Mp:s människosyn, polisens värdegrundspanik och en typisk genusavhandling

Kan en heterosexuell kvinna med kryckor rösta på en homsexuell man utan kryckor?

Kan en kort heterosexuell kvinna med kryckor rösta på en homsexuell lång man utan kryckor men med synnedsättning?

Pär Ström har på sin blogg tagit upp fenomenet Kvotering 2.0: på listan till kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Härnösand har man nu kvoterat så att varannan kandidat har utländsk bakgrund (inslag på SVT Play) [definition på utländsk bakgrund enligt SCB  är att båda föräldrar är födda utomlands]. Målet är som ni ser i inslaget, ”självklart” att på detta sätt få fler röster, utan att man specificerar hur det ena ska leda till det andra. Ska man genom denna lista förändra något konkret i sin förda politik, eller förväntas det att medborgarna i landet automatiskt röstar på den som har samma etniska tillhörighet? Detta innebär i så fall en helt ny människosyn från Miljöpartiets håll som vi inte känt till tidigare. Eller menar man att en politiker med en viss etnisk tillhörighet bättre representerar medborgarna med den etniska bakgrunden än vad andra politiker med en annan etnisk bakgrund gör? Även detta visar i så fall på en ny och hittills okänd människosyn inom Miljöpartiet, men det är visst det man menar: ”Vi kallar det för randiga listor och det handlar i grunden om att alla medborgare ska känna sig representerade” (källa). Frågan är om denna randiga lista exakt avspeglar sammansättningen på invånarna i Härnösand? Som framgår av inslaget ser man detta som ett nästa steg efter kvoteringen 50/50 av kvinnor/män.

Nu frågar sig antagligen många när det är dags att kvotera in på andra grunder som sexuell läggning, ålder, religion och funktions-nedsättning mm. Jag fick faktiskt själv en viss funktionsnedsättning senaste gången jag stoppade fingrarna i vägguttaget i tron att jag skulle vakna från den psykos jag trodde jag befann mig i med tanke på sakernas genustillstånd. Funktionsnedsättningar finns det i många varierande former och det kommer att krävas en matematiker för att räkna ut exakt hur denna viktning måste göras tillsammans med övriga parametrar givetvis. Man kan ju vara kvinna, medellång, lida av migrän och vara kristen och hur ska detta ställas mot en homosexuell kort man som är buddist och har magsår? För inte vill väl någon med hörselnedsättning bli representerad av någon som istället har ont i ryggen? Oavsett vad man kan tycka om skolpolitik, miljöfrågor, försvar och annat, så måste man representeras av någon som är så lik en som möjligt vad gäller alla andra egenskaper utöver de politiska åsikterna. Eftersom vi alla är unika (som vi ju fått lära oss under skolgången för att inte jämföra oss med någon annan, men också i syfte att ursäkta godtyckligt uppträdande mot läraren) så innebär det att det egentligen inte kan finnas någon annan som på ett önskvärt sätt kan representera oss – utan vi bör därför alla sitta i riksdagen och kommunfullmäktige och representera oss själva. Detta påminner ju starkt om demokrati – så kanske kvoteringshysterin kan leda till det om inte annat? Jag vill minnas att en kommentator (Josef) en gång bland alla sin länkar länkade till ordet Partikrati på wiki:

Är vår demokrati verkligen så bra?

Är vår demokrati verkligen helt färdigutvecklad och klar för export?

”En partikrati eller partistyre/partivälde är en form av representativ demokrati där den lagstiftande makten i praktiken ligger hos en politisk elit som är organiserad i politiska partier och inte hos enskilda politiker eller medborgare. Folket väljer sina representanter via ett proportionellt parti-valsystem. I praktiken kan de flesta demokratier betraktas som partikratier. Den pricipiella skillnaden mellan en demokrati  och en partikrati är graden av folkets suveränitet. Båda styrelseskicken har oftast partier och parlament men inom demokratin har folket, genom bindande folkomröstningar, en större möjlighet att direkt påverka lagstiftningen. Det vill säga att inom en partikrati saknar folket direkt politisk makt. I en partikrati kan folket endast genom allmänna val, som hålls med årsvisa mellanrum, ändra förhållandet mellan partierna i parlamentet och har endast i ”efterhand” en möjlighet att påverka maktutövningen.”

Detta blir extra intressant mot bakgrund av gårdagens Agenda där man tog upp detta med partipiskan (6:40 min): ”Bakom kulisserna i riksdagens plenisal” (SVT Play).  Mer om detta i dagens SVD Brännpunkt.

Missa inte Polisfackets brev till medlemmarna i Skåne där man ifrågasätter polisenmyndighetens agerande i värdegrundsfrågor (bloggen Aktivarum har redan tagit upp detta här). Citat från brevet:

Be mina kollegor hålla ögonen efter en man - det är en människa, mer får jag inte säga.

Be mina kollegor följa efter efter en man med jeans och svart jacka - det är en människa, mer får jag inte säga.

”Vi har de senaste veckorna mötts av många medlemmar som kraftigt ifrågasätter trovärdigheten i myndighetens värdegrundshantering. Anledningen är att man från ledningens sida polisanmält vad man anser vara olämpliga ordval. Det handlar då om ord som kommit via externa uppgiftslämnare.. Vi har också hört av medlemmar som blivit tillrättavisade av vår informationsavdelning. Budskapet var att ett ord inte längre var lämpligt att använda i våra interna produktioner.Vi anser att det är dags att vi ställer frågan … Vad håller vi på med? Ordet vi inte skall använda är ”utländsk”. Vi skall heller inte kalla en polsk medborgare för ”polack”. Får vi kalla en dansk för dansk eller en tysk för tysk? En fransman kanske inte får kallas för fransos och en smålänning för smålänning. Alla människor lägger olika värderingar i orden utifrån egna referensramar. Dansken kanske symboliserar en full fotbollssupporter på Parkens gröna gräs för någon och den erkänt gemytliga ”rooliganen” för någon annan. Tysken kanske är en trevlig bayrare i lederhosen för någon men kanske lägervakt för en annan. Smålänningen har sedan urminnes tider i Sverige beskrivits som ”snål”!? Vi hoppas att saken beskrivits tillräckligt klart. Vad håller vi på med?”

Detta att inte få använda ord som tex avslöjar härkomst för att beskriva någon, hur påverkar det möjligheten att kvotera in på kommunfullmäktigelistor? Borde inte Miljöpartiet polisanmälas? Eller är det bara poliser som inte får påtala etnisk bakgrund?

Morgonsur har tidigare skrivit bra om värdegrunden i försvaret (och uppföljningen). Jag har tidigare skrivit om värdegrunden här.

Jag bläddrade i helgen i Timbro-rapporten ”Viljan att flyta medströms – en granskning av svenska genusavhandlingar 2005” av Susanna Hakelius Popova. I rapporten, som är från 2005, har hon läst igenom och kommenterat tio doktorsavhandlingar i kvinno-, mans- och genusforskning från det året, nämligen de senaste tio som fanns presenterade på Nationella Sekretariatet för genusforsknings hemsida i juni 2005. För varje avhandling har Hakelius Popova skrivit en sammanfattning på 1-2 sidor och därefter en kommentar till avhandlingen.

Jag rekommenderar en läsning av denna rapport. På sidan 11 i rapporen (12 i pdf:en) behandlas tex avhandlingen ”Prat, politik och praktik: om individers möten med strukturer i en kommunal satsning på kvinnors företagande” av Jeanette Dareblom. Institution/ämne är nationalekonomi och lärosäte är Handelshögskolan i Stockholm. Så här skriver Hakelius Popova bland annat under ”Sammanfattning”:

Offer för de osynliga strukturer som dök upp när formell jämställdhet uppnåddes

Offer för osynliga strukturer som dök upp när formell jämställdhet uppnåddes

”Hur påverkar strukturella förutsättningar kvinnors företagande? Vad händer med kvinnor som potentiella företagare? För att besvara frågorna samtalade Jeanette Dareblom med 12 offentliganställda kvinnor i två år. Kvinnorna ingick i en grupp som fått erbjudande om hjälp att starta eget, och de perspektiv Dareblom anlägger i studien anger hon som genusteori, teorier om kvinnor och arbetsmarknad, den politiska omgivningen, prat som legitimerande handling samt makt. I studien gör hon antagandet att könssegregering följer kvinnorna ut på arbetsmarknaden och att mannen är norm för liv, arbete och företagande. Företagande problematiseras därför att ”denna norm placerar kvinnan i motsatsställning”.” ”Kanske finns en förklaring till bristen på definition i följande beskrivning [citat]: ”Det subtila är svårt att bemöta och förändringar i kvinnornas individuella val är synliga i betydligt större utsträckning än bakomliggande, strukturella normer och värderingar som påverkar och styr dessa val.”

”Dareblom framhåller strukturernas vikt och påverkan på individers val för att förstå förutsättningarna för kvinnors företagande. Att argumentera för att kvinnor har vad som kallas ”fria” val innebär att lägga ansvar för förändring på kvinnor som individer, anser Dareblom. Det är inte önskvärt tycker författaren som i stället vill placera företagande i en vidare kontext och påvisa att kvinnornas val är strukturellt villkorade. Vad är då en struktur? ”Strukturer är skapande, de sätter ramarna för det handlingsutrymme som ska betraktas som legitimt och accepterat. I och med detta skapar strukturer även förutsättningar att verka inom dessa ramar. Även satsningar inom ramen för dessa strukturer påverkas, individerna som går in i satsningarna påverkas samt satsningarnas konkreta utfall. Påverkan är dock ömsesidig. Samspelet mellan individ och struktur kan studeras och konkretiseras genom att tillämpa olika teoretiska verktyg. Ett uttryck för vad som skapas och händer i ett sådant möte är det prat som produceras.”” Begreppet prat utreds vidare och definieras som en social aktivitet som länkar samman föreställningar om verkligheten med symboler. [Citat:] ”Jag definierar prat som verbal kommunikation i talad eller skriftlig form.”

Jag har tillverkat en ihålig sfärisk modell av könsstrukturerna

Ihålig sfärisk modell av könsstrukturerna på arbetsmarknaden. Männen är det vita och kvinnorna svävar runt i de begränsade hålrummen.

I avhandlingen karaktäriseras företagande på följande sätt: ”Den könsneutrala termen företagare utgår från en manlig norm, att vara man och företagare står inte i motsatsförhållande till varandra.” ”Företagande är en del av den könsegregerade arbetsmarknad som i sin tur är ett uttryck för en samhällelig könsmaktsstruktur, detta oavsett hur könsneutralt företagande kan te sig.” ”Det finns någonting strukturellt i omgivningen som segregerar och detta kan kopplas till den privata sfären och till arbetsmarknaden.” Formella hinder för jämställdhet har undanröjts. Men ”en mer osynlig struktur” har ersatt de formella hindren, och denna struktur ger upphov till omfattande ”ojämställdhet”… genusteorin är en premiss för avhandlingen och könsmaktsstrukturerna betraktas som grundläggande. Att dessa förhållanden skulle behöva leda till mätbara konsekvenser förnekas med formuleringen: ”Könsskillnader kan vara teoretiskt underbyggda men inte reflekteras i praktiken.”

Att ständigt kategorisera kvinnor efter kön gör det svårt för kvinnor att befrias från sin ”annorlundahet”. Dareblom konstaterar att kanske upplever inte alla kvinnliga företagare försvårande omständigheter kopplade till strukturella hinder. ”Men säkert har många av dessa kvinnor heller inga erfarenheter av genusrelaterade svårigheter i gärningen som företagare.” Det kan vara på sin plats att påpeka att som en svårighet för kvinnliga företagare anges det ekonomiska och att fler kvinnor skulle lockas om de fick hjälp med den biten. Är inte ekonomi ett problem även för de män som startar företag? Är ekonomin en genusfråga och kopplad till genusstrukturer?

Under ”Kommentar” till denna avhandling skriver Hakelius Popova bland annat:

”Författaren påstår att företagande är en del av den könsegregerade arbetsmarknad som i sin tur är ett uttryck för en samhällelig könsmaktsstruktur, detta oavsett hur könsneutralt företagande kan te sig. Att hon samtidigt i avhandlingen rapporterar siffror från AMS som visar att ungefär en tredjedel av alla företagare är kvinnor, sätts dock inte i relation till könsmaktsstrukturen. Hur har denna tredjedel med författarens teorimodell lyckats bryta könsmönstret? Har det skett trots starkt motstånd eller för att kvinnorna tagits som gisslan för att könsförtrycket inte ska bli för uppenbart? Eller är en tredjedel av företagarna kvinnor därför att de patriarkala strukturerna tappat kraft?”

Vi vet alla att den osynliga strukturen är en normerande man

Den osynliga strukturen är skapad av en normsättande man i Patriarkatets hemliga strukturlabb

”Dareblom medger att formella hinder för jämställdhet har undanröjts. Men hon menar att ”en mer osynlig struktur” har ersatt de formella hindren, och denna struktur ger upphov till omfattande ”ojämställdhet”. Vad detta osynliga något är utreds inte och bristen på idéer om vad hindret består av blir problematisk för läsaren. Vad kan man egentligen veta om en osynlig struktur? Vad vet Dareblom? Hör förklaringsluckan ihop med att författaren inte förstår verkligheten som något objektivt som vi alla kan uppfatta på samma sätt? Visserligen
måste några av oss kunna förstå verkligheten på ett någorlunda likartat sätt, annars blir också läsningen av Darebloms avhandling meningslös, men författarens utgångspunkt förklarar kanske det relativa ointresset för begreppsdefinitioner?”

”Genusteorin är en premiss för avhandlingen och könsmaktsstrukturerna betraktas som grundläggande. Män sägs ha dikterat villkoren för vad ett kvinnoliv och ett mansliv är, bör och ska vara. Dessutom påstås mannen uppfattas som människa och kvinnan som könet. Men vad får det för konsekvens för resonemangen som förs? Förutom att kvinnor ses som en missgynnad grupp är det svårt att säga, särskilt mot bakgrund av utsagor som: ”Relationen mellan kvinnor och män har både varit konstant och förändrats över tiden” och ”Könsskillnader kan vara teoretiskt underbyggda men inte reflekteras i praktiken.” Sådana tankegångar måste göra det svårt för forskaren, och gör det helt säkert svårt för oss andra att skapa klarhet. Det blir inte tydligare när Dareblom för fram att ett ständigt kategoriserande efter kön gör det svårt för kvinnor att befrias från sin ”annorlundahet”. Det är ju just ett kategoriserande efter kön hon själv gjort med sitt avhandlingstema.”

Lästips: Elever i friskolor presterar bättre, Yrkeslegitimation för lärare 2012 (kommentar).

94 Responses to Mp:s människosyn, polisens värdegrundspanik och en typisk genusavhandling

 1. Rosenhane skriver:

  Tanja, på tal om kvotering,

  har du sett det här i Aftonbladet idag?http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article6936211.ab

  Rubrik: Män som ratar kvinnor, handlar om att av de 20 mest framgångsrika svenska filmerna sedan 10 år
  är bara 2 gjorda av kvinnliga regissörer.
  Kjell Sundwall:

  _Det är ju inte mitt och Colin Nutleys fel att de gjort dåliga filmer som inte attraherar.

  Nu går nog pk- pch genusmaffian i taket….

 2. Erik skriver:

  Jeanette Dareblom: En till som står och blåljuger

  Dareblom: ”Att argumentera för att kvinnor har vad som kallas ”fria” val innebär att lägga ansvar för förändring på kvinnor som individer, anser Dareblom. Det är inte önskvärt tycker författaren”

  Det fria valet är inte öppet för argumentation, författarens personliga åsikter på ämnet har inget i utredningen att göra.

  Dareblom: ”Vad är då en struktur? ”Strukturer är skapande, de sätter ramarna för det handlingsutrymme som ska betraktas som legitimt och accepterat.”

  Det där besvarar överhuvudtaget inte frågan vad en struktur är.

  Dareblom: ”Begreppet prat utreds vidare och definieras som en social aktivitet som länkar samman föreställningar om verkligheten med symboler.”

  Här har vi åter den pårökta postmoderna uppfattningen att verkligheten behöver man inte bry sig om.

  Dareblom: ”Den könsneutrala termen företagare utgår från en manlig norm”

  Nej, den utgår från en företagande norm. Du blir inte företagare bara genom att vara man och de flesta män är inte företagare.

  Dareblom: ”ett uttryck för en samhällelig könsmaktsstruktur, detta oavsett hur könsneutralt företagande kan te sig.”

  Översatt: Det är så för Dareblom säger det är så och det är så oavsett om bevisen pekar på något annat.

  Dareblom: ”Formella hinder för jämställdhet har undanröjts. Men ”en mer osynlig struktur” har ersatt de formella hindren”

  Översatt: de riktiga hindren är borta men resultatet är inte politiskt tillfredställande så nu är det påhittade hinder man forskar på.

  ”Dareblom konstaterar att kanske upplever inte alla kvinnliga företagare försvårande omständigheter kopplade till strukturella hinder. ”Men säkert har många av dessa kvinnor heller inga erfarenheter av genusrelaterade svårigheter i gärningen som företagare.””

  Nej det är ju så med påhittade fantasihinder att ingen som inte först fått lära sig deras existens kan råka ut för dem. (Däremot upptäcker alla forskare som saknar empirisk grund precis samma saker vad är poängen med att skattepengar betalar för att samma ord upprepas tusentals gånger i alla ämnen?)

  De måste alltså först berätta för kvinnorna de är förtryckta för annars finns risken de är nöjda vilket vore en katastrooooooooof, särskilt för personer som försörjer sig på kvinnligt missnöje-management.

  ”Vad kan man egentligen veta om en osynlig struktur? Vad vet Dareblom?”

  Om man tar bort empiriska krav från en kunskapsbaserad verksamhet så blir konflikter avgjorda med våld. Dareblom vet i brist på empiri bara vad de som skrek högst påstått.

  Dareblom: ”Män sägs ha dikterat villkoren för vad ett kvinnoliv och ett mansliv är, bör och ska vara. Dessutom påstås mannen uppfattas som människa och kvinnan som könet. ”

  Sägs? Vem har sagt det och på vilka grunder? Påstås? Åter vems påstående och hur styrks det påståendet? Och kan inte ovanstående två frågor besvaras vad sjutton har detta i akademiska fält att göra?

  Dareblom: ”Relationen mellan kvinnor och män har både varit konstant och förändrats över tiden”

  Har den varit konstant så har den INTE förändrats. Men tydligen kan man hitta på vad som helst vara ämnet är tillräckligt pk. Detta är inte forskning, detta är politisk aktivism i forskarskrud.

 3. Info skriver:

  QUEERFEMINISTISK ARKEOLOGIUTSTÄLLNNING

  Här ett litet exempel på hur den svenska Sjupartialliansen lätt som en plätt löser problemet med Darebloms ”osynliga strukturer” (= att det möjligen skulle finnas något biologiskt bakom den gamla felaktiga uppfattningen, att det skulle finnas två skilda kön):

  Alltså: Den svenska, fornhistoriska fantasivarelsen Estrid föddes inte som kvinna eller flicka. Hon föddes som BARN. Och placerades genast i en genusriktig hydda, där hen fick fria tyglar att utvecklas som MÄNNISKA (kvinniska). Varpå hen mycket riktigt kröp fram ur sin genusriktiga puppa som en mäktig viking med långt, rödblont skägg, breda axlar och med ett stort slagsvärd vid sidan.

  En drömkvinna, med andra ord. Helt befriad från patriarkalt förtryck.

  Man har nu fått anledning att hylla denna lyckade, mer än tusenåriga socialprodukt med en stor utställning på Stockholms läns museum: Se affischer litet varstans i Stockholm.

  ”ESTRID – EN RIKTIG VIKING”
  24 februari-19 september 2010.

  ”1995 hittar länsmuseets arkeologer en tusen år gammal begravningsplats vid Broby bro i Täby. En av de döda är – – – vikingakvinnan Estrid. Nu visar Stockholms läns museum en utställning om denna mäktiga och märkvärdiga kvinna. Men du får också möta henne på riktigt.” (Arkeologerna frågade några framgrävda benbitar vad de hette. Jodå, svarade benfragmenten, vi heter Estrid och vi var hemskt märkvärdiga och mäktiga.)

  ”Som invigningstalare hade museet passande valt en livs levande VIKING nämligen Täbys egen världsmästarinna i ökenrally på MC och utsedd till årets kvinnliga äventyrare 2005, ANNIE SEEL. Iklädd gipsad arm efter senaste kraschen. – Annie är känd i motorkretsar över hela världen som ´THE VIKING WOMAN´.”

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

  För resten så fyller Karolinska förbundet 100 år i år. Förbundets syfte är att verka för forskning och kunskapsspridning om den karolinska tiden i Sveriges historia, det vill säga åren 1654-1718, och då naturligtvis särskilt om Karl XII och hans karoliner. ”Friskt mod, I gossar blå.” [I = Ni])

  Vem tror ni är förbundets ordförande och chef? Pensionerade ryttmästaren Rutger von Silfverstolpe? Ånej. Osynligt strukturellt förtryck. Chefen heter ÅSA KARLSSON. Förmodligen är hennes främsta uppgift att se till att förbundet får minst 50% kvinnliga medlemmar.

  F.ö.: Välkommen tillbaks, Tanja! Jag återkommer med några ytterligare funderingar med anledning av detta ditt senaste inlägg. DS.

 4. Dalahest skriver:

  Ordet vi inte skall använda är ”utländsk”.

  Ett ord:

  N i t t o n h u n d r a å t t i o f y r a.

 5. Stefan skriver:

  Är verkligen 50 procent av Härnösands befolkning invandrare, enligt definitionen två utrikesfödda föräldrar? Annars skulle jag säga att det MP ägnar sig åt där är ett tidigt smakprov på Kvotering 3.0 – en dystopi där ett urval av minoriteter (de som skriker högst – således ej de dövstumma) härskar över majoriteten. Kommer vi i framtiden överhuvudtaget kunna ha en statsminister som inte är åtminstone transexuell cp-skadad somalisk kvinna klädd i burka?

 6. Charleroi skriver:

  @ Tanja, du har alltid varit bra, nu är du bättre och ännu roligare! Med rätt matchning kan du bli världsmästare i att vända politiska strömningar. Lova att du aldrig sätter dig på 20 år gamla plan till Smolensk. Snälla!

  @ Stefan, Vi har en som gärna skulle fejka: MS

  @ Dalahest, Att förbjuda ord är att förbjuda tankar, svenskt ordspråk från 2010

  Och hur kan ”strukturer vara skapande”

 7. Erik skriver:

  Apropå kvotering Mp:

  ”Vi kallar det för randiga listor och det handlar i grunden om att alla medborgare ska känna sig representerade” (källa). Frågan är om denna randiga lista exakt avspeglar sammansättningen på invånarna i Härnösand?”

  Frågan är även i hur hög grad exempelvis en kristen assyrier känner sig representerad av en turkisk muslim och vice versa. Judiska invandrare känner sig nog inte heller mer representerade av en somalier än av en svensk. Men Mp kanske har en ny människosyn där de menar invandrare som invandrare?

  Jag undrar även hur Mp ser på det här med enklavisering. Kommer inte detta att i kommunvalen gynna de grupper av invandrare som klumpar ihop sig på samma plats medan de grupper som sprider ut sig i Sverige missgynnas? Är inte tanken vi vill att invandare i högre grad sprider ut sig? Att belöna vad vi inte vill verkar korkat.

 8. Ian skriver:

  Blev väldigt konstigt. Fan vad jag är oteknisk.
  Genusnytt på Facebook menar jag.

 9. QED skriver:

  Riktigt! Driver man intersektionalismen tillräckligt konsekvent blir det snart individualism. Fram för rutiga listor! 😉

 10. QED skriver:

  Årets Lenin-pris utdelat!

  http://www.resume.se/nyheter/2010/04/09/roy-andersson-far-lenin-pr/

  Den kände filmaren Roy Andersson är pristagaren. På 80-talet gjorde han på beställning en informationsfilm om HIV/AIDS för Socialstyrelsen tänkt att visas för värnpliktiga och gymnasieelever. I filmen framställs teorin att HIV överförts från apa till människa som rasistisk. Han hävdade att HIV sannolikt hade framställts i amerikanska militära laboratorier. Filmen stoppades dock av Socialstyrelsen. Efter murens fall erkände Stasi-agenter att de låg bakom ryktesspridningen om HIVs ursprung. Så nog är han väl värd Leninpriset.

  Filmen finns på YouTube

  Han har även gjort valfilm för socialdemokraterna

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  OK Ian, tagit bort den felaktiga länken nu, du kan skicka om den du avsåg!

 12. Info skriver:

  FORSKARE VILL AVSKAFFA KÖNSKODAD, HOMOFOBISK BARNDANS

  TANJA, du som tycker om att titta på isdans på TV – här är något för dig.

  Även jag har tittat på isdans med nöje – ända tills dess att jag plötsligt satte på mig genusglasögonen och då insåg, hur fruktansvärt KÖNSKODAD denna dans är! T.ex.: MANNEN LYFTER KVINNAN OCH INTE TVÄRTOM. Tjejerna DANSAR MYCKET GRACIÖSARE ÄN SINA LÅNGA KAVALJERER!

  Men nu finns en ljusning i sikte. Känner du till den här färska, normkritiska, genusvetenskapliga avhandlingen? Författad av en blivande, högavlönad genusambassadör (eller möjligen militär gendercoach med överstelöjtnants rang). Om inte, lägg den på minnet. Här en liten sammanfattning av innehållet (källa: Fria Tider (friatider.se) 2010-04-02):

  ”I en ny skattefinansierad studie från genusvetarna på Umeå universitet görs en revolutionerande upptäckt: Pojkar och flickor vill dansa olika, och pojkar vill inte dansa med pojkar. ´Könsstereotypt´ och ´homofobiskt´ enligt forskarna.

  Många kommuner har valt att satsa på dans i skolan, och vad som tidigare betraktats som en ´flickaktivitet´ har därmed blivit betydligt mer ´queer´. Men i en ny studie hittar genusvetare en hel del genusproblem med satsningen. Danslärarna som utfrågas i studien upplever att flickor är mer positivt inställda till dans än pojkar, att de tydligt försöker efterlikna danslärarens rörelser och lever sig in i lugna, lyriska övningar.

  Anna Lindqvist (bild th), som tagit fram studien, menar att kön ofta inte spelar någon roll i den dans som skolorna väljer att lära ut.

  – Men den visar också att dans i skolan kan innebära ett KÖNSSTEREOTYPT förhållningssätt, varnar Lindqvist i ett pressmeddelande.

  En genusvarning utfärdas också för den så kallade genuskodningen och ´föreställningen´ att män och kvinnor bör dansa med olika rörelser.

  – Här finns en koppling till dans som ett feminint kodat ämne, homofobiska föreställningar och uppdelningen mellan maskulina och feminina rörelser, säger Anna Lindqvist.

  Disputationen sker i Humanisthuset, Umeå universitet den 9 april.”

  – – – – – – – – – – – –

  P.S. ”DEBATTARTIKEL OM MÅNGKULTUR TOTALRADERAD FRÅN NEWSMILL. – Debattsajten Newsmill har tagit bort artikeln ´Vurmen för mångkulturen och sanningen´ som var skriven av psykologen Maj Grandmo. Detta trots att den har toppat listan över mest lästa artiklar på Newsmill i helgen. – – -” (Källa: Fria Nyheter 2010-04-12.) DS.

 13. Erik skriver:

  Snälla, sluta kalla de där personerna för forskare. Om man inte sysslar med nån forskning utan bara letar ursäkter att sprida en viss politisk åsikt om vad som är gott och ont i världen så är man per definition heller inte forskare.

 14. Info skriver:

  JAN MILLDS VITBOK

  Tja, jag är inte dummare än att jag förstår, att mitt lilla P.S. nyss väcker mycket ont blod överallt. Även om jag inte själv har offentliggjort någon personlig ståndpunkt. En reguljär kommentator på Tanjas blogg har dock nyligen förkunnat, att han aldrig läser ”Sd-bloggar”, eftersom dessa är för ”ointellektuella” för hans smak. Betydande, att jag, som aldrig har sagt ett ord om Sd men måhända i alla fall är något Icke Politiskt Korrekt, hur som helst är alltför ointellektuell och betydelselös för hans smak.

  Må så vara. Likadant med Jan Milld, kan man förmoda. Trots att han i många år försäkrat, att han är helt fristående från både Sd och Nd (och bevisligen inte tillhör något av dessa partier). Jan Milld förbereder nu tryckningen av sin s.k. vitbok, vilkens slutord sammanfattar:

  ”Massinvandringen och det mångkulturella projektet ingår i ett sammanhang:

  • Dels kan konstateras att en motsvarande utveckling sker samtidigt i de flesta västländer.
  • Dels kan konstateras att den går hand-i-hand med en rad andra åtgärder för att nedmontera vårt välfärdssamhälle.

  Kan då sägas att man ´säljer ut´ Sverige? Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige.
  Eller rentav: man ger betalt åt utlänningar för att de ska ta vårt land ifrån oss. Vi får finansiera vår egen kolonisering.

  För det är vad som pågår: en kolonisering och ockupation av vårt land. Från fjärran länder och andra kulturer invandrar nu människor i en omfattning som aldrig tidigare, och de kommer inte för att anpassa sig efter svenska förhållanden. De kommer med anspråk på att få omforma Sverige, det är vi svenskar som ska anpassa oss.

  Sverige har aldrig haft kolonier i nämnvärd omfattning, men de europeiska länder som hade kolonier byggde där upp infrastrukturer och skapade ett välstånd genom sina insatser. De utlänningar som nu kommer till Sverige gör det i stor utsträckning för att bli försörjda och många av dem – eller deras barn eller barnbarn – ägnar sig bokstavligen åt att rasera vårt land. Skolbränderna har kostat 100-tals miljoner kronor, antalet uppeldade bilar blir allt fler, skadegörelse och vandalism ökar i omfattning.

  Det stannar inte vid materiell förstörelse. Antalet offer för misshandel och våldtäkter har ökat varje år och nått nivåer som hör krigstider till. Det blir tyvärr ingen överdrift att säga, att det nu pågår ett lågintensivt krig i Sverige – riktat mot vårt samhälle och vårt folk.

  Om detta mörkar svenska massmedia. Precis som politiska makthavare inbjudit dessa utlänningar och förtrycker opposition, spelar media en viktig roll för att möjliggöra den destruktiva politiken.

  Centralt i propagandan är förnekandet av det svenska. Vi svenskar tillerkänns ingen kultur eller identitet att vara stolta över, vi ska skämmas över vår historia, vi ska helst förneka att vi överhuvudtaget existerar som folk.

  Länge har de politiskt korrekta tagit parti för brottslingar, mot brottsoffer. På motsvarande sätt skuldbeläggs vi svenskar för att ´integrationen´ av utlänningar misslyckas. På så vis slipper man dra de egentligen självklara slutsatserna utifrån hittillsvarande erfarenheter av massinvandring: att fortsatt inflöde måste stoppas.

  Felet ligger hos oss svenskar, som inte är tillräckligt öppna, varma och välkomnande. Vi håller inte måttet. Om DDR-diktaturen i det forna Östtyskland raljerades om att ledarna måste ´välja sig ett nytt folk´. I dagens Sverige stannar det inte vid ord och tankar:

  Just detta är vad som pågår – vi svenskar håller verkligen på att bytas ut, genom det enorma inflödet och genom den höga nativiteten bland muslimer. – – –

  ´BEVARA SVERIGE SVENSKT!´

  Så löd en paroll som restes av tidiga invandringskritiker på 1980-talet. Vad var egentligen så fel med den?”

  http://janmilld.wordpress.com/

  – – – – – – – – – – – –

  Observera. Jan Milld är inte rädd av sig. Jag har personligen med egna ögon sett honom (samt Anders Sundholm) bli fysiskt anfallna flera gånger (Östermalmstorg, Norrmalmtorg) i samband med deras små bokbordsmöten. Anfallna av De Rättänkande Fridsaktivisterna. Som ryckte ur hans högtalarsladd. Som gastande och vrålande välte hans bokbord. Som med ”Aina”-polisens tysta medgivande stal hans böcker. Som skrek och gapade och blåste i visselpipor. Som ville (mest tjejer i 18-20-årsåldern) slå ihjäl både Jan Milld och Anders Sundholm på fläcken.

  Hittills har inte Jan låtit sig skrämmas.

 15. Komplex skriver:

  Men Erik:

  Du vet väl att för en post-strukturalist, så existerar inga absoluta sanningar. Forskare i en tid är präster i annan och politiker i en tredje. Forskare liksom forskning och vetenskap är trots allt bara en social konstruktion.

 16. Lennart W skriver:

  ”Bevara Sverige Svenskt och genuseribefriat!”?

  Tack för mig i så fall. Jag är på väg på väg att ge upp om den här bloggen. Sorry Tanja!

  Inte med i ND och SD va? Spelar väl ingen roll om det ändå är samma saker det propageras för. Inte med mig som en del i alla fall. Och få nu inte det här till att jag vill begränsa någon annans yttrandefrihet eller så. Jag håller ju bara på min egen frihet, som jag ju också har.

 17. En som är emot genusmifferiet skriver:

  ”Jag håller ju bara på min egen frihet, som jag ju också har.”

  Om du håller på din egen frihet verkar det ologiskt att ge upp den här bloggen. Men du gillar kanske Bodström och Ask bättre? Sedan är det en milsvid skillnad mellan SD och ND. Dessutom undrar jag hur du menar. Menar du att om SD inte tycker om genusidiotin så är du för, eller att om SD vill ha personlig integritet så är du emot? Jag är ingen SDare (däremot en sann genusmotståndare) men tycker nog att det har gått troll i den här debatten. Har du – över huvud taget – läst deras partiprogram, eller låter du dig hjärntvättas av exv SVT Debatts försök att sammanblanda SD och ND?

 18. Info skriver:

  TILL HERR LENNART W.

  Tja, det kan ju hända, att Tanja blir så skrämd av dig, att hon, under hotet av att du ska lämna henne, lägger ner hela sin blogg.

  Nå, herr Lennart W,, jag vet ju, att du är en katolsk svenskhatare. Varför blandar du in stackars Tanja?

  Tanja är ju i regel humoristisk men har ju också en smula allvar i bakgrunden. Du, Lennart W., generaldirektör, månguniversitetsdirektör osv. (samt naturligtvis minister) tänker överge Tanja därför att hon inte ögonblickligen tänker döda alla svenskar.

  Du, Lennart W., ska rikta dig direkt till mig. Blanda inte in Tanja. Säg rakt ut, att det är just mig du vill döda.

  Varför? Jo, jag är svensk.

 19. Karl-Oskar skriver:

  @ INFO: Förstår inte riktigt alla dina senaste inlägg eller på vilket vis de relaterar till den bloggpost de ligger som kommentarer till. Har jag förstått bloggen rätt så är väl inte heller det, glädjande nog, något kriterium för att få kommentera. Hur som haver föranleder dina inlägg några funderingar:

  Varför skulle inte Åsa Karlsson kunna vara en kompetent ordförande för Karolinska förbundet? Det kanske hon är eller inte är men som du skriver här får i alla fall jag uppfattningen att du kritiserar henne och att din kritik endast består i att hon är kvinna eller möjligen att hon har ett för alldagligt namn.

  Är det att hon är kvinna du vänder dig mot så får man förmoda att du är tämligen kritisk även till andra kvinnors förmåga att agera ordförande och inneha viktiga positioner baserat, inte på deras individuella egenskaper, utan på att de är kvinnor, stämmer det?

  Menar du också att de europeiska kolonierna runt om i världen enbart var av godo för de områden som hamnade under de olika europeiska nationernas kontroll? Det är ju i så fall rent nonsens. Har du exempelvis hört talas om Leopold II och Kongo? För att bara välja något av allt som fanns att kommentera i det inlägget.

  Med tanke på de många tankar du har om historia, svensk historia, internationell historia och historikerna själva måste man fråga sig om du själv är historiker eller vad du använder för källor som du faktiskt anser är dugliga?

  Nu ser jag att fler än jag reagerat och att du hunnit reagera på detta med tal om död och döda…

  Ja inte vet jag men det lär väl inte dra läsare till bloggen direkt.

 20. Nordbo skriver:

  Ge inte upp Lennart.

  Ta det lugnt, Info.

 21. Erik skriver:

  Här är ett inlägg som med tanke på senaste inläggen kan vara en god ide att läsa.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/12/det-politiska-argumentet-for-tolerant-sprak/

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, när det hade jag inte sett, men kolla denna nyhet då som Pär Ström bloggat om: ”Kvinnor mår bättre av gubbvälde visar forskning”. Undersökningen har gjorts av Centrum för folkhälsa vid landstinget i Stockholms län i samarbete med Karolinska institutet och Uppsala universitet:

  http://genusnytt.wordpress.com/2010/04/13/kvinnor-mar-battre-av-gubbvalde-visar-forskning/

 23. Erik skriver:

  Komplex:

  ”Men Erik: Du vet väl att för en post-strukturalist, så existerar inga absoluta sanningar. Forskare i en tid är präster i annan och politiker i en tredje.”

  Om poststrukturalisten tycker det inte existerar sanningar vad säger isf påståendet att forskare i en tid är präster i en annan och politiker i en tredje är sant?

  ”Forskare liksom forskning och vetenskap är trots allt bara en social konstruktion.”

  Jaså? Och hur vet poststrukturalisten det där är sant om denne menar det inte finns några sanningar? Tron att forskning och vteenskap är sociala konstruktioner är trots allt bara en social konstruktion och poststrukturalistens påståenden baseras sålunda på att denna upprepar vad en viss person sagt.

  Men då är vi åter vid problemet varför skulle den person poststrukturalisten lyssnar på säga saker som är mer sanna än nån annan?

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  I länken om studien står:

  ”Generellt sett är kvinnor mer sjukskrivna än män. Att kvinnorna på arbetsplatser med flest män är friskare har överraskat forskarna eftersom tidigare studier tvärtom pekat på att en jämn könsfördelning är bra för hälsan. ”

  Låt mig redan nu komma med den genusanalys som antagligen snart kommer att levereras: manliga arbetsplatser är bättre för hälsan, män har lättare jobb, färre arbetsuppgifter, mindre press och är mer lata – därför mår ju kvinnorna där också bättre. Eller vad tror ni genusvetarna kommer att säga?

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, du missförstod ang din kommentar: ”Dareblom: ”Män sägs ha dikterat villkoren för vad ett kvinnoliv och ett mansliv är, bör och ska vara. Dessutom påstås mannen uppfattas som människa och kvinnan som könet. ”

  Sägs? Vem har sagt det och på vilka grunder? Påstås? Åter vems påstående och hur styrks det påståendet? ”

  Det är inte Dareblom som säger detta utan det är citat från Hakelius Popovas rapport, dvs hakelius Popova kommenterar Darebloms avhandling, där det sägs.. osv Hur det ser ut i själva avhandlingen framgår dock inte av rapporten, dvs varn man hämtar stöd att män dikterat villkoren för kvinnor, för att hitta det måste man nog gå till avhandlingen.

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, däremot är ju detta citat intressant (och det är Dareblomas ja), särskilt för mig med bakgrund i matematik och fysik: Dareblom: ”Relationen mellan kvinnor och män har både varit konstant och förändrats över tiden”

  Jag kan med min kvinnliga intuition gissa vad hon menar då jag undervisat förstaårsstudenter i fem år som doktorand, då lär man sig läsa tankar. Hon menar antagligen att relationen under vissa långa perioder varit konstant, medan den under andra (lika långa) perioder karaktäriserats av flera förändringar.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang din bild: ”The ”Miss Madonna” gala is sponsored by the ideologically conscious, multinational hormone and equality trust Liberty Pills Inc.” Finns den eller har du hittat på? man vet ju aldrig i dessa tider.

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ang listorna så representerar väl namnen de invandrargrupper som finns i Härnösand kan jag tänka mig.

  ”Är inte tanken vi vill att invandare i högre grad sprider ut sig? Att belöna vad vi inte vill verkar korkat.”

  Har du läst denna DN-artikel om delar av innehållet SNS Välfärdsrapport 2009?
  ”Ny välfärdsrapport omvärderar integrationspolitiken: Segregationen kan vara positiv för flyktingar och invandrare i Sverige. Det är fel av politikerna att styra invandrares bosättningsmönster. Erfarenheterna från ”Hela Sverige-strategin” då flyktingar placerades ut över hela landet förskräcker. Systemet minskar visserligen boendesegregationen, men leder också till sämre långsiktig integration på arbetsmarknaden. Närheten till landsmän i invandrartäta områden kan rentav vara positiv.”

  ”Vi tolkar våra resultat som att det även i en värld med mindre socioekonomiska skillnader och utan diskriminering skulle finnas etnisk segregation i många sammanhang. Men vi har svårt att se att den segregation som då uppkommer genom frivilliga val skulle vara ett större problem än att smålänningar ofta gifter sig med andra smålänningar.”

  ”Den forskning som finns tyder inte heller på att omgivningens etniska sammansättning i sig har någon avgörande effekt på hur det går för individen på arbetsmarknaden eller i skolan. Närhet till landsmän kan till och med vara positivt, särskilt om gruppen har en relativt stark socioekonomisk ställning. ”

  ”Vår slutsats från denna genomgång är att en politik som inriktas på att styra de invandrades bosättningsmönster är felaktig. De samhällsekonomiska effekterna är antagligen i bästa fall frånvarande. Erfarenheterna från ”Hela Sverige-strategin” då flyktingar placerades ut över landet förskräcker – systemet innebar visserligen minskad boendesegregation men också sämre långsiktig integration på arbetsmarknaden. Inte heller tror vi på en politik som syftar till att subventionera invandrade som bosätter sig i mindre invandrartäta områden, eller infödda som bosätter sig i invandrartäta områden, eftersom transfereringar som inte får användas till det som individen själv helst vill inte värderas till sin fulla kostnad. ”

  Oskar Nordström Skans
  docent i nationalekonomi
  Uppsala universitet

  Olof Åslund
  professor i nationalekonomi
  Uppsala universitet

 29. Komplex skriver:

  Erik:

  ”Men då är vi åter vid problemet varför skulle den person poststrukturalisten lyssnar på säga saker som är mer sanna än nån annan?”

  Jag vet inte säkert. De svar jag har fått är att en sådan sanning inte är mer sann än andra sanningar, och man kan välja vilka sanningar man vill ha, så länge man inte kan bevisa dem vara osant. Det brukar ofta kopplas till moral (fråga mig inte varför eller hur), och då är sanningen med den högsta moralen den riktiga. Och det skulle faktiskt kunna utgöra en grund till att avgöra vilka saker som är mer sanna än andra, förutsatt att man bestämt sig för vad som är hög moral.

  Men jag är långt ifrån expert, jag har bara tålmodigt försökt lyssna till vad de själva säger. Poststrukturalister brukar sällan gilla att tala om vad de själva tycker är sant, utan mest destruktivt försöka påpeka vad felet är hos alla andra.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Apropå boende: i september 2009 invigdes det nya bostadsområdet (av många ansett som ”gated community” Victoria Park i Malmö: http://www.expressen.se/levabo/1.1186188/lyxboende-med-vakter
  och i veckan läste jag i Östermalmsnytt (nr 14) att ett liknande boende planeras på Östermalm:

  ”Östermalm kan få sitt eget ”gated community”. Lägenheterna som ska byggas på Engelbrektsskolan skolgård blir av den lyxigare sorten med personal i dörren, eget gym och sällskapsrum… – Här finns en marknad för den här typen av boende och en betalningsvilja”

  Obehöriga äga givetvis ej tillträde. Liknande bostäder planeras vid Musikhögskolan enligt artikeln. Där kan ju sedan politiker och andra som har råd (liksom man börjat göra i Malmö) gömma sig i trygg förvissning om att de inte kommer att behöva leva i samma verklighet som Verklighetens folk.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, intressant om Leninpriset! Ja fram för rutiga fledimensionella listor! 🙂

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för tips om genusavhandling om dans. Är inte förvånad. Ang Newsmillartikeln har jag missat den, inte varit inne på Newsmill på ett tag, ska se om jag kan googla fram artikeln – antagligen har den väl lagts upp ngn annanstans?

 33. Shastra skriver:

  Info: Snälla, lägg ner den där tramsiga SD-propagandan från Jan Milld. Visst är Sveriges integrationspolitik en katastrof, liksom flykting- och asylpolitiken, men SD har tyvärr inget vettigt att bidra med förutom ren kritik. Men även kommunister kan ju upprört och med rätta kritisera problem i samhället, fast det gör ju inte kommunister rumsrena för fem öre eller hur?

  Invandrare och invandring är i sig inget problem. Min fru är invandrare, finländsk medborgare, och kulturellt mycket mer svensk än mig som har ursvenska rötter sedan minst ett 20-tal generationer tillbaka enligt bevarade kyrkböcker från 1400-talet. Och av det halvdussin japanska invandrare jag känner så är det ingen som lever på bidrag eller bränner bilar i förorterna. Jag skulle kunna fortsätta föreläsa i timtal om duktiga läkare från Iran, kärnkraftsingenjörer från Eritrea, IT-experter från Egypten, m.fl. som jag känner, som i allra högsta grad har berikat Sverige genom att finnas här och utföra sin livsgärning här.

  Jag har börjat få en gnagande misstanke om att precis som de värsta homofoberna oftast är smygbögar som har svårt att medvetet acceptera sin egen ambivalenta sexualla läggning, så är de värsta ultranationalisterna oftast etniska ”blandningar” av ett eller annat slag som har blivit totalt neurotiska för att de inbillar sig att de inte riktigt passar in i en viss idealiserad mall, och det försöker de kompensera genom sjuklig fixering till en viss nation, ras, eller annan grupp.

 34. Erik skriver:

  Komplex:

  ”Jag vet inte säkert. De svar jag har fått är att en sådan sanning inte är mer sann än andra sanningar, och man kan välja vilka sanningar man vill ha, så länge man inte kan bevisa dem vara osant.”

  Och vad baseras då valet av sanning på enligt de personerna? Ta exempelvis den person som går in på en skola och skjuter 20 personer? Hur ställer sig poststrukturalisten till den sanningen? Särskilt om dennes egna barn var bland de beskjutna? Väljer denne då vad denne skall tro på eller beter sig kanske poststrukturalisten precis som alla andra helt befriad från den överintelligens de låtsas ha?

  ”Det brukar ofta kopplas till moral (fråga mig inte varför eller hur), och då är sanningen med den högsta moralen den riktiga.”

  Vilken moral då? Moral är ju (till skillnad från vetenskap) i högsta grad postmodern. Det som i en religion/kultur/subkultur anses fel anses i en annan helt rätt. Är du exempelvis en biker är vissa former av misshandel ett tecken på bra saker. Vilken religion har då poststrukturalisterna själva? Foucault stöttade revolutionen i Iran? Är Iran ett moraliskt högstående land idag? Hur många poststrukturalister föredrar att bo där?

  ”Och det skulle faktiskt kunna utgöra en grund till att avgöra vilka saker som är mer sanna än andra, förutsatt att man bestämt sig för vad som är hög moral.”

  Ingenting är bevisligen hög moral, vetenskap ändras inte från plats till plats men moral ändras definitivt från plats till plats.

  ”Men jag är långt ifrån expert, jag har bara tålmodigt försökt lyssna till vad de själva säger. Poststrukturalister brukar sällan gilla att tala om vad de själva tycker är sant, utan mest destruktivt försöka påpeka vad felet är hos alla andra.”

  Ja jag vet vad de gör men frågan är inte vad de gör utan varför de gör det? Vad försöker de uppnå? Vill de bara göra livet hemskt för alla andra? Är det moraliskt att förstöra och sabotera för sina medmänniskor? Jag är tämligen säker de flesta religioner och folktror som existerar kallar deras beteende raka motsatsen till hög moral.

 35. Erik skriver:

  Tanja:

  Nej jag hade inte läst den där artikeln men seriöst så verkar författarna aningen från vettet. Så här skriver de nämligen:

  ”I stället tror vi på en politik som fokuserar på de underliggande problemen. Långtidsarbetslösheten och fattigdomen i stora invandrargrupper är på en nivå som knappast skulle accepteras om det gällde infödda svenskar.”

  Snälla nån, varifrån tror dessa författare att de underliggande problemen kommer egentligen? Har de tittat på hur det ser ut i ursprungsländerna? Detta är ju upp och ner vända världen. Invandrargrupperna som inte integreras i Sverige stannar såklart på den nivå som man lever i hemlandet.

  Är det jag som är geni eller de som blivit politiskt förbjudna att påpeka detta enkla statistiska faktum att invandrare från vissa delar av världen blir mer välmående när de bara bor med andra från samma del av världen medan såklart de underliggande problemen i andra grupper stannar ÄVEN när den gruppen flyttar geografiskt till Sverige?

  ”Även om samhället inte helt kan eller bör utjämna alla ojämlikheter, är det med ett sådant synsätt knappast heller acceptabelt med de enorma socioekonomiska skillnader vi nu observerar.”

  Stor *SUCK* det är inte Sverige som skapar socioekonomiska skillnader. Det är den totala frånvaron av nåt annat som innebär att nivån från hemlandet blir kvar även vid geografisk flytt av gruppen. Det är ju därför som de inte kan komma in i svenska samhället. För EGNA gruppen är för stark. Vad är det för människor som missar detta faktum?

  ”Dessutom följer att samhället bör acceptera de val av bostadsort, partner, skola och karriär som de invandrade själva gör”

  Isåfall tvingas man också acceptera de socioekonomiska bieffekterna! Man kan inte äta kakan och ha den kvar. Får man inte ens lära sig det på ekonomiutbildningar idag? Vad är detta för dumheter?

  ”Vi tolkar våra resultat som att det även i en värld med mindre socioekonomiska skillnader och utan diskriminering skulle finnas etnisk segregation i många sammanhang.”

  Etnisk segregation LEDER till socioekonomiska skillnader. Om en stor grupp svenskar flyttar till Thailand så kommer såklart den gruppen att vara rikare än de flesta thailändare om de håller ihop. De behöver inte ens lära sig språket för att stanna på den nivå där de befann sig när de flyttade.

  Det resonemang som förekommer är helt vrickat. Man klagar på socioekonomiska skillnader men de verkar ju resonera som om personer som kommer hit hade samma nivå som Svenskar från början och sedan blir förtryckta av Sverige. Sanningen är tvärtom, om inte Sverige gör nåt STANNAR de på den ursprungliga gruppens nivå.

  Formel

  OM en massa befinner sig på en plan yta ej i rörelse och inte utsätts för någon kraft alls så kommer den massan heller inte att flytta sig för egen maskin. Om massan redan utsätts för kraft åt ena hållet måste massan utsättas för lika mycktet kraft åt andra hållet för att vara stilla. OM massan skall ändras riktning så måste den utsättas för mer kraft än den kraft den redan utsatts för.

  Är detta nån nyhet?

 36. Andreas Dahlin skriver:

  Jag har sedan länge använt det här som ett argument mot könskvotering, alltså hur komiskt det blir när man tar hänsyn till hur många olika sorters attribut man måste kvotera efter. Men nu går alltså Mp ut och gör exakt detta! Vansinnigt men åtminstone en logisk följd av en ologisk tanke. Förstår dock inte varför man valt 50/50 fördelning, ska det inte vara samma fördelning som andelen invandrare i området eller nåt?

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, först skriver du ”Tja, jag är inte dummare än att jag förstår, att mitt lilla P.S. nyss väcker mycket ont blod överallt.” ang en Newsmill-artikel i din kommentar april 13, 2010 kl 7:46 f m för att sedan direkt efter detta lägga ut info om Millds Vitbok, så att Lennart W blev upprörd. Nåja, jag ska inte censurera, jag kommer själv att läsa vitboken.

  Lennart W,
  ang Milld ”Inte med i ND och SD va? Spelar väl ingen roll om det ändå är samma saker det propageras för.” Jag vet inte var Milld står men vad gäller ND och SD så propagerar de för diametralt olika saker, SD för integration/assimilation och ND emot dessa (med etnopluralismen som ideologisk grund, vill minnas att Dogdylan tog upp det ngn gång i ett gammalt inlägg). Men jag förstår att du inte uppskattar att en kommentator tar upp att någon är i färd med att skriva ner observationer och politikercitat kring framväxten av det mångkulturella samhället, för som du ser så finns vitboken redan på nätet med varje kapitel som en pdf och av det jag skummat så består den ju av en massa citat från politiker och citat från tidningsartiklar, vilket kan ge en överblick över utvecklingen och överhuvudtaget vara intressant att se, citat från tidningsartiklar från tiden innan Internet osv.

  ”Och få nu inte det här till att jag vill begränsa någon annans yttrandefrihet eller så. Jag håller ju bara på min egen frihet, som jag ju också har.”

  Ja, men vad menar du då med att ge upp om bloggen? För att du eventuellt inte är överens med en kommentator?

  Info, du överdriver verkligen i din kommentar april 13, 2010 kl 5:49 e m till Lennart W. Kan ni inte vara överens om att inte vara överens i en fråga nu då? Hur farligt kan det vara?

 38. Erik skriver:

  Shastra:

  Snälla lägg ner ovanan att kalla precis allting som inte är extremt kulturnegativt/radikalt för SD. Jag får mer och mer intrycket av att bo i ett land där det finns två partier. SD och ”det andra”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/02/07/detta-sverige-demokrat-tjat/

  Vänligen bedöm vad som sägs på sina egna meriter. Fall inte i den lata fällan att bedöma saker på basis av dess distans till nåt SD sagt. Vad du gör har rakt motsatta effekten.

  ”Invandrare och invandring är i sig inget problem. Min fru är invandrare, finländsk medborgare”

  Shastra, i dagens invandringsdebatt betraktas inte din fru som invandrare av någon, varken av SD eller deras motståndare. Deras motståndare betraktar Finland som för rikt och SD själva anser Finland är den sorts kultur som Sverige är.

  De flesta betraktar i ärlighetens namn inte ens Tanja Bergkvist som invandrare, tror du på allvar att din fru räknas som en i dagens debatt? Den tiden invandring handlade om vilket land som helst är förbi. Nu handlar det om ideologi, inte geografi.

  ”Jag skulle kunna fortsätta föreläsa i timtal om duktiga läkare från Iran, kärnkraftsingenjörer från Eritrea, IT-experter från Egypten, m.fl. som jag känner, som i allra högsta grad har berikat Sverige genom att finnas här och utföra sin livsgärning här.”

  Och du skulle då föreläsa om precis den sorts invandring som SD förespråkar eller hur? I ärlighetens namn och oavsett vad man tycker om SD så förespråkar de inte att ingen får komma till Sverige.
  Själv förespråkar jag sanning och fakta så jag både försvarar och kritiserar SD beroende på min ideologi.

  ”Jag har börjat få en gnagande misstanke om att precis som de värsta homofoberna oftast är smygbögar”

  Och hur vet du det är sant?

  ”så är de värsta ultranationalisterna oftast etniska ”blandningar” av ett eller annat slag”

  Alla är etniska blandningar av ett eller annat slag med tanke på den indoeuropeiska folkvandringen men det är knappast de minst svenskaspråkiga personerna som är mest fientliga till dagens invandrings och kulturpolitik. Jag tror heller inte för en sekund det finns några belägg för att alla som inte gillar homosexuella är homosexuella.

  Det är nog snarare bara en kampslogan som upprepas av anledningen, för att citera professor Steven Pinker: Ett bekvämt sätt att slå undan fötterna för förespråkare av diskriminering. Men nu när RFSU själva förespråkar diskriminering av alla som inte är queer nog är det dags att sluta betrakta deras aktivism som fakta.

  Och det där att försöka tillföra fel politiska åsikter nån sorts sjukdom för att slippa argumentera för egna saken har vi redan avhandlat här.

  QED tom plockade fram den här länken. Är detta verkligen det debatt klimat vi vill ha?

  http://www.psychologytoday.com/blog/genius-and-madness/200809/is-political-conservatism-mild-form-insanity

 39. Erik skriver:

  Till alla kommentatorer:

  Kan vi alla vara överrens om att vi föredrar en demokrati där man får ha olika åsikter framför ett land där vi får vissa åsikter tilldelade?

  Kan vi också vara överrens om att censur är ett större hot mot demokratin än rätten att göra fördomsfulla uttalanden?

  Kan vi även vara överrens om att SD har fel när de försöker skylla skulden för alla problem på islam?

  Kan vi även vara överrens om att SD-motståndare har lika fel när de försöker skylla skulden för alla problem på Sverige/västvärlden?

  Kan vi vara överrens om de stora sakerna och låta de mindre sakerna vara ständigt föremål för den demokratiska debatt som utan de stora sakerna inte skulle finnas alls?

  Vad säger ni? Lennart W? Info? Nordbo? Shastra? Tanja? m.flera, kan vi vara överrens om några grundläggande ”stora” sanningar/saker innan detta blir pajkastning om betydligt mindre saker/sanningar?

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, får återkomma till bloggen imorgon måste stänga ner nu, men tänkte bara meddela att den Newsmillartikel du skrev om att den var borttagen/censurerad från Newsmill finns där, dock måste man logga in för att se den!! Och alltså ha konto på Newsmill, vilket iofs alla kan skaffa – så det kan bara tolkas som att de vill ha koll på vem som läser den, vilket ju är ännu mer anmärkningsvärt: http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/09/vurmen-for-mangkulturen-och-sanningen

  Men den är inte borttagen, utan går att läsa om man loggar in. Fast med tanke på att det verkar som om den verkligen har varit borttagen osv när man googlar på titeln kan man ju inte veta om det är samma artikel som den ursprungliga då.

 41. Nordbo skriver:

  Jodå. Jag håller med om de sakerna, Eric.

 42. QED skriver:

  Här är en ny fantastisk poststrukturalistisk konferens vid excellenscentrum för genusstudier GenNa:


  ANIMAL MOVEMENTS • MOVING ANIMALS

  A Symposium on direction, velocity and agency in humanimal encounters

  Uppsala University, Sweden, May 27-28 2010

  http://www.genna.gender.uu.se/conferencesevents/conferencesworkshops/Animal_Movements____Moving_Animals/

  ”Velocity in humanimal encounters” får en att tänka på viltolyckor, men nyordet ”humanimal” avslöjar att här är det frågan om högoktanig poststrukturalism. Spännande!

  Sammanfattningar av föredrag:

  http://www.genna.gender.uu.se/Ni7zf%2bJjPpI%3d.linkx?type=file&id=10

 43. Josef Boberg skriver:

  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detsamma som Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon ❓ / Josef

 44. rogerklang skriver:

  Shastra;

  ”Jag har börjat få en gnagande misstanke om att precis som de värsta homofoberna oftast är smygbögar som har svårt att medvetet acceptera sin egen ambivalenta sexualla läggning, så är de värsta ultranationalisterna oftast etniska ”blandningar” av ett eller annat slag som har blivit totalt neurotiska för att de inbillar sig att de inte riktigt passar in i en viss idealiserad mall, och det försöker de kompensera genom sjuklig fixering till en viss nation, ras, eller annan grupp.”

  Mitt i prick!

  Roger Klang

 45. rogerklang skriver:

  Lennart W:

  Det blir så när Tanja är borta från bloggen. Hon är moderatorn som håller pojkarna i örat.

  Mvh Roger

 46. […] Tanja Bergkvists inlägg om kvotering, polisens värdegrund och genusteori får vi läsa mer om detta i citat från Jeanette Darebloms avhandling ”Genusteorin är en […]

 47. Erik skriver:

  Rogerklang/Lennart W:

  Angående iden att de värsta homofoberna är smyghomosexuella: Nämen vad cool teori, med samma faktakrav och logik kan man alltså utgå från att en stor mängd av de manliga feminister som sysslar med prevention av sexuellt våld själva begår våldtäkter.

  Här är mitt bevis, vilka belägg kan ni komma med för sanningsgraden hos ert påstående?

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6508942.ab

 48. rogerklang skriver:

  Erik;

  Jag tror att det var Shastra som sa det först, Lennart W har inte knystat ett ord om det så vitt jag förstår. Jag har inga bevis för det, men jag bryr mig för lite om det är så eller inte, för att bry mig om att presentera några bevis. Och du, det kanske är så som du säger, manliga feminister är våldtäktsmän. Jag tror att jag ska driva den tesen och med ditt resonemang fast omvänt, hävda att homofober är smyghomosexuella på basis av att det är en logisk följd av det första resonemanget!

  Mvh Roger

 49. [a/non skriver:

  Tanja:

  ”Publiceringen av artikeln ”Vurmen för mångkulturen – och sanningen” är hävd. Texten innehåller svepande och dåligt underbyggda formuleringar om det mångkulturella Sverige. Fakta blandas med vilda spekulationer på ett sätt som knappast kan sägas tillföra debatten något nytt och intressant och av vikt, men däremot underblåsa rasistiska strömningar. Den här typen av artiklar har förstås ett existensberättingande, men det är inget material som ska publiceras på Newsmill. Här ska tonen vara god och texterna väl underbyggda. Därför togs texten bort.”

  http://www.newsmill.se/bloggen/havd-artikel

  Det låter onekligen då som att man tog bort den helt, inte att man bara dolde den för de som inte är registrerade. Själv skulle jag dock inte bli förvånad om man la tillbaka artikeln senare, då borttagandet av artikeln blev ett ännu hetare ämne än artikeln i sig.

 50. QED skriver:

  Claes Borgström anmäler sig själv till advokatsamfundet apropå Quick-målet. (Det är ju modigt, men är inte disciplinärendet preskriberat?)

  ”Frågan uppkommer varför inte Sveriges advokatsamfund har reagerat på de förmodligen allvarligaste anklagelser som någonsin riktats mot en ledamot av samfundet. Advokatsamfundets passivitet kan kanske förklaras av att de fel jag påstås ha begått inträffade under min förra period som ledamot av samfundet. År 2000 utträdde jag ur samfundet i samband med att jag utnämndes till jämställdhetsombudsman och jag återinträdde i september 2007. Advokatsamfundet skulle därför kunna hävda att det inte finns någon anledning att nu inleda ett disciplinärt förfarande. Disciplinnämnden är dessutom inte skyldig att pröva en anmälan som gäller omständigheter som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.”

  http://www.dn.se/debatt/jag-anmaler-mig-sjalv-till-advokatsamfundet-1.1077200

 51. Rick skriver:

  Kan måntro en invandrare representeras av vilket som helst annan invandrare, eller behövs det någon finjustering här? Jag måste väl kalla mig själv invandrare, eftersom jag i vuxen ålder flyttat till Sverige. Som finlandssvensk ligger det väl mig närmast till hands att rösta på KD, vars ordförande har bägge föräldrarna från det svenskspråkiga Österbotten. Att jag rent ideologiskt inte riktigt håller med KD måste ses som en bisak.
  Däremot känner jag mig utmärkt representerad i bland annat räntepolitiken, eftersom Stefan Ingves är finlandssvensk. Redan innan jag kände till detta faktum hade jag en stark känsla av att räntan alltid låg rätt ur mitt perspektiv, liksom också inflationen. Nu vet jag orsaken. Det är antagligen också dags för mig att byta dagstidning till antingen Sydsvenskan (finlandssvensk chefredaktör) eller Dagens Industri (tillika). Hittills har jag i strid med mina egna intressen haft en dagstidning med svensk chefredaktör och antagligen har mina intressen därför blivit åsidosatta. Att jag sedan bor i en annan del av landet än där Sydsvenskan ges ut är också förstås en bisak. Fast å andra sidan är chefredaktören kvinna medan jag är man, så det går naturligtvis inte…Och så drivs denna logg av en kvinna, vilket gör att jag inte kan tillgodogöra mig innehållet. Tyvärr, för innan den identitietspolitiska insikten drabade mig trodde jag i min villfarelse att den här bloggen var riktigt intressant.

 52. rogerklang skriver:

  Rick:

  Jag hoppas att du är en skämtare Rick! Men stanna kvar på bloggen för all del, vi kan behöva nån mer lustigkurre, det är bara Tanja (bloggägaren) som skämtar! Det kan verka som om en del av kommentatorerna har en skruv lös och är antingen SD:are eller värre, men jag har fått lära mig att åtminstone några av dem bara står upp för yttrandefriheten (för alla, även de avvikande) och att det är min fantasi som skenar iväg med mig när jag tror annorlunda. Det är i alla fall ingen här som är uttalat SD:are eller värre, är de det så håller de det för sig själva.

  Med detta sagt så kan jag nämna att Lennart W kanske har hoppat av bland kommentatorerna just på grund av att han menar att för många är just SD:are. Det ska sägas att en del med all sannolikhet är det. Men inte Tanja själv, hon är klassiskt konservativ och det är mest för hennes bloggskrivande som jag i alla fall läser bloggen! Men jag trodde aldrig att jag skulle bli en kommentator bland många på en annan blogg, jag är min egen man och har en egen blogg, men Tanja är förbannat övertygande och är mer av en ledare än jag är. Låt henne bli statsminister!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 53. Rick skriver:

  @Roger

  Min kommentar gällde i första hand Tanjas ursprungliga inlägg. Naturligtvis skojar jag. Min värdegrund är klassiskt liberal. Som finsk medborgare har jag rösträtt i Finland där man har personval. Jag har någon gång försökt dra mig till minnes de personer jag röstat på, men kan inte hitta någon uppenar linje i mitt röstbeteende, annan än att jag röstat på den person vars åsikter tilltalat mig (nåja, med undantag en gång för en kompis, som innerst inne är en sjysst typ). Jag har röstat på män och kvinnor, unga och gamla, åtminstone en uppenbart homosexuell, medan några inte i motsats till mig har burit glasögon,osv.Grovt taget har jag aldrig förmått mig att bry mig om ovidkommande saker. Det är mot denna bakgrund jag inte kan förstå kvoteringsivern som nu ser ut att nå nya höjder.

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Shastra, jag vet inte om Info är varken ”ultranationalist” eller ”etnisk blandning” som du spekulerar kring, men att han tar upp Millds bok bevisar väl varken det ena eller andra, men det kan ju tyda på en kritisk inställning till integrationen, och den problematiken har ju alla partier redan erkänt. Jag antar att Millds inställning är att det var fel redan från början att inleda ett projekt man inte kunde hantera. Man ser ju även en massa liberala bloggare som är hysteriska över islam, så det behöver inte vara SD-propaganda från Infos sida – det kan bara han själv svara på.

  Du skriver: ”Jag har börjat få en gnagande misstanke om att precis som de värsta homofoberna oftast är smygbögar som har svårt att medvetet acceptera sin egen ambivalenta sexualla läggning, så är de värsta ultranationalisterna oftast etniska ”blandningar” av ett eller annat slag som har blivit totalt neurotiska för att de inbillar sig att de inte riktigt passar in i en viss idealiserad mall, och det försöker de kompensera genom sjuklig fixering till en viss nation, ras, eller annan grupp.”

  Du har inte lite fördomar du. Jag tror inte alls det är så, däremot när det gäller det senare, så brukar ju SD vara snabba med att berätta att de har många invandrarsympatisörer och då är nog inte förklaringen att dessa är neurotiska eller sjukligt fixerade vid en viss nation som du skriver, utan att med erfarenhet från andra länder där man kan föra en öppen debatt om det mesta så framstår det svenska debattklimatet som väldigt konstigt, jag tror bara att många är trötta på att vissa frågor inte får diskuteras. Sedan är det klart att det finns risk att det då uppstår motsättningar i samhället, men sådana finns det ju redan som ligger och pyr – är det inte bättre att debatten kommer upp till ytan – kanske kan det resultera i något konstruktivt? Vi är ju alla människor och vi måste lära oss att leva tillsammans. Jag tror tyvärr att motsättningarna kommer att öka om man inte öppnar upp för debatt eftersom det är så lätt att tillskriva andra egenskaper och åsikter om man inte vet, eller ger den andre chansen att utveckla, dessutom är diskussioner alltid bra eftersom de kan ge nya perspektiv och nya infallsvinklar, och i vilket fall kan det bara leda till att vi alla närmar oss varandra.

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ang din kommentar april 13, 2010 kl 7:43 e m, jag instämmer till stor del i din analys av DN-artikeln. Jag la upp den utan att kommentera vilket var dumt eftersom det kanske då framstod som att jag skrev under på alla de slutsatser som drogs där.

  Av vad jag läst om situationen i Sverige verkar som om vissa grupper får det bättre av att bo ihop, tex så startar syrianer företag mm i de områden där de samlas, och det fungerar bra (däremot finns det problem med ungdomsgäng, men det gör det överallt idag), medan en Timbrorapport från nyligen tog upp problemet med somaliernas stora arbetslöshet och utanförskap. Men då är ju skillnaden att syrianerna bott här länge medan somalierna är mer nyanlända.

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas, jag vet inte varför mp valt just 50/50-fördelningen men det är möjligt att det är så fördelningen svenskar/de med utländsk bakgrund är i Härnösand, och så borde man ju kvotera efter kontinent eller land osv, men de verkar ju ha en viss spridning på listan. Och sedan är ju frågan hur det blir när man går vidare och ska ta hänsyn till andra kvoteringsgrunder så blir det väldigt komplicerat då många människor kommer att falla inom flera kategorier. Blir lite mängdlära där 🙂

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ang din kommentar april 13, 2010 kl 8:14 e m: ”De flesta betraktar i ärlighetens namn inte ens Tanja Bergkvist som invandrare, tror du på allvar att din fru räknas som en i dagens debatt? Den tiden invandring handlade om vilket land som helst är förbi. Nu handlar det om ideologi, inte geografi.”

  Hur menar du? Jag minns att man för ett tag sedan gjorde en undersökning kring andelen med utländsk bakgrund i, hm, var det stockholms stadsdelsförvaltning eller ngn annan myndighet, minns inte. Det var inför valet 2006 och jag minns detta eftersom det visade sig att resultatet blev att bara en person hade ”utländsk bakgrund” och det var Ruwaida. Då kom den undersökta myndigheten in med svar på tal att flera anställda ju var polacker, tjecker, finnar och ex-jugoslaver, men då blev svaret att dessa ”inte hade tillräckligt tydlig invandrarbakgrund” och med tillräcklig tydlig avsågs utomeuropeisk, så det har ju en del med land att göra också uppenbarligen, precis som du skriver ang Shastras finska fru eller mig (som är halv-bulgarisk). Men vad menar du med att det handlar om ideologi och inte geografi? Utveckla gärna!

  Mkt intressant artikel i Psychology today förresten!

  Erik, ang din kommentar april 13, 2010 kl 8:20 e m – ja vi är överens för min del!

 58. Rick skriver:

  Tanja, till din kännedom, så visade min chef vid en tidigare arbetsplats stor tacksamhet mot mig när jag gick med på att klassificera mig som invandrare (jag är alltså finlandssvensk), för att på så sätt fick man ”trevligare” statistik. För mig spelar frågan ingen som helst roll, allra minst för min identitet.

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  a/non, jo jag har sett det där, men faktum är att artikeln går att läsa om man loggar in på sitt Newsmill-konto. Och hur ska man tolka det!? I övrigt finns artikeln tydligen att läsa i den länk som Nordbo la upp april 13, 2010 kl 8:58 e m

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Rick, knasigt, att man måste kunna visa upp sådan statistik alltså, för att det ska ”se trevligare ut”. Frågade de inte om du inte ville ändra din sexuella läggning? Tydligen kan det också påverka chansen att få jobb: http://www.aftonbladet.se/wendela/article3687651.ab

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Rick, ”Däremot känner jag mig utmärkt representerad i bland annat räntepolitiken, eftersom Stefan Ingves är finlandssvensk. Redan innan jag kände till detta faktum hade jag en stark känsla av att räntan alltid låg rätt ur mitt perspektiv, liksom också inflationen. Nu vet jag orsaken. Det är antagligen också dags för mig att byta dagstidning till antingen Sydsvenskan (finlandssvensk chefredaktör) eller Dagens Industri (tillika). Hittills har jag i strid med mina egna intressen haft en dagstidning med svensk chefredaktör och antagligen har mina intressen därför blivit åsidosatta. Att jag sedan bor i en annan del av landet än där Sydsvenskan ges ut är också förstås en bisak. Fast å andra sidan är chefredaktören kvinna medan jag är man, så det går naturligtvis inte…Och så drivs denna logg av en kvinna, vilket gör att jag inte kan tillgodogöra mig innehållet. Tyvärr, för innan den identitietspolitiska insikten drabade mig trodde jag i min villfarelse att den här bloggen var riktigt intressant.” Ha ha 🙂

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, tack för tron på mig som statsminister, ha ha! 🙂

 63. rogerklang skriver:

  Fritt översatt från Metro: ”Långa kvinnor tjänar mer än korta kolleger”

  Korta kvinnor får mindre i lön än kvinnor över 172 cm, enligt en brittisk undersökning. Det är inte bara män som tjänar på sin längd. I en studie av drygt 1400 kvinnor visade det sig att hälften av de kvinnor man kategoriserat som långa tjänade 260 000 kr om året eller mer, medan bara 10 procent av de korta tjänade så mycket. Den svenska studien som Dan-Olof Roth har gjort visar att det inte bara är jättelånga människors lön som påverkas. Varje centimeter räknas. Den största skillnaden i lön var mellan dem som var under normallängd. Längre män tjänar också mer än kortare män.

  Hur mycket tjänar du Tanja? Du är ju närmast dvärglik, vad jag har förstått. Skämt å sido, det kan ju bero på att korta tjejer är mer populära än långa, så dessa kortingar hamnar bakom barnvagnen och i hemmet snabbare och oftare. Vad tror ni att Genusmaffian kan göra av den här röran?

  Mvh Roger

 64. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Hur menar du?”

  Jag menar helt enkelt att mångkultur-debatten bara handlar om vissa kulturer. Och där ingår i praktiken sedan länge varken Finland, Bulgarien eller annan ”närkultur” debatten handlar om att tvinga ihop de kulturer som står absolut längst ifrån varandra i allting.

  ”Det var inför valet 2006 och jag minns detta eftersom det visade sig att resultatet blev att bara en person hade ”utländsk bakgrund” och det var Ruwaida.”

  Som är född i Tyskland. Fast det kanske var ett ”exotiskt” namn de sökte efter?

  ”Då kom den undersökta myndigheten in med svar på tal att flera anställda ju var polacker, tjecker, finnar och ex-jugoslaver, men då blev svaret att dessa ”inte hade tillräckligt tydlig invandrarbakgrund” och med tillräcklig tydlig avsågs utomeuropeisk”

  Precis, det går ju inte ut på att få olika kulturer att bo med varandra, det går ut att hitta kulturer som står så långt ifrån varandra som möjligt och tvinga ihop dem.

  ”så det har ju en del med land att göra också uppenbarligen, precis som du skriver ang Shastras finska fru eller mig (som är halv-bulgarisk). Men vad menar du med att det handlar om ideologi och inte geografi? Utveckla gärna!”

  Jag menar att det handlar om en ideologisk egotripp där man tvingar ihop de kulturer som har minst gemensamt med varandra. Man försöker inte få det att funka så bra som möjligt man har gett sig tusan på att få sämsta tänkbara omständigheter, och sedan när det inte funkar skyller man såklart på att det är människorna det är fel på, inte teorin.

 65. Erik skriver:

  Rick: Hahaha, klockren, ja du har alltså i strid med dina egna intressen röstat emot de mest ”finska” alternativen. Fy skäms på dig, iväg och googla erkännandepolitik och identitetspolitik.

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, jag är 1.62 om du är intresserad av längden. Jag tror inte riktigt på din teori angående den där längdrapporten. Här har du en kul sak att läsa som jag fann för ngt år sedan, skrivet av bloggaren Dick Erixon 2005. ”KORTA ÄR STRUKTURELLT DISKRIMINERADE!” http://www.erixon.com/Kronikor/blog050619.htm#10

  Erik, men man poängterade att Ruwaida hade en palestinsk far och hade därmed ”tillräckligt tydlig invandrarbakgrund”.

  Du skriver: ”Precis, det går ju inte ut på att få olika kulturer att bo med varandra, det går ut att hitta kulturer som står så långt ifrån varandra som möjligt och tvinga ihop dem… Jag menar att det handlar om en ideologisk egotripp där man tvingar ihop de kulturer som har minst gemensamt med varandra. Man försöker inte få det att funka så bra som möjligt man har gett sig tusan på att få sämsta tänkbara omständigheter, och sedan när det inte funkar skyller man såklart på att det är människorna det är fel på, inte teorin.”

  Är det alltså ren och skär akademisk experimentlusta som driver denna ”ideologiska egotripp”?

 67. Charleroi skriver:

  Håller väl med om Eriks principer ovan men undrar om alla det skriver här gör det. Frågan är hur viktigt det ska anses vara att strukturer debatten och ”verksamheten”. Det kanske skulle bli lite tråkigare så alla kanske ställa sig frågan vad vi önskar uppnå?

 68. Info skriver:

  ASCH, TANJA (2.34 em.)

  tidigare har du ju sagt att du är 1,64. Vad ska man tro? Du ser hur som helst rolig och optimistisk ut på det där fotot, där du står i en rad med utländska matematiker. Tur for dig, att inte jag var din matematiskt beskedlige nästperson…

  På 1980-talet gjorde jag mig (naturligtvis) bekant med Heta Linjens drottning. Som på Heta Linjen (”Lilla Gumman”) uppgav sig vara 1,50 cm lång. Vilket faktiskt stämde. En fantastiskt liten kvinna, som trots sin ringa längd lyckades inveckla sig i de mest osannolika (löjliga) historier med den tidens unga män.

  Kul, på sitt sätt. Jag kan säga, att hon helt oväntat några år senare dök upp här:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Flickorna_pa_tabu_delsida.htm

  Försvann ett tag. Men återkom. Förändrad (förskönad i viss bemärkelse). ”Ja, jag vet”, muttrade hon, när jag hövligt påtalade saken. (Hennes meddanserskor var inte lika hövliga i sina omdömen, ursäkta att jag nämner det.)

  Varför skriver jag detta? Reklam för min målning, förstås. Samt en antydan om att jag inte räds någon av dina kommentatorer, Tanja. Flera år senare sågs Lilla Gumman och jag som hastigast på en gata. Hon skyndade förbi (tillsammans med två, manliga beundrare), men snabbsynt som jag är kunde jag se, att hennes mungipor endast med viss möda kunde hålla tillbaka ett småleende.

  Oj – akta er, alla ni som säger att Info ska ta det lugnt och hålla käften! Akta er så att jag inte skickar Lilla Gumman på er! 1,50 cm lång.

  Tanja – känner du till vår favoritsång: MILLJONNA, MILLJONNA, MILLJONNA ROSSOA. Vad jag förstår en rysk schlager som översatts till finska.

 69. Karl-Oskar skriver:

  INFO: Var det här svaret på de raka frågor du fick? Jag har inte bett dig vare sig vara lugn eller hålla käft, bara några klargöranden som du tydligen inte vill komma med vilket är ok. Det är ju klargörande nog.

  Varför du ens ska behöva antyda att du inte räds övriga kommentatorer begriper jag inte, så vitt jag förstår är det mer du som lyckats skrämma iväg folk, må så vara att de kanske var lite väl lättskrämda men nog kan jag hålla med den skrämde om att väldigt många blogginlägg handlar om genusfabriken för att sedan i kommentarerna gång på gång vridas till att handla om mångkultur, invandringspolitik, sd, och dylikt.

  Eriks principer kan jag skriva under på. Förutsatt då att fördomsfulla och dumma uttalanden får bemötas samt att det kanske är på sin plats att klargöra att inte alla som inte tänker rösta på sd skyller alla problem på Sverige eller västvärlden. Sd har inte monopol på dylika åsikter. Det menar nog inte Erik heller antar jag.

 70. Erik skriver:

  Karl-Oskar:

  Precis så. Du har helt rätt på det sista, snarare är det ett stort problem att vissa människor tvingar varenda person som diskuterar dessa saker att mer eller mindre ”bli” Sverigedemokrat för att alla andra (partier och institutioner) bestämt att man annars inte diskuterar de sakerna alls av rädsla för hur sådan diskussion kan uppfattas.

  Detta argument har jag redan bloggat om

  ”I hear the following all the time from my fellow left-wing intellectuals when talking about the unpopular nuances in arguments: we know there’s more to it than that, but we can’t count on other people to know that. Therefore we should encourage them not to talk about it at all.”

  Eller för enkelhetens skull

  ”You’re not allowed to say anything smart in public, because dumb people exist!”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/12/det-politiska-argumentet-for-tolerant-sprak/

 71. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Är det alltså ren och skär akademisk experimentlusta som driver denna ”ideologiska egotripp”?”

  Nej det tror jag inte. Det kanske ursprungligen var akademisk experimentlusta som drev dem in i fältet men det är nog mer egot som får dem att stanna där och envisas med att dessa saker skall vara sanna långt efter att empirin visat tecken på raka motsatsen.

  Om jag skall vara ärlig och att döma av vissa personers reaktion är det mer en prestigefråga som handlar om makt. Nu har de makten och vill inte släppa den och försvarar okritiskt sina egna teorier oavsett om de funkar eller inte.

  Det verkar för dem viktigare att se till motståndaren inte får ordet än att använda ordet till någonting bra. Amerikanska yttrandefrihetsförsvarande organisationen FIRE kommenterade det så här: ”När vänstern kom in via bakdörren så låste de den så ingen annan kunde göra samma sak”

  Jag skriver om ämnet att rebellerna som kom till makten genom kritik mot etablissemanget nu när de själva är etablissemanget förkastar just sådan kritik här: (fick en del positiv feedback på axessbloggen på ämnet)

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/10/svenska-universitetsvarlden-vetenskap-eller-personkult/

 72. QED skriver:

  Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kallar filmbranschen till stormöte om jämställdheten:


  I kallelsen listar kulturministern fem frågor som hon vill att deltagarna ska besvara inför mötet, däribland ”vad gör ni i dag för att öka jämställdheten i svensk film?” och ”vad skulle ökad jämställdhet betyda för svensk film?”

  ”Jämställdhet i svensk film är en viktig fråga för många. Så även för mig”, skriver Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande. ”Jämställdheten berör inte bara dem som arbetar inom filmen, utan kan också ha betydelse för mångfalden i filmutbudet och därmed för filmpubliken.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/jamstalld-film-en-regeringsfraga-1.1077837

  Är det inte i auktoritära politiska system kulturministrarna brukar ”ta diskussioner” med branschen?

 73. Obstinat skriver:

  PK:maffian för oss allt närmare den punkt där vi alla fått nog av den sk ”representativa demokratin” som statsskick…

 74. Erik skriver:

  QED:

  Jag testar att svara på kulturministerns frågor: Satir/Parodi Obs!

  Ring! Ring! Ja hallå det var SF-direktören här.

  ”vad gör ni i dag för att öka jämställdheten i svensk film?”

  Vi godkänner bara skapandet av filmer med politiskt korrekt handling. Kvinnor är alltid starka och helst i höga karriärer, Män är alltid osäkra, rädda mesar. Det är väl bra? Se bara på kärlekshistorien i Göta Kanal 2, hon är självsäker och han är en klant. Hon kan supa som en karl och han kan inte ens dricka en shot utan att bli dålig. Just den jämställd mans och kvinnosyn vi vill ha eller hur?

  ”vad skulle ökad jämställdhet betyda för svensk film?”

  Ännu fler manus där mannen är svag, klantig, velig och osäker förlorare såklart? Såg ni inte den där fantastiska filmen om manliga konstsimmare? Ni kan inte klaga på vår genusmedvetenhet eller hur? Alla män i filmen framställs som svaga förlorare och filmen uppmuntrar även till mer queertakter. Män är ju lite svåra att övertala med moraliska skäl så visst var vi smarta som inbillade dem att skönhetsbehandling skulle göra konstsimmet bättre? Hehe man får som genuspedagog vara lite smart för att få de små liven att bete sig rätt.

  ”Jämställdhet i svensk film är en viktig fråga för många. Så även för mig”

  Ja du har såklart rätt, filmer handlar inte om publiken utan om dina personliga åsikter. Visar vi publiken en två timmar lång svart skärm till soundtrack av Sahara Hotnights är det vad de får titta på. De får nöja sig att se vad som erbjuds vi är inget serviceföretag där kunden har rätt!

  ”Jämställdheten berör inte bara dem som arbetar inom filmen, utan kan också ha betydelse för mångfalden i filmutbudet och därmed för filmpubliken”

  Du har rätt såklart, även om vi i Svensk filmindustri sliter hårt för att plocka bort varenda uns av manlig stolthet så kan vi såklart missa nån enstaka ändå. Exempelvis Persbrandts Beck-polisroll råkade godkännas av en praktikant medan vi andra var och fikade. Vi visste inget förrän det var för sent men nu på sistone har vi tvingat dem att låta honom interagera undergivet med kvinnor, tidigare så behandlade han ju alla lika

  Men nu i senare säsonger är han spak så snart en kvinna är i närheten, är inte det bra av oss? och så jämställt. Egentligen blev det bättre så här för nu när han redan är en populär karaktär kan vi påverka många fler med det nya svaga mansidealet men hade han varit en toffel från början så hade det kanske varit så få tittare att karaktären inte funkade alls. Du vet publiken är ju så fördomsfull så de kanske inte accepterar karaktären om han inte har ett visst mått av sådana för jämställdheten så dåliga egenskaper som självsäkerhet, beslutsamhet och arbetsmoral.

  Vi gör vårt bästa för att få bort dem utan att tappa karaktärens publik. En ide som vi fick förra året är att han visar sig gjort en tjej på smällen för längesedan och struntat i ungen. Det låter väl som en bra ide? Då har vi en ursäkt att sabba hans självsäkra personlighet en gång för alla och göra honom till rätt sorts osäker toffelman. En annan ide var att det plötsligt visar sig karaktären är homosexuell haha där fick de där reaktionära krafterna.

  Oroa er inte ministern, vi skall minsann banka in rätt värdegrund i huvudet på den där envisa publiken…klick!

 75. Dogdylan skriver:

  Jag såg precis en TV-debatt med skolminister Major Björklund och det här MP-språkröret Wetterstrand på SVT:s kunskapskanal. (D.v.s. kommunist-TV i spinn)

  Av någon anledning blir jag alltid arg när jag lyssnar på Wetterstrand. Hon har en form av ”låt gå” attityd till allting förutom miljöpolitiken och ”vita mannen” problemet. Där är kvinnan fascistoid.

  Wetterstrand skall lösa stöket i skolan med ”respekt”. Jaha? Vad fan menar hon? Jo, Wetterstrand säger att om både lärare och elever ”respekterar” varandra så kommer allt bli bättre. Sug på det här med ”respekt” under mitt inlägg. Vad innebär respekt för miljöpartister?

  Enligt Wetterstrand så kan stöket i skolan lösas genom mer elevdemokrati, respekt och tolerans, alltså ge mobbarna mera makt! Om någon elev mobbar en annan elev, så skall mobbaren enligt Wetterstrand inte stängas av. Det skulle ju vara ”inhumant” av skolan att stänga av elever säger hon. SUCK!

  Mobbaren skall istället sättas i ett annat klassrum. En fråga normala människor ställer sig är huruvida mobbaren har tillträde till skolgården eller ej. En annan skulle ju gissa att mobbaren skulle vara i farten på sin rast. Detta skall Wetterstrand lösa med flera lärare och ”respekt” för olikheter.

  Hon har också ett juridiskt argument – vi har skolplikt och om man kastar ut ohyran så bryter man mot skolplikten. Skolplikten är då fan ingen universalitet, (även om nu FN nämner sociala rättigheter i sina stadgar, där bland skolan i den allt mer omfattande deklarationen mänskliga rättigheter)

  Men när tvingades något land följa internationell lag – och framför allt på en sådan här icke-fråga. Om vi svenskar vill kan vi moderera lagen om skolplikt eller avskaffa den. Enligt min mening bör skolplikten vara villkorad. Kriminellt, stökigt och samhällsfarligt beteende skall inte tolereras – och dem som systematiskt hotar den svenska värdegrunden skall man kasta ut!

  Wetterstrand vill också tillåta Burka. Det är alltså inte kvinnoförtryck utan helt normalt och bra eftersom det är något ”främmande”! Allt som är exotiskt är underbart tycker Wetterstrand!

  Däremot skall vi ha genuspedagogik och kvoteringar från helvetet för att hålla koll på den homofobiska, sexistiska och rasistiska vita mannen eller vita barnet. Inte skall vi svenskar få fira våra skolavslutningar i kyrkan heller eftersom det kan kränka ”religiösa minoriteter”. Är det någon som frågar vad vi svenskar tycker?

  Varje religiös minoritet kränker mig – men är det någon som låter mig slippa se slöjor i skolan? Nej! Det finns ju dem (typ jag) som anser att Islam är en ideologi som är djupt anti-svensk, och så är även judaism. Jag vill varken se kippor eller slöjor i min skola. I Torah står det att Jesus kokades i extremiteter och i Koranen står det att avgudsdyrkare skall underkastas ”Dhimmitude”.

  Men likförbannat springer människor runt med kippa och sölja i skolorna, även om det första i princip är obefintligt. Har jag som etniskt svensk och kristen inte rätt till att känna mig säker i min egen skola?

  Hur kan vårt kulturarv vara kränkande? Hur kan den svenska kyrkan vara kränkande (Ja, det är faktiskt omöjligt eftersom de nu mera är förvirrade mångkulturalister – som har förvrängt Guds ord och tror att man kan nå paradiset genom att bryta mot Jesu ord, eller än värre vara icke-kristen) Vi svenskar kanske vill ha våra avslutningar i kyrkorna. Hur kan detta vara kränkande? Jag pratade med en bekant idag, med föräldrar Kurdistan. Enligt henne så skulle henne föräldrar ogilla om hon kom hem med en icke-muslim och svensk. Vad tror du skulle hända om jag som svensk sa samma sak? Min bekant är naturligtvis normalt funtad och tycker det är fjantigt. Rasismen mot svenskar ter sig allt mer verklig – både hos invandrargrupperna och bland politiker. Om vi svenskar var judar och Hitler levde så skulle han nog berömma svenska staten för sitt goda jobb!

  Wetterstrand är någon form av mycket smartare kopia än Ruwaida, eftersom Wetterstrand har hjärna nog att hålla igen på hennes hat mot det svenska samhället. I en artikel på Newsmill skriver Ruwaida följande:

  ”Det är en utmaning för demokratin att fortsätta ifrågasätta normer för inte minst etnicitet, kön och sexuell läggning. Unga män i Tensta utanför Stockholm lever i en värld präglad av starka normer som är kopplade till status och manlighet. Samtidigt är det mer okej för två män att gå hand i hand i Tensta än i andra delar av Stockholm. Det visar att heteronormen kan vara både lokal och föränderlig.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/27/dags-normkritisk-politik

  Detta är ju konstigt då andra har rapporterat om Islamister som kräver att kvinnorna skall bära slöja. Islam är en djupt homofobisk religion och islamister har i princip ingen ”Låt gå attityd” till homosexuellt beteende. Detta tror nämligen Ruwaida. Eller nej, det gör hon inte. Men hon vill få normala svenskar att tro det, så de kan köpa en mångkulturbabbel! De värderingar Ruwaida vill bryta ned är svenska värderingar.

  Ruwaida struntar blankt i homosexuella, vad det handlar om är att vi svenskar skall brytas ned tillsammans med vår religion och vår kultur. Vi svenskar skall socialiseras in i mångkulturen. Som Mona Sahlin sa för några år sedan. ”Svenskarna skall inte bara integreras i mångkulturen, de måste gilla den också”.

  Det är just det här som Fredrik Reinfeldt till Lars Ohly vill. Alla kulturyttringar är bra så länge de inte är etniska svenskar eller någon annan ”vit” grupp som har kommit på denna. Jag har länge trott att det handlat om kultur, men så icke. Det handlar inte om att svenskar är kristna eller har en specifik kultur. Det handlar om att svenskar är vita. Det är just vår ”etnicitet” eller för att klara klarspråk. Vår ”ras” de hatar.

  Detta är rent och skär rasism. Den svenska invandringspolitiken och våra politiker bryter mot de mänskliga rättigheterna! De är kriminella och var vi i en annan tid hade de hängts i en internationell domstol för etnisk och kulturell rensning på det svenska folket! F.d. säpochefen P. G Vinge hade helt rätt när han sa att Olof Palme var en säkerhetsrisk. Idag är hela riksdagen en säkerhetsrisk för det svenska folket.

  Det ända vi svenskar vill att de nya svenskarna anpassar sig till de svenska normerna och värderingarna. Vi svenskar vill inte ha slöjor, icke-kristna, omskärelser, socialbidragstagande och kriminalitet till vårt land. Make no misstake about it! Sverige är ett svenskt land. Till ungefär 1975 var Sverige tillsammans med Japan ett av de mest etniska homogena länderna i världen. Vår flagga vittnar om Sverige är ett kristet protestantiskt land. Så vill nog de flesta svenskar att de skall förbli. Innebär det här att Sverige inte kan ta emot invandrare, nej det gör det inte. Det innebär bara att de som kommer skall assimileras – dvs. blandas upp med oss svenskar. Hur rasistiskt kan det vara att vilja blandas upp med andra? Hur kan assimilering ens betraktas som något rasistiskt? Visst, jag är intellektuell, jag kan vända på det och argumentera rätt bra för etnopluralism också, och att assimilering är defacto rasism.

  Men faktum kvarstår, de flesta svenskar vill inte ha den här mångkulturen! Vi vill inte ha politiker som hatar oss på grund av vår ras, religion och kultur. Om våra politiker inte accepterar detta så är det dags att byta. Politikerna skall också ställa ordentliga krav på de invandrare som är här i Sverige och de kommande. I Sverige anpassar man sig till det svenska samhället – och kan man inte det så åker man ut. Det är inte svenskarnas uppgift, som i princip aldrig har haft en kolonial historia att tillgodo se livstidsförsörjning genom bidrag, gratis vård, gratis dagisplats, fickpengar, kulturell och religiös emancipation och till och med barbariska seder (så som omskärelse av pojkar och flickor, tatueringar, ringar i öron/näsa/mun och slöjor)

  I Sverige är den svenska kulturen och dess värden det högsta värdena. Den som inte förstår det kan inte vara svensk och skall därmed inte få ta del av vårt land och eller kunna bli medborgare. Det är inte min uppgift som svensk att diktera hur andra människor i andra länder lever sina liv. Jag kan ha åsikter om det och jag kan framföra dem, och de kan framföra sina. Men det innebär inte att svenskarna inte har den absoluta rätten till kulturell emancipation i sitt eget – om så skulle vara tvunget.

  Varje politiker, jude, assyrier, muslim, finländare, bulgar, turk, norrman, afrikan, amerikan, hindu, palestinier och somalier (osv.) bör tänka till om de verkligen vill se att Sverige blir en bananrepublik med ständiga interna etniska, religiösa och kulturella konflikter? Snarare bör de som kommer hit ta av sig hatten och vara tacksamma – för att vi svenskar låter dem bo här, även om det nu mera är väldigt motvilligt.

  När Sveriges kommuner och Landstinget tyckte Landstingen skulle erbjuda kostnadsfri omskärelse och media Sverige (I allra högsta grad Bonnier) – så ändrade jag uppfattning över de här frågorna. Nu är det dags att slå ned politikerna och få det här landet som våra svenska förfäder med bravur byggt upp på hästen igen.

  Rösta med hjärtat i detta val!

 76. Dogdylan skriver:

  Info

  Jag såg att du nämnde mig eller snarare refererade till mig, att jag skrev att Sd-bloggar är ointellektuella. Ja, det tycker jag. Men det innebär ju inte att Sd har fel om problemen med mångkulturen. Precis som Åke Ortmark sa, ”deras analys är rätt så nära sanningen”.

  Saken är den att alla bloggar som drivs av politiker, oftast gör avkall på det intellektuella för det politiska. Det är oftast nödvändigt.

  De andra bloggarna som drivs av etablisemangets politiker på just den här frågan om mångkultur fullständigt horribala. Oftast ljuger de eller så kan de inte hålla ihop ett vettigt argument. De är för de mesta irrationella hycklare! Ekeroth bröderna tycker jag är riktigt bra bloggare.

  Shastra, Rogerklang och Lennart W är typiska moderater som inte riktigt känner sig hemma i partiet men är insocialiserade i hela det här ”marknadsliberala” och hoppas på, precis som PM Nilsson att moderaterna skall ta sitt förnuft till fånga – och ställa litet krav på mångkulturalisterna som idag kör vårt land i botten.

  Erik är teoretikern och pendlar mellan att vara mysig liberal till att gå in på djupa, mycket djupa vatten. Vilket är roligt. En dynamisk intellektuell helt enkelt!

  Sedan finns det ju QED, Charleoi och Nordbo som är litet i mitten.

  Sedan är det ju jag och du som tillhör de konservativa (som i annan tid skulle vara liberala, socialdemokrater eller någonting annat ”mysigt”, men nu anses vara extremister av etablisemanget) och står tvärtemot de här mesmoderaterna som jag i nämnde i början.

  Sedan har vi ju Tanja. Hon är ju den här som är offentlig med sitt namn tillsammans med Klang – så hon måste ju hålla sig inom ramarna, men hon är ibland verkligen ute i svängarna alltså. Tanja är modig för att vara en ensamstående deltidsarbetande morsa.

 77. Dogdylan skriver:

  Ursäkta den dåliga svenskan..(som vanligt)

 78. Dogdylan skriver:

  Pat Condell säger som det är…

  http://www.youtube.com/user/patcondell#p/u

 79. QED skriver:

  Erik, haha, kulturminister Ädelröta skulle säkert vara nöjd med de svaren.

 80. Lennart W skriver:

  Tanja m.fl.
  Nu skrev jag iofs bara att jag var på väg att ge upp, vilket är en process som kan avbrytas. Och visst kanske effekterna av mitt avståndstagande i så fall blir lika små som att pinka i Nilen. Jag gör det i så fall bara för min egen skull.

  Att jag nämnde ”SD och ND” var pga en formulering i Infos text om Jan Milld som ”helt fristående från både Sd och Nd (och bevisligen inte tillhör något av dessa partier)”
  Finns skillnader förstås, annars hade ju inte ND brutit sig ut ur SD. Ungefär som med Trotskism och Leninism, men som trots allt ändå är två sorters kommunism.

  Mitt lilla utbrott var på inga sätt tänkt som ett hot mot någon om något, och allra minst mot Tanja.

  Vill bara highlighta att ND och faktiskt även SD är något som många inte vill förknippas med. Ju mer sånt som kommer med ”på köpet” via Tanjas blogg, desto fler som INTE vill ha något med det här att göra. Tror jag. Kanske fel? Men om det är rätt så är det en ordentlig björnkram som ges av Info m.fl.

  OK Erik, jag skriver under på ditt inlägg april 13, 2010 kl 8:20 em. Däremot känner jag inte igen mig i det senare inlägget om homosexuella homofober, även om jag iofs kan tänka mig att sådant förekommer. Men jag tror inte att det är ett allmänt mönster, iaf inte utan mer information än jag har nu.

 81. Erik skriver:

  Lennart W: Toppen, vill du veta något kul? Det var ett tal från Barack Obama som inspirerade inlägget (8:20) Och nej det där andra inlägget var såklart jag som skrev fel namn. Det var Shastra jag menade precis som Rogerklang påpekade i inlägget under mitt. Jag skulle påpeka det men glömde.

  ”Vill bara highlighta att ND och faktiskt även SD är något som många inte vill förknippas med.”

  Så kul, det är precis vad jag också försöker påpeka. Skillnaden är att i mitt fall är det ofta personer som är emot SD som förknippar personer som inte har med SD att göra med SD. Till och med ”Genusväldet far fram” musikvideon fick en Sd-flaggning nånstans vilket fick mig att proklamera

  Reductio ad Sverigedemokratum

  …och skriva följande arga inlägg

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/02/07/detta-sverige-demokrat-tjat/

 82. Dogdylan skriver:

  Lennart W

  Jan Milld har skrivit för Nationell idag men uppger att han skall rösta på Sverigedemokraterna. Innan du sätter i halsen så kan jag ju kort redogöra skillnaderna mellan Sd och Nd.

  Sd och Nd har två olika ideologiska inriktningar. Sverigedemokraterna står för assimilering och Nationaldemokraterna står för etnisk separation. Sd är kulturnationalister (inget fel i det) och Nationaldemokraterna är Etnopluralister (mycket fel i det)

  Etablisemanget är närmast Nationaldemokraterna ideologiskt – skillnanden mellan etablisemanget och Nationaldemokraterna är bara etblisemanget vill ha invandrare i små territorium runt om i Sverige, medans Nationaldemokraterna, tycker att varje folk (precis som vänstern förövrigt tycker är rätt för icke-vita) skall ha sitt eget territorium – även svenskarna. Nd tycker att Sverige är svenskt territorium. (Vilket naturligtvis stämmer)

  Effekterna av en Sd och en Nd politik är kulturell homogenitet, detta vill de båda, men i Sverigedemokraternas Sverige så kommer vi svenskar bli litet mindre blåögda – då de vill att svenskar och invandrare skall blandas upp, med betoning på att svensk kultur skall bevaras, alltså är det invandrare som skall smältas upp i oss och inte tvärtom.

  I Nationaldemokraterna så kommer vi förbli blåögda eftersom de kör hem alla, även de som vill assimileras.

  Hur du än vänder och vänder på det så kommer du stå närmare någon av dessa partier. Miljöpartiet är närmast ND, dvs. kulturell och etnisk emanicipation genom att verka för att alla invandrare skall behålla sin särart. Folkpartiet är närmast Sverigedemokraterna, dvs. mot burka, för språktest osv.

  Sverigedemokraterna följer en västerländsk tradition – dvs. assimilering, detta gällde fram till ungefär social-darwinismen.

  Sverigedemokraterna är allt annat än främlingsfientliga och rasistiska. Snarare tvärtom. Det är etablisemanget som är rasister eftersom deras politik påminner om den som ND står för. Jag vill absolut inte bli förknippad med etablisemanget, eftersom jag anser att de är rasister.

  Om du ogillar tonen så kan du ju argumentera emot oss såkallade ”främlingsfientliga” istället för att hota med att hoppa av.

  Jag tror att du står väldigt nära Nationaldemokraterna, och jag är rätt säker på att du är smygrasist!

 83. Rosenhane skriver:

  Tanja,
  du uppmärsammas på theclimatescam i mycket positiva ordalag just nu!
  http://www.theclimatescam.se/2010/04/15/vilken-version-valjer-du/

 84. Nordbo skriver:

  @ Eric

  Var talet om demokrati inspirerat av Obama? ursäkta mig om jag inte har något förtroende för en ”fredspresident” som är involverad i 4 krig och kanske väg att starta ett femte med Iran. (Yemen, Pakistan, Afghanistan och Irak)
  Krig är fred. Bombplanet på bilden i Tanjas inlägg kommer farande med totalitär demokrati á la 1984.
  Men du hadee förhoppningsvis inte samma typ av demokrati i åtanke?

  @ Lennart

  Jag tror inte heller att det vore bra om bloggen kapas av ett parti. Men om man ser till de som brukar kommentera här så är mitt intryck att det finns en stor spännvidd av olika åsikter.

 85. Nordbo skriver:

  Jag såg just att Dogdylan kallade mig mitten. Det var trevligt som omväxling.

 86. Erik skriver:

  Nordbo: Jag har aldrig påstått att Obama är en bra fredspresident, talet om demokrati var inte inspirerat av Obamas politik utan av Obamas retorik. Obama är en oerhört skicklig retoriker, eller rättare sagt Team Obama är skickliga på retorik, det är flera personer inblandade i hans skapelser till tal.

  På tal om fred så påtalar jag i mitt nya inlägg om det nya akademiska ämnet manlighetslära (male studies) både varför sådana krig sker och vem som är ytterst ansvarig för dem.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/04/16/manlighetslara-och-jamstalldhet-i-krig/

 87. Lennart W skriver:

  Ang. Obamas ev. fredssträvanden vill jag bara tipsa om två saker som hänt nyligen som är absolut nödvändiga att sätta sig in i:
  * START – uppföljningen som undertecknades häromveckan
  * Nuclear Posture Review 2010
  googla..

 88. Erik skriver:

  Nordbo:

  Mig kallade han dynamisk intelletuell med spännvidd mellan mysliberal och djupa vatten 🙂

 89. Nordbo skriver:

  Ja, Obama för fram talen på ett bra sätt. Han är en bra skådespelare. Men ibland har han tappat flödet i talet när han har sett på telepromptern. Med tanke på att han oftast för fram budskapet på ett skickligt sätt så gissar jag att det har berott på att han ser en text han inte hade förväntat sig. Men det är bara en gissning.

  Haha, ”Mysliberal”?

 90. Christopher skriver:

  Vänstern är inte bara mansfientlig. Vänstern är också svenskfientlig.

  ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Muhammad få jobbet.”
  -Mona Sahlin, Göteborgsposten, 22 oktober 2000

  ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”
  -Mona Sahlin, P1-morgon i Sveriges Radio P1, 17 maj 2001

  ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”
  Mona Sahlin, Turkiska Ungdomsförbundets tidning Euroturk, mars 2002.

 91. Björn skriver:

  Hej, Tanja. Har du hört om det norska TV-programmet ”Hjernevask”? Det tar upp frågor som handlar om arv/miljö, och kanske kan vara intressant för dig att kolla upp. =)

 92. Ian skriver:

  Åh, all denna forskning …
  Vore det inte en braskande nyhet om det INTE vore så?
  http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?prid=13447

 93. […] och kön i Sverige att man blir betryckt över vilka man som heterosexuell man kan tänkas åtrå. Susanna Hakelius-Popova gick 2005 igenom tio avhandlingar med genusvetenskapligt fokus och kom fram till att de redan hade […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: