ”Jag är inten porr-älskare, föredrar verkligheten medan den utspelar sig, men att män vill se nakna kvinnor kommer aldrig att ändras, och ju mer isolerade och ogifta folk är desto större blir behovet av dessa synintryck på konstgjord väg”

  Isolerade? Ja, Ogifta? Nej. Gifta par sitter i samma hus och är ej intima med varandra just för att de är så isolerade från varandra. I ett exempel var det en gift man som hade en fru som umgicks med ett tjejgäng. I det tjejgänget var de flesta kvinnorna skilda. En kompis till honom sade: Inom ett år så kommer alla kvinnor i gänget att vara skilda Exakt vad som inträffade. Voila socialt grupptryck.

  ”tycker hela frågan egentligen kompliceras alldeles för mycket. Skammen borde bytas mot att man inser vad som saknas – en partner som tillgodoser ens behov!”

  Hela partnerdebatten missar helt vilka faktorer som får en partner att vilja tillgodose de behoven. Exempelvis det bästa sättet att få kvinnor att vilja tillgodose ens behov? Att redan ha kvinnor till de behoven och att kvinnorna umgås med andra kvinnor som gör det.

  Men debatten försöker inbilla oss det handlar om individens frihet. Nåt man hittade på under en kafferast typ.

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo och patriotisk nysvensk – det finns inga Internettroll på min blogg! jag bestämmer vilka som är troll och hittills har jag inte upptäckt något (möjligtvis Copyriot då bara). Hmm, jag borde ta en titt på min Fanclub, har inte gjort det på några månader, har dessvärre inte haft tid med Facebook. Får ta tag i det i vår. Blir jag aktiv på facebook kanske den får ännu fler medlemmar? 🙂

  Alvin,
  vafalls! Är min Fanclub bara till för män? Jag kanske minns fel men när jag upptäckte den tyckte jag det var en socialt konstruerad kvinna som startat den? 😉

  Patriotisk nysvensk, 2/174 blr 1.15%.

  Ya Krivetko, jo troligen kommer det en startas en utredning som tar viss hänsyn till kritiken och sedan genomförs det – men då kommer alla aktiva akademiker att göra uppror. Genusmärkning i praktiken är absurd. Ingen kommer att hålla på med det. Ska hela universitetet tas ifrån sina anslag då? Om alla institutioner vägrar samarbeta faller idiotin. Eller ska genusvetarna ta över alla institutioner? Ja, då är det verkligen kört – de förstår ju inte ens räta linjens ekvation. 😉

 59. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – jaja, porr är inte mitt område men menade bara att en p-rulle KAN innehålla inspelat, frivilligt och spontant sex, och alltså motsvara verkligheten.

  Annars så tror jag på en princip som säger: det som produceras är efterfrågat av någon, oavsett hur många dem är..

  och sen tror jag på att låta kolla på /spela in, vad de vill, förutsatt att inget brott (fysiskt tvång eller ekonomisk utpressning/fängslande)och att man inte visar upp filmerna/bilderna offentligt mot majoritetens vilja..

  där upphör mitt engagemang och intresse för begreppet ”porr”..

  Jag tror i alla fall att det viktigaste i dagens Sverige är att vi får tillbaka gammaldags ideal, (fast utan tvång), dvs UPPMUNTRA kärnfamiljen och kärleken mellan man och kvinna och lyft upp fördelarna med den istället för att som idag i undersökning efter undersökning ”hitta” saker som pekar på att ”lesbiska är bättre föräldrar”,, eller ”mammor har oftare självmordstankar”.. och dylika subjektivt styrda och förbeställda resultat inom ”forskningen”..

  de är människofientlig anser jag

 60. Patriotisk Nysvensk skriver:

  alltså om man läser ett tvärsnitt av ”forskningsresultat” år 2009 inom ämnena ”kön”, ”familj” och ”kärlek”

  Då upptäcker man snabbt att något anmärkningsvärt har hänt sedan 50- 60- eller 70-talen..

  På några årtionden har antalet ”forskningsresultat” som pekar mot att kvinnor och män inte har nåt kompletterande drag alls, inte ens generellt, och fler och fler forskningsresultat visar HOCUS POCUS att det inte ALLS finns några fördelar med att ha en mamma och en pappa, och ABRA-KADABRA så har man lika fort hittat hundratals saker som tyder på att ”samkönade par har det bättre” eller ”pojkar mår bättre utan en manlig förebild”…

  kanske jag överdriver lite, men den som orkar granska dem inser att dessa drag finns, och i ganska hög grad.

  Problemet är att när man ska göra en ”vetenskaplig undersökning” i ”vad som är bäst för barn” tex, så är det nästan omöjligt att vara objektiv, som man kan vara i tex inom matematik eller fysik.

  Då blir det naturligt att de som föredrar att inte bli objektivitetsgranskade ofta väljer att bli forskare inom dessa områden..

  förlåt för längden på mitt inlägg

 61. Erik skriver:

  Patriotisk nysvensk:

  ”Erik – jaja, porr är inte mitt område men menade bara att en p-rulle KAN innehålla inspelat, frivilligt och spontant sex, och alltså motsvara verkligheten.”

  Jag skulle svara nej, verkligheten gör sig inte på film och av den orsaken är porr i stort sett alltid fejk. Även den porr som påstås vara inte fejk är vanligen fejk på precis samma sätt som handkameran i Bourne Identity inte visar verklighet i högre grad. Vi får välja mellan fejk som ser fejk ut och fejk som är gjord för att inte se fejk ut.

  ”Annars så tror jag på en princip som säger: det som produceras är efterfrågat av någon, oavsett hur många dem är..”

  Det man i regel menar med efterfrågan är det som flest vill ha. Exempelvis i retoriken det som övertygar flest personer. I reklamen det som säljer flest produkter.

  ”och sen tror jag på att låta kolla på /spela in, vad de vill, förutsatt att inget brott (fysiskt tvång eller ekonomisk utpressning/fängslande)och att man inte visar upp filmerna/bilderna offentligt mot majoritetens vilja..”

  Låt säga du visar bilderna på en arbetsplats med två kvinnor och fjorton män. Hur blev då kvinnorna på arbetsplatsen ”majoritetens vilja”? Snarare är det minoritetens vilja som gäller.

  ”där upphör mitt engagemang och intresse för begreppet ”porr”..”

  Porr var ett exempel på en av de många saker som betraktas som mer manligt än kvinnligt och med det som argument dåligt/mindre värt. Baumeister har i forskning visat hur den åsikten skapas.

  ”Jag tror i alla fall att det viktigaste i dagens Sverige är att vi får tillbaka gammaldags ideal, (fast utan tvång)”

  Gammaldags ideal var en följd av en specifik situation. Avskaffas den situationen så avskaffas även idealen samtidigt. Vi brukar säga att man får välja mellan ”chivalry och equality” bägge går det inte att ha. Sedan har du paradoxen av för många valmöjligheter också.

  ”dvs UPPMUNTRA kärnfamiljen och kärleken mellan man och kvinna och lyft upp fördelarna med den istället för att som idag i undersökning efter undersökning ”hitta” saker som pekar på att ”lesbiska är bättre föräldrar”,, eller ”mammor har oftare självmordstankar”.. och dylika subjektivt styrda och förbeställda resultat inom ”forskningen”..”

  Forskningen ifråga är helt irrelevant eftersom man först skapat en miljö som motverkar just de ideal man forskar på och människor – framför allt kvinnor – är hyperkänsla för just sådana miljöer. Man kan säga att kvinnors överlevnad i åratal varit förmågan att anpassa sig till sådant. De har i regel den åsikten – oavsett vilken åsikt det för tillfället är.

  ”de är människofientlig anser jag”

  Givetvis är de det. De anser att människan är en förtryckare och sålunda gillar de inte människan. Deras räddning är att de anser en polisstat kan rädda oss från människans förtryck genom att se till alla hela tiden är förtryckta – bara lika mycket 😀

 62. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – okej du vinner porrdebatten.
  Jag är som sagt exremt måttligt engagerad eller intresserad i detta ämne. Jag sa bara vad jag tror om det hela

 63. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  ”troligen kommer det en startas en utredning som tar viss hänsyn till kritiken och sedan genomförs det – men då kommer alla aktiva akademiker att göra uppror.
  … Om alla institutioner vägrar samarbeta faller idiotin.

  Jag hoppas verkligen att det blir så, och jag antar att du har lite bättre känsla för det än jag har som inte längre verkar i universitetsvärlden. Man får ju hoppas att den här remissen lyckats reta upp det vetenskapliga immunförsvaret så att det kryllar av ”vita blodkroppar” vid nästa anfallsvåg.

 64. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – men när det gäller manliga intressen som oftast anses som sämre eller mer tveksamma så har du 100% rätt.

  Ta tex ett läppstift och ett speltillbehör till datorn…

  av nån orsak anser många att män är ”barnsliga” som köper en ratt eller en pistol till datorn för att spela mer verklighetstroget..

  men läppstiftet eller hårblekningsmedlet är inte barnsligt

  motivering? ..nej!

  skulle va bättre om man slutatde brännmärka varandra,,

  när det gäller porr på en plats där det finns fjorton män och två kvinnor – så skulle jag låta bli av hänsyn till kvinnorna, ifall de inte ville se det. Motivering – min uppfattning om hur man visar respekt för en kvinna. alla väljer sin egen uppfatting och så har jag blivit uppfostrad och det är jag glad för…

  när det gäller omöjligheten att ha gammaldags ideal.. tänk isåfall på att människan har funnits i några hundra tusen år,.. medan industialiseringen har funnits i någor århundrade!

  världen kanse ut PRECIS HUR SOM HELST om ytterligare 300 år! ingen hade tex kunnat förutspå att internet på 1700-talet! allt är bara gissningar!

  jag tror att kärnfamiljen, äktenskapet och könrollerna kommer att komma tillbaka som ideal inom bara några decenier.. men det är MIN aning! inte din kanske…

  och könsroller kan ju se lite annorlunda ut i framtiden men därmed snarare bli MER relevanta! Ta tex att fler kvinnor än män egentligen lämpar sig som läkare! (det tror jag, utifrån egna erfarenheter)! (obs!!!! jag menar GENERELT!!!!!)

  nu är det påväg att bli så! fler kvinnor än män utbildar sig till läkare i sverige idag!

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, jag instämmer i att det egentligen inte ser så ljust ut långsiktigt, men jag gläds åt att motståndet och kritiken på marknivå är så stort ändå. Det som kommer att hända är troligen att genusmärkningen går igenom, möjligtvis i något modifierad form, men det lär bli en hel del praktiska problem.

  Vad gäller formerna för undervisningen, dvs bemötandet av studenter, så kan ju detta redan idag skötas inom ramen för sk likabehandlingsplaner och jämställdhetsplaner. Fast förvisso, genusmärkningen innebär en del förändringar även där, tex ska talartiden fördelas exakt lika mellan kvinnliga och manliga studenter – och hur ska det då gå på kurserna i genusvetenskap där 90% är kvinnor? Kommer de 10% socialt konstruerade männen att erhålla 50% av talartiden? 😉 Knappast troligt.

  Vad gäller innehållet i undervisningen + forskning är det ju katastrofalt, och där kan de klubba igenom så många beslut de vill med sin genusmärkning men ingen kommer att arbeta efter denna modell. Dock ska det premieras ekonomiskt att ta in genusperspektiv i undervisning/forskning (om det inte blir kriminellt att inte göra det, inte helt osannolikt ju) så visst kan det gå riktigt illa. Men forskarna vet bättre. Alternativet är att genusvetarna tar över alla institutioner men då kan man, med tanke på vilken kvalité det blir, lika gärna lägga ner hela lärosätet…

  Kampen går vidare!

 66. Erik skriver:

  Patriotisk Nysvensk:

  ”alltså om man läser ett tvärsnitt av ”forskningsresultat” år 2009 inom ämnena ”kön”, ”familj” och ”kärlek” Då upptäcker man snabbt att något anmärkningsvärt har hänt sedan 50- 60- eller 70-talen..”

  Om man följer den allmänna vetenskapsdebatten så ser man tydligt hur detta kommer sig. Särskilt anmärkningsvärt är det sakmässigt inte alls. Tvärtom väntat.

  ”På några årtionden har antalet ”forskningsresultat” som pekar mot att kvinnor och män inte har nåt kompletterande drag alls, inte ens generellt, och fler och fler forskningsresultat visar HOCUS POCUS att det inte ALLS finns några fördelar med att ha en mamma och en pappa”

  Trots att en majoritet av alla problembarn kommer från familjer där mamma har ensam vårdnad eller där barnen är adopterade? Jupp det låter trovärdigt.

  ”och ABRA-KADABRA så har man lika fort hittat hundratals saker som tyder på att ”samkönade par har det bättre” eller ”pojkar mår bättre utan en manlig förebild”…”

  Ingen av dem såklart simsalabim, empiriska. Visst är det lustigt att man inte hittade dessa saker förrän man började kalla intervjutolkning för ”vetenskap”?

  ”kanske jag överdriver lite, men den som orkar granska dem inser att dessa drag finns, och i ganska hög grad.”

  Javisst, men det viktiga är ju hurdant forskningen genomförs. Den sk metodologin. Runt 60-talet ramlade nämligen den nya metoden ”tyck vad du vill” in och resultaten har varit därefter. Egentligen är tyck vad du vill en betydligt äldre metod som först kallades psykoanalys.

  Bland annat så har vi höjdaren Mary Koss i USA som betraktade tusentals kvinnor som våldtäktsoffer mot deras vilja. ”Det är inte vad du säger lilla vän, det är vad jag tolkar” Kossiansk vetenskapsfilosofi.

  ”Problemet är att när man ska göra en ”vetenskaplig undersökning” i ”vad som är bäst för barn” tex, så är det nästan omöjligt att vara objektiv, som man kan vara i tex inom matematik eller fysik.”

  Nej tvärtom, det är väldigt lätt att vara objektiv. Vilken idiot som helst kan objektivt jämföra barnen i Etiopien och barnen i England. Poängen är att man inte VILL göra jämförelser som riskerar ge ideologiskt fel resultat. Enklare att inte jämföra alls än att slita håret för att bortförklara felaktigheter. De lärde sin läxa efter försöken att förklara varför Nordkorea är rikare än Sydkorea pga att Sydkorea sugs ut av USA.

  ”Då blir det naturligt att de som föredrar att inte bli objektivitetsgranskade ofta väljer att bli forskare inom dessa områden..”

  Eller som Erin Pizzey sade, ”forskare? Jag ser inga forskare, jag ser aktivister med diplom”

 67. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – jag menade inte bokstavligen att det är omöjligt att vara objektiv i forskningen om vad som är bäst för barn..

  jag menade att få VILL eller HAR FÖR AVSIKT att vara det!

  och eftersom man lätt kan vinkla en undersökning om ”hur barn reagerar på att placeras hos samkönade fosterföräldrar” så vinklas det!

  allt efter vilket resultat som anses bra att komma fram till i undersökningen..

  hade du gett pengar till en forskare i familjeplanering i tex Syrien eller Serbien (för att jag vet mycket om de länderna) att göra en sån undersökning, så hade resultatet blivit att ”det är skadligt och bör fördömmas”

  ges samma pengar till en forskare i Genus i Sverige – så hade svaret blivit – ”Det gär ingen skillnad och är inte dåligt för barnet”…

  och båda är subjektiva… och vågar dessutom inte komma fram till ”fel” resultat av rädsla för represalier eller indragen titel / medel..

 68. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – ”Javisst, men det viktiga är ju hurdant forskningen genomförs. Den sk metodologin. Runt 60-talet ramlade nämligen den nya metoden ”tyck vad du vill” in och resultaten har varit därefter”

  ——

  Så skulle man kunna sammanfatta läget såhär:
  – utvecklingen går framåt i den områden där ”tyck-vad du-vill” inte går att tillämpa även om man vill, tex biokemi, partikelfysiologi eller sport…

  – medan utvecklingen går BAKÅT i de områden där man kan tillämpa ”tyck-vad-du-vill”, som tex pedagogik och rättsväsende..

  eller?

 69. Nordbo skriver:

  ”Nordbo och patriotisk nysvensk – det finns inga Internettroll på min blogg! jag bestämmer vilka som är troll och hittills har jag inte upptäckt något (möjligtvis Copyriot då bara). Hmm, jag borde ta en titt på min Fanclub, har inte gjort det på några månader, har dessvärre inte haft tid med Facebook. Får ta tag i det i vår. Blir jag aktiv på facebook kanske den får ännu fler medlemmar?”

  Ja, men jag har utsett mig själv till medlem av ditt livgarde. Jag ska försöka att inte vara överdrivet misstänksam. 🙂

 70. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Nordbo – rpecis så känner jag med!

  vi är båda Tanjas konkurrerande livvakter med andra ord 😉

 71. Dogdylan skriver:

  Det skulle vara kul att veta vad de specfika institutionerna sa om Genusmärkningen.

  Har någon info?

 72. Erik skriver:

  Patriotisk nysvensk:

  ”jag menade inte bokstavligen att det är omöjligt att vara objektiv i forskningen om vad som är bäst för barn..jag menade att få VILL eller HAR FÖR AVSIKT att vara det!”

  Javisst, eller så kan man säga det är många som vill det men de får inte för sina överordnade som svartsjukt bevakar sina intressen.

  ”och eftersom man lätt kan vinkla en undersökning om ”hur barn reagerar på att placeras hos samkönade fosterföräldrar” så vinklas det!”

  Hur lätt det är att vinkla hänger såklart på personerna som kontrollerar sådant.

  ”allt efter vilket resultat som anses bra att komma fram till i undersökningen..”

  Javisst, vilket i sin tur är en fråga om att ligga bra till ideologiskt/ekonomiskt. Fri forskning avskaffade rödvinsrebellerna på en kafferast.

  ”hade du gett pengar till en forskare i familjeplanering i tex Syrien eller Serbien (för att jag vet mycket om de länderna) att göra en sån undersökning, så hade resultatet blivit att ”det är skadligt och bör fördömmas””

  Och därmed kan all forskning lägga ner i de fälten för alla drömmer om upplysning dog med identitetspolitiken på 90-talet.

  ”ges samma pengar till en forskare i Genus i Sverige – så hade svaret blivit – ”Det gär ingen skillnad och är inte dåligt för barnet”…”

  Gör ingen skillnad? Det var allt 10 år sedan det, idag får du svaret: Det är bättre, mycket bättre för barnen. Halleluja om vi bara hade vetat det för 200 år sedan så mycket elände som kunde undvikits.

  ”och båda är subjektiva… och vågar dessutom inte komma fram till ”fel” resultat av rädsla för represalier eller indragen titel / medel..”

  Precis

  ”Så skulle man kunna sammanfatta läget såhär:
  – utvecklingen går framåt i den områden där ”tyck-vad du-vill” inte går att tillämpa även om man vill, tex biokemi, partikelfysiologi eller sport…”

  Jag tror nog de flesta insett att dagens flygplan är mer utvecklade än de som fanns 20 år sedan ja.

  ”- medan utvecklingen går BAKÅT i de områden där man kan tillämpa ”tyck-vad-du-vill”, som tex pedagogik och rättsväsende.. eller?”

  Också det helt uppenbart, elever som varken kan läsa eller räkna, men resonera om jultomten är svart kan de minsann. Det kunde ju inte vi. Inom rättsväsendet är det ännu mer uppenbart då det bara är vissa sorter som drabbas.

  Än så länge har inte genusattackerna drabbat rån eller fickstölder. Däremot familjetvister och sexuella trakasserier har blivit en miljardindustri – med följden att även låtsasåtgärder som ”känslighetsträning” fått ett uppsving. Trots bostavligen inga vetenskapliga belägg för att den gör något annat än behandlar vuxna som om de vore fem år gamla.

 73. cavatus skriver:

  Så kurser finns redan där man kan studera sharialagen och dess tillämpning i Sverige.

  Jag har nu infogat några fler länkar i en kommentar till artikeln.

  Som sagt, här kanske den så omdebatterade genusaspekten skulle vara befogad!

  http://cavatus.wordpress.com/2010/01/20/sharia-laws-in-sweden/

 74. QED skriver:

  Upsala Nya Tidning rapporterar om remissvaren

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=6-AV_ID=1005847,00.html?from=puff

  Dick Erixon kommenterar och får till det bra:

  ”Jag är inte lika optimistisk som Bergkvist. Yttrandena framför kritik, men de är inte helt avvisande. De dogmatiska feministerna på universiteten kan säkert köra igenom beslut om att “genusmärka” forskningen. Om inte annat med att anklaga alla som framför invändnignar för att vara kvinnofientliga manschauvinister. Eftersom få vill bli utpekade som detta, är risken stor att de manliga ledamöterna böjer man sig för hotet från feministerna.

  Feministerna genomför en franskinspirerad revolution där motståndare inte respekteras, utan ska dödas — om inte med att hugga huvudet av dem i guillotin så ska iallafall deras akademiska karriärer halshuggas.

  Det skulle inte förvåna mig om man trots kritiken lägger om ändamålet för svenska universitet, från att vara vetenskapliga forskningsinstitutioner till att bli feministiska skrivbyråer.”

  http://erixon.com/blogg/2010/01/uppsala-universitet-oenigt-om-genusmarkning/

 75. QED skriver:

  Sveriges Radio Uppland med en intervju med Tore Frängsmyr

  http://www.sr.se/UPPLAND/nyheter/artikel.asp?artikel=3386758

 76. QED skriver:

  Ledare i Upsala Nya Tidning: ”Inga politiska pekpinnar”

  ”Ett anrikt lärosäte borde veta bättre än att kompromissa med den akademiska friheten. Ändå är det precis vad universitetsledningen är beredd att göra. ”

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=1006172,00.html?from=puff

 77. Sandro skriver:

  Tanja, du är en pärla i detta land som i pk-terrorns namn på flera områden alltmer börjar likna ett dårhus på väg ner i avgrunden. Hoppas du orkar fortsätta ditt förtjänstfulla opinionsbildande. Du behövs i detta flathetens rike!

 78. Info skriver:

  VETENSKAP VID UPPSALA UNIVERSITET

  Pressmeddelande från Centrum för genusvetenskap:

  ”DJURENS PLATS I SAMHÄLLET DISKUTERAS UR ETT GENUSPERSPEKTIV

  Måndagen den 27 augusti inleds den första svenska konferensen inom ämnet djurstudier vid Uppsala universitet. Genusperspektiv på djurens plats i samhället och kulturen är temat för konferensen Society, Animals & Gender – – – Redan lördagen den 26 augusti hålls för övrigt ett symposium om genusperspektiv inom evolutionsbiologi inom ramen för den europeiska konferensen för evolutionsbiologer, ESEB, som just nu pågår i Uppsala. Symposiet hålls klockan 14.00-17.10 i Universitetshuset.”

 79. Info skriver:

  LÄRARHANDLEDNINGEN NI INTE TRODDE FANNS

  Före inträdet i den genusmedvetna universitets- och högskolevärlden har varje sökande en mer eller mindre lång, förberedande utbildning bakom sig.

  En intensiv pedagogisk upprustning pågår just nu i det tysta för att redan från den första årskursen konstruera alla elever in i de politiskt korrekta fållorna.

  På denna hemsida, ”Jämställd förskola och skola” hittar du, Tanja, och alla dina läsare och kommentatorer, en liten guldgruva att ösa ur. Lärarhandledning:

  • Hur gör jag genus- och andra diskriminerande strukturer i samhället synliga inom ramen för min ämnesundervisning?

  SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN

  • Analyser av leksakskataloger; hur är leksakerna uppdelade, varför, följder?
  • Studera homosexuellas, handikappade, kvinnor, mäns och barns villkor i andra kulturer, i andra länder
  • Bjud in eller besök kvinnor och män som arbetar i otraditionella yrken

  NATURORIENTERANDE ÄMNEN, TEKNIK OCH MATEMATIK

  • Se över exemplen i matteboken och gör egna exempel med personer som inte förekommer så frekvent i boken, till exempel samkönade par och aktiva flickor
  • Tag upp och beskriv homo- och bisexualitet på samma sätt som heterosexualitet i biologin, dvs inte som en avvikelse
  • Illustrera matte med kroppsövningar för att träna samarbete, till exempel hur många elever ryms på en kvadratmeter?

  SVENSKA

  • Läs sagor och leta könsstereotypa gestaltningar, skriv tvärtom-sagor
  • Arbeta med filmer och skönlitteratur för att synliggöra kvinnor, mäns, hbt-personers, handikappade och invandrares villkor och erfarenheter
  • Låt eleverna sätta sig in i och beskriva en homosexuell persons liv, familj, de osynliga normer som den möter i skolan, på arbetet och så vidare, till exempel med storyline-metoden
  • Lyft fram kvinnliga och hbt-personer som förebilder inom skönlitteratur, teater och film

  IDROTT OCH HÄLSA

  • Lär både pojkar och flickor att vara den som för vid dans

  BILD

  • Lyft fram homosexuella, kvinnliga och handikappade konstnärer. Visa hur har homosexualitet och heterosexualitet skildrats i konsten

  MUSIK

  • Lyft fram kompositörer och musiker som är kvinnor, hbt-personer eller handikappade
  • Analysera musiktexter från den musik som ungdomarna lyssnar på utifrån ett genusperspektiv

  SLÖJD

  • Låt alla i gruppen gör samma ”könsneutrala” produkter, men utforma dem efter sin personliga kreativitet, till exempel cd-fodral, pennskrin

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

  • Ta andra familjer än den heterosexuella, som utgångspunkter i arbetet
  • Stimulera flickor att experimentera mer i matlagning, inte alltid hålla sin [sig] inom ramen, receptet

  http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/genus-amnen.shtml

  Vem står bakom och ansvarar för denna nätplats? Huvudman för sidan ”Jämställd förskola och skola” (jamstalldskola.se ) är LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN. Texter och riktlinjer är utarbetade av projektledaren och genuspedagogen Eva-Karin Wedin (s) samt de kommunala genuspedagogerna Gunvor Ashbourne och Tarja Dahlin. (Kvinnor 100%, män 0%.)

  Sitt allmänna politiska manifest formulerar Eva-Karin Wedin så här på sin socialdemokratiska blogg::

  ”NU MÅSTE VI BÖRJA ARGUMENTERA MOT SVERIGEDEMOKRATERNA!
  Det mest tragiska med valet är inte vår egen valförlust. Det är att Sd har fått så många mandat rum[n]t om i landet. Det ger dem en utmärkt plattform inför valet 2010. För att motverka det måste vi börja argumentera med dem och lyfta fram deras stolligheter. Vi lyckades ju mota ut Ny demokrati, när vi fick deras yta att flagna, så varför inte med Sd?”

  Får jag, Info, avslutningsvis föreslå ännu en punkt i lärarhandledningen i ämnesområdet SVENSKA:

  • Lär (försök åtminstone lära) genustraumatiserade, blivande genuspedagoger att bättra på sin knackiga behandling av det svenska språket. I synnerhet i skrift och alldeles särskilt om de tänker göra karriär genom att skriva lärarhandledningar

 80. Steffan Müller skriver:

  Det känns nästan hopplöst, det är hållit på för länge och nästan ingen har under några decennier sagt någonting.

  Själv är jag för rädd att säga någonting då i stort sett alla mina vänner är troende och det skulle säkert ge mig ännu mer problem med relationen till mina barn än vad jag redan har. Hoppas det vänder och det lilla ljus som brinner här är just nu min enda tröst,,,

 81. Lennart W skriver:

  Exakt Tanja! Slår ju t.ex. Anselm av Canterburys ontologiska bevis med hästlängder. 😀

  Erik, värst vad du gick upp i varv över mitt spontana Tal till Kvinnan, och referenserna till den västerländska kulturens största religion. Men för all del, finns nog de som gör det bättre.

 82. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Stefan Müller – så får du inte bete dej! Du måste säga ifrån mot vännernas genusteori-tro! Själv skilde jag mig från min x-fru för att hon var inne på genus-ideologin, och jag är noga med att kompensera när vår son är hos mig, jag lär honom att leka pojklekar med pappa som att bobotar, fäktas och kör bilspel.
  Trots att hans mamma försöker lära honom genustänkandet. Jag korrigerar det konsekvent.
  Jag har till och med fått höra ”men de finns väl killar som kan bli gravida” från honom, ”mamma sa att killar och tjejer är lika egentligen om man är fri”…

  Då svarade jag att ”det sa mamma för att hennes lärare har lurat henne”

  Viker man sig för massideologin så kommer det sluta i tragedi för hela landet (västeuropa)

  då är väl inte sura kommentarer från vänner nåt att oroa sig för, i det sammanhanget?

 83. […] Moderaternas Per Schlingmann är också positiv till kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. De vill lagstifta jämställdheten, men bortser från invandringsperspektivet. Ett perspektiv som jag tycker ska prioriteras framför jämställdhetsperspektivet, som känns aningen uttjatat. […]

 84. Magnus T skriver:

  Jag var aldrig orolig Tanja, vi Uppsalaakademiker är alldeles för benägna att landa rätt när vi tänker fritt!

  (jo, tjena)

 85. Tim Danielsson skriver:

  Ja det går inte bara bakåt, skönt med en strimma hopp i dessa mörka tider. Förresten har gruppen bytt namn nu Tanja. Kanske du skulle titta in och skriva en rad uppmuntran?
  http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=82226854236

 86. […] finns hopp för jämlikheten! Jag läser på Tanja Bergkvists blog att genusvansinnet faktiskt råkat ut för ett smärre bakslag: I fredags (den 15:e januari) kom […]

 87. Björn skriver:

  Bra skrivet och positivt att ingen av institutionerna omfamnar förslaget, ett extra plus i kanten till Juridiska som ifrågasätter hela idén och även konstaterar att det egentligen inte handlar om utbildningens kvalité utan om att uppnå politiska mål utan egentlig verkan.

 88. Jack skriver:

  Det sunda är nog att vara rädd för genusmaffian.

  2002. Kvinnohistorikern Yvonne Hirdman (grundare till begreppet genussystem) och genusforskaren Maud Eduards avslöjas med att trakassera manliga studenter för deras könstillhörighet http://www.yakida.se/artikel/dnmodig1.jpg

  2005. Sociologiprofessor och Genusforskaren Eva Lundgren avslöjas och hennes arbetsresultat beskrivs som rent stolligt och att tillräcklig grund för fullständig utredning föreligger inte. Hon var tidigare inblandad i fallen om incest i Norge,
  Hon presenterade även teorin om att män mördar små barn i skogen.

  Även genusivrare Sigbrit Franke kritiserad

  ”Jag skulle naturligtvis aldrig ha publicerat någon kritik av hennes undersökning om jag inte kontrollerat saken mycket noggrant. Franke tycks glömma att jag arbetar vid den samhällsvetenskapliga forskningsinstitution i landet som förmodligen har störst erfarenhet av att syssla med denna sorts undersökningar.

  På eget initiativ har dessutom professorn i matematisk statistik vid Chalmers, Olle Häggström, granskat undersökningen. Hans kommentar (som jag citerar med hans tillstånd) är följande: ”Efter att ha konsulterat källmaterialet (Doktorandspegeln) kan jag bara instämma i din kritik mot Sigbrit Franke i gårdagens DN. Om man vill kan man skärpa till ditt resonemang om de fyra sjugradiga skalorna ytterligare, genom att notera att det finns 7x7x7x7 = 2 401 möjliga svarskombinationer på de sju frågorna, och att hon räknar 2 400 av 2 401 av dessa som utsatta för särbehandling. (Men din modestare tolkning är helt okej.).” Häggströms kommentar är att min kritik mot undersökningen är ”fullständigt förödande”.

  Jag inser att det kan vara svårt för dem som inte sysslar med forskning att värdera allvaret i denna sak. Låt mig därför göra en jämförelse. Vad Sigbrit Franke gjort kan närmast likställas med om vi kom på riksbankschefen med falskmynteri. Hon har, i syfte att gå regeringens politiska intentioner till mötes, systematiskt manipulerat en undersökning för att få fram de forskningsresultat som är politiskt önskvärda.

  Bo Rothstein
  Professor i statsvetenskap, samt innehavare av Vetenskapsrådets särskilda anslag för ledande forskare

  Genusivrare internationellt (kanada)

  Notera även denna vädjan från REAL women Canada.
  PROPOSED FEMINIST AGENCY TO DOMINATE UN

  Feminists have been working for the past three years to establish a new women’s agency at the UN. This agency is expected to be voted on at the September 2009 meeting of the General Assembly (GA) in New York.

  Feminists claim that this new women’s agency will only serve to unify the several women’s agencies already existing at the UN. This is far from the reality of the situation. This new agency will give feminists power to create policy and control its implementation at the grassroots level internationally.

  The actual purpose of this new agency is to circumvent the impasse faced by feminist Non Government Organizations (NGOs) and bureaucrats at the UN, created by those member states that refuse to accept the feminist agenda because much of feminist ideology is in direct conflict with the religious and cultural rights of sovereign nations, and their existing national laws.

  The proposed feminist agency will report to the General Assembly, but it will only be accountable to its own Under Secretary General. Women’s rights experts will be assigned to each UN country team (UNCT) and create a global presence in 150 countries. The agency will have an independent budget (approximately $1 billion U.S. annually) and the authority to direct the other team members with regard to “gender” issues, and hold UN agencies and member states accountable to implement their directives. The power of this feminist agency will flow unbroken, from policy makers at the top, right down to policy implementation at the grassroots level.

  Given the history of feminists at the UN, this means a clearer path to the adoption of their ideology, bypassing the difficult negotiation process of the General Assembly and UN Commissions. This composite feminist agency, as proposed, will be stronger and more autonomous than any other UN body.

  In short, this feminist agency will be in a position to create policy, by contributing to the development of international customary law, which will undermine the sovereignty rights of nations.

  There is a sense of urgency and a great deal of pressure by feminists and UN officials to rush member states at the upcoming General Assembly into an agreement to establish this UN women’s agency before too many questions can be asked.

  Unfortunately Lawrence Cannon, the Minister of Foreign Affairs, who is not a social conservative, has bought into this feminist agency, claiming it will merely “reduce duplication and wasteful spending, by consolidating three other UN women’s agencies into one coherent entity.” We wish it were that simple.
  ——
  Even if the General Assembly were to endorse the new agency Monday, creating it would still take up to two years.

  The super-agency would bring together and build on the work of the UN Development Fund for Women (Unifem), the Office of the Special Adviser on Gender Issues, the UN Division for the Advancement of Women, and UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (Instraw)
  ——

  Sept 14, the General Assembly approved an as-yet-unnamed women’s super-agency run by an undersecretary-general.

  new UN gender equality entity
  http://www.una-uk.org/news/2009/14.09.2009.htm
  Där alla är elitfeminister…

  Trycket på att införa genus=könscertifiering kommer att öka inom närmaste åren. Det gäller att bygga beslutsamhet mot det kontrollverktyg på kön som vill införas av en ohederlig och manshatisk könskontrollrörelse. Jag kan inte se den som något annat än farlig. Att det inte finns något bevis på att vad de förespråkar för något gott med sig, trots att de pushar så hårt, måste ses som en varningsignal. Det gäller att inte med tiden vika för fortsatta förslag.

 89. Bishounen skriver:

  Citat från Patriotisk Nysvensk:
  januari 21, 2010 kl 8:08 e m

  ” fast att Lennart ”inte velat leva om kvinnor inte fanns” HAR faktiskt relevans!

  Eftersom det visar på att män inte hade nöjt sig med att umgås med män som ”bytt kön” eller spelar kvinnor..

  med andra ord så kan inte könet vara en social konstruktion – för då hade int majoriteten av oss män tyckt att kvinnor oersättliga

  då hade vi teoretiskt sett kunnat nöja oss med män som spelar rollen av kvinnor eller byter kön..”

  Det är hans åsikt, och har relevans på så vis- ja, Men som stöd för vad majoriteten av Män anser i just den frågan, så är den värdelös som underlag. Inte minst med tanke på antalet 100% heterosexuella Män som faktiskt delar sina liv med just en TS-tjej(TS: Transsexuell).

  Hoppas du inte gått på föreställningen att en Man måste vara gay eller bi för att ens kunna tänka sig att ”tillåta” sig attraheras av en sådan person, enär det bara är strunt, och har inget med vare sig Statsfeminismen eller Genusvansinnet att göra över huvud taget. Tvärtom gör du isåfall bara Genusfeministerna en tjänst med den uppfattningen.

  Citat: ”Eftersom det visar på att män inte hade nöjt sig med att umgås med män som ”bytt kön” eller spelar kvinnor..”

  Rättelse; Att VISSA Män inte kan tänka sig en transsexuell partner- Ja.
  Märklig beskrivning av transsexuella, förresten; ”Spelar kvinnor”. Du behöver nog litet kort och lättfattlig bildning i ämnet, av en i sammanhanget lämplig person: http://www.youtube.com/watch?v=6EDzZ3ZjWac

  Citat: ”med andra ord så kan inte könet vara en social konstruktion – för då hade int majoriteten av oss män tyckt att kvinnor oersättliga”

  Hur fick du ihop det där?o_O Transsexualism har ingenting med Kön som Social Konstruktion att göra, men däremot så vill Genusfeministerna FRAMSTÄLLA Transsexualism som sådan, precis som begreppen och könen Man och Kvinna.
  Faktum är att just Transsexuella är en av Genusfeministernas främsta fiender, precis som Män, eftersom Transsexuella går rakt emot deras hävdande om att könet inte existerar som född identitet, då majoriteten Transsexuella hävdar just att de ÄR födda med sin könsidentitet, men i ”fel” kropp. Frågar man dem dessutom själv, så hävdar de även ofta att det inte hade spelat någon roll vad de hade haft för uppväxt och uppfostran, de hade varit sitt upplevda kön ändå.

  Med andra ord något mycket hotfullt för Genusfeministerna, eftersom denna grupp motbevisar radikalt hela deras propaganda om att kön endast är socialt.

  Citat: ”då hade vi teoretiskt sett kunnat nöja oss med män som spelar rollen av kvinnor eller byter kön..”

  Vilket alltså många Män redan gör. Att du eller Lennart inte gör det, har ingen relevans i sammanhanget eftersom ni inte representerar majoriteten.
  För egen del- helt utan statistiskt underlag- skulle jag vilja hävda att majoriteten Heterosexuella Män, alltså fler än 50 %, eller till och med 60%, istället inte skulle ha något problem med att fortsätta en relation med en en flickvän som visade sig vara född pojke. Överraskade, ja, men att döma av de TS-tjejer jag själv känner som springer på ”straighta” klubbar och raggar upp heterokille efter heterokille utan att ”berätta” och låter killen själv istället upptäcka det mellan lakanen, och sedan ändå fortsätter dejta honom, så verkar flertalet Män kort sagt inte bry sig.

  Någon tänker: ”Men de kan ju inte få barn!”

  Det är det många ”naturliga” par som inte kan heller.^^

 90. Stefan skriver:

  SD verkar ju vara det enda partiet, möjligen tillsammans med KD, som har en konsekvent vettig linje i just genusfrågor. Sverigedemokratiska fans i fanklubben är alltså snarast ett sundhetstecken – alldeles oavsett ifall man har helt andra uppfattningar än dem i andra frågor *host*invandring*host* alltså. Genusfrågan må vara kontroversiell, men det är väl iaf inte i första hand för synen på könskvotering och genuspedagogik som folk har en sån beröringsskräck för SD.

 91. QED skriver:

  Claes Borgström apropå klagomålen på Mona Sahlins dyra väska

  ”Reinfeldts klocka 13 gånger dyrare än Sahlins väska

  Ingen kommer heller på idén att ifrågasätta vad Fredrik Reinfeldt kör för bil eller var han köpt sina skor. Som manlig politiker går det tydligen utmärkt att bära Boss-kostym och en Longinessklocka för närmare 80 000 kronor.” Det skriver CLAES BORGSTRÖM, advokat och jämställdhetspolitisk talesperson (s).

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/22/reinfeldts-klocka-13-g-nger-dyrare-n-sahlins-skor

  Hur var det nu? Är Reinfeldt socialist? 😉

 92. Anders B Westin skriver:

  Tanja
  För att vara lite primal.

  Varför finns det två kön, fast det finns genusvetenskap.

  Vad är liksom meningen med allt?

  Jag frågar eftersom det liksom faller genom stolarna i den urbana representationen.

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo & patriotisk nysvensk, tack! Jag måste ju snart börja bygga ut min livvaktsstyrka eftersom jag kommer att ställa till det mer för genusfanatikerna under våren ;-). Just nu är det flera saker som är förberedda men jag håller tillbaka allt under någon månad till eftersom jag i nuläget inte kommer att kunna hantera konsekvenserna, ha ha! 🙂

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, jag har ingen info om de enskilda institutionernas utlåtanden, men jag antar att du kan kontakta dem för info. Här är fakulteterna: http://www.uu.se/node63

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för länk till radio – lyssnar nu! 🙂

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, de säger i radioprogrammet att TVÅ fakultetsnämnder helt avvisar förslaget, men jag uppfattar det som att bara en, samhällsvetenskapliga fakulteten, avvisar vidare utredning. Juridiska institutionen är starkt kritisk men avvisar inte fortsatt utredning av vad jag har kunnat utläsa av de tre (mycket välskrivna) sidorna i deras yttrande.

 97. Tanja Bergkvist skriver:

  Sandro, ”dårhus på väg ner i avgrunden” – ha ha, träffande! 🙂 ”Hoppas du orkar fortsätta ditt förtjänstfulla opinionsbildande.” Absolut, faktum är att jag knappt ens har börjat! 😉

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Genusperspektiv på djurens plats i samhället och kulturen är temat för konferensen Society, Animals & Gender”. Vad har genusperspektiv med djurens plats att göra!!? Eller är det män som är djuren? 😉 Den 27 augusti, f-n då har jag missat det!

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för denna utomordentligt intressant och bisarra information från Jämställd skola!

  Steffan,
  Själv är jag för rädd att säga någonting då i stort sett alla mina vänner är troende”, menar du genustroende? Roligt att det brinner ett ljus på min blogg – med det ska vi bränna ner hela Genusväldet inför valet! 🙂 Vill du ingå i min aktivistskara?

 100. Tanja Bergkvist skriver:

  Patriotisk nysvensk, ”Själv skilde jag mig från min x-fru för att hon var inne på genus-ideologin.” Tragiskt. De genusmedvetna vill ju helst gifta sig med någon med samma genus, allt annat är köns- och genusförräderi. Om du är en biologisk man som anammat genusidiotin får du tex ett kvinnligt genus, så nu vet vi hur den framtida äktenskapsrådgivningen kommer att se ut i det här landet!

 101. hillary2 skriver:

  Ge dig Tanja!
  Vid det här laget borde alla veta det jag och många andra vet. Du är betald av Timbro för att svartmåla allt som har med genusproblematik att göra. Nu har t.o.m. Schlingmann fattat att människor inte är så lättlurade och föreslår könskvotering i bolagsstyrelser.
  Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt Timbros och moderaters och ditt tillkortakommande.

 102. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, intressanta genusproblematiseringar på din blogg! 🙂

  Din fråga: ”Varför finns det två kön, fast det finns genusvetenskap. Vad är liksom meningen med allt?”

  Meningen var att människan skulle leva i frihet och harmoni med naturen tills genusvetenskapen dök upp som en prövning av den mänskliga IQ:n, om den håller måttet – det är det som är meningen av allt! 🙂 Och Den Nya Människan ska resa sig ur Genusvansinnets aska. Genusvansinnet utgör således ett steg i en selektionsprocess där idioterna ska dö ut och vi övriga överleva. 😉

 103. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik, värst vad du gick upp i varv över mitt spontana Tal till Kvinnan, och referenserna till den västerländska kulturens största religion. Men för all del, finns nog de som gör det bättre.”

  Vad menar du med att jag gick upp i varv? Jag konstaterade bara att felaktiga påståenden är felaktiga, på vilket sätt är det att gå upp i varv? Om du tror kvinnor är mer värda än män så tror du det men jag bedömer sådant grundligt innan jag har åsikter och finner inga stöd för den åsikten varken i fakta eller kristendomens texter.

  Avslutningsvis pga att jämställdhetsarbete är politiskt anbefalld målsättning här så finns inte längre marginaler för ridderlighet för nöjes eller skojs skull. Man kan ha jämställdhet eller ridderlighet, men bägge tillsammans orsakar skada.

 104. Tanja Bergkvist skriver:

  Hillary, ha ha ha 🙂 Dig har man inte sett till på många månader på bloggen! Trodde du bodde på Ian Wachtmeisters blogg, eller har du blivit utslängd en gång för alla nu? Jag upprepar det jag sa förra gången du spekulerade i min ekonomi: jag är anställd på Matematiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Ingen betalar mig för att svartmåla genusidiotin – det gör jag så gärna gratis :-). Men som genusfrälst marxist (eller var det sosse?) övergår det väl ditt förstånd att inte alla handlingar drivs av maktlystnad och pengar?

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  För övrigt Hillary, så riskerar jag ju min framtida ekonomi med den här bloggen. Och karriär. Och liv. Men vad f-n – någon måste göra jobbet….

 106. Tanja Bergkvist skriver:

  Magnus T – vad bra! 🙂 Och se till att det inte implementeras på riktigt efter den stundande utredningen. Om det blir så, så måste vi anordna en stor protestmarsch genom hela Uppsala och sedan hungerstrejka ända tills de lägger ner sitt vansinne!

 107. Erik skriver:

  hillary2:

  ”Ge dig Tanja! Vid det här laget borde alla veta det jag och många andra vet. Du är betald av Timbro för att svartmåla allt som har med genusproblematik att göra.”

  Ge dig själv, det är ju genusvetarna själva som svartmålar genusvetenskapen. Det enda Tanja behöver göra är citera vad de själva skriver, de flesta läskunniga känner igen idioti när de ser den.

  Beträffande Timbro-anklagelserna… Vill Tanja jobba åt Timbro får hon göra det (inte för att jag tror det, hon har fullt upp att skapa mattekunnighet hos unga studiesugna tjejer och killar), det är inte Timbro som lider av västhat och USA hat men…

  Genusproblematikens företrädare är med samma logik uppenbarligen betalda av främmande makt att svartmåla västländer som Sverige 😀

  ”Nu har t.o.m. Schlingmann fattat att människor inte är så lättlurade och föreslår könskvotering i bolagsstyrelser.”

  Tvärtom verkar Schlingmann anse människor vara just lättlurade då man nyligen pratat sig varm om hur kvoteringen på universiteten är fel och hindrar ”studiemotiverade unga kvinnor” Att hindra företagarmotiverade unga män blev det tydligen inget problem att göra. Trovärdighet noll.

  ”Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt Timbros och moderaters och ditt tillkortakommande.”

  Vad har du att komma med då? Du låter som en typisk postmarxistisk tokfia. Enbart etiska argument och inte en gnutta sakkunskap.

 108. Erik skriver:

  Tanja:

  ”jag uppfattar det som att bara en, samhällsvetenskapliga fakulteten, avvisar vidare utredning. Juridiska institutionen är starkt kritisk men avvisar inte fortsatt utredning av vad jag har kunnat utläsa av de tre (mycket välskrivna) sidorna i deras yttrande.”

  Lustigt, jag uppfattade det närmast tvärtom, att det var juridiska fakulteten som avvisade förslaget och samhällsvetarna som var kritiska.

  Samhällsvetenskapliga fakulteten verkar mest ha praktiska invändningar medan juridiska hade vetenskapliga invändningar. Samhällsvetarna diskuterar hur man välkommnar initiativ. Juridiska fakulteten poängterar man måste diskutera om man överhuvudtaget BÖR införa sådana saker.

  Men jag kan ha missuppfattat det. Däremot får jag bekräftat språkvetenskapens teorier är lika suspekta som de verkat hela tiden. Avslutningsvis är det lustigt de klagar på avsaknad av mål med certifieringen.

  Vem som helst begriper att målet med sådan certifiering är helt irrelevant. När den väl finns används den till vad än man för tillfället beslutar sig använda den till och vad den ursprungligen var till för saknar betydelse.

 109. hillary2 skriver:

  Du är patetisk Erik även när du kallar dig Erika 🙂

 110. Anders B Westin skriver:

  Läs detta diagram.

  http://andersbwestin.wordpress.com/2010/01/22/kvinnors-status/

  Jag bad några icke nämnda högskoleutbildade personer (ej naturvetenskap) tolka diagrammet.

  Eeeee! Låg , hmmmm Hög , Hmmmmm X – axel, Hm Y-axel ; H-mmmm inkomstskillnad, Hmmmm Kvinnlig status?

  Vadå? vad menas.

  Hur fan skall man då kunna förklara evolutionära processer och begreppen variation, selektion, naturligt och sexuellt urval.

  Det börjar liksom övergå mitt pedagogiska förstånd.

  Kanske är det egentligen detta som allt handlar om. Vissa personer vill inte / kan inte förstå processer med fler än en variabel.

  Hmmm Finns det egentligen sådana processer i verkligheten. Eller är det därför som det finns sociala konstruktioner. Endimensionella analyser. Det räcker liksom till. Sedan börjar det bli jätte jätte jobbigt. Suck! Min hjärna orkar inte. Nu har jag bestämt mig.

  Jag har hittat sanningen. Nu är jag trygg.

 111. hillary2 skriver:

  Tanja,

  Jag är van vid konfidensintervaller och sannolikheter och tycker mycket humaniora är bara tyckande, men visst finns det anledning till att det behövs genusforskning? Det finns också forskning som jag som naturvetare kan finna vara intressant. Men dina kategoriska angrepp på genusteorier riskerar du att slänga ut barnet med badvattnet. Du är helt enkelt i din ensidighet inte trovärdig i mina ögon.

 112. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, nu har jag gått med i min egen Fanclub på facebook! 🙂 Och skrivit. Men just nu hinner jag inte vara så aktiv med Facebook, men mer tid om ngn månad 🙂 http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=82226854236

  Jag ser förresten att Axess chefredaktör Johan Lundberg kommenterat Copyriot på sit Twitterflöde, så här har han skrivit till Rasmus|copyriot:

  @rasmusfleischer: Verkar som att Häggström inte anser att Tanja utnyttjat honom ovederhäftigt men däremot att en annan person gjort det, hmm 9:29 AM Jan 21st from web in reply to rasmusfleischer

  (Källa: http://twitter.com/JohanLundberg )

 113. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, Samhällsvetenskapliga säger så här:

  ”Det finns ett utbrett motstånd mot genusmärkning av verksamheten bland fakultetens institutioner. Ur Samhällsvetenskapliga fakultetens synvinkel är det knappast meningsfullt att fortsätta med detta initiativ. Fakultetsnämnden stöder därför inte arbetsgruppens förslag att tillsätta en särskild utredare.”

  Juridiska har ett väldigt bra yttrande med välformulerad kritik men man avvisar inte en vidare utredning.

 114. Tanja Bergkvist skriver:

  Anders, ”Hur fan skall man då kunna förklara evolutionära processer och begreppen variation, selektion, naturligt och sexuellt urval.Det börjar liksom övergå mitt pedagogiska förstånd.”

  Genusvansinne och postmodernism har som du ser redan trubbat av IQ:n hos folket. Väldigt allvarligt, men bra att du nu förstått vad allt handlar om och att det ur genusaninnet kommer något gott. 🙂

 115. Tanja Bergkvist skriver:

  hillary2, du kanske har missat att jag ju framförallt kritiserar genusvetenskapens imperialistiska ambitioner och krav på att få styra och ställa över all annan vetenskap och forskning (och människors vardag i andra inlägg) Vad de sysslar med på sina egna institutioner är deras ensak, bara vansinnet inte lämnar det genuscertifierade området.

 116. Tanja Bergkvist skriver:

  Björn, ja juridiska och samhällsvetenskapliga hade de bästa yttrandena! 🙂

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  Jack, intressant! och glöm inte Rosenbergs utbrott mot sina studenter: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/119451-tiina-rosenberg-i-utbrott-mot-studenter

  Se även Rothsteins artikel ”Svenska genusforskare håller inte måttet”: http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet-1.563575

 118. Dr. Jonsson skriver:

  … är en mycket inflytelserik blogg. Endast 6,29% av svenska bloggar är mer inflytelserika.

  Mycket bra jobbat Tanja! Stadig tillväxt ser man dessutom. Blir spännande att se var det här ska sluta. Och kanske förklarar varför det finns de som nu vill att du ”ger dig!” …

  Är tyvärr vaken i denna sena timme. Fastnade på ”One party classroom … ” av Horowitz enligt någons tidigare tips. Min tyngda ärkereaktionära själ fann där lite tröst.

  http://kitmantv.blogspot.com/2009/06/david-horowitz-one-party-classroom.html

 119. Tanja Bergkvist skriver:

  Bishounen, ”Faktum är att just Transsexuella är en av Genusfeministernas främsta fiender, precis som Män, eftersom Transsexuella går rakt emot deras hävdande om att könet inte existerar som född identitet, då majoriteten Transsexuella hävdar just att de ÄR födda med sin könsidentitet, men i ”fel” kropp. Frågar man dem dessutom själv, så hävdar de även ofta att det inte hade spelat någon roll vad de hade haft för uppväxt och uppfostran, de hade varit sitt upplevda kön ändå.” Det stämmer bra, jag undrade faktiskt över detta innan, och fick jus det du skriver bekräftat av en transsexuell person som jag hade mailkontakt med efter SVD-artikeln. Hon kände sig sviken av genusetablissemanget som visst såg henne och hennes gelikar som ett stort problem då de inte passar med genusideologin, och samtidigt hävdar genusnissarna att de minsann står på de svagas och förtrycktas sida.

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, jag ska undersöka alla partiers hållning i genusfrågan innan valet och göra en liten följetong på bloggen :-).

 121. Erik skriver:

  hillary2

  ”Du är patetisk Erik även när du kallar dig Erika”

  Eftersom jag till skillnad från många genustroende predikanter inte har en akut förvirrad könsidentitet så har jag heller aldrig kallat mig Erika.

 122. Dr. Jonsson skriver:

  Haha, det är sällan långtråkigt runt Rothstein.

  Nu ska jag kanske inte inte gotta mig åt deras låga prestanda på publikationsfronten, men lite försvagar det nog deras anspråk på vetenskaplig legitimitet [inte att jag är direkt förvånad att den är tunn].

  Enligt en snabb överslagsberäkning fick jag nog publicerat i snitt drygt 2 per år (16/7år) under den period jag var doktorand eller publiceringsaktiv. Alla papper kanske inte lika signifikanta iofs, men slår nog 0.66/10 år – och definitivt ”nolltaxerarna” inom gender.

  Kanske inte så konstigt ändå att internationella peer-reviewade publikationer inte vill publicera om metodiken är lika grunlig som t.ex. i Eva Reimers fältstudier.
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/22/svensk-exceptionalism-och-gender-bending-kemikalier

  Med samma metodik skulle man kunna bedriva klimatforskning genom att först i diskussion med sina forskarkolleger komma fram till att ”visst är det väl varmare nuförtiden” och sen välja två platser, gå dit och observera temperaturen vid ett tillfälle, inte med en kalibrerad termometer utan med nåt trubbigt instrument vars respons behöver tolkas subjektivt, alt. genom att fråga ortsborna om dom tycker det är varmare nuförtiden, och sen (efter denna subjektiva tolkning, och utan några tidigare mätningar som referens) konstatera att vi verkar vara i en period av global uppvärming.

  [Jag reserverar mig för möjligheten att en bättre metodik använts, men detta är min tolkning av vad hon själv berättar i videon på VR’s hemsida]

  http://www.vr.se/franvetenskapsradet/webbsandningar/resultatdialog2009/evareimersskolansomplatsforsexualitetsochkonskonstruktion.4.227c330c123c73dc586800017755.html

 123. Dalahest skriver:

  Tanja, om alla vore som du skulle min framtidstro vara mer positiv.

 124. Jack skriver:

  Tanja:

 125. Patriotisk Nysvensk skriver:

  hillary2 och andra genusfrälsta. Ta en titt på detta:

 126. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Bishounen – okej, jag ger mej, du vet mer om transsexualism än mej. Jag menade bara att personens hyllning till kvinnan, och alla vi andra heterosexulla män (99%?, om man räknar objektivt?) tycker att kvinnan är oersättlig, och om vi vaknade en dag och alla kvinnor var borta – då skulle inte livet vara kul att leva längre – och detta bevisar att könet INTE är en ”social konstruktion” utan att det är något grundläggande, ursprungligt och evigt.

  Du kan till och med ha rätt på ett annat sätt: faktumet att det finns transsexuella bevisar att könet inte är en social konstruktion! Man kan väl inte ”födas i fel kropp” om könet bara bor mellan benen?
  För om det bara var könsorganen som skillde sig så hade ju inte hjärnan / medvetandet haft en uppfattning om detta organ ens!

  Jag menar det finns ju väl inte folk som ”känner sig födda i fel kropp – för att de hellre hade velat ha ett födelsemärke på högra benet istället för vänstra”

  med andra ord så sitter könet i hela kroppen inklusive hjärnan

 127. Jonathan Müller skriver:

  Har bytt namn, inte kön ;). Hette förut Steffan, nu Jonathan.(Lite bakgrund finns på min blogg.)

  OT. Egot är som jag ser det en social konstruktion som är helt beroende av andra människor, sin omgivning för att finnas till. Men egot ser jag också som ens ”falska jag” och en produkt av allting det vi har utanför oss och därför inte heller ens sanna natur.

  Alltså tror jag det är möjligt att skapa denna könlösa människa, den socialt konstruerade människan, men för 99% av mänskligheten tror jag det blir ett socialt konstruerat fängelse som säkerligen måste underhållas med stark medicinering och kanskte tom. lobotomi…

 128. Erik skriver:

  Patriotisk Nysvensk:

  Det finns inga behov att bevisa könet inte är någon social konstruktion eftersom ingen bevisat könet är en social konstruktion. Transsexuella motbevisar inte påståendet, transsexuella visar den totala bristen på belägg för påståendet från första början.

  Jonathan:

  Egot är att betrakta som vad som döljer skillnaden mellan vår självbild och verkligheten. Feministers ego är orsaken de inte ser sin egen biologi trots att de som individer ständigt följer den.

 129. Erik skriver:

  Ekonomen Andreas Bergh tar till orda och säger att Rasmus Fleischers inlägg om Tanja Bergkvist är klokt nog för att göra ytterligare kommentarer om ämnet överflödiga.

  http://www.andreasbergh.se/blogg/2010/1/22/science-wars-igen.html

 130. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Erik – nej visserligen, men ”genusforskarna” behöver inte presentera några bevis. det räcker med att de säger ”Vi gjorde en undersökning som visade det”, så blir dem trodda av politikerna (eller de flesta politiker)

  Med andra ord är det bra att presentera bevis MOT dem, så att man till slut kan få politikernas sympati, när genufolkstes smekmånad är över, vilket kommer att ske när svenska män börjar vägra skaffa barn svenska kvinnor, då kommer det att bli en DEMOGRAFISK fråga – och politikerna kommer att tvingas agera.

  Svenska män tål inte hur mycke som helst

  bortkvoterade, pappalediga och ÄNDÅ utskällda!

  så tro mej, empirisk bevisning kommer att vara till nytta snart, för att skynda på genusteorins raserande

 131. Bishounen skriver:

  Patriotisk Nysvensk:

  Skönt att du förstod hur jag menade!
  Och jag förstår fullt din poäng med!
  Det är bara så otroligt viktigt att inom Motståndrörelser inte låta fördomar och missuppfattningar råda, eftersom det då istället riskerar att mynna ut i att hela arbetet mot en diskriminering istället bara föder nya.

  Jag skall förklara hur jag menar så gott det går.

  I detta fallet menar jag, att eftersom Genusfeminismen bland annat menar sig kämpa för HBT-personer(Homo Bi Trans), VIlket är BRA, så kan det ändå lätt leda till uppfattningen att de grupper de säger sig arbeta för, därmed automatiskt också är motståndsrörelsens fiender. Vilket är farligt och föder istället mer diskriminering och vi kommer ingenstans alls, utan ger snarare istället genusfeministerna vatten på kvarnen.

  Tyvärr stämmer det dock att många inom nämnda grupper kan vara skrämmande hatiska mot allt heterosexuellt, och i synnerhet det gamla uttjatade; ”Den Vite, heterosexuelle Mannen”.

  MEN utöver dessa rabiata hatare, så finns det ändå MÅNGA inom samma grupper som står på samma sida som motståndarna gör. Därför var det så otroligt viktigt att med förra inlägget ”reda ut begreppen”, så att man inte ger en stor portion av ens gelikar- alltså andra medmotståndare- kalla handen, enbart för att de hör till ”fel grupp”.

  För att klara av denna politiska soppa, så måste helt enkelt individer av alla ”varianter” arbeta tillsammans, sida vid sida, annars kommer vi ingen vart alls och den statsdominerande Genusfeminismen vinner.

 132. Bishounen skriver:

  Tanja!

  Ja, EXAKT.

  Redan i det resonemanget skjuter de ju sig faktiskt i foten, eftersom de ju inte alls värnar om förståelse för samtliga grupper utan istället bara ökar oförståelsen för dem.

  En av dessa följder är, att när budskapet ropas ut att det inte finns några medfödda kön, och att därmed inga egentliga identiteter finns heller, så ger det därmed också en växande uppfattning att könsidentitet och gestaltandet av den är något som enbart handlar om Politik, makt och personligt val.

  Hur skall personer såsom din vän någonsin kunna mötas av full förståelse, om det basuneras att Kön och könsuttryck är något som enbart och endast beror på ”strukturer” och ”patriakat”, alternativt politisk korrekthet? Det vill säga föreställningen att man själv väljer sin könsidentitet/sexuella läggning, och gärna för att vara radikal och ”korrekt”.

  Apropå det, så mindes jag just en debatt i Aftonbladet härom året, där en feminist skrev följande: ”Transexuella är de största bakåtsträvarna när det gäller könsroller och jämställdhet. De har en så stor övertygelse att könet bestämmer vilken sorts person du är och kan vara. Kan medierna vara goda att inte behandla dom som en gullig minoritet som behöver få acceptans, för när vi accepterar deras val så accepterar vi att könet bestämmer vilken person du är och kan vara. Hyckleri på hög nivå!”

  Jämställdhet och hyckleri, huh?^^

 133. Stefan skriver:

  Tanja: Låter som ett utmärkt initiativ! Ditt arbete kanske sedan kan ligga till grund för en statlig genuscertifiering av riksdagspartier. En sådan skulle underlätta för många borgerliga väljare att upptäcka vilka partier det är dags att sluta rösta på 🙂

 134. Erik skriver:

  Copyriot kommenterar på sin blogg angående modererade blogginlägg och Tanjas blogg:

  ”Helt kort ang. kommentarsmoderering bara: Jag har aldrig påstått att fullständigt öppna kommentarsfält (vilket f.ö. utesluter spamfilter) skulle vara ett ideal, utan “censurerar” glatt t.ex. meningslösa mastodontpejstningar från Sverigedemokraternas hemsida som någon tafflig provokatör nyligen lade in här.
  Jag uppfattade det som att Tanja Bergkvist aktivt modererade bort mitt försök att posta ett inlägg hos henne (efter att andra i hennes kommentarsfält hade postat diverse osanningar om mig som person). Det tog nämligen flera dagar innan de kom upp där och eftersom mitt inlägg inte innehöll några länkar begriper jag inte riktigt varför wordspress.com skulle filtrera bort dem, så är nämligen inte min erfarenhet av det blogghotellet. Men det kan ha varit fallet att så skedde ändå, vilket förvisso falsifierar min inledande motivation att skriva ovanstående inlägg, som var min uppfattning att Tanja Bergkvist släppte igenom bajskommentarer så länge de höll med hennes ståndpunkt med blockerade sakligt kritiska resonemang. Så var det kanske inte, trots allt.
  Jag understryker gärna än en gång att det inte handlar om någon normativ idé om hur kommentarsfält ska skötas. Inte heller om att någon kan vara ansvarig för vilken pöbel man må dra till sitt kommentarsfält eller få till sin fanclub. Men när man drar till sig en viss typ av fans, så kan jag tycka det är rimligt att relatera till dessa, inte bara fortsätta att bekräfta den enskilda uppfattning som lockade dit dem. Tanja Bergkvists blogg är raljant på ett extremt förutsägbart sätt. Att det hon raljerar mot ibland förtjänar raljansen är en sak, men det försiggår knappast någon intellektuell process där. Jag skulle däremot gärna önska att problemet med sanningsrelativism inom humaniora och samhällsvetenskap – som går långt utanför genusvetenskapen – kunde diskuteras på konstruktivt vis.”

 135. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, och jag har svarat Copyriot just, sen får det räcka:

  ”Rasmus, faktum är att jag aldrig en enda gång under hela det år jag haft bloggen nu modererat eller censurerat en enda kommentar. Jag har tittat igenom din kommentar nu och där fanns heller inget ord som jag brännmärkt (dvs när vissa ord förekommer läggs de i kön) så jag kan inte förklara varför du fastnade i kön. Har tex en kommentatorer som konstant fastnar i kön, också helt oförklarligt. Han tror det är ngn inställning i hans dator. Kanske har du ett IP som är blockerat, tex dold.se eller ngt? Orkar inte rota igenom alla kommentarer nu för att kolla IP, men vissa IP-adresser som varit spammare har jag blockerat. Just den gångna veckan har varit extremt pressad och jag har inte ens hunnit gå in på bloggen varje dag, därav fördröjningen. För mycket jobb just nu + förkyld. Sedan har jag två kommentatorer (Erik & Dogdylan) som också ofta fastnar i kön eftersom de ibland skriver kilometerlånga kommentarer (tio gånger längre än mina inlägg!).

  Ang min Fanclub som funnits i många månader gick jag in på den igår och blev medlem, jag har aldrig haft tid att se den ens eftersom jag inte använder Facebook som jag sa pga tidsbrist. Har inte en enda “vän” där. Skaffade kontot för att skydda mitt namn. Iaf så utgör de två sd:are du funnit där 1.15% av medlemmarna vilket är mindre än i opinionsmätningarna. I övrigt har jag ingen aning om vilka som är medlemmar där, när jag har tid ska jag se om jag känner ngn av alla dessa 174. Knappast troligt då jag mest känner matematiker och fysiker, om inte några sådana är med då, men då skulle de väl meddelat mig och undrat varför jag är helt passiv på Facebook. Jag känner nästan ingen som håller på med Facebook, alla håller på med forskning! 😉

  Vi skulle ju inte diskutera hade vi ju sagt, men nåja. Ang vetenskapsteori så skulle jag givetvis kunna diskutera det på bloggen men då jag sysslar med det på daglig basis så känns det inte som om jag behöver skriva det, jag har allt klart för mig (liksom Olle H) och utgår ifrån att alla fattar var man står i denna fråga som matematiker.”

 136. Erik skriver:

  Ahhh, en annan Erik, nu blir jag förvirrad haha! Hmmm får hitta på något sätt att lösa detta.

 137. Lennart W skriver:

  Lite uppmuntran från pressen till Tanja och andra:

  Matematiker kommer före verkligheten. T.o.m. före fysiker minsann. Kan det verkligen vara möjligt? 😉

  Moderatkvinnor protesterar mot kvotering. Detta är inget annat än symbolpolitik som dessutom manifesterar att kvinnor i styrelser inte får sina mandat grundat på personlig kompetens utan på grund av könstillhörighet. Vi har uppnått våra mandat i politiken utan kvotering och skulle aldrig vilja bli betraktade som kvoterade.

 138. Erik skriver:

  Ekonomen Andreas Bergh förklarar sig på sin blogg:

  ”Jag tycker att Rasmus text är välskriven och korrekt. I korthet tycker jag att Tanja gör det alldeles för enkelt för sig när hon buntar ihop genusvetenskap med kvasivetenskap. Idén att kvinnor inte klarar av att förstå fysik är knappast representativ för hur feminister tänker.

  En hel del genusvetenskap kan lika gärna förstås i spelteoretiska termer, exempelvis patriarkatets existens och hur det består:

  http://www.andreasbergh.se/blogg/2006/5/18/om-feminism-patriarkatet-samt-betydelsen-av-pojk-och-flicknamn.html

 139. QED skriver:

  Lundagård: Är ni rädda för jämställdhet?

  http://www.lundagard.se/2010/01/23/ar-ni-radda-for-jamstalldhet/

 140. Erik skriver:

  QED:

  Ett nonsensinlägg till bredden fullt av riktigt fula manipulationstekniker skrivet av en person vars förakt för egna målgruppen tydligt lyser igenom.

  ”Är ni rädda för jämställdhet?”

  Översatt: Detta är ett förtäckt hot, författaren hotar med att anklaga målgruppen för feghet om inte målgruppen genast visar de inte är det genom att tiga och lyda. De försöker även skapa vi-ni känsla.

  ”Om man ska tro den senaste tidens debatt så är jämställdhet fortfarande ett kontroversiellt ämne som verkar uppröra många.”

  Detta är en lögn, debatten rör inte jämställdhet utan hur man bäst uppnår sådan. Genusförespråkare mer eller mindre säger att antingen skall vi ha genusvarianten eller ingenting för utan just den metoden går världen under.

  ”Men inte för att vi har ett universitet där antalet kvinnliga studenter är i majoritet och antalet kvinnliga professorer i minoritet.”

  Hur många år tar det att bli professor? Om några decennier fattas det manliga professorer istället.

  ”Inte för att det råder en sned könsfördelning på många utbildningar.”

  Nej just det, särskilt sned är könsfördelningen på genusutbildningar så de är alltså sämst av alla på ämnet och minst lämpade att ändra detta.

  ”Inte för att medvetna eller omedvetna kränkningar sker i föreläsningssalar.”

  Att anklaga folk för omedvetna kränkningar råkar såklart av en händelse vara ett oslagbart sätt att skaffa kontroll över andra människor och placera sig själv i maktposition.

  ”Naturligtvis är det mestadels män som rasar mot genuscertifieringen.”

  Män som i det biologiska könet?

  ”Och inte ett ord nämns om hur det står till med jämställdheten på deras egna institutioner, universitetet eller i samhället som helhet.”

  Där har vi försök att spela på den där vi-ni känslan igen. Här har vi implicta påståendet att genusinstitutioner är bättre på ämnet. Vilken fräck lögn! Genusinstitutionerna är sämst av alla på praktisk faktisk jämställdhet.

  ”Genom en retorik fylld av barnsliga påhopp som vill få oss att tro att vi är på väg till det forna Sovjetunionen försöker de göra jämställdhet
  till en icke-fråga.”

  Fortfarande en lögn, det handlar fortfarande om en viss metod att uppnå jämställdhet, inte jämställdhet i sig. Åter ”väljer ni inte genus går världen under”

  ”Medverkan i genuscertifieringen är helt frivillig”

  Medverkan i könsroller är helt frivilligt. Det är samma gäng som ifrågasätter könsrollers frivillighet (det är inte frivilligt det är osynliga abstrakta strukturer hävdar de) samma personer är det som talar sig varma för genusmärknings frivillighet.

  ”Det handlar snarare om att reflektera över och kritiskt granska sin egen verksamhet, något som bör vara självklart för alla som sysslar med vetenskap.”

  Forskare: Att granska vår vetenskap är självklart
  Genusvetare: Även hos oss är det självklart att granska ER vetenskap.

  ”De institutioner som vågat vara med i pilotprojektet tycks ha haft positiva erfarenheter.”

  De som inte lyder och gör på det sätt vi bestämt är rädda (andra gången man spelar på att folk måste lyda för att slippa anklagas vara fega)

  ”Samtidigt är genuscertifiering bara en väg av flera att gå.”

  Det finns flera vägar att gå men genuscertifiering är inte en av dem.

  ”Men det är lätt att kritisera och avfärda något utan att komma med egna konkreta förslag på hur jämställdhetsarbetet kan förbättras och på hur förändring kan ske.”

  Om genusvetare nu vet ett dugg om jämställdhetsarbete kanske det är dags för dem att se till egna institutionerna är jämställda innan de utnämner sig till auktoritet på ämnet?

  ”Ingenstans i den infekterade debatten diskuteras vettiga alternativ, ingenstans reflekterar författarna över varför det ser ut som det gör och vad vi kan göra åt det.”

  Vem är det som sett till att det enda som diskueras är genusperspektiv? Det är ju de själva som utnämnt genusperspektiv till det ENDA alternativet.

  ”För det är naivt att tro att lika möjligheter för alla kan komma som på beställning.”

  Lika möjligheter? Lustigt jag trodde jämställdhet var lika rättigheter. Lika möjligheter kan ingen garantera förrän hela befolkningen är kloner av en och samma människa.

  ”Ni som är rädda för att genusfascismen och rabiata feminister ska ta över universitetet, kom med inspirerande och konkreta förslag på vad som kan göras i stället.”

  Där kom den där ”ni är rädda om ni inte lyder” igen. Bristen på konkreta förslag beror för övrigt på den totala dominansen av genusperspektiv utan några som helst resultat att visa upp – inte ens på genusvetenskapens egna utbildning finns jämställdheten man anspelar på.

  ”Annars måste ni tillåta mig att tro att det är just förändring som ni inte vill ha.”

  Detsamma måste sägas om genusvetenskapliga utbildningar, de har inte skapat mer mansvänlig utbildning, de har inte anställt fler manliga lärare och administratörer. De som säljer jämställdhet har själva ingen alls. Antingen funkar deras metoder inte – eller så använder de inte sina egna metoder – varför kan man undra om de nu är så bra?

 141. Erik skriver:

  Jag hamna i Spammen igen 🙂

 142. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Jag läste att moderaterna tänkte bli ett genusparti nu.
  Vad synd. Då finns ju bara Sverigedemokraterna kvar att rösta på! Eftersom jag inte är etnisk svensk, och förmodligen inte är välkommen i ett Sverigedemokratiskt Sverige, så får jag väl rösta på dem, och bo resten av året i min lägenhet i Kroatien, och bara åka hem för att rösta och träffa släktingar ibland. Jag har ju egen firma på nätet så jag kan bo var jag vill. Men det trodde jag aldrig, att jag skulle bli tvungen att fly från galna ideologier igen – denna gång från SVERIGE!

  Eller vad finns det för fler alternativ?

  Jag är verkligen villrådig nu..

 143. Jack skriver:

  @Nysvensk

  Notera att faktarutan rekommenderar läsarna feministisk litteratur såsom ”Valerie Solanas: SCUM- manifestet”.

  Jag kan inte tro att detta är moderaterna själva utan artikelförfattaren Lena Hennel som vill smutskasta (?) partiet och/eller försöka normalisera feminism som något husrent på moderaternas bekostnad. Antagligen är hon feministisk sosse eller vänster..

  Jag skulle vilja se moderaterna tillbakavisa Lenas sammankopplande av moderat politik och feminism innehållande Solanas SCUM!

  Jag kan knappt tro mina ögon..Sverige SvD 2010…

 144. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Jack. Om inte moderaterna ändrar sig så har jag ett kort i rockärmen faktiskt. Trots att jag är en ”vanlig medborgare”

  Jag känner istortsett varenda kotte i Södertälje, och många kristna syrianer som mej är trötta på feminismen och andra kärnfamiljsfientliga idéer. Kristna Syrianer är just KRISTNA och ofta EGENFÖRETAGARE!

  med andra ord stödjer vi saker som ”kärnfamiljens som norm” samt ”fritt företagande utan byråkratisk inblandning”..

  Då kan du ju gissa vad reakionen på detta blir i den gruppen!

  om moderaterna menar allvar med det här så ska jag låta ryktet gå bland hela syrianska diasporan att Moderaterna nu är ett feministikt parti

  Resultatet lär bli många ny röster på Kristdemokraterna samt att många avstår från att rösta

  Återstår att se om Moderaterna hinner dementera detta innan valet i höst!

 145. Jack skriver:

  Det är förstasidenyheten på webben…Jag blir rädd.

  Positivt: det är en bild på en pappa med en bebis bredvid som stärker den bilden hos läsarna. Samtidigt: vet vi att är direkt antifeministiskt att barn skall ha rätt till sin pappa och att feminism i verkligheten motarbetar det…

  Lögnen…och att förespegla stolar till alla…

 146. Patriotisk Nysvensk skriver:

  jack – vad har detta med genus-grejen att göra?

 147. Patriotisk Nysvensk skriver:

  jag menar viedeon…

 148. Jack skriver:

  @Nysvensk
  Könsvetenskapen är till feminismen så som rasvetenskapen var till nazismen.

  Feminismen har på alltför många punkter följt den tidiga nazismens utveckling.

  De texter som förespråkas i svensk dagspress är öppet manshatiska, utöver att pressen själv är det.

  Könskontrollmärkningen vore ett steg mot totalitarism och undergrävande av såväl individens frihet som vetenskapens.

  Ang hur videon ursprunglien tänktes av muse:
  ‘The Muse front-man went on to explain further: “There was a whole economic crisis and the MP scandal which took place last year where everyone felt like they were being ripped off by the powers that be.”

  “I sort of wanted to write a song that summed up that feeling like you’ve been done over by people you’re supposed to trust. That’s kind of where the song’s coming from really.”’

  Ang feminism-nazism
  ”Here are 30 similarities between feminism and ‘early’ Nazism.

  Feminism and Nazism have both …
  1. discriminated against individuals on the basis of their genetic code.

  2. promoted the view that the targeted group was inferior genetically and behaviourally, e.g. see AH’s Men Bear a Striking Resemblance to Slugs.
  3. promoted propaganda that led to the targeted group being labeled as ‘parasites’, e.g. see AH’s Steven Jones – A Parasite?

  4. promoted propaganda that led to the targeted group being constantly ridiculed e.g. see Incredible Shrinking Y by Maureen Dowd

  5. promoted propaganda that led to the targeted group being laughed at even when mutilated e.g. Bobbit jokes.

  6. demonised the target group by labeling them as perverts and sexual criminals, e.g. see Put Up or Shut Up by Wendy McElroy

  7. sought to break the target group away from their families e.g. see The Federal Bureau of Marriage? by Professor Stephen Baskerville.

  8. promoted the view that the targeted group was responsible for most of the major ills in society.

  9. disseminated lies and disinformation about the targeted group in order to further promote their own ideology, e.g. see Msinformation by Professor Christina Hoff Sommers
  10. disseminated lies and disinformation about historical matters, e.g. see AH’s Did Women Really Want To Go Out To Work?

  11. used intimidation, threats and coercion to prevent their opponents from speaking out e.g. see AH’s Feminists are nasty things.

  12. promoted the lie that the privileged group consisted of innocent ‘victims’ of the targeted group e.g. ”women have been oppressed throughout history.”
  13. demanded special privileges in the workplace for members of the privileged group e.g. preferential job placements for women

  14. discriminated against the targeted group in educational matters and in the workplace e.g. see AH’s Well Done the Girls?

  15. perverted the justice system so that members of the targeted group were easily discriminated against in the law e.g. in family courts.

  16. arranged matters so that accusers from the privileged group could be shielded by anonymity in the courtroom e.g. in sex-assault cases.

  17. arranged matters so that defendants from the targeted group had to ‘prove’ their innocence e.g. in sex-assault and domestic violence cases.
  18. arranged matters so that members of the privileged group could capriciously define what, legally, was to be deemed ‘a crime’, e.g. where nowadays the ‘feelings’ of women rather than the behaviours of men are the determinants of what constitutes ‘a crime’ e.g. see The Real Goal Of Feminism by Antonia Feitz – 18 min
  19. arranged matters so that members of the privileged group could capriciously define how the law was to view certain matters e.g. a fetus inside a woman can now be deemed by her – at her whim – to be a worthless piece of tissue or a prospective baby – with all the ramifications of this – regardless of how the father might feel about it all e.g. see AH’s Rant Against the Child Support Agency. (Also sexual harassment etc.)

  20. arranged matters so that the law punished members of the targeted group more severely than members of the privileged group for the very same crime e.g. in domestic violence and murder cases.

  21. arranged matters so that members of the targeted group were made responsible for the choices and behaviours of members of the privileged group e.g. in paternity fraud cases where duped fathers still have to pay child support.
  22. arranged matters so that members of the privileged group who harmed, or even murdered, members of the targeted group were shown undue leniency – and were often actually applauded for their actions, e.g. see Killer given domestic violence award and AH’s Loose Women.
  23. arranged matters so that the law punished members of the targeted group severely for even trivial offences – e.g. domestic violence, sexual harassment.

  24. arranged matters so that members of the privileged group earned a right to the property of members of the targeted group for no other reason than that they were members of the privileged group e.g. alimony, child custody.

  25. arranged matters so that certain speech or attitudes directed against the privileged group were criminalised e.g. biased ‘hate speech’ laws.

  26. demanded subservience to the prevailing ideology and to the government.

  27. effectively controlled the mainstream media and the academic institutions and arranged for them to present a dishonest and dishonourable point of view in support of their ideology.
  28. consistently highlighted and exaggerated the achievements and the suffering of the privileged group while downplaying the achievements and the suffering of the targeted group e.g. see Human Rights are not for Men by Melanie Phillips.
  29. ran government-funded educational courses in universities (e.g. Women’s Studies, Title IX) and in schools to promote the privileged group at the expense of the targeted group.
  30. persisted in a long term campaign of hatred toward the targeted group, e.g. ”Women need men like a fish needs a bicycle.” ”Men think about sex every 15 seconds.” etc. Also see AH’s Permanent Menstrual Tension. ”

 149. Patriotisk Nysvensk skriver:

  Jack – Jag instämmer

 150. QED skriver:

  Artikel Sven-Olof Collin i SULF-tidningen om Lysenkoismen vid svenska universitet.

  http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=10421

  ”När vi är ensamma fortsätter vi strunta i högskolelagens paragraf 5

  Politikerna försöker bemästra högskolorna och lägga under sig den akademiska kunskapen. Högskolelagens paragraf 5 gör det tydligt att politikerna vill att akademin skall främja hållbar utveckling och jämställdhet mellan män och kvinnor. ”

  ”Idag genomförs dock den politiska styrningen av akademins bildning och utbildning genom att politiskt känsliga akademiska chefer utformar kvalitetssystem så att de skall främja den politiska styrningen. Det finns högskolor och universitet där studenterna måste bedöma varje kurs utifrån hur aspekten ”mångfald” och ”hållbar utveckling” beaktats under kursen. Då studenters kursutvärderingar är avsedda att påverka både kursens framtid och lärarens framtid, innebär detta att den politiska styrningen kommit in i akademins innersta kärna, där läraren och studenten möts.
  Gör ett tankeexperiment och tänk på hur en liknande styrning hade tett sig på 70-talet, då man sannolikt hade styrt kunskapen utifrån ”kärnvapenhotet” och ”klassamhälle”. Eller hur man på 30-talet hade styrt kurserna utifrån aspekten ”ras” och ”folkgemenskap”. Den tankeleken visar tydligt att politisk styrning av akademin innebär ett hot, inte bara mot vetenskaplig kunskap, utan även mot fri bildning.”

  ”När dörren stängs och vi är ensamma med våra studenter, då fortsätter vi att strunta i högskolelagens paragraf 5, ty vi forskar och undervisar utifrån inomvetenskapliga kriterier på kunskap. Oss kan du inte styra. Oss kan du blott avskeda.”

 151. Pelle skriver:

  Hur långt ska det behöva gå innan moderaterna spricker och ett nytt liberalt parti bildas?

  Själv tänker jag proteströsta på SD. Jag har tvekat länge men de galenskaper som nu pågår har gjort att jag bestämt mig.

 152. Lennart W skriver:

  Jack, vad då ”trivial offenses. e.g. domestic violence” (23)?? Bara fega kräk till ”män” slår kvinnor. Bura in dem och släng nyckeln tycker jag. 😦

 153. QED skriver:

  Percy Nilegård och Per Schlingmann – lika som bär ?

 154. Jack skriver:

  @Lennart W
  Man får väl kolla lagarna i de 50 staterna för att exakt veta varifrån påståendet kommer. Men att det är olika måttstockar för män och kvinnor är inte bra. Så är det också i Sverige. (perspektiv 1)

  Kom också ihåg att äktenskap har gjorts till slaveri för män på ett sätt som aldrig funnits motsvarighet till för kvinnor eller män tidigare. Kvinnor står för det mesta våldet i nära relationer. Utifall mannen inte står ut kommer han förlora hus, barn, och tvingas betala underhåll, ev också åka i fängelse genom oförmåga att bevisa oskyldighet i anklagelser om eget våld. Detta är det omvända men kraftigt förstärkta av feministers bild av att äktenskap var slaveri för kvinnan tidigare. I USA äger kvinnor dessutom 60% av de ekonomiska tillgångarna. Mannen är i ett stort maktunderläge och även om det inte är försvarligt att mannen slår tillbaka kan det vara förståeligt. (perspektiv 2)

  Det kan också vara avsett att betona att just dessa brott har fått en höjd straffsats som inte står i proportion till andra brott och rimliga avväganden. (perspektiv 3)

  Det kan också vara så att enkla förseelser inom den brottsrubriceringen gett lika högt straff som de grövre föreseelserna. Brottsrubriceringen har gjorts så laddad att verkligheten döljs. (perspektiv 4)

  Jag vill inte försvara något brott. Däremot kan det finnas juridiska omständigheter som bör ändras.

 155. polis ong skriver:

  kan ni inte va snälla och låta bli att posta videos som inte är genus- eller feminist-relaterade? Jag menar detta är ju en kampblogg, det finns så många andra bloggar där man kan posta ickepolitiska videos

 156. Lennart W skriver:

  Jack, inget våld i hemmet är acceptabelt. Inte heller mäns våld. Men i punkt 23 i din lista kallas just mäns våld i hemmet för ”trivial offences”. Det tycker inte jag att det är.

 157. Jack skriver:

  Lennart w,
  Du har absolut en poäng

 158. Erik skriver:

  Lennart W:

  Ett påstående måste alltid förstås i sitt sammanhang. I detta fall så måste man förstå att de flesta fall av ”domestic violence” faktiskt är rätt triviala med två grälande parter, det finns enstaka fall som inte är det men det vore mer logiskt (och garanterat gynnade det offren) att sortera de värre fallen under en egen grövre kategori.

  Det vore betydligt bättre än att som nu kasta vatten på kvarn för den helt vansinniga hypotesen ”vi ser på våldet som en kontinuum av förtryckande strukturer” där man tycker ”örfil eller mordförsök – sak samma ur vårt genusriktiga perspektiv”

  ”vad då ”trivial offenses. e.g. domestic violence” (23)?? Bara fega kräk till ”män” slår kvinnor. Bura in dem och släng nyckeln tycker jag.”

  Det finns inga argument eller bevis för att det bara skulle vara fega män som slår kvinnor. Tvärtom så finns det mängder av ansett och bevisat modiga män som vid olika tillfällen erkänt sådant behov funnits. Två kända exempel:

  Våldsverkare 1

  Våldsverkare 2

  Observera att det enda som skapar dessa behov är extremismen som motståndarsidan ägnar sig åt. Ingen säger misshandel är ok, vad de säger är att om du hävdar du inte under några som helst omständigheter FÅR göra någonting blir allting mycket värre.

  Men det språket fattar inte ”do-gooders” för de binder upp hela sin självkänsla i moralisk kompromisslöshet. Förmodligen därför Sean Connery är med sin första fru medan Barbara Walters lämnat sin tredje.

 159. Lennart W skriver:

  Erik, vad jag förstår har Barbara Walters inte haft någon fru alls.

  Och vad du frågar om ”bevis”. Åsikter och värderingar behöver inte sånt. Jag behöver inte bevisa varför jag älskar kvinnor. Gör du inte det själv förresten? Är iofs av tolerant natur, så länge det inte går till våldsamheter, så det är OK om det inte gäller dig.

  Jag TYCKER att misshandlande män är kräk. Connery är tydligen ett kräk. Trist men sant. Nr 2 är en komiker. Gissar att han inte alls har funderat på att mörda sin kvinna, men däremot antagligen varit fett irriterad några gångar. Och så är ju livet. Det är därför så många i publiken känner igen sig och skrattar. Det är därför jag också skrattar. Tror iaf inte vi hade skrattat på samma sätt om vi hade trott att han verkligen hade mördat sin kvinna, om det inte vore för ett nytt avsnitt av CSI som började precis då och avbröt det hela. Vore det verkligen sant, borde han verkligen buras in på psyk.

 160. Lennart W skriver:

  Sean Connery är gift för andra gången (ett faktum som KAN bevisas om Wikipedias uppgifter är sanna). Hans första fru, Diane Cilento, påstod i en bok att han har misshandlat henne flera gånger. Han nekade först, men har sen alltså medgivit att han tycker slag med öppen handflata är OK, om kvinnan är alltför irriterande. Skilsmässan som ju iaf kom till slut, borde ha hänt innan första slaget.

 161. Jonathan Müller skriver:

  Våld som utförs i självförsvar tycker jag är försvarbart, så även i hemmet. Däremot ingen anledning att ha ett genusperspektiv på det hela. Individer(kvinnor, män, svarta, vita, asiater osv) utför våld och jag tycker det är lämpligast att behålla det perspektivet.

 162. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Och vad du frågar om ”bevis”. Åsikter och värderingar behöver inte sånt.”

  Det håller jag inte med om, ingen har en värdering eller åsikt helt utan orsak. Problemet med många negativa åsikter som exempelvis rasism (i sin ursprungliga konkreta betydelse) är att orsaken att ha den inte håller vatten.

  ”Jag behöver inte bevisa varför jag älskar kvinnor.
  Gör du inte det själv förresten?”

  Jag älskar alla människor.

  ”Är iofs av tolerant natur, så länge det inte går till våldsamheter, så det är OK om det inte gäller dig.”

  Eftersom våldsamheter för tio olika personer betyder tio olika saker är det omöjligt att kommentera. Jag har tränat fullkontakt och på min klubb var det ingen könsuppdelning, så jag har brukat våld mot både kvinnor och män under kontrollerade former. Det är en av anledningarna jag tycker debatten är löjlig. Personer som räds sin fantasi av våld – som är mycket värre än riktigt våld.

  ”Jag TYCKER att misshandlande män är kräk.”

  Jag med men våld och misshandel är inte samma sak. Att fantisera fram en nolltolerans på våld i vår kultur är likvärdigt med att avskaffa alla kontaktsporter med argumentet vi måste låtsas ogilla dem av ideologiska skäl för det ser bra ut att ogilla dem.

  ”Connery är tydligen ett kräk. Trist men sant.”

  Connery har aldrig bevisats misshandla någon kvinna så då straffas han för saker han inte ens är skyldig till. Att ge någon en örfil och att misshandla någon är diametralt olika saker. Överlägset vanligast är att män blir örfilade men vi är tränade att inte prata om den biten.

  Det viktiga i sammanhanget är det inte ens någon som pratar om. Connery sade tydligt och klart att det var ok om det var för att förhindra något värre. Idag har vi intränad nolltoleransåsikt men samtidigt har vi både mer och grövre våld i verkligheten.

  ”Nr 2 är en komiker. Gissar att han inte alls har funderat på att mörda sin kvinna, men däremot antagligen varit fett irriterad några gångar. Och så är ju livet.”

  Chris Rock är rolig och visar tydligt hyckleriet i detta. Han säger dels att det inte är ok att slå sin kvinna, å andra sidan pratar han om hur han lyfter upp henne och skakar henne. Vilket är att bruka våld.

  ”Det är därför så många i publiken känner igen sig och skrattar. Det är därför jag också skrattar. Tror iaf inte vi hade skrattat på samma sätt om vi hade trott att han verkligen hade mördat sin kvinna, om det inte vore för ett nytt avsnitt av CSI som började precis då och avbröt det hela. Vore det verkligen sant, borde han verkligen buras in på psyk.”

  Vad vi skrattar åt är att vi känner igen oss, anledningen vi känner igen oss är att Chris Rock är svart för vore han vit hade han varken fått eller vågat såga jämställd könsdynamik.

 163. Patriotisk nysvensk skriver:

  jag tycker att slå tjejer är värre än slå killar.

  Men försvar är inte nåt man kan jämföra med attack! Självförsvar är ALLTID okej! till och med mot barn! (elever)

  Jag är av den gamla skolan, samma moral som en vanlig svensks farfar ungefär =)

  Men det är tveksamt om en likhetsfeminist är att räkna som kvinna – hon anser sig ju inte ens själv som nåt mer än en ”social konstruktion”…

  men jag tänker inte tjo-bang dom för den sakens skull!
  – då har dom ju vunnit, med sin könsmaktsrdnings-idéer!

 164. Lennart W skriver:

  Tycker det vore intressant med ett uttalande från Tanja, som blogginnehaverska, om hur och när män ska kunna slå sina kvinnor.

  Tanja, vad skulle du tycka var OK för egen del, från en stor muskulös man? Ursäkta frågan, känns dum och svaret är väl uppenbart. Ändå verkar det på diskussionen här som frågan måste ställas och besvaras.

 165. Erik skriver:

  Lennart W:

  Jag tror inte Tanja varken har tid eller ork att sätta sig in i ämnet men jag vill förtydliga min syn på det hela. (alla män är heller inte stora och muskulösa, alla kvinnor är inte små, min brors ex kastade ett utomhusbord på honom)

  Jag anser definitivt inte det är ok eller bra (den retoriken anser jag enbart ful) men om vi skall ha en seriös diskussion kan det i vissa fall vara nödvändigt med acceptans av lättare våld för att förhindra värre saker i en relation.

  Min poäng för den som vill protestera och framhäva idag som överlägset är att idag har vi redan värre saker. Ingen av av de antivåldsåtgärder som förespråkades när jag var yngre har resulterat i mindre våld. De har nästan helt utan undantag haft den motsatta effekten.

  Så i grund och botten blir argumentet ”ja idag utsätts folk för värre våld men vi TYCKER rätt iaf, är vi inte duktiga som kan tycka så rätt? Nolltolerans i hemmen, nolltolerans i trafiken, vår moral är överlägsen vårt sunda förnuft”

 166. Lennart W skriver:

  Eric, det var du som drog fram Sean Connery som exempel. Hittade en bild på honom och hans först fru (hon som blev slagen). Han var uppenbarligen mycket större än hon.

  OK, du anser att acceptans av våld i vissa fall är nödvändig. Men det är ju precis det min enkla fråga till Tanja handlar om: hennes acceptans för egen del. Är väl inte alltför otroligt att Tanja skulle kunna irritera sin man lika mycket som hon kan irritera genusapologeter, med samma vapen, dvs humor och intelligens. Är han då som Connery, måste han ju klippa till. Med öppen handflata (enl. hans version…). Är Connery ett fegt kräk, eller är han ett fegt kräk?

 167. Lennart W skriver:

  Eric -> Erik
  Sorry.

 168. Jack skriver:

  Ni har kanske hört talas om utbredd hustrumisshandel i Indien? Beakta då vad definitionen av domestic violence är där:

  ”Domestic violence can be defined as a pattern of behavior in any relationship that is used to gain or maintain power and control over a female partner.

  Abuse can be physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that frighten, intimidate, terrorize, manipulate, hurt, humiliate, blame, injure or wound the female partner.

  Domestic violence can happen to anyone of any race, age, sexual orientation, religion or gender – except to males. It can happen among couples who are married, living together or who are dating.”


  Thus, numerous women continue to suffer humiliation and battering, many even to the point of death, despite the existence of stringent laws in their favour. On the other hand, there is a growing and widespread feeling that these laws are being used by most police officers and lawyers to help unscrupulous daughters-in law hold their in-laws to ransom.

  ”Some lawyers will tell you that more than 90 per cent of cases under 498A are false or are based on questionable grounds”

  ”However, no punitive provisions were added for those making false allegations or exaggerated claims. There is, of course, the law against perjury (lying on oath). But in India, the courts expect people to prevaricate and lawyers routinely encourage people to make false claims because such stratagems are assumed to be part of the legal game in India. Therefore, the law against perjury has hardly ever been invoked in India.”

  ”Renuka Chaudhary [Indian politician and the Former Minister of State (Independent Charge) for Ministry of Women and Child Development in the Government of India from January 2006 to May 2009] has been exposed as the men hating woman that she is. This interview clearly depicts the real Renuka Chaudhary and her attemtps to justify the Domestic violence bill of India, which gives sweeping legal power to women and gives them a legal way to harrass and extort money from the innocent husband and his family members. During the interview in the program ”Devil’s Advocate”, she threatens to put a domestic violence case against Karan Thapar [Male TV host] and says an ominously advises ”Be Careful” at the end of the interview. Watch how female feminazi goons are taking over the media and the law making machinery in India”

 169. Jack skriver:

  Kolla hennes miner vid 4:40, 6:25, 7:05
  …var ska detta sluta…

  Jag tror det finns en liten jävel som viskar till varje lands kvinnorörelses öra…Vi kommer att få se det samma i Afrika är min gissning…Om det inte redan är så. Tror att Kina är illa drabbat också. Receptet kommer utifrån…

 170. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Eric, det var du som drog fram Sean Connery som exempel. Hittade en bild på honom och hans först fru (hon som blev slagen). Han var uppenbarligen mycket större än hon.”

  Självfallet var Sean Connery större än sin dåvarande fru. Han ställde upp i kroppsbyggartävling på 50-talet. Hans exfru blev inte ”slagen” (antyder upprepad regelbundenhet) utan han skall enligt boken ha lappat till henne två gångar vid ett tillfälle när hon äventyrade deras relation. Varken hon eller han skall ha pratat om saken och det skall heller inte ha något att göra med den senare skilsmässan heller då den ansågs bero på att de var för olika (Han jordnära, hon mystiker – efter skilsmässan drogs hon till sufism)

  ”OK, du anser att acceptans av våld i vissa fall är nödvändig.”

  Det är ingen åsikt det är empiriskt faktum. Oavsett om vi accepterar våld eller inte har vi våld och det oavsett vad vi tycker om det. I största allmänhet är jag trött på att folk försöker reducera detta till bara åsikter. Min åsikt är att vi skall ha så lite våld som möjligt!

  Det jag påpekar är att bevisen för att dagens nolltolerans också skulle ha det resultatet är usla. Fruktansvärt svaga och dåligt underbyggda hypoteser går genvägen förbi bevisbörda genom att spela på känslor med retorik.

  ”Men det är ju precis det min enkla fråga till Tanja handlar om: hennes acceptans för egen del.”

  Frågan måste handla om att få så lite våld som möjligt i verkligheten, inte huruvida man accepterar något som är lika sant oavsett vad man tycker om det. Då har diskussionen blivit löjlig där vi skall gå runt och låtsas saker vi vet inte hjälper ändå magiskt är till nytta, av enda anledningen att genustokar hävdar det.

  ”Är väl inte alltför otroligt att Tanja skulle kunna irritera sin man lika mycket som hon kan irritera genusapologeter, med samma vapen, dvs humor och intelligens.”

  Jo det är allt annat än sannolikt, det är inte humor och intelligens som resulterar i våldshandlingar inom relationer det är överlägset främst svartsjuka och separationsångest där mannen antingen har en psykisk sjukdom (kontrollbehov) eller hans fru missbedömer hur sårad mannen blir när hon är för frikostig i förhållande till andra män.

  Det förstnämnda måste behandlas som den sjukdom det är (källa: Mikael Rying). Det sistnämnda är individuellt och kan lösas antingen genom att kvinnan kommer överrens att avstå eller så får män och kvinnor helt enkelt precis som radikalfeministerna vill, sluta bo ihop eftersom män inte kan tränas tycka det är kul att bli sårade och trampade på.

  ”Är han då som Connery, måste han ju klippa till. Med öppen handflata (enl. hans version…). Är Connery ett fegt kräk, eller är han ett fegt kräk?”

  Hade Connery varit feg så hade han inte sagt sanningen i intervjun utan fegat och sagt han ändrat sig fast han inte gjort det så feg är han inte, det krävdes rejält mod för att stå för den åsikten, oavsett vad man tycker om åsikten i sig.

  Om han är ett ”kräk” kvarstår faktumet att kvinnor världen över bevisligen precis som bla Tom Leykis och Howard Stern påpekat själva föredrar och favoriserar ”kräken” och då kvinnor har mer makt än du över nästa generation så är det faktiskt kvinnors fria val inte vilken åsikt som uttrycks utan vilka män som väljs.

 171. Erik skriver:

  PS: Vad har hänt med spammen? Det verkar som om betydligt fler inlägg fastnar där nu än de gjorde förut.

 172. Lennart W skriver:

  Jack: Har iaf hört talas om att det är många kvinnor som dör i ”köksolyckor” i Indien, om missnöjen med hemgifterna (som brudens familj måste betala), och om stora kvinnounderskott pga selektiva aborter eller kanske något annat mer obehagligt. Det är inte mitt intryck att kvinnor har för mycket att säga till om i Indien.

  Ange källan när du citerar. Annars är det inte värt att läsa, iaf för mig.

  Erik: Du skriver en massa om helt andra frågor än min enkla personliga fråga till Tanja. Dina försök till att formulera om frågan gör det bara ännu intressantare tycker jag, att få ta del av synpunkterna från Tanja som ”är singelförälder som både jobbar, bloggar och tar hand om barn” (källa). Möjligen inte med riktigt samma perspektiv som från bittra, frånskilda, underhållsbetalande fäder, om parrelationer och hur sådana bör fungera.

 173. Jack skriver:

  Lennart
  Det du säger tror jag inte är nyheter för så många och det var mitt antagande om allämkännedom vid dylikt som jag knöt an till i starten av mitt inlägg. Dessutom berördes det i texten. Det gäller att inte ställa saker i opposition till varandra som inte måste vara det. Heller ej att söka bekräftelse genom att hylla kvinnor som behandlar 100 tals miljoner oskyldiga män som djur, skapar utrymme för 100tals mijoner kvinnor att göra detsamma, samtidigt som några tusen skyldiga män kan forsätta som förut.

  En effekt av den övermakt som kvinnan har i Indien har varit att familjer hämnats på de juridiska utpressning de utsatts för från den ingifta kvinnan. Ibland med dödlig utgång. Med en rättvis lag hade det inte inträffat, en där maken erkänts kunna bli utsatt för våld i hemmet och där man inte behöver vara rädd för att skickas i fängelse om den andra parten anger sig ha behövt skämmas eller ha blivit rädd eller eljest inskräknt i sitt maktutövande mot personen. Pragmatiken i ett sådant påstående måste övervinna idealisering av kvinnans godhet och rätt. Eller vad tycker du?

  Ditt inlägg gör mig lite orolig, tycker du också det är värre att abortera flickor än pojkar? Tycker du att de verkliga förhållanden i Indien ska få spela roll när föräldrarna gör sitt val?

 174. Lennart W skriver:

  Erik, vilket bittert könskrigande bl.a. du håller på med. Är det verkligen vad Tanjas blogg går ut på? Det tror inte jag är hennes idé, men det är förstås hennes sak och inte min att ev. ryta till om.

 175. Erik skriver:

  Lennart W:

  ”Erik: Du skriver en massa om helt andra frågor än min enkla personliga fråga till Tanja.”

  Det är knappast en enkel fråga du ställer till Tanja.
  Den reducerar det till ett etiskt ställningstagande (gott/ont) men sådan reduktionism funkar inte. Särskilt inte här när man skyllt kontraproduktiva resultat på ”backlash” redan.

  ”Dina försök till att formulera om frågan gör det bara ännu intressantare tycker jag, att få ta del av synpunkterna från Tanja som ”är singelförälder som både jobbar, bloggar och tar hand om barn” (källa).”

  Jag tycker det är onödig press att lägga på Tanja att be henne yttra sig i det ämnet då Tanja vanligen föredrar att först sätta sig in i ämnen innan hon yttrar sig om dem och hon har redan brist på tid för de ämnen där hon är insatt.

  ”Möjligen inte med riktigt samma perspektiv som från bittra, frånskilda, underhållsbetalande fäder, om parrelationer och hur sådana bör fungera.”

  I regel så kommer det mycket välskrivna inlägg från dig men här gör du en tavla. Bitter har inget här att göra som argument. Det är trams.

  Knappast en beskrivning folk skulle koppla till Sean Connery.

  ”Erik, vilket bittert könskrigande bl.a. du håller på med.”

  Vad menar du med att jag könskrigar? Jag könskrigar inte haha jag genuskrigar. Var skulle könet finnas i det jag sagt? Det är bevisligen både män och kvinnor som beter sig så i relationer och jag har aldrig sagt män har mer rätt än kvinnor eller hur?

  Bitter som argument här är fortfarande trams.

  ”Är det verkligen vad Tanjas blogg går ut på? Det tror inte jag är hennes idé, men det är förstås hennes sak och inte min att ev. ryta till om.”

  Nej könskrigande går den inte ut på, däremot kritik av genusteori och det är just genusteori som är grunden för tron att det är viktigt med etiska ställningstaganden. Uppsala Universitet kallar det ”våld som kontinuum” i praktiken betyder det att om du tycker minsta lilla örfil inte är ett brott bär du skulden för alla mord som sker.

  Så ser genusteorin jag ”krigar” mot ut. I mina ögon är det så dumt att det kan få klockor att stanna. Men kön krigar jag inte alls mot.

 176. […] mer djupgående omprogrammeringar ske (likt den genuscertifiering som Uppsala universitet nyligen försökt […]

 177. Matte Matik skriver:

  Lennart W:

  Tanja är överhopad med jobb ändå, ska hon måsta agera som domare i alla frågor som äger rum i hennes kommentarer också? Jag börjar tänka på hur det lät på lågstadiet. ”Fröööken, säg åt honom! Han säger dumma saker…”. Låt Tanja spendera tiden på sina kärnfrågor istället för att måsta agera skiljedomare i kommentarerna.

 178. Lennart W skriver:

  Matte Matik, jag har inte alls bett någon att döma om något alls. Har bara ställt en fråga till en person om vad hon tycker är OK för egen del när det gäller våld i hemmet. Dvs hur mycket hon skulle acceptera att ta emot själv. Du och Erik vill inte att jag ska fråga eller att Tanja ska svara. Konstigt tycker jag.

 179. Lennart W skriver:

  Glöm för all del inte heller Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Vad jag förstår kan en bloggare t.o.m. straffas med böter om hon hon inte tar bort kommentarer av viss typ (§5). Vilket då förstås förutsätter att blogginnehavaren läser allt först. Vilket förstås är jobbigare ju fler och ju längre inläggen är…

  Case in point: <a HREF="

 180. Matte Matik skriver:

  Lennart W: Du och Erik är oense om något. Du ber sedan att blogginnehavaren ska uttala sig i frågan. Lätt att tolka det som att du vill dra in en tredje person i en diskussion för att sedan få en utslagsgivande röst.

  Naturligtvis får Tanja svara på detta så mycket hon vill och jag är förstås inte utsedd att föra hennes talan överhuvudtaget. Jag tycker mest det är konstigt att du inte tycker att ni kan klara diskussionen på egen hand.

 181. Lennart W skriver:

  Tryckte iväg det för tidigt..

  Ett rättsfall som resulterade i dagsböter

  Bloggaren måste tyvärr ha koll. Järnkoll.

 182. Lennart W skriver:

  Oj. Fel länk. (Samma som den innan..) Rätt:

  Ett rättsfall som resulterade i dagsböter

 183. Adam Weisshaupt skriver:

  Lennart W,
  ”Möjligen inte med riktigt samma perspektiv som från bittra, frånskilda, underhållsbetalande fäder, om parrelationer och hur sådana bör fungera.”
  Känner du några glada, nöjda underhållsbetalande fäder?
  Förmodligen inte menat att tas personligt men kan inte hjälpa att den känns just lite som ett dumförklarande av ett sådant perspektiv på en far som just exakt drabbats av detta fenomen.

 184. Lennart W skriver:

  Ursäkta mig Adam om du uppfattade det som en dumförklaring. Så var det inte menat.

 185. […] de representerar. Som exempelvis genuscertifikat där det bör påpekas pressen att genomföra det långtifrån motsvarar faktiska stödet. För att få en så korrekt och rättvis bild som möjligt så kommer det att vara deras egna […]

 186. […] frågan, men jag har tagit del av områdesnämndens skrivelse angående genusmärkningen efter att remissyttrandena inkommit, och faktum är att det bara är ”det belastade begreppet genusmärkning” (som […]

 187. […] Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen! […]

 188. […] När vi går vidare med Brage har han just sagt genuscertifiering var en ide som man ”skulle kunna” ge ett stöd i arbetet (observera ”kunna” dvs i praktiken hög grad av makt, låg grad av ansvar) Programledaren frågade nu om inte lagen om likabehandling räcker. Brage svarar att lagen inte säger hur man skall göra. Jag måste erkänna att jag själv är osäker hur jag skall tolka Brages nästa kommentar. Han verkar säga att genuscertifiering behövs då lagen inte beskriver metod. Men i kritiken av genuscertifiering påpekas den heller inte ger sådan beskrivning. […]

 189. JLR skriver:

  Kul at man bedriver något som heter genuscoaching, ett slags forskande spionage av universitetsfolkets beteende, tanke och talesätt.
  Jag undrar bara vad dessa coacher själva står för. Finns någon utbildning för att bli ”coacher”?
  Jag har lust att starta en coaching-coacher-verksamhet.
  Vi lever i ett samhälle där alla vill vara besservisrar.
  Vet n förresten att ”coach” har sim etymologiska urspring i namnt på en vagn eller kärra på ungerka? PÅ spanska heter en bil eller en vagn ”cohe”. En soacher är således någons som kör med oss.
  Tack Tanja för denna blogg.

 190. JLR skriver:

  Jag lyckas inte styra mina fingrar och det blir alltid stavfel.
  ”Vet ni förresten att ”coach” har sitt etymologiska ursprung i namnet på en vagn eller kärra på ungerska?
  På spanska heter en bil eller vagn ”coche”. En ”coacher” är således någon som kör med oss.”

  Så ska det låta.

 191. […] för varje ny miljon som utdelas. Processledare, genusstrateger, styrgrupper, förändringspiloter, genuscoacher, mångfaldsstrateger – det tar aldrig slut. På tal om mångfald – är inte allt det här […]

 192. […] vänsterregeringar.  Min och Sverigedemokraternas uppfattning är att vi inte behöver fler genuspedagoger, genuscoacher och jämställdhetspiloter som genuscertifierar barnböcker och byter kön på bestick i en närmast totalitär anda. Vad vi i […]

 193. […] med fleras tilltag? Läs inlägget som rör genusgalenskap på export till Uppsala Universitet: Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen! Uppsala Universitet ville inte ha genuscertifiering, då bytte man namn till genusmärkning, när […]

 194. […] )är man i full färd med att genuscertifiera akademin (läs om hur Uppsala Universitet stod emot genusinfiltrationen  – nu ska man dock föra in det bakvägen genom att införliva det i det ordinarie […]

 195. Alexander skriver:

  Hur gick det sedan? Man kan i februari 2010 läsa att ”Vicerektor fick i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden om hur det arbete för jämställdhet och lika villkor som sker ute på fakulteter och institutioner ska kunna stärkas.”

  samt att ”Många har reagerat på begreppet genusmärkning vilket lett till att fokus hamnat på andra saker än det som var huvudfrågan”

  http://www.uu.se/node917?dokid=897&typ=artikel

  Blev det något nytt förslag? Blev det någonsin officiellt skrotat eller dog det bara ut? Jag såg det här daterat december 2010:

  För några år sedan ville alla vara feminister. I dag har jämställdheten halkat rejält på dagordningen. Inget kan hävda att vi uppnått det vi ville. Så hur gick det egentligen till när en av vår tids stora frågor trillade under mötesbordet?”

  http://www.uu.se/node917?dokid=1190&typ=artikel

 196. […] Universitets fakultetsnämnder enhälligt anser om denna imperialistiska ambition, i mitt inlägg Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!  där jag citerat ur remissyttrandena, och då handlade det ändå om de samhällsvetenskapliga […]

 197. […] med största sannolikhet hela Uppsla Universitet att genomsyras av genuscertifiering – läs min genomgång av remissyttrandena  angående genusmärkningen, där alla fakultetsnämnder vid Uppsala Universitet nobbade denna – […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: