En studie i svensk fundamentalism

Nu har det nya numret av Axess Magasin kommit. Temat är musik (”Tonalitetens revansch”), jag har skrivit om sk DNA- och proteinmusik. Biologer, genetiker, tonsättare och programmerare sammanstrålar nämligen för att konvertera kända DNA-sekvenser till musik. Några forskare tilldelar tex de 20 aminosyrorna olika toner, men inte på ett godtyckligt sätt utan efter egenskaper som skapar en inbördes relation mellan aminosyrorna, såsom vattenlöslighet (ju mer vattenlöslig desto högre upp på tonskalan) eller pH-värde eller molekylvikt och resultatet påminner om klassisk musik och upplevs som vacker, åtminstone om vävnaden är frisk. Hälsa är harmoni och sjukdom är missljud. Poängen är att den musik vi människor komponerar och finner vacker kan sägas vara en avspegling av vårt arv – ganska självklart egentligen på ett intuitivt plan. Här finns några länkar till DNA- och proteinmusik.

Hög tid att kapsla in Sekretariatet

Det är hög tid att kapsla in Sekretariatet

Under rubriken ”Genusforskare ska inte tvingas delta i jämställdhetsarbetet” kan vi läsa om det senaste numret av Genusperspektiv (längst ner här på Sekretariatets hemsida): ”Att kräva att genusforskare ska delta i det praktiska jämställdhetsarbetet är lika orimligt som att kräva att forskare i hållfasthetslära ska gjuta betong runt armeringsjärn, skriver Pia Sandvik Wiklund, ordförande i Delegationen för jämställdhet i högskolan på Debatt.” (hela debattartikeln på sid 7 här). Jag kan inte annat än instämma, en forskare i hållfasthetslära kan tex ägna sig åt att studera hållfastheten i genusforskningens teorier, medan den som har kunskap om hur man gjuter betong borde kapsla in Sekretariatet en gång för alla så att vi slipper bli påtvingade de senaste forskningsresultaten. Ändå beklagar man sig i en aktuell artikel överst på hemsidan (direktlänk som tidvis ej tycks fungera idag: ”Forskningsråd deltog på hearing om genusforskning”) över det bristande intresset från politikerhåll att delta i en genushearing, eftersom politik och genusforskning ”alltid” hänger ihop:

”Genusforskning saknas nästan helt inom flera tunga samhällsfrågor… Forskningsfinansiärerna tackade ja men politikerna nej till att delta vid den hearing som Sveriges genusforskarförbund i samarbete med Forum för feministisk forskning och Nationella sekretariatet för genusforskning anordnade. – Men forskning och politik hänger alltid ihop, sa Irene Molina, genusforskare vid Uppsala universitet och beklagade de politiska beslutsfattarnas frånvaro i diskussionen. Molina riktade skarp kritik mot både autonomipropositionen och vad hon beskrev som en politisk rädsla och avståndstagande från den forskning som utmanar maktstrukturerna på djupet.”

Jag tror inte någon är rädd för forskningen i sig, utan vad som skulle hända om den implementeras, liksom genusforskarna säkert inte är rädda för min forskning om differentialoperatorer men skulle fly fältet illa kvickt om de skulle tvingas tillägna sig den. Vi kan också läsa att Expertgrupp för genus inom Vetenskapsrådet inför våren 2011 har möjlighet lägga förslag till genusinriktade utlysningar på 17 miljoner kronor, och att Vinnova (vi minns alla Vinnovas ”förändringpiloter” ) är öppet för att satsa på ren genusteoretisk ”spetsforskning” eftersom mycket genusforskning handlar om att anlägga ett genusperspektiv på en empiri, men det behövs satsningar på forskning för att utveckla teori och metod inom genusvetenskapen som eget forskningsfält (sista styckena i artikeln). Vinnova med sin årsbudget på 2 miljarder kan säkert bidra här, och visst ligger detta helt i linje med Vinnovas (en statlig myndighet under Näringsdepartementet) uppdrag att ”höja tillväxten och välståndet i landet” genom att stimulera ”innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.” Absolut en helt rimlig bedömning att satsa på ren genusteoretisk metod således – man kan lita på svenska myndigheter.

I boken ”LAGOM GALEN. EN STUDIE I SVENSK FUNDAMENTALISM” av Lars Fimmerstad (skriven 1989, utgiven av Timbro), som jag nyligen fann i ett antikvariat,  kan man läsa om svensk vänster och den  socialdemokratiska rörelsen, citerar några stycken nedan:

”Stora möten med sång, inspirerat tal och masshysteri är viktiga inslag i de millennaristiska rörelserna. Rörelserna drivs med tiden mot en allt starkare radikalism. En psykologisk process, som gör att endast de som förefaller uttrycka rörelsens innersta väsen på ett särdeles rent sätt kommer till tals, leder till en tävlan om att gå längst. Jakten på fiender börjar. Fienden är oftast en förrädare som står i maskopi med företrädarna för den gamla världen, som numera har sitt stöd utanför det område rörelsen behärskar. Rörelsen kommer in i en fas där var och en måste bevisa sin renlärighet genom att föreslå ännu radikalare avsteg från det gamla och ständigt djärvare steg mot det nya tusenårsrike som rörelsen vill uppnå.Var och en som yttrar sig måttfullt riskerar att utpekas som förrädare. Rörelsen uppnår skräckväldets stadium. Nu måste rörelsens fiender elimineras fysiskt.”

”Vänsterns ännu tongivande schamaner inom svensk tankeproduktion påtvingar oss istället en polemisk vrångbild av ett land där omvandlingen mot den socialistiska utopin gjort sorgligt ofullständiga framsteg, knappt ens mer än tagit några första stapplande steg. Istället lever vi  i en tid av högervridning, egoism och ohämmad kapitalistisk exploatering. Krafter av olika onda slag hotar överallt. Vänstern går tillbaka i världen, därför måste världen vara sjuk.”

”Vi bibringas en apokalyptisk världsbild. Ska vänstern gå under bör den dra världen med sig i fallet. Den revolution vi genomgått i Sverige utvecklades som en kontrollerad kärnreaktion i förhållande till härdsmältorna i andra revolutionära länder. Men under en utdragen period omvandlades Sverige i grunden till någonting som ligger mycket nära en socialistisk enpartistat. Vårt skräckvälde kostade inget liv, det bara frös ut och brännmärkte sina motståndare från stats- och kulturlivet och utarmade dem ekonomiskt. Resultaten av vår millennaristiska period är dock påtagliga: världens mest egalitära samhälle – åtminstone på papperet…. Alla sätt att öka sina inkomster, utöver de kollektiva samtidiga välståndsökningar som dessvärre uteblivit sedan 1970-talets början, betraktades som kryphål som måste täppas till. Den gamla västerländska tanken, formulerad i den amerikanska konstitutionen, att var och en ska ha rätt att söka sin lycka i livet, förkastades. Var och en som sökte en lycka som inte kunde komma alla till del skulle stoppas eller åtminstone fördömas.”

Hmm, varför påminner detta mig om Genusväldet? Min lycka som matematiker kommer alla till del eftersom den snyggar till statistiken med en jämnare könsfördelning i en värld av skäggiga professorer. Åtminstone finns det en professor som har skägg på institutionen men nu är jag ju som bekant inte kvar vid Stockholms Universitet eftersom min tjänst ju löpt ut där, och till hösten kommer jag att jobba som vikarierande universitetslektor vid Uppsala Universitet där jag kommer att undervisa teknologer i kurserna En- och Flervariabelanalys 🙂 . Det är ett välkänt faktum att många av dagens ungdomar under hela sin uppväxt undrat över vilket arbete som egentligen uträttas när en partikel rör sig längs en kurva i ett kraftfält, men att de varit förhindrade att räkna ut detta eftersom de inte kunnat parametrisera kurvan på ett vettigt sätt. Studenterna kommer efter avslutad kurs, liksom alla mina läsare säkert gör redan nu, att undra över hur de egentligen klarade av att tolka sin omvärld utan den oumbärliga vektoranalys som bör ligga i var mans och kvinnas verktygslåda, och hur de kunnat fatta några vettiga beslut utan att kunna optimera med bivillkor, något som påminner mig om att kurskatalogen även borde skickats ut till landets politiker.

Jag hittade ingen bild på en viking med huvudvärk

Jag hittade konstigt nog ingen bild på en viking med huvudvärk på nätet...

Det gäller att vara ute i god tid innan valet, eller kursstarten. Det rekommenderas därför att studenterna tar med sig kursboken (Adams ”Calculus”, samma som Matte Matik håller i i inledningen av vår trumpetvideo fast en nyare upplaga) ut på stranden och läser på innan de försöker mäta vattnets ytspänning för att veta om de kan dyka ner i vattnet utan att ådra sig irreversibla hjärnskador inför kursstarten. Man kan faktiskt inte lämna jordelivet, och än mindre Uppsala Universitet, utan att ha förstått innebörden av exempelvis inversa funktionssatsen som dyrkas högaktningsfullt av flertalet normalt funtade människor. Redan under Vikingatiden var ju det främsta skälet till huvudvärk och periodiska humörsvängningar att man ofta stötte på fall där man inte kunde avgöra om en given funktion var inverterbar och kontinuerligt deriverbar i en omgivning till en given punkt. Detta missade man helt att ta upp i TV4:s nya serie om Sveriges historia så det är ju tur att ni har mig som brevidläsningslitteratur vid sidan av maktens megafoner. Det finns faktiskt ett matematiskt teorem som säger att huvudvärk, eller i dess mer generaliserad form: ett samhälles förfall, alltid beror på bristande matematikkunskaper. Vissa vill inskränka tolkningen av satsen till att de bristande matematikkunskaperna bara är ett symptom på ett samhälles förfall och att det finns ett entydigt samband mellan graden av förfall och graden på de polynom som invånarna kan hantera, men jag menar att det både är fråga om symptom och orsak och att man därför alltid kan få landet på fötter igen genom att utbilda befolkningen.

Jag förstår att detta kan vara en nyhet för vissa, men om funderingarna blir för många och er hög med obesvarade frågor kring olika matematiska teorem börjar växa sig stadig ända upp till stratosfären eller ännu högre atmosfäriska lager, kan ni alltid maila mig och fråga, men gör det i tid eftersom det inte vore bra om frågorna överst i högen hamnade utanför ozonlagret (som ju utgör den övre delen av stratosfären) eftersom jag ju inte kan garantera att svaret blir korrekt om frågan tagit skada av UV-strålningen påväg till min inbox. Bara FRA kommer att ha en backup av frågorna i sin ursprungliga form, och det är då tur att flera disputerade matematiker jobbar där, även om de inte kommer att vara lika hjälpsamma som jag utan snarare registrera era bristande matematikkunskaper.

Ny grundlag på gång

Ny grundlag på gång

FRA… Ingen har väl missat att man (och även flera kvinnor)  just klubbat igenom en reformerad grundlag i Sverige  som dock inte kan träda i kraft förrän man även röstat igenom den efter valet i år eftersom en grundlagsförändring som bekant kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Om ni undrat var jag varit i två veckor så betänk att man inte kan plöja 423 sidor på en dag. På sidan 97 under ”Folkomröstningar” ser vi att ”Det finns inte skäl att utvidga möjligheterna att hålla rådgivande nationella omröstningar” och att ”Någon rätt för en minoritet i riksdagen eller för ett visst antal medborgare att påkalla folkomröstning bör följaktligen inte införas.” (kammaren biföll utskottets förslag med acklamation!). Därför kommer inte en lista med några tusen namn att möjliggöra en folkomröstning angående genusvansinnet, eller en reviderad läroplan för skolväsendet, det enda man kan använda namnen till är att bilda ett nytt parti. Allt detta framstår som ganska ironiskt med tanke på att det på sid 246 står att ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.” Innefattar ”demokratins idéer” inte själva demokratin? Konstigt nog tycks media ha tystat detta spektakel (någon som sett en skymt av detta i DN, SVD eller annan tidning? Lämna gärna länk i så fall) som ägt rum den 2 juni men Riksdagen själv har varit ärlig nog att nämna detta kort på sin hemsida under sin allmänna information om Demokrati, i en liten ruta till höger här under ”Grundlagsreform” kan vi läsa:

”Den 2 juni fattade riksdagen beslut om en reformerad grundlag. Det handlar om omfattande ändringar i regeringsformen och ett stort antal andra lagändringar.”

Man slog på stort för att uppmärksamma medborgarna om den 2 juni. På Riksdagens hemsida kan man leta på allmän information om Demokrati, klicka på Grundlagarna och då ser man nyheten i den lilla rutan till höger.

Man slog på stort för att uppmärksamma medborgarna om den 2 juni. På Riksdagens hemsida kan man leta på allmän information om Demokrati, klicka på Grundlagarna och då ser man nyheten i den lilla rutan till höger. Detta kan ingen ha missat!

Under ”Folkomröstning i grundlagsfråga” på samma sida kan vi läsa att ”Det är också möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej så får riksdagen inte ändra i grundlagen. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.”

Den som känner sig manad att maila samtliga riksdagsledamöter och fråga om vi inte kan få folkomrösta om den nya grundlagen efter valet kan hitta en lista på allas e-postadresser från 2008 i sista stycket här. Trots allt var det bara 11 ledamöter som deltog i debatten den 27 maj om den reformerade grundlagen, som röstades igenom några dagar senare. Kanske kan vi medborgare hjälpa till lite här, i demokratins namn?

Eine Kleine Influenza Musik (translation of the neuraminidase gene of influenza virus H1N1 (same family as swineflu), characterised by Sheu,T.G. et al 2008, Genbank reference EU516141 turned into music using Protein Music Java software created by Ross King, et al, 1996):

Lästips: Hotet mot den härskande klassen (HAX), Sanningen om skolan.

Annons

46 Responses to En studie i svensk fundamentalism

 1. Matte Matik skriver:

  DNA-musik! Fantasieggande! Jag är nästan beredd att köpa det!

  Skrämmande dålig liknelse Pia använder för att komma undan att genusvetarna själva ska måsta använda sina resultat. Jag skulle vilja säga att någon som sysslar med hållfasthetslära själv ska kunna tänka sig att bo i en byggnad som byggts efter de teorier personen ifråga förespråkar. Då skulle genusväldet ha gått under för länge sen i rasmassorna, om man ens lyckats få upp en vägg en gång. Vad har betonggjutning med det hela att göra? Fula retoriska knep skulle jag kalla det. Unket!

 2. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, … du lockade mig att ta en paus i min egen forskning för att ögna igenom Genusperspektiv, och jag kan därför glädja mig åt att landet nu förärats tre nya genusprofessorer (samtliga kvinnor). Jag har svårt att se hur skattemedel kunde använda klokare.

  Det känns också betryggande att se att genusvetenskapen själv i alla fall fortsätter att ta ansvar för att skapa arbetsmiljöer med en jämställd könsfördelning, och vi nu enbart behöver räkna kvinnonamn på valsedlar och i bolagsstyrelser.

  Min forskningspaus tog slut nu, så jag hinner tyvärr inte putsa mer på den lilla parafraseringen här nedan, utan välkomnar intelligentare förslag från medbröder och systrar i kommentarsfältet. Det säkerhet att överträffa med råge:

  Att begära att genusvetenskapliga institutioner ska ha en jämn könsfördelning är lika orimligt som att kräva att doktorander i hållfasthetsära ska få arbeta i kontor som uppförts enligt hållfasthetslärans grundläggande principer.

 3. Tor Kullenberg skriver:

  Dessa rader i andra stycket fick mig att skratta högt.
  Din träffsäkra humor är underbar.
  Tack Tanja!
  ”Att kräva att genusforskare ska delta i det praktiska jämställdhetsarbetet är lika orimligt som att kräva att forskare i hållfasthetslära ska gjuta betong runt armeringsjärn, skriver Pia Sandvik Wiklund, ordförande i Delegationen för jämställdhet i högskolan på Debatt.” (hela debattartikeln på sid 7 här). Jag kan inte annat än instämma, en forskare i hållfasthetslära kan tex ägna sig åt att studera hållfastheten i genusforskningens teorier, medan den som har kunskap om hur man gjuter betong borde kapsla in Sekretariatet en gång för alla så att vi slipper bli påtvingade de senaste forskningsresultaten”

 4. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik: 🙂 Hehe. Ser att vi tänker rätt lika – och rätt samtidigt också …

  och ”Det går säkert att överträffa med råge” menade jag förstås.

 5. Nordbo skriver:

  Bra att du tar upp grundlagsändringen. Varför rapporterar media inte om den? Det är ju en stor förändring av Sverige.

  Här är ett par artiklar från snaphanen som är läsvärda:

  Mjuk totalitarism? Är det en bra beskriving av Sverige?
  http://snaphanen.dk/2010/06/21/maj-grandmo-varldens-basta-land/#more-67129

  Julia Ceasar har skrivit flera läsvärda artiklar:

  http://snaphanen.dk/2010/06/20/s%C3%B8ndagskronik-medloparnas-forraderi/

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, ha ha – roligt att se dig så upprörd :-). Man har inte fått upp en vägg ännu utan snarare en ledning för pengaflödet mellan staten och dess myndigheter och Sekretariatet, och den är enkelriktad. På tal om hållfasthetslära så borde den ledningen ha sprängts sönder för länge sedan av alla skattepengar. Eller är den elastisk?

  Tor, roligt att jag fick dig att skratta! 🙂

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, bra sagt! Dags för en ny transgenusmotor där vi kör genusvetarnas egna texter, fast det blir mer komplicerat då, eller hur Matte?

  Varför införde man inte lite nya genuslagar i Riket när man ändå reformerade grundlagen:

  ”Att begära att genusvetenskapliga institutioner ska ha en jämn könsfördelning är lika orimligt som att begära att man ska kunna läsa, eller skriva ihop, en enda sammanhängande politiskt korrekt mening på svenska efter 12 års skolgång. Universiteten måste därför vara öppna för alla om medborgarna ska kunna delta i det demokratiska samtalet genom att exempelvis skicka en insändare till Metro om hur jävligt det är att vissa får blogga hur som helst utan att landet först infört dödsstraff.”

  Eller blir det för många detaljer i det lagförslaget?

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, kan det vara så att media inte rapporterat eftersom riksdagen inte släppt pressmeddelande om saken? Konstigt. Har inte hört något om det på nyheterna heller, men så minns jag inte om jag såg dem den 2:a juni.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu har jag uppdaterat ”Om mig” + bytt bild: https://tanjabergkvist.wordpress.com/about/ Vem var det som klagade på mina fina glasögon på förra bilden!? Nåja, bilden ligger ändå kvar längst ner på den flyttade hemsidan, som jag också måste uppdatera. Jag kommer att lägga ut mattetal regelbundet på bloggen under hösten för att få bort genustrollenfrån den :-). Eller de kanske inte läser min blogg, men trots allt är ju bloggen ett konstverk, och jag en kvinna och dessutom matematiker, vilket genast leder mig till slutsatsen att jag måste kvoteras in på statsministerposten efter valet, eller åtminstone i Svenska Akademin, eller åtminstone borde jag få bli styrelseledamot i Sekretariatet. Och då kommer mitt nästa konstverk att bestå i att kalla in nationella insatsstyrkan och be gubbarna där att kapsla in Sekretariatet med betong. Jag kan ju göra det som statsminister.

  Tycker ni jag själv ska vara kvar inne i Sekretariatet eller stå utanför medan konstverket fullbordas, vilket ger bäst effekt och vilka olika tolkningar kan man göra?

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, ha ha, ser du kört en hel facebookgrupp genom Transgensumotorn – du är galen! 🙂

 11. Dalahest skriver:

  Klar cred för haxlänken. Ni tillhör (båda två) mina favoriter. Tänk om våra politiker vore lika vassa som er. Då skulle världen vara lite (läs: mycket) ljusare.

 12. Info skriver:

  NU ÄR DET MIN (INFOS) OCH ERIKS (AKTIVARUMS) TUR

  att skåpas ut av megalomane prof. Erik Svensson i Lund. Han, som började med att håna Tanja och kalla henne ”rabiat”, övergår nu följdenligt till att förlöjliga också hennes meningsfränder. Svensson-kommentar hos Aktivarum 23/6:

  ”Måste säga att denna ”debatt” om mitt blogginlägg mest kännetecknas av förvirring och rappakalja, inklusive från personen ”INFO” ovan som påstår att han/hon fått sitt inlägg ”censurerat” på min blogg. Något sådant inlägg har inte kommit in, och har därför inte kunnat ”censureras”, eller ”refuseras” som är den korrekta termen i detta sammanhang. Iochförsig är kommentaren fullkomligt obegriplig och förvirrad, liksom de tre blogginläggen i denna krystade och påtvingade ”debatt”, men jag ser ingen anledning att refusera det.

  Sedan konstaterar jag att nivån på den här bloggen är för låg för att debatten ska vara intressant. Det är en person (”Erik”) som döljer sig bakom halvanonymitetens skuggga, som verkar sakna forskningserfarenhet inom vare sig biologi eller evolutionsforskning, men som ändå uttallar sig med någon slags självpåtagen auktoritet. Jag betackar mig. Jag har bättre saker att spendera min tid med, t. ex. min egen blogg,som har betydligt fler läsare och har en högre ambitionsnivå.”

  INFO: Först några formella påpekanden: ”Iochförsig” ska inte skrivas ihop. Det enda riktiga skrivsättet är ”i och för sig”. Vad gäller ”censurera” har detta verb bland annat och i vissa sammanhang den betydelsen, att något helt eller delvis utmönstras eller hindras komma till offentlighet på grund av olämpliga åsikter.

  Wikipedia: ”Statlig [politisk/ideologisk] censur innebär att någon statlig myndighet förhandsgranskar material i medier eller kommunikation och förbjuder visning av hela materialet eller delar av det.”

  REFUSERA är något helt annat. Sänkt betyg i svenska för Erik Svensson.

  Vad gäller den kommentar av mig, som megalomane Svensson rubricerar som ”FULLKOMLIGT OBEGRIPLIG OCH FÖRVIRRAD”, så skäms jag inte ett dugg för att än en gång införa den här i Tanjas blogg:

  ”- – – debatten i Tham-professor Erik Svenssons blogg. Jag postade just själv några rader men är osäker på om de får passera Svenssons censur. Så här skrev jag:

  NÅGRA ORD TILL EVA BERGLUND [= kommentator]

  Eva Berglund, som utgör ett typexempel på svenska feminister, som värderar kvinnlighet främst eller enbart utifrån graden av manligt beteende (och gärna också utseende), skrev härovan:

  ”Anders B … jag förmodar att du inte tittat alldeles för noga på bröllopskommentarerna men exempelvis när det gäller ”klänningskommentarer” var åtskilliga av expertkommentatorerna män (liksom Victorias klänningsdesigner), när det gällde att vara ”försteroddare” eller vad det hette, när det gällde att ro Kungaslupen, var det en kvinnlig roddare som styrde.”

  De flesta framstående modeskapare för kvinnor är och har varit män de också. HOMOSEXUELLA män, nämligen. T.ex. Versace, för att ta ett exempel bland många. Detta tänkte du inte på. Och visste inte, heller.

  Och vad gäller en kvinna som försteroddare så hade något annat naturligtvis varit otänkbart i det nuvarande, genusriktiga Sverige. Jag erinrar mig, vilket enormt, officiellt jubel som utbröt, när en tjej för första gången inkvoterades som försteroddare på en militärslup. Det var i mitten av 1990-talet, jag vill minnas just utanför Skeppsbrokajen. Jag erinrar mig de stora förstasidesbilderna på båten med tjejen i förgrunden och en mängd suddiga, manliga roddare skymtande i bakgrunden.

  Jag minns den triumferande rubriken i megafetstil (troligen i DN):

  NU HAR DEN SISTA MANLIGA BASTIONEN FALLIT!”

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Dalahest! Önskar jag hade mer tid att sätta mig in i alla möjliga andra frågor men det får tiden utvisa. Det finns givetvis flera bra politiker som är både vassa och intelligenta men jag antar att de inte släpps fram inom partierna, det var ju något reportage om det för några månader sedan där Camilla Lindberg uttalade sig om partipiskan mm. För om politikerna är tråkiga och det mesta de säger intetsägande och alla partier upprepar ungefär samma mantran så tröttnar folk snart på politiken och slutar bry sig, och då kan ju politikerna jobba ostört, det är väl lite det som hänt.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ojdå jag har inte hängt med i den fortsatta debatt ang Erik Svenssons inlägg. Ska ta och läsa ikapp imorgon! För den som inte vet vad Info pratar om gäller det alltså zoologen Erik Svenssons inlägg här: http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/06/om-evolutionsbiologi-och-konsroller-i.html
  och sedan min trogne bloggläsare Aktivarums (Erik var namnet där också) många och ambitiösa inlägg som reaktion på Eriks Svenssons inlägg:

  1. http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/20/sa-var-det-dags-for-biologin-att-bli-politisk/

  2. http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/20/anvands-evolutionen-som-politiskt-slagtra/

  3. http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/20/roy-baumeister-mot-erik-svensson-evolutionstrilogin-avslutas/

  4. http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/21/efterspel-biology-politics/

  Jag har en del att läsa imorgon… Tack för uppdateringen kring detta Info.

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Illustrerad Vetenskap: ”Pojkarna snart i minoritet. I hela västvärlden föds det allt färre pojkar. Forskarna misstänker att kemikalier och ändrade familjemönster spelar en roll.” http://illvet.se/manniskan/pojkarna-snart-i-minoritet Går dessvärre bara att ladda ner för prenumeranter. man får fram en del intressant genom att söka på ordet ”kön” på http://illvet.se/ vissa korta artiklar går att läsa utan att vara prenumerant. Jag är ju det men vet inte var jag har mitt prenumerationsnummer, får kolla det i nästa nummer. Minns hur chockad en på SVT Debatt blev när de kontaktade mig ang ammande Ragnar i Aschbergs program för att fråga om jag ville komma till Debatt i Gbg när detta var aktuellt. Då sa jag att kemikalier i miljön påverkar både kvinnor och män på olika sätt, man har ju studerat detta rätt mycket i Danmark: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/22/svensk-exceptionalism-och-gender-bending-kemikalier/ Men i vilket fall verkade den där reportern tycka att jag var galen, vilket ju är ett mycket tungt vägande skäl till att bli inbjuden till studion, men i övrigt så tyckte jag att Ragnar kunde försöka amma bäst han ville ju, så jag var inte tillräckligt radikal på kvällens huvudtema, ha ha 🙂 Påpekade bara att det är en typ av män som kan producera bröstmjölk naturligt – de med en tumör i hypofysen, vilket är välkänt i läkarkåren. Vilken utbildning får journalister egentligen?

 16. Harry skriver:

  Kära Tanja. Jag har upptäckt att dina texter förvandlas till ljuv musik i själen vid läsandet. Det fordras uppenbarligen i detta fall inget medium som luft, och inget musikinstrument heller. Genusvetenskapen står handfallen, som alltid.
  För övrigt har jag hela våren tänkt hinna till universitetet med en synnerligen patriarkal bukett blommor till dig, men tiden har en tendens att inte räcka till. Ännu mindre lär den räcka till att åka ända till Uppsala.
  Du ger fan i att bli innesluten i betong. Vem skall i så fall leda kampen?
  Cyberblommor från Harry.

 17. Matte Matik skriver:

  Tanja skrev: Matte Matik, ha ha, ser du kört en hel facebookgrupp genom Transgensumotorn – du är galen!

  Nej fan heller, det är dom som är galna! 😉 Vad säger man om såna här uttalanden:

  ”Den manliga könsrollen är destruktiv. Så är det bara. Den manliga könsrollen som nu dominerar samhället ligger bakom den kapitalistiska konkurrensbaserade ekonomin som är skadlig för både människa och miljö. Assimilera männen nu!”

  Intressant att sätta detta i samband med Eriks hänvisningar till forskning som visar att män genom tiderna har haft svårare att föra sina gener vidare. Jag tror att kvinnor i stor utsträckning haft makten över att välja vilka män som fått föra sina gener vidare. Därmed torde kvinnor alltså ha viss orsak till att män har blivit det de blivit.

  Bra att du tog upp grundlagsförändringen förresten. Hade den inte kopplingar till det myspysiga Lissabonfördraget? Yttrandefrihet, tryckfrihet m.m. ser jag. Lissabonfördraget är vad jag förstår något politikerna vill ha igenom till varje pris, så det smyger nog både politiker och media med.

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, tack för cyberblommor 🙂 Jag är ju inte kvar vid institutionen i Stockholm, däremot bor jag ju kvar i huvudstaden, och kommer att pendla till UU. Glädjande att höra att mina texter förvandlas till musik för dig :-). Bättre med cyberblommor än riktiga eftersom alla mina fyra katter kommer att ge sig på eventuella växter så att de sedan kan spy upp hårbollar, och det vill jag ju gärna slippa ;-).

  Matte, ja det är ju just det som framförts, att kvinnorna selekterat ut männen, men det är på det biologiska planet, enligt dem som anser att manliga egenskaper uteslutande är sociala konstruktioner (tex risktagande m fl) så kan du inte köra det argumentet :-). Dessutom kan de ju hävda att den kvinnliga egenskapen att vilja ha sex med män är en social konstruktion (vad var det nu Tiina Rosenberg kallade detta, just det: ”könsförräderi”), som männen givetvis är ansvariga för. Den där debatten tar liksom aldrig slut, i synnerhet inte nu när både Vinnova Och VR ska sponsra mer abstrakt teoribygge i genusvetenskap.

 19. Matte Matik skriver:

  @Tanja: Nej du har rätt, det är lönlöst att komma med sådana argument. Inte ens professorer i evolutionsbiologi erkänner ju sådana där unkna saker.

  Väldigt OT: Apropå katter och växtlighet. Testat odla kattgräs?

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Noterade ni förresten en annan sak i artikeln: http://genus.se/Nyheter/fulltext//forskningsrad-deltog-pa-hearing-om-genusforskning.cid943567

  ”Ett exempel från Fas (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) på svårigheten att jämföra genusansökningar med ansökningar från traditionell medicinsk forskning väckte hos rådets programchef Kenneth Abrahamsson, frågan om man ska ha öronmärkta pengar för genusprojekt. När Fas för några år sedan fick regeringens uppdrag att fördela 90 miljoner till forskning om kvinnors hälsa hade bara en av de 17 ansökningar som fick anslag ett tydligt genusperspektiv. Att låta genusforskare med förankring inom humaniora eller samhällsvetenskap konkurrera med ansökningar exempelvis inom medicin kan vara som att jämföra äpplen med päron, menade han.
  – De medicinska forskarna har helt andra publiceringsmönster, långa trackrekord och portföljer fulla med publiceringar i internationella tidskrifter.

  Man anser tydligen att genusforskare är lika kompetenta att forska om kvinnors hälsa som forskare inom medicin! Visst, vaaaad är en grupp internationella medicine doktorer och professorer på KI med tillgång till avancerad apparatur jämfört med en grupp genusvetare som studerat marxistisk litteratur och debatterat könet på ett otal seminarier, det är ju så nära en hjärnkirurg man kan komma, så hur kan det koma sig att medicinarna får anslagen för kvinnors hälsa och inte genusforskarna???

 21. Cavatus skriver:

  Nordbo ovan refererar till en av Julia Caesars krönikor. Här finns en sammanställning med länkar (och sammanfattningar) av alla hennes krönikor. De har blivit en succé och nu har man till och med börjat spekulera i bloggosfären VEM denna svenska journalist är som tagit bladet från munnen:

  http://www.korta.nu/jc

  på gotiskaklubben.wordpress.com är spekulationerna i full gång …

 22. Matte Matik skriver:

  @Tanja: Skrämmande. Förfärligt…

 23. Dr. Jonsson skriver:

  Haha, Tanja, det är ju lite roligt när även de som vurmar för genusforskningen slår fast att genusvetare till skillnad från andra forskare inte har ”långa trackrekord och portföljer fulla med publiceringar i internationella tidskrifter”.

  Långt därifrån, faktiskt. Vi påminner oss om den klargörande debattartikeln av professor Bo Rothstein från 2006 som konstaterar att svenska genusprofessorer publicerat i snitt 0.66 ”peer-reviwade” artiklar per decennium!!!!. Det är en rätt låg nivå på vilken forskning som helst. Betänker man också att kutym antagligen är att professorns namn står på alla hennes doktoranders accepterade publikationer kan man se framför sig scenariot att varje svensk genusforskningsgrupp – var och en bestående av 1 st. professor och 3-15 doktorander – tillsammans producerar en internationell artikel vart 15:e år (!!!). 😀 😀 😀 [*][**]

  Då förstår man varför det måste anslås mer medel till genusforskning, och varför anslagsansökningshandläggare behöver en ursäkt (läs: öronmärkning) för att med gott samvete kunna fortsätta hälla pengar över genusforskare.

  Källa: http://www.dn.se/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet-1.563575

  [*] Med reservation för min ev feltolkning av vad Rothstein säger, och att statistiken kan ha ändrats sen debattartikeln.

  [**] Jag vill givetvis inte framhäva mig själv på något vis, men jag kan ändå konstatera att jag med mina hittills 17 internationella & peer-review:ade artiklar producerat forskningsresultat som det skulle ta en genomsnittlig genusprofessor och hennes doktorander drygt 250 år att matcha.

  Ur detta kan man göra en grov (och givetvis anekdotisk) skattning av forskningspengars verkningsgrad inom olika vetenskaper. Vi kan för ett ögonblick bortse från att teknisk och naturvetenskaplig forskning ofta leder till samhällsnytta medan genusvetenskap tenderar att vara en i sig själv samhällsnedbrytande process och dessutom får stora delar av sin omgivning att flytta fokus från produktiv verksamhet till att räkna pronomen. Vi tittar bara på antal artiklar per forskningskrona utan övrig värdering. Då blir det så här:

  Mina 17 artiklar kostade 5 statsfinansierade manår. En försiktig beräkning på en relativt liten genusforskargrupp med 1 professor + 5 doktorander i 250 år blir då 6*250 = 1500 henår för att uppnå samma publiceringsgrad. 300 gånger sämre verkningsgrad alltså! Vilket osökt leder till …

  Dagens Kuggfråga för VR och politiker: Om vi vill vårda vår ställning som en framstående vetenskapsnation utan att det kostar skjortan, var ska vi då lägga forskningspengarna??? Genus eller naturvetenskap?

 24. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik,

  Apropå min kommentar längre upp här om könsfördelningar på genusinstitutioner så såg jag nyss att du gjort en högintressant sammanställning av detta på din blogg.

  Vi visste ju egentligen redan hur det låg till, och kanske nån redan länkat dit härifrån, men för säkerhets skull …

  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/06/ojamstallt-i-genus-sverige.html

  Det är ju inte fel för den seriöse debattören att ha det sammanställt.

 25. […] även Tanja Bergkvists inlägg En studie i svensk Fundamentalism Pär ströms inlägg Nytt index visar kvinnodominans, Pelle Billings inlägg Helgläsning och […]

 26. QED skriver:

  Tanja, rasande kul! Pia Sandvik Wiklund skriver vidare ”Som vid allt strategiskt arbete vilar ansvaret för kunskapsöverföring och implementering primärt på ledningen.” Tänk om kunskapen inte kan användas då!

 27. QED skriver:

  Hypotesen om nominativ determinism går ut på att en persons namn påverkar dennes yrkesval eller verksamheter. New Scientist började på skämt samla in bevis för detta, och exemplen kunde man läsa i kolumnen Feedback. T.ex Cardinal Sin, ärkebiskop i Manilla, Lord Brain, neurolog, Anna Smashnova, tennispelare.

  Finns det några bra svenska exempel? Här är kanske ett: Professor Erik Gylfe,
  ledamot i styrelsen för Centrum för Genusvetenskap, Uppsala. http://www.gender.uu.se/node201

 28. Josef Boberg skriver:

  Apropå Grundlagen – så gjorde Anne-Marie Pålsson bra ifrån sig 2/6-10 i Grundlagsdebatten. Men det räckte ju ej, tyvärr tyvärr…

  Så jag har full förståelse för hennes avskedsbrev till sina väljare.

  Hur skall det bli i Svea Rike framöver månntro ?

  GLAAAD MIDSOMMAR ❗ 🙄 önskar Josef

 29. QED skriver:

  Off-topic igen, Ny Teknik rapporterar om

  glasögon som kan registrera bärarens beteende:
  ”I glasögonens högra kant finns dessutom två framåtriktade kameror som registrerar omgivningen. Den ena filmar allt användaren ser, den andra är en ir-kamera som registrerar speciella ir-markörer, eller ir-fyrar, som man placerar ut i omgivningen.”

  Vilka möjligheter detta öppnar för skärpt jämställdhetsarbete! Alla män ska tvingas bära sådana goggles på arbetsplatsen. Jämställdhetskommitéen granskar sedan inspelningarna varje vecka. Lika naturligt som alkolås i taxibilar, faktiskt. 😉

 30. Josef Boberg skriver:

  Hur skall PyramidMaktHavarna & Co hinna med att kolla allt som ”dyker upp” som intressant ❓

 31. QED skriver:

  Per Gudmundson i SvD om skillnaden i synen på det svenska mellan ”den tjattrande klassen och verklighetens folk”:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/svensk-reggae-bra-svensk-midsommar-bu_4911065.svd

 32. Matte Matik skriver:

  Dr Jonsson: Gillar skarpt din diskussion runt forskning och resultat utifrån Rothsteins artikel. Det borde gå att göra en bra insändare/artikel i en tidning på den.

 33. Dogdylan skriver:

  Jag läste också om grundlagsändringen. Det är skrämmande att politikerna beslutar om grundlagar och media dryper bara några få ord om det hela.

  Jag antar att de styrande i riksdagen är livrädda inför valet. Deras politik kanske kommer kritiseras av en andra part efter september. 😉

 34. QED skriver:

  Angående Axess-numret om tonalitetens revansch, se upp för bannstråle från musikkritikern Gunilla Brodrej:

  http://blogg.expressen.se/kultur/entry.jsp?messid=606388

  Så kallad degenererad musik bespottades officiellt i Nazityskland. Här är en konsert där såna verk uppförs.

  De är mycket bättre än de låter, antar jag.

 35. Matte Matik skriver:

  QED: Den där degenererade musiken är ju stundtals väldigt harmonisk och unket gammeldags. Nä tacka vet jag kvalitetskultur i form av Stockhausens (hon nämner honom i artikeln) helikopterkonsert. Musiken låter så mycket bättre när den framförs av musiker i olika helikoptrar. Som om den skulle vara något att höra på även om musikerna var i samma rum nere på marken, men jag är väl för dum för att förstå.

  Kan inte jag få några miljoner till mitt påtänka konstprojekt ”dekonstruktion av dekonstruktionen” där jag i en installation bränner politisk korrekt negativistisk konst på torget?

 36. QED skriver:

  Stockhausen som en modernistisk Captain Kilgore (Apocalypse Now)?

 37. QED skriver:

  Aha, helikopterkvartetten var tydligen tänkt att anspela på ovanstående scen ur filmen Apocalypse Now (1979):

  http://chicago.timeout.com/articles/opera-classical/57671/helicopter-string-quartet-dir-frank-scheffer-dvd-review

 38. Matte Matik skriver:

  Se där! Personligen tycker jag att avsnittet ur filmen förmedlar bra mycket mer än YouTube-klippet med Stockhausens kvartett. Sen tycker jag det finns intressant atonal musik – dock utanför den klassiska genren:

 39. QED skriver:

  Matte Matik, tack för Meshuggah-klipp. Intressant! Att genomföra idéen om dekonstruktion av dekonstruktionen vore nog mer kontroversiellt än Lars Vilks alla tilltag tillsammans …

 40. QED skriver:

  Katt framför improviserat atonalt stycke för piano

 41. […] artikeln om svensk fundamentalism hur professionella tyckare ser på deras behov att bidra till den värld de klagar på. ”Att […]

 42. […] tycka till i TV och radio och framförallt fick medborgarna komma till tals, något jag bloggade om här (längst ner) när det var aktuellt. Man slog på stort för att uppmärksamma medborgarna om den 2 juni. På […]

 43. […] – jag skrev ju en krönika i Axess om epigenetik en gång, och om Jordens snällaste apa och om DNA-musik (texten om nya grundlagen längst ner i det inlägget gör mig dessutom till jurist då jag tog upp […]

 44. Anonym i kostym skriver:

  ”Poängen är att den musik vi människor komponerar och finner vacker kan sägas vara en avspegling av vårt arv – ganska självklart egentligen på ett intuitivt plan.”

  Men snälla nån! Man har ju tilldelat vissa egenskaper fullständigt godtyckliga ljud. Tilldela egenskaperna ljud från power electronics/noise så blir det ett annat ljud i skällan.

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Nä, det var mer komplicerat än så, antar man kan googla fram ngn forskningsartikel på nätet om det. Även om det vore godtyckligt så återspeglar musiken i så fall att den inbördes relationen resulterar i något vi uppskattar. Du kan läsa mer om sk DNA-musik och proteinmusik genom att googla på dessa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: