Jag lägger ner bloggen

Ha ha 🙂 April april, inte en chans! Bloggen kommer att ligga kvar på nätet i flera hundra år efter min död som en påminnelse om hur tillståndet i landet en gång var, men medan jag ännu är i livet kommer jag att fylla den med inlägg på horribla sanningar och med Google Translate översätta dem och skicka på export till Östeuropa för att varna mina landsmän i öster för vad som kommer att inträffa om de inte är på sin vakt. Motståndet mot genusmotståndet är ju tyvärr inte en illusion utan högst verkligt, men något ännu mer verkligt är Universum självt, fast till skillnad från det förra är Universum begripligt, och dessutom villkorligt, för om det inte hade varit det hade vi kunnat förklara det med en följd logiska slutsatser utan att någonsin observera det, och detta har jag (till skillnad från genusvetarna) fortfarande inte lyckats med. Och det är vi som sätter villkoren här och nu. Sett ur ett kosmiskt perspektiv är det rådande förfallet inte något annat än en prövning Moder Natur försett oss med för att kunna selektera ut de starka individer som ska resa sig ur genusvansinnets aska och utgöra nästa steg i den evolutionära process som oavbrutet strävar efter naturlig skönhet och perfektion. Tills denna process är avslutad måste vi alla fortsätta blogga.

Vad skådar mitt genuskritiska öga? Uppsala Universitet går ut med ett nytt uppdrag som ska sätta fokus på jämställdhet och lika villkor:

”Det görs bra insatser för att främja jämställdhet och lika villkor i undervisningen på flera institutioner. Men arbetet skulle vinna på bättre samordning. Därför satsar nu områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap pengar på ett nytt treårigt uppdrag.”

Genuspengar

Genuspengarna tar aldrig slut

Denna inledning upprepas två gånger efter varandra i pressmeddelandet, och detta måste bero på att genusmaffian vet att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger till slut blir accepterad som en sanning. Varje lögn behöver också en väl utarbetad detalj för att gå hem, och i detta fall är den detaljen pengar – vi litar alla på att politikerna förvaltar våra medel väl.

”Det blir ett treårigt uppdrag på 25 procent för en lektor eller professor som ska förstärka arbetet för jämställdhet och lika villkor: Ta ett större grepp om frågorna, analysera problem, undersöka möjligheterna att söka projektmedel och lyfta fram goda exempel. Målet är att öka kunskapen om vilken betydelse jämställdhet och lika villkor har i undervisningssituationer och att utveckla nya pedagogiska metoder för att motverka diskriminering. Särskilda medel kommer att finnas att söka för institutioner som vill genomföra särskilda projekt. Dessutom ska en samrådsgrupp utses, bestående av ordförandena i respektive fakultets jämställdhetskommitté, den nye samordnaren samt en studerande- och doktorandrepresentant. Ordförande i gruppen blir vicerektor. För mer information, kontakta vicerektor Margaretha Fahlgren, tel: 018-471 19 48.”

I beslutet från 24 mars om denna satsning på jämställdhet och lika villkor ser vi att kostnaden för 2010 blir 160.000 kronor för detta uppdrag, och dessutom anslår områdesnämnden ytterligare 100.000 kronor för arbetet med jämställdhet och lika villkor och hur dessa ska användas beslutas av vicerektor. Hur mycket kostnaden uppgår till för 2011-2012 framgår inte, men som bekant brukar dessa kostnader skena iväg med uppåt 50% över den ursprungliga budgeten. Jag har med mitt matematiska skarpsinne räknat ut att för summan 260.000 kronor för 2010 skulle man kunna bygga ett sjukhus eller en skola i ett fattigt land för att förbättra både villkor och jämställdhet där det verkligen behövs, men nu är ju inte jag den som förfogar över skattebetalarnas pengar, vilket är lite synd med tanke på vad jag hade kunnat åstadkomma då. Just nu måste jag ju i första hand skaffa ett jobb, och därför börjar jag med att söka det utlysta genusjobbet.

ANSÖKAN:

Jag är den ni söker och punktar här upp på vilket sätt jag uppfyller kriterierna. Får jag inte jobbet kommer jag att anmäla er till DO och vinna, och bara det visar att jag var rätt person för jobbet.

Jag har en banbrytande idé om hur de lika villkoren ska uppnås i de fall där man kunde tro att det var för sent

Jag har en banbrytande idé om hur de lika villkoren ska uppnås - det är aldrig för sent!

Förstärka arbetet för jämställdhet och lika villkor: Jag vill genom min genuserfarenhet hjälpa till med att under tre långa år strärka de strukturer som upprätthåller Gensuväldet och därmed bidra till en allmän fördumning av den uppväxande generationen så att den blir mottaglig för än mer socialt konstruerad rappakalja förklätt i ord som ”praktiskt jämställdhetsarbete” och ”lika villkor”. De lika villkoren kan på sikt bara uppnås genom att alla från födseln placeras i en könsneutral och mentalt steril ekologisk kapsel, eller anstalt om man så vill, där de blivande studenterna möts av exakt samma fysiska miljö, samma personer och samma upplevelser. Uttryck för skillnader i upplevelse av en och samma miljö eller händelse kan då aktivt upptäckas och motarbetas tills alla känner, upplever och tänker på exakt samma sätt – detta är det enda sättet att uppnå lika villkor och lika förutsättningar för alla. Men då arbetet handlar om studenter på universitetsnivå som redan vuxit upp och kan vara olika så inser jag att det behövs ett annat alternativ, kanske en obligatorisk elchocksbehandling som först nollställer alla, och så kan vi bygga upp deras nya psyken utifrån denna nya situation. Jag har modet att prova nya banbrytande metoder för ett aktivt lika villkors-arbete och drar mig inte för att krossa allt i min väg tills jag uppnått mitt mål och kommer därför att utgöra en tillgång för Uppsala Universitets lika villkors-strävan. Man måste också inse att människor är begränsade och stela i sitt tänkande och kommer att bemöta olika studenter olika, och därmed göra dem än mer olika, varför det säkraste sättet att uppnå likabehandling är att alla studenter är så identiska som möjligt i sitt möte med forskare och lärare. Den unga hjärnan är som bekant mer formbar än en dammig professorshjärna och därför är det min önskan att börja i den änden, men jag är även öppen för att elchocka professorer.

Både billigt och funktionellt

Både billigt, enkelt och funktionellt!

Även vad gäller samordningsarbetet är jag inne på samma radikala linje eftersom jag vet att jag är mer genusmedveten än alla andra och i krig och kärlek är alla medel tillåtna, och i det här fallet handlar det ju om både krig och kärlek – krig mot Patriarkatet och de förlegade strukturerna och kärlek till medvetandets oändliga töjbarhet och nyfikenheten kring vad mänskligheten egentligen tål om jag bara ges mandat. Intressanta följdfrågor blir exempelvis vad det egentligen innebär att vara människa om psyket deformeras och perverteras tillräckligt, och jag tänkte i detta syfte samarbeta med någon som är professor i genus, människa och maskin.

Lyfta fram goda exempel: Efter att ha genomfört allt ovanstående, oavsett utgång i form av äkta lika villkor, mänskligt lidande och eventuella dödsfall kommer jag att i första hand lyfta fram mig själv som gott exempel. Jag ska se till att bli det goda exempel som behövs för att vi ska kunna fortsätta gå kulturmarxistisk bärsärkargång i det offentliga rummet och få vår vilja fram till varje pris. Jag är den sista som kommer att lämna slagfältet och kommer att vara nöjd även om jag bara ser död och förödelse omkring mig efter slutfört uppdrag. Denna lojalitet kommer ni inte att finna hos så många andra sökande eftersom flertalet av mina genuskollegor mest bara är ute efter att främja sin egen karriär medan jag är beredd att dö för min sak, nämligen att alla ska få lika villkor, även om det innebär att bara de 10% av jordens befolkning som eventuellt överlever kommer att få uppleva de lika villkoren, för att citera en av mina främsta förebilder.

Nya pedagogiska metoder för att motverka diskriminering: detta faller under det ovan nämnda. Men utåt sett kommer jag att driva en mer försiktig linje för att upprätthålla ett sken av normalitet i arbetet, dvs det som populasen och våra finansiärer än så länge ser som normalitet. Jag kommer därför att genomföra åtgärderna som radas upp i dokumenten för genuscertifiering och genusmärkning men detta är bara en avledande manöver för att hålla det inledande missnöjet med de mer radikala inslagen på avstånd tills motståndet är krossat.

Genustankarna måste överföras till naturvetarna

Genustankarna har överförts till naturvetarna för 10.8 miljoner

Medel för särskilda projekt: som särskilt projekt vill jag gärna fortsätta med de gränsöverskridande möten mellan genusforskare och naturvetare som redan beviljats 10.8 miljoner kronor. Det kan aldrig betonas nog hur viktigt det är att få in en fot i de andra disciplinerna och sätta våra egna (eller omvända naturvetare) på strategiska poster på övriga institutioner att ”bedriva jämställdhetsarbete”, endast så kan vi ha full kontroll över situationen, och detta är centralt eftersom vi håller på att tappa kontrollen inte bara över alla andra utan även över vårt eget forskningsfält som med statens hjälp sväller över och expanderar med en oförutsedd kraft.

Med socialt konstruerad hälsning,

Tanja Bergkvist, genusdebattör, jämställdhetscoach, förändringspilot, genusambassadör, lika villkors-inspiratör och fil dr i matematik.

Om jag inte får det jobbet kanske jag kan medverka i en uppföljning av Uppsalaprojektet Gränsöverskridande möten som fick 10.8 miljoner från Vetenskapsrådet för att under 2006-2008 ”problematisera” de ”ökade spänningarna” mellan genusvetenskapen och naturvetenskaperna och där gränsöverskridande möten ska hjälpa naturvetare, som ju ”kan vara ovana vid vetenskapsteori och –kritik.” (!):

Naturvetare förstår sig inte på vetenskapsteori och då ger VR 11 miljoner till genusvetarna

Naturvetare är ovana vid vetenskapsteori och därför ger VR 11 miljoner kronor till genusvetarna

”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom natur-vetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forsknings-områdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genus-vetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.

Vem fick då dessa 11 miljoner för denna problematisering? Jag ser att det visst var Margaretha Fahlgren som ju är vicerektorn man ska kontakta angående genusjobbet! Vad glad hon kommer att bli när jag både blir samordnare för lika villkor och dessutom tänker använda de extra 100.000 kronorna till en fortsättning på hennes eget projekt med gränsöverskridande möten! 🙂 Då kan jag ju möta mig själv och ha en massa givande schizofrena samtal där matematikern inom mig möter den nykläckta genusvetaren och där den genusupplysta delen i hjärnan krossar mattedelen och slår ut det logiska tänkandet och därmed återställen den biokemiska balans som jag skulle ha konstruerat om jag bara hade gått på ett genusmedvetet dagis. Men just det, jag gick ju inte på dagis, eller åtminstine inte så länge, det var knappt något år eftersom det var överfullt, istället flögs min mormor in från Bulgarien för att lära mig och min lillebror det kyrilliska alfabetet. Hon ringde varje morgon klockan 10 i en kopparfärgad klocka och ropade ”Bulgarisk skola”, och det är just den klockan som fortfarande ringer i mitt huvud varje gång jag läser ett genusdokument eller en svensk dagstidning, eftersom den klockan, liksom min mormor, representerar det sunda förnuftet som resulterade i att både jag och min lillebror disputerade (jag vid SU i matte och han vid KTH i elektro) trots att vi gick i svensk skola – och det är inte illa!

Detta är mitt teleskop från tonårstiden

Detta är mitt teleskop från tonårstiden!

Ni minns väl när jag berättade om min fysiklärarinna som nekade att låna mig en bok om elementarpartiklar i 9:an eftersom det fanns en risk (en risk alltså, inte en möjlighet) att jag ”då skulle kunna mer än de andra” – som om jag inte redan kunde mer än henne tack vare mitt teleskop, mina alla kosmologiböcker och min kontakt med Hans-Uno Bengtsson (frid över hans minne) som hjälpte oss nördar att starta upp en Unga Forskare förening så att vi på ett legitimt sätt kunde ägna oss åt vetenskap utan att stämplas som fiender till skolans ”rättvisesträvanden.” På gymnasiet blev allt mycket bättre, med en avdankad lektor i matematik (Kjell Björup, det var han som skrev vår mattebok förresten: Gamma) och en fantastisk och inspirerande kvinnlig lektor i kemi återfick jag hoppet om att naturvetenskapen var den rätta vägen till evig frälsning undan allehanda idioti, och jag inser nu nästan 20 år senare att jag hade rätt. Jag minns att flera tjejer i klassen läste vidare till civilingenjörer – och det fanns inte en gensuvetare i sikte, bara lärare som kunde och brann för sitt ämne. Otroligt, vilken slump, vilken tur, vilket konstigt och högst osannolikt sammanträffande att just vi som hade en avdankad universitetslektor i kemi fick alla rätt på just centralprovet i kemi, utan att känna till några andra strukturer än de som rådde i en kemisk förening.

Lästips: Straff nödvändigt för allas skull, Alla behöver vi fuck off- pengar, Genusnytt, Pelle Billing, Axessbloggen, Aktivarum, Andreas Johansson Heinö!

149 Responses to Jag lägger ner bloggen

 1. Dalahest skriver:

  ”Jag lägger ner bloggen”

  😯

 2. jilund skriver:

  Jag fick först hjärtat i halsgropen, men sedan läste jag att det var ett april skämt. Du behövs Tanja!
  En fråga:
  Finns Genusvetenskap i andra länder?
  Och i såfall vilka länder?
  GLAD PÅSK!

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  jilund, den finns väl i hela Västvärlden, men i sin absurdaste form troligen i Sverige med omnejd. Kanske är folks psyken delsvis förvrängda av miljögifter, detta skulle förklara både de absurda och verklighetsfrånvända teorierna liksom att politikerna går på allt: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/22/svensk-exceptionalism-och-gender-bending-kemikalier/ Eller så pågår bara en allmän fördumning som har flera olika orsaker.

  Någon form av sund kvinnokamp finns nog i flertalet av världens länder, men jag antar att du med genusvetenskap menar de absurditeter som jag ofta tar upp på bloggen.

 4. Cavatus skriver:

  Tur att det var ett skämt och att du inte kunde hålla dig längre än till första meningen innan du avslöjade det!

  Ja, nog är det märkligt att det alltid finns hur mycket pengar som helst till VISSA saker (genusarbete, massinvandring) medan andra alltid får stryka på foten (skolväsende, sjukvård och ådringsvård).

  Ett ljus i mörkret är ändå Lars Vilks, som numer har börjat bli riktigt folklig! Har skrivit lite om hans nya sidor och förmågor här:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/04/01/vilks-goes-folklig/

  För övrigt vill jag önska dig och alla kommentarsfältsskribenter en riktigt glad påsk.

  PS. Tanja! Har du funderat på det där med politik?

 5. Josef Boberg skriver:

  ”…PS. Tanja! Har du funderat på det där med politik?”

  Tanja – i så fall är Du VARMT VÄLKOMMEN ❗ in i det mansdominerade Aktiv Demokrati-gänget.

  Men dom flesta är tekniska = ingenjörer – och det måhända passar Dig perfekt, förhoppningsvis… 💡

  G L A D P Å S K ❗ 🙄

  PS. Jag skall INTE sluta med att blogga just nu i vart fall… DS.

 6. Info skriver:

  KATT, TRÖJA OCH TANJA

  Din plattnosiga perser ser verkligen godmodig ut. (Och möjligen en smula bortskämd, av magomfånget att döma.) Hen och jag skulle säkert komma bra överens! Jag erinrar mig, när jag ser din älsklings kranieform, att det var en inom grundläggande etologi ofta presenterad huvudformserie, som jag länge hade tänkt länka bilder på till dig. Jämte några matnyttiga kommentarer.

  Men jag har inte hittat bilderna i fråga än. Ja, uppriktigt sagt så har mina efterforskningar hittills varit ganska lama. Men nu ska jag föröka bättra mig. Hittar jag inget, så är det inte mig det är fel på utan på Internet!

  Du får några andra Ord På Vägen så länge:

  ”Det som i dag eftersträvas under slagordet jämställdhet tycks vara att män och kvinnor skall vara likformigt representerade i alla verksamheter från spädbarnsvård till utbildning och yrkesliv. Alla skillnader i livsval uppfattas som problem som det är samhällets uppgift att lösa. När män inte ägnar lika mycket tid åt spädbarnsvård som kvinnor gör, måste staten framtvinga en likformig fördelning av föräldraledigheten. Om unga män och kvinnor väljer olika utbildningar, skall detta ”rättas till” genom kvotering eller ”positiv särbehandling”. Om flickor klär ut sig till prinsessor och pojkar till sjörövare, rekommenderas föräldrar och dagispersonal att på olika sätt uppmuntra lekar som motverkar skillnaderna.

  Det finns emellertid många skäl att avvisa dessa likformighetssträvanden. Låt mig här ta upp några av dem:

  1. Män och kvinnor är biologiskt olika. En likformighet i beteendet av det slag som den moderna feminismen eftersträvar kan inte genomföras.
  2. Det finns ingen anledning att önska en större likformighet.
  3. Föreställningen om kvinnors missgynnade ställning är starkt överdiven. Skillnaderna mellan könen är uppenbara och väldokumenterade.”

  (Ur: Hesslow, G., 2005: Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen. – DN Debatt 18/2.)

 7. uffenordholm skriver:

  Även om ditt nerläggande av bloggen är ett skämt, så berör du en allvarlig sak, något som vi kommer att behöva hitta en lösning till snart.

  Idag publiceras mycket text bara online, istället för att publicera på papper och möjligtvis online som komplement till pappret. Inget fel i detta, det är ofta mycket enklare att hantera dokument elektroniskt istället för på papper.

  Men vad händer när någon dör? Eller väljer att avsluta sitt bloggande? När jag dör kan jag inte räkna med att mina efterlevande skall fortsätta betala för att hålla min domän vid liv. Inte heller kan jag räkna med att de skall hålla servern vid liv och tillgänglig för omvärlden.

  Detta betyder, lite förenklat, att allt det jag publicerar på min server kan komma att förloras för alltid när jag dör. Och för det mesta spelar det ingen större roll, men vad händer om jag publicerar något som andra hänvisar till i sin forskning? Då uppstår ett problem: när jag dör kan andras forskning stå där utan att kunna hänvisa till sina källor. För enligt gällande upphovsrätt måste andra ha mitt (eller mina efterlevandes) tillstånd för att distribuera mitt material till 70 år efter min död. Och hur enkelt är det att hitta mina efterlevande, för att skaffa sig detta tillstånd?

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, väldigt vad du tjatar! 🙂 I så fall måste jag börja formulera ett principprogram, eller revidera något befintligt kanske… Ang Vilks så vet jag att Axessbloggen tagit upp det en hel del kring det, jag har faktiskt tröttnat på den där debatten med allt vad den innebär… Kunde man inte ha förutsett allt det här redan 1975 när man proklamerade Sverige som en ”pluralistisk stat” (prop 1975:26). Assimilationstanken ersattes då med en ”positiv syn på framväxten av ett mångkulturellt samhälle med invandrade minoriteter.” Man kanske skulle ha planerat för några olika scenarier och förutsett eventuella konflikter som skulle kunna växa fram på sikt.

  Jag är själv för kulturell mångfald och för allas rätt till sin identitet, kultur och historia, bland annat pga min erfarenhet av att själv ha två olika kulturer, det gör att jag värdesätter dem båda (trots att vi blev itutade en massa svenskförakt i skolan på 80-talet medan mina kommunistiska morföräldrar å andra sidan gjorde mig till bulgarisk patriot :-)).

  Frågan är vad politikerna menar med mångkultur? Menar de en mångkultur i ordets rätta bemärkelse, dvs en mångfald av parallellt existerande kulturer på samma yta? Sahlin & C:o är egentligen inte för en mångkultur för de vill ju helst eliminera den svenska (hon har ju själv sagt att hon ”hatar allt genuint typiskt svenskt”), och exkluderar man en kultur kan man ju inte vara för mångkultur, eller menar de att det finns ett rankningssystem där olika kulturer är olika mycket värda och där den svenska ligger i botten? Antar det…

  I vilket fall så börjar de svenska politikerna få problem med den kulturella mångfalden då vissa grupper börjat stärka sin identitet i andra och tredje generationen istället för att sälla sig till det som flertalet politiker av idag egentligen menar med mångkultur, nämligen ett multietniskt samhälle med liberal värdegrund. Därför kan man se statsfeminister ryka ihop med islamister, och fler konfrontationer som ligger latent kommer att blossa upp framöver, om nu utvecklingen inte istället går mot än mer ökad segregation i form av etniska enklaver.

  Som sagt, man skulle ha tänkt efter före… Men förnekar man den mänskliga naturen och alla människors naturliga strävan efter en identitet och gemenskap, som politikerna uppenbarligen aldrig lyckats skapa fast de haft 30 år på sig, så blir det så här. Och nu har de fullt upp med att försöka lösa situationen: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/

  För att svara på din fråga om politiken. Vet inte, måste tänka efter, jag ger mig inte in i problem som inte går att lösa – det vore som att försöka bevisa en matematisk sats som bevisligen är falsk. Dessutom har inte politikerna definierat sina begrepp entydigt vilket gör det svårt att debattera, eller så ändrar de medvetet innebörden i diverse begrepp efter behag och situation. Eftersom det skulle ta ett helt liv att städa upp efter politikernas röra så är jag mer inne på den där ön jag pratat om tidigare: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/16/genusforskare-delar-gener-med-brodlimpa-och-svenskar-har-bara-funnits-i-100-ar/

  Glad påsk på dig med! 🙂

 9. Erik skriver:

  Kopiera all bloggtext till egna wordfiler. Att starta en blogg går på tre sekunder. Sedan är det ju bara att klippa in innehållet igen. Går betydligt snabbare än att skriva nya texter.

  Jag håller för tillfället på att summera blogginläggen sedan starten på Aktivarum i en löpande text. Därmed kan upprepningar undvikas och tidigare texter användas mer effektivt.

 10. Eskil Berglund skriver:

  Har sett många klipp på youtube med pranks där folk blir skrämda halvt från vettet. Nu har du gjort det med mig! ”Hjärtat trasslade in sig i tonsillerna”, som Wodehouse uttryckte det.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jag minns att någon länkade till det där för ngt halvår sedan i samband med ett inlägg om EU jag gjorde. Printade ut en massa från sidan men har inte hunnit läsa det, hade faktiskt glömt av det. Ska ta och läsa vad det handlar om nu under påsk då. Men det verkar inte finna något partiprogram alls, inget ställsningstagande i någon fråga? Verkar mer vara en övergripande idé att införa direktdemokrati via nätet, eller?

 12. Uffe skriver:

  Hehe… Ditt April-skämt är nästan i klass med computer swedens.. 😉

  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.306651/fra-hyr-ut-it-tjanster

  Undrar om FRA kan hjälpa mig med mina tunga matlab-rutiner? 🙂

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Din plattnosiga perser ”!?!?!?! Det där är faktiskt EN HELIG BIRMA! Däremot har jag tre katter till, varav TVÅ ÄR PLATTNOSIGA PERSERKATTER och den sista en blandning av perser och birma. Dvs fyra katter, men den på bilden är en birma! Jag får lägga upp bilder på plattnosarna vid tillfälle då så du lär dig skillnaden! 😉

  Länk till Hesslows artikel för den som är intresserad:
  http://www.mphy.lu.se/avd/nf/hesslow/POPMEDIA/Politik/pdf_filer/DNJamst.html

 14. Ya Krivetko skriver:

  Dagens pärla från UNT: 🙂

  Bilprovning får hbt-certifikat

  ”…- Under åren har det tyvärr vuxit fram en patriarkal kultur inom Bilprovningen där härskartekniker använts på vissa håll. Till exempel har det förekommit att homosexuella män kallats fjolliga när de inte lyckats öppna motorhuven på sin bil. Något sådant vore otänkbart här på hbt-avdelningen….”

  http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=1032201,00.html?#kommentarerstart

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  uffenordholm, man kan spara ner hela sin blogg i en enda fil närhelst man känner för det, och om den försvinner av något skäl är det bara att ladda upp den igen. För egen del har jag vidtagit alla försiktighetsåtgärder avseende den saken. Jag antar att man får ange i sitt testamente vad man önskar, jag önskar att min blogg ligger kvar efter min död, så nu vet alla det.

  Ang din forskning, du bör se till att få allt publicerat i internationella tidskrifter för det första! 😉 För det andra kan du lägga dem i det vetenskapliga digitala arkivet DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf Sedan finns det flera andra ställen där du kan lägga upp forskning, minns en speciell sida för matematik och teknik men har glömt vad den hette nu, någon internationell sajt.

  Men ang annat på egen server har du rätt… Vilket påminner mig om att jag betalt för Verklighetensfolk.org men inte börjat använda den än.

  Nu kom jag på det: Arxiv.org: http://arxiv.org/ Jag har lagt in två grejer där en gång, för att ”ta patent” på mina resultat medan tidskrifterna granskade vill jag minnas. http://arxiv.org/find/all/1/all:+AND+Tanja+bergkvist/0/1/0/all/0/1

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Kopiera all bloggtext till egna wordfiler.Att starta en blogg går på tre sekunder. Sedan är det ju bara att klippa in innehållet igen. Går betydligt snabbare än att skriva nya texter. ” Min vän! Spara i wordfiler kan vara bra utifall hela WordPress skulle krascha.

  Du har ju wordpress. Gör så här: gå in i ditt admin, välj ”verktyg”, välj ”exportera”, välj ”ladda ner exportfil” och spara denna på usb eller datorn. Starta nu en ny blogg, gå in på ”verktyg”, välj ”importera”, och välj att importera den sparade filen, så kommer du att få en IDENTISK blogg inkl alla kommentarer mm. Jag upptäckte detta för något halvår sedan när det slog mig att någon skulle kunna försöka förstöra ens hårda arbete, och då upptäckte jag att man kunde gardera sig så här lätt :-).

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Eskil, förlåt att jag skrämde dig med den fasansfulla rubriken :-).

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, tack för tipset! Tyvärr är jag inte förvånad över att man satt detta i system… Alla blir kränkta för allt, man kanske skulle starta en egen cerifiering, jag och Dr Jonsson får göra det i vår kommande bok ”Sverige 2030”. 🙂

 19. QED skriver:

  :-0 så du skräms!

  Kraftfull ansökan.:-) Tycker att enheten borde byta namn till Olika Villor.

 20. QED skriver:

  Ya Krivetko, det var som attan. Att UNT vågade dra ett sådant aprilskämt. Många arga kommentarer.

 21. Info skriver:

  TANJA, TACK FÖR UPPLYSNINGEN!

  Det var intressant – inte perser utan ”helig birma”. Alltid roligt att få lära sig något nytt! (Jag kan utan omsvep erkänna, att jag för tillfället är dåligt bevandrad vad gäller mer eller mindre kortnosiga kattraser.) Nu ska vi se (www.katt.nu):

  ”Skall man vara mera sanningsenlig så har birman förmodligen avlats fram från perser och siameser. 1968 kom den första birman till Sverige.”

  Jaha, minsann.

  ”Birman är Sveriges andra populäraste kattras efter persern.”

  Ser man på. (Huvudsaken är att den kan spinna vänligt när den träffar mig.)

  Du skrev: ”— om nu utvecklingen inte istället går mot än mer ökad segregation i form av etniska enklaver.” – Jo, det gör den oundvikligen. Du känner nog till uttrycket ”parallellsamhällen”. Sådana som redan finns fullt utbildade på många håll också i Sverige. Politiskt blåögda utopier om ”assimilation” och ”integration” har tyvärr ingen giltighet längre. Den ondskefulla, politiska Godheten har hamnat i sin egen återvändsgränd.

 22. Marie-Louise skriver:

  TANJA

  Tack och lov att det var ett aprilskämt! Jag blev så besviken först. Dina skriverier gör mig alltid på gott humör. Fortsätt,fortsätt,fortsätt att motarbeta fördumningen.

  Glad Påsk! Jag håller tummen för att du får jobbet!

 23. Jonas Segersam skriver:

  oj, puh – jag blev rädd ett tag… Tack för att du finns kvar, Tanja!

 24. Daniel skriver:

  Mitt hjärta skippade ett slag när jag läste rubriken. Första aprilskämtet jag någonsin gått på tror jag.

 25. Josef Boberg skriver:


  ”…Men det verkar inte finna något partiprogram alls, inget ställsningstagande i någon fråga? Verkar mer vara en övergripande idé att införa direktdemokrati via nätet, eller?”

  Nja… – Tanja – helt fel, faktiskt…

  Den övergripande idén är att GENUINT FolkStyre SKALL råda – såväl inom AktivDemokrati´s egna beslutsprocesser – såväl som ej minst för dom som kommer att sitta som AD´s representanter i Riksdagen.

  Praktiskt fungerar det så att var och en av medlemmarna själva DIREKT är aktiva via företrädesvis nätet. För dom som ej tycker dom har tid med det – så väljer dom i så fall en av medlemmarna (= en som är aktiv) att företräda dom.

  Den representantens görande och låtanden kommer medlemmen ifråga sen att kunna följa via nätet. Ifall det ej ”faller i god jord” – så är det bara att byta till en annan av de aktiva – och precis när som ”andan faller på”.

  Avseende representanterna i Riksdagen – så är det ju riktigt som Du säger – att AktivDemokrati ej har något partiprogram i sedvanlig mening.

  Men AD´s partiprogram är MYCKET häftigare än så – därför att AD´s partiprogram är helt enkelt medlemmarnas kontinuerliga VILJA = mer eller mindre löpande i vart fall månadsvis (detta är ej riktigt klarlagt än – avseende tidspannet).

  Den AD-viljan är helt enkelt de AKTIVA medlemmarnas röstningar i ALLA frågor – som partiets representanter i Riksdagen har ”knapptrycka” om. Ta t ex det här med FRA-lagen (video 8 min). Säg att 70 % av de aktiva medlemmarna var emot – och 30 % för – så skulle i det fallet 70 % av AD´s riksdagsledamöter tryckt på på NEJ-knappen – och 30 % på JA-knappen.

  Kan det bli ENKLARE – och framförallt – mera RÄTTVISANDE röstat i Riksdagen avseende folkviljan ❓

  Det här med det gängse ”on off” = t ex 51/49 – är ju INGENTING annat än en majoritetens DIKTATUR – över den hart när lika stora minoriteten = det borde ha varit förpassat till ”soptippen” redan för i vart fall ca 30 år sedan – tycker jag.

  AD kan naturligtvis lägga fram egna förslag till Riksdagen. Men inledningsvis så blir det nog så – att AD-medlemmarna väljer att ”plocka russinen ur kakan” (= kommer att ta det som tjänar folket som kollektiv sett bäst) ifrån ALLA de befintliga riksdagspartierna + eventuellt nya som tar sig dit efter valet 2010.

  Det finns ju Något (video ca 11 min) i Allt… – även Sd´s ”propaganda” – och ej minst i PP-partiets idéer om FramTiden – avseende nät- och samhällsFriheten för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Hoppas nu att jag har lyckats med att ”sporra” Ditt intresse – för hur Wi med AD som verktyg – succesivt kan bygga om staten – så att staten blir vad den ifrån början var tänkt som = folkets tjänare – och ej TVÄRTOM som det är i dags dato.

  Tänk på ”barna” (video 3 min)… 😉

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, va var UNT:s artikel om HBT-certifiering ett aprilskämt?? Kan inte tänka mig det…

  Info, jo jag vet att birman är en korsning av vit perser och siames. Men den har ändå ingen platt nos! 🙂 Du har rätt angående integration och assimilation, utvecklingen går i rakt motsatt riktning även om etablissemanget gärna lyfter fram motexempel så ofta de får tillfälle. Folk kommer att utveckla sina egna liv långt borta från politikernas visioner, det sker ju redan.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Marie-Louise, Jonas & Daniel, förlåt att jag skämtade om en så allvarlig sak. Bloggen har blivit en del av min identitet och försvinner ingenstans! 🙂

 28. QED skriver:

  ”Inne i själva [besiktnings]hallen spelas schlagermusik, en musikstil som många i målgruppen anses gilla. ” Låter väl som ett aprilskämt. För övrigt är det inte så lätt att veta … mer än på de arga kommentarerna.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ok jag förstår! Ska kolla på dina videos! 🙂

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag skummade innan men läste hela nu. OK ni har rätt, det var nog deras aprilskämt. 🙂 Som kanske publiceras snart ändå utan att vara ett aprilskämt.

 31. Harry skriver:

  Kära Tanja. Jag har nu fått igång hjärtat efter det plötsligt påkomna hjärtstilleståndet som inträffade precis när jag läste rubriken till ditt senaste blogginlägg. När jag återuppstod från de döda stod det en urdrucken flaska vin bredvid mig. Mozarts requiem tonade ur högtalarna i rummet intill och på golvet låg klassikern Die Zerstörung Karthagos uppslagen. Minnet återvände långsamt, och , plötsligt, kom jag ihåg att det var första april. Hade Tanja med mig skämtat aprilo?
  Jovisst var det så, avslöjade en närmare läsning av hela inlägget. Men kära Tanja, du får inte sätta rubriker som riskerar att avliva din läsekrets. Då kanske Tiina vinner på walk over.
  Söt katt det där, men den kommer i riktigt till sin rätt i ett så vackert sällskap.
  Glad påsk!

 32. uffenordholm skriver:

  Tanja: om man skall spara bloggen på något annat ställe skulle jag vilja rekommendera vad som helst _utom_ Word-format.

  Anledningen är kanske lite nördig, men det ligger till så här: för tillfället finns det ett enda företag som vet hur man skall tolka innehållet i en Word-fil. Det företaget heter Microsoft, och har historiskt ansett att deras filformat (hur informationen lagras inuti filen) är en företagshemlighet. Det betyder att om Microsoft i framtiden slutar stödja gamla versioner av Word-filer kommer du att sitta där med hela din blogg i ett filformat du inte kan tolka rätt.

  På senare tid har Microsoft kommit lite närmare full öppenhet med sina filformat, men senaste version av Office-paketet följer inte Microsofts egna OOXML-standard, som de på diverse underliga sätt fick ISO att godkänna som världsstandard.

  Om du vill spara din blogg på något framtidssäkert sätt skulle jag rekomendera rena textfiler för texterna, och JPG- eller PNG-filer för bilderna. Alternativt OOo-filer, då dessa är väldokumenterade och vem som helst (med tillräcklig kunskap) kan tolka filerna rätt.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Schyman går ut med våldtäkten i Bjärsta som hedersrelaterd och som därmed bevisar korrektheten i hennes Talibantal: http://www.etc.se/debatt/

  Schyman anser som bekant att idén om hedersvåld är rasistisk:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/27/iden-om-hedersvald-ar-rasistisk

  Sveriges epitet som ”världens mest jämställda land” har blivit en del av den svenska självbilden och stoltheten, alldeles oavsett att kvinnor fortfarande förtrycks i Sverige. Den svenska stoltheten har blivit en identitetsmarkör i förhållande till ”de andra kulturellt avvikande” och genom att patriarkatet förläggs i andra ”kulturer” blir Sverige en frizon från könsförtryck.”

  ”Invandrade kvinnor som stigmatiseras som offer för patriarkala värderingar från sina kulturer blir en täckmantel för rasistiska och patriarkala strukturer i Sverige som möjliggör att brott mot kvinnor upprepas gång på gång.”

  Det här med att det finns något avvikande överhuvudtaget är alltid ett problem för de här människorna. Jag minns en statlig utredning jag läste om jämställdhet där det ansågs som FEL att lära barnen tolernas (SOU 2006:75 vill jag minnas att det var) ”eftersom detta innebär att det finns något som måste tolereras”, nämligen något som avviker från något annat, och detta andra är normen.

  Vad tycker förresten de invandrade kvinnorna om Schymans och svenska genusvetares analyser? I en artikel på Newsmill försvarar artikelförfattaren muslimska kvinnors rätt till sin egen feministiska kamp, utan inblandning från västerländska genusvetare som inte förstår deras kultur eller specifika situation (men enligt Schyman är det ju rasistiskt att tala om kulturell kontext). I texten citeras bland annat Islamisk Feministisk Front:

  ”Tydligen väntar vi ännu på den dagen västerländska och väst-wannabeefeminister yrvaket skall inse att det finns andra sätt att betrakta kvinnors rättigheter än deras eget! Kvinnan är, enligt IFF varken tvungen att bli mer manlig eller klä sig som det passar andra…” Artikelförfattaren frågar sig också ”Vem definierar vad som är den ”rätta” kvinnliga frigörelsen egentligen? Västvärldens roll som ”kvinnors befriare” är minst sagt tveeggad.”

  Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/kvinnors-rattigheter-och-islam

 34. Info skriver:

  HEUREKA – JAG HAR FUNNIT DET!

  Det tog mig mindre än fem minuter. Jag syftar på den speciella etologiska iakttagelse, som jag ovan ställde i utsikt att leta fram för Tanjas räkning.

  Här finns t.o.m. de kommentarer, som jag själv tänkt bidra med (läs långsamt och eftertänksamt):

  http://de.wikipedia.org/wiki/Kindchenschema

  Den klassiska, schematiskt tecknade figuren hittar ni genom att bildgoogla på ordet KINDCHENSCHEMA (visar sig hos mig som första bild i översta raden längst till vänster).

  Således: blotta ansiktets och huvudets form väcker spontant vissa universella, instinktiva känslor och framkallar vissa artspecifika reaktioner hos betraktaren. Nu och i alla tider. Hos både män och kvinnor. Och dessutom olika hos de olika könen.

  Vilka ”sociala konstruktioner” än en Butler eller Hirdman eller Ingemar Gens må gagga om som ”förklaring”. Haha.

  Tanja, skriv några rader som visar att du uppmärksammat denna kommentar.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry! Ber om ursäkt för ditt hjärtstillestånd, tur att det ordnade sig! Ska inte skämta så här igen. Förrän nästa 1 april då ;-). Glad påsk på dig med!

  Uffe, som sagt, man ladddar ner exportfil (formatet är .xml) och så sparas HELA bloggen, inlägg, kommentarer, bilder och hela rubbet. Men utifall WordPress skulle avvecklas då, så ligger att mina inlägg även i .rtf-filer. Det borde väl duga eller? Vad är OOo-filer? Bilderna är givetvis redan jpg och ligger i mon blogg-mapp. 🙂 men jag ville bara informera Erik om hur man på 1 sekund kan lagra hela sin blogg med alla inlägg, alla kommentarer och alla bilder.

 36. QED skriver:

  Tanja, verkligheten kan som vi vet mycket väl överträffa dikten i genusbranschen.

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant, har uppmärksammat det, dock den engelska versionen – cutenessteori :-): http://en.wikipedia.org/wiki/Cuteness

  ”Some later scientific studies have provided further evidence for Lorenz’s theory. For example, it has been shown that human adults react positively to infants who are stereotypically cute. Studies have also shown that responses to cuteness—and to facial attractiveness in general—seem to be similar across and within cultures”

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jo sant… Måste sova nu. Godnatt!

 39. Harry skriver:

  PS. Kära Tanja. Något säger mig att du nog inte får jobbet, trots att dina kvalifikationer ligger skyhögt över varje tänkbar konkurrent.
  Tyvärr lär DO inte bry sig.
  Du kanske skulle omskola dig till bilmekaniker. Det är litet sned könsfördelning på min verkstad för tillfället. Det vore trevligt att ha någon att diskutera primtalens inneboende skönhet med på rasterna.
  För övrigt skadar det aldrig med ett Eeva Kilpi-citat i genusdebatten: ” Säg till om jag stör så går jag med detsamma, sade han när jag öppnade dörren.” ” Du inte bara stör, du rubbar hela min världsbild.”
  Harry

 40. maggan skriver:

  genusvetenskap modell svensk finns bara i sverige och norge, i resten av västvärlden så finns genus sorterat under sociologi, biologi samt psykologi. I usa finns dock en variant som heter kvinnovetenskap men där studerar man självmords och mördande feministers tankar om hur en bra värld ser ut.

 41. Info skriver:

  VÄRLDENS MEST JÄMSTÄLLDA LAND

  ser jag att Tanja nyss skrivit om. Dvs. hon citerade Gudrun Schyman.

  Men visste ni detta: Sverige har i dagarna DETRONISERATS som Världens Mest Jämställda Land! Saken har redan omskrivits utförligt och kommenterats i en mängd stora och små tidningar i t.ex. England och U.S.A. (Ingen 1. april-skröna, alltså.)

  Sexköp (ömsesidigt överenskommet) anses ju nu i Sverige allmänt vara ett så allvarligt brott, att påföljden (med eller utan klar bevisning) bör bli minst ett års fängelse ovillkorligt. T.ex. enligt Alliansen, Claes Borgström m.fl. Vissa feminister och jämställdhetsfanatiker förordar t.o.m. minst TVÅ års fängelse. Men nu har man blivit omsprungen på upploppet.

  ISLAND har nämligen nyligen gått ännu ett steg vidare på jämställdhetens väg. Där har – med Islands statsminister, Johanna Sigurdardottir (öppet lesbisk), och ett antal andra radikalfeminister som pådrivande lagstiftare – också BESÖK PÅ STRIPPKLUBBAR med kvinnliga aktörer totalförbjudits.

  Hör orden från profetens mun – Johanna Sigurdardottir säger: ”Last year we passed a law against the purchase of sex, recently introduced an action plan on trafficking of women, and now we have shut down the strip clubs. The Nordic countries are leading the way on women’s equality, recognising women as equal citizens rather than commodities for sale.”

  ROKS, Sverige: ”Nyheten har fått feminister runt om i världen att jubla.”

  http://www.malmgrenpaintings.se/In_stockholm_frameset.htm

  Men hur är det med MANLIGA strippare? T.ex. i Sverige Chippendales, Mr. Gay Sweden osv.? Möhippornas och prajdfestivalernas (och feministernas) frigjorda och erotiska höjdpunkter. Är dessa undantagna från strippförbudet?

 42. Gunnar Littmarck skriver:

  Tjena!
  Du är söt och intressant, men……………..

  Duger det?

  Jag är så långsam att jag inte hinner läsa allt alltid och missas varannan bokstav, men jag tränar och ökar……

  Såklart ska kampen för individen ske genom en kvinna som du.

  Jag har ändå en del till försvar av ditt genus..

  Tänker skriva om våra förmödrar is.f. förfädrar som brukligt…… tungt och långt tänkande ligger bakom det beslutet…

  Ha det..

  Framförallt en glad påsk, tänk mer och djupare….

  Kom igen när du kan transformera till och från det imaginära talplanet i alla dimensioner,,,, kom igen då bjuder jag dig och de dina på en helkväll.

  Matte är ett av alla verktyg, men det duger till noll och nix för de som inte kan meka…

 43. Jäklar vad du skräms! 🙂

  Mångkulturalismen som ideologi tänktes nog aldrig igenom, iaf aldrig av någon med någon slags insikt om människor fungerar. Jag tror snarare att det handlar om en reaktion emot nazismen och en skapad skuld för Sveriges agerande under andra världskriget, och svenskars patologiska behov av att vara ”goda”.

  Människor har naturligtvis en rätt till sin kultur och identitet, men det leder som sagt till problem när flera inkompatibla värdemodeller ska samsas inom samma samhälle. Kompromisser kommer alltid att vara mer eller mindre otillfredsställande. Systemmässigt och socialt så är det mest konstruktiva sannolikt en stat per kultur. Men det får knappt tänkas…

 44. Rasmus skriver:

  Det gäller att vara varsam över att det du skriver inte är diskriminerande, för tänk om du var först med att skriva det du skriver! Vore det i sådana fall inte diskriminerande mot alla andra som ännu inte har skrivit detta?

 45. Info skriver:

  EXAKT SÅ HÄR ÄR DET

  En jämställd riksdagsgrupp (1 man, 5 kvinnor) har talat:

  Lena Olsson (v)
  Marianne Berg (v)
  Amineh Kakabaveh (v)
  Hans Linde (v)
  Gunilla Wahlén (v)
  Alice Åström (v)

  I sin motion till riksdagen 2008/09:Ju434 ”Sexualbrott” skriver de bl.a.:

  ”Sexualbrott är en del av våldet i den patriarkala samhällsstrukturen. Det måste studeras med fokus på maktförhållanden mellan könen. – – –

  Omfångsundersökningen ´Slagen Dam´ (2001) visar bl.a. att 56 % av alla kvinnor i Sverige har trakasserats sexuellt och att var tredje kvinna, 34 %, har åtminstone en gång efter sin 15-årsdag utsatts för sexuellt våld av en [givetvis etniskt svensk] man. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat dramatiskt. Ökningen beror på att både anmälningsbenägenheten och den faktiska brottsligheten ökar enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Men det finns ett stort mörkertal. – – -”

  Som ni ser fungerar alltså Eva Lundgrens och Jenny Westerstrands kabbalistiska rapport ”Slagen dam” fortfarande som en bibel för våra bokstavstroende folkvalda. Den massiva kritiken av densamma och hela Uppsala universitet har helt undgått motionärerna.

  Ja – men Alliansen behöver ju inte följa genusmaffian i alla dess rituella tankeövningar, kanske någon invänder. Nej, det är rätt. De övriga riksdagspartierna BEHÖVER inte. Men de VÅGAR INTE annat. Och tänk på, att Reinfeldt och Schlingmann just nu som bäst håller på att manövrera ut Bodström och Borgström som ”kvinnornas män”.

 46. rogerklang skriver:

  http://rogerklang.wordpress.com/2010/04/01/styrelsekvotering-i-tekniska-yrken-innebar-att-1-5-kvinnliga-anstallda-far-50-av-inflytandet-i-privata-bolag-medforande-en-nedgang-i-teknisk-kompetens/

  Jag har skrivit ett antifeministiskt inlägg igår. Jag tycker att det är synd att ingen verkar läsa just det inlägget, i synnerhet som det som vanligt är briljant. Dessvärre (förutom i Tanjas fall och en del försvarsbloggar, då är det bra), så är specialiserade bloggar betydligt mer populära än allmänna tror jag. Skriver man om enbart mode så är chansen större att bloggen blir stor. Men i mitt fall kan den relativt blygsamma besöksfrekvensen på min blogg ha att göra med min egen person. Somliga är mer populära än andra, kanske med nödvändighet. Men jag är inte ledsen för det, jag följer mitt samvete och det är det som är viktigt för mig. Glad påsk Tanja och gänget!

  I´ll be back!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 47. MrPerfect72 skriver:

  Kanske du ska byta stil, Josef, saa Tanja’s polett trillar ner? 🙂 Alla har inte raketingenjoerers IQ…tack o lov…
  MVH
  MrPerfect72

 48. Josef Boberg skriver:

  ”Josef, ok jag förstår! Ska kolla på dina videos !”

  Jo… – Tanja – det hoppas jag på – för det MÅSTE rimligen vara flera än jag – som är IN I MÄRGEN trötta på det pågående PartikratiVanstyret, förhoppningsvis… 💡

  Fortsatt GLAAAD PÅSK ❗ 🙄 – och ät mycket ägg – för det är rena hälsokosten.

 49. Reflektioner skriver:

  Vem har skapat denna dårskap som kallas ”genus”? Om jag inte minns fel så var det Carl Tham som tråkigt nog var minister av något slag. Tillsatte han inte 40 professurer i ”Genus”?

  Det som pågår påminner om Sovjetsystemets politiska hjärntvätt samt förföljelse av oliktänkande. Man associerar till 70-talets dårskap då alla tycktes ha förlorat förståndet.

  Sedan är frågan: Stöder den nuvarande ”borgerliga” regeringen genussjukan eller rullar det bara på i ren slentrian sedan sossetiden?

  Inför valet så borde bägge sidorna pressas på sin inställning i frågan.

 50. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Kunde man inte ha förutsett allt det här redan 1975 när man proklamerade Sverige som en ”pluralistisk stat” (prop 1975:26).

  Det där är en retorisk fråga förstås, rent teoretiskt så kunde man såklart ha gjort det men frågan är ju hur sannolikt det var att de vid den tiden hade förutsett dels kommunismens kollaps och dels framväxten av islamismen. Snarare visar exemplet att ideologier är lika tids och situationsbundna som allt annat. De ideer som då kanske var bra är det inte längre och kan inte slaviskt följas bara för att man vill tillhöra ideologin ifråga.

  ”Assimilationstanken ersattes då med en ”positiv syn på framväxten av ett mångkulturellt samhälle med invandrade minoriteter.” Man kanske skulle ha planerat för några olika scenarier och förutsett eventuella konflikter som skulle kunna växa fram på sikt.”

  Jaså det var 1975 som man ersatte assimilationstanken? Bra gjort av dig att plocka fram den informationen. Det kan möjligen förstås som den tidens anda. Onda USA hade just förlorat i Vietnam och man trodde fortfarande att Röda Khmererna och Pol Pot var bra för Kambodja. Sovjet hade börjat ruttna och marxisterna vände sig då till ”tredje världism” och tron på länder som Kuba och Nordkorea.

  ”Jag är själv för kulturell mångfald och för allas rätt till sin identitet, kultur och historia, bland annat pga min erfarenhet av att själv ha två olika kulturer, det gör att jag värdesätter dem båda (trots att vi blev itutade en massa svenskförakt i skolan på 80-talet medan mina kommunistiska morföräldrar å andra sidan gjorde mig till bulgarisk patriot 🙂 ).”

  Ja där har vi ju poängen. Kommunismen visade ju i öststaterna det fullkomligt nödvändiga i patriotism/nationalism men i väst såg man inga fördelar med dem för man hade ingen fiende som man behövde hantera. Sålunda hade man fortfarande 30 år gamla strategier avsedda att hantera nazismen.

  ”Frågan är vad politikerna menar med mångkultur?”

  De menar olika saker beroende på tid och plats. År 2010 är det helt uppenbart vad det betyder. Nämligen att allt större grad av Europa blir en islamistisk monokultur. Det är ju mycket mer flaggviftande hos minoriteten än hos majoriteten och det är ju enbart det nya som värderas alls. Det gamla anses värdelöst. Det är alltså ingen multu-någonting det är ett enkelt utbyte där politikerna retirerat till att fråga de de nya härskarna i allt fler frågor hur de vill ha det.

  ”Menar de en mångkultur i ordets rätta bemärkelse, dvs en mångfald av parallellt existerande kulturer på samma yta? Sahlin & C:o är egentligen inte för en mångkultur för de vill ju helst eliminera den svenska (hon har ju själv sagt att hon ”hatar allt genuint typiskt svenskt”), och exkluderar man en kultur kan man ju inte vara för mångkultur,”

  Förespråkar man specifikt en kultur kan man heller inte vara för mångkultur. Men det man kallar mångkultur är ju idag ofta bara ett utbyte. En av mina gamla förskolor har lärare som går kurser i arabiska. Observera att man har såklart barn från andra kulturer men deras språk lär sig lärarna inte. Det är den dominanta kulturtvåan som särbehandlas. Helt uppenbart.

  Både de andra minoriteterna och den vita majoriteten diskrimineras. Och frågan är väl varför de inte lär sig kinesiska istället om vi skall globaliseras. Det är väl bra mycket viktigare att kunna globalt? Men nejdå det enda som styr vad vi gör är vilka områden i världen som är värst utsatta för krig, förtryck och elände.

  När jag var yngre träffade jag ofta indier som farsan hade på besök via jobbet. Men lär vi oss indiska? Nej och därmed är det alltså inte fattigdom heller det handlar om utan enbart aggressivitet. De mest aggressiva och våldsbenägna områdena kommer i högre grad hit och det är deras kultur som då belönas.

  ”eller menar de att det finns ett rankningssystem där olika kulturer är olika mycket värda och där den svenska ligger i botten? Antar det…”

  Nej, alla kulturer ligger i botten förutom den mest aggressiva våldsamma och eländeskapande i mellanöstern för rankningen baseras på den dominerande i Sverige/Europa, förutom den vita som inte räknas alls. Men exempelvis kinesers kultur och språk lär vi oss inte, heller har vi inte på samma sätt särbehandlat indier eller alla våra sydamerikanska medborgare som kom hit från länder som Chile.

  ”I vilket fall så börjar de svenska politikerna få problem med den kulturella mångfalden då vissa grupper börjat stärka sin identitet i andra och tredje generationen istället för att sälla sig till det som flertalet politiker av idag egentligen menar med mångkultur, nämligen ett multietniskt samhälle med liberal värdegrund.”

  Det är väl snarare kulturell enfald som det handlar om? Vi ser inte alls tredje generationens irländare, italienare eller chilenare plötsligt bli aggressiva, organisera sig och kräva tolerans av politiker. Och ingen annan grupp har någonsin skyddats via ingrepp i yttrandefrihet och massmedia av den sort vi sett gällande Mohammedfigurer. Det är EN kultur och ETT språk som särbehandlas och alla andra som diskrimineras.

  Det är bara det att det var först när en av alla minoriteter som diskrimineras är judar som det blir debatt.

  ”Därför kan man se statsfeminister ryka ihop med islamister, och fler konfrontationer som ligger latent kommer att blossa upp framöver, om nu utvecklingen inte istället går mot än mer ökad segregation i form av etniska enklaver.”

  Att statsfeminister ryker ihop med islamister är ju garanterat per definition. Feministerna är framför allt fientliga mot ”reaktionära” konservativa värden men de länder vars integration som feminister och andra vänstertomtar försvarar är ju tio gånger mer konservativa än personerna de attackerar i Sverige.

  ”Som sagt, man skulle ha tänkt efter före… Men förnekar man den mänskliga naturen och alla människors naturliga strävan efter en identitet och gemenskap, som politikerna uppenbarligen aldrig lyckats skapa fast de haft 30 år på sig, så blir det så här. Och nu har de fullt upp med att försöka lösa situationen:”

  Nej de har ju inte det, det enda de behöver göra är försena situationen tills den inte är deras eget fel. Moderaterna gör ingenting men de kommer såklart sedan att skylla på socialdemokraterna om det går illa eller hur? Vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att skulla på manssamhället/Patriarkatet och mena att vi bara får skylla oss själva för motreaktionen från de ”förtryckta” folken. (När blev muslim ett folkslag förresten?) uppstår.

  Deras lösning på svaga minoritetsfiender är ju att lägga sig på rygg och be om nåd och ömka sig i den teoretiska ”skulden” Det är ju därför de hatar USA, för när USA är starkare än fienden så lägger sig inte USA på rygg och ber om nåd men det är hur vänstertomtarna inom Mp och V fått lära sig göra sedan födseln. Det är bara tragiskt att inte socialdemokraterna har mer ryggrad.

 51. rogerklang skriver:

  Reflektioner sade:

  ”Sedan är frågan: Stöder den nuvarande ”borgerliga” regeringen genussjukan eller rullar det bara på i ren slentrian sedan sossetiden?”

  Roger svarar:

  Det är bara Reinfeldt som röstmaximerar enligt catch all-principen, som man talar om inom statsvetenskapen. (Röstmaximera enligt ”catch all”-filosofin = att släppa på sin ideologi och röra sig mot väljarna i syfte att samla så många röster som möjligt.) Somliga anser att det är det högsta och mest nobla man kan göra att röstmaximera, men inte jag, jag anser att det är förfärligt och ett tecken på moralisk svaghet! Enligt en teori anses röstmaximering bygga på att politikerna handlar utifrån privata egenintressen, och väljarna röstar likaså utifrån vad de tjänar mest på.

  Mvh Roger Klang

 52. rogerklang skriver:

  Vad kom först, hönan eller ägget? Vad kom först, vardagsrumsfeminismen/studiefeminismen som vi ser idag, eller de röstmaximerande politikerna?

  Roger

 53. rogerklang skriver:

  Nu måste jag fira Påsk med familjen!

  Roger

 54. Erik skriver:

  Reflektioner:

  Genusteori som den ser ut idag skapades av Simone de Beauvoir genom att applicera sin kk J-P Sartres existensialism på verkligheten. ”One is not born a woman, one becomes one.” Sedan så började feminister navelskåda sina egna tankar på 60 och 70 talen i ämnet Womens studies

  ”In the 1974 edition of Masculine/Feminine or Human, the author uses ”innate gender” and ”learned sex roles”, but in the 1978 edition, the use of sex and gender is reversed.”

  Här handlade det alltså om ren maktkamp. Förkastar man sanningen som argument måste man kora vinnaren med våld. I detta fall så blir det alltså den starkes rätt som gäller.

  ”This emerged from a number of different areas: in sociology during the 1950s; from the theories of the psychoanalyst Jacques Lacan; and in the work of French psychoanalysts like Julia Kristeva, Luce Irigaray, and American feminists such as Judith Butler.”

  Kristeva har Tanja ett särskilt roligt förhållande till då hon faktiskt kommer från Bulgarien. Så här skriver statsvetaren Andreas Johansson Heino

  ”Bulgarien… jag kommer att tänka på Julia Kristeva – förebild för den tidiga generationen av svenska feminister – som så mycket föraktade sitt hemland att hon blev föremål för en artikel som summerade hennes författarskap enligt följande: för Kristeva är det nya hemlandet Frankrike Europas framsida (vaginan) och Bulgarien och Balkan följaktligen dess baksida (anus).”

  Som synes så kännetecknas personer som tror på genus av samma gamla politiska åsikter. Kommunisterna avskydde nationalstaten och sålunda stöttade de alla ideer de kunde som var tillämpbara som vapen mot dem (Kommunismen såg nationalstaten som en oönskad konkurrent om makten och kommunismen vill ha precis all makt för sig själv)

  Kommunisterna ansåg att familjen stöttade nationalstaten. Sålunda förespråkade de att familjen skall krossas, även det typiskt för Kristeva-feminism. Avslutningvis så har jag skrivit inlägg om POSTSTRUKTURALISM

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/29/avsloja-poststrukturalismen/

  …och Kristeva är en av de mest tongivande förespråkarna av just postsstrukturalism? Är den en slump?

 55. QED skriver:

  Så gick det till när Uppsala universitet fick sin expert på Simone de Beauvoir som professor i teoretisk filosofi:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/19/om-konsten-att-misskota-ett-universitet

  Skandalöst förfarande, kort sagt. Nu har det hänt något liknande vid tillsättning av professurer i Sociologi vid samma universitet:

  ”Skvaller går före sakkunnigas ord”

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2-AV_ID=1030120,00.html?from=puff

  Det skulle vara intressant att veta om genusmaffian är inblandad i den senaste historien. Det borde gå få ut handlingar i ärendet och undersöka saken (registrator (at) uu.se).

 56. QED skriver:

  Inget bra på TV?

  Genusmaraton från Mittuniversitet 8-9 mars i SVT UR Play

  http://www.ur.se/play/search?searchfield=genusmaraton

 57. Fastighetskatten skriver:

  Sverige är världsledande vad gäller genus. Som bekant jobbar man med genusmärkning, genuscertifiering och strävar till att låta genusperspektivet genomsyra all forskning och undervisning. Någon har sett Sveriges starka vurm för genus som en konkurrensfördel för att locka till sig utländska forskare.
  Det tillåter jag mig att tvivla på. Som utländsk forskare med internationell arbetsmarknad har jag att välja på jobb från världens alla hörn. Inom min bransch finns det just nu jobb i Puerto Rico (krav på flytande spanska), på Malta (krav på att stå till förfogande måndag-fredag kl. 8-20) och i Australien (krav på flytande engelska).
  Så, vad tänker Sverige göra med utländska experter?
  1) Ställa upp formella krav på genusperspektiv, vilket effektivt sållar bort utländska sökande som i och för sig kan vara briljanta inom sitt område men saknar (det rätta) genusperspektiv(et).
  2) Lära ut genusperspektiv till utlänningarna, vilket förutsätter att man hittar kompetenta sökande som låter sig mästras in i en politiskt korrekt ideologi.
  Om (eller snarare då) genusperspektivet formaliseras som ett krav som ställs på anställda vid svenska lärosäten ställs det kravet mot de andra. Den väsentliga skillnaden är att det svenska kravet rör innehållet och strukturen i min forskning och undervisning, medan spanskan, engelskan och tillgängligheten i exemplen ovan efterfrågas av praktiska skäl.
  Om utvecklingen fortsätter i den här riktningen tror jag att det leder till inavel inom den svenska universitetsvärlden, eftersom trösklarna för utlänningar att komma in blir onödigt höga. Om jag dristar mig till att extrapolera utifrån mitt eget minskande intresse att någonsin söka jobb i Sverige.

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ”Eeva Kilpi-citat i genusdebatten”. Varfifrån kommder det? ”Du kanske skulle omskola dig till bilmekaniker” Jo förvisso, men är det inte bättre att jag drar igång en revolution? Fast ingen skulle väl betala för det, snarare skulle väl jag få betala på flera sätt… Fast eftersom jag är äventyrsmänniska så kommer väl den sidan att vinna över förnuftet och det oundvikliga knackar redan på min dörr. Liksom de 500 mail jag har i min inbox just nu och inte hunnit läsa. Jag ska samla ihop folk till vår ö ju! Hade vi inte ett avtal i en gammal kommentar!? 🙂

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, som du vet gäller en sak för kvinnor och en annan för män, så jag antar att de manliga stripporna inte ses som ett problem, de ses väl inte som offer alls utan snarare som exhibitionistiska snuskhumrar kan jag tro. Kön spelar visst roll, även för radikalfeminister…

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Gunnar, jag förstår dig inte riktigt. Duger till vad osv? Förstår faktiskt inte alls din kommentar.

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Nephilim´s Wings, sorry, ska inte göra om det! 🙂

  Rasmus, så är det säkert. Allt är diskriminering i det här landet. Varför bor du i din lägenhet och jag i min (om du nu inte bor i hus) och inte tvärtom? Allt är orättvist och ingen har lika villkor – det är ju därför jag söker genusjobbet ;-).

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang Reinfeldt och Schlingmann: jag tror att moderaterna kommer att svänga om i de här frågorna ifall Alliansen förlorar valet.

  Roger,
  glad påsk! Jag ska läsa ditt inlägg nu! 🙂

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Mr Perfect72, smart utformade svar för att fånga in så många som möjligt! 😉

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jag äter faktiskt magnesiumtillskott! 🙂 Finns det förresten i ägg?

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  Reflektioner, alla borgerliga partier utom KD stödjer aktivt den här genusindustrin. I FP är det splittrat, en falang för och en emot. När det gäller M driver man på genuserierna öppet, men det pyr ett missnöje bland många i partiet.

  Om Thamprofessurerna:

  Klicka för att komma åt 1180690_uppf__ljning_av_thamprofessurerna.pdf

  ”I mitten av 90-talet bestod Sveriges professorskår till 93 procent av män. Anförda avutbildningsminister Carl Tham beslutade den sittande regeringen att ta krafttag mot den skeva könsfördelningen och under åren som följde inrättades ett 30-tal professorstjänster för underrepresenterat kön, framför allt inom områden där kvinnorepresentationen var särskilt låg. Intentionen med tjänsterna var att de kvinnliga professorerna dels skulle agera förebilder och stödja kvinnliga studenter och doktorander i deras arbete, dels öppna upp nya forskningsområden och utmana det manliga tolkningsföreträdet inom sina respektive discipliner”

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ””Frågan är vad politikerna menar med mångkultur?” De menar olika saker beroende på tid och plats. År 2010 är det helt uppenbart vad det betyder. Nämligen att allt större grad av Europa blir en islamistisk monokultur.” Nu blandar du ihop avsikt med eventuell konsekvens. Politikerna vill liberalisera islam och inte alls ha en islamistisk kultur, åtminstone inte nuvarande regering, se Sabunis alla initiativ tex. Sedan att det är svårt att ändra värdegrund hos en stor grupp människor med gemensam kultur som man tagit in på kort tid och dessutom oftast placerat på samma ställe, det är inte alls så konstigt. Men politikerna handlar först och tänker sedan. Rätt åt dem att de nu har fått problem. Synd bara om medborgarna, både invandrare och etniska svenskar, som alla är offer för politikernas experimenterande. Själva drar de sig nämligen undan det kaos de skapat åt resten av folket, de gömmer sig i bostadsrätter i innerstaden och låtsas att de bryr sig om något annat än sin egen karriär, inte särskilt trovärdigt.

  ”Vi ser inte alls tredje generationens irländare, italienare eller chilenare plötsligt bli aggressiva, organisera sig och kräva tolerans av politiker.”

  Nä, du har rätt, men å andra sidan är det väl bara ett smart drag av dessa muslimer (dem du pratar om, islamisterna) att utnyttja svenskarnas naivitet och feghet för att få det de vill, i vilket fall funkar det uppenbarligen. Det är ju det som är så intressant här, när radikalfeministerna som idag omhuldar dessa ”förtryckta patriarkala kulturer” kommer att bli utkastade av desamma med huvudet före om utvecklingen fortsätter. Bara sett Eva Lundgren reagera på detta i media: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  Ja, du har förresten rätt ang att behöva lösa problemen – de kommer alla att skylla på varandra. Som i senaste ”debatten” i Kvällsöppet med Sahlin-Reinfeldt ang jobb, skatter mm. Var finns det konstruktiva, var finns visionerna? ”Ni gjorde så, bla bla bla”. Allt var så tråkigt att jag nästan somnade, vilket säger en hel del med tanke på hur hyperaktiv jag är.

 67. Info skriver:

  INFO april 1, 2010 kl 9:24 e m (”VÄRLDENS MEST JÄMSTÄLLDA LAND”)
  TANJAS SVAR april 2, 2010 kl 3:03 e m

  Haha, det är nog just så som du säger (ang. strippor och strippare). Min fråga var förstås en smula retorisk.

  Gratulerar till din nya, söta, gloriaförsedda signaturbild! Hälsa Siftscha (?).

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja så heter hon. Du kommer i sinom tid att få se bilder även på de tre andra katterna. Siftscha är den med spetsigast nos – glöm inte det nu. jag vet nog att du sparar ner bilderna och målar tavlor av dem ;-). Eller hade du slutat med måleriet?

 69. QED skriver:

  Tanja, intressant länk till Thamprofessurerna. Läs här Bo Rothstein

  http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=2-AV_ID=645496,00.html

  om hur en Thamprofessor behandlades när hon inte följde genusdomptörernas taktpinne.


  ”Man kunde ju tänka sig att när en kvinnlig professor som just rekryterats för att öka jämställdheten på oklara grunder och utan att man presenterat någon evidens tvingas bort, så borde de som skall driva jämställdhetsfrågorna ha reagerat.

  Men varken universitetets jämställdhetskommitté eller dess ansvariga tjänstemän har reagerat. Inte heller har jämställdhetsansvariga vid hennes fakultet eller institution reagerat och ställt upp till hennes försvar.
  Vi talar här om ett trettiotal personer som sitter i ansvarig ställning vid Uppsala universitet och som har att bevaka och driva denna fråga. Det hela blir än mer absurt när en av de (fortfarande helt obestyrkta) anklagelser som rektor Anders Hallberg framförde till henne var följande: ”Du är anställd på en Tham-professur. Därför skulle du ha vinnlagt dig om att universitetet fått flera kvinnliga professorer. Men inom detta område har du inte gjort någonting” (min översättning från den engelskspråkiga transkribtionen av vad som sades under mötet).

  För det första är anklagelsen absurd, det finns ingenting i anställningskontraktet som kräver att innehavaren av en sådan professur skall medverka till att öka inkvoteringen av kvinnliga professorer.”

  Det är möjligt att jag nämnt detta förr i en kommentar.

 70. Info skriver:

  TANJA: NEJ, JAG SPARAR

  sedan länge inte ner och sparar några bilder alls. Och målandet upphörde för länge sen lika snabbt som man vänder en hand.

  ”15 years of continuous painting activity went by. – One day I looked around me in my small apartment with its growing number of unseen paintings, wrapped in protecting, brown paper. I was scared. Suddenly I was aware of that I had to stop. Forever.”

  Vilket jag berättat i en tidigare kommentar. Som också innehöll en länk till den sista målningen. Samt antydningar om den känsla av tomhet, som därefter var min följeslagare i åtskilliga år.

  Du minns tydligen inte ditt svar, men det gör jag. Du skrev ungefär: ”Ja, allt har sin tid…”

  Och det har du ju rätt i.

 71. QED skriver:

  PS Professorn som omnämns i Rothsteins artikel är en framstående matematiker och var den andra kvinnliga professorn i matematik som utnämndes i Sverige efter Sonja Kovalevsky. (Kovalevsky blev professor vid Stockholms högskola 1884!) Man tycker att jämställdhetskommittén borde ha fått mer ovett för sitt svek än Rothsteins artikel, men det tystnade därefter.

 72. QED skriver:

  PPS Rothstein avslutar sin artikel

  Är det så eländigt vid Uppsala universitet att när det verkligen gäller och bränner till, då hukar sig jämställdhetsföreträdarna för den patriarkala maktens ukaser?

  Det enda svar som kom från universitetets högste tjänsteman i frågan,
  jämställdhetshandläggaren Annika Linde var (fritt från minnet):

  Jag hukar mig inte för patriarkatets ukaser, inte heller när de kommer från
  Bo Rothstein.

  Hon gjorde sig alltså raskt till offer. Annika Linde har tidigare förekommit på Tanjas blogg (”jämställdhetsexperten”):

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, Kristeva är knäpp och utvecklade tillräckligt sjuka teorier för att
  1) få tillstånd att lämna landet och emigrera till Frankrike 1966 under kommunismen, och
  2) för att bli accepterad som forskare i ett västeuropeiskt universitet under slutet av 60-talet.

  QED, genusmaraton, tack! Lyssnar nu…

  Fastighetskatten,
  som bekant planeras ju i Sverige att bygga ett TRANSNATIONELLT EXCELLLENT CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING dit all världens genusforskare kommer att vallfärda. Sid 1-2 här: http://www.genus.se/digitalAssets/1269/1269273_Genusperspektiv_1_09.pdf

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, annan kommentar från Johansson Heinös blogg ang Kristeva, det där var visst inte ett citat direkt från henne utan om henne (?):

  ”Niclas Kuoppa sa: Julia Kristeva i SR i en intervju från 1983, där hon bland annat menade att marxismen är passé och att den traditionella vänsterns budskap var föråldrat och att den måste finna nya dimensioner som går utöver de traditionella dimensionerna.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=3501413

  Andreas, den där artikeln som summerade Kristevas författarskap var inte skriven av henne och man kanske ska vara försiktig med att hänvisa till andras beksrivningar av en persons texter, och istället gå till källa och se i vilket sammanhang personen skrev sin text. Bulgarien var ju när det begav sig en kommuniststat som Kristeva flyttade från. Kan det ha något värde i sammanhanget att veta, tror du?”

 75. Josef Boberg skriver:

  ”Josef, jag äter faktiskt magnesiumtillskott ! 🙂 Finns det förresten i ägg ?”

  Hoppas att Du petar i Dig mer än 700 mg Mg som kosttillskott per dag – annars kan Du med Ditt arbetstempo bli mer än lovligt stressad.

  Jo… – det finns Mg i ägg också – men dagens pyttor äter ju också magnesiumfattig kost – så Mg-halten i ägg är ju ej heller vad den var förr. Men däremot innehåller ju t ex ägg nästan noll av kolhydrater – och det är ju bra + att ägg i övrigt är en animalisk produkt – som ger oss väldigt mycket av utmärkt bra hjärnmat (video ca 7 min).

  Så ”ägga på” – vetja… 😉

 76. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  ”export till Östeuropa för att varna mina landsmän i öster för vad som kommer att inträffa om de inte är på sin vakt.”

  Jag trodde vi svenskar var dina landstmän. 😐

  Sedan att du är ”Kattperson” gör ju det hela än värre. 😉

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, klart att även svenskar är mina landsmän då alla på min fars sida är svenskar, medan alla på min mors sida bulgarer. Men bulgarerna är mina landsmän i öst medan svenskar mina landsmän i väst – det var så jag menade! 🙂

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jo det var ju denna din länk jag syftade på. jag är väl medveten om vad min hjärna behöver. Rekommenderar boken ”Ät dig glad” som jag läste 2006:
  http://www.bokus.com/b/9789172411111.html?pt=search_result&search_term=%C4t%20dig%20glad

  Mycket matnyttig info så att säga! 🙂 Skriven av Dr Christian Renna, erkänd expert på förebyggande medicin och grundare of LifeSpan Medicine Clinics och Dr Jay Lombard, klinikprofessor i neurologi vid Cornell Medical School och chef för Brain Behavior Center i Rockland County, New York.

  Stod allt om vad man behöver för tillskott för att fixa kemiska obalanser samt hur man noterar brister på signalsubstanser och på vilket sätt tillskotten hjälper. Mycket läsvärd bok, jag lärde mig mer av den än av alla biologilektioner sammantaget under 12 års skolgång.

 79. Info skriver:

  GENUSTSUNAMIN SVEPER PERMANENT IN

  över Sverige. (Liksom Förinta-Sd-tsunamin.) På denna ungdomshemsida får ånyo var och en i tidig ålder lära sig, att en uppdelning i ”manligt” och ”kvinnligt” bara är ett uttryck för illasinnad ”biologism”:

  http://www.umo.se/Jag/Forestallningar-om-kvinnligt-och-manligt/

  Den valhänta illustrationen i artikeln tydliggör perfekt densammas avsikter. En yngre man, en s.k. pappa, håller ett spädbarn i famnen. En bekant till höger frågar:

  ”Grattis! Vad blev det?”

  Den genuskorrekte mannen svarar politiskt korrekt:

  ”Det blev ett barn.”

  Hur är det med dig, Tanja? Kan någon få dig att förneka, att du har en dotter? Och därmed avslöja, att du totalt misslyckats i ditt sociala uppdrag (”modersroll” finns inte) – att konstruera en perfekt fungerande pseudohermafrodit? Nej, naturligtvis inte. Här i Tanjas blogg är vi inga syltryggar. (Åtminstone inte flertalet av oss.)

  Låt mig bara roa mig med att något undersöka, vilka författare och experter, som står bakom denna tankedressyrsida. Vi hittar där t.ex. SANDRA DAHLÉN, ”författare och utbildare i frågor som rör sexualitet och genus, Stockholm”, LOUISE ANDERSON, ”pedagog och konstvetare som bland annat jobbar med normritiskt perspektiv, Visby”, ANNA OLOVSDOTTER LÖÖW, doktorand i genusvetenskap, Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet”, RENITA SÖRENSDOTTER, ” fil dr, forskare och universitetslektor, Stockholms universitet”, JACK LUKKERZ, socionom/fil.mag, sexualrådgivare, RFSU-Gruppen Malmö”, MARIA BÅNG, antinazist, NAITI DEL SANTI, ” jurist, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Stockholm”.

  Och inte minst ULRIKA WESTERLUND, ”vice förbundsordförande RFSL och fd projektledare Forum för levande historia, Stockholm”. – Ni minns väl vår blivande statsministers, Mona Sahlins, offentliga, intensiva munkyssande med vad som uppgavs vara en kvinna förra året? Denna kvinniska var just ULRIKA WESTERLUND.

  Jag har just fått påsknumret av gratistidningen Vårt Kungsholmen i brevinkastet. I den skymtar visserligen några småtexter som berör Kungsholmen, men framförallt domineras tidningen av ett dubbeluppslag med en jättebild i färg och fyra mindre bilder: STÄLLENA FÖR DIG SOM ÄR TJEJ OCH GAY. Vad jag kan se, ligger INGET av de ”ställen”, som artikelförfattarinnan berömmer och propagerar för, på Kungsholmen.

 80. Josef Boberg skriver:

  ”…Mycket läsvärd bok, jag lärde mig mer av den än av alla biologilektioner sammantaget under 12 års skolgång.”

  Taaack ❗ – Tanja – för boktipset – och jag förstår att Dina biologilektioner därföre blev åt hållet intetsägande. Men det är ju i grunden mycket MÄRKLIGT att skolvetenskapen ALLTID skall vara så lååångt efter sin tid.

  Men som någon skrev på en blogg för en tid sedan – om det engelska parlamentet: ”Dom har ALLTID varit minst 100 år efter sin tid !”.

  Men vaddå… – den svenska Socialstyrelsen och Co har ju bevisligen varit t ex minst 60 år efter sin tid – avseende sitt förhållningssätt till att kvicksilver har varit LivsFarligt överallt i NaturRen – men harmlöst i munnen på människor.

  Hur urbota dumma får etablissemanget vara ❓

  KUL i TV4 (video ca 20 min) = ”En jämförelse av tre bantningsmetoder – och LCHF som den sista i programmet blev pricken över i-et = ät hur mycket och gott som helst – och bli mindre ”viktig” på kuppen !”

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, skummade bara, orkade inte läsa hela. Det är väl inte många som skulle låta bli att berätta könet på sitt barn, undantaget den familj det stod så mkt om i tidningarna för ett tag sedan, med barnet ”Pop” (fast det hette egentligen något annat). Antar att genusvetarna följer detta med intresse för att se om barnet blir helt könsneutralt i sitt beteende längre fram.

  Josef, kan faktiskt inte minnas att vi läst något i skolan om sambandet kropp-själ eller hjärnans funktion, sånt lärde man sig från Illutsrterad vetenskap (eller Fakta, som fanns då).

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, detta kanske intresserar dig som konstnär, fick just mailtips om en blogg som granskat förändringar i barnböcker: http://www.lotten.se/2010/04/richard-scarry-och-den-mystiska-brandposten.html

 83. Erik skriver:

  Jag fick dra lite på smilbanden när jag läste:
  ”Sett ur ett kosmiskt perspektiv är det rådande förfallet inte något annat än en prövning Moder Natur försett oss med för att kunna selektera ut de starka individer som ska resa sig ur genusvansinnets aska och utgöra nästa steg i den evolutionära process som oavbrutet strävar efter naturlig skönhet och perfektion.”

  Se upp så du inte får tillmälet ”småbrun” slungat mot din generella riktning efter ett sådant uttalande, något som Johan Lundberg fått. Vilks skriver lustigt som vanligt om det http://www.vilks.net/?p=2163 . Fortsätt som du gör, ditt engagemang är jätteviktigt för Sverige.

 84. Hymer skriver:

  Såg att en annan redan skriver kommentarer under namnet Erik här, så jag får nöja mig med mitt andra pseudonym. Kommentaren ovan är alltså av mig, Hymer 🙂

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha,”How to start a movement”:

  Erik/Hymer, vad menas – är det politiskt inkorrekt att påtala evolutionen nu också? 🙂

 86. Hymer skriver:

  Tanja: ja, implicit i evolutionsteorin ligger ju att människan föds med vissa biologiska egenskaper (varav kön är en sådan egenskap) samt att människan förökar sig sexuellt och inte genom delning. Men vad vet jag, evolutionen är väl en social konstruktion den också.

 87. QED skriver:

  Socialpsykologisk studie av politisk konservatism:

  ”Understanding the psychological underpinnings of conservatism
  has for centuries posed a challenge for historians, philosophers,
  and social scientists. By now, hundreds of empirical investigations
  have been carried out worldwide, and at least three types of
  theories have been offered to explicate the psychological bases of
  conservative and right-wing ideologies. Our contribution here has
  been to review and summarize this work and to integrate it within
  the ambitious and broad framework of motivated social cognition
  (see Figure 1)”

  ”We regard political conservatism as an ideological belief system
  that is significantly (but not completely) related to motivational
  concerns having to do with the psychological management of
  uncertainty and fear. Specifically, the avoidance of uncertainty
  (and the striving for certainty) may be particularly tied to one core
  dimension of conservative thought, resistance to change (Wilson,
  1973c). Similarly, concerns with fear and threat may be linked to
  the second core dimension of conservatism, endorsement of inequality
  (Sidanius & Pratto, 1999).”

  Klicka för att komma åt bulletin.pdf

 88. JEL skriver:

  Glad Påsk Tanja!

 89. QED skriver:

  Psychology Today rapporterar om nämnda studie

  ”Is political conservativism a mild form of insanity?”

  http://www.psychologytoday.com/blog/genius-and-madness/200809/is-political-conservatism-mild-form-insanity

 90. rogerklang skriver:

  QED:

  Det är lite smickrande att socialisterna försöker att förstå mig. Jag försöker att förstå dem med. Men rent uppenbart så verkar det som om de rödgröna arbetar för sin och de konservativas gemensamma undergång för landet Sverige. Hur fungerar man då så säg? Och hur kan de ha svårt för att förstå sådana som har självbevarelsedrift?

  Vh Roger

 91. Erik skriver:

  QED:

  Bra timing, jag skrev just ett inlägg som handlade om taktiken att anklaga motståndaren för rädsla.

  ”Är rädsla ett vetenskapligt faktum som kan bevisas eller är att kalla en annan människa rädd bara en fiffig retorisk strategi för att inte få sina påståenden om den människan granskade under samma lupp som man just applicerat på den människan ifråga? I dagens offentliga debatt slungas anklagelser om rädsla och ängslan vilt men hur vet vi att personer som anklagas vara rädda är rädda? Finns rädslan överhuvudtaget eller är den bara en retorisk tävlan? Bäst på att få folk att tycka den andra är rädd vinner?”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/28/vad-ar-radsla-egentligen-professor-sorlin/

 92. Hymer skriver:

  Angående rädsla. ”Fobi” är ju en psykologisk fackterm så vitt jag vet. Att lida av någon sorts fobi är ju en diagnos fastställd av pstkolog (rätta mig om jag har fel). Att hävda att meningsmotståndare är sjuka torde vara ett ypperligt sätt att undvika bemöta deras argument.

 93. rogerklang skriver:

  Den ska jag komma ihåg Hymer!

  Roger

 94. QED skriver:

  Enligt studien så var Stalin närmast högerextremist psykologiskt sett:

  ”It is reasonable to suggest that some of these
  historical figures may be considered politically conservative, at
  least in the context of the systems they defended.

  The clearest example seems to be Stalin, who secretly admired Hitler
  and identified with several right-wing causes (including anti-Semitism). In
  the Soviet context, Stalin was almost certainly to the right of his political
  rivals, most notably Trotsky. In terms of his psychological makeup as well,
  Stalin appears to have had much in common with right-wing extremists.”

 95. Nordbo skriver:

  Haha, det citatet av QED var roligt. Patologisera dem som inte tror att förändring nödvändigtvis är något gott. Jag tror att vi kommer att se en hel del förändringar framöver, men jag är rädd (haha) för att de inte kommer att ses som positiva. Lyssna gärna på intervjun med ekonomen Michael Hudson som finns på min blogg, om någon är intresserad.

 96. rogerklang skriver:

  QED citerade:

  ”It is reasonable to suggest that some of these
  historical figures may be considered politically conservative, at
  least in the context of the systems they defended.

  The clearest example seems to be Stalin, who secretly admired Hitler /…/

  Stalin appears to have had much in common with right-wing extremists.”

  Bara för att Stalin i hemlighet beundrade Hitler (hur de nu kan veta det när det var en hemlighet) så betyder inte det att han var konservativ. Jag beundrar Olof Palme (och Winston Churchill och Ronald Reagan, men dessa är som bekant höger), men jag är inte socialist, jag bara erkänner att han var en av de största politikerna genom tiderna.

  Jag ville bara säga det.

  Roger

 97. QED skriver:

  Det var så vitt jag vet Adorno mfl som började psykologiseringen av högerpolitiska åsikter. Han och medarbetare införde F-skalan för fascistisk personlighet. Hittade ett exempel på en sådan test här:

  http://www.anesi.com/fscale.htm

  Högre än 5.5 poäng: ”Have trouble keeping the lint off your black shirts?” 🙂

 98. Hymer skriver:

  QED: Vem vare? Vad ska jag göra med min fakking svartskjorta?

  Okej, det var lågt.

 99. QED skriver:

  Theodor Adorno var en framstående företrädare för Frankfurtskolan och kulturmarxist. Han och gelikars inflytande har kommenterats här tidigare.

  Med noggrann persedelvård kan man nog hålla luddet borta.

 100. QED skriver:

  ”Med noggrann persedelvård kan man nog hålla luddet borta.” Inget problem för en konservativ personlighetstyp.

  Skämt åsido, så tycker jag den här studien luktar missbruk av vetenskap för politiska ändamål.

 101. rogerklang skriver:

  Jag fick 2.9 på testet QED länkade till, alltså 0.1 poäng från den normala Amerikanens ganska generösa spännvidd: ”A liberal airhead” stod det. Menar de ekonomiskt nyliberal måhända?

  Roger

 102. rogerklang skriver:

  Vad fan är ”problem med att hålla ludden ifrån svartskjortan”?

 103. QED skriver:

  Poängen 3,1 kan jag avslöja att jag fick. ”Within normal limits; an appropriate score for an American. (The overall average score for groups tested in the original study is listed in the 1950 publication as 3.84, with men averaging somewhat higher and women somewhat lower.)” En del frågor är tämligen inaktuella.

 104. rogerklang skriver:

  QED:

  Jag har inte förstått åt vilket håll, neråt i siffrorna eller uppåt, som resultatet går mot facist? Jag kan gissa – uppåt.

 105. QED skriver:

  Ja just det, ju högre poäng ju mer mottaglig för fascistisk ideologi enligt en teorin.

 106. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, glad påsk på dig med! 🙂 Jag sitter och går igenom en massa mail nu, bättre sent än aldrig…

 107. Tanja Bergkvist skriver:

  Konstigt, när jag kommenterade på mig blogg för några timmar sedan (de två ovan) utan att vara inloggad på wordpress så sök den gamla bilden upp, konstigt…

 108. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag fick 3.7666… på testet: ”You are disciplined but tolerant; a true American.” 🙂

  Vad är förresten det här för en fråga: ”No sane, normal, decent person could ever think of hurting a close friend or relative.” Klart man svarar ”Agree strongly!” och får 6 på den.

 109. rogerklang skriver:

  666 på slutet där Tanja. Ha ha

 110. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, de tre punktrena antyder att följden fortsätter med oändligt många 6:or.

 111. QED skriver:

  Tanja , jo det var en konstig fråga. Jag gissar att vissa skalor är inverterade. Jag och Roger tycks vara en slappa liberaler i jämförelse med dig. 🙂

 112. Fastighetskatten skriver:

  Jag tycker det låter excellent med ett tramsnationellt centrum för genusforskning i Sverige. Det är ett rent win-win-läge: Genusforskarna får någonstans att vallfärda samtidigt som de får mindre tid över att ställa till otyg i resten av världen.

 113. rogerklang skriver:

  QED, Tanja:

  Ingen av frågorna hade någon ekonomisk karaktär. Är inte det skruvat? Var har det blivit av Reaganomics och ekonomisk nyliberalism, finns det inte plats för dessa i Amerika av idag? Är det inte dessa som avgör vem som är konservativ, åtminstone till hälften?

  Roger

 114. QED skriver:

  Vänsteranhängare snattar mest:

  ”Vänsterpartiets sympatisörer snattar mest.
  Det visar Ica-kuriren/Sifos mätning av svenska folkets stöldvanor.

  Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ

  Hela 62 procent av vänsterpartiets sympatisörer har någon gång snattat, enligt undersökningen. Minst snatteribenägna är kd-väljare – bara 14 procent har snattat. – Antingen snattar våra väljare mer – eller så skäms de mindre för att berätta om det, säger vänsterpartiets informationschef Jenny Lindahl Persson”

  http://www.expressen.se/1.364070

 115. QED skriver:

  Roger, jag tror att frågorna var formulerade omkring 1950 så den skiljelinjen var inte relevant.

 116. rogerklang skriver:

  Och jag som trodde att de var anpassade för idag. Varför gjorde de inte nya frågor om de inte trodde att 50-talets frågor var outdated? Har 50-talets Amerika kommit igen? Det verkar troligt.

 117. rogerklang skriver:

  50-talets Amerika var inte precis heller en frihandelstid jämfört med Reagans 80-tal, vad jag förstår.

 118. Hymer skriver:

  Angående detdär testet ni pratar om. Personligen underkänner jag varje politisk skala som är endimensionell. Inte heller två dimensioner duger för att beskriva politisk hemvist på ett rättvist sätt.

  Därtill kan man notera att de allra flesta politiska tester som finns tillgängliga för allmänheten är skapade för att få läsaren att identifiera sig med ett politiskt läger för att i framtiden säkra fler röster åt ett givet parti. Se bara de många patetiska politiska tester som finns på facebook. De är väldigt ofta vinklade, ytliga och endimensionella i sin natur.

 119. Ya Krivetko skriver:

  QED

  Intressant F-test. Jag fick 2.7 som låter ganska konstigt tycker jag (jag själv skulle gissa att
  jag skulle ha fått mer än 4).

  Tanja!

  > Vad är förresten det här för en fråga: ”No sane,
  > normal, decent person could ever think of hurting
  > a close friend or relative.” Klart man svarar
  > ”Agree strongly!” och får 6 på den.

  Jag håller absolut inte med. Påståendet är så pass moraliserande att för mig blir det faktiskt totalt motbjudande.

 120. Nordbo skriver:

  Frågorna i testet beror ju också på vilket samhälle man lever i. Om man tex lever i ett sådant samhälle som Lasch beskriver, där eliten har gjort uppror och svikit det de utger sig för att representera så är ju läget annorlunda än om man lever i ett ärligare samhälle.

  Jag förstår inte frågan ”No sane, normal, decent person could ever think of hurting a close friend or relative.”
  Det trodde jag var självklart.

  4.333

  En sann amerikan? Jag är besviken. 🙂

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya Krivetko, då kanske det är min kvinnliga beskyddarsida som talar till mig. 🙂 Hur kan den frågan vara motbjudande?

  Nordbo, ja helt rätt att det beror på omständigheterna, sedan är väl gräset också alltid grönare på andra sidan… Du hade högre poäng än mig, puh – tur, jag vill inte vara ”värst”. Undrar vad Info skulle få för poäng? 🙂 Info, kan du inte göra det här: http://www.anesi.com/fscale.htm

  Hymer,
  instämmer helt, ser det där testet som QED hittat som en kul grej som egentligen inte säger så mycket, annars hade jag nog inte gjort det och lagt ut resultatet öppet på bloggen ;-).

 122. QED skriver:

  Svar på åståendet 9 ”No sane, normal, decent person could ever think of hurting a close friend or relative.” mäter enligt fotnoten

  Authoritarian Submission: Submissive, uncritical attitude toward idealized moral authorities of the ingroup.

 123. Nordbo skriver:

  ”Authoritarian submission”? Jag kallar det kärlek och lojalitet. Men de tänker kanske på sådana fall där familjen tom skyddar uppenbara missdådare. Men att inte skydda en person som tex just har slagit ihjäl en gammal kvinna eller våldtagit en tjej (för att anspela på två aktuella fall) betyder ju inte att man skadar dem. De har ju spårat ur fullständigt. Rättvisan är i ett sådant läge den högre auktoriteten. 🙂

  @Tanja

  Ja, gräset tenderar att alltid vara grönare på andra sidan. Risken finns alltid att man byter ut svikare mot något ännu värre.
  Jag var liberalare än jag trodde. 😦 Men nu ska jag hursomhelst gå och stryka min svarta skjorta. 😉

 124. Erik skriver:

  QED/Tanja:

  Apropå ingenting så fick jag 3,2 Rätt intressant då jag fick följande politiska utlåtande i kommentarerna på en annan blogg

  ”Erik, du har reaktionära ideal. Jag tror t o m att du är den största personifikation av dessa ideal jag någonsin stött på i detta världsomspännande datanät.”

  Har ni märkt att reaktionär är en negativism? Det är en till sak som betyder i stort sett ingenting utan bara används som motpol till ”det goda” vilket är en katastrof då vem som helst som ses som ”Progressiv” får ideer accepterade även om de är urdåliga.

 125. rogerklang skriver:

  Jag undrar vad Hitler skulle fått för resultat på det där testet, 4.5? Eller Mussolini själv?

  Roger

 126. rogerklang skriver:

  Hitler = En sann amerikan

 127. rogerklang skriver:

  Hitler framställde sig själv som en känslig kille, han kallade sig bland annat för svag i vissa sammanhang (kommer inte ihåg i vilket sammanhang). Han var svag för djurs lidande bland annat.

 128. Nordbo skriver:

  Jag vill bara tillägga att jag tänkte precis som Tanja. Testet är bara en kul grej som säger mycket lite eller ingenting om något som har med verkligheten att göra.

  Oroa dig inte för Hitler och Mussolini, rogerklang. De är döda och begravda sedan länge.

 129. Ya Krivetko skriver:

  Tanja!

  Jag uppfattade påståendet 9 precis på samma sätt som beskrevs ovanför av QED:

  > Authoritarian Submission: Submissive, uncritical
  > attitude toward idealized moral authorities of
  > the ingroup.

  Givet min bakgrund från Soviet Unionen, låter detta för mig ganska motbjudande.

  Jag förstår naturligtvis den naturliga känslan att svara ”Agree Strongly” på detta, men tycker att denna känsla är lite naivt och idealiserat.

 130. Nordbo skriver:

  Jag kan inte låta bli att filosofera lite kring det här.

  ”Authoritarian submission” låter inte bra i mina öron heller. Fast det beror på vilken auktoritet det är. Samvetet är ett exempel på en auktoritet som jag försöker lyda.

  Men man talar om att ”No sane, normal, decent person could ever think of hurting a close friend or relative.” Ja, det låter mycket moraliserande.

  Vad är de ute efter? Jag antar att det beror på hur man tolkar ”hurt”. Jag fick bilden i sinnet av någon som sviker sina närmaste. Men det förklarar ju ingenting, för då kan man ju undra vad som menas med att ”svika”.
  I min värld var det tex killen som slog ihjäl den gamla kvinnan nyligen som dels gjorde sig skyldig till en helt förkastlig handling. Men samtidigt var det han som samtidigt svek sina närmaste. Hans närmaste i sin tur svek allt vad ära och redlighet heter genom att skydda honom.

  Det här kändes självklart för mig så jag satte en 6:a. Men vissa skulle tycka att jag svek min släkt om jag skulle vägra att hjälpa en niding som råkar vara släkt med mig. Jag tänkte dock inte så.

 131. rogerklang skriver:

  Vissa frågor var inte gjorda för att gradera, som den Tanja och Nordbo tar upp, men man kan ha ett tolkningsföreträde som får en att sätta en femma eller en fyra, alternativt en tvåa eller trea. Dessa tolkningar kommer utav att man har olika definitioner på orden som gör att man skulle önskat att frågan var annorlunda formulerad för att kunna ge ett rakt svar. Om man hade vetat hur de tänkte i absoluta termer, de som gjorde testet, så hade man kanske svarat 1 eller 6 på det som skulle vara tänkt som en Ja eller Nej-fråga. De som svarar en femma får kanske resultatet ”Liberal airhead” på frågan, för att de inte ”stands the ground”? Det är omöjligt att veta hur de har tänkt.

  Roger

 132. rogerklang skriver:

  Man svarar fem för att man är osäker på vad de menar helt enkelt!

 133. Va, inte mer än 3,5 trots en hel garderob med svarta skjortor. ;P

  Motstånd emot förändring är i måtta något konstruktivt. För att en grupp ska fungera väl långsiktigt så behövs det en viss grad av konservatism. Att klassa något tämligen normalt och konstruktivt som en psykisk sjukdom är bara löjligt. Att det sen finns konservativa som är extremister och har verkliga psykiska problem, och att den konservativa rörelsen i USA har spårat ur lite, det är andra saker.

 134. QED skriver:

  Denna artikel är en rejäl sågning av det vetenskapliga arbete som F-skalan
  bygger på.

  John Levi Martin. The Authoritarian Personality, 50 Years Later: What Lessons Are There for Political Psychology? Political Psychology, Vol. 22, No. 1, 2001

  Sammanfattning

  ”Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, and Sanford’s The Authoritarian Personality is probably the most deeply flawed work of prominence in political psychology. The methodological, procedural, and substantive errors of this study are well known, but they are frequently simply attributed to poor methodological judgments, issues of scaling (such as response set), or Freudian theories that legitimated circular interpretations. But a more fundamental bias arose from the attempt to empirically verify the existence of a ”type” of person whom the researchers thought dangerous and with whom they did not empathize. This attempt involved two dangerous procedures: (1) the fusion of nominalist research procedures (in which empirical results were used to type respondents) with a realist interpretation of types (in which some people ”just were” authoritarians and others not), and (2) a theoretically rich critique of the authoritarians and a lack of interest in the psychodynamics of liberals. This combination led to an intrinsically biased interpretive project that could not help but accumulate damning evidence about authoritarians. These subtler problems have haunted contemporary work in political psychology that avoids the methodological problems of Adorno et al.; Altemeyer’s work on authoritarianism, which not only is free from the defects of the Adorno et al. study but also involves some methodologically exemplary experiments, is similarly distorted by asymmetries. The same fundamental problems seem to be at the heart of the weaknesses of the theory of symbolic racism to which critics have pointed. Political psychologists should regard The Authoritarian Personality as a cautionary example of bias arising from the choice of methodological assumptions.”

 135. QED skriver:

  Nordbo, ja frågan ”No sane, normal, decent person could ever think of hurting a close friend or relative” är förbryllande. Man kunde i sammanhanget också tro att det var en fråga om beredvillighet att ange släktingar och vänner för politiska polisen i en totalitär regim. Jag tyckte 6 var ett självklart svar.

 136. Christian skriver:

  Hade du inte teleskopet på ditt korridorsrum?

 137. Nordbo skriver:

  QED,
  Ja det var nog så konstruktörerna tänkte. Men spontant tänkte jag inte så.

 138. MrPerfect72 skriver:

  Tanja skrev:
  ”Smart utformade svar för att fånga in så många som möjligt!”

  Tackar. Jag tycker verkligen att vi ska foersoeka ta in allas aasikter och argument och skapa ett samhaelle alla kan vara noejda med, saa om du tror att mina ideer (http://www.aktivdemokrati.se/aktiv-demokrati-martin-gustavsson-tycker.html) faangar in maanga saa aer jag positiv infoer valet som kommer. 😀

  Vem ska du roesta paa i valet? Vore kul att veta vad du tycker och om vi tycker olika i olika fraagor. 🙂 Kanske du ska roesta paa dig sjaelv? (Dvs bli medlem och bli representerad till 100%?) 🙂

 139. Shastra skriver:

  Jag är tydligen en ”liberal airhead” enligt testet, hehe. Jag är alltså avslöjad 🙂

  Poängen var 2.066666666666… men decimalerna fortsätter att välla in… hjälp mig Georg Cantor, finns det något slut?!

 140. Dogdylan skriver:

  Jag fick 4,5! Jag antar att jag är konservativ!

 141. rogerklang skriver:

  Nej Dogdylan, vi antar att du är en SANN AMERIKAN! He, he.

 142. […] genusvetenskapen och statsfeminismen, skrämde många av oss när hon den 1 april hade rubriken Jag lägger ner bloggen. Men som tur är var det ett aprilskämt, och Tanja fortsätter att blogga med sin unika mix av […]

 143. Dogdylan skriver:

  RogerKlang

  Snyft…Jag som trodde jag var en modern Ernst Jünger

  :/

 144. Baltazar skriver:

  Några månader senare…
  Nu förstår jag vad den elaka socialisttanten till bibliotekarie hade för funktion. Det var för att stoppa kunskapsinhämtningen. Skräm ungarna från biblioteket!
  Nej, hon var en beskedlig tant.
  Tack för en fantastisk blogg som avverkats i några timmar. Tur att det finns fler som tycker Paolos krevad var bra.
  Men det där med Moder Natur…är inte det lite könsförnedrande. Könslösa universum fungerar bättre i esoterisk tankegång?

 145. […] hann tyvärr inte lägga upp något aprilskämt den här gången (förra årets aprilskämt här) men å andra sidan tar ni ju alla del av sådana dagligen och året runt i alltifrån […]

 146. […] att ni inte ska tro att jag lagt ner bloggen (något jag nästan lyckades lura i vissa med mitt aprilskämt 2010) så låter jag nu meddela att jag kommer att ha bloggpaus i några veckor till pga […]

 147. […] det blev inget aprilskämt i år, så ni får hålla tillgodo med ett gammalt!  Like this:GillaBli först att gilla denna […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: