Socialantroplog och beteendevetare: ordet ”invandrare” är missvisande – flyg och container blir allt vanligare transportmedel

Man kan också immigrera i en uppblåst rullande badboll

Man kan också immigrera i en uppblåst rullande badboll...

Måste man få hjärtstillestånd varje gång man öppnar en svensk dagstidning!? Claes Corlin, docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet och Milena Cvetic, ”beteendevetare, HR-konsult och utlandsfödd” har skrivit en debattartikel i Göteborgsposten med titeln ”Dags att skrota ordet invandrare”: ”Vi anser att det är hög tid att sluta använda ordet ”invandrare” i media och i det offentliga samtalet. Varför detta? Därför att ordet dels är felaktigt, dels är utpekande och nedvärderande. Felaktigt: Hur många ”invandrare” har egentligen kommit vandrande med sitt pick och pack över landgränser? Vi antar att det är väldigt få. I stället har man kommit via skiftande transportermedel, från företagsledaren i businessklass till flyktingen som smugglats in i en container. Inte precis några vandrande nomader, som ordet ger associationer till.”

En motivering ges med följande talande exempel:

En bekant som talar svenska med brytning blev, något bryskt, tillfrågad:
– Och var kommer du ifrån då?
– Från USA, svarade han sanningsenligt.
– Å ursäkta, blev det nu betydligt hövligare svaret, jag trodde i hastigheten att du var invandrare!
Episoden visar att inte alla utlandsfödda betraktas som invandrare, även om de tekniskt sett är det.”

...eller så kan man cykla in över Öresundsbron

...eller så kan man cykla in över Öresundsbron, det är tekniskt sett bara fotgängarna som vandrar in

Nu är plötsligt amerikanen tekniskt sett en invandrare enligt debattörerna – han eller hon har således vandrat med sitt  pick och pack över Atlanten likt en vandrande nomad, för att använda geniernas egna ord. Man föreslår istället ordet ”immigrant”, som alltså inte är ”utpekande”. För detta ord öppnar ju faktiskt upp för möjligheten att man åkt container eller flyg över gränsen. Debattörerna anser att ordet ”immigrant” (från latinets immigro, att flytta in) är ”ett något mer neutralt ord”. Frågan är varför och hur länge ordet i så fall kommer att förbli neutralt, eller är det bara att byta ut ordet igen då? Mycket intressant problemlösningsmetod. Om någon har fördomar mot mig eller pekar ut mig som ”Tanja” mig så byter jag bara namn.

Artikelförfattarna påpekar i all sin vishet att ”Nedvärderande ord och begrepp är sällan neutrala” vilket måste ses som en banbrytande insikt. Varför skulle förresten ordet ”invandrare” vara nedvärderande såsom artikelförfattarna antyder? De skriver: ”Om du ständigt får höra av omgivningen att du är dålig, känner du dig dålig, och motsatsen.” och hänvisar till, ja vad tror ni? EN GENUSPROFESSOR givetvis. Ingen mindre än Judith Butler som tydligen ”visat” att ”appellationen, tilltalet” är ”en viktig faktor för vår självkänsla och självuppfattning”. Goddag yxskaft och tack fru (herr?) genusprofet för denna djupa insikt.

”För den som är till exempel mor, hustru, sjuksköterska, kurd och muslim är dessa identiteter normalt mycket viktigare än ”invandrare”. Men i kontakter med svenska myndigheter och i media får hon ständigt höra att hon placeras i denna kategori, skild från ”riktiga” svenskar, fast hon har svenskt pass och betalar sin skatt.”

Detta eviga tjat...

Detta eviga tjat...

Man glömde visst nämna att identiteten ”svensk” kanske är viktigare också, för det är väl det hela artikeln handlar om? Att man ska bli betecknad som svensk av myndigheter och media, eftersom man anser sig vara just svensk? Men det går ju inte, eftersom svenskhet bara är en illusion vilket man givetvis också är noga med att påpeka: ”Viktigast är dock att inse att uppdelningen mellan svenskar och ickesvenskar är konstgjord och bygger på en förlegad uppfattning om nationell kultur som en tidlös essens. Kultur är istället en process som ständigt förändras och berikas i samspelet mellan människor oavsett deras ursprung. Vi är alla ättlingar till ”invandrare” från istiden och framåt, och alla dessa har bidragit till formandet av den svenska kulturens historia.”

DN: Afrikas hat kommer utifrån

Förvirring i folkvandringsfrågan

Närmare bestämt har vi som bekant alla utvandrat från Afrika, undantaget ett stort antal hatiska människor som intressant nog kommer  ”utifrån” och istället invandrat till Afrika, vilket vi nyligen kunde läsa om i DN. Det är intressant att notera hur konsekvent man är och hur vetenskapliga rön, liksom vårt genus, är föränderliga i tiden, i rummet och i svenska dagstidningar. Är uppdelningen mellan kurder och ickekurder, japaner och ickejapaner, afrikaner och ickeafrikaner också konstgjord? Har debattörerna frågat någon som anser sig vara kurd, japan eller afrikan om detta stämmer? Varför håller miljarder människor över Jorden på med sina förlegade uppfattningar när svenska forskare sedan länge bevisat att kulturer och kön är föränderliga och därmed saknar existensberättigade. Tiden är kommen för den nationslösa, kulturlösa, könslösa och IQ-befriade världsmedborgaren. Claes Corlin och Milena Cvetic visar oss en väg ut ur identitetsträsket genom att agera förebilder.

Påväg bort från genusvansinnet

Påväg bort från genusvansinnet

Däremot är visst ”ursprung” tydligen något reellt att döma av artikeln, så jag föreslår man istället för att definiera sig som ”svensk”, ”invandrare”, ”immigrant”, ”socialantropolog”, ”beteendevetare” eller ”containerressenär” istället anger koordinaterna för sin födesleplats. I mitt pass kan det tex stå Lat 55,7 Long 13,2 (Lund). Fast givetvis kan man vända upp och ner på Jordklotet eller koordinatsystemet och då blir ju siffrorna annorlunda, så även detta försök till definition av ursprung blir relativt och därför meningslöst. Kanske kan det stå Jordklotet eller Vintergatan i passet? Det senare för att inte peka ut eller ”nedvärdera” de barn som råkar födas i en rymdfarkost påväg mot Mars, och därmed utanför rikets gränser, om man nu skulle ha den oturen. Eller kanske turen skulle jag säga eftersom man då är påväg bort från genusvansinnet på Jorden.

Omvänt

Grad av (erkänd) svenskhet som funktion av tiden. Som synes går graden av svenskhet mot noll när tiden går mot oändligheten, och vice versa.

Under rubriken ”Svenskhetens gränser” får vi veta var gränsen går avseende debattörernas logik: ”Idéhistorikern Michael Azar uttrycker denna mekanism så här i boken Den koloniala bumerangen: ”Att vara äkta svensk är att inte vara som den som inte är det” vilket man kommenterar med ”En finurlig och tänkvärd definition.” Men detta kan ju enligt definitionen av definition inte ens vara en definition. Begreppet svenskhet saknar i så fall helt substans, vilket kanske också är just det man vill poängtera. Ingen och alla är vi svenskar. Inget och allt är svenskt. I synnerhet råder en omvänd proportionalitet mellan graden av svenskhet och tiden man vistats inom landets gränser – ju tidigare ens förfäder invandrat  till detta territorium desto mer inbillningssjuk är man. Detta beror bland annat på att Sverige och svenskarna bara funnits i 100 år men också på att debattklimatet i det här landet är lite unikt eftersom man inte vill såra någon. Man utgår ifrån att alla i hela världen inte drömmer om något annat än att få kalla sig svenskar, eftersom, och det är här paradoxen kommer, det ju inte finns något finare och bättre än att vara svensk – det är kanske därför det enligt debattörerna är ”nedvärderande” att bli kallad invandrare?

För att återgå till Judith Bulter. Från wikipedia:

Butlers heteromatris?

Butlers heteromatris?

”Illusionen av en inre genuskärna innefattar synen på handlingarna som ett uttryck för att en individ är en kvinna, istället för att det är det som skapar en kvinna. Denna illusion (föreställningar) (re)produceras diskursivt för att reglera sexualiteten inom den obligatoriska heterosexualiteten, dvs. den samhälleligt dominerande idén att den könsbestämda kroppen måste anta ett med det biologiska könet sammanhängande genus, sexuellt begär och sexuell praktik. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga.” Genuskärnan är alltså kärnan av genusavbildningen, dvs mängden av element i definitionsmängden (här genusordningen) som avbildas på nollelementet. Genuskärnan utgör då nollrummet, och allt utanför det är värderummet och där finns till skillnad från i genuskärnan något av värde att studera.

Och om Judith Butler bara hade läst lite matte och om hon nu velat ändra på något genom sin abstrakta teoribildning hade hon förstås bara inverterat denna matris, som dock egentligen är en en 2×1-matris då den består av ”två identifierbara kön” och därmed är den en vektor och låter sig inte inverteras, men det förstår givetvis inte Butler som tror att alla matriser är lika kvadratiska som hennes egna hjärnceller. Faktum är, vilket jag tidigare visat med min matte-genus-hobbyforskning, att den heterosexuella matrisen är en egenvektor innehållandes könen och att denna egenvektor förblir opåverkad, bortsett från en konstant k  (egenvärdet) efter att en kvadratiska matris  G som innehåller genusordningen våldfört sig på vektorn (den som Butler felaktigt kallar den heterosexuella matrisen), och värdet på k bestäms av Patriarkatets makt  – alltså hur elementen i G ser ut.

Kroppen

Det räcker inte att säga att genus påtvingas en könad kropp - även det biologiska könet är en social konstruktion

Judith Butler är ju riktigt fascinerande: ”Genus är således att betrakta som en social kategori påtvingad en könad kropp. Butler nöjer sig dock inte med det utan menar att själva den dikotomi som uppstår mellan kön och genus i sig är att betrakta som problematisk och den förutsätter att kroppen finns innan den får sin könsbestämda betydelse. Detta medför ett antagande om att verkligheten skapas diskursivt, dvs. genom specifika sätt att tala om, uppfatta och konstruera den sociala världen. Diskursen fungerar som normerande social praktik och verkar genom det tänkande subjektets talhandlingar. Sålunda uppfattas även det biologiska könet genom en samhällelig diskurs, vilket medför att det biologiska könet snarare bör betraktas som lika kulturellt konstruerat som genus, då kön alltid redan är genus. Utifrån detta finns det således ingen anledning att separera på kön och genus eftersom genus refererar och förhåller sig till ett redan existerande genussystem, inte ett ”underliggande” kön. Butler lyckas därmed upphäva distinktionen mellan natur och kultur respektive kropp och identitet. Det biologiska könet blir relevant genom genusfunktionen och genus är den faktor genom vilken förtrycket verkar på människan. Om genus inte är knutet till kön, blir genus ett slags handling som kan sprida sig över de gränserna som påläggs könens skenbart binära karaktär.”

Vad är en genusfunktion? Är den inverterbar? Det biologiska könet är en kulturell konstruktion –  ja, då måste det givetvis vara ett stort problem för genusvetarna att ”kroppen finns innan den får sin könsbestämda betydelse”! 😆

157 Responses to Socialantroplog och beteendevetare: ordet ”invandrare” är missvisande – flyg och container blir allt vanligare transportmedel

 1. Bengt skriver:

  Ha-ha! 😀
  Snart blir det väl diskriminerande och ”nedvärderande” att kalla en kvinna för kvinna och en man för man…
  Det trista är ju att dessa som tydligen lever i sin egen snäva värld måste konstruera sina egna problem att ”slåss” emot.

  Vi måste nog alltså genast börja dekonstruera om biologin om vi skall vara Politiskt Korrekta (eller snarare genusvansinneskorrekta)

  Men, är det inte någon som gett dessa tydligen helt av dekonstruktionismen besatta människor ett tips om att titta efter i byxorna vad de har .. ?
  Eller har de i sin geniala forskningsiver totalt glömt bort detta?

 2. Bengt skriver:

  I Hitlers ”Tredje rik” betraktades det som benämndes för ”judisk fysik” som någonting ovetenskapligt skräp som inte var värdigt forskarsamhället och som skulle förpassas till historiens kammare för falsarier.

  Byt ut ”judisk” mot ”manlig” , ”patriarkal” etc. och…
  Ja, genusvansinnet framträder i sin osköna prydno!

 3. Info skriver:

  RASISTISKT GRANNLAND?

  ”Alla är vi invandrare” (Carl Bildt) – vi svenskar alltså. Däremot inte t.ex. finnarna. I varje fall har jag aldrig hört någon svensk vänsterantropolog kalla finnarna en tillfällig, betydelselös folksamling under processuell uppblandning och inte heller hört finnarna själva betrakta sig som ett identitetslöst invandrarfolk. Till en nation som inte finns. I synnerhet inte under finnkamperna.

  Har vi till närmaste grannar i öster ett rasistiskt land med unken människosyn och felaktiga värdegrunder?

  ”FINLAND: Antalet asylsökande minskar med 30 %
  Måndag 26 juli 2010 by Merit Wager

  Antalet asylsökande i Finland beräknas minska med ca 30 % i år (2010) jämfört med förra året: från 6.000 till 4.000. I Sverige är trenden den motsatta: förra året sökte 28.000 asyl, i år beräknas antalet öka till 31.000.

  Enligt en ny finsk lag ska EU-medborgares asylansökningar behandlas skyndsamt och avvisning ska ske omedelbart.”

  Anm.: Till antalet asylbeviljade i Sverige skall varje år läggas en mångdubbelt större skara efterföljande anhöriginvandrare och dessas anhöriginvandrare, varav alla över 65 år berättigade till bl.a. ”äldreförsörjningsstöd”:

  http://snaphanen.dk/2010/08/08/s%c3%b8ndagskronik-allas-olika-varde-2/#more-71428

  Se faktaruta mot slutet av artikeln.

 4. JLR skriver:

  Det är inte fel ord, det är fel begrepp. Och att ordet invandrare och den referens man associarar det till är felaktigt, detta är inget undantag. Det finns massor med ord som man borde justera i förhållande till det begrepp som de används till Massor, alltså. Hela språket ör genomsyrzad av metonymier. Om ni vet vad det är.
  På onsdag har vi en konferens om Retorik i Föteborg, dä sådana problem kommer att tas upp.

 5. JLR skriver:

  Ja, jag menade Göteborg, men det var lika roligt med Föteborg som med ”invandrare”.
  Har ni tönkt att ordet ”fakta” är fel, n som förvånas så mycket öfver orden. När vi säger ”fakta” borde vi ofta säga ”data” i stölet. Det handlar nämligen inte om ”det gjorda” (facta) utan om ”det givna” (data). Gravitationen är inte ett faktum, det är något givet. Om man inte är religiös, öfr då, är det Gud som har gjort det som för oss är givet.
  ”Människan kan bara förstå vad hon själv har gjort, det andra kan bara Gud förstå”, sade Gianbattista Vico som förfäktade principen: factum verum

 6. Kalle skriver:

  Vi måste alla bli ännu mer toleranta..

 7. Matte Matik skriver:

  Jag gillar hur du avslöjar författarnas egen syn på den överlägsna ”svenskheten” – att de utgår från ”att alla i hela världen inte drömmer om något annat än att få kalla sig svenskar, eftersom, och det är här paradoxen kommer, det ju inte finns något finare och bättre än att vara svensk – det är kanske därför det enligt debattörerna är ”nedvärderande” att bli kallad invandrare?

  Nej, det känns igen. Det är precis som med genusmänniskorna – man anklagar andra för att anse sig vara förmer än andra eller mindre jämställda än andra osv, medan man själv inte är ett dugg bättre, utan snarare ännu värre. Det handlar om att försöka att utöva makt över andra.

  Judith Butler är bara för rolig. Inte konstigt att man använder ordet genus i tid och otid, även när det handlar om biologiskt kön. Det är ju tydligen inte är någon skillnad i praktiken! Tänker på Genusmedicin och genusmat t.ex.

 8. QED skriver:

  Tanja, bra skrivet.


  Man utgår ifrån att alla i hela världen inte drömmer om något annat än att få kalla sig svenskar, eftersom, och det är här paradoxen kommer, det ju inte finns något finare och bättre än att vara svensk – det är kanske därför det enligt debattörerna är ”nedvärderande” att bli kallad invandrare?

  Det är paradoxalt. Osvensk räknas ju sedan länge som en positiv egenskap i sociala sammanhang.

 9. rogerklang skriver:

  Tanja skrev:

  ”Ingen och alla är vi svenskar. Inget och allt är svenskt. I synnerhet råder en omvänd proportionalitet mellan graden av svenskhet och tiden man vistats inom landets gränser – ju tidigare ens förfäder invandrat till detta territorium desto mer inbillningssjuk är man.”

  Träffsäkert Tanja!

  Fast jag måste erkänna att jag har själv länge kallat invandrare för immigranter i de flesta sammanhang. Man kan välja mellan de två begreppen beroende på sammanhanget, och det är bra. Men jag är samtidigt noga med min identitet, att jag är svensk patriot! Det ska ingen få ta ifrån mig! Den som försöker gör sig bara inbillska illusioner.

  Roger Klang

 10. Info skriver:

  HEGEMONISK MASKULINITET

  ”Maskuliniteter” heter den svenska översättningen (2008) av den australiensiske sociologen ROBERT WILLIAM CONNELLS i genuskretsar världen över uppmärksammade bok ”Masculinities”.

  Som ledande mansforskare och expert på män hyllas han särskilt för sina kunniga utsagor om det sociala konstruerandet av manlighet och samt för sina teorier rörande ”hegemonic masculinity”.

  HEGEMONISK MASKULINITET – läsare av förvirrade, statliga, svenska genusutredningar och genusrapporter (t.ex. Tanja) känner igen uttrycket.

  Det löjliga i sammanhanget är, att Robert William numera själv är en omopererad (transsexuell) ”kvinna”. Som alltid ansett sig vara en sorts kvinna. Numera kallar hen sig RAEWYN CONNELL…

  Är det Butler som har förläst sig på Connell eller tvärtom? Att författarna till regeringens DEJA-utredningar har förläst sig på båda står utom allt tvivel.

 11. QED skriver:

  Eufemismer får i alla fall snart bytas ut mot nya eufemismer

  vanför -> handikappad -> funktionshindrad -> har särskilda behov

  sinneslö -> idiot -> utvecklingsstörd

  städare -> lokalvårdare -> hygientekniker

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, ja det är väl snudd på kränkning att utgå ifrån att någon är kvinna eller man idag, åtminstone räknas det som kränkande att utgå ifrån viss sexuell läggning, så varför inte också kön? Här har du det i klartext:

  ”Vårdpersonal måste även sluta utgå ifrån att alla människor är heterosexuella. Föreställningen att vissa könstillhörigheter, könsidentiteter, könsuttryck eller sexuella läggningar är mer naturliga eller önskvärda än andra är en diskriminerande struktur som i praktiken fråntar hbt-personer rätten till vård på lika villkor utifrån individuella förutsättningar och behov.” Källa: http://www.do.se/sv/Press/Debattartiklar/Hbt-personer-far-inte-den-vard-de-har-ratt-till/

  Om du gissar fel kan du ju bli anmäld till DO: det fanns ett sådant fall med ngn elev som kände sig som kvinna vissa tider på dagen och man andra och anmälde läraren efter att ha blivit tilltalad med ”han” just när hon/han/hen kände sig som en kvinna den dagen. Detta är inget skämt, vi hade det uppe på bloggen för ngt år sedan, men hittar inte länk till artikeln.

 13. QED skriver:

  Ett exempel på en genomförd eufemism är att kalla illegala invandrare för papperslösa. ”Ingen människa är illegal”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Illegal_invandring

  (Jag tycker förstås inte att uttrycket invandrare behöver eufemiseras!)

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, precis så som man idag betraktar ”manlig” vetenskap således. Får mig att tänka på von Wrights ”genus och text”, som vi ju alla minns:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

 15. Info skriver:

  DE SVENSKA ORDEN FÖRSVINNER SNABBT

  QED:

  vanför, lytt, krympling (subst.) -> handikappad -> funktionshindrad

  idiot, dåre, sinnesslö -> inbecill, debil, kalle bakom -> utvecklingsstörd -> psykiskt funktionshindrad

  piga, husa -> städare -> lokalvårdare -> hygientekniker, golvtekniker

  Själv hör jag till de sista generationerna som fortfarande rycker till när vi exempelvis hör någon säga ”ta självmord” i stället för ”begå självmord” eller ”han kände sig bekväm med att åka cykel” i stället för ”han trivdes med”, ”han föredrog”, ”han insåg vissa fördelar med ”, ”han gillade”, ”han tyckte om” osv.

  Det är stolar och kläder som är bekväma (passar, sitter bra, är sköna att använda osv.).

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja det är ju så motsägelsefullt, flertalet kulturer är under ständig förändring, men ingen proffstyckare skulle skriva den där meningen och byta ut ”svensk” mot något annat:

  ”Viktigast är dock att inse att uppdelningen mellan svenskar och ickesvenskar är konstgjord och bygger på en förlegad uppfattning om nationell kultur som en tidlös essens.”

  Fast å andra sidan är den svenska kulturen under extra mycket förändring kanske, med tanke på allt genusvansinne – det går ju undan med de nya idéerna liksom 😉

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  JLR, ”Det finns massor med ord som man borde justera i förhållande till det begrepp som de används till Massor, alltså.” Intressant men synd att er konferens är i Göteborg, då kan iaf inte jag komma…

  Som jag förstår är skribenterna egentligen ute efter en annan diskussion så jag förstår inte varför de hakar upp sig på den ordagranna betydelsen av ordet invandrare. Själv antar jag att jag tillhör det de kallar ”andra generationen” eftersom jag har en utländsk född förälder. Eller är det en annan definition som gäller numera? Myndigheterna får väl kalla mig vad de vill men för att lyckas i livet måste man kämpa, och det går att komma någonstans i Sverige – vi har alla tillgång till gratis högre utbildning osv. Måste man alltid hitta något att klaga på!? Ska jag säga som driver den här bloggen – ha ha 😉

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Kalle, ha ha en toleranssång! Vad rolig den är! 🙂

  Matte,
  intressant med ”genusmaten” (fast det är ju baserat på biologiskt kön från forskarnas sida antar jag). Jo, det är som du säger, och det svenska artikelförfattarna vill att alla ska få ta del av är allt genusvansinne och allt annat där Sverige kommmit längst. Du minns kanske de svenska planerna på ett EUROPEISKT CENTRUM FÖR EXCELLENT TRANSNATIONELL GENUSFORSKNING

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/

  Det blir klart 2011. När var det nu Jorden skulle gå under, var det 2012? Kanske just detta genuscentrum är/blir orsaken? 🙂

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det är nästan så att självförneklesen blivit ett nationellt karaktärsdrag som Lindqvist påpekade en gång.

  Roger
  , själv tycker jag det är säkrast att kalla alla för HEN, om man inte vill riskera att hamna i brottsregistret.

  Info,
  ja DEJA-utredningarna är talande. Den är ”försvaret och upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten” som gör att pojkar presterar sämre vill jag minnas från SOU 2009:64: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/08/10/skolgenus/

  QED,
  jag tror det saknas en länk i dina uppradning, så här måste det väl vara:

  sinneslö -> idiot -> utvecklingsstörd -> genusmedveten/genusfrälst

  Ha ha, nä nu var jag dum – förlåt! 🙂

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, hm kan man inte vara illegal men ändå ha sina papper? Eller avses inte identitetshandlingar, vilka papper anser man saknas?

  Info, jag ser du också låter fantasin flöda, finns det verkligen ”golvtekniker”?

 21. QED skriver:

  sinneslöanstalt -> genussekretariat

  Q.E.D.

 22. Mats Carlsson skriver:

  Mycket kan sägas om vår förre justitieminister, smart med ord är han i alla fall.

  Han tog udden av det negativt laddade ordet ”Bodströmsamhället” som syftar på reglering och kontroll av olika former av telekommunikation genom att helt enkelt använda detta uttryck som namn på sin blogg!

  http://www.bodstromsamhallet.se

 23. rogerklang skriver:

  Tanja skrev:

  ”Själv antar jag att jag tillhör det de kallar ”andra generationen” eftersom jag har en utländsk född förälder. Eller är det en annan definition som gäller numera?”

  I Sverige tillhör du väl andra generationen, om man nu inte väljer att kalla dig för svensk eller halvsvensk, eftersom du har en svensk far. Du och din bror kan välja själva eftersom du och din familj har förstått hela grejen med vad det innebär att vara svensk, säger den här gamle svensken! Det är inte alltid ”en dans på rosor”, som det så underligt heter. I USA däremot hade du varit första generationen eller möjligen din fars generationstillhörighet. Vem har sagt att det där med etnisk tillhörighet inte är krångligt?!

  Mvh Roger Klang

 24. Mats Carlsson skriver:

  När jag gick i mellanstadiet i slutet av 70-talet, så raljerade min lärare om att kalhyggen numera benämndes som ”föryngringsytor”. Idag är det svenska språket som har föryngringsytor.

 25. Nordbo skriver:

  Det gav mig ett skratt att läsa din text, dr Tanja. Men jag är rädd för att du skaffar dig många fiender. Jag kommer dock med en armé för att försvara dig och människans värld mot mörkrets makter.

  (Jag vet… du gillar inte mina krigiska videos. Men om du klickar fram till sista minuten, så kan du se genusvetarna få sig en omgång.)

 26. Info skriver:

  TANJA, DET VAR ROLIGT!!

  ”utvecklingsstörd -> genusmedveten/genusfrälst”

  Kanske borde jag ovan (6.18 em.) ha tillagt det litet mildare uttrycket ”efterbliven”, ett adjektiv som väl fortfarande i någon mån är gångbart.

  GOLVTEKNIKER – jojomensan, jag har faktiskt sett denna yrkesbenämning i tryck, även om det var mer än tio år sen. Är kanske inte i bruk längre. Vanligast för tillfället är väl ”lokalvårdare”. Dock har vi här i huset fortfarande inga ”trapplokalvårdare”, bara ”trappstädare/-erskor”.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Mats, ja det var ju ett smart drag av honom.

  Nordbo,
  fiender? Får man det av att citera genusanalyser och svensk dagspress? På tal om det, igår var jag inne i en mataffär på Östermalm och då var det en herre bakom mig i kön som plötsligt tilltalade mig, det var tydligen en hängiven bloggläsare – han sa att jag är ”ett helt varumärke” ha ha! 🙂 En komplimang som värmer lika mycket som Årets rebell, eller Reaktionär talang (som en lektor på matteinstitutionen vid SU kallade mig). Sänder ut en hälsning till honom här utifall han läser etta inlägg! Jag har dock börjat tvivla på allt dessvärre, mig själv och hela världen, det var lättare att tro på förändring när man var nyvaken och genusvansinnet verkade vara en knäpp liten företeelse bara…

  Nä, jag gillar inte krigiska videos, den enda roliga jag sett var för ngt år sedan när du och någon hade en duell på bloggen på skoj, vem det nu var. På tal om krig så kan du få en video tillbaks av mig, som jag fann idag. Är det mitt kvinnliga genus som gör att den rör mig så? Fiender eller inte, jag skulle i alla fall aldrig drömma om att skada någon, vilket kanske är en svaghet om det blir krig (jag tänkte ju att genuskriget skulle föras med pennan som vapen).

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, fattar inte varför du börjat fastna i granskningskön. Måste vara ngn ny inställning på din dator? Eller min?

 29. Nordbo skriver:

  Det var Jax. Min lilla video kan ses som en metafor för ett krig mellan tankar och pennor. Jag tänkte inte på ett riktigt krig.

  Jag hoppas många amerikanska soldater vaknar upp, det det är som soldaten säger. Varför ta kål på fattiga bönder i mellanöstern för att göra miljardärer i USA ännu rikare? Och varför är Sverige där? Det är en sak som jag inte kan smälta.

 30. Nordbo skriver:

  Och samtidigt som USA lägger ut gigantiska summor pengar på sina krig:

  http://maxkeiser.com/2010/08/09/mike-jensen-americans-unite-this-is-an-emergency/

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  I Expressen: För FI:s potentiella väljare är frågan särskilt delikat. De är nästan uteslutande vänstersinnade och Gudrun Schyman har sagt sig vara villig att stödja en rödgrön regering. Att samarbeta med de borgerliga är hon däremot ungefär lika sugen på som att GÖRA PÄR STRÖM TILL JÄMSTÄLLDHETSMINISTER.” Ha ha 🙂

  http://www.expressen.se/ledare/forssberg/1.2089282/johannes-forssberg-varning-for-rostvaskning

 32. Dr. Jonsson skriver:

  Nordbo

  om du klickar fram till sista minuten, så kan du se genusvetarna få sig en omgång

  😐 🙂 😀 😀 😀

  (Det var på rätt nivå för mig just nu … )

 33. QED skriver:

  Jag såg att någon feministgrabb gjort en ”remix” av Pär Ströms Mansförtryck och Kvinnovälde

  http://paparkaka.com/?page_id=379

  vilket helt enkelt verkar vara en faximil med egna anteckningar i rödpenna.

 34. rogerklang skriver:

  Tanja skrev:

  ”På tal om krig så kan du få en video tillbaks av mig, som jag fann idag. Är det mitt kvinnliga genus som gör att den rör mig så? Fiender eller inte, jag skulle i alla fall aldrig drömma om att skada någon, vilket kanske är en svaghet om det blir krig (jag tänkte ju att genuskriget skulle föras med pennan som vapen).”

  Jag såg antikrigsvideon, men som så ofta annars så är den en vänsterpolitisk partsinlaga. Han kastade in rasism, sjukvård, arbetslöshet, ”försäkringsbolag som profiterar på krig” och ”profithungriga banker som profiterar på krig”. Men videon var skickligt gjord! Jag tror dock att du skulle känt likadant om det var en tårdrypande Hollywoodfilm, Tanja. Inte för att jag tror att du, Tanja, skulle sakna mänskliga känslor (kvinnliga genus känslor?)! Dina känslor för videon säger mer om Hollywood och USA än om dig! När du säger att du aldrig skulle kunna skada någon så ökar bara min respekt för dig (respekt känner jag enbart för goda människor som inte är PK, och det stämmer in på dig)!

  Roger

 35. Matte Matik skriver:

  Ostreklamen ”Smaken sitter i hålen” upprörde tydligen en dam å det grövsta som anmält den till konsumentombudsmannen:

  – Mycket obehagligt
  – Jag blev provocerad. Smaken kan väl inte sitta i hålen? Tillslut blev det nästan obehagligt. Det kändes som en sexuell anspelning, säger hon.
  – Jag blev förbannad. Man kan fråga sig vad det är för samhälle vi lever i egentligen och hur kvinnosynen ser ut, säger hon till Aftonbladet.

  Ja, vad är det för samhälle vi lever i egentligen? Här snackar vi lättkränkt. Inte ens min hjärna lyckades fixa den kopplingen utan hjälp och jag har lätt att associera saker till snusk!

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7592194.ab

 36. :) skriver:

  ”ett helt varumärke”

  ett hett varumärke 🙂

 37. […] får ni se Tanja Bergkvist briljera när hon visar hur usel argumentationen är sedd ur ett matematiskt perspektiv. Bland […]

 38. Reflektioner skriver:

  Vem var det som sa att alkemin är ute??

 39. QED skriver:

  Matte Matik: samtidig postning!

  Marabou har mjölkchoklad med extra luftbubblor så någonting gör hålen för smaken. Den kanske får en fraktal dimension som gör att aromerna frigörs lättare. Tanja – vad säger du?

 40. Jonte skriver:

  Det är sådana här människor (författarna till artikeln) inom utbildningsväsendet som gör att det är töntigt att vara smart och att det inte finns någonting för självsäkra barn att tjäna på att vara duktiga i skolan. När lärarna bara snackar skit och man inte får någon vettig belöning för att vara bäst i klassen, blir självsäkra barn ointresserade.

  Så blir genus-antisvensk-maskineriet självgående. De medelsmarta töntarna är de enda som går vidare till högre studier och så blir de till nya genuspedagoger och svenskhatare, som sållar ut likasinnade barn ur nästa generation.

  För övrigt kan jag förklara ”paradoxen” som du skriver om. Det är nämligen inte alls så att de tycker att det är jättebra att vara etniskt svensk, att ha en svensk kultur, att känna sig svensk eller känna sig stolt. De är på riktigt genuint antinationalistiska. Däremot är de statsnationalister. De är stolta över alla floskler och lögner som staten spottar ur sig. De är stolta över att Sverige (eller den statsideologi som våra politiker försöker bära) är antisvenskt, mångkulturellt, socialistiskt, genusmedvetet, jämlikt, tolerant, invandrarmottagande, ickerasistiskt osv, eller i alla fall försöker nå dit – och de hatar alla vanliga svenskar som inte alls tycker att dessa strävanden är särskilt positiva.

  De gillar alltså vad vår förvirrade och osjälvsäkra stat har skapat för att visa sig duktig när den blir granskad av andra europeiska länder med bättre självförtroende. Sverige har de senaste 100 åren blivit en bekräftelsehora utan stolthet, och dessa akademiker, som är en skam för Sveriges redan degenererade utbildningsväsen, älskar allt som har kommit i kölvattnet av den själsmädelsen. Det ironiska här är att detta är vad Sverige verkligen kommer att få skämmas över inom några år, när snällismen har drivit oss i graven.

  Jaja, nu har jag nästan raljerat färdigt. Hur som helst är det synd att en akademisk examen, utanför de rent naturvetenskapliga, i dagens läge sannolikt innebär att man är opålitlig, osaklig, mesig och har en förvriden världsbild. Det säger en hel del om Sveriges tillstånd.

  /Jonte

 41. Jonte skriver:

  Processen kan dock spåras ända till 1000 år sedan med Sveriges kristnande. Det är dock först nu som vi har kommit över dogmatismen för att införliva den kristna moralen. Allting ska dikotomiseras i ont och gott (rasist eller korrekt), och jag tror att Tanjas blogg snart kommer att hamna i det onda och marginaliserade facket, vilket leder till att hennes arbetstillfällen glesnar på våra universitet, om hon fortsätter skriva intressanta saker och släppa igenom fascistoida kommentatorer som jag själv. 😉

 42. danne s skriver:

  Så med andra ord, och paradoxalt nog, med utgångspunkt från ”expertisens eget resonemang att ”inte dela in folk i olika grupper, blir det nu än mer aktuellt att göra just så.

  Inte invandrare, vilket annars är ett utmärkt samlingsbegrepp på immigrerade personer, utan: containeråkande, flygplansflygande, bilåkta, båtresta, lastbilsliftade ,.etc etc .

  Ja Tanja, du behöver inte vändas upp och ned på Jorden, det händer ju redan.

 43. […] Bergkvists hela inlägg går att läsa här. AKPC_IDS += "19490,"; […]

 44. Rosenhane skriver:

  Tanja, Fria Tider kallar dig genusskeptiker; första gången jag ser ordet, genialt!!
  Jag ska föreslå Stockholmsinitiativet att öppna en filial! 😉

 45. Gitt skriver:

  Underbart!

 46. Erik skriver:

  Genusskeptiker låter bra.

 47. JL skriver:

  Hittade detta på Flashback (skriv gärna där Tanja!)

  Viktigast är att inse att de senaste decenniernas invandringspolitik är konstgjord och bygger på en förlegad uppfattning om nationell kultur och att motvilja de senaste decenniernas massinvandring och multikulturalism står i motsats till uppfattningen att kultur förändras. Det är vidare en förlegad uppfattning att denna förändring och ”berikning” (värderande ord) enbart är av godo. Detta har f ö givit upphov det ironiska epitetet ”kulturberikare”.

  Det är vidare en förlegad uppfattning att invandring och i synnerhet massinvandring är nödvändig för detta ”samspel”.

  Den enda processen som tycks vara konstant och inte förändras är tankeprocessen i multikulturalisternas hjärnor.

 48. Info skriver:

  ”UTVANDRARE” – ETT BESUDLAT OCH FÖRTRYCKANDE ORD?

  Att Wilhelm Mobergs roman ”Invandrarna” (1952) nu snart måste byta namn så snart en ny upplaga blir aktuell står klart. Romantiteln måste verka oerhört stötande för den hastigt växande, svenska utbytesbefolkningen.

  Men hur är det med Mobergs första roman i Utvandrarserien, UTVANDRARNA (1949)?

  Är ordet ”utvandrare” numera också ett befläckat och exkluderande, ”utpekande och nedvärderande” ord i det svenska språket?

 49. […] invandrare. En artikel angående detta finns nu på nyhetssajten Fria Tider. Tanja Bergkvist som kritiserat de bägge forskarnas artikel bla på basis av inkonsekvens benämns där som […]

 50. Jonny skriver:

  Historiskt sett så gick vi från ”utlänning” till ”invandrare” på 1960-talet, och nu ska vi alltså gå från ”invandrare” till, öh tja ”medborgare” kanske? Nej, det är ju också normativt och utestängande. ”Sverige-boende person” kanske kan funka.

  ”I början av decenniet (1960-talet) är ordet utlänning en vanligare benämning. David Schwarz skriver en debattartikel där han kritiserar Sveriges assimilationspolitik. Rubriken är ”Utlänningsproblemet i Sverige” och texten ifrågasätter bland annat ”utlänning” som begrepp.

  På 1960-talet ses benämningen invandrare som ett mer inkluderande begrepp. Regeringen startar Invandrarutredningen och bildar Invandrarverket. Målet är att skapa förutsättningar för integration.”
  http://www.sydsvenskan.se/inpalivet/vardag-och-livsstil/article752057/Invandrare-enligt-SCBs-definition-Personer-som-planerar-att-stanna-i-Sverige-i-tolv-manader-har-fatt-uppehallstillstand-och-ar-folkbokforda-i-landet-Personer-med-utlandsk-bakgrund-enligt-SCB-Utrikes-fodda-och-personer-som-ar-fodda-i-Sverige-med-tva-utrikes-fodda-foraldrar-Andra-generationens-%C2%ADinvandrare.html

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Merit Wager har nu också tagit upp artikeln, hon skriver att artikelförfattarna visar upp en ”herrefolksmentalitet”: http://meritwager.wordpress.com/2010/08/10/reaktioner-pa-en-marklig-artikel-i-gp/

  Att vara svensk är ju det finaste man kan vara eftersom HÄR FRODAS GENUSVANSINNET, det är väl det artikelförfattarna egentligen vill komma till. 🙂

  ”Genusskeptiker” – det låter bra som ett bra epitet!

 52. Matte Matik skriver:

  danne s: Får mig att tänka på vissa andra rörelser där man påstår att könet inte ska spela någon roll. Det hela har fått resultatet att vi idag är konstant medvetna om vilket kön vi har.

 53. Info skriver:

  TANJA DISKUTERAS ÄNNU VID LUNDS UNIVERSITET

  Enl. ”Biologibloggen” vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, diskuterades vid ”jämställdhetsgruppens” pliktenligt avhållna möte den 18/5 bland annat jämställdhetsplan, budget, bokpresent och webbsida. Samt dessutom frågan om en GENUSCERTIFIERING av den biologiska undervisningen och forskningen vid nämnda institution.

  Tänkt att presenteras vid ett jämställdhetsseminarium, lett av Kajsa Widén och Thomas Brage (studierektor, gammal marxist m.m.).

  Ganska snart nämns TANJA i bloggkommentarerna. Så här skriver t.ex. den starkt certifieringskritiske CHRISTER LÖFSTEDT:

  ”Om man vill stimulera diskussion så kanske TANJA BERGKVIST kunde bjudas in för diskussion vid samma tillfälle? Hon deltog i det radioprogram som Niclas J refererade till och diskuterade med Thomas Brage och Göran Bexell (om jag inte missminner mig).”

  Därpå yttrar sig vår gamle vänsterbekant, Tiina Rosenberg-beundrare och Tanja-hatare, professor ERIK SVENSSON (i och för sig representativ också för Sjupartialliansen i sin helhet):

  ”Jämförelser och antydningar att genusforskare är liktydiga med kreationister och ´Flat Earth Society´ är bara tröttsamma och antiintellektuella argument från höger som är uttjatade vid det här laget och som borde slängas i soptunnan. Likaså påhoppen på Tiina Rosenberg som alla anständiga människor borde ta avstånd från, bl.a. kampanjen i Axess, fuskanklagelser (utan bevis) och anklagelser om ´genusfascism´. Det är en skymf – inte bara mot Tiina Rosenberg – utan mot alla de människor i Lund – bl. a. många chilenare som är offer för verkligt fascistiskt förtryck. – – –

  Men Birgitta – och även TANJA Bergqvist [hallå, professorn, stava efternamnet rätt!] som Christer lyfter fram är MINST lika politiserade som de genusvetare som Per och Christer kritiserar. Men denna politisering är OK, efter som den kommer från höger, och gamla vänsterrävar som Per och Christer som numera blivit högerrenegater gillar denna typ av politisering som har rätt färg (ur deras politiska synvinkel).”

  Här dyker Tanja själv upp med några kommentar, vilket omedelbart ger professor Svensson anledning till att associera till ett ”nazistiskt” möte i Uppsala på 1930-talet:

  ”Sedär, nu fick bloggen besök av en av de ledande anti-genusbloggarna i Sverige: Tanja Bergqvist! Förutom flitig bloggare så är Tanja också mottagare av Sten Hekscher-priset från den ultrakonservativa studentföreningen ´Heimdahl´ i Uppsala, känd för sina stolta historiska traditioner från 1930-talet i samband med det s. k. ´Bollhusmötet´.”

  Jag minns, Tanja, att jag ganska nyligen (23/6) gav Svensson rejält svar på tal i din blogg – eller hur?

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/06/23/en-studie-i-svensk-fundamentalism/

 54. rogerklang skriver:

  Vad är det för mening med att hacka på definitioner, det är ju inte definitionerna som är problemet?! Invandrare eller immigrant kvittar väl lika, det är bara adjektiv (heter det väl när man beskriver vad något är?) som står för samma sak i deras ögon – och i genusskeptikernas!

  Roger Klang

 55. Erik skriver:

  Enligt min hypotes så tar det ungefär 10 år för de galnaste ideerna som kläcks i USA att slå rot i Sverige.

  År 2003 satt Diane Ravitch som gäst i The Daily Show och diskuterade sin bok ”The langugage Police” om hur utbildningen censurerades från alla tänkbara ord av intressegrupper från både vänstern och högern.

  Om dessa två ”forskare” får positiv respons från de institutioner i Sverige som kontrollerar makt på sitt galna förslag så är det likvärdigt med att släppa floden fri.

  Det är isåfall fullt möjligt vi i Sverige sitter 2013 och diskuterar vilka ord (och därmed saker) som skall censureras från sagor och världslitteratur för att tillfredställa dessa maktgalna och förståndsbefriade organisationers ego.

 56. QED skriver:

  ”Hör oss, Svea” av Gunnar Wennerberg (1817-1901).

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, professor Christer Löfstedt gjorde ju en heroisk insats i ett jämställdhetsprotokoll, som jag bloggade om i inlägget EN EKOLOGISK GENUSFRÅGA: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/20/en-ekologisk-genusfraga/ 🙂

  I inlägget länkar jag till detta protokoll, SE SID 3-4 HÄR: http://www.ekol.lu.se/upload/Ekologiska_inst/protokoll/ES_Protokoll_070614.pdf

  Där skriver Löfstedt (2007) bland annat (i samband med antagandet av Ekologiska institutionens årliga jämställdhetsplan):

  ”Det hade naturligtvis varit bekvämare att hållningslöst tillstyrka förslaget till ”Jämställdhetsplan för Ekologiska institutionen” än att göra en principiell markering genom att avstå från att rösta. Därmed skulle jag inte heller ha öppnat mig för kritiken att jag kanske är emot jämställdhet!? Men jag försäkrar er att man kan vara kallsinnig, ja rent av negativ, till jämställdhetsplaner och ändå vara för jämställdhet.”

  ”Jämställdhetsplanen för Ekologiska institutionen (och jämställdhets-arbetet vid universitet i stort) ansluter sig idémässigt till en form av strukturell jämställdhet som hyllar lika utfall för olika grupper – oavsett relevanta fakta utöver grupptillhörighet. För mig däremot handlar jämställdhet om jämställdhet mellan individer och att motverka uppenbar diskriminering – jämställdhet i betydelsen att vara mot diskriminering och för lika möjligheter vid likvärdig meritering. När diskriminering inte kan påvisas anser jag det vara en bättre väg att i största möjliga utsträckning bortse från egenskaper som kön och etnisk tillhörighet. Jag kan således inte ge mitt stöd till en jämställdhetsplan vars övergripande mål är att ”uppnå jämn könsfördelning i grundutbildning och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser”. Den sortens sociala ingenjörskonst undervärderar personliga egenskaper, människors förmåga till fria val och möjligheten till förändringsarbete baserat på saklighet och samarbete.”

  ”Jag vill till och med påstå att ”genusperspektivet” och det ständiga framhävandet av könets betydelse i alla möjliga och omöjliga sammanhang är ett gift som numera försvårar umgänget mellan män och kvinnor på arbetsplatsen och i samhället i övrigt och som främjar osaklighet och godtycke i tillsättning av tjänster och utdelning av forskningsanslag. Förslaget till jämställdhetsplan för Ekologiska institutionen kan synas harmlöst i sammanhanget. Uppsåtet är ju ändå vällovligt; att skapa en ”bättre” arbetsplats för arbetstagarna. Men ändamålet helgar inte medlen. I mina ögon kommer de föreslagna åtgärderna att motverka sina syften och vi skall inte okritiskt låta oss ryckas med av en rörelse bara för att den ligger i tiden.”

 58. Göran Persson skriver:

  Intressant analys. Undrar om det svenska genusvansinnet är känt i omvärlden? Läste en intressant engelsk artikel om socialisternas utopi som gick förlorad, och som de nu försöker hitta syndabockar för. De sitter på sina statsfinansierade tjänster inom politik, media och universitet och producerar sitt gift som de sprider i samhällskroppen. Problemet är bara att alternativet försöker vara mer sosse än sossarna själva. Hoppas SD kommer in i riksdan, röstar inte själv på dom men det vore en känga rätt i käften på alla hjärntvättade pk-socialister i alla kulörer.

 59. Cavatus skriver:

  Stort tack, Tanja, för en utmärkt och alltigenom underhållande text. Just det här med svenskhet, dvs om det finns eller ej, får många förståsigpåare att lägga pannan i djupa veck när de ska anpassa verkligheten till sina egna måttstockar. Svenskheten är ju starkt ifrågasatt idag, precis som kön, och det är lustigt att se deras krumbukter när de ska försöka fastställa den agenda som de anser ska gälla. Med ”de” menar jag dem som förbehåller sig rätten att ha tolkningsföreträde i samhället. Övriga tige i församligen! (Eller stämplas som något, välj valfritt invektiv)

  Ordbajseriet när himmelska höjder när det orwellska credot ska förverkligas. Vad säger ni om politikern som motionerade om att byta ut termen illegal invandrare mot irreguljär invandrare?

  Det är alltid kul att spåna med ordkedjor typ:
  tom – tommare – tommast (går det?)
  flina – Flen – Katrineholm
  knäpp – knäppare – genusvetare

  … osv.

  Vad gör man inte för att övervintra i vansinnets högborg?

 60. steenad skriver:

  Jag begriper inte hur dessa nötter kan bli publicerade. Det måste vara ett resultat av alla hastigt påkomna gärdsgårdshögskolor som dykt upp de senaste åren. Lägg ned dem!
  Annars skall jag skriva in mig som doktorand och presentera ett ”paper” (som det heter numera)om ordet immigrant.
  Här är ett abstrakt: (som det heter numera)
  Med fokus på den tilltagande immigrantfientligheten vill detta paper belysa värdeladdningen i ordet immigrant.
  Immig är ett suddigt begrepp men vad betyder rant?
  Det måste ju komma från ranta som i ”att ranta runt”
  Detta betyder alltså ett planlöst virrande i dimman.
  Därför tycker jag att vi skall sluta kalla till Sverige inflyttade för immigranter med undantag för Milena Cvetic.

 61. Ceasar skriver:

  Jag bugar och bockar för denna fantastiska lässtund!

  Ses igen

  /Ceasar

 62. Slasher skriver:

  Är det VM I politisk korrekhet dessa två debatörer tränar inför? Man blir förvånad vad vissa gör om dagarna för sin lön.

 63. QED skriver:

  Bra artikel av Hans Bergström i DN

  ”Ska en lärare kunna se ansiktet på sin elev? Är det acceptabelt att en elev som går in i en sal för att skriva ett prov är maskerad, så att skolan inte vet om det är eleven eller hennes mer begåvade syster eller vän som utför provet?

  Svaren på dessa frågor är självklara för varje vettig person. Som så ofta befinner sig medieeliten mil från folkmeningen.”

  ”Vi har fått en ny typ av myndigheter i Sverige: de ideologiproducerande. DO är en sådan. Barn- och elevombudet, BEO, hos Skolinspektionen är en annan. Utmärkande för dessa myndigheter är att de i sin inre kultur har en så stark tro på sin riktning att det nästan inte spelar någon roll vad riksdag och regering säger. De producerar själva sin idéhållning. Hos Skolinspektionen, och än mer BEO, härskar Rousseau. Alla barn är i grunden goda och kan talas till rätta utan något behov av disciplinära medel.

  Så har det varit ända sedan vänstervågen från 1968 gjorde sin vandring genom institutionerna. Men på senare tid har tillkommit ytterligare ett fenomen: juristmakten.

  Myndigheterna tas alltmer över av jurister. De tolkar ärenden extremt individualistiskt. En rektor får inte göra praktiskt taget någonting för att upprätthålla ordning, stil och arbetsro i skolan, om det på något sätt kan anses ”kränka” (som modeordet lyder) ”individens integ­ritet”. Den vidare frågan om klädkoder som del av ordningsreglerna i en skola hör till det som bekymrar juristerna på Skolinspektionen.”

  http://www.dn.se/ledare/signerat/den-ansiktslosa-skolan-1.1151794

 64. QED skriver:

  ”Jag tycker så att man kan inte säga att någonting är oljud. Det beror på hur man lyssnar på det. Det är lite rasistiskt att säga, att kalla något för oljud, tycker jag.”

  Tonsättare Håkan Lidbo i radiointervju enligt Axessbloggen:

  http://www.axess.se/blog/post/2010/8/10/Med-grytunderlaggen-pa-plats.aspx

 65. rogerklang skriver:

  Återigen måste jag passa på att förklara för er gamla som nya läsare, som kommenterar på den här bloggen;

  Tanja är inte extrem på något sätt, inte extremhöger, inte ens SD:are antagligen. Det är en svaghet att inte kunna bemöta sådana som tar sig ideliga friheter att förvandla hennes reaktionära blogg till vad som liknar ett extremt forum, men svaghet är inget brott. Så varför inte visa lite respekt för en späd reaktionär kvinna och hålla er till Genusämnet? QED, Info.., jag sneglar åt ert håll, ni har ett stort ansvar för att det har blivit som det har blivit, eftersom ni kommenterar mycket!

  Det är snart bara Erik och Matte Matik som visar henne tillbörlig respekt, för de som brukade göra det här på Tanjas blogg tycks ha försvunnit. Jag är nästan färdig att lämna Tanja i Eriks ensamma beskydd själv, på grund av diverse postade flagrant nazistiska musikvideos och obalanserade yttringar. (Tänk att jag själv kan räknas till den senare obalanserade gruppen vid minst ett tillfälle.) Ta nu det jag skriver på rätt sätt och låt farbror Roger balansera er ”hjulinställning” när ni rullar in på verkstaden, och bete er som gentlemen i framtiden. Vill ni vädra era suspekta åsikter så gör som jag och starta en egen blogg, där ni kan yttra er fritt!

  Tanja är fri att förneka att hon inte skulle hålla med vissa kommentatorer överlag. Jag hoppas att hon gör det i så fall! Tanja, vilket parti röstar du på, inget parti eller sd? Eller du kanske taktikröstar på ett borgerligt parti alt. personröstar (om du är det minsta lika som jag i min reaktionära inställning)?

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 66. rogerklang skriver:

  Det kan faktiskt bli så att Tanja juridiskt får stå till svars för det vi andra skriver i kommentarsfältet på hennes blogg. Tänk på det!

  Roger

 67. Joakim E skriver:

  Så här i 1984 tider är det i toleransens namn tveksamt om det är bra att låta sånger som utlovar tolerans ligga kvar på bloggen. Sångaren lovar ju att bättra sig, vilket implicerar att han inte är helt tolerant och det kan vi ju inte tolerera. Lagstiftarna har dock inte riktigt hängt med, så än så länge tvivlar jag på att det kan leda till juridiska problem för vår värdinna.

  Jag tyckte det var en rolig sång. Fast nu ska jag nog återgå till att sköta mitt jobb istället för att kommentera bloggar.

 68. rogerklang skriver:

  Kan det leda till juridiska problem för Carl Bildt, så kan det i ännu högre grad leda till juridiska problem för Tanja Bergqvist.

  Betydligt värre sånger än den du hänvisar till har förekommit på tanjas blogg!

  Roger Klang

 69. rogerklang skriver:

  Joakim E skrev:

  ”Lagstiftarna har dock inte riktigt hängt med, så än så länge tvivlar jag på att det kan leda till juridiska problem för vår värdinna.”

  Det är ju lätt att riskera andras säkerhet!

 70. Bengt skriver:

  Jag tror dock att ”genuskomissarierna” inom GEnusSTAtsPOlisen / STAtsSäkerhetsInspektionen redan har denna blogg under bevakning och dess skribenter har redan en akt i det centrala arkivet (i Södertörns undre källare)
  över ”opålitliga fritänkare”…

 71. Joakim E skriver:

  Ah, nu har jag en kaffepaus, så varför inte diskutera musik?
  Jag vet inte vad det är för otäcka sånger du menar. Men är du säker på att de inte helt enkelt drev med tankepoliserna som en del av oss har i sitt sinne och vi alla stöter på i media?
  Jag har svårt att tänka mig att någon har länkat till musik som verkligen är hatisk på den här bloggen. Men vad vet jag?
  Bloggen får väldigt många kommentarer och vår värdinna har kanske inte tid att läsa allt.

  Jag tycker QEDs citat är talande. Vi ska tydligen inte värdera ljud, för det är rasistiskt att kalla något för oljud. Hahaha.

 72. QED skriver:

  Roger, vad för ”nazistiska” musikvideos talar du om? Det skulle i så fall vara de två motståndssångerna. Till innehållet är de två väldigt långt ifrån nazistiska. Men efter sökning på nätet kan man dock hitta en koppling. De är tydligen översättningar av sånger av Frank Rennicke, en tysk trubadur som räknas som nynazist. Rennicke har blivit dömd till fängelse för hets mot folkgrupp för några av sina visor.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Rennicke

  Det kan ju vara bra att veta om associationen kan göras.

  ”Hör oss, Svea” är en gammal nationalromantisk sång från 1853, som här illustrerar modern som en personifikation av nationen. Viss genusanknytning 🙂

 73. Info skriver:

  HÖR OSS, SVEA

  har jag sjungit (andre tenor) många gånger i Allmänna sången i Uppsala på den tiden då denna studentkör (Nordens äldsta) ännu var en manskör.

  Hör oss Svea moder åt oss alla!
  Hör oss! Hör oss!
  Bjus oss kämpa för ditt väl och falla!
  Bjud oss!
  Med liv och blod försvaras skall
  den fria jord som än är vår.
  Vartenda grand utav det arv
  du gav i saga och i sång.
  Osv.

  Till skillnad från nu, när det svenska arvet (om det finns något…) i sagor och sånger (särskilt i barn- och ungdomsböcker) tvärtom skall skrivas om och rättas till på grund av där befintlig, unken könsmaktordning, stereotypa könsroller och mycket annat hemskt.

 74. rogerklang skriver:

  QED sade:

  ”Roger, vad för ”nazistiska” musikvideos talar du om? Det skulle i så fall vara de två motståndssångerna. Till innehållet är de två väldigt långt ifrån nazistiska.”

  Ja i detta blogginlägget ja! Allt jag ville ha sagt var att man inte ska äventyra Tanjas framtid genom att posta vad som helst. Carl Bildt blev med sin blogg anklagad men inte åtalad (med nöd och näppe) för att någon eller några hade klottrat ner sidan med rasistiska (förmodar jag) kommentarer. Men Carl Bildt besvarar inte ens kommentarer, hur tror ni då att Tanja skulle komma undan rättegång om någon anmälde henne? Tanja har aldrig skrivit någonting ens avlägset rasistiskt själv, men det är inte en garanti för att hon ska gå fri. Det är tillräckligt med att hon inte dementerar och fördömer dubiösa kommentarer, särskilt som hon besvarar kommentarerna från er (och mig). Tanja är juridiskt ansvarig för sin bloggs innehåll, även kommentarerna! Men jag hoppas att det sistnämnda är en juridisk tolkningsfråga.

  Roger Klang

 75. QED skriver:

  Roger, lyssnar man noga på de två videos som Kalle postade finner jag inget som helst stötande, främlingsfientligt eller rasistiskt med dem.

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/08/09/socialantroplog-och-beteendevetare-ordet-invandrare-ar-missvisande-flyg-och-container-blir-allt-vanligare-transportmedel/#comment-9324

  Man måste nog känna till övrig produktion för att göra den kopplingen. Jag gjorde det inte, förrän jag googlade fram namnet på den tyske trubaduren.

  Jag håller med dig om att sådana inlägg kan ta fokus från den viktiga diskussionen som Tanja initierar och leder, speciellt för nytillkomna läsare.

 76. QED skriver:

  Tanja,> hittade här på Sekretariatets hemsida en rapport från Almedalen.

  Mer styrning av forskning förordas av socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor:

  ”Marie Granlund ifrågasatte också lärosätenas ökade autonomi.

  – Hur mycket mer frihet får lärosätena? Det är framför allt mer makt för rektorer och statssekreterare. Jämställdhet handlar om makt, och ingen är beredd att avstå det. Tycker man det här är viktigt måste miljarderna som satsas på forskning styras mer. Jämställdhetsperspektivet saknas hela tiden.”

  http://www.genus.se/Nyheter/fulltext//kvantitativa-mal-behovs-for-professorsrekryteringen.cid946598

  Tobias Krantz är ense med Marie Granlund om att kvantitativ mål behövs för professorsrekryteringen! Viss andel kvinnor då får man förmoda.

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, och Erik Svensson verkar ha väldigt dålig koll på saker utöver, att han stavat mitt efternamn fel, så skriver han ”Sten Hekscher-priset” där han utöver att stava även detta efternamn fel även har helt fel på förnamn, det var inte STEN utan GUNNAR (och efternamnet stavas Heckscher): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/24/gunnar-heckschers-stipendium/

  Jag vill inte dra förhastade slutsatser men är man slarvig i vissa sammanhang är man det oftast i flera. Som när han jämför människor och syrsor här: http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/06/mer-om-konsroller-i-naturen-promiskuosa.html
  i syfte att visa att promiskuitet mycket väl även kan gälla honor ur arten människa, ju mer avkomma desto bättre ju, utan att ens påpeka att en människas avkomma måste tas om hand under ett stort antal år för att överleva, medan syrsor knappast behöver skydda och ta hand om sin avkomma under flera år. Således är jämförelsen inte rimlig, för honor i människosläktet kan det vara bra att satsa på att behålla en hanne som hjälper till att ta hand om och skydda avkomman (men visst kan även en annan hanne göra det i vårt moderna samhälle, det är ett individuellt val varje man måste göra om han vill uppfostra en annan mans avkomma), det är inget litet åtagande att ha barn. Å andra sidan brukar vänsterfolk som är riktigt frälsta tycka att avkomman kan lämnas in på anstalt snarast så att föräldrarna kan fortsätta jobba, och då är det givetvis mycket lönsamt att vara promiskuös för att sprida sina gener. Det beror således på hur samhället ser ut, sådana anstalter för avkomman fanns på prov i Sverige på 60-talet, och kanske är det ett sådant samhälle Svensson eftersträvar…

  Så här avslutade han sitt inlägg för den som inte orkar gå in och läsa det:
  ”Studien på syrsorna är ett exempel på att det inte är riktigt så enkelt i naturen som i de populära läroböcker och TV-program som alltför få ifrågasätter. Det lär komma fler sådana här studier i framtiden, så det är nog klokt att ha lite öppet sinnelag och inte okritiskt svälja Batemans Principle som en allenarådande princip för evolutionen av könsskillnader och könsroller. Både hannar och honor kan således gynnas av att ha många partners. Myten om de monogama honorna och de promiskuösa hannarna rymmer onekligen ett och annat korn av sanning, men behöver nyanseras avsevärt. Även om människan inte är en insekt, så kan denna insektsstudie ge oss vissa nya insikter, hoppas jag.”

 78. Cuben skriver:

  Jag tycker att allting kunde definieras med hjälp av koordinater, utgående från den magnetiska nordpolen eller IP-adresser. Min omedelbara reaktion; Var kan jag begära bidrag till den forskningen? Sedan kan vi gravera in IP-adressen i personens panna plus födelsekoordinaterna. När den magnetiska nordpolen ändrar plats så blir det förstås problem. Annars kan vi också utgå från någon framstående politikers navel. Ligger navel-skådarnas riksförbund i närheten av Sveavägen 68 förresten? Jag tror mig veta att diskussion klubben ”Påvens skägg” ligger där men är inte helt säker på om navelskådarna håller till där också. Någon som vet?

  En GPS i pannan vore ju förstås ett annat angreppssätt. Vi får nog ändå vänta tills Peter Eriksson blir infrastrukturminister tror jag. Då kanske vi får tunnelbana i Kalix? Men det är ju klart, mp vill väl ändå ha ett samhälle då alla bara vandrar med hjälp av apostlahästarna. Så varför ska vi ta bort ordet invandrare då? Det skulle ju faktiskt uppfylla miljöpartiets vision ändå på något sätt. Det är snarare ett visionärt miljöparti-ord på något sätt.

  Nåja, dessutom så bör man ju då tala med Vilhelm Moberg. Trist att behöva döpa om hans böcker, filma om filmen och så vidare. Men det är ju klart ska man vara politisk korrekt så ska man. Dessutom vad kul att man kan lösa problem och dölja problem genom att hitta på nya ord. Att ingen har tänkt på det innan.

  Vilken tur att vi i Sverige har löst alla andra problem med högre prioritet så att vi kan ge substans till att skriv artiklar om ordet ”invandrare”. Det känns skönt.

  Nu ska jag iväg och se reprisen på filmen då Lars Ohly spelar fotboll med Nacka Skoglund. Se länk;

  http://www.dn.se/sport/fotboll/ohly-jag-maste-ha-statt-vid-sidan-av-1.245897

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Det är isåfall fullt möjligt vi i Sverige sitter 2013 och diskuterar vilka ord (och därmed saker) som skall censureras från sagor och världslitteratur för att tillfredställa dessa maktgalna och förståndsbefriade organisationers ego.”

  Vad menar du? Det sker ju redan. Astrid Lindgren (Pippis pappa heter inte längre ”negerkung”) Agatha Christie (romanen ”Tio små negerpojkar” har döpts om), och så vidare, även om jag kan ha förståelse för att vissa ord är olämpliga så illustrerar de tidsandan då. Men om man vill glömma hur allt varit kan man fortsätta så. Kanske kommer ordet ”man” att bytas ut i den framtida tryckningen av romaner – när man väl (kanske redan 2013?) konstaterat att det är ”olämpligt” att dela upp mänskligheten i två kön eftersom genusvetarna så kanske äntligen lyckats bevisa att könet sitter i författarens hjärna och vilseleder den unga generationen som inte ska ha fördomar mot karaktärerna i romanen bara för att författaren hade det ;-).

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Göran Persson, ja visst är svenskt genusvansinne känt – jag tar ut vissa artiklar från svensk media och mailar till Bulgarien, där de google-översätter dem och förfasas! 🙂 De trodde mig nämligen inte förut när jag berättade om samhällsklimatet här…

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, ordkedjan tom – tommare – tommast fungerar utmärkt när det gäller att jämföra olika genusartiklar eller andra artiklar i svensk dagspress, vissa är ganska tomma på mening medan andra är helt tomma (och därmed tommare) på mening – det finns grader i helvetet, man kan använda ordkedjan för att jämföra och beskriva hur innehållet i samhällsanalyser successivt under några decennier blivit allt mer tömda på innehåll. Det blev ju inte så här på en dag. Idag kan vem som helst skriva en ”intressant debattartikel” – det är ju bara att slumpa fram meningar och sätta ihop på måfå från andra artiklar. Blir det obegripligt så ses det som ”nytänkande”. 🙂

  steenad – den var bra! 🙂

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Caesar, kul att du uppskattade den. 🙂

  Slasher, ”VM I politisk korrekthet” – varför finns inte det? Bra idé! Sverige hade vunnit alla gånger!

  QED,
  tack för lästipsen! Alltid lika välkommet! 🙂

  Roger, hm jag förstår inte helt din kritik. Tex brukar Info mest komma med fakta som han samlat på sig under århundraden verkar det som, från tiden innan Internet osv. Listorna på könsfördelning är ju också högst relevanta i sammanhanget med tanke på de pekpinnar som riktas mot oss andra. Vad har QED skrivit som jag missat? I övrigt får väl folk komma med ”obalanserade yttringar” utan att bli censurerade – annars är jag ju som en genuskommissarie, tex har genusvetare kommenterat ibland, och jag har släppt igenom deras obalanserade inlägg eftersom jag tror på fri debatt! Min framtid äventyrar jag så bra själv, dock inte lika mycket som genusmaffian äventyrar akademins och i förlängningens landets framtid.

  Ang innehållet i Motståndssångerna i sjätte kommentaren så har jag noga lyssnat igenom dessa nu och i texterna finns inget rasistiskt, inget stötande och inget som kan tolkas som kränkande, inte ens i det lättkränkta Sverige. Således inget att haka upp sig på. Jag har under de 1.5 år jag bloggat nästan aldrig, jag tror det var en gång, varit tvungen att censurera/ta bort något.

  Man kan alltid associera i långa kedjor och till och med få det till att vem som helst är kopplad till vem som helst efter ett visst antal steg, i själva verket forskar flera matematiker på just detta :-).

  QED, ja jag har läst om det med autonomin här: http://www.genus.se/digitalAssets/1305/1305810_genusperspektiv_2_10.pdf

  Bengt, ”Jag tror dock att ”genuskomissarierna” inom GEnusSTAtsPOlisen / STAtsSäkerhetsInspektionen redan har denna blogg under bevakning och dess skribenter har redan en akt i det centrala arkivet (i Södertörns undre källare)över ”opålitliga fritänkare”…”
  Ha ha, ja det är kört för mig om vi inte vinner kampen – jag lär bli transporterad till ett genusarbetsläger annars! 😉

  Cuben, på tal om Sveavägen 68, var det QED som fann denna för ett tag sedan – ha ha 🙂


  Påminner mig om att jag måste se till att få upp min egen Genus-Hitler-video snart, måste kolla upp villkoren för Fair use, man kan visst få lägga upp om man visar på ironin. Hm, men då går det kanske inte med min video, för er som minns den, för den är ju ett högst troligt framtidsscenario ;-).

 83. Info skriver:

  QUEERTOPIAFESTIVALEN

  Tanja, du har egendomligt rätt (6.35 em). Små detaljer uppmärksammade. Här något nytt att lägga på minnet: Känner du och ni andra till den revolutionära Queertopiafestivalen i det lilla samhället Norberg i norra Västmanland?

  http://www.queertopiafestivalen.se/qt/

  Norberg är Sveriges möjligen äldsta gruvort. Sedan gruvorna lagts ned har återstått ett nationellt intresse för orten på grund av det gamla kalkgruvberget Klackberget (”Klacken”). Varför? Jo, där finns sedan länge en gåtfull, nordlig, svensk utpostlokal för den sällsynta orkidén röd skogslilja (Cephalanthera rubra).

  Detta är dock på intet sätt något tema för Queertopiafestivalen. Dess syfte är endast en framtida världsrevolution – mot ”könsmaktordningen” och ”heteronormen”:

  ”Den heteronormativa ockupationen [av världen, särskilt i djurriket] häver Queertopia direkt och föreslår istället ockupering av tomma hus, så att alla människor får ett hem. – Queertopiafestivalen är ett alternativ till den manliga normen som präglar vilka artister som får plats på festivalernas stora scéner.”

  Deltagarna utmärker sig bl.a. genom sin skicklighet i främmande språk och sina normbrytande svordomar (Infos versaliseringar):

  ”FUCK YOU GENDER – QUEERTOPIA är en utopi, en plats där vi vill göra upp med alla normer. Den manliga normen, heteronormen, den vita normen, medelklassnormen (vi ska hålla priserna så låga som möjligt), medelåldersnormen med mera. – – – Queertopiafestivalen är en värld där vi ses som människor. Inte kön. Som människor. Inte hetero eller homo. Som människor. Inte vita och svarta. Queertopia siktar högt och vill inte ha något halvbra, utan bryter varenda JÄVLA förtryckande struktur och norm.”

  Sitt avståndstagande från den ondskefulla föreställningen, att människoarten förutom av kvinnor också skulle bestå inte bara av män utan av andra kön över huvud taget, manifesterar flera av de uppträdande artisterna, t.ex. tjejgruppen Dragon Kings, genom att ha svarta mustascher och pojkklippt hår (och i det privata fundera på könsbyte).

 84. Nordbo skriver:

  Angående det där om promiskuösa syrsor och kvinnor:

  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080625092023.htm

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ”Queertopia” – ha ha, så det finns ett sådant projekt? 🙂

 86. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, intressant, kanske ngt att tipsa Erik Svensson om?

 87. rogerklang skriver:

  Okej då Tanja, jag antar att jag trodde att du var ömtåligare än så! Bara så länge du vet vad du gör. Här kommer några citat av en stor tänkare, somliga säger den störste, som du kan använda i din kamp mot galenskaparna i GESTAPO:

  ”Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.” Citat; Albert Einstein

  ”Small is the number of people who see with their eyes and think with their minds.” Albert Einstein

  ”The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.” Albert Einstein

  ”Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.” Albert Einstein

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 88. Rosenhane skriver:

  Tanja, här får du en snuttifikation med aktuella ingredienser:

  Syrsor, queer och ta mig tusan; är det inte den liderlige Erik Svensson i Lund som har klätt ut sig? (Reservation för att jag kan ha misstagit mig…) 😉

 89. Erik skriver:

  Tanja B:

  ”Vad menar du? Det sker ju redan. Astrid Lindgren (Pippis pappa heter inte längre ”negerkung”) Agatha Christie (romanen ”Tio små negerpojkar” har döpts om), och så vidare, även om jag kan ha förståelse för att vissa ord är olämpliga så illustrerar de tidsandan då.”

  Jo det sker redan till viss del men den galenskap att man inte får berätta om bergsklättring i snöstorm pga regional bias har vi inte nått ännu här.

 90. […] exempelvis de två samhällsforskare Tanja Bergkvist kritiserade. Jag vet inte om det beror på att de är för lata, för ideologiskt styrda eller för […]

 91. QED skriver:

  HBT-certifieringen av tandvården i Uppsala län firar triumfer

  ”– Det har gått bra. Det är en tredjedel av klinikerna som utbildas, fyra stycken per halvår. När vi startade tyckte några att det är bra, andra inte. Nu tycker de flesta att det är bra och leder till diskussioner bland personalen på klinikerna.”

  ”Målet är att 550 personer ska genomgå utbildningen och till 2012 ska alla kliniker inom Folktandvården i Uppsala län vara hbt-certifierade.
  Nu diskuteras också andra normer och värderingar på arbetsplatsen.
  –  Det har fungerat som en igångsättare för fler diskussioner, säger Eva Ljung.”

  http://www.unt.se/uppsala/hbt-tandvardssatsning-fortsatter-1011662.aspx

  Folktandvården deltar förstås i Prideparaden

 92. QED skriver:

  $\fbox{fast i spammen!}$

 93. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, tack för bra citat!

  Rosenhane, vad var det där!? 🙂

  Erik, ”bergsklättring i snöstorm pga regional bias” – nä så långt har det inte gått, hur skulle det se ut i så fall??

  QED,
  vet inte varför du hamnade i granskningskön, ledsen för det. Tack för uppdatering om HBT-certifieringen av tandvården i Uppsala län. Alla kliniker ska vara ”göra skäl för namnet”, och vara certifierade för att kunna bemöta personer med olika sexuell läggning 2012. Man kan undra hur hemskt personalen antagligen betett sig hittills mot alla personer med en sexuell läggning som personalen inte utbildats i att hantera, eftersom det är centralt att känna till patientens sexuella preferenser för att kunna laga ett hål i en tand. Mer om detta här för den som missat https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha vad gjorde jag nu, råkade trycka på den där stjärnan så attdet står att jag gillar min egen bloggpost! 🙂 Hur får man bort det nu då, ngn som vet? Verkar vara ny wordpressfunktion sedan några dagar.

 95. Tanja Bergkvist skriver:

  Kolla vad jag hittade – Rättviseförmedlingen: http://rattviseformedlingen.se/

  ”RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN hjälper er som söker folk att hitta alternativ ifrån underrepresenterade grupper. Vi vill korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i ett jämlikt samhälle.”

  En experttjänst som hjälper arbetsgivare att snygga till sin statistik. Ungefär som man i 30-talets Tyskland såg till att avlägsna folk från deras respektive akademiska tjänster om de tillhörde en ”överrepresenterad ras”.

  Korrigera skevheter vad ordet. Notera förresten hur deras egen lista ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv…

 96. QED skriver:

  Tanja

  ”Man kan undra hur hemskt personalen antagligen betett sig hittills mot alla personer med en sexuell läggning som personalen inte utbildats i att hantera, eftersom det är centralt att känna till patientens sexuella preferenser för att kunna laga ett hål i en tand.”

  Ja, det undrar jag också. Finns det några klagomål som man kan hänvisa till?
  Ett exempel som framhölls i något sammanhang var när tandläkare frågade ett barn om mamma eller pappa brukar hjälpa till att borsta tänderna ordenligt. Korrekt tilltal är väl då: ”Nå, Kalle (4), brukar någon av dina vårdnadshavare hjälpa dig att borsta tänderna?”

 97. Erik skriver:

  Fick jag kommentar #100 nu? 🙂

  Här är en länk till mitt nyaste inlägg på Aktivarum. Forskning visar att evolutionspsykologin har rätt och genusvetenskapen har fel.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/12/nar-kvinnor-ar-tanda-klar-de-sig-sexigare/

 98. QED skriver:

  Tanja, med anknytning till kommentaren om Rättviseförmedlingen

  Här är ett exempel på kommersialering av genus. Kundtidningsförlag satsar på numerärt jämställda branschtidningar

  ”– Alla oavsett kön och etnicitet ska få lika mycket utrymme i tidningarna.”

  Man kan ju tänka sig att detta blir ett krav från större kunder. Genusmärkt. [Check.]

  ”Snarare handlar det om att folk som kommer till tals ska representera olika grupper i samhället.
  – Det kan handla om enkla saker som att ha fifty fifty män och kvinnor på bilderna. Det är också viktigt vem eller vilka som får störst utrymme och lyfts fram först.
  Den senaste tiden har initiativ för jämställdhet poppat upp på flera håll, till exempel Rättviseförmedlingen och föräldratidningen Babydays. Är det här höstens stora trend?”

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article7601219.ab

 99. Wanderlust skriver:

  Precis som du Tanja och flera av kommentatorerna har skrivit om här tidigare (bl.a. QED: s inlägg om HBT-certiferade tandläkare ovan)så verkar det inte finnas någon hejd på vad våra folkvalda politiker föreslår. Som ett elakartat virus så sprider sig politikernas besatthet över att få sträcka ut sina klåfingriga genus-/hbt-händer och peta i alla tänkbara samhällsfunktioner och yrken. Oavsett om det är skolan, vården, brandkåren eller polisen så ska ingen slippa undan…
  Ett ivrigt och envist lobbande tycks det.

  I höstas så skrev tre politiker i min hemstad Linköping en debattartikel i Corren med rubriken ”Så blir Linköping HBT-vänligare”
  Där går det bl.a. att läsa att ”…I många olika sammanhang kan HBT-personer tvingas svara på kränkande frågor om vem som är ”mannen” respektive ”kvinnan” i förhållandet. Det krävs att samhället utvecklas så att ingen behöver känna sig diskriminerad eller avvikande…” Jag frågar mig om det verkligen finns konkreta exempel på det eller om det är något luddigt som artikelförfattarna hänvisar till för att rättfärdiga sina argument (oklart vad det är för rapporter som de refererar till) ?
  Vidare så menar de att: ” Äldreomsorgen är ett område där behovet av ett gott bemötande och extra hänsyn är eftersatt. Därför anser vi även att äldreboenden bör HBT-certifieras.” Hmm, så samma politiker som under åratal har skurit ned resurserna inom äldrevården vilket lett till att många av de anställda mer eller kör slut på sig p.g.a. att de aldrig finns tillräckligt med personal, de kan nu satsa en massa pengar på att utbilda oss (stackars förvirrade och okunniga)medborgare inom HBT-kunskap. När det gäller dessa frågor så finns det tydligen en oändlig oas av pengar att ösa ur. Herregud, säger jag (suck!) Som en av läsarkommentarerna till artikeln så träffande påpekar ang. debattörernas oro över att två homosexuella inte kan gå ut och gå hand i hand utan att bli ofredade: ”Är det nåt som hindrar att homosexuella gör det idag? Jag är inte homo, och har gått hand i hand med min flickvän många gånger, det har fungerat bra utan heterocoach hos kommunen.”

  Hela debattartikeln kan man läsa här: http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=4994961&date=&menuids

 100. uffenordholm skriver:

  Det är kanske aningens off-topic (ja ja, det är väl ganska mycket off-topic, men ändå…), men som studiecirkelledare i navigation tycker jag att jag måste påpeka en sak.

  När man anger positioner så som Tanja gör här ovan, med longitud och latitud måste man ange om positionen är norr eller söder om ekvatorn, samt öster eller väster om Greenwhich-meridianen. (Åtminstone om man använder de vanligen erkända referenslinjerna och mätsätten, använder man andra referenser och/eller mätsätt får man anpassa sig till dessa).

  Kombinationen av latitud och longitud som Tanja anger här ovan kan tolkas till fyra olika punkter på jordklotet, vilket på något sätt strider mot hennes vilja att vara entydig vad gäller födelseorten…

 101. Ann-Marie skriver:

  Vem betalar för allt detta ”kvalificerade” dravel? Skattebetalarna?
  Socialantropologer, beteendevetare et al. kan dessa inte få ett vettigt, produktivt jobb? Kan bara konstatera att; mycket ska man höra innan öronen trillar av. Suck!

 102. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha ha ha – GENUSTRUMPETEN 🙂 Ingen kan få nog av den, alla utnyttjar min genustrumpet. Nu fick jag mail från en forskare på KTH om att genustrumpeten omnämnts här, minut 9-10 ca: http://www.youtube.com/SDTelevision#p/u/2/Jh-jDAo9U1U

  Genustrumpeten är en levande legend. Även om VR:s generalidirektör, som är professor i fasta tillståndets fysik, gick ut med replik i SVD, så fick jag höra att han var högst road av min artikel.

  För den som missat allt:
  Trumpeten: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

  Schlaug nojar över trumpeten: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/man-styr-var-bild-av-historien_2558133.svd

  VR:s replik: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-satsar-pa-en-ung-och-lovande-forskare_2563587.svd

  Min replik: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-som-inte-ser-tidsandan-ar-hemmablind_2621083.svd

  Janne Josefsson om trumpeten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/05/genustrumpeten-ater-pa-tapeten-nu-i-tv/

  Dagen jag inhandlade trumpeten på BR (den hänger numera på min vägg :-)): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/25/jag-har-inhandlat-genustrumpeten/

  och så Matte Matiks och min hyllningssång till trumpeten:

 103. Tanja Bergkvist skriver:

  Text:

  Genusväldet tågar in i vårt land
  och alla ska vi med,
  Politiker fastslår att vi ska utgå från
  könsmaktsordningen.

  Strukturer som ingen kan se och förstå
  förutom genusvetaren
  Kvotera och avköna bolag och hem,
  och inte minst skolgården.

  Genusväldet drar fram i vårt avlånga land
  den som inte går mot det går med
  Femti-femti minsann? Genusvetarprogram
  hyser nio kvinnor per man!

  Genuscertifierat är allt du ser
  varje kurs och universitet,
  och det som är viktigast för de små,
  är genusneutral lek.

  Ja avkoda varje leksak du ser,
  hyr in en genuskonsult
  hjärntvätta varje svensk myndighet
  med en genustrumpet.

  Genusväldet drar fram i vårt avlånga land
  våga inte höja din röst
  Intersektionalitet, idioti och dumhet
  det är ledord för sån verksamhet.

  Intersektionalitet, idioti och dumhet
  det är ledord för sån verksamhet
  Genusväldet drar fram i vårt avlånga land
  Våga inte höja din röst
  Femti-femti minsann? Genusvetarprogram
  hyser nio kvinnor per man!

  Vi går under minsann
  både kvinna och man
  till en ton av en genustrumpet.

 104. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, tack för intressant inlägg! Borde skickas till varje genusvetenskaplig institution! Om någon vågar…

  Wanderlust, galet – ett helt folk har blivit infantiliserat.

 105. Tanja Bergkvist skriver:

  Och vi får inte glömma att KDU vill avskaffa Nationella Sekretariatet för genusforskning: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/

  Det händer alltså saker på (anti)genusfronten! 🙂

  Vi känner alla till Sekretariatets regeringsuppdrag ur svensk författningssamling: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1997:61

  Uppgifter

  2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv
  främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att
  betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning.
  Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och
  informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet
  finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

  – överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,

  – analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och

  – arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
  genusperspektivens betydelse.

 106. Sven-Ove Johansson skriver:

  Är verkligheten obekväm och opåverkbar kan man ju alltid försöka förvanska språket. Om Adam och Eva var de första invandrarna så är följdaktligen alla invandrare. Om tjuvar kallas för ”egendomsomfördelare” finns inget tillämpligt lagrum och brottsstatistiken blir betydligt trevligare att läsa. När politiken i dag inte avgörs i de ideologiska spegelsalarna förskjuts kampen till kampen om spåket, inte det ideologiska utan det vardagliga språket.
  Avskiljandet av språket från verkligheten leder till förlust av människans värde. Hos förfalskare, tjuvar (efter Solzjenitsyn) som är alltför ihärdiga framträder undermänskliga drag. Hur långt har vi kommit? Till framträdandet av ”icke-människan” som förhåller sig bakvänt till allt som uppfattas som normalt/vanligt/naturligt och på något sätt kan göras till föremål för kritik?

 107. QED skriver:

  Makine Sadon klagar i Expressen på bristen på bra svensk populärmusik som är öppet liberal eller icke-socialistisk.

  http://www.expressen.se/ledare/sakinemadon/1.2093684/hogern-utan-rytm-i-blodet

  Då har hon tydligen inte hört Genustrumpeten 😉

 108. Tanja Bergkvist skriver:

  Sven-Ove Johansson, faktum är att de enda invandrarna i Sverige i ordets rätta bemärkelse är just de som vandrat in, till fots. Detta betyder att alla vars förfäder invandrat för några tusen år sedan är femtioelfte generationens invandrare, medan alla som anlänt på senare tid via cykel, tåg, fly, container eller kvast är de egentliga svenskarna. 😉

  QED, ska läsa Sakines artikel, hon brukar skriva mycket bra.

 109. QED skriver:

  Tanja, du glömmer norrlänningarna som tinat fram ur inlandsisen. 😉

 110. Nordbo skriver:

  Jag skrev just ett inlägg om hennes artikel. Hon tittar på fel höger, det är därför hon inte hittar någon bra musik. 🙂

 111. rogerklang skriver:

  Analys av Nationella sekretariatet för genusforskning:s förehavanden:

  ”- överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,

  – analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och”

  Betyder att GE-STA-PO har ett eller flera maktcentra som existerar men vars maktstruktur fortfarande är i uppbyggande. Innebär att de ännu är i spridningsstadiet och fortfarande inte har hunnit konsolidera sin makt.

  ”- arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
  genusperspektivens betydelse.”

  Innebär att de är i full färd med att armkroka statsmedia och vänstermedier i övrigt, typ Aftonbladet.

 112. Adam Weisshaupt skriver:

  Vet att denna sida är opolitisk (opålitlig) men kan inte låta bli att bjuda på en video, det var ju7 så länge sedan 😉

  Syns i Oktober Tanja!

 113. Göran Persson skriver:

  Låt oss zooma ut ett tag. Vi föder för få barn, så västregeringarna fyllde på med muslimer och andra istället. Är hjärntvätten som pågår inom alla områden bara ett första steg mot avskaffande av allt svenskt? Kan de bygga moskéer överallt (tom på Ground Zero där 3000 amerikaner dog) så kan de lika lätt ta över hela länder. Ytterst märkligt att politikerna i sin handlingsförlamning och politiska korrekthet låter detta ske, inser de inte att de själva snart är ute när sharian införts överallt och inte bara i Malmö?

  Den här killen har fattat vad det handlar om:

 114. QED skriver:

  Valfilmer från Mosebacke Monarki för balansens skull

 115. DogDylan skriver:

  Alltså, vad är det feministerna inte förstår. Till och med dagisbarn förstår skillnaden mellan män och kvinnor.

  Rolig länk om det.

 116. Erik skriver:

  Jag passar på att göra lite skamlös reklam 🙂

  Det senaste inlägget på Aktivarum handlar om en hörnsten i genuskritikens historia. Ett helt inlägg tillägnat Warren Farrell. Enjoy and spread the word.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/14/mansrorelsens-personligheter-warren-farrell/

 117. Josef Boberg skriver:

  Apropå att ordet invandrare är missvisande – så har jag just skrivit om detsamma rörande socialism och demokrati HÄR.

 118. QED skriver:

  Newsmill: ”Unga kvinnor ser rakt igenom Birgitta Ohlsson”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/15/unga-kvinnor-ser-rakt-igenom-birgitta-ohlsson

  (Det låter som härskartekniken osynliggörande 🙂 )

 119. Peter K. skriver:

  Hej Tanja! En kort kommentar vid sidan av den egengliga diskussionen: Tyvärr är det inte möjligt att cykla över Öresundsbron, vilket en inbiten mångfaldsbejakande landsvägscykelfantatiker som jag sörjer djupt.

 120. Tor Kullenberg skriver:

  ”Tiden är kommen för den nationslösa, kulturlösa, könslösa och IQ-befriade världsmedborgaren.”

  Dina ord beskriver på pricken vad västvärldens makthavare verkar ha som målsättning.

  Bra!

 121. Cavatus skriver:

  Se hit alla Tanjas bloggläsare. På min blogg kommer jag att publicera en ordlista (i flera delar, eftersom den redan är lång) och jag efterlyser orwellska nyspråkstermer inom ämnet genusvetenskap. Jag tror att ni här besitter en enorm kreativitet när det gäller detta område. Den lista jag har ligger för fortsatt publicering behöver kompletteras med era insiktsfulla och ofta oerhört roliga bidrag.

  http://aktualia.wordpress.com/2010/08/16/nysvensk-ordlista/

  (Tanja! Radera samma bloggpost som råkade publiceras i en bloggpost i maj)

 122. Helena Palena skriver:

  I pity the poor immigrant sjöng Bob Dylan. Om jag ska invandra till ett annat land vill jag göra det i en såpbubbla som Mumin och Lilla My gör. Så underbart!

  Finns fransmän? Finns italienare? Säkert till 100 procent. Finns det något svenskt? Ja, Mors Lilla Olle och Räven raskar över isen. Finns svenska språket? Ja, och det talas i landet Sverige. Så var det manifesterat en gång för alla.

 123. Erik skriver:

  Vad jag sysslat med på sistone. Jag har tydligen hamnat i en period då jag måste hitta sätt att slänga in Knappnytt i några inlägg.

  Så går det när man tittar på deras valspecial. Då får man mersmak.

  Jag kommenterade seriekännaren som dömdes för innehav av seriefigurer. Betatrice ”Lila kuvert” Ask lyckades dock med konsstycket att dra in HMF-lagen som om den var ett dugg bättre.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/15/knappnytts-briljanta-forsvar-av-yttrandefriheten/

  Sedan så hittade jag UNT artikeln där man roar sig med att göra den rasistiska anklagelsen att europeer är rasister (med motiveringen 2 danskar sade elaka saker om muslimer)

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/16/sedan-nar-ar-det-inte-rasistiskt-att-anklaga-europeer-for-att-vara-rasister/

 124. Dr. Jonsson skriver:

  QED

  Intressant lästips du hade. Ett mycket obehagligt genomfört debattprogram (Annas eviga, del 2). Bland det värsta jag sett i Sverige hittills. En riktig avrättning som SVT riggat upp för Pär Ström, som dock undkom med både livet och hedern i behåll genom att behålla lugnet och komma med sakliga kommentarer.

  Lite oväntat för tittaren kanske (att Pär var lugn), då ju redan ingressen förberett tittaren att vissa typer av uttalanden gör Pär Ström [kvällens demon] ”vansinnig”, och om någon missade den tydliga fingervisningen om vem som var snäll och vem som var elak och allmänt labil, så var programledaren Anna hjälpsam nog att i programmet påpeka hur arg och kritisk Pär ibland blir/verkar i det han skriver. Vilket givetvis blir ett sätt att flytta fokus från det han säger till hur han säger det. Det fattar ju vilken tittare som helst att sakargumenten från en arg person som ”verkar kritisk” behöver förstås inte ens beaktas.

  (Om det inte råkar vara en ”ung arg feminist” som tycker det är dags att börja använda våld mot män förstås … )

  När den förment objektiva programledaren Anna sen avbryter Pär Ströms kritik av män som ansluter sig till feminismen pga karriärnyttan, kan hon inte ens hålla inne ett litet skratt när hon repeterar kritiken som en fråga till Claes Borgström. Så orimligt är det i hennes genusmarinerade världsbild att hon finner t.o.m. själva frågan löjeväckande. Trots att Kapten Klänning för hela Sverige gett ett klockrent exempel på att det visst finns karriärfördelar med en läpparnas bekännelse, och att det faktiskt finns män som utnyttjar det (och här syftar jag bara på själva karriären han gjorde). Det är patetiskt!

 125. QED skriver:

  Efter utspelet med könsneutrala toaletter vill Carin Jämtin att Stockholms lokaltrafik skall erbjuda butlerliknande tjänster. Per Gudmundsson bloggar om detta:

  ”Hmm. Socialdemokraterna är emot rut-avdraget för hushållsnära tjänster, men tydligen för butlers. Kan någon göra en genusanalys på det?”

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=20187

 126. Dr. Jonsson skriver:

  QED 😀

  Det finns en logik, även om den är i dimmigaste laget (mer svamprök?) för mig:

  Om (s) nu målat in sig i ett retoriskt hörn vad gäller hushållsnära tjänster utförda av kvinnor, så lämnar det ändå öppet för liknande tjänster utförda fjärran från hemmet av män.

  Det är ju inte alls samma sak. Det fattar ju alla.

 127. QED skriver:

  Polis får behålla jobbet trots vådaskott i polishuset.

  http://www.expressen.se/sport/Vintersport/1.2099418/ordina-blir-kvar-som-polis-trots-pistolskott

  Intressant var att den kvinnliga polisen underkändes som polisaspirant, men så dök Claes Borgström upp och fick Rikspolisstyrelsen att ändra uppfattning. Det var fråga om intersektionell diskriminering enligt JämO.

 128. Wanderlust skriver:

  I SR:s ”P1-Morgon” i morse så sändes ett inslag om problemet(?) med identitetslöshet, och där intervjuades en kvinna vars föräldrar hade olika etniciteter (mamman svensk och pappan pakistanier) och eftersom hon hela sitt liv fått höra att hon inte är helsvensk så lanserar hon nu det nya begreppet ‘inlänning’.
  Det går att lyssna på inslaget här: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1650&grupp=7013&artikel=3926841

 129. Lennart W skriver:

  Intressant från SvD idag…
  Snart är det heterohatets dag.
  Queerinstitutet är tydlen en kommunistisk grupp, och fienden inte bara alla män utan framför allt borgerliga sådana. Men är det rätt håll att slå mot om man kämpar för HBT-frågor? SvD berättar lite historia om Kommunistiska Partiet, a.k.a. KFML(r):

  Skådespelaren Sven Wollters parti Kommunistiska partiet har fortfarande kommunala mandat där. På 1970-talet, de hette KFML(r) då, ansåg de att homosexualitet var ”en produkt av klassamhället – ett av dess sjukdomssymptom”. Den förekom följaktligen främst i ”de härskande utsugarklasserna”, personifierade av ”dekadenta parasiter som kejsar Nero och Gustav V.”

  Kamp för homosexuellas likaberättigande ansågs lika absurt som krav på ”bärbara stegar åt fönstertittare” och ”djupfrysta lik åt nekrofiler”. Det klasslösa samhället gav inte plats åt bögar, och de som fanns var ett bekymmer. ”Socialismen får ärva de homosexuella liksom en hel mängd andra sjuka beståndsdelar från det gamla samhället och det tar givetvis tid att övervinna dessa.”

  Så hette det i Klasskampen (5-73), med anledning av en enkät från RFSL. För att skingra alla tvivel besvarades även en icke ställd fråga om medlemskap. ”KFML(r) är de politiskt avancerade arbetarnas organisation, som står i spetsen för arbetarklassen i Sverige. Med tanke på att homosexualitet är ett uttryck för det undergångsdömda klassamhällets dekadens är det självklart att de homosexuella inte har någon plats i vår organisation.”

 130. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart W

  Ooops! Det var ju ett fullständigt obetalbart citat. Vad det måste svida att få det i nytryck idag. [*ler skadeglatt*]

 131. Lennart W skriver:

  Måste förresten också tipsa Tanja om en sån där Jesus i mackan-grej som ”bevisar” att Jesus finns.

  Bara det att det här är MYCKET bättre, men tyvärr inte alls om Jesus, utan om Buddha! Gömmer sig i inte mindre än den kända Mandelbrotavbildningen z_{n+1}=z_n^2+C. Kolla in Buddhabrot!

 132. Info skriver:

  INITIERAT FÖRSVAR FÖR HETEROHATETS DAG

  ”Butlers” på T-banestationerna. Fri invandring till Sverige (och livstids, arbetsfri försörjning där). Queerinstitutet i Göteborg ordnar en heterohatsfestival för fjärde året i rad.

  Har jag förflyttats till en främmande planet?

  Svaret måste bli jakande. Denna initierade visdom meddelar en försvarare av Heterohatets dag på bloggen Medborgarperspektiv d. 17/8:

  ”Heterosexualiteten är ett av människan socialt konstruerat begrepp från mitten av 1800-talet. Innan dess delade vi inte in sexualiteten i de kategorier som vi gör idag. Jag har svårt att tänka mig att djur reflekterar över sin sexualitet såsom vi gör. Därför har jag svårt att gå med på att djur skulle vara heterosexuella.”

 133. Tanja Bergkvist skriver:

  Ursäkta min frånvaro, varit lite upptagen med att fixa mitt föreläsningsschema.

  Adam Weisshaupt, rolig video 🙂 Vad menar du men ”opolitisk (opålitlig)”? Alla politiker är ju galna så hur ska jag kunna ta ställning för dem? 😉 Bara matematiker är normala i den här världen (undantaget de två jag beskrivit tidigare här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/07/09/den-hotade-mannen-och-den-nya-definitionen-av-svensk/#comment-9068

  Vad menar du med att vi ses i oktober? Ska du plugga matte då så att jag blir din fröken? 🙂 Eller är du verksam vid universitetet som forskare? Jag vet ju att universitets-Patriarkatet läser min blogg och håller med om allt jag skriver men de vägar inte säga något eftersom de ju själva är kuvade av Genusväldet ;-).

  Bäst att väga sina ord på guldvåg, men det har jag ju gjort i hela 1.5 år nu – väldigt bra träning – jag håller mig helt inom ramarna för det mentala fängelse som Genusfienden byggt av omsorg om oss alla. Än finns det ingen lag om hets mot genusvansinne. Jag utgår ifrån att Enheten för Lika villkor vid Uppsala Universitet, Nationella Sekretariatet, Kungen, Säpo, FOI, medieeliten och alla andra som håller ögonen på min blogg skärmdumpat vartenda ord jag skrivit så det är väl tur att jag så här i efterhand, efter ett antal tusen kommmentarer och 150 inlägg kan säga att jag står för vartenda ord jag skrivit. Mest rädd är jag ju att Enheten för Lika Villkor inte ska ge mig lika villkor pga min kritik av genusöverideologins intrång. Jag har för säkerhets skull tänkt ta med vartenda rad i Calculus (kursboken) så att de inte kan anmäla mig för den tredje härskartekniken: ”undanhållande av information”: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik

  Jag måste alltså gå igenom varje tecken och varje övninguppgift i denna tusensidiga kursbok så jag hoppas att du är beredd på det utifall du nu ska gå kursen :-).

  Vet dock inte hur jag ska få in genusperspektivet på konservativa kraftfält. Någon som vet hur det ska gå till? Extremvärdesproblemen är det inga problem med, där kan man ju få in massor av uppgifter med genusextremism.

  OCH GLÖM INTE ALLA FÖRETRÄDARE FÖR SUNT FÖRNUFT, ATT DEN FÖRSTA HÄRSKARTEKNIKEN ”OSYNLIGGÖRANDE” DEFINIERAS ENLIGT FÖLJANDE (WIKIPEDIA): ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” Detta borde ge oss ett visst handlingsutrymme i kriget mot idiotin…

  Dessutom börjar jag komma underfund med hur vi ska störta Genswuväldet, genom att studera katastrofteori: http://sv.wikipedia.org/wiki/Katastrofteori

  ”Inom matematik är katastrofteorin en gren som studerar hur små förändringar i ett dynamiskt system kan leda till mycket dramatiska förändringar.”

  Nu är inte Sverige ett särskilt dynamiskt system, men det är å andra sidan mycket känsligare för förändringar än ett normalt land (alltså ett land det där fortfarande finns normer) och jag ska ta och räkna på detta under hösten, närmare bestämt under tentamensdagen den 25 oktober, eftersom studenterna enligt mitt schema ska tenta 08.00-17.00 då – nio timmar! Måste stå fel.. (?) men på nio timmar blir mina beräkningar klara för hur vi ska störta genusväldet. En mycket dramatisk förändring för Sverige, men det står i mitt livshoroskop att min verksamhet ”kan leda till kullkastandet av mäktiga organisationer och kollapsen och omstrukturerandet av kraftfulla institutioner” och att (ja det står faktiskt så, fick det på 37 sidor av en student i Lund under studietiden :-)): ”dina personliga ansträngningar kan vara väldigt betydelsefulla angående igångsättandet av kollektiva förändringar”.

  Således är det ju mitt öde att påbörja detta.

  Men så står det också att ”Å andra sidan brukar du antända bomben för att sedan gå iväg, ofta förförd av förändringens idé för dess egen skull, och sällan ägandes förmågan att hantera konsekvenserna”. Och det är där min aktivistkader får ta vid, dvs när jag har rekryterat och utbildat den. Får bli efter tentan i oktober. Manualen är ju redan påbörjad, måste kolla mer på katastrofteorin också…

  Lite oroväckande att jag inte kommer att kunna hantera konsekvenserna, undrar vad jag kommer att ställa till med egentligen?

 134. Tanja Bergkvist skriver:

  Nu hann jag bara läsa en enda kommentar (Adams), men jag får fortsätta imorgon kväll. Måste ju se på nyheterna för att höja blodtrycket. Det är alltid för lågt, ligger på 110/60, måste vara pga alla motionspass jag får när genusvetarna jagar mig över Campus…

 135. Tor Kullenberg skriver:

  Intelligens och humor är två egenskaper som är framträdande hos de människor som vågar ropa att kejsaren är naken.
  Bland detta modiga fåtal finner vi framtidens ledare.
  Gud välsigne dig Tanja!

 136. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack Tor, vad snäll sagt :-). Jag ska leda folket bort från genusvansinnet och in i matematikens värld, där det hör hemma!

  QED,
  meningen du citerar (”Alla oavsett kön och etnicitet ska få lika mycket utrymme i tidningarna.”) är ju intressant, den måste de har felformulerat, vad de menar är inte ”oavsett” utan snarare ”med avseende på”. Kön och etnicitet är ju de kriterier som ska användas för att fördela utrymmet, vilket inte direkt är den association man får av uttrycket ”oavsett kön och etnicitet”. Samtidigt som kön & etnicitet inte ska spela någon roll så ska alla avvägningar baseras på dessa, som då istället blir centrala. Genusmaffian talar med kluven tunga.

 137. QED skriver:

  Cavatus, möjliga bidrag till ordlistan

  Genusdagis 1. Daghem med särskilt inriktning på genuspedagogik. 2. Akademisk forskningsinstitution där forskare med lätta intellektuella och emotionella funktionshinder kan arbeta med vetenskap under skyddade former (skydd från kritik och därmed förbundna stressfaktorer).

  StaGePo Statliga genuspolisen.

 138. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderlust, det är verkligen absurt att spendera miljontals kronor och låta anställda gå skräddarsydda ”kurser” för att lära sig behandla människor på ett respektfullt sätt. Frågan är då när man slutade göra detta, om inte det i så fall är en följd av det riksomfattande projektet som pågått i några decennier nu med att bryta normer, ett projket som intressant nog drivits till mångt och mycket av samma personer som nu ska utbilda i ”värdegrundsarbete”. Slog projektet med att alla ska få bete sig hur som helst som ett led i att forma sin egen unika identitet tillbaka mot dem själva, eller vad?

  Samma sak ser vi i skolan. Inga gränser, inga hemska normer eller annat trams ska få stoppa de elever som vill utveckla sin identitet genom att spraya väggarna fulla med könsord och misshandla sina lärare, och detta kompletteras nu med ”värdegundsarbete” och annat som tar tid från skolarbetet, för man kan ju inte erkänna att man hade fel när man lät skolan förfalla och man kan absolut inte ge lärarna ökade befogenheter, att åka ut ur klassrummet kan ju traumatisera eleven för resten av livet, även om han eller hon löpt amok i klassrummet. Jag blev själv utkastad från en kemilektion en gång för att ha försökt tillverka ett svart hål på skoltid och inte har det skadat mig.

  Här kan du läsa om värdegrundarbetet inom försvaret från en insatt person:

  Del 1: http://morgonsur.wordpress.com/2009/11/28/om-vardegrunder-och-hogt-i-tak/

  Del 2: http://morgonsur.wordpress.com/2009/11/29/om-vardegrunder-ii-forsvaret-och-bikupan/

  Del 3: http://morgonsur.wordpress.com/2009/12/29/om-vardegrunder-iii/

 139. Info skriver:

  FAVORIT I REPRIS: ROTHSTEIN VS HIRDMAN (apropå QED 3.17 em.)

  Info erinrade i Tanjas blogg 5/9 2009 om Bo Rothsteins famösa debattartikel i DN 3/7 2002. Rothstein kritiserar där pseudodisciplinen genusvetenskap i allmänhet och bland dess företrädare bl.a. Yvonne Hirdman i synnerhet. Utdrag ur Rothsteins artikel:

  ”Manliga studenter trakasseras på landets högskolor för sin könstillhörighet. Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisning i genusvetenskap. Resultatet har blivit rena ´flickskolorna´, skriver professor Bo Rothstein i Göteborg på DN Debatt.

  En rad högt uppsatta kvinnliga jämställdhetsforskare och akademiska lärare stänger medvetet dörren för manliga studenter. De trakasserar dem för deras könstillhörighet.

  Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisningen i genusvetenskap på landets högskolor. Resultatet har blivit en återgång till rena ´flickskolorna´. Deras metoder är helt absurda och ett brott mot högskolestadgan om jämställdhet, skriver statsvetarprofessorn i Göteborg Bo Rothstein i ett hårt angrepp på i första hand kvinnohistorikern Yvonne Hirdman och genusforskaren Maud Eduards. – – –

  Yvonne Hirdman, som av många anses vara den ledande auktoriteten inom svensk genusforskning, har uttryckt detta mycket direkt. Hon menar att kvinnliga lärare inom området ´måste få vara i fred, annars blir de uppätna´. Detta eftersom könen ´befinner sig i krig´ (SvD 16/1 1995).

  I den offentliga utredning om ökade resurser till genusforskning som tillsattes av dåvarande statsrådet Carl Tham och som leddes av Ebba Witt-Brattström, beskriver Hirdman hur hon tystat en manlig student som haft kritiska frågor till hennes undervisning genom att vederbörande ombads ´hålla käft´. Med stolthet skriver hon: ´Då lyckades jag sätta honom på plats´ (SOU 1995:110, s. 313). – – –

  Eduards och Hirdman har, trots att de varit verksamma i sammanlagt mer än tre decennier som docenter och professorer, inte lyckats handleda någon manlig doktorand fram till disputation. De forskningsseminarier som de som professorer numera ansvarar för är, enligt den information jag har, i stort sett helt rensade från manliga studenter. Jag är inte jurist, men jag kan inte förstå annat än att Eduards och Hirdman som akademiska lärare i sin praktik bryter mot vad som stadgas i högskolelagen om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid skall iakttas och främjas.

  Ett av de centrala målen för det svenska utbildningsväsendet är sedan länge jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta understryks med emfas i gällande läroplaner och andra centrala måldokument. Även för universitet och högskolor står detta mål centralt – det har till och med fått en särskild paragraf i högskolelagen som lyder: I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.”

  HIRDMANS INDIGNERADE SVAR I DN KOMMENTERADES AV BLOGGAREN PELLE PALUHA PÅ FÖLJANDE SÄTT:

  ”Reaktionen på Bo Rothsteins artikel blir våldsam. Yvonne Hirdman, som är professor i kvinnohistoria, skriver på DN Debatt den 13/7 att Rothstein brinner av ett illa dolt kvinnohat, att han antagligen haft en svår barndom och att han lider av hjärnspöken.

  Istället för att bemöta Rothsteins kritik hänvisar hon till, för DN-läsare okända, artiklar i tidskriften Tiden och säger: ”Bo Rothstein förtjänar inga fler svar från mig. Ty han bryr sig inte om dem. Det är som att hälla vatten på en särdeles fet gås och mer konstruktiva saker kan man ju ägna sig åt.” Vad är då mer konstruktivt? Jo, detta: ”Men man borde självklart gräva djupare. Det är dags att lämna de strukturella nivåerna och koncentrera sig på mikronivån, ja, rent av på individnivån, för att förstå den djupa motvilja, ja det hat, som så illa döljs bakom Bo Rothsteins ord – och – det faktum att dessa ord finner sin tidning. Här finner jag att Bo Rothstein själv skulle utgöra ett mycket lämpligt forskningsprojekt.”

  Artikeln är verkligen ett lågvattenmärke. DN borde ha refuserat den. En god argumentation prövar först argumenten och först därefter, om argumenten visats vara särdeles dåliga, bör de personliga motiven ifrågasättas. Här ignoreras Rothsteins argument helt till fördel för en sanslös kritik av hans person.

  Enligt Yvonne Hirdman råder det krig mellan könen. Terminologin och idéerna är desamma som inom marxismen, hon har bara ersatt ordet klass med ordet kön. Och liksom fiender till revolutionen förklarades sinnessjuka eller avrättades, vill Yvonne Hirdman göra Bo Rothstein till ett forskningsobjekt för att studera varför han hatar så mycket. För hans kritik kan ju inte ha en saklig grund, nej då. Så artikeln har sina fördelar. Den visar hur extremt problematisk genusforskningen kan vara. Eftersom det, enligt denna, råder krig mellan könen och att relationen mellan män och kvinnor enbart handlar om makt går det egentligen inte att föra ett samtal. För män och kvinnor har olika intressen och söker enbart sitt eget bästa. Då återstår enbart knytnävarna. Och detta är helt ok för Yvonne Hirdman, något som illustreras av att hon är stolt över att ha tystat en kritisk manlig student med ett ”håll käften!”. Det är signifikativt för tillståndet i nationen att denna typ av forskning får stora statliga anslag.

  Pelle Poluha”

  Källa: http://basun.poluha.se/stories/2002/07/21/genusforskningen.html

 140. rosenhane skriver:

  Tanja,

  Finns det ett samband mellan återvinning och självmord?
  Får barn bättre betyg i skolan som ligger närmare nordpolen?

  I morse var det en intressant tilldragelse på Timbro för den som är intresserad, lanseringen av journalisten Christopher Snowdons Jämlikhetsbluffen som ges ut på Timbro förlag, en kritisk granskning av Jämlikhetsanden av den brittiske hälsoforskaren Richard Wilkinson och hans kollega Kate Pickett som släpptes förra året och där Snowdon visar hur man konsekvent undviker siffror och obekväma sanningar för att trumpeta ut ett politiskt budskap.

  Parallellen jämlikhetsbluffen – genusbluffen är slående och befäster tesen att allt till syvende och sidst landar i en höger – vänsterfråga.
  Andreas Bergh, välfärdsforskare i Lund framstår som en klippa i sammanhanget.
  Video/poddradio: Lansering av ”Jämlikhetsbluffen” | Jämlikhet | Timbro

 141. Wanderlust skriver:

  Tanja, tack för länktipsen,de var i sanning läsvärda och tankeväckande och även om jag inte själv gjort lumpen så har jag hört många historier från kompisar genom åren om hur de uppfattade militärtjänstgöringen, men jag har aldrig tidigare hört någon av dem nämna ordet värdegrund i det sammanhanget ( de flesta gjorde sin värnplikt i början av 90-talet så det var väl innan sådana begrepp hade etablerats) …
  Ang.hur dagens skola ser ut i jämförelse med hur det var när jag var barn så känns skillnaden avsevärt mycket större än var den borde vara med tanke på den förhållandevis korta tid som har förflutit sedan jag lämnade skolbänken.

  Som tidig 70-talist (född -73) så pågick sålunda huvuddelen av min skolgång under 80-talet och är det inte märkligt så säg att vi som var elever under denna klarade oss alldeles utmärkt utan gemensamma värdegrundsdirektiv, genus- och jämställdhetsplaner och allehanda flummiga kurser/lektioner i identitetstillhörighet och liknande. Visst hade även vi både bra och dåliga lärare, men de som jag upplevde som allra bäst under min skoltid var de som var stränga, hade auktoritet och kunde ryta till och ta tag i hårdhandskarna när så behövdes (bildligt talat…) och som samtidigt var engagerade kunniga och karismatiska. Det fanns säkert tillfällen då någon eller några av dessa använde undervisningsmetoder som möjligen skulle kunna ansetts som moraliskt eller etiskt tveksamma – som idag skulle lett till anmälningar av elever som känt sig kränkta och diskriminerade – men på det stora hela så var det aldrig något problem utan lärde man sig att respektera lärarens roll,inte vara onödigt uppkäftig och inte ifrågasätta precis allting vilket är vanligt förekommande idag. Själv har jag flera vänner som jobbar som gymnasielärare och de kan bekräfta att det är en emellanåt närmast hopplös situation på sina håll och att man som lärare knappt vågar höja rösten eller nudda någon utan att behöva vara rädd för att bli anmäld för att ha kränkt eller diskriminerat någon.
  Såvitt jag känner till så tog varken jag eller någon mina klasskamrater någon märkbar skada av de hårda och tuffa lärare vi hade utan jag tror att de flesta av oss nog har vuxit upp till att bli kloka, ansvarstagande och välanpassade medborgare. Förhoppningsvis har bieffekten av en skolgång där man inte behövde väga sitt ord på guldvåg av rädsla för att ”fel” åsikt skulle innebära att man blev utstött, blivit den att man lärt sig att tänka kritiskt och på så sätt inte lita blint på ”gammalmedierna” utan söka information på via de alternativa medierna såsom bloggar, debattforum m.m.

  Vill passa på att tipsa om David Eberhards bok ”I Trygghetsnarkomanernas Land” som tangerar en del av en del av de som har diskuterats ovan. Den är bitvis lite väl torrt akademisk och aningen rörig men sedan finns det stycken som på ett precist sätt beskriver hur besatt samhället har blivit av trygghet och kontroll, här är en länk till ett utdrag ur boken som är ett exempel på just det:
  http://www.reseguiden.se/forum/blogg/barn-40-talet-50-talet-60-talet-och-70-talet-9489

 142. Wanderlust skriver:

  Tanja, tack för länktipsen, de var i sanning läsvärda och tankeväckande och även om jag inte själv gjort lumpen så har jag hört många historier från kompisar genom åren om hur de uppfattade militärtjänstgöringen, men jag har aldrig tidigare hört någon av dem nämna ordet värdegrund i det sammanhanget ( de flesta gjorde sin värnplikt i början av 90-talet så det var väl innan sådana begrepp hade etablerats) …

 143. Wanderlust skriver:

  Ang. hur dagens skola ser ut i jämförelse med hur det var när jag var barn så känns skillnaden avsevärt mycket större än var den borde vara med tanke på den förhållandevis korta tid som har förflutit sedan jag lämnade skolbänken.

  Som tidig 70-talist (född -73) så pågick sålunda huvuddelen av min skolgång under 80-talet och är det inte märkligt så säg att vi som var elever under denna klarade oss alldeles utmärkt utan gemensamma värdegrundsdirektiv, genus- och jämställdhetsplaner och allehanda flummiga kurser/lektioner i identitetstillhörighet och liknande . Visst hade även vi både bra och dåliga lärare, men de som jag upplevde som allra bäst under min skoltid var de som var stränga, hade auktoritet och kunde ryta till och ta tag i hårdhandskarna när så behövdes (bildligt talat…) och som samtidigt var engagerade kunniga och karismatiska. Det fanns säkert tillfällen då någon eller några av dessa använde undervisningsmetoder som möjligen skulle kunna ansetts som moraliskt eller etiskt tveksamma – som idag skulle lett till anmälningar av elever som känt sig kränkta och diskriminerade – men på det stora hela så var det aldrig något problem utan lärde man sig att respektera lärarens roll, inte vara onödigt uppkäftig och inte ifrågasätta precis allting vilket är vanligt förekommande idag. Själv har jag flera vänner som jobbar som gymnasielärare och de kan bekräfta att det är en emellanåt närmast hopplös situation på sina håll och att man som lärare knappt vågar höja rösten eller nudda någon utan att behöva vara rädd för att bli anmäld för att ha kränkt eller diskriminerat någon.
  Såvitt jag känner till så tog varken jag eller någon mina klasskamrater någon märkbar skada av de hårda och tuffa lärare vi hade utan jag tror att de flesta av oss nog har vuxit upp till att bli kloka, ansvarstagande och välanpassade medborgare. Förhoppningsvis har bieffekten av en skolgång där man inte behövde väga sitt ord på guldvåg av rädsla för att ”fel” åsikt skulle innebära att man blev utstött, blivit den att man lärt sig att tänka kritiskt och på så sätt inte lita blint på ”gammalmedierna” utan söka information på via de alternativa medierna såsom bloggar, debattforum m.m.

  Vill passa på att tipsa om David Eberhards bok ”I Trygghetsnarkomanernas Land” som tangerar en del av en del av de som har diskuterats ovan. Den är bitvis lite väl torrt akademisk och aningen rörig men sedan finns det stycken som på ett precist sätt beskriver hur besatt samhället har blivit av trygghet och kontroll.

 144. Info skriver:

  FAVORIT I REPRIS: ROTHSTEIN VS HIRDMAN (apropå QED 18/8 3.17 em.)

  Info erinrade i Tanjas blogg 5/9 2009 om Bo Rothsteins famösa debattartikel i DN 3/7 2002. Rothstein kritiserar där pseudodisciplinen genusvetenskap i allmänhet och bland dess företrädare bl.a. Yvonne Hirdman i synnerhet. Utdrag ur Rothsteins artikel:

  ”Manliga studenter trakasseras på landets högskolor för sin könstillhörighet. Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisning i genusvetenskap. Resultatet har blivit rena ´flickskolorna´, skriver professor Bo Rothstein i Göteborg på DN Debatt.

  En rad högt uppsatta kvinnliga jämställdhetsforskare och akademiska lärare stänger medvetet dörren för manliga studenter. De trakasserar dem för deras könstillhörighet.

  Syftet sägs vara att åstadkomma jämställdhet genom avsiktlig och ökad könsåtskillnad i undervisningen i genusvetenskap på landets högskolor. Resultatet har blivit en återgång till rena ´flickskolorna´. Deras metoder är helt absurda och ett brott mot högskolestadgan om jämställdhet, skriver statsvetarprofessorn i Göteborg Bo Rothstein i ett hårt angrepp på i första hand kvinnohistorikern Yvonne Hirdman och genusforskaren Maud Eduards. – – –

  Yvonne Hirdman, som av många anses vara den ledande auktoriteten inom svensk genusforskning, har uttryckt detta mycket direkt. Hon menar att kvinnliga lärare inom området ´måste få vara i fred, annars blir de uppätna´. Detta eftersom könen ´befinner sig i krig´ (SvD 16/1 1995).

  I den offentliga utredning om ökade resurser till genusforskning som tillsattes av dåvarande statsrådet Carl Tham och som leddes av Ebba Witt-Brattström, beskriver Hirdman hur hon tystat en manlig student som haft kritiska frågor till hennes undervisning genom att vederbörande ombads ´hålla käft´. Med stolthet skriver hon: ´Då lyckades jag sätta honom på plats´ (SOU 1995:110, s. 313). – – –

  Eduards och Hirdman har, trots att de varit verksamma i sammanlagt mer än tre decennier som docenter och professorer, inte lyckats handleda någon manlig doktorand fram till disputation. De forskningsseminarier som de som professorer numera ansvarar för är, enligt den information jag har, i stort sett helt rensade från manliga studenter. Jag är inte jurist, men jag kan inte förstå annat än att Eduards och Hirdman som akademiska lärare i sin praktik bryter mot vad som stadgas i högskolelagen om att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid skall iakttas och främjas.

  Ett av de centrala målen för det svenska utbildningsväsendet är sedan länge jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta understryks med emfas i gällande läroplaner och andra centrala måldokument. Även för universitet och högskolor står detta mål centralt – det har till och med fått en särskild paragraf i högskolelagen som lyder: I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.”

  HIRDMANS INDIGNERADE SVAR I DN KOMMENTERADES AV BLOGGAREN PELLE PALUHA PÅ FÖLJANDE SÄTT:

  ”Reaktionen på Bo Rothsteins artikel blir våldsam. Yvonne Hirdman, som är professor i kvinnohistoria, skriver på DN Debatt den 13/7 att Rothstein brinner av ett illa dolt kvinnohat, att han antagligen haft en svår barndom och att han lider av hjärnspöken.

  Istället för att bemöta Rothsteins kritik hänvisar hon till, för DN-läsare okända, artiklar i tidskriften Tiden och säger: ”Bo Rothstein förtjänar inga fler svar från mig. Ty han bryr sig inte om dem. Det är som att hälla vatten på en särdeles fet gås och mer konstruktiva saker kan man ju ägna sig åt.” Vad är då mer konstruktivt? Jo, detta: ”Men man borde självklart gräva djupare. Det är dags att lämna de strukturella nivåerna och koncentrera sig på mikronivån, ja, rent av på individnivån, för att förstå den djupa motvilja, ja det hat, som så illa döljs bakom Bo Rothsteins ord – och – det faktum att dessa ord finner sin tidning. Här finner jag att Bo Rothstein själv skulle utgöra ett mycket lämpligt forskningsprojekt.”

  Artikeln är verkligen ett lågvattenmärke. DN borde ha refuserat den. En god argumentation prövar först argumenten och först därefter, om argumenten visats vara särdeles dåliga, bör de personliga motiven ifrågasättas. Här ignoreras Rothsteins argument helt till fördel för en sanslös kritik av hans person.

  Enligt Yvonne Hirdman råder det krig mellan könen. Terminologin och idéerna är desamma som inom marxismen, hon har bara ersatt ordet klass med ordet kön. Och liksom fiender till revolutionen förklarades sinnessjuka eller avrättades, vill Yvonne Hirdman göra Bo Rothstein till ett forskningsobjekt för att studera varför han hatar så mycket. För hans kritik kan ju inte ha en saklig grund, nej då. Så artikeln har sina fördelar. Den visar hur extremt problematisk genusforskningen kan vara. Eftersom det, enligt denna, råder krig mellan könen och att relationen mellan män och kvinnor enbart handlar om makt går det egentligen inte att föra ett samtal. För män och kvinnor har olika intressen och söker enbart sitt eget bästa. Då återstår enbart knytnävarna. Och detta är helt ok för Yvonne Hirdman, något som illustreras av att hon är stolt över att ha tystat en kritisk manlig student med ett ”håll käften!”. Det är signifikativt för tillståndet i nationen att denna typ av forskning får stora statliga anslag.

  Pelle Poluha”http://basun.poluha.se/stories/2002/07/21/genusforskningen.html

  (Postat 18/8 em., 19/8 ca 10.00 fm.)

 145. QED skriver:

  Hanne Kjöller rapporterar från Folkrepubliken Södermalm

  ”I tidningen Södermalmsnytt annonserar Södermalms stadsdel över två helsidor. Överst på den första flaggas för höstens gruppsamtal för barn mellan 9 och 12 år som har skilda eller separerade föräldrar. Jag säger ingenting om grupper eller annat stöd till barn som förlorat en förälder. Heller ingenting om denna typ av grupper existerat i en tid när en skilsmässa var mer eller mindre synonymt med att en förälder (läs: pappan) försvann. Men i dag när vart fjärde barn, enligt SCB, lever med skilda eller separerade föräldrar?

  Visst kan en skilsmässa vara uppslitande för ett barn. Precis som det kan vara uppslitande att få ett syskon – eller att inte få ett syskon. Men ska vi verkligen ha skattefinansierade samtalsgrupper för alla mer eller mindre normala skeden i livet? Är inte det att uppförstora svårigheter, att klientifiera hela generationer och att överlåta åt betalda experter att prata om känslor med våra barn?”

  http://www.dn.se/ledare/signerat/illa-blir-varre-eller-1.1155924

 146. Matte Matik skriver:

  Killinggängets sketch i ny tappning av KDU:

 147. Erik skriver:

  Det är märkligt enligt Rothstein att det humanistiska forskarsamhället två mandatperioder i rad väljer professor Lisbeth Larsson. Han ger tre exempel på hur Larssons åsikter krockar med humaniorans kunskapsideal.

  *Hon anser att att det inte finns någon anledning för forskare att hävda rätten till autonomi eftersom de medel som finns ”har sin upprinnelse i politiska beslut” Det politiker bestämmer skall forskarna leverera enligt Larsson.

  *Hon anser den samhälleliga nyttan skall styra prioriteringarna.Denna nytta skall inte avgöras av forskarna utan av politikern. Larssons motivering till detta är att ”vi genusforskare har staten att tacka för våra tjänster”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/19/forser-och-rothstein-om-humaniorans-marginalisering/

 148. Matte Matik skriver:

  Wanderlust: Då hade du turen att inte träffa på någon lärare som berättade för dig att männen är orsaken till att det är krig här i världen. Det fick jag och mina klasskamrater höra av en (kvinnlig) vikarie i mellanstadiet och jag är född bara ett par år efter dig. Genuspedagogiken är väl bara en omskrivning av det hon sa, fast i en ”finare” form – så att man kan föra ut det till alla elever på bred front utan att någon kan protestera.

 149. Adam Weisshaupt skriver:

  Hej Tanja!

  Jo, jag syftade på det i etern återkommande ryktet om att du ska hålla föredrag med några andra väl kända sundhetsförespråkare. Detta kan ju vara ett falskt rykte men om det stämmer så är jag ju gjuten på ett sådant evenemang, i synnerhet som undertecknad lämnat skåneland och hamnat i epi-centrum av genusvetenskapen. Precis som du alltså 😉

  ps. Om det inte är något annat än ett rykte så går det ju att göra något åt det, dvs göra slag i saken.

  Lev Väl!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: