Mitt anförande i Riksdagen

Hur skildras Sveriges historia

Hur skildras Sveriges historia?

I onsdags var jag i Uppsala och lyssnade på det intressanta Timbro-seminariet ”Finns det en officiell svensk historieskrivning” – för den intresserade går det att se videoinspelning i efterhand. Många kloka synpunkter framfördes, UNT har skrivit en artikel om seminariet. Jag hade tänkt ställa en fråga till Dick Harrison men dessvärre hade han ett flyg att passa och var tvungen att lämna seminariet innan frågestunden inleddes, så det blev inget av det. Med tanke på att fokus ska ligga på 1900-talet i det nya verket ”Sveriges historia” för vilket han är huvudredaktör så ville jag fråga hur det kommer sig att just Yvonne ”genussystemet” Hirdman ska ansvara för bandet 1920-1970 och Kjell ”Tidsignal” Östberg (för övrigt medlem i Socialistiska partiet) ska skriva historien från 1970-talet och framåt (något som inte alls nämndes under seminariet), och om inte detta riskerar att också ge en viss bild av historien som inte behöver bli mer objektiv än den förra bilden, vilket ju är det dilemma som diskuterades under seminariet. Här har jag skrivit ett blogginlägg om Harrisons intressanta teori om att Sverige och svenskar bara funnits i 100 år vilket ju innebär att det senaste stora standardverket från 60-talet om svensk historia då bara rymmer knappt halva den tidsrymd under vilken Sverige och svenskar existerat, och vilket land och vilket folk är det då som skildras i alla övriga band i Harrisons standardverk (med tanke på verkets titel) som kommer ut nu under 2010 och som sträcker sig från 1350-1921? Men jag fick aldrig tillfälle att ställa den frågan, däremot fick jag äran att samtala med moderatorn, Uppsalaprofessorn i vetenskapshistoria Tore Frängsmyr som agerat föredömligt genom att våga rikta offentlig kritik mot den planerade genusmärkningen vid Uppsala Universitet.

Camilla Lindberg var en av initiativtagarna till gårdagens seminarium

Camilla Lindberg: en av initiativtagarna till gårdagens seminarium

Igår den 10 mars anordnades ett seminarium i Riksdagen med titeln ”Genus – vägen till jämställdhet?” om genus och jämställdhet i utbildningsväsendet på initiativ av riksdagsledamöterna Camilla Lindberg (fp), Eva Johnsson (kd) och Betty Malmberg (m). I panelen satt jag, Carina Hägg (s) och SACO:s ordförande Anna Ekström som är regeringens utredare och leder DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, som i somras (juli 2009) kom ut med sitt delbetänkande SOU 2009:64: ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” Moderator var Siewert Öholm som är redaktör för tidningen Världen Idags näringlivsbilaga. Den genuspedagog som var inbjuden till panelen meddelade dessvärre förhinder kvällen innan. I det 9-sidiga kommittédirektivet 2008:75 till Delegationen för jämställdhet i skolan framgår att uppdraget består bland annat i att ”utveckla kunskap om jämställdhet i skolan”, ”identifiera områden där ytterligare kunskap om jämställdhet och genus behövs” samt (sid 7-8) ”kartlägga flickors och pojkars studievanor och undersöka skolarbetets inverkan på deras psykosociala hälsa”, ”sammanställa en kunskapsöversikt om samt analysera orsakerna till skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat och prestationer liksom deras attityder till studier och till skolan” och att ”ur ett könsperspektiv belysa hur resurserna i skolan fördelas och analysera effekterna av användningen av resurserna,” samt ”i samverkan med högskolor med relevant kompetens inom området sammanställa och utvärdera metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller”. I slutbetänkandet, som kommer i slutet av 2010, ska man föreslå ”lämpliga åtgärder” baserade på den genusanalys man nu tagit fram.

Anna Ekström är ordförande i SACO och leder DEJA

Anna Ekström är ordförande i SACO och leder DEJA

Anna Ekström inledde med ett anförande om innehållet i delbetänkandet SOU 2009:64 i allmänna ordalag och betonade vikten av ett aktivt jämställdhetsarbete i skolorna och om att vara observant på vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat och betyg (som bekant har pojkar i genomsnitt 10% lägre betyg än flickor) och hon nämnde brittiska studier där man djupdykt i fenomenet ”antipluggkultur” som enligt dessa formas som en försvar för den maskulina identiteten, och hon nämnde att den här antipluggkulturen och vissa andra yttringar är specifika för Västvärlden, i kontrast till Östeuropa och många asiatiska länder. Ekström tog även upp flickors stress och psykiska ohälsa samt hur vi trots att jämställdhetsarbetet är ett prioriterat område i Sverige kan se att de traditionella könsbundna valen till gymnasielinje kvarstår (detta gäller även elever som gått på förskolor med jämställdhetsprofil, sk ”genusdagis” , min anm) och hon påpekade också helt korrekt att undersökningar visar att pojkar tenderara att överskatta sina kunskaper och förmågor medan flickor tenderar att underskatta sina.

Mitt anförande

Mitt anförande om skolan och jämställdheten baserat på slutsatserna i SOU 2009:64

Efter Anna Ekström höll jag ett anförande innan paneldebatten tog vid, och som av en händelse har jag ju läst igenom SOU 2009:64 och bloggat om den i fem delar (se länkar nedan) så jag hade ju en del att säga om detta delbetänkande som Anna Ekström ansvarat för och enligt egen utsago stödjer genom att hon ”står för vartenda ord i rapporten” (yttrat under paneldebatten). Nu pratade jag, liksom Anna Ekström i 20 minuter, och på den tiden inser ju vem som helst att jag fick ganska mycket sagt 😉 men jag kan ta upp det jag nu minns på rak arm. Jag inledde med att ifrågasätta huruvida en jämställdhetsanalys verkligen är vad som behövs för att förklara de försämrade resultaten i svensk skola, även pojkars 10% lägre betyg, och om det faktum att pojkar stökar och därmed tar mer plats och tid inte kan åtgärdas genom att ge lärarna ökade befogenheter vad gäller att hålla ordning i klassen (jämför tex en japansk klass med 40 tysta och ordningssamma elever), detta skulle ju kunna resultera i att flickorna får mer undervisningstid och utrymme, men detta rimmar ju å andra sidan illa med den idétradition som många jämställdhetsforskare företräder där hierarkier och maktstrukturer ska plattas till vilket i skolsammanhang innebär att läraren inte ska betraktas som en auktoritet utan som en jämlik klasskamrat (jämför genuscertifieringen i Lund där universitetsläraren ska reflektera över sin maktsituation gentemot eleven).

En inverterad genusordning i klassrummet ska slå ut den manliga primaten och dra upp pojkarnas betyg

En inverterad genusordning i klassrummet ska slå ut den manliga primaten och dra upp pojkarnas betyg

sid 240 kan man exempelvis läsa: ”För det första så synes maskulinitet, i vart fall i den västerländska kulturen, formas i en viss motsättning till de ideal som gäller i skolan eller till och med i motsättning till skolan som institution.” – frågan är då om man inte ska undersöka vilka ideal som egentligen råder i västerländska skolor, utöver den obligatoriska granskningen av maskuliniteten? Är en genusanalys av svensk skola det som behövs? Och om man nu vill studera könsskillnader – är det klokt att utgå ifrån det ensidiga axiomet om ett försvar av hegemonisk maskulinitet som grunden för pojkars attityder till studier? Och varför problematiseras inte flickors attityder till studier – har vi inte ett allmänt problem gällande attityder till studier överhuvudtaget, eller ett problem gällande studierna i sig – jag påpekade att Sverige börjar hamna långt nere i de internationella undersökningarna gällande kunskaper i matematik och naturvetenskap – både flickor och pojkars resultat försämras, sedan att pojkar i Sverige presterar 10% sämre än de flickor som presterar sämre än för några decennier sedan är kanske inte det som bör vara prioriterat område för en skattefinansierad undersökning.

I DEJA:s rapport görs nämligen en analys av pojkars beteende samt ”antipluggkultur” baserad på pojkarnas behov av att skapa, upprätthålla och försvara en hegemonisk maskulinitet samt ett behov av att distansera sig från kvinnligt könskodat beteende (och ”dit hör att vara duktig i skolan”, se citat nedan)  – man ser genomgående det maskulina identitetsskapandet som ”boven i dramat” för de 10% lägre meritpoängen (se citat nedan) och detta återkommer genomgående i hela rapporten. Jag ifrågasatte att en ”dekonstruktion av maskuliniteten” utförd av våra jämställdhetsforskare vid universitet och lärosäten (som på de genusvetenskapliga institutionerna för övrigt till 70-100% utgörs av kvinnor – se själva här. Hur lever de själva upp till certifieringsmålet 50/50?) kan avhjälpa situationen i svensk skola både vad gäller prestationerna, attityder till studier och mental hälsa? Nu skulle ju jämställdhet studeras men även då, inte ett ord om att trycka på ordning och reda och krav på någon form av uppförande för att tex stökiga pojkar ska ta mindre plats, eftersom ju könet är en social konstruktion så kan könsskillnader i beteende endast avhjälpas genom att konstruera om den sociala konstruktion av kön som undervisande personal gjort sig skyldig till.

Låt mig citera de stycken från SOU 2009:64 som jag tog upp i mitt anförande och resonerade kring:

Sid 16:  ”Brist på kunskap och medvetenhet leder tyvärr ofta till en oförmåga bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna… Skolans personal kan omedvetet genom de förväntningar som riktas mot flickor respektive pojkar vara medskyldiga till att reproducera könsstereotypa värderingar, exempelvis genom att tillåta att pojkar dominerar i klassrummet och samtidigt är mindre flitiga och ansvarstagande i skolan.” (denna meningsbyggnad står rapportförfattarna för).

Sid 46: ”En vanlig kommentar på landets skolor är: ” vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus, och som begränsar ytterst begränsar livsvalen för flickor och pojkar, och för kvinnor och män. Det är bristen på kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.”

Sid 220: ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation” (observera – i innehållet).

Pojkar underpresterar för att försvara sin maskulina identitet?

Pojkar underpresterar för att försvara sin maskulina identitet mot duktiga flickor?

Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

Och här kommer ett exempel på en helt fenomenal åtgärd mot genusordningen – genussensitiv undervisning (sid 221): ”Ett exempel på ett försök att utveckla en teoretisk modell över möjligheter att hantera genus i undervisning gör Sinnes (2006). Hon beskriver, ur feministiskt perspektiv, tre olika ansatser i undervisning i naturvetenskap som grundas på likhets- respektive särartsfeminism samt en som hon benämner genussensitiv. Genussensitiv undervisning innebär enligt Sinnes att variationer inom kön är lika viktiga som variationer mellan könen. Denna modell kan då sägas inte ha ett av könen, utan båda, i fokus för intresset.”

Låt mig tänka – båda könen i fokus för intresset, variationerna inom könskollektiven är lika viktiga (och stora också faktiskt vilket både Ekström tog upp och vilket också står i rapporten) som mellan dem – detta perspektiv har vi redan idag, och det tillämpas – det heter ”individanpassad undervisning”, påpekade jag inför den vakna publiken som nickade instämmande. Men nu kan man alltså med inspiration från annan genusforskning lansera det nya begreppet ”genussensitiv undervisning” och därmed få forskningsanslag och inrätta nya expertfunktioner. Smart. Jag vill råda politikerna att hålla ögonen öppna på befintliga metoder som förkläs i nya ord med epitetet ”genus”.

Från vänster: Anna Ekström, Siewert Öholm, Carina Hägg, Tanja Bergkvist

Fr vänster: Anna Ekström, Siewert Öholm, Carina Hägg, Tanja Bergkvist

Angående mina citat påpekade Ekström under paneldebatten att det finns stycken i rapporten som citerar annan genusforskning (dock citerar man den ju av ett skäl, och jag såg ingen kritik eller invändning mot den forskning man citerade) och det gäller exempelvis detta korta stycke om genussensitiv undervisning bland de 252 sidorna, men när jag tog upp de andra citaten jag radat upp ovan (sid 16, sid 46, sid 220, sid 237) så fick hon tillstå att det faktiskt var rapportförfattarnas egna ord och analys. Och detta kombinerat med uttalandet om att Ekström står för varje ord i rapporten samtidigt som hon ju lett hela arbetet får åtminstone mig att misstänka att denna analys delas av Ekström, vilket ju är helt i sin ordning. Den delas dock inte av mig.

Ang citatet ovan från sid 16 ovan tog jag under debatten upp det anmärkningsvärda i att man skuldbelägger lärarkår och skolledare och anser att deras bristande insikt i genusfrågan är en orsak till pojkars problem med flit och ansvarstagande. Man kan för övrigt fråga sig varpå denna (alltför generaliserande) uppfattning grundar sig vad gäller pojkars flit och ansvarstagande. Det faktum att studier visar på detta kan ju bero på att pojkar kanske inte vill ge intryck av att ha ansträngt sig, eftersom det ger högre status att visa att man klarar sig bra utan att ha lagt ner en massa tid, och detta gäller i större utsträckning för pojkar än för flickor, något som Ekström instämde i. Är det då ett allvarligt jämställdhetsproblem att (vissa) pojkar inte vill erkänna hur mycket de pluggat? Ekström nämnde att studier visar att pojkar faktiskt lägger ner precis 10% mindre tid på läxläsning än flickorna. Och föjldfrågan som då infinner sig för mig är om detta beror på ”görandet av kön” där pojkar försöker skapa sig en manlig identitet, och varför pojkarna tog skolarbetet på större allvar och lade ner mer tid på läxläsning för några decennier sedan, innan genusvetarna börjat dekonstruera maskuliniteten och i en tid när det maskulina beteendet var mindre kontroversiellt (eller ska jag säga mer tillåtet) än idag. Och återigen kan man fråga sig om det inte också har att göra med att andra ideal genomsyrar samhället idag och att detta inte alls har med genus att göra? Var förresten inte dessa beteenden med flit och ansvarstagande även ”manligt könskodade” för inte alltför länge sedan – och varför är de då inte längre det? Denna fråga berörs överhuvudtaget inte.

Kunskaper eller egenskaper - det är frågan

Kunskaper eller egenskaper - det är frågan

Så här sade etnologen Jonas Frykman redan 1998: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik.” Carina Hägg (s) lät mig under paneldebatten få veta att man inte kan dra alla genusvetare över en kam, utan att genusforskningen håller på med många olika saker, och mitt svar på det var givetvis att jag enbart pratar om de rapporter jag läst och indirekt då om de genusvetare som ansvarar för just dessa rapporter och inget annat. I mitt anförande nämnde jag dock att genuspedagoger, genuspiloter, jämställdhetscoacher, genusstrateger, jämställdhetsutvecklare mfl tar allt större plats inom alla politiska områden. Carina Hägg lät mig under paneldebatten veta att genusvetare och genusforskare inte alls har ambitionen att ta sig in överallt, men detta kan man enkelt motbevisa genom att exempelvis studera det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv där vi ser att ”genusperspektivet” måste in i allt ifrån klimatfrågan till polisväsendet, skolan, vården, akademin, läromedlen osv  (jag kan rada upp hundra områden till, kontinuerligt genusnyhetsflöde vad gäller denna forsknings ambitioner återfinns här) liksom alla de statliga utredningar om jämställdhet som bedrivs inom alla tänkbara områden och som leds av just genusvetare, eftersom de anses vara experter på jämställdhet, men frågan är om det är sunt att alla jämställdhetsanalyser utgår ifrån en maktkamp mellan könen? Man har som bekant i det senaste numret av Genusperspektiv reagerat på genusvetarnas utsatthet bla som en reaktion på KDU:s utspel för ett tag sedan.

Tanja citerade ur vår rapport - var är närmsta sandhög?

Tanja citerade ur vår rapport - var är närmsta sandhög?!

Under slutet av paneldebatten vände sig moderatorn Siewert Öholm mot Anna Ekström och sa att det hon talat om under sitt inledande anförande gällande jämställdhet i skolan i allmänna ordalag ju lät bra, men att ”efter Tanjas citat från rapporten” så kändes det lite mer problematiskt, vilken också avspeglades i den efterföljande debatten. Detta påminner mig om Filosofiska Rummet från i Söndags (som jag måste lyssna på en gång till och skriva ner lite kring, har inte hunnit det ännu) där Lunds Universitets fd rektor Göran Bexell precis i inledningen av programmet kallade (min 2:53-2:56) slutrapporten för genuscertifiering för ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju är denna rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete (en delmängd av exakt dessa kriterier återkommer nämligen i denna enkät) samtidigt som den aktuella genusmärkningen vid Uppasla Universitet också hämtat sina kriterier från just denna slutrapport, vilket måste tyda på att man inte ändrat uppfattning gällande kriterierna.

Sammanfattningsvis: när man undersöker vad som rent konkret döljer sig bakom alla fagra ord om  jämställdhetsarbete och genusperspektiv så märker man en viss obekvämhet från de ansvarigas sida. Om man nu menade något helt annat än det man skrev – varför skrev man då inte det? Helt obegripligt för mig som matematiker, liksom för flertalet andra normalt fungerande människor.

Uppdatering: Världen Idag om genusdebatten i Riksdagen.

Relaterat:

Är genusvetarnas verksamhet laglig?

Skolgenus  (del 1 om SOU 2009:64)

Från DEJA till Rismodellen (del 2 om SOU 2009:64)

DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion (del 3 om SOU 2009:64)

Mattegenus i det Butlerska vektorrummet (del 4 om SOU 2009:64)

DEJA:s matteproblem (del 5 om SOU 2009:64)

Årets rebell enligt Ian Wachtmeister (Om DEJA:s konferens ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” i andra halvan av inlägget)

Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?

Grattis skattebetalare! (några statligt finansierade projekt för kartläggning av genusordning i skolan och manlighet som lärarproblem)

LÄSTIPS!

1) Bloggen Aktivarum har skrivit om debatten i Filosofiska Rummet: del 1, del 2.

2) ”Kvinnokamp har blivit blå och rosa kläder” (Felicia Sværen):

”I dag på internationella kvinnodagen bör vi uppmärksamma behovet av ett jämställdhets­arbete som myndigförklarar vuxna individers livsval och som har rättigheterna i fokus men tillåter varje människa att vara jämställd med utgångspunkt i individen och inte från en strukturell så kallad könsmaktsordning”

3) ”Vi är misstänksamt fördomsfria i Sverige” (Fredrik Lindström):

”I en färsk undersökning säger nästan hälften av svenskarna att de tror att deras åsikter överensstämmer med vad de flesta andra tycker.Det är en världsledande siffra. I landet som ligger vid individualismens frontlinjer tycker vi, till synes paradoxalt, alltmer som alla andra. Om udda och extrema åsikter någon gång dyker upp, brukar svenskarna anstränga sig att frysa ut dem, blixtsnabbt stämpla dem som ”osunda”. Yttrandefrihet? Nej, håll ihop! Vi försöker med våra anpassade åsikter forma en ny gemenskap som ersättning för den vi offrade när vi självförverkligade oss.Det är knappast förvånande att ju svagare gruppidentitet människor känner, desto mer ångestladdat blir det att uttrycka en egen åsikt. Det är allmänmänskligt.”

På tal om Fredrik Lindström och svensk skola:

Jag läste förresten att en vänsterpartist motionerat om att införa ett tredje kön och det må väl vara hänt om det finns människor som kommer att må bättre av detta och bli trygga i sin identitet, och det är betydligt bättre att bedriva politik genom att skriva motioner än att, som Lars Ohly gjorde för att locka väljare till (v) i valrörelsen 2006 – smygrunka (ursäkta språkbruket) framför valstugan: 

Annons

131 Responses to Mitt anförande i Riksdagen

 1. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Om man nu menade något helt annat än det man skrev – varför skrev man då inte det?”

  Jag har gett ett möjligt svar i min analys på bloggen. Nu är inte hela analysen av del 2 klar men i den relevanta delen påpekar jag att de inte vet vad de menar.

  Certifieringen säger vem som menar något men lämnar som det verkar lagens/åtgärdens faktiska innehåll helt öppen för efterhandstolkning.

  Jag vill även påpeka att medan man ofta säger jämställdhet inte handlar om siffrorna så är det inget annat än siffrorna de hänvisar till vid motivering.

 2. Info skriver:

  TANJA, EN LITEN FRÅGA

  ”Info säger: mars 8, 2010 kl 5:50 e m

  LAGSTIFTNING OM ETT TREDJE, BIOLOGISKT KÖN!

  Vänsterpartiet och kyrkliga studieförbundet Sensus vill införa och lagstifta om ett tredje kön. (Källa: Tidn. Dagen 8/3 2010.)

  Tanja, vad säger vi om det? Både du och jag och Rothstein vet ju att det inom människoarten finns långt mer än bara tre kön. Allt enligt genusvetenskapens senaste forskning.”

 3. Karl-Oskar skriver:

  Bra jobbat Tanja 🙂

 4. Pelle Billing skriver:

  Jag bloggade idag om skolan.

  Istället för att studera pojkars anti-pluggkultur kanske man borde utbilda föräldrarna om att det är de som bestämmer vad barnet har för kultur, inte barnet självt.

  När genusvetare studerar pojkar får man intrycket av att det är små vuxna individer som studeras. Men barn är barn och om de får driva vind för våg utvecklar de givetvis destruktiva kulturer.

  Alla maktstrukturer är inte av ondo! Varje förälder är skyldig att använda sin makt för att på ett konstruktivt sätt hjälpa sitt barn att bli en välfungerande samhällsmedborgare.

 5. Shastra skriver:

  Återigen en imponerande insats av Tanja!

  Det var mycket intressant material i denna bloggpost (inte minst situationen i skolorna), men just nu tänkte jag bara passa på att kommentera det där förslaget om att införa ett tredje officiellt kön:

  Könet är ju i grund och botten en biologisk egenskap som har att göra med vår fortplantningsmekanism. En del svampar lär visst ha hundratals kön, men Homo Sapiens har endast två: {Man,Kvinna}. Det betyder dock inte att varje enskild person i alla sammanhang har ett väldefinierat biologiskt kön: det finns hermafroditer, personer som byter kön, och personer som på förfrågan vägrar uppge vilket kön de tillhör. Men för biologisk reproduktion så gäller fortfarande att en spermie från en man måste kombineras med ett ägg från en kvinna. Två kön, inte tre.

  Men ett könsneutralt pronomen som kan användas på människor tycker jag låter som en riktigt bra idé faktiskt. Att säga ”den” känns lite klumpigt, och det sitter liksom i ryggmärgen att man måste säga ”han” eller ”hon” t.o.m. under ytliga diskussioner om hundvalpar eller kastrerade katter. Denna könsfixering på pronomen-området känns lite grann som en bug i språket tycker jag.

 6. Penumbra skriver:

  Innan jag läser inlägget (hinner inte just nu) vill jag bara framföra något som jag tror på starkt, nämligen att pojkar och flickor bör gå i separata klasser. Visserligen samma skola, då de kan umgås på rasterna samt åka på gemensamma utflykter, etc, men själva undervisningen bör ske i separata klasser. Jag tror att det finns en stor samhällsvinst i detta.

  Jag är ingen pedagog, så detta baseras bara på egna erfarenheter. Jag har också fått intrycket att högkvalitativa skolor i utlandet oftast är ”enkönade”.

  Någon som vill forska på det temat? Inte?! Tänkte väl det. Ja, inte för att frågan är ointressant, men hitta den politiska krets som vill finansiera en sådan forskning – det blir inte precis lätt…

 7. Gotiska Klubben skriver:

  Hej Tanja

  Kul att du uppmärksammar* det ohederliga projektet ”Sveriges historia” Det hade lika gärna kunna hetat ”08s kommunistiska historia”

  Harrison har allt en populistisk forskare behöver för att tillfredställa sina kunder, men tyvärr han saknar tre saker:

  forskarens kärleksfulla besatthet, det absoluta kravet på att så långt som möjligt vara objektiv, samt vanlig skånsk och götisk hederlighet.

  Men annars tycker jag Harrison är riktigt bra.

  *…eller kanske rättare sagt, att jag uppmärksammar att du redan har uppmärksammat det.

 8. Pär.B skriver:

  Ja du Tanja, du måste ha uppfattats som enormt besvärande, speciellt med tanke på att du irriterade genom att plocka ut bitar ur rapporten och ifrågasätta textens logik och sanning. Det var störtskönt att höra dig i filosofiska rummet när du gjorde detsamma och fick rektorn i gungning.

 9. Info skriver:

  CARINA HÄGG

  Tanja: ”Carina Hägg lät mig under paneldebatten veta att genusvetare och genusforskare inte alls har ambitionen att ta sig in överallt”

  Liksom du, Tanja, tillåter jag mig att tvivla på det.

  Denna socialdemokratiska riksdagskvinna, Carina Hägg, är omåttligt populär i Sveriges radios Studio Ett, där hon senast idag inkallats igen för att uttala sig i någon fråga å partiets vägnar. Och inte nog med det. Hon toppade idag (11/3) också Radio Jönköpings nyhetssändningar:

  ”(S)TRID OM RIKSDAGSLISTA
  Carina Hägg, socialdemokratisk riksdagsledamot från Värnamo, är inte alls nöjd med sin egen fjärdeplacering på riksdagslistan. Hon är kritisk mot att kommunalrådet i Jönköping Peter Persson, toppar länets lista till riksdagsvalet. Hon tycker att hon själv borde ha den platsen.”

  Sin märkligaste insats hittills gjorde hon häromåret, när hon i sin egenskap av representant för Småland ville genom politiska påtryckningar krossa en småländsk småföretagare:

  • JOHANNE HILDEBRANDT AB 2009-05-03:
  ”Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg ringde runt till företagare i Värnamo och försökte förmå dem att sluta göra affärer med Sven-Evert Gunnarsson som äger ett dansställe i trakten. Hon krävde också att kommunen skulle ta bort all information om hans etablissemang från sin hemsida. – Skälet till denna förföljelse var att Gunnarsson var Sverigedemokrat vilket Hägg ansåg vara skäl nog till att försöka krossa hans affärsrörelse.”

  • BLOGGEN POLITISKT INKORREKT 2009-05-05:
  ”I september 2007 blev den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg uppmärksammad för sin kampanj mot Seghalla, ett mycket populärt dansställe som ligger mellan Värnamo och Lammhult och drivs av företagaren Sven–Evert Gunnarsson. Nöjestället har frekventa spelningar med de stora dansbanden. – Hon uppmanade myndigheter och företag till bojkott av företaget. Hon har också utpekat samhället Ohs bruk, där danslokalen ligger, som ett ´rasistfäste´.”

  • MARIA ABRAHAMSSON, LEDARBLOGGEN SV.D.:
  ”Genom att uppmana företagare och idrottsföreningar i valkretsen att bojkotta ett dansställe utanför Värnamo med motiveringen att ägaren är sverigedemokrat, har s-riksdagskvinnan Carina Hägg grundligt gjort bort sig inför de egna partikompisarna.”

 10. Olof skriver:

  Det verkar ha varit en rolig diskussion. Finns det möjlighet att ta del av en film eller ljudupptagning någonstans?

 11. Ch. skriver:

  Shastra:
  Det går bra att skriva ‘den’ i stället för ‘han/hon’, ‘honom eller henne’ etc. om en eget språköra kan godta det. Språkrådet, eller någon liknande potentat har sänt ut detta, inte som en rekommendation, utan som en försöksballong för att se om det kan accepteras. Annars tycker jag att framför allt ‘han’, men också ‘hon’ i många fall också ska kunna tillåtas som könsneutralt pronomen.

 12. Josef Boberg skriver:

  ”…när man undersöker vad som rent konkret döljer sig bakom alla fagra ord om jämställdhetsarbete och genusperspektiv så märker man en viss obekvämhet från de ansvarigas sida. Om man nu menade något helt annat än det man skrev – varför skrev man då inte det? Helt obegripligt för mig som matematiker, liksom för flertalet andra normalt fungerande människor.”

  Tanja – solklart tycker jag – därför att säga ett och mena något helt annat – är ju en grundbult i att åt hållet helt ostört kunna utöva MAKT över sina MedMänniskor, tyvärr tyvärr… 😥 – ”vet” Josef B.

 13. Matte Matik skriver:

  Tanja, du gör världen till en bättre plats.

 14. Michael skriver:

  Tanja,

  Tack för att du orkar.

 15. rogerklang skriver:

  ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan” SOU 2009:64

  Om Genusinspektörerna hade varit konsekventa så skulle de försökt föra upp pojkarna till flickornas nivå, och flickorna ner till pojkarnas! Deras lösning är antagligen emellertid att klä pojkarna i kjol eller något liknande, så skall allt bli bra ska ni se. Här har vi alltså en situation där pojkarna är sämre, men ändå är det dem som skapar maktstrukturer? Detta här är ett bevis för att genuspolitikernas drivkraft enbart emanerar ur penisavund. Normalt skulle jag tycka det vara lågt att ta debatten på den här nivån, men jag med min slutledningsförmåga kan bara komma till den här slutsatsen! Genusinspektörernas logik: ”När pojkar är sämre – hitta en alternativ könskodning så att folk kan se att förhållandet i själva verket existerar på grund av patriarkatet, dvs utgå från det du försöker bevisa. Går inte denna taktik – släpp ämnet som en het potatis, låt under inga omständigheter pojkarna komma ikapp på något område där vi har ledningen.”

  Roger Klang, Lund Scaniae

 16. Ola Jennebrink skriver:

  Info//
  Tack för informationen om Carina Hägg.Jag hade inte lagt märke till henne tidigare,men idag i Studio 1 när jag hörde henne så tyckte jag att det var en märkvärdigt korkad riksdagsledamot.Här visar du att hon även saknar god moral och då undrar man ju vad som är kvar.Vad håller en sån här politiker flytande?

 17. Joel Bergqvist skriver:

  Jag tyckte väl det var dig jag såg i Uppsala i onsdags! Om du inte hade pratat i telefon och sett stressad ut hade jag helt klart hälsat.

 18. Alexander skriver:

  där Lunds Universitets fd rektor Göran Bexell precis i inledningen av programmet kallade (min 2:53-2:56) slutrapporten för genuscertifiering för ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport”

  Kan du ändra förkortningen min till minut jag läste det (slarvigt) som … kallade (min) slutrapport … alltså betydelsen din slutrapport vilket blev (onödigt) heltokigt.

 19. Kenneth skriver:

  Heja Tanja! Känns så himla gott att veta att du står där ute på barrikaderna som en motkraft mot politiskt korrekthet och genushysteri! Vi är många, många som stödjer dig!

 20. Penumbra skriver:

  Man vill ”sammanställa och utvärdera metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller” men är det någon som har klart för sig vilka alternativa roller man vill ersätta de traditionella med? Eller menar man det, som det oftast handlar om, att män ska ta på sig mera av traditionellt kvinnliga sysslor och kvinnor mer av traditionellt manliga, dvs mannen lagar maten och kvinnan lagar bilen, el dyl. Men i så fall är det ett nollsummespel – rollerna finns kvar – det är bara ”hormonerna” bakom som skiljer.

  ”… brittiska studier där man djupdykt i fenomenet ”antipluggkultur” som enligt dessa formas som ett försvar för den maskulina identiteten”. Jag är av den åsikten att denna ”antipluggkultur” är möjlig i västvärlden därför att ”antipluggarna” mycket väl vet att det finns en enorm socialapparat bakom dem, som kommer att ta hand om dem ifall de inte lyckas platsa in på arbetsmarknaden och skaffa sig en egen försörjning.

  ”… hierarkier och maktstrukturer ska plattas till vilket i skolsammanhang innebär
  att läraren inte ska betraktas som en auktoritet utan som en jämlik klasskamrat”. Man har avskaffat all vuxenauktoritet i samhället och så undrar man varför ungdomar härjar som de gör och var föräldrar och vuxna är.

  ”Sverige börjar hamna långt nere i de internationella undersökningarna gällande kunskaper i matematik och naturvetenskap – både flickor och pojkars resultat försämras”. Återigen en effekt av ett i grunden socialistiskt system med överdrivet stor socialtrygghet för latmaskar, för små löneskillnader, för höga marginalskatter…. Varför ska pojkar och flickor anstränga sig i skolan när deras grundbehov är garanterade av samhället?

  ”Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att få sin heterosexualitet ifrågasatt … variationer inom kön är lika viktiga som variationer mellan
  Könen”. Nu blir jag riktigt orolig. Det verkar som om man vill inkludera normaliseringen av homosexualitet i skolarbetet. Kan tänka mig att det redan bedrivs en del homopositiv propaganda i skolorna och nu har man hitta ännu ett skäl för att intensifiera den.

  ”Var förresten inte dessa beteenden med flit och ansvarstagande även ”manligt könskodade” för inte alltför länge sedan.” Jo, det fanns en tid då män lade en ära i att kunna saker, bli något, visa sig duktiga och dugliga, varmed mannen kunde förvänta sig något slags erkännande och uppskattning. Idag är offentligt erkännande och uppskattning reserverade enbart för kvinnor som når högre positioner. Männen får samhällets uppskattning om de stannar hemma med barnen, ägnar sig åt något traditionellt kvinnligt, går omkring utspökade i kvinnokläder, läppstift och rosa peruker…

  ”Om man nu menade något helt annat än det man skrev – varför skrev man då inte det?” Därför att man skriver det som den dominerande feministiska eliten förväntar sig och det behöver inte nödvändigtvis vara sant eller praktiskt tillämpbart, men det leder till nya uppdrag och mera pengar.

 21. QED skriver:

  Tanja, bra att du håller politiker och akademiska ledare ansvariga för vad de skriver under för märkligheter. 🙂

  Här är ett lästtips:

  ”Kriget mot terrorismen ur ett genusperspektiv

  I tider av hot och osäkerhet tenderar människor att söka sig till det som är bekant, tryggt och igenkännbart. Traditionella uppfattningar om genus kan vara en viktig del i en sådan reaktion. I en ny bok visar etikforskaren Anna T. Höglund vid Uppsala universitet att detta var precis vad som hände i USA efter terrorattentaten den 11 september 2001.”

  http://www.uu.se/press/pm.php?typ=pm&id=960

 22. Nordbo skriver:

  Peumbra skriver om anti-pluggkulturen:

  ”Jag är av den åsikten att denna ”antipluggkultur” är möjlig i västvärlden därför att ”antipluggarna” mycket väl vet att det finns en enorm socialapparat bakom dem, som kommer att ta hand om dem ifall de inte lyckas platsa in på arbetsmarknaden och skaffa sig en egen försörjning.”

  Jag har en hel del erfarenhet från anti-pluggkulturen eftersom jag själv var delaktig i den när jag gick i skolan. Det handlar inte alls om att man gör någon slags nyttokalkyl.

  Jag tror att för många av oss som på olika sätt var upproriska i skolan (och senare också 😉 ) och struntade i vad lärarna sade snarare reagerade mot flatheten och bristen på mening.
  1) Flatheten : Den enda läraren som jag respekterade när jag gick i högstadiet var skolans strängaste lärare. Vi sade att han var ”sträng men rättvis”. Jag minns honom med respekt, de andra lärarna har jag till stor del glömt bort.
  2) Bristen på mening: Jag minns att jag hade fått idén att jag tillhörde en mäktig civilisation som hade åstadkommit många fantastiska saker. Det fick bröstet att svälla av stolthet. När jag var 10-11 år fick jag dock lära mig i skolan att det inte var sant. Istället fick jag reda på att jag tillhörde en ondskefull civilisation som har ställt till med en massa elände: folkmord, gigantsika krig, förtryck etc. Bröstet sjönk ihop igen och jag undrade vad meningen med alltihop var? Det här var första steget som ledde till att jag skolkade och blev omöjlig senare – i högstadiet.

  Utifrån mina egna erfarenheter och observationer skulle jag alltså säga följande:

  1) Det saknas ett sammanhang som ger mening. Tanja skrev om det någonstans, men just nu hittar jag inte var det inlägget finns. Någonstans i 10-20 årsåldern försöker många (alla?) finna en ordning i tillvaron. För en del av oss räcker det inte med att säga ”läs annars får du inget jobb senare”. Tidigare fanns religionen och den nationella identiteten som gav mening och motivation. Vad vi har nu är ett slags självhat som jag tror är mycket destruktivt inte minst för de unga.
  2) Auktoritet: (Auktoritet hänger samman med 1.) Ett folk som inte respekterar sig självt kommer att ha svårt att få fram lärare som har den inre säkerheten som krävs för att fånga uppmärksamheten hos en vild tonåring. Jag hade en sådan lärare i högstadiet.

  Jag klandrar egentligen inte ungdomarna som härjar i förorterna. Vad är förvånande med att de inte respekterar ordningen hos ett folk som inte respekerar sig självt?

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta min frånvaro, igår kväll var jag upptagen med att förbereda ett föredrag om fraktaler som jag höll idag, och även ska hålla imorgon. Vad gör man inte för att hålla igång folkets hjärnverksamhet?

  Erik,
  jag ska läsa dina analys ordentligt nu!

  Info, för min del får de införa hur många kön och genus de vill. Frågan är bara hur pass omfattande en apparat för genuscertifiering då blir… All mänsklig aktivitet kommer att upptas av att hålla igång en sådan kontrollinstans.

  Pelle,
  helt korrekt. Jag minns vilken propaganda man bedrev i högstadiet för att förstöra relationen mellan barn och föräldrar, en lärarinna uppmanade bla klassen att regelbundet informera föräldrarna om att de minsann inte bett om att bli födda, osv osv.

  Shastra
  , menar du ett införande av ”hen” vad gäller just människor bara? Vad menar du med könsfixering på pronomen-området? En och ett är ju båda neutrala, i flertalet språk förekommer ju både kvinnligt, manligt och neutralt.

 24. Nordbo skriver:

  Här var Tanjas inlägg:

  ”Det finns nämligen inga regler, ingen struktur, inget rätt och inget fel. Är det konstigt att dagens unga blir vilsna? Sådant här är nämligen (fråga godtycklig hjärnforkskare) ytterst stressande för de ungas hjärnor, som försöker finna mening, sammanhang och struktur i tillvaron, särskilt under uppväxtåren.”

  Jag är äldre än dem, men men bristen på sammanhang och struktur fanns där när jag var tonåring också.

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/01/ar-genusvetarnas-verksamhet-laglig/

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, det där med könsuppdelade klasser är bara kontroversiellt om du, jag eller någon annan vanlig medborgare framför det. Genusvetare som förespråkar sk kompensatorisk pedagogik föreslår öppet könsuppdelning (flertalet menar inte 100% av tiden dock), men det handlar om vem som föreslår det och varför. Om du framför som skäl att (vilket viss forskning visar) killarna inte kan koncentrera sig pga flickornas närvaro (i vissa åldrar då) är du körd, men menar du att flickorna måste ha egna grupper för att de annars blir offer för de maktstrukturer som pojkarna bygger upp i klassrummet så kanske du har en chans att få gehör för ditt förslag. 😉

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Gotiska klubben, faktum är att Harrison nämnde Gotiska klubben under seminariet, att han blivit kritiserad/angripen av den (minns inte exakt vilket ord han använde) – du kan se hela seminariet här: http://www.timbro.se/innehall/?art=finns-det-en-officiell-svensk-historieskrivning Undrar om han menade din blogg med det namnet eller om det finns en gotisk klubb med officiella företrädare osv som han hamnat i dispyt med?

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Pär B, fick jag Bexell i gungning, det var ju verkligen inte meningen ;-). Ang paneldebatten i Riksdagen så gick det ju också bra – trots att jag var ensam kritiker (i panelen) mot rapporten, och det var egentligen meningen att även en genuspedagog (som ställde in kvällen innan) skulle vara med – dvs 3 mot 1, lite orättvist kan man kanske tycka men det är lika bra jag vänjer mig eftersom jag kanske snart får 100 emot mig men det förändrar inget – sanningen är på min sida :-). Liksom nästan hela åhörarskaran fick jag en känsla av!

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, jo jag läste delar av detta om Hägg på wiki.

  Olof, dessvärre inte. Det togs bilder men vad jag vet spelades ingenting in. Ja det var synd, det vore ju ett kärt minne. :-).

  Matte Matik,
  tack! Iaf gjorde jag Riksdagen till en bättre plats under två timmar! 😉

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Joel, trevligt efternamn förresten! 😉 Jaha men jag pratade nog bara två minuter med min mamma i telefon vad jag minns. Du borde ha kommit fram och hälsat – gör det nästa gång!

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Alexander, ja det var ju katastrofalt om du uppfattade det som att genuscertifieringsrapporten var min, ha ha ! 🙂 Men sedan kom du ju på hur det låg till så nu är det ingen poäng att ändra min till minut! 🙂

  Kenneth,
  tack för dessa ord! Jag vet inte hur många som stöder mig men om du säger att det är många så är det väl det – jag litar på mina bloggläsare! 🙂

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, ja det är ett nollsummespel – rollerna finns kvar – man vill bara byta plats på kvinnor och män.

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag minns detta projekt ur VR:s projektdatabas som jag tog upp här:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/04/grattis-skattebetalare-del-2/

  Närmare bestämt denna länk:
  http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=72376

  Då är alltså rapporten klar nu i och med det pressmeddelande du länkar till.

  Jag är faktiskt benägen att instämma i följande påstående:

  ”I boken visar Anna T. Höglund också hur de afghanska kvinnornas situation lyftes fram som ett alibi för att rättfärdiga kriget i Afghanistan. Strax innan kriget startade kablades bilder av beslöjade kvinnor ut i amerikansk media, med budskapet att detta var ett förtryck som USA:s trupper nu skulle göra slut på. Men så fort kriget var igång avtog medieintresset för kvinnornas rättigheter.”

 33. Matte Matik skriver:

  Off topic: Chefredaktören på UNT gillar inte att deras artiklar körs genom transgenusmotorn. Ni vet den där sidan som konverterar artiklar om män och kvinnor så de blir som om det handlade om svenskar och invandrare. Beroende på hur artikeln är skriven kan resultatet bli väldigt rasistiskt, men det handlar ju om hur artikeln är skriven – inte om att den sidan är rasistisk.

  Läs mer här om ni är intresserade:
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/att-tysta-en-kritiker-med-hjalp-av.html

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ”Den enda läraren som jag respekterade när jag gick i högstadiet var skolans strängaste lärare. Vi sade att han var ”sträng men rättvis”. Jag minns honom med respekt, de andra lärarna har jag till stor del glömt bort.” Har precis samma erfarenhet faktiskt!

  ”Jag klandrar egentligen inte ungdomarna som härjar i förorterna. Vad är förvånande med att de inte respekterar ordningen hos ett folk som inte respekterar sig självt?” Så är det, de skrattar bakom ryggen på vad de uppfattar som ett svagt och fegt folk. Låt oss visa att de har fel. Upp till kamp! 🙂

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, intressant, ska uppmärksamma detta och sprida till bloggosfärens genusgrupp genast!!

 36. Arne H skriver:

  Nu förstår jag vad en skribent syftade på när hon uttryckte sig med följande ord ”Åh vad jag avundas dem som gick i skolan förr i tiden” jag förmodar före 1960 talet emedan eleverna fortfarande hade lärt sig att veta hut.

  I dagens skolor finns det en klar anledning att fråga, vem är det som bestämmer lärarana eller eleverna?

 37. Info skriver:

  FINNS ETT ANTIFEMINISTISKT PARTI?

  I sambnd med att jag refererade några av Carina Häggs bravader ovan (11/3 19.39) så kom jag att tänka på en av Tanja (i en kommentar) utslängd fråga för ett bra tag sen. Man kunde då på grund av frågans art ha väntat sig att en animerad debatt skulle ha följt; men om jag minns rätt, kom inte ens något seriöst svar.

  Tyvärr är det mig omöjligt att återfinna stället i bloggen, men enligt en otydlig minnesbild så gick Tanjas undran ut på om det finns något parti i Sverige som inte marknadsför sig med en ostentativt feministisk profil. Tanja undrade om Kd och möjligen Sd hörde hit. Var Sd stod var oklart.

  Hör kommer ett utförligt svar att studera, hämtat från Sd-aren Margareta Sandstedts blogg 2007-05-07. ”Kvinnan uppfostras till att bli lik de män hon själv avskyr att bli utnyttjad och föraktad av.”:

  ”JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN HÖR HEMMA I ETT SKRÄCKKABINETT

  Mona Sahlin hävdade i en TV-debatt med Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna var ett kvinnofientligt parti då vi ville få ner det höga aborttalet i landet. Andra politiker vill tvärtom att det ska utföras fler aborter i Sverige, då detta blivit en symbolfråga att svenskarna är världsmästare i jämställdhet. Jag kan inte låta bli att le åt vad som anses vara kvinnofientligt och inte. Enligt Sveriges syn på kvinnor är vi okänsliga ting som likt krockade bilar körs in på en verkstad då det skett en ´olycka´.

  Får Hägglund som han vill är snart abortstolen att likna med rullande bandet. Men då anstormningen förväntas bli stor får vi nog inte förvånas över om ingreppet föreslås utföras kollektivt i ett enda rum. Man måste ju ändock någonstans, trots all välmening, se över personalkostnader, tidspress och lokalbrist. Om detta skulle upplevas som genant…? Inte då. Dagens moderna kvinnor har nämligen vuxit ifrån dessa pryda vanföreställningar. Det kan kvällstidningarna och andra slätstrukna TV-program försäkra oss om. Och tänk så mycket gemensamt man har med varandra där man låter sig ”behandlas” i samma rum. Vilket systerskap. Sedan är det bara att tuta och köra igen som om ingenting har hänt.

  Har socialdemokraterna en kvinnovänlig politik? Jag vill påstå att dessa feministhycklare för en kvinnostympande politik där kvinnan indoktrineras till att undertrycka och förtränga sin naturliga längtan efter hem och barn. Kvinnors tidigare så viktiga och sociala färdigheter i omvårdnad och hemkunskap har av socialisterna svärtas ner så till den grad, att kvinnors egentliga värde idag enbart består i hur hon lanserar sig ute på sexmarknaden. Att äta eller ätas. ´Så blir du hans sexgudinna´ lyder löpsedlarna i kvällstidningar som förut prydde gamla tiders herrtidningar. Promiskuitet, ytlighet och bekräftelse är sossarnas kvinnoideal. Kvinnan uppfostras till att bli lik de män hon själv avskyr att bli utnyttjad och föraktad av.

  Socialister och andra kamoflerade kommunister bland våra riksdagspartier är förnuftiga människors värsta fiende. De etiska, andliga och kulturella värden som förnuftiga människor bygger upp, gör socialisterna allt för att riva ner. Så beter sig endast en fiende till varje ordnat samhälle, och de människor i Sverige som fått sina liv förstört genom socialisternas familjepolitik kan räknas i tusentals. Egentliga borde de brottsliga makthavarna ersätta dem eller deras anhöriga ur egen ficka. För om exempelvis ett gäng förbrytare skadar en grupp om flera personer, betraktas dessa gärningsmän som ytterst samhällsfarliga och får i bästa fall en dom. Varför går socialisterna fria i Sverige? Det är ju helt makalöst att den röda terrorn inte ställts inför riksrätt för länge sedan, men det kan ju kanske bero på att man i tid sett till att avskaffa denna.

  Det viktiga könsmaktsperspektivet, könskriget och den perverterade jämställdheten i Sverige är en ren styggelse där vårat land nu kan liknas med en förhärjad krigsplats. I alla krig blir de svaga mest drabbade. Idag springer barnen rotlöst omkring i skuggan av ruinerna och försöker hitta sin stympade identietet i olika lösa sammanhang. Ibland sätter man på sig fel ögon och omaka händer. Hur ska man veta då inga förebilder längre finns? I de flesta styvfamiljer råder krig och upplösning inom hemmets väggar, men denna skamfulla verkligen talar man tyst om. Att blod är tjockare än vatten är förbjudet att erkänna i Sverige.

  Att ödelägga landet med hjälp av en pervers familjepolitik är en uppfinning av Karl Marx där han skriver att ”lika arbetstvång ska råda för alla och offentlig och kostnadsfri uppfostran av barn”. Därför vägrar Sverige göra sig av med alla dessa kostsamma daghem som finns i varje gränd i landet trots att de är en ekonomisk förlust. Förutom kostnad av drift och löner medföljer andra kostnader för vård av sjukt barn, och sjukskrivningar p.g.a. olika bakterier och virus institutionsvistelsen utsätter familjen för. Den familjepolitik som hyllas i Sverige medför även kostnader för rättsväsendet i form av familjetvister, socialtjänst, underhållsstöd, bidragsberoende och höga sjukvårdskostnader i form av hög självmordsstatistik, neuroser och missbruksrelaterade symptom. Den kostsamma ohälsan är gigantisk men ur ett sossefilter löser man detta enbart med ännu mer skattehöjningar och fler genuspedagoger i den kommunala verksamheten.

  Vänsterns könskrig som även högern trallat in i, har haft en hemsk och förödande effekt på kvinnor och är samhällets värsta fiende. Den har medfört den mest omfattande slakten på varaktiga och sunda relationer. Men våra bödlar får aldrig nog av sin själsliga massaker. De är berusade av blod och kräver ännu värre ´kickar´ för att få känna av sin berusning. Helst borde vi alla bli homosexuella också, för då har man nått det yttersta målet för jämlikhet mellan män och kvinnor. Alla kan döpa sig till Bengt eller Lotta oavsett kön, och bo ihop i stora kollektiv och ha sex med alla. Då anses man ha en tolerant och framförallt en fin kvinnosyn. Är man skapt olika får man göra något åt detta. Män kan börja amma och kvinnor kan bli bitchiga och burleska likt värsta sortens karlakarlar man lyckas gräva fram i de mest ångestladdade miljöer. Förslagen är många när det gäller att kriga mot kärnfamiljen som anses vara en kvinnofälla.

  Det är inget biologiskt fel på kvinnor som önskar vara mödrar på heltid för sina barns bästa. Kvinnans sammansättning av hormoner, kroppsliga funktioner och andra mentala förmågor gör henne nämligen mycket lämpad för detta viktiga arbete som kommer att betala sig i längden. Mödrars arbete borde uppvärderas och aktas som ett mycket viktigt arbete och likställas med andra yrkesgruppers. Då har man uppnått en äkta jämlikhet då arbete värderas lika och där samhället stödjer alla former av vårdinriktning för de svaga och utsatta grupperna i samhället. Små barn som föredrar den egna föräldern hemma som vårdare istället för att vara på institution, är det inte heller något biologiskt fel på. Lika lite som att en del människor har dåligt med pigment i kroppen, och att det alltid kommer att födas barn som aldrig kommer att rösta på sossarna. – – -”

 38. QED skriver:

  Matte Matik, UNTs reaktion vore kanske något för den mediegranskande siten http://www.second-opinion.se/ ? Vem som helst kan lägga upp egna artiklar, fast de måste godkännas av redaktionen.

 39. Tia skriver:

  Laser din blogg i Kalifornien, darav bristen pa prickarna.

  Helt, helt underbart att se din kamp mot den okande dumheten i genusfragor! Ar det en sjuka som drabbat landet?

  Den svenska skolan ar uppenbarligen med god fart pa vag in i det nya flummet: ”genussensitiv undervisning”. Den likhetskultur jag en gang i tiden reagerade sa starkt mot nar jag flyttade till Sverige, har nu avancerat till vad jag skulle kalla for rent totalitara tendenser. Det skrammer mig.

  Jag ar larare, sa nagra kommentarer om pojkars skolutveckling.
  . Alla vet vi att killar mognar senare an flickor. Varfor talar man aldrig om detta?
  . I 17 ar undervisade jag ungdomar i Rinkeby. Sa gott som alla eleverna hade rotter i Mellan Ostern eller Afrika. Sa man kan med goda skal pasta att dessa elever kom fran starkt patriarkala kulturer.
  Hur kommer det sig i sa fall att det inte var nagra som helst svarigheter for mig (gick det for mig sa gar det for andra)att fa sa gott som alla killarna att gora sina laxor? Sjalvklart hade de sin manlighetskultur – som jag som larare hade att forholla mig till. Vilket jag ocksa gjorde eftersom min auktoritet som larare inte hade undergravts av den svenska angslans kultur, tvartom uppbackats i mitt hemland Finland.
  (Varfor laser folk inte McKinsey-rapporten? Ar det for den roll Sverige haft historiskt sasom storebror for det lite ”efterblivna” grannlandet Finland? Denna sa ignoranta, men samtidigt sa fornedrande attityd av patronisering ovanifran som folk sa ymnigt utsatter sina medmanniskor utifran for?)

  Har nagra ”underligheter” jag mott i den svenska skolan:
  . Just dessa vara ”svagaste” invandrarbarn ska man avsta fran att ge laxor till, for deras foraldrar kan ju inte hjalpa dem hemma (dvs har finns EN STOR ORATTVISA!) By the way – eftersom syskonskarorna ar stora, finns det i de flesta fall storasyskon som kan hjalpa.
  . Pa universitetet ber lararen nastan om ursakt for att hon ber att vi pa kursen ifraga skulle lasa de fa bockerna som kravdes.
  . En gang skulle eleverna i min klass fa hjalp med att gora ett nummer till Radda Barnens barn-bilaga. Personen fran RB tyckte att nu var det pa sin plats att visa sin ”progressiva” installning till De Andra, sa hon sag till att introducera vara elever for begreppen Vi och Dom. Eleverna tittade hapna pa henne och forstod ingenting. Sa jag sag mig tvungen att avbryta henne och informera om att har ar alla eleverna svenskar, och att vi definitivt inte delar upp nagon efter de kategorierna.
  . Min hapnad over att folk inte klarade av att skilja mellan auktoritar fran auktoritet.

  Fortsatt snalla du mot denna kamp mot dumhet!

 40. Tia skriver:

  Jag menar forstas med denna kamp mot dumhet!

 41. Ya Krivetko skriver:

  Matte Matik!

  Mycket bra ide med transgenus-siten.

 42. Fresca skriver:

  ”Promiskuitet, ytlighet och bekräftelse är sossarnas kvinnoideal. Kvinnan uppfostras till att bli lik de män hon själv avskyr att bli utnyttjad och föraktad av.”

  Det är nog tyvärr sant. Jag överhörde ett samtal, för en tid sedan, där en tjej själv erkände sitt ytlighetstänk. Det enda som var viktigt för henne var att tjäna mycket pengar. Hur spelade ingen roll. Det som lockade var Stureplanslivet. Hon sa alltså bokstavligt talat att hennes värderingar var ytliga, och det tror jag hänger ihop med hennes samhälleliga statsgenusuppfostran.

 43. Join skriver:

  Tack för ditt arbete, Tanja! Du inspirerar mig.

 44. Erik skriver:

  ”Promiskuitet, ytlighet och bekräftelse är sossarnas kvinnoideal.”

  Kvinnoideal? Sossarna har inget kvinnoideal, de vill ju ha jämställdhet. Att de där sakerna ökar dramatiskt är ju bara ”olycksfall” i jämställdhetsarbetet. Idealet är att det inte skall vara några ideal, det är bara det att det tenderar bli sådana ändå oavsett vad de avsett.

 45. Info skriver:

  BOKTIPS TILL TANJA?

  ”Högsbo och Hisingens biblioteks blogg” (menas ”biblioteksblogg”?) heter en minst sagt radikalfeministisk blogg, som drivs av bibliotekarierna ”Elin och Siska”.

  De tipsar bl.a. om läsvärd litteratur (t.ex. av Sara Stridsberg, Valerie Solanas-fantast) och sevärda filmer (t.ex. Fucking Åmål, om lesbiska). I högerspalten hittar vi också en rekommendation av boken ”Svart kvark” av Annica Wennström:

  http://elinochsiska.blogspot.com/2010/03/otroligt-intellektuella-feminister-elin.html

  Oj, kan det vara något för dig, Tanja? Vad är en ”svart” kvark?

  Enligt en göteborgsk bibliotekssida kategoriseras boken bl.a. under ”Kvinnoförtryck” och ”Kvinnofrigörelse”. – ”1984 är tonåringen Alexandra i sin herrkostym och hatt och sitt kortklippta, färgade hår lika ovillig att låta sig kuvas och inordnas —.”

  Ursäkta om jag tror, att just den här fysikboken mera attraherar Moira von Wright än Tanja…

 46. Sven-Ove Johansson skriver:

  Intressant detta med översättningsprogram. Om vi tar en text som

  ”The danger to America is not Barack Obama but a citizenry capable of entrusting a man like him with the presidency.

  It will be easier to limit and undo the follies of an Obama presidency than to restore the necessary common sense and good judgment to a depraved electorate willing to have such a man for their president.

  The problem is much deeper and far more serious than Mr.  Obama, who is a mere symptom of what ails us.  Blaming the prince of the fools should not blind anyone to the vast confederacy of fools that made him their prince.

  The republic can survive a Barack Obama, who is, after all, merely a fool.  It is less likely to survive a multitude of fools such as those who made him their president.”

  och kör texten via http://www.findreplace.com/barack-to-feminism/sweden erhåller vi:

  ”The danger to Sweden is not feminism but a citizenry capable of entrusting a goverment endorsing such a principle.

  It will be easier to limit and undo the follies of a govermental feminism than to restore the necessary common sense and good judgment of depraved officials willing to have such a guiding principle.

  The problem is much deeper and far more serious than feminism, which is a mere symptom of what ails us.  Blaming the producers of such a principle should not blind anyone to the vast confederacy of fools that made it their guiding principle.

  The country can survive a feminism, which is, after all, merely foolish. It is less likely to survive a multitude of fools such as those who made it their guiding principle.”

 47. Martin skriver:

  Vill bara säga att du med ditt arbete gör mig väldigt glad. Det finns några små strimmor ljus i mörkret, trots allt. Fortsätt lysa!

 48. Matte Matik skriver:

  Sven-Ove: Intressant, kul översättning, dock verkar länken leda nån annanstans.

  Oscar Swartz bloggar nu om Transgenusmotorn:
  http://swartz.typepad.com/texplorer/2010/03/transgenusmotorn-skakar-uppsala.html

 49. Sven-Ove Johansson skriver:

  Satir är inte lätt nuförtiden som bekant… Länken ovan
  ”http://www.findreplace.com/…” var menad som påhittad men domännamnet ”findreplace.com” existerar tydligen…

 50. Shastra skriver:

  Tanja:

  Vad jag försöker säga i frågan om ”tredje kön” och könsneutrala pronomen är att det finns en syntatisk del i frågan som är helt separat från den semantiska.

  Att säga ”den” om en människa som uppfattas ju gärna som opersonligt, därför föredrar vi oftast alternativen ”han” eller ”hon”. Men då tvingas vi av syntaktiska skäl göra en liten genusundersökning av objektet i förväg för att kunna avgöra valet mellan ”han” och ”hon”. Ett könsneutralt pronomen skulle lösa det problemet.

  Jag ser ett genuint behov här faktiskt. Varje gång jag skriver t.ex. ”he or she” eller ”his/her” i ett dokument så känner jag mig onödigt handikappad av könsfixerade språkliga konventioner.

  Men min egentliga poäng är att detta naturligtvis inte har någonting att göra med ett tredje kön i semantisk mening, lika lite som vårt behov att kunna uttrycka begreppet ”ensiffrigt tal” innebär att vi behöver införa ett 11:e ensiffrigt tal utöver 0-9. Tyvärr förstår dock de flesta politiker inte skillnaden. De har för liten hjärnkapacitet för att klara av att hålla isär ord, verklighet, och förutfattade meningar.

 51. Kul att du orkar engagera dig trots socialisternas fördumningskultur som hotar att ta över samhället. Och de nya sossarna är alltför upptagna med att ragga kvinnliga röster från den ofantliga sektorn för att ingripa (öppnar STORA möjligheter för inte minst Fp).

  Just detta att de förnekar vad de själva påstått och som dessutom finns skriftligen dokumenterat är en gammal välkänd taktik som de lär sig under SSU-åren. Jfr Moiras svar på Newsmill att allt hade missuppfattats, Bexells och Brages löjeväckande reträtt och försök att släta över det hela osv.

  Det finns inte en enda socialist som någonsin gjort nåt fel i det här landet.

  Att skolan ligger i ruiner medan friskolor inrättas för de som inte vill bli hjärntvättade, att högskolan omvandlas till ett politiskt maktinstrument för att producera lydiga undersåtar till Staten (jfr 1984), att samtliga statliga institutioner ska genusanpassa sin verksamhet, att samtliga bolag ska tvingas att ha kvinnor i styrelserna, att medierna tagits över av vänsterfolket spelar ingen roll. Det är så det ska vara.

  Och vad gör den dumme svensken? jodå, tackar och bugar inför överheten och vågar inte ens öppna käften för att inte bli mobbad eller förlora jobbet.

  Det börjar bli dags för en blå revolution i det här lilla sosse-landet. Varför inte ett nytt parti, tror många svenskar (inte minst invandrare som undrar vilket dårhus de hamnat i) skulle hoppa på direkt.

  Namn? Antifeministisk front låter som hämtat från 70-talsvänstern. Kanske Frihetspartiet? Om vi tar över och lägger ned hela feministgänget och stor del av den statliga byråkratin så frigörs miljarder som kan användas till att bygga upp det som socialisterna rivit ned. Då kanske lärarna kan få upprättelse, skolan återfå nån sorts kvalitet, skatten chocksänkas, företagen får ökad frihet när Skatteverket läggs ned osv.

 52. Andreas Dahlin skriver:

  Hej Tanja!

  Det bästa med din kritik som du framförde är att du endast påvisar att genusvetarnas egna teorier inte är konsistenta. Det räcker att kritisera det de säger för att se att det är vansinne. Man behöver inte ens komma med sin egen teori, som t.ex. att biologi har viss betydelse, och visa att den stämmer. Tack!

 53. Fresca skriver:

  Shastra: ”Jag ser ett genuint behov här faktiskt. Varje gång jag skriver t.ex. ”he or she” eller ”his/her” i ett dokument så känner jag mig onödigt handikappad av könsfixerade språkliga konventioner.”

  Varför? Känner du dig även handikappad när du tittar i en receptbok? Du kanske hellre skriver mat (än specificerar vilken maträtt det handlar om?). Personligen skulle jag känna mig handikappad om jag tvingades skriva ”mat” i stället för t.ex. ”ärtsoppa”, eller ”stekt potatis”. Hur ställer du dig till de språkliga konventionerna i djurens värld, känner du dig lika handikappad av att kalla en tjur för tjur och en ko för ko. Du kanske hellre vill kalla dem för djur, eller? Människan är ett djur som består av två kön. Att förneka det gör att jag känner mig handikappad. Förstår du hur jag menar?

  P.S. Jag tror inte på Gud heller.

 54. Musse Pig skriver:

  Det vi ser bekräftas väldigt tydligt av det som Carl
  Hamilton uppmärksammade i denna artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article216005.ab
  I en vänsterpartistisk motion från 2001 så formuleras grunderna för det program som är under full framryckning: ”Från jämställdhet till feminism”.
  Som CH noterar ”Jämställdhet mellan könen är inte längre målet, utan ett outvecklat mellanstadium för klentrogna som det gäller att ta sig igenom och förbi. Feminismen är å andra sidan inte medlet, utan målet.” Den antidemokratiska, dogmatiska, diktatoriska, antiintellektuella grundsynen framstår tydligt. För sådana människor är ödmjukt sanningssökande, exvis vetenskaplig forskning, inte önskvärd utan ett hot. Det är skrattretande att se hur mycket feministerna har gemensamt med exvis talibanerna i sina grundläggande attityder.

 55. Musse Pig skriver:

  Ett skratt som dock fastnar i halsen då samtliga riksdagspartier och hela svenska pressen står bakom den fundamentalistiska agendan och förljugna propagandan. DESSUTOM: DE SVENSKA UNIVERSITETEN OCH HÖGSKOLORNA FOGAR SIG VILLIGT I DEN IDEOLOGISKA STYRNINGEN AV HUR DE SKA BEDRIVA FORSKNING OCH UNDERVISNING!!
  Björn Rosengren hånade Norge för att vara den sista Sovjetstaten. Sverige är mycket, mycket värre!

 56. uffenordholm skriver:

  Till Tanja och likasinnade: Grattis!

  (Och den som först kommer på varför vinner rätten att kalla sig ”Nörd” … 😉 )

 57. uffenordholm skriver:

  Jäklar, att det gick så fort! Grattis Matte, du kan nu kalla dig ”Nörd”!

 58. Harry skriver:

  Kära Tanja. De avsnitt du citerade ur diverse genusavhandlingar överbelastade min hjärna så att jag inte hittade resetknappen. Jag kände mig som ett mentalt kalhygge i flera dygn. Gårdagens konsumtion av det utmärkta vinet Möbius ( finns på bolaget ) återställde slutligen synapserna i ursprungligt skick. Nu sprutar ideerna igen. Varför inte tjäna pengar på genuseriet? Låt oss starta tidskriften Genusproletären!
  Bara namnet på tidskriften kommer att öppna presstödsnämndens plånbok på vid gavel. Alla myndigheter, bibliotek, skolor, sjukhus, kommunalkontor, partiexpeditioner och genuspedagoger måste prenumerera. Lönsamheten är garanterad från första numret. Att överskottet går oavkortat till Tanjas kamp förblir naturligtvis en väl bevarad hemlighet.
  Tanjas läsare inbjudes härmed att bidra med intressanta artiklar.
  Jag har redan skrivit följande artiklar:
  Är din bilmekaniker hbt-certifierad?
  Kräv tydlig märkning av taxibilar avseende förarens sexuella läggning.
  Mia, 17, klev in i taxi utan att känna till förarens sexuella läggning. När hon väl fick reda på den var det för sent.
  Genusgiganterna. Närgången intervju med Veronica Palm (S) och Monica Green (S).
  Genusanalys av svensk husmanskost.
  Hbt-certifierat hunddagis öppnat.
  Alan Sokal tycker till i genusdebatten.
  Hbt-perspektiv på nyare strömningar inom marxismen-leninismen.
  Det är inget tvivel om att denna tidskrift blir en riktig kioskvältare, som kommer att dra till sig inlägg från våra främsta forskare på området. Se till att vara med från första numret. Gå in på http://www.gendercrap.se och prenumerera.
  Harry

 59. QED skriver:

  Uppsnappat på seminarium när historieskrivningen i Sovjetunionen kom på tal:

  ”The future is not hard to predict, it is the history that is difficult to predict.”

  Ya Krivetko kanske har en källa till detta?

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Arne H, ja utmaningen nu blir att i hemmet försöka fostra barnen till goda medborgare, och till och med i vissa fall försöka motverka eventuell hjärntvätt i skolan – som också syftar till att göra barnen till ”goda och demokratiska medborgare” men som vi alltmer ser får precis motsatt effekt. Sedan är det förstås en definitionsfråga vad som är en god samhällsmedborgare, man kan ju tex se vilka beteenden som samhället medvetet och omedvetet premierar…

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl-Oskar, tack! Ska uppdatera inlägget med denna Världen Idag-artikel! När jag hade min fösta kontakt med media för ett drygt år sedan med artikeln i SVD så skrev Världen idag också om det vill jag minnas. Ska leta upp den..

  Här, då visste jag knappt var genus var på den tiden 🙂 http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3523&Itemid=98

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant, det var bra skrivet av denna Margareta Sandstedt.

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Tia, precis (ang det du skriver om pojkar från ”manlighetskulturerna”), det fungerade uppenbarligen bättre för med pojkars skolgång (och även flickornas) när vårt samhälle var genusfritt, så detta är definitivt inte en genusfråga.

  ”Pa universitetet ber lararen nastan om ursakt for att hon ber att vi pa kursen ifraga skulle lasa de fa bockerna som kravdes.”
  Var det på lärarutbildningen/Lärarhögskolan?

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, vet inte vad den där ”Svart kvark”-boken handlar om, vet du? Man brukar tala om blå, gröna och röda kvarkar, troligtvis syftar de på något annat alternativt har de inte förstått att en kvark kan inte frigöra sig – så om de tänkt på det hade de inte använt det begreppet. De borde ta en kurs i kvantkromodynamik.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Quark#Interacting_quarks

  ”As described by quantum chromodynamics, the strong interaction between quarks is mediated by gluons, massless vector gauge bosons. Each gluon carries one color charge and one anticolor charge… Since gluons carry color charge, they themselves are able to emit and absorb other gluons. This causes asymptotic freedom: as quarks come closer to each other, the chromodynamic binding force between them weakens. Conversely, as the distance between quarks increases, the binding force strengthens. The color field becomes stressed, much as an elastic band is stressed when stretched, and more gluons of appropriate color are spontaneously created to strengthen the field. Above a certain energy threshold, pairs of quarks and antiquarks are created. These pairs bind with the quarks being separated, causing new hadrons to form. This phenomenon is known as color confinement: quarks never appear in isolation.”

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Sven-Ove Johansson, det där är intressant och en bra metod att illustrera och uppmärksamma folk på tendenser i artiklar. Får se hur det går med UNT och Matte Matiks projket, som han skriver kan u vem som helst mata in vad som helst.

  Join & Martin
  – roligt att höra! 🙂

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, så det var Sundsvalls Tidning som anmält alltså ser jag på din blogg…

  http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/03/sajt-som-forvanskar-mediesidor-polisanmald

  ”Enligt honom rör det sig om upphovsrättsintrång eftersom man inte bara tillgängliggjort utan också förvrängt det upphovsrättskyddade materialet, vilket kränker både den ideella och kommersiella upphovsrätten.”

  Om materialet är förvrängt genom att en massa ord bytts ut så ÄR det ju inte det materialet som är upphovsrättsskyddat, eller?

 67. QED skriver:

  Det var verkligen patetiskt av Sundsvall Tidning att polisanmäla detta. Kan det vara så att den citerade juristen menar att det är en kränkning av den kommersiella upphovsrätten att t.ex. återge en tidningssida på en blogg och en kränkning av den ideella upphovsrätten att sedan modifiera det.

 68. Info skriver:

  SVAR TILL TANJA

  under det att jag just lyssnar på Schumanns pianokonsert i A moll. Solist Alfred Brendel. WCPE. Kan du tänka dig, Tanja, att jag en gång spelade en träblåsarstämma i en lokal orkesterförening i just denna konsert. Pianosolist den gången, vill jag minnas, var Janos Solyom. Långt härifrån Kungsholmen. Där vi konstigt nog numera båda bor sedan länge, inte många minuters promenad ifrån varandra.

  Nej, vad ”Svart kvark” handlar om vet jag inte närmare. Utöver yngre kvinnor som går klädda i herrkostymer och kastar blickar på varandra. Enligt strödda upgifter på nätet så tycks boken ha två huvudteman: kampen mot patriarkatet och kampen mot 30-talets klassamhälle. Inte undra på att författarinnan, förlåt, författaren, redan jämforts med norrländska berömdheter som Sara Lidman.

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, ok jag förstår din poäng. Jag brukar skriva ”hon eller han”, eller ”denna”/”denne” när det går.

  Fredrik,
  bra sammanfattning av läget! Ang din kommentar: ”Det börjar bli dags för en blå revolution i det här lilla sosse-landet. Varför inte ett nytt parti, tror många svenskar (inte minst invandrare som undrar vilket dårhus de hamnat i) skulle hoppa på direkt. Namn? Antifeministisk front låter som hämtat från 70-talsvänstern. Kanske Frihetspartiet?”

  Du har helt rätt i att flertalet invandrargrupper är på kollisionskurs med genusmaffian. Dock kan namnet inte vara Frihetspartiet, då ett parti med det namnet visst redan finns sedan någon månad.

  Innan dess var Frihetspartiet ett parti lett av Nils-Erik Hennix, och som 2005 gick ihop med ND

  Vad sägs om Folkvettspartiet? Tanjas parti? 🙂 Skojar bara. Jag har bra namnförslag men vill inte delge dem på bloggen, tänk om vi behöver det till valet 2014! 😉

 70. uffenordholm skriver:

  Tanja: jag tror Matte bara behöver ett enda ord till sitt eventuella försvar i en högst eventuell rättegång om transgenusmotorn. Ordet är ”parodi”. Möjligtivs att han vill spara på några bokstäver och säga ”satir” istället… Så vitt jag vet är parodi/satir tillåtet och står över upphovsrätten, men jag hittar ingen källa just nu.

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas, ja det är korrekt! Uppenbarligen tillräckligt problematiskt att ta upp vad DE säger. Inte öppet i talarstolen givetvis, men i sina utredningar.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffenordholm, ”Tanja: jag tror Matte bara behöver ett enda ord till sitt eventuella försvar i en högst eventuell rättegång om transgenusmotorn. Ordet är ”parodi”.” Precis, jag tror jag ska erbjuda honom att vara hans advokat! 🙂 Ska bara plöja igenom lagboken först, det tar några dagar kanske…

 73. uffenordholm skriver:

  Jag hittade en källa till sist:
  https://lagen.nu/dom/nja/2005s905

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Musse Pigg, tack för tips om AB-artikel!

  ”I en vänsterpartistisk motion från 2001 så formuleras grunderna för det program som är under full framryckning: ”Från jämställdhet till feminism”.”

  Då måste det vara därför Pelle Billings manifest heter
  ”Från feminism till jämställdhet” 🙂

 75. uffenordholm skriver:

  Det visar sig att Google har cachat lite kommentarer till lagtexten, men de säger inte mycket:

  http://74.125.77.132/custom?q=cache:sv8OKlK9o9cJ:www.lagen.nu/1960:729+travesti&cd=2&hl=sv&ct=clnk

  Leta efter orden parodi eller travesti i högra kolumnen.

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ”Kära Tanja. De avsnitt du citerade ur diverse genusavhandlingar överbelastade min hjärna så att jag inte hittade resetknappen. Jag kände mig som ett mentalt kalhygge i flera dygn.”

  Då antar jag att du också läste alla länkar om detta ämne under ”Relaterat”? 🙂

  Ang genustidningen så har du en viktig tanke där, givetvis måste det bli så, eftersom det på sikt inte är tillräckligt med att alla bara sitter och bloggar på var sitt håll, utan en samordning är nödvändig. kan även bli en nättidning, även om ett tryck som distribueras med helikopter över hela riket vore önskvärt. Bara en tidsfråga hoppas jag, vill du vara med i redaktionen? 🙂

  Det har hänt lite oförutsedda saker på sistone, därför jag inte hunnit dra igång något än…

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, intressant citat. Skulle vara kul att se i sitt sammanhang, hoppas någon kan finna källan!

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, hoppas du lägger de där länkarna på Mattes blogg så att han kan ta del av detta?

  Info,
  ”Kan du tänka dig, Tanja, att jag en gång spelade en träblåsarstämma”. När det kan jag inte eftersom jag inte vet vad en träblåsarstämma är :-). Hur är din utsikt idag förresten? Här är min utsikt från mitt fönster ikväll:
  http://www.watchmojo.com/blogs/images/nebulae.jpg

 79. uffenordholm skriver:

  Jag skall springa iväg till Mattes blogg och lägga dit länkarna.

 80. Karl skriver:

  Tack Tanja! Får lust att skicka dig en blombukett för ditt engagemang emot vansinnet. 🙂

  Problemet är ju att pojkarna inte har konstruktiva manliga förebilder och ideal, det löser inga genuskonsulter i världen. Pojkarna har behov av att känna och kunna definiera sig som manliga, och eftersom hela samhället svikit dom och deras faktiska behov så skapar dom egna bilder, som av naturliga skäl tenderar att bli motsatsen till vad tjejerna gör. Det löser inga genuskonsulter i världen eftersom det handlar om otillfredsställda psykologiska behov, enda realistiska vägen är att hitta konstruktiva sätt att ge dom vad dom behöver och vill ha.

  Rapp-kulturens framgång ibland unga killar handlar sannolikt i väldigt hög utsträckning om att det är ett sätt att vara manlig som inte kritiseras på allvar pga av PK, trots att den är långt mer destruktiv än dom alternativ som kritiseras. Närmast schizofrent…

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Karl, Dogdylan och Erik mfl – vi borde besöka denna lilla samtalsserie om postkolonial feminsim 🙂
  http://www.bang.se/pa-gang/samtalsserie-postkolonial-feminism-2010-03-03

  Nytt begrepp: nördfeminsim:
  http://www.bang.se/artiklar/2010/nordarnas-aterkomst-2010-03-08

 82. QED skriver:

  ”The future is not hard to predict, it is the history that is difficult to predict.”

  ”QED, intressant citat. Skulle vara kul att se i sitt sammanhang, hoppas någon kan finna källan!”

  Jag gissar att skämtet bygger på att den vetenskapliga socialismen förutsäger framtiden men att den kan bli nödvändigt att skriva om historien flera gånger beroende på politiken som skall föra samhället in i framtiden. Foton måste ”retuscheras, nationella myter upplösas och skrivas om etc.

 83. Sven-Ove Johansson skriver:

  HIERARKISK FRÅGA

  Givet detta (från fysikern Luboš Motl):

  ”I have always believed that particle physics and the science of man-made climate change are the two most natural enemies in the context of science.

  Particle physics is the most accurate scientific discipline where emotions don’t play any role. Moreover, the goal of the discipline is to find the truth about Nature, regardless of economic profit: it’s driven by the passion for the truth. The truth is never known at the beginning. Only hard research can get us closer to the truth. Answers of one kind or another have no political implications. People are naturally impartial and honest.

  On the other hand, the science about man-made climate change is completely based on emotions, sociological arguments, intimidation, and personal interests of the people. Most of those who work in this discipline today are completely corrupt, they don’t give a damn about Nature and Her laws. They have decided about their key answers from the beginning by realizing that their preferred answers are good for their politics, prestige, careers, and financial interests.”

  Var kan genusvetenskapen passas in i denna hierarki(det är något trångt i botten som synes)?

 84. QED skriver:

  Fria ord
  Bang nr 3 2009:

  ”Sjuka feminister

  Polen – landet där feminism ses som resultatet av en svår barndom. Evelina Naruszewicz Olsson hittar motröster och går på bio.”

  http://www.bang.se/artiklar/2009/fria-ord-2010-03-06

 85. Ola Jennebrink skriver:

  Filosofiska rummet 14/3
  Innehåller en pärla där den nyss bortgångne Sören Halldén,sveriges kanske främste filosof,sågar postmodernismen jäms med fotknölarna.Vidare finner han feministernas ”konstruerade genus” vara för dumt för att kommenteras.

 86. Karl skriver:

  Tanja:

  Infiltrera menar du… 😉 Kunde vara roligt! 😀 Tisdag är dock kört för min del.

  Sven-Ove Johansson:

  Känns något radikal i sina beskrivningar. Men okej, AGW-teorin har inte direkt lyst de senaste åren, och den politiska rörelsen omkring är under all kritik. Det finns dock en rätt rimlig teori i botten, som mig veterligen inte motbevisats.

  Genus hamnar ett par steg under AGW i mina ögon. 😛 AGW är vetenskap som blivit påverkad av politiken. Genus har aldrig varit nåt annat än pseudovetenskap.

 87. QED skriver:

  Skolledare och rektorer kräver att få disponera också den del lärarens arbetstid som kan användas för egen förkovran i ämneskunskaper.


  Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider
  ..
  Vad skolan behöver är ett läraravtal som vidgar skolans och rektorernas möjligheter att disponera lärarnas tid med utgångspunkt från elevernas behov av stöd och undervisning. Rektor är ytterst ansvarig för skolans resultat och måste därför ges ett avgörande inflytande över skolans resurser, det vill säga även lärarnas hela arbetstid. Förutsättningen för att lyckas med att genomföra de reformer som statsmakterna beslutat om och som syftar till att höja kvaliteten i skolan bygger på att skolan måste bli mer flexibel i användningen av sina resurser.

  Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

  http://www.dn.se/debatt/vi-kraver-att-fa-bestamma-over-lararnas-arbetstider-1.1061038

  Det går ju inte an att en lärare försöker inhämta kunskap på egen hand! Det finns ju så många genuscertifierade kurser att skicka iväg dem på så att skolledarna kan få sina politikerpoäng.

  SULFs förbundsordförande och ordförande för Lärarförbundet protesterar
  mot nytt förslag till lärarutbildning:


  Detaljstyr inte lärarutbildningen

  Regeringen har presenterat hur lärarutbildningen ska se ut framöver. Det framgår tydligt vilka olika inriktningar utbildningen ska ha samt exakta poängtal i olika ämnen.

  En akademisk utbildning skiljer sig från andra eftergymnasiala utbildningar genom att den ska vara forskningsbaserad. För att en utbildning ska kunna vara forskningsbaserad krävs det att den i första hand styrs av relevant vetenskap och inte av politiska överväganden. Den nu föreslagna detaljstyrningen av lärar utbildningen hotar dock utbildningens möjlighet att vara akademisk.

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=1025525,00.html?from=puff

  Problemet är bara att de pedagoger som styr lärarutbildningarna har varit alltför villiga att minska lärarstudenternas ämneskunsskaperna på bekostnad av mer eller mindre flummig pedagogik. Den forskning man talar om är forskning om lärande enligt känt snitt.

 88. […] Nordholm poängterade i en kommentar på Tanja Bergkvists blog att denna länk kunde vara av intresse och att det juridiska försvaret kommer att innehålla orden […]

 89. Info skriver:

  TANJA

  Svar 1 ang. träblåsinstrument: Bildgoogla till exempel på ”oboe”.

  Svar 2 ang. nuvarande utsikt (egentligen försvunnen utsikt): Bildgoogla på ”Stockholm Waterfront” (monsterhuset).

  Din egen utsikt skymmer man inte så lätt. – Nyss läst psykologiskt riktig kommentar av sign. Karl: 14/3 9.01 em.

 90. QED skriver:

  Pinsamt tendentiöst i Journalisten.se

  ”Tidningssajter förvanskas till rasistiska budskap

  Tidningssajter kopieras och innehållet ändras till ett rasistiskt budskap, som sedan sprids i sociala medier. Drabbade Sundsvalls Tidnings chefredaktör Kjell Carnbro har polisanmält saken.

  En svensk nätsajt tillhandahåller en slags verktygslåda för att byta ut vissa ord i tidningstexter så att innehållet blir rasistiskt. Ett exempel är artikeln ”Kvinnorna som städar upp efter männens gamla synder” från november på St.nu, som efter manipulering blir ”Svenskarna som städar upp efter invandrarnas gamla synder”. En variant är ”judarnas gamla synder”. ”

  http://www.journalisten.se/artikel/22609/tidningssajter-foervanskas-till-rasistiska-budskap

 91. Kimme skriver:

  Två ord. Åsiktsdiktatur. Skendemokrati.

 92. […] på uppdrag, den kritiske föräldern och ordföranden [ni minns Anna Ekström, som medverkade i paneldebatten i Riksdagen i förra veckan] i DEJA – Delegationen för jämställdhet i […]

 93. Cavatus skriver:

  Stort tack, Tanja, för att du orkar vara klarsynt i denna snårskog av sinnesförvirrade. Sinnesförvirrade som tyvärr fått carte blanche till maktpositioner. Det är inget annat än rena vanvettet.

  Det känns som om Skutan Sverige håller på att sjunka ibland. Tillvaron blir mer eller mindre schizofren, när man tänker på dubbelmoralen överallt. Vad man får och inte får tycka och säga.

 94. Pratade med en astrofysikerkollega idag på en konferens i Uppsala. Han är nydisputerad och söker förgäves anslag för att fortsätta sin forskning och han berättade att Genustrumpet-”forskaren” fick 2 x 350.000 kr från VR. Stämmer den uppgiften?

  Han ville inte skola om sig till lärare, då studenterna enl uppgift sitter ett par år och slår på bongotrummor som en del i pedagogikutbildningen.

  Och så undrar politikerna varför den svenska skolan blir allt sämre?

 95. Erik skriver:

  Tanja:

  Angående nördfeminism skriver jag just ett inlägg på ämnet. För den som undrar kan jag upplysa dem att nördfeminism är precis samma sak som Politisk Korrekthet for dummies, vilket också är titeln för blogginlägget.

 96. […] På tal om SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan” – slutbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan, så var också här SACO:s ordförande Anna Ekström ordförande (liksom för Delegationen för jämställdhet i skolan som framgick av mitt inlägg om debatten i Riksdagen). […]

 97. hampus skriver:

  Tanja! Suck, du är min hjältinna!

  Tack, bara supertack, så jätte-, jätte asmycket för ditt arbete!

  hampus

 98. Johan skriver:

  Det finns två intressanta aspekter som inte tagits upp här vad jag har sett iaf.
  Det ena är skillnaden mellan betyg och nationella prov.
  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/fler-pojkar-far-sankt-betyg_304798.svd
  http://www.svd.se/opinion/synpunkt/skolan-ger-pojkar-for-laga-betyg_2739567.svd
  http://www.pellebilling.se/2010/03/varfor-underpresterar-pojkar/

  Klicka för att komma åt 1264166_Alli.Klapp.L.TA.pdf

  http://www.genusmagazinet.se/?p=443

  Det andra är attityden till pojkar i skolan som nog bäst beskrivs av Doris Lessing.
  ”I was in a class of nine- and 10-year-olds, girls and boys, and this young woman was telling these kids that the reason for wars was the innately violent nature of men.

  You could see the little girls, fat with complacency and conceit while the little boys sat there crumpled, apologising for their existence, thinking this was going to be the pattern of their lives.”

  En annan fråga som jag själv gärna skulle se ett klargörande på är argumentet att pojkar mognar senare. Vad är det vetenskapliga stödet för detta och exakt vilken mognad är det som avses. Vilken betydelse har egentligen sådana skillnader annat än lärarnas förväntningar/fördomar?

 99. Steen Adler skriver:

  Jag har sett flera mycket begåvade pojkar gå under av tristess i svensk skola.
  De lär sig aldrig att studera utan nöjer sig med att klara proven hyfsat. Detta brukar fungera en bit in på högstadiet men det är då de lägger av helt.
  Dessa pojkar missgynnas främst av den bristande disciplinen i skolan men även av liknöjdhet och bristen på utmaningar.
  Det är en bortslösad naturresurs som vårt samhälle inte tar tillvara. Det kanske gynnar jämställdheten att dessa barn hålls tillbaka för att släppa fram de flickor som studerar flitigt men slöseri är alltid slöseri.

  Det finns snart ingen som öppet ifrågasätter galenskaperna som bryter ned vårt samhälle. Därför vill jag återigen varm tacka Tanja för allt vad hon gör och det är mycket.

  Jag lyssnade idag på filosofiska rummet och Tanja var fantastisk. Jag kände Tomas Brage lite grann en gång i tiden och hade ingen aning om att han var den fjant han visat sig vara.

 100. […] Ref: Svd Extremvänstern skriver nationens nya historia 100% Antiism Mitt anförande i Riksdagen Tanja Bergkvist […]

 101. […] diskutera de intressanta slutsatserna med den som var ansvarig för rapporten (SACO:s ordförande) i Riksdagen. Bakverk med genus […]

 102. […] i ämnenas innehåll (!) som anses vara skälet till elevernas underprestation kan läsa inlägget ”Mitt anförande i Riksdagen” Det finns tydligen inget slut på galenskapen. Jag tror jag måste öka värdet på den nationella […]

 103. […] tal om politik så stötte jag igår av en slump på Camilla Lindberg (som jag inte sett sedan paneldebatten i Riksdagen i mars) – där stod hon och valtalade mitt framför Ångströmlaboratoriet där matematiska […]

 104. […] ”välskriven och välstrukturerad” efter att jag började läsa innantill från den! Däremot i riksdagen så sade Anna Ekström att hon ”står bakom varje ord i rapporten” SOU 2009:64 efter att jag […]

 105. […] (både matte och genus har det varit), och dessutom är jag politiskt sakkunnig, eftersom jag dels hållt låda i riksdagen och dels ofta beskrivit aktuella politiska fenomen på bloggen, som tex (se Rebell ovan) […]

 106. […] på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?, Genusarbete smulades sönder, Mitt anförande i Riksdagen (Anna Ekström ansvarar för både 2009:75 och […]

 107. Gott nytt år! skriver:

  […] Debatt. Pär Ström besökte även Annas eviga och jag själv var hos Malou. Tanja Bergkvist höll anförande i riksdagen och debatterade genuscertifiering i radio. Pappa-barn Kristiansstad fick audiens i riksdagen samt […]

 108. […] för att främja jämställdhet i skolan från drygt 50 kommuner.” Underskrivet ordförande Anna ”Jag står bakom varje ord i rapporten [SOU 2009:64]” Ekström. På sid 12 under ”Teoretisk referensram”och ”Utvärderingsansats” kan vi läsa […]

 109. […] av svensk skola (den rapport som Anna Ekström, delegationens ordförande, i debatten med mig i Riksdagen i våras kommenterade med att hon ”står bakom varje ord i rapporten” efter att jag citerad […]

 110. […] Dock hinner politikerna inte alltid läsa det beställda vansinnet själva, och då är det tur att jag kan komma till undsättning och lyfta fram innehållet i ljuset. Och SACO:s ordförande Anna Ekström sade sig som bekant […]

 111. […] inte på lika villkor, om man tittar könsmässigt. Män får mer och tidigare omsorg än kvinnor. Vår skola är inte jämställd. Man har i ett projekt konkret kunnat se att pojkar får så mycket hjälp att det slutar med att […]

 112. […] ämnen som ett civiliserat samhälle kan tänkas ha på sina medborgare (för mer skolgenus se Mitt anförande i Riksdagen och länkar längst ner). Det gäller att bryta tankar som leder till […]

 113. […] mer i Mitt anförande i Riksdagen, Världen idag om debatten). Låt oss återgå till regeringens […]

 114. […] hade jag en genusdebatt med henne i Riksdagen för ett år sedan om svensk skola ( se inlägget Mitt anförande i Riksdagen)  och detta inger ju ännu mer hopp om den svenska skolans framtid och lösningen på […]

 115. […] att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan” (se tex Mitt anförande i riksdagen)   Att det är en utbildningspolitiskt problem att i princip alla svenska elever […]

 116. […] Genusexperterna skyller ju på att det är ”konstruktionen av maskulinitet/manlig identitet som är boven i dramat”   (SOU 2009:64), men problemet är att alla underpresterar, flickor också. Sverige […]

 117. […] (både matte och genus har det varit), och dessutom är jag politiskt sakkunnig, eftersom jag  hållt låda i riksdagen. Om man läser mina krönikor i Axess  inser man att jag även är krönikör. Men om man dessutom […]

 118. […] man tar upp att pojkar ofta talar utan att räcka upp handen i skolan, vilket ska lösas genom en ”dekonstruktion av den hegemoniska maskuliniteten” på en (eller många) genusforskares ritbord istället för genom en enkel tillsägelse om att […]

 119. […] skolresultat genom att göra kvinnor av dem. Suck, min kommentar till detta är den här: Mitt anförande i riksdagen  – för sista gången: de försämrade resultaten är inte en genusfråga. Och i synnerhet […]

 120. […] Tanja Bergkvist, som debatterat genuspolitik i radio, TV och Riksdagen, har visst börjat läsa och kommentera regelbundet på min blogg efter mitt inlägg om hennes […]

 121. […] Absolut, det här räcker verkligen inte, att Skolverkets generaldirektör ”står bakom varje ord i rapporten” 2009:64. Vi måste lösa detta genom att dekonstruera maskuliniteten. https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ […]

 122. […] av maskulin identitet” (!). Citat från SOU 2009:64 (ansvarig: Anna Ekström som även uppgett till mig att hon ”står bakom varje ord i […]

 123. […] Tanja Bergkvists utmärkta inlägg Mitt anförande i Riksdagen […]

 124. […] intar Södertörns högskola , von Wright och tekoppen ,Genusfysik och konsensuskultur  samt Mitt anförande i Riksdagen”. Detta nummer av DSM har temat ”Sveriges viktigaste opinionsbildare” (beställ lösnummer nr […]

 125. […] detta som gemensam konklusion – och ordförande för denna rapport var Anna Ekström, som i en debatt i riksdagen mellan oss två  sa ”Jag står bakom varje ord i rapporten” efter att jag citerat flera vansinniga stycken ur […]

 126. […] Ekström är alltså generaldirektör för Skolverket, Tanja Bergkvist har skrivit lite om henne […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: