23 MILJONER till ”GENUSFOKUS” och nya statliga utredningar!

Det finns alltid pengar till nya genusanalyser

Det finns alltid pengar till nya genusanalyser

Under rubriken ”Mer fokus på genus” kan man (och kvinna) läsa att Högskolan i Halmstad får 2.4 miljoner till ett nytt jämställdhetsprojekt som syftar till att genusperspektivet ska bli tydligare i kursvärderingar och på så sätt få större genomslag i nya kursplaner (lyssna till en minuts radioinslag i länken ovan: problemet är alltså att studenterna inte lärt sig vad ”genusperspektiv” är och därför inte kan svara på frågorna som gäller genusperspektivet i kursvärderingarna. Därför måste man lägga in kunskap om genusperspektiv i de nya kursplanerna, så att studenterna efteråt kan svara på om kursen var tillräckligt genusmedveten). Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) har just fördelat 23 miljoner till ett antal jämställdhetsprojekt (eller se meddelande här) vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 27 maj. Delegationen har sammanlagt 60 miljoner kronor till sitt förfogande under 2009-2010, och ni minns kanske att jag bloggade om den förra utlysningen och de beviljade projekten  hösten 2009. Här är förteckningen på de senast beviljade projekten:

Hur relaskoperar man en utbildning?

Hur relaskoperar man en utbildning ur ett genusperspektiv!?

Högskolan i Halmstad får som vi redan vet 2.355.000 kronor för projektet ”Genusmedveten kursvärdering”. Stockholms universitet får 2.424.318 kronor för projektet ”Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Ett FoU-projekt med fokus på att synliggöra och förändra mellanchefers position”, Linköpings universitet får 1.510.000 kronor för ”Genuslabbet: över gränser för kön, universitet, disciplin & förväntan”, Sveriges lantbruksuniversitet får 1.862.000 kronor för ”Ett jämställt SLU” och utöver detta  789.000 kronor för  ”Att ”relaskopera” jägmästarutbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv”. Vad betyder relaskopera? En googling ger mig informationen ”att relaskopera är ett sätt att mäta grundytan av olika trädslag i fält”, men man kan notera att den första googleträffen ger ”DJ Beviljat stöd 2010” och resterande träffar handlar om relaskopering av skog och träd. Nya ord, eller gamla ord som används i ett nytt sammanhang (ett genussammanhang) betyder nya chanser till genuspengar. Nya ord som komplicerar och gör ansökan mer eller mindre obegriplig, eller intetsägande, tolkas som ett nytänkande, en tvärvetenskaplig approach till genusfrågan där man integrerar genus med godtyckligt ämne. Att de som delar ut projektmedel inte förstår ett jota av ansökan är en fördel, en kreativ rubrik måste ju betyda att personerna bakom ansökan kan tänka i nya nervbanor istället för att hålla sig inom de patriarkala mallarna. Man behöver ju inte veta vad projektet ska gå ut på innan man påbörjat det – är det inte det som är hela vitsen med forskning? Att man letar efter en ny galenskap som ingen i hela Sverige tänkt på att undersöka förut? Hur mycket det egentligen finns kvar att undersöka på detta sätt är också en relevant forskningsfråga, framförallt ur ett folkhälsoperspektiv.

Genusgalenskapen - ett väldigt svenskt fenomen

Genusgalenskapen - ett svenskt fenomen som gått överstyr och hotar både välfärd, mental hälsa och målet om en kunskapsnation

Jag ska prova nästa år med ansökan ”Integration med avseende på könskodade variabler – ett nytt sätt att beräkna volymen av jämställdheten i en torus.” eller Trekropparsproblemet ur ett genusperspektiv – kärnfamiljen som ett oförutsägbart mekaniskt system.” Alla vet att man med elliptiska integraler kan lösa detta klassiska dilemma när två kroppar (föräldrarna) är fixerade (helst vid genus) medan den tredje kroppen (barnet) har oändlig frihet att röra sig utanför normerna och till och med sticka iväg till oändligheten – då är konstigt nog allt förutsägbart, vilket förvisso skulle kunna tolkas som att det finns något i den mänskliga naturen som gör att barnets beteende går att förutsäga även när föräldrarna är helt passiva, vilket skulle utgöra ett bevis för att det inte är föräldrarna som stänger in barnet i genusstrukturer. Utan matematikerna och fysikerna i maskopi med de elliptiska integralerna. För att återgå till det tvärvetenskapliga projektet jag ska söka medel för. Ni kanske tror att jag skojar men det går säkert vägen – inget är för galet för det här landet (egentligen borde jag ju skickat den här till Vetenskapsrådet istället för SVD – då hade jag varit rik nu). Galenskapen börjar i själva verket utkristalliseras som en del av svenskheten, ett karaktärsdrag som utvecklats på senare år och som hade varit ganska underhållande i sig, om det inte vore för att det sker till priset av att allt annat går åt helvete och trängs undan där galenskapen gör entré. Om jag hade satt på TV:n och någon i ledande position för en gångs skull sagt något vettigt hade jag inte riktigt känt mig hemma, och dessutom hade jag fått lägga ner bloggen.

Lunds Universitet får 2.300.000 kronor för ”Lunds universitets program för ”morgondagens” forskningsledare” och resterande kan ni själva se i länken medan jag grubblar över varför man satt ”morgondagens” i citationstecken, om detta i relativismens tidevarv ska tolkas som att morgondagen är en konstruktion som bygger på en linjär patriarkal tidsuppfattning och att det egentligen inte finns någon skillnad på nutid och dåtid, igår kan lika gärna ha varit i övermorgon och en två år gammal genusavhandling kan lika gärna inte ha skrivits än, vilket man ju kan hoppas. Det enda som verkar vettigt, men som talande nog får minst resurser, är ”Sommarkurs: teknik för flickor, fortsättningskurs”, 161.700 kronor till Högskolan Väst. En sådan sommarkurs per lärosäte och sommar istället för 2.3 genuskonsulter per kvadratmeter lärosäte hade sannerligen gett bättre resultat än de nu beviljade projekten.

SOU:s med tema genus produceras i en rasande fart

SOU:s med tema genus produceras i en rasande fart

Samtidigt har Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) i dagarna kommit med två nya verk i den aldrig sinande strömmen av SOU:s (statens offentliga utredningar). Här finns  ingen tid för sommarlov, genuskvarnen mal på, med eller utan medborgare utreds förhållandena vad avser genus i skolan, på landsbygden, på oljeplattformar långt ute i havet, i läroböckerna, på förskolor, i det intergalaktiska stoftet i Krabbnebulosan och i brandkårens fikarum. Och så en metautredning av alla äldre utredningar. Tillåt mig presentera de två senaste tillskotten: SOU 2010:35: ”Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009” och SOU 2010:36 ”Svensk forskning om jämställdhet och skola – En bibliografi” som utgör rapport 3 resp 4 och är en fortsättning på serien som inleddes med SOU 2010:10 och SOU 2010:33  om genusperspektiv på läromedel i historia respektive samhällskunskap. DEJA:s rapporter är alltid intressanta, ni minns kanske den som jag senast bloggade om och som är DEJA:s första: SOU 2009:64 ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” (i fem delar: 1, 2, 3, 4, 5 eller se Skolgenus) och sedan fick jag tillfälle att diskutera de intressanta slutsatserna med den som var ansvarig för rapporten (SACO:s ordförande) i Riksdagen.

Bakverk med genus 1

Bakverk med genus 1

Det är lite lustigt att använda sig av förkortningen DEJA, då detta ord utgör benämning på en kvinnlig träl under järnåldern. Så här står det på wiki: ”Deja, benämning på en kvinnlig träl under den yngre järnåldern. Den manliga motsvarigheten var bryte. Senare, i början av nya tiden överfördes betydelsen till betrodd kvinnlig arbetare på lantgård. I gamla texter skrivs det deghia och anses komma från ordet deg. Därav har man dragit slutsatsen att det ursprungligen avsett bakerska.” Detta lustiga, eller kanske olustiga, sammanträffande anser jag måste utredas nu genast under sommaren för några miljoner kronor. Är delegationen medveten om det här? Har man smugit in genusstrukturer medvetet eller är det Patriarkatet som håller i trådarna bakom kulisserna? Hur kommer den här att påverka vårt förtroende för en delegation som säger sig förespråka jämställdhet. Träl och deg? Är det så man ser på kvinnor i högskolan? Eller kanske på alla i högskolan? När jag tänker på det så är vi ju alla trälar av formbar deg genusmaffians tjänst. En degklump i form av en klump utan hål har genus 0, en degklump i form av en munk (”ett friterat torusformat bakverk med socker ”) har genus 1, och en lussebulle med två hål istället för russin har genus 2 osv som ni ju alla redan känner till eller så gör ni inte det eftersom matematikundervisningen invaderades av konsulter som intalade er att bara ni är medvetna om maktförhållandena i klassrummet, om könets inverkan på undervisningens kvalitet, om er egen förmåga att tänka fritt utan att begränsas av gammal skåpmat och påtvingade kunskaper, om ert människovärde och era rättigheter så som de formulerats i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, om de strukturer som förpestar tillvaron och om er egen inneboende potential som bara kan blomma ut om ni får lägga upp och planera hela skolarbetet själva, så kommer ni att lämna skolan fullärda och redo att erövra världen, och för detta ändamål behövs sannerligen varken någon multiplikationstabell eller annat trams, det är bara att kliva in på närmsta högre lärosäte och vandra runt tillräckligt länge där så kommer man förr eller senare ut som fullfjädrad kulturmarxist eller politiker, eller både och. Det gäller förvisso inte de naturvetenskapliga institutionerna. Eller vad säger ni om Hillevi Wahls kolumn i Metro ”Min tvååring försöker dubbelklicka i böcker”:

Användaren - smartare än tillverkaren enligt Wahl

Användaren - smartare än tillverkaren enligt Hillevi Wahl

”Vi har en ipad här hemma. Egentligen tillhör den oss vuxna, men det är ungarna som lägger beslag på den. Inte minst tvååringen. Hon dubbelklickar på skärmen, tar fram program, bläddrar bland bilder och kulspel och vinklar skärmen så kulan ska åka ner i hålet… De [ungdomarna] lever med sina mobiler och datorer, totalt orädda, i en slags symbios. Där har de mycket att lära oss… Vi lever i en tid när vi tror att det är vi vuxna som ska lära barnen allt. Vi tror att vi ska trycka in en sexåring i ena änden av ett skolsystem och få ut en välutbildad yngling i andra änden. Som en kunskapsfabrik.”Men det är som klockan”, säger Ken Robinson. Förlegat. Mossigt.  Barnen är mycket smartare än vi i dag. De vet mycket mer än vi tror. De törs tänka nytt. De törs testa sig fram. Om de bara får känna sig behövda, viktiga, så uppstår en korsbefruktning mellan vuxenvärlden och framtiden. Då uppstår verklig kunskapsmagi. Barn behöver också tagas i bruk. Annars tröttnar de. Tråkigt! Vad vi behöver – och det snabbt – är en skolrevolution. Ett helt nytt tänk. Det talas så mycket om att det behövs mer resurser i skolan. Men en stor del av de resurserna finns där redan. I barnen.”

Karnaughdiagram och Boolesk algebra - en vettig sysselsättning för femtonåringar

Karnaughdiagram och Boolesk algebra - en vettig sysselsättning för femtonåringar

En skolrevolution á la Wahl: ”kunskapsmagi” (vad är det?) uppstår om barnen bara får känna sig ”behövda, viktiga”. Som om detta skulle stå i något slags motsatsförhållande till en ”kunskapsfabrik”, något som Wahl försöker använda nedsättande, men som låter som musik i mina öron, särskilt idag är det precis vad som behövs. Vem, tror Wahl, är det som utvecklar mjukvaran till alla prylar? Vem tänker ut hur alla elektriska komponenter ska kopplas ihop för att sakerna ska fungera? Att använda prylarna kan vem som helst lära sig,med lite tålamod. Men att tillverka och vidareutveckla dem kräver minst en civilingenjörsutbildning och gärna en doktorsexamen och i vissa fall en aktivt forskande professor som basar över ett helt forskarlag – där alla passerat genom något som skulle kunna liknas vid just en kunskapsfabrik. Jag minns med sentimental glädje min första kurs i digitalteknik som jag och mina plugghästkompisar gick på under några helger i nionde klass under ledning av en student i elektroteknik vid LTH (Lunds tekniska högskola) för 20 år sedan, precis innan vi bildade Lunds Gymnasieskolors Unga Forskareförening. Där satt vi och gjorde Karnaughdiagram på vår fritid medan våra klasskamrater var ute och rände eller satt hemma och spelade dataspel. Och det var bara början. Behöver jag säga att halva lokalavdelningen numera är disputerade forskare? Vi kände oss faktiskt både ”behövda” och ”viktiga”, och nu är vi det verkligen, för att Hillevi Wahl och hennes barn ska kunna nyttja de senaste tekniska prylarna utan att behöva sätta sig in i grunderna för deras funktion. Något för Hillevi Wahl att fundera över. Som ni ser i kolumnen har hon satt ett minus med kommentaren ”Roslagen är ett sorgligt u-land när det gäller mobilt bredband och telefonuppkoppling. Skärpning, 3!” Men herregud, prova dig fram, var fantasifull och ordna det själv, eller sätt din tvååring på det. Är det inte just det som är kärnan av det nya ”tänk” (vem introducerade detta som ett substantiv!?) som kolumnen propagerar för?

Här är fyra äldre inlägg där jag listat några intressanta genuskostnader. Dessa miljontals kronor är dock en droppe i havet, som ni nog alla förstår. Att skaffa sig en fullständig överblick är nästintill omöjligt… Kan slutligen bara påpeka att jag själv aldrig har haft en genuscoach, genuskonsult eller genusambassadör i närheten i något undervisningssammanhang, och för att se hur detta horribla faktum påverkat mig genom årens lopp genomförde jag Illustrerad Vetenskaps IQ-test, och som ni ser har det gått j-igt snett eftersom min IQ blev alldeles för hög (138 och ”bättre än 99% av populationen”). Detta hade kunnat åtgärdas om jag fått ta del av genusvansinnet tidigt istället för att slösa tid på att läsa själva skolämnena.

Annons

183 Responses to 23 MILJONER till ”GENUSFOKUS” och nya statliga utredningar!

 1. Tor Kullenberg skriver:

  Du är min vän i viken!

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Tor! 🙂

 3. uffenordholm skriver:

  Fler skattemiljoner åt skogen… Synd bara att jag inte kan ge mig ut i skogen och hitta dem, de hade gjort under i min ficka!

  Grattis till testresultatet. Men samtidigt… är det inte lite irriterande att så många av dem du träffar varje dag är rent korkade?

 4. Cavatus skriver:

  Äntligen EN svensk journalist som tar bladet från munnen! Läs krönikorna om

  samtidens Sverige, visserligen skrivna under pseudonym, för annars händer

  snart nog följande:

  a) den fortsatta karriären är slut, alternativt uppsägning pga påstådd

  ”arbetsbrist” eller att uppdragen uteblir
  b) vänner och hårt pk-styrda bekanta skingras samt givetvis även

  arbetskamraterna
  c) AFA:s gatstenar kommer flygande genom vardagsrumsfönstret eller så blir

  bildäcken sönderskurna

  Läs dem här:
  http://www.korta.nu/jc

  Glöm inte att skicka länken vidare till dina vänner i e-post m.m.

 5. Uffe skriver:

  Ack dessa hyperkuber.. 🙂

 6. Jack skriver:

  Jag läste något om att IQ korrelerade positivt med prestation i tekniska ämnen men inte i samhällsvetenskapliga. Jag undrar därför om det t o m kan vara så att IQ korrelerar negativt med prestation i samhällsvetenskapliga sammanhang om IQ> 110 ?

  Jag läste en gång en genuskurs och hade gjort det här testet http://www.iqtest.dk/ med resultat 135. Mitt resultat på kursen kan dock inte anses som något annat än Epic Fail genom att säga emot läraren, statsdogmer och de flesta kursdeltagares indoktrinering. i efterhand kan jag se det som intressant, men Tanja, jag tror dom skulle spärra in dig på en gång.

 7. rogerklang skriver:

  138 i IQ måste vara alldeles för lite till dig, tror jag. Kanske har du även en hög spatial tankeförmåga, kvinnor brukar ju vara bra på det har jag hört? Själv har jag en IQ på runt 100 (98 enligt Mensas inträdestest, den som kostar pengar och ska ske på plats). Skämmigt! Men jag tror faktiskt att jag är smartare än testet visade, tror du inte det också Tanja? Du har ju sett mig argumentera väl för mig här på din blogg. Jag kan helt enkelt inte vara så dum när endorfinerna rusar runt i mitt blod när jag argumenterar, som man får anta att det gör hos andra smarta tänkare som du själv? (Jag tror ju på evolutionen, och den tillåter säkert bara sådana endorfinkickar hos kloka människor som debatterar!)

  Mvh Måns Skryt

 8. QED skriver:

  😀 Haha, mycket bra!

  Intressant med DEJAs dubbelbetydelse. Enligt Wikipedia kan deja också betyda kvinnlig anställd som ansvarar för t.ex. korvframställning. Det ger ju associationer till korvstoppning vilket torde ge moderna pedagoger rysningar.

 9. Joakim E skriver:

  Tanja,

  Jag tycker också att Ken Robinson är intressant och att han har viktiga poänger. Därför vill jag försvara honom.

  Jag drar helt andra slutsatser än Hilevi. Min tanke när jag lyssnade på hans tal var ”mycket intressant, men det behövs även ordning och reda och självdisciplin.” Hilevi lägger in saker från vänster, som jag inte tror att Ken säger (fast jag har inte läst hans böcker, så jag är inte säker). Jag lägger istället till saker som förknippas med ”höger”.

  Att lägga sig platt inför ungarna är inte något jag har hört från Ken. Det är Hilevis ”vänsteristiska” tillägg. Han säger att tiderna förändras och att kreativitet är mycket viktigt, men att skolan är dålig på att utveckla den kreativa förmågan hos eleverna.

  För att kunna vara kreativ behövs också förmågan att fokusera på ett problem. Den här artikeln är mycket intressant och borde göra Hilevi konfunderad över att hennes tvååring är mer förtrogen med en ipad än med en bok:

  ”Does the internet make you dumber?”
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704025304575284981644790098.html?mod=rss_Today's_Most_Popular

  Ytterligare en sak är att barn som kommer från hem där man värderar studier och kunskap högt antagligen klarar en hög grad av frihet i skolan alldeles utmärkt. Men andra barn klarar det inte lika bra. Om detta stämmer så innebär det att vänsteridéerna som Hilevi lägger in i diskussionen paradoxalt nog missgynnar de som är svagast i skolan. Det är de som är i störst behov av ordning och reda.

 10. Lennart W skriver:

  Tanja,
  Tog ett sånt där IQ-test på nätet. Tror det var det HÄR. Fick iaf samma poäng: 138. IQ-tvilling? 😉

 11. Lennart W skriver:

  Missade länken på något sätt.. Jämrans html.
  Försöker igen

 12. Artikel 19 skriver:

  ”Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) har just fördelat 23 miljoner till ett antal jämställdhetsprojekt…”

  Ska genusvansinnet aldrig nå vägs ände? Apropå ”delegationer”, minns väl ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt” och Feministiskt initiativs ohederliga partistöd. Vem föreslog att inrätta ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt”? Jo, ingen mindre än radikalfeministen Mona Sahlin. Vem annars?

  Artikel 19, Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag:

  ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt tilldelade Feministiskt initiativ 400 000 kr i etableringsbirag.”

  Läs om Feministiskt initiativs och ”delegationens” bidragsmygel i ett blogginlägg på Artikel 19, se länk nedan. I slutet av nedanstående artikel återfinns en länksamling, vilken med all önskvärd tydlighet torde visa på feministmaffians odemokratiska maktposition i Sverige.

  Artikel 19, Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag:
  http://artikel19.blogspot.com/2008/01/fel-att-bevilja-feministiskt-initiativ.html

 13. Lennart W skriver:

  rogerklang,
  själv är jag grymt skeptisk till hela IQ-begreppet. Förnekar inte att folk är olika begåvade, och kanske olika så i olika områden, men det här sättet att mäta det på är skumt. Den normalfördelade IQ-fördelningen är inte heller ett mätt resultat (dvs som i fysik om man mäter på sannolikhetsfördelningar för t.ex. radioaktivt sönderfall, som inte är normalfördelat utan Poissonfördelat), utan något man har hamrat in som en ren definition i modellen. I praktiken normerar man resultaten i såna där test så att medelpoängen för en stor testgrupp motsvarar IQ=100, och att poängspridningen (beräknad standardavvikelse) motsvarar den teoretiska standardavvikelsen för IQ på 15.

  Precis så skulle man ha kunnat göra med vilken sorts fördelning som helst, hur den än såg ut egentligen (som t.ex. radioaktivt sönderfall, där det alltså är FEL med normalfördelning). Hur ser den faktiska fördelningen (vad man man nu skulle mena med det..) ut egentligen för t.ex. s.k. outliers? T.ex. hur mycket smartare är Chris Langan egentligen, med mätt IQ på ca 200? Googla lite på honom, eller se honom på youtube. Verkar faktiskt rätt knäpp, IMHO.

 14. Lennart W skriver:

  Hmmm.. Med detta vill jag förstås inte på något sätt ifrågasätta Tanjas uppenbara multipla och höga begåvning. 🙂

 15. Lennart W:

  Man ska nog vara lagom skeptisk emot IQ-tester, intelligens är säkert inte riktigt normalfördelat men det torde vara en hygglig approximation, poängen är nog att få jämförbara resultat mellan olika tester.

  Tittar man på dom praktiska resultaten så så visar dom sig vara ganska goda, IQ har exempelvis visat sig vara en relativt stark prediktor för framgång senare i livet. Man har också kommit fram till att begåvning inom olika områden tenderar att korrelera i förvånansvärt hög utsträckning, varför man idag ofta pratar om en ”general intelligence factor”, som man avser mäta med IQ-tester.

  Generellt mäter testen ganska dåligt vid väldigt höga värden dock, så sådana får man ta med en nypa salt. Exempelvis mäter dom bara upp till ett visst värde, så ligger man över det så kommer man ändå hamna nånstans strax under det på testet. Så Tanja kanske är ännu smartare än så. 😉

 16. rogerklang skriver:

  @ Lennart W skrev:

  ”Precis så skulle man ha kunnat göra med vilken sorts fördelning som helst, hur den än såg ut egentligen (som t.ex. radioaktivt sönderfall, där det alltså är FEL med normalfördelning).”

  Jag kan inte se att det skulle vara fel, utom i fallet med radioaktivt sönderfall då. Jag har nog verkligen en intelligens på runt 100 IQ, även om jag är en särbegåvning typ en Idiot Savant och ingen universalbegåvning. Jag är begåvad i tal och skrift (fritt tänkande, jag är inte gjord för skolarbete), utöver det är jag begränsad. Det kan ha att göra med att min hjärna är skadad eftersom jag gick 5 år utan medicin mot sjukdomen schizofreni? Den sjukdomen kan vara kognitivt nedsättande.

  Chris Langham heter han. Han har ingen formell utbildning men är bildad ändå. Jag såg ett program om honom på TV. Jag tyckte inte att han verkade vara en oddball.

  Roger

 17. Matte Matik skriver:

  ”Roslagen är ett sorgligt u-land när det gäller mobilt bredband och telefonuppkoppling. Skärpning, 3!” Men herregud, prova dig fram, var fantasifull och ordna det själv, eller sätt din tvååring på det. Är det inte just det som är kärnan av det nya ”tänk” (vem introducerade detta som ett substantiv!?) som kolumnen propagerar för?

  Klockrent! ”Tänk” gissar jag på att det är något som nån managementkonsult med bluetoothheadset kommit på – inte omöjligt att personen jobbar i IT-branschen. Är fallet sådant jobbar personen säkert med ”SOA” eller ”Molnet” idag och uppfinner säkert trestaviga förkortningar med grunt och vagt innehåll. Kanske t.o.m. ”SOA i molnet”? Nåt sånt tänk. Tror jag. Typ.

 18. QED skriver:

  ”Tänk” som substantiv är förfärligt. En kommentator i länk nedan menar att det kommer från ”dubbeltänk” och ”krimtänk” i översättningen av Orwells 1984:

  http://triloger.se/wp/2008/06/06/tank-momentum/

  (Har inte kollat 1984 på ett tag.)

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, ”Men samtidigt… är det inte lite irriterande att så många av dem du träffar varje dag är rent korkade?” Hmm, jag träffar inte så många människor överhuvudtaget under en dag. Och de gånger jag gör det brukar det vara matematiker, som ju är helt ok i IQ-avseende! 🙂 (nåja, kanske inte vad gäller mitt egentillverkade gamla IQ-test https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/18/ett-alternativt-iq-test/ men åtminstone vad gäller Illustrerad vetenskaps, som ska skilja sig ca 4% från Mensas i resultat). Jag tror det var ganska länge sedan jag träffade någon IRL som varit korkad, jag brukar inte döma folk eller spekulera i deras IQ, jag försöker ju till och med förstå genusvetarnas sätt att tänka… Om man har tilräckligt med information och drar fel slutsatser kan det ju klassas som korkat, men grejen är att de som uttalar sig korkat ofta inte tagit del av särskilt mycket information utan mest spekulerar och larvar sig. Och det är ju tråkigt när sådant ska klassas som akademisk verksamhet (genuseriet tex).

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Ser just att Pär Ström tidigare bloggat om bakgrunden genusmiljonerna till Lund: http://genusnytt.wordpress.com/2010/06/03/23-miljoner-till-genus/ Intressant.

 21. Bengt Salomonsson skriver:

  Tanja

  Mycket bra skrivet som vanligt, men samtidigt blir jag mörkrädd av all galenskap du hittar.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, ja hela min blogg utgör en grogrund för ohälsa och hjärtattack. Ber om ursäkt för det ;-).

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Jack, jag ser det där testet är precis som Mensas, bara geometriska figurer. Illustrerad vetenskaps är mycket roligare, innehåller fem områden som testas: visuell (mensa-figurerna), språklig, minne, logiskt tänkande och matematik. Här: http://illvet.se/fragesport-och-test/testa-ditt-psyke

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, det spatiala är generellt högre för män. Tycker inte du ska fästa så stor vikt vid ditt mensa-test, själv har jag aldrig brytt mig om att göra ett test ”på riktigt”. Som jag förstår består det uteslutande av de där geometriska figurerna, som man för övrigt kan öva sig på tills man garanterat fixar allt på kort tid. Ett intelligenstest borde täcka mycket mer, men då kommer vi ju in på frågan om vadintelligens egentligen är. Forskning (tex presenterad i böcker som ”Känslans intelligens och arbetet” m fl) visar att det inte är de mest intelligenta (enligt dessa standardtest med figurer) som är mest framgångsrika eller lyckliga. Så frågan är vad man värderar i livet. Iofs blir nog flertalet matematiker ganska lyckliga av att fixa de där figurerna, men det är ju en yrkesskada att vara road av sådant :-).

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Joakim, tack för intressant länkar och till Ken Robinsons Ted-talk (http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html). Jag kände inte till honom. Det där med Hillevis ”vänsteristiska” tillägg, i de kommunistiska länderna är det ordning, reda och disciplin i skolorna (tex nuv Kina, fd Östeuropa), men i de länderna finns/fanns finns ingen kulturmarxism, tvärtom. Sveriges vänster har inte stöd någonstans i världen och har inga förebilder, antar det är därför man måste hävda att man i Sverige ”kommit längst” i världen och så kör man vidare på samma dysfunktionella spår.

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, vad kul att vi har samma IQ 🙂 Även om jag som sagt är ganska skeptisk till sådana tester. Oavsett hur många figurer man kan vrida i huvudet så spelar det ingen roll om man låter landet kollapsa under all idioti. De med hög IQ borde ta sitt ansvar och vända utvecklingen istället för att gömma sig, men feghet eller konfliktundvikande beteende tycks inte finnas med i ens de mest varierade IQ-testerna. Att stödja eller vara passiv inför en utveckling som sänker avkommans IQ borde inte rendera ett högt resultat på IQ-testen.

 27. Mattias skriver:

  Jag vet inte vad jag skall ta vägen! Blir alltid lika upprörd när jag läser din blogg, men du gör ett underbart jobb. Tack för att du finns Tanja!

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ursäkta en okunnig, men vad är SOA?? Molm vet jag ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Datormoln ) En i vår Unga Forskareförening utvecklade förresten ett operativsystem under sin studenttid på LTH. Apropå användarvänlighet, minns första gången jag såg ett användarvänligt skrivbord där man kunde dra sakerna till papperskorgen, som i verkliga livet, vilken upplevelse det var! 🙂 Annat än att sitta och skriva en massa kommandon på mammas ABC 80 för att få något gjort (i början på 80-talet).

  Mattias, ”Blir alltid lika upprörd när jag läser din blogg”. Jag försöker ju smyga in annat än genusvansinne också men då blir istället andra upprörda. 😉

 29. Matte Matik skriver:

  Tanja, du är allt annat än okunnig, du är bara lyckligt ovetande om en del andra idiotier som finns ute i världen. Dock inte lika allvarlig som genusidiotin, men nog finns det folk som blir drabbade av en del idiotier i IT-branchen också.

  OT: Inom IT-branschen hittar man på nya begrepp som har en livslängd på ett par år. Inom den perioden blir de jättehajpade, alla säger att de ska börja använda detta och att det kommer att frälsa världen. Sedan påstår alla att de redan jobbar med dessa tekniker och arbetssätt. Sedan blir det ute, och något annat tar vid osv.

  I några år har ”SOA” varit ett populärt begrepp. Service Oriented Architecture. Jag ska inte gå in i detalj på detta men det är väldigt luddigt vad det är för något och även om man vet ungefär vad det är fattar man inte hur folk kan bli så totalt till sig över det – men det är samma sak varenda gång verkar det som. Jag tror det beror på att det är för mycket folk i toppen (där hamnar inte de med högst IQ enligt undersökningar) som inte förstår vad saker och ting är, och vad som förmodligen har större inverkan – vågar inte visa att de inte förstår det, för då kan de ju uppfattas som dumma! Man verkar gå på det varenda gång – att det nya är något som ska frälsa världen. Därmed inte sagt att allt nytt är dåligt, men i mitt tycke är det bra mycket coolare med mobilt bredband än SOA. Fast SOA är ute – nu är det datormolnet som gäller. Tittar man på definitionen på Wikipedia som du länkar ser man att det är rätt luddigt vad som menas med molnet också.

  Själv är jag en sån bakåtsträvare (det ser du väl på texten ovan?) att jag inte är en sån som lovordar grafiska gränssnitt. Visst är det trevligt med sådana ibland men det textuella gränssnittet är helt klart underskattat idag. Det finns forskning på att det faktiskt är lättare att lära sig ett textuellt gränssnitt än ett grafiskt, och bara för att något är grafiskt behöver det inte vara ”användarvänligt”. Fördelen med textbaserade system och gränssnitt är möjligheten att bygga ihop saker lite som man vill själv, medan en grafisk miljö är mindre flexibel – på gott och ont, beroende på uppgiften förstås, men så använder jag heller inte datorer som ”gemene hen”. Men en ABC80 vill jag inte tillbaka till…

  Glöm nu allt om detta och fokusera på genusidiotierna istället.

 30. Jack skriver:

  Tanja, nu gjorde jag det där testet. Det var ju lite kul och eftersom jag fick 140 😉 Samtidigt undrar jag om inte genusmänniskorna är ännu smartare som istället för att göra test gått och fifflat till sig miljonbelopp för sådan enkel matematik som att räkna ord…

  ”1…2…3…4…5…6…7…8…hehehe miljonerna är mina”.

 31. uffenordholm skriver:

  Jag minns också ett användargränssnitt där man kunde dra saker till en papperskorg. Det var ”bara” det att det var inte konsekvent: om du drog en fil till papperskorgen raderades filen, vilket ju är logiskt på något vis. Men om du drog ikonen för en diskett* till papperskorgen raderades inte disketten, utan den matades ut! Hur logiskt och konsekvent är det?

  * Det var det enda flyttbara media som fanns på den tiden, och disketterna rymde imponerande 1,44 MB information. Och, som ett litet sidospår till sidospåret, räckte 1,44 MB till sådana kultspel som Dubbelmoral…

 32. Lennart W skriver:

  Nephilim’s Wings och rogerklang,
  Kanske hakar upp mig onödigt mycket på normalfördelning i just det här fallet, där det nog ändå har rätt harmlösa konsekvenser. Värre i så fall i finansvärlden. Har blivit några skapligt stora ekonomiska smällar, rena härdsmältor rent av, av att man felaktigt har antagit snälla normalfördelningar för den mycket mer oförutsägbara marknaden. T.ex. Nassim Taleb och Benoit Mandelbrot har skrivit böcker om det.

 33. QED skriver:

  Några glödlampsskämt (sedesamt urval):

  Q: How many feminists does it take to screw in a light bulb?
  A: Two…………..IS THERE SOMETHING WRONG WITH THAT?????!!!!???
  A: 100. One to change it, and 99 to wring their hands and agonize about how oppressed the socket is.
  A: How old-fashioned. The other 99 are there to lobby Congress to outlaw crimes against sockets — and to say the bulb-changer is not a representative of mainstream feminism.
  A: 11. One to DO IT ALL BY HERSELF!!!! And 10 to form a survivors of darkness support group!
  A: None. It’s not the lightbulb that needs changing.
  A: Five, four to try like men and fail miserably, one to find a female electrician, settle for a man and picket as he works.
  A: Two – one to change the bulb and one to write about how it feels.
  A: Three – one to screw it in and two to talk about the sexual implications.
  A: 50,000 marching on Washington demanding the lightbulb be changed!
  A: That depends. If there is money in it, it takes 10 women-only-government- contractors working 2 years at a salary of $50,000 per year. Otherwise, it’s traditionally expected for the man to do it.
  A: Ten: To form a university funded protest committee to research how the white male patriarchy conspires to keep women and minorities in the dark.
  A: Two. One to threaten that as a mother, she will be unable to provide her children light without federal assistance; and a N.O.W. attorney to ask the Justice Department to sue GE for allowing the bulb to go out in the first place.
  A: Nobody knows. But everyone knows that women and minorities will suffer more than anyone else because it’s dark.
  A: None. Women have a supreme court, constitionally protected right to work in the dark if they choose to.
  A: It’s sexual harassment to even SUGGEST jokingly on the net that a woman SCREW in anything. This joke will be banned by the FCC.
  A: One. But if the bulb IS replaced, the job will go to a minority or woman contractor.
  A: Three. One to screw it in, and two to file a sexual harrassment lawsuit on behalf of the bulb.
  A: Two. One to wait for a federal agency to send someone to screw it in. Another to file harassment charges against the men possibly looking at her in the dark.
  A: Unknown. But the federal government’s welfare reform will limit the number of free light bulbs a woman can receive to under 2 years supply.
  A: One. And when she replaces it, she will think of Mother Earth and use a fluorescent lamp designed to last 3 times longer and protect the environment… But if a man isn’t paying for it, then she will use the cheapest one.
  A: Two, one to change it and one to tell her she did a really good job.
  A: That’s not funny, abusive white male aggressor!!

  A – One.
  Q – How many psychics does it take to change a light bulb?

  http://www.workinghumor.com/quickies/lightbulbs.shtml

  http://www.lightbulbjokes.com/directory/f.html

 34. P skriver:

  Har nyss hittat den här underbara bloggen och kommenterar för första gången bara för att skriva att jag fick 140 på IQ-testet…

  Men:

  ”De med hög IQ borde ta sitt ansvar och vända utvecklingen istället för att gömma sig, men feghet eller konfliktundvikande beteende tycks inte finnas med i ens de mest varierade IQ-testerna.”

  Sant! Jag erkänner! Jag är skiträdd för radikalfeministerna. Så rädd att jag (på riktigt) inte ens vågar sätta ut mitt namn i den här kommentaren. Att jag är man är väl en klen ursäkt.

  Men snälla Tanja, fortsätt med det du gör, så kommer säkert fler att våga opponera sig – till slut kanske till och med jag. Det är underbart att veta att man inte är ensam och att den spontana antipatin mot genusteserna kanske trots allt inte beror på okunnighet eller att jag sitter fast i förlegade strukturer.

  Tack.

 35. QED skriver:

  Uppsala universitet tycks ha fått pengar från DEJA för bedriva indoktr … utbildning i jämställdhetsperspektiv för handledare.

 36. QED skriver:

  ”Krucifixförbud hotar den svenska flaggan

  Europadomstolen beslutade förra året att italienska skolor bör ta bort de krucifix som finns där – efter att en mamma i många år kämpat för att hennes barn skulle få ha en skolmiljö utan religiösa symboler.
  Nu varnar 37 juristprofessorer: domen riskerar att tvinga exempelvis Sverige att ta bort korset ur sin flagga.”

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.2021491/krucifixforbud-hotar-den-svenska-flaggan

  Just det, nu är det dags att fixa en blågul randig flagga som inte är alltför lik den Ukrainska flaggan.

 37. Ya Krivetko skriver:

  Jag tycker att vanliga IQ tester (i alla fall de som jag har sett) inte är lämpliga/rättvisa för proffesionella matematiker eftersom de vanligen har en ganska stor del matematiska frågor som skappar för matematiska proffs en orättvis fördel. Jag tror också att svårighetsnivå varierar ganska mycket.

 38. Ya Krivetko:

  IQ-tester på nätet bör man generellt ta med en nya salt eller två. Illustrerad vetenskaps ser dock seriöst ut. Vad jag har sett så utgör normalt inte matematiska frågor en så stor del, max 25%, och man ställer inte frågor som är beroende av några särskilda förkunskaper.

  Det visar sig att vidare utbildning inte gör någon större skillnad i resultat på IQ-tester.

 39. rogerklang skriver:

  @ Nephilim´s Wings skrev:

  ”Det visar sig att vidare utbildning inte gör någon större skillnad i resultat på IQ-tester.”

  Men i så fall kan testerna inte ge rättvisande resultat, för jag trodde att de som läser på universitetet var den grupp som var smartast och mest intresserad (smartast och mest intresserad brukar gå hand i hand) på det hela taget. Någon relativt markant skillnad i genomsnittlig IQ måste föreligga mellan outbildade och utbildade.

  Tror Roger

 40. Nordbo skriver:

  @ Roger

  Matematik kräver nog hög IQ. Men i vissa av ämnena som jag läste på universitetet hade det varit enklare att inte tänka, utan istället lära sig dogmerna utantill och fästa några konformt sentimentala ”egna tankar” vid dem. Voilá, högsta betyg!
  Många som läser på universitetet är bara konformister som aldrig tänker en egen tanke. Men de är duktiga på att bekräfta lärarnas föreställningar vilket gör dem populära.

 41. rogerklang skriver:

  @Nordbo:

  Det bådar inte gott för Sverige om vår elit är en samling politiskt korrekta medelmåttor. Albert Einstein sade någonting om att medelmåttorna var det största hindret att överkomma för de originella tänkarna, i alla fall så var det så för honom.

 42. Ya Krivetko skriver:

  Nephilim’s Wings:

  Ok, jag provade Illustrerad vetenskaps IQ-test och kan bara säga att den är betydligt bättre en dem tester som jag har sett tidigare. Men jag håller inte med att den hara bara 25% matematik. Jag skulle säga att den har cirka 75-80% matematik eller dylikt (bildfrågor, minnesfrågor och relationsfrågor är ju också matematiska, kanske lite förklädda). Alltså jag skulle fortfarande påstå att för proffs-matematiker är denna test misvisande.

 43. hampus skriver:

  Du är min hjältinna som vanligt!

  Så, vad säger du en korv me mos en sen kväll i jönköping? Med massor av god senap till? Jag bjuder!

  Förlåt om jag störragar på dig, men va’fan, hur kan jag låta bli? Go go girl!

 44. hampus skriver:

  Jag tar nej enkelt, så du slipper känna stress (fan, tänk om du sa ja, jag skulle fan dö, bög o allt!) ;D

 45. hampus skriver:

  Men du borde verkligen se jönköping by night. Särskilt nu på sommaren. Med barnen spana på kräftorna serverade efter det stillsamma (?) kräftkriget man kan se före kokning rakt framför restaurangeerna (fast då får du som smart brud på universitetet betala :P)

 46. Matte Matik skriver:

  Tänkte tipsa om en film imorgon kväll, ”som en pascha” som handlar om en tysk jättebordell. SVT 22:00 – 23:00. Jag skrev lite snabbt om den här. Mannen bakom filmen menar att det bästa stället att studera manlig sexualitet är på en bordell. Kan man inte utifrån det resonemanget säga att det också är det bästa stället för att studera kvinnlig sexualitet genom att fokusera på kvinnliga prostituerade?

  Läs mer här. Filmen kommer inte att ligga på SVT Play efter att den sänts (förhoppningsvis dyker den upp på YouTube)!

  hampus: du är riktigt på G ikväll va? 😀

 47. hampus skriver:

  Matte Matik

  Ja, jag är så glad! 😀
  Känner du inte det också?

 48. Matte Matik skriver:

  hampus: Jag känner ända hit hur glad du är, och det smittar av sig! Däremot är jag själv rätt trött – har haft två hårda nätter som småbarnsförälder med 10 uppvakningar. Trodde den där dokumentären var ikväll och undrade om jag skulle hålla mig vaken, men såg att den var imorgon istället. Men jag är väldigt nöjd trots att jag spenderar en lördagkväll hemma – som vanligt. 😀

 49. hampus skriver:

  Gott o höra! 😀

  Tror du ja nånsin kommer få ner Tanja till jönköping? Har tjatat på henne så länge nu. Hehe.

  Men du som småbarnsfarsa, fan ta det lugnt! 😀

  Men skönt o va hemma me är det inte det? Vad tusan tror du annars man kan hitta på på lördagskvällar? Jo, supa skallen av sig o krama sina hetropolare mens dom stinker av alkohol; antingen kväbs man av ångorna eller så är man dömd till en helvetisk bakfylla för man var fullare själv.

  Men, fan var tacksam för o tillbringa en stillsam farsehelg hemma :D.

  Till sist: ditt arbete med TGM; tack Matte, jag verkligen måste tacka dig för det.

  Ha det gott!

 50. Matte Matik skriver:

  hampus: Man vet aldrig, jag har för mig hon var i nån Köping nån gång i vintras va? Var det inte Jönköping? Och med ett sånt storslaget erbjudande som du kommer med så, om inte annat tycker jag du har charmpoäng som räcker långt. Annars tycker jag du kan ta och komma upp till 08 i Oktober då hon och de andra ska föreläsa. Då har t.o.m. jag tänkt slita mig från småbarns och nördlivet och ta mig ner. Visst måste det bli en öl eller fem efter en sån tillställning?

  Tack för berömmet, jag tror dock du kan tacka UNT & ST samt ett gäng piratpartister för att det blev en grej av den. Jag visste faktiskt inte ens att nån använde den… Skulle ha gjort en vidareutveckling på den, men jag jobbar med en annan spännande sajt just nu… 😉

 51. hampus skriver:

  Ta det lugnt hemma vill bara skriva.

  ”Och med ett sånt storslaget erbjudande som du kommer med så, …”

  Aaaa, jag vet! Fattar inte hur hon kan säga nej till det! Det skulle vara helt underbart o me det sena stråket på gågatan mens min morsa eller farsa passar hennes barn… nä hon vet inte vad hon missar! 😀

  Och jag lovar att den här korven med senap i mängder kommer få vemsomhelst glömma alla bekymmer! Finns inget mera o säga om det, om man inte vore poet då. (O ni vet väl när man spanar över vättern att det var den sjön som inspirerade till ” Gläns över sjö och strand”?) 😀

  Öl med dig efter en föreläsning? Det vore en ren ära!

  Vad gäller din sajt o så, du fick ta skiten ändå. Jag tackar dig ännu och ändå. Men var nu lycklig hemmafasa :D.

 52. Matte Matik skriver:

  hampus: ungarna sover ju! och nu måste jag knoppa själv. Jo föreläsning med Tanja, Pär och Ingrid i Stockholm i Oktober. Sen hoppas jag nån är med på en pubrunda…

  QED: Fniss!

  Zzzzzz…..

 53. Dalahest skriver:

  Jodå så att… 23 mille… Skulle verkligen vilja se en sammanställning av det totala beloppet detta vansinne har kostat samhället. Inte bara i form av bortkastade miljoners miljarder, utan även en beräkning av hur mycket det faktiskt har skadat samhället.

 54. QED skriver:

  Webbsiten http://www.jamstall.nu är en gemensam satsning av Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

  ”Tillsammans jämställdhetsintegrerar vi Sverige.”

  Verktygslåda för jämställdhetsintegrering:

  http://www.jamstall.nu/web/Verktygslada.aspx

  Ex.: ”Gender coach” gav toppchefer inom försvaret, polisen och officersförbundet en personlig tränare i jämställdhetsfrågor.

  ”Genuscoaching innebär att genuscoachen, som kan vara en konsult eller forskare, deltar i och observerar en verksamhet, till exempel ett möte.”

  ”Genom observationer av möten kan exempelvis en förståelse skapas om hur makt och kön konstrueras i förhållande till vilka som inkluderas, respektive exkluderas i samtalen. Metoden ger projektledaren/förändringsledaren möjlighet att reflektera över sin vardag för att sedan processa denna kunskap tillsammans med genuscoachen för en genusteoretisk tolkning. Metoden gynnar praktikernas lärande samtidigt som den bidrar med genusvetenskaplig kunskap.”

  Politiska kommisarier är kända sedan franska revolutionen och förstås från Sovjetunionen. Kontrollmetoderna har förstås förfinats sedan dess.

 55. Erik skriver:

  Saxat från annat forum (VoF) på ämnet

  Person 1: ”Jag är trött på att alla kurser på högskolan ska ha genus och/eller queerteori på precis varenda stavelse.”

  Person 2: ”Mycket av detta känns för mig mest som en modegrej.”

  Person 1: ”Ja, men det hjälper inte. Man måste plugga skiten iaf. Läser nu kursen om Fornnordisk religion och tror ni inte de har lagt en genusaspekt på det hela också? Det är plågsamt.”

 56. Ulf L skriver:

  ”morgondagen är en konstruktion som bygger på en linjär patriarkal tidsuppfattning och att det egentligen inte finns någon skillnad på nutid och dåtid”
  Finns inte nu och dåtid kan det heller inte finnas något som heter plagiat.
  Tanja, kan du skicka mig din avhandling på wordformat. Jag har alltid velat vara doktor i matematik.

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulf L, min avhandling finns inte i wordformat då den ju är skriven i LaTex som alla matematiska avhandlingar, men du kan få den som pdf, den ligger här: http://www2.math.su.se/~tanjab/thesis.pdf Dock kommer denna hemsida ( http://www2.math.su.se/~tanjab/ )att upphöra i övermorgon 15:e juni, så skynda dig ladda ner 🙂 Å andra sidan ligger avhandlingen också här: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:196825 Jag kommer att flytta och uppdatera min officiella hemsida inom kort men du kan ju passa på att spara ner mitt exjobb nu också om du är intresserad av tid och rum: http://www2.math.su.se/~tanjab/exjobb.pdf Ledsen att utsida saknas och att Patrarkatet inte omnämns men det var innan jag blev genusupplyst ;-).

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  Artikel 19, intressant, kände inte till det där med Fi:s etableringsbidrag!

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Jack, grattis till 140 poäng! 🙂 ”Samtidigt undrar jag om inte genusmänniskorna är ännu smartare som istället för att göra test gått och fifflat till sig miljonbelopp för sådan enkel matematik som att räkna ord.” Jo, det är smart förvisso men också ett bevis på vad för samhälle vi lever i och vad som premieras, allt detta kommer att vara en komedi om hundra år. Kanske kommer ingen ens att tro på det.

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  P, grattis till dina 140 poäng! Vad glädjande att ha så många smarta läsare! 🙂 Inte ska du vara rädd för radikalfeministerna!

  QED, ang din länk till artikel ( http://www.expressen.se/Nyheter/1.2021491/krucifixforbud-hotar-den-svenska-flaggan ) om Europadomstolen och korset i svenska flaggan, lite långsökt kanske men inte omöjligt. Å andra sidan kommer nog Sverige att byta flagga innan dess, eller så avskaffas den helt. Tror du inte några svenska observanta medborgare redan hunnit före resten av Europa och kommit på detta lååångt tidigare (förra sommaren). Detta visar att Sverige går i täten och leder utvecklingen av världen och mänskligheten som vi redan vet: http://www.pastan.nu/konst-museer/de-ger-forslag-till-ny-svensk-flagga-infor-sveriges-nationaldag-1.884169 Om den svenska exceptionalismen + länk i mitten av detta inlägg: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/22/svensk-exceptionalism-och-gender-bending-kemikalier/

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Hampus, det är lugnt! 🙂 Men jag bor långt från Jönköping så du får posta korven med mos till Stockholm så kan vi höras på bloggen. Men jag hör av mig om jag ska till Jönköping, jag var ju där en gång och höll ett föredrag för KDU: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/ Tack för erbjudandet i alla fall!

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, jag missade den! (”Som en pascha”). Finns den inte ngnstans? Youtube? Googlevideos? Recension då?

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  hampus, ”Tror du ja nånsin kommer få ner Tanja till jönköping? Har tjatat på henne så länge nu. Hehe. ” Va, när då? Var det inte i en kommentar för ngt halvår sedan? Det är ju inte så tjatigt. Men ja, jag borde kanske resa runt lite i landet istället för att sitta här och uggla.

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, ”Annars tycker jag du kan ta och komma upp till 08 i Oktober då hon och de andra ska föreläsa.” Föreläsa? Ja just det, tur du har koll på mitt schema, vilket datum är det? Jag har ju matteföreläsningar också så det får inte kollidera. Måste skaffa en kalender. Tror jag fick så bra på IQ-testet för att jag alltid har så mycket att hålla i huvudet: undervisa, rädda landet, blogga, kamma katterna, grodda mungbönor, lära 7-åringen lösa ekvationer, se på nyheterna, ta blodtryckssänkande efter att ha sett på nyheterna osv ;-). Jag är fortfarande inne på att få tag i en helikopter och sprida flygblad om genusvansinnet inför valet. Kan du bygga en åt mig du som är teknisk? Och som inte drar energi, alltså som en evighetsmaskin så att vi kan flyga över hela hela landet och sprida info, ungefär som genusvansinnet som är en äkta evighetsmaskin och som vi har mycket att lära av. Inte undra på de är skeptiska mot vetenskap…

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  hampus, ”Aaaa, jag vet! Fattar inte hur hon kan säga nej till det! Det skulle vara helt underbart o me det sena stråket på gågatan mens min morsa eller farsa passar hennes barn… nä hon vet inte vad hon missar!” ja, nu tjatar du verkligen. Skicka en bild så ska jag tänka på saken. Eller, f-n vad ytligt, jag menar skicka en skärmdump på ditt IQ-resultat! 😉

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Dalahest, ”Skulle verkligen vilja se en sammanställning av det totala beloppet detta vansinne har kostat samhället. Inte bara i form av bortkastade miljoners miljarder, utan även en beräkning av hur mycket det faktiskt har skadat samhället.” Jag påbörjade detta, men har lagt det på is tills vidare. Måste göra det någon gång, men det är svårt när det är inbakat i alla kostnader och myndigheterna inte alltid vill lämna ut uppgifter. Ett sätt skulle vara att utge sig för att vara genusvetare och expert och se hur mycket man kan få medel för under ett år om man söker dagarna i ända, och sedan multiplicera det med antalet gensucoacher osv som finns i landet. Ang hur mycket det skadat samhället är det lika komplicerat med genomförbart, även om det blir subjektivt.

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja den där verktygslådan på jamstall.nu har jag också rotat i vill jag minnas 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/21/uppsala-universitets-institutioner-nobbar-genusmarkningen/

 68. JEL skriver:

  Tanja,

  Keep on punching!

  JEL

 69. QED skriver:

  En kulturchef i Ystad skrev för en tid sedan till kulturministern och bad om en ny nationalsång. Från en intervju i Sydsvenskan.

  ”– Många svenskar, såväl gamla som nya, kan inte identifiera sig med ”Du gamla, du fria”. Den är för gammalmodig och jag tolkar den som att den antyder att det var bättre förr, när Sverige var en ockupationsmakt.

  Vad ska den nya sången handla om?

  – Den ska handla om vad som är bra med Sverige, om vad som gör att man trivs och vill bo här. Till exempel att vi är fria, jag höll på att säga snälla, men vi har en bra människosyn, de flesta av oss i alla fall. Och så är det fint här.”

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article501767/Kulturchef-vill-ha-ny-nationalsang.html

  Här är en sång som tycks passa specifikationen: handlar om hur trygga medborgarna är och att det alltid finns någon som lyssnar (FRA).

  🙂

 70. Roger Klang:

  Visst är det så att det är högt medel-IQ på högre utbildningar, men det beror främst på att det är smarta personer som sökt dit, inte att dom blivit så mycket smartare av utbildningen. Har läst nånstans att en 5-årig teknisk utbildning ger typ 3-5 poäng ökad IQ.

 71. Ya Krivetko:

  Jo, det beror förstås på hur brett man definierar matematik, logik och matematik är ju grannar. Jag skulle personligen inte kalla mönster-, minnes- och relationstester för matematiska, även om det finns olika överlapp med matematik. Det finns många yrkesgrupper som utnyttjar relevant tänkande ungefär samma utsträckning som matematiker. Kan säkert finnas något bias, men eftersom utbildningen generellt inte påverkar IQ-särskilt mycket, och IQ-nivån är relativt konstant över ålder så är det inte troligt att att det skulle vara särskilt stort.

 72. Lennart W skriver:

  Jo, ekonomi är livsfarligt, mer kaos och psykologi än nåt annat har jag känslan av. IQ-tester är i praktiken nog mest egobyggande för otrygga nördar(Who? me? Nooo…), ingen som dör av om det är lite fel. 🙂 Har hört talas om Talebs böcker, låter intressant.

 73. Dalahest:

  Ingen som vet hur mycket det skadar samhället, det forskas mig veterligen inte på psykologiska konsekvenser av genuspedagogik, vilket i sig är anmärkningsvärt. Man slänger ut löjliga summor utan att egentligen ha en aning vad det får för konsekvenser. En liten ledtråd kan man dock få om man tittar på hur ungdomars psykiska hälsa ändrats senaste 15 åren… Det är en storskalig katastrof i det tysta.

 74. Matte Matik skriver:

  @Tanja: Är det inte bättre att vi gör ett system som får samma effekt som helikoptergrejen? Om vi gjorde informationsmaterial som folk kan skriva ut själva kan vi be dina bloggläsare att skriva ut och lägga dessa i brevlådor. Men usch – nu tog jag ditt humoristiska svar och försökte göra något realistiskt av det.

  @Lennart W: Jag läste ekonomi på universitetet en termin. Det var fruktansvärt. Maken till osammanhängande teorier samt själva mentaliteten på programmet vad gäller lärare och studenter. Det handlade bara om att dunka in sånt som någon annan hade bestämt var rätt (typ Philip *host* Kotler) och inte tänka själv. Accepterade man bara detta var det, som med det mesta samhällsvetenskapliga jag läst, lätt att få bra betyg utan att plugga särskilt mycket alls.

 75. Matte Matik skriver:

  @Tanja: Du frågade om datum i Oktober. Jag har inte ens sett något datum för den tillställningen. Väntar med spänning på ett.

 76. Info skriver:

  TANJA, VILL DU HÖRA NÅGOT ROLIGT?

  IQ-tester av MENSA-typ är mycket riktigt – som Tanja också förut påpekat en gång – påfallande stereotypa och fantasilösa och säger egentligen mest om konstruktörernas egen begränsade föreställningsvärld.

  Men inför mönstringen (15 månader vid Underrättelseskolan i Kristianstad) kallades jag till en residensstad för att tillsammans med många andra genomgå ett betydligt mera varierat, nationellt IQ-test. Jag hamnade därvid på IQ 139. (Siffran tog jag reda på vid en hemlig underrättelseexpedition en kväll på logementet in i det då tomma befälsrummet.)

  Några få på skolan hade ett resultat högre än 130. Men 139 bedömde jag ändå som oturligt lågt. Det hände sig nämligen ett fatalt missöde vid själva provtillfället.

  Det hela började i god stil med att jag avverkade sida efter sida med god fart ända fram till en sida full med enkla matematikuppgifter. Då upptäckte jag till min förskräckelse, att jag hade GLÖMT MULTIPLIKATIONSTABELLEN! (Visserligen hade jag studerat en del annat de senaste tre åren, t.ex. ryska, franska, tyska, latin, engelska, biologi, filosofi m.m. – men vad hjälpte det nu!)

  Vad i h-e blev egentligen 7 x 8? För att inte tala om 9 x 6. Jag måste börja räkna på fingrarna. Tummetott, Slickepott, Långeman. Och lilla Vicke Vire.

  Tiden gick. Omkring mig vände de andra sina papper. Men i mina papper prasslade det inte längre. Jag tror inte, att jag hann längre än till mitten av den där matematiksidan. Och hjälpligt vidare på resterande sidor de sista fem skälvande minuterna innan provet avbröts.

  Tanja – dags för dina blodtryckssänkande?

 77. Lennart W skriver:

  Nephilim’s Wings och Matte Matik
  Ekonomi är ett stort ämne som ju även inkluderar företagsekonomi med sånt där som bokföring. Inte så sexigt, men iaf användbart och inte särskilt spekulativt. Och så finns det då också nationalekonomi, och finansiell ekonomi som väl ligger någonstans mitt emellan, som ju båda verkligen behövs, men där teori och praktik är lite mer skakig om man säger så.

  Mitt intresse för ffa finans vaknade när jag insåg hur mycket de försökte planka från fysik. Vilket till en del berodde på att det också var just fysiker och matematiker som anställdes inom finans för att värdera optioner och andra finansiella instrument som t.ex. sub prime lån… Notera då att denna ”värdering” också hänger ihop med strategier för att tjäna på s.k. felprissättningar (en handel som kallas för ”arbitrage”). Kanonintressant för mig iaf, men alltså byggt på det farliga grundantagandet att finansiella risker följer normalfördelningar. Och verkligen inte bra om ”sanningarna” om optionsvärdering och portöfljteori osv upphöjs till någon sorts religiösa dogmer.

  Finns iaf också en massa intressant nytänkande, t.ex. av Mandelbrot och Taleb om riskerna. En intressant och överraskande ny tanke är att studera hur marknaden faktiskt uppför sig, INNAN man försöker göra teorier om det, t.ex. inom ”behavioral finance”, där de t.o.m. gör kontrollerade experiment. Kanske vore något för genusvetarna att ta efter. 😉

 78. Matte Matik skriver:

  Lennart W: Det finns säkert intressanta saker inom ekonomi som ämne. Det som skrämde mig var hur lite man uppmuntrade eget tänkande inom utbildningen. Det var bara så att man skulle följa regler som någon annan hittat på. Å andra sidan tror jag att detta är ett symptom på förfallet inom undervisningen i samhällsvetenskapliga ämnen i stort. Det är svårt att bli en bra samhällsvetare på samma sätt som det är svårt att bli en duktig matematiker. Idag kan man dock ta sig igenom en samhällsvetenskaplig utbildning utan att anstränga sig särskilt mycket – till skillnad från en naturvetenskaplig utbildning.

  Törs man gissa att det har något att göra med att allt har blivit relativt efter diverse post-strömningar? Eller har det alltid varit på det här viset inom samhällsvetenskapen? Jag har svårt att tänka mig det men talar mest utifrån egna erfarenheter.

 79. Lennart W:

  Intressant ”nytänkande” där, jag kan tänka mig att det har varit mycket ideologi inom den ekonomiska forskningen, och då tenderar verkligheten att komma i andra hand…

  Läst Dan Arielys Predictiably irrational? Mycket intressant om mänsklig irrationalitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag tror att man kommer komma fram till att människor inte på långa vägar är så rationella som vi tror. Vi har helt enkelt inte tid eller förmåga att vara helt rationella, och därför finns en del inbyggda mekanismer som gör logiska hopp baserat på spelteoretiskt effektiva mönster. Det får många praktiska implikationer, eftersom irrationaliteten i betydande stycken är förutsägbar.

  Hehe… Verkligheten är nog bara mest i vägen för genusvetarnas politiska projekt så det tror jag inte vi kommer få se i en nära framtid.

 80. rogerklang skriver:

  @Nephilim´s Wings skrev:

  ”Visst är det så att det är högt medel-IQ på högre utbildningar, men det beror främst på att det är smarta personer som sökt dit, inte att dom blivit så mycket smartare av utbildningen. Har läst nånstans att en 5-årig teknisk utbildning ger typ 3-5 poäng ökad IQ.”

  Jag menade precis det att smarta söker sig till högre utbildningar.

  @Info skrev:

  ”Jag måste börja räkna på fingrarna. Tummetott, Slickepott, Långeman. Och lilla Vicke Vire.”

  Du måtte se ut som Homer Simpson, Info?

  Roger

 81. Roger:
  Ser att jag uttryckte mig lite oklart där i början, sorry för missförståndet.

 82. Info skriver:

  SVAR TILL ROGER KLANG FRÅN HOMER SIMPSON/KALLE ANKA (Info)

  Gullebrand.

 83. Matte Matik skriver:

  En ny avhandling granskar en del av 1900-talets svenska utbildningspolitik..

  I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet betonade reformsinnade svenska utbildningspolitiker utbildningens betydelse för den sociala fostran, medborgarfostran och fostran till samhörighet. Folkundervisningen betraktades som ett viktigt medel för att lösa sociala problem. Undervisningsplaner togs fram som syftade till att integrera alla individer i ett nationellt, fredligt och demokratiskt medborgerligt projekt. David Sjögrens avhandling visar att idén om en integrerad, gemensam skola på samma gång medförde en praktik för att identifiera och skilja ut individer och grupper som inte passade in i det tänkta utbildningssystemet och det framtida samhället. Inhemska minoriteter var exempel på grupper som avvek från idealen och ansågs hota samhället

  Någon fler som får vibbar av att det i framtiden kan komma liknande avhandlingar om dagens genusindoktrinering i skolorna?

 84. Dogdylan skriver:

  Den här Wahl är inte klok. Var det inte hon som skrev en krönika om hur mycket hon hatade svenskar och svensk kultur. Av någon anledning så får hennes krönikor en annan att välja bort Metro som T-banalektyr.

 85. Dalahest skriver:

  Nephilim´s Wings:

  Ingen som vet hur mycket det skadar samhället, det forskas mig veterligen inte på psykologiska konsekvenser av genuspedagogik, vilket i sig är anmärkningsvärt. Man slänger ut löjliga summor utan att egentligen ha en aning vad det får för konsekvenser. En liten ledtråd kan man dock få om man tittar på hur ungdomars psykiska hälsa ändrats senaste 15 åren… Det är en storskalig katastrof i det tysta.

  Det är verkligen (med all sannolikhet) en (framtida) katastrof (som väntar). Forskning angående negativa psykologiska konsekvenser av genuspedagogiken är nog inte ens att tänka på – om inte den som vill utföra den har en privat donator. Kan tänka mig att motvinden blir av orkankaraktär. Genussekretariatet & Co (genusinstitutionerna) skulle (otvivelaktigt) sätta in alla tänkbara åtgärder för att stoppa hotet mot den rätta läran.

 86. Ella skriver:

  Apropå intelligens och tester: De IQ-smartaste människor jag stött på i mitt liv (skolkamrater, släktingar och jobbarkompisar) är de som har haft svårast att passa in i det sammanhang de för sin sociala statut/inkomst borde ha förmått passa in i. För deras egen skull. Jag tycker därför att EQ är bra mycket intressantare att diskutera. Smart på sin egen kammare är fint. Smart bland massorna har större verkan.

 87. Dalahest:
  Jo, man får ju i så fall säga att man vill visa hur fantastiskt bra barnen mår av det och hur välartade dom är. Det vore inget problem att testa så brett under den förespeglingen. Då lär dom i stället kasta pengar på en… 😛

  Det läskiga är att det inte pratas om det på allvar, men tyvärr är det ett genomgående problem att man blundar för dom verkliga problemen. Det skulle vara intressant att se någon ställa en psykologisk diagnos på Sverige, kognitiva och känslomässiga problem i horder…

  Klicka för att komma åt 2009-126-71_200912671.pdf

  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13767

 88. Nordbo skriver:

  Ha, jag gjorde ett omfattande EQ test för ett par år sedan. Enligt det testet har jag 140 i EQ. Nu ska jag ut och elda upp massorna!
  Att kunna läsa andra människors känslor etc (jag har för mig det var 5 olika kategorier) betyder förstås inte att du måste tänka konformt. Det betyder däremot att du vet hur du ska säga även ganska kontroversiella saker utan att göra folk arga. Du ser den andres sinnesstämmning och säger det du vill säga i rätt röstläge för att undvika onödiga kontroverser och samtidigt undvika att ljuga eller hyckla.
  Jag har blivit alltmer kritisk mot invandringspolitiken de sista åren. Så jag har provat det jag just skrev om en hel del.

 89. Ella:

  Mjo, det är lite vanligare med sociala problem i den gruppen, fast inte så mycket som man kan tro, mest att det är dom man lägger märke till. Inte helt ovanligt med grader av Aspergers ibland dom som märks…

  EQ, eller EI, är relativt nytt och har inte riktigt tagit bra form än. Finns inte så mycket akademiskt inom ämnet än. Men i princip kan jag hålla med. Kanske framförallt för att det nog många gånger finns mer potential till utveckling där än för allmän intelligens som är förvånansvärt statisk.

 90. QED skriver:

  Hmm, såg ett så kallat EQ-test på Aftonbladets hemsida för ett par år sedan. Det var lätt att spika (”200”) bara man tänkte som en amerikansk filmhjälte. Det verkade långt ifrån seriöst.

 91. Nordbo skriver:

  EQ-testet jag gjorde var amerikanskt. Det verkade seriöst, men du har säkert rätt i att det är ganska nytt och outvecklat.
  Menar du allvar att det är vanligare med sociala problem bland dem som har högt IQ? Och att det skulle ha med Aspergers att göra? Har du några undersökningar som ger stöd för den teorin?

 92. Nordbo skriver:

  QED

  Mitt test var inte från Aftonbladet. 🙂 Fast det spelar ingen roll. Det kanske var skräp, men det verkade som sagt var seriöst. Jag var intresserad av både IQ och EQ och ville undersöka hur testen var så jag betalde för att göra dem. Men jag kanske blev blåst… 😦

  Dags att sova, godnatt.

 93. Nordbo:

  Japp, jag menade dock främst problem med att hantera sociala miljöer och relationer. Ekonomiskt och yrkesmässigt är dom i genomsnitt betydligt mer framgångsrika än genomsnittet.

  http://www.prometheussociety.org/articles/Outsiders.html

  Mest egen erfarenhet, jag tror att intelligenta aspies uppmärksammas mer och därigenom bidrar till bilden.

 94. QED skriver:

  Psykologisk coach, 180 hp utbildningsprogram vid Skövde högskola om hur man blir lycklig.

  ”Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta med psykologisk coachning för individer som vill förhöja sin livskvalitet och subjektiva välbefinnande.

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/de-pluggar-lycka-pa-hogskolan_4862681.svd

  http://utbildning.his.se/Programtillfalle.aspx?PtKod=BIPSG10h

 95. Erik skriver:

  QED:

  Lade du märke till denna lilla text. Ju mer ni läser detta ju mer inser ni hur sanslöst idiotiska påståenden som görs:

  ” Därmed inte sagt att de nödvändigtvis är bättre på att coacha än coacher som inte är högskoleutbildade. Förmågan att coacha är ju delvis avhängigt personliga egenskaper, säger Antti Revonsuo.”

  Hängde ni med

  Skolan har en utbildning enligt teoretiska riktlinjer, de kan dock inte garantera att du är bättre på uppgiften som skall göras än personer som är helt outbildade

  Vad är då utbildningens grund till att vara bra till någonting?

 96. Nordbo skriver:

  Eric, QED, Nephilim et al.

  Jag vill ändå säga något till försvar för den positiva psykologin just för att den är positiv. Jag är trött på freudiansk negativitet och andefattig behaviorism och tycker därför att den positiva psykologin verkar vara ett steg i rätt riktning.
  Fast Eriks invändning är onekligen svår att motsäga. Vad är poängen med utbildningen?

  Artikeln som Nephilim länkade till var intressant men handlar om extremt begåvade människor. Jag vet inget om Ellas bekantskaper, men jag tänkte inte på människor som talar 40 språk och har ett IQ på 250. 131 räknas ju som mycket högt och gör att man kan gå med i Mensa om man känner för det.

  Annars är just outsiders något som intresserar mig. Det finns en bokstavskombination: HSP. Det står inte för en sjukdom, utan för ett personlighetsdrag som ska ha en biologiskt grund, enligt teorin. HSP står för Highly Sensitive Person, vilket inte ska förstås som en lättkränkt person, utan snarare något i stil med Pounds ord om konstnären: “The artist is the antenna of the race, the barometer and voltmeter.” Fast den som har personlighetsdraget som kallas HSP är inte nödvändigtvis en konstnär, men han eller hon tenderar att vara en slags outsider.
  Colin Wilsons ”the Outsider” är en klassiker för den som är intresserad av ämnet:

  ”What can be said to characterize the Outsider is a sense of strangeness, or unreality. This is the sense of unreality, that can strike out of a perfectly clear sky. Good health and strong nerves can make it unlikely; but that may be only because the man in good health is thinking about other things and doesn’t look in the direction where the uncertainty lies. And once a man has seen it, the world can never afterwards be quite the same straightforward place.”

 97. Nordbo skriver:

  Jag är skeptiskt till för mycket psykologiserande. Det verkar finnas en tendens hos många människor att fastna i ett evigt analyserande av sig själv. Så jag är skeptisk till ”HSP” och alla likanande begrepp. Men Wilsons studie är intressant.

 98. Lennart W skriver:

  Tanja! eller någon annan..

  Hur mycket kostar hela genuseriet per år just nu ungefär, mellan tummen och pekfingret? Dvs om man räknar in alla s.k. forskare, doktorander, lokaler där de sitter, osv, osv? Kanske även kan sätta en kostnad på all tid som fysiker och andra måste ägna åt genuscertifiering osv.

 99. QED skriver:

  Erik, nej jag lade inte märke till den brasklappen i artikeln. Fantastiskt. Undrar hur det hade sett ut om någon företrädare för läkar- eller psykologprogrammet sagt så?

 100. Nordbo:

  En del av statistiken han listar går över hela spektrumet, var den jag ville åt. Men visst, det är inte så troligt att hon känner någon Sidis precis…

  Jag har faktiskt känt en person som ligger uppåt 200, hon var lite speciell men mycket trevlig och sympatisk. Hon berättade en gång att hon gått och skrivit en mattetenta till en universitetskurs som hon inte läst och klarat den. 😛

  Outsiders är intressanta på många vis. Dom säger något om människan genom sitt avvikande.

 101. Erik skriver:

  Nordbo:

  ”Jag vill ändå säga något till försvar för den positiva psykologin just för att den är positiv.”

  Den positiva psykologin var inte vad jag kritiserade. Vad jag kritiserade var att man blandade in coaching och kritiserade andra coacher för att inte ha ”evidensbaserad metod” Samtidigt erkänner de deras coacher inte alls garanterat är bättre på att coacha. Vad är då poängen?

  ”Fast Eriks invändning är onekligen svår att motsäga. Vad är poängen med utbildningen?”

  Det är tämligen uppenbart vad som är poängen med utbildningen. Nämligen makten som skolan kan utöva över yrket. Coaching som yrke är ju privat utvecklat. Nu vill dock staten och skolan ha sin del av kakan, och helst bestämma att de enda som får coacha är deras egna coacher. De kommer såklart att hävda att personer som är utbildade på plats är en fördel – nåt de erkänner de inte alls kan garantera.

 102. Nordbo skriver:

  Nephilim

  Artikeln var intressant. Och den stämmer också överens med mycket som Wilson tar upp i sin bok. Jag tror att IQ säger något om intelligensen, men samtidigt vill jag lägga in mer i begreppet ”intelligens” än bara IQ. Inte minst för att exempelvis en psykopatisk seriemördare kan ha högt IQ (har jag hört).
  I Langs ”Metropolis” säger Maria: ”There can be no understanding between the hand and the brain unless the heart acts as mediator.” Det tror jag är sant.

  Erik

  Din logik är ovedersäglig.

 103. Stefan skriver:

  Lennart W: Kunskap är aldrig tung att bära, sägs det, men svaret på din fråga kommer förr eller senare göra oss tvugna att ompröva det gamla talesättet. Nä men allvarligt, +1, som dagens lata ungdomar brukar skriva. Flera nationalekonomer har ju redan gjort tappra försök att räkna ut vad invandringen kostar utan att bli mördade, så kanske börjar tiden bli mogen att utmana det största tabuet av de alla?

 104. Matte Matik skriver:

  Lennart W & Stefan: Instämmer. Det skulle vara kul eller snarare otäckt, att läsa den rapporten

 105. Nordbo:

  Visst kan seriemördare ha högt IQ, det säger ju ingenting om hur pro/antisocial personen är. Jag tror nog att det är bra, man bör nog ha andra mått för sådant snarare än att försöka baka in mer i IQ-begreppet.

  Bra citat, jag håller med. Det visar sig vara svårt att leva utan kontakt med känslorna…

 106. Stefan:

  Nej, eftersom dom inte kan bemötas så har dom i stället i stort blivit ignorerade i offentligenheten. Risken är att det skulle bli lika dant om man la fram siffror för genusmaskineriet.

 107. Matte Matik skriver:

  Nepilims: Visst, men det kan vara en grej att göra rent konkret. Det kanske går att börja med landets alla genusvetenskapliga insitutioner, se hur många som jobbar på dessa, uppskatta hur mycket pengar dessa kostar. Samtidigt kan man passa på att se hur jämställda deras instiutioner faktiskt är.

  Jag kan börja på ett Google Docs-kalkylark, funkar bra för att samarbeta. Någon som är intresserad av att vara med och jobba på att plocka fram siffror?

 108. QED skriver:

  Här är en intressant statlig myndighet

  Kompetensrådet för utveckling i staten

  Den skall ombesörja ”strategisk kompetensförsörjning i statsförvaltningen”. Naturligtvis finns genuspespektivet med i bilden

  http://www.krus.nu/staten-leder-jamt/

  ”Krus har fått regeringens uppdrag att stötta myndigheterna i att få fler kvinnor till chefs- och expertbefattningar. Satsningen ska bidra till en ökad samsyn på chefskap inom statsförvaltningen.”

  ”… öka genuskunnandet och förståelsen för kvinnor och mäns karriärvillkor samt

  Att öka statsförvaltningens konkurrenskraft och kompetensförsörjning kräver strategiskt och systematiskt jämställdhetsarbete. Därför finns genuspersepktivet integrerat i alla fem insatsområden. De syftar även till att synliggöra och öka förståelsen för kvinnor och mäns karriärvillkor. I de längre programmen utvecklas deltagarnas genuskunnande och förmåga att kritiskt granska sina verksamheter utifrån ett genusperspektiv och på så sätt bidra till verksamhetens utveckling.”

 109. QED skriver:

  Rapport från Staten leder jämt

  Klicka för att komma åt statenlederjamt.pdf

 110. Matte:

  Jo, det kan vara bra för att nå människor på kanten. Borde finnas offentliga budgetdokument?

 111. Matte Matik skriver:

  Nephilim: Vet inte, jag har aldrig gjort något liknande! Tanja är fenomenal på att hitta bland offentliga dokument och rapporter verkar det som.

  Hur som helst, det behöver inte leda fram till en regelrätt siffra, det är bra bara vi lyckas sammanställa fakta om genusväldet i någorlunda strukturerad form. Ett dokument att hänvisa till – ”Genus-FAQ”.

  Det skulle t.ex. vara bra för nytillkomna att snabbt kunna få en översikt över hur genusväldet är organiserat i landet, hur många de är, på vilket sätt de utövar sin makt, hur olika nätverk har tillförskaffat sig makten osv. 2 sidor snabb översikt eller liknande. Någon som vet om det finns något i den stilen? Yakida skulle ha kunnat göra en sån här grej tänker jag mig.

 112. Matte Matik skriver:

  Apropå kreativa outsiders – visst har ”kaospilot” varit uppe förut?

  Kaospiloterna är en värderingsbaserad utbildning som ursprungligen kommer från Århus i Danmark.” … ”…syftar till att utbilda kreativa outsiders till sociala entreprenörer med utgångspunkt från deras egna idéer.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaospiloterna
  http://kaospilot.se/

 113. QED skriver:

  Vi väntar bara på en fyrårig utbildning till psykonaut vid Södertörns högskola. 🙂

 114. Nordbo skriver:

  Skojarna försöker ”integrera” allt och alla i deras system.

  Erik skrev följande om coachutbildningen, som nog gäller outsiders som ska bli kaospiloter och eventuella psykonauter vid Södertörn. Ingen ska få bygga sin egen lilla fristående ö.

  Byt ut ordet coachning mot oustiders eller psykonauter eller något annat:

  Erik sa: ”Det är tämligen uppenbart vad som är poängen med utbildningen. Nämligen makten som skolan kan utöva över yrket. Coaching som yrke är ju privat utvecklat. Nu vill dock staten och skolan ha sin del av kakan, och helst bestämma att de enda som får coacha är deras egna coacher. De kommer såklart att hävda att personer som är utbildade på plats är en fördel – nåt de erkänner de inte alls kan garantera.”

 115. Matte Matik skriver:

  Umeås infektionsforskning får fortsatt Linnéstöd.

  http://www.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4432&languageId=3&contentId=134642

  Den internationella bedömargruppen skriver bland annat, fritt översatt:
  UCMR är ett välorganiserat centrum med en stark ledningsstruktur som verkar fungera bra. Centrumet är synligt och starkt, både på nationell och på internationell nivå. Kopplingen mellan EMBL (European Molecular Biology Laboratory) och UCMR är värd att särskilt notera.

  Genusfrågan är högt värderad, men den vetenskapliga rådgivande kommittén består av enbart män. En bättre balans mellan könen bör implementeras. Bedömargruppen uppskattar att ett stärkt samarbete med, och aktivt deltagande av, kliniskt verksamma läkare är väldigt viktigt. Därför skulle finansiering som används för detta ändamål stärka centrats synlighet och framgång.

 116. Nordbo skriver:

  Om inte staten tar över allting så kan det ju inte underkastas genuserierna. Vi kan alltså vänta oss genuscertifierade psykonauter och outsiders framöver.

  ”Du har glömt genusaspekten i dina experiment med meskalin. Varför refererar du till den talande kaktusen som ”han”? Är det inte bättre att säga ”hen”? Eller kanske till och med ”hon”? I din rapport har ju endast 40% av hallucinationerna feminin karaktär. Det verkar inte rättvist…”

  Eller kanske något i den här stilen…

  Sidis i dagens Sverige:

  ”Jaja, Sidis, du kan tala 40 språk. Men varför är 23 av dem västerländska? Är du rasist? Du borde skämmas över ditt IQ på 250, tänk på alla dem som bara har 100. Att du dessutom är man och …ja, vit …det gör verkligen saken problematisk. Om du åtminstone inte hade varit av européisk härkomst … Nej du, vi måste nog i rättvisans namn låta dig skura toaletter. Som forskare har du ett orättvist övertag mot de andra forskarna. Och vi har ingen minoritetskvot att fylla för såna som dig.”

 117. Matte Matik skriver:

  Jag har räknat kön i Genus-Sverige. Av de som jobbar på genusvetarutbildningar samt Nationellt Centrum för Genusforskning är det 92.3% kvinnor och 7.7% män. Dåliga siffror för den ”reella jämställdheten”. Eller med andra ord: Unket!

  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/06/ojamstallt-i-genus-sverige.html

 118. rogerklang skriver:

  Finns det inga hens?

 119. Matte:

  Jo, det skulle kunna bli nåt bra. Jag har iaf inte sett sånt.

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, hemskt att du hade glömt multiplikationstabellen. Glöm inte att repetition är kunskapens moder!

  Matte, det är väl inte orimligt med en helikopter att sprida flygbladen med, kanske svårare hitta ett tryckeri som vill trycka politiskt inkorrekt kritik mot genusvansinnet? 😉 Men även där finns en lösning, bara att skicka för tryck i de gamla Öststaterna. Kanske dags att författa en text! V

  Vad sägs om följande:

  Radikalfeminister och så kallade genusvetare från den akademiska sfären och radikalfeministiska människofientliga ideologier har de senaste åren fått ett oproportionerligt stort inflytande inom all svensk samhällsverksamhet. Trots att dessa icke-verifierade teorier tagits fram vid ritbordet inom akademin har de fått ett realpolitiskt inflytande med kännbara konsekvenser för landets medborgare.

  Flera års intensivt lobbyarbete kombinerat med ett åsiktsförtryck i form av ett moraliskt förkastligt skuldbeläggande av meningsmotståndare har möjliggjort för dessa ”genusvetare” och ”jämställdhetsexpeter” att bygga upp och institutionalisera en maktstruktur där de själva sitter högst upp och håller i trådarna. Fogliga medborgare och politiker har av olika skäl lagt sig platt för detta tilltag, utan att uppmärksamma det paradoxala i att dessa självutnämnda experter faktiskt gjort karriär på att just kartlägga och motarbeta (andra, inbillade eller verkliga) maktstrukturer.

  En tung aktör är Nationella Sekretariatet för Genusforskning, som har ett speciellt regeringsuppdrag (förordning 1997:61 i Svensk Författningssamling) med följande uppdrag: ”Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat.” Med mera.

  Detta legitimerar mycket av dagens verksamhet, tillsammans med det faktum att det övergripande jämställdhetspolitiska målet ändrades i mars 2006 i och med prop 2005/06:155 från att lyda ”lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter” för män och kvinnor, till att lyda ”samma makt att forma samhället och sitt eget liv” där maktbegreppet är centralt och ska tolkas ur ett radikalfeministiskt postkolonialt perspektiv med långtgående implikationer på dagspolitiken. I och med att denna proposition antogs blev det också centralt att fokusera på utfallet (50/50) istället för de lika möjligheterna, som av genusvetarna trivialiseras som ”formell” (men inte ”reell”) jämställdhet.

  Det stora projekt som kallas ”jämställdhetsintegrering i staten” (JÄMI) har hittills finansierats med 145 miljoner kronor under två korta år (2008-2009). I praktiken går det ut på att ”genusutbilda” myndighetspersoner och chefer (som ska sprida det till underordnade) liksom attv”medvetandegöra” dessa om ”maktstrukturer”. En undersökning av utdelade medel till några av projekten inom SKL visar att regeringens pressmeddelande med informationen att dessa 145 miljoner ”kommer medborgarna till del” genom att ”höja den kommunala verksamhetens kvalitet” och ”förbättra servicen för medborgarna” är inget annat än rent nonsens. Skattebetalarna bekostar i själva verket inget annat än en gigantisk vindoktrineringskampanj inom SKL (Sveriges kommuner och landsting).

  På sikt kommer JÄMI att ersättas med en statsunderstött ”Fristående genuskonsultmarknad”. Detta innebär på intet sätt att genusvansinnet kommer att dö ut i enlighet med spelreglerna i en marknadsekonomi, utan tanken är att statliga myndigheter och kommuner ska vara tvungna (lagstadgat eller medelst ekonomiska morötter är ännu ej klart) att hyra in dessa genuskonsulter för att kunna bedriva sin verksamhet ”på ett jämställt sätt”. För närvarande har Göteborgs universitet uppdragits att undersöka förutsättningarna för denna ”konsultmarknad” som ska träda i kraft efter att statsunderstödda program JÄMI avslutas 2010.

  Idag finns inom genussektorn och därmed all svensk samhällsverksamhet alltifrån ”genuscoacher”, ”jämställdhetsutvecklare”, ”förändringspiloter”, ”genuspiloter”, ”genusstrateger”, ”jämställdhetskonsulter”, ”jämställdhetsstrateger” ,”genuskonsulter”, och ”jämställdhetsscoacher” – bara för att nämna några (det är bara att googla på ovanstående titlar för att övertyga sig själv om detta). Dessa ”yrken” fanns inte i Sverige för ett decennium sedan. Idag finns personer med ovan nämnda titlar inom snart alla kommuner, landsting och all statlig förvaltning. Denna explosion av genuskommissarier i olika form har satts att övervaka att alla svenska medborgare bedriver all verksamhet ”ur ett genusperspektiv”. Tankarna går osökt till de fd kommunistiska länderna i Östeuropa som dessa genuskommissarier för övrigt ofta också har som sin förebild. Det är dags att sätta ner foten! Rösta bort politikerna som låter denna utveckling fortgå!

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W och Matte, jag var ner i Bulgarien för 12 år sedan och pluggade en termins ekonomi vid Sofias universitet, bara för skojs skull eftersom min mormors syster är professor där, och det var intressant att notera att de bulgariska ekonomistudenterna läste motsvarande ett års studier i REN MATEMATIK, det som då, för 12 år sedan svarade mot det första året på matematik- eller fysiklinjen i Lund. Samtidigt fanns det ekonomistudenter i min studentkorridor som inte förstod räta linjens ekvation. Ha ha, de kom förvirrade till mig en gång och undrade över uttrycket y-m=kx, och hade inte insett att man flyttat konstanten från HL till VL i det ”vanliga” uttrycket y=kx+m. Folk i 25-årsåldern som inte begriper detta, i ett i-land. Katastrof…

 122. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, jo det var just Wahl som skrev om det också, minns jag nämnde den här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/16/svenskfornekarna/

  ”Vi behöver hjälp mot den helsvenska idiotin” hette hennes kolumn: http://www.metro.se/2009/11/10/43146/vi-behover-hjalp-mot-den-helsvenska-i/

 123. QED skriver:

  Bra text, Tanja! Skicka den till debattsidan på någon tidning. Många av de äldre genustomtarna har sin bakgrund i den vänster som på 60-70 talet påbörjade sin marsch genom statens institutioner. De har sannerligen lyckats över förväntan.

 124. Tanja Bergkvist skriver:

  Nephilim’s Wings, tack fär länk om folkhälsan 2009. ”Det psykiska välbefinnandet i befolkningen har försämrats sedan 1980-talet och under samma tidsperiod har också värkbesvär ökat. Symtom som ångest, ängslan oro, ständig trötthet och värk i nack- skulderregionen har alla utvecklats på ett likartat sätt. I befolkningen ses en ökning under hela 1990-talet, en kulmen omkring år 2001 och därefter en viss minskning. Bland de unga har ingen minskning skett under de första åren på 2000-talet utan besvären har istället fortsatt att öka.”

  Utöver feministernas budskap om att vi alla kan klara allt, och har ”rätt” till en fin karriärutveckling, familj med barn, fritid, tid för personlig utveckling, hobbies, hög lön, utlandssemestrar osv (inte konstigt man måste sänka arbetstiden till 6 tim/dag då) så finns ju annat, tex stod nyligen i Metro om ett entydigt samband mellan barn med ADHD och ökade koncentrationer av bekämpningsmedel i urinet.

  Dessa tendenser till ohälsa skulle i ett sunt samhälle vara föremål för daglig debatt tills problemen är analyserade och lösta.

 125. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack! Men nu har jag ju publicerat den här i kommentarerna redan. Men kanske jag borde fila på den och skicka in, vad det nu skulle göra för skillnad…

 126. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, IQ-tester hit och EQ-tester dit, det enda som gäller idag är att klara det sk fördomstestet, som alla som inte gjort kan prova på här: https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/

 127. Tanja Bergkvist skriver:

  Genusdebatt på Biologiska Institutionen i Lund, uppmanar mina debattsugna läsare att ta en till och gärna lämna ett bidrag! http://biologi.blogg.lu.se/jamstalldhetsgruppens-protokoll-fran-185/

 128. QED skriver:

  Här är en intressant tråd på Flashback som jag fick ett tips om:

  https://www.flashback.org/t768041p13

  Enligt denna har två i Sverige terroristdömda personer (kidnappningsförsök mot statsråd!) tydligtvis gjort karriärer som genusvetare … .

 129. QED skriver:

  En annan brottsrubricering var ”Försök till allmänfarlig ödeläggelse”.

 130. Tanja:

  Bra text! Lite för akademisk för vanligt folk möjligtvis.

  http://uwnews.org/article.asp?articleid=2568

  Det blir lite dumt när folk inte får vara fördomsfulla, samtidigt som alla är mer eller mindre fördomsfulla. Fördomar är en inbyggd mekanism i vår kognition, det går med all sannolikhet inte att förhindra. Det visar sig i praktiken att människor generellt har preferenser för sin egen grupp. Rasism verkar dessutom delvis ha biologiska grunder.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422626

  Man kan nog alltså kallt räkna med att rasism aldrig kommer att försvinna. Så PK-tomtarna har skapat något att vara upprörda över på livstid… Smart…

  Jo, det är naturligtvis en komplex bild när det gäller psykisk hälsa, det är situationen för unga som är mest intressant, eftersom det har skett en så radikal förändring där. Den stora försämringen för tjejer sker dock redan i skolan, i tonåren. För killar kommer den främst efter skolan.

  Apropå ADHD:
  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/113/4/708

  Min mamma pratade ibland om ADHD, när hon började som lärare så fanns inte ADHD, inte bara att det inte fanns som diagnos, utan det fanns inga barn som hade dom problemen på det sättet. Jag tror hon kommer få rätt i den observationen. Det verkar handla om en modell miljö-genetisk sårbarhet.

 131. Tanja:

  ”Dessa tendenser till ohälsa skulle i ett sunt samhälle vara föremål för daglig debatt tills problemen är analyserade och lösta.”

  Jo, i ett sunt samhälle, som sagt. Det där är en katastrof, även om politikerna inte bryr sig om människorna, det är ju mest svenskar så dom har ju inte något större värde i politikernas ögon, så tycker man iaf att dom borde inse att det kommer underminera ekonomin för årtionden framöver.

 132. QED skriver:

  Ehrmm …. som sagt ovan:

  VI HAR TERRORISTDÖMDA GENUSVETARE VERKSAMMA SOM LÄRARE OCH FORSKARE VID VÅRA UNIVERSITET

  😦 😦 😦

 133. Matte Matik skriver:

  Genusvetare terrorister i mer än bara bildlig bemärkelse? Skrämmande….

  Tanja, jag håller med – den här sammanfattningen du postade av flygbladet – den förtjänar ett bättre öde än att ligga här i kommentarerna. Faktum är att den skulle göra sig väldigt bra som insändare i en tidning – men också som en ”Genusväldet för nybörjare”-text. Det är svårt att få översikt över hela härvan om man bara dyker in i din blogg. Vi behöver något för de som vill få en snabb överblick.

 134. Nordbo skriver:

  Jag gillar Thomas Szasz:

  ”ADHD is not a disease. Nor is Attention Deficit Hyperactivity Disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease.”

  Fast möjligen skulle han ändra sig om han läste Tanjas blogg och fick reda på vad genusvetarna gör i Sverige.

  QED

  Det är väl bra att åtminstone några av dem har åkt dit?

 135. Matte Matik skriver:

  QED: För en som är för ung för att minnas den planerade kidnappningen – intressant med kopplingen till dessa två terrorist-genusvetare. Om jag fattar det rätt hade kidnappningen till syfte att använda Leijon som gisslan för att fria kompisar i RAF. Där kan man snacka extremvänster. Spräng- och bombattentat, mordbränder och regelrätta mord. Jag dristar mig att tro att det inte alls är en slump att de sökt sig till just genusvetenskapen.

 136. QED:

  Kan inte påstå att jag är förvånad, genusvetare är inte direkt den friskaste gruppen människor i samhället, men man får vara försiktig med att använda det, det blir lätt ”guilty by association” och det kommer komma tillbaka i ansiktet om man debatterar med någon lite smartare person.

 137. Var inte riktigt på humör i eftermiddags, syns visst på vad jag skrev då. >_<

 138. QED skriver:

  Många institutionschefer på universiteten tycks vara märkligt toleranta vad gäller just vänsterextremister. Det är ju helt omöjligt att tänka sig att en nazist dömd till tre års fängelse skulle få undervisa om t.ex. rasbiologi.

  Juridikprofessorn Jacob Sundberg liknade Sverige vid tiden för kidnappningsförsöket vid ett gigantisk socialistiskt patientkollektiv.

  Från Wikipedia:


  Sozialistisches Patientenkollektiv, SPK, senare även kallat Patientenfront, ty. ’Socialistiska patientkollektivet’, bildades 1970 av den tyske psykiatern Wolfgang Huber vid universitetet i Heidelberg.

  Enligt Hubers teori var det inte främst den enskilda individen utan snarare det omgivande samhället som var psykiskt sjukt. Han menade att det borde vara patienterna som botade samhället, inte tvärtom. Med denna övertygelse grundade Huber sitt ”socialistiska patientkollektiv”, till vilket en rad revolutionära tyska ungdomar, diagnostiserade med mer eller mindre uttalade psykiska störningar, anslöt sig. Ungdomarnas behandling bestod av ideologiska gruppdiskussioner, men även av praktiskt arbete som till exempel övning i olika asiatiska kampsporter, radioteknologi och bombtillverkning.

  Hur många genusinstitutioner är egentligen patientkollektiv? 😉

 139. QED:
  Lol… Nog finns det likheter!

 140. Erik skriver:

  ”Enligt Hubers teori var det inte främst den enskilda individen utan snarare det omgivande samhället som var psykiskt sjukt. Han menade att det borde vara patienterna som botade samhället, inte tvärtom.”

  Hubers Teori? Det stannar inte där.

  ”Christopher Lasch wrote: The purpose and design of Studies in Prejudice dictated the conclusion that
  prejudice, a psychological disorder rooted in the ”authoritarian” personality
  structure, could be eradicated only by subjecting the American people to what
  amounted to collective psychotherapy—by treating them as inmates of an insane
  asylum.”

  ”This is the root of the ”therapeutic state”—a regime where sin is redefined as
  sickness, crime becomes antisocial behavior, and the psychiatrist replaces the
  priest. If fascism is, as Adorno says, ”in the culture,” then all of us raised in that old
  God-and-country culture of the 1940s and 1950s are in need of treatment to help
  us come face-to-face with the prejudices and bigotries in which we were marinated
  from birth.”

  När forskarteamet Lee J. Jussim, Clark R. McCauley, och Yueh-Ting Lee undersökte dessa ”Stereotyper” så konstaterade de att det närmast var omöjligt att inom fältet göra sådana undersökningar.

  ”the idea that stereotypes may sometimes have some degree of accuracy is apparently anathema to many social scientists and laypeople. Those who document accuracy run the risk of being seen as racists, sexists, or worse”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/06/kriget-mot-stereotyper-i-klassrummet/

  ”Here is the ”secret formula” as
  described by psychologist and author Thomas Szasz: ”If you want to debase what a
  person is doing . . . call him mentally ill.” Behind it all is a political agenda. Our
  sick society is in need of therapy to heal itself of its innate prejudice.”

  ”The (Frankfurt) school openly stated that whether children learned facts or skills at school was
  less important than that they graduate conditioned to display the correct attitudes.”

 141. Erik skriver:

  Så hamnade jag på spam/väntlistan igen

 142. tia skriver:

  Hej Tanja!

  Detta är ingen kommentar till artikeln ovan, utan en undran om du möjligtvis känner till att nu har även Amnesty blivit infiltrerat av genuspedagogerna.

  Amnestyakademin ordnar kurser i Malmö, Göteborg och Stockholm i Genus och Mänskliga Rättigheter för lärare. Den ena kursen heter
  – Normkritik och genuspedagogik, den andra
  – Genus och Mänskliga Rättigheter

  Bildtexterna visar hur man diskuterar manliga och kvinnliga normer, alternativt genusproblematik i skolan.

  Hur kan svenska Amnesty gå med på att devalvera begreppet Mänskliga Rättigheter, denna organisation där jag själv en gång jobbade för sanvetsfångar och mot tortyr och dödstraff?!

  Jag skäms och sörjer, inget är längre heligt för att inte kunna exploateras av maktstinna ideologier!

 143. tia skriver:

  Om det helst hade handlat om hedersproblematik – med namns nämnande! Barnbrudar, tvångsäktenskap, hedersmord, kontrollen av kvinnor. Tryggast verkar vara att stanna innanför de ofarliga svenska ramarna.

 144. Erik skriver:

  Politiskt inkorrekt yttrandefrihetshumor!

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/18/yttrandefrihetshumor-ned-vs-fcc/

  För den som blivit deppig av alla dumheter i debatten, även för den som vill få tips i hur man bekämpar idiotiska regler med humor och uthållighet.

 145. QED skriver:

  Det här är väl lite utanför ämnet. Uppsala kommun lyfter den intellektuella nivån och lönen för städjobb för ungdomar. Städa och håll rent på stan i fyra timmar och blogga om det i fyra timmar till. Få 30 000 kr i månadslön och titeln superstädare.

  http://www.minstaduppsala.nu/blogg/
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7323997.ab

  Det hela är något sorts attitydförändringsprojekt. ”Facket rasar.”

 146. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag ser att en vänsterradikal zoolog från Lund med bilder på Engels och Marx på sin blogg kommenterar min blogg: http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/06/om-evolutionsbiologi-och-konsroller-i.html

  Han verkar inte ha noterat att jag huvudsakligen inte bloggat så mycket om det biologiska (enda gången jag berört detta är när jag länkat till Germund Hesslow-artiklar vill jag minnas: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/19/de-farliga-olikheterna/ )och har inget labb till mitt förfogande där jag kan studera hur olika gener kommer till uttryck via epigenetiska mekanismer vid varierande miljöbetingelser (något som för övrigt inte innebär mindre biologi eftersom det handlar om hur gener kommer till uttryck och man kan inte frammana egenskaper som inte ligger latent i generna) utan att jag snarare angriper genusindustrin som kulmen på en fördumningsindustri som breder ut sig.

  Jag skickade just en kommentar till posten:

  Erik, det jag har satt mig in i är några av statens offentliga utredningar och det är oftast sådana dokument jag bloggar om. Jag har inte studerat de epigenetiska mekanismerna i ett labb och hyser knappast synen att könsrollerna skulle vara inskrivna i generna som du vill påskina.

  Betänk dock för ett ögonblick, ur ett evolutionärt och även radikalt vänsterperspektiv (som du ju uppger dig blogga utifrån) vad det har för överlevnadsvärde att fördumma kommande generationer med genuspropaganda som är just kulmen på en fördumningsindustri som går hand i hand med sämre skolresultat, och vilken effekt detta får på samhället ur ett radikalt vänsterperspektiv när man medvetet fördummar massorna och spär på den sociala snedrekryteringen till högre studier då skolan ägnar sig åt genusanalyser av situationen istället för att åtgärder de bakomliggande problemen, som förvisso bottnar i att man undervisar, så som du också uppger dig skriva på din blogg, ur ett antiauktoritärt radikalt vänsterperspektiv vilket innebär att eleverna ska utbilda sig själva och då kan man inte kräva att fakta ska matas in som korvstoppning, utan man ska resonera utifrån ingenting och komma fram till just det – ingenting.

  Rekommenderar varmt en läsning av SOU 2009:64. Citat

  Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

  Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

  Seriöst? Sverige 2010.

  Mer om denna fascinerande rapport här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

  Jag anser liksom flera andra att det genusexperterna sysslar med ofta inte har mycket jämställdhet, demokrati eller den fria vilja att göra, utan snarast tvärtom. Åtminstone kan jag dra den slutsatsen av de offentliga dokument med genusanalyser och tänkta åtgärder till diverse samhällsproblem (som ju alla givetvis bottnar i genusordningen, ingen har eget ansvar för sitt liv utan vi är alla offer) jag tagit del av.

 147. Nordbo skriver:

  QED, Erik

  Här har vi ett patientkollektiv som försöker kurera oss från vansinnet. Jag tror i varje fall att de är influerade av det ni tar upp. Det är i så fall ett exempel på hur teorierna influerar olika kulturella uttryck. (fö var jag en fan av SPK som ung tonåring 🙂 )

 148. Info skriver:

  SKOLPRESTATIONER (apropå Tanja 19/6 kl. 13:50)

  Återigen har den svenska debatten om skolbetygs vara eller inte vara blossat upp (Sveriges radio). Ska betygsskalorna vara tregradiga eller femgradiga eller sjugradiga? Ska betyg ges fr.o.m. låg- och mellanstadiet (som före 1970-talet) eller först när en elev är femton-sexton år?

  Ska betyg över huvud taget få förekomma? Är det inte fel att stämpla och sortera små barn och ungdomar? Sistnämnda tycker sannolikt den adressat, som Tanja just vänt sig till.

  Meningarna går isär – utom i viss mån på EN punkt. Allt fler ansluter sig nämligen till uppfattningen att betyg verkligen ska sättas – på LÄRARNA. Av eleverna. Lämpligen då redan från lågstadiet. Lärare med lågt betyg – sådana som t.ex. haft vissa kunskaps- och ordningsfordringar eller misstänkts hysa en felaktig, politisk uppfattning – ska kunna avskedas på barnens begäran.

  I vecka 23 lanserades ett för hela världen helt nytt förslag till betygssättning i Ring P1, som enligt programledarinnans välvilliga hållning tydligen skulle kunna komma att bli ett framtida valargument.

  En kvinna ringde in. Påstående, att hon tidigare hade varit lärarinna. Hon beklagade sig jämmerligen över hur tråkigt det hade varit att behöva sätta låga betyg på svaga elever, som hon visste hade gjort sitt allra bästa och verkligen hade bemödat sig på olika sätt att förbättra sina resultat. Denna påstådda lärarinna hade då uppfunnit en egen betygsskala, där också annat än kunskapsprestationer vägdes in, såsom

  KOMMER OFTA I TID TILL SKOLAN
  HJÄLPSAMHET
  TREVLIGT UTSEENDE

  Och vips blev många av de svagaste eleverna (flickor) klassens överdängare med lika höga betyg i samtliga ämnen som klassens övriga flickor. Direkt kvalificerade för de flesta åtråvärda universitets- och högskoleutbildningar (till veterinär, jurist, journalist, läkare, psykolog, genusambassadör, jämställdhetsstrateg, sexolog, lyckocoach, kroppspsykoterapeut osv.).

  Frågan är nu, om denna lärarinnas(?) åtgärder var lagliga. I så fall vet jag vad jag ska kräva för egen del. Jag anmäler mig till ett långdistanslopp (långlöpning är jag verkligt dålig i) med höga priser, går i mål bland de sista men påpekar då för domaren världens allmänna orättvisa, att mitt hem var löparovant samt att jag dels haft på mig de renaste löparskorna, dels överräckt en mugg vatten till en medtävlande. Därpå emotser jag någon av de högsta prissummorna.

 149. QED skriver:

  Nordbo, bra video!

  Här finns några riktigt knäppa texter på engelska om och av Sozialistische Patientenkollektiv. Det finns dock viss metod i vansinnet.

  http://www.spkpfh.de/index_english.html
  http://www.spkpfh.de/Against_health.htm
  http://www.spkpfh.de/Pro_illness.htm

  Ex.


  ”Hälsa” är emot alla, utom härskarklassen till vilka kvacksalvarna tillhör.

  ”Hälsa” finns inte. ”Hälsa” är bara ett biologistisk-nazistiskt hjärnspöke

 150. Info skriver:

  ERIK SVENSSON FÅR SVAR PÅ TAL

  Här har docenten/professorn i zooekologi i Lund, Erik Svensson, fått ett svar på tal av prof. Germund Hesslow:

  http://www.mphy.lu.se/avd/nf/hesslow/POPMEDIA/Politik/pdf_filer/ErikSvensson.htm

  Svensson tycks kunna sin Butler och Dworkin och Lysenko och Rosenberg och allt vad de heter men tycks ha missat en liten zoologisk grundkurs i ETOLOGI…

  Inbjuder genom sitt angrepp på Tanja verkligen sina läsare till aktiva, etologiska studier – av det zoologiska objektet Erik Svensson i Lund.

 151. Nordbo skriver:

  Genusvetare och SPKare och andra beter sig sig som om de är höga. ”Könet är en konstruktion”, låter som något man kan säga under ett meskalinrus. ”Verkligheten är en konstruktion” kommer från ett ännu starkare rus. Min teori är att de är höga, fast inte av meskalin, utan av en ekonomi som har flugit i taket och gjort att vi har tappat kontakten med grundläggande instinkter som handlar om överlevnad och familjebildning etc.

  Jag rekomenderar er att se den här videon. Det finns många tecken på att vi går in i en ny epok där helt andra regler kommer att gälla än de som har dominerat efter 2:a världskriget. I den nya miljön är det en bra idé att ta bort alla onödiga excesser först. Genuserierna kan vara en bra sak att börja med.

 152. Nordbo skriver:

  Det var del 1. De andra delarna finns på youtube.

 153. Matte Matik skriver:

  @Nordbo: Tack för intressanta videos. Skönt med någon som varnar för framtiden men inte proklamerar Domedagen. Det är talande att jordens befolkning gått från 3 till 6 miljarder på 50 år när det tog rätt mycket längre tid att gå till 3 miljarder. Säger en del om att våra resurser bör utsättas för påfrestningar som också är av exponentiell karaktär. Genusvetenskap lär knappast vara lösningen på dessa problem.

  Det är sidospår som dessa som i mitt tycke gör den här bloggen och kommentarerna så läsvärda.

 154. […] Tanja Bergkvists blog i ett inlägg om miljonregnet över allt genusrelaterat blev jag underrättad om ”en […]

 155. QED skriver:

  Hur mycket omsätter den kommersiella delen av genusindustrin?
  Googling ger några genus- och jämställdhetskonsulter

  http://www.genusforetagarna.se/?p=251
  http://www.qresurs.se/
  http://genuskonsult.se/Det_har_ar_vi.asp
  http://www.cb-konsult.se/
  http://www.dahlbom-hall.se/
  http://www.svenskjamstalldhetskompetens.se/kompetens.html
  http://www.mangfaldscentrum.se/om_oss.php
  http://www.baraza.com/site/genus.html

  Vilka betalar för deras tjänster? Staten, kommuner, landsting eller privata företag.

 156. Nordbo skriver:

  @Matte

  Trevligt att höra att du tyckte den var intressant. Vad som är pessimism och optimism beror ju på vad man har för värderingar. Om man tycker att det viktiga i livet är att köpa många saker så ser framtiden blek ut.
  Men jag har läst vad vissa som var upplevde den stora depressionen under 30-talet har skrivit om sina erfarenheter. När ekonomin blev sämre upptäckte de sina grannar och började umgås med dem. Eftersom framtiden var osäker dansade de mycket och gladdes åt det de hade.
  Jag tror vi står inför stora förändringar, men de kan innebära mer gemenskap och mer glädje, men mindre konsumtion. Det är till stor del upp till oss själva vad vi gör av förändringarna.
  Hursomhelst verkar det sannolikt att även den svenska staten kommer att bli tvungen att skära ner sina utgifter ordentligt framöver. Då vet vi var de kan börja. 🙂

 157. Erik skriver:

  Halloj! Efter en hel del skrivande har jag nu bemött Erik Svenssons inlägg. Det blev en ”evolutionstrilogi”

  Här är länken till tredje (och avslutande) delen. Länkar till de bägge tidigare inläggen finns i början av texten

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/20/roy-baumeister-mot-erik-svensson-evolutionstrilogin-avslutas/

 158. QED skriver:

  Kolla in Elise Claesons kolumn i SvD

  ”Arbetslösheten i finanskrisens spår har drabbat traditionellt manliga branscher från 1900- talets tillverkningsindustri och gjort kvinnor till huvudförsörjare i många familjer. Det postindustriella 2000-talets jobb finns inom servicesektorn och där passar kvinnorna in. Den av feminister utskällda moderliga vård-skola-omsorg-sterotypen är vad som efterfrågas: en empatisk, ordentlig, verbal och social person som hellre ser till andras behov än till sina egna – en mamma på jobbet. Marknaden, inte feminismen, blev kvinnans bästa vän och är nu på väg att sänka patriarkatet.

  Inom politiken går kvinnor till val som matriarker. Liberias president Ellen Johnson Sirleaf beskrev sitt land som ett sjukt barn som behöver hennes vård.”

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/prinsessorna-har-framtiden-for-sig_4893679.svd

 159. Matte Matik skriver:

  @QED: Intressant sammanställning av den ”kommersiella” genusindustrin. Skulle helt klart vara bra med siffror på hur många som arbetar inom genusindustrin idag, och hur den finansieras. Som jag förstod det av Tanja skulle det bli nån slags ”öppen marknad” (skattefinansierad) för genusindustrin, men de vill ju också tvinga den icke offentliga sektorn till lydnad, så även om det eventuellt finns genusvetare som finansieras privat kan man fråga sig om det behovet skulle ha uppstått om det inte vore pga politiska beslut.

  Någon som känner till om det finns privatanställda genusvetare?

 160. QED skriver:

  Matte Mattik, ja det borde finnas en ganska stor marknad eftersom Diskrimineringslagen kräver att företag med minst 25 anställda upprättar en jämställdhetsplan. Tidigare åtgärder skall utvärderas etc.

 161. Nordbo skriver:

  Här är något för genusvetarna. De kan anlägga ett genusperspektiv på oljekatatstrofen!
  Om ni känner för att oroa er för en miljökatastrof som kan vara den största någonsin så titta på kartan här:

  Klicka för att komma åt Gulf%20Oil%20Spill.pdf

 162. Matte Matik skriver:

  @Nordbo: Jag vet redan hur deras analys av oljekatastrofen kommer att se ut: kvinnor drabbas värst!

  Vem är det som ligger bakom den där PDF:en? F W Engdahl? En journalist? Jag orkar snart inte bry mig längre, det är så många domedagsscenarion överallt. Engdahl tror inte på peak oil iallafall såg jag.

  Läste någon forskare som menade att fisket och övergödningen är mycket värre miljöproblem än oljan. Han hade studerat oljeutsläpp tidigare och efter några år hämtar sig ekosystemet, även om det är klart att det inte är direkt nyttigt med sådana här saker. Det är tydligen mindre farligt med utsläpp i varma vatten, där bryts oljan ner snabbare. Fisket skapar mycket större skador enligt honom.

  QED: Jag har fått för mig att jämställdhetsplanen oftast är ett papper som ligger i en låda någonstans. Nåt man måste ha, och att företag idag i allmänhet inte har något emot kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser, utan tvärtom. Har man verkligen kontroll av företags jämställdhetsplaner annat än om man råkar ut för en granskning av arbetsmiljöinspektionen, riksrevisionen el liknande? Nån som har koll?

 163. Jack skriver:

  Matte Matik,

  ”Nåt man måste ha, och att företag idag i allmänhet inte har något emot kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser, utan tvärtom”

  Det får mig att undra om män någonsin haft mer emot än för kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser givet att kvinnorna ifråga klarat av jobbet och därmed inte inneburit merjobb eller felaktigt uteblivna avancemangsmöjligheter för männen själva i fråga. Jag har svårt att se att män inte skulle uppskatta kvinnor generellt.

  Jag kan dock tänka mig att män inom tyngre fysiska jobb gärna sett kvinnor men inte till priset av att man själv måste rycka in och göra kvinnans jobb. Kvinnor som väger 70+ och tar sin kroppsvikt i stöt (tungdlyftningsgrenen man ser på tv) hade säkert välkomnats om hon inte startat eller tillåtit mobbing av svagare män pga detta faktum.

  Likaså skulle inga ha problem med att en kvinna blir chef om det inte vore så att hon fått chefspositionen delvis för att hon var för dålig på att göra grovgörat. Dvs om männen konkurreras ut från avancemang för att de kan göra det faktiska arbetet, inte för att de är sämre på chefsposten.

  Jag har svårt att se alla de där ”svinen” som är det enda det talas om. Jag har endast sett motsatsen, män är hjälpsammare mot kvinnor än tvärtom, och det känns misstänkt att det alltid är någon annanstans eller i en annan tid som ”svinen” finns. Framförallt är det alltid någon annan än de som pratar om dem. Och de ”vetenskapliga” analyser och statistik som har sagts visa på ”svinen” gör det inte alls när man själv granskar artiklarna. Det känns suspekt.

 164. Matte Matik skriver:

  @Jack: Det låter som jag upplever världen, jag med. Män gillar kvinnor. Exemplet du tar med en kvinna på arbetsplatsen stämmer med mina erfarenheter. Där har det varit så att män inte gör större skillnad på om det är en man eller kvinna som missköter sig, men män är trots allt mer förstående om en kvinna inte kan hålla samma tempo som en karl, än mot en karl som inte kan hålla tempo. Därmed inte sagt att män är goda eller bättre än kvinnor. Jag har bara väldigt svårt att se att den bild jag får av män i media stämmer, jag också.

 165. Jack skriver:

  Nordbo,

  Intressant. Deepwater Horizon är för närvarande det fjärde största oljeläckaget genom tiderna. Det största inträffade 1910, det var på land och man försökte med såna enkla saker som att bygga en stor trähydda över läckan för att stoppa oljan (funkade dock inte).

  Deepwater Horizon läcker mångdubbelt så snabbt som läckorna som varit större och är dessutom mycket otillgänglig. Efter bara några månader till i samma takt som varit i nu redan 2 månader blir Deepwater Horizon läckan den största någonsin. De än så länge större läckagen tog storleksordningen ett år att få kontroll på.

 166. Info skriver:

  HEJ TANJA, JAG SER ATT DU

  deltar i debatten i Tham-professor Erik Svenssons blogg. Jag postade just själv några rader men är osäker på om de får passera Svenssons censur. Så här skrev jag:

  NÅGRA ORD TILL EVA BERGLUND

  Eva Berglund, som utgör ett typexempel på svenska feminister, som värderar kvinnlighet främst eller enbart utifrån graden av manligt beteende (och gärna också utseende), skrev härovan:

  ”Anders B … jag förmodar att du inte tittat alldeles för noga på bröllopskommentarerna men exempelvis när det gäller ”klänningskommentarer” var åtskilliga av expertkommentatorerna män (liksom Victorias klänningsdesigner), när det gällde att vara ”försteroddare” eller vad det hette, när det gällde att ro Kungaslupen, var det en kvinnlig roddare som styrde.”

  De flesta framstående modeskapare för kvinnor är och har varit män de också. HOMOSEXUELLA män, nämligen. T.ex. Versace, för att ta ett exempel bland många. Detta tänkte du inte på. Och visste inte, heller.

  Och vad gäller en kvinna som försteroddare, som hade något annat naturligtvis varit otänkbart i det nuvarande, genusriktiga Sverige. Jag erinrar mig, vilket enormt, officiellt jubel som utbröt, mär en tjej för första gången invoterades som försteroddare på en militärslup. Det var i mitten av 1990-talet, jag vill minnas just utanför Skeppsbrokajen. Jag erinrar mig de stora förstasidesbilderna på båten med tjejen i förgrunden och en mängd suddiga, manliga roddare skymtande i bakgrunden.

  Jag minns den triumferande rubriken i megafetstil (troligen i DN):

  NU HAR DEN SISTA MANLIGA BASTIONEN FALLIT!

 167. QED skriver:

  Matte Matik: jämställdhetsplanen skall ju följas upp inom arbetsplatsen. Det beror nog mycket på det lokala facket eller andra som engagerar sig hur strikt man följer den. ”Flygande inspektioner” har jag inte hört talas om. Jag gissar organisationer som SACO trycker på en del i sådana frågor.

 168. Matte Matik skriver:

  @QED: Nog vill de säkert kunna utöka sin makt. Kliva in på verkstan och leta kalendrar med lättklädda damer. Kalendrar med lättklädda brandmän är väl bara härligt, eller såna här små magneter på kylen med texter som ”bakom varje framgångsrik man står en hårt arbetande kvinna”. De kompenserar ju bara för ett redan formidabelt tusenårigt förtryck.

  Det kanske är StaGePo som kommer att få ansvaret för dessa utryckningar?

 169. Nordbo skriver:

  @ Mattematik

  F William Engdahl är en fristående forskare som bla har skrivi ”A Century of War”. Det är en läsvärd bok om man är intresserad av geopolitik. Han visar hur oljan har spelat en central roll för de stora politiska besluten de senaste 100 åren. Det han har att säga gillas inte av makthavarna i de vanliga medierna, men på sista tiden har fristående nyhetsförmedlare som ”the Real News Network” intervjuat honom flera gånger. Och Russia Today har också börjat intervjua honom med jämna mellanrum.

  Jag tror inte att domedagen är här. Men det finns goda skäl att tro att vi står inför stora förändringar, tycker jag. Det finns dock saker man kan göra för att skydda sig: dra ner sina utgifter, köpa guld, silver eller andra resurser ifall papperspengarna förlorar mycket i värde. Se över sina skulder, skaffa ett potatisland. Allt beror förstås på vilket scenario man vill vara redo för. Om inte annat är det nog en fördel att åtminstone vara mentalt förberedd på stora förändringar.

  @Jack

  F William Endahl tror ju inte på peak oil teorin, som du kanske läste. Istället hänvisar han till en forskare vid KTH,
  Vladimir Kutcherov, som har en alternativ teori. Om Kutcherov har rätt så ser det illa ut för Atlanten. Förhoppningsvis kan de stoppa läckan.

 170. Nordbo skriver:

  Ett förtydligande : med ”makthavarna” menade jag fra de som har makten över anglo-saxiska medier, dvs folket på Wall Street och i City of London. Engdahl är mycket kritisk mot de stora fiskarna där och deras inflytande.

 171. Tanja Bergkvist skriver:

  Från Camilla Lindbergs blogg:

  http://camilla-lindberg.blogspot.com/2010/06/kvittningsforbud.html

  För övrigt presenterade Folkpartiet sin kulturrapport, igår tisdag, intressant med tanke på att jag är ordinarie ledamot i kulturutskottet och inte visste någonting om att Fp´s kulturpolitik skulle presenteras, det berättade en moderat kollega. Rapporten är ungefär lika osexig som den låter men har en del guldkorn, te.x avnsittet om nytt pensionssystem, förbättra villkoren för sponsring och avsnittet om digitalisering. Men en hel del är ren smörja, dock politisk korrekt smörja eller vad sägs om det här stycket ” Under arbetet med en litterär kanon bör man särskilt problematisera det faktum att svenskt kulturarv domineras av män.” Det kommer mera vad sägs om det här: Gamla samlingar har på grund av att samhället förr var mer ojämställt än nu en skev fördelning mellan könen. Särskilda inköpsmedel bör därför avsättas för att möjliggöra inköp av konst gjord av kvinnor. Både de permanenta och de tillfälliga utställningarna på museerna ska innehålla fler verk av kvinnor än de gör idag. Varje kommun ska ha jämställdhetsperspektiv i sin inköpspolicy. En förändring kräver både medvetenhet och konkreta åtgärder ute i kommunerna. Vi uppmanas också att ha genusglasögonen på då vi skriver läromedel om vårt kulturarv. Och slutligen vill man ha fler statyer av kvinnor. Jag börjar förstå varför jag inte fick ingå i gruppen…

  Men hur ska man betrakta tavlor gjorda av kvinnor med till övervägande del motiv på män? Eller tvärtom? Jag vet att man ju också fokuserar på motiven och genusperspektivet där, så hur hade man tänkt fixa till detta? Kanske lagstifta om att konstnärer måste ha hälften av motiven kvinnligt resp manligt könskodade? I alla fall om kommunen ska inhandla konsten. och får en staty på en kvinna vara gjord av en man. Kan vi tex låta Info göra en staty av mig (är du inne på statyer eller är det bara tavlor, Info?) och ställa den ovanpå Svamepn på Stureplan? Jag ska be Camilla motionera om detta.

 172. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang betyg och bedömningar… suck, det här landet kommer att få äta upp sin politik inom en snar framtid. Den debatten borde jag verkligen ge mig in i, svenskt utbildningsväsende, det är dessutom inte lika politiskt inkorrekt som genusfrågan, även om ett uppvaknande i skolfrågan kommer att leda till genusindustrins kollaps. Kanske är det den vägen man ska ta det?

 173. Info skriver:

  TANJA, HA-HA

  statyer i metall har jag aldrig sysslat med, men om jag någonsin skulle försöka mig på att göra en sådan, så skulle det naturligtvis vara en som föreställde dig!

  Fast då måste jag förstås först äta hormoner och operera om mig och byta namn till Stefan-Ursula Johansson-Pernillasdotter.

  Annars har jag ju, som förut visats i din blogg och du nog kan påminna dig, faktiskt MÅLAT en kvinnlig staty, nämligen denna:

  http://www.malmgrenpaintings.se/Solsangaren_delsida.htm

  Den där politiskt korrekta idén, att öronmärkta medel ska anslås för inköp av konst, gjord av kvinnor, har redan realiserats av den förra regeringen och Moderna museets f. chef, Lars Nittve. Han fick, som du kanske läst och hört, en mängd miljoner för ändamålet. (Om jag har nämnt saken här, minns jag inte, men jag tog upp den en gång i Johan Lundbergs blogg.)

  Tappa inte sugen, Tanja – livet är fullt av tappade sugar!

 174. QED skriver:

  Tanja, det finns en del ikoner som föreställer St. Tatiana av Rom, som passande nog är studenternas skyddshelgon.

  http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100155

 175. En staty av Tanja låter som en utmärkt ide! 🙂

 176. QED skriver:

  Den svensk-ryska matematikern Sonja Kovalevsky (1850-1891) har hedrats med flera bronsbyster vid svenska universitet. Står det möjligen en på varje matematikinstitution i Sverige? Det finns till och med ett kapitel om Kovalevsky i E.T. Bells berömda bok MEN of Mathematics från 1937 – en bok som inspirerat många till fortsatta studier i matematik.

 177. uffenordholm skriver:

  QED:
  jag kan inte säga något om ifall Sonja Kovalevsky står som staty på _alla_ svenska matteinstitutioner, men hon finns i Umeå åtminstone.

 178. QED skriver:

  Chalmers, Mittag-Leffler institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet har också byster av Kovalevsky. Lund lär också ha en.

 179. Matte Matik skriver:

  QED: Då frågar man sig: finns det överhuvudtaget någon manlig matematiker som ens kommer i närheten av så många byster på Universiteten i Sverige? Gör det inte det – ska man tolka anledningen till att det finns så många byster av henne som att hon varit exceptionellt framträdande inom matematiken i Sverige – eller handlar det om att hon har fått så många byster på grund av det kön hon råkade födas till?

  Eller ska vi vända på det – är orsaken till att det inte finns någon manlig matematiker som kommer i närheten av så många byster att den personen råkat födas till man?

 180. Info skriver:

  NEJ, DU KAN INTE OPERERA OM DIG TILL MIG

  Herregud, man slog på radion tidigt ismorse. Och så fick man höra en jublande feminist, vid pass 23 1/2 åt gammal, i sin behjärtansvätrda strävan att döda alla män.

  Tiden gick. Jag tror att det var bortåt fyrahundraåttioen gånger som jag slog på radion. Och varje gåmg: En 23-årig tjej, som förklarade dels att hon ägde hela världen. Dels att hon tänkte krossa patriarkatet.

  Nåja, detta är ingen nyhet prcis. Men nu i Studio Ett så kom det en nyhet. En mängd tjejer som hävdade, att de hade rätt att könsbyta till mäm. Männen skulle dödas, eftersom alla kvinnor eghentligen HADE RÄTT ATT VARA MÄN.

  Tja, varför inte? Kära Tanja, du går nog ine på det där. Dom får väl skjuta oss tillsamman. Eller också så skjuter vi tillbaks

  Och så, slutligen, ingen feminist kan någonsin operera om sig till MIG.

 181. […] 23 MILJONER till ”GENUSFOKUS” och nya statliga utredningar! […]

 182. […] för statliga tjänster * Miljoner till genusforskning * 13-15 miljoner per person som är i […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: