Den hotade mannen och den nya definitionen av svensk

Testosteronmolekylen har visat sig vara avgörande för strävan efter status

Testosteronmolekylen har visat sig vara avgörande för strävan efter status

I dagarna visades två dokumentärer om män, dels den mindre intressanta, eftersom det mesta redan var känt: National Geographic-dokumentären ”Mannens vetenskap” (se här på SVT Play) om testosteron och könsroller, och sedan den väldigt intressanta dokumentären ”Den hotade mannen” som gick häromdagen på Kunskapskanalen, men som dessvärre inte tycks finnas tillgänglig någonstans att se i efterhand… Här är dock information om programinnehållet. Växtgifter och bekämpningsmedel leder till infertilitet, undermåliga sexualorgan och beteendestörningar. För en dryg månad sedan kunde vi dessutom läsa om ett samband mellan barn med den neurologiska störningen ADHD och mängden insektsgift i dessa barns urin (SVD) Om dokumentären:

Mänsklig aktivitet förstör djurlivet

Mänsklig aktivitet förstör djurlivet

”Under tidigt 90-tal började danska forskare undra om allt stod rätt till med mannens fortplantningsförmåga. Man såg en ökning av testikelcancer och sterilitet och upptäckte vid en genomgång av olika register att antalet spermatozoer hos män halverats på 50 år. Många var skeptiska, men andra studier visade liknande resultat. Professor Niels SkakkebaekFoto: ur filmen Professor Niels Skakkebaek som forskar inom reproduktionsbiologi, misstänkte att något hindrat utvecklingen i livmodern och att hormonella störningar kunde vara orsaken. Lou Guillette har studerat alligatorer i Florida i över 20 år och har upptäckt att nykläckta alligatorungar led av missbildningar och hannarna hade onormalt låga halter av testosteron. Rester av bekämpningsmedel fanns lagrade i djurens kroppar. Forskaren Tyrone Hayes såg liknande effekter på grodor som exponerades för växtgiftet Atrazine. Grodor blev hermafroditer, deras testiklar innehöll ägg. Giftet har ansetts ofarligt och vild debatt startade. Världen över ser forskare påverkan på vilda djur och sjunkande fertilitet, undermålig sexualorgan och beteendestörningar. Samma gifter som djuren utsätts för finns i den mänskliga miljön i mängder. I olika plastprodukter finns bisphenol A och nonylphenol i svaga doser som anses ofarliga, men forskare anser att hormonstörande ämnen är farligare även i så små doser. Ftalater finns också överallt och är omöjliga att undvika, vissa av dem är skadliga för fortplantningsförmågan, men trots olika studier vägrar kemiindustrin att godta rönen och fortsätter hävda medlens ofarlighet, både genom egna studier och lobbyverksamhet. I Danmark ser man hur målbrottsåldern sjunkit från 17-18 till 13-14 års ålder. Effekterna av hormonstörande ämnen är idag en viktig hälsofråga och debatten ligger nu på den politiska arenan. EU:s REACH-förordning är ett steg på vägen, men industrin fortsätter kämpa emot.”

Misstanken är stark om att flera riksdagsledamöter blivit impregnerade med paraben

Misstanken är stark om att flera riksdagsledamöter blivit impregnerade med paraben

Man tog också upp det faktum att flera kemikaliers som för var sig är helt ofarliga, i kombinationer visat sig bli starkt hormonstörande, något som man uttryckte som att noll plus noll plus noll blir tre”, och på så sätt kommer de ansvariga undan. Sedan tidigare är det känt att parabener är östrogena men finns fortfarande i nästan alla hudkrämer, något man också tog upp i dokumentären, där man kunde se forskarna smörja in nakna mäns kroppar med dessa krämer för att studera effekterna – väldigt intressant! ;-). Skämt åsido, dags att ta dessa studier på allvar. Jag har en egen teori om att värnplikten också avskaffats som en följd av östrogent verkande miljögifter som under lång tid reducerat mängden testosteron hos beslutsfattarna, och detta har troligen skett under alla SPA-vistelser och lyxsemestrar med tillhörande massage med krämer fulla av paraben. Därför måste de styrande snarast skickas på avgiftning, och under tiden kan jag och mina bloggläsare leda interrimsregeringen, om någon sådan skulle behövas. Vad gör man inte för Fosterlandet?

Genusvansinnet sprids i rasande fart i hela samhället och raserar allt i sin väg

Genusvansinnet sprids i rasande fart och utplånar allt annat i sin väg

Fosterlandet är dessutom i full färd med att utbilda alltfler genuskommissarier, något som också tyder på en mental rubbning, och dessa utbildas dessutom vid våra lärosäten. Södertörns högskola (med en numera rikskänd nytillsatt rektor: inlägg 1 , inlägg 2) har tex just utlyst en ”Högskolelektor i genusvetenskap med särskild inriktning mot lärarutbildning och didaktik”, alltså någon som ska se till att alla blivande lärare blir ”genusmedvetna” och sedan kan föra sina hormonstörande kunskaper vidare till den yngre generationen – väldigt effektivt, som ringar på vattnet kommer genuskunskaperna att spridas och utplåna allt potentiellt sunt förnuft som låg under ytan.

Hannar med ägg och honor med penis, mer könsneutralt, eller som det också kallas idag: jämställt, kan det inte bli

Hannar med ägg och honor med penis, mer könsneutralt, eller som det också kallas idag: jämställt, kan det inte bli!

Södertörn har på sin ”Institution för genus, kultur och historia” tre heltidsanställda, ”varav en särskild professor finansierad av Östersjöstiftelsen”, något som givetvis för tankarna till artikeln ”Hannar med ägg, honor med penis” och frågan är om inte Östersjön är mer intressant att studera för genusvetarna än mänskligheten (”Manliga könshormoner utsöndras i lika stor omfattning men bryts ner mycket lättare. Kvinnliga könshormoner är ämnen med kraftig verkan. Det räcker med miljarddelar av ett gram per liter (nanogram) för att effekter ska märkas”) – med en matematikers hjälp kan man räkna ut exakt vilken kompott av tvättmedel, plaster och p-piller som ska blandas ihop för att könsneutralisera (eller annorlunda uttryckt: utplåna) djurlivet. Detta förklarar varför man också forskar i genus och dykning eftersom de flesta genusvetare som dyker ner i haven är biologiska kvinnor, vilket är uppenbart utifrån könsfördelningen på de genusvetenskapliga institutionerna, men kommissarierna ska inte granskas, det viktiga är att alla andra institutioner har en jämn könsfördelning. Vi ska vara glada över den genusvetenskapliga kompetens som utvecklas för våra skattepengar eftersom vi aldrig själva skulle komma på idén att organisera en övervakning av all mänsklig aktivitet utifrån ett queerteoretiskt postkolonialt maktperspektiv.

Förställd vithet och husbygge - ett hett genusämne

Föreställd vithet och husbyggen - ett hett genustema

Tidskrift för genusperspektiv, TGV tar i sitt nya nummer upp vad som händer när alla fiskar i Östersjön tappar sin färg efter att ha förgiftats i könsneutraliseringssyfte, temat är nämligen ”vithet”:TGV lyfter med detta nummer fram vikten av kritisk vithetsanalys inom genusforskningen” med artiklar som

”Genus och vithet i den intersektionella vändningen”

– ”Transnationell vithet – Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore”

– ”Vithetens fenomenologi”

– ”Satelliter: Rapport från vithetshavet, Ulrika Dahl, Hvidhed som vanearbejde – eller som mutationsprocess”

– ”Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen”

– ””Jag har aldrig sett dig som svart””

– ”Mellan vita rum – Om väntan, vithet & maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap”

– ”Kvinnor, vithet, och de andras litteratur”

– ”Mjölk förlänger livet”

– ””Framåt gubbar!” – Genus och militär praktik i ett internationellt insatsförbund”

Eftersom flertalet genusvetare än så länge också är har vit hudfärg så utgår jag ifrån att den kritiska maktanalysen också omfattar dem själva och deras verksamhet, allt annat vore ju hyckeri…

Och de genusaktiva är ärligheten och objektiviteten personifierad. Det är därför som det rådgivande organet ”Expertgrupp för genus” inom Vetenskapsrådet (det som förut hette Genuskommittén. Notera: ”Forskning om vetenskapens kunskapsprocesser är även det en central del av genusforskning.”) med gott samvete kan presentera den nya rapporten ”Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet – en forskningsöversikt” skriven av genusforskaren Lena Gemzöe på uppdrag av Expertgruppen, och där lansera begreppet ”Old boy-ism” (sid 16 i rapporten) som syftar på att systemet för distribuering av forskningsanslag kontrolleras av en grupp äldre, etablerade manliga akademiker som är förbundna med varandra i kollegiala och/eller vänskapsnätverk. Detta till skillnad från Genusmaffian som varken premierar sina egna eller lägger sig i andras forskning.

En genusforskare

En genusforskare prioriterar alltid forskningens kvalitet, en sökandes egenskaper går ju alltid att ändra på med ett hormontillskott

Begreppet myntades ursprungligen i USA på 70-talet. På sidan 16-17 under rubrikerna ”Old boy-ism och normen om opartiskhet” samt ”Opartiskhet och kön” kan vi läsa att ”Det riktades misstankar mot kollegial bedömning som gick ut på att bedömarna istället för att främja vetenskaplig kvalitet gynnade andra ”old boys” eller forskare knutna till dem (Lamont och Mallard 2005). Syftet med de tidiga större empiriska studierna var att undersöka om det fanns fog för old-boyism-kritiken som formulerats i den allmänna debatten. Studierna var därför inriktade på att undersöka i vilken grad kollegiala bedömningsprocesser levde upp till normen om opartiskhet. En sådan norm ligger till grund för antagandet att systemet gynnar endast den forskning som har den högsta kvaliteten, utan att ta hänsyn till icke-vetenskapliga faktorer som den sökandes sociala karakteristika, politiska ståndpunkter, tillhörighet till institutionella- eller vänskapsnätverk etc. Bedömnings-systemet måste stå över sådan ”subjektivism” för att främja en öppen, fri vetenskaplig debatt och garantera att forskning med den högsta kvaliteten får finansiering (Merton 1973).Frågan om i vilken mån kollegial bedömning kan sägas vara partisk har fortsatt varit en huvudfråga i forskningsområdet. En rad studier påvisar olika slag av ”old-boyism” eller partiskhet i systemen… Även om kön inte var en av de sociala kategorier som behandlades i de tidiga studierna av eventuell partiskhet i bedömningssystemen, så är könskategorin implicit närvarande i uttrycket ”old-boyism”, där det är just manliga nätverk som antas utöva makt på ett partiskt sätt… Ett flertal studier av olika bedömningsprocesser påvisar partiskhet med avseende på kön.”

Genusvetarna har långa arbetsdagar, eftersom vi behöver dem så väl

Genusvetarna har långa hårda arbetsdagar, eftersom vi behöver dem så väl.

Idag kan vi se hur den upplysta och fördomsfria svenska Genusmaffian motverkar sådan ”subjektivism” genom att själv stå över sådana icke-vetenskapliga faktorer (såsom kön, etnicitet, funktionshinder, ålder, klass och sexuell läggning) både i teori och praktik. Man förespråkar ingen särbehandling, inga särrättigheter och tillskriver inte vissa kategorier kollektiva egenskaper eller positioner i en makthierarki,  och man bygger inga nätverk för att gynna sina egna, sätta dem på strategiska poster i diverse kommittéer, styrelser och expertgrupper. Inte heller klandrar man någon med avvikande åsikt utan det primära är alltid att främja en fri och öppen debatt baserad på vetenskaplighet (även om normen ”vetenskaplig objektivitet” är en norm och som sådan givetvis starkt ifrågasatt). Att ha särskilda expertgrupper som ska tillgodose Genusmaffians behov är istället det svenska folkets verk. Den vanlige svensken har som bekant genom åren i otaliga insändare, upprorskampanjer och demonstrationståg genom centrala Stockholm med stora plakat tydligt illustrerat att hen vill bli övervakad ur ett genusperspektiv av ett nätverk med genuskompetenta bedömare. Först efter starka och långvariga påtryckningar från den stora massan inrättades Nationella Sekretariatet för genusforskning 1998 (uppdrag formulerat i SFS).

Vad är en liten rymdfärd i jämförelse med Nationella Sekretariatets verksamhet?

Vad är en liten rymdfärd i jämförelse med Nationella Sekretariatets omstörtande verksamhet?

Men svensken är inte nöjd. Här krävs HBT-certifiering av tandvården, genuspiloter, demokratipiloter, jämställdhetscoacher, expertgrupper och könsambassadörer som ska tillgodose det svenska folkets omättliga behov av att vältra sig i genusfrågan dag och natt. Det är också först nu etnologerna lyckats enas om en definition av svenskhet: ”Svensk är per definition den som anser att genusperspektivet är överordnat all annan mänsklig aktivitet och att Nationella Sekretariatet är skapelsens krona. De första stegen på månen eller upptäckten av utomjordiskt liv kommer inte ens i närheten av inrättandet av Sekretariatet. En svensk vet att kunskap om kön spelar roll, men inte en könsroll utan en avgörande roll för var i makthierarkin man hamnar innan man dör, och den som inte är könsmedveten dör i förtid i ett interneringsläger upprättat av Sekretariatet. Svensk är också den som utan invändning gladeligen skänker halva sin månadsinkomst till den maktstruktur som motverkar andra maktstrukturer – ingen genusdetaljplan är för integritetskränkande när det handlar om att uppnå rättvisa, och rättvist är ett land som liksom Sverige brutit sig loss från den patriarkala jordmånen på planeten och inlett sin egen omloppsbana runt solen. Svensk är således även den som ifrågasätter normen om att hela planeten roterar som en sammanhängande enhet runt solen. Så är det inte – Sverige åker flera kilometer före resten av Jordklotet och har vid varje given tidpunkt kommit längre än resten av världen – mycket tack vare Sekretariatet och den fogliga tröga massan”.

En kritisk vithetsanalys till genusvetarna (tipstack till QED!):

Relaterat: gender-bending-kemikalier.

Lästips: Elitvänsterns dubbelmoral, Är Sverige en familjepolitisk Sovjetstat?, Vad ska vi göra åt männen?

Annons

182 Responses to Den hotade mannen och den nya definitionen av svensk

 1. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja

  Hehe,

  Ett nytt inlägg på din blogg var precis vad jag behövde för att gå igång …

  Funderar först om vi kanske skulle kunna inkomma med en gemensam ansökan till VR på sisådär 5-50 MSEK/år för att studera förekomsten av ‘old hag-ism’ inom genusforskningen.

  Vad tror du? 🙂

 2. Dr. Jonsson skriver:

  Sen kan man ju inte låta bli att undra hur snart Kritisk svarthetsanalys tillsammans med Kritisk gulhets- och rödhetsanalys kommer att lyftas upp till ett ämne i status med Kritisk vithetsanalys.

  – ”Hej, jag heter Stiina, och jag har en genusvetenskaplig doktorsexamen i Kritisk svarthetsanalys från Södertörns Högskola …

  Daaaa!!!!

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, tror du får ta ett ord som är mindre stötande i så fall… Dessutom är genusforskarna inte så gamla än, hade de varit äldre så hade kanske fler nervkopplingar hunnit bildas och deras hjärnceller hade kunnat kommunicera med varandra ;-).

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Man borde beställa numret, kan visst göras här: http://www.tegeve.se/prenumerera.php

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  TVÅ NYA STATLIG UTREDNINGAR om kön och skolprestationer: http://www.regeringen.se/sb/d/12469/a/149152

  Jag trodde 2009:64 skulle räcka några år framöver

  Sid 220: ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation” (observera – i innehållet).”

  Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

  Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

  Fler citat + länkar till relaterat här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

  och några citat från SOU 2006:75 här: Project Implicit mm

  Men nu har det alltså redan kommit två nya (för exakt en vecka sedan ser jag):

  * SOU 2010:51 ”Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker”

  * SOU 2010:52 ”Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat”

  Verkar inte vara genusvetare som ligger bakom dem. Inga Wernersson, är professor i pedagogik och Martin Ingvar är professor i integrativ medicin. Kan ju alltså innehålla något intressant.

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Förresten, tänkte på mina bilder i blogginlägget och den heliga genusvetenskapen – det är väl inte olagligt att avbilda genusvetare (som jag ju gjort två gånger ser jag)? 😉

 7. Cuben skriver:

  På tal om färger och universum så kan vi ju lägga in ansökan om att finna alla vita hål, nu när vetenskapen har gått framåt när det gäller svarta hål. Vi kräver lika mycket pengar som forskningen om svarta hål har fått, allt i jämlikhetens namn. Tesen skulle baseras på att svarta hål suger in allting. Vita hål suger då ut allting. Eller hur? Vi kallar det en hålistisk ansats. Forskningscentret kan med fördel ligga i Vita Bergen i Stockholm. Vad sägs?

 8. Cuben skriver:

  Tanja frågade du om lov av den gröna grodan innan du avbildande en genusvetare? Vilken är den andra bilden förresten?

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Cuben, intressant: http://illvet.se/fraga-oss/vad-ar-ett-vitt-hal

  ”De vita hålen är en rent matematisk lösning på ekvationer i Einsteins allmänna relativitetsteori. Det betyder att vi inte vet om det finns vita hål i verkligheten.

  Rent matematiskt kan ett vitt hål uppfattas som ett svart hål, där tiden går baklänges. Det hänger ihop med att de fysikaliska lagarna i relativitets­teorin är desamma oavsett om tiden går fram- eller bak­länges, men i den verkliga världen är det inte bara en naturkraft, till exempel tyngdkraften, som reagerar.

  En enkel vardags­erfarenhet visar att vi inte kan vända tidens gång: tappar vi ett ägg på golvet, så går det sönder – vi har gått från ordning till oordning. I den verkliga världen förlöper processer alltid på ett sådant sätt att den samlade mängden oordning växer. Därför ser vi aldrig den motsatta processen, där ett krossat ägg blir helt – motsvarande att tiden går baklänges.

  Einsteins ekvationer kan ha flera lösningar. De lösningar vi är intresserade av motsvarar en fysisk verklighet som vi kan observera. Ekvationerna är komplicerade, och därför gör fysikerna några antaganden så att de blir enklare att arbeta med.

  Det kan innebära risken att vi då finner en matematisk lösning som inte motsvarar den fysiska verkligheten. Den lösning på ekvationer i Einsteins relativitetsteori som beskriver ett vitt hål är högst sannolikt av denna typ. De vita hålen har hittats genom att man sett på teorin för ett tomt universum, där ekvationerna är lättare att ha med att göra, men alls inte är realistiska.”

  Jag väljer att tolka alla ekvationens lösningar som lika sanna, varför ska en viss lösning ha tolkningsföreträde framför en annan lösning? Vem är det som sätter initialvillkoren? Ditt universum kanske är fullt men i min diskurs kan det vara tomt. Min verklighet är ju lika verklig som din – åtminstone för mig. Dessutom handlar detta om alla lösningars lika värde. Låt oss kasta in genusvansinnet i ett vitt hål där tiden går baklänges så kanske det kommer ut lite folkvett efter en stund, eller innan en stund kanske man ska säga i det här fallet? 🙂

 10. Dr. Jonsson skriver:

  Egentligen ska man väl akta sig för att ge dom några nya uppslag, men …

  Jag undrar till sist (?) om inte Genuskemi kan bli nästa stora forskningssatsning för Sverige efter Genusmedicin. Här öppnar sig ju oanade möjligheter att komplettera, och även utgöra en riktig power-boost för Genuspedagogiken i både för- och grundskola:

  Genom att ta fram små dosor med parabener och andra lämpligt framforskade hormonstörare som monteras på väggarna i förskolor och grundskolor borde man kunna de- och re-konstruera manligt kön mycket mer effektivt. Givetvis i kombination med Genuspedagogik.

  Man kanske t.o.m. för en liten tid skulle kunna tumma på bannlysningen av manligt könskodade leksaker. Om man enbart sätter upp dosorna i speciella rum tillfälligtvis fyllda med Lego Star Wars så skulle ”målgruppen” kanske nås effektivare …

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Hm snygg bild i Illvet-länken jag släppte ovan: ”I teorin kan svarta och vita hål vara förbundna med ett ”maskhål” – en tunnel genom universum. Materia som faller in i det svarta hålet kommer ut via det vita hålet efter en passage genom maskhålet. ­Beräkningar visar dock att det är en mycket instabil situation.”

  Är det kanske det svarta hålet vi ska kasta in genusvansinnet i då? I bästa fall kommer det inte ut alls och i värsta fall ramlar det ut någon annanstans, förhoppningsvis destabiliserat intill oigenkännlighet. Men är genusvansinne materia? Är det inte tankar? Dr Jonsson, kan du bygga en apparat som konverterar genustankar till någon form av energi, kan du vara klar med detta till på måndag tack? Jag vill göra det här experimentet! 🙂

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Ingen missade väl Schymans pengabål?

 13. Cuben skriver:

  Jag håller med dig om vita hål. Eftersom vissa genusforskare verkar har oändlig energi så kanske vi kan få dem att uppnå en hastighet snabbare än ljusets så att tiden går bakåt. Å andra sidan sett; Att ge forskningsmedel till genusvetenskap är ju liksom att skicka pengar in i ett svart hål. Lösningen är nog att lära dem spela schack i stället. Hmmm, nej i schack krävs ju någon innanför pannbenet. Nåja vissa genusvetenskapare skyler ju även avsaknad av pannben med lugg. Det här börjar bli svårt.

  Ett solarium på Vita Bergen kanske? Vi kan nog övertyga genusvetarna att de studerar astronomi då!

 14. tryfan skriver:

  Idag trodde jag faktiskt att Tanja blivit galen på allvar – det där med ”vithet” var faktiskt allt för skruvat för att ens vara roligt.
  Men eftersom jag googlar på nästan allting så tvingades jag till min förskräckelse upptäcka att alltihop var SANT!! Och att det dessutom fanns ännu mer att ta av!
  Harre javvlar – var kommer detta att sluta?

  Apropå den hotade mannen, förresten – det kanske inte spelar så stor roll, för enligt The Atantic’s senaste nummer är vi i princip överflödiga i vilket fall som heslt…

 15. Dr. Jonsson skriver:

  Dr Jonsson, kan du bygga en apparat som konverterar genustankar till någon form av energi, kan du vara klar med detta till på måndag tack?

  Ska försöka!

  En snabb första ”feasibility-study”:

  1) Genusteorier rör sig över mycket stora områden, tämligen snabbt och i ett kaotiskt mönster. Det talar för att det kan finnas nån typ av energi att omvandla till. Men …

  2) Genusteorier har tyvärr noll substans, dvs ingen som helst massa, eller ‘tyngd’ om man skulle benämna det lite slarvigt.

  Jag är osäker på om det kan bli nån energi ut från konverteringsapparaten då. Får fundera lite vidare …

 16. Info skriver:

  VÄLKOMMEN TILLBAKS, TANJA!

  Under din frånvaro har jag hunnit inte bara att rekommendera din blogg till Svenska Dagbladets kultur- och chefredaktörer utan också att skicka iväg några funderingar rörande Littorin (den förste, som öppet utlovade omedelbar inkvotering av kvinnor i styrelser) och då framförallt funderingar rörande hans påstådda, fängelsevärda brott, som två dagar senare föranledde hans löjliga avgång. I skrivande stund har nätet inte ännu avslöjat AB:s insinuationer. Men en förklaring kommer…

  Vad spelar över huvud taget någonting Littorin (fuskakademikern) för roll? Han får väl ändå, vad han än företar sig, minst 100.000 i månaden utan att göra någonting intill sin bleka död.

  Nå. Jag ska strax gå ut för att senare återkomma, kanske. Just nu ber jag att få överraska alla med en kommentar, som onekligen har en del för somliga upprörande, politiska implikationer:

  RIKSDAGSKANDIDATEN SISSELA FLOR BLANCO (FI) OCH SVERIGE

  Sveriges radio P1 (UR) 8/7 kl. 21.03: ”Möt två politiskt aktiva unga kvinnor. Båda har delvis formats utifrån sina rötter i andra [och finare] kulturer än den svenska, men den politiska hemvisten skiljer sig markant. Sissela, med rötter i Latinamerika, är styrelseledamot i Feministiskt initiativ och en av grundarna till Uppsala Pride. Natalia, född i Leningrad, arbetar för Liberala ungdomsförbundet.”

  Programmet gav vid handen:

  Från hemlandet i Sydamerika och sina släktingar där har Sissela Flor Blanco, 21 år, nu boende i Sverige, tagit med sig många fina tankar, som hon nu genom Fi vill implementera bland de historiskt elaka svennarna: ”Hon är aktiv opinionsbildare inom ´antirasistisk feminism´ och har bland annat skrivit boken ´Makthandbok – för unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet´ – – -.” (Wikipedia.)

  Sverige präglas av koloniala strukturer och tankesätt, konstaterade Sissela inledningsvis. Hon exemplifierade (ungefär): Om någon en kväll eldar upp 85 svennebilar i ett invandrartätt område i Göteborg eller Malmö, så lyfts detta fram i medierna, men om en svenne bränner upp ett garage med 85 bilar på t.ex. Östermalm i Stockholm (vanlig företeelse?), så förtigs detta. Sissela har också upptäckt, att medelklassbakgrund och kostym verkar vara viktigare än bra åsikter och värderingar i dagens politiska Sverige.

  Aktiv i Feminstiskt initiativ blev hon redan som 18-åring (2007) i samband med att hon insåg, att Fi var ”mer demokratiskt” än alla andra, svenska partier. Bl.a. lyfter Fi fram
  HBT-personers rättigheter.

  Som riksdagsman ämnar Sissela särskilt verka för mer stöd till kvinnojourerna och för att alla yrkesgrupper ska utbildas i antidiskrimineringsperspektiv och genusperspektiv.

  – – – – – – – – – – – – – – – – –

  En helt annan bild av verkligheten än Feministiskt initiativ ger bloggaren Bloggo (bortkopplad,se 7/7):

  ”Den analysen har däremot inte jag råd med, jag bor i Alby, här brinner flera bilar varje månad och några gånger per år tänder invandrargäng från Mellanöstern och Afrika eld på skolor och dagis. Framförallt är det unga män i 20-årsåldern som tänder på, det är inga småbarn eller tonårsgäng vilket media försöker bortförklara det som.

  De etablerade politiska partiernas recept för att bryta segregationen är mer bidrag och fler invandrare. Desto mer traumatiserade och infekterade konflikthärdar i världen de kommer från, desto bättre tycks det. Storstädernas svenska arbetarförorter har med en socialmoderat våldspolitik förvandlas till små inbördeskrig i miniatyr. – – –

  Fittja/Alby är en invandrarförort inträngd mellan motorvägen och en vik av Mälaren. Förorten är stor som en liten småstad i södra Stockholm. Här har på mindre än ett år elva människor skjutits ned på öppen gata. Det är långt värre än i de mest kriminella städerna i Amerika. Sist var det två ungdomar som sköts i Fittja, i maj sköts en familjefar ned på väg till jobbet på öppen gata i Alby. Det var blod överallt och små barn blev vittnen till händelsen. Alltihop tystades i sedvanlig ordning ned av riksmedia, de mångkulturella baksidorna ville man inte gärna rapportera om.

  För att ytterligare släta över har man på bland annat Sveriges Television gått ett steg längre. Invandrarmännen får sina röster förvrängda när de intervjuas och de förses med nya svenskklingande namn. Allt för att tittare ute i landet i det längsta ska invaggas i föreställningen om att det är svenska ungdomar som tänder på, och inte att det är invandrade män från Somalia.

  De två männen Badr och Hussein, som var nyckelpersoner bakom anstiftandet av upploppen [i Rinkeby], försågs i media med de mer passande namnen Johan och Gustav.

  Jag var där när det hände, jag var där och såg journalisterna säga åt poliserna vad de förväntades säga när kameran rullade. Allt är inget annat än en sketch där polisen förväntas spela med och prata om utanförskap och vikten av mångfald och mångkultur. Säger man inte det man förväntas säga, går mikrofonen vidare till en annan polis.”

 17. Cavatus skriver:

  Ja, du Tanja, mycket ska man höra innan öronen faller av – vithet! Tillåt mig gapflabba. Samtidigt är det ju oerhört skrämmande, på sitt sätt. Det mest skrämmande är teoretiker som tar sig själva på för stort allvar. Var finns problematiseringen av de egna alstren? Så att de inte skenar iväg i rena vansinnigheter, alltså? Fartblindheten ser de inte, eller?

  Som vanligt lobbar jag för den svenska journalisten Julia Caesar. Hon har hunnit skrivit ett par krönikor till sedan jag var här sist och hälsade på och fick uppbygglig läsning. Här finns länkar till alla:

  http://www.korta.nu/jc

 18. I min nyss utkomna bok ‘Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken’ berättar jag bl a om vad som hänt med begreppet ‘könsroller. Det lanserades 1962 och var då till stor hjälp i kampen för jämställdhet och mot föreställningen ‘kvinnans natur’. Begreppet utvecklades sedan till en fundamentalistisk troslära. De troende säger att kvinnans natur = mannens, och de bekämpar kättare som vågar påstå att könsskillnader både har genetiska orsaker och är inlärda.

 19. Dr. Jonsson skriver:

  Hm …

  Som Cuben säger så verkar själva genusvetarna ha mycket energi trots allt.

  Om man skulle fokusera Genus-till-Energi-konverteraren på genusvetarna istället så kanske man kunde först försöka få dem att gå i spinn över något av dina inlägg och sen excitera till nya nivåer av galenskap genom omvandlingen av ännu mer skattemedel till genusteori.

  Sen skulle man kanske kunna fånga upp energin i det (troligtvis svarta, möjligen mörkröda) ljus som de emitterar under det att de intar nya och lägre energitillstånd i takt med att skattemedlen förbrukas, och sen skicka in den energin i det svarta hålet.

  Jag är inte riktigt klar än, som du säker ser …

 20. Cuben skriver:

  Dr. Jonsson om du får in p-orbitalen, charm, mesoner och fotoner så blir det strålande och så är jag nöjd. Sen skickar vi det till någon acclerator, typ Cern. Det låter lite snurrigt men värt försöket. Lämpligtvis i ett vitt kuvert med ett frimärke av Liza Marklund. Jag läste att man när det frimärket kommer ut kan skicka henne vart man vill nämligen.

 21. Dr. Jonsson skriver:

  Lämpligtvis i ett vitt kuvert med ett frimärke av Liza Marklund. Jag läste att man när det frimärket kommer ut kan skicka henne vart man vill nämligen.

  Om nu Sverige kan klara sig utan en så 100%-igt sanningsenlig kvinna förstås …

  😉

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Tryfan, jag – galen? Nu får du skärpa dig, jag är ju förnuftet personifierat! 🙂

  INFO, vadå frånvaro? Jag är alltid allestädes närvarande :-). men ibland är det svårt vilken balans man ska ha mellan konsumtion och produktion. Lätt att man fastnar i andras skriverier ju. Dessutom har 4H-gården här fått en ny gris, det betyder att det nu finns två grisar som är urgulliga och som måste matas med äpplen och knäckebröd varje dag 🙂

  Tack för att du tipsat om min blogg, fast jag tror att kultur- och chefredaktörerna redan följer min blogg, åtminstone vad jag fick veta i höstas men det är alltid bra att påminna dem, särskilt nu när jag inte uppdaterar så ofta. Det var ju för övrigt SVD jag gjorde debut med Brännpunktsartiklarna om genustrumpeten och genuspedagogiken, som du kanske minns. Jag kom just på att jag ju fick PJ Anders Linders visitkort på ett Axessmingel för något halvår sedan och lovade att informera honom om mina fortsatta planer efter att min tjänst på Stockholms Universitet gått ut, om du träffar honom kan du hälsa att jag skjutit upp mina revolutionsplaner till årsskiftet 2010/2011 eftersom jag ju nu har lektorsvikariat på Uppsala Universitet under hösten och under den tiden ska jag dessutom sätta ihop min blogg till en bok tänkte jag. Sedan tänkte jag börja träffa folk IRL också – jag vill inte känna mig helt ensam i den här soppan…

  Media kommer bara att bli informerade om verksamheten om de lovar att vara snälla, men det verkar ju PJ vara iofs, och så har vi Johan Lundberg på Axess också, han är bra och har erfarenhet av att kriga. Hur gör vi nu då? Pax för att jag ska vara chefsideolog. Dr Jonsson får vara konsult i Expertrådet mot genusvansinne, Matte Matik blir chef för IT-avdelningen, Info, du blir grävande journalist, QED blir pressekreterare, Cavatus sköter flygbladen och blir propagandaminister, Erik/Aktivarum skriver debattartiklar till media, Cuben blir vetenskaplig rådgivare, och jag håller i alla trådar och ser till att ingen klantar sig. Ingen pratar med media utan att först ha pratat med mig. Skvaller och ryktesspridning rapporteras uppåt i organisationen liksom misstänkt infiltration. Alla måste agera på ett normalt sätt utåt (jag ska skriva ihop ett instruktionshäfte) så att organisationen vinner acceptans och legitimitet, vilket vi ju delvis redan har med min fil dr och Dr Jonssons dito + mina SVD-artiklar och alla blogginlägg. Det var för övrigt aldrig meningen att alls ge mig in i samhällsdebatten och när man betänker att jag för 1.5 år sedan inte ens visste vad genus var så har det ju gått ganska fort. Allt är Pär Ströms fel, vi mattedoktorander prenumererade på hans brev om övervakning och så kom det reklam om hans bok ”Mansförtryck och kvinnovälde” som jag läste och skrev därefter ett mail till honom om att det var bra skrivet, och så skickade han mig tips på DN-artikeln ”Skogslek gör barn jämlika” och så var karusellen igång.

  När TV4 ringde till institutionen för Nyhetsmorgon efter den första SVD-artikeln blev några på institutionen (vid SU där jag var då) oroliga för mig och undrade om jag varsäker på vad jag gav mig in i och det var jag inte men min spänningssökande natur + pliktkänsla gjorde att jag ju inte kunde tacka nej till att bråka med en genusvetare i direktsändning, men ambitiös som jag är plöjde jag ju hela SOU 2006:75 så att jag var lite förberedd. Nu i efterhand tycker jag ju att det är pinsamt med den debatten eftersom jag hade kunnat göra om den betydligt bättre med allt genusvansinne jag tagit till mig nu.

  Va f-n sitter jag och skriver dagbok på bloggen, utan att ha dismountat mina .bat-filer med Truecrypt? Det är ju där jag lagrat info om den kommande verksamheten (alltså inte kommentatorn Info, utan min planering) som jag just kompletterade med tjänstetillsättningen ovan. Har jag inte glömt något? Vem ska vara ansiktet utåt? Det kan ju inte bli jag, eftersom jag ju sitter och exponerar organisationens verksamhet här på bloggen, vilket borde föranleda en uteslutning för min del, men det går ju inte eftersom jag driver organisationen… I vilket fall som helst så passar det sig inte att jag är ansikte utåt eftersom jag inte blir så bra på bild när jag inte är förberedd, och Expo brukar ju inte boka tid för fotografering och då kan det hända att man ser dum ut på bild och det kan ju förstöra hela organisationens anseende. Nu är de i Almedalen har jag för mig, då kan jag kanske äntligen komma ut i friska luften och mata grisarna på 4H-gården, för jag tänker då inte bjuda Expos fotograf på äpplen eller knäckebröd! Nåja, de kanske inte är så sålda på könsmaktsordningen. Värre blir det om Bangs eller Genusperspektivs fotografer kommer hit, bäst att jag inte planerar vår verksamhet så här öppet, vi får höras sen via Dr Jonssons fiberoptiska kabelnätverk. Jag ska genast sluta dumma mig! 🙂

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”ingen substans” ok men negativ energi då? Det borde du kunna fixa?

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, excitation och energiövergång till lägre tillstånd är en utmärkt idé för konvertering! 🙂 Jag hoppas bara inte den emitterade strålningen är dödlig?

  Cavatus,
  det finns ingen problematisering av de egna alstren, den får jag och Matte Matik, Aktivarum, Pär Ström och Pelle Billing stå för, och andra som orkar!

  Göran, grattis till din nya bok! 🙂 Se gärna programmet jag länkat till överst i inlägget på SVT Play – handlar just om könsrollerna, vad som är biologiskt resp socialt. Inget nytt för min del, men genusvetarna har väl anmält dokumentären för Hets mot Genusvansinne om de sett den…

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Nä nu måste jag slappna av med en av Matte Matiks matte-låtar!

 26. jonas skriver:

  Välkommen åter. Applåder!

 27. Dr. Jonsson skriver:

  Aaah, …

  Negativ energi kan vara nyckeln. Bra idé!

  Då kan man sen köra den genom en en likriktare som omvandlar all energi till positiv energi, som man sen omvandlar till materia som man till sist skickar ner i det svarta hålet.

  Jag tror också jag vet var jag kan få tag på likriktaren. Jag ska kolla med Nyamko Sabuni om vi kan få låna hennes prototypbygge ”Gemensam Värdegrund” som är tänkt att kunna likrikta hela befolkningen och på så sätt vända en massa ”negativ energi” till något positivt, och som till sist omvandlar den positiva energin till en massa materia i form av otaliga styrdokument.

  Med små modifieringar kanske vår prototyp ”Välj Din Värdegrund Själv” (?) kan vara klar till måndag och redo att förpassa genus och andra totalitära ideologier till en annan del av universum.

 28. QED skriver:

  ”Dr Jonsson, kan du bygga en apparat som konverterar genustankar till någon form av energi, kan du vara klar med detta till på måndag tack? Jag vill göra det här experimentet!”

  Eftersom genustankar brukar vara rätt tomma kanske vakuumenergi vore en väg framåt? (http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_energy)

  Här är en vithetsanalys från Weird Al Yankovic 🙂

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, vad är alla dessa välkomnanden för något, jag har inte försvunnit någonstans :-). Måste börja skriva oftare (och kortare får det bli då) på bloggen, saknaden blir för stor från min sida när jag inte är aktiv här märker jag, det virtuella livet känns inte så virtuellt längre med alla mina trogna vapendragare/kommentatorer. Så välkommen åter själv!

 30. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja: ”Jag hoppas bara inte den emitterade strålningen är dödlig?”.

  Med stor sannolikhet är den tyvärr det. Men såvitt jag kan förstå så dödar det ”ljus” som produceras av genusvetenskapen långsamt genom att i första hand få hela civilisationer och i andra hand hela nationer att gå under i en synnerligen plågsam dödsprocess. Just nu den västliga.

  Enligt mina bedömningar är processen trots allt reversibel, och allt som behövs är att exponeringen upphör innan populationen blivit alltför intellektuellt försvagad. Det finns alltså gott hopp om tillfrisknande.

  På individnivå kan man också se vissa skadliga effekter. Det har bl.a. noterats att en överdriven exponering för genusteorier kan ha en verbalt laxerande verkan – även i de fall exponeringen inte är självvald.

  Det senare tror jag att jag blivit drabbad av själv … kanske rent av har ett anfall just nu 🙂

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Men Dr Jonsson, men skit i exciteringen, eller snarare återgången till ett lägre tillstånd, kan den där negativa energin inte bara få ligga där som potentiellt vansinne i ett bundet system? Vad ska vi med svarta hål, vita hål och materia till – är det inte bättre att genusvansinnet binds upp som negativ energi i ett system som är statiskt och aldrig kan förändras, ens med mansvåld? Inte för att jag vet hur det ska gå till men du vet säkert.

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ledsen ang en 2 dagar gammal kommentar till förra inlägget som verkar ha fastnat i spammen och som jag upptäckte först nu. Rolig video – påminner om min barndom! 😉 Kolla, en tidning som tipsar om min blogg- Infos verk? http://friatider.se/lattepappor-och-genusvansinne

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ledsen att du har ett anfall, tur att jag (och även du ju) är doktor, så du kan snart bli botad. Som medicin kan du ju läsa något gammalt inlägg som inte handlar om genus, om du kan hitta något, det borde finnas i någon av kategorierna, tror jag… ?

 34. Dr. Jonsson skriver:

  Hm … jag tror du är betydligt bättre på både fysiken och den matematiska beskrivningen av problemet, så om du inte vet så är hela den västliga civilisationen potentiellt rökt.

  (Känn ingen press nu …. )

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag ska lägga upp videon i inlägget – tack för roligt tips på vithetsanalys! 🙂

 36. Dr. Jonsson skriver:

  Ja, jag tror t.o.m. jag ska ta och exponera mig för lite elektronikforskning eller ta fram gitarren. Då kanske anfallet går över 🙂

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, jo jag vet, vara bara lite lat och tänkte du kunde ta itu med det ;-). Känna press? Det kommer jag att göra så länge jag lever… På tal om rökt civilisation, kan vi inte RÖKA UT GENUSMAFFIAN! De sitter ju lite varstans men om vi tar en brandsläckare med oss och läser säkerhetsföreskrifterna kan vi väl röka ut dem ur det offentliga rummet? Finns det någon kunnig och galen pyrotekniker här på bloggen? Finns det förresten någon här som INTE är galen? Kanske bäst att en sådan person tar uppdraget, för säkerhets skull ;-).

 38. Nordbo skriver:

  Hej Tanja. Det här har inget med genusmaffian att göra, men kan vara uppmuntrande och glädjande. Är inte detta fraktal poesi?

  ”To see a world in a grain of sand,
  And a heaven in a wild flower,
  Hold infinity in the palm of your hand,
  And eternity in an hour.”

  Har du lyssnat på Benoit Mandelbrot hos TED?

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, nä jag hade inte hört den, men jag höll ju själv ett föredrag om fraktaler för Nobelmuseet vid två tillfällen i mars som du kanske minns att jag nämnde på bloggen – den där fraktalgrönsaken som visas på min 1.56 är förresten riktigt god, jag köpte en sådan på Hemköp för några år sedan när jag höll ett populärvetenskapligt föredrag om gyllene snittet. Grönsaker är trevliga men det är den rena matematiken som är fascinerande här, speciellt ang Mandelbrotmängden, jätteenkel iterativ procedur, du vet väl att detta är min favoritlåt? 🙂

 40. Adam Weisshaupt skriver:

  De som klarar sig bäst är således de med mest kunskap om kollektivism samt som inte bekämpar varandra p g a kön. Låt mig presentera ett exempel över hur vi svenskar måste bli, stolta över icke rasism och demokrati. Trots allt flyttar folk hit från Uganda, Moskva och Bagda, inte ifrån Sthlm till Havanna eller Moskva, eller hur?

 41. Cuben skriver:

  Här kommer fler grönsaker. Jag vet bara inte när jag såg den sist imorgon. På tal om vetenskaplig rådgivare kan jag trycka upp visitkort redan igår?

 42. JEL skriver:

  Tanja,

  Jag har sagt det forut sa det ar ett tecken pa att jag tycker du ar den basta opinionsbildaren i Sverige – Keep on punching!

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, tack! 🙂

  Jasg fann just en 2 dagar gammal DN-artikel om att våra förfäder neanderthalarna (aktuell forskning som jag nämnde i förra inlägget) har förfäder som bott i Europa i minst 800.00 år. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/aldsta-nordeuropeerna-upptackta-1.1134573 Varken neanderthalarna eller deras förfäder har sitt ursprung i Afrika. Men jag antar att skolböckerna inte kommer att hänga med här, utan att Jordens snällaste apa blir den nya biologiboken….

 44. Nordbo skriver:

  Tanja: Ja, jag vet att det är din favoritlåt. Du har länkat till den förut. 🙂

  Här är en av mina favoritlåtar från popgenren. I det här sammanhanget tillägnas den dig och din kamp mot genusvansinnet.

 45. Michael Wikander skriver:

  Hej Tanja, jag vill bara säga att du gör ett utmärkt arbete för att avslöja alla dessa konstigheter! Här är en annan bra ny artikel som nämner dig http://www.friatider.se/lattepappor-och-genusvansinne

 46. Marcus Svensson skriver:

  ”2009:64
  Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.””

  Är det inte helt fantastiskt vilken energi Staten går till för att (bort)förklara medborgares beteende när det inte kan tillåta att man verkligen pratar om problemet.

  Den nakna sanningen om skolan är att det handlar inte om att ge barn en utbildning, det handlar om att man skall tvinga 20-25 barn in i ett rum i 8h om dagen och tvinga dessa till att ”lära” sig saker det inte är intresserade av. Det råder skolplikt i Sverige vilket teoretiskt innebär att Staten kan använda sitt våldsmonopol till att tvinga barnen in i klassrummet, dvs barn i årskurs 1-9 är slavar i staten tjänst.

  Om ni som läser detta kan acceptera detta faktum och komma över ångest och panik känslorna troligtvis får när någon säger sanningen som Staten, blir det helt självklart varför det finns problem i skolan.

  ”Underprestation” vad betyder det? Att barnen inte har ”lärt” sig det som blivit tvinnade att ”lära” sig, inte så konstigt längre när vi tillåter oss själva att se sanningen. Slavars produktivitet är nämligen låg i relation till fria människor.

  Mobbing : Vi tvingar 25-30 individer att umgås men varandra, dvs barnen har inte ”freedom of association” (Engelska är mer beskrivande här). Inte konstigt att barnen reagerar med våld mot sina kamrater då det inte kan rikta sin ilska mot Staten som tvingar dem att gå i skolan mot deras vilja.

  När sätter icke aggressions principen i centrum blir det mycket enkelt att se varför vi har majoriteten av de ekonomiska och sociala problemen vi har idag.

  På samma sätt förenklade Nicolaus Copernicus världen när han hävdade att jorden inte var centrum an universum. I ett slag refuserades de hundratals sidor som krävdes för att förklara planeternas rörelse i den geocentriska världsbilden till några sidor.

  Samma sak hände när Albert Einstein sade : ” Kag vet att det låter helt galet men tänk om ljusets hastighet är konstant, jag vet att det låter galet men tänk om…”

  Ja tänk vad som skulle hända om vi upplyfte icke aggressions principen till den allmängiltiga princip den förtjänar att ara, att vi en gång för alla säger ”Våld är inte lösningen på sociala och ekonomiska problem” jag tänk om….

 47. Ola Jennebrink skriver:

  Sluta att lova att skriva kortare inlägg Tanja.Du har mycket att säga och jag ser inte något jag skulle vilja vara utan i ditt senaste inlägg.

 48. […] a related note skriver Tanja Bergkvist ett mycket intressant inlägg om dokumentären ”den hotade mannen” som handlar om hur […]

 49. Info skriver:

  MONIQUE WITTIG – PRESENTATION AV EN SOCIALKONSTRUKTIVISTISK FIXSTJÄRNA

  Andrea Dworkin, Valerie Solanas, Judith Butler, Tiina Rosenberg, Eva Lundgren, Christina Hultman, Pia Laskar, Mian Lodalen, Margareta Winberg, Birgitta Ohlsson – namnen torde numera inte vara obekanta för Tanja och läsarna av hennes blogg.

  Men kanske kände ni inte till den lika betydelsefulla MONIQUE WITTIG, i sin livstid förärad många fina titlar och utmärkelser?

  Monique Wittig, f. i Frankrike 1935, kallade sig själv ”radikallesbisk”. Den heterosexuella världen beskrev hon som en illasinnad, politisk ”regim”. En av de viktigaste av hennes gåvor till vetenskapen och mänskligheten är följande tanke:

  Det vore fel att påstå, att lesbiska kvinnor älskar och har sex med (slickar) andra lesbiska kvinnor. Det FINNS nämligen inga lesbiska kvinnor. Begreppet ”kvinna” existerar bara som en motsats till det sexistiska begreppet ”man”, och en lesbisk kvinna UTAN relationer till män är följaktligen inte en kvinna. (Heterosexuella kvinnor, som tror att de är heterosexuella och kvinnor, är offer för socialt konstruerade myter i konstruerade politiska och ekonomiska system, som bör dekonstrueras.)

  Alltså ett postulerande av ett tredje kön – den lesbiska kvinnan – som biologisk sanning och en lovande möjlighet i den framtida evolutionen.

  Som en positiv motsats till ”fallogocentrism” (accepterande av förekomsten av manliga könsorgan) håller hon fram den lesbiska kroppen, som saknar fallos.

  Vad hon själv inte saknar, däremot, enligt gamla foton, är sportiga, grova karlkepsar med skärm. Ibland satte hon på sig en slips. VARFÖR?

 50. QED skriver:

  I Aftonbladets avslöjande artikel om Sven-Otto ”Kvotera Nu” Littorin kan man idag läsa

  ”Hon valde att kontakta Aftonbladet när hon läste om den tidigare polischefen Göran Lindberg. Hon upprördes då över hur män med makt utåt ger sken av att stå för en sak men i verkliga livet agerar helt tvärtom.”

 51. Info skriver:

  FISKAR I ÖSTERSJÖN

  Bra iakttagelse, Tanja. Fiskarna. Påminner mig om en biologisk iakttagelse för några år sen: att talgoxar och blåmesar i storstäderna börjat tappa sina färger. Jag har från mina fönster här på södra Kungsholmen noga studerat talgoxar och blåmesar i 26 år – och funnit, att båda arterna, i stället för att vara lysande gula och svarta respektive lysande gula och lysande blå, blivit allt gråare och gråare för varje år som gått.

  Sista skriet från Kungsholmen blir väl, när jag någon gång i Tanjas historia beskriver hur en koltrasthona (i förrgår) flirtade med mig.

  RUTER DAM

  heter ett svenskt, genderideologiskt nätverk, en mäktig påtryckningsorganisation, som verkar för jämställdhet inom näringslivet. Ruter Dams mål är enligt organisationen själv att (citat)

  • Utveckla kvinnliga ledare [till] att avancera till hög nivå i företag och organisationer
  • Belysa värdet av informella strukturer och kontakter i näringslivet
  • Bidra till att ge deltagarna en bättre överblick och helikoptersyn av [troligen menas ”helikoptersyn på” – vad nu det är] industri och samhälle
  • Skapa ett brett kontaktnät av kvinnliga och manliga chefer i storföretagen
  • Förmedla kunskaper om strategiskt ledarskap och styrelsearbete

  Ruter Dam erbjuder mentorkurser, hjälpundervisning m.m. för tjejer, som trots obetydliga meriter förutom att de är just tjejer önskar bli verkställande direktörer i Sveriges största byggbolag, gruvbolag, banker, mäklarfirmor; vill bli chefer på kulturredaktioner och ledarsidor osv. I sina strävanden har Ruter Dam redan haft mycket stora framgångar och åtnjuter ett tyst men odelat stöd av Sjupartialliansen. Också full uppbackning av samtliga riksdagspartier i fråga om uppfattningen att könen bara är (illvilliga) sociala konstruktioner, skapade av elaka ”biologister” och nazistiska molekylärbiologer.

  Citat från friatider.se 8/7: ”Arbetsmarknadsministern var nämligen det första av Sveriges statsråd som på allvar tänkte införa tvångskvotering i privata bolagsstyrelser. Det var i en intervju i ´Raka Svar med Niklas´ i onsdags som Littorin kom ut som radikalfeminist. Han bekräftade då att han ville införa kvoteringstvång i bolagsstyrelser på stående fot, skriver Expressen.

  – Jag vill inte vänta fyra år, jag vill göra det nu, meddelade Littorin.

  Sen avgick han.”

  RUTER DAMS STYRELSE

  Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Styrelseproffs med inriktning på industri och miljö
  Gunilla Arhén, VD och grundare
  Gunnel Duveblad, styrelseproffs
  Annika Falkengren, VD SEB
  Malin Persson, VD Volvo Technology Corporation

  RUTER DAM

  heter ett svenskt, genderideologiskt nätverk, en mäktig påtryckningsorganisation, som verkar för jämställdhet inom näringslivet. Ruter Dams mål är enligt organisationen själv att (citat)

  • Utveckla kvinnliga ledare [till] att avancera till hög nivå i företag och organisationer
  • Belysa värdet av informella strukturer och kontakter i näringslivet
  • Bidra till att ge deltagarna en bättre överblick och helikoptersyn av [troligen menas ”helikoptersyn på” – vad nu det är] industri och samhälle
  • Skapa ett brett kontaktnät av kvinnliga och manliga chefer i storföretagen
  • Förmedla kunskaper om strategiskt ledarskap och styrelsearbete

  Ruter Dam erbjuder mentorkurser, hjälpundervisning m.m. för tjejer, som trots obetydliga meriter förutom att de är just tjejer önskar bli verkställande direktörer i Sveriges största byggbolag, gruvbolag, banker, mäklarfirmor; vill bli chefer på kulturredaktioner och ledarsidor osv. I sina strävanden har Ruter Dam redan haft mycket stora framgångar och åtnjuter ett tyst men odelat stöd av Sjupartialliansen. Också full uppbackning av samtliga riksdagspartier i fråga om uppfattningen att könen bara är (illvilliga) sociala konstruktioner, skapade av elaka ”biologister” och nazistiska molekylärbiologer.

  Citat från friatider.se 8/7: ”Arbetsmarknadsministern var nämligen det första av Sveriges statsråd som på allvar tänkte införa tvångskvotering i privata bolagsstyrelser. Det var i en intervju i ´Raka Svar med Niklas´ i onsdags som Littorin kom ut som radikalfeminist. Han bekräftade då att han ville införa kvoteringstvång i bolagsstyrelser på stående fot, skriver Expressen.

  – Jag vill inte vänta fyra år, jag vill göra det nu, meddelade Littorin.

  Sen avgick han.”

  RUTER DAMS STYRELSE

  Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Styrelseproffs med inriktning på industri och miljö
  Gunilla Arhén, VD och grundare
  Gunnel Duveblad, styrelseproffs
  Annika Falkengren, VD SEB
  Malin Persson, VD Volvo Technology Corporation

 52. QED skriver:

  I universitetens publikationsdatabas DiVA hittar man för åren
  2004-2010 inte mindre än 900 examensarbeten (!) med anknytning till genus.

  http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=2

  Många av dem kan laddas ner i fulltext. Enjoy! 😀

  Använd sökordet ”genus” som då förekomma var som helst i de bibliografiska posterna.

  Använder man sökordet ”fysik” för samma period får man bara 627 träffar.

 53. Info skriver:

  RUTER DAM

  heter ett svenskt, genderideologiskt nätverk, en mäktig påtryckningsorganisation, som verkar för jämställdhet inom näringslivet. Ruter Dams mål är enligt organisationen själv att (citat)

  • Utveckla kvinnliga ledare [till] att avancera till hög nivå i företag och organisationer
  • Belysa värdet av informella strukturer och kontakter i näringslivet
  • Bidra till att ge deltagarna en bättre överblick och helikoptersyn av [troligen menas ”helikoptersyn på” – vad nu det är] industri och samhälle
  • Skapa ett brett kontaktnät av kvinnliga och manliga chefer i storföretagen
  • Förmedla kunskaper om strategiskt ledarskap och styrelsearbete

  Ruter Dam erbjuder mentorkurser, hjälpundervisning m.m. för tjejer, som trots obetydliga meriter förutom att de är just tjejer önskar bli verkställande direktörer i Sveriges största byggbolag, gruvbolag, banker, mäklarfirmor; vill bli chefer på kulturredaktioner och ledarsidor osv. I sina strävanden har Ruter Dam redan haft mycket stora framgångar och åtnjuter ett tyst men odelat stöd av Sjupartialliansen. Också full uppbackning av samtliga riksdagspartier i fråga om uppfattningen att könen bara är (illvilliga) sociala konstruktioner, skapade av elaka ”biologister” och nazistiska molekylärbiologer.

  Citat från friatider.se 8/7: ”Arbetsmarknadsministern var nämligen det första av Sveriges statsråd som på allvar tänkte införa tvångskvotering i privata bolagsstyrelser. Det var i en intervju i ´Raka Svar med Niklas´ i onsdags som Littorin kom ut som radikalfeminist. Han bekräftade då att han ville införa kvoteringstvång i bolagsstyrelser på stående fot, skriver Expressen.

  – Jag vill inte vänta fyra år, jag vill göra det nu, meddelade Littorin.

  Sen avgick han.”

  RUTER DAMS STYRELSE

  Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Styrelseproffs med inriktning på industri och miljö
  Gunilla Arhén, VD och grundare
  Gunnel Duveblad, styrelseproffs
  Annika Falkengren, VD SEB
  Malin Persson, VD Volvo Technology Corporation

 54. En av de skrämmande företeelserna under min uppväxt handlade om Lysenko, en växtforskare. Han påstod att han skapade nya ärftliga drag på bara en generation genom att manipulera organismens uppväxtvillkor. Stalin gjorde honom till diktator för den sovjetiska växtforskningen. Det ledde till en katastrof för jordbruket.
  Att skriva ‘Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken’ gav mig en verkligt otäck upplevelse:
  Jag insåg att likhetsfeminism i Sverige utvecklats till Lysenko-feminism, dvs att en falang likhetsfeminister fått makt att undertrycka konkurrerande åsikter och forskningsriktningar.

 55. QED skriver:

  OT: så här i valtider kan det vara på plats att påminna om Lars Ohlys förflutna. Från Uppdrag Granskning. Janne Josefsson: ”När blev du demokrat?”

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Adam, tack för Östeuropamusiken – slavofil där! 😉

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Cuben, inga visitkort, du ska ju vara hemlig!

  Michael W,
  ja men jag länkade ju till den i en kommentar här tidigare ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/07/09/den-hotade-mannen-och-den-nya-definitionen-av-svensk/#comment-9078 ), såg länk på mitt wp-admin som ledde dit.

  Marcus S,
  med ”Underprestation” avses det faktum att pojkar får 10% lägre genomsnittsbetyg än flickor. Dock är det ett faktum att nästan ALLA elever i svensk skola underpresterar i genomsnitt sett till både hur det var för 10, 20 och 30 år sedan i Sverige samt i jämförelse med andra euroeiska länder. Rekommenderar varmt skoldebattören och professorn i spanska Inger Enkvists böcker, tex ”Skolan – ett svenskt högriskprojekt” samt ”Feltänkt” och andra. Även Leif Alsheimers ”Bildningsresan”

  Enkvist på Bokus


  Alsheimer på Adlibris

  Här en kort artikel med tankar från etnologen Jonas Frykman om svensk skola: http://www3.lu.se/info/lum/LUM_06_98/LUM6_04_skola.html

  En jämförelse mellan öst och väst i en Axess-artikel av Enkvist: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=402

  Missa inte heller min matte-kollega Olle Häggströms inlägg i skolfrågan, här på hans hemsida finner du mycket läsvärt ”SKOLANS SAK ÄR VÅR”: http://www.math.chalmers.se/~olleh/skolans_sak/

 58. Cuben skriver:

  Claesson det var inget fel på Lysenko, det var fel på människorna. Nu har vi i stället ett nytt radarpar; Lundgren och Stahlin, coachad av Winberg. Eller så tillhörde Lysenko kanske det amerikanska kontraspionaget, så det så. Det berättade Kim Il Sung för mig. Vår store ledare. Jag tänker då på Ohly förstås. Honom som Kirunasvenskarna i Sovjet har att tacka för så mycket, se bifogad artikel från Expressen. (Betacka sig för kanske är rättare att säga?)

  http://www.expressen.se/1.138982

  Om Lysenko bara hade fått till det med fraktaler så kanske han hade fått rätt? Det kanske hade blivit grönsaker då? Under, lite infrarött så ingen människa ser det röda. Och Voilá(!) rödgrön sörja, som vi säger här i Vorkuta!

  Jag bifogar några turistbilder från staden, för den hågade;
  http://www.videofact.com/english/gulags_pictures1.htm

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Ola, tack! 🙂 OK jag tror inte jag kan hålla det löftet heller verkar det som, genus-informationsflödet på nätet tar ju aldrig slut och har man väl börjat surfa så… Frågan är hur många genusvetarna egentligen är med tanke på alla tidskrifter, evenemang och vansinnesutredningar de hinner med. Effektiva är de inte, alltså måste de vara många. För som Bo Rothstein påpekat så är de inte så produktiva när det gäller det vetenskapliga: http://www.dn.se/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet-1.563575

  Men Heterohatets dag och andra ”folkfester” har de både tid och råd med: http://www.kamplust.se/heterohat/index.php

 60. Axel Eriksson skriver:

  En rad omgivande miljöfaktorer som leder till allvarlig påverkan på våra fortplantningsmöjligheter och därmed vår överlevnad (för att inte tala om försämrad kvalitet på själva arvsmassan) gör sig allt tydligare gällande såsom Tanja här uppmärksammar. Växtgifter, livsmedelstillsatser mm.

  Denna utveckling är alarmerande. Ändå skall vi komma ihåg att vi inte sett resultaten av de skador som redan är ett faktum, men först ger uttryck på nästa generation.

  Elektromagnetisk strålning är en sådan. AFS har anordnat föreläsningar och driver en stor kampanj på området här: http://www.aktionforsverige.se/news.php?id=354 och här http://www.aktionforsverige.se/news.php?id=364

  Kvicksilver i bl.a. vacciner: http://www.aktionforsverige.se/news.php?id=329

  Glutamat (smarkförstärkare) http://www.aktionforsverige.se/news.php?id=54

  Lagstiftningen är alldels för tam. Något måste göras för att skydda vår nästa generation!

  Hälsn.
  /Axel

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, intressant, kände inte till lanserandet av den lesbiska kvinnan som ett tredje kön! Förvånad är jag dock inte…

  QED, äntligen mer genus att vältra sig i 🙂

  Göran,
  Lysenko hade inte helt fel iofs: http://epigenome.eu/sw/1,1,0 Men att skapa HELT NYA ihopfantiserade egenskaper går inte, bara att få latenta egenskaper att visa sig genom att med miljöfaktorer påverka hur generna kommer till uttryck.

  Från wiki http://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik

  ”Uttryckt på ett enklare sätt handlar epigenetik om att miljöpåverkan under livet kan leda till att genernas uttryck hos en individ ändras, till exempel att de slås av eller på. Detta påverkar sedan egenskaperna hos individens avkomma. Detta kan bero på miljögifter men också på helt andra miljöfaktorer. Epigenetiska förändringar som först förvärvas och sedan ärvs påminner om Lamarckism. Lamarcks teorier var dock mycket mer omfattande, och det är dessutom oklart vilken betydelse epigenetiska förändringar har för evolutionen… Många kemiska ämnen kan framkalla epigenetiska förändringar, bland annat arsenik. Man kom mekanismen på spåren genom tvillingar vars gener visade sig agera på olika sätt ju längre tiden gick.”

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, mer Lars Ohly:

  Dessvärre är videon ”Ohly – uncut” där han smygrunkar utanför valstugan 2006 borttagen från Youtube…

 63. Cuben skriver:

  Tanja jag lovar att vara hemlig. Hur har jag lärt mig från en fd. elitsimmare och fd. kustjägare, täcknamn ”Sverre”. (Numera bara fd.)

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/11/jan-guillou-och-varnplikten

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Axel, scary… tur man inte har tid prata så mkt i mobilen pga blogg och annat 🙂 För ett tag sedan rapporterades på nyheterna om att ett test visade att all korv innehöll flamskyddsmedel (och den ekologiska istället bakterier): http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bakterier-och-flamskyddsmedel-i-korv_4888465.svd

 65. QED skriver:

  Ohly tycks ha en massa saker för sig när han tror ingen ser. Kreativt minne har han också

  http://www.dn.se/sport/fotboll/motte-du-nacka-ohly-1.245684
  http://www.dn.se/sport/fotboll/ohly-jag-maste-ha-statt-vid-sidan-av-1.245897

 66. rogerklang skriver:

  @Cuben:

  ”Claesson det var inget fel på Lysenko, det var fel på människorna. Nu har vi i stället ett nytt radarpar; Lundgren och Stahlin, coachad av Winberg.”

  Stahlin! Obetalbart! Jag har också kommit på ett smeknamn till en partiledare längst ut på vänsterkanten, Lars Dåhly. Det står var och en fritt att använda det!

  Roger Klang

 67. rogerklang skriver:

  Nu behöver vi bara namnge Maria wetterstrand, och jag har en idé: Baria Vett-lös-tand. Baria efter chefen för den hemliga polisen i Stalins Ryssland, och Vett-lös- efter hennes ovett, samt -lös-tand för hennes ungdom och praktiskt taget obefintliga erfarenhet. Vad sägs om det?

  Mvh Roger Klang

 68. rogerklang skriver:

  Peter Eriksson kan heta Kleter Eriksson eftersom han är i den rödgröna röran.

  Roger Klang

 69. QED skriver:

  Men, men … inte Beria … Maria Wtterstrand är ju Sveriges Barack Obama!
  Detta enligt

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/10/maria-wetterstrand-r-sveriges-barack-obama

  och hon prenumererade på Bamse upp i tjugoårsåldern

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sahlin-har-stadslat-miljopartiet-att-gora-jobbet_4454945.svd

 70. ludde skriver:

  Det är nog inte så omedvetet alls det här med steriliseringen som sker sakta sakta i världen. Ledande personer har en önskan om att minska befolkningen till mellan 1 och 500 miljoner människor. Hela agenda 21 går ut på att minska befolkningen.

  Ordet democide (http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=758) var för mig tidigare okänt. Skulle man föra in effekterna som alla kemikalier har i detta resonemang skulle siffrorna bli häpnadsväckande!

 71. […] var att ge svarta en ny och vitare barndom? Jo något helt annat som vi kan se i transgenus. Som Tanja Bergkvist berättat så gäller hos genusvetarna något som kallas kritisk maktanalys av vita. Hon […]

 72. Info skriver:

  STOR INTERSEKTIONELL KONSTHÄNDELSE!

  Sommarens konsthändelse i Sverige är en internationell utställning i Göteborgs konsthall, kallad ”Disidentifikation”. En utställning som rör i ”stor utsträckning frågor kring sexualitet och etnicitet”. Utställningskommissarie är Stina Edblom, en ung tjej, som jämte socialisten och regissören Stina Oskarsson och några till på senare år framträtt som politiskt tongivande inom svenskt kulturliv.

  Först några få rader, som antyder Edbloms radikalfeministiska ideologi och förklarar hennes upphöjelse till utställningsintendent vid Göteborgs konsthall:

  ”Stina Edblom visar en dokumentärfilm sprungen ur projektet ´Jämställdhet i konsten – kvinnor i samtal´ och utställningen Kvinnliga rum.” (År: 2006. Arrangör: ABF, Kulturen i Botkyrka och Mångkulturellt Centrum.)

  Ett av göteborgsutställningens största namn är Chicago-skulptören Nick Cave, ”en svart homosexuell man”. Som, enligt Sveriges radios Kulturnytt 7/7, säger sig vilja berika världen med ”en ny sorts hybridmänniska”.
  Enl. Sv.D. 1/7: ”jag [Nick Cave] vill sudda ut kön, klass och ras genom att TVINGA betraktaren att ta till sig en helt ny sorts hybrid”. Hans nu i Göteborg visade, epokgörande konstverk består av stora ”dräktskulpturer” i ”gränslandet mellan fågelskrämma och haute couture”.

  Utställningens syfte är enligt Stina Edblom att motverka svenskarnas FÖRDOMAR.

  Påminner inte så litet om flera liknande, lika unisont lovprisade HBT-konstutställningar nyligen (Stockholm, Göteborg, Umeå), tidigare kommenterade i Tanjas blogg.

  42 miljoner kronor avsattes nyligen av Moderna museet för inköp av konstverk av ENBART kvinnliga konstnärer. Satsningen har samtidigt utvidgats till landsomfattande, avslutade, pågående och kommande inventeringar av alla konstmuseers samlingar UR ETT GENUSPERSPEKTIV. Huruvida övertalig, manligt producerad konst som ett slutresultat av dessa kostsamma undersökningar ska kasseras (förpassas till soptippen) intill dess att könsjämvikt uppnåtts, har ännu inte framgått.

 73. Info skriver:

  FÖRENING FÖR FEMINISTISK KONST

  Föreningen JA är en viktig förening, som förmodligen kan se fram emot rundliga bidrag från Kulturrådet. Föreningens ambitioner framgick klart och tydligt på dess hemsida redan 2005:

  ”Ja! är en förening vars syfte är att skapa gynnsamma förhållanden för konstarbetare vars verksamhet bidrar till att störta manlig överordning, etnisk överordning och hierarkier kopplade till fysisk och psykisk förmåga, sexualitet och klass.

  JA! är en separatistisk förening för konstarbetare vars verksamhet har sin utgångspunkt i feminism med ett intersektionellt perspektiv.

  JA!’s målsättning är att störta de styrande patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktordningarna genom en strukturell omfördelning av tillgången på pengar, plats och tid inom konstområdet.”

 74. DogDylan skriver:

  Det är väl ingen nyhet för dem som följt den här bloggen att de svenska feministerna nu har inkorporerat post-koloniala rasteorier från USA, om ”vithet”. Noel Ignatiev har bland annat kallat för den ”vita rasens” avskaffande.

  Detta var alltså i det stora helt okej, men sedan började Igantiev bli mer radikal på bland annat på den anti-israeliska siten counterpunch.com. Naturligtvis blev ADL, AIPAC och SPLC mycket upprörda, inte för vad han sagt om vita, men vad han sagt om Israel.

  Den här typen av ”Critical race Theory” verkar ju vara det nya. Det räcker inte med att studenterna skall läsa Yvonne Hirdman eller andra ”mainstream” feminister. Nu är väl även Tina Rosenberg mainstream. Nej, nej! Nu handlar det om att avskaffa den ”vita rasen”. Beroende på vart de står inkluderar de även judar och Israel i ekvationen, det är sant för Ignatievs del (han är jude), men det är inte sant för andra, så som ADL, de ser judar som någonting separat från ”vita”, så som ADL, vilket är en sionistisk organisation.

  Om man får tro Ignatiev så är en hel del vita europer, så som irländerna inte vita, de är någonting annat. Så för många av den här radikalisterna inom post-modernismen och nya ”ántirasism” rörelsen så är ras någonting mycket flytande – kanske för att de ser ras som en social konstruktion och inte som någon primordalt.

  Egentligen spelar det inte så stor roll om vårt ”antirasistiska” etablissemang ser ras som något socialt kontruerat eller som något biologiskt. Vi ”vita” kommer ändå, på grund av får hudfärg betraktas som ett hot mot alla de andra, vilka de än mår vara.

  I USA är laglig diskriminering (Affirmative action) en verklighet och så kan det även bli här i Europa, och i Sverige. Vi har redan nu lagstiftning som ger perks till invandrare, homosexuella och kvinnor. Det baseras inte på ”ras” än, men eliten kommer bli tvunga till att börja klassficiera ras, eftersom en massa vita invandrare skulle falla under gruppen ”förtryckta”.

  Jag tror det var Mona Sahlin som sa ”Icke-Europiska” invandrare, men då utesluter hon inte vita Sydamerikaner, Amerikaner, Kanadensare, Australinare och Nya Zealändare. Hon måste börja definiera rasgrupper snart. Det är annars omöjligt att driva hennes rasistiska politik.

  I Brasilien har extremvänstern försökt rucka på 500 åriga rasstrukturer. I Sydamerika görs inte ras på samma sätt som i övriga världen och ”rasism” är inte en fråga för staten. Idag i Braslien har man infört kvotering, idag anser sig 50 procent av den braslianska befolkningen vara vita, men många av dessa är ”mixade” eller nära mulatter.

  För att bara de icke-vita skall kunna utnyttja detta är man nu tvungen att skicka fotografier och i framtiden även DNA prov (Lustiga är att i Sverige så säger eliterna att ras är en socialkonstruktion) för att skilja vita från vita med litet mer svart eller indianskt blod i ådrorna. Tydligen är ”ras” mer än ”skindeep”. Detta förfarande har fått kritik av sociologer och liberaler, men vänstern verkar tycka det fungerar rätt bra ändå.

  Framtiden är ett nytt apartheidsystem där människor, inte som individer ges rättigheter och skyldigheter, men där inviden tillhör ett rasialt kollektiv vars kollektiv har rättigheter och skyldigheter.

  Snacka om att balkanisera västerlandet – men det är tyvärr det som våra eliter vill. Göra vårt land till något som kan liknas vid Irak, Libanon eller Jugoslavinen.

 75. QED skriver:

  ”Gudrun Schyman gjorde alla lite rikare när hon eldade upp 100.000 kronor i Visby under politikerveckan. Men mest tjänade de som redan är väldigt rika. Kuppen var ett slags omvänd Karl-Bertil Jonsson, hävdar två ekonomiska forskare.”

  ”När 100.000 kronor eldas upp minskar penningmängden i Sverige och de sedlar och mynt som finns i omlopp blir lite mera värda. Därför förstörde Schyman faktiskt inga resurser med sitt eldande. Brasan var bara en omfördelning av pengar — från Feministiskt Initiativ till alla som äger svenska pengar.”

  http://www.dn.se/nyheter/valet2010/schyman-eldade-for-de-rika-1.1136064

 76. Per Hagman skriver:

  rektorn för södetörns högskola svor på att hennes tidigare marxistiska politiska feministiska läggning var som bortsopad och att hon numer ansluter sig till demokratisk västerländskt synsätt.
  – trots ovan rekonfiguration kan vi se SHS nu utvecklar sig i en alltmer feministisk inriktning.
  — Rektorn för SHS…en feministisk målvakt.
  /. Per Hagman

 77. rogerklang skriver:

  Dogdylan sade:

  ”I USA är laglig diskriminering (Affirmative action) en verklighet och så kan det även bli här i Europa, och i Sverige. Vi har redan nu lagstiftning som ger perks till invandrare, homosexuella och kvinnor. Det baseras inte på ”ras” än, men eliten kommer bli tvunga till att börja klassficiera ras, eftersom en massa vita invandrare skulle falla under gruppen ”förtryckta”.

  Jag tror det var Mona Sahlin som sa ”Icke-Europiska” invandrare, men då utesluter hon inte vita Sydamerikaner, Amerikaner, Kanadensare, Australinare och Nya Zealändare. Hon måste börja definiera rasgrupper snart. Det är annars omöjligt att driva hennes rasistiska politik.”

  Roger svarar:

  Så är det ju i USA. Inte för att de logiskt har kommit fram till att ras är ett rimligt begrepp för att särskilja människor. (Jag undrar VEM som är rasist om det inte är antirasisten själv? Det är antirasisten som vill särskilja människor baserat på ras! Det är mer än vad SD vill, även om jag inte är sd:are så ska det nämnas!) Utan ras är ett gällande begrepp i USA för att de är en så ung nation, som ända fram till modern tid har haft ett stort inflöde av vita européer som utgjort kärntrupperna i USA:s patriotiska elit efter bara en eller två generationer. Afroamerikanerna däremot är Afrikaner fortfarande efter 200 år. Varför? Därför att de är så jävla exkluderande människor! Frågan är därför; vems sida står Gud på? Jag tänker inte svara på det här, i synnerhet som jag tror att Gud har lämnat även det vita USA åt sitt öde sedan ett antal år tillbaka från början på 2000-talet. Man kan ju inte utgå från att Gud väljer den lilla djävulens sida framför den större djävulens.

  Jag säger detta enbart för att jag vägrar vara PK.

  Roger Klang

 78. Marcus Svensson skriver:

  Tanja, intressant och lite ledsamt är att du som alla 99% av folk i allmänhet väljer(Kognitiv dissonans/Stockholmssyndromet) att ignorera faktumet att skolan/samhället idag bygger på våld och tvång. Att göra detta och sen prata om samhällsproblem är som att gör ett matematiskt bevis där på första sidan står att 1+1=3 (Decimalt talsystem,Reella tal).

 79. DogDylan skriver:

  Roger Klang.

  Sverigedemokraterna är ett paleokonservativt parti, alltså kulturnationalister. Alla folkgrupper som anpassar sig till det ”svenska”, skall vara välkommna till Sverige. Det finns väl litet etnopluralism i Paleokonservatismen också, eftersom ”värdbefolkningen” förväntas vara i majoritet. Detta är nödvändigt eftersom invandrare skall ha något att smälta in i, både genetiskt och kulturellt.

  De enda som verkar bry som om ras är ND, Svenskarns parti (NSF) och etablissemanget. För dem är ras viktigt, precis som mångkultur. Om mångkulturen och mångetniciteten skall bevaras, så måste ju onekligen man införa raslagar. I USA har det redan börjat, man driver en närmast barock etnisk identitetspolitik.

  Vi svenskar är för stunden lyckligt lottade att det här vurmandet för ”ras segregering” inte har tagit fasta i Sverige än, men jag gissar på att det bara är en tidsfråga.

  Av någon konstig anledning så är de ju inte Sd som är rasisterna, det är vänstern som inte ens vill att människor skall få blandas, det är dem som vänder sig emot assimilering. I bästa fall kramar de smältdegelsteorin, framför allt på dagens nyheter. Men oftast är det hård idenitetspolitik som gäller, även om de inte än vågar ta ”ras” i munnen.

 80. rogerklang skriver:

  @Dogdylan:

  Jag tror inte att ras är så viktig för den moderna svenska rödvinsvänstern. Jag tror att det som är viktigt för dem är den svenska kvinnans maktbevarande på vår bekostnad. (Högermännens bekostnad framförallt, själva hoppas de på att deras Lilla Fridolf toffelhjältebeteende ska resultera i att de svenska vänsterkvinnorna glada i hågen över favoriseringen ska välja att stanna hos dem.)

  Däremot skiter de i kvinnor från andra länder, som befinner sig i samma maktlösa sits som vi svenska män, i synnerhet ifråga om den sexuella makten mot deras ondskefulla män. (Detta sagt väl medveten om att Erik kan komma att lägga sig i med en halvmeterskommentar för att refutera påståendet. Bevare mig väl för Eriks långa utlägg, men man måste läsa dem om han kommenterar en.) Den enda gången vänstern anser det värt att lyssna på en irakisk eller någon annan etnisk kvinnoförtryckares kvinna är när just den kvinnans personliga åsikter sammanfaller med deras kvinnoförtryckande mäns åsikter. Eller rättare sagt, hon blir ett bra verktyg för vänstern som inte har något hjärta. Men för varje etnisk kvinna som v

  Roger Klang

 81. rogerklang skriver:

  Oj, kortades av där. Fortsätter:

  Men för varje etnisk kvinna som väljer slöjan så går det minst, jag säger minst en som inte får röra sig ute för att hon inte har rätt inställning. Spaggarna tror att de kan lura mig, men jag vet nog!

  Roger Klang

 82. rogerklang skriver:

  Spaggarna är ynkedomar som inte klarar av att deras fru, dotter eller syster går till affären själv och handlar (knappt ens när de är med dem faktiskt) utan att de får vredesutbrott med påföljande husarrest för kvinnan för att hon råkat snegla på ett par plommon tillsammans med en banan eller rört vid den manliga expeditens hand när hon betalade honom. Och detta är de ”bra” spaggarna jag talar om då, de trevliga! Gud vet vad Bin Ladins gör mot sina kvinnor? En del könsstympar sina flickebarn med smutsiga rakblad utan bedövning, det vet jag. Sedan ut på jakt efter svenska flickor! I bästa fall. I värsta fall så tar de dem mot deras vilja i gäng och kanske misshandlar dem gravt. Men att mörda dem vore kontraproduktivt, då skulle de ju inte komma åt de svenska männen som har fräckheten att vara just män rakt i deras ynkliga ansikten.

  Mvh Roger Klang

 83. rogerklang skriver:

  Var tvungen att ventilera mig lite bara. Men jag tror att vi håller på att få ett nytt ”sommaren i city 1990, kommer du ihåg oss” som två horor sjöng om på 90-talet. Det var då skinheadlooken slog igenom på var man för första gången. Om det är så, så ska jag bege mig ut på stadens gator och torg och dokumentera spektaklet med min kamera och lägga ut på min blogg.

  Naturligtvis så finns det riktigt bra spaggar också, som låter deras kvinnor välja man efter eget önskemål även om det skulle bli en svensk man, det är tack vare dem som jag inte går Nazi on them all. Det tråkiga är bara att om det skulle bli ett sommaren 1990 så har vi tyvärr en totalt gutless statsminister som inte vågar införa straff som kan kallas för straff för överfalls- och gängvåldtäkter. (Eller så vill han det inte för att han är åttondelsneger och amerikan?) Vi måste ju separera dem bra från våldsbrottslingarna som ska sitta i fängelse för resten av deras eländiga liv! Eller hängas i galgen om de blir mördare, om jag får min vilja igenom. Gängvåldtäkterna kommer att öka med hundratals procent på sina håll i Sverige om det är som jag misstänker att vi får ett nytt 1990.

  Roger Klang

 84. Tor Kullenberg skriver:

  Hej Tanja!
  Din blogg med kommentarer är nu bland det mest läsvärda på nätet för oss samhällsintresserade och ofta kritiska.
  Nu är det ju både valår och grillsäsong, så fortsätt ditt viktiga och beundransvärda upplysningsarbete.
  På dem bara!

  Din trogne lärjunge
  Tor Kullenberg

 85. Nordbo skriver:

  Norska Aftenposten är en otäck ultreextremistnazistfascisttidning. I varje fall antar jag att svensk media och svenska politiker skulle kategorisera den under en liknande etikett (de har en tendens att överreagera). Men här är en artikel från Aftenposten som ifrågasätter invandringspolitiken och efterlyser en debatt om ras och IQ. Usch och fy!

  Läs inte detta:
  http://www.aftenposten.no/kul_und/article3643542.ece

  Här är en presentation av den ondskefulle forskaren:

  http://selvmordsparadigmet.no/ansvarlig.html

 86. Nordbo skriver:

  Nu var det min tur att fastna i filtret.

  Det här verkar behövas i dubbeltänkandets tid:

  http://www.honestthinking.org/en/manifesto.html

 87. Hahaha skriver:

 88. Hahaha skriver:

 89. QED skriver:

  🙂

 90. Dogdylan skriver:

  Då är vi inte överrens. Som Tanja har noterat och jag i mina berättelser om bravaderna som pågår på Universiteten så tycker jag nog man kan skönja att rasbegreppet är rätt populärt, även om kulturvänstern och den akademiska vänstern använder begreppet ras som en social konstruktion.

  Jag är överrens med dig om att kulturvänstern och även kulturhögern. Idag är det ju i princip samma sak inte är speciellt intresserade i vad kvinnor i tredje världen tycker och tänker. Enligt min uppfattning projicerar vänstern sina egna värderingar på andra grupper – de är övertygade att alla ”Palestinavänner” är socialister som de själva, även fast det är tvärtom. Den palestinska kampen är inte socialistisk, den är islamistisk och leds av Hamas. Ja, ibland formuleras radikal Islam i ekonomiska vänstertermer och en motpol mot kapitalism, men det gör också reaktionär konservatism. De flesta palestinier har mycket mer gemensamt med reaktionära konservativa än med homokramande socialister.

  Det är detta som skrämmer vänstern och det är därför de utesluter gemene palestinier ur deras Palestinagrupper. Per Gahrton var som bekant på väg att ta in sådana som Israel Shamir och Ahmed Rami in i varmluften ett tag, men så bestämde kulturvänstern att de skulle uteslutas och Gahrton blev helt plötsligt fientligt inställd till dem.

  Utlägget om ”Spaggarna” förstår jag inte. Du menar att invandrare från MENA och Afrika är överrepresenterade i brottsligheten. Detta är ju sant, i synnerhet våldtäkter. I alla fall om man får tro informationen från övriga EU-länder. Sedan tror jag nazismen och liknande nihilistiska och rasistiska ideologer är döda – det är bara kulturvänstern som försöker skrämma människor, och famla bort sakfrågan om vilket ”hot” som är störst, den tilltagande Islamismen på svensk mark eller 1500 nynazister.

  I framtiden ser jag en totalitär liberalism, och ett omformande av hela västvärlden. Vår kultur skall bytas ut mot någon individualistisk och konsumtionsinriktad sådan, men det gäller också våra invandrare. Detta är i alla fall vad Dilsa Demirbag Sten den senaste tiden har skrivit i sina debattinlägg. Jag är rätt säker på att vi går mot ett sådant system.

  Motpolen har aldrig varit marginaliserade nazister, motpolen har alltid varit de konservativa, inte alltid de reaktionära konservativa, men väl de konservativa. Idag är väl Sverigedemokraterna det enda konservativa, eller snarare paleo-konservativa alternativt. De söker inte individualism som lösning på immigrationsproblemen, de söker assimilering som bygger på svensk kultur, med allt vad det innebär. Den här totalitära liberalismen har också en assimilerande effekt.

  Alltså, vad jag kan se så har vi två politiska system i Sverige. Ett totalitärt liberalt system – som kräver allas underordning och isidosättandet av alla ”kulturer” samt ett paleo-konservativt system som kräver anpassning för de nya svenskarna. Maurcio Rojas var som bekant en tidning försvarare av ett paleokonservativt system, men även Jonathan Friedman, Caravelli, Carl Olof Arnstberg samt troligen en hel del av de försiktigt konservativa skribenterna på kulturtidsskriften Axess.

  Idag är de ju ute i kylan, och det är därför de skriver på den här lilla tidningen, en tidning som i princip läsas av den akademiska konservativa medelklassen. En tidning som förutom finns i dessa konservativa akademikers hem, i princip bara kan hittas på Universitetsbiblioteken som studentlektyr för de försvinnande få konservativa studenterna.

  De nya konservativa är inte akademiker, de nya konservativa är vanligt folk som tidigare röstade på Socialdemokraterna för deras välfärdspolitik, men delade värdekonservativa värderingar med moderaterna. Denna grupp är säkerligen en av de största väljargrupperna i Sverige.

  Det blir spännande att se om Moderaterna efter valet kommer fortsätta med sin för stunden mjuka ”totalitära liberalism” eller omfamna Sverigedemokraterna. Trots allt handlar det ju om mer än en miljon röster – som är potentiella Sd-röstare. Ger Moderaterna bort dessa röster kommer de få mycket svårt att sätta prägel på svensk politik. Moderaterna har en gyllene chans nu att se en borglig regering för lång tid framöver och efter 80 år av socialistiskt styre äntligen få prägla svensk politisk mentalitet. Det enda moderaterna behöver göra är att visa litet populism och gå emot vänsterliberaler, kulturvänstern och media.

  Idag skrev Expressen en arg ledare om Sd. Lögner och osanningar haglade. Tydligen är USA ut ur krisen (Lögn) och detta beror på deras tolerans. Tolerans som de läst i EN marknadsundersökning. Alla som har några Universitetspoäng i relevanta ämnen vet att det finns mycket få muslimer i USA, de flesta är svarta konvertiter. Mer där till, som norska antropologen Thomas Hylland Eriksen har noterat så ökar människors vilja att definiera varandra och sig själva i ett mångkulturellt samhälle. Detta kommer alltså från Hylland Eriksen som är en av de främsta mångkulturförespråkarna i Skandinavien.

  Mer där till, Expressen säger att vår Islamofobi fanns tusentals år tillbaka. Alltså innan Islam ens existerade. De skriver:

  ”I USA, som saknar vår långa tradition av främlingsrädsla, är det enligt undersökningen från Pew research center bara en minoritet som vill förbjuda heltäckande slöjor. Det påminner om vikten att sätta islamofobin i ett historiskt sammanhang. Mekanismerna bakom islamofobin fanns tusentals år före den muslimska invandringen till Europa och de är bevisligen livsfarliga. Det handlar om en kraft som kan accelerera snabbt och bli närmast ostoppbar. Därför måste man vara uppmärksam på de små symboliska stegen och alltid se dem i ett större perspektiv.”

  (Snip)

  ”Samtidigt stiger USA upp ur askan efter finanskrisen. Toleransen är en viktig förklaring till den amerikanska framgångssagan, liksom den svenska. Vi har en hederlig politisk debatt i Sverige, utan den sjukliga fixering vid muslimer som präglar exempelvis Danmark. Men Sverigedemokraterna gör sitt bästa för att ändra på det. Partiet har förändrats mycket sedan det för drygt 20 år sedan grundades av bland annat avdankade nazister. Men bitterheten och hatet, viljan att göra skillnad på folk och folk, är inskrivet i SD:s DNA. Låt dem inte förgifta vårt politiska samtal.”

  Länk:

  http://www.expressen.se/ledare/1.2062609/100713-hall-sd-utanfor

  Intressant att läsa kommentarerna under, en eller två är positiva till burka och invandring och negativa till Sd. Klyftan mellan elit och folk har nog aldrig varit större som det är idag.

 91. QED skriver:

  Politiskt styrd forskning med potentiellt dödliga konsekvenser?

  DN skriver att allt fler blodcentraler begär undantag från socialstyrelsens regel att homosexuella skall godkännas som blodgivare. Socialstyrelsen hänvisar till en studie som visar smittorisken inte ökar.

  På blodcentralerna anser man dock att det är ett problem att studien inte är publicerad och granskad i någon internationell vetenskaplig tidskrift.

  – Socialstyrelsen är ju relativt ensamma, både i Europa och i världen om att tycka att det finns vetenskapligt underlag, säger docent Tommy Söderström, ordförande i Svenska Blodalliansen och svensk expert i EU:s arbete för kvalitetssäkring inom blodområdet

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/oenighet-om-homosexuella-blodgivare-1.1137199

 92. Patrick skriver:

  Alla försök om att konverta genusflummet till energi är tyvärr dömda att misslyckas. All ordning är maktstruktur, och därför är genusflummarnas slutmål total entropi.

 93. Wanderlust skriver:

  Hej Tanja!

  Har följt din blogg under ett knappt år nu och vill tacka för det fantastiska jobb du lägger ned och för de insikter du ger oss noviser inom genusvansinnets outtömliga förråd.
  Intressant att du nämnde ”Tidskrift för Genusvetenskap” då jag själv fick syn på det senaste numret bland tidningshyllorna på biblioteket för någon vecka sedan och häpnade vid åsynen att det överhuvudtaget fanns en sådan tidskrift !

 94. Wanderlust skriver:

  Hela min kommentar kom visst inte med – här är fortsättningen:

  Har inte sett att någon här har kommenterat ett märkligt citat av Mona Sahlin under ”hennes” dag i Almedalen förra torsdagen, det var i ett inslag i ekot som avhandlade sossarnas satsning på förskolorna och att alla barn skulle ha rätt till 30 timmar istället för 15 timmar som idag. I samband med att hon uttalade sig om detta så sade hon följande: ”… Ett jämlikt sverige där både män och kvinnor både kan föda barn och ha barn ..” Förlåt, men har Mona och (S) dolda kunskaper om mans- kroppen som vi övriga intet ont anande känner till (en freudiannsk felsägning månne?) ??? Kanske har några, av F! (och (S) avlönade, forskare och vetenskapsmän i hemlighet utfört experiment och snart kommer de att presentera den tvåkönade (eller kanske könlösa för kön finns ju inte har vi ju fått lära oss..) människan, och vips har genusvisionärerna/feministerna uppnått det ultimata målet – en utplåning av begreppet man och kvinna Man tar sig för pannan…
  Man kan lyssna på det aktuella Kvart i fem-ekot här: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2694#autoplay=%2Fapi%2Fradio%2Fradio.aspx%3Ftype%3Dbroadcast%26id%3D2477826%26codingformat%3D.m4a%26metafile%3Dasx (inslaget börjar 5.25 -5.30 in i sändningen.

 95. Christopher skriver:

  Genusmedveten…

  Nazisterna använde begreppet rasmedveten och menade att rasmedvetande skulle genomsyra hela samhället. Feminister använder istället begreppet genusmedveten och menar att genusmedvetande skall genomsyra hela samhället. För att understödja denna politiska agenda har feministerna uppfunnit kvasivetenskapen genusvetenskap vars syfte är att fungera som ett propagandaredskap. Genusvetenskapen understödjer feminismen genom att producera vinklade (läs: lögnaktiga) forskningsrapporter som bekräftar feministiska dogmer och legitimerar den feministiska realpolitiken. Som ett resultat har feministerna idag en hord av genusvetare, kvinnoforskare, mansforskare och andra självutnämnda experter som alltid är redo att hoppa in i politiska debatter och smälla meningsmotståndare på fingrarna. I egenskap av ”oberoende forskare” och ”sakkunniga” fungerar dessa som ett utmärkt propagandaredskap. Denna politiska taktik är inget nytt påfund dock. Nazisterna använde sig istället av rasbiologi. Kommunisterna använde sig av kvasivetenskapen lysenkoism – och klassmedveten är ett välkänt kommunistiskt begrepp.

  Klasskamp, raskamp, könskamp – kommunism, nazism, feminism – tre totalitära ideologier.

 96. Info skriver:

  PROV

  Jag vet inte, om Tanja har spärrat mig personligen (sedan några dagar) eller mitt IP-nummer (för alltid). Kanske kan dessa rader ge en antydan.

 97. Info skriver:

  KONSTIGT, NU DÖK ÅTMINSTONE PROVET UPP

  Sedan Tanjas svarsrobot länge meddelat mig att ”det verkar som att du har skickat det här meddelandet förut”. Samt spärrat min kommentar. Gång på gång. Nåja, så farligt var det väl inte. Döm själva:

  STOR INTERSEKTIONELL KONSTHÄNDELSE!

  Sommarens konsthändelse i Sverige är en internationell utställning i Göteborgs konsthall, kallad ”Disidentifikation”. En utställning som rör i ”stor utsträckning frågor kring sexualitet och etnicitet”. Utställningskommissarie är Stina Edblom, en ung tjej, som jämte socialisten och regissören Stina Oskarsson och några till på senare år framträtt som politiskt tongivande inom svenskt kulturliv.

  Först några rader, som utmärkt ringar in Edbloms radikalfeministiska ideologi och politiska allmäninriktning – och därmed förklarar hennes upphöjelse till utställningsintendent vid Göteborgs konsthall:

  ”Stina Edblom visar en dokumentärfilm sprungen ur projektet ´Jämställdhet i konsten – kvinnor i samtal´ och utställningen Kvinnliga rum.” (År: 2006. Arrangör: ABF, Kulturen i Botkyrka och Mångkulturellt Centrum.)

  Ett av göteborgsutställningens största namn är Chicago-skulptören Nick Cave, ”en svart homosexuell man”. Som, enligt Sveriges radios Kulturnytt 7/7, säger sig vilja berika världen med ”en ny sorts hybridmänniska”. Enl. Sv.D. 1/7: ”jag [Nick Cave] vill sudda ut kön, klass och ras genom att TVINGA betraktaren att ta till sig en helt ny sorts hybrid”. Hans nu i Göteborg visade, epokgörande konstverk består av ”dräktskulpturer” i ”gränslandet mellan fågelskrämma och haute couture”.

  Utställningens syfte är enligt Stina Edblom att motverka svenskarnas FÖRDOMAR.

  Påminner inte så litet om flera liknande, lika unisont lovprisade HBT-utställningar nyligen (Stockholm, Göteborg, Umeå), tidigare kommenterade av mig.

  42 miljoner kronor avsattes nyligen av Moderna museet för inköp av konstverk av ENBART kvinnliga konstnärer. Satsningen har samtidigt utvidgats till landsomfattande, avslutade, pågående och kommande inventeringar av alla konstmuseers samlingar UR ETT GENUSPERSPEKTIV. Huruvida övertalig, manligt producerad konst som ett slutresultat av dessa kostsamma undersökningar ska kasseras (förpassas till soptippen) intill dess att könsjämvikt uppnåtts, har ännu inte framgått.

  Tanja: Johan Lundberg har ingenting till övers för mig. Men i valet mellan pest och kolera så tror jag, att han skulle välja kolera. Dvs. Info.

 98. QED skriver:

  Info, det är nog bloggens outgrundliga spamfilter. Brukar råka ut för det. Pröva att dela upp meddelandet i kortare delar så kanske det passerar.

 99. Komplex skriver:

  Måste ändå kommentera detta med vithet.

  Jag vet inte om fler råkat ut för dessa fantastiska företagskonsulter, som har en spritt språngande galen idé, som alltid presenteras med barnsliga metaforer, som de själva verkar ta på djupaste allvar. De tar hutlöst betalt, och alla förstår redan från början att det handlar om gröt-marknadsföring hos personalchefen och VD, och man står ut en tema-dag… och sedan blir allt som det förut varit – tack o lov, brukar mellancheferna inse allvaret i det.

  Samma obehagskänsla når mig. Misstänker att samma sorts personligheter står bakom.

 100. DogDylan skriver:

  Min kommentar hamnade också i spamfiltret. Jag antar att jag återigen är ”bannad”.

  Det här med ”vithet” känns ju litet konstigt. Jag förstår om vita som lever i ”diasporan” tycker att ”vithet” är en viktig biologisk eller social kategori (beroende på hur man är lagd). Vi i Sverige har ju en implicit förståelse av ”vithet”. Den som är ”vit” blir fortare svensk om den adopterar den svenska kulturen, eftersom svenskheten är just associserad till ”vithet”.

  Detta är ingen hemligheter. I alla Europiska länder, precis som i övriga världen så är ”ras” och nationalitet sammanlänkat.

  Då de flesta liberaler och konservativa här på Tanjas blogg står för en ”öppen svenskhet” – så står vänstern för en rasialistisk identitetspolitik, trots det blir liberaler och konservativa skyldiga eftersom de är ett ”hot” mot minoriteters möjligheter till ”kollektiv” identifikation genom sin ”universialismen”. För liberaler del handlar det om de stödjer den ”liberala demokratin” som är ”disciplinär” och för konservativas del handlar det om att invandrare (oavsett sort) skall assimileras. Även den liberala demokratin förutsätter viss assimilering till vissa värden.

  Här om veckorna har vi ju fått lära oss av politiker, Expo och journalister att slöjan inte alls är ett ”förtryckande” medel.

  Det mest spännande kommer ju bli när våra eliter måste ta ställning för någonting. Det är lätt att skrika ”rasism” så fort något kulturellt uttryck kritiseras. Men notera att våra eliter aldrig definierar de kulturella uttrycken. De talar sig varma om Islam, men de skulle aldrig våga definiera islam. Vi får bara veta att Islam är en fredfull och god religion och att muslimerna måste få leva ut sin religion, men uppenbarligen har religionen inget innehåll.

  Jag har aldrig hört expo, mainstream journalister (med några få undantag) och politiker tagit ställning mot eller för tex. muslimska flickors rätt/eller icke-rätt att ta del av simundervisningen.

 101. Info skriver:

  TILL QED

  Alltså var inte min IP-adress spärrad. Nej, det hade jag heller aldrig trott. Och inte heller tror jag, att min gamla vän Tanja medvetet hindrat min kommentar från att dyka upp på grund av innehållet.

  Det rör sig troligen, som du säger, om några outgrundliga, ”tekniska” problem. Allt jag vet är att Tanjas program blockerar texter med vissa utvalda, olämpliga (?) ord. Det är ju möjligt, att något sådant ord smugit sig in i min kommentar. Och att Tanja – t.ex. på grund bortresa – inte haft tillfälle att inspektera innehållet i ”spamkorgen”.

  Den aktuella kommentaren, STOR INTERSEKTIONELL KONSTHÄNDELSE, försöker jag jag nu (inom loppet av en minut) skicka på nytt. Om den kommer att visa sig den här gången återstår att se.

 102. Info skriver:

  STOR INTERSEKTIONELL KONSTHÄNDELSE!

  Sommarens konsthändelse i Sverige är en internationell utställning i Göteborgs konsthall, kallad ”Disidentifikation”. En utställning som rör i ”stor utsträckning frågor kring sexualitet och etnicitet”. Utställningskommissarie är Stina Edblom, en ung tjej, som jämte socialisten och regissören Stina Oskarsson och några till på senare år framträtt som politiskt tongivande inom svenskt kulturliv.

  Först några rader, som utmärkt ringar in Edbloms radikalfeministiska ideologi och politiska allmäninriktning – och därmed förklarar hennes upphöjelse till utställningsintendent vid Göteborgs konsthall:

  ”Stina Edblom visar en dokumentärfilm sprungen ur projektet ´Jämställdhet i konsten – kvinnor i samtal´ och utställningen Kvinnliga rum.” (År: 2006. Arrangör: ABF, Kulturen i Botkyrka och Mångkulturellt Centrum.)

  Ett av göteborgsutställningens största namn är Chicago-skulptören Nick Cave, ”en svart homosexuell man”. Som, enligt Sveriges radios Kulturnytt 7/7, säger sig vilja berika världen med ”en ny sorts hybridmänniska”. Enl. Sv.D. 1/7: ”jag [Nick Cave] vill sudda ut kön, klass och ras genom att TVINGA betraktaren att ta till sig en helt ny sorts hybrid”. Hans nu i Göteborg visade, epokgörande konstverk består av ”dräktskulpturer” i ”gränslandet mellan fågelskrämma och haute couture”.

  Utställningens syfte är enligt Stina Edblom att motverka svenskarnas FÖRDOMAR.

  Påminner inte så litet om flera liknande, lika unisont lovprisade HBT-utställningar nyligen (Stockholm, Göteborg, Umeå), tidigare kommenterade av mig.

  42 miljoner kronor avsattes nyligen av Moderna museet för inköp av konstverk av ENBART kvinnliga konstnärer. Satsningen har samtidigt utvidgats till landsomfattande, avslutade, pågående och kommande inventeringar av alla konstmuseers samlingar UR ETT GENUSPERSPEKTIV. Huruvida övertalig, manligt producerad konst som ett slutresultat av dessa kostsamma undersökningar ska kasseras (förpassas till soptippen) intill dess att könsjämvikt uppnåtts, har ännu inte framgått.

 103. Info skriver:

  STOR INTERSSEKTIONELL KONSTHÄNDELSE

  Av en slump fick jag just se att min kommentar med ovanstående rubrik nu (när?) ramlat in ett stycke upp och då med följande tidsangivelse: ”juli 11, 2010 kl 10:14 f m”.

 104. Nordbo skriver:

  Om en kommentar fastnar i filtret så hamnar den senare (när Tanja befriar den) på den plats där den skulle ha hamnat direkt om den inte hade fastnat i filtret.

 105. QED skriver:

  Bra skrivet av ”Proffstyckarna” om RFSL – från mobbade till mobbare

  ”Klart Hägglund ska skippa Pride”

  ”Men i stället för att glädjas över sina egna framgångar valde RFSL att radikaliseras. I stället för att bara låta pingstpastorn Åke Green visa upp sig i all sin inskränkta dumhet polisanmälde de honom, och skapade på så vis en yttrandefrihetsmartyr. I stället för att glädjas åt den könsneutrala äktenskapslagen valde de att kritisera det faktum att den nya lagen inte tvingar präster som av religiösa skäl inte vill viga samkönade par att göra detta. I stället för att tacka de företag (Volvo, Ikea, H&M) som tidigare sponsrat Pride valde de att anklaga företagen för homofobi när dessa valde att lägga sina pengar någon annanstans.

  Och detta är vad Pride och RFSL har börjat urarta till. Från kamp för rätten att slippa stå i en skrubb och skämmas, till angrepp mot vad de hävdar att andra står för, med målet att själv få vara den som pekar finger. Från mobbad till mobbare.

  Göran Hägglund har i denna verklighet inget att hämta på Pride, och har därför ingen anledning att medverka där. Rimligen har han ingen skyldighet att infinna sig för att spela rollen som allmän spottkopp. Eller kommer vi få se motsvarande svarta rubriker nästa gång Lars Ohly väljer att inte kampanja hos Svenskt Näringsliv?”

  http://blogg.aftonbladet.se/proffstyckarna/2010/07/klart-hagglund-ska-skippa-pride

 106. QED skriver:

  Johan Ingerö var det närmare bestämt som skrev detta om RFSL och Pride.

 107. Komplex skriver:

  Eftersom RFSL har tagits över av queer-teoretiker, vet jag en del homosexuella män som lämnat eller funderar på att lämna dem. Pride och RFSL representerar inte längre de homosexuella, om de nu någonsin har gjort det.

  Hittade följande länk (rekommenderar även de bloggar som länkas i slutet på artikeln).

  http://soilander.wordpress.com/2010/07/16/alla-hatar-oss-vad-fan-gor-det/

  @DogDylan

  Tycker inte att man som liberal eller konservativ ska ta åt sig av tokvänsterns hat – eller ens försvara sig emot det. Hat är kärnan i deras sätt att tänka, slumpen avgör vem som blir måltavla för det. Vill man förvissa sig om att det handlar om hat kan man ju alltid köra det genom transgenusmotorn.

 108. QED skriver:

  Postkolonial medveten närvaro

 109. Info skriver:

  DEN HOTADE MANNEN?

  ”KVINNORNA REGERAR
  Sverige är troligen världens enda matriarkat. Regeringen består just nu av enbart kvinnor. – Det blev ett lättsamt möte, sa justitieminister Beatrice Ask (M) efter regeringssammanträdet i går. – – – Nu styrs landet av sommarregeringen och den består av fem kvinnor. Därmed blev det halvtimmeslånga mötet i går ovanligt lättsamt.

  Kvinnor uttrycker sig enklare än män, sa justitieminister Beatrice Ask efteråt.”

  (AB Wendela 16/7.)

 110. QED skriver:

  Intressant citat av tant Gredelin (Beatrice Ask).

  På SvDs ledarblogg frågar man sig när en ”Gårperson” införs på skyltarna vid övergångsställena:

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=19988
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3858543

 111. Info skriver:

  GULLAN BORNEMARK SKREV EN BARNVISA

  på 1950-talet om övergångsställen: ”Här går man, här går man, på vita strecken får man” – något som omgående ordvitsades till

  Herr Gårman!
  Herr Gårman!
  På vita strecken får man
  Här men inte där tut tut!
  Här men inte där tut tut!
  Herr Gårman!
  Herr Gårman!
  På vita sträcken får man!

  Samtidigt som trafikskylten med den välkände Herr Gårman lanserades.

  Någon Fru Gårman kände barnen inte till. Och ingen hade heller behov av någon ”här går fru man” (alt. ”här fru går man”). På Den Gamla Onda Tiden. Nu har äntligen andra och ljusare tider randats – ”Jösses flickor, befrielsen är nära!”:

  Teknikens Värld 2008-09-30: ”I april skrev vi om regeringen som gett Vägverket uppdraget att ta fram ett kvinnligt alternativ till Herr Gårman, alltså en Fru Gårman. Nu är detta uppdrag slutfört och Vägverket presenterar i dag resultatet av fem månaders arbete [hur många miljoner?] som även innebar viss konsultation med jämställdhetsombudsmannen, JämO. – – – När vi skrev om Fru Gårman i april bad vi er läsare att rösta om den nya skylten. På frågan ´Vad anser du om att Herr Gårman får sällskap av Fru Gårman?´ svarade 90 procent av er att förslaget är LÖJLIGT.”

  Krossa Patriarkatet! Här gäller för varje genusmedveten regering att i första hand se trafikskyltars utformning ur ett genusperspektiv. Fru Gårman-skyltar pryder redan flera städer, bl.a.,- som QED visar ovan med en länk – Norrköping:

  ”Herr Gårman har fått damsällskap i Norrköping. För första gången finns nämligen en Fru Gårman-skylt uppsatt i kommunen. Skylten kan beskådas vid ett övergångsställe vid Hagebygatan. – – – Sedan början på 2009 är det fritt fram att välja om herr eller fru Gårman ska pryda övergångsställena.”

  INVÄNDNING! KRÄNKNING! DISKRIMINERING!

  Claes, Katri, Nyamki, Per Schlingmann – HJÄLP! Var är den firade medeldistanslöperskan Caster Semenyas skylt? Får inte pseudohermafroditer förekomma i trafiken? Och ska neutrumbarnet POP, som ingen vet vilket kön hen så småningom ska bestämma sig för, lämnas utanför? För att inte tala om alla prajdparadernas Artur-Matilda och Johanna-Kalle!

  Vi får nog trots allt fortfarande betrakta frågorna om övergångsställesskyltarnas slutliga utformning och benämningar som ofullständigt lösta.

 112. QED skriver:

  ”Så blev institutioner och fakulteter vänsterbastioner”

  http://www.dn.se/debatt/sa-blev-institutioner-och-fakulteter-vansterbastioner-1.1139187

 113. QED skriver:

  ”Ny forskning kan ge p-piller för män

  Män och parasiter delar samma gen.
  Den upptäckten väntas leda till ett nytt p-piller för herrar.
  Och bekämpningen av ohyra. ”

  http://www.expressen.se/halsa/1.2069033/ny-forskning-kan-ge-p-piller-for-man

  För att förtydliga den feministiska vinklingen finns en bild från skräckfilmen Flugan, där en manlig forskare förvandlas till en fluga.

 114. QED skriver:

  Här sökes en så kallad Jämställdhetsspecialist till Uppsala universitet. Kraven är höga:

  ”Du har doktorsexamen med inriktning genus och högre utbildning och grundläggande universitetspedagogisk utbildning.”

  och

  ”Du har omdöme och är strukturerad. ”

  http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/1803jamspec.html

 115. Bengt S skriver:

  http://www.saco.se sidan kan man under Saco Play se en av världens bästa mansforskare. När Saco i Almedalen ordnades en föreläsning med denne guru.

  Filmen finns också upplagd på Dejas nätverk.

  Han har i alla fall fattat att det är pojkar som underpresterar i skolan.

 116. Info skriver:

  TILL BENGT S.

  Intressant prov på parallellspråk.

  Vi har ju här någon gång diskuterat parallellsamhällen. Kort och gott utgående från att den oerhörda mängd somalier, afghaner, irakier osv, som just nu väller in i Sverige tillsammans med sina många släktingar (”anhöriginvandrare”) inte alls INTEGRERAS och ASSIMILERAS utan bildar sina egna överlägsna, av samtliga svenska politiker och journalister applåderade enklaver.

  Som sagt. Nu var det Bengt S:s parallellspråk.

  NU KAN MAN SE PÅ SACO PLAY.

  Vem fan kan se på Saco Play? Videolänkarna har ändrat program så många gånger de sista åren, att jag med min några år gamla dator inte längre kan se internetvideo yngre än 2005.

  VÄRLDENS BÄSTA MANSFORSKARE.

  Vad då BÄSTA? Det löjliga är själva accepterandet av begreppet MANSFORSKARE.

 117. Fredrik skriver:

  Hej Tanja,

  Kul att du fick jobb i Uppsala, de är säkert mer seriösa än det andra stället. Har lämnat svenska högskolevärlden efter 15 år som lektor, kanske för gott? Uppsala är annars ett ställe jag skulle kunna tänka mig jobba på.

  I övrigt handlar mitt liv nu om 1. skaffa inkomster, 2. flytta till ett ställe där jag trivs. Om det blir i Sverige eller utomlands är oklart. Vet egentligen ingenting om framtiden, en ovanlig situation.

  Ang diskussionen om vita hål så finns ju möjlighet till en Einstein-Rosen-brygga, som kanske kan stabiliseras med exotisk, negativ massa. Problemet är förstås att genusvetarna knappast är välkomna ens i ett annat universum. Bättre då att använda ett vanligt, hederligt svart hål. Då kan man vara säker på att de förintas av (oändligt) starka tidvattenskrafter nära singulariteten.

 118. Åke skriver:

  Nu är det gjort. Genusteorin matematiskt bevisad. Jag misstänkte hela tiden att hemligheten låg i Zorns lemma.

  Klicka för att komma åt mtadday2.pdf

 119. QED skriver:

  Mera Lars Ohly. Det blev kanske lite fel på bildväxlingen i nyhetsstudion här.

 120. Erik skriver:

  Bengt S:

  Varför länkar du till en av världens mest rabiata genusfeministiska manshatare? Och vadå bästa? Bästa på vad? Att smutskasta män? Att hitta på rena ideologiska lögner och sprida dem till akademin så hela universitetet blir ett okunnigt skämt?

  Vet du vad Kimmel anser är det centrala för din manlighet Bengt? Han anser hjärntvättad som han är av kulturmarxism sedan födseln att kulturella definitionens centrala organiserande enhet är homofobi och våld.

  Seriöst vad tänkte du på när du länkade till det där manshatande marxistiska stolpskottet?

  ”I have argued that homophobia, mens fear of other men is the animating condition of the dominant definition of masculinity”

  Och sånt svammel och nonsens menar du är bra? WTF?!

 121. Cavatus skriver:

  Jag bugar och bockar för den framskjutna positionen som progagandaansvarig i din planerade kupp. Ska bli oerhört spännande! Beror på vad som ska stå på flygbladen då ….

  Men anledningen till att vi SKA dela ut flygblad, beskrivs här:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/07/21/flygblad-och-opinionsbildning/

 122. QED skriver:

  Konsekvent lag i Polen. Kjell-Albin Abrahamsson skriver i Expressen:

  ”Glöm t-tröjan med Che Guevara när du reser till Polen.
  Straffet har skärpts. Den person som innehar, producerar eller säljer kommunistiska symboler kan nu dömas till två års fängelse. Nazism, fascism och antisemitism hamnar i samma pestgrupp som kommunism. Den nya strafflagens paragraf 256 har ännu inte prövats men det kan mycket väl vara förbjudet att bära en t-tröja med bild av Che Guevara, Lenin, symboler som hammaren och skäran eller texten CCCP. Den nya strafflagen är en förlängning av grundlagens paragraf 13 som förbjuder politiska partier och organisationer som förhärligar totalitära metoder, i praktiken nazism, fascism och kommunism.”

  ”En majoritet av befolkningen ser dock inga problem med att jämställa nazism och kommunism. Visst finns det skillnader mellan den bruna och röda ideologin, men mer förenar dem – svartvit världsbild, konspirationsnoja, våldsromantik, antikapitalism, hat mot USA och Israel. Jag tycker att det är befriande med människor som vågar tala klarspråk; Che Guevara var en psykopat och seriemördare. Det är också förvånande att det i Sverige så lite diskuteras om de små vänstergrupper som står för en betydande del av våldinslagen på gator och torg.”

  http://www.expressen.se/kronikorer/sommarkronikorer/1.2072704/kjell-albin-abrahamsson-det-kan-vara-forbjudet-att-bara-en-t-troja-med-bild-av-che-guevara

 123. Info skriver:

  BRA, ERIK, KIMMEL HETER HAN ALLTSÅ

  den där ”mansforskaren” (vilkens ”forskningsområde” inte ens var uppfunnet för 10-20 år sen), som sign. Bengt S var för lat för att nämna vid namn.

  Och Erik har rätt – det är bara att läsa några rader som hastigast i första bästa, feministiska vänsterblogg, så inser var och en, att Kimmel inte har något att lära Tanja. Tvärtom är det Kimmel som borde gå och lyssna på Tanjas föreläsningar. Jag citerar ur den blogg, som jag råkade få ögonen på:

  ”Michael Kimmel är en välkänd profeminist och maskulinitetsforskare. Han har tillsammans med DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) gett ut en rapport om pojkars sämre prestationer i skolan. Rapporten finns tillgänglig [här] och om ni inte orkar läsa rapporten så finns Kimmels seminarium från Almedalen tillgängligt [här].

  Kimmel argumenterar mot de förklaringsmodeller som ger jämställdhetsarbetet i skolan skulden för pojkars sämre prestationer. Han avfärdar även biologiska skillnader mellan könen som möjlig förklaring. – – – Kimmel menar att problemet med sämre prestationer inte gäller alla pojkar utan främst pojkar från arbetarklassen och etniska minoriteter. – – –

  Personligen tror jag [= bloggförfattaren] inte att det räcker med att bredda mansrollen. Problemet är patriarkatet som upprätthåller mäns överordning över kvinnor. För att en man ska behålla sina privilegier är det viktigt att inte associeras med det som betraktas som feminint t.ex. att plugga. Slutsatsen blir alltså för att förbättra pojkars prestationer måste vi krossa Patriarkatet!!!”

  Skrivet av någon som påstår sig vara en man. Kanske heter han rentav Bengt. Eller Kimmel. Vem vet. Själv erinrar jag mig på fläcken flera andra, liknande ”mansforskare”, t.ex. queerprofessor Don Kulick, om vilken jag antecknade i Tanjas blogg 20/12 2009 (Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?):

  ”I radioprogrammet ´Freja´, som sändes vecka 48, talade professor Don Kulick vid Stockholms Universitet. Han ifrågasatte i programmet om heterosexualitet verkligen är något naturligt. Han menar – – – att människor HJÄRNTVÄTTAS TILL HETEROSEXUALITET genom skola, kyrka, det militära och andra samhällsinstitutioner. Heterosexualitet handlar således bara om sociala konstruktioner. Hela världen skulle kunna vara homosexuell och barn skulle utan problem kunna komma till världen, menar professor Kulick.”

 124. Info skriver:

  NÅGRA RADER TILL TANJAS FÖRSVAR MOT SACO-ORDFÖRANDEN

  ANNA EKSTRÖM, tillika ordförande för regeringens DEJA-delegation för ”jämställdhet i skolan”. En meningsbrytning mellan Tanja och nämnda Anna ägde rum under en paneldebatt i riksdagen i våras, där båda deltog. Bloggbeskrivet efteråt av Tanja: Google.

  På slutet av följande bloggning

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/15/transgenusmotorn-polisanmald/

  rekommenderar Tanja sina läsare att lyssna på SR Skolministeriets program ”Genuspedagogerna” (16/3), ett program, där hon själv skulle ha deltagit om hon inte hade fått förhinder. Anna Ekström, däremot, hade inga förhinder. Jag recenserade omgående (16/3) hennes insats i kommentarerna till nämnda blogginlägg:

  ”Nej, jag kunde inte lyssna på UR-programmet till slut. Anna Ekström och den inkallade genuspedagogen äcklade mig för mycket rent fysiskt.

  ”Det idealiska vore att varenda lärare var en GENUSPEDAGOG!”

  Pladdrade en förtjust och exalterad Anna fram på regeringens uppdrag. Om en mattelärare själv kan matematik och vill lära ut matematik är enligt genusreligionen oviktigt. Om en biologilektor till exempel är en framstående ekologisk botanist är i skolans biologivärld helt oväsentligt. Det enda som räknas är att han antecknar dagarna i ända om eleverna beter sig könsstereotypt och könskodat och i så fall att han ägnar resten av sin undervisningstid åt att koda om varje elevs genusbeteende. Punkt för punkt enligt den statliga genusmanualen. – – -”

  Just nu är SACO/DEJA-Anna aktuell i ett annat, mindre smickrande sammanhang: genom ett förvirrat angrepp på Sverigedemokraterna på Axess-bloggen, ”Tystnaden i Sverigedemokraternas Sverige” (22/7, hittas i vänsterspalten på Axess´ startsida). Hon svamlar där om att Sverigedemokraterna (i vissa mätningar Sveriges f.n. fjärde största parti) bara tillfälligt gömt sina Gestapo-uniformer men att de när som helst kan tas fram igen, varefter bärarna är redo att bege sig ut på nattlig dörrknackning för att slå ihjäl Anna och andra svenskar och nysvenskar. Anna hoppas då på att få asyl i något annat land.

  Hittills har Anna fått mycket kompetenta och välskrivna svar. Själv kan jag glädja Anna och alla andra med en färsk gruppbild på ett antal typiska Gestapo-lakejer (sverigedemokrater) i full krigsmundering:

  http://mopsen.wordpress.com/

 125. Info skriver:

  LYSSNARTIPS LÖRD. 24/7

  En av Sveriges Feministradios stora favoriter idag, Lo Kauppi, har, inte oväntat, redan figurerat i Tanjas samtidsmedvetna blogg. Här omnämns hon t.ex. i oktober 2009 (av Info):

  ”Till tidningens [= Stockholm City] stora omslagsbild får jag kanske anledning att återkomma. Vem ser vi där om inte LO KAUPPI, Sveriges nya kvinnoidol. Jag citerar: ”MED KUKEN SOM VAPEN. LO KAUPPI GÖR RÅBARKAD STÅ UPP OM SEXISM. VILL FÅ DIT REINFELDT.”

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/01/nasta-trend-attitydambassadorer/

  Nu har ni möjlighet att åter få lyssna på henne, då hon i P1 lörd. d. 24/7 19.03 (repris) leder ett halvtimmeslångt program, som handlar om kvinnors orgasmer, om kvinnans rätt att ”ta för sig” av sin sexualitet, om mäns förtryck och undertryckande av kvinnors sexualitet och om hur kvinnor i allmänhet och jämt och ständigt och i alla tider undertryckts av vita, medelålders, heterosexuella män osv. Lo Kauppi intervjuar här docenten och ordföranden för RFSU, Lena Lennerhed, dessutom en kvinnlig sexolog med gäll, skärande röst, m.fl.

  Lena Lennerhed, som också är är professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, är naturligtvis i denna sin egenskap inblandad i samma högskolas årliga ”sexdagar” – med vetenskapliga föredrag på programmet som ”Njutningsorientering [för kvinnor]”, ”Gör din egen sexleksak”, ”Oralsex – – – en föreläsning där du får handfasta tips på hur du utför oralsex. RFSL Stockholms experter guidar dig genom djungeln av tips från allas vår favoritsajt YouTube i jakten på det ultimata sugandet och slickandet!”

  Vad gäller sexleksakerna, så gick den akademiska föreläsningen ut på, att alla flickor och kvinnor skulle börja se olika ting i ett hem som sexleksaker och därmed frigöra sig från könsmaktordningen. Skaftet på en sopborste, till exempel, kunde man köra upp i slidan och samtidigt föreställa sig, att skaftet var en man – och samtidigt tänka, att män är lika värdelösa och lätta att ersätta som skaftet på sopborstar. Därigenom skulle kvinnor bli lyckliga.

  Själv lyssnade jag på förstasändningen av ”På jakt efter orgasmen” den 23/7 men bara några minuter innan jag – liksom Kurt Lundgren, då han lyssnade på Kristina Hultman – började få gåshud över hela kroppen och för övrigt i förväg kunde räkna ut nästan på pricken, vad som skulle komma att sägas.

  Kanske kan programreprisen d. 24/7 ge några av Tanjas läsare uppslag till några reflexioner.

 126. Josef Boberg skriver:

  Tanja – Ditt inlägg STYRKER att Du STARKT borde överväga att anta min inbjudan till Dig som AKTIV medlem i ALLA partiers PARTI

  Måhända en väldigt VIKTIG semesterTÄNKEuppgift, kanske… 💡 – med tanke på barna (video 3 min).

 127. Nordbo skriver:

  @ QED juli 16, 2010 kl 11:34 e m

  En perfekt kommentar till den låten.

 128. QED skriver:

  Vladimir Putin odlar sin macho-stil genom att delta i en motorcykelträff enligt
  Expressen-TV

  http://tv.expressen.se/nyheter/Utrikes/1.2075587/putin-odlar-sin-macho-stil

  Det hade kanske varit mer macho om han valt att köra en MC utan stödhjul. 😀

 129. QED skriver:

  Om queerteologi i SvD:

  Det har under senare år ofta påpekats att svensk teologi befinner sig i en blomstringstid. Ett aktuellt vittnesbörd om denna vitalitet är tidskriften Lambda Nordicas nyutkomna temanummer om queerteologi.”

  I alltför hög grad traderas myten om utanförskap och marginalisering som ett slags privilegierat seende. I alltför låg grad förs en kritisk diskussion om gränserna i det egna synfältet.

  Det enda kriterium som explicit omnämns är att den queera tolkningen – av Bibeln eller traditionen – ska vara upprättande för det tolkande subjektet. En hermeneutik, med andra ord, ”där alla anspråk på autenticitet och ursprunglighet har fått stå åt sidan för subjektiva tolkningar ämnade att skapa mening för läsaren”.

  Frågan som därmed väcks är inte bara vad som händer med vårt ansvar för att göra historiska texter rättvisa. Frågan är också om man inte biter den hand som föder en.

  http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/queerteologiska-utmaningar_5038573.svd

 130. QED skriver:

  Dags att HBT-certifiera hela vårdsektorn nu? Enligt DO får HBT-personer inte den vård de har rätt till.

  http://www.dn.se/debatt/hbt-personer-far-inte-den-vard-de-har-ratt-till-1.1142658

  Enligt RFSLs certifieringsplan

  ”Inom vård och omsorg talas det mycket om att behandla alla lika. Men att behandla alla på ett likriktat sätt kan innebära att homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) får sämre bemötande och sämre vård än andra vårdtagare. Det är alltid vårdgivarens ansvar att se patienten som han eller hon är – och inte som han eller hon förväntas vara. Därför är det viktigt att som
  vårdgivare ha kunskap om hur professionellt bemötande styrs av normer kring kön och sexuell läggning. God kompetens ger ökat förtroende, och därmed förbättras också förutsättningarna för att var och en som söker vård och omsorg får rättbehandling.”

  Klicka för att komma åt Certifieringsplan_generell_09-02-03.pdf

  Tanja har ju bloggat om HBT-certfiering av folktandvården i Uppsala

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/

 131. Info skriver:

  PRIDE-YRA PÅ SVERIGES RADIO

  Apropå QED 11:43 fm.: Och idag inleds Sveriges nationalvecka. Stockholm Pride Festival, Nordens ”största kärleksfest”. Redaktionerna på Sveriges radio är alldeles yra av förtjusning. Ännu har vi inte hunnit till kvällen – redan har Sveriges radio uppmärksammat HBT-jippot i inte mindre än fyra olika, tydligt politiskt vinklade programinslag. Och jag talar då bara om P1.

  Tidigast redan i morse, då P1 Morgon inkallat Lovise Brade Haj (tidigare känd från Tanjas blogg) och en annan nysvensk för att redogöra för festivalens förtjänster och heterouppfostrande syfte. Eftermiddagsprogrammet Studio Ett hade pride-inslag BÅDE i 16-timmen och 17-timmen för att bara några minuter senare sända ett nytt pride-reportage, den här gången i Ekot.

  Efter att ha bevakat Sveriges radios medarbetare med uppmärksamma ögon och öron i åtskilliga år är jag inte direkt förvånad.

  Finns det någon på Sveriges radio som själv skulle våga KOMMA UT? Helt öppet.

  Som HETEROSEXUELL, alltså.

 132. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Infoberättigad fråga, verkligen… 💡

 133. QED skriver:

  Kritik mot antagningen till polisutbildningen – manliga sökande diskrimineras.

  ”Hälften av platserna till vardera kön

  Rikspolisstyrelsen, som sköter antagningen, har de senaste tre antagningarna gett exakt hälften av platserna till vardera kön.
  -Det har slumpat sig så att vi har 50 procent kvinnor och 50 procent män som är konkurrenskraftiga och då blivit erbjudna en plats på polisutbildningen, säger Marie Andersson, rekryteringsansvarig på Rikspolisstyrelsen.

  I praktiken har kvinnorna 78 procents större chans än männen att få en plats på utbildningen.”

  http://svt.se/2.22620/1.2088079/manliga_sokande_diskrimineras?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_2088079

 134. QED skriver:

  Hyllningssång till ”Tania”. Tyvärr handlar det om den kidnappade miljonärsdottern Patty Hearst som tog sig krigarnamnet Tania när hon anslöt sig till den amerikanska stadsgerillan Symbiotic Liberation Army. Patty Hearst dömdes till 35 års fängelse för bankrån, men avtjänade bara två år efter ingripande av president Carter. Fick full amnesti av president Clinton. Det låter väldigt märkligt, men man var mildare mot terrorister då.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Patty_Hearst

  Fin låt dock:

 135. Nordbo skriver:

  Läsvärt:

  ”Sweden: The Triumph of Cultural Marxism”

  http://www.brusselsjournal.com/node/3582

 136. QED skriver:

  Visst, Sverige, världens svärmor kan lösa alla problem.

 137. Info skriver:

  (Nordbo, QED m.fl.:) SVERIGE VILL LÖSA USA:S SERIETIDNINGSPROBLEM

  Serietidningen GALAGO, som jubilerade i fjol (”tre decennier av plakatpolitik och kiss- coh bajshumor”) har inlett ett samarbete med ett amerikanskt förlag, som nyligen skrivit kontrakt med tre svenska serietecknare. Vilket vållat uppståndelse på den svenska kulturfronten. Eftersom alla tre råkade vara män.

  Den amerikanska förläggaren hänvisar som urvalsprincip till seriernas kvalitet och karaktär, något som dock svenska kulturarbetare (i Sveriges radio m.m.) avfärdar som en svinaktig, kapitalistisk bedömningsgrund. Som mönster framhåller man i stället det svenska jämställdhetssystemet, där kulturbidrag (skattepengar) till t.ex. serieförlag alltid sätter könsjämvikten 50/50 som främsta urvalskriterium. Och då hamnar fokus i stället på en rad radikalfeministiska, radikalsocialistiska, ofta lesbiska serietecknerskor.

  Om deras mansförlöjligande figurer, valhänt tecknade som av sjuåringar, verkligen skulle attrahera en amerikansk publik, är av underordnad betydelse i sammanhanget. Om de inte gör det, så är det fel på den amerikanska publiken och dags för Sverige att ge USA en ordentlig genomgång rörande vikten av genusperspektiv och genuscertifiering.

  Förutom en mängd prajdfestivaler runtom i landet förekommer också, i jämställdhetens namn (100/0), särskilda lesbiska festivaler. Här är naturligtvis serietecknerskor lika välkomna som andra seriösa, kvinnliga aktörer, t.ex. i form av föredragshållare. Exempel:

  “SANDRA DAHLÉN: Håller i en föreläsning som utgår ifrån RFSUs skrift Praktika för klitorissex. Föreläsningen kommer att ge massor med information om just klitoris – det stället på kroppen som många tjejer njuter mest av!”

 138. Nordbo skriver:

  Den här är kul:

  http://vesslan.com/2010/07/pride/

  @Info

  Det nya Sverige är ett löjligt skämt. Fast skämtet är pinsamt för oss som identifierar oss som svenskar. Så ser jag på saken.

 139. Nordbo skriver:

  Ursäkta, det här är bisarrt men underhållande. Se videon:

  http://www.friatider.se/samtidigt-i-afrika-eat-da-poo-poo

  Det intressanta i sammanhanget är dock vad skribenten kallar ”PK-syntax error”.

 140. QED skriver:

  Postkoloniala studier diskuteras i Göteborgs universitets personaltidning (2006)

  http://www.gu-journalen.gu.se/Fria_ord_4-06/

  apropå en artikel ”Myt att inte invandrare diskriminerar svenskar” i DN 9/7 2006.
  (Alltså PK-syntax error – bra uttryck!)

  http://www.dn.se/debatt/myt-att-inte-invandrare-diskriminerar-svenskar-1.542872

 141. QED skriver:

  Om (S) vinner valet i Stockholms stad vill de bland annat att

  ”Stockholms förskolor ska ha ett medvetet genus-, köns- och hbt-tänkande.

  Stockholm stad som arbetsgivare aktivt ska arbeta mot alla former av diskriminering och höjer sina medarbetares kompetens (hbt-certifiering).”

  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/infor-konsneutrala-toaletter-och-kommunala-hbt-boenden-for-aldre-1.1144953

 142. Info skriver:

  DET TREDJE KÖNET

  Vänsterpartiet är inte först i Sverige om att vilja lagstadga om ett tredje, biologiskt kön. Här hos Tanja har både Tanja och jag berört samma förslag tidigare från det kristliga studieförbundet Sensus. (Som i sin egen verksamhet redan har realiserat förslaget.) Den socialdemokratiske broderskaparen Weiderud (s) håller naturligtvis med. Nu väntar vi bara på att Kvinnornas parti (Schlingmann, Reinfeldt) ska stämma in i kören. Lämplig profilering och positionsring: ”Hur utrotar vi den ondskefulla biologismen och heteronormativiteten?”

  Sydsvenskan 2010-07-29:
  ”TREDJE KÖN BÖR INFÖRAS

  Det är hög tid att även Sverige utreder möjligheten för människor att registrera sig som något annat än kvinna eller man. Det skriver [öppet lesbiska] Josefin Brink (V), riksdagsledamot, och Hans Linde (V), riksdagsledamot och partiets talesperson i HBT- frågor. – – –

  [HEMSKA KRÄNKNINGAR]
  Transpersoner lever i stor utsatthet i Sverige. Det är dessutom en grupp som ofta osynliggörs när frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter debatteras. Ingen heltäckande kartläggning finns av hur vanligt det är att som transperson bli utsatt för kränkningar, diskriminering och våld, men de undersökningar som gjorts tyder på att det är en mycket vanlig erfarenhet. – – –

  [HEMSKA LIDANDEN PÅ GRUND AV HETERONORMEN]
  För unga transsexuella saknas idag möjlighet att få genomgå ett könsbyte före 18 års ålder. Också den bestämmelsen bör ändras och ersättas med en individuell medicinsk bedömning. Många transpersoner är fullt klara över sin könsidentitet redan i barndomen, och att tvingas genomgå puberteten och invänta 18-årsdagen orsakar onödigt lidande. – – –

  [DEN NYA FOLKGRUPPEN TRANSPERSONER]
  Fördomar och normer går inte att lagstifta bort, men lagstiftning kan bidra till att skynda på en förändring och underlätta för enskilda människor. Det är uppenbart att hetslagstiftningen, liksom hatbrottslagstiftningen, också bör omfatta transpersoner.”

 143. QED skriver:


  Hbt-kompetensen bland lärare måste förbättras

  ”SFQ och LR Stud tror inte att ett neutralt förhållningssätt eller en jämställd och demokratisk grundinställning räcker för att nå en inkluderande skola. Först måste vi säkerställa att lärare får hbt-kompetens, grundläggande kunskaper om diskrimineringslagstiftning och normkritiska perspektiv, som ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen och som obligatorisk fortbildning.” Det skriver SANNA NILSSON, vice förbundsordförande Sveriges Förenade HBTQ-studenter, och JENNY LÖFBERG, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/28/hbt-kompetensen-bland-l-rare-m-ste-f-rb-ttras

 144. Nordbo skriver:

  En liten liten minoritets sexuella preferenser blir statlig överideologi. Jag är mållös.
  Arne Ankas undran om han lever i ett land eller ett skämt slår ständigt nya rekord. Det får mig att längta efter en ekonomisk kollaps. Den kan förhoppningsvis rensa våra sinnen så att vi kan börja fokusera på de stora utmaningarna som världens civilisationer står inför, tex ödeläggelsen av naturen, befolkningsexplosionen i tredje världen, svält, vattenbrist etc.

 145. QED skriver:

  KDs Charlie Weimers kommenterar Carin Jämtins HBT-vallöften för Stockholms stad

  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/socialdemokraternas-kreativitet-har-natt-nya-bottenrekord-1.1145428

 146. Lennart W skriver:

  Negativ energi (=negativ massa pga (E=mc^2) är jättekul ju. (Ska INTE förväxlas med antimateria.) OM det finns sådan (vilket ingen tror iofs) kan man nämligen få en del märkliga fenomen som närmast liknar evighetsmaskiner av det riktigt utflippade slaget:

  1. En negativ massa som allt snabbare jagar en positiv. Total energi och momentum är bevarad och lika med noll.

  2. En blandning av gaser med negativ massa och positiv massa där temperaturerna rusar iväg mot +\infty resp. -\infty, utan slut.

  Allt utifrån sunda fysikaliska principer som t.ex. relativititetsteorins ekvivalensprincip, MEN med det enda tilläggat att massa kan vara negativ..

  Mer om negativ massa, bl.a. det ovanstående.

  HEJ förresten. 🙂

 147. DogDylan skriver:

  Hur fan är det gångbart med ett tredje kön. Vad skall de stå i deras pass. I Dagens Nyheter läste jag någon slags hyllningsartikel till en överviktig Queer-sexuell man. Personen var 100 procent man, men gillade att smycka ut sig som kvinna ibland, tydligen ”kände” han sig som kvinna då och då. Skall sådana människor ha tillgång till ett ”tredje kön” så det skall kännas litet bättre för dem? Skulle inte tro det.

  Vad får det här för konsekvenser om har en massa människor som är av ett ”tredje kön”.

  Folkpartiet med Ullenhag i spetsen skall tydligen skjuta hål i lagstiftningen om tvångsterilsering. Men hur naturligt är det att ”män” (tidigare kvinnor) kan födda barn? Om de vill ha barn genom den här vägen så kan de ju fortsätta att vara kvinnor och bli lesbiska istället.

  Föresten är inte sexualitet en ”social konstruktion” enligt feministerna? Då skulle man ju rimligtvis kunna säga att de här homofila individerna kan omvändas. Om vi män skall socialiseras och bryta de här ”förtryckande” heteronormerna och om det är möjligt som feminist-marxist-post-modernist-vänsterliberala lobbyn säger – så borde det vara möjligt att ändra sin sexualitet.

  Men om sexualitet är en social-konstruktion. Kan vi då verkligen tolerera att homofila skall få adoptera? Trots allt torde ju barnen socialiseras till en homofil läggning.

  Låt oss göra det klart för alla att den här HBTQ-festivalen handlar om udda människors idenitetspolitik. De har i princip snart alla sina ”mänskliga rättigheter” inklusive särrättigheter.

  Jag förstår om HBTQ-personerna vill ha sin festival. Låt dem ha 100 stycken om året. Jag upplåter gärna hela Djurgården åt dem. De kan till och med få ingå partnerskap och polygami. Men inte på skattebetalarnas beskostnad.

  Något skall dock klargöras för dem. De skall inte ha särrättigheter och de skall inte få ge blod. Tydligen så anser ju RFSL att HIV-smittade skall få ge blod. Trots allt är ju HIV bara en social-konstruktion.

 148. Info skriver:

  STOCKHOLMS LOKALTRAFIK – POLITISKT LOBBYORGAN

  I år liksom under förra årets prajdvecka är bussarna i Stockholms innerstad utrustade med fladdrande regnbågsflaggor.

  Hur ska man förstå det? Kan inte missförstås. Lokaltrafiken har, förutom att frakta människor från ett ställe till ett annat, tagit som sin uppgift att politiskt påverka passagerarna i vissa riktningar. När får vi se flaggor med t.ex. hammaren och skäran lysa upp huvudstadens kollektivtrafik? Passageraravgifterna betalar i alla händelser.

  Kan möjligen regnbågsvurmen hänga samman med Stockholms lokaltrafiks (SL:s) styrelseordförandes egen, speciella läggning?

  AB 2007-05-17: SL:s styrelseordförande ”Christer Wennerholm har en vuxen son med justitieminister Beatrice Ask, men lever sedan länge i ett homosexuellt förhållande”.

  Wennerholms älskare och sambo heter Emil Yliperttula.

  RFSL: ”Folkhälsominister Maria Larsson (kd) utsåg under torsdagen trafiklandstingsrådet i Stockholm Christer G Wennerholm (m) till ny ordförande i Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids.”

 149. QED skriver:

  Dogdylan, om HBTQ-lobbyn får igenom sitt krav att det skall bli enklare att byta kön, eller ett tredje kön införs, kunde ju det ha det goda med sig att alla kvoteringsplaner bryter ihop. Om det inte krävs några fysiologiska förändringar och bara en registrering hos folkbokföringen så torde det väl snart utnyttjas för andra ändamål. Allmän värnplikt för män är avskaffad men skulle väl då knappast kunna återinföras …

 150. Dr. Jonsson skriver:

  QED, den var kul …

  Carin Jämtin ger ibland ett sansat intryck på TV. Den här gången måste hon väl ha rökt på nåt olämpligt för att få inspiration att skriva nåt käckt under Pride-veckan: Könsneutrala toaletter!!! 😀 😀

  Jag hoppas verkligen att Mona Sahlin plockar upp detta och gör det till en profilfråga i valet. Det borde nämligen ge ett lämpligt negativt resultat i röstsiffrorna och kanske t.o.m. avgöra valet. Antar att Jämtin menar att alla offentliga toaletter ska vara könsneutrala snarare än att det ska uppföras en tredje, könsneutral dörr, för då tvingas man ju ändå välja.

  Som jag förstått kvinnliga kollegor och bekanta så är en av de stora fördelarna med könskodade offentliga toaletter att avsaknaden av män som kissar stående gör att såväl sittring som installationen i sin helhet tenderar att vara mindre äcklig.

  Fördelen för oss män är att kön till herrtoaletten inte är milslång 🙂

  I (s) framtidsvision av Sverige kommer då ungefär varannan besökare på offentlig toalett att kissa stående – ofta utan att fälla upp sittringen först (och om de gör det så kommer den i alla fall garanterat inte att fällas ned till önskat läge igen) – och c:a 75% av den ståkissande halvan kommer (enligt en liten observation jag gjort på offentliga toaletter genom åren) inte att tvätta händerna efteråt, vilket får tydliga konsekvenser för fräschören hos låsvredet och insidans dörrhandtag. Konsekvenser som i alla fall inte skulle uppskattas av de kvinnor jag känner. Och inte av mig själv heller.

  Såvitt jag kan se så är alltså Jämtins förslag direkt kvinnofientligt pga alla försämringar det skulle ge för gruppen kvinnor. Och även männen får lida över de nu 0.5 mil långa köerna.

  Alltså hoppas jag att den här frågan blir ordentligt genomlyst inför valet, vilket förhoppningsvis ger (s) ungefär:

  +20 röster: De c:a 20 transor i Sverige som får djup ångest när de måste välja mellan herr- eller damtoa, och som fortfarande röstar borgerligt.

  – 200.000 kvinnoröster: Den del av rödgrönröstande men pragmatiska kvinnor som i förväg inser vad konsekvenserna blir för dem.

  – 200.000 mansröster: D:o för rödgrönröstande män.

  Sen tycker jag att Jämtin ska gå vidare med att befria oss medborgare från de kränkningar det rimligen innebär att ständigt tvingas göra val i livet. Att man på valdagen ska tvingas välja vilket parti man mest kan identifiera sig med måste vara ett omätbart trauma för ett folk som inte förväntas klara av ens att välja mellan dam- eller herrtoaletten.

  Inför enpartistat genast, tack! Låt mig slippa välja!

 151. @Doktor Jonsson och QED:

  ”Carin Jämtin ger ibland ett sansat intryck på TV. Den här gången måste hon väl ha rökt på nåt olämpligt för att få inspiration att skriva nåt käckt under Pride-veckan: Könsneutrala toaletter!!!”

  Vad ska detta lyxproblem inom genderpolitiken kosta skattebetalarna tro? Ska de tvinga hårt skattetyngda restauranger, muséer, skolor o.dyl. att bygga om faciliteterna för nödiga? Kommer de lyckliga men få HBTQ-personerna att sluta kissa på kanten?

  Roger Klang

 152. QED skriver:

  Dr Johnsson, håller med om att förslaget är stenat och skulle förmodligen bli impopulärt bland kvinnor. Här en talande unisex-skylt

  🙂

 153. De enda som bör kunna kräva särskilda toaletter är handikappade, som ju måste ha sådana en del, och kvinnor som ju måste sitta ner för allt de gör på toaletten, men som inte vill sitta på en nedkissad toalettsits. Någon transa kanske vill invända att både män och kvinnor sitter ner när de gör nummer två och kan kvinnor få en egen toalett så kan väl transorna, och visst det är kanske sant, men en HBTQ-transa kan faktiskt välja att gå på damtoaletten om han vill sitta ned och kissa, det är inte förbjudet i lag! Socialdemokraterna och vänstern tävlar i att bränna pengar, ibland tar de det bokstavligt.

  Roger Klang

 154. Dr. Jonsson skriver:

  QED

  😀 😀 😀 😀 😀 (= mycket gott skratt)

  Satt precis och kämpade med att visualisera en framtida könsneutral pissoar där sedvanliga neanderthalare och alfahannar nu står sida vid sida med framkanten av genusetablissemanget med sina trattar och fittbyxor [*]. Av och till klämmer sig en transa diskret in däremellan … [**] [***]

  Din unisexskylt var till god hjälp. Tack!

  [*] http://www.sydsvenskan.se/malmo/article261342/Har-far-kvinnor-lara-sig-att-sta-upp-och-kissa.html

  [**] En bild för Vesslan att ta sig an, tro?

  [***] Vad kan hon tänkas ha rökt? (Eller var det bara resultatet av en lång natts festande på Pride?)

 155. Dr. Jonsson skriver:

  Roger Klang

  Ja, man får väl tolka Jämtins utspel antingen som att

  – Alla handikapptoaletter i Stockholm Stads samtliga lokaler fungerar tillfredsställande, eller att

  – De, som jag gissar, max 20 transor som verkligen mår skitdåligt [no pun intended] av att nån enstaka gång behöva välja en temporär könsidentitet för att klara av ett toalettbesök, är viktigare än hundratusentals äldre och handikappade.

  Man får ju hoppas att det är det förra och inte det senare.

  Som du säger så är det här ett lyxproblem, och frågan är om det ens finns dokumenterat i verkligheten att någon faktiskt far illa av könskodade toaletter. Låter mest som ännu en idiotgrej i den allmänna huggsexan som gäller i HBT-frågor. Mottot verkar vara ”Kräv vad som helst – om du säger HBT så kan ingen säga nej.

  Det är verkligen tröttsamt, och förstör nog i slutändan möjligheterna för HBT-personer att få verkliga problem lösta när folk till slut tröttnar på den eviga kravmaskinen ”HBT”.

 156. QED skriver:

  Vad är det för svammel om ”tvångssterilisering”? Reinfeldt et consortes vågar inte annat än spela med. Ingen tvingar någon. Socialstyrelsen betraktar inte ”kön” som en social konstruktion. Än sen då!

  ”Tvångssterilisering kan slopas

  Kravet på sterilisering vid könsbyte kommer att slopas. Det var politikerna rörande överens om i partiledardebatten under Pridefestivalen på fredagen.

  – Det är ett mörkt kapitel i svensk historia, sade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) under debatten, som hölls i en kvalmig hörsal i Kulturhuset i Stockholm.

  I dag får en person som vill byta kön i Sverige inte vara gift, frysa in ägg eller spermier, vara utländsk medborgare eller vara under 18 år.

  http://www.dn.se/sthlm/tvangssterilisering-kan-slopas-1.1146295

 157. QED skriver:

  Befängd kolumn av Lena Andersson i dagens DN

  http://www.dn.se/ledare/signerat/duschrummets-sexism-1.1146355

 158. Dr. Jonsson skriver:

  QED

  Jag tror Stockholmspolisens narkotikarotel måste ta detta på fullaste allvar och börja drogtesta Pride-minglarna (framför allt topppolitiker och ledande journalister) för här kommer en till som verkar skriva under påverkan av prickig svamp.

  Doktorsexamen till trots [eller möjligen just därför 😉 ] kan jag faktiskt inte ens begripa vad det är hon egentligen försöker säga. Tycker hon att ”de har en poäng därborta i Saudiarabien, trots allt” eller propagerar hon för könsneutrala och gemensamma duschrum i Sverige?

  Eftersom det är Pride-vecka så gissar jag att det ändå är det senare som man ska extrahera ur surret och svampröken.

  Tror att jag talar för exakt alla kvinnor jag känner om jag hävdar att gemensamma, könsneutrala duschrum inte skulle ses som ett framsteg för gruppen kvinnor.

  Baserat på Jämtins och Anderssons utspel kan man börja undra om HBT-lobbyn eg. ska betraktas som en kvinnofientlig rörelse? Något som min kloka hustru – doktorinnan Jonsson – hävdat under lång tid.

 159. QED skriver:

  Här är en intressant artikel i Expressen av dansken Mikael Jalving som skriver en reportage bok om Sverige som extremernas land. (Ser fram emot den!)

  ”… Danmark fortsätter fylla rollen som omvänd förebild för det svenska etablissemanget. Såväl statsvetare som psykologer skulle förmodligen förklara det med att Mona Sahlin har användning för Danmark. Vi behöver alla fiender, politiker mer så än andra människor, eftersom politik är kontrollerad fiendskap. En gemensam fiende ska således aldrig föraktas, och särskilt inte när det handlar om ett halvrasistiskt pöbelvälde som det danska.”

  http://www.expressen.se/debatt/1.2066065/kritik-mot-danmark-hyckleri-pa-hog-niva

 160. Nordbo skriver:

  Hr är en video till doktor Tanjas ära.

 161. Nordbo skriver:

  Och här är en till, när jag ändå är igång:

 162. Nordbo skriver:

  Den ondskefulla europeiska civilisationen har kunnat får fram sådan skönhet att det gör ont. Lyssna på Bach ovan!

 163. QED skriver:

  Johan Hakelius i dagens Aftonbladet

  ”Det har varit många nyhetsinslag om romer – zigenare, som vi sade innan vi visste bättre – på sistone. Det beror antagligen på att delegationen för romska frågor kom med sina tankefrukter i går. Det och att behandlingen av romer ger ännu ett tillfälle att hoppa på danskar, vilket ju alltid är stärkande.”

  ”Men det verkligt intressanta var själva anslaget i rapporteringen. Det fanns en ton av sträng magister och läxan som skulle nötas in var inte främst att man bör hålla ögonen på ”antiziganism”, egen och andras. Läxan som skulle nötas in var att Sverige måste välkomna tiggande rumänska romer på gatorna.
  Den som är däremot är fördomsfull.

  En del påstår att folkbildning inte förekommer längre, men jag skulle vilja påstå att jag sällan stött på ett mer ambitiös folkbildningsprojekt än detta. I teorin kan vi förstås tänka oss att tiggeriet är en fullständigt harmlös verksamhet: en mångkulturell, exotisk färgklick av samma slag som den återuppståndna torghandeln. Att allt som krävs är att majoritetssamhället” öppnar sitt sinne och sin famn.
  I praktiken vet vi naturligtvis att det inte är fullt så
  enkelt.

  Min gissning är att just det här folkbildningsprojektet inte kommer att lyckas.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article7550813.ab

 164. QED skriver:

  Några lärorika sånger av M.A. Numminen. Bättre än de låter.

 165. Nordbo skriver:

  Brilliant och lysande om sentimentalitet och mycket träffande även för Sveriges del:

  ”Sentimentality is hardness of heart, or even contempt, masquerading as feeling. It is to sympathy what incontinence is to urination (except, of course, that it is voluntary, and is vastly more destructive). It is mental and emotional laziness, a refusal to discipline the gratifying glow of self-regard by deeper reflection. It has rotted us through and through; it is the reason why it is necessary to remind our rulers that the protection of the population from crime is not an optional extra for the state once it has paid for the sex-change operations of those who want them, etc, but comes very close to the state’s whole raison d’être, and that rulers who fail in this regard are no longer legitimate, but parasites upon the body politic.”

  http://www.spectator.co.uk/essays/all/6157713/prison-may-not-work-for-them-but-it-works-for-us.thtml

 166. QED skriver:

  Nordbo, mycket intressant. Det gäller att ha fakta för att allmänheten skall kunna skilja sentimentalitet från sympati, vilket svenska journalister ofta döljer. De tycks ofta göra ett bättre jobb (vara mer cyniska) i Storbrittanien.

 167. QED skriver:

  Intervju med radikal feminist.

  ”– I mina kretsar, det södermalmska kulturlivet, är det snarast en social tillgång att vara flata i dag. Dessutom är det trendigt att vara hbt-vänlig. Man blir nästan lite spännande i andras ögon.

  – Ibland känns det som om vi som definierar oss som homo-, bisexuella eller transpersoner representerar något slags nytt frihetsideal, vägen ut ur en kvävande heteronormativitet. Därigenom blir vi också förebilder för många.”

  http://www.dn.se/sthlm/jag-var-radd-for-flator-1.1145922

 168. Info skriver:

  DE NYA SVENSKA YRKENA: VERKSAMHETSSTRATEG

  Visst kan vi svenskar vara lysckliga numera. Inte en enda medalj i EM men en homosexuell Nationalvecka som överträffar allt i hela världen. Bäst på nya yrken är svenskarna också. En överförtjust nyhetsuppläsare, Nils Östergren, fick man i morse i P1 höra intervjua en

  VERKSAMHETSSTRATEG.

  Och vad sa han? Vilken han? Ett fruntimmer, naturligtvis. Som skällde och skrek som den värsta Maud Olofsson. Tyvärr fick jag inte riktigt klart för mig vad hennes uppdrag gick ut på.

  Det kan ha rört sig om att avgöra det lämpligaste sättet att räta ut en viss vägsträcka i Ytterhogdal. Eller också om det enda politiskt korrekta sättet att torka lillan i stjärten.

 169. QED skriver:

  Piratpartiet: ”avskaffa juridiskt kön”

  ”Bland Piratpartiets övriga förslag märks önskan om slopade säkerhetskontroller för inrikes flygresor, en avskaffad terrorlagstiftning samt att juridiskt kön slopas.

  – Med en könsneutral äktenskapslagstiftning och med avskaffad värnplikt så har staten inte längre något legitimt behov av att diskriminera människor på basis av kön. Då blir registreringen onödig, säger Falkvinge.”

  http://www.dn.se/nyheter/valet2010/det-oppna-samhallet-monteras-ned-1.1146725

 170. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta min frånvaro, jag har varit bortrest utan tillgång till Internet men är nu åter! 🙂

  Dogdylan, tack för en korrekt analys av sakernas tillstånd!

  Wanderlust, varför är jag inte förvånad över Salins ord ”Ett jämlikt sverige där både män och kvinnor både kan föda barn och ha barn”? Här hörde jag det: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2477822.mp3 I ett jämlikt Sverige föder både män och kvinnor barn… Det kostar visst en halv miljard, frågan är om hon menar förskolan eller det manliga barnafödandet? 😉 Det var också Sahlin som 2003 sade ”Jag tror inte folkomröstningar är gynnsamma för demokratin”, sådana som Sahlin kanske förökar sig genom delning, och till slut finns inte så många hjärnceller kvar… Kan ni tänka er henne som statsminister – vilken katastrof! Vad mycket
  det kommer att gå att blogga om! 🙂 Ang ”Tidskrift för genusvetenskap” får jag väl ta mig till något bibliotek och kolla igenom den!

  Info,
  självklart har jag inte spärrat dig 🙂 Vet inte varför en av dina kommentarer hamnade i kön, ledsen för det. Ha ha, hans ”epokgörande konstverk består av ”dräktskulpturer” i ”gränslandet mellan fågelskrämma och haute couture”. Det där tipset borde du skicka till Lundberg på Axess, han förstår sig på konst 🙂 Tack för tipset om den där Don Kulick förresten, var nytt. Va, har Anna Ekström börjat blogga på Axess!!?? Vad har hänt medan jag varit borta? Ska genast maila Johan. Är det SACO-Anna Ekström? Hon som är ansvarig för SOU 2006:75 och 2009:64
  om jämställdhet i skola och förskola. Och ”står för varje ord” i rapporterna? https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/
  Jag har iofs inte läst något av inläggen där på flera veckor nu men ska se vad som pågår ( http://www.axess.se/blog/Default.aspx ) Tur att mina kommentatorer håller reda på allt medan jag är borta 🙂 Och det finns visst en hel serie av ”På jakt efter kvinnan”-program på P1 ser jag: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3813 ”Finns det någon på Sveriges radio som själv skulle våga KOMMA UT? Helt öppet. Som HETEROSEXUELL, alltså.” Ha ha ha! 🙂

  Komplex,
  ”företagskonsulter, som har en spritt språngande galen idé, som alltid presenteras med barnsliga metaforer, som de själva verkar ta på djupaste allvar.” Låter intressant, kan du inte ge ett exempel! Har aldrig hört en företagskonsult.

  Dogdylan, ingen är ”bannad”, ledsen för att kommentarer inte kunnat passera, hade inget Internet i nästan tre veckor… ”Jag har aldrig hört expo, mainstream journalister (med några få undantag) och politiker tagit ställning mot eller för tex. muslimska flickors rätt/eller icke-rätt att ta del av simundervisningen.” Jag vill minnas ett utspel från Sabuni i denna fråga, här: http://www.dn.se/debatt/slut-med-befrielse-fran-skolans-sexundervisning-1.880500

  QED,
  tack för alla dina intressanta lästips! 🙂 Intressant. Jag ser förresten att KD varumärkesskddat ”Verklighetens folk”: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kamp-om-verklighetens-folk-1.1141862

  Nordbo, ang din länk ( http://www.friatider.se/samtidigt-i-afrika-eat-da-poo-poo ) så antar jag att man syftar på följande artikel? http://www.dn.se/ledare/signerat/ideologiska-logner-1.1144058 ”Hbt-rättigheter: Afrikas hat kommer utifrån.” Konstigt. Vi kommer ju alla från Afrika sägs det, men just hatet, eller snarare de som bär på det, kommer visst utifrån. Då finns det ju människor (vita krista missionärer tydligen) som inte kommer från Afrika – hur ska man nu ha det!? Tack för musikstyckena förresten! 🙂

  Jag ser att ”Äldre hbt-personer ska kunna välja hbt-äldreboende i kommunal regi.” http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/infor-konsneutrala-toaletter-och-kommunala-hbt-boenden-for-aldre-1.1144953 Ska jag också kunna välja ett antigenus-boende när jag blir gammal? Med personal som ifrågasätter könsmaktsordningen som övergripande förklaringsmodell för allt i Universum? Eller behövs inte det eftersom sådana personer inte kommer att vara i livet på ålderdomens höst? Framtidens arbetsläger för ”de otrogna” kanske blir på just dessa boenden? Varför gör man skillnad på folk och folk samtidigt som man upmmanar alla andra att inte göra just det? Jag kräver ett äldreboende för matematiker och av matematiker, men inte vilka matematiker som helst, de ska forska inom komplex analys, ingen algebra-maffia som jag inte kan identifiera mig med eller som inte bemöter en differentialoperator med samma respekt som en grupp (em matematisk grupp alltså). Dessutom ska personalen ha halv-östeuropeiskt påbrå som jag, föredra citronte framför kanelte och vara allmänt politiskt inkorrekta och provokativa och delta i den offentliga debatten och göra gästinlägg på min blogg, som jag på min ålders höst givetvis fortfarande driver. 😉

  Info,
  ”När får vi se flaggor med t.ex. hammaren och skäran lysa upp huvudstadens kollektivtrafik?” Ja, det har du rätt i, hur kan man ha glömt sätta upp dessa flaggor. Blir väl på valdagen då, som symbol för Enpartistaten?

  Dr Jonsson,
  ”Sen tycker jag att Jämtin ska gå vidare med att befria oss medborgare från de kränkningar det rimligen innebär att ständigt tvingas göra val i livet. Att man på valdagen ska tvingas välja vilket parti man mest kan identifiera sig med måste vara ett omätbart trauma för ett folk som inte förväntas klara av ens att välja mellan dam- eller herrtoaletten. ” Klockrent! 🙂

 171. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang din kommentar om Anna Ekström på Axess-bloggen. Har nu fått svar från Johan L på Axess, och det är INTE denna Anna Ekström (SACO, DEJA, SOU 2006:75 & SOU 2009:64) utan tydligen en ANNAN Anna Ekström.

 172. Info skriver:

  TACK, TANJA

  för påpekandet om Anna Ekströms identitet. Det tycks finnas en hel del personer med namnet Anna Ekström – ganska snart fick jag klart för mig, att det inte var Saco-Anna som gjorde bort sig i Axess-bloggen utan snarare denna:

  ”2010-02-01, 21:18
  … Anna Ekström valdes att toppa Riksdagslistan vid nomineringsmötet på Ronneby Brunn den 24 jan. Några rader från mig (Anna Ekström) efter mötet: Underbar Nominering! Nu står det klart, jag får driva valkampanj som Folkpartiet Liberalernas förstanamn till riksdag …”

  Roligt att se dig tillbaka, Tanja! Det blir säkert fortsatta läsvärda och uppslagsrika inlägg från din sida under hösten och vintern. Fånigheter att kommentera finns det ju tyvärr bara alltför gott om. Och lycka till med pendlandet till Uppsala! Hoppas att du kommer att trivas med dina små utflykter!

 173. QED skriver:

  Tanja, rolligtatt du är tillbaka on-line igen.

  Här är en kul seriestrip

  Intervju med ledande feminist (liknar hon inte Eva L?)

  http://www.lonenutcomics.com/2010/05/headlines-and-headwear.html

  ”..recognition of reality is a slippery slope and I can’t permit a single step
  down it.”

 174. DogDylan skriver:

  QED

  Ja, det här ”tredje könet” skulle skapa en del intressanta invecklingar, men i den här senmoderniteten är man ju inte förvånad.

  Tanja B
  Du citerar mig – där jag skriver ”Simundervisning” och sedan länkar du till en populistartikel på DN-debatt där hon försvarar ”Sexundervisning”. Sedan nämner dock Sabuni simundervisning. Men låt oss gissa att hon försvarar segregerad simundervisning. Hon vill trots allt kompromissa.

  Utspelet om språktest 2002 ligger i sin linda. Ingen motion eller någonting har gjorts för att driva frågan. År 2006 gjorde man ett liknande utspel och inget gjordes. För någon dag sedan sa Björklund att han ville ha ett förbud mot burkan.

  Så även Reinfeldt. Men i en av partiledardebatterna sa de alla nej. Har de på bara några månader öndrat ståndpunkt eller det här ett knep, från främst Folkpartiets sida vinna några poäng i valet? Gräsrötterna sa nej till honom 2002 och 2006. För Sabuni, Leijonborg, Björklund, Avci och ibland Malm handlar det om sno litet snabba poänger innan valet eftersom man är livrädd för att Sverigedemokraterna kommer in riksdagen. För att citera den artikeln du länkade.

  Sabuni skriver:

  ”Sverige är och förblir ett mångkulturellt land. Detta är någonting positivt som vi ska bejaka. Ett liberalt och öppet samhälle accepterar och respekterar invånarnas livsval så länge dessa val inte inskränker någon annan individs frihet. Att avskaffa rätten till befrielse från obligatoriska inslag i dess nuvarande form är ett viktigt steg mot ett mer jämställt Sverige.”

  Detta är signifikant för den här sanlösa vänsterliberalismen. Vi skall alla vara mångkulturella och vi skall bejaka det mångkulturella samhället – men när någon muslim, jude eller svart person säger att ”I vår kultur gör vi så här och så här vill vi leva” så fördöms det eller döljs det av etablissemanget.

  Du kan inte vara liberal och mångkulturalist. Det är vertabelt omöjligt. Det är två skilja ideologier. Den ena bejakar grupprättigheter och den andra individuella rättigheter.

  Eftersom Folkpartiet är anti-intellektuella och deras vänsterfalang (både den på gräsrotsnivå) och den i riksdagen, Ullenhag och Ohlsson – är så stark så är det frågan om man verkligen kan lita på Fp i integrationsfrågor. Hittils har de i princip inte gjort någonting – det är mycket snack och litet verkstad.

  Förutom Alexander Bard och den här kvinnan som sa Nej till FRA finns det litet spännande att hämta i Folkpartiet. Då kan jag lika gärna rösta på Moderaterna eller varför inte Centerpartiet. De driver ungefär samma politik och Moderaterna går åtminstånde att lita på, jämfört med Fp.

  Hade Fp gått ut med ett slöjförbud. Då hade det varit intressant. Men det kommer de inte göra. Istället tar det något från Venstre, Dansk Folkparti och dansk socialdemokraterna – oftast en icke-fråga som burka och så gör det den till valfråga lagom till valet. Så gjorde de 2002,2006 och 2010.

  Men förhoppningsvis ser fler att Fp är ett värdelöst parti och röstar på Moderaterna istället. C, Kd och Fp är intetsägande och har för många flippade personligheter och åsikter. Då känns moderaterna tryggare, i alla fall för mig.

 175. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, på tal om Fp & Ohlsson, har du sett denna då: http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ministrar-i-regeringen/Ministrarnas-webbplatser/Birgitta-Ohlsson/Artiklar/Tillat-boneutrop-fran-svenska-minareter/ Jag tycker gott man kan bygga en stor moské med tillhörande minaret mitt på Mynttorget så att riksdagsledamöterna kan stiga upp kl 5.00 varje morgon och jobba som alla vi andra 😉

 176. DogDylan skriver:

  Tanja,

  Haha, ja, varför inte. 😀

 177. […] det finns till ”save the males”. Vilket man kan ha åtanke när man läser inlägg som den hotade mannen. Ett jätteproblem, men var är massmedias stora rubriker? Svaret är enkelt, massmedia är där […]

 178. […] för genusvetenskap?” Vem vill inte det? Minns det förra TGV-numret med tema ”Vithet” som jag bloggade om och i numret före det hade man artiklar som ”En förlossningsmaskin utan slut: simulering, […]

 179. […] upp i förra inlägget (tipstack till Anna F). Nåja, revolutionen är nära förestående, som jag ju lovat. Men glöm nu inte att läsa Robotpartiets blogg! Väldigt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: