Genusvetarna – offer och slagträn?

Finns det andra sätt att förbättra situationen för kvinnor i offentlig sektor än via en postmodern genusanalys?

Finns det andra sätt att förbättra situationen för kvinnor i offentlig sektor än via en postmodern genusanalys?

Jag ser till min glädje att tankesmedjan Timbro är aktiv i jämställdhetsdebatten. I seminariet ”Jämställdhet på norska” nu på onsdag 3 mars  diskuteras rapporten ”Kvotering – inte bara en kosmetisk reform” där effekterna av den norska kvoteringslagen granskas. Jag har dessvärre ingen möjlighet att närvara men kommer att se debatten på webben efteråt! Förra veckan kunde man i Världen Idag- artikeln ”Valfrihet ökar jämställdheten” läsa om Eva Westerbergs nyutkomna rapport ”Välfärdens hjältar”: ”Med fler arbetsgivare att välja mellan och möjligheter att starta egen verksamhet ökar såväl välbefinnandet som möjligheterna för de anställda inom vårdsektorn… I en undersökning bland Vårdförbundets medlemmar uppger de som arbetar i privata vårdföretag att de i större utsträckning känner uppskattning, har friheten att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer.” Något att tänka på för vänsterfeministerna… Dessutom fann jag följande rapport från 2005: ”Viljan att flyta medströms” av Susanna Hakelius Popova, med en granskning av svenska genusavhandlingar – denna rapport måste jag ju läsa! 🙂

I senaste numret av det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 1/2010 kan vi på sid 4 i denna pdf läsa att ””Genusvetarna” blir slagträn i debatten” bland annat som en reaktion på KDU-artikeln i SVD för ett tag sedan . Att ordet genusvetarna är skrivet med citationstecken tolkar jag som att något av följande gäller för genusvetare: 1) de finns egentligen inte eller 2) de är en social konstruktion. Jag antar att man syftar på alternativ 2, och framför allt är då genusvetarna en social konstruktion i huvudet på de kritiker som är trötta på att genusperspektivet måste implementeras överallt och att de som driver denna utveckling framåt kommit att kallas genusvetare eftersom de själva kallar sig för genusvetare. Bland annat skriver Malin Rönnblom, ordförande Sveriges genusforskarförbund i denna debattartikel följande:

”Inte minst är föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig grupp genusvetare som alla företräder samma åsikter och som forskar om samma frågor problematisk.”

Hur görs kön i ICA:s grönsaksdisk?

Hur görs kön i ICA:s grönsaksdisk och hur påverkar det paprikakonsumtion, könsroller och vilken färg en given paprika antar?

Givetvis utgör inte genusvetarna en enhetlig grupp med exakt samma åsikter som alla forskar i samma frågor, utan de forskar i alla politiska liksom andra vetenskapliga områden – alltifrån medicin (nytt område: ”genusmedicin” – får genusvetarna nu forska om det som varit tabu för läkarkåren?) till frågor rörande brandmännens utrustning och görande av kön (senast för 10 miljoner), och hyser därmed flera tusen olika åsikter, den ena galnare än den andra, som samverkar på ett för befolkningen och samhällsutvecklingen skadligt sätt. Då alla grundläggande antaganden är identiska (könsmaktsordningen, patriarkatet, strukturerna, hegemonisk maskulinitet mm) så manifesterar sig dessa åsikter inom alla områden på ett tämligen förutsägbart sätt, så förutsägbart att jag själv borde söka 10 miljoner för att beskriva hur ”kön görs” i dubbel bemärkelse i matkön eller grönsaksdisken i den lokala ICA:n och därefter ta jobb som jämställdhetskonsult för alla stora matkedjor. Allt för att utvecklingen inte ska stanna av! Ja, kanske hela konsumtionen skulle stanna av för alltid om jag inte gjorde denna forskningsrapport, och det är väl sådana argument som fått även borgerliga partier på fall.

Visa mig gärna den genusforskare vid en genusvetenskaplig institution som fått doktorera och fortsätter att forska samtidigt som hon/han exempelvis vågar kalla sig för särartsfeminist eller inte har teorin om en könsmaktsordning som grundbult i sitt teoribygge utan förutsättningslöst inte antar existensen av det som ska bevisas. Att det förekommer så många olika åsikter beror på att genusvetarna just forskar inom så många olika områden – nämligen alla områden man kan tänka sig eftersom genusperspektivet anses vara nödvändig inom absolut alla sfärer för all framtida forskning och samhällsutveckling. Här har vi ett färskt exempel: ordföranden för genusforskarförbundet, Malin Rönnblom, som skrivit debattartikeln ovan har just tilldelats 3 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om svenska universitets och högskolors jämställdhetsarbete:  ”Vår uppgift är att ställa kritiska frågor”:

”Jag vill studera vilka problem som universitetens jämställdhetsarbete avser att lösa, vilka lösningar som presenteras och hurvida problem och lösningar hänger ihop. Genom att studera hur jämställdhet ”görs” i akademin blir det förhoppningsvis möjligt att synliggöra jämställdhetsarbetets möjligheter och begränsningar… Genuforskingen är fortfarande, och bör kanske alltid vara, ett kritiskt fält som ifrågasätter självklarheter både inom och utom akademin.”

För ingen annan forskare skulle väl kunna komma på den vansinniga idén att koppla en lösning till det problem man identifierat? Att lösning och problem kan och bör hänga ihop måste te sig oerhört fascinerande och vara en inkörsport till ett helt nytt och okänt paradigm för vissa genusforskare. Och hur ”görs jämställdhet” inom akademin? Det räcker inte att ge andra instruktioner om hur de ska jobba med jämställdhet utan denna process måste övervakas och observeras kontinuerligt som ett underlag för forskningen om att ”göra jämställdhet”.

En elit av genusforskare kan vara oförenlig med de egna jämställdhetssträvandena

En elit av genusforskare är oförenlig med de egna jämställdhets-strävandena

Låt mig även påminna om att genusvetare som byggt upp excellensmiljöer nu måste låta undersöka denna sin egen verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Se Genusperspektiv 4/2009. På sid 4 i denna pdf under ”Får jämställdhet plats på framtidens universitet?” står att läsa följande: ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhets-strävandena inom akademin”. Man har alltså problem med sina egna excellenssatsningar och efterlyser nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin”! Detta enligt Solveig Bergman, föreståndare för Nikk –  ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet. Läs HÄR om de tre excellenscentra för genusvetenskap som finns i Sverige. På sikt planeras som synes ett ”Europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning” i Sverige dit alla Europas genusforskare kommer att vallfärda i vansinne och extas. Detta centrum kan komma att förläggas i traken Linköping/Örebro för den som har flyttplaner, eller för den som vill söka genusjobb och tjäna storkovan genom att övervaka hur kön görs i detta excellenscentrum eller ”kritiskt belysa” denna elits verksamhet ur ett antielitistiskt jämställdhetsperspektiv.

För att återgå till Rönnbloms debattartikel om hur genusvetarna görs till slagträn i debatten. Så länge som alla statliga utredningar som handlar om jämställdhet uppdras åt just genusvetare så kommer genusvetarna att vara en utsatt grupp i debatten om jämställdhet. Därför rekommenderar jag regeringen att sluta uppdra dessa utredningar som syftar till politiskt jämställdhetsarbete åt genusvetare, utan att istället tillsätta en intersektionell grupp bestående av ett representativt tvärsnitt av befolkningen till att jobba med jämställdhetsutredningarna. Så var det problemet löst och gensuvetarna kan fortsätta att forska i lugn och ro utan att oroa sig för att hamna i den politiska hetluften. Då slipper Rönnblom beklaga sig över att ”Sammanblandningen mellan forskning och politik är ständigt återkommande” från kritikernas håll. Jag vill heller inget hellre än att genusforskningen håller sig borta från politiken – tänk att jag och ordföranden för Sveriges Genusforskarförbund har samma vision! 🙂

145 miljoner kostade det att under 2008-9 göra statligt anställda genusmedvetna

145 miljoner för att 2008-9 göra statligt anställda riktigt genusmedvetna

Nu kan man gå en distansutbildning i ”Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv” 7.5 hp arrangerat av Forum för genusvetenskap och jämställdhet i Linköping och finansierat av JÄMI. Program JÄMI (”Jämställdhetsintegrering i staten”) har under 2008-2009 kostat skattebetalarna 145 miljoner, pengaflödet fortsätter uppenbarligen, och denna kurs vänder sig till alla statligt anställda som vill bli genusmedvetna. Min kurs i Härskarteknik 7.5 som jag bedriver helt ideellt är också fortfarande öppen för anmälan, för den som missat den. Glöm inte att antagningskravet är genomgånget politiskt korrekt IQ-test.

Slutligen en kommentar om genusmärkningen vid Uppsala Universitet. Utifrån vissa artiklar i media (tex ”Genusmärkning kan läggas i malpåse” eller detta SVT-inslag) skulle man kunna tro att någon har backat i frågan, men jag har tagit del av områdesnämndens skrivelse angående genusmärkningen efter att remissyttrandena inkommit, och faktum är att det bara är ”det belastade begreppet genusmärkning” (som ju skulle ersätta det andra belastade begreppet ”genuscertifiering” för att ”undvika mindre lämpliga associationer”)  som eventuellt ska skrotas. Av det 12-sidiga dokumentet som kom den 11 februari framgår att det man egentligen (?) avsett med genusmärkning var ”något i stil med märkning av verksamheten med avseende på genus.” Enligt arbetsgruppen har institutionerna och fakultets-nämnderna  sammanblandat ovanstående två (?) och denna olyckliga sammanblandning anser man vara skälet till kritiken mot genusmärkningen och att  debatten blivit ”skev” av att man använt kortformen ”genusmärkning” om ”syften eller åtgärder som har en komplex karaktär” (sid 10):

”Arbetsgruppen var inte bekväm med begreppet [genuscertifiering] utan sökte istället andra formuleringar för verksamheten och menade i brist på bättre ”något i stil med märkning av verksamheten med avseende på genusmedvetenhet”. Av och till i rapporten avsåg gruppen utnyttja termen ”genusmärkning” som en kortform av vad man menade. De remissinstanser som lämnat negativ kritik har nästan uteslutande valt kortformen och kritiserat begreppet. Arbetsgruppens diskussion och förslag till benämning av verksamheten och synpunkterna i yttrandena visar möjligen hur svår eller t.o.m. skev debatten kan bli när kortformer används om syften eller åtgärder som har en komplex karaktär.”

Genusvetarna - missförstådda genier och före sin tid

Genusvetarna - missförstådda genier före sin tid

Detta är helt i linje med genusfanatikernas sedvanliga sätt att resonera – de är missförstådda, denna gång till följd av komplexiteten i sitt förslag. Hur menar de att ”kortformen genusmärkning” skiljer sig ifrån det den är en förkortning av? Kanske lästes förslaget med alla sina uttryckliga detaljer inte med genusglasögonen på, och kanske är genusmärkningens fullskaliga genomförande för övrigt en förutsättning för att kunna förstå förslaget? I Genusland kan man givetvis även börja i den änden. Angående att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt utredning kring genusmärkningen (möjligtvis under annat namn) kommer detta att tas upp till avgörande vid områdesnämndens sammanträde den 24 mars. Remissinstansernas alla synpunkter och missuppfattningar gör att ett fortsatt arbete måste föregås av ytterligare utredningsarbete och (sid 11) ”Ett fortsatt utredningsarbete kan även tjäna som grund för att skapa en större samsyn inom vetenskapsområdet om vad arbetet med jämställdhets- och genusfrågor syftar till.” Borde man inte klargjort detta tydligt i ett tidigt skede, helst i samband med förslaget, om man nu ville ha gehör för sitt förslag? Eller kan först punkta upp åtgärder och ingripanden och sedan i efterhand och i samförstånd bestämma sig för vad syftet ska vara? Vidare skyller man genomgående på ”statsmakterna”, som exempelvis på sidan 9:

”Å ena sidan motsätter sig några remissinstanser vad de kalla ”hegemoni” för vissa teorier på politisk grund och hänvisar till argumentation från andra tidsperioder. Å andra sidan uppställer statsmakterna politiska mål för universitetens verksamhet, vilka i högskolelagen anges som främjande av: hållbar utveckling, jämställdhet, förståelse av internationella förhållanden, breddad rekrytering.” Men vem är det som tolkar begreppet jämställdhet? Och vem bestämmer vad som utmärker ett jämställt universitet och ett jämställt samhälle? Jag vill inte göra bördan tyngre för en utsatt grupp, men kan det vara genusvetarna…

Uppdatering! Roligt läsning av Bitte Assarmo (länk till hennnes artikel på Secong Opinion): ”Vem ska du rösta på i höst – Fredrik eller Ursula?”

63 Responses to Genusvetarna – offer och slagträn?

 1. rogerklang skriver:

  Varför inte avslå 3 miljoner till att forska i vilket begrepp som gör sig bäst, ”genuscertifiering” eller ”genusmärkning”? (Ur genusforskarnas perspektiv givetvis, och i samma anda som alltid – utgå från vad de försöker bevisa.)

  Roger Klang, Lund Scaniae

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ja bra idé – att undersöka de ”belastade” begreppen genusmärkning och genuscertifiering ur ett genusperspektiv, och själva remissprocessen ur ett genusperspektiv kanske? vad gick fel – varför lade sig inte alla platt, ska denna reaktion tolkas som just ett behov av att införa genusmärkningen?

 3. AV skriver:

  Egentligen kunde genusvetenskap kunna vara hur seriös som helst. T ex om man skulle studera varför våra livsval skiljer sig åt mellan könen eller hur olika kön löser problem. Problemet är att de inte forskar förutsättningslöst. Förklaringsmodellen partriarkat- könsmaktsordning är given från början och man försöker sedan anpassa resultatet efter det och därmed bekräfta den ursprungliga förklaringsmodellen.

  Man kan likna det med hur kreationisterna försöker göra vetenskap av moseböckerna. Svaret är redan givet från början: Bibeln är ordagrann sann! All forskning de sedan läser filtreras genom denna slutsats. Det de tycker passar in accepteras (titta hur komplext detta är, jag har ingen aning om hur det kunna komma till så det måste vara gud), resten förkastas eftersom det inte passar in med deras givna slutsats.

 4. Info skriver:

  MALIN RÖNNBLOM KRITISERAR KVINNORÖRELSEN

  Malin Rönnblom, som bl.a. brukar föreläsa om queerbegreppet, har fått 3 miljoner för sin genusforskning. Men riktigt nöjd är hon ändå inte. Följande kritiska åsikter riktade mot själva ”kvinnorörelsen” refereras i en artikel i Bang (nätet) av Lena Sohl:

  ”Stats-vetaren MALIN RÖNNBLOM påpekar att kvinnors dagliga liv är utgångspunkten för de flesta former av kvinnors organisering. – – – Kvinnorna som är med i de lokala kvinnoprojekten uttrycker sällan några radikala krav på en omstörtande förändring av det lokala samhället [socialistisk revolution]. De kritiserar inte män eller det mansdominerade samhället och de uttrycker inte relationen mellan könen i termer av konflikt.”

  Undras om blyga violer som Eva Lundgren, Jenny, Vanja, Pia, Yvonne, Ireen m.fl. känner igen sig och känner sig träffade…

  Malin Rönnblom hittar ni f.ö. i fint expertsällskap i en kommentar (2009-11-30 6.31 em.) till Tanjas roliga inlägg ”Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan”:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/30/gubbslemmet-och-den-kollektiva-genusglomskan/

 5. Shastra skriver:

  @AV

  Det finns faktiskt seriös vetenskap som rör genus, men den sorterar under etiketterna ”psykologi” och ”beteendevetenskap”. Riktiga forskare vill ju inte gärna förknippas med genuscirkusen.

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  AV, och framförallt så har genusvetarna bestämt vad som ska räknas som underordning – nämligen allt som traditionellt förknippats med kvinnlighet och kvinnligt beteende. Det är per definition underordning och ”mindre värt”, i genusetablissemangets ögon. Detta etablissemang skapar själva underordningen genom sina ”sanningar” och låter alla kvinnor förstå att de är kuvade, förtryckta och att det de gör är mindre värt, medan det män gör är mer värt. Det är som i citatet från DN-artikeln av Nils Elvander i förra inlägget: huvudmotståndaren är föremål för såväl hat som försök till efterliknande. Genusvetarna har det manliga som norm och bidrar därför mer än sitt omtalade ”Patriarkat” till att nedvärdera kvinnors livsval. Jag är benägen att hålla med Shastra där om att det genusvetenskapen borde vara, och är i sin seriösa form, skulle kunna räknas in i andra vetenskaper – men ingen vill förknippas med detta så de skapar egna nya ”vetenskaper” med epitetet genus, då flertalet artiklar annars väl aldrig skulle godkännas av forskningssamfundet. Nu är det genusvetare som granskar de andra genusvetarnas artiklar och det är tryggast för dem så att forska inom alla andra områden men kalla det för genusvetenskap så de kan passera. Denna DN-artikel av Rothstein är av intresse vad gäller svenska genusvetares publikationer, och då är det alltså inom genusvetenskapen: http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet-1.563575

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha ja jag ser det – du med dina genuslistor 🙂 Hur kan du ha sån koll på alla. Och bang, jag visste inte ens den fanns på nätet. Hur kan de ha tid att producera så många texter och arrangera en massa festivaler hela tiden – har de inget jobb att gå till?

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha Bitte Assarmo har skrivit en artikel på Second Opinion som man kan se här ”Vem ska du rösta på i höst – Fredrik eller Ursula?”

  ”Kan vi lita på att Fredrik Federley inte har fler personligheter, som han använder sig av när han vill göra saker som kan anses olämpliga för en riksdagspolitiker? Hur vet vi att han är sig själv ens när han lägger motioner eller röstar för eller emot olika riksdagsförslag? Han kan ju lika gärna vara den väna prinsessan Grace eller Mårten Gås.”

  ”Om det nu är så att våra folkvalda politiker helt sonika kan gå ”in character” och bli någon helt annan person så snart de vill göra olämplig reklam, tjäna lite extra pengar eller liknande – kan vi då lita på en enda av dem? Om Fredrik Federley kan förvandlas till en Ursula när andan faller på skulle ju Maud Olofsson kunna förvandlas till Bill och Reinfeldt till Beatrix Kiddo om de hade lust. Och Mona Sahlin kommer inte ens att behöva be om ursäkt nästa gång hon köper choklad på skattebetalarnas bekostnad – hon kan bara påpeka att det var hennes alter ego dragkungen Hasse Hare som gjorde det och vips är allt i sin ordning.”

  ”En riksdag som med andra ord inte är något annat än en tramsig lekstuga och ett pinsamt skämt. Vad Sverige behöver är ansvarsfulla politiker med moral och integritet. ”

 9. Harry skriver:

  Kära Tanja. Din kurs ” Härskarteknik 7.5 ” fick mig att tänka på min kurs ” Teknikhärskare 7.5 ” som jag skrev ihop på 80-talet, i syfte att intressera unga kvinnor för bilmekanikeryrket, i förhoppning om en 50-procentig andel kvinnliga bilmekaniker, åtminstone på min egen verkstad. Så här i efterskott har jag givetvis analyserat mina motiv i frågan. Kan det vara så att jag haft dolda, av patriarkala strukturer påverkade ” second thoughts ”? Jag kanske inte alls ville ge unga kvinnor chansen att ägna sig åt ett tekniskt yrke. Kanske ville jag bara vara omgiven av unga kvinnor under arbetsdagen? Mot detta talar de besvär jag hade med just unga kvinnor under icke arbetstid, när jag behövde sova.
  Kära Tanja. Nu vet jag varken ut eller in. Du verkar så klok. Ge mig en ledtråd. Jag vill verkligen inte grubbla på detta.
  Harry

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Fattar inte varför alla hamnar i granskningskön! 😦

  Harry, Teknikhärskare 7.5 – jag tror du är synsk och ville varna omvärlden men att varken du eller någon annan var tillräckligt smart för att avläsa dina signaler på rätt sätt! 😉

 11. Josef Boberg skriver:

  ”…Jag vill inte göra bördan tyngre för en utsatt grupp, men kan det vara genusvetarna…”

  ”Genuskontrakt är ett teoretiskt ramverk kring stereotyper, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet genuskontrakt är en så kallad idealtyp som används för att förklara relationsmönster mellan män och kvinnor. Ur detta kontrakt skapas förutsättningar för genusbunden rationalitet, upprepning samt bekräftelse av den ”naturliga” ordningen i samhället. Genuskontraktet innehåller regler för de bägge könens rättigheter, skyldigheter och ansvar.

  Exempel på detta är mannens omhändertagande av kvinnan som i sin tur ska ta hand om barnet. Mannen har i genuskontraktet rollen som försörjare samt beskyddare, medan kvinnans anvarsområde består av barnafödandet och uppförandet. Dessa motsatspar markerar könens skilda positioner och förutsättningar. …” – så det så. 😥

 12. Olle skriver:

  Hej där! Jag blev inte riktigt klar över vad du anser om genusmedicin – är det bra eller dåligt? Det jag uppfattar som genusmedicin är att man faktiskt tänker forska på de biologiska skillnader som till exempel är en följd av våra olika hormonuppsättningar, med mera. Passagen där uppe i texten är litet oklar. Jag tycker ju själv att en sådan genusforskning verkar både vettig och behövlig – till skillnad från det mesta med förledet genus!

 13. Mats skriver:

  Tanja, min uppskattning och beundran för det du skriver och för den tid du lägger ner.

 14. Erik skriver:

  Olle:

  Genus = Socialt inlärda beteenden.

  Genusmedicin = ????? Olika medicin beroende på om de växte upp på landet eller i storstaden, olika medicin beroende på om de lekte med bilar eller dockor, SAY WHAT?

  Genus är per definition inte biologiska skillnader.

 15. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Jag plockar upp lite positiva vibbar från det här inlägget. Får känslan av att översteprästerna i genusreligionen – kanske för första gången i sin karriär – känner att dom börjar få verkliga mothugg som ”tar”, bl.a. från dig, och att de inte är klockrent accepterade rakt av längre. Även om klimatförändringen i så fall är ytterst subtil så här långt. Så nu börjar dom gnälla över att det är jobbigt. Måste helt enkelt gå lite på defensiven för ett ögonblick. Ovant och frustrerande för en härskarklass i gräddfil, det tror jag nog, men det gläder mig att se dom skruva lite på sig.

  Bäst nu att försöka polera upp offerstatusen till dess forna glans.Slagträn. Missförstådda …

  Hursomhelst, att man blir lite ställda när inte exakt allt och alla i det offentliga rummet håller med längre (ex att KDU bryter mot konsensus) stämmer lite med Susanna Hakelius Popovas iakttagelse redan 2005 i den intressanta rapporten du nämnde ovan:

  Mycket tyder på att företrädare för den relativt unga genusvetenskapen är ovana att bli granskade

  Så tråkigt för dem …

 16. Dr. Jonsson skriver:

  Några andra guldcitat som värmer min traditionella och ärkekonservativa forskarsjäl är (från sista sidan i Viljan att flyta medströms – En granskning av svenska genusavhandlingar 2005 av Susanna Hakelius Popova)

  I samma anda har många av doktoranderna släppt idén om att kritiskt undersöka och försöka belägga sina påståenden. Med en vetenskaplig metod som så genomgående innebär att bortse från grundläggande förhållningssätt inom forskningen, tränger sig frågan på: Varför forskar man i så fall? Varför inte skriva skönlitterärt? Varför låna forskningens trovärdighet och samtidigt vända samma trovärdighet ryggen?

  För den som inte drivs av viljan att i traditionell vetenskaplig anda formulera hypoteser och sedan testa dem, innebär det troligen inget problem att överge vad som brukar kallas vetenskapliga metoder. För det omgivande forskarsamhället, och för dem som ska ta emot forskningsresultaten, står dock stora värden på spel när bristande stringens och ideologiserat tankegods ersätter önskan att tänka kritiskt.

  Tack för tipset Tanja. Jag har också laddat ner Eva Westerbergs rapport, men det får bli för en annan dag.

  [min fetstil i citatet]

 17. Info skriver:

  Olle:

  GENUSMEDICIN FINNS REDAN

  HOUPE-PROJEKTET

  studerar t.ex. kvinnliga läkares villkor ur ett genusperspektiv. Varför har kvinnliga läkare mångdubbelt fler sjukskrivningsdagar än manliga och är överlägset ledande i fråga om långtidssjukskrivningar?

  MÅNGA ANDRA STUDIER AV KVINNORS HÄLSA UR ETT GENUSPERSPEKTIV

  ”Regeringens besked att de 90 miljoner som man beslutat satsa på kvinnors hälsa skulle administreras via Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas, föll i god jord hos berörda genusforskare.

  Omkring 140 projektansökningar konkurrerade om anslagspengarna och med facit i hand står det klart att 90-miljonerssatsningen är en framgång för genusperspektivet inom forskningen om kvinnors hälsa, menar Gerd Lindgren, styrelseledamot i Fas och ordförande i en av de grupper som bedömde ansökningarna.

  Åtminstone hälften av de beviljade projekten kan sägas ha ett genusperspektiv. Och det gäller också de rent medicinska projekten, även om de är kliniska i väldigt stor utsträckning. Flera tunga genusforskare har fått medel, säger Lindgren.” (Referat från Genusperspektiv 2/2008.)

  1,6-MILJONERSKLUBBEN

  ”Mannen är norm i den medicinska forskningen och i läkarutbildningen trots att vi vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen.

  Vi vill ändra på det [= biologiska skillnader mellan könen]

  Därför har vi bildat 1,6 och 2,6 miljonerklubben som verkar för hälsa för kvinnor i alla åldrar.”

  http://www.1.6miljonerklubben.com/

 18. […] Genusvetarna – offer och slagträn? […]

 19. Info skriver:

  SNART JÄMSTÄLLT OCH TREVLIGT I LUMPEN

  Nu ska könsmaktordningen inom den svenska försvarsmakten brytas:

  ”En grupp med värnpliktiga tjejer har fått nog av utrustning som klämmer över brösten och ord som hora och fitta, och på onsdag ska de träffa försvarsmaktens högsta chef ÖB. Med sig har de ett brev, som också skickats ut till alla förbandschefer, där de ställer krav på att försvaret ska bli jämställt. – – –

  Sandra Falk och Emelie Elfström är två av 673 tjejer som ryckte in förra året. Dem [= de] gör sin värnplikt på Ledningsregementet i Enköping, och visar de ljusgröna sladdriga kalsongerna som de måste ha på sig.

  – Det är nästan omöjligt att ha en binda med vingar på sig, då måste man dra upp kalsongerna jättehögt, säger Emelie.

  De har hört att det ska finnas trosor att beställa till förbanden nu, men än så länge har de inte sett skymten av dem.

  – Det är en intressant jämförelse att det har tagit 30 år att utveckla ett par trosor i samma material som kalsongerna – alltså flamsäkra. Det tog fyra år att utveckla Jas 39 Gripen.

  – Det ena handlar om att förbättra utrustningen, det andra handlar om att man måste utbilda mer i jämställdhet och genusfrågor, och det tredje handlar om att ta vara på arbetet som pågår inom nätverket Värnpliktiga kvinnor.”

  (KÄLLA: Pernilla Commes, Evelina Attervall, Sveriges radio 2/3.)

  NÄSTA MÅL: Minst 50% tjejer i försvaret. Mera genusperspektiv bakom kanonerna. Män måste förses med bröst, annars blir det inte jämställt på utrustningsområdet.

 20. Matte Matik skriver:

  Tanja: Välskrivet som vanligt. Tack!

  Info: Ang miljonklubbarna fanns följande reportage i gratistidningen Skellefteguiden i veckan: http://www.helgo.net/gavel/diverse/miljklubben.png

  Kanske gammal skåpmat men… en del intressant ang fördelning av pengar och forskning inom vården, med faktiska hänvisningar i Pelles inlägg:
  http://www.pellebilling.se/2010/02/gladjande-fokus-pa-mans-halsa/

  Genusnytt om myten med att kvinnors hjärtsjukvård skulle vara sämre, med tanke på ”Go Red”-kampanjen under Mars månad:
  http://genusnytt.wordpress.com/2009/09/30/myten-om-kvinnors-hjartsjukvard-punkteras-igen/

 21. Matte Matik skriver:

  Har den här sidan varit uppe nånting förresten? FoFF, Forum för Feministiska Föräldrar. Inte helt otippat verkar det till stor del handla om att sätta det manliga till norm och att pojkar och flickor ska byta könsroller (dvs man avskaffar inte könsrollerna, utan inverterar dom). Från lästipsen för barn och ungdomar:

  http://foff.wikispaces.com/Barnochungdomsbocker

  ”*Tormod Haugen, Prinsussan Klura och draken
  Boken handlar om prinsessor som slåss mot drakar och räddar prinsar, som de sen inte vill gifta sig med. (Inte för de allra minsta barnen)

  * Annette Lundborg och Mimmi Tollerup-Grkovic, Malins mamma gifter sig med Lisa

  * Lena Landström, Fyra hönor och en tupp
  Jätterolig bilderbok som handlar om fyra hönor som blir hunsade av en kaxig liten tupp. Men så åker de på kurs och lär sig säga ifrån, och sedan blir det jämställt hemma i hönsgården

  * Solveig Hägerström, Resan till Ulliga bergen, Jättens borg, Staden som ligger vid vattnet
  En serie böcker om mod, att finna sig själv, att leva i fosterfamilj, att ha en mamma men kanske inte som andra mammor, vänskap och riddarprinsessor som räddar prinsar som blivit bortrövade.

  * Stina Wirsén, Vem är arg
  Bra för att det är ”han” som har hjärta på sej och är allmänt snäll, medan ”hon” är den som bråkar.”

  * Per Gustavsson, Så gör prinsessor
  En cool och annorlunda bok om prinsessor. Jättebra är för att visa att prinsessor idag spelar ishockey ,om de vill, samt fäktas med drakar om det skulle behövas.”

 22. AV skriver:

  Dr. Jonsson: Att genusvetarna vill kalla det vetenskap men samtidigt vill förkasta de traditionella vetenskapliga metoderna beror ju på att de traditionella metoderna är så partriarkalt hiarktiska. Rätt-fel, så funkar det, så här är det. Usch så manligt stelt, när man kan se världen mera postmodernistiskt. Alla kan ha rätt till sin sanning…

  Matte Matik: Klockren kommentar om hur feministiska föräldrar inte bryter könsnormer utan upprätthåller sin egen kritiserade könsmaktsordning genom att sätta ”manliga” egenskaper som finare. Tog upp det på Pelle Billings sida.

  Betydligt viktigare att uppfostra till hela människor som både kan tvätta och laga tvättmaskinen, som både kan busa och lyssna. Var man sedan blir lite bättre/sämre på spelar inte så stor roll, bara man inte är helt off på något.

 23. Nike skriver:

  Konstfackelever kommer fram till ”nytt” sanningsbegrepp och presenterar detta för en mycket misstänksam Karolina Ramqvist på Arena-bloggen. Sedan blir det förstås konst av alltihop. Provokativt och nyskapande!

  http://www.tidskriftenarena.se/presentation/karolinaramqvist/2010/02/den-privata-parentesen

 24. Olle skriver:

  Skälet till varför jag ställer frågan är att jag har varit inne på Karolinska Institutets sida om genusmedicin och den verkar inte nödvändigtvis handla om kvinnliga läkares arbetssituation eller huruvida man leker med dockor eller bilar, utom om faktiska skillnader i våra kroppar beroende på till exempel vilka hormoner som dominerar. Jag har inte mycket till övers för den galopperande genusforskningen och konstruerandet av kön till höger och vänster, men jag _är_ intresserad av att fysiska skillnader mellan könen kan studeras så att till exempel medicinering kan anpassas på ett så effektivt sätt som möjligt.

  Traskar man vidare längs länken i inlägget hamnar man på KI:s sida och jag ser inget omedelbart galet just där. Därav min fråga, med tanke på vad Tanja skriver i övrigt.

 25. QED skriver:

  Medicinsk Feministisk Front – genusgruppen på läkarlinjen i Göteborg

  http://www.mffront.se/Medicinsk_feministisk_front/MFFront_-_Medicinsk_Feministisk_Front.html

  rekommenderar ”Skön litteratur”:

  Valerie Solanas SCUM-manifest
  Society for Cutting up Men

  http://www.mffront.se/Medicinsk_feministisk_front/MFFront_-_Bibliotek.html

 26. Info skriver:

  DE NYA BARNBÖCKERNA

  Matte M.:

  Jag har faktiskt för länge sen behandlat flera av de där titlarna i samband med översvallande feministrecensioner av bl.a. böckerna ”Har Loppan snopp?” och ”Värsta prutten, Lolly!”. (Lolly pruttar med armhålan och lever med två pappor.) Ganska nyligen har Pär Ström varit inne på ämnet barnböcker med lyckliga småpojkar i prinsesskjolar. (Jag tror att alla hette Ursula, för resten, men jag minns inte säkert.) En liten sammanfattning av denna nya, litterära genre kunde man läsa i Svenska Dagbladet redan 2007 (Lina Kalmteg 14 maj, senast ändrad 27 september):

  ”NYA TIDER. Böcker med ett tydligt genusperspektiv. Det är hjärtefrågan för två nya svenska förlag. Och de vill inte bara berätta om kaxiga tjejer utan också om killar som får vara ´mjukare´ och bryta mot den traditionella pojkrollen.

  I slutet av april utkom nya Olika förlags första böcker Värsta prutten, Lolly! och Här kommer UppfinnarJohanna! som rymmer både BUSIGA TJEJER, HOMOSEXUELLA FÖRÄLDRAR OCH BARN MED OLIKA URSPRUNG.

  Lovisa Almborg har grundat Olika förlag tillsammans med Marie Tomicic. – – – Alla förlagets manus läses ur ett genusperspektiv. Bland annat tittar man på vilka färger pojkar och flickor har på sig, skillnaden i gränssättning mellan pojkar och flickor och föräldrarnas roller. Dessutom uppmanas författarna att gärna ta med regnbågsfamiljer och adoptivbarn.

  När förlaget presenterade sina böcker på småförlagsmässan Textmässan i Stockholm för ett par veckor sedan fick de, enligt Lovisa Almborg, positiv respons.

  – Många föräldrar tyckte det var skönt att det hade kommit ett förlag där man inte behöver byta ut personerna i sagorna, från han till hon, för att de ska stämma bättre överens med verkligheten.

  Och till bokmässan i Göteborg i september släpper nya Vilda förlag fyra böcker. Bland annat Magic, Cilla och Baby som nog är den FÖRSTA SVENSKA ABC-BOKEN DÄR Q STÅR FÖR QUEER.

  – Vi vill ge ut böcker som verkligen är lästa med genusglasögon, säger journalisten Karin Salmson som står i spetsen för förlaget tillsammans med genuspedagogen Pamela von Sabljar.

  Förlagen ligger rätt i tiden.

  – Det händer allt oftare att föräldrar frågar efter böcker med genusperspektiv eller ”med starka tjejer”. Man har blivit mer medveten än tidigare, säger Ingrid Källström, bibliotekarie på Rum för barn i Kulturhuset i Stockholm.

  Även på de etablerade förlagen kommer böcker som ifrågasätter vad som är normalt. Per Gustavssons prinsessböcker, som visar att prinsessor inte bara kan vara väna och söta utan också kan tacklas hårt när de spelar hockey, är ett exempel.

  På de två nya förlagen vill man även satsa på lite ”mjukare” pojkar. Hittills har fokus i jakten på att göra mer genusmedvetna böcker inte sällan legat på att det är tjejerna som ska ta mer plats. Killarna har fått fortsätta att vara äventyrliga och inte så känslosamma. – – –

  I höst utkommer dessutom Pija Lindebaums Kenta och barbisarna om Kenta som vill leka med sin Barbie med flickorna i dockvrån.

  –När jag började skriva tänkte jag: Ska aldrig någon berätta om de här små killarna i kjol? Det är ingen som talar för dem, säger Pija Lindenbaum. – – –

  Genus. Genus. Och åter genus. – – -”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  FYRA HÖNOR OCH EN TUPP – DJURBOK FÖR BARN

  ”På en hönsgård bor fyra hönor och en liten tupp. Tuppen bryr sig inte alls om hönorna, han är helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna tycker att tuppens matplats är så stor och deras matplatser så små. – – – Läs om upproret i hönsgården – en komisk fullträff med text av Lena Landström och bilder av Olof Landström.”

  ”I hönsgården bor fyra hönor och en tupp. Tuppen är orättvis mot hönorna. Till slut får hönorna nog och åker på en kurs där de lär sig att säga ifrån.”

  Anm.: KVALIFICERAT LÖGNSNACK: Att höns i hönsgårdar skulle ha särskilda matplatser och därtill personliga sådana.

 27. Dr. Jonsson skriver:

  Hej Olle

  Jag tycker som du att det självklart är intressant att studera biologiska/medicinska skillnader mellan könen. Sådana studier har nog alltid ansetts intressanta av läkarvetenskapen. Problemet som jag uppfattar att Tanja adresserar är att den typen av medicinsk forskning snarast reflexmässigt verkar ha avfärdats av genusvetare eftersom resultaten ibland påvisar att det finns faktiska skillnader mella män och kvinnor och detta strider mot genusvetenskapens första huvudsats att kön endast är en social konstruktion.

  Därmed har sannolikt en massa värdefulla medicinska forskningsresultat och ambitioner förpassats till det offentliga rummets skamvrå.

  Nu kallar man det för ”genusmedicin”, och då blir det genast rumsrent och framåtsträvande igen + att genusvetare förmodligen kommer att kunna göra anspråk på en god del av anslagen enligt följande enkla resonemang: Förledet (genus) är ju detsamma. De kallar sig ju forskare, och de sitter på institutioner på landets mest anrika lärosäten. Ska det nu forskas på genusmedicin kan det väl inte bli alltför fel om dessa är med i loopen? Jag skulle bli mycket förvånad om anslagsbeviljande byråkrater kommer att göra en mycket djupare analys än så av vad en genusvetare skulle kunna tillföra för nytta i genusmedicinsk forskning.

  Så istället för att bedriva meningsfull forskning på de medicinska skillnaderna mellan män och kvinnor – vilket låter som en utmärkt idé – tror jag att risken är stor att det öppnar upp för ytterligare finansieringsmöjligheter för en redan överskattad ”genusvetenskap”. Tanken på detta stör i vart fall min forskarsjäl, så det kanske är ungefär samma tanke som retar Tanja.

  Med tanke på hur gott ordet ”tvärvetenskapligt” verkar smaka i munnen på dem som delar ut forskningsanslag så är risken att genusvetare kommer att besudla de genusmedicinska projekten nog väldigt nära 100%. Möjligen kan man hoppas på att de får en mindre roll i projekten, men det är en klen tröst för den som värdesätter sunda vetenskapliga principer.

  Att involvera genusvetare i såna här projekt är i min mening ungefär som att blanda in ett kryddmått hundbajs i en bulldeg – även om 99.9% av ingredienserna är av toppkvalitet så blir man ändå skeptisk mot hela baket, så att säga.

 28. Info skriver:

  LYCKAD STATLIG FÖRSKOLEDRESSYR AV ANDRAS BARN

  http://www.jamombud.se/jamsides/tidigarenummer/modigaprinsesso.asp

 29. AV skriver:

  Tänk vilket gubbslem man är som läst så förlegade och stereotypa sagor som E Beskow, HC Andersen och Bröderna Grim för mina barn. De kommer växa upp till hustrumisshandlare resp. totalförtryckt sexslav/marktjänst.

  Men om man då både läser dem och genusböckerna blir det dottern som spöar upp sin fru och grabben som går hemma och sköter marktjänsten åt sin genusforskande sambo-människa (kön/genus okänt). Va bra! Då är det ju ”jämställt”.

  Eller inte…

 30. Bengt S skriver:

  Info kl 4:38 e m
  Det är ej tillåtet med tackling i damhockey.

 31. Matte Matik skriver:

  Info: Jag minns fortfarande din recension av böckerna från Sagolikt förlag AB. Jag tvivlar också starkt på att folk efterfrågar de här böckerna så mycket som författare och förlagen påstår.

  Visst, jag tycker att barn bör få veta att det finns de som t.ex. föredrar sitt eget kön och att det inte är något fel med det. Det jag hakar upp mig på är att man allt som oftast pratar om att ”krossa heteronormen”. Om 90% av oss trots allt är hetero känns det i mitt tycke märkligt och rent odemokratiskt om vi ska göra något annat till norm, vilket verkar vara önskan. Vad ska vi ha istället, mononormativitet? Från FoFF: Förskolan/skolans är för alla, därför är det viktigt att den förmedlar en icke heteronormativ bild av sexualitet..

  Att tillhöra de 10 andra procenten är per definition avvikande, tyvärr, det är ingenting det går att göra något åt. Det är samma sak med vänsterhänta – det är norm att vara högerhänt. Acceptera faktum, sluta tvinga oss andra att ändra på vår sexualitet. Att påstå att sexualitet är en social konstruktion, att jag som hetero lika gärna skulle kunna vara homo eller något annat, är lika illa som de som påstår att homosexualitet är en sjukdom som man kan bota.

  Sen kan man naturligtvis göra så att man i samhället ser till att det t.ex. finns verktyg anpassade för vänsterhänta men att komma och bli kränkt om någon tar en för högerhänt är löjligt och orealistiskt. Att den andra parten generaliserar och utgår från det som är vanligast förekommande bör väl sägas höra till ”sunt förnuft”?

  Vänsterhänta ”diskrimineras” också. Ta t.ex. gitarrer, en gitarr för vänsterhänta kostar mycket mer än en för högerhänta. Att avvika från normen har sitt pris vare sig man väljer att göra det eller inte. Lösningen är inte att de högerhänta ska lära sig skriva med vänster hand.

 32. Olle skriver:

  Dr Jonsson, tack för klargörandet! Nu är jag med! Det jag såg var ju just bara den rent medicinska forskningen, som jag inte har några problem med, tvärtom, det jag missade var infallspunkten för den genushysteriska kopplingen. 🙂

 33. jag skriver:

  Egentligen borde jag nog fakturera staten tre komma sex miljoner för den här briljanta idén, men det blir så krångligt så, whatever. Här kommer ett ”nytänkande” genusförslag till rubrik på någon genusrapport eller genusavhandling:

  Att göra KÖN i matKÖN, en ståndaktig jämförelse – är benämningen biljardKÖN slumpen, eller patriarkatets list?

 34. QED skriver:

  Genusvinklad forsking vid Uppsala universitet 2003

  Klicka för att komma åt genusfort.pdf

  Fältarbete i studentkorridor …

  ”Maria Zackariasson disputerade i oktober 2001 vid Etnologiska avdelningen,
  Uppsala universitet med avhandlingen Maktkamper och korridorfester. En etnologisk studie av kulturella processer och gruppinteraktion i två studentkorridorer. Avhandlingen bygger på ett fältarbete i två studentkorridorer i Uppsala. Händelser och relationer i grupperna analyseras utifrån teman som ungdom, gemenskap, utanförskap och relationen mellan individ och kollektiv. Makt och kön är två andra grundläggande analysredskap. I avhandlingen
  utvecklar Zackariasson ett delvis nytt maktbegrepp som är användbart även i små, intima miljöer och som fokuserar hur makt uppstår i den praktiska interaktionen mellan människor. Maktbegreppet är knutet till ett könsanalytiskt perspektiv, till exempel vad gäller förhållandet mellan könsmakt och positionsmakt. Relationerna i grupperna analyseras också med
  utgångspunkt i den heterosexuella matrisens inflytande.”

  Klicka för att komma åt genusfort.pdf

  Läsning av veckotidning …

  ”Romanska institutionen
  Namn: Johansson, Conrad
  Befattning: Doktorand
  Forskning: Jag studerar några faktorer som determinerar konkurrensen mellan termer, och då speciellt mellan anglicismer och föreslagna franska termer. Genusperspektivet kommer att vara ett av flera perspektiv som jag använder i min avhandling. Jag kommer då att jämföra skillnader i ordval mellan kvinnliga och manliga journalister i en fransk veckotidning.”

  Genus och stenteknologi …

  ”Namn: Willemark, Kajsa
  Befattning: Doktorand
  Forskning: “Ur betraktarens öga – ett genusperspektiv på norrländsk bronsålder“.
  Ett försök att formulera en feministiskt baserad strategi för att granska samtida arkeologiska kunskapsanspråk presenteras. Samma strategi prövas i konsekvensanalyser av alternativa förhistoriska tolkningar med ett fokuserat genusperspektiv. Till ett teoretiskt resonemang kopplas ett arkeologiskt material, främst bestående av bifacialt bearbetade kvartsitspetsar från
  Norrland. De omsorgsfullt bearbetade kvartsitspetsarna har tillskrivits en mångfald av betydelser och tolkningar för norrländsk bronsålder: som en av de viktigaste kronologiska markörerna, en stor teknologisk innovation, den enda indikationen på kraftigt expanderande jakt, en symbol för etnisk tillhörighet och social organisation. Dessutom tolkas ofta spetsar som en statisk och oproblematiserad genus- eller könsmarkör. Jag vill föra en diskussion om
  genus- respektive könsbegreppet kopplat till dessa kvartsitspetsar, och i detta sammanhang betrakta stenteknologi som en form av social kommunikation. Relevant för diskussionen är uppfattningen om den materiella kulturen som meningsbärande i genusprocesser, och/eller materiell kultur som ett av de aktiva element som konstituerar genus i en given förhistorisk
  kontext.”

 35. Nordbo skriver:

  Angående det här foff citatet: ”Förskolan/skolans är för alla, därför är det viktigt att den förmedlar en icke heteronormativ bild av sexualitet..”

  jag har två kommentarer:

  1) Vad pratar de om? Om inte föräldrarna består av en man och en kvinna så blir det inga barn och då finns det förstås heller inga föräldrar.

  2) Jag vill absolut inte att mina barn ska indoktrineras i förskolan med de senaste normlöshetstrenderna från vår dekadenta ”elit”.

 36. Matte Matik skriver:

  Det finns fler intressanta böcker på FoFF:
  ”Flickans lilla handlar om tre flickor som samlar namn på flickors könsorgan, står upp och kissar och säger ”utta pillutta du har ingen mutta” till pojkar som retas och säger att de inte har snopp…

  Nu är jag intresserad av att höra med er andra här – har ni i er uppväxt någonsin varit med om att pojkar retat flickor för att de inte har en snopp? Jag och min fru är helt förbluffade inför detta, enligt vår erfarenhet, icke-problem. Om man nu tycker att pojkar inte ska retas med flickor för att de inte har snopp – ska man då uppmuntra flickor till att ha samma beteende? Snacka om låg nivå! Och de står och kissar – wow alltså! Man börjar nästan tro att författarinnan (det måste väl vara en hon/hen?) är missnöjd över sin egen utrustning. Man kan ha överseende med att barn gör dumheter och retas – men vad är det för vuxna människor som skriver böcker som denna? Tragiskt!

 37. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik,

  har ni i er uppväxt någonsin varit med om att pojkar retat flickor för att de inte har en snopp?

  Jag har absolut aldrig hört talats om det, vare sig under min uppväxt eller nu som förälder. Håller även f.ö. till 100% med din och din frus analys enl. din kommentar ovan. Det är patetiskt.

  Det verkar precis som att de allra mest hängivna och fixerade beundrarna av mannens kroppliga och själsliga egenskaper finns bland de mest radikala genusfrälsta kvinnorna. Och det största föraktet för allt vad kvinnor traditionellt är och gör. Inklusive sig själva kan man få intrycket av.

  Logiken, ur ett könsmaktsperpektiv(*) är kanske nåt i stil med: Majoriteten av alla som har det hett eftertraktade styrelseposterna (som ju är den symbolfråga som hela könskampen verkar handla om) kan stå upp när de kissar. Om vi då kan lära flickor redan i dagisåldern att stå upp när de kissar så kommer det säkert att gå bättre för dem när de tävlar om styrelseposter senare i livet. Daaah!

  (*) Strikt sett är förstås logik och könsmaktsperspektiv ”mutually exclusive” som ni förstås vet, men här i brist på bättre formulering.

 38. Dr. Jonsson skriver:

  … men innan man kanske får för sig att införa ståkissning för flickor som ett obligatorium i nästa läroplan för förskolan så kanske man borde intervjua några av storbolagens kvinnliga vd/styrelseledamöter och fråga hur avgörande de tycker det har varit för deras karriär att kunna stå och kissa. 🙂

  Matte, skulle du förresten vara intresserad av att vara med på en VR-ansökan på 1-2MSEK för att göra den studien? 😉

 39. Nordbo skriver:

  Haha, det låter som att Freud trots allt hade rätt: det är penisavund!

  Nej, jag har inget minne av att vi retades för sånt när jag var liten och jag har aldrig sett barn göra det senare heller. Det låter verkligen som att den boken håller en låg nivå.

 40. Dr. Jonsson skriver:

  Nordbo

  Ja, all förskeloverksamhet är ju till 100% beroende av den heterosexualitet som envetet klamrar sig fast i samhället trots alla skattefinansierade aktiviteter för att bryta inflytandet av denna hemska norm.

  I alla fall till dags dato är det väl förmodligen så att praktiskt taget varje unge på varje dagis i hela landet är resultatet av någon form av heterosexuell process – om än ibland som motvillig nödlösning då ju naturen fortfarande väntar på att bli HBT-certifierad. 🙂 Mot den bakgrunden är det rätt svårt att se kränkningen i att ha heterosexualitet som norm.

  Då även grundskolan, gymnasieskolan och universiteten är lika beroende av ett ständigt inflöde av barnkullar kan det ju verka lite märkligt att det är just i förskolan, skolan och universitetsvärlden man är så entusiastiska över att krossa heteronormen.

  Barnomsorg och skola är visst en av de tyngsta budgetposterna i varje kommun. Kan det möjligen vara så krasst och enkelt som att samhällsapparaten sponsrar marknadsföringen av mer reproduktionsnegativa sexualnormer enbart i syfte att dra ned på samhällets kostnader? 🙂

  Kostnaden för ett tiotal genusinstitutioner med tio ”forskare” i vardera är säkert försumbar mot kostnaden för alla dagis landet runt. Så avkastningen för samhällsapparaten på heteronormkrossande åtgärder måste vara enorm.

  Givet att dom lyckas, förstås ….

 41. Dr. Jonsson skriver:

  QED,

  Snygg lista på verkligt viktiga projekt. Kul att vi fick vara medfinansiärer till nåt så meningsfullt.

 42. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ”Nu är jag intresserad av att höra med er andra här – har ni i er uppväxt någonsin varit med om att pojkar retat flickor för att de inte har en snopp?”

  Nej *suck* där har du minst sagt något som inte inträffade i verkligheten.

  ”Jag och min fru är helt förbluffade inför detta, enligt vår erfarenhet, icke-problem.”

  Det är inget att förbluffas över, feminister utgår regelbundet från egenfantiserade tolkningar över hur de tror killar beter sig. Det här med empiri är inget de tycker är viktigt de är helt övertygade om att deras förförståelse räcker. Dvs deras egna fördomar ser de som sanning.

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ”genuskontrakt” -det var nytt för mig. Tack!

  Olle, givetvis är det bra att studera sjukdomar ur ett genusperspektiv – dvs hur olika symptom och sjukdomsbild liksom behandling kan se ut för män resp kvinnor. Och detta kan och bör läkare göra, men då det nästan varit tabu att påtala biologiska skillnader mellan könen så har det inte direkt uppmuntrats att studera eller öppet tala sådant – förrän nu, då genusvetarna hittat på det nya området ”genusmedicin”. Väldigt få genusvetare har väl en läkarexamen så jag antar att detta kommer att ske som ett samarbete mellan KI och Centrum för Genusvetenska (se wiki) – varför kunde inte läkarna själva studera detta? Blir det bara legitimt att studera biologiska skillnader när genusvetare är inblandade och kan diktera och övervaka? Däri ligger min kritik. Att olikheter mellan kvinnors och mäns sjukdomar studeras ur ett medicinskt perspektiv är jätteviktigt.

 44. Matte Matik skriver:

  Dr. Jonsson: Klart jag är med på den studien! Jag börjar misstänka att författarna bakom boken kommit på att det är i den exklusiva mansklubben i pissoaren alla viktiga beslut tas, t.ex. om vem som ska ha styrelsepost. Den som har störst penis bestämmer alt får posten.

  Erik: Jag tror dig!

  Lite mer ur foff-samlingen, ur ”checklistor för jämställdhet”:
  ”- Be pedagogerna att kalla alla barns kön vid namn – förslagsvis snippa – så att inte barnen tror att de saknar något om de inte har snopp” [va?? har alla barn snippa?]
  – Byt ut/skriv om era barnböcker så att huvudpersonerna också är tjejer. Gärna fler tjejer än killar för att kompensera för all påverkan i samhället. Byt även från tjej till kille så att killar som är blyga, rädda, kärleksfulla och pyssliga också dycker upp i böckerna.”

  ”År 2006 skrevs snippa med i svenska akademins ordlista, men fortfarande får många flickor höra att: ”flickor har ingen snopp””

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Mats, tack, det betyder mycket! 🙂

  Erik, bra poäng där ang genusmedicinen. Genusvetarna idiotförklarar läkarkåren. Olika medicin blir det inte men kanske de vill bevisa att kvinnor är mer drabbade av vissa sjukdomar till följd av könsmaktsordningen. För olika uppväxtvillkor som landet eller storstaden där luften är ren resp smutsig och där livet är lugnt resp stressigt och hur detta kan påverka sjukdomsförlopp och uppkomst av sjukdomar – det där känner läkarkåren liksom redan till…

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, så du har redan läst ”Viljan att flyta medströms”. Jag ska göra det i veckan, inte hunnit än, skulle ju till Skåne och spela in radioprogrammet och nu har dottern halsont och feber, men jag ska göra vad jag kan för att hinna med allt! Tack för dessa citat tills vidare! 🙂

 47. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ””Gärna fler tjejer än killar för att kompensera för all påverkan i samhället.””

  Faktiska verkligheten = Påverkan från samhället (dåligt)
  Avsiktligt Förljugna sagor = Ej påverkan från samhället (bra)??

  Vi kan ha likadant på geografilektionerna eller hur? Avsiktligt falsk karta med påhittade ortsnamn = bra
  Korrekt karta med de riktiga ortsnammen = dåligt

  ”så att inte barnen tror att de saknar något”

  Rättning! Det är inte barnen som tror barnen saknar nåt, det är galna egocentriska politiska aktivister som vill leka gud som tror barnen tror de saknar nåt.

  ”Byt även från tjej till kille så att killar som är blyga, rädda, kärleksfulla och pyssliga också dycker upp i böckerna.”

  Fast de knappt finns i verkligheten för att de inte kan finnas i verkligheten för tjejer gillar dem inte och då blir det ingen nästa generation med den egenskapen heller.

  ”År 2006 skrevs snippa med i svenska akademins ordlista, men fortfarande får många flickor höra att: ”flickor har ingen snopp”

  Sådant tur att de tack vare foff nu får höra det dubbelt så mycket. Jag har aldrig hört nån säga det så mycket som Foff och det tror inte de flesta tjejer har heller.

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Åtminstone hälften av de beviljade projekten kan sägas ha ett genusperspektiv. Och det gäller också de rent medicinska projekten, även om de är kliniska i väldigt stor utsträckning. Flera tunga genusforskare har fått medel, säger Lindgren.” (Referat från Genusperspektiv 2/2008.)”

  ”Flera tunga genusforskare” 🙂 Med en examen i medicin då också eller?

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, väldigt vad du är insatt 🙂 ”FoFF, Forum för Feministiska Föräldrar.” Kände inte till det. Säkert ett forum där Info hade kunnat hämta massor av info och inspiration! 😉 Jo det där böckerna brukar handla om att byta en stereotyp mot den motsatta, med det manliga som norm precis som du säger.

 50. Matte Matik skriver:

  Erik: ”Sådant tur att de tack vare foff nu får höra det dubbelt så mycket. Jag har aldrig hört nån säga det så mycket som Foff och det tror inte de flesta tjejer har heller.”

  Och om nu flickor får höra att de inte har en snopp kan man kan ju också fråga sig om flickor istället vill höra att de haren? 🙂

  Tanja: Jag har bara råkat springa vidare från nån länk på nån sida nån postat, och nu när man har ”genusglasögonen” på sig för jämnan kan man inte låta bli. Det finns mer kul på stället, länkar vidare till ett par genuspedagogers hemsidor där det finns en del ”kul” material, samt en uppsjö av uppsatser inom temat (inte otippat ett gäng från Södertörns högskola). T.ex:

  ”Alla ska behandlas lika…” Jämställdhetsarbete på förskola med uppdelning i flickor och pojkar som verktyg eller reproducering av stereotyper. B-uppsats i Genusvetenskap, Södertörns högskola.
  Den här studien tar upp jämställdhetsarbete på förskola utifrån en mer queerteoretiskt ansats, för att synliggöra flera interagerande maktordningar runt kön som exempelvis heteronormativitet.
  ”Störa[s] i offentlighetens rum” Barnperspektiv i kvalitativ intervjustudie om intersektionell vuxenrelaterad makt

  Snipp- och snoppsnack. En studie av feministiska föräldrars tal med barn om kropp och sexualitet, c-uppsats.
  Resultaten visar att de föräldrar som deltog i studien använde sig av flera strategier för att ge barnen bra relationer till sina kroppar. Föräldrarna hade överlag en avspänd inställning till barnens sexualitet. De försökte motverka omvärldens heteronormativitet, talade öppet med barnen och benämnde alla kroppsdelar.

 51. […] Genusvetarna – offer och slagträn? (forts Uppsalas genusmärkning, andra halvan av inlägget) […]

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Olle, Jag har varit inne på Karolinska Institutets sida om genusmedicin och den verkar inte nödvändigtvis handla om kvinnliga läkares arbetssituation eller huruvida man leker med dockor eller bilar, utom om faktiska skillnader i våra kroppar beroende på till exempel vilka hormoner som dominerar.”

  Som sagt, det handlar om medicinska skillander och är viktigt att studera, men jag undrar därför vad genus (socialt konstruerat kön) och genusvetarna (utan medicinsk utbildning) har med detta att göra. Att läkare/medicinare studerar skillnader i sjukdomar och symptom mellan kvinnor och män är jätteviktigt – instämmer.

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, otroligt att Medicinsk Feministisk Front rekommenderar SCUM-manifestet.

 54. Dr. Jonsson skriver:

  otroligt att Medicinsk Feministisk Front rekommenderar SCUM-manifestet.

  Ja, det ger ju ett helt annat allvar åt det hela när såna som har som yrke att hantera skalpell rekommenderar litteratur som åtminstone på omslaget har frasen ”cutting up men”, eller hur?

  Vid behov av operation måste man kanske framöver begära en genuspolitisk deklaration av kirurgen så man är säker att den den utförs av en som inte har det ideologiska idealet att sprätta upp män.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Problemet som jag uppfattar att Tanja adresserar är att den typen av medicinsk forskning snarast reflexmässigt verkar ha avfärdats av genusvetare eftersom resultaten ibland påvisar att det finns faktiska skillnader mella män och kvinnor och detta strider mot genusvetenskapens första huvudsats att kön endast är en social konstruktion. Därmed har sannolikt en massa värdefulla medicinska forskningsresultat och ambitioner förpassats till det offentliga rummets skamvrå.Nu kallar man det för ”genusmedicin”, och då blir det genast rumsrent och framåtsträvande igen + att genusvetare förmodligen kommer att kunna göra anspråk på en god del av anslagen enligt följande enkla resonemang: Förledet (genus) är ju detsamma. De kallar sig ju forskare, och de sitter på institutioner på landets mest anrika lärosäten. Ska det nu forskas på genusmedicin kan det väl inte bli alltför fel om dessa är med i loopen? ”

  Det är helt korrekt uppfattat ang mina invändningar! Tack för det offentliga klargörandet 🙂

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, precis min uppfattning också (din kommentar 2 mars 7:45), väl sammanfattat! 🙂

  jag,
  ”Egentligen borde jag nog fakturera staten tre komma sex miljoner för den här briljanta idén” ang kön i matkön – gör du det 🙂 Känner du till att det finns en SOU som heter ”Kön i kön” ang genusperspektiv på transportsektorn? Se här – tre inlägg, börja med del 1 längst ner: https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/transportgenus/

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ha ha ”Maktkamper och korridorfester.” 🙂 tack för denna pdf med all forskning med genusperspektiv!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ang boken Flickans lilla och att stå upp och kissa. Sett detta? Fittbyxan: http://sydsvenskan.se/malmo/article261342/Har-far-kvinnor-lara-sig-att-sta-upp-och-kissa.html

 59. Matte Matik skriver:

  Fittbyxor? Som ser ut som nåt man har i charken på Ica? Wow, här verkar vi tala om sjumilakliv för kvinnans frigörelse! Själv undrar jag varför de inte kan tänka sig att använda kjol istället för att klaga över att vanliga byxor är ”kukbyxor”.

 60. Josef Boberg skriver:

  Apropå ”Fittbyxor?” – så har jag nyligen tänkt till lite om nödvändigheten av sådana påhäng HÄR. 😳

 61. Anki skriver:

  Vombat förlag har en queerfeministisk inriktning. Har gett ut några fina barnböcker, bl.a. bilderböckerna Tyranno och Maskerad som vi har på vår förskola.

 62. […] utgår ifrån en maktkamp mellan könen? Man har som bekant i det senaste numret av Genusperspektiv reagerat på genusvetarnas utsatthet bla som en reaktion på KDU:s utspel för ett tag sedan. Tanja citerade ur vår rapport – var är […]

 63. […] eventuellt ska skrotas. Av ett 12-sidigt dokument som kom den 11 februari ärendet (Se inlägget Genusvetarna- offer och slagträn?) framgår nu att det man egentligen (?) avsett med genusmärkning var ”något i stil med […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: