Världsberömd kosmolog varnar oss!

Varifrån kommer alla gensuevatare egentligen?

Varifrån kommer alla Sveriges genusevetare egentligen?

Jag ser att den världsberömde kosmologi-professorn Steven Hawking nu varnar oss för att sända ut radiosignaler i rymden som avslöjar vår existens: ”THE aliens are out there and Earth had better watch out, at least according to Stephen Hawking. He has suggested that extraterrestrials are almost certain to exist — but that instead of seeking them out, humanity should be doing all it that can to avoid any contact….He suggests that aliens might simply raid Earth for its resources and then move on: “We only have to look at ourselves to see how intelligent life might develop into something we wouldn’t want to meet. I imagine they might exist in massive ships, having used up all the resources from their home planet. Such advanced aliens would perhaps become nomads, looking to conquer and colonise whatever planets they can reach.”” Den teoretiske fysikern Ulf Danielsson skriver på Newsmill att de flesta andra civilisationer rent statistiskt förmodligen ligger miljoner eller kanske miljarder år före oss i utvecklingen. Jag hoppas att man nu snart kan utröna varifrån genusvetarna kommer och vilket deras egentliga uppsåt är och varför just Sverige blivit utvalt som experimentellt centrum.

Jag trasslade in mig i de patriarkala strukturerna påväg till Jorden

Jag trasslade in mig i de patriarkala strukturerna under min resa till Jorden

Vi kanske redan lever i det scenario som Hawking målar upp i sin kommande dokumentär och där utomjordingarna är ute efter att tömma  oss på mental energi och sunt förnuft eftersom de kommit så långt i sin utveckling att de tappat bort sitt eget – vem vet? Ibland känner jag mig för övrigt själv som en utomjording som kommit långväga ifrån till detta genusvansinne som känns så främmande för min natur, och det var i själva verket under denna min kosmiska resa till Jorden jag som bekant upptäckte de patriarkala förtryckar-strukturer som genomsyrar universum och som bekräftades mer vetenskapligt med traditionell patriarkal metod i och med COBE-satellitens mätningar av den kosmiska bakgrunds-strålningen vilket ledde till det Nobelpris i fysik 2006 som, om inte objektiv patriarkal vetenskaplig förtryckarmetod rådde, hade tilldelats mig flera år tidigare. De universella strukturerna är allestädes närvarande, just nu hittade jag exempelvis en intressant struktur i min upptinade lussebulle, och det är helt uppenbart att russinen är förtryckta, eller snarare intryckta, i degen. Folkvettet väller ut över gränserna i samma takt som genusvetarna väller in från främmande solsystem och det är hög tid att åtgärda de vänsterextrema termodynamiska förhållanden som råder i den underkylda samhällsdebatten genom att stoppa det olagliga inflöde av genusvetare i statsapparaten som höjer toleransnivån hos folket. Varje dag utan kamp mot vansinnet är en dag där det kollektiva dissociativa symptomet i form av upphävd identitetsupplevelse gör sig alltmer påmint. Genom att inte blogga i hela nio dagar tappade jag nästan själv hela min identitet. Ber om ursäkt för detta.

Matematiken är lösningen på alla problem!

Matematiken rymmer inom sig lösningen på alla problem!

Tillsammans ska vi locka ungdomen bort från fördärvet och in i vetenskapen  där den hör hemma, och helst in i matematikens värld eftersom alla vägar ändå leder dit. Även de samhällsintresserade borde studera matematik för att lära sig att så länge man bara integrerar över ett konservativt fält så kan man i sann liberalistisk anda välja vilken (integrations)väg man vill mellan två godtyckliga punkter, som ni alla givetvis redan känner till: \oint v\cdot dr=0 och på så sätt kan vi använda matematiken för att kombinera olika samhällsideologier i trygg förvissning om att framtiden är vår bundsförvant medan genusvetarna inte är det.

Jag fann en debatt i jämställdhetsfrågan från i januari i år på Svensk Tidskrift.  Det började med Magnus Nilssons (riksdagskandidat för (m)) artikel ”Biologin styr över jämställdheten” som kritiserar innehållet i en SVD-artikel som vi alla minns från i höstas där de moderata riksdagsledamöterna Hillevi Engström och Mats Johansson bla skriver ”Men ännu återstår många enkönade reservat. Statistiken antyder att det skulle finnas en sekreterargen och en vårdgen (kvinnlig), samt en byggnadsgen och en motorgen (manlig). Ett sådant antagande saknar dock vetenskapligt stöd… Könsskillnader grundläggs underifrån och förs med från förskolan och uppåt.” Så här kommenterar Nilsson (8/1) detta: Frågan är vad Engström/Johanssons genetikargument egentligen fyller för syfte? Det är en märklig tanke att en viss samhällsordning skulle vara oacceptabel bara för att den saknar genetisk grund. Det finns inte heller någon demokratigen, marknadsekonomigen eller frihetsgen. Skulle man därför ifrågasätta demokrati, marknadsekonomi eller frihet?”

Elise Claeson - en klok kvinna

Elise Claeson - en klok kvinna

Elise Claeson ger sig in i debatten (15/1) med en mycket läsvärd artikel: ”Sverige ska ”vara världens mest jämställda land”, slår partisekreterare Schlingmann (M) fast i bästa Gudrun Schyman-anda i ett avstamp inför valet 2010 (Aftonbladet 7/1). Han tycks inte ha uppfattat att Schymans parti, Fi, bara fick promille av rösterna 2006. Schlingmann ångar på i bästa Fi-stil: Jämställdhetsarbetet ”måste börja redan när ettåringarna börjar på förskolan och sträcka sig ända till sammansättningen i ledningsgrupper och bolagsstyrelser”… Det enda som skiljer Schlingmanns jämställdhet från Schymans är att Schlingmann inte nämner ordet genus en enda gång. Genussamhället blev en pinsamhet och saknar folkligt stöd… Skillnaden mellan Birgitta Ohlsson/Per Schlingmann och Gudrun Schyman/Mona Sahlin är hårfin. Det är mera grad- än artsskillnader mellan utspelen från kvinnoförbunden. Både höger och vänster tycker lika – det finns inga könsskillnader i grunden; olika utfall är orättvist och ska åtgärdas. Därför ska det helst köras varannan damernas. Jämställdheten har förvandlats till ren och skär matematik och – kvotering. Men eftersom ordet kvotering fått en negativ klang (luktar socialistiskt tvång) föredrar både vänstern och liberaler att kalla kvotering för ”individualisering”. I debatten om delad föräldraförsäkring är kvoteringsanhängarnas främsta argument liberalismens favoritord: individen. Hur blev det så? Statsindividualismen är den svenska jämställdhetens ideologi, sa jag vid jämställdhetsseminariet. Det är den svenska modellens innersta väsen och det är en syntes mellan socialistiska och liberala värden: statens och indvidens ömsesidiga beroende av varandra. Däremellan ska inget finnas som kan skilja dem åt. Det ska vara raka rör mellan individen och välfärdsstaten, mellan bidragstagare och bidragsgivare. Varken kvinnor eller män ska vara beroende av varandra i omoderna konstruktioner som familjen. Då hotas den fria jämställda statsindividen. Bara staten kan garantera individernas frihet och jämställdhet. Därför pratar socialister numera om individualism och jämställdhet och nästan inte alls om klass.”

En förtryckarstruktur

Bild på välkänd förtryckarstruktur

”Det är därför Gudrun Schyman kunde utropa ”död åt familjen” och räkna med stöd inte bara av socialister utan också ett tyst stöd från liberaler… Individens frihet går också före allt annat i det klassiskt liberala tänkemönstret. Och då är vi där igen. Eftersom vi inte kan välja våra föräldrar, barn och släktingar blir denna grupp av människor ett hinder för individens fria val. Och den åtråvärda liberala jämställdheten bygger ju på att vi ska kunna välja… Eftersom höga individuella skatter gör barnfamiljerna beroende av föräldrapenningen, kan staten bestämma att bara de familjer som lever på ett visst sätt, får maximal utdelning. Pappamånader, jämställdhetsbonus och ”individualisering” av föräldraledigheten är exempel på hur staten vill härska genom könssöndring. Alla dessa jämställdhetsåtgärder, där staten ska ”befria” individen från biologin och kulturella normer, stöds inte bara av socialister, utan kanske mest av liberaler. Genom att individualisera samhället tror liberaler att människan blir stark, fri och jämställd. Det är fel. Vi behöver inte mer liberal jämställdhet. Den förstärkar bara ett vänster-mitten-samhälle där staten alltid vinner. Jämställdheten har blivit vår tids socialism, den enda godtagbara ursäkten för politiker att detaljstyra våra liv. Individualisering i ett högskattesamhälle ger en illusion av frihet och jämställdhet – särskilt för kvinnor.”

”På papperet är vi världsledande i jämställdhet och individualism; svenska kvinnor jobbar mest i världen och vi kan ägna oss åt att utveckla oss själva, vi behöver ju inte ta hand om våra barn och våra gamla föräldrar – det fixar staten så gärna (därav de höga skatterna). Men i verkligheten är vi likriktade, svaga ögontjänare, som är helt beroende av staten: om Försäkringskassans utbetalningar försenas, minskas eller uteblir (för att vi inte uppfört oss rätt), kraschar svenska familjers ekonomi. Därför röstar svenska kvinnor vänster, trots att de flesta lever ett borgerligt liv. Det är inte vänsterns jämställdhet som lockar; den skiljer sig ju inte nämnvärt från Alliansens. Nej, det handlar om att kunna betala hyran och köpa mat och kläder till barnen. I brist på ett tydligt borgerligt högeralternativ, accepterar kvinnor intuitivt att det är staten som bestämmer över deras liv via föräldra-försäkringen och maxtaxan – i jämställdhetens namn. Sådan är statsindividualismen.”

Anne-Marie Pålsson

Anne-Marie Pålsson har också noterat det problematiska med den sk jämställdhets-politiken

I sin artikel på nätet länkar Cleason till en artikel från förra året på temat jämställdhet, också den mycket läsvärd, skriven av Anne-Marie Pålsson: ”Debatten om jämställdhet har länge dominerats av vänstern – inte i kraft av egen överlägsenhet utan mera som en följd av borgerlighetens tystnad. Resultatet har blivit därefter – statlig styrning, kontroll och likriktning av våra liv. Det är lätt att se varför det blivit så. Vänsterns sätt att se på jämställdhet innebär likhet: att män och kvinnor skall göra samma saker på marknaden och i hemmet. Helst skall det finnas lika många män och kvinnor på varje befattning och i varje bransch för att vänsterfeministerna skall vara nöjda. Detta stärker statens grepp om oss eftersom det bara är staten som förfogar över tillräckliga maktmedel för att genomdriva vänsterns likhet. Och sådana har verkligen använts…. Trots denna omfattande överföring av makt till den politiska sfären har vi långt kvar till jämställdhet [i betydelsen 50/50-fördelning inom alla yrken och på alla nivåer]… Vänsterfeministerna har tolkat detta som att den politiska styrningen inte är tillräcklig och de kräver därför mera åtgärder… En kritik mot detta förhållningssätt har uppfattats som ett angrepp mot själva idén om jämställdhet. Men vänstern har inte ensamrätt till denna fråga och det finns andra sätt att uppnå jämställdhet på än de som vänstern förespråkar. Fast det förutsätter att vänsterns definition av jämställdhet överges till förmån för den mera liberalt inriktade – att män och kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att forma sin tillvaro.”

Mannen ska diska hälften i heterohushållet!

En man i ett heterohushåll ska enligt lag utföra exakt hälften av hemarbetet

Men som bekant (När lika möjligheter blev 50/50) övergavs det övergripande jämställdhetspolitiska målet att män och kvinnor ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter så sent som våren 2006 (prop 2005/06:155) till förmån för det enligt flera remissinstanser mer svårtolkade målet att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” där ”ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” För hur lagstiftar man om samma förmåga? I denna proposition, som bifölls slogs även fast som ett av fyra delmål att kvinnor och män ska dela lika på det obetalda hemarbetet (!) något som också flera remissinstanser ställde sig frågande till (hur detta skulle uppnås med politisk styrning), dessutom kan man notera att någon 50/50-uppdelning av hushållsarbetet inte tas upp i hushåll med samkönade relationer utan det är just när en kvinna och en man lever ihop det måste lagstiftas om hushållsarbetet.

Pålsson fortsätter:

”Vänsterns lösning på ”reproduktionsdilemmat” består av offentlig barnomsorg, lika arbetstid för alla och delad omsorg om barnen och hemmet. Ett förverkligande av individuella drömmar genom att ta hand om sina egna barn tillåts däremot inte av vänsterfeministerna. Det är bara när kvinnor tar till sig den manliga livsstilen som en jämställd värld kan råda. Men skulle en ordning där kvinnor ges möjlighet att ta hand om sina barn reducera kvinnornas möjligheter, rättigheter och skyldigheter? Ja, om detta är påtvingat. Men med en subvention som följer barnen och inte omsorgsformen skulle egen omsorg av barnen ge en hygglig ekonomisk utdelning. För mig är det stötande att skattebetalarna satsar cirka 100 000 kronor årligen på varje barn som inordnas den kommunala omsorgen, medan de barn som tas om sina egna föräldrar inte kostas på något alls. På arbetsmarknaden har kvinnor kritiserats för att fastna i lågbetalda arbeten inom vård och omsorg. Men vad är det för fel med att arbeta inom vården? Om det är arbetssituationen som är undermålig, är det bättre att verka för att den förbättras, än att hindra kvinnor från att välja detta yrkesval… Är det inte dags att kvinnor myndigförklaras?”

Jag ser att det även pågår en aktuell jämställdhetsdebatt på Newsmill. Och en ny avhandling från Linnéuniversitetet visar att kvinnor inte lämnar akademin i högre utsträckning än män:

Teorin om det svarta hålet inom akademin är motbevisad

Teorin om det svarta hålet inom akademin är motbevisad

”Än värre är det ställt med metaforen om ”akademins svarta hål”, som används för att illustrera den vedertagna uppfattningen att kvinnor i avsevärt mycket högre utsträckning än män lämnar akademin direkt efter sin disputation. Men metaforen ger en direkt felaktig bild. Silanders undersökning av i vilken utsträckning och vid vilken tidpunkt män och kvinnor lämnar akademin visar att det överlag är män som i högre utsträckning lämnar akademin, både direkt och en längre tid efter att de har disputerat. ‘Jag blev själv väldigt förvånad när jag såg vad mina data visade, men det svarta hålet finns över huvudtaget inte. Sannolikt är det resultatet av en misstolkning av tvärsnittsdata där man sett att det är en massa kvinnor på doktorandnivå och väldigt på bland professorerna, men då är det inte samma grupp man mäter... Vad det egentligen handlar om är sannolikt fördröjt avancemang, att kvinnor gör långsammare karriär än män… Att man lämnar akademin kan ju också innebära att man gör ett karriärssteg uppåt. Och man får inte glömma att målet med utbildning också är att förbereda för arbetsmarknaden, inte att alla ska sluta som professorer”, säger statsvetaren Charlotte Silander som skrivit avhandlingen. Låt mig avsluta med något lättsamt:

Annons

127 Responses to Världsberömd kosmolog varnar oss!

 1. Lennart W skriver:

  10^11 galaxer x 10^11 sjärnor per galax = 10^22 stjärnor, och kanske lika många planeter. Men vad är sannolikheten då egentligen för att det ska bli en tekniskt avancerad civilisation (även OM planeten har ideala förutsättningar för uppkomsten av liv)? OM den sannolikheten inte är väldigt liten, borde det finnas (historiskt och i framtiden) massor av ”gröna gubbar” därute, och antagligen också mycket mer avancerade än oss som ju i praktiken är helt nya (jmf m universums långa historia) på det teknologiska. Ungefär som i Iain Banks SciFi-böcker (nyss läst ”Matter”).

  Å andra sidan kanske sannolikheten är mycket mindre än 10^(-22)? Svårt att veta med bara en observation, dvs oss själva. Men i så fall är vi nog faktiskt ensamma.

  Eller tänk om Ufo-Sven verkligen hade rätt? En kul gubbe jag råkade på som student, och som bodde på planeten Karypto i sitt förra liv, 1000 miljarder ljusår från jorden. Fast han berättade aldrig om några genusvetare..

  Har f.ö. bara precis nyligen blivit medveten om att det även finns en Axess TV-kanal, efter en SvD-kolumn av Göran Skytte: ”Borgerlig fin kultur”. 🙂

 2. Info skriver:

  FRÅN LINNÉUNIVERSITETET TILL DEN SEXISTISKA GLASSEN GIRLIE

  Ja, Elise Claeson har kommit med en hel del kloka synpunkter genom åren. Vilket hon naturligtvis fått ”äta upp” bland rättrogna genusvetare av alla könen. I förbifarten ser jag att du länkar till en avhandling från Linnéuniversitetet. Vilket kommer mig att associera litet. Se här:

  Det var den 18/4 och 20/4 som vi här i bloggens kommentarer diskuterade den ur ett genusperspektiv felaktigt formgivna glassen Girlie. Av en händelse kom jag nyligen att läsa Kurt Lundgrens sågning (i bloggen Östra Ölands fria horisont) av Fojo i Kalmar (ett statligt bekostat institut inom LINNÉUNIVERSITETET för fostrande av politiskt rättänkande statsjournalister). Bland kommentarerna hittade jag då några, som uppehöll sig vid just GIRLIE.

  Några småsaker i dessa kommentarer föreföll på något sätt underligt välbekanta. Och så gick det upp ett ljus: det var ju jag själv, som hade skrivit dem! Fast den gången under signaturen ”Svensk barbar”. (Det enda verkligt svenska är ju barbariet, enligt Reinfeldt.)

  ”Postat av: SVENSK BARBAR 2007-03-30 @ 10:17:21

  Ja, det är märkliga kryp man ser myllra om man vänder på det offentliga Sveriges stenar. Vad hittar man till exempel, om man skärskådar innehållet i den ordinarie journalisthögskoleutbildningen? Eller i kursplanerna på lärarhögskolorna?

  Om jag skulle lämna ett litet bidrag, aktuellt nu i dagarna. Som alla vet, företräds vi konsumenter i vått och torrt av en hygglig organisation, som kallas Sveriges konsumenter. Den försöker just nu skydda oss mot en ny GB-glass med skärt, hallonsmakande överdrag och det hemska, biologistiska, socialdarwinistiska och könsrollscementerande namnet GIRLIE. Organisation har rasat ut i dagspressen och missionerat i Sveriges radio.

  Vilka organisationer hittar vi bland medlemmarna i Sveriges konsumenter? Vad är det som myllrar, om vi vänder på stenen? Idel gamla bekanta: LO, UNGA ÖRNAR, PRO, CENTERKVINNORNA, ABF, TCO osv. De flesta naturligtvis företrädda i styrelsen. Den arbetande staben består av en stor och pampig skara högavlönade tjänstemän med en generalsekreterare och en kanslichef i spetsen. – Bekämpa GB! Bekämpa felaktiga glassar!

  Postat av: SVENSK BARBAR 2007-03-30 @ 10:52:09

  JAG HAR PROVAT GIRLIE! Ja, det är jag i och för sig inte ensam man om att ha gjort. Nätet vimlar faktiskt av unga män, som i sina bloggar bekänner, att de köpt sig en Girlie av ren nyfikenhet. Och fått uppskattande kommentarer av omgivningen (t.ex. kassörskorna): ”Tänk att du är så modig, att du vågar köpa den här tjejglassen.” Med detta vill de unga männen framhålla hur moderna och JÄMSTÄLLDHETSMEDVETNA just de är. Legat för länge i genusmarinaden.

  Men jag gjorde på ett annat sätt. Efter att ha sett mig omkring en stund i vimlet av sollapande ungdomar på den stora trappan mitt i huvudstaden, stegade jag iväg en bit och inhandlade TRE Girlie-glassar. Därefter återvände jag till trappan. Gick där långsamt runt och stannade tre gånger. Varje gång framför en söt vårflicka, till vilken jag med ett leende och en artig bugning överräckte en Girlie-glass.

  Hur många kommentarer fick jag, tror ni? Inte en enda. Men mitt i sin förstumning sken alla de unga damerna ikapp med solen. Det där ska jag göra om i sommar.”

  —————————-
  P.S. Fojo i Kalmar har betalat ut konsultarvoden på runt 5 miljoner kronor till Fojo-chefen Annelie Ewers egen make, Jim Downing. Förfarandet kommer nu att granskas. (Källa: Samlade Nyheter 2010-03-12.) DS.

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, på tal om sannolikheten för liv där ute, kommer att tänka på Drakes ekvation: http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation

  ”It is used in the fields of exobiology and the search for extraterrestrial intelligence (SETI). This equation was devised by Frank Drake in 1961, in an attempt to estimate the number of extraterrestrial civilizations in the Milky Way with which we might come into contact.”

  ”The Drake equation is closely related to the Fermi paradox in that Drake suggested that a large number of extraterrestrial civilizations would form, but that the lack of evidence of such civilizations (the Fermi paradox) suggests that technological civilizations tend to disappear rather quickly. This theory often stimulates an interest in identifying and publicizing ways in which humanity could destroy itself, and then counters with hopes of avoiding such destruction and eventually becoming a space-faring species. A similar argument is The Great Filter,[2] which notes that since there are no observed extraterrestrial civilizations, despite the vast number of stars, then some step in the process must be acting as a filter to reduce the final value. According to this view, either it is very hard for intelligent life to arise, or the lifetime of such civilizations must be relatively short.”

  Här denna enkla ekvation: http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation#The_equation som jag tyckte var lagom enkel att ta in som en labb på Vetenskapens Hus för några år sedan för skolelever som inte läst så mycket matte än, allt de behöver kunna är att multiplicera ihop tal, och använda sin fantasi :-).

  Current estimates: http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation#Current_estimates_of_the_parameters Under Refernces kan man läsa mer om detta. Intressant. Bara att ringa upp några astronomer och sedan sätta sig och räkna då! 😉

  Ja inte bara att Axess har en TV-kanal utan många av deras program går att se på webben: http://www.axess.se/tv/play.aspx

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, släpp den där glassen nu! 🙂 Sett dagens Metro? ”Så tar du barnen ur genusfällan” sid 2 i bilagan Metro barn, här: http://www.metro.se/se/misc/pdf/2010/04/27/SESTO_2010_04_27.pdf Nä bilagan finns inte inklderad i pdf:en. Men kanske du harpapperstidningen då. Inget nytt, det gamla vanliga om rosa kläder, prinsessor och riddare. Att de aldrig ger upp. Hur kan man göra karriär på sådant i ett civiliserat land? Genusvetarna har själva hamnat i något slags fälla men de lever gott på det.

 5. Komplex skriver:

  Sannolikheten för att det ska finnas en annan civilisation, utifrån de teorier som finns om universums storlek är väl 1? Vad jag förstått av de mest populära teorierna är universum oändligt stort. Men inte bara det. Det finns oändligt många parallella universum.

  Kanske finns det ett parallellt universum, med en planet inte helt olik vår, och ett Sverige, utan statsburna teorier om patriarkala strukturer 🙂 ”YOU LUCKY BASTARDS”, som Monty Python uttryckte det!

  En känd svensk miljon svindlare skylde sitt brott på ”den berömda guldgenen”. Jag undrar om radikalfeministerna kan komma lika lätt undan, när eftervärlden ska dem för deras lögner.

  Min egen högst obevisade teori om gener är att de får kvinnor och män att förhålla sig till varandra. Av överlevnads- och fortplantnings-skäl. Det är viktigaste orsaken till att likriktnings-strävanden är dömda att misslyckas. Liknande primitiva tankar gör oss av naturen misstänksamma mot de som är annorlunda eller märker ut sig.

 6. rogerklang skriver:

  Tanja och andra eggheads:

  Jag tror att det finns en gräns för en biologisk varelses tekniska kunnande, eller i alla fall byggande, på de flesta områden. Det finns en gräns för tekniska framsteg, det är bara det att vi är inte där än. Fermis paradox känns overklig; ”Varför kommer det inga rymdskepp och hälsar på oss?”. Svar: Därför att ingen intelligent varelse i hela universum förmår att behärska intergalaktiskt rymdfarande, och i synnerhet inte över en enda generation, rymdfarare som dessutom inte kommer att återse sina nära och kära såtillvida de inte kan fara bakåt i tiden såväl som att resa i nära ljushastigheten. Så ska de annektera oss så får de ha enorma rymdskepp med miljontals rymdgubbar i typ som i Star Wars, eller så måste de känna till någon överljus-kommunikation med moder-planeten, allt mot Einsteins bättre vetande. Jag tror snarare att vi lyckas skapa människor på konstgjord väg före vi lyckas bemästra intergalaktiska rymdfärder.

  Däremot så borde vi kunna höra intergalaktisk radio och se intergalaktisk TV, om det nu inte finns ett bättre sätt att överföra signaler på! Kanske ESP?

  Jag skrev ett brev till matematikern Pelle Höllfors för några år sedan. Han har varit min mattelärare på komvux i Simrishamn och jag känner hans son. Jag har varit hemma hos Pelle också, men han är död nu. Han ansåg lite blygsamt att han var den bäste matematikern på hela Österlen. Känner du till honom Tanja? Den som orkar kan läsa om mina egna kriterier för intelligent liv och högcivilisationer här

  http://regorgnalk.wordpress.com/2009/03/29/var-vi-bor-leta-efter-hogkulturer-i-universum/

  Ett smakprov: ”…Nu kommer vi till planeternas betydelse. Vi behöver den rätta planeten, med den rätta storleken, med vatten, med ett magnetfält, med rätt omloppsbana och på det rätta avståndet från stjärnan. Och för att vara på den säkra sidan, så att vi inte överskattar uppskattningen av planeter med intelligent liv i universum, en planet med den rätta lutningen och den rätta månen för årstider och tidvatten.”

  Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 7. QED skriver:

  Genusvetare som aliens? 🙂 Avslöjade! I en gammal skräckfilm från 1956 ”Världsrymden anfaller” invaderas jorden av interstellära frökapslar. Ur dessa kläcks själlösa och känslolösa kopior av människor. De riktiga människorna undanröjs en efter en i sömnen. Kopiorna kan ej reproducera sig sexuellt.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_the_Body_Snatchers

 8. rogerklang skriver:

  QED:

  Den filmen gjordes i en remake i slutet av sjuttiotalet eller början av 80-talet med Donald Sutherland i huvudrollen. Det var en mysig och bra film, mest tack vare Donald Sutherland´s skådespeleri!

  Roger

 9. Erik skriver:

  QED & Rogerklang:

  På tal om remakes av rymdinvasioner så har man nyligen gjort en remake på 80-talsserien ”V” vars handling (både på 80-talet och i den nya varianten) är att rymdvarelser kommer hit i stora rymdskepp för att stjäla våra resurser. För att kunna göra detta ostört så maskerar de sig så de liknar människor och ljuger något kopiöst för att få stöd av myndigheter, politiker och media.

  Den första varianten på 80-talet var en uppenbar metafor på förintelsen under andra världskriget men den nya varianten V anno 2010 är mycket mer skrämmande då den i mycket högre grad inkluderar mjuka kontrolltekniker av människor där besökarna utmålar sig som godhjärtade samariter medan alla som öppet motsätter sig dem såklart inte är PK och börjar utsättas för klappjakt.

 10. Curt Jansson skriver:

  Hej Tanja!

  Först, Tack för nätets mest läsvärda blogg!

  Sedan till saken; ang. jämställd fördelning av hemarbete:
  Du som är matematiker (själv är jag en fattig historiker)kan sannolikt hjälpa mig med följande problem (i form av en nyttig formel eller dylikt); vi får höra att hemarbetet bör delas fifty/fifty. Jag bor ensam, utan något som helst kvinnligt inslag i hemmet och lider svårt under pressen att göra allt husarbete själv. Enligt rådande ideologi (om det är allvarligt menat) måste ju detta vara fel. Hur kan jag rent matematiskt lämna halva disken till den kvinna som faktiskt inte är där, i stället för att, som nu, tvingas utföra även hennes halva? Som du förstår är jag helt ställd, då gamle Euklides inte förutsåg en sådan situation. Vad säger modern genusmatematisk forskning om mitt (säkert ej ovanliga) predikament?

  Med genussäkrade hälsningar
  Trogen läsare

 11. Jonte skriver:

  @Komplex:
  Bara för att det finns oändligt många variationer finns inte alla variationer. Så bara för att det finns oändligt många planeter behöver det inte finnas planeter med liv på, precis som det inte behöver finnas planeter av skumgummi eller kåda.

  Det är iofs sant att om sannolikheten är större än 0 för att en civilisation ska skapas, vilket den uppenbarligen är, så borde oändligt många civilisationer skapas vid oändligt många försök.

  Men detta resonemang skulle medföra att om sannolikheten är större än 0 för att det på en planet skapas liv och det finns oändligt många planeter, så finns det oändligt många planeter med liv på. Dessutom vet vi att sannolikheten är större än 0 eftersom vår planet har liv. Således kan vi sluta oss till att det finns oändligt många ytterligare planeter med liv på.

  Dock finns det två eventuella fel i detta resonemang. Det kan vara så att sannolikheten för liv är 0 lika mycket som att det finns oändligt många planeter och att jorden alltså gott kan vara ensam med liv. Dessutom är jag inte övertygad om att det finns oändligt många planeter. Är inte universum ett ändligt, tredimensionellt,växande skal, sfäriskt i fyra dimensioner med big-bang-”platsen” i mitten? Eller något i den stilen? Detta medför dock att det är gränslöst i våra rumsdimensioner; man kommer runt. Har jag för mig.

  Men även om många, säg oändligt många, civilisationer har funnits i universum så finns det kanske en förklaring till att vi inte får någon kontakt med dem. Hög teknisk utveckling kräver konsumtionssamhällen i vilka värdet av reproduktion utkonkurreras av värdet av andra produkter och bekvämligheter. Detta i kombination med att moralismen som uppstår i informationstäta samhällen gör att detta problem inte kan avhjälpas; dessa civilisationer självdör fort. Men detta är en ganska långsökt förklaring 🙂

 12. Johnny Lilja skriver:

  Roger Klang. Jag håller med om kriterierna för planeten, bortsett från att tidvatten och årstider inte är helt nödvändiga. Sedan tror jag du blandar ihop begreppen intergalaktisk och interstellär. Interstellär radio är väl vad SETI letar efter nu men hittills utan framgång. Därav kan man inte dra några som helst slutsatser för universum som helhet utan bara att sådana signaler inte hittats i VÅR galax. Varken enorma rymdskepp eller resor i stora hastigheter är någon omöjlighet.

 13. Johnny Lilja skriver:

  Jonte. Antalet planeter kan bara uppskattas med hjälp av antalet stjärnor 10^21 alltså 10 med 21 nollor efter och planettätheten från den den lilla del av rymden som är utforskad i detta avseende. Då får vi ett några gånger större antal planeter i universum än stjärnor. Vi har ingen möjlighet att avgöra hur det ser ut i andra galaxer, Vi vet bara att i vår galax har vi hittils inte hittat några signaler. Dock, är det helt säkert att ”de andra” använder elektomagnetisk strålning för kommunikation? Rimligt är det förstås men…

 14. rogerklang skriver:

  Johnny Lilja:

  Jag drog till med tidvatten och årstider (jordens lutning) som extra lök på laxen för att man inte ska vara för generös när man räknar ut hur många planeter som det finns med liv på. Tidvatten kan t.ex. inverka på att liv tar sig upp på land, eller åtminstone så kan tidvatten tidigarelägga liv på land, under förutsättning att liv alltid uppstår i havet/sjöar. Men du har kanske rätt om årstiderna även om dessa kommer av en lutande jord även dem.

  Jag är inte astronom, och jag har sett för många science-fictionfilmer:) Interstellär var det!

  Men även om man kunde bygga ett månliknande rymdskepp så skulle det inte kunna accellerera upp till de hastigheter som krävs, och aldrig till överljushastighet. Dessutom skall det bromsa in också. Vet du hur mycket bränsle som går åt för att komma upp i de hastigheter som närmar sig absoluta ljusets (över 98 procent av ljushastigheten) för en sådan farkost? Det räcker inte med hela universums volym, även om det skulle vara klyvbart bränsle, har jag hört! Man skulle behöva ett eget ekosystem, och det går kanske att ordna. Men med tanke på de tidrymder som krävs för underljusfartsresor så tror jag inte att det är rimligt att förvänta sig besök från någon civilisation som spanat in vår levande och mineralrika jord. (Fast vore det bara mineralerna de var ute efter så skulle de nog välja närmare planeter!) Någon här kanske vet hur många generationer med ett generationsskifte vart 20:e år som skulle krävas för att resa till jorden från närmaste bebodda planet, säg en 500 ljusår härifrån, och en hastighet av säg halva ljusets? Vi måste hålla det inom rimlighetens gränser!

  Mvh Roger Klang

 15. rogerklang skriver:

  Jonte skrev:

  ”Men detta resonemang skulle medföra att om sannolikheten är större än 0 för att det på en planet skapas liv och det finns oändligt många planeter, så finns det oändligt många planeter med liv på. Dessutom vet vi att sannolikheten är större än 0 eftersom vår planet har liv. Således kan vi sluta oss till att det finns oändligt många ytterligare planeter med liv på.”

  Imponerande resonemang satt i dess kontext! Har du kommit på det själv – i den kontexten?

  Vh Roger Klang

 16. […] lovar. Men vad skall man tro när Stephen Hawking som skall föreställa kunskapsbaserad sprider information om rymdvarelser som har kvalitet på samma nivå som intrigen i 80-tals sci-fi-serien V? Och är det en […]

 17. Info skriver:

  TANJA: METRO-ARTIKEL

  Jag har visserligen nära tillgång till tidningen Metro i en T-banestation alldeles utanför porten, men sedan många år aktar jag mig för att ens komma i närheten av denna indoktrineringsprodukt. Jag har tidigare läst regelbundet otaliga nummer och vet på förhand vad jag kan vänta mig och vilka ibland namngivna skribenter som kan väntas ha blivit anlitade.

  Emellertid kunde jag läsa ett utdrag av den av dig omtalade artikeln om farlig könsseparatism inom barnvärlden via Mattias Karlssons blogg på Sd-kurirens hemsida. (Det var Mattias, som nyligen berättade om en intressant Brännpunkt-artikel om GENUSTRUMPETEN):

  ”100427, 21:22
  GENUSCERTIFIERAT – OMBARNEN INTE SJÄLVA FÅR VÄLJA

  Tidningen Metro har den 27/4 en artikel med rubriken: ´Så tar du barnen ur genusfällan´ Nedan följer ett par utdrag ur artikeln:

  ´LÅT BARNEN SJÄLVA VÄLJA…´

  ´De inarbetade rollerna begränsar våra barn och vi vuxna hjälps medvetet och omedvetet åt att stoppa in flickor och pojkar i olika fack. – Det är vi vuxna som skapar det här, vi får inte lägga över det på barnen. Vi måste ta ansvar, säger Marie som menar att du kan påverka som förälder. Det går att undvika genusfällorna om du är uppmärksam. Det kan handla om enkla saker som att erbjuda en stor bredd leksaker, att hjälpa barnen in i de lekar de inte valt själva…´

  [Mattias:] För att sammanfatta: Om barn utnyttjar sin valfrihet till att göra icke typiska och genuscertifierade val, som de feministiska föräldrarna kan godkänna, då är valfrihet bra. Om de däremot utnyttjar sin valfrihet till att göra typiska val, då är valfrihet fel och då måste föräldrarna (som annars inte skall styra barnen) förmå dem att leka och bete sig rätt dvs. icke typiskt.

  Hur var det nu de sade… Det är vi vuxna som skapar det här, vi får inte lägga över det på barnen…”

 18. rogerklang skriver:

  Johnny Lilja:

  Två saker; ”Tidvatten kan t.ex. inverka på att liv tar sig upp på land, eller åtminstone så kan tidvatten tidigarelägga liv på land, under förutsättning att liv alltid uppstår i havet/sjöar. Men du har kanske rätt om årstiderna även om dessa kommer av en lutande jord även dem.” Skrev jag.

  Jag vet inte hur jag tänkte, det huvudsakliga tidvattnet kommer naturligtvis av månen, inte jordens lutning.

  I min tidigare publicerade länk så finns det fler rimliga kriterier för vad som krävs för att en planet skall utveckla liv och bli bebodd av högintelligenta varelser. http://regorgnalk.wordpress.com/2009/03/29/var-vi-bor-leta-efter-hogkulturer-i-universum/

  Sammantaget så är chanserna ganska små under alla omständigheter, men inte oöverstigliga, för en planet att utveckla högintelligent liv, enligt mig.

  Mvh Roger Klang

 19. Dogdylan skriver:

  Usch och fy för feminister. Egentligen borde man ju polisanmäla dem för ”hets mot folkgrupp”. Med tanke på deras ogenerande hat mot män, i synnerhet ”vita män”.

  Ayn Rand (när hon blev gammal, gaggig och jävligt mycket konservativ:

  Det sista är kul ”A Commander and cheif of the army,a woman, I think its unspeakable”

  Till och med ”Objektivist/libertarian” som Ayn Rand förstår skillnaden mellan män och kvinnor. Nu är jag ju konservativ, speciellt kulturkonservativ. Men det var ett tag sedan (säkert en månad sedan) sedan jag läste en text av liberaler. Jag gör det lätt för er så ni slipper läsa. Här är en rolig intervjuv med Ayn Rand på Donahue (1979)

 20. jonas skriver:

  Tack Tanja. Kanonbra skrivet

 21. Dogdylan skriver:

  Jag vill väl också säga att från 3/5 så handlar det om feminism i intervjuvn med Ayn Rand! Hehehe

 22. Reflektioner skriver:

  Moderaterna blir allt mer patetiska. De är inkompetenta på allt. De kan glömma min röst. Tack Tanja, du är genusvärldens Anticimex.
  Ös på!!

 23. Info skriver:

  VART TAR ALLA GENUSVETARE VÄGEN?

  Den mest expansiva vetenskapen i Sverige just nu tycks vara genusveteriet. Har någon en siffra på hur många fullfjädrade genusvetare som varje år släpps ut från landets otaliga universitet och högskolor? Det måste röra sig om oerhört många.

  När kommer marknaden att bli mättad?

  Detta tycks dröja. Tvärtom verkar efterfrågan på genuskonsulter, förändringsambassadörer, värdegrundspiloter osv. bara öka år från år. Verkliga framtidsyrken! Se själva:

  http://www.jamstallt.se/docs/pagang.htm

  På slutet länkas till en artikel i Allt om barn: MÅNGA FÖRÄDRAR GÅR I GENUSFÄLLORNA. Ordet ”genusfälla”, nytt i svenska språket och redan omåttligt populärt, antyder förekomsten av jättelika råttfällor eller björnsaxar, försåtligt utlagda överallt i terrängen, laddade för att slå till så att blodet skvätter om varje förälder, som trampar fel det allra minsta.

  Klart att varje förälder därmed behöver en kunnig genuskonsult att hålla i handen dygnet runt. Hur skulle det annars gå med mänskligheten?

 24. Erik skriver:

  Info: Så tar du barnen ur genusfällan är inget nytt överhuvudtaget. Det är bara en retorisk omskrivning av så tar du barnen ur FAMILJEFÄLLAN, vilket var syftet som behavioristen psykologiprofessor Benjamin Bloom hade att uppfylla i amerikanska utbildningsväsendet. Blooms definition av utbildning var att ”ändra barns åsikter, känslor och beteenden” från den skadliga inverkan deras föräldrar hade på dem.

  Den nya generationen amerikanska lärare hade indoktrinerats i åsikten att barnen redan när de kom till skolan var sjuka och skulle botas med kollektiv pskykoperapi. Sjukdomen stavades välanpassaning, barn – fick de lära sig – var inte normala om de var välanpassade. Normala barn skall ifrågasätta, attackera, förkasta och gärna missbruka droger.

  Jag har tagit upp detta tidigare men kan göra det igen. Det är absolut inget nytt med genustugget förutom ordet genus. Theodor Adorno och hans team tränade psykoterapeuter gjorde samma sak med ungarna för flera årtionden sedan med exakt samma argument. Nämligen att de inbillar folk (politiker och olika andra viktiga personer) det handlar om barns frihet och välbefinnande.

  Evolutionsforskaren Kevin MacDonald påpekar detta mycket tydligt i det relevanta kapitlet av boken Kulturkritiken. Är det någon överraskning för någon om jag säger att Benjamin Bloom tillhör precis samma tradition och folkgrupp som Kevid MacDonald studerade?

  I själva verket handlar det om raka motsatsen till barns frihet. Nämligen lärarens frihet att göra barnet till vad som läraren vill ha. Styra barnents åsikter, beteende och värderingar till önskade slutresultatet. Tror ni utbildning handlar om att lära barn saker? Haha, utbildning handlar tvärtom enligt dessa personer om att lära BORT saker hos barn och begränsa barnets tillgång till enbart de saker som läraren bestämt är godkända.

  Kunskapssamhälle? Glöm det, ni skall vare sig ni vill eller inte tvingas leva i ett relationssamhälle där ni alla har ett påtvingat ansvar och där ni censureras och kontrolleras genom er rädsla att en människor inte är öar utan vad ni gör kan påverka någon annan så oroa er ständigt för hur andra kan uppfatta ert beteende.

  Observera att de av er som företagar med arbetsuppgifter med avancerade än att använda en skiftnyckel är så lurade att det inte går att beskriva. Ni bedömer hur kompetenta folk är på basis av deras förmåga att vara inkompetenta och ha problem. Sedan så får ni höra att sjukskrivningar beror på att män inte är med barn och att kvinnor blir utbrända.

  Ni får höra att folk skall slippa normen och vara annorlunda. Well, detta är tvärtom just en norm, och det är en norm som gör människor sjuka och ineffektiva. Ett pris som lärarna glatt betalar om det gör det lättare att nå utbildninsmålet, nämligen att styra elevernas åsikter och beteenden. Det gör man såklart inte genom att lära dem mer saker utan tvärtom genom att begränsa deras åtkomst.

  Folk blir sjuka i mängder men de flesta märker inte ens vad orsaken är att så många blir sjuka. De reflekterar heller inte över det absurda så många blir sjuka i ett så rikt land. Istället så får de lära sig det är ”normalt” detta TROTS att de normala sjukdomarna ifråga inte ens existerar på andra platser i världen med sämre hälsa.

  Särskilt kvinnor har fått veta att om de mår dåligt av denna galenskap är det normalt och dem själva som är felet, det och möjligen en frånvarande man som man kan skicka skulden till. Arbetsgivare får lära sig att anställda kvinnor jobbade mer bara de hade en man som var mer hemma. Vilket per definition är en lögn då kvinnorna som till högre andel är breadwinners varken är mer lyckliga eller mindre stressade.

  Personligen undrar jag om inte enda lösningen nu är att varje gång någon lärare eller konsult i utbildningssyfte försöker påverka på detta sätt gå hem till vederbörande och dokumentera dennes personliga liv med videokamera. Jag garanterar de är lika misslyckade som alla andra på att få skiten att funka. De är varken kunnigare eller skickligare än nån annan, den enda skillnaden är att de har betalt.

 25. hurf skriver:

  Jag undrar just om Riemannhypotesen är bevisad/motbevisad någonstans?

 26. Cavatus skriver:

  Tack, Tanja! Alltid lika intressant och underhållande att läsa dina nålstick mot genusvansinnet och andra tokerier. Många jobbar i det tysta för att lindra sin ilska mot mycken vanvett. Vad gör vi? Jo, vi delar ut flygblad så folk ska få upp ögonen för att det finns nyheter vinklade från andra håll än mainstreammedias vinkling.

  Nu finns en sida där vi utdelare lite mer ingående kan diskutera materialet, utdelningstaktik, planera träffar för samordnad utdelning m.m., ja ta upp vad du vill i samband med kampanjen. Här är adressen till vår träffpunkt:

  http://aktualia.wordpress.com/flygblad/

  Det är en flik på min blogg som ägnas helt åt flygbladskampanjen. Kom med ni här inne också! Det är oerhört förlösande att känna att man gör någon nytta i folkbidningsarbetet!

 27. rogerklang skriver:

  hurf:

  Riemannhypotesen är inte bevisad. Läs här (jag är en shameless selfproclaimer):

  http://regorgnalk.wordpress.com/2009/05/01/ar-godels-ofullstandighetssats-sann-enbart-i-semantiken/

  Vh Roger Klang

 28. Hungrig skriver:

  Tidningen Metro kör med (politiskt korrekt) rosa färg på sina tekniksidor… Så otroligt genusmarinerat utstuderat. Men ändå så fruktansvärt fel. Varför rosa om könen ändå är sociala konstruktioner? Metro-Metro …

 29. Ian skriver:

  Tanja! Ruggigt det där med russinen. Patriarkatet sticker upp sitt fula förtryckarnylle där man minst anar det. Själv sanerar jag nu hemmet på allt AVLÅNGT, dvs alla fula fallos som infiltrerat mitt hem. Ungarna gnyr över att tvingas äta filen med ett decilitermått och borsta tänderna med en scotchbrite-svamp, men det får man ta! 😉

 30. hurf skriver:

  rogerklang: Frågan var snarare om den är bevisad/motbevisad i någon annan civilisation låååångt bort, men tack för upplysningen.

 31. Info skriver:

  TANJAS OCH HARRYS Ö

  ”Genusforskare delar gener med brödlimpa och svenskar har bara funnits i 100 år”:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/16/

  • Harry säger februari 16, 2010 kl 8:54 e m:

  ”Kära Tanja. Fantastisk ide det där om en egen ö, där genusvansinnet lyser med sin frånvaro. Men inte nog med det. Ön finns. Jag vet, ty jag har ett hus där. Och inte nog med det. Ön ligger inte långt från din arbetsplats! Jag återkommer i denna fråga när tiden är mogen.”

  • Tanja Bergkvist säger februari 16, 2010 kl 9:15 e m:

  ”Harry, ha ha det låter strålande!”

 32. Lennart W skriver:

  Ang. jämställdhet och politiker och allt det där, läste jag en rätt så träffande SvD-kolumn för någon vecka sedan:

  Sahlins lokomotiv känns rostigt

  ”Visst, man kan inte alltid stirra sig blind på könsfrågan, det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Men faktum är att Socialdemokraternas laguppställning får den borgerliga regeringen att framstå som rena rama regnbågsbuketten. Borgarna har en hörselskadad kulturminister, finansminister med hästsvans, homosexuell miljöminister, nysvensk integrations- och jämställdhetsminister, militärisk utbildningsminister och en höggravid EU-minister som är feminist, republikan och x-vegan. Socialdemokraterna har Ibrahim Baylan.”

 33. Lennart W skriver:

  Kanske bör tillägga att Anna Laestadius Larsson normalt inte tillhör mina favoritskribenter. Vad gör hon på SvD egentligen? Men i det här fallet hade hon ändå någon sorts poäng. Alliansen = regnbågsbukett? LOL! Ändå har hon ju en poäng.

 34. Info skriver:

  SOLENS SKEN BEHÖVS FÖR ATT REGNBÅGEN SKALL SYNAS

  Glöm inte solen, utan vilken ingen regnbåge skulle finnas. Nätreferat efter artiklar i AB m.m. (2006):

  ”Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är det ursvenska bara barbari, men negerättlingen Reinfeldt skäms inte över sitt egna [eget] ursprung utan framhäver det snarare som något positivt. — Blandningen har betytt mycket för Sverige, anser Fredrik Reinfeldt.

  Till Ronnaskolans tidning Ronna Magazine svarar Fredrik Reinfeldt följande på frågor om sitt egna ursprung:

  – Jag är född i Sverige. Det är en väldigt bra fråga. Pappas sida är inte svensk. Farfars farfar var mulatt och var ihop med en barnflicka. Farmors sida är från Italien. Blandningen har betytt väldigt mycket för Sverige. —

  Reinfeldts farfars farfar, cirkusdirektören ´John Hood´, som i Sverige arrangerade loppcirkus, uppträdde som kannibal och hamnade i knivslagsmål med sina egna anställda, tycks ha varit en skojare av sällan skådat slag.”

  • Dagens Nyheter enl. Anbytarforum 19/9 2006:

  ”DN (Christina Kellberg) uppger idag att Fredrik Reinfeldts farfars far hette John och var son till en amerikansk cirkusdirektör vilken var mulatt, i en förbindelse med en lettisk kvinna – från Riga – vilken arbetade som hembiträde i Stockholm. Som källa uppger hon: ´En av oss´, av Mats Wiklund – en bok om Fredrik Reinfeldt.”

  • Vidare enl. Anbytarforum 20/9 2006:

  ”Enligt Mats Wiklunds bok ´En av oss?´ på sidan 143 berättar Fredrik Reinfeldts mamma Birgitta Reinfeldt i en personlig intervju om familjen:

  -Namnet Reinfeldt kommer från Lettland. ´Urmodern´, släktandes på Brunos pappas farfars sida, flyttade från Riga till Stockholm och var hembiträde. Här träffade hon en man som var cirkusdirektör från New York och mulatt. Han hette John Hood. Han gjorde henne med barn och försvann sedan tillbaka till New York. Född är lille John Reinfeldt som är pappa till John Bruno och som i sin tur är far till John Fredrik Reinfeldt. — Min svärmors släkt kom ursprungligen från Italien och var också mycket vacker.

  Fredrik Reinfeldts farmors italienska påbrå ser ut på följande vis:

  Domenico Martinelli (1749-1807)
  född i Neapel, Italien ; brigadjär (fr. brigadier)
  son:
  Fredrik Gustaf Adolf Dominique (1793-1859)
  son:
  Bror Axel Dominique (1830-1885)
  son:
  Karl Johan Dominique
  dotter:
  Regina Dominique
  dotter:
  Anne-Marie Reinfeldt (född Dominique) f 1908
  g.m. John Herbert Linné Reinfeldt, f 1906
  son:
  Bruno Reinfeldt
  son:
  Fredrik Reinfeldt f 1965”

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Komplex, du måste tänka på Everetts flervärldstolkning: http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation

  Innebär ju även att det finns ett Universum som är identiskt med vårt men utan genusvetare (liksom ett oändligt antal andra varianter) – hur kommer man dit!? 🙂

  Missa inte SVT Debatt ikväll där Pär Ström ska medverka! Gäller frågan huruvida svenska män är förtryckta: http://genusnytt.wordpress.com/2010/04/28/imorgon-debatterar-jag-genus-i-svt/

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  För övrigt borde Many minds-tolkningen kanske intressera Erik: http://en.wikipedia.org/wiki/Many-minds_interpretation Erik, du kan väl göra exjobb eller doktorsavhandling på att analysera postmodernismen ur ett many minds-perspektiv? 🙂

  Fast titta på det här innan du ger dig i kast med detta: http://en.wikipedia.org/wiki/Many-minds_interpretation#Objections och det här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_suicide_and_immortality#The_quantum_suicide_thought_experiment och det här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_suicide_and_immortality#Quantum_immortality

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, nej jag har aldrig hört talas om Pelle Höllfors. Ang planeternas beskaffenhet så bör man inte alls begränsa sig – andra livsformer kan utvecklas ur helt andra förhållanden. Och behöver inte ens vara kolbaserade, kan ju vara kiselbaserade. Genusvetarna kanske är kiselbaserade förresten? När vi tagit över universum via den här bloggen ska vi låta testa dem! 😉

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, interstellära frökapslar 🙂 Sådana kommer mänskligheten kanske att skicka ut någon gång i framtiden. Fast enklare då att packa ihop sitt DNA på digital form och skicka iväg med ljusets hastighet till andra solsystem. Läste om denna möjlighet i Illustrerad Vetenskap för några år sedan – hoppas man börjarlägga forskningspengar på detta istället för genusvansinne så kanske det händer något intressant någon gång!

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jag minns ”V” från 80-talet! Vi lekte V på rasterna under mellanstadiet! 🙂 Den nya varianten, hur ny är den? Finns den att köpa på DVD? Låter väldigt intressant det du skriver: ”men den nya varianten V anno 2010 är mycket mer skrämmande då den i mycket högre grad inkluderar mjuka kontrolltekniker av människor där besökarna utmålar sig som godhjärtade samariter medan alla som öppet motsätter sig dem såklart inte är PK och börjar utsättas för klappjakt.”

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Curt, jag är i samma situation, bor också själv och måste diska allt själv 🙂 Den ”moderna genusmatematiska forskningen” tycks inte ha tagit sig an det problemet. Så här står det exakt i delmålet i prop 2005/06:155:

  ”En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.”

  Jag är förvånad att man ännu inte inrättat en kontrollmyndighet som ser till att hemarbetet fördelas exakt lika oavsett övriga omständigheter. Eller är det meningen att det ska räcka att slå upp en godtycklig dagstidning så att man drabbas av skuldkänslor, ångest, onormalhetskänsla och utanförskapstankar om man inte delar lika. Om man nu har någon att dela arbetet med. När det gälker disken blir det ju ung hälften så mycket disk så där är det inte olagligt att diska allt själv antar jag, men dammet i bokhyllorna då? Det blir ju lika mycket damm oavsett hur många som bor ihop. Som vanligt har politikerna inte tänkt efter när de lagstiftat.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Curt, här kommer lite mer info: förslagen i prop 2005/06:155 utgår ifrån den jämställdhetspoltiska utredningens delbetänkande SOU 2005:66 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”

  I prop 2005/06 under ”Remissinstanserna” (sid 43) kan man läsa att en majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget men att flera kommit med invändningar om att förslaget till övergripande mål är otydligt och svepande och ett ifrågasättande av behovet av att förändra de gällande jämställdhetspolitiska målen. Flera remissinstanser (däribland Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Stockholms län) har framhållit att det gällande målets skrivningar om att ”kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter” är mer konkret och att det är olyckligt att formuleringen försvinner ur det nya övergripande målet.

  Iden jämställdhetspolitiska utredningens förslag ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, SOU 2005:66 står också: ”Kvinnor och män skall ha samma möjlighet att ge och få omsorg utan att underordnas. Det obetalda hemarbetet skall delas lika.”

  Regeringen byter i prop 2005/06:155 ut ”omsorg utan att underordnas” till ”omsorg på lika villkor”
  samt ”hemarbetet skall delas lika” mot ”ska ta samma ansvar för hemarbetet”. Flertalet remissinstanser instämde med förslaget i SOU 2005:66, men några (bla Länsstyrelsen i Stockholms län) var skeptiska till möjligheten att genom politisk styrning påverka och förändra hur och i vilken omfattning vi delar vårt hemarbete.

  Så tanken från början var att HEMAREBETET SKALL DELAS LIKA men sedan mildrades (?) detta till att män och kvinnor SKA TA SAMMA ANSVAR FÖR HEMARBETET. Någon som kan förklara tanken bakom denna omformulering? Eller snarare skillnaden mellan dessa två i praktiken?

 42. rogerklang skriver:

  Info:

  Jag skiter fullständigt i Fredrik Reinfeldts etniska och rasmässiga härstamning! Frågan är istället om han är patriot, svensk patriot!? För är han inte det, samtidigt som han föredrar att främja andra nationer och folk framför Sverige och svenskar, så har vi en landsförrädare som statsminister. Det finns tecken som tyder på att han har sin lojalitet till andra än det svenska folket, jag tänker då på sådant han sagt. Men man ska ta det han säger med en nypa salt, eftersom han är vek och följsam som ett rö för vinden, precis som Obama i någon mån när han filmats talandes med Black Panthers i ungdomen (jag hittar det inte på Youtube just nu, men han använde uttryck som ”us niggers”). Han är dock långt ifrån ensam som statsminister att förkasta det svenska, om han nu gör det. Ingvar carlsson var en statsminister som jag bedömer vara internationell framför svensk. Kanske Palme också, men inte Göran Persson. Det som Reinfeldt har gemensamt med Palme är sin delvis utländska härkomst. Det behöver i och för sig inte betyda någonting för om man är svensk patriot eller inte. Jag har själv Vallonblod och finne i mig, liksom en stor, stor del av svenska folket har! Normalt så brukar man definiera en landsförrädare efter hans gärningar. Normalt så brukar man hänga landsförrädare efter laga dom, i krigstid åtminstone (fram till 1976 i Sverige). Reinfeldt borde därför be att han inte drar in Sverige i en konflikt vi samtidigt inte är beredda att möta, och han borde be för att jag inte blir statsminister i samband med detta, för då ändrar jag lagen tillbaka (om jag hinner, eftersom dödsstraff är förbjuden i grundlagen och det därför måste gå minst ett val emellan från det att man tagit upp frågan i riksdagen innan man kan ändra i grundlagen)! Med detta sagt vill jag betona att det svenska är föränderligt, även om det inte får innebära att svenska män och utländska kvinnor (eller de omvända könen bland andra grupper) får betala hela priset för mångetniciteten i Sverige för all framtid. Den som vill överleva better follow with time!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 43. Penumbra skriver:

  Som bekant är sannolikheten för att liv ska uppstå slumpmässigt ur en soppa fylld med organiska molekyler praktiskt taget noll. Att denna högst osannolika process skulle ha ägt rum på flera ställen i universum är ju sannolikheten för liv på jorden upphöjt till totala antalet planeter där liv existerar. Vad händer när man tar ett tal som är nästan noll och multiplicerar det med sig självt ett antal tusen gånger?

  Men beräkningen tar inte slut där. Det finns en sannolikhet att en primitiv livsform, t ex encellig bakterie, ska utvecklas till en människa, återigen med slumpmässiga mutationer enligt evolutionsprincipen. Dags att börja multiplicera igen – ett tal som är väldigt nära noll med ett annat som också är väldigt nära noll.

  Men vi är inte färdiga där heller. Det finns nämligen en beräkningsbar sannolikhet att universum har uppkommit slumpmässigt och utan avsikten att liv skall vara möjligt och den är 0,000007488. Ref: http://www.kunskapomgud.se/skapare/existens.htm. Så nu måste vi ta vår sannolikhet, som numera är så nära noll att man blir rädd, och multiplicera med 0,000007488.

  Det finns bara en rimlig förklaring till livet och människans existens och den är att det existerar en, för oss okänd, skapande naturkraft som strävar efter att skapa liv – intelligent, besjälat liv. Jag identifierar den som Gud.

  För övrigt tror jag att vi har mera jordnära faror att oroa oss över än invasion från andra civilisationer, som t ex ett antal större vulkanutbrott. Flera stycken, väldigt stora vulkaner, med dokumenterade periodiska utbrott, är nära sin nästa dito. För att inte tala om större kometer och asteroider som har slagit till med relativt stabil periodicitet.

  Vilket jag också tror blir genusväldets slut. Det ser ut som att dinosaurierna utrotades efter ett större asteroidnedslag. Och eftersom genusväldet är en av vår tids dinosaurier är det rimligt att anta att det behövs en större naturkatastrof för att bli av med eländet. Precis som dinosauriernas död var förutsättningen för att den intelligenta människan skulle erövra jorden, är socialismens och liberalismens utrotning förutsättningen för att den intellektuella och andliga utvecklingen av människan ska fortsätta. Feminism och genusvetenskap är bara derivat av socialismen och liberalismen.

  För övrigt är Elise Claeson debattinlägg brilliant. Tack för länken, Tanja!

 44. Erik skriver:

  Tanja:

  ”Erik, jag minns ”V” från 80-talet! Vi lekte V på rasterna under mellanstadiet! :-)”

  Coolt, men hur gjorde nu då? Klädde ni er i höga skinande stövlar, fångade små ludna gnagare som ni sedan låtsades käka upp i bästa Diana-stil? 😀

  ”Den nya varianten, hur ny är den? Finns den att köpa på DVD?”

  Den nya varianten av V är väldigt ny. Det är en pågående Tv-serie på amerikanska kanalen ABC. Jag följer den via ehhh… det som numera enligt nya direktiv i EU kallas Irreguljära metoder.

  ”Låter väldigt intressant det du skriver: ”men den nya varianten V anno 2010 är mycket mer skrämmande då den i mycket högre grad inkluderar mjuka kontrolltekniker”

  Javisst, här kommer filmklipp från nya V med uppenbara associationer till mjuk kontroll. Vi kontrolleras inte via pistoler och kanoner. Vi kontrolleras genom vackra liberala budskap.

 45. Erik skriver:

  Tanja:

  Så hamnade jag i spammen igen. Detta trots att inlägget var kort och jag bara hade två hyperlänkar.

  PS: Läste du mitt inlägg angående det info skrev (28 april, 10:18) jag har hittat en hel del intressant info om hur denna filosofi uppkom med buskapet att barn är skadade och skolans jobb är att ge dem terapi.

 46. Komplex skriver:

  Jonte:

  ”Bara för att det finns oändligt många variationer finns inte alla variationer. Så bara för att det finns oändligt många planeter behöver det inte finnas planeter med liv på, precis som det inte behöver finnas planeter av skumgummi eller kåda.”

  Det var inte riktigt så som jag menade heller. Fysikens lagar ungefär som vi känner dem, bör gälla även för andra civilisationer, vilket i sig utgör en begränsning. Å andra sidan borde det vara en parameter i Drakes ekvation (implicit eller explicit).

  Men Drakes ekvation är inte vetenskap – det är en spekulation, och man är fri att med andra vetenskaper dra konsekvensen av den.

  Dock blir jag aningen tveksam över ditt missförstånd, då den enda alternativa värld jag nämnde var en utan svensk stats-feminismen. Så reflex-artade fråga till dig blir då: Vad har du för belägg att hävda att statsfeminismen uppstår av en naturlag!?! Nu är jag en vänlig människa som inte tänker leka djävulens advokat, så jag tänker inte avkräva dig på något svar 😉

  Tanja:

  Ja, det är Everetts många-världar-tolkning av kvantmekaniken, och som vad jag förstår är den bland fysiker mest populära tolkning av kvantmekanikens till synes slumpartade utfall. Med tanke på tänkbara konsekvenser tycker jag den är ganska tilltalande. Om jag visste hur skulle jag ta dig med till ”den bästa av världar” 🙂

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonte och Johnny, roligt att ni är engagerade i frågan om liv i kosmos. Jag inledde min bana med det teleskop jag ionförskaffade vid 12 och började totta på solfläckar efter skolan och Jupiters galileiska månar om kvällarna från balkongen, sedan var jag fast för alltid. Jag började läsa till teoretisk fysiker i Lund (var bla Hans-Uno Bengtssons lärljunge :-)) men sedan fastnade jag i matematiken. I mitt exjobb skrev jag om matematiska modeller inom kosmologi: http://www2.math.su.se/~tanjab/exjobb.pdf Astronomi, kosmologi och frågan om utomjordiskt liv tycks vara bra vägar in i matematiken, men målet borde ju egentligen vara att reformera skolmatematiken så att ungdomen inser dess skönhet tidigt och inte först sedan de inlett sina universitetsstudier. Måste ta itu med det…

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, förstår inte varför du hamnar i granskningskön (och inte i spammen alltså), för du har inte använt några blockerade ord. Har du gjort något med din dator? Dr Jonsson hamnar alltid i kön av oförklarlig anledning men varför du börjat göra det och bara ibland är obegripligt.

 49. rogerklang skriver:

  Penumbra:

  Kanonbra länk Penumbra, jag slukade den hel! Om du vore en tjej så skulle jag kyssa dig (jag vet inte vad du är, som med så många andra på den här bloggen). Nu ska du få en liknande länk av mig:

  http://www.gluefox.com/index.shtm

  Den är mycket mer omfattande, den tog mig månader att läsa igenom.

  Mvh Rogedr Klang, Lund Scaniae

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonte, ang ”Bara för att det finns oändligt många variationer finns inte alla variationer.” Denna mening är suspekt. Finns det oändligt många variationer så omfattar det alla tänkbara varianter. Jag antar du menar att det kan finns oändligt många variationer inom en begränsad mängd av villkor och då uppstår inte alla varianter som är tänkbara?

  Komplex,
  ang din kommentar till Jonte ”Vad har du för belägg att hävda att statsfeminismen uppstår av en naturlag!?!” Men det måste ju vara så, för genusvetarna är också underkastade naturlagarna, och i ett samhälle med exakt de rådande villkoren leder detta onekligen till statsfeminismen- vi har ju beviset framför oss. Vore villkoren annorlunda, och funnes exempelvis inte Tiina Rosenberg och andra lobbyister så kunde det ha utvecklats annorlunda, men med de omständigheter som rått så har dagens situation uppstått med nörvändighet till följd av naturlagarna, ty även massans psykologi är underkastad naturlagarna, även om vi inte just nu kan uttrycka detta matematiskt – inte säkert att alla naturlagar låter sig modelleras av matematik även om jag personligen hoppas det. Men vi kan ju förändra villkoren och därmed framtiden! 🙂 Flervärldstolkningen är nog inte så populär utan mest intressant för det finns ju som sagt absurda konsekvenser. Köpenhamnstolkningen är den mest kända och allmänt accepterade tolkningen av kvantmekaniken, kanske tänker du på den: http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation fast den är ju en förutsättning för flervärldstolkningen. Om den är sann behöver du inte ta mig till ”den bästa av världar” för då finns redan en version av mig där som uppstått efter att universum spaltats upp ett stort antal gånger :-), för varje gång jag har haft ett val att agera annorlunda, och för varje val alla andra haft. Vad många världar det måste finnas i så fall, om det nu är tillämpbart på makronivå ang valen och kollaps av vågfunktioner osv.

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, låt mig får göra dig lite mer upprörd 🙂

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article208689.ece

  Kurdo Baksi och Lärarnas Riksförbunds presschef Zoran Alagics utspel för två år sedan:

  De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.”

  Det är nämligen ”inte tillräckligt med en lag om kvotering efter kön” utan man måste uttryckligen exkludera blonda, blåögda män mellan 40 och 50.

  Är inte detta lite rasistiskt? Betänk också att Kurdo Baksi tilldelades Industrifackets kulturpris mot rasism 1999.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja det är ju precis kärnan i det här: valfrihet om man väljer ”rätt” men inte annars.

  Reflektioner,
  ”anticimex”- har aldrig fått den komplimangen förut! 😉

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  hurf, Riemanns hypotes återstår att bevisa eller motbevisa! 🙂

 54. Komplex skriver:

  Tanja:

  Alltså, de flesta fysiker vill nog göra åtskillnad på vad de tror, och de resultat de trots allt kan visa på. Köpenhamnstolkningen har onekligen varit populär i ett drygt halvsekel, men ”många-världar-teorin” har tydligen också visat sig vara en konsekvens av M-teorin. Jag har inte satt mig in i den tillräckligt för att veta om det är så – har bara fått det återgett för mig. Du vet säkert det där bättre än jag.

  Jag tror mig i alla fall veta att den tron anses inte längre så suspekt att den förstör någons karriär som fysiker längre om man framhärdar, utan ses som en rimlig (om än i våra referensramar totalt absurd) tolkning. Däremot tror jag inte din Asimovska feminist-dystopi är en nödvändig konsekvens av att psykologin är underkastad matematiska naturlagar… men visst, det skulle vara kul att vara med när naturvetarna tar sitt första seriösa grepp mot en sådan teori teorin.

 55. QED skriver:

  Här är någon som tycks ha gjort Freudiansk analys av extremfeminismen:

  ”Är extremfeminismens drivkraft ”sublimerad sexualitet”? ”

  ”Extremfeminism som politisk pornografi, del I och II”

  http://www.sourze.se/Extremfeminism_som_politisk_pornografi_del_I_10567733.asp

  http://www.sourze.se/Extremfeminism_som_politisk_pornografi_del_II_10568967.asp

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, just det ja FLYGBLAD! Jag skulle ju göra ett sådant om genusidiotin inför valet kom jag på. Höll på att glömma det! Måste utforma och värva aktivister till detta! 🙂 Har massa idéer & planer men det hände något oförutsett för ett tag sedan så jag är lite efter i min planering.

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, ha ha ha 🙂 låter som ett intressant projekt det där!

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för ö-citaten, jag minns dem också exakt så ja, måste stänga ner datorn nu och natta dottern men åter på bloggen imorgon bitti! 🙂 Den som orkar vara uppe till 22 kan ju se Debatt ikväll med Pär Ström medverkande. Själv har ändrat på dygnet lite på senare och börjat lägga mig tidigt så jag ser det på webben imorgon!

 59. Matte Matik skriver:

  Tack, Tanja!
  QED: Kul länkar om feminismen som pornografi, ska läsa dom lite noggrannare, första delen var tänkvärd.

 60. Info skriver:

  TANJA – SOV GOTT! OCH GOD MORGON, NÄR DU ÅTERKOMMER!

  Jag har anat en tid, att något oförutsett inträffat i din tillvaro. Jag undrar just, vad detta kan vara – utöver ändrad tid för sänggående.

  Här har, på grund av innehållet i ditt blogginlägg, uppenbarat sig ännu flera (mer el. mindre bokstavs- och traditionstroende) ”kreationister” bland dina kommentatorer än jag förut kände till; vilka i sin tur dessutom länkar till ytterligare andra kreationister. Någon tycker sig till och med på allvar kunna räkna ut gåtan rörande universums uppkomst och samtidigt ”bevisa” förekomsten av en ”Skapare” med hjälp av diverse människouppfunna krumelurer i form av decimaltal.

  Dessa ber jag vänligast att bortse från följande, som enbart riktas till Tanja – som kan tänkas komma att förstå mig förr eller senare, om hon inte redan gör det:

  • Frågan om universums uppkomst är omöjlig att lösa för den mänskliga hjärnan. Själva frågan i sig är inget annat än en biologisk reaktion, som utan möjlighet till förklaring bara automatiskt inställer sig i hjärnans celler med jämna mellanrum, från generation till generation, utan början, utan slut.

  • På samma sätt kan en Skapare aldrig vare sig bevisas eller motbevisas. Frågan om en eller flera gudar existerar eller ej uppstår visserligen i hjärnvävnaderna, men så långt som till att någonsin finna ett svar sträcker sig inte deras kapacitet. Det enda begripliga svaret blir att gudarnas enda boningar är människors hjärnor, inte kyrkor eller moskéer eller ihåliga träd eller heliga källor.

  • Uttryck som ”den intelligenta människan”, ”homo sapiens” m.m. kan visserligen fortfarande allmänt ”förstås” i vardagliga sammanhang men är ”objekt sett” fullkomligt meningslösa och obegripliga.

  Jag brukar ju – av bestämda skäl – vara sparsam med vissa personliga avslöjanden, men i det här fallet har jag faktiskt publicerat just ovanstående i en bok för länge sen. Ingen röjd hemlighet, alltså. Och inga helt nya tankar, heller, för den delen.

 61. Penumbra skriver:

  Håll till godo, Roger Klang! Alltid kul med positiva gensvar. Som troende kristen är man inte precis van vid det. Din länk känner jag till. Den sajten är också högklassig.

  Till Info vill jag berätta en historia: En bonde från Småland hade sparat hela sitt liv för att åka till Stockholm och se storstaden. Det var på den tiden då det varken fanns TV eller WC. Bonden hamnade på djurparken och förundrades över de exotiska djuren. Så stannande han till vid giraffernas inhägnad. Han tittande storögt, gnuggade ögonen och tittade igen. Till sist sa han ”Nähä, sådana hästar kan bara inte finnas”, och så gick han.

  Nu måste jag över till Pär Ströms blogg och kommentera kvällens debatt på SVT1 angående danskarnas syn på den svenska feminismen.

  Trevlig valborg till er alla!

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, ”Som bekant är sannolikheten för att liv ska uppstå slumpmässigt ur en soppa fylld med organiska molekyler praktiskt taget noll. Att denna högst osannolika process skulle ha ägt rum på flera ställen i universum är ju sannolikheten för liv på jorden upphöjt till totala antalet planeter där liv existerar.” Men man har ju funnit organiskt liv på asteroider, så livet kan ha kommit till Jorden på detta sätt (och därefter utvecklats efter Jordens unika förutsättningar) och då är sannolikheten inte helt försvinnande att dessa rymdstenar sprider liv även till andra planeter.

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, minns inte i detalj vad vi lekte men inte klädde vi ut oss, det var ju på skolans raster. Jag antar leken bestod i en upprepning av senaste avsnittet eller något i den stilen. Ska se ditt Youtube-klipp nu!

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Komplex, som jag sa så behöver de naturlagarna inte vara uttryckbara med matematik. Det vi ser just nu är en nödvändig konsekvens av de förhållanden som föregått tillståndet för annars hade vi ju istället haft ett annat tillstånd. Eller hur? Ang att tro eller ej på flervärldstolkningen så förblir det väl en tro eftersom man av principiella skäl inte kan ta sig mellan världarna så den lär väl aldrig gå att bevisa, åtminstone inte där fysiken befinner sig i nuläget. Däremot kan den kanske motbevisas om den visar sig leda till konstigheter, men inte heller där kan man vara helt säker, kvantmekaniken är konstig nog som den är och säkert finns mycket som vi idag finner absurt som kan tänkas vara tillåtet om vi hade hela facit…

 65. QED skriver:

  Bild på chefsödlan Diana i V. Symbolen har vissa likheter med F! Eller är jag bara paranoid?

 66. Komplex skriver:

  Tanja:

  Om vi har varit rökta, likt förbannat, så får vi sänka huvudet och lida igenom ett tag till. Du har funderat på detta längre än jag, så jag böjer mig för den tanken.

  Angående fysik som finns det teorier som kommer och går. Den spekulation jag hörde – men det är ett par år sedan, var att gravitationen skulle verka genom kopplingen mellan världarna. Vad jag vet så är gravitationen fortfarande en gäckande variabel i en Teori om Allting.

 67. Don Darko skriver:

  Tanja Bergkvist – du konstaterar att både höger och vänster nu anser att könsskillnader överhuvudtaget inte får finnas.

  Det finns alltså bara en sak att göra: starta ett nytt parti.

  Detta nya parti kunde tex erbjuda ”sann liberalism” dvs frihet för både folks normer, könsroller, individer, åsikter och kulturer att leva som man själv vill, utan att ens behöva höra vad myndighetspersoner och politiker anser om det.

  ett nytt parti är ända lösningen

 68. Don Darko skriver:

  det nya partiet måste dock lyckas med att locka både Sossar, Folkpartister och Moderater.. inte skära i välfärden men ändå inte höja skatterna tex….. att locka genuströtta väljare både från vänster och höger samtidigt är en svår ekvation, jag lämpar mig inte för denna uppgift.

  Jag vet däremot en annan som gör det. Hon heter Tanja Bergkvist. inget annat

 69. Don Darko skriver:

  Tanja – fast det kan ju hända att mäktiga lobbygrupper eller nätverk kan vara ett bättre sätt att kriga mot genus, än ett parti.

  Men då måste ju detta nätverk ha viss makt att påverka tex ekonomiska frågor.

  Mitt tips skulle vara att söka donationer från kristna grupper i USA, för det älda syftet att ”motverka likhetsfeminism” och ”öka individens frihet att leva traditionellt, vilket håller på att bli totalförbjudet i Sverige”

  några matnyttiga tips ifrån mej

  Hej så länge

 70. rogerklang skriver:

  Don Darko:

  Varför skulle kristna grupper i USA hjälpa oss? De tycker inte ens om oss (med möjligt eller kanske till och med troligt undantag för Mormonerna, som har en svenskättad ledare och en tysk andreman).

  Roger

 71. Don Darko skriver:

  rogerklang – det var ett meddelande till Tanja. Jag vet att det finns kristna grupper i USA som skulle sympatisera, eftersom en lobbygrupp som jobbar mot likhetsfeminism även öppnar möjligheten för kristendomen att växa. Den ”kristedom” som finns i Sverige idag liknar inte egentlig kristedom.
  Och jag talar nu inte om sekter utan om tex katoliker och andra kyrkor.

  Det finns ORSAKER till att de inte gillar oss. Stiger en av oss fram och ber om hjälp att förändra vårt land så kommer de uppskatta den gesten och kanske hjälpa oss, bara man presenterar det på rätt sätt. Tex ”för att förändra samhället så att familjer som vill leva tratitionellt kan göra det utan politikers inblandning”

 72. rogerklang skriver:

  Don Darko:

  Mormonerna är ingen sekt, de har tretton miljoner medlemmar. Ingen sekt har tretton miljoner medlemmar!

  Jag tar inte emot hjälp att förändra mitt land Donnie Darko! Det kallas för landsförräderi, beroende lite grand på vilken politisk åskådning beskyllaren har. Jag kallar Jan guillou för landsförrädare, och jag skulle kalla sådana som fraterniserar med dem i väst för landsförrädare, om de förbehållslöst bjöd in dem som ”jättar i Asgård” om vi ska citera Eddan! Eller som Quisling gjorde – regerade i sitt land i (Nazi-)tyskarnas ställe. Fast jag tänker inte här kalla dig för landsförrädare utan att veta mer om dig och hur du fungerar. Många maktmänniskor lyckas hantera utlänningar utan att gå över gränsen – och den linjen kan vara tunn – till landsförräderi. Även så när det involverar kunskapsutlämning, där huvudregeln är att de egna överordnade ska vara fullt informerade om vad man gör. Är man högst upp som ÖB Sverker Göransson så ska de (utvalda) underlydande känna till allt om den information man lämnar eller byter. Det kan vara värt att tänka på det innan du skrider till verket och bjuder in jättarna till Asgård, beroende lite på vad du jobbar som.

  Jag är Kristen och patriot! De kristna amerikanarna brukar också vara patrioter.

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 73. Nordbo skriver:

  Jag tycker inte det är förräderi att försöka rädda landet från förrädare, snarare tvärtom. 🙂

 74. Penumbra skriver:

  Tanja,

  Jag tror inte att det finns några seriösa teorier om att liv sprids med asteroider. Det är väl inte så att du tänker på marsstenen som ser ut att ha fossiliserade rester av bakterier i sig? Men i så fall har de uppstått och fossiliserat på Mars. Med detta är omstritt.

  Det har funnits en idé om att virus förekommer i kometer och sprids på jorden vid kometpassager, men det är inte bevisat på något sätt.

  Nyss upptäckte man spår av organiska molekyler i en nebulosa, vilka kan dimpa ner på planeter med rätt miljö, men då ska de slumpa till sig till primitivt liv och detta i så fall borde ske på varje planet för sig, oberoende av varandra. Har svårt att tänka mig att primitivt encelligt liv kan slumpa till sig i en nebulosa och sedan ”befolka” diverse planeter.

  http://svtplay.se/v/1924080/nytt_hopp_om_liv_i_universum

 75. Penumbra skriver:

  Don Darko,

  Ditt förslag på ett nytt parti i med ”sann liberalism” på programmet låter mer som anarkism i mina öron. I själva verket har vi redan nog av liberalism som demoraliserar befolkningen, lite i taget, från en genration till nästa. Tyvärr är det en allmän sjuka i hela den fria världen vilket inte bådar gott inför framtiden.

 76. rogerklang skriver:

  Nordbo sade:

  ”Jag tycker inte det är förräderi att försöka rädda landet från förrädare, snarare tvärtom.”

  Roger svarar:

  Med den inställningen hade du inte kommit långt inom försvaret! Men du skulle ju kunna pröva att vara öppen med vad du gör och med vem du gör det. Jag tror förstås inte att det skulle ha gjort någon skillnad. Men du har kanske inga ambitioner att bli någonting inom försvarssammanhang?

  Mvh Roger

 77. Erik skriver:

  Det låter snarare som klassisk liberalism, och för övrigt om någon skall kallas landsförrädare är det snarare postflummare som inte ens betraktar sig själva som tillhörande Sverige utan vill se sig som tillhörande nationen Cosmopolitana.

 78. rogerklang skriver:

  Erik:

  Där passar ju hela högkvarteret in på den beskrivningen. Den är för vid!

  Roger

 79. Penumbra skriver:

  På tal om Elise Claeson så hittade jag ytterlige en fullkomligt brilliant artikel av henne på smedija.com. Artikeln är ca 6 år gammal men lika, om inte ännu mer aktuell idag. Kanske är jag lite sen, men för dem som möjligtvis inte har sett den är det ett måste:

  http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1031

  Mycket läsning men varje mening är ett hammarslag i huvudet på tokfeministerna. Bara en citat:

  ”Feminismen som vi känner den i dag är utopisk, dogmatisk, kollektivistisk och elitistisk. Den har blivit vår tids marxism. Kvinnorna har utsetts till vår tids proletärer. Männen har utsetts till vår tids förtryckande överklass. I en okänd framtid ska vi alla ledas in i en könlös värld av kvinnoproletariatets elittrupper. Såna som Schyman, Dahlman och Möllerström…”

 80. Erik skriver:

  rogerklang:

  Vad menar du med att min beskrivning är för vid? Personer som motarbetar sitt eget land och sitt eget folk för att gynna ospecificerad främmande makt. Hur mycket mer avgränsat kan det bli när landet de gynnar inte existerar utan är en påhittad fantasi t o m värre än Sovjets potemkinkulisser?

 81. Erik skriver:

  rogerklang:

  Förresten du pratar om försvaret. Vad är försvarets uppgift nu igen? Att försvara Sverige eller att försvara ett annat land? Jag undrar eftersom vi för närvarande har svenska soldater dödade men det är knappast Sverige de försvarar.

 82. rogerklang skriver:

  Erik skrev:

  ”Vad menar du med att min beskrivning är för vid? Personer som motarbetar sitt eget land och sitt eget folk för att gynna ospecificerad främmande makt. Hur mycket mer avgränsat kan det bli när landet de gynnar inte existerar utan är en påhittad fantasi t o m värre än Sovjets potemkinkulisser?”

  Roger svarar:

  Du har helt klart en poäng där Erik, jag känner mig manad att hålla med i det uttalandet, även om jag skulle säga emot mig själv. Jag har mycket svårt för den mentalitet du beskriver! Jag menade dock att man kanske måste hitta felet i en själv, eftersom så många av de ledande svenska politiska och militära befälen har den uppfattningen du beskriver. När man är så ensam alternativt marginaliserad som jag är så börjar man fundera på om man har fel och de har rätt. Man anpassar sig till rådande förhållanden helt enkelt. Men aldrig att jag överger mina ideologiska ståndpunkter för det, jag står för dem! Jag bara gillar läget och inser att jag aldrig kommer att bli något. Alternativet till att jag har fel är att hela försvarsstaben är landsförrädare, och det vill jag bara inte tro, det kan jag inte tro! Horribla tanke.

  Erik skrev:

  ”Förresten du pratar om försvaret. Vad är försvarets uppgift nu igen? Att försvara Sverige eller att försvara ett annat land? Jag undrar eftersom vi för närvarande har svenska soldater dödade men det är knappast Sverige de försvarar.”

  Roger svarar:

  Vi försvarar afghanerna, men vi gör det för vår egen skull – om vi är rationella egoister! Svenska soldater och befäl får värdefull träning och erfarenheter, och så länge som vi är involverade i det kriget (för det är ett svenskt krig) simultant med Amerika så stabiliserar vi vår del av världen. Låt mig förklara:

  Jag har den unika egenskapen att jag tror att Sveriges vänner är få, och därför om USA är altruister så kan de ta parti för några som är närmare släkt med dem själva än vi, och vända sig mot oss. I synnerhet med den där Obama vid makten (W var lika illa). Innan du förklarar mig galen så minns den där amerikanske multimiljardären Soros, som höll på att spekulera Sverige ner i skiten under den svenska krisen på 90-talet! Alla fientliga handlingar kommer inte i form av mantal och vapen.

  Mvh Roger Klang

 83. rogerklang skriver:

  Erik:

  Sverige behöver desperat en Amerikapolicy! Tänk på den outhärdligt pinsamma flatheten vi har och som ger sig uttryck i t.ex. den där Ericssonska sheep-reklamen. Sheep och cheap, de visste inte ens att man uttalar cheap och sheep olika. Eller tänk på den flata svenska serien ”Svenska Hollywoodfruar”. Det är som om TV-höjdarna tände på att se sina egna fruar bli påsatta av utländska män. För varför skulle de annars göra en sådan landsförrädisk serie? Om det ska gå åt det hållet så hoppas jag att det blir dem som förlorar sina fruar och döttrar till utlandet, för de har verkligen arbetat för det så de har förtjänat det. Varför måste man alltid få skämmas för att man är svensk, kan de inte någon enda gång göra en stolt??! Jävla nollor!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 84. Erik skriver:

  Rogerklang:

  ”Du har helt klart en poäng där Erik, jag känner mig manad att hålla med i det uttalandet, även om jag skulle säga emot mig själv. Jag har mycket svårt för den mentalitet du beskriver!”

  Det har nog de flesta människor, och även de som säger sig stödja den har nog nåt emot den när det är de själva personligen som drabbas av den. Just den ”strukturella” nivån är en effektiv mental skyddsvall. Det bevisar inte minst denna artikel:

  http://www.getbig.com/boards/index.php?PHPSESSID=bb1b98008fdca81f9b82d10f07f0ebc6&topic=328541.msg4679791#msg4679791

  Inte ens de knäppaste mest extrema nazistiska organisationerna (som jag avskyr dubbelt upp) är i närheten av den rena dumhet och ointelligens som denna människa visar.

  ”Jag menade dock att man kanske måste hitta felet i en själv, eftersom så många av de ledande svenska politiska och militära befälen har den uppfattningen du beskriver.”

  Har de verkligen den uppfattningen då? Det tror jag inte. När Tanja debatterade genuscertifiering på filosofiska rummet så var det varken Brage eller Bexell som hade nån uppfattning på ämnet. Tvärtom försökte de komma undan genom att skicka frågan både uppåt (det finns lagar, det finns bestämmelser, byråkrati blabla) och neråt (det är ju där hos genusproffsen kompetensen finns)

  Och vid debatter så har jag sett få personer på personnivå försvara den synen. Tvärtom så verkar de flesta människor som har den åsikten antingen vara medvetna om att de är skurkar som bara säger så för att höja sin lön och få maktpositioner (Göran Lindberg) eller skämmas för den till den grad att de försöker hindra andra från att ta upp ämnet och kräver censur (att man vill ha censur visar ju man inte kan stå för sin åsikt… man är rädd för att andra tycker annorlunda medan man inte har nåt sätt att övertyga dem och skyddar sig själv genom konstant egohjärntvätt där man inbillar sig vara mer upplyst, mer intelligent, mer tolerant – alla egenskaper som inte går att bevisa eller bedöma.

  ”När man är så ensam alternativt marginaliserad som jag är så börjar man fundera på om man har fel och de har rätt.”

  Hur vet du vilken åsikt de har? Ingenting i sättet vi lever eller våra val av vad vi lägger pengar på stödjer påståendet det finns människor i antal som stödjer dessa saker. Var finns alla dessa människor nånstans? Det finns några enstaka personer (alltid samma) som dyker upp överallt och alltid sprider samma åsikter men de brukar ofta påpeka att problemet är att så få lyder dem. Om så få lyder dem var finns denna arme av progressiva cosmopolitaner som kan öppet erkänna dessa saker? Jag har sett dem ingenstans! Tvärtom varenda människa jag talar med är i smyg hundra gånger mer vettig än den ”bild” som några få personer (alltid samma) sprider.

  Det påminner lite om debatten för nya filmen Kick-Ass! Först så var det inget av filmbolagen som ville ha den (de gillade inte våldsamheten i serietidningen den baserades på) men sedan var det ju en vara som skulle SÄLJAS TILL FOLK också och när filmbolagen såg effekten promon hade ville ALLA TRE slåss om rättigheterna.

  Vad tycks om den pk-andan? De stora filmbolagen ramlade över varandra i iver att få nåt som de alla med sina ”experter” hade dömt ut. De kanske lärde sig nåt av Stjärnornas Krig som de också inbillade sig skulle bli en flopp.

  ”Man anpassar sig till rådande förhållanden helt enkelt.”

  Nej, du anpassar dig till de förhållanden du TROR råder. Men du är rädd för att ta reda på vilka förhållanden som råder för om du frågar kan du anklagas för att vara en av ”de onda” som gillar våld och våldtäkter och rasism och folkmord (för det vet ju alla tyckar-experter (de som hatar vetenskap) att detta enorma HOT av människor som stödjer sånt måste stävjas – helst av dem själva)

  ”Men aldrig att jag överger mina ideologiska ståndpunkter för det, jag står för dem! Jag bara gillar läget och inser att jag aldrig kommer att bli något.”

  Hört talas om ”limiting beliefs” nångång?

  ”Alternativet till att jag har fel är att hela försvarsstaben är landsförrädare, och det vill jag bara inte tro, det kan jag inte tro! Horribla tanke.”

  Alternativet är att större delen av försvarsmakten är människor som du med samma åsikter som folk har allmänt men inte vågar uttrycka dem med samma ursäkt som herrar Brage och Bexell som menar de måste följa lagen TROTS ATT LAGEN HELT SAKNAR DEFINITION FÖR ATT GÖRA NÅGONTING!

  ”Vi försvarar afghanerna”

  Mot vilka då?
  Är Afghanistan invaderat av nån annan än ryssarna på 80-talet eller amerikanerna på 2000-talet? Det måste jag ha missat isåfall för mig veterligen har inget annat land attackerat afghanistan.

  ”men vi gör det för vår egen skull – om vi är rationella egoister!”

  Vi kanske hade gjort det om Afghanistan var invaderat av nån annan än USA men jag vet ingen annan som invaderat Afghanistan så vem skall vi skydda afghaner mot?

  ”Svenska soldater och befäl får värdefull träning och erfarenheter”

  Värdefull träning och erfarenheter i vad? Att vara levande måltavla i en karg ödemark? Sovjet befann sig där redan på 80-talet men det enda de tränades i var hur dyrt det är när motståndarsidan betalar 2000 kronor för att förstöra materiel värd det femtiodubbla.

  ”och så länge som vi är involverade i det kriget (för det är ett svenskt krig) simultant med Amerika så stabiliserar vi vår del av världen.”

  Gör vi? Jag får intrycket av raka motsatsen. Vår del av världen blir allt mindre stabil medan deras värld blir mer stabil för det är där resurserna ligger. Svenska polisen kan inte ens se till judar är säkra i Malmö (Vi skall inte tala om alla bilbränder och skolbränder) men svenska militärens bästa förband skall föra krig mot en osynlig odefinierad fiende i det avlägsna land där historien visar fiendens taktik är att nöta ut motståndare och vänta.

  Att vara levande måltavla är ingen träning. Och vi har inte särskilt många elitsoldater heller nu när vi tappar folk på kompaninivå (Kaptens grad) så är det ohållbart. Fortsätter ”fienden” (vem det nu är) skjuta befäl på den nivån i Afghanistan så har Sveriges krigsmakt inte mycket till krigsmakt kvar längre. Vi har även blivit av med folk från SSG, hur mycket tid och pengar tror du varje sådan person handlar om för landets skattebetalare? Det tar några dagar att utbilda mördarna det tar Sverige åratal att ersätta varje offer.

  Den striden är omöjlig för Sverige att ”vinna”.

  Visst det ”låter” hemskt att beskriva krig ekonomiskt men krig är inte mindre hemska bara för att man inte gillar deras realitet. De flesta slag som utkämpats var inte jämna, de var avgjorda på förhand genom ekonomi och logistik. En bra befälhavare ser till att egna sidan är överlägsen fienden. Hade 1st Marines varit jämnbördiga med Japanska försvaret på Peleliu (se miniserien ”The Pacific) hade USA aldrig kunnat ta ön.

  ”Jag har den unika egenskapen att jag tror att Sveriges vänner är få, och därför om USA är altruister så kan de ta parti för några som är närmare släkt med dem själva än vi, och vända sig mot oss.”

  Menar du att USA skulle vara vår fiende? USA är vår släkt. USA är Sverige, Irland, Italien osv… en ÄKTA mångkultur. Till skillnad från våra storstäder där rosengård och rinkeby inte är mer kulturellt diverserade än Riyad.

  ”I synnerhet med den där Obama vid makten (W var lika illa). Innan du förklarar mig galen så minns den där amerikanske multimiljardären Soros, som höll på att spekulera Sverige ner i skiten under den svenska krisen på 90-talet! Alla fientliga handlingar kommer inte i form av mantal och vapen.”

  Soros var en privatperson, och ett typiskt exempel på de landsförrädare som vill ha Cosmopolitana som jag nämnde. Cosmopolitana är i sin tur bara en fixide. En ursäkt som ser finare ut än den gamla kommunismen men som i praktiken funkar likadant och döljer samma statsskick och därmed också avskaffandet av demokratin i det ideal den utgört sedan antikens Grekland via Makedonien, hellenismen och Romarriket vidare till England.

  Enligt de texter jag läst handlar Cosmopolitana mest om den kris som vissa mycket rika människor drabbas av när de behöver ett nytt ”syfte” med sina liv. statsvetaren och populisten Christopher Lasch kallade dessa Cosmopolitana-anhängare ”de talande eliterna”. Och hur de avskaffade det demokratiska samtalet för att sedan bara samtala med varandra.

 85. rogerklang skriver:

  Erik skrev:

  ”Hört talas om ”limiting beliefs” nångång?”

  Jag har ägnat åtskilliga år åt att försöka ta mig in i politiken, och jag har gjort saker för att det ska bli så! Engagerat mig i ett politiskt parti, satsat offensivt för att bli invald i provvalet till Moderaterna här i Lund. Men motståndet mot icke-PK politiker (endast svenska män då förstås, är det utländska män så kommer de undan med att vara rasister och de gör ändå karriär tack vare samma person, en kvinna som var kommunalråd för M, som stoppade mig i dörren genom att liera sig med sekreteraren, som i sin tur kunde utesluta mig från aktiviteter och hemlighålla information från mig, och denne man är en underacheiving kommunalråd idag medan det kvinnliga kommunalrådet är en knappt medelmåttig riksdagsledamot) är massivt. Jag står på ruta noll fortfarande. Limiting beliefs? Döm själv!

  Du har skrivit alldeles för mycket för att jag ska kunna bemöta dig på rimlig tid. Jag tänker bara säga att vi försvarar afghanerna från kasta-syra-i-ansiktet-på-flickebarn-talibaner.

  Roger

 86. Penumbra skriver:

  Erik!

  Nu måste jag blanda in mig i diskussionen därför att det du skriver om Afghanistan är struntprat.

  Talibanerna var i många fall frivilliga, icke-afghanska, muslimska fanatiker som vann mot Mojahedin i ett inbördeskrig och införde stränga muslimska lagar. Mojahedin var som bekant den afghanska befrielserörelsen mot sovjeterna.

  Bin Laden använde Afghanistan som bas för att attackera USA och väst. Det hade de gjort flera gånger innan den 11 september. Tror du att dessa var inbjudna av afghanska folket? Själva talibanrörelsen är en produkt av muslimska universitet i Pakistan.

  De utländska trupperna, inkl våra svenskar soldater, är där för att talibanerna inte ska få chansen att återkomma till makten och göra Afghanistan till sin bas igen. Vi har ett ansvar och en plikt gentemot den fria världen. Trupperna kommer att stanna tills den Afghanska regering och militären är tillräckligt starka för att själva hålla stånd. Det kan ta mycket lång tid. Att vilja dra tillbaka våra trupper därifrån är samma sak som att solidariserar sig med kommunisten Lars Ohly.

  Överhuvudtaget har vi levt lugnt bakom NATO:s skyddande paraply tillräckligt länge nu. Dags att också vi tar ansvar och göra vår plikt mot den värld som vi tillhör.

  Att våra myndigheter är ryggradslösa fegisar, och inte klarar av att ta tag i problemen i Malmö, är något helt annat. Med rätt lagar och rätt order kan den svenska polisen, med nuvarande resurser, rensa upp där på en vecka.

  Men vi har inte rätt lagar därför att vi har fel politiker vid makten, samt därför att den verkliga makten finns hos vår vänsterorienterade media. Så kommer det att vara ett bra tag till, men inte för evigt. Dock kommer de första åtgärderna att börja i något annat europeiskt land, t ex Frankrike, Tyskland eller Storbritannien. Hoppas att ni, som är unga, får uppleva den dagen.

 87. Nordbo skriver:

  USAs angrepp på allt från Serbien till Irak och Afhanistan är delar av ett geopolitiskt spel där målet är att dominera eurasien.
  Även de sk ”color revolutions” är uttryck för samma strävan. Olika amerikanska NGOs har varit verksamma i samband med revolutionerna, tex NED. De har lett till att skurkar som exempalvis Mikheil Saakashvili har kommit till makten. Det spelar ingen roll för USA att han är en skurk eftersom han är deras skurk.

  Pentagon håller i princip fortfarande fast vid Halford Macinders diktum: ”Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the World Island; Who rules the World Island commands the World.”

  Den amerikanska makteliten kallar det självkart för att sprida demokrati, eftersom ordet låter bra. Det har kostat ca 1,5 miljoner irakier livet och drivit många fler miljoner i landsflykt. ”Saddham Hussein has weapons of massdestruction” var lögnen som lät dem genomföra det dådet.

  Nu vill de även angripa Iran, för att kunna dominera regionen som även är mycket rik på naturresurser, fra olja.

  Ron Paul:

 88. Erik skriver:

  Pemunbra:

  ”Nu måste jag blanda in mig i diskussionen därför att det du skriver om Afghanistan är struntprat.”

  Du är välkommen i diskussionen och det jag skriver om Afghanistan är en förenkling då diskursen hittills handlat om Sverige.

  ”Talibanerna var i många fall frivilliga, icke-afghanska, muslimska fanatiker som vann mot Mojahedin i ett inbördeskrig och införde stränga muslimska lagar.”

  Javisst, problemet är att dessa frivilliga islamistiska dårfinkar från mestadels arabstater var välkomna när Sovjet anföll (precis som de ansågs välkomna till Irak när USA anföll) Som Charlie Wilson säger i slutet av filmen ”Charlie Wilsons war” (med Tom Hanks) vi klantade oss i slutspelet.

  ”Mojahedin var som bekant den afghanska befrielserörelsen mot sovjeterna.”

  Afghanska guerillan/partisanerna/patrioterna kallades Mujaheddin. Jag tror att de ditresta jihaddisterna från bla Saudiarabien kallades insurgents.

  ”Bin Laden använde Afghanistan som bas för att attackera USA och väst. Det hade de gjort flera gånger innan den 11 september. Tror du att dessa var inbjudna av afghanska folket?”

  Ja de var inbjudna av afghanska folket. När de hade Sovjet att slåss mot var afghanerna inte så nogräknade och Afghanistan är övervägande muslimer. Problemet är att USA slutade stödja Afghanistan ekonomiskt (Operation Cyclone) så snart Sovjet hade förlorat kriget. Staten Afghanistan hade via USA råd att kriga mot stormakten Sovjet men väl när de vunnit så hade de bara vapen och Wilson (om vi skall gå på filmen) kunde inte ens få nån ynka miljon dollar till skolor och sjukhus.

  ”Själva talibanrörelsen är en produkt av muslimska universitet i Pakistan.”

  Talibanrörelsen är en produkt av Saudiarabiens wahabbism. Det existerar tre källor till islamism i världen. Egypten (Al Quaidas födelseland) Saudiarabien och Irans shia (Iran är unikt då det är den enda islamismen skapad av västutbildade människor – samma franska galningar som gav Pol Pot verktygen han behövde för att börja massmörda egna befolkningen). Hittar du islamism nånstans i världen så är den med 100% säkerhet från något av dessa tre platser.

  ”De utländska trupperna, inkl våra svenskar soldater, är där för att talibanerna inte ska få chansen att återkomma till makten och göra Afghanistan till sin bas igen.”

  Åkerkomma? Talibanerna är redan i Afhanistan. Precis som de är i Pakistan och i femtioelva andra länder inklusive Sverige och USA. De har ingen uniform så de känns inte igen när de inte ”jobbar” Talibanerna behöver inget land. De är ingen regering, de är en islamistisk legoarme ute efter att slåss mot islams fiender. Vilken sida de väljer hänger på vad som betalar bäst och är mest ”heligt”

  ”Vi har ett ansvar och en plikt gentemot den fria världen. Trupperna kommer att stanna tills den Afghanska regering och militären är tillräckligt starka för att själva hålla stånd.”

  Vilket aldrig kommer att inträffa. Afghanska regeringen och militären är ingenting mot en vältränad, välbeväpnad och väl finansierad mördararme. Att möta mördare brukar sluta med nederlag för poliser som tvingas lära sig bli bra på en massa andra saker förutom att ha ihjäl folk. Vidare kostar det småpengar för Talibanerna att med terrorbomber ha ihjäl dyrt utbildade poliser. Det är ett krig som är omöjligt att vinna. Antingen anfaller man talibanerna varhelst de befinner sig och utplånar dem eller så stannar man i Afhanistan för alltid som levande sköldar.

  ”Det kan ta mycket lång tid. Att vilja dra tillbaka våra trupper därifrån är samma sak som att solidariserar sig med kommunisten Lars Ohly.”

  Nej, däremot så kan jag solidarisera mig med amerikanska politikern Ron Paul. Om vi är i krig så förklarar vi krig, ger trupperna en måltavla att slå ut och när de gjort det så reser de hem. Vi placerar inte trupperna som skyttemåltavlor och påstår de krigar mot ”terrorismen” Det är helt enkelt inte sant, terrorism är en metod och metoder kan man inte föra krig mot.

  ”Överhuvudtaget har vi levt lugnt bakom NATO:s skyddande paraply tillräckligt länge nu. Dags att också vi tar ansvar och göra vår plikt mot den värld som vi tillhör.”

  Om vi skall ta ansvar måste vi också ha någon uppgift som motsvarar detta ansvar. Dagens uppgift är ett skämt. Ingen vill egentligen säga vad trupperna har för uppgift alla vill prata abstrakt nonsens för säger de nåt konkret vad trupperna skall göra kan det misslyckas. Så för att inte misslyckas får trupperna ingen militär uppgift alls bara politikersnack och som goda soldater så gör de som de är tillsagda trots att de inte har nån målsättning de kan uppnå annat än att finnas som levande måltavlor på obestämd tid.

  ”Att våra myndigheter är ryggradslösa fegisar, och inte klarar av att ta tag i problemen i Malmö, är något helt annat.”

  Nej det är inget annat. Det är samma uppgift som skall utföras nämligen polisiära uppgifter. Vill man militären skall utföra militära uppgifter måste man ge dem militära målsättningar men om en politiker ger dem sådana kan de misslyckas och då kan den politikern tvingas avgå. Så bättre för politiker att vara mycket vaga med vad trupperna skall uträtta. Det är så bra säljteknik ser ut.

  ”Med rätt lagar och rätt order kan den svenska polisen, med nuvarande resurser, rensa upp där på en vecka.”

  Den svenska polisen och vems arme? Nej den svenska polisen kan inte med nuvarande resurser rensa upp där. Mestadels för att den precis som militären i Afghanistan inte har nån måltavla att ”rensa”

  ”Men vi har inte rätt lagar därför att vi har fel politiker vid makten, samt därför att den verkliga makten finns hos vår vänsterorienterade media.”

  Där har du helt rätt, bortsett från att media bara är en förlängning av de intressegrupper som ligger bakom vad som anses bra och dålig utbildning på högskolan.

  ”Så kommer det att vara ett bra tag till, men inte för evigt. Dock kommer de första åtgärderna att börja i något annat europeiskt land, t ex Frankrike, Tyskland eller Storbritannien. Hoppas att ni, som är unga, får uppleva den dagen.”

  Nu låter du verkligen som en optimist. Sannolikheten nåt händer i Frankrike eller Tyskland är nog noll (särskilt Tyskland som enligt avtal sedan WWII inte får göra nåt) England möjligen men ärligt talat tror jag England är lika förlorat som Frankrike. Snarare verkar det bli Holland eller Belgien som blir skådeplats för det ideologiska slagfältet. Dessa länder är så små att effekterna blir synliga långt innan de stora bjässarna vaknar. Vidare så kan det bli intressant att se i vilken riktning Italien går nu när EU-domstolen har gjort sig ovän med landets samtliga partier genom att förbjuda crucifixen.

 89. Erik skriver:

  Nordbo:

  Nej, fusk, du var före mig med att nämna Ron Paul för jag skriver längre inlägg… Hahaha!

 90. Don Darko skriver:

  vissa skriver så långa inlägg att man inte ens HITTAR eventuella inlägg av Tanja!

  kan ni inte hålla er till principen ”hela inlägget skall synas på skärmen utan att skrolla”??

  snälla… Tanjas blogg blir så svår att läsa annars.. man sitter och skrollar och skrollar och skrollar…

 91. Nordbo skriver:

  Don Darko

  Erik skriver långa kommentarer. Men det brukar vara värt att läsa dem.

  Min kommentar fick dock plats på en skärm!

 92. Info skriver:

  PRESSMEDDELANDE OM LOVANDE ÖKAD LYCKA (TT Spectrum)

  ”ja, vi bedömer de här forskningsresultaten som sensationella och utomordentligt lovande”, säger Lisa-Disa Mirjamsdotter, talesperson för Sjupartialliansen. ”Och självklart kommer vårt parti att ställa obegränsade medel till förfogande för att först i världen kunna erbjuda denna lycka åt alla våra medborgare!”, säger hen till Ekot.

  Det är forskare vid Harvard-universitetet, som kunnat visa vid försök med patagoniska möss, att prenatal hormonbehandling ger ännu mer lovande resultat än hormonbehandling senare i livet. Forskarna har undersökt effekten av sådan behandling dels vid injektioner direkt i fostren i livmodern, dels genom att mata de gravida honorna med hormonimpregnerad föda. Det har visat sig, att resultaten i båda fallen är ungefär lika goda men att den senare metoden troligen blir billigare och mindre omständig, om den tillämpas på havande kvinnor.

  ”Detta öppnar helt nya möjligheter för alla att få utveckla sig helt fritt senare i livet”, säger Lisa-Disa Mirjamsdotter. ”Vi räknar med stöd från såväl befintliga mödravårdscentraler som från en nyinrättad tvångsfrihetsmyndighet med polisiära befogenheter.”

  Man räknar nu med att ganska snart – efter det att ett fosters kön bestämts – kunna erbjuda modern obligatorisk hormonterapi i form av å ena sidan regelbundna östrogeninjektioner, om fostret är socialt manligt konstruerat, å andra sidan androgeninjektioner, om fostret är socialt kvinnligt konstruerat. På detta sätt kommer de framfödda barnen, hoppas man, att redan från början ha omvandlade vävnader, särskilt i hjärnan, och därmed vara effektivt impregnerade mot framtida könsstereotypier.

  Alltför stark skäggväxt hos tonårsflickor hoppas man lätt kunna behandla med hormonella antiterapier.

  Ett problem som kan uppstå, är att vissa blivande mammor i ett första skede möjligen ställer sig tveksamma till att genomgå en statligt kontrollerad hormonbehandling under graviditeten.

  ”Detta räknar vi med att mycket enkelt kunna komma tillrätta med genom information. På tunnelbanan, i dags- och gratistidningsannonser, radioprogram osv.”, säger Lisa-Disa Mirjamsdotter (chef på Sveriges radio och generaldirektör för Statens Godhets- och Jämställdhetsinstitut) optimistiskt leende. ”Annars får vi i sista hand lita till den nya, polisiära tvångsfrihetsmyndigheten.”

 93. Matte Matik skriver:

  Jag gillar också de långa inläggen och snabba hoppen till allt möjligt, även om jag inte tycker att allt är intressant, men det kommer fram väldigt mycket som är det. Sånt jag aldrig skulle ha tid att läsa om annars.

 94. Erik skriver:

  Det är visst mig man pratar om här hehe.

  Don Darko:

  Ett tips! Du behöver inte scrolla om du vill läsa enbart vad Tanja skriver. Det går utmärkt att skriva in Tanjas namn i explorers (eller firefox) sökfunktion och hoppa direkt till de inlägg som hon skrivit med snabba tryck på ”enter”

  Tack alla som uppskattar mina långa inlägg. Jag har svårt att skriva korta inlägg då många saker jag säger vilar på andra saker och bara skulle verka konstiga om inte sammanhanget fanns med.

 95. rogerklang skriver:

  Info:

  Om jag hade varit på väg att bli pappa så hade de fått använda eldkastare förrän jag medgav hormoninjektioner! Vad skulle de göra med alla muslimers barn?

  Roger Klang

 96. Don Darko skriver:

  Erik – menade inte att det du skriver är ointressant. Men ofta har jag inte tid att läsa kilometertext så då blir det scrollande för alla jätteinlägg

 97. Matte Matik skriver:

  Här har ni nåt att bli irriterade över. En artikel om en film som snart kommer på SVT (surprise!), ”Som en pascha”. Den handlar om en Tysk jättebordell, något man i artikeln menar är ett bra ställe för att studera manlig sexualitet. Vadå låta alla män som inte köper sex stå ansvariga för de som gör det, på ett feministiskt kollektivistiskt skambeläggande vis.

  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.316030/fran-spray-till-jattebordell

  Har skrivit ett blogginlägg om det här.

 98. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, vilken är kopplingen mellan Diana och Fi?

  Komplex,
  ang gravitationen och strängteorin kan du läsa om detta i en mkt bra populärvetenskaplig bok: ”Ett utsökt universum” av Brian Greene – finns som pocket 🙂

  Don Darko, ja ett nytt parti vore inte helt fel, men det får bli till nästa val 2014, det kommer faktiskt att behövas mer då än nu, även om det egentligen hade behövts redan för flera år sedan, vilket påminner mig om att PJ Anders Linder skrev i Axess nyss att en undersökning visar att en tredjedel av svenskarna vill se ett nytt parti: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=622
  Så du har rätt – det finns inte mycket annat att göra! 😉

 99. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra – tack för länk till SVT-klipp! Jag är alldeles övertygad om att Universum är fullt av liv, det finns inget som skulle tala emot det och det förefaller dessutom högst naturligt tex av de skäl som anförs i inslaget. Orionnebulosan kunde jag förresten se med mitt teleskop från vår balkong i Lund under min tonårstid. Jag tror jag nästan bodde på den balkongen under större delen av min uppväxt, och alla vinterkvällar var Orion alltid placerad i ett väldigt gynnsamt läge. 🙂 *nostalgitripp*

 100. QED skriver:

  Tanja, är inte loggorna lika ?

  Fi:s logga (F!):

  Och Visitors-loggan:

  syns även här bakom Diana

 101. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ska det ses som ett typiskt ställe att studera den typiska manliga sexualiteten? Galet. När visas den? Meddela gärna eller länka till webb-TV om man kan se den i efterhand. Jag ser att Dick Harrisons program börjat nu på TV4, måste se detta nu, hade ju nästan glömt av att det skulle komma men såg reklam på TV som påminde mig: http://www.tv4.se/1.1619573/2010/04/30/se_forsta_avsnittet_av_sveriges_historia

  Man börjar med stenåldern 13.000 f kr – 1800 f kr. Undrar varför programmet ens heter Sveriges historia, döpt efter Harrisons nya/kommande historieverk (med utvalda författare som Yvonne ”genussystemet” Hirdman och Kjell ”Tidsignal” Östberg) med tanke på Harrisons uppfattning om att Sverige bara funnits i 100 år: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/16/genusforskare-delar-gener-med-brodlimpa-och-svenskar-har-bara-funnits-i-100-ar/

  Kanske är programmet intressant och bra ändå, någon som redan sett det?

  Erik, du är liksom alla andra fri att skriva hur långa kommentarer du vill :-).

  Nordbo, tack för intressant video! 🙂

 102. Lennart W skriver:

  Tanja
  Ang. parametrarna till Drakes formel undrar jag om man inte borde kunna uppskatta $latec f_i$ med samma metod som för $latec f_l$?

  ”In 2002, Charles H. Lineweaver and Tamara M. Davis (at the University of New South Wales and the Australian Centre for Astrobiology) estimated $latec f_l$ as > 0.13 on planets that have existed for at least one billion years using a statistical argument based on the length of time life took to evolve on Earth.”

  Enl. Wikipedia kom jorden till för 4.5 Gyr år sen, och livet uppstod efter ytterligare 0.8 Gyr, vilket antyder en rätt så bra chans för att liv ska uppstå inom den första miljarden år, givet att förutsättningarna för det är rätt. Men det är förstås bara ETT exempel. Inget bra underlag för statistik precis. Uppskattningen ”$latec f_l$ as > 0.13” verkar pessistisk, antagligen av typen att vi hade sån tur att tiden här är typ tre standardavvikelser bättre än genomsnittet. Antar man t.ex. (!) en Poissonfördelning, kan man sen uppskatta både genomsnitt och standardavvikelse från det enda exempel vi har, dvs jorden…

  Avstår från frestelsen att själv försöka trolla fram siffror ur hatten.

  Ang. genuseriet har jag lite svårt att hålla igång något engagemang. Går det egentligen så bra för de där? Ser iaf inte mycket av det i min vardag. Hittade iaf den här artikeln, där ett par V-politiker drämmer till med att en undersökning visar att de flesta är emot ”obligatoriskt vårdnadsbidrag”. Snacka om halmgubbe…

  Regeringen har backat jämställdheten

 103. Lennart W skriver:

  Men va fn.. HTML osv.

  latec –> latex, så blir det snyggt: f_l osv.

 104. Penumbra skriver:

  Erik,

  Men talibanrörelsen har sitt ursprung i Pakistan. Wikipedia bekräftar det: ”Rörelsen har sitt ursprung i de karga pakistanska flyktingläger som afghaner flydde till under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Förutom afghaner ingår även en del pakistanier i rörelsen. Medlemmarna utbildas i pakistanska madrassor, koranskolor”

  Ref: http://sv.wikipedia.org/wiki/Taliban

  Att talibaner finns i samhället är inte samma sak som att de har ett inflytande. Afghanerna vill inte ha talibanerna vid makten. De delar av befolkningen som ”stödjer” dem gör det därför att de är illa tvungna, under vapenhot. Om myndigheter och utländska trupper är på plats är stödet betydligt mindre. Men det du skriver stämmer på ett land där befolkningen för ett befrielsekrig, men så är det inte i Afghanistan.

  Alla vet att framtiden hänger på att Afghanistan utvecklas ekonomiskt och socialt, vilket är huvuduppgiften för truppnärvaron – att skapa förutsättningar för detta. Bistånd och hjälp fungerar inte annars.

  Hur USA hanterade kriget mot Sovjet och tiden efter, har med praktisk politik att göra. Man ville ge Sovjet ”blodig näsa” som tack för Vietnamkriget och lyckades bra. Sedan drog man sig ur. Det var också en del i det kalla kriget som fördes överallt i tredje världen – Etiopien, Angola, Nicaragua, etc. Det visade sig att Sovjets förlust i Afghanistan skulle få långtgående konsekvenser. Jag tror att sovjetregimens och senare kommunismens fall började där.

  USA är inte inblandat i Afghanistan för att hjälpa folket där till mänskliga rättigheter och ett drägligt liv, utan för att eliminera terroristbaserna för alltid. Men man har insett att enda långsiktiga lösningen går via mänskliga rättigheter, rättssystem och ekonomisk tillväxt. Detsamma gäller Irak och där ser det ut att lyckas. Olyckskorparna kraxade länge mot insatsen i Irak men nu håller de på att tystna. Det ”omöjliga” ser ut att bli möjligt.

  Det är cyniskt av dig att kalla våra och NATOs soldater för ”levande måltavlor”. Egentligen befinner vi oss i krig och då brukar folket ställa upp bakom sina soldater. Men samma problem finns i alla NATO-länderna som är där med trupp, i alla fall de västerländska.

  Och visst kan polisen rensa upp i Malmö. Bara ett fåtal busar som står för bråken, tänder eld på bilar och sopcontainrar samt kastar sten på brandkår och räddningstjänst. Det är bara att fånga in och bura in den. Dra in bidragen till deras familjer. Släng ut dem som inte är svenska medborgare ur landet. Det är vad jag menar med ”rensa upp”. Svårare än så är det inte. Det behövs inga filosofier – det behövs handlingskraft. Det kommer.

 105. Penumbra skriver:

  Tanja,

  Du verkar vara en stor optimist – tror på ett universum fullt av liv och feminismens fall i Sverige. Båda är lika osannolika… 😉

 106. Lennart W skriver:

  Fullt med liv i universum är väl iofs möjligt. Men man måste ju hålla minnet att vi hittills bara känner till en enda himlakropp som har det, nämligen vår. (På asteroider osv har man bara upptäckt aminosyror, som iofs är ett första steg mot liv, men faktiskt ett rätt litet steg..) Går liksom bara inte göra vettig statistik på det.

  Tycker det är lite som om man hade hittat en enda uran-238-atom. Just den skulle KUNNA ha sönderfallít redan första dagen man studerade den, från vilket man skulle kunna gissa en halveringstid på ca 1 dag. I själva verket är den ca 4,5 miljarder år!

  OM det finns liv på en enda planet i universum, så det självklart den som vi råkar finnas på. För någon annanstans hade vi ju i så fall inte kunna födas och fundera på sånt här. Ett sorts antropiskt argument om man vill.

  Jag säger inte att jag tror att det är så här. Bara att det iaf är fullt möjligt, iaf tills man hittar minst en till planet med liv på.

 107. Lennart W skriver:

  Verkar iofs vara en hel del intressant forskning på G inom området:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life#Current_models

  Lite som med Higgspartikeln (om det nu är en källa till optmism eller pessism, vilket väl lär visa sig snart). SNART kommer den upptäckas experimentellt! Eller..? Finns en liten jävul i mig som hoppas att de inte gör det.. 😈

 108. Erik skriver:

  Penumbra:

  ”Men talibanrörelsen har sitt ursprung i Pakistan. Wikipedia bekräftar det”

  Vem tror du ligger bakom Madrassor i pakistan? Det finns två länder i hela världen som använder statens tillgångar till att sprida sin version av religionen. Det ena är Saudiarabien det andra Iran. Madrassorna i Pakistan är övervägande wahhabitiska. Saudiska staten har lagt ner 100 miljarder dollar på att sprida sin form av islam i världen.

  ”Att talibaner finns i samhället är inte samma sak som att de har ett inflytande. Afghanerna vill inte ha talibanerna vid makten.”

  Du pratar om afghanerna som om de vore ett enat homogent folk. Afghanerna är stammar och klaner som strider inbördes vilket är en av anledningarna Talibanerna kunde ta makten där för när talibanerna anfaller en stam så får de inte mycket hjälp av sina fiender. Det här problemet existerar i samtliga länder i de delar av världen som bygger på hederskultur. Vilket gör våra skolors ide att nationalism är dålig och kulturell diversitet superviktigt desto konstigare – men toppen för personer som stödjer talibanerna.

  När dessa länder inte har inbördes stridande har de en hård totalitär ofta sekulär diktator som förtrycker stamsamhället. Typiskt exempel på detta är Irak och Egypte. Under Saddam så fick inte irakier strida mot irakier, vet du vad USA gjorde? De BETALADE stammarna för att inte strida inbördes. En källa för stor komik i amerikanska talkshower under Bush-regimen.

  ”De delar av befolkningen som ”stödjer” dem gör det därför att de är illa tvungna, under vapenhot. Om myndigheter och utländska trupper är på plats är stödet betydligt mindre.”

  Det spelar ingen roll om befolkningen stödjer talibanerna eller inte. Det viktiga är om de tillsammans bekämpar dem. Poängen är att de delar av befolkningen som tillhör en stam inte hjälper de delar som tillhör en annan stam. Trots allt struntsnack från våra universitet om postkolonalism och europeers skuld så kvarstår faktum att muslimer oftast dödas av andra muslimer.

  Det hör inte till vanligheterma att USA som i striderna i Mogadishu (Black Hawk Down) är de som står för dödandet. Däremot är det desto vanligare att de få gånger det är USA som gör det kommer kritiken från eliten som ett brev på posten.

  ”Men det du skriver stämmer på ett land där befolkningen för ett befrielsekrig, men så är det inte i Afghanistan.”

  Det du säger stämmer på ett enat land. Afghanistan är tusen gånger mindre enat och homogent än Sverige.

  ”Alla vet att framtiden hänger på att Afghanistan utvecklas ekonomiskt och socialt, vilket är huvuduppgiften för truppnärvaron – att skapa förutsättningar för detta. Bistånd och hjälp fungerar inte annars.”

  Bistånd och hjälp funkar alldeles utmärkt när det kommer från Saudiarabien i form av madrassor som varenda människa vet de betalar för och mig veterligen har inte Saudierna behövt skicka egna militären till Afghanistan eller Pakistan. Lustigt då att deras bistånd funkar utan militär hjälp medan vår form av bistånd inte gör det.

  ”Hur USA hanterade kriget mot Sovjet och tiden efter, har med praktisk politik att göra. Man ville ge Sovjet ”blodig näsa” som tack för Vietnamkriget och lyckades bra. Sedan drog man sig ur.”

  Vad USA (Eller rättare sagt CIA:s SAD-division) gjorde i Afghanistan var samma sak som de gjort på alla andra ställen i världen (Inklusive grisbukten på Kuba) de lät utländska människoliv användas för billig sovjetisk kapitalförstöring. Syftet var helt enkelt att göra Sovjet utfattigt.

  Sovjets syfte med Vietnam var aldrig att göra USA fattigt, deras syfte med Vietnam var samma som Saudiers syfte med madrassor. Sprida egna ideologin, egna filosofin. Det är vad kommunisterna gjorde, det är vad kulturmarxister/cosmopolitaner gör idag genom postmodernism. Det är vad islamisterna gör idag och det helt utan militär inblandning.

  ”Det var också en del i det kalla kriget som fördes överallt i tredje världen – Etiopien, Angola, Nicaragua, etc. Det visade sig att Sovjets förlust i Afghanistan skulle få långtgående konsekvenser. Jag tror att sovjetregimens och senare kommunismens fall började där.”

  Ja det är många som vill tro det men kommunismens fall skedde mer i Sovjet än i något annat land. Det Sovjetiska systemet är ruttet och har ingen fungerande ekonomi. De flesta av Sovjets ledare har vid slutet av sin karriär insett detta och försökt ”fixa felet” utan framgång. Kinas Deng Xiaoping däremot lyckades.

  ”USA är inte inblandat i Afghanistan för att hjälpa folket där till mänskliga rättigheter och ett drägligt liv, utan för att eliminera terroristbaserna för alltid.”

  De riktiga terroristbaserna finns i Saudiarabien och Iran. Fattiga länder som Afghanistan och Pakistan har inga baser, bara ihopfällbara fält- och träningsläger som kan överges på tre sekunder utan större förlust.

  ”Men man har insett att enda långsiktiga lösningen går via mänskliga rättigheter, rättssystem och ekonomisk tillväxt. Detsamma gäller Irak och där ser det ut att lyckas.”

  Lustigt nog har ”terroristerna” insett samma saker. Det är via mänskliga rättigheter de personer som är ansvariga för stora delar av terrorismen i världen får allt mer inflytande i Sverige, Storbritannien, Belgien, Holland, Frankrike etc.. De amerikanska tänkare som är mest insatta anser Europa redan är förlorat till terroristerna. Jag hoppas de har fel.

  ”Olyckskorparna kraxade länge mot insatsen i Irak men nu håller de på att tystna. Det ”omöjliga” ser ut att bli möjligt.”

  Till vilken kostnad då? Fast det är klart, de dödade och sårade var ju nästan uteslutande vita män under 25 år så det är ju bara bra för ”mångfalden” i USA de blir förluster i Irak. Färre onda vita män som kan förtrycka folk med ”whiteness” som en lärare kallade det i ”Indoctrinate U” Det är ju bara krassa stockkonservativa stofiler som ex. Ron Paul som anser det vara nåt fel med detta.

  ”Det är cyniskt av dig att kalla våra och NATOs soldater för ”levande måltavlor”. Egentligen befinner vi oss i krig och då brukar folket ställa upp bakom sina soldater.”

  Nej vi befinner oss inte i krig. Precis som Ron Paul sagt så har USA heller inte förklarat krig. (Krig mot terrorismen är inget riktigt krig) och precis som Ron Paul också påpekat står trupperna helt utan militära syften. Det här är från december förra året. Här säger han att han inte ens tror de som uttalar sig vet vad ett ”military objective” är för någonting.

  ”Men samma problem finns i alla NATO-länderna som är där med trupp, i alla fall de västerländska.”

  Saken är den att NATO-länderna är där som allierade till USA och för islamister gör det ingen skillnad på om det är en Nato uniform eller en Amerikansk uniform. De betraktar USA som ledare och alla andra som följare.

  ”Och visst kan polisen rensa upp i Malmö. Bara ett fåtal busar som står för bråken, tänder eld på bilar och sopcontainrar samt kastar sten på brandkår och räddningstjänst.”

  Gå in på youtube, sök efter demonstrationen i Malmö 25 januari förra året och berätta för mig vad du ser för jag ser inte ett fåtal busar. Jag ser en mobbmentalitet och jag ser svenska poliser som backar och den enda aggressivitet jag ser polisen uppvisa är mot demonstranterna de skall skydda.

  ”Det är bara att fånga in och bura in den. Dra in bidragen till deras familjer. Släng ut dem som inte är svenska medborgare ur landet. Det är vad jag menar med ”rensa upp”. Svårare än så är det inte.”

  Bevisligen är de där sakerna ganska svåra. Det finns svenska lagar och regler som styr vad man får göra. Dessutom verkar du kraftigt underskatta antalet personer som måste ”rensas”

  ”Det behövs inga filosofier – det behövs handlingskraft. Det kommer.”

  Det verkar finnas mer handlingskraft på den andra sidan.

 109. johan skriver:

  bra artikel!

 110. QED skriver:

  ”Chockerande” humangenetisk forskning: européer och asiater resultat av korsning mellan moderna människor och neanderthalare. Då är det kanske slut på den rena Out-of-Africa teorin.

  ”Resultatet, som publiceras i tidskriften Science, kommer som en total överraskning för de flesta forskare. Få hade trott att de båda arterna korsade sig med varandra.”

  ”Vår egen art, Homo sapiens, och neandertalmänniskan, Homo neandertalensis, tillhör två linjer som gick skilda vägar för cirka 400.000 år sedan. Neandertalarna befolkade Europa och västra Asien, medan urhemmet för Homo sapiens är Afrika.”

  ”Forskarna har hittills hittat skillnader hos gener som kodar för kraniets och bröstkorgens struktur, ämnesomsättningen och hudens beskaffenhet, samt delar av hjärnans funktioner.

  Men det som överskuggar allt annat är förstås avslöjandet att moderna människor och neandertalare haft sex med varandra. En till fyra procent av vår arvsmassa härrör från neandertalarna.

  Det finns dock ett undantag. Inga neandertalgener har hittats hos människor med afrikanskt ursprung.

  Alla andra folk bär på lika stor andel neandertal-dna, oavsett om de kommer från Europa, där neandertalare levde, eller Kina, där neandertalare aldrig förekom.

  Slutsatsen blir att det sexuella utbytet ägde rum efter vår arts utvandring från Afrika, men sedan inte upprepades i någon större omfattning. Det antyder att utbytet skedde för cirka 60.000 år sedan, sannolikt i Mellanöstern.”

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vara-forfader-hade-sex-med-neandertalare-1.1089762

 111. Ola Jennebrink skriver:

  QED// Om vi bara är 99% negrer så är naturligtvis teorin kullkastad.

  Nordbo//Det där republikanska fröet är det som kommer att växa och ta över kongressen i takt med att verkligheten gör sig påmind.

 112. Lennart W skriver:

  Om det nu är så att utomafrikaner har getetiska fördelar av något slag, beror det alltså på våra förfäders fördomsfria inställning mot andra sorters människor…

 113. Lennart W skriver:

  genetiska

 114. rogerklang skriver:

  Lennart W:

  Getetiska. Jag visste inte att getter hade en etik alls?

  Jag fick mig ett gott skratt när jag läste det du skrev!

  Mvh Roger Klang

 115. Erik skriver:

  Lennart W: (även ni andra som är nyfikna på Neanderthalarns ursprung)

  ”Om det nu är så att utomafrikaner har getetiska fördelar av något slag, beror det alltså på våra förfäders fördomsfria inställning mot andra sorters människor…”

  Nej det har inte alls med saken att göra. Det beror huvudsakligen på geografi. För tusentals år sedan var mellanöstern den så kallade ”bördiga halvmånen” och fick tidiga bosättningar. Men en kombination av naturförändringar och att bosättarna överexploaterade marken ledde till att de tvingades flytta. Vid denna tidpunkt var deras samhällen bland de rikaste på jorden till stor del pga tillgången till vissa djur och växtarter.

  Så här förklarar Jared Diamond (professor i fysiologi och geografi) vad som sedan skett:

  När man flyttar djur och växter så kan man flytta dem inom samma breddgrad utan problem (inom den sk tempererade zonen) men de kan inte flyttas på samma sätt på höjden (längdgraden). Djur och växter från vårat klimat kan inte leva i tropikerna. När bosättarna från mellanöstern flyttade så kunde de alltså sticka österut till Indien och Kina eller Västerut till Europa. De kunde även bosätta sig på nordafrikas kust.

  Men de kunde inte flytta till Afrikas inre, de djur och växter deras samhällens välstånd byggde på och var helt beroende av kunde inte överleva i det klimatet. Deras tekniker för matlagring och levnad funkar inte där och deras immunförsvar klarar inte sjukdomarna där.

  Det har alltså noll med fördomar att göra att europeer och asiater har fördelar som afrikaner saknar (Jösses vad folk inbillat sig allt kan skyllas på fördomar idag, snacka om att frankfurtskolans hjärntvätt var effektiv). Det beror på att de neanderthal-blandade bosättarna från mellanöstern inte framgångsrikt kunde använde levnadstekniker från mellanöstern i Afrika.

  Det beror alltså helt enkelt på att att Eurasia är en enda stor sammanhängande landmassa som delar breddgrad (och därmed klimat) med mellanöstern där de första framgångsrika bosättarna fanns.

  Källa: TV-dokumentären ”Guns, Germs & Steel” och boken med samma namn.

 116. Erik skriver:

  Tanja: Nu hamnade jag i spammen (väntlistan) igen.

 117. Nordbo skriver:

  @Lennart

  Men kan tolka det på ett helt annat sätt … jag trodde vi européer kunde göra anspråk på europa genom att våra förfäder ”bara” har funnits här 40000 år. NU visar det sig att att den genetiska linjen är ännu äldre …

  @Ola

  Ja, jag tror det fröet kommer att växa.

 118. QED skriver:

  Från internets skummare hörn: neanderthalgenerna ligger bakom autism, Aspergers syndrom och ADHD. Intressant uppslag …

  http://www.rdos.net/sv/neanderoid.htm

 119. Erik skriver:

  Nordbo:

  Jag har besvarat frågeställningen men inlägget hamnade i spammen. Kort förklarat så handlar det om de tidiga bosättarna i fertile crescent (mellanöstern) som tvingades flytta. Eftersom deras samhällens välstånd var beroende av vissa växter och djur kunde de endast flytta i horisontell riktning. Dvs Europa (väster) Asien (öster) Där fanns redan neanderthalare så visst betyder det att de folken har gener som är äldre än den tidpunkt de flyttade till Europa och Asien medan de inte kunde flytta längre söderut än Afrikas Nordkust.

  Det är alltså ingen slump att högkulturerna i världen uppstod runt medelhavets kuster samt i asien.

 120. QED skriver:

  BBC: Neanderthal genes ‘survive in us’

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8660940.stm

 121. QED skriver:

  Nathan Shachar på Newsmill skriver om akademisk frihet i Grekland apropå den ekonomiska krisen:


  ”1973 skickade militärjuntan in stridsvagnar på Tekniska Högskolan i Aten, en aktion som blivit en symbol. Ett av arven från diktaturen är traditionen att inte tillåta säkerhetsstyrkor på universiteten annat än ”när brott begås”. Men få eller inga rektorer vågar skicka efter polisen ens då, vilket betyder fritt spelrum för våldsmän på högre lärosäten. ”

  ”På senare år har ett stort antal akademiker misshandlats i sina klassrum. Dr. Panousis, kriminolog vid Aten-univeristet, sårades svårt av anti-globaliseringsdemonstranter beväpnade med knivar och hammare. Strax innan dess försökte hämnare från samma läger strypa rektorn för Atens handelshögskola, Gerasimos Sapountzoglu, sedan han vägrat avbryta en ”kapitalistisk” lektion.”

  ”Med våld och hot har fanatiker skaffat sig ett förlamande inflytande över både den högre utbildningen och den offentliga debatten. Som alltid i sådana lägen är frestelsen stor för press och politiker att jamsa med och ligga lågt – vi har sett det på närmre håll. Men priset är desto högre. Den grekiska krisens sensmoralen, för vår del, är inte bara makroekonomisk.”

  http://www.newsmill.se/inlagg/2010/05/09/vansterns-valdsromantik-forvarrar-den-grekiska-tragedin

 122. Dogdylan skriver:

  Det kanske är dags att kasta in handduken. Sedan länge har den såkallade ”högern” adopterat vänsterns feminism.

  I princip är ingen av hos aktiva i någon rörelse mot det här feministiska vansinnet. I princip sitter vi och gnäller på ett internetforum. Visst, den såkallade, ”internethögern” växer, men tyvärr kan ju den aldrig göra annat än att sprida information, bli en motpol mot medierna.

  Det är nog bäst att vi alla ger upp. Låt feministerna och de antioccidentala krafterna kör Sverige i botten. Tillslut blir allt så outhärdligt att någonting kommer hända.

  De flesta som skriver på Tanjas blogg och över internet är studenter. Vi kan inte gå ut med våra riktiga namn, eftersom det skulle skadas, personligen. Det är ju till och med socialt förbjudet att kritisera könsmaktssordningen, idag.

  Idag läste jag i Dagens Nyheter om den här Belinda Olsson som håller i SVT-Debatt. Hon visade på den sedvanliga ignoranta journalistens förhållningsätt ”åh, men det finns inga frågor som är tabu, eller, jo, kanske invandringsfrågorna, men jag förstår inte varför det är tabu” sa hon.

  Vad hon inte förstår är att i Sverige kan du få sparken från migrationsverket för att du stödjer Israel.

  En av Ekeroth Bröderna (aktiva i sd) blev av med sin praktik plats på Svenska ambassaden i Tel Aviv.

  Nyligen läste jag om en Sverigedemokrat (Som kom från flykting från Irak), som blev av med sitt LO-medlemskap. LO-ledningen är nu tydlig. Ställer du inte upp på det vi säger får du inte vara med, då åker du ut. Vi har misshandel av sverigedemokrater i princip varje månad, sedan valrörelsen kickade i gång, och Sd fick tillgång till gymnasieskolorna.

  Nu är jag inte så ”keen” i tidningen Nationell Idag, men rabaldret kring denna visade på att bara de tidningar som ställer upp på etablisemangets åsikter skall tillåtas presstöd, och helst av allt förbjudas. Dagens Nyheter och övrig media har idag börjat censurera kommentarer, och tar nu bort kommentarsfältet på såkallade ”Känsliga” artiklar.

  Vi lever i en totalitär demokrati. Västvärlden har dragit sin sista suck. Jag tror vi bör snegla på Sydamerika. Argentina, Chile, Panama eller annat land i tredje världen, låter mycket lockande idag.

 123. Nordbo skriver:

  Men om vi flyr missar vi ju all action. Jag tror vi befinner oss vid en vändpunkt. Jag är så optimistisk att jag tror att det enda man egentligen behöver göra just nu är att vänta och vara tålmodig.

  Jag fann just den här artikeln, på tal om att ha en ”raktionär” syn på familjen (=ta ansvar för sina barn)

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2041603.ece

 124. QED skriver:

  Per Ström har hittat en DN-skribent som har ett genusperspektiv på neanderthal-nyheterna.

  http://genusnytt.wordpress.com/2010/05/09/det-skyldiga-konet-redan-pa-stenaldern/

 125. Dogdylan skriver:

  Nordbo:

  Norge är en katastrof. Har du varit i Oslo. Det påminner om Beirut. Vi kanske befinner hos vid en vändpunkt. Men vem vill se all action? Förhoppningsvis kan ju våra skandinaviska syskon rädda sig från en katastrof. Frågan är om vi kan det.

 126. Lennart W skriver:

  Erik, du har nog en del poänger i det där (av Jared Diamond har jag hittills bara läsa Collapse, vilket definitivt gav mersmak), men det har ingenting alls med min fundering att göra. Genblandningen med neanderthalare skulle ju ha hänt för ca 60 000 år sen, medan civilisationerna runt den bördiga halvmånen uppstod för ca 6000 år sen.

  Har ”vi” haft någon extra fördel av den där genblandningen? I så fall KAN det vara så att vi har en fördomsfri inställning att tacka för det. Om inte Karin Bojs har rätt förstås med sin våldtäktsteori (kan dock inte hitta hennes krönika om det på nätet..?).

 127. Drängen skriver:

  Föga troligt att utomjordingar skulle komma och ta våra resurser! varför skulle de? Allt som behövs för att hålla ett samhälle uppe finns ju överallt i universum i överflöd. Väte är den vanligaste atomen i universum. Sen kommer helium och sen kommer syre. Men då helium inte binder sig kemiskt med nått annat så är det H2O som är den vanligaste molekylen i universum. Ur havsvatten utvinns deuterium och tritium. Det är sannolikt att det finns i överflöd i andra delar av universum med. Sen alla andra grundämnen som finns på jorden finns också där ute. Ofta i mer koncentration än på jorden. Alla dessa viktiga resurser som jag har pratat om nu finns i överflöd. Varför skulle det då vara av intresse för utomjordingarna att komma hit för resurser när de enkelt kan fixa det på annan plats? Sen har vi ingen teknik som ens kommer i närheten av deras så tekniskt sett så har vi inget att erbjuda. Det vore väll som slavar på skeppen och i forskningssyfte de skulle komma men det vinner de ej på långsiktigt. Sen skulle varken jordens organismer eller utomjordingar kunna klara av de smittor som man utsätts för när utomjordningar kommer. De tar med sig grejer och de utsätter sig för våra. Det är väll i över sig alla skrothögar som finns överallt. Det är enkelt för dem att bara ta allt skrot och ta över alla gruvor för resurserna. Det är ju redan uppgrävt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: