Filosofiska Rummet imorgon söndag kl 17

 

Filosofiska Rummet om genuscertifieringen

Filosofiska Rummet om genuscertifieringen. Från vänster: Göran Bexell, Tanja Bergkvist, Tomas Brage, Svante Nordin

 

Imorgon söndag 7/3 kommer jag att medverka i Filosofiska Rummet (P1) ”Genus-perspektivet och forskningens frihet” (eller mp3-filen HÄR) där jag, professor Svante Nordin, professor Tomas Brage och professor Göran Bexell diskuterar genuscertifieringen inom akademin. Svante Nordin är professor i idé- och lärdomshistoria och liksom jag kritisk mot idén att genuscertifiera universitetskurser, universitetsprogram, forskare, institutioner och hela lärosäten. Tomas Brage är professor i fysik och ansvarig för det pilotprojekt för genuscertifiering som dragits igång vid Fysicum i Lund (de andra två pilotprojekten pågår på Institutionen för Energivetenskaper och Trafikflyghögskolan). Göran Bexell är professor i etik och var rektor för Lunds Universitet 2003-2008, dvs under den tid då universitetet tillsatte den projektgrupp för genuscertifiering som leddes av genusprofessor Tiina Rosenberg (det känns som om alla är professorer utom jag :-)) och som sedermera utmynnade i följande tvivelaktiga dokument: Slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering:

Några citat från denna slutrapport som utgör grund inte bara för genuscertifieringen vid Lunds Universitet utan som även varit inspiration för den planerade genusmärkningen vid Uppsala Universitet. Som bekant, se länkar nedan, så hade man i Uppsalaförslaget hämtat kriterierna rakt av från denna slutrapport från Lunds Universitet, men man valde dock att kalla det för ”genusmärkning” för att ”undvika mindra lämpliga associationer” (utan att gå in på vilka), och som bekant har man nu även valt att skippa ”det belastade begreppet genusmärkning” som av någon anledning blev belastat under remissprocessen. Det gäller att hitta på nya namn för samma ovälkomna förslag – denna föredömliga uppfinningsrikedom från genusfanatikernas håll ska en gång för alla visa Sveriges akademiker och det allsmäktiga Patriarkatet var skåpet ska stå – nämligen till vänster om extremvänstern där genusvansinnet vanligen håller till. Genom att märka, certifiera, stämpla och därefter ranka alla forskare och institutioner utifrån genusmedvetenhet ska man bygga upp Sverige som kunskapsnation och konkurrera ut omvärlden en gång för alla – Sverige kommer med hjälp av Centrum för Genusvetenskap att resa sig ur de förlegade strukturernas aska och börja producera forskning i Nobelprisklass så snart landets akademiker bara lär sig att anlägga ett genusperspektiv på sin forskning, sig själva, sina kollegor och sina studenter. Genusmaffian som gjort karriär på att kartlägga maktstrukturer är i full färd med att bygga upp egna.

 

Sexistiska naturlagar?

Sexistiska naturlagar?

 

Genus är lösningen på allt – alltifrån dåliga skolresultat till avancerad forskning inom alltifrån medicin till kvantfysik – genom att anlägga ett genusperspektiv på den patriarkala partikelacceleratorn i CERN kommer den efterlängtade Higgsbosonen att dyka upp när den inte längre behöver gömma sig undan de samverkande maktordningar som kraftfält och partiklar hittills underkastats inom partikelfysiken. Genuskompetensen kommer att släta ut all hieraki och alla förtryckande strukturer som skapades under den inflationistiska fasen kort efter Big Bang då Universum utvidgades exponentiellt som ett resultat av mäns fixering vid höga hastigheter, vilket Luce Irigaray som bekant visade redan 1987:

”I Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einstein’s välkända formel E = mc2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.”

 

Genuspilot på krigsstigen?

Genuspilot på krigsstigen?

 

Med tillräckligt mycket genusmedvetenhet kan man med hjälp av en spektralanalys av allt vansinne som strålar ut från Centrum för Genusvetenskap bygga en rymdfarkost som färdas bakåt i tiden utan att färdas med den patriarkala ljushastigheten och under denna resa strukturera om hela Universum med en feministisk postmodernistisk analys som har sin grund i det kvantmekaniska faktum att observatören skapar verkligheten i observationsögonblicket. Det är av denna anledning svenska staten utbildat alla våra genuspiloter, förändringspiloter, jämställdhetspiloter, jämställdhetsutvecklare, genusutvecklare, genusstrateger, jämställdhetsstrateger, genuscoacher, jämställdhetscaocher, jämställdhetsdirektörer, genuskonsulter,  jämställdhetskonsulter, genusambassadörer, jämställdhetsambassadörer och jämställdhetsinspektörer (googla själva för att övertyga er om att dessa yrkestitlar finns). För att komma till saken – några citat från slutrapporten från projektgruppen för genuscertifiering som tas upp i programmet:

”I Jämställdhetspolicy för Lunds universitet 2006-2010 anges att relevanta genusperspektiv och en könsmedveten pedagogik ska vara ett naturligt inslag i all utbildning. Med genusperspektiv avses i policyn det konkreta innehållet i utbildningen och med könsmedveten pedagogik formerna för undervisningen.”

”Genusperspektiv har under 2000-talet varit ett prioriterat insatsområde vid Lunds universitet, men genomslagskraften har inte varit tillräckligt stor. Projektgruppen har i denna rapport försökt, i enlighet med rektors [Göran Bexell] beslut, att på ett explorativt sätt utreda och belysa möjligheterna till en genuscertifiering vid Lunds universitet.”

”Med denna rapport [2008-03-31] avslutar projektgruppen sitt arbete och överlämnar förslaget till Rektor [Göran Bexell] för vidarebefordran till områdena. I projektgruppens namn tackar undertecknad [Tiina Rosenberg] Rektor för initiativet och för förtroendet att vi fått möjligheten att arbeta med ett förslag till genuscertifiering. Det har varit en lärorik process för oss alla.”

 

Genus är ett begrepp inom algebraisk topologi. Trippeltorusen har genus 3.

Genus är ett begrepp inom algebraisk topologi. Trippel-torusen har tex genus 3.

 

”Genus är ett mångfacetterat begrepp. Genusperspektiv och teorier om genus erbjuder sätt att se, analysera och förklara sociala och kulturella fenomen som har med kön att göra (jfr SOU 2006:42). Projektgruppen har valt att i första hand fokusera på genus, men är öppen för en intersektionell förståelse av genusbegreppet. Intersektionalitet innebär att ta hänsyn till fler faktorer än kön, såsom etnicitet, klass, sexuell läggning, ålder, funktion, religion och andra samverkande, och varandra förstärkande, maktordningar.”

”I ljuset av detta föreslår projektgruppen för genuscertifiering det vi kallar en utvidgad självdeklaration som certifieringsmodell. Att institutioner själva redovisar sina framsteg är praktiskt för universitetet och har en pedagogisk poäng…  Samtidigt bör någon form av tredjepart finnas som kontrollenhet för att ge trovärdighet åt och stöd i arbetet med genuscertifiering på institutionsnivå. Projektgruppen har valt att föreslå en certifieringsmodell specifikt gällande undervisningen och har därmed inte utformat kriterier som omfattar hela universitetets verksamhet.” (Fanns det en sådan tanke?!)

”Projektgruppen menar vidare att det är viktigt att på olika sätt motivera institutioner för genomförandet av genuscertifiering. Detta bör ske med hjälp av ekonomiska incitament. En annan metod är någon form av offentligt rankningssystem där institutioners förbättringar och konkreta satsningar på genusperspektiv i undervisningen och genusmedveten undervisning synliggörs.”

”I denna rapport presenteras kriterierna i form av frågor, med karaktär av en checklista… Med tanke på skillnaderna mellan olika områden är det projektgruppens mening att kriterierna i viss mån kan modifieras och anpassas till den egna verksamheten, dock utan att enskilda institutioner uppställer helt egna alternativa kriterier. En enhetlighet i användningen av genuscertifieringskriterier är att rekommendera för att undvika godtycke och möjliggöra jämförelser.”

Några av kriterierna (återfinnes på sid 6-8):

* Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus?

* Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och har detta synliggjorts för studenterna?

* Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?

*När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då i undervisningen?

* Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och genusmedveten undervisning?

* Har lärare kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde?

*Genomsyrar genusperspektiv undervisningen?

* Problematiseras etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på genus?

* Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett genusperspektiv? (Vem läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisningssituationer.)

* Används kompetensen som finns på Centrum för genusvetenskap?

 

Självdeklaration för genusmedvetenshet

Självdeklaration för obligatorisk genusmedvetenhet

 

Se gärna även denna enkät som nu används i pilotprojekten där föreläsarna tydligen kontinuerligt ska granska sitt genusmedvetenade ur ett radikalfeministiskt potskolonialt perspektiv innan de  sätter foten i ett klassrum eller tilltalar en student eller kollega, allt under överinseende av genusmaffian och dess hantlangare, om de vill ha sin genuscertifieringsstämpel. Se även denna debattartikel av socialantropolog Steven Sampson från 2008 kort efter att slutrapporten för genuscertifiering kom: ”Förmynderi i Lund” samt svar på denna debattartikel ”Förmynderiet långt borta” undertecknat Göran Bexell, Tiina Rosenberg, Eva Frisendahl och  Ann Numhauser-Henning.

Relaterat:

Vad sysslar Vetenskapsrådet med? (Genustrumpeten)

Genuscertifieringen vid Lunds Universitet

Ett skräckexempel på genusväldet

En ekologisk genusfråga

Rothsteins genusbrev och genusforskningens dilemma

Grattis skattebetalare!

Grattis skattebetalare – del 2

Jämställdhetsindex och trafikljus vid våra lärosäten

En akademisk fråga om genus (Axessbloggen)

Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch!

Uppsalaprofessor sätter ner foten i SVD

Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!

Genusvetarna – offer och slagträn? (forts Uppsalas genusmärkning, andra halvan av inlägget)

Genusväldet intar Södertörns högskola

Von Wright och tekoppen (forts Södertörn)

Genus-Hitler och Genusväldets undergång

Årets Musikvideo: ”Genusväldet drar fram” (text här). Läs om Genustrumpeten i SVD)

Genus-Hitler och Genusväldets undergång:

Lästips: KD om rut , mer om religionsundervisningen, om datalagringsdirektivet.


Annons

180 Responses to Filosofiska Rummet imorgon söndag kl 17

 1. Alvin Stoltz skriver:

  Luce Irigaray kritik om Einsteins relativitetsteori är fin. Det är klart att det går på tok för fort, inte bara ljuset, utan i stort sett med allting.
  Kan man skriva om formeln till en lite långsammare hastighet än ljusets?

 2. Karl-Oskar skriver:

  Tanja, jag sitter klistrad vid radion imorgon 🙂

 3. rogerklang skriver:

  Vilken tid går filosofiska rummet på?

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ”fin”!? Du menar galet talande? Det enda som går för fort är genusvansinnet, medan motståndet går långsamt. Jag måste ändra på det, men andra halvan av februari raserades hela min planering pga två kräksjukor…

  Karl-Oskar, vad glädjande att höra! Jag med – undrar hur det blev, ha ha! 🙂

  Roger, kl 17, närmare bestämt 17.03 står det på hemsidan. Men det kommer att gå att höra i efterhand, liksom att spara ner som mp3 för all framtid. Så jag hoppas inte jag sagt något dumt nu… 😉

 5. Ola Jennebrink skriver:

  Om Tiina Rosenberg går upp i vikt(det kan gå om hon sänker sin hysteriska stressnivå) så kan hon utveckla samma energi vid en lägre och mer feminin hastighet.Var det så Einstein menade Fröken?

 6. Radiolyssnare skriver:

  Tanja, berätta gärna hur det kändes att stå där, omringad av (eller emellan) ”patriarkatet”. 🙂

 7. QED skriver:

  Skall bli intressant att lyssna på debatten i Filosofiiska rummet.

  Om Internationell kvinnodagens historia och dess koppling till kommunismen i DN

  ”Kopplingen till kommunismen blev dock i slutändan en belastning och kvinnodagen var föga uppmärksammad under 1940- och 1950-talen — ända tills den åter lyftes upp på 1960-talet. Och än en gång var det den revolutionära vänstern som gjorde den till sin.

  – Ideologin fungerade länge som en kraftig inspiration, säger Kristian Gerner.

  Giftermålet med den yttersta vänstern bröts dock ganska snart. På 1970-talet gick västländerna förbi socialistländerna vad gäller kvinnliga rättigheter, och sedan dess har kvinnokampen kommit att handla om annat än klasskampspolitik. Samtidigt har kvinnodagen blivit en dag som nästan alla kan fira.

  – Det är väl bara i de forna öststaterna som den betraktas med misstänksamhet. Där kopplas den fortfarande samman med diktaturen, säger Gerner.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnodagens-stormiga-historia-1.1056888

 8. Uffe skriver:

  Genus-gitarren:
  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article739157.ece

  Lite sugen att prova en sån. 🙂

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, en hysterisk stressnivå gör att man utvecklar bukfetma – så särskilt stressad kan inte professor Rosenberg vara, och varför skulle hon vara det med det kontinuerliga pengaflödet mellan Rosenbad och hennes institution?

  Radiolyssnare,
  jag kände mig inte alls omringad av något patriarkat. 🙂 Dessutom stod vi inte utan satt bekvämt och samtalade. Jag har aldrig tänkt på vilket kön folk har, jag är mer intresserad av vad de har att säga.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för intressant DN-länk!

  Uffe,
  varför är det en ”genusgitarr”? Menar du att det bara är män som har ett behov av att slå sönder sitt instrument på scen? I vilket fall är det ett konstigt beteende – förstår inte poängen med det.

 11. Uffe skriver:

  Tanja: Inte jag heller, men jag kan tänka mig att det i genusvetarnas klassiska ”män är djur”-perspektiv kan se detta beteende som typiskt manligt.

 12. vmm skriver:

  ”de andra två pilotprojekten pågår på Institutionen för Energivetenskaper och Trafikflyghögskolan”

  Pilotprojekt på Trafikflyghögskolan säger du… Hm… Tja, låter inte helt orimligt.

 13. Nordbo skriver:

  Det ska bli intressant att höra vad du säger på Filosofiska Rummet.

 14. Jax skriver:

  TANJA!
  Filosofiska Rummet pågår. Du är bra! Det är ditt klös som får lite turbo på programmet!

 15. Erik skriver:

  Tanja:

  Grattis! Vad kul att Professor Svante Nordin var med, hans bok ”Humaniora i Sverige” är en av de bättre jag sett på ämnet. Bara kapitlet ”kris” är värt hela boken. Förklarar en hel del av dagens skruvade akademiska klimat.

 16. Karl-Oskar skriver:

  Otroligt bra jobbat Tanja och Svante! Att ni hade rätt visste jag redan men det gäller ju att kunna få fram det på ett bra sätt också och det gjorde ni!

 17. Rosenhane skriver:

  Du gjorde mycket bra ifrån dig Tanja, du och Svante Nordin har antagligen förorsakat rejäl genushicka på många håll idag. Fortsätt att köra ner dem i skoskaften!
  Tack för ett bra nytt begrepp ‘den svenska fördumningsindustrin’
  som ju drivs med det förnybara rödgröna energislaget rappakalja, en aldrig sinande energikälla i dagens Sverige.

 18. Erik skriver:

  Jag missade programmet (det enda jag hann höra live var när du kommenterade varför du kan säga så utan att bli ”Krossad” (klockren kommentar) men jag kommer att ladda ner det så fort jag kan och sedan blir det en ordentlig genomgång och analys av hela programmet på Aktivarum.

 19. Ya Krivetko skriver:

  Tanja!

  Din insats i programmet var jätte bra tycker jag.

 20. zinkel skriver:

  bravo!

 21. Lyssnade just på Filosofiska rummet. Är väl redan så ”frälst” som möjligt är på din motrörelse men detta kan komma att bli en verklig milstolpe. Det känns som om motståndet nu har positionerat och artikulerat sig. Kanske man nu bör tänka på att nå ut till gemene man, se till att folk vet att det finns ett moststånd. Du pratar aningen fort ibland men jag hängde med och fördelen är ju att du får mycket sagt på så sätt. Bra också när du inte lät dig avbrytas. Det här med ”frivilligheten” ska de få äta upp, eller hur? Vetenskapen som sanningssökande, relativisering och dogmatisering. Visst, men det ska inte bara vara en läpparnas bekännelse. Nu får vi bara stå ut med stora gråtaredagen i morgon. Fint om några av oss kunde stjäla lite av uppmärksamheten.

 22. Det här med begreppsglidningen, som du tog upp, blir också något att ta fasta på.

 23. Tobias skriver:

  Det där var det bästa jag har hört på väldigt länge. Tanja, du är min idol! Äntligen någon som vågar säga ifrån. 🙂

 24. Göran Värbrand skriver:

  Du är en riktig Kvinna du 🙂

 25. rogerklang skriver:

  Göran Bexell fick försvara genusvetarna i P1. SR visste säkerligen att genusvetare har mos i huvudet istället för hjärna, så Tiina Rosenberg eller motsvarande fick inte chansen att mäta sin taniga hjärna mot ditt neuron-muskelbygge.

  Roger

 26. Per L skriver:

  Ytterligare en instämmande röst – du gjorde gott ifrån dig i Filosofiska Rummet!
  Tack för att du hjälper till att föra en förnuftets kamp.

  Det genuspolitiska vansinnet förefaller aldrig ta slut …

 27. Nordbo skriver:

  Det var märkligt att höra hur rektorn (?) i ena stunden sade att han tycker att forskningens frihet från ideologisk styrning är ett överordnat värde och i nästa stund försvara just en sådan ideologisk styrning.

  Jag har just läst ut en bok av Paul Gottfried: ”Multiculturalism and the politics of guilt”. Genusvetarna är själva en del av en ”maktstruktur”, nämligen den som legitimerar det nuvarande politiska etablissemangets verksamhet.
  De roar sig med ett peka ut olika offer för förtryck och hävdar att staten är räddaren från förtrycket. Det leder till att staten ständigt expanderar och går in och ska reglera alltfler områden. Det är en mycket intressant bok. Rekomenderas.

 28. Nordbo skriver:

  Jag menade alltså att de är en del av ideologin som legitimerar den nuvarande makten.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  vmm, ha ha jag genuspiloter på Trafikflyghögskolan – det är ju den naturligaste saken i världen 🙂

  Jax,
  vad roligt att höra. Ja jag är nöjd fast jag tyckte att vi hade behövt minst en timme till, de där 40 minuterna var ju bara förordet 🙂 Det blev ingen hård debatt eftersom ingen riktigt ville försvara genuscertifieringen eller knappt ens kännas vid dokumentet (slutrapporten) de jobbar efter respektive initierat. Bexell öppnade med att säga att det var ett välskrivet och välformulerat dokument, sedan fick man höra att man inte skulle ta det på så stort allvar – osv osv, vem sade nu det, minns inte om det var Brage eller Bexell. Ska lyssna på debatten igen imorgon och om det behövs blogga om den. Nordin var klockren som inledde med att kalla allt för rappakalja, ha ha 🙂

 30. Marco Diamani skriver:

  Hej Tanja! nu är det ju kvinnodagen imorgon!

  Du som också har rötter österut, har du tänkt på att där FIRAR man kvinnodagen och hyllar kvinnorna och kvinnligheten! Med blommor, bakelser och presenter till fästmöer och fruar!

  i sverige så är det som en begravning, med allvarliga stämmor och politiska inlägg från kvinnliga ”martyrer” som står ut med det fruktansvärda förtrycket mot kvinnor i sverige…

  lite sorgligt tycker jag…

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, intressant – jag ser på Bokus att han skrivit massor av böcker 🙂 http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?rewrite=no&FAST=Svante+Nordin&PRODUCT_GROUP=&x=0&y=0 Ja du måste lyssna på det. och analyser välkomnas. Detta var ju min radiodebut :-). Kanske själv bloggar ngt om det imorgon också!
  Glöm inte att meddela när din analys är klar! 🙂

  Karl-Oskar,
  tack! Jag och professor Nordin kanske borde starta en egen radiokanal. 😉

  Rosenhane, ”genushicka”. Just det, du har rätt, hela genusmaffian har nog lyssnat på detta!

  Ya Krivetko m fl tack! Förutom att jag pratade för fort och för mycket, men jag ville få ut så mycket info som möjligt till lyssnarna – folk måste ju få veta vad som pågår.

  Roger, ha ha ”neuron-muskelbygge” – tackar! 🙂 Tiina var tillfrågad att medverka men hade inte möjlighet något av de föreslagna datumen. Jag däremot kunde givetvis dygnet runt och trotsade min flyrädsla och flög ner till Malmö – vad gör man inte för sin övertygelse? Det var ju min plikt dessutom nu när jag dragit igång det här.

 32. Karl skriver:

  Kan bara instämma i lovorden, det var riktigt bra gjort av er båda! 🙂

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ”Det var märkligt att höra hur rektorn (?) i ena stunden sade att han tycker att forskningens frihet från ideologisk styrning är ett överordnat värde och i nästa stund försvara just en sådan ideologisk styrning.” Precis.

  Marco,
  jag har aldrig varit i Östeuropa kring 8 mars för att se hur man firar den eller har firat den förut. Kan se på bnt.bg imorgon om de rapporterar (nyheterna), men mycket är ju annorlunda sedan 1989. QED lämnade en intressant DN-länk om kvinnodagens historia: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnodagens-stormiga-historia-1.1056888

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha min bloggstatistik gick just upp med över tusen pers på 2 timmar – hoppas det är nya läsare :-).

 35. Marco Diamani skriver:

  Tanja. tex i Ukraina:
  blommor, bakelser, presenter, champange, uppvaktning – så firar man där internationella kvinnodagen där.. TEX…

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Roland Ch, vet inte varför du hamnar i spammen – ledsen för att jag upptäckte det först nu. Kul att du ser så positivt på framtiden! Jag är fullt medveten om att jag pratade alldeles för fort, och att det tidvis blev lite rörigt, men 40 minuter är inte mycket när man är 4 pers och dessutom måste hinna inviga lyssnaren i genusmaffians förehavanden :-). Eftersom lyssnarna kan tänka själva så var jag mest inne på att informera om sakernas tillstånd. Och begreppsglidningen är en viktig faktor: genus-jämställdhet och skuldbeläggning.

 37. […] rummet för att inse de smarta tjejerna knappast finns inom genusvetenskapen utan snarare på våra matematiska institutioner. Postat i NyhetskommentarTags: gatuvåldet, genus, könsmakt, kvinnodagen, kvinnors utsatthet, […]

 38. Kenneth skriver:

  Hurra! Du var fantastisk! Och vilken svada du har!

  Jag lärde mig jättmycket av dig under debatten. Du och Svante Nordin gjorde tveklöst slarvsylta av Brage&Bexell. En mycket uppfriskande och klargörande diskussion!

  Tack!

 39. Marco Diamani skriver:

  Tanja vad är det för program du varit med och talat i? och finns det nån länk till det programmet? vill höra nu!

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Kenneth, vad roligt att höra! 🙂

  jag ser att Pär Ström ska medverka i P1 Morgon imorgon, skriver han längst ner här:
  http://genusnytt.wordpress.com/2010/03/07/politikerna-laddar-for-annu-mera-feminism/
  Detta med anledning av något som heter Statyupproret.

 41. Erik skriver:

  Tanja: Wow! Jag har redan ett helt gäng avsnitt av filosofiska rummet sparade men det här slår ju allting. 40 minuter fantastisk debatt. Det kommer inte att räcka med bara ett inlägg för att analysera allt som sades där. Det här kommer att inspirera till flera texter från mig.

  Jag har märkt att bäst presterar jag när jag redan har ett utgångsläge. Jag har så mycket jag kan kommentera att jag får svårt att veta var jag skall börja. Den här debatten är precis vad jag behöver för att komma igång.

  Besök gärna bloggen (Aktivarum) senare ikväll (eller tidigt imorgon) för att se de första analyserna och kommentarerna.

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Marco, jag länkar ju till radioprogrammet överst i detta inlägg, du kan lyssna på det på webben nu, här:
  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=3482012

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, tack! Ja du är verkligen superbra på att analysera texter – ser fram emot din analys :-). Får se om jag själv hinner skriva något också, finns ju en del att ta upp!

 44. […] beskrivning är knappast nödvändig. Allt man kan behöva veta om bakgrunden finns redan här på Tanja Bergkvists blogg så vi går raskt till själva huvudnumret nämligen att kommentera innehållet. Vi börjar med […]

 45. Komplex skriver:

  Varför var inte Moira von Wright tillfrågad? Hon är ju faktiskt expert på fysikpedagogik utifrån ett genusperspektiv. T Rosenberg hade säkert varit underhållande – hon hade ju i alla fall kunnat försöka förklara varför det är så viktigt med genusperspektivet. Som det blev nu blev det ju egentligen bara nonsens-debatt om och nonsens-ämne, vilket tyvärr inte gagnar någon. Du och Svante gjorde åtminstone vad ni kunde för att hålla er till själva ämnet. Synd att de andra inte ens försökte.

 46. Matte Matik skriver:

  Tanja, att du gör det här och gör det så bra gör att jag trots allt mörker och elände får en gnutta tro att det finns hopp för framtida generationer. Vilka typer ni debatterade mot, hala ålar som gillar krångliga ord i onödan och försöker smita undan vad de påstått tidigare när de konfronteras med det.

  Apropå Statyupproret skulle jag vilja att de sätter upp en staty av dig istället:
  http://www.statyupproret.se

  Jag vill också passa på att tacka er andra stammisar här i bloggen för allt bra och intressant som skrivs. Det är en förmån att få hänga här, att det ofta är off-topic gör inte ett dugg, snarare tycker jag det gör att man snubblar över en massa annat högintressant.

 47. Marco Diamani skriver:

  Tanja – underbart!
  hela programmet kändes som en parodi: lite stammande osäkra, välbetalda herrar som försvarar sitt leverbröd (genus)..

  och så en pigg och alert tjej med verbal kulspruta,,

  och ännu mer stammande osäkerhet från genusherrarna efter denna salva =D

 48. Annika skriver:

  Inte långt efter att Filosofiska rummet var slut idag råkade jag höra lite av ett radioprogram om dagis. En liten flicka blev tillfrågad om vad hon bestämt sig för att göra just den dagen. Flickan svarade, att hon skulle leka i lägenheten. En vuxen förklarade flickans svar. Man arbetade utifrån genusperspektiv och därför fick man inte säga att någon ville leka i dockvrån utan man skulle i stället säga att man ville leka i lagenheten. Suck!

 49. QED skriver:

  Mycket bra insats, Tanja. Det var värst vad hala Bexell och Brage verkade. Det vore intressant att jämföra genuscertifieringens form med t.ex. den taktik som DDR använde för att påverka svenskar under kalla kriget. Eftersom det verkar vara nästa samma vänsterpersoner som driver frågorna så får man väl gissa att det föreligger en isomorfi.

  Svante Nordin fick till en bra vits med bragelöfte : http://www.ne.se/bragelöfte

 50. drakhanna skriver:

  Bra jobbat Tanja. Gillade att filosofiska rummet tog upp ämnet och gillade din insats. Tack för det jobb du gör!

 51. Jax skriver:

  Uppror mot Statyupproret!

  Hej alla.

  Jag gick in på statyupprorets webbplats
  http://www.statyupproret.se/
  och röstade på Drottning Kristina. Därefter får man föreslå en egen kandidat. Gissa vem jag föreslog. Just det. Tanja Bergkvist!

  Gå in och rösta! Föreslå en staty av Tanja med genustrumpet!

 52. Rosenhane skriver:

  Statyupproret

  Jag har röstat på dom enda rimliga kandidaterna: Tanja och Birgit Nilsson!

 53. Jester skriver:

  Får lov att sälla mig till hyllningskören, du gjorde en utmärkt insats. Vad jag har svårt att förstå är dock varför folk är så snälla mot Moira von Wright. Artigheten tycks sätta gränser för en korrekt beskrivning av verkligheten. von Wright är en kunskapsfientlig byfåne och borde inte få jobb som diskare på ett 3e klassens ölhak, än mindre som rektor på en högskola. Jag efterfrågar en aning mindre acceptans för den rena ondskan.

 54. Jax: Jag gjorde exakt som du. Leve Kristina och Tanja, två kvinnor med hjärna och järnvilja! Ett alternativ skulle kunna vara att vi reser könlösa, stiliserade statyer, som var och en kan ge sin egen innebörd åt. Man skulle också kunna montera ner en del statyer av gamla krigarkungar och mindre förtjänta förebilder till dess kvinnorna hinner visa framfötterna. Ännu en möjlighet är att som ett provisoriym införa masstillverkade statyer av t.ex. Anna Anka, som säger sig ogilla nakenhet 🙂
  Tanja: Du får gärna redigera mina inlägg om det är otaktiska, avslöjande eller naiva 🙂

 55. cecilia skriver:

  Tanja Bergkvist, du är säkert en intelligent människa. Dock framstår du (stärkt av kommentatorerna på din blogg) som något av en rättshaverist. Det är något med de väldigt långa inläggen, många hyperlänkarna, den enahanda sarkasmen och det väldigt ensidiga perspektivet.

  I min mening synd, då det skulle vara uppfriskande med en vettig kritik av genustänk i Sverige.

 56. QED skriver:

  DDR-piloter

  ”En lång rad svenska lärare reste på fortbildningskurser i det kommunistiska DDR. Det skedde i en sådan omfattning, och med våra myndigheters uppmuntran, att det på varje skola i Sverige efter 1972 statistiskt sett fanns minst en lärare som hade genomfört studier i Östtyskland.”

  ”Någon öppen politisk propaganda förekom inte på någon av kurserna. Tvärtom kunde de ansvariga ibland yttra försiktig kritik mot DDR.

  Men efter att arkiven öppnades har det visat sig att till och med sådana inslag var planerade och regisserade. Det kallades att ge deltagarna frirum. Frispråkigheten skulle upplevas som spontan. DDR ansåg att särskilt svenskar uppskattade den här typen av (kontrollerad) öppenhet.”

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vi-skulle-bli-ddrs-nyttiga-idioter_3601123.svd

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/sverige-latt-byte-for-ddrs-charmoffensiv_3770765.svd

 57. Till Cecilia,
  Det är många gånger svårt att veta vad som är exakt rätt i en viss situation i en viss tid. Så mycket är dock klart att hade du på ett positivt och välvilligt sätt velat bidra till en vettig kritik av genushysterin i Sverige hade du vänt dig direkt till Tanja och inte publicerat dina åsikter i en offentlig kommentar, något som har ett helt annat syfte.

 58. Info skriver:

  STATYUPPRORET

  var inte det första programmet idag i Sveriges radio (P1) som handlade om den hiskliga könsmaktordningen, om genusperspektiv och kvinnokamp På radions hemsida hittar vi dessutom t.ex. följande:

  • SR MINNEN: INTERNATIONELLA KVINNODAGEN FYLLER 100 ÅR

  • NYHETER (P1, Radio Stockholm m.m.): KOMMUNTOPPEN FORTFARANDE MANLIG

  • MYCKET ÅTERSTÅR I KVINNOKAMPEN – ”MEN DET FINNS FORTFARANDE MYCKET ATT FÖRBÄTTRA, TYCKER GUN BROLIN MED RÖTTER I GRUPP 8”

  • MITT I MUSIKEN (P1, P2): JÄMSTÄLLDHETEN I MUSIKLIVET: ”Kvinnor får inte lika mycket bidrag, de får inte leda våra symfoniorkestrar och de får inte priser i samma utsträckning som män. Mitt i musiken har granskat jämställdheten i musiklivet.”

  • KVINNLIGA FILMREGISSÖRER MISSGYNNAS FORTFARANDE!

  • SÅ FIRAS INTERNATIONELLA KVINNODAGEN – GÖTEBORG: ”I dag anordnas världens största armbrytartävling för kvinnor – World Challenge på Världskulturmuseet i Göteborg. Förutom tävlingen blir det seminarier, föreläsningar och utställare med fokus på temat kraft, styrka och rättvisa. 100 år av kvinnokamp är temat på Blå Stället. Kvällen bjuder bland annat på tal av politikerna America Vera-Zavala, Jamileh Ismael och Ashraf Nasseri”

  Och så vidare. Så där fortsätter det dagen lång. Jag avslutar med en länk till ett STATYUPPROR med en kvinnlig staty:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Solsangaren_delsida.htm

  (En målning, som definitivt inte kan visas offentligt i Sverige.)

 59. Sara Bargi skriver:

  Hej

  Hörde dig prata i filosofiska rummet i P1 igår. Det är tråkigt att du är så radikalt fientligt inställd till allt där ordet genus används, istället för att se de positiva möjligheter till förståelse av omvärlden som detta begrepp ger.

  Jag är själv doktorand i fysik och ignorerade frågan i många år eftersom det blir så personligt, men efter att ha varit på konferens efter konferens med 5-10% kvinnliga deltagare så kände jag mig till slut tvungen att ta reda på mer.

  Så jag har läst en del forskning på området. Tiina Rosenberg är en frispråkig och kontroversiell företrädare för genusforskningen, men att förkasta ett helt forskningsfält på grund av att man inte gillar Rosenberg är lika smart som att förkasta all klimatforskning för att vissa av dess företrädare har skrivit skumma saker i sina interna mejl.

  Det finns nyanserade företrädare för genusforskningen som gör god forskning utan radikala politiska tolkningar. Jag har till exempel läst Alison Phipps, som har undersökt olika kampanjer med syfte att “locka kvinnor” till naturvenskap. Jag tyckte mig höra dig prata om naturvetenskapsambassadörer som skulle få fler kvinnor att bli intresserade av matematik. Du kanske borde läsa forskningen lite bättre innan du kastar ut förslag. Jag påstår inte att jag kan all forskning på området, men jag har som sagt läst en hel del, och inga sådana aktiviteter har visat sig fungera. Jag, och genusforskare med mig, tror oss också veta varför: för att man återigen gör kvinnor till ovetande om sitt eget bästa i sådana kampanjer. Man måste upplysa kvinnor om vad de missar, är det underliggande budskapet. Kvinnan återigen som objekt inte subjekt; som ett stackars offer, omedeveten om sitt eget bästa. Se exempelvis Phipps, A. (2007). ‘Re-inscribing gender binaries: a Foucauldian analysis of ‘equal opportunities’ politics in science, engineering, and technology’, in The Sociological Review 55(4), 768-787. Eftersom de flesta kvinnor av idag inte vill “bli upplysta”, så fungerar inte projekten.

  I själva verket vet nog kvinnan ganska väl vad hon “missar” när hon väljer bort naturvetenskap, och gör andra prioriteringar. Jag kan ta ett exempel: I Norge undersökte Lagesen ett initiativ till att få in fler kvinnor i datavetenskap. Detta genomfördes med en stor annonskampanj. Grejen var att kampanjen inte åtföljdes av faktiska förändringar i utbildningen; kampanjen betonade även andra sidor av ämnet datavetenskap, som många av kvinnorna som sökte sedan inte upplevde fanns. Trots att de mycket väl skulle kunna finnas där, och göra programmet till en bättre utbildning.
  The Strength of Numbers: Strategies to Include Women into Computer Science
  Social Studies of Science 2007; 37; 67
  Vivian Anette Lagesen
  http://sss.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/1/67

  Jag tror själv mer och mer att det handlar om ett fullkomligt rationellt val. På civilingenjörsprogrammet teknisk fysik (i alla fall i Lund) är det ca 15% kvinnor (och har så varit i många år), medan det är betydligt fler på den naturvetenskapliga utbildningen i fysik. Varför? Jo, för att teknisk fysik är ett högstatusprogram, känt för att vara svårt och tufft. Varför göra det svårt för sig? Antingen för att man verkligen gillar utmaningar, eller för att det ger en status att ha klarat av ett svårt program. Och i vårt samhälle idag, så är denna typ av status mycket viktigare för män än för kvinnor. En kvinna kan vara högt respekterad utan att ha “gjort karriär” och jobbat häcken av sig, men en man som tagit det lite lagom lugnt i livet åtnjuter inte samma respekt från omgivningen. Jag exemplifierar med en kvinna i min närhet. Hon blev erbjuden att söka en rektorstjänst, men tackade nej. “Varför ska jag ta ett utsatt jobb med mycket ansvar och långa arbetsdagar, när belöningen är otacksamhet och en lön knappt högre än den jag har idag?”

  Egentligen är det inte så att det finns få kvinnor på program som Teknisk fysik i Sverige. Istället är det så att det finns en enorm överrepresentation av vita medelklassmän. Såväl män från överklass som underklass (ursäkta uttrycken) är underrepresenterade, precis som kvinnor, men det syns inte lika tydligt. Och jag tror det handlar om vad som värderas som högstatus i olika samhällsgrupper och för olika individer.

  Jag kan hålla på hur länge som helst. Men mitt budskap är: 1) läs forskningen innan du kommer med kritik mot Lunds försök att pröva nåt nytt, eftersom inget tidigare har fungerat. Om du hade lyssnat lite bättre på Tomas Brage alternativt läst själv så hade du förstått att hela projektet, i nuvarande stadium, går ut på självreflektion och analys av vad vi kan göra för att förbättra situationen 2) gå inte i fällan att återigen göra kvinnor till hjälplösa offer genom ännu en kampanj för upplysning av kvinnor

  Vänliga hälsningar

  Sara Bargi

 60. Jester skriver:

  Cecila:

  Rättshaverist är ett skällsord bara när lagar och regler tjänar frihet och jämlikhet. När de som nu bara är tillhyggen att användas för förtryck, orättvisor och självförhävelse blir rättshaverist ett honnörsord. Jag tror säkert att integritet sticker dig i ögonen. Långa inlägg och många hyperlänkar är resultatet av nogrannhet, tydlighet och transparens. det ensidiga perspektivet kallas verklighetskontakt, och sarkasmer är en teknik lika god som någon annan för att tydliggöra sin poäng, i det här fallet särskilt motiverat eftersom det belyser absurditeten i dumfeministernas sk. argument.

  Din kritik är ogenomtänkt och avslöjar dig som en intellektuell flugviktare. Vill du ha lättlästa floskler och slagord så svämmmar nätet över av detsamma. Du borde tacka Tanja, stolt innehavare till en av få bloggar i jämställdhetsarbetet som höjer sig över sandlådenivå. Den vettiga kritik av genustänket du efterlyser återfinns framför näsan på dig, jag hoppas du kan tillgodogöra dig den.

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Komplex, ”Varför var inte Moira von Wright tillfrågad? Hon är ju faktiskt expert på fysikpedagogik utifrån ett genusperspektiv.” Därför att programmet skulle handla om genuscertifiering, och Rosenberg är projektledare medan von Wright mig veterligen inte (ännu) är inblandad i något certifieringsprojekt (antagligen bara en tidsfråga).

  Ja debatten kunde varit livligare om Bexell försvarat själva certifieringen som han initierat istället för att bara upprepa att forskningens frihet är överordnad (hur nu det går ihop med certifieringen…) och om Brage vågat stå för och försvara det dokument han jobbar efter med certifieringen på Fysicum.

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, jag röstade givetvis på matematikprofessor Sonja Kovalevsky i Statyuppropet! http://www.statyupproret.se/

  Ha ha – har du föreslagit mig eller? 🙂 Vill liksom du tacka alla kommentatorer som lyser upp vardagen och är mina trogna följeslagare och inspiratörer! Många intressanta tips och intressanta tankar!

  Nu lyssnar jag på Pär Ströms kommentarer i P1 om statydebatten: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2244991&BroadcastDate=&IsBlock=

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Marco & Drakhanna, tack! Hade gärna sett att debatten pågick i någon timme till – jag var långt ifrån klar 😉

  Annika, det är tyvärr på den nivån det är. Blir mer och mer absurt hela tiden då de måste motivera sin existens och nya forskningsanslag.

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, Bragelöfte, det var intressant. Nämndes Bragelöfte? Jag måste ha missat det. Ska lyssna på programmet ordentligt idag.

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Jester, jag antar att man som akademiker (vilket vi alla fyra är) inte vill stöta sig med en ny rektor för en högskola. Behöver man egentligen säga mycket mer när det räcker att citera deras egna dokument? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

 66. […] rummet i P1 hade igår en diskussion om genuscertifiering vid Lunds Universitet, där Tanja Bergkvist […]

 67. rogerklang skriver:

  Cecilia

  Jag är rätt säker på att Tanja inte är någon rättshaverist! Jag borde veta, min egen far var rättshaverist, och jag vet att de flesta har en felaktig uppfattning om vad en rättshaverist är. Du verkar inte ha det förstås, vad jag kan utläsa av din korta beskrivning. Men jag vill säga att rättshaverister är människor dem också, och de gör nytta i en dålig organisation! Allt detta snack och beskyllningar om att ”du är rättshaverist, därför är du mindre värd”, som försiggår från vissa håll är elitistiskt!

  Jag tror att Tanja är vad jag kallar en ”dreidel”, någon som snurrar upp sig för att hon är den borne maktpersonen, förberedande sig för makt! Det kanske låter dumt, men hur fan ska man annars beskriva sådana människor som Tanja? Hon är inte ensam, Lennart Sacredeus är ett annat exempel på en dreidel.

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 68. Kommentar till Sara Bargis långa inlägg:
  Lite grand får jag intrycket att du inte anser att man bör diskutera än mindre kritisera ”genusvetenskapen” utan att ha genomlidit en viss andel av dess indoktrinerande kurser eller läst rekommenderade litteratur. Dvs. det får bara förekomma ”intern kritik”.
  Sedan gör du helt enkelt, och mycket avslöjande, ett alltför stort nummer av att TB föreslår en sak som genusvetenskapen redan verkar ha avvisat. Detta berättar nämligen mer om din egen attityd än om något som helst annat.
  Du säger det själv implicit utan att verka förstå elelr ta notis om det: kvinnor och män är olika och värderar saker olika.
  Det är min fasta uppfattning efter ett långt yrkesliv, två äktenskap och med vittnesmål från seklers littertur och aktuella media, att kvinnor väldigt sällan är hjälplösa offer. Tvärtom.
  Om det det anses vara av stort värde att över allt i samhället uppnå könsfördelningen är 50/50 kunde ju kvinnor börja med avstå från de jobb och utbildningar där de är överrepresenterade.
  Den tid de då friställs skulle de då kunna ägna åt självreflektion och analys av vad de kan göra. Resten av oss skulle därmed också slippa att må pyton av det ständiga genomsyrandet, skuldbeläggandet och kraven på politisk korrekt.
  Här kommer däremot ordet internt, som nämndes ovan, väl till pass: det finns ju både kvinnojourer, -organisationer och partier.
  Förlåt mig men den radikala feminismen verkar mer än något vara en lek för gamla tjejer. Man skapar regler, bestraffar och leker skola ibland kombinerat med ett revolutionärt patos som man inte kan rikt någon annan stans.

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Cecilia, jag tycker att min kritik mot genustänket är vettig. Kompletterande diskussioner kan du får i kommentarerna eller genom att läsa andra bloggar med ett kritiskt perspektiv, som kompletterar mig, tex
  Pelle Billing: http://www.pellebilling.se/blogg/
  Pär Ström: http://genusnytt.wordpress.com/
  Aktivarum: http://aktivarum.wordpress.com/
  och se deras bloggrullar osv. Jag gör långt ifrån anspråk på att täcka alla kritiska perspektiv – det vore ett heltidsjobb…

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, intressant om DDR-skolningen. ”kontrollerad öppenhet” – bra ord!

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Info ja jag ser det – här om jämställdhet i musiken.
  http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2241994&BroadcastDate=&IsBlock=
  Kvast = kvinnlig anhopning av svenska tonsättare. Fyndigt! 🙂

  Männens makt i musiken:
  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=3487259

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, fin tavla! 🙂 På min blogg får den visas offentligt i alla fall!

 73. QED skriver:

  Cecilia, rätthaverist är ett ord ivrigt missbrukat av olika makthavare.

  ”Tanken är att epitetet rättshaverist är sprunget ur förgångna tiders makthavares behov av ett redskap för ‘språklig eliminering’ av uthålligt rättssökande medborgare. De i sammanhanget störande släktskapen mellan de positiva synonymerna ovan och deras negativa kusiner har med den här tesen undanröjts med ett odelat negativt samlingsbegrepp; rättshaverisk. Ett språkligt väl kamouflerat, med tiden dito inarbetat och därmed effektivt redskap för uppsåtligt förtal. Den som i dagens Sverige utpekas som rättshaverist utsätts tveklöst för andras missaktning. En peststämpel som får förödande effekter i det enskilda fallet, eftersom föraktet i synnerhet omfattar myndigheters och makthavares fortsatta inställning till den utpekade. Epitetet rättshaverist brukas därför allt mer frekvent av skrupelfria makthavare som enkelt, snabbt och effektivt vill undanröja s k obekväma rättssökanden ‘utan rättegång och dom’.”

  http://www.bankrattsforeningen.org.se/Haverist/haverist2.html

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, dreidel, maktperson? Jag har inga sådana planer, ta det lugnt nu! 🙂

 75. NiM skriver:

  ”Kulmen för en fördummningsindustri” var nog den bästa beskrivningen jag hört på genus-‘forskning’. Tack för den 🙂

 76. rogerklang skriver:

  Det spelar ingen roll om man har planer eller inte, man fungerar som man gör. Dessutom så har du redan makt, om än inte beslutande sådan.

  Roger

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Sara, det är tråkigt att genusmaffian är så radikalt fientligt inställd till allt där ordet genus inte används och att den har imperialistiska ambitioner och en besserwisserattityd som är extra pinsam då de ofta saknar belägg för sina ”resultat”.

  Du skriver ”men att förkasta ett helt forskningsfält på grund av att man inte gillar Rosenberg ” Va?

  1) Jag har aldrig uttalat mig om vad jag tycker om Rosenberg. Jag känner inte henne utan kan endast kritisera den rapport jag läst och som hon är ansvarig för – vilket är det jag gör.

  2) Noterade du i programmet att jag INTE förkastade forskningsfältet utan sa att genusvetarna gärna får bedriva sin forskning vid sin institutioner och att det jag vänder mig emot är de imperialistiska ambitionerna – tex att genuscertifiera/genusmärka alla andra institutioner.

  Du kanske borde lyssna en gång till?

  Jag kritiserade verksamheten, då den ska omvandlas till politik i samhället, för att vara kulmen på en fördumningsindustri. Här är några intressanta inlägg om svensk skola – pojkars 10% sämre skolresultat är en följd av maskulinitetskonstruktioner mm. Tex:

  ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”

  Se gärna mina nio inlägg i kategorin skolgenus (från SOU 2009:64): https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/skolgenus/

  Kanske du noterar att jag huvudsakligen citerar offentliga handlingar? Jag antar att det är illa nog, då detta innebär en risk att folk får upp ögonen för den verksamhet som egentligen pågår.

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Man kan förresten notera, apropå det krav certifieringen innebär med målet 50/50-fördelning av anställda gällande biologiskt kön, att de genusvetenskapliga institutionerna har 0-30% män och 70-100% kvinnor bland sina anställda: http://www.genus.se/resurser/genusstudiersverige/

 79. klas skriver:

  Sitter och lyssnar på programmet i efterhand. Mycket bra. Imponerande retorik. Jag blir så glad. Kör hårt!

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Sara, läser din kommentar i omgångar här pga jag blir avbruten av diversa saker. And det du skriver, jag har givetvis inte läst all genusforskning som finns, och är övertygad om att det finns bra och sunda idéer och också. Jag kan ju bara döma av det jag HAR läst och det är det jag citerar och kommenterar – vilket oftast är statliga offentliga utredningar mm.

  Du skriver: ”Jag tyckte mig höra dig prata om naturvetenskapsambassadörer som skulle få fler kvinnor att bli intresserade av matematik. Du kanske borde läsa forskningen lite bättre innan du kastar ut förslag. Jag påstår inte att jag kan all forskning på området, men jag har som sagt läst en hel del, och inga sådana aktiviteter har visat sig fungera.”

  Jaså? Jag har egen erfarenhet av att det visst fungerar, efter att ha jobbat som gästlektor/matematikinspiratör under ett år på SSHL (Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket). I inlägget längst ner här https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/14/artikel-i-sydsvenskan/ kan du se en fin bild från den matematikolympiad som jag anordnade och som tre jättesmarta tjejer kammade hem :-). Det var några veckors intensivträning där som gjorde susen! Utöver alla timmar läxhjälp jag höll – minns när jag och två elever (tjejer) efter aqtt i två timmar hårdtränat på kedjeregeln satte ihop en sammansatt funktion som heter duga och sedan lät läraren utföra den i klassrummet och han gjorde fel precis där vi visste att han skulle missa en konstant, detta medan de två tjejerna deriverade den felfritt kvällen innan – så kul kan man ha! 🙂

  Själv kom jag in på matematiken via astronomin och ett postorderteleskop – jag tror nog att man kunde lägga några miljoner på att inhandla teleskop till skolorna istället för en genusanalys av hegemonisk maskuninitetskonstruktion i klassrummet. Om pojkarna är stökiga kanske man ska kräva lite ordning och reda i klassen, så att flickorna får mer utrymme och möjlighet att ta del av undervisningen, men att ställa krav rimmar väl illa med flertalet genusvateres idétradition…

  Apropå det du skriver: ”Jag exemplifierar med en kvinna i min närhet. Hon blev erbjuden att söka en rektorstjänst, men tackade nej. “Varför ska jag ta ett utsatt jobb med mycket ansvar och långa arbetsdagar, när belöningen är otacksamhet och en lön knappt högre än den jag har idag?”

  Vad är ditt problem med det – kan inte kvinnan få prioritera hur hon vill leva sitt liv utifrån sina egna preferenser och utifrån vad hon värdesätter i livet?

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Klas – tack! 🙂

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Sara, detta var nytt för mig – ser att Pelle Billing i detta inlägg: http://www.pellebilling.se/2010/03/lyssna-pa-tanja-bergkvist/ länkar till en stor forskningsraport ( http://www.pellebilling.com/2009/08/cross-cultural-personality-traits/ ) där det tydligen konstateras att ”i mer utvecklade länder där människor känner sig friare att studera det de vill, och inte det som kan ge en god inkomst, då väljer män och kvinnor det som de helst av allt vill syssla med.”

  Sedan måste den fantastiska värld som naturvetenskaperna är öppnas för alla – både kvinnor och män, så att de känner att de väljer det de är fascinerade och intresserade av. Tyvärr tror jag inte gensuvetarnas ”dekonstruktion av maskuliniteten” kan bidra till att öka kvinnors intresse för naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

 83. Info skriver:

  KVINNODAGEN: DEN SPRÅKLIGA JÄMSTÄLLDHETEN GÅR I ALLA FALL FRAMÅT

  Åtminstone på språkområdet har den genusrelaterade jämställdheten i Sverige numera nått sådana höjder att den troligen saknar motsvarigheter i resten av världen. Här några axplock från Google, Kvinnodagen till ära:

  EN ANNAN ANNAS BLOGG
  ”Fy fan vilket beteende. Vilket jävla skitsnack. Usch vad jag svär. Men det är fanimej helt jävla otroligt hur i helvete jag kan ha ägnat så förbannat mycket energi åt denna omogna jävla skitstövel.”

  BLOGGEN MONAS UNIVERSUM
  ”Fan. Jävlar. Satan.Helvete. Tack Bolibompa!! Jag tror jag smäller AV! Talibanens största idol på tv är Eva Funck. … Och avslutar med att Helvete är väl det värsta man kan säga. … Vojne vojne · Det var fanimej på håret!”

  TREBARNSMORSAN LILLA WIS BLOGG
  ”Men jag oroar mig som fan. Jag är skittrist. Vill inget, gör inget, säger nej
  till allt. … Så är det nåt som ska gå åt helvete, snälla, inget jävla utomkveds. … Men jag ska fanimej inte klaga.”

  MATILDA HELENAS BLOGG
  ”Fy helvete vad den inte uppskattas! Får man fly byn, nej just det går ju inte.
  … Men jag vill ut o imorgon ska det bli varamare o då ska det fanimej bli … Jävla nööööööt, jävla idiiiiiiot och jaa jävlar du är fan inte frisk”

  METROBLOGGEN
  ”Men inte fan startar jag en blogg om hur jävla bra jag är på att träna, … Måndagar kan fanimej dra åt helvete…! Varför skall man ha en jävla dag”

  BLONDINEN MADDES BLOGG
  ”Förra året var fanimej värst och det är fan februari 2010 och detta år kommer … LIVET ÄR TUFFT SOM IN I HELVETE. † Mitt liv är en lång jävla historia”

  BLOGGEN REKAN
  ”Idag har jag ont som fan i axlarna där sprutorna gick in, men snart bär … han fanimej är en unik jävel på gura och helt fantastisk på frasering. ….. De första 2,5 kilometrarn kantandes av en himla massa ååh fy fan jävlar helvete.”

  FLASHBACK: OKÄND
  ”Nu får det fanimej vara nog! Doping och dopingpreparat. … Nån smart jävla erfaren byggare får fan svara nu för i helvete! Tack så jävla mycket i helvete”

  BLOGGEN I LOVE HULTSFRED
  ”Under en film ikväll konstatera jag att man fan inte hann gå på toa, det gick blixtsnabbt. Just när det gäller film blir man fanimej helt jävla vansinnig av
  så … på sisådär 10år – grattis på engelska, skriv på svenska för helvete!”

  BLOGGEN LING.GU
  ”Mitt hjärta går fanimej mitt itu. Du tror att jag bryr mig va? Vet du vad? … Det betyder fan inte ett skit. Väx upp för helvete. Jag menar, vad fan tror du
  sunt förnuft betyder? … Så snacka för fan ingen skit om Ian för då jävlar”

  BLOGGEN RAPPA FETT
  ”Jiddret e en jävla zipp fan i helvete kukman! – Där här var fanimej det sämsta jag sett och hört. Get a life!”

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  Tanja, tack för svar!

 84. KimhZa Bremer skriver:

  Du är bäst, Tanja!

 85. Sara Bargi skriver:

  Roland Ch. Johansson:

  Öppen debatt är bra (dvs alla får säga vad de vill även om saker de inte kan ett dyft om), men oftast blir det lite intressantare om människor är någorlunda insatta i det de kritiserar.

  Det förvånar mig att denna bloggs läsare verkligen tror att en fördelning 50/50 kvinnor/män på alla arbetsplatser är målet med jämställdhetspolitiken. Det finns säkert folk som vill se frågan på det sättet, men för de flesta används siffror bara för att ge en verklighetsbeskrivning, inte som absoluta mål. Det förvånar mig också att du skriver att “kvinnor börja med avstå från de jobb och utbildningar där de är överrepresenterade”. Jämställdhet handlar inte om kvinnor; jämställdhet handlar om människor och mänskliga rättigheter. Lika möjligheter. Inte lika utfall.

  Tanja Bergkvist:

  Det är inte genusvetare som initierade projektet vid Lunds universitet; det var förre rektorn Göran Bexell, och han bad om deras experthjälp. För hjälp behöver vi; för att tala för egen del så tror jag Fysicum förlorar mycket på att vi inte rekryterar de bästa talangerna inom fler samhällsgrupper. Så jag förstår inte var du får dina föreställningar om imperialism (och vad gäller besserwisserattityden så anser jag den vara ganska vanligt förekommande bland forskare i allmänhet (och bland dina läsare i synnerhet)).

  Vad är det för konstigt med att allmänna föreställningar om män och kvinnor skulle vara orsaken till att pojkar underpresterar i skolan? Vad tror du själv är orsaken; är pojkar är dummare än flickor?

  Vad gäller dina erfarenheter som matematikinspiratör så skriver du att ni har haft kul, och det är givetvis jättebra, men med “fungerar” menar jag att det ger en synbar förändring i till exempel antalet kvinnor som läser matematik eller vad nu syftet var. Om du nu håller med om att det troligtvis borde vara fler kvinnor som intresserar sig för matematik i ett friare samhälle.

  Jag håller helt med dig om att man borde inhandla teleskop till skolorna! Och givetvis borde lärarna kräva ordning och reda i klassrummen! Problemet är ju att DE INTE GÖR DET. Lärare tillåter pojkarna att vara mer högljudda och ställer högre krav på flickorna. Det är precis därför vi behöver studera den manliga hegemonin I klassrummen. Det är ju till och med exakt det du själv gör när du konstaterar att pojkarna kanske är stökigare än flickorna.

  Det är inga problem med att min kompis inte vill bli rektor. Jag bara illustrerade hur jag tror det går till när män når högre maktpositioner än kvinnor; jag lade ingen värdering I det. Jag önskar dock att fler män kunde få ha friheten att göra som min kompis utan att bli mindre respekterade.
  DET ÄR MITT ENDA MÅL MED JÄMSTÄLLDHETSFRÅGAN. STÖRSTA MÖJLIGA FRIHET FÖR MÄNNISKAN UTAN ATT HON INKRÄKTAR PÅ SIN NÄSTAS FRIHET. Inget annat.

 86. Erik skriver:

  Angående Sara Bargis kommentar:

  ”Det är tråkigt att du är så radikalt fientligt inställd till allt där ordet genus används, istället för att se de positiva möjligheter till förståelse av omvärlden som detta begrepp ger.”

  Hur kommer sig att man kan påstå dessa möjligheter ens finns utan några som helst resultat som stödjer påståendet? Inget annat fält kan använda brist på resultat som argument för hur viktiga de är.

  ”efter att ha varit på konferens efter konferens med 5-10% kvinnliga deltagare så kände jag mig till slut tvungen att ta reda på mer.”

  Och då går du (Sara) inte till de källor/länder där man har fler kvinnliga fysiker utan till genusvetare som har teorier men inga resultat?

  ”Så jag har läst en del forskning på området. Tiina Rosenberg är en frispråkig och kontroversiell företrädare för genusforskningen, men att förkasta ett helt forskningsfält på grund av att man inte gillar Rosenberg är lika smart som att förkasta all klimatforskning för att vissa av dess företrädare har skrivit skumma saker i sina interna mejl.”

  Klimatforskarna ifråga skrev inte ”skumma saker”, de skrev hur man vinklar data och ser till forskare med alternativa åsikter inte publlceras alls samt uttryckte extrem brist på respekt för kollegor. De ansåg att man inte skall debattera med ”crazies” och hotar sålunda den princip om fri forskning som Svante Nordin pratade om.

  Tanja har aldrig sagt hon förkastar forskningsfältet pga Tiina R. däremot kan det vara bra att fråga varför man ens skulle behöva förkasta någonting som inte ens är empiriskt styrkt från början.

  ”Det finns nyanserade företrädare för genusforskningen som gör god forskning utan radikala politiska tolkningar.”

  Det betyder inte de har rätt i sak, bara att de inte är lika otrevliga och respektlösa.

  ”Jag har till exempel läst Alison Phipps, som har undersökt olika kampanjer med syfte att “locka kvinnor” till naturvenskap.”

  Hur förklarar hon att andra mindre feministiska länder lyckas bättre?

  ”Du kanske borde läsa forskningen lite bättre innan du kastar ut förslag.”

  Det var precis forskningen som visade mindre feministiska länder lyckades bättre på detta hon hänvisade till i Radio igår.

  ”Jag påstår inte att jag kan all forskning på området, men jag har som sagt läst en hel del, och inga sådana aktiviteter har visat sig fungera.”

  Det är vad som fungerar som är det relevanta för frågan. Vad som inte fungerar behövs det ingen forskning på. Forskningen behövs där man lyckas bättre, att lägga miljoner på att lära sig hur man inte får fler kvinnliga mattedoktorer är ju vansinne.

  ”Jag, och genusforskare med mig, tror oss också veta varför: för att man återigen gör kvinnor till ovetande om sitt eget bästa i sådana kampanjer.”

  Tror er veta? Ni tror er kanske veta hur man inte får fler kvinnliga mattedoktorer? Kan detta kanske förklara varför kvinnliga forskare inte får inflytande? För att många väljer negativistiska fält?

  ”Man måste upplysa kvinnor om vad de missar, är det underliggande budskapet.”

  Retoriskt helt felaktigt, de måste komma fram till det själv för att sätta värde på kunskapen. Att genusvetare säger åt dem vad de skall tycka är kontraproduktivt och psykologiskt fel. Den enda som sagt nåt vettigt är Tanja B som poängterade kvinnors intresse.

  ”Eftersom de flesta kvinnor av idag inte vill “bli upplysta”, så fungerar inte projekten.”

  Människor i allmänhet vill inte bli upplysta vilket reklambranschen vetat i hundra år. Genusvetare ägnar sig åt reklam men inbillar sig de ägnar sig åt vetenskap.

  ”I själva verket vet nog kvinnan ganska väl vad hon “missar” när hon väljer bort naturvetenskap, och gör andra prioriteringar.”

  Nej det vet hon inte men poängen är att om hon lyder inte genusvetare för att de berättar det heller.

  ”Jag kan ta ett exempel: I Norge undersökte Lagesen ett initiativ till att få in fler kvinnor i datavetenskap.”

  För länge sedan så diskuterade jag just sådana alternativ med personer som gick sådana utbildningar. De berättade att det var mycket stor skillnad på kvinnorna och männen som var på utbildningen. Kvinnorna var där inte pga intresse utan för att det var en karriärsväg. Sålunda gick de hem och gjorde annat medan killarna gick hem och programmerade.

  ”Jag tror själv mer och mer att det handlar om ett fullkomligt rationellt val.”

  Att ett val är rationellt betyder det var vettigt utifrån just DE premisserna. Lösningen är sålunda att ändra premisserna, det genusvetare gör är stångar huvudet mot väggen i försök att ändra valet.

  ”Varför? Jo, för att teknisk fysik är ett högstatusprogram, känt för att vara svårt och tufft. Varför göra det svårt för sig?”

  För att utmaningar är en mycket viktig del av personlig utveckling vilket är något som intresserar många kvinnor. Men då kvinnorna inte gör den kopplingen tror de att det är bättre att försöka utvecklas genom flum vilket utifrån den kunskap de har är rationellt men knappast sant.

  ”En kvinna kan vara högt respekterad utan att ha “gjort karriär” och jobbat häcken av sig, men en man som tagit det lite lagom lugnt i livet åtnjuter inte samma respekt från omgivningen.”

  Helt fel, det tar dock för mycket tid för mig att förklara vad som är fel här, fråga gärna på min blogg varför rika män vanligen får mer respekt så skall jag förklara det.

  ”Jag exemplifierar med en kvinna i min närhet. Hon blev erbjuden att söka en rektorstjänst, men tackade nej.”

  Hon hade ju bara negativa åsikter om tjänsten från början. Det är lustigt jag får intrycket a) genusforskare är usla på detta b) de inte ens kan grundläggande psykologiska premisser och c) jag borde egentligen söka statlig tjänst med ansvar för att öka antalet kvinnor intresserade av ”mansämnen”

  ”Egentligen är det inte så att det finns få kvinnor på program som Teknisk fysik i Sverige. Istället är det så att det finns en enorm överrepresentation av vita medelklassmän.”

  Representationen är i sig ingen förklaring. De få kvinnor som söker sig dit skulle man tro tillhör eliten som har högst motivering och intresse. Samma argument man använt för homosexuellas adoptioner.

  ”Och jag tror det handlar om vad som värderas som högstatus i olika samhällsgrupper och för olika individer.”

  Problemet med den slutsatsen är att status i sig är ett luddigt ord. OM vi hårddrar det är det bara män som har status eftersom status är kvinnor och då kvinnor själva inte jagar kvinnor motiveras de inte på samma sätt.

  ”Om du hade lyssnat lite bättre på Tomas Brage alternativt läst själv så hade du förstått att hela projektet, i nuvarande stadium, går ut på självreflektion och analys av vad vi kan göra för att förbättra situationen”

  Om du lyssnar på Brage säger han tydligt och klart det viktiga är att det är en process. Om du bygger hus är resultatet det faktiska huset, processen däremot är kånkande på säckar som självändamål.

  Brage förespråkar metoder som kommenteras ”ibland går det bra ibland mindre bra”

  Det är inte vetenskap, det är plockepinn.

 87. Info skriver:

  LAGSTIFTNING OM ETT TREDJE, BIOLOGISKT KÖN!

  Vänsterpartiet och kyrkliga studieförbundet Sensus vill införa och lagstifta om ett tredje kön. (Källa: Tidn. Dagen 8/3 2010.)

  Tanja, vad säger vi om det? Både du och jag och Rothstein vet ju att det inom människoarten finns långt mer än bara tre kön. Allt enligt genusvetenskapens senaste forskning.

 88. Erik skriver:

  Så hamnade jag i spammen igen. Nåväl.

  Angående vetenskapskritik:

  Man måste komma ihåg att om en vetenskap inte bygger på tekniska termer så behöver man inte studera den för att kunna kommentera den. Genusvetenskap bygger inte på tekniska termer. Man måste inte vara raketforskare för att kunna läsa en genusvetenskaplig rapport.

  När genusförespråkare säger kritiker inte ”förstår” menar de ofta det som i dagligt tal kallas medhåll. Jag förstår vad de tycker, jag förstår varför de tycker så men jag håller inte med om vad de säger eftersom de gör politiska uttaladen som skär sig både ideologiskt och empiriskt mot det observerbara.

  Låt oss säga att ett mansdominerat företag har en större andel kvinnor än vanligt. Vill man veta hur man får fler kvinnor är det väl det företaget man bör fråga och inte genusvetare som själva inte vet hur man ökar underpresenterat (manligt) kön ens i egna fältet?

 89. Gubben skriver:

  Jag lyssnade med största behållning på programet. Trevligt att få njuta av din skånska? dialekt men framför allt av det du säger.

 90. Sara Bargi. Min uppfattning är att jämställdhet handlar om individers och gruppers lika möjligheter. Eftersom det finns två kön bör därför självklart sann jämställdhet stå på ett maskulint och ett feminint ben som värderas lika. Skulle vara kul att höra detta också från tongivande feministhåll. Sedan vet jag inte om jag missat någon bok som du läst, om du tillhör någon mer moderat feministisk riktning eller om genusvetenskapen inte lyckas eller vill informera klart och tydligt om vad den står för. Jag säger bara att om det vore så att 50/50 på längden och tvären är ett mål i sig som ”åt alla lycka bär” så skulle kvinnor som sympatiserar med den radikala feminismen kunna göra så som jag antydde i min förra kommentar och samtidigt få tid för reflexion och analys. Elementärt min käre Watson.

 91. Erik skriver:

  Sara Bargi:

  ”Det förvånar mig att denna bloggs läsare verkligen tror att en fördelning 50/50 kvinnor/män på alla arbetsplatser är målet med jämställdhetspolitiken.”

  Nuvarande målet är enligt politiska makthavare själva 60/40 och då de har makten är det också vad som gäller (det är även vad lagen landade på i Norge) men den exakta siffran är irrelevant för redan när du sätter upp en siffra sätter du en gräns för personerna från den ena gruppen och förespråkar aktivt diskriminering vid behov.

  ”Jämställdhet handlar inte om kvinnor; jämställdhet handlar om människor och mänskliga rättigheter.”

  Kvinnor är människor, uttalandet är alltså obegripligt men typiskt intersektionell ideologi.

  ”Lika möjligheter. Inte lika utfall.”

  Det är realpolitiskt samma sak, hur skall man annars bedöma möjligheterna?

  ”Det är inte genusvetare som initierade projektet vid Lunds universitet; det var förre rektorn Göran Bexell, och han bad om deras experthjälp.”

  Bexell var med i programmet och gav inga egna skäl utan svarade ”det finns lagar och policys” observera att ingen någonsin säger ”det har JAG bestämt” alla skyller på byråkratin.

  ”För hjälp behöver vi; för att tala för egen del så tror jag Fysicum förlorar mycket på att vi inte rekryterar de bästa talangerna inom fler samhällsgrupper.”

  Det är bra du erkänner det bara är en tro du har. Det är i viket fall som helst falska premisser. Utan intresse är talang värdelös. Även de med sämre talang tjänar fysicum mer på än de talangfulla som saknar intresse.

  ”Vad är det för konstigt med att allmänna föreställningar om män och kvinnor skulle vara orsaken till att pojkar underpresterar i skolan?”

  Inget alls, det är inte förvånande att de hittar på lögner när de har tillåtelse att säga vad som helst. Om de å andra sidan förklarade exempelvis att homosexuella får dåliga betyg pga destruktiva mönster i deras kultur och förespråkade de gick ”anti-queer” kurser där de lärde sig vara mer hetero däremot skulle det vara desto mer förvånande.

  ”Vad tror du själv är orsaken; är pojkar är dummare än flickor?”

  Om homosexuella fick (de kanske får, det vet jag inte) sämre betyg och löner skulle du då säga deras homokultur var skulden och som lösning förespråka de försökte få ihop det med tjejer?

  ”Lärare tillåter pojkarna att vara mer högljudda och ställer högre krav på flickorna.”

  Det där är bara dumheter, lärare tillåter några få pojkar vara mer högljudda medan andra pojkar inte tillåts vara det. Det är individbaserat. Inte könsmässigt men beskriver man bara ”gruppen” märks ju inte detta.

  ”Det är precis därför vi behöver studera den manliga hegemonin I klassrummen.”

  Det finns ingen manlig hegemoni i klassrummen. Det enda du nu gjort är att säga de tysta killarna är oviktiga och därmed har du gett dem ännu mindre status medan såklart de manliga individer som är högljudda blivit ännu viktigare.

  Påminner mig om en tjej i samma klass. När några killar mobbade den klenaste killen i klassen så gick hon emellan. När killarna slutade mobba den klena killen så belönade hon dem för att de var ”snälla” och slutade.

  Reward bad behavior kallas det.

 92. Access skriver:

  Lyssnade på Filosofiska Rummet i efterhand, du är jäkligt bra Tanja!

  Ett motargument till genusarbetet som aldrig togs upp var följande.
  Genuskillen sa att genusarbetet handlar om att se hur man bemöter kvinnliga respektive manliga elever, samt hur de själva beter sig vid t ex hjälpsituationer. Det låter ju Jättebra å så …
  Men genusarbetet innebär ju att LÄRA folk att klassificera människor i kön. Därmed är det väldigt lätt att missa de män som inte tar för sig samt ger fördelar till de kvinnor som faktiskt tar för sig. Könsfokuseringen innebär att man bortser från INDIVIDEN och istället lär sig se till människors KÖN.

  Det motargumentet användes inte i programmet, utan genuskillen kom undan med sitt påstående om att det handlar om att se hur man bemöter människor av olika kön. Vilket vid en första lyssning antagligen låter väldigt bra i mångas öron.

 93. Bengt S skriver:

  Tanja, du är extra bra i dag.

 94. Dogdylan skriver:

  Anette Kullenberg ondgör sig över att män lagar mat idag i Expressen. Hon skriver:

  ” Hur många män som lagar mat vet jag inte. Jag känner bara till dem som vinner kocktävlingar och ger ut kokböcker. De kända männens mat. Den okända maten lagas av kvinnor”

  Vidare skriver hon:

  ”I karlakarlarnas land spelar sånt ingen roll. De är med i tv. Faktum är att de är från en annan planet. Apornas planet. Vi befinner oss i ett årtionde där gamla machoideal dyker upp. Karlar som är nåt att hålla i handen när åskan går ger ut kokböcker.”

  http://www.expressen.se/debatt/1.1906403/nya-machokockarna-sprider-en-unken-doft

  Jag som trodde var bra att killar har börjat laga mat. Uppenbarligen inte? Hur skall feministerna har det egentligen? I mitt dagliga media intag så var dock Dilsa Demirbag – Sten debatt artikel i Expressen upplyftande. Hon sparkar dock på Mona Sahlin och den feministiska och anti-rasistiska vänstern.

  http://www.expressen.se/debatt/1.1909439/jag-glommer-aldrig-mona-sahlins-svek

  Jag gick hem från plugget idag med en tjej på min kurs. En mycket trevlig och väldigt söt tjej skall intygas. I alla fall så pratade vi litet kort om kvinnligt och manligt. Jag som är en ”out-spoken” liberal tyckte att feministerna hade tagit för många steg bort från den verkliga frågan – det vill säga lika rättigheter. Jag menade också att de flesta män och kvinnor är rätt justa och inte alls vill ”förtrycka” någon.

  Eftersom hon (precis som jag) är skolad i feministisk teori så framhöll hon hur ”männen” trots allt underhöll kvinnorna olika möjligheter – och att kvinnor socialiseras till att bli ”just det” kvinnor. Intressant om något var ju att hon inte riktigt kunde bestämma sig om hon vill att kvinnor skulle bedömas som individer eller som kvinnor . Ungefär samma symtom som Anette Kulleberg uppvisar. När vi pratade om annat (vilket vi gjorde mest) – så insåg jag att hon nog ville ha det här ”manliga” – det ”manliga” var i alla fall en viktig egenskap när hon skulle välja killar. Det är just det här som jag tycker är så fantastiskt. När vi pratar som studenter om ”forskning” och saker och ting som är relaterat till akademiska teorier existerar kvinnoförtrycket. Då är det hårt och kompakt. Men i vardagslivet så agerar vi helt annorlunda – då tycker vi trots allt – att manligt och kvinnligt är viktigt.

  Det verkar ju stå klart att allt fler vänder sig emot genusvansinnet i våra vardagsliv. Svenska kvinnor har aldrig haft så mycket möjligheter som i dagen Sverige – däremot har vi en växande skara kvinnor med invandrarbakgrund som lever under hedersförtryck och annat. Naturligtvis skall det riktiga förtryck de lever under, bortförklaras med kulturrelativistiska och post-strukturalistiska maktteorier som ingen sund människa förstår sig på.

  Det blåser goda högerliberala vindar i Sverige.

 95. Matte Matik skriver:

  Dogdylan: Tycker också Kullenberg borde vara glad över att män lagar mat men det duger visst aldrig. Blev t.o.m. tvungen att skriva själv: http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/nar-duger-det.html

  Pelle Billing skrev också om den artikeln:
  http://www.pellebilling.se/2010/03/du-kan-alltid-skylla-pa-mannen/

 96. 140 skriver:

  Sara Bargi:

  men att förkasta ett helt forskningsfält på grund av att man inte gillar Rosenberg är lika smart som att förkasta all klimatforskning för att vissa av dess företrädare har skrivit skumma saker i sina interna mejl

  Rosenberg företräder genusgalenskaperna. Klimatforskarlögnarna företräder klimathysterin.

  Ergo: Du har rätt. Det är smart.

 97. Alvin Stoltz skriver:

  Tanja gick i spinn och förvandlade Filosofiska rummet till ett debattprogram!!!
  Ja, de var roligt!

  Så bra att vi fick veta att genuscertifiering bara är en anspråkslös rekommendation

 98. Hörde just programmet via
  [audio src="http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_filosofiskarummet_100307060009.mp3" /]

  Bra jobbat Tanja! Man kan ju fråga sig varför just rektorer på landets lärosäten har noll ryggrad visavi genusmaffian, kan det vara så att de fått instruktioner från politiskt håll? Som politiskt tillsatta tjänstemän med fin titel och lön ifrån Staten så vill de kanske visa sig lojala mot makten i Stockholm.

  Och medlöparna på lägre nivå typ Brage som slickar uppåt i syfte att skaffa sig fördelar till sig själva för tankarna till det samhällssystem som finns på Sicilien. Eller varför inte de intellektuella som sålde sin själ till Hitler på 30-talet.

  Har jobbat i den svenska universitetsvärlden under hela mitt yrkesliv, men snart är det slut. Ska bli skönt att lämna tystnadens korridorer med dess skrämda, politiskt korrupta atmosfär och komma ut i frisk luft i form av ett eget utbildningsbolag. Där kommer garanterat inte 70% av intäkterna att försvinna i administration, och våra medarbetare kommer att vara fria att utveckla sig själva och sin kreativitet. Den vuxenmobbning som finns på våra fina dagishögskolor kommer att vara bannlyst, och lärarlönerna kommer att reflektera den egna insatsen. De kurser vi kommer att anordna kommer att att helt sakna flum och genusvansinne, den svenska specialiteten är inte gångbar internationellt. Där är man mer intresserad av vilken kompetens kursen ger.

  Intresserad av att hänga med?

 99. Sven-Ove Johansson skriver:

  Det var lite enklare på Sven Stolpes tid. När han som lektor fick försändelser från dåvarande Skolöverstyrelsen åkte dessa rakt ned i papperskorgen. På fråga om detta var tjänstefel svarade Stolpe att det tjänsteförtjänst…

 100. […] kommer in i handlingens mitt direkt där första delen slutade. Tanja Bergvist kommenterade hur genusvetare framgångsrikt skapat arbetstillfällen och lobbat medan de andra […]

 101. Dogdylan skriver:

  Tanja bergkvist är som en Pitbull på gott och ont:

  Det här var det ”roligaste” av det hon sa. Väldigt icke-PK.

  Mellan 17-20 minuten: ”Jaha, Nej, Jag tänkte på den här – Genus i text – . Det är ett uttryck för kvinnofientlighet eftersom de generaliserar väldigt mycket (…) Kvinnor kan inte tänka logiskt, rationellt och vetenskapligt enligt dem. (…) Mitt problem är att den (genusvetenskapen) har imperialistiska ambitioner. (…) De (Genusvetarna) har lobbat i flera år, medan vi andra har forskat.”

  Runt 37:40 ” Det är klart det är toppstyrt, det är klart man pressar på, man tvingar på! Och sen så är det här med politiska korrektheten. Ingen villa känna att de är emot jämställdhet, det är därför jag kan ut med det här utan att bli krossad. Den här genuscertifieringen har inget med jämställdhet att göra…”

  Det finns så mycket roliga uttalanden. Ett av Tanjas roligaste uttalanden om Genusvetenskapen ”Kulmen på en fördumningsindustri” . Sedan gillade jag att en av Professorerna sa ”Den här jävla Genusvetenskapen, alltså”.

  Tanja behöver nog gå litet media träning – så som att tala lugnt. Man skall undvika att bli upprörd och hetsig på Radio och TV – eftersom retoriken oftast har större genomslag än vad man säger.

  Sedan tyckte jag det var litet lustigt att programledaren försökte avbryta Tanja då och då och sedan på slutet berättar för oss lyssnare att det hårda kvinnoförtrycket är en realitet.

  Annars tyckte jag Tanja var bäst och väldigt saklig. Tanja är liksom en representant för den ”lilla människan” – hon är väldigt folklig och ”vanlig”. Vilket absolut inte är någonting negativt, snarare tvärtom. Om hon fick lite media träning så skulle hon bli en jättebra politiker.

 102. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Det är bra exempel du tar upp, jag vill lägga till ett roligt exempel. När hon sade att det är pga jämställdhetstänket som hon som kvinna kan gå ut med det där utan att bli krossad.

  Beträffande medieträningen tror jag några enkla tips skulle räcka. Exempelvis, prata något långsammare och begränsa sig till max tre argument i taget. Det blev en ganska lång radda argument på slutet där men då läste hon som jag förstod också från rapporten.

 103. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Det var härligt att höra dig och Svante stå upp för friheten. Bexell och Brage var diaboliskt skickliga på att glida undan allt ansvar att stå för någonting överhuvudtaget – inte ens sitt eget dokument tydligen. Konstant prata om annat, lägga ut rökridåer och komma med direkta självmotsägelser som att ”akademisk frihet är överordnat” samtidigt som hela den akademiska verksamheten mha ekonomiska incitament ska styras upp efter politiska ideologier. Vilka kullerbyttor! Man kan iofs förstå att dom var lite darriga i knäna när Tiina (antagligen) valt att ducka detta och skicka fram sina underhuggare istället.

  Nu har du i alla fall rört om lite i den maktens gryta där genusindustrin har sina slevar nedsänkta. Som ett brev på posten kommer förstås invektivkräkningar som Cecilias ”rättshaverist”. Det lär väl bli en och annan ytterligare kommentar på den nivån. Som ett kvitto på att det börjar ”ta” lite, tänker jag då. Alltså:

  Mer Tanja i radio och TV!

  Jag har också föreslagit dig på staty … haha. Det var en rätt skoj idé. Vore ju kul om du ”vann” den fria nomineringen. Fast då redovisar dom väl inte resultatet av den kan jag tro. 🙂

 104. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Jag tror bestämt jag nämnde det. Har du sett filmen ”The Mist”? Kommer du ihåg den tokreligiösa kvinnan? Ungefär så är Genusvetaren.

 105. Erik skriver:

  Dogdylan: Ooops! Det gjorde du ju hahah, jag måste ha varit helt förvirrad när jag skrev det där. The Mist hehe, bra exempel, annars tycker jag Life of brian är den ultimata genusvetarfilmen. Romarna är patriarkatet såklart. Brian och People front är de förtryckta genusvetarna. Skulle nån av genusvetarna plötsligt använda sunda förnuftet ”Splitter!” hahaha.

 106. Info skriver:

  SÅ GÅR SVERIGES RADIOS INTERNATIONELLA KVINNODAG

  mot sitt slut för den här gången med inringarprogrammet Karlavagnen:

  ”OM DU FICK BYTA KÖN FÖR EN DAG
  Om du fick byta kön för en dag, skulle du då begära högre lön? Tjuvlyssna i styrelserummet, bastun, på tjejmiddagen? På Internationella Kvinnodagen ställer Anja Kontor dig frågan vad skulle du göra om du hade 24 timmar på dig att undersöka hur det är att vara man —”

  Ekot 8/3:

  SVENSKA BLIR CHEF FÖR FN:S POLISER
  I dag, på internationella kvinnodagen, utsåg FN-chefen Ban Ki-Moon, den svenska polisen Ann-Marie Orler till högsta chef för FN:s poliser.

  På sitt nya uppdrag som FN:s polischef kommer Ann-Marie Orler att vara högsta chef för 13 000 poliser från 90 länder som för närvarande finns på FN-uppdrag runt om i världen. 48-åriga Orler har arbetat som polis, för det mesta som chef, i tjugo år, senast som länspolismästare i Västmanland.

  På sitt nya uppdrag har hon fastställt två viktiga mål. Dels vill hon att FN:s poliser ska arbeta mer med att bygga upp polisväsendet i länder där FN har fredsbevarande operationer.

  Dels vill hon rekrytera många fler kvinnliga poliser.”

 107. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Jag såg precis en otroligt sanslös debatt mellan Mona Sahlin och Göran Hägglund på SVT som behandlade Ilmar Reepalus ”antisemitiska” uttalanden. Mona Sahlin försökte vända hela diskussionen när Göran Hägglund nämnde ”Islamister” (dvs. definierade hotet mot judarna i Malmö) genom att säga att det finns inga antisemitiska muslimer och att Göran Hägglund skulle be om ursäkt.

  Länk:
  http://www.youtube.com/user/MXCartoons#p/a/u/1/1QPHUOZvJzo

  Jag tycker det är fantastiskt att det politiska etablisemanget är så förvirrade att de knappt kan formulera vettig kritik mot varandra.

  Valet 2010 kommer bli mycket intressant. Hehe

  Roligt NBC intervjuv om kön.

 108. Erik skriver:

  Dogdylan: Jadu sanslös är det minsta man kan säga om den debatten. Mona Sahlin beter sig ungefär som Reepalu med skillnaden att hon lyckas avstå från att nämna Israel, sionism och liknande klockrena grodor.

  Grejen är ju att medan Hägglund och programledaren diskuterar hatbrotten ifråga är det precis vad Mona Sahlin inte vill göra. Hon vill diskutera hatbrott i allmänhet, utan vetenskaplig specifikation på nånting.

  Samma sak som Reepalu vill göra med skillnaden han tar upp brott som begåtts i mellanöstern och får det att låta som om brott begångna i Sverige är nån sorts ”payback” för att brottsoffren inte tar mer avstånd från brotten begångna i utlandet.

  Sidodebatten på slutet är det största skämt jag sett. Vad som händer är att Hägglund pratar om vilka grupper som demonstrerat mot de saker Reepalu nämner och Mona Sahlin ljuger in att vad han pratade om var vilka som stödjer brotten ifråga.

  (Det är två helt olika saker, det ena är vilka som stödjer Reepalus åsikter i israelfrågan, det andra vilka som stödjer brotten)

  Hennes svar på detta ”nu blir jag upprörd”…
  ”då vill jag bara säga, nu blir jag upprörd.”… är ren teater. Vilket i och för sig är uppenbart eftersom upprörd är nåt man blir, inte nåt man säger man är.

  Den där taktiken var löjlig redan i Radiointervjun mot Paolo Roberto på ämnet jämställdhet.

  På TV blir det ännu löjligare för vi kan med egna ögon se hon inte alls är upprörd. Och att hon säger de ser samma fiende är möjligen sant i hennes fantasivärld byggd på ”dialogforum” men i verkligheten så är det inte samma personer.

  Men där har vi ju poängen med strukturellt besatta människor. De kan inte göra någonting åt någonting egentligen. Att ens diskutera de specifika brotten innebär ju att man pratar om brottslingarna, inte om hur hatbrott är nåt ”alla kan råka ut för”

  Det enda rätta i sammanhanget är att säga att hon inte bryr sig ett dugg om de hatbrott som diskuteras. Skillnaden mellan henne och Reepalu är att hon inte bryr sig pga hatbrotten som andra grupper utsätts för. Reepalu bryr sig inte för att brottsoffren inte tydligare tar avstånd från Israel.

 109. Cuben skriver:

  Trofim Lysenko och hans efterträdare gillar dig nog inte Tanja, men det gör alla vi andra.

  Du är en klart lysande stjärna!

  Du om någon rör dig med ljusets hastighet. Tack för att du finns.

 110. Info skriver:

  SAMMANFATTNING PÅ NÄTET OM DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

  ”Krossa patriarkatet, krossa patriarkatet!” – ”Ropen skalla, mer feminism åt alla!”

  • LINUS FREMIN (genusvetenskapare, journalist, chefsideolog i tidningen Resumé, ”Nordens största affärstidning om medier och marknadskommunikation”)

  ”Den svenska jämställdheten är en farlig jävla myt, och på många håll i resten av världen är det ännu värre. Det finns så många viktiga frågor som uppmärksammas en dag som denna [= 8. mars 2010]. Jag blir påmind om allt jag skulle vilja förändra. Till exempel:

  – Jag vill att kvinnor ska sluta behandlas orättvist på arbetsmarknaden.
  – Jag vill att kvinnor ska slippa bli misshandlade av sina partners.
  – Jag vill att skönhetsidealen omförhandlas och helst av allt raderas ut.
  – Jag vill att begrepp som ´manligt ´ och ´kvinnligt´ och all den inskränkhet de innebär ska försvinna.
  – Jag vill att kvinnor ska slippa ha det övergripande ansvaret för hem och barn.
  – Jag vill att heteronormen utmanas och i bästa fall utrotas.” [Du får snart chansen, kära Linus/Lina på den allmänt uppskattade HETEROHATETS DAG, som brukar komma efter det att den allmänna, svenska nationaldagssommaren, Pride-festivalen, avslutats.]

  • ILONA SZAMÁRI WALDAU (Vänsterpartiet, Uppsala)

  ”Man kan ju förstå att de socialistiska kvinnorna ville uppmärksamma kvinnors situation genom en särskild kvinnodag. Men idag då, nu är vi ju jämställda. Vi kvinnor har fått rösträtt, vi får jobba natt, kan inte sägas upp för att vi gifter oss, vi kan anmäla maken för våldtäkt, vi får älska andra kvinnor – – –

  Under den borgerliga regeringen har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner ökat och kvinnor tjänar nu under 80% av vad männen tjänar. Den fria aborten ifrågasätts. EU-parlamentariker vill förbjuda nattarbete för kvinnor. Kvinnor som blir gravida blir uppsagda från arbetet. Kvinnors kamp för jämställdhet är inte över, vi har långt kvar till jämställdhet. När jag tog initiativet till den här bloggstafetten, tog jag ett intersektionellt perspektiv. Jag frågade HBT-sossen, en blogg som drivs av äkta makarna Alexandra och Åsa, jag frågade Anders, som igår blev pappa och har pojkvän, och jag frågade Immanuel, en snart 30-årig kille i puberteten. – – –

  Den vite heterosexuelle medelklassmannen är norm och alla andra drabbas på olika sätt av förtrycket. Den vite arbetarklassmannen av klassförtrycket och den lesbiska överklasskvinnan av köns- och sexualitetsförtrycket. En stor del av mänskligheten förtrycks på olika sätt och är själva en del av förtrycket, normen är stark. Den internationella kvinnodagen måste handla om jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnokampen men vänsterns kvinnokamp och klasskamp måste utvidgas till kvinnokamp, klasskamp och kamp mot normförtrycket. ”

  • REZA JAVID (”stolt socialdemokrat”, Örebro)

  ”Glad kvinnodag! Må kärlek och respekt ta över det förtryckande patriarkatets plats!”

  • NYHETER24

  ”Anarkafeminismen stormar Stockholm city

  Ett hundratal feminister från rörelsen anarkafeminismen tågade in på Stureplan i centrala Stockholm under Internationella kvinnodagen. När Nyheter24:s två reportrar närmade sig klungan under Svampen på Stureplan hindrades de av en panikslagen polis som inte vill uppge sitt namn.

  Polisen: ´Gå inte nära dem, de kommer slå ner dig.´

  – Stopp. Gå inte närmare, sa polismannen. Det här är anarkafeministerna. De hatar män, säger polismannen till Nyheter24:s Ehsan Fadakar.”

 111. Info skriver:

  HETEROHAT OCH GENUSVETENSKAP

  Den bekanta bloggerskan ELIN GRELSSON till genuscertifieringens och Bexells lov:

  ”Jag blir tjugofyra år på lördag och först kan vi fnissa en stund åt konstaterandet att min födelsedag i år sammanfaller med firandet av HETEROHATETS DAG. Tro mig, jag har gjort det. Sedan kan också konstateras att är det en vecka som ska vara fylld av bra saker, bra nyheter och sparkar i rätt riktning är det väl veckan innan ens födelsedag.

  Från Institutionen för Genusvetenskap anser de att jag haft ett klart genusperspektiv i mina tidigare studier och uppsatser, även om jag aldrig läst renodlad genusvetenskap, och jag glider raka vägen förbi hela grundutbildningen och in på den tvååriga yrkesförberedande masterutbildningen till internationell jämställdhetshandläggare på avancerad studienivå.

  Från fakultetsnämnden skickas sammanställningen kring förra årets antagning till forskarutbildning ut. Jag rankas trea på min institution med kommentarer om att jag genomgående visar mycket goda studieresultat, varit engagerad och bedöms trots min unga ålder som mycket väl tänkbar att genomföra en avhandling.”

  (Elins blogg 2007-08-23.)

  Tanja, om du läser det här: Hur bär man sig åt för att ”glida förbi hela grundutbildningen – – – till internationell jämställdhetshandläggare på avancerad studienivå” ?

  Säger man: ”Nu gled jag förbi, men jag kallar mig jämställdhetsstrateg.” Är det likadant inom matematik? Ju mindre man kan, desto högre lön och desto mer framstående befattningar får man? 1+1 = 3. Oj, ett geni, Ett matematikambassadörsämne.

 112. QED skriver:

  Mycket läsvärd artikel av Fredrik Lindström i Aftonbladet:

  ”Vi är misstänksamt fördomsfria i Sverige”

  ”Att vara svensk innebär att sträva efter självständighet, frihet och individuellt självförverkligande på bekostnad av gemenskap, intimitet och traditionella värderingar.”

  Citatet är ur en jämställdhetsutredning av Anita Lignell du Rietz, och har ekat i mitt huvud länge – antagligen för att det så tydligt fixerar en kostnad i vår livsstil; vi byter till oss självständig frihet och betalar med gemenskap.
  Det finns dock tecken på att vi försöker ta igen den här förlorade gemenskapen på andra håll. Så blir till exempel våra åsikter alltmer likriktade. I en färsk undersökning säger nästan hälften av svenskarna att de tror att deras åsikter överensstämmer med vad de flesta andra tycker.

  Det är en världsledande siffra. I landet som ligger vid individualismens frontlinjer tycker vi, till synes paradoxalt, alltmer som alla andra. Om udda och extrema åsikter någon gång dyker upp, brukar svenskarna anstränga sig att frysa ut dem, blixtsnabbt stämpla dem som ”osunda”.

  …”

  http://www.aftonbladet.se/kultur/lindstrom/article6746004.ab

 113. Lennart W skriver:

  Tanja och Alvin Stoltz:
  Två små reflektioner om Irigaray och den ”maskulint” höga ljushastigheten och relativitetsteori.

  1. Är det bara stora siffror man är rädd för, kan man byta mätenheter. Själv är jag ca 19 miljarder nanometer lång, vilket ju är en jättestor siffra! Ljusets hastighet är bara 0,3 meter per nanosekund.

  2. I s.k. Bose-Einsteinkondensat kan ljusets hastighet bli nästan hur låg som helst. Ljusets bana genom ett sådan medium beskrivs märkligt nog med samma sorts ekvationer som om det handlade om ljus i vakuum i den starkt krökta rumtiden runt ett svart hål. Fast svarta hål är kanske ”kvinnliga”?

  Google book: Artificial Black Holes

 114. Lennart W skriver:

  Hoppsan, ett kommatecken föll bort. 1,9 miljarder skulle det ha varit. LOL!

 115. Pontus skriver:

  Vad är det som är så konstigt med att killarna vill ha handen på musen? Det ligger ju i könskodningen och är i allra högsta grad naturligt.

 116. Hymer skriver:

  Som traditionalist, eller nej förresten; som vettig människa är man utsvulten efter att vettiga människor ens kommer till tals. Därför är det lätt att bli fullkomligt exalterad när man hör Tanja och Svante säga vad som egentligen borde vara självklarheter.

  Bra jobbat och fortsätt kämpa!

 117. Alvin Stoltz skriver:

  Lennart W !
  Du nämner svarta hål! Varning! Nu är du ute på väldigt farlig is. 🙂

 118. Vill också bara poängtera att det där med ”rättshaverist” var fruktansvärt lågt och fult. Säker skrivet av någon med fin titel som får sin utkomst från genusindustrin. Sådana saker är dock tecken på att du når fram, Tanja, de börjar bli skakis nu.

 119. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla – ursäkta min frånvaro, var på seminarium idag om svensk historieskrivning, och där träffade jag professor Tore Frängsmyr, som var moderator. Ni minns han som skrev en artikel ang genusmärkningen:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/13/uppsalaprofessor-satter-ner-foten-i-svd/

  Imorgon ska jag hålla ett anförande i Riksdagen 🙂 så det blir lite bloggfrånvaro även då, jag som hade tänkt hinna komma med lite reflektioner kring Filosofiska Rummet och allt, men på torsdag är jag åter och kommer då att göra detta och berätta hur det gick i Riksdagen! 🙂

 120. Allah skriver:

  Jag är nästan utan ord. Helt underbart skrivet detta.

 121. Conlon skriver:

  Hej Tania,
  Hörde dig på Filosofiska rummet igår och du bekräftar ytterligare ditt idolskap för mig. Lysande presterat!

  Mitt intryck är att du i första hand har genusvansinnet i skottgluggen. Vad jag undrar är hur du ställer dig till den bredare bakgrunden av detta dvs kulturmarxismen, Frankfurtskolan, Focault, PK-ismen osv? Anser du att genusidéerna har en särställning från de övriga agendorna som ovanstående ideologier driver?

  Vänligast

  Conlon

 122. Dogdylan skriver:

  Erik.
  Det är fullkomligt sanslöst hur politiker tävlar i politisk korrekthet. Det är ju som du eller vi säger. Man får skylla på vita, män, kristna, kapitalismen, västerländsk kultur och traditioner – men man får aldrig nämna ett ont ord om alla dessa ”beskyddade” grupper. Det börjar som sagt bli trångt i ”Offerhörnet”.

  Skillnaden mellan Ilmar Reepalu och Mona Sahlin är just den att Ilmar Reepalu inte är riksdagspolitiker och som Hägglund sa, han raggar muslimska väljare i Rosengård. Judar uppgår till 0,2 procent av befolkningen i Sverige och er än hälften är på väg att assimileras. De är Inte direkt en stor väljargrupp, även om de har ett rätt stort inflytande på svensk politik i förhållande till hur liten gruppen är. Göran Persson hade precis som borgligheten – en hyfsat bra relation med Israel och judiska företrädare. Det är Mona Sahlin på väg på att förstöra

  Mona Sahlin är partiledare och kanske även statsminister efter 2010 – hon kan inte vara allt för ”radikal”, och allt för ”anti-imperialistisk” längre något som Reepalu tenderar att vara – dels för att han kan, dels för att den muslimska gruppen är viktiga för SAP i Malmö. Det skulle inte se bra ut om Mona Sahlin tog en allt för ”anti-sionistisk” och anti-israelisk position.

  Mona Sahlin försöker spela ett rävspel mellan kristna assyrier, judar och muslimer. Detta är naturligtvis ett spel hon kommer förlora eftersom dessa inte kan hålla sammas för fem öre . Det är bara i västvärlden (sagt det tusen gånger) som hyllande av mångkultur existerar – i övriga världen drivs man av kulturella eller etniska intressen och sätter sin grupp främst. Dock tror jag att ”antisemitism” inte är ett jättestort problem och jag är rätt tveksam till om judar drabbas av den i någon större grad. De tenderar ju inte direkt att bo i invandrarghetton och få av dem är religiösa.

  Rent policymässigt så kan nog Mona Sahlin och vänstern spela snyggt – så som att ge med för Islamisternas krav om Sharia. Men hur skall då Mona Sahlin och SAP göra med Israel och den rätt så utbreda antisemitismen ibland de andra ”skyddade” grupperna. Islamisterna tenderar ju gå längre än att vända sig mot judisk etnisk nationalism (sionism) – de är ju oftast antisemiter.

  Mona Sahlin har det heller så lätt i och med att MP och Vänsterpartiet blir allt mer radikala i sin Israelkritik – och för vänsterpartiets del så börjar de flörta med antisemitismen, eller är i alla fall i början av att gå den vägen. Det finns så många viljor so skiljer så långt från varandra att överrenskommelser börjar bli svåra att nå – utan någon grupp skall få sina ”grupprättigheter” kränkta.

  Den stora frågan är naturligtvis om vilken väg vänstern kommer välja (För lets face it, det är omöjligt att vara multikulturalist – det är en självmotsättning) – följa med Islamisterna eller krama 0,2 procent av Sveriges befolkning, eller i alla fall vissa eliter i den gruppen.

  Det är onekligen intressant att se hur den kulturella occidentala vänstern (och högern) börjar slå knut på sig själva – för att försvara ett system som ingen svensk eller västerlänning vill ha och som på sikt är negativt för både oss och de ”skyddade” etniska och religiösa grupperna.

 123. Steven Sampson skriver:

  Tanja och Svante var skarpe och fräkke på filosofiska rummet, mens Brage og Mister Bexell var patetiska. Dagen etterpå kommer Ann Heberlein med en lille kommentar om vores rädslan for genuscertifiering, imot meg och Tore Frängsmyr. Detta kan läses her. http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kulturkritik/article636021/Lika-barn-leka-bast.html
  Tore och jeg er blevet tildelt plats til korte kommentarer, som vi nu har gjort. Det kommer nok på torsdag i Sydsvenskan. Jeg skriver selv på en längere analysa af genuscertifierings rise och fald.

  Men vi må också göre tingene klart når det gälder kön, kvinnor och jämstalldhet på universtitet: Der forekommer könsdiskriminerenda praxis på universitet, der er reelle problemer med at kvinnor behandles annarlunda, (over-positive, som sarte barn, och klart negative), ja, kvinneliga studenter er ofte for stilla eller manglar self-confidence, jo da, der er inte nok kvinnliga rollemodeller i naturvetenskaben, och ja, career strategin for kvinnor, isär dem med barn, har andre udfordringer end for os guys. Dissa problemar er velkendte och komplicerat. Frågan er, om genuscertifierings löser nogle af dissa problemer. Det gör det inte av 2 grunde. Först, der er ingen grassroots önske om at certifiering skal foretages. Jeg kan inte finde en eneste dokument eller möteprotokol hvor en gruppe af universitetsfolk –studenter, lärare, institutledare– har udtrykkt önske om at ”certificering er vagan frem”, at ”vi skal certificeras”. Certifiering har fra begyndelsen väret en top down projekt. Bexell fik nogle ideer, och Genusvetenskaben, med Tiina R. i fronten, var ready, willing and able at utnytta muligheterna for at väre genuskonsulter. Sikkert en team! Denne top down karakter kombinerat med kynisk universitetspolitik var helt transparent, och det var också derfor at min egen institutionsstyrelse i Lund, Sociologien, et institution som har flera kvinneliga professor, avvisst at deltaka i certifieringsprojektet allerede i slutning av 2008. Genuscertiferings annat problem er at der er ingen kobling mellan kvinnornas reelle problemer i Academia och genuscertifiering som lösning. Det er et svar uten problem. Genuscertifiering er voodoo science. Mantraen er ”genusperspektivet”. Ligesom alle mantraer, skal den ikke defineras eller präciseras, den skal bare uttalas –som Hare Krishna– om och om och om igen. Dogma er: ”alle relationer mellem mand och kvinnor –herunder mannliga lärare och kvinneliga studenter — er maktrelationer”. Alt andet er underordnat. Voodoo science fetish bliver den store questionnaire, ritualet bliver den prattanda självutvurdering, … ”det er en pro-CESS” som Thomas Brage fra Fysik blev ved at saga i radioen. Men hvis en professionel think tank eller konsultfirma skull byde ind på en lösning på universitetets jämstalldhets problemer, vil de aldrig har kommet med lösningen ”ja, vi skal genuscertificere”. Problemet, mål och middel hänger inte sammen. Det er voodoo…eller terapi.. noget det höre inte til universitetslivet. Svante Nordin nämnte i radio at der skal väre mere vetenskapcertifiering på universitetet. Hur undgår vi denne voodoo science, denne ”race to the bottom”? Tanja prattar om genusvetenskaparnes ”imperialsmen”. Så er tiden ind til ”den anti-imperialistiska kamp”. steven.sampson@soc.lu.se

 124. Sara Bargi skriver:

  Erik, jag refererar till forskning som visar tydliga resultat, men du kritiserar mitt inlägg med dina åsikter. Eftersom jag har annat att göra nöjer jag mig med att bemöta en av dina första kommentarer.
  Jag skrev ”efter att ha varit på konferens efter konferens med 5-10% kvinnliga deltagare så kände jag mig till slut tvungen att ta reda på mer.”
  Du skriver:
  ”Och då går du (Sara) inte till de källor/länder där man har fler kvinnliga fysiker utan till genusvetare som har teorier men inga resultat?”

  Först och främst: dessa konferenser är utan undantag internationella, inte svenska.

  Som fysiker förstår jag inte din uppdelning i teori och resultat. En teori förklarar resultat och gör förutsägelser om andra resultat, och detta är applicerbart även på många genusteorier (du kanske inte förstår deras jargong? nå, om du inte är fysiker inom just mitt område, så förstår du nog varken mina teorier, resultat, eller ens mitt språk heller. Fast smal grundforskning i fysik kanske heller inte borde finnas?). Teori och resultat kan alltså inte kopplas isär; då förlorar båda sin mening.

  Det finns GIVETVIS genusforksare som undersöker länder som har en annorlunda könsfördelning på olika poster och områden. Se till exempel Upgem-projektet
  http://www.dpu.dk/site.aspx?p=8581

  Men att ”gå till” de länder som faktiskt har fler kvinnliga fysiker än just Sverige, ger inga ”resultat” bara sådär. Det krävs givetvis analys. Vilket är vad forskare sysslar med.

  Just nu tänker jag till exempel återgå till min analys av hur man kan få ett Bose-Einsteinkondensat – denna fantastiska form av materia som kan stanna ljuset – att rotera ”för evigt”. Beroende på hur man definierar ”för evigt”, såklart. Detta gör man troligtvis inte olika beroende på kön, men definitivt beroende på forskningsfält. (I mitt fall är det cirka tio sekunder).

 125. Josef Boberg skriver:

  Tanja – jag hoppas på att Du kan ”smitta” riksdagen med Dina förhållningssätt om både ditten, datten och dutten – önskar Josef B. 😉

 126. 140 skriver:

  ”Eftersom jag har annat att göra nöjer jag mig med att bemöta en av dina första kommentarer.” = Jag skulle gärna vilja, men kan inte bemöta dina kommentarer – därför försöker jag få det att se ut som att jag inte har tid, trots att jag har skrivit långa inlägg här tidigare, vilket faktiskt visar att jag egentligen har det (tid).

 127. Jonte skriver:

  HAHA Det här var det roligaste och bästa jag har läst på länge. Hillariöst, så att säga. Allt mellan att bygga upp Sverige som kunskapsnation till listan med intressanta yrken, var fullständigt episkt för en ingenjörsstudent!

  Jag tror inte att det är en slump att du (Tanja) som är matematiker, och Tiina som är genusprofesser, trots att ni båda har ”t” i förnamnet och ”berg” i efternamnet, är ”genusskeptiker” respektive genusivrare. Vissa klarar av det här med logiska slutledningar och vetenskaplig granskning av premisserna, andra inte.

 128. Ch. skriver:

  Sara Banli tror sig visst vara den enda på jorden som känner till den vetenskapliga betydelsen av ordet ‘teori’. Själv svävar hon så högt att hon uppenbarligen glömt att det finns en vardaglig betydelse som också den kan användas av vetenskapsmän. Tror att doktoranden Sara skulle bli förvånad om hon kände till vem som döljer sig bakom signaturen Erik. Det är redan andra gången hon rider på den falska övertygelsen om sin egen överlägsenhet och hon kan inte längre backa tillbaka på den självgoda attityd hon uppvisat här. Därför har hon nu inte tid. Ett tips till de genusfrälsta: det finns ännu inte någon samhällelig plikt att ha läst s.k. genusvtenskap och utanför era institutioner är det därför dömt att misslyckas att hänvisa till denna bakvända beställningsforskning som om vore den Bibeln.

 129. rogerklang skriver:

  Vem döljer sig bakom signaturen Erik?

 130. Dogdylan skriver:

  Monica Green (S) som kanske är mest känd för att ha uppfunnit en ekonomisk evighetsmaskin skriver idag på Newsmill:

  ”Göran Hägglund räckte ut tungan åt mig under mitt sista anförande i en interpellationsdebatt om den höga arbetslösheten och välfärden. Det var kränkande och obehagligt. Jag vet inte om det även denna gång handlar om att jag är kvinna. Jag vet inte heller om han gjorde det medvetet eller om det var en omedveten handling. Härskartekniker och nervärderingar sker ibland omedvetet. Men ska ändå inte nonchaleras”

  http://www.newsmill.se/node/19520

  Hon låter som Maud Olofsson när hon har bränt bort svenska skattebetalarnas pengar på ingenting – ”Alltså, jag får bara kritk för att jag är kvinna” (Ungefär)

  Angående ”Erik”. Jag tycker inte vi skall ”outa” någon – de flesta av oss som skriver här gör det under synonym eftersom det finns ett stigma mot att kritisera feminism, multikulturalism, socialiberalism, invandringspolitik, post-kolonialism, post-strukturalism och social konstruktivism. Ingen vill minsta sina karriärschanser på grund av oaktsamma uttalanden eller sin politiska ståndpunkt.

 131. Alvin Stoltz skriver:

  Väldigt många inlägg nu, men jag måste upprepa: Filosofiska Rummet är väl inget debattprogram egentligen, men Tanjas intensiva och svavelosande inlägg gjorde att det blev det. Månntro det hade varit bättre om det varit ett debattprogram där någon Genusperson varit med. Men å andra sidan handlade det om ”Genus-perspektivet och forskningens frihet” men det glömde jag nästan bort när jag hörde programmet.

 132. rogerklang skriver:

  Ch. säger

  ”Tror att doktoranden Sara skulle bli förvånad om hon kände till vem som döljer sig bakom signaturen Erik.”

  Varför förvånad, är Eriks officiella jag en känd och politiskt korrekt akademiker eller samhällsdebattör? Jag tror det inte i och för sig, för Ch måste ju på något sätt ha snubblat över vem Erik är, förmodligen på Eriks blogg och det innebär att Erik inte är någon direkt hemlig person, så vem är han?

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae – Nyfiken i en strut.

 133. Ch. skriver:

  Roger Klang: Fullt förståeligt att man blir nyfiken. Jag råkade snubbla över Eriks identitet redan under genustrumpet-debatten för över ett år sedan där vi slogs på samma sida. Jag vill dock inte avslöja den (och har dessutom glömt efternamnet)utan du får fråga honom själv på hans blogg Aktivarum. Anledningen till att jag skrev som jag gjorde var Sari Banans höga hästar när det gäller vad hon läst och vetenskapsteori mm. Hon tror tydligen att alla vi andra är betrensare.

 134. rogerklang skriver:

  Men kan du svara på det här då; är han mer eller mindre känd, allmänt eller bara i vissa kretsar?

  Roger

 135. 140 skriver:

  ”Vem döljer sig bakom signaturen Erik?”

  Jesus?

 136. Dogdylan skriver:

  CH.

  Jag vet att Info och QED har varsin doktorstitel – något de gick ut med när den här bloggen kickade i gång. Sedan har de flesta av oss som skriver här en kandidatexamen eller mer. Jag inräknad. Så jag antar att vi inte är helt oförmögna att förstå vetenskap.

  Fast det förstås – vi ”högertroll”, oavsett utbildningsgrad är ju oförmögna att förstå vad genusvetarna och akademiska vänstern säger. I mitt fall är det nog för att jag är en vit man. 🙂

 137. Dogdylan skriver:

  Sedan är jag återigen bannad från den här bloggen. Mina inlägg går liksom inte igenom. Jag antar att Tanja har muterats till Judith Butler. 🙂

 138. Ch. skriver:

  Dogdylan: Jag har också trott att jag varit bannad eller mobbad ibland, både av Tanja, Pär Ström och Peter Billing. Vet inte om det är WordPress det är fel på eller om spammen tar mig för några ord jag använder. Kanske den tror att Ch. står för Christina. Får väl skicka in ett foto så de ser att jag är en medelålders kaukasier synbarligen av manligt kön. När det gäller könet kanske jag behöver komplettera med ett intyg också för jag tänker inte klä av mig. Det gäller att vara försiktig nu när det finns anarkafeminister som kan sända ut patruller. Dessutom kan det ju finnas terrorister som tillhör det tredje könet.

 139. Shastra skriver:

  Den här kommentarkedjan börjar likna en Markov-process.

 140. Kan bara meddela att min inbjudan till Moira von Wright att utveckla sina genusteorier i fysik för mina återstående fysikstudenter inte föll i god jord. Hon är väl alltför upptagen med att skaffa en tjusig rektorsbostad och hitta argument varför fysikämnet ska läggas ned även på Södertörns högskola. Om fysiklärarna där har fel kön så är saken biff, det gäller ju att utrota den patriarkala könsmaktsordningen överallt.

 141. rogerklang skriver:

  Shastra

  Försök säga det så att folk förstår!

 142. Lavazza skriver:

  Fredrik Wallinder: Vad fick Skolverket för nytta av Moiras arbete egentligen?

 143. Erik skriver:

  Sara Bargi:

  ”Eftersom jag har annat att göra nöjer jag mig med att bemöta en av dina första kommentarer.”

  Hoppas du har läst analysen jag skrev på Aktivarum om programmet också. Den är inte helt klar men första halvan säger mycket i sig.

  ”Först och främst: dessa konferenser är utan undantag internationella, inte svenska.”

  Faktum kvarstår, vissa länder har högre andel kvinnliga fysiker än andra, vilket Tanja påpekade.

  ”Som fysiker förstår jag inte din uppdelning i teori och resultat. En teori förklarar resultat och gör förutsägelser om andra resultat”

  Ifall du missat det så har Karl Popper för länge sedan påpekat samhällsvetenskaper inte har krav på förutsägelser. Svante Nordin (som du hörde i programmet) har även skrivit en bok om Humaniora i Sverige som förklarar dess ideologiska bakgrund.

  ”och detta är applicerbart även på många genusteorier (du kanske inte förstår deras jargong”

  Det kanske är du som inte förstår deras jargong? Varsågod att förklara vad i följande text jag skall ha missat.

  ””Det heterosexuella paret och de subjektspositioner (kvinna, man, maka, make, älskare etc.) det innehåller existerar inte på något objektivt sätt i en verklighet utanför våra språkliga konstruktioner av paret.”” Elden 2005

  ”nå, om du inte är fysiker inom just mitt område, så förstår du nog varken mina teorier, resultat, eller ens mitt språk heller.”

  Grejen är ju att en fysikprofessor vid namn Alan Sokal visade de inte ens själva kan se skillnaden på nonsens och vetenskap. Vidare så kritiseras de av Daphne Patai och Katherine Young, som bägge är professorer i ämnesområdet.

  ”Teori och resultat kan alltså inte kopplas isär; då förlorar båda sin mening.”

  Det kan du säga till Widerberg, så här beskrivs hennes metod.

  ””Teorierna har i mitt fall inte tillåtits styra minnesarbetet direkt, de har mer fungerat som vägvisare, medan vägen varit till minnena att upptäcka och rekonstruera”” Widerberg, 1995

  Förklara gärna.

  ”Det finns GIVETVIS genusforksare som undersöker länder som har en annorlunda könsfördelning på olika poster och områden. Se till exempel Upgem-projektet”

  Upgem dokumentet är 165 sidor, det är allmänt dålig sed att du inte preciserar vad jag skall läsa men jag har skummat och konstaterat det inte finns skuggan av könsneutralitet i dokumentet. Det är alltså ridderlighet, inte jämställdhet som driver frågan.

  Man kan inte äta kakan och ha den kvar.

  ”Men att ”gå till” de länder som faktiskt har fler kvinnliga fysiker än just Sverige, ger inga ”resultat” bara sådär. Det krävs givetvis analys. Vilket är vad forskare sysslar med.”

  Ärligt talat, analysen du länkar till är otydlig, rörig, saknar övergripande kulturell förståelse av länderna man analyserar och fokuserar istället på nationalkultur på tre ”kulturer” de själva fantiserat ihop.

  Grafen på sid.33 (viktigaste delen i dokumentet) är inte ens tydlig med vilket land som hör till vilken stapel.

  ”Just nu tänker jag till exempel återgå till min analys av hur man kan få ett Bose-Einsteinkondensat”

  Det får du gärna göra. Själv skall jag återgå till att lära mig mer om hur de kulturer som finns fungerar – istället för inbilla mig världen går att dela upp i caretakers, workerbees och hercules-typer.

  ”Detta gör man troligtvis inte olika beroende på kön, men definitivt beroende på forskningsfält. (I mitt fall är det cirka tio sekunder).”

  Frågan är om man gör det olika mellan länder för det är där skillnaden ligger mellan kvinnor/män.

 144. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Det är fullkomligt sanslöst hur politiker tävlar i politisk korrekthet.”

  Javisst, och inte bara politiker utan flera andra yrkesgrupper också.

  ”Det är ju som du eller vi säger. Man får skylla på vita, män, kristna, kapitalismen, västerländsk kultur och traditioner – men man får aldrig nämna ett ont ord om alla dessa ”beskyddade” grupper. Det börjar som sagt bli trångt i ”Offerhörnet”.

  Jadu. En av mina vänner anser att politisk korrekthet är så massiv att det enda sättet att bekämpa den är att allting skrivs om att handla om offergrupper. Dvs allt som är dåligt för män överförs att vara dåligt för kvinnor, allting som är dåligt för svenskar överförs vara dåligt för invandrare osv. Sedan måste debatten svämmas över av sådana inlägg så att allt bara blir ”åsikter” om hur man bäst gör kvinnor, invandrare och homosexuella gynnade.

  Först senare när allt är precis samma sak så går det att återgå till en sund vetenskaplig analys av fakta. Nu är det ”svagast vinner” för hela slanten.

  ”Skillnaden mellan Ilmar Reepalu och Mona Sahlin är just den att Ilmar Reepalu inte är riksdagspolitiker och som Hägglund sa, han raggar muslimska väljare i Rosengård.”

  Det är ett sätt att se på saken och utan tvivel bidragande. Själv skulle jag säga skillnaden mellan dem är att Mona Sahlin är naiv medan Ilmar Reepalu är slipad.

  ”Judar uppgår till 0,2 procent av befolkningen i Sverige och er än hälften är på väg att assimileras. De är Inte direkt en stor väljargrupp, även om de har ett rätt stort inflytande på svensk politik i förhållande till hur liten gruppen är.”

  Saken är ju den att judar har reellt inflytande, dels som den första politiskt korrekta gruppen som skapats (offer via förintelsen) dels via rejäla ekonomiska och politiska resurser i för Europeisk handel viktiga länder.

  ”Göran Persson hade precis som borgligheten – en hyfsat bra relation med Israel och judiska företrädare. Det är Mona Sahlin på väg på att förstöra”

  Ja utan tvekan. Det här är ju ingen engångsförteelse, vi har dels den urartade motdemonstrationen på torget i malmö som polisen inte kunde skydda, vi har dels den lika tennismatchen som polisen heller inte kunde skydda.

  Vem som helst kan se vilka som deltog där. Det var då inga skinheads att tala om. Däremot eldas de hela tiden på av vänsteraktivister, både under kravallerna i rosengård (apa-jel incidenten) samt vid reclaim-demon så var samma svartklädda ligister där och eldade hat.

  För övrigt är bland det skönaste som finns att se på youtube när reclaimarna (de autonoma) skulle reclaima mitt i Ramadan, attackerades av den muslimska majoriteten och fick poliseskort bort. Snacka om missräkning. En 20-årig autonom som blir bortskyfflad av en fetlagd 50 årig familjefar från mellanöstern.

  ”Mona Sahlin är partiledare och kanske även statsminister efter 2010 – hon kan inte vara allt för ”radikal”, och allt för ”anti-imperialistisk” längre något som Reepalu tenderar att vara – dels för att han kan, dels för att den muslimska gruppen är viktiga för SAP i Malmö.”

  Mona Sahlin kan inte vara någonting längre. Som du säger är det trångt i PK-hörnan.

  ”Det skulle inte se bra ut om Mona Sahlin tog en allt för ”anti-sionistisk” och anti-israelisk position.”

  Nej istället måste hon vara anti-allting lika mycket så ingen känner sig kränkt.

  ”Mona Sahlin försöker spela ett rävspel mellan kristna assyrier, judar och muslimer. Detta är naturligtvis ett spel hon kommer förlora eftersom dessa inte kan hålla sammas för fem öre.”

  Dagens sanning är att de aldrig varit sams men det är först när de är tillräckligt starka som detta märks. Flera områden i Sverige är bevisligen dubbelt förlorade. Dels är det för få svenskar som bor där, dels är det för många invandrare av en och samma sort som bor där vilket hotar andra invandrare.

  ”Det är bara i västvärlden (sagt det tusen gånger) som hyllande av mångkultur existerar – i övriga världen drivs man av kulturella eller etniska intressen och sätter sin grupp främst.”

  Jag skulle säga att västvärlden hyllar inte alls mångkultur. Tvärtom så förkastar västvärlden Italiens, Irlands osv kulturer. Vad västvärlden hyllar är offerkultur. Rent generellt är det länder som förlorat krig som hyllas.

  ”Dock tror jag att ”antisemitism” inte är ett jättestort problem och jag är rätt tveksam till om judar drabbas av den i någon större grad. De tenderar ju inte direkt att bo i invandrarghetton och få av dem är religiösa.”

  Om judar flyttar från Malmö är det bevisligen ett ganska stort problem där nu och med tanke på hur polisen och politiker hanterat de senaste händelserna lär den knappast minska. Tvärtom!

  ”Rent policymässigt så kan nog Mona Sahlin och vänstern spela snyggt – så som att ge med för Islamisternas krav om Sharia.”

  Nej det tror jag inte. Sharia skulle innebära andra pk-grupper levde farligt. Inte minst homosexuella. Just det där pratar ju inte Mona Sahlin om. Hon går först till moske och fotas i slöja, sedan springer hon på pride-parader. Naivt är bara förnamnet.

  ”Men hur skall då Mona Sahlin och SAP göra med Israel och den rätt så utbreda antisemitismen ibland de andra ”skyddade” grupperna.”

  Just Israel verkar de strunta i. Vad jag undrar är vad de gör när det är två av de andra grupperna i konflikt med varandra.

  ”Islamisterna tenderar ju gå längre än att vända sig mot judisk etnisk nationalism (sionism) – de är ju oftast antisemiter.”

  De flesta muslimer i världen bor ju i Asien, islamismen handlar mer om arabisk nationalism än om religionen islam.

  ”Mona Sahlin har det heller så lätt i och med att MP och Vänsterpartiet blir allt mer radikala i sin Israelkritik – och för vänsterpartiets del så börjar de flörta med antisemitismen, eller är i alla fall i början av att gå den vägen.”

  Ja det kan man lugnt säga.

  ”Det finns så många viljor so skiljer så långt från varandra att överrenskommelser börjar bli svåra att nå – utan någon grupp skall få sina ”grupprättigheter” kränkta.”

  I längden är det ju en omöjlighet. Såfort en av gruppperna anser sig stark nog kränker den en annan och det enda som hindrar det är om svenskar är starka nog att säga ifrån. Om svenskar inte är starkaste gruppen så är det en annan – vars rasism är värre än den som de är rädda att svenskar skall utöva.

  ”Den stora frågan är naturligtvis om vilken väg vänstern kommer välja (För lets face it, det är omöjligt att vara multikulturalist – det är en självmotsättning) – följa med Islamisterna eller krama 0,2 procent av Sveriges befolkning, eller i alla fall vissa eliter i den gruppen.”

  Javisst men vad händer när islamisterna kränker kvinnor? När islamisterna kränker homosexuella? Och viktigast av allt, när islamisterna kränker muslimer de anser inte ”rena nog” i tron?

  ”Det är onekligen intressant att se hur den kulturella occidentala vänstern (och högern) börjar slå knut på sig själva – för att försvara ett system som ingen svensk eller västerlänning vill ha och som på sikt är negativt för både oss och de ”skyddade” etniska och religiösa grupperna.”

  Grejen är ju den att det som skyddar grupperna ifråga är att vara förtryckta av samhället. Att ha en viss del invandrare är inget problem. Särskilt inte flyktingar för de mest radikala i hemlandet tenderar vara minst radikala i Sverige. Den förföljda muslimska familjen exempelvis kom till Sverige för att slippa religion.

  Men när för många av en sort blir för många på ett ställe ja då bubbblar såklart fientligheten med andra grupper upp.

 145. Sara Bargi skriver:

  Med den fantastiska utsikt jag har från mina höga hästar så kan jag tipsa om fler roliga omskrivningar av mitt namn som Ch kan nyttja för att förlöjliga mig: Sara Burghi, Sara El Kebab (extra kul eftersom det driver med mitt etniska ursprung), Sära-sara, Sara-Mara, Sura-Sara.
  Min självgodhet räcker utmärkt för att fortsätta debattera, men jag erkänner, det är snarare intressebrist än tidsbrist som får mig att lämna den här kommentarslistan.

  Må väl och fortsätt ha roligt tillsammans.

  sara

 146. Dr. Jonsson skriver:

  Sara Bargi,

  Stanna kvar här, snälla!

  Trots att du och jag möjligen inte har så väldigt stor samsyn i s.k. genusfrågor så måste jag säga att jag uppskattade din närvaro här. Man måste ju inte tycka lika om allt för att kunna trivas ihop. Lite ömsesidig respekt är allt som behövs. Och du har använt en helt annan ton och infallsvinkel än många andra som tittat in här och försökt försvara genuserierna. Jag tror alla här respekterar dig och dina inlägg skyhögt över t.ex. signaturen cecilias invektivkräkning.

  Så om jag vädjar till dig att stanna kvar så hoppas jag du omprövar ditt beslut att försvinna. Man kan ju sänka ambitionsnivån lite, så kanske du kan finna tid att delta i samtalet. Att försöka vinna varje diskussion med Erik är nog att spänna bågen lite för hårt för de allra flesta. Men man kan ju, som sagt, delta i samtalet.

  Det tycker jag skulle vara roligt om du ville fortsätta med.

  mvh,

  Dr. Jonsson

 147. Lennart W skriver:

  Skit också. Skalar man bort de irriterade övertonerna tycker jag att Sara Bargi är något av det mest uppfriskande som har hänt i kommentarfälten här. Kvinna, påläst om ämnet, och fysiker/matematiker som håller på med den spännande sorts materiatillstånd som kallas för Bose-Einsteinkondensat. Etniciteten är verkligen inte ett problem, eller borde iaf absolut inte vara det. Värre i så fall med ditt synbarligen automatiska antagande om att alla som inte tycker som du, gör det för de är mindre är pålästa än du. Är nog iofs många som skulle kunna läsa på mer, men just Tanja är det nog ändå få som slår på fingrarna om genus, både socialkonstruerade och topologiska.

  Skulle gärna vilja veta mer om hur du problematiserar de närmast magiska kvantegenskaperna i BEC m.a.p. genus. Men så blir det tyvärr inte nu.

  Lycka till med doktorerandet!

 148. Ch. skriver:

  Till Sara Bargi och alla:
  Även jag beklagar att min felskrivning gick igenom och eventuell kränkning som kan ha uppstått. Vi är ju trots allt bara människor, eller individer, allihop, olika känsliga och med olika åsikter. Jag, och antagligen alla som skriver här, är också för jämställdhet, men emot den s.k. genusvetenskapens hegemoni och emot radikalfemistiska uppfattningar och attityder (som vi närkt). Det borde dock kunna finnas en plattform för diskussion med moderata feminister. Vill också bara påminna om att Tanja av ”motståndarna” både uppmanats att satsa på matematiken och lika försåtligt som vänligt påståtts vara besläktad med rättshaverister, vilket är ett MYCKET fult försök till stämpling, oskadliggörande. Sänk tonen något, Sara, och kom tillbaka. Vi kan ju inte bara sitta här och hålla med varandra. Jag har förresten själv en fråga till dig: vad är det som anses vara så viktigt med det vi ser ske i Sverige idag? Egentligen. Varför satsar etablissemanget så mycket på att driva igenom en överordnad s.k. genusvetenskap, som, om jag förstår rätt, inte själv följer etablerad vetenskaplig praxis.

 149. Sara Bargi skriver:

  Personliga egenskaper och erfarenheter påverkar även fysikforskning. Jag och en kollega kan titta på exakt samma data och en av oss säger nej, detta är inte ett intressant resultat och vi bör inte studera det närmare, medan den andra fortsätter och slutligen får en artikel publicerad utifrån just samma resultat. Hur vi agerar här beror på olika saker, och ibland hänger det ihop med genus.

  MEN. Inte heller jag förstår hur man skulle gå till väga för att problematisera själva Bose-Einsteinkondensaten utifrån ett genusperspektiv. Det är här det har blivit så många missförstånd.

  På grund av de snedfördelningar vi ser tycker jag det är viktigt att analysera forskningsprocessen främst i ett större perspektiv (vem får anslag, vilken forskning prioriteras i samhället, hur ser den sociala forskningsmiljön ut osv), och framför allt är det mycket viktigt att granska undervisningen – hur bemöter lärare studenterna, finns det variation i undervisningsformerna, vad har studenter respektive lärare för mål med kursen och så vidare. Förbättrad pedagogik kan ge oerhört mycket att vinna för studenterna själva, för högskolan och för samhället i stort. Det handlar inte om att sätta av 50% av tiden till vardera kön, men det kan till exempel handla om att som lärare se till att både tjejer och killar, invandrare och infödda SJÄLVA håller i musen på datorövningen. Och detta av det enkla skäl att man lär sig mer om man gör saker själv än om man tittar på när läraren gör det.

 150. […] mer problematiskt, vilken också avspeglades i den efterföljande debatten. Detta påminner mig om Filosofiska Rummet från i Söndags (som jag måste lyssna på en gång till och skriva ner lite kring, har inte hunnit det ännu) där […]

 151. Penumbra skriver:

  Har först nu tagit mig tid att lyssna på programmet. Bra prestation av Tanja och Svante Nordin som gjorde mos av genusteoretikerna! Att Tanja själv är en kvinna ökar förstås effekten flerfaldigt.

  Svante Nordins uttalande som börjar med meningen ”Ja, alltså, genusteori, ur ett rent intellektuell synpunkt är i stort sätt rappakalja…” är det bäst jag hört på länge. På pricken min åsikt om maktutövning på, och vidare, via den intellektuella eliten. Skönt att få det bekräftat (måste genast blogga om det på min blogg).

  Synd att Tiina Rosenberg inte var på plats, men jag tror att hon medvetet har flytt fältet. Dessutom har jag intrycket att hon är psykiskt labil numera, kanske som en följd av bråket inom FI. Antagligen börjar hon också ana att hon, m fl, har drivit genusarbetet och feminismen till ett absurdum och därmed försatt sig i en position som hon inte kan försvara.

 152. Dogdylan skriver:

  Erik.

  Visst är det fler yrkesgrupper som tävlar i politisk korrekthet. Framför allt akademiker som undervisar på Universitetet. Det som är intressant är att de själva är ”fascister” – de vill förbjuda åsikter de ogillar. De här politiskt korrekta människorna ”politiserar” saker och ting till absurdum. Några av dem går ju så långt så att de gör tydliga ”säkerhetiseringar” – det vill säga lyfter vissa frågor till den nivån att de utgör en säkerhetsrisk mot Sverige eller västvärlden. Jag är rätt säker på att vi kommer få se ett förbud mot tillexempel Sverigedemokrater eller andra svenska politiska partier som inte ställer sig upp på det feminiserade, mångkulturella och antikulturella Sverige.

  Jag tror inte det handlar om ”svagast” – den allmänna politiska diskursen hyllas svaghet. Men det är en realitet att etniska intressen existerar. Olika invandrargrupper strävar efter dominans och deras taktik är naturligtvis att spela på majoritetsbefolkningens ”skuld”. En skuld som naturligtvis är helt irrationell.

  Ilmar Reepalu är mer slipad än Mona Sahlin. Det har du helt rätt i. Mannen inser att när svenskarna och icke-muslimerna blir i en minoritet måste han börja välja sida. Mona Sahlin agerar som du säger – hon är ”anti” allting och jävligt naiv. Socialdemokraterna föreställer sig (precis som de borgliga) att vi skall samlas under deras politiska ambitioner – som oftast inte erkänner våra minoriteters rätt till självförverkligande.

  Visst kan man skrapa saker och ting under bordet. Det har fungerat i 30 år förutom då under Ny Demokratis gästspel – men i den ”verkliga” världen måste man välja sida. Det om något har Reepalu fattat. Mångkultur är ett dött koncept.

  Din utläggning om AFA och muslimerna (invandrare överlag) är ju väldigt intressant. I London och i hela västvärlden ser vi hur Islam blir någon form odefinierad ”ideologi” som den extrema vänstern kan samla sig under. Mirza Sultan-Galiev (1918) skrev mycket intressant på detta:

  ”Alla muslimska koloniserade folk är proletära folk och eftersom nästan alla klasser i det muslimska samhället blivit förtryckta av kolonialisterna har alla klasser rätt att kallas ”proletärer”. …Därför kan man med full rätt säga att den nationella befrielserörelsen i de muslimska länderna bär den socialistiska revolutionens kännetecken.”

  Naturligtvis vill inte muslimerna underkasta sig någon form av universiell socialism och de vill absolut inte användas som slagträn för den extrema vänstern. Därför blir AFA och andra bortkörda. Baader Meinhof hade liknande problem i sina relationer med PLO – PLO delar förvisso vissa socialistiska element med vänsterextremisterna – men PLO är först och främst en etnisk rörelse. Enligt min mening är Islam arabisk chavunism – som sedan andra folk skall internalisera och följa. Inte långt ifrån Derrida som menar att vi skall (förutom judarna – enligt honom) bli ”judaiserade” (vad det nu kan tänkas innebära). I arabvärlden så är det araberna som bestämmer och det spelar ingen roll om du är muslim eller inte – du är fortfarande underkastad araberna. Den Islamiska universalismen – är blått ett hjälpmedel för araberna att driva sina nationalistiska eller imperialistiska agendor.

  Mona Sahlin är ingenting annat än att hon vill ge rättigheter och ”Perks” till olika (enligt henne) marginaliserade grupper – förutom vita kristna svenskar. I det mångkulturella Sverige kommer ”ras” bli allt mer viktigt. Jag är rätt säker på att vi pratar om ras lika mycket idag som under första hälften av 1900-talet – dock gör vi det på ett annat sätt. Det här ”tugget” om att etnicitet (finare ord för ras) är sociala konstruktioner – blir ju allt mer absurt, eftersom jag som etnisk svensk inte kan säga att jag är ”svart”. Jag vill gå så långt som att säga att de radikala antirasisterna använder ”Social konstruktivism” som en täckmantel för att kunna tala om ”ras”.

  Visst är vissa städer (Malmö och Södertälje) förlorade. Medelklassen lämnar dessa städer i drivor. Luton i UK kommer bli den första staden i Europa som har en befolkning där över hälften är muslimer. Det är alltså otroligt – och tillåter man inte dessa att leva under Sharia kommer de i framtiden göra uppror. Så länge vi är majoritet så hålls saker och ting på mattan – men så kommer det ju inte vara i framtiden.

  Visst har du rätt i att ”mångkultur” inte hyllas . Precis som Habermas, Derrida och andra så är ”Mångkultur” underbart – men inte för kristna eller vita Européer. Ja, antisemitism är ett stort problem i den bemärkelsen att speciellt invandrare från tredje världen tenderar att vara förskräckligt antisemitiska. Däremot tror jag inte judar blir överfallna speciellt ofta – eftersom de (precis som vi) inte bor eller lever i samma värld som dessa invandrare från tredje världen.

  Ja, Mona Sahlin springer mellan Moskén och Pridefestivalen – men hon kan omöjligt förhindra att vissa sociala grupper börjar slåss med varandra. Mona Sahlin torde därför blunda för problemen – det kan nog man göra de närmaste 20-30 åren. Sedan kommer dessa problem om ”gruppers rätt att kränka andra” bli mer akuta – om inte västvärlden och inte minst Sverige vaknar.

  Du skriver: ”I längden är det ju en omöjlighet. Så fort en av grupperna anser sig stark nog kränker den en annan och det enda som hindrar det är om svenskar är starka nog att säga ifrån. Om svenskar inte är starkaste gruppen så är det en annan – vars rasism är värre än den som de är rädda att svenskar skall utöva.”

  Precis, alla etniska grupper tenderar alltid att krascha med varandra någon gång – om den andra blir för stor. Judarna har dock lyckats rätt bra i Sverige – ett etniskt homogent Sverige skulle inte skada dem annat än att de inte skulle få utöva omskärelse eller Kosher. Man kan ju tycka att ett sådant Sverige skulle vara mer positivt för dem än ett framtida Islamifierat samhälle. Sverige är inget hot mot Israel – men UK och Frankrike skulle kunna vara det, den dagen då muslimer är en majoritet och röstar eftersom sin religiösa tillhörighet.

  Du skriver: ” Grejen är ju den att det som skyddar grupperna ifråga är att vara förtryckta av samhället. Att ha en viss del invandrare är inget problem. Särskilt inte flyktingar för de mest radikala i hemlandet tenderar vara minst radikala i Sverige. Den förföljda muslimska familjen exempelvis kom till Sverige för att slippa religion. Men när för många av en sort blir för många på ett ställe ja då bubbblar såklart fientligheten med andra grupper upp.”

  Det är inga problem med en viss invandring. Det är naturligt att man vill behålla vissa av sina kulturella traditioner – men när dessa bryter mot majoritetssamhällets normer möter vi problem. Sådant som slöja, omskärelser, Halal och så vidare är inte direkt populärt hos majoritetsbefolkningen, trots det så hyllas dessa kulturella uttryck av etablissemanget. När det som är svenskt hotas – vilket är naturligt med en massiv invandring och multikulturalistisk policy så skapar det stora problem.

  Det handlar inte bara om att vissa etniska grupper blir förstora, det handlar om antalet. Det går inte att bygga ett fungerande samhälle utan en dominerande grupp. Sedan handlar det också om vem eller vilka man tar in. Någon som inte kan läsa eller skriva eller en välutbildad kines. Jag är rätt säker på att om vi haft en invandring från låt oss säga Östasien med hårt ställda krav så skulle vi inte alls ha samma problem, trots att de inte är kristna, inte är vita eller delar alla våra värderingar. ”Clashen” skulle inte bli lika stor. Men även om de blev för många (på för kort tid) och utan assimilering så skulle vi mötas av olika problem.

  Jag vill inte stoppa invandringen, ja g vill bara reformera den. Jag har tidigare skrivit om Habermas – han menar att vi inte skall bry oss ett dugg om vilka som kommer hit oavsett om det är på bekostnad av vår sociala, politiska och kulturella stabilitet. Han går så långt att han säger vi inte skall ta emot välutbildade indier, snarare skall vi ta emot folk som inte kan läsa och skriva eftersom vi ligger i skuld till tredje världen och inte förtjänar etnisk, kulturell och religiös frihet. Våra västerländska samhällen skall enligt denne herre gå under, eller som bäst bli en kopia av Brasilien. (Från det mångkulturella samhället – erkännandes politik) .

  Jag kanske läser in mycket i Habermas, men han liksom Derrida och de andra från Frankfurtskolan är mycket väl medvetna om antalet invandrare kan påverka den politiska strukturen i ett land – trots att det skulle (Som det har blivit nu) hota judar och andra till livet, så spelar det ingen roll för dem. Hade inte en majoritet om dem i Frankfurtskolan varit judar, så skulle man nästan kunna tro att de var antisemiter som vill ha en ”final solution” på västvärldens judar – och att nedmonteringen av väst är mer effektivt än nazisternas koncentrationsläger. Ingen kan kontrollera ett sådant mångkulturellt samhälle vi kommer möta i framtiden – utan ett extremt hårt förtryck så som i Bulgarien och Jugoslavien. Det är omöjligt.

 153. Annika skriver:

  Måste på en gång erkänna att jag inte läst allt som skrivits ovan men jag vill ändå säga ett par saker.

  Att Tanja driver en åsikt är inte att vara rättshaverist men tyvärr är det inte ovanligt att när argumenten tryter så används rättshaverist för att få meningsmotståndaren att framstå i tvivelaktig dager.

  Jag är innerligt trött på allt tjat och tjafs om könsmaktordning, diskriminering av kvinnor och liknande. De enda gånger i mitt liv, jag är ganska gammal, som jag blivit illa behandlad är när jag hamnat i kvinnovärlden. Värst har det varit när jag väntat barn, fött barn och besökt barnavårdscentraler. Aldrig har jag under min skoltid eller i yrkeslivet blivit diskriminerad trots att jag i princip varit ensam kvinna bland idel män. De kvinnor som talar sig varma om genusforskning, diskriminering och dylikt borde ta sig en ärlig tankeställare över hur de behandlar sina medsystrar.

  I stället för att tala om genus hit och genus dit är det på tiden att kvinnor öppnar sina ögon och gör studier över hur hur det ser ut på typiskt kvinnliga arbetsplatser.

  Jag säger kvinnor men det finns förstås undantag. Det finns kvinnor som kan handla rationellt och som kan inse att kvinnor per definition inte alltid är bäst.

 154. […] de totalt dominerar forskningsområdet. Den som vill läsa vad en genuscertifiering innebär kan läsa HÄR och försöka övertyga sig om hur oskyldigt detta tillltag är. Transgenusmotorn omvandlar en […]

 155. Axel skriver:

  Sara Bargi: ”men det kan till exempel handla om att som lärare se till att både tjejer och killar, invandrare och infödda SJÄLVA håller i musen på datorövningen. Och detta av det enkla skäl att man lär sig mer om man gör saker själv än om man tittar på när läraren gör det”

  Har du belägg för det (du låter så säker i ditt antagande)? Jag kan tänka mig att olika individer hanterar sin kunskapsinhämtning på olika sätt, och att då tvinga dem till att exempelvis själva hålla musen i handen kan eventuellt verka hämmande. Som jag ser det är det själva kunskapen som är intressant – inte hur den inhämtas.

 156. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Visst är det fler yrkesgrupper som tävlar i politisk korrekthet.”

  Eftersom även de som inte är pk är rädda för att uppfattas som annat så är det omöjligt att veta hur stor gruppen som verkligen gör det är. Däremot är de ganska många lärare och deras elever blir i mycket hög grad extremistiska väldigt tidigt. Exemplet med sjuåringen som rättar sin mamma på tjuvlyssnat.se utmärkt exempel på detta. Alla unga tjejer jag pratade med under internationella kommunist (förlåt, kvinno) dagen ett annat.

  ”Framför allt akademiker som undervisar på Universitetet.”

  Framför allt administrationen som styr hur undervisningar på universiteten ser ut.

  ”Det som är intressant är att de själva är ”fascister” – de vill förbjuda åsikter de ogillar. De här politiskt korrekta människorna ”politiserar” saker och ting till absurdum.”

  Javisst, deras argument är dock mer religiösa än politiska. De menar att eftersom de är så goda måste alla andra vara onda och eftersom de är onda finns ingen anledning att lyssna på dem eller sprida deras budskap. Titta bara hur tidningarna reagerade med polisanmälan på transgenus. Tidningarna vill se sig själva som goda, transgenus visade deras texter inte alls vara goda, bara partiska. Vips så skulle det polisanmälas – av en grupp vars jobb lever av yttrandefriheten.

  ”Några av dem går ju så långt så att de gör tydliga ”säkerhetiseringar” – det vill säga lyfter vissa frågor till den nivån att de utgör en säkerhetsrisk mot Sverige eller västvärlden.”

  Egentligen bara en variant av religiösa prästers försök att skydda samhället från ”ondska”

  ”Jag är rätt säker på att vi kommer få se ett förbud mot tillexempel Sverigedemokrater eller andra svenska politiska partier som inte ställer sig upp på det feminiserade, mångkulturella och antikulturella Sverige.”

  Eftersom de yrkesgrupper vi pratar om främst är sociologer och liknade så kommer vi inte att se något förbud för de är motståndare till det juridiska system där sådant skulle ske. Vad de istället vill prata om är normer, de vill ha en norm, en uppförandekod som säger de där åsikterna inte är tillåtna.

  I grund och botten är sådana normer värre för en lag kan bestridas i rätten. Var bestrider du normen någonstans?

  ”Jag tror inte det handlar om ”svagast” – den allmänna politiska diskursen hyllas svaghet. Men det är en realitet att etniska intressen existerar.”

  Det är också en realitet att vissa politiska intressen alltid ställer sig på den svages sida. Kambodja slående exempel på hur illa det kan gå men dessa personer tycker åter det är viktigare att ha den värderingen än hur verkligheten ser ut. Går nåt illa i landet de stödjer skyller de bara på de starka dvs USA: Jan Myrdal exempelvis har inbillat sig det var amerikanska bombningar och inte Röda Khmererna som bar skulden för Kambodjas situation.

  ”Olika invandrargrupper strävar efter dominans och deras taktik är naturligtvis att spela på majoritetsbefolkningens ”skuld”. En skuld som naturligtvis är helt irrationell.”

  Nej den är i högsta grad rationell. Den är ju ett sätt för vissa medlemmar ur majoritetsbefolkningen att få konkurrensfördelar gentemot andra medlemmar av samma majoritetsbefolkning.

  ”Ilmar Reepalu är mer slipad än Mona Sahlin. Det har du helt rätt i. Mannen inser att när svenskarna och icke-muslimerna blir i en minoritet måste han börja välja sida.”

  Och dessutom så är andra icke-svenskar bara konkurrenter för människor med hans personlighet.

  ”Mona Sahlin agerar som du säger – hon är ”anti” allting och jävligt naiv.”

  Hon vill vara emot allting men inte prata närmare om någonting. Hon skall vara emot rasism utan att ta sida i någon av alla rasistiska konflikter som finns i världen. Och hon inbillar sig på fullaste allvar att sitta i en panel med representanter för alla tre grupperna utan att de slåss innebär att de kommer att vara lika snälla i stor skala. Hon är helt enkelt farligt godtrogen.

  ”Socialdemokraterna föreställer sig (precis som de borgliga) att vi skall samlas under deras politiska ambitioner – som oftast inte erkänner våra minoriteters rätt till självförverkligande.”

  Socialdemokraterna vet inget om de minoriteter de uttalar sig om.

  ”Visst kan man skrapa saker och ting under bordet. Det har fungerat i 30 år förutom då under Ny Demokratis gästspel – men i den ”verkliga” världen måste man välja sida. Det om något har Reepalu fattat. Mångkultur är ett dött koncept.”

  Grejen är ju att den enda gången det är relevant att prata om mångkultur är när det är socialdemokraterna själva som bor i en. Åter är det bara att jämföra med Kambodja. De låter sig glatt vallas runt långt från verkligheten och sedan kan de åratal senare sitta i TV och prata om hur det inte var deras fel de missade vad som föregick i landet de hävdade sig beskriva.

  ”Din utläggning om AFA och muslimerna (invandrare överlag) är ju väldigt intressant. I London och i hela västvärlden ser vi hur Islam blir någon form odefinierad ”ideologi” som den extrema vänstern kan samla sig under.”

  Det lustiga är att när extrema vänstern definierar islam så ignorerar de helt den definition som redan finns och funnits bra mycket längre än de själva funnits.

  ””Mirza Sultan-Galiev (1918) skrev mycket intressant på detta: ”Alla muslimska koloniserade folk är proletära folk och eftersom nästan alla klasser i det muslimska samhället blivit förtryckta av kolonialisterna har alla klasser rätt att kallas ”proletärer”. …Därför kan man med full rätt säga att den nationella befrielserörelsen i de muslimska länderna bär den socialistiska revolutionens kännetecken.””

  Bortsett förstås att muslimer oftast förtrycks och mördas av muslimer – inte vita men det här med sanning har ju både den ena och den andra lite svårt med.

  ”Naturligtvis vill inte muslimerna underkasta sig någon form av universiell socialism”

  Muslimerna vill ingenting, de är ingen enhetlig grupp och ingen grupp har mördat och förtryckt muslimer i högre omfattning än gruppen muslimer.

  ”Enligt min mening är Islam arabisk chavunism – som sedan andra folk skall internalisera och följa.”

  Vissa delar av islam är det, andra delar blir som sagt mördade och förtryckta av de chauvinistiska delarna då det är de chauvinistiska delarna som har pengar, vapen och tolkningsrätt på deras bibel. Det är intressant hur alla missar detta. Det är inte amerikanska soldater eller brittiska kolonialister som stenar muslimska kvinnor, det är andra muslimer som gör det.

  Och en stor del av våldet i Irak är just en sorts muslimer som mördar, spränger och skjuter en annan sorts muslimer. Bill Maher har varit bra på att poängtera detta som argument för att amerikanska militären skall lämna området. Jag vet inte om det är så fortfarande men ett tag så MUTADE amerikanerna fram fred. Dvs betalade en stam för att inte skjuta på sina fiender.

  ”Inte långt ifrån Derrida som menar att vi skall (förutom judarna – enligt honom) bli ”judaiserade” (vad det nu kan tänkas innebära).”

  Det innebär två saker. Dels att Heidegger beskrev väserländsk filosofi som logocentrisk vilket Derrida kopplade till judaism. Dels att Derrida växte upp med bilden av ett intellektuellt ideal som godhetens försvarare.

  ”I arabvärlden så är det araberna som bestämmer och det spelar ingen roll om du är muslim eller inte – du är fortfarande underkastad araberna.”

  Som sagt, vissa muslimer förtrycker andra muslimer (och en mängd andra grupper). Vilket är vad Evin Rubars dokumentär till stor del handlar om.

  ”Den Islamiska universalismen – är blått ett hjälpmedel för araberna att driva sina nationalistiska eller imperialistiska agendor.”

  Precis, den finns inte. Vilket Evin Rubar påpekade i sin dokumentär. Hon påpekade även hur våra politiker vill ”skapa” den universalismen genom att diskutera med vissa ”viktiga” muslimer som om de representera alla som tror på islam.

  ”Mona Sahlin är ingenting annat än att hon vill ge rättigheter och ”Perks” till olika (enligt henne) marginaliserade grupper – förutom vita kristna svenskar.”

  Det är ju smart att ge ”perks” till en grupp muslimer som redan i hemlandet förtrycker och trakasserar alla andra grupper, inklusive andra muslimer. Vad tänker Mona Sahlin med? Vet hon någonting om hur det ser ut i de länderna?

  ”I det mångkulturella Sverige kommer ”ras” bli allt mer viktigt.”

  Inte bara ras, kom ihåg det är VI som tycker ras är viktigt. Vi som har haft rasister, vår ideologi som babblat om ras de senaste årtionden. I länderna ifråga så är ras inte särskilt viktigt, klasser eller ”kaster” är mycket viktigare samt hur ren din tro är samt klaner och stammar.

  Dessa urgamla sätt att kategorisera människor har dock vi slutat använda och glömt bort.

  ”Jag är rätt säker på att vi pratar om ras lika mycket idag som under första hälften av 1900-talet – dock gör vi det på ett annat sätt. Det här ”tugget” om att etnicitet (finare ord för ras) är sociala konstruktioner – blir ju allt mer absurt, eftersom jag som etnisk svensk inte kan säga att jag är ”svart”.”

  Samma sak där, det är ju vita som talar om etnicitet, och ja det är bara ett ersättningsord för ras men ras blir ju inte viktigare för ”bruna” bara för att det skulle underlätta för vita sociologer om det vore det.

  ”Jag vill gå så långt som att säga att de radikala antirasisterna använder ”Social konstruktivism” som en täckmantel för att kunna tala om ”ras”.”

  Såklart de gör det, man måste ju tala om ras för att kunna ha ideologin antirasist – en viktig del av deras identitet för att kunna framställa sig som goda fina människor.

  ”Så länge vi är majoritet så hålls saker och ting på mattan – men så kommer det ju inte vara i framtiden.”

  Nej och uppror behöver de inte göra. Det är ju ingen ”utomstående” som bor där inne och kan kontrollera det. Allra minst är det vita politiker som bor där.

  ”Visst har du rätt i att ”mångkultur” inte hyllas . Precis som Habermas, Derrida och andra så är ”Mångkultur” underbart – men inte för kristna eller vita Européer.”

  Eller för någon annan av grupperna som är förtryckt av nån av grupperna som de stollarna hyllar.

  ”Ja, antisemitism är ett stort problem i den bemärkelsen att speciellt invandrare från tredje världen tenderar att vara förskräckligt antisemitiska. Däremot tror jag inte judar blir överfallna speciellt ofta – eftersom de (precis som vi) inte bor eller lever i samma värld som dessa invandrare från tredje världen.”

  Grejen är ju den att antisemitismen drabbar judarna i skolan eftersom en oproportionerligt stor andel av Sveriges unga är just från antisemitiska länder.

  ”Ja, Mona Sahlin springer mellan Moskén och Pridefestivalen – men hon kan omöjligt förhindra att vissa sociala grupper börjar slåss med varandra.”

  Jojo, om hon hade kommit till mosken direkt från pridefestivalen skulle hon allt få springa…

  ”Mona Sahlin torde därför blunda för problemen – det kan nog man göra de närmaste 20-30 åren. Sedan kommer dessa problem om ”gruppers rätt att kränka andra” bli mer akuta – om inte västvärlden och inte minst Sverige vaknar.”

  Sedan är det försent, men det behöver ju inte dagens makthavare bry sig om för då är de antingen döda eller pensionärer, sannolikt ej bosatta i de drabbade områdena.

  ”Precis, alla etniska grupper tenderar alltid att krascha med varandra någon gång – om den andra blir för stor.”

  Huruvida det blir en krasch hänger såklart på vilka grupper du talar om. Vill socialkonstruktionlister har riktigt roligt kan de ju försöka bygga en stadsdel där halva befolkningen är ryssar och halva är tjetjenier. Det blir nog många glada multikulturella träffar i det området.

  ”Judarna har dock lyckats rätt bra i Sverige – ett etniskt homogent Sverige skulle inte skada dem annat än att de inte skulle få utöva omskärelse eller Kosher.”

  Och tydligen så utplånar de av dem i Sverige som har inflytande (Bonnier nån) hellre sig själva långsiktigt än accepterar den delen.

  ”Man kan ju tycka att ett sådant Sverige skulle vara mer positivt för dem än ett framtida Islamifierat samhälle.”

  Men jag tror det handlar mest om att de vill behålla sin image som den intellektuella goda rättvisans förespråkare och då rasism är orättvist så…

  ”Det är inga problem med en viss invandring. Det är naturligt att man vill behålla vissa av sina kulturella traditioner – men när dessa bryter mot majoritetssamhällets normer möter vi problem.”

  Inte om inte gruppen är för stor.

  ”Sådant som slöja, omskärelser, Halal och så vidare är inte direkt populärt hos majoritetsbefolkningen, trots det så hyllas dessa kulturella uttryck av etablissemanget.”

  Etablissemanget har sin ideologi. Men poängen är att om dessa grupper är små nog kan man acceptera dem precis som vi kan acceptera livets ord. Men om Livets Ord hade 1 miljon medlemmar skulle det bli problem.

  ”När det som är svenskt hotas – vilket är naturligt med en massiv invandring och multikulturalistisk policy så skapar det stora problem.”

  Javisst men min poäng är att det som hotar det svenska inte är de specifika sakerna som nämns, det är omfattningen av dem som är hotet.

  ”Det handlar inte bara om att vissa etniska grupper blir förstora, det handlar om antalet. Det går inte att bygga ett fungerande samhälle utan en dominerande grupp.”

  Precis, men där kommer ideologin som hyllar den svage in i bilden igen. Vilken dominerande grupp har byggt alla moderna samhällen? Det hela handlar om Monte Python sketchen ”What have romans ever done for us?” I Life of Brian.

  ”Sedan handlar det också om vem eller vilka man tar in. Någon som inte kan läsa eller skriva eller en välutbildad kines.”

  Hur bra det går med kineser beror på vilka andra man tar in. Att blanda kineser och japaner är inte alltid så klokt med tanke på hur rasistiskt kineser (och koreaner) behandlats av japaner tidigare. OM grupperna blev stora finns alltid möjligheten gamla konflikter skulle dyka upp.

  ”Jag är rätt säker på att om vi haft en invandring från låt oss säga Östasien med hårt ställda krav så skulle vi inte alls ha samma problem, trots att de inte är kristna, inte är vita eller delar alla våra värderingar.”

  Framför allt skulle vi aldrig ha en invandring av både gruppen och dess fiender. Om det blir krig mellan två grupper i östasien så invandrar förlorarna medan segrarna såklart stannar i östasien.

  Vi har nog inte haft särskilt många program där vi försökt tvinga etniska turkar att bo med etniska kurder heller.

  ”Clashen” skulle inte bli lika stor. Men även om de blev för många (på för kort tid) och utan assimilering så skulle vi mötas av olika problem.”

  Men då vore det normala problem.

  ”Jag vill inte stoppa invandringen, ja g vill bara reformera den. Jag har tidigare skrivit om Habermas – han menar att vi inte skall bry oss ett dugg om vilka som kommer hit oavsett om det är på bekostnad av vår sociala, politiska och kulturella stabilitet.”

  Tvärtom, han ljuger. Habermas vill i högsta grad vi skall bry oss om vilka som kommer hit. Det är ju just de personer som försvagar den sociala, politiska och kulturella stabiliteten som han vill ha hit. Det är ju de sakerna han personligen är motståndare till och stödjer vad än som stärker dem. Om det kom en massa amerikanska rednecks skulle ju Habermas genast kräva restriktioner. De stärker ju just de saker han vill ha försvagade.

  Det är en löjlig debatt som uppstår om man hävdar Habermas inte bryr sig. Han bryr sig inte bara när det kommer rätt människor.

  ”Han går så långt att han säger vi inte skall ta emot välutbildade indier, snarare skall vi ta emot folk som inte kan läsa och skriva eftersom vi ligger i skuld till tredje världen och inte förtjänar etnisk, kulturell och religiös frihet.”

  Jaha, och vad gör Habermas rätt att hävda det? Vilket låtsasdomstol har dömt första världen till det straffet? Kul att lyssna på personer som tror de är gud men samtidigt begär akademisk trovärdighet. När universitet ger folk i uppgift att läsa Habermas undrar jag vad de håller på med.

  Han är en präst och en lögnare.

  ”Våra västerländska samhällen skall enligt denne herre gå under, eller som bäst bli en kopia av Brasilien. (Från det mångkulturella samhället – erkännandes politik).”

  Det finns ingen ”erkännandets politik” det är bara en av de två saker som extremvänstern kallar identitetspolitik. Extremvänstern ”to them ideas are IMPORTANT” anser att om de kallar en och samma sak två olika saker är det olika saker också. De har dille på nonsensnamn på samma sak.

  ”Jag kanske läser in mycket i Habermas, men han liksom Derrida och de andra från Frankfurtskolan är mycket väl medvetna om antalet invandrare kan påverka den politiska strukturen i ett land – trots att det skulle (Som det har blivit nu) hota judar och andra till livet, så spelar det ingen roll för dem.”

  Givetvis inte, det om något lärde vi oss väl av kommunismen att dessa grupper anser att för att få omelett måste man knäcka några ägg. Grejen är ju den att när judar och andra hotas till livet så ser de det bara som ett vapen, verktyg att användas till att skylla på ideologiska motståndare.

  ”Hade inte en majoritet om dem i Frankfurtskolan varit judar, så skulle man nästan kunna tro att de var antisemiter som vill ha en ”final solution” på västvärldens judar – och att nedmonteringen av väst är mer effektivt än nazisternas koncentrationsläger.”

  Eller så kan man med hyfsade historiekunskaper konstatera det är vanligt att kommunistiska judar medverkar till ideologier som leder till att judar blir dödade. Deras ideologi befinner sig på en nivå där man inte kan ta hänsyn till de lägre nivåerna. Folk som habermas försöker bygga strukturer, då kan man inte bry sig om människor.

  ”Ingen kan kontrollera ett sådant mångkulturellt samhälle vi kommer möta i framtiden – utan ett extremt hårt förtryck så som i Bulgarien och Jugoslavien. Det är omöjligt.”

  Jovisst men visst är det intressant att folk som Habermas skall ha lön från fåkulturella samhällen för att prata om hur dåliga de är? Just den biten nämner Svante Nordin i sin bok om humaniora i Sverige hur de vred och vände på orden för att dels kunna vara ideologiskt ”rena” och dels så ville de ju ha välavlönade jobb också i systemet de planderade att förstöra.

  Man kan bli illamående för mindre än dessa gruppers intellektuella oärlighet.

 157. Sven-Ove Johansson skriver:

  Sent inlägg, jag råkade ha detta kvar i editorn…

  Bästa Sara Bargi! Jag kan inte låta bli att påpeka att din uppfattning om vad en meningsfull teori/legitim vetenskap är har en något naiv anstrykning beträffande ”genusvetenskap”; detta trots att du är fysiker (du har kanske en mer stringent uppfattning efter din examen :)). I vår post-moderna tid är det kanske viktigare än någonsin att skilja mellan sken och verklighet. Om regeringen tillsätter professurer, doktorstitlar utdelas, verksamhet bedrivs vid högskolor/universitet, så måste väl ändå en kärna av ”sann” vetenskap finnas? Inte nödvändigtvis. Detta ”legitimitetsproblem” har alltid funnits kring de ”mjuka” vetenskaperna.

  Murray Gell-Mann, som fick Nobelpriset i fysik 1969, ansåg det passande att ekonomipristagarna vid prisutdelningen satt ”vid sidan om” då ekonomi inte var en ”hård”/riktig vetenskap. Gunnar Myrdal, nobelpristagare i ekonomi, menade att ekonomer skulle redovisa sina allmänna politiska ståndpunkter (ideologisk tillhörighet)…

  I vår ”post-moderna” tid har politiskt inflytande korrumperat inte bara via ”genusforskning”.
  Ian Lowe föreslog nyligen att pengar skulle tas från LHC i Cern för att i stället användas inom klimatforskningen. Om detta skriver fysikern Luboš Motl:

  ”I find it incredible that even several months after it has been shown that the contemporary mainstream climate science is one gigantic scam and a movement of pseudoscientific gangsters and crooks, its advocates are able to find the arrogance not only to apologize their previous unethical behavior but even to attack other scientific disciplines whose standards and merits are orders of magnitude above those of the climate science.”

  Det existerar en hierarki av vetenskaper från en nivå av ”resultatlöshet” till de högsta (matematik/fysik) och varje verksamhet måste prövas för sig. Naivism är inte särskilt passande som post-modernistisk hållning om vi önskar hålla fast vid verkligheten…

 158. […] som sysslar med skiten märker det eller anser sig göra det. Lyssna på Bexell och Brage i filosofiska rummet. De skall alltså föreställa professorer. Men bägge representerar samma sorts naiva och […]

 159. Per skriver:

  Hörde dig på radion och du var bäst! 🙂 Underbart att någon ger genusvetandet lite mothugg. Men du pratar alldeles för snabbt 😛

 160. […] tvär-vetenskapliga, eller kanske snarare över-vetenskapliga (men fullständigt ovetenskapliga), genusperspektivet vilken håller på att läggas som en våt och kvävande filt över den akademiska […]

 161. […] i ett av pilotprojekten som en av de inbjudna i Filosofiska Rummet ansvarar för). I mitt äldre inlägg om Filosofiska Rummet som Shachar hänvisar till finns (här mp3-filen för den som vill lyssna till det i efterhand) […]

 162. […] Ekologism och Nationalism ingår i Filosofiska Rummets nya serie om politiska ideologier. I mitt TIDIGARE INLÄGG OM FILOSOFISKA RUMMET återfinnes mp3-länk till kvällens program för den som inte kan lyssna till det kl 17 idag, […]

 163. […] (genus coh fysik): Genusväldet intar Södertörns högskola, Von wright och tekoppen, Filosofiska rummet imorgon söndag kl 17, Grattis skattebetalare (VR-projekt i genus och lärande), Genusaspekter på slutförvaring av […]

 164. […] igenom 1997. En liten sammanställning och länksamnling med inlägg av hur det gått återfinnes i detta inlägg. Alltför länge har män definierat vad som är kvalitet inom medicinsk […]

 165. […] Kanske inte detta årets, men åtminstone förra årets. Utöver detta har jag figurerat i TV och radio vilket gör mig till radiopratare och TV-profil (både matte och genus har det varit), och dessutom […]

 166. […] kräver uppoffringar (Svante Nordin). Svante Nordin var som ni minns min meddebattör i Filosofiska Rummet i mars om genuscertifieringen, Ytterligare en av mina fyra […]

 167. […] medverkade jag i Filosofiska Rummet i våras angående genuscertifieringen där jag visst råkade höja blodtrycket på både Lunds Universitets […]

 168. […] inslagen av denna verksamhet (det jag kallade för ”kulmen på en fördumningsindustri” i P1 förra våren)  på bloggen,  tillsammans med andra aktiva bloggare (som ni alla redan följer så klart, tex […]

 169. […] försäljningen av förgiftad fisk, Kräv etisk djurhållning, Akademisk frihet är livsnerven (hur trovärdig är Bexell?), Hur högt blir priset för snällismen?, Varför är vi världens näst mest oroliga folk?, Låt […]

 170. […] Några av kriterierna för genuscertifieringen (sid 6-8 i rapporten, se även inlägget Filosofiska Rummet om genuscertifieringen för mer info om genusvansinnet inom akademin – länkar längst ner i det inlägget […]

 171. […] jag ”sopade mattan” (för att citera Axessbloggen) med Genusmaffians hantlangare nere i Lund i Filosofiska rummet förra året och som jag skrev här om programmet så kan man notera att professorn etik och fd rektorn för […]

 172. […] (källa) Ett exempel är när jag skulle debattera genuscertfiering i Filosofiska Rummet (lyssna här  eller här), och man inte lyckades få någon tid att fungera för Tiina Rosenberg, vilket […]

 173. […] tekniska fakulteten, men jag tvivlar på att det är det bästa. Se till exempel Tanja Bergqvists inlägg angående genuscertifieringen i P1-programmet Genus-perspektivet och forskningens frihet i […]

 174. […] kallades teorier utan nu blev ”genusperspektiv”. En som reagerade på detta var Tanja Bergkvist som tillsammans med Svante Nordin debatterade ämnet på radions Filosofiska Rummet. Svante Nordin […]

 175. […] av en kollega efter mina artiklar i SVD), kattägare, katalysator för samhällsförändring, radiopratare, framtida statsminister, universalexpert, astronaut (tror ni inte jag hårdtränar inför en […]

 176. […] och diskuterat i Filosofiska rummet – läs och lyssna på detta här där Svante Nordin och jag golvar genusmaffians hantlangare i P1 Som sagt, nu vet jag ju inte vad som ligger bakom kritiken och kraven på avgång, och huruvida […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: