Manlighet en folksjukdom, Ungdom mot rasism går mot etnopluralism, och en svensk rättstavningsgen. Är världen upp och ner?

Nu är det nya numret av Axess ute, och temat är evolution. På Axess Magasins hemsida kan man läsa några av det nya numrets artiklar. Ur Genestetiken: ”Det är onekligen häpnadsväckande med vilken kraft som teorierna om sociala och kulturella konstruktioner har bitit sig fast i vår samtid. Inte bara på universiteten utan även bland borgerliga och vänstersinnade opinionsbildare påstås regelmässigt diverse fenomen vara just konstruktioner: Kön, konst, berättande, sinnessjukdom – you name it!… Enligt den hårda tolkningen antas däremot påvisandet av ett antal kulturspecifika föreställningar bevisa att fenomenet som sådant inte existerar…De liberaler som i social-konstruktivismens förlängning ser en värld där individen kan leva i total frihet från traditionens och biologins ok, blundar dessvärre för dessa teoriers avigsidor.

Någon har med hjälp av en bit svart isoleringstejp konstruerat om Herr går man-skylten vid Stockholms Universitet

Någon har med hjälp av en bit svart isoleringstejp konstruerat om Herr går man-skylten vid Stockholms Universitet

Inte bara emotsägs social-konstruktivismen av nya rön inom medicinsk, antropologisk och biologisk forskning. Den ideologi som hävdar att människan är ett oskrivet blad och att det är destruktiva maktstrukturer under de senaste seklerna som har format våra beteenden och föreställningar, ja, den ideologin rymmer i sin förlängning föreställningar om att förhållandena här och nu bara kan bli bättre genom att människorna (genom diverse statliga ingripanden) omformateras. Detta då det endast är genom maktstrukturernas inflytande som våra beteenden och våra föreställningar antas ta form. Och den människa som antas vara ett oskrivet blad är givetvis möjlig att anpassa till i princip vilka omständigheter som helst: arbetsläger och totalitära stater kan inte sägas svära mot den mänskliga naturen, om den mänskliga naturen inte existerar…

Min krönika i det nya numret återfinnes i tidningen på sid 58 (finns ej på nätet). Jag kritiserar filmen ”Jordens snällasta apa” av dokumentärfilmaren och journalisten Lasse Berg, som sändes i hela Skandinavien under Darwinåret 2009. Idag lanseras den i svenska skolor med en tillhörande lärarhandledning. På forskning.se kan man under rubriken Filmen betonar människans godhet” läsa följande:

”Darwins tanke om det naturliga urvalet där den starkaste överlever har länge varit den teori om människans evolution som varit mest accepterad. Men en del forskare har en annan syn och det är det som Filmen Jordens snällaste apa handlar om. I filmen presenteras tesen om att det kanske inte är konkurrens och kampen för överlevnaden som format människan, UTAN samarbete och solidaritet. Författaren Lasse Berg håller med de forskare som anser att det som gör människan unik är att vi av naturen är osjälviska och hjälpsamma. Forskning visar att det INTE är den starka som drivit utvecklingen framåt, det är den smarta. Solidaritet har alltid vägt tyngre än aggressivitet.”

Reciprok altruism är vanligt inom djurvärlden

Reciprok altruism är vanligt inom djurvärlden.

Alltså: det är inte konkurrens och kampen för överlevnad som format människan, utan samarbete och solidaritet!? Det är heller inte de starka som drivit utvecklingen framåt. Detta är denna ”nya tes” som Lasse Berg presenterar (genom att själv tolka olika forskare han besökt) och som alltså ska ses som ”en annan syn”. Vilket det förvisso är. Jag trodde att Darwins tanke var att samarbete och solidaritet varit en fördel i kampen för överlevnad och att samarbetet inom en grupp gynnat denna grupp i konkurrens med andra (inbördes solidariska och samarbetande) grupper – varför skulle konkurrens och kamp för överlevnad stå i motsatsförhållande till solidaritet och samarbete? Känner Berg inte till begreppen släkturval, reciprok altruism (har bloggat kort om detta här) och Hamiltons regel (matteformel :-)) (om hur ärftligt altruistiskt beteende kan uppstå)? Det här förklarar även samarbete mellan icke-besläktade grupper – om det var dit han ville komma? Kan för övrigt inte samarbete och solidaritet vara en styrka – eller har Lasse Berg inte lyckats slå upp och korrekt översätta ordet ”fit” från engelska? Det är nu ingen slump att denna film lanseras i svenska skolor. Till skolans styrdokument, som är fulla med fina målformuleringar om att alla ska visa respekt och hänsyn, vara goda kamrater, visa solidaritet och samarbeta väl (sådant som för inte alltför länge sedan var underförstått och inte ens behövde formuleras som explicita mål) kan man nu lägga till det som saknades: att konkurrens och kamp är onaturligt och skadligt, det gör oss inte till människor och det sker framförallt på bekostnad av de andra målen!

Jag var inne och botaniserade i Akademibokhandeln häromdagen och kunde konstatera att genushyllan var DUBBELT SÅ LÅNG som matematikhyllan!

Jag var inne och botaniserade i Akademibokhandeln häromdagen och kunde till min fasa konstatera att genushyllan var minst DUBBELT SÅ LÅNG som matematikhyllan och dessutom tätare packad!

Att lära ut solidaritetstanken enkom på lektionerna i samhällsvetenskap eller att få in demokrati-, genus- och mångfaldsperspektivet i fysikundervisningen räcker inte, eftersom mobbing och grovt våld alltjämt ökar i svensk skola (hur förklarar förresten Berg det?), därför kan den ”nya tesen” nu pressas in i biologiundervisningen där man med Bergs film och tillhörande lärarhandledning kan lära eleverna att vara snälla, solidariska och hjälpsamma. Tanken slår mig att det ju faktiskt inte är något naturligt beteende att skriva, läsa eller ägna sig åt matematik – dessa är moderna mänskliga påfund som tillkommit först på senare och det är inte säkert att sådana här onaturliga beteenden rimmar väl med ”naturens inneboende godhet”, i synnerhet inte om någon form av konkurrens skulle uppstå. Å andra sidan var det senaste jag hörde från svensk skola (förra veckan närmare bestämt) att man inte jobbar med organiserad skrivundervisning (med rättstavning osv) eftersom ”det kommer av sig självt” (!) När jag frågade om det kom i 2:an, eller 3:an, eller möjligtvis 4:an, så blev jag visst obekväm. Det ”kommer helt enkelt av sig självt” blev svaret. Så jag har mailat en professor på KI för att ta reda på exakt när genen för korrekt stavning aktiveras hos barn och inväntar svaret med spänning!

Grottkvinna

Den inverterade genusordningen i annalkande

För att återgå till filmen, i ”Jordens snällaste apa” får vi veta (se citat ovan, eller se filmen) att det inte den ”starka” utan den ”smarta” som drivit utvecklingen framåt! Smarthet är en styrka men om Berg avser fysisk styrka så har det under vissa omständigheter faktiskt varit just smart att vara fysiskt stark. Man saknar ord! Så här går det när man låter journalister och dokumentärfilmare sätta agendan och infiltrera skolväsendet. Idag är det smart att vara dum om man vill driva den svenska samhällsutvecklingen framåt…

Senaste nytt på genusfronten: RFSU-medarbetare klassar MANLIGHET som en FOLKSJUKDOMläs AKTIVARUMS välskrivna inlägg! Även Pär Ström har tagit upp detta på Genusnytt. Så här avslutar bloggen Aktivarum sin artikel:

” När det gäller ökad jämställdhet i företagen så ger Li Jansson obönhörlig kritik mot nuvarande politiska tankegångar. Det är bakläxa för praktiskt taget hela genusbranschen och alla andra som påstår män är ”inkvoterade” för att de är män.

(citat) ”En viktig lärdom är att män inte blir styrelseledamöter för att de är män. De flesta män kommer aldrig i fråga för en styrelseposition. De män – och kvinnor – som blir styrelseledamöter har rätt utbildning, har varit företagare, gjort chefskarriär och har långa arbetsdagar. För fler kvinnor i styrelserna krävs att fler kvinnor gör samma val som männen.” (slutcitat)

Samma val som männen? Betyder det månne att fler kvinnor skall få den där folksjukdomen som Klitgaard pratar om i RFSU-tidningen? Eller kommer man kanske att börja se den där sjukdomen som något annat när de som drabbas av effekterna är kvinnor?”

Andra spektakulära nyheter är förra veckans utspel från Ungdom mot rasism på SVD Brännpunkt: ”Dags att skrota integrationspolitiken”

Ungdom mot rasism på kollisionskurs med Sabuni?

Ungdom mot rasism på kollisionskurs med Sabuni?

”En mångkulturell vision behövs men för att en sådan ska kunna etableras finns många hinder, ett av de största är dagens integrationspolitik… Men en mångkulturell vision kan aldrig vara trovärdig så länge politiken eftersträvar en integration av immigranter…Att dagens integrationspolitik har misslyckats anser många. Till skillnad från andra anser vi inte att integrationspolitiken har misslyckats på grund av att den är illa genomförd, om detta är fallet låter vi vara osagt. Istället menar vi att visionen om en integration så som den formulerats i Sverige är ett fundamentalt feltänk i hur ett mångkulturellt samhälle kan skapas. Den svenska integrationspolitiken var dömd att misslyckas redan vid dess införande.”

”Det är ett ofrånkomligt faktum att vår integrationspolitiks grundval är att institutionalisera en strävan, på samma sätt som assimileringspolitiken, efter att förändra människors identitet till att bli mer lika. Likväl som vi idag tar avstånd från SD:s strävan efter en assimileringspolitik, behöver vi också ta avstånd från den nuvarande integrationspolitiken… En strävan efter integration resulterar ofta i att det skapas en intolerans mot olika identiteter, kulturer och tänkande i samhället. Vår slutsats är därför att om vi fortsätter sträva efter en integration på samma sätt som vi gör idag, kommer vi aldrig att kunna utforma en mångkulturell vision. En vilja att likrikta människors identiteter är alltid ett uttryck för att en mångkulturell vision inte erkänns fullt ut.”

Väldigt intressant, har Ungdom mot rasism blivit etnopluralister? Hur blir det med de statliga bidragen nu? SD vill ha integration på svenskarnas villkor (assimilation), de andra partierna vill ha ”vanlig” integration,  medan Ungdom mot rasism anser att integration inte kan leda till ett mångkulturellt samhälle, och om man tolkar ordet i dess rätta bemärkelse är ju detta korrekt eftersom olika värdegrunder då krockar. Blir det inte konflikt med Sabunis värdegrundsprojekt nu? En konflikt inom etablissemanget – vad spännande :-). Man är visst inte överens om vad ett mångkulturellt samhälle ska betyda. För mig som matematiker är det helt obegripligt att man kan hantera och göra politik av ett begrepp under åratal innan man ens definierat det! Som matematiker vet jag dock att man vid integrationsproblem ska prova något av följande: partialintegration eller variabelbyte. För den som inte känner till begreppet etnopluralism finns en förvånansvärt saklig och mycket läsvärd text i form av Fleischers C-uppsats ”ETNOPLURALISM” från Södertörns högskola och referenser däri. I slutdiskussionen och epiolgen konstateras att det med ”efterkrigsepokens moderna antirasistiska teori” inte går att kringgå etnopluralismen  – alltså en analys där man faktiskt inte uppnår politiskt önskvärt resultat. Intellektuell hederlighet i en känslig fråga vid ett svenskt lärosäte – imponerande!

Det var väl tur att jag visst inspirerat Matte Matik till att börja blogga för annars hade jag helt missat att det i förrgår visst var genusvetenskapens dag, som Matte Matik bloggat om.  Och det var Pär Ström vid tankesmedjan Den Nya Välfärden som i sin tur fick mig att börja blogga – fantastiskt med kedjereaktioner! 🙂 När läkaren Pelle Billing började blogga minns jag inte längre, men där finner ni dagliga uppdateringar i jämställdhetsfrågor. Tipstack till QED ang denna artikel: Artikeln som Aftonbladets kultursida inte vågar publicera:

... Medan matematikhyllan var liten och gles

Matematikhyllan, som borde upptagit halva Akademibokhandeln med tanke på landets tillstånd, var liten och gles

”Vänsterns övergivande av kvalitetsbegreppet inom kulturen har skadat inte bara kulturarbetare utan också den klass som de påstår sig värna. Den som inte haft turen att födas med silversked i munnen behöver mest av alla en kultur- och utbildningspolitik med kvalitet och bildning i centrum, som ett sätt att jämna ut skillnader. Denna vision om kulturens emancipatoriska uppgift delade vänstern med liberaler tidigare. Men sedan radikaliserades vänstern och tog en annan väg. Istället för att fortsätta folkbilda försökte de utjämna skillnader genom att utplåna och relativisera begreppen bildning, kvalitet, kunskap. De försökte åstadkomma jämlikhet genom att göra oss alla lika obildade. Bildningsidealet blev ”elitistiskt” och kvalitet blev enligt Suhonen ”ett omöjligt begrepp”. Bravo. Logiken är Lars Ohlys: om inte alla barn kan få hjälp med läxorna hemma så ska det inte finnas några läxor alls.”

På tal om bildning. Jag tänkte tipsa om TV-programmet: ”Darwin i datorn” som gick för några veckor sedan men det verkar tyvärr inte gå i repris (”Vad händer om vi griper in och ändrar på sådant som evolutionen gjort med oss människor under vår långa utvecklingsresa? Dataspelskonstruktören Will Wright som ligger bakom SIM City och andra succéer blev nyfiken på det. Han konstruerade spelet Spore där man själv kan gripa in och korrigera det naturliga urvalet, t.ex. genom att lägga till ett benpar eller två. ”) Kort videoklipp ur programmet:

Dataspelskonstruktören Will Wright demonsterar sitt evolutionsspel:

En av de saker som fick mig intresserad av matematik under skoltiden: den världsberömde matematikern John Conways Game of Life:

Lästips: När kultur blev ideologi (Axess nr 3, 2009), matematikern Olle Häggströms alla inlägg i skolfrågan: Skolans sak är vår. Annat: Gillar vi verkligen olika?, Jämställdhet och statistikKulturarvsdebatt Alla vill inte in, (m) & Täbysyndromet Skryt om reformpolitikHärskarkonster, Ihålige Ohly, Klart folk är förbannade, Tystad debatt.

Annons

104 Responses to Manlighet en folksjukdom, Ungdom mot rasism går mot etnopluralism, och en svensk rättstavningsgen. Är världen upp och ner?

 1. Björn Östlund skriver:

  Kan trösta dig med att jag sitter och rättar varje stavfel mina elever i årskurs 8-9 gör. Att så gott som ingen har gjort det tidigare är mycket tydligt. Den reaktion jag har fått från elevhåll är: ”Vad bra, då vet jag. Det har ingen sagt tidigare…” Det handlar om att göra sitt arbete,. Att utbilda!

 2. QED skriver:

  Vad är egentligen den pedagogiska ideologin bakom att inte arbeta med ”organiserad skrivundervisning” i skolan ? Är det verkligen möjligt? Är tanken att man skall lära sig skriftspråket som talspråket?

 3. Björn Östlund skriver:

  Jag har hört främst följande tokiga svar: ”det hämmar (skriv)lusten”, ”det kommer med tiden” (som Tanja skriver). Är det något som hämmar mina elever så är det osäkerhet. Är man säker är man också fri! Ett gott hantverkskunnande, de må vara stavning, interpunktion eller något annat är en självklarhet, en grundförutsättning inom så många andra områden!

 4. Matte Matik skriver:

  ”I dag är det smart att vara dum om man vill driva den svenska samhällsutvecklingen framåt.”. Nåt sånt!

  Ja, Tanja, det var tur att jag ramlade in på din blogg för ett år sedan. Det var nåt om att du var kvinna och matematiker och skrev om genus som gjorde att jag blev nyfiken på vad du tyckte. Faktum är att de första raderna förstod jag inte att du var ironisk. Jag blev först djupt deprimerad över att en matematiker tycktes vara tokfeministiskt lagd, men snabbt övergick det hela i ett asgarv. Sedan dess har livet förändrats trots att jag går till jobbet som vanligt och allt är ungefär som förut. Fru gårman med eltejpskjol lär sitta kvar i min hjärna för evigt.

  Du har inspirerat mig och andra att våga tala ut, antingen via bloggar eller privat, och det sprider sig som ringar på vattnet. Ha det i åtanke alla gånger du känner att du inte hinner med att blogga om allt på det sätt du skulle vilja.

 5. Newman skriver:

  Instämmer med Mate Mattik….(ja, hur man stavar till det?)

 6. QED skriver:

  Menar Ungdom mot Rasism att inte ens de infödda svenskarna behöver integreras i det nya samhället. De ligger i så fall närmare ND än man kunde tro.

  ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka– Mona Sahlin i P1-morgon i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001.”

  http://sv.metapedia.org/wiki/Mona_Sahlin

 7. Lennart W skriver:

  Tanja!

  Finns många bra och intressanta föreläsningar på TED om alla möjliga ämnen, och de är fritt tillgängliga på nätet, så det finns ingen anledning att visa youtube-varianten. Här är iaf TED-föreläsningen av Will Wright direkt från källan:

  TED: Will Wright makes toys that make worlds

  Ang. den snälla apan tror jag det är många biologer (känner iaf en) som var mindre roade. Bra bilder och bra material, men där man sen tryckt in ett budskap som helt enkelt saknar vetenskaplig grund.

  Vill f.ö. rekommendera en trilogi med faktaböcker som jag läser f.n.: Slaveri av historikerna Dick Harrison (han är svensk, så orginalspråket är svenska). Verkar tyvärr som slaveri är något av det mest naturliga som finns, i den meningen att det har funnits överallt i alla tider, och det har uppkommit oberoende på olika ställen, i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Hur går det ihop med teorin om vår naturliga snällhet?

 8. Matte Matik skriver:

  QED: Du menar att du faktiskt tror att de där människorna förstår det här med att handla konsekvent och att man ska bedöma människor utifrån lika kriterier? Va?? Umgås du med matematiker och annat löst folk med logiskt tänkande och tro på principer till vardags eller? 😉

 9. D skriver:

  Intressant ställningstagande av Ungdom mot rasism. Förmodligen vet dock inte vad etnopluralism innebär.

  Här är ett par kortare definitioner av begreppet för de som är intresserade:

  http://sv.metapedia.org/wiki/Etnopluralism

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnopluralism

 10. Roger Klang skriver:

  Jag gillade det här inlägget, men jag håller inte med om personerna på videornas världsbild. Jag anser att de som tror att universum skapades av en slump kausalt ur ingenting inte gör någonting annat än just tror (på nihilismen måhända?), och tror de inte att `ingenting´ var det som skapade universum så får de lika svårt att förklara vad som låg bakom det någonting som kausalt skapade universum, som de som tror på Gud har svårt att med vetenskapens hjälp förklara vem som skapade Gud eller hur han alltid har kunnat finnas. Om du förstår vad jag menar Tanja?

 11. Josef Boberg skriver:

  ”Är världen upp och ner ❓ ”

  NEJ ❗ – Tanja – men wåra FELprogrammerade egon uppfattar världen som att upp är ned – och ned är upp – men det är ju en helt annan sak.

  Varför

  Tja, faen vet… 💡 🙄

 12. LP skriver:

  citat:
  ”De försökte åstadkomma jämlikhet genom att göra oss alla lika obildade.”

  Ja, eller lika bildade! Min upplevelse av postmodernism och värderelativism då det gäller konstnärlig verksamhet, är att man påstått(-år) att allt kunnande är lika mycket värt. Varje berättelse är värd vår uppmärksamhet.
  Fast det finns en lögnaktighet i detta förhållningssätt; berättelsen måste berättas på ett accepterat och moderiktigt sätt. Detta sätt måste dock inte fungera så att det hjälper oss att gräva guld ur skiten, det vore ju en konst! Nej det viktiga är att det följer rådande trend. Därav påståendet att ”Konst är en överenskommelse”. Deprimerande…

  Det där med ”Jordens snällaste apa” – fy fasen för folk som blandar ihop vetenskap med moraliska och politiska ståndpunkter! Tanja beskriver mycket träffande här hur tokigt det kan bli när man inte klarar av att hålla en klar gräns mellan hur det är och hur man ser att det borde vara.

 13. Lennart W skriver:

  Ang. Will Wrights TED-föredrag förresten så är det från 2007. Hans spel Spore har tydligen redan hunnit lanserats och floppat. Var tydligen en besvikelse för många. Försökte få in för mycket, men med för lite djup.

 14. Fredrik skriver:

  Re LP:

  ”Min upplevelse av postmodernism och värderelativism då det gäller konstnärlig verksamhet, är att man påstått(-år) att allt kunnande är lika mycket värt. Varje berättelse är värd vår uppmärksamhet.

  Fast det finns en lögnaktighet i detta förhållningssätt; berättelsen måste berättas på ett accepterat och moderiktigt sätt. Detta sätt måste dock inte fungera så att det hjälper oss att gräva guld ur skiten, det vore ju en konst! Nej det viktiga är att det följer rådande trend. Därav påståendet att ”Konst är en överenskommelse”. Deprimerande…”

  Det som gör det hela ännu mer förundrande är den genomkonstiga antiauktoritära personkulten (som ju egentligen är en självmotsägelse). Det finns inget kön, hur vet vi det jo för att höga akademiker i USA har sagt så. Vi bekräftar världsbilden genom lite referenser av svårlästa böcker. Det finns inga egentliga skillnader mellan olika etniska grupper som utvecklats i totalt olika klimat över tiotusentals år. Hur vet vi det? Jo allt annat är ju rasism enligt FN och en uppsjö av auktoriteter. Det finns ingen högkultur och speciellt inte ett svenskt folk. Hur vet vi det, jo genom ett finurligt grupptänk och refererande av auktoritet.

  Samtidigt som en genom-egalitär världsbild som av bara farten förnekar allt som gör oss till människor sprids så är ju själva rörelserna bland akademiker att likna vid konstiga kulter med sin egen uppsättning auktoriteter och heliga texter.

  Sverige var nog ett bättre land då folk fick utlopp för sina spirituella behov i normala religiösa samfund. Idag så är folk på pappret ickereligiösa och tar ut sina spirituella behov genom att tillbedja postmoderna teoretiker. Just det irrationella i läran är nog det som lockar. Alla religioner har ju delar som ej kan bekräftas eller egentligen har med verkligheten att göra. Det är lustigt nog detta som gör religiösa övertygelser såpass starka när de väl har slått klorna i en.

  Har Tanja sett denna lilla godbit av komprimerat vansinne?

  http://www.nsk.se/article/20100929/YSTAD/709299940/0/TTUTRIKES/*/konstbrak-om-fascistoid-statyett

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  MATRAST! Första gången på evigheter jag har en matrast som varar längre än en kvart :-). Jag är för hård mot mig själv… Jag kom på att jag ju inte gav min egen syn på integrationsproblematiken så jag har lagt in det nu: Som matematiker vet jag dock att man vid integrationsproblem ska prova något av följande: partialintegration eller variabelbyte. Jag har just gått igenom detta med mina studenter i flervariabelanalysen, och insett att detta löser (nästan) allt! 🙂

 16. QED skriver:

  I värsta fall får man tillämpa numerisk integrering.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Björn Östlund, otroligt, då är det alltså ett allmänt utbrett fenomen! Inte undra på att de flesta väljare gav skolfrågan högsta prioritet enligt undersökningarna som presenterades under valdagen (och tidigare också).

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, ”Jag blev först djupt deprimerad över att en matematiker tycktes vara tokfeministiskt lagd, men snabbt övergick det hela i ett asgarv.” Vad bra – det har du aldrig sagt! 🙂

  ”Du har inspirerat mig och andra att våga tala ut, antingen via bloggar eller privat, och det sprider sig som ringar på vattnet. Ha det i åtanke alla gånger du känner att du inte hinner med att blogga om allt på det sätt du skulle vilja.” Tack! Jag hoppas att du har rätt! Ja just det, det står ju i mitt livshoroskop att det är mitt öde att väcka andra på en stor skala och att inspirera folk. Jag trodde det var integralkalkylen det gällde, men det är kanske genusfrågan! 😉

  QED, förresten det där med nättidningen, vad den nu skulle heta (Feministiskt perspektiv?) – stämmer det att man kan få presstöd för en NÄTTIDNING? Kolla genast upp detta – då kan ju vi också starta en sådan, fast motsatt, tidning på nätet och dessutom klara oss ekonomiskt. 🙂

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha ha, QED la upp en rolig video i förra inlägget. Mååååste bara lägga upp den här. Exakt så här ser min lägenhet ut ju :-):

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jag har en sådan där kula med gas på minut 15 i videon du länkar till 🙂

  Roger, det är intressanta frågor du ställer men jag orkar/hinner inte – det är för komplicerat och kräver en lång diskussion. Inget behöver utesluta någto annat, låt mig sammanfatta det så. Det är så mycket vi inte vet. Utom att genusvansinnet är dåligt för både hälsa och evolution då ;-).

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, ja jag tyckte inte heller just Spore var så jättefascinerande, mest en leksak. Däremot var den relaterade TV-dokumentären ”Darwin i datorn” mkt intressant. Game of Life har mer djup i så fall, eller hur (du som är fysiker)? 🙂

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, nä det hade jag inte sett. Vidarebefordrat till Axess om de vill ta upp det!

  LP, och att Jordens snällaste apa via en dokumentärfilmare och journalist (utbildad förvisso, men ingen evolutionsforskare eller något åt det naturvetenskapliga hållet alls) ska kunna lansera nya teser bortom Darwin dessutom lanseras brett i svenska skolor är ju en total katastrof!

 23. Matte Matik skriver:

  Presstöd för nättidningar, jomenvisst. 1500 betalande prenumeranter (en symbolisk summa per prenumerant kanske?). Hörde att det var nån feministisk tidning (Bang!?) där de funderat på att ge ut den i olika delar av landet (Bang! Norrland och Bang! Skåne) så att man skulle kunna få presstöd för varje geografiskt område.

  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/presstod-till-nattidning_222475.svd

 24. Roger Klang skriver:

  Tanja, om du har problem med att få plats med post-it lappar hemma och på jobbet så kan jag tipsa dig om att du skaffar en digital diktafon, en sådan där dyr liten sak (en bra diktafon kostar mellan 1100 och 1200 kr på Kjell och Company, och det måste vara en bra diktafon, annars kan du lika gärna vara utan och du kan vara glad om den fungerar vid köpet ens) som läkarna har. Min är en Olympus som kostade 1100 kr. Inga mer lappar i plånboken och på andra ställen, och inget mer penntvång i skjortan. Och det går mycket snabbare att spela in på en diktafon än att skriva för hand, och man kan göra det i bilen till skillnad från att skriva på post-it lappar. Jag förstår inte hur jag har klarat mig utan diktafon i det förflutna? Det är som på den tiden det inte fanns något Wordprogram, hur klarade sig författare utan det? Diktafonen är särskilt bra om man skriver bloggar eller böcker och man kommer på någonting man behöver skriva ner, man trycker bara på en knapp. Det tar ett litet tag innan man vänjer sig vid att använda den och kommer ihåg att spela in när man får en snilleblixt. När man har lärt sig att hantera den så är den guld värd! Också om man ska göra en inköpslista, stå vid kylskåpsdörren och sätt igång inspelning och säg ”mjölk”, stäng av inspelning, sätt igång inspelning och säg ”lök” osv. (det blir enklare att dela upp avsnitten, då ser man också hur många varor man har kvar på displayen). Den enda nackdelen är att man skäms lite för att höra sin egen röst ifrån maskinen i snabbköpet. Och så kan man förstås råka sätta igång fel ”kolumn” och börja spela upp anti-genussvavelosande kommentarer så att alla hör i snabbköpet 🙂 Den går på trippel A batterier och de räcker ganska länge, ha maskinen i ett mobiltelefonsnöre runt halsen och maskinen i skjortfickan. Köp en batteriladdare för 200-300 kr.

  Mvh Roger

 25. Erik skriver:

  Tanja:

  Toppeninlägg, det här var som en ”Greatest hits” samling av länkar och ämnen. Fantastiskt bra jobb att sy ihop alla dessa saker i en text. Också väldigt bra ide att låta några av de viktigaste och bästa länkarna återkomma.

  Beträffande länken till ”skolundervisningsinstruktionen” tänkte du på hur absurd det är att de baserar påståendena på personer, alltså de sammanfattar inte forskning empiriskt utan de tar ett specfikt namn de gillar och betraktar den personen i sig som en hel kunskap.

 26. Viktor skriver:

  Det är intressant hur mycket en dålig översättning kan resultera i. Mig veterligen säger man ”survival of the FITTEST” på engelska, medan det på svenska pratas om att den STARKASTE överlever. Då är det inte konstigt om en stackars dokumentärfilmare tänker fel och tror att tanken om att hjälpa varandra för att få en evolutionär fördel är något nytt. Så nu ska vi inte vara kritiska, hans tankar är precis lika mycket värda som våra och bristande kunskap och faktakoll är inget vi ska se ned på honom eller hans verk för.

 27. QED skriver:

  Länk till Presstödsnämnden

  http://www.presstodsnamnden.se/Om%20presstodstaltidningsnamnd.htm

  Nära en halv miljard delades ut för 2010 i driftsstöd

  Klicka för att komma åt Driftsstöd%202010.pdf

  Proletären, Flamman, Internationalen, Offensiv …. och Hemmets Vän

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  ”Dagens heta bloggar”: http://sv.wordpress.com/
  Tre genusvansinneskritiker bland de 6 översta, Genusnytt toppar:
  1. Genusnytt
  2.
  3.
  4.
  5. Aktivarum
  6. Tanja Bergkvists blogg

  Kul 🙂

 29. Matte Matik skriver:

  Tanja: Det är ju helt underbart!

 30. QED skriver:

  Grattis till bloggrankningen.

 31. QED skriver:

  Vänsterpartist missade riksdagsvotering på grund av toalettbseök

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varfor-gick-du-pa-toaletten_5450839.svd

  Det heter ju ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, inte
  ”Av var och efter behoven …”. Det är ju grundsatsen i det kommunistiska
  samhället. 🙂

 32. Caveat Emptor skriver:

  Tanja, för artens fortlevnad måste du reproducera dig!

 33. uffenordholm skriver:

  Caveat emptor: om jag inte förstått fel så _har_ Tanja reproducerat sig. Det tar ju dock ett litet tag för den nya generationen att växa upp, men om 15-25 år kanske vi får se effekterna av det.

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha, klockrent, Matte Matik har kört dagens DN-debatt genom transgenusmotorn (längst ner i inlägget): http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/10/vad-ar-jamstallda-loner.html

  Jag noterar att bilderna påminner om dem på min blogg :-). Det beror på att Matte Matik (som bor låååångt ute i landet ngtstans) var på jobb i Stockholm för några veckor sedan och då måste vi ju ses en stund, eftersom vi faktiskt aldrig setts tidigare! Trumpetgenusvideon gjorde vi helt på distans nämligen! Och den där skylten vi upptäckte var vi ju tvungna att fotografera. Matte, varför tog vi inte bort isoleringstejpen egentligen? Vi är för snälla… Det blir vårt fall…

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Jag måste blogga om den där DN-artikeln, det ligger ändå något i delar av det hon skriver, tex ”Fyrtiotalistföräldrarna har varit duktiga på att uppfostra sina flickor till att ta för sig av det manliga. Däremot har den generationen inte visat på de värden som finns i det kvinnliga sociala arvet. Det fick till följd att vare sig flickor eller pojkar fick del av detta. ”

  Detta beror ju på att elitfeministerna egentligen föraktat det kvinnliga.

 36. Matte Matik skriver:

  Tanja: Ja det finns väl inga som är så duktiga på att göra det manliga till norm som just elitfeministerna?

 37. Wanderlust skriver:

  Just nu pågår ”Debatt” i SVT1 som ikväll handlar om jämställdheten i klassrummen med utgångspunkt från Peter Schildts aktuella biofilm ”Tusen gånger starkare”.
  Medverkar gör bl.a. Per Ström och Camilla Lindberg(FP)
  http://svtdebatt.se/category/om-programmet/

 38. Harry skriver:

  Kära Tanja. På förekommen anledning måste jag å det kraftigaste kräva förhandsbesked om dina kommande besök i bokhandeln. Nu var jag där utan minsta vetskap om ditt besök. I fickan brände pengar som intet hellre ville än att bekosta fika, lunch, vin, snittar, champagne, chartrat plan till Nice med åtföljande eftermiddagsdrinkar vid strandpromenaden, eller hur du nu anser att en paus i kampen bäst fördrives. Givetvis i syfte att vässa strategin inför nästa val 2014.
  Självklart skall jag ha ett allvarligt samtal med inköpschefen på Akademibokhandeln, som råkar vara en av mina tjejkompisar.
  Får jag tipsa dig om Hedengrens bokhandel vid Stureplan? Det är en riktig bokhandel,det.
  Hösthälsningar i genusmörkret.
  Harry

 39. […] vad Tanja Bergkvist skriver om denna sorts genus-struktur-snack och förespråkan av skapandet av den […]

 40. rosenhane skriver:

  Tanja,

  Inspirerad av en kommentar på Newsmill, ang storkyrkoincidenten igår,

  När ska hbt-rörelsen och genusfolket kräva att man visar Elisabeth Ohlsons Ecce Homo-utställning i sveriges moskeer?

 41. Josef Boberg skriver:

  ”Josef, jag har en sådan där kula med gas på minut 15 i videon du länkar till…”

  Jo… – Tanja – den delen är häftig – för just där framgår att mänsklighetens totalt samlade kunskap är begränsad till mindre än 0,01 % = mindre än 1/10 000-del av det hela. Det skulle nog en hel del besserwissrar må bra av att känna till, tror jag… 💡

 42. Josef Boberg skriver:

  APROPÅ ”KYRKOKRIGET”

  Eva Brunne har förklarat sig HÄR (video ca 5 min) – och hennes predikan i sin helhet finns HÄR.

  Hade jag varit bankrånare – och predikan istället hade handlat om det tveksamma i att vara tjuv – så hade jag nog tagit åt mig.

  Men frågan är om jag hade varit så dum – att jag hade rest mig upp och lämnat kyrkan med ”buller och bång” – för då hade ju slutsatsen kunnat bli att jag ej hade ”rent mjöl i påsen”.

  Att sedan i efterhand försvara tilltaget – gör ju ej saken att ”ha rent mjöl i påsen” mera trovärdig, precis…

  Men vaddå… – Wi gör ju ALLA så gott Wi kan i just det ögonblick då Wi gör det Wi gör – och att ”gråta över spilld mjölk” leder ju INGENSTANS.

  Undrar om Jimmie Åkesson & Co ser det på det sättet ❓

  APROPÅ ”SÄPOKRIGET”

  SÄPO höjer nationell bullshitnivå från 2 till 3.

 43. Lennart W skriver:

  Jag tror att Mats Dagerlind har rätt i sak, dvs att biskop Brunne helt enkelt tog chansen att markera att hon inte vill ha med SD i sin kyrka. Rätt rutet i så fall tycker jag. (Jag tror f.ö. på Åkessons förklaring om varför de gick ut. Och även om jag avskyr partiet är det åt h-e med alla hot och allt våld mot dem.)

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/06/biskop-brunne-utvisade-sverigedemokraterna-ur-storkyrkan

  Den här var lite kul:

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/05/starkt-av-flatan-att-f-pysslingen-kesson-att-avsl-ja-sig

  F.ö. handlade gårdagens Uppdrag Granskning om burka och niqab. Missade delar av det, men det finns ju på nätet att se. Intressant att se hur många muslimer det tog avstånd från plagget på olika sätt. Också intressant att en stor andel av dem som bär plagget är konvertiter, dvs som blivit muslimer först i vuxen ålder. Och inte mer än ca 200 kvinnor i Sverige som är klädda så, om jag minns rätt.

 44. Nordbo skriver:

  Man ska alltid ta det som skrivs i media med en nya salt. När det gäller SD är det bra att ta flera nypor.

  De gick inte ut för att hon talade om alla människors lika värde eller för att hon tog ställning mot rasism.

  Sanna Ryman på SVD är objektivare än de andra:

  ”Eva Brunnes anförande var kraftigt politiserat, hon hyllade gårdagens demonstrationer där det bland annat framfördes åsikter om att Sverigedemokraterna skulle stängas ute och till och med skickas ut från Sverige. Det var lite osmidigt, det hade varit bättre om hon hållit ett renodlat antirasistiskt anförande.”

  Den här artikeln ger ett annat perspektiv på saken än det man ser i Aftonbladet eller DN:

  http://adacta.motpol.nu/?p=98

 45. QED skriver:

  ”Så Vargas Llosas nobelpris är inte bara en seger för litteraturen. Det är också en seger för högern och Sverigedemokraterna.”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article7918212.ab

 46. Torbjörn skriver:

  ”Jag var inne och botaniserade i Akademibokhandeln häromdagen och kunde till min fasa konstatera att genushyllan var minst DUBBELT SÅ LÅNG som matematikhyllan och dessutom tätare packad!”

  Slutledning: På Akademibokhandeln sitter en tokfeminist och köper in böcker som ingen vill läsa.

  Kan man tejpa om herr-går-man figuren ytterligare så att det blir en kvinna i burka? Eller en man i burka? Upp till var och en att gissa. Kalla den ”här-går-alla(h)”.

 47. Info skriver:

  HÄLSNING HÄR HEMIFRÅN

  ”Mitt i Kungsholmen”, en annonsbaserad gratistidning i Stockholm, vilken delas ut till lokala hushåll en gång i veckan, har sidan två som insändarsida. Ytterst få insändare kan av naturliga skäl beredas plats varje vecka. Av samma skäl är naturligtvis insändarnas innehåll noga redaktionellt filtrerat och utvalt.

  Intressant är därför en i veckan spatiöst införd insändare, betitlad ”Låt oss bygga upp en folkrörelse mot rasism”. Insändaren visar sig vara en kampartikel riktad mot Sverigedemokraterna. Kampen ska föras med utomparlamentariska metoder:

  ”HÅLL ÅTERKOMMANDE MASSDEMONSTRATIONER MOT RASISM I VARENDA STAD. VISA ATT LANDET STÅR STILLA UTAN INVANDRARE GENOM ATT HÅLLA INVANDRARSTREJKER. ENGAGERA ER I FLYKTINGSRÖRELSEN, GÖM FLYKTINGAR OCH PROTESTERA MOT AVVISNINGAR.”

  Artikeln illustreras av en färgbild föreställande en knapp med en överkorsad blåsippa och med texten SVERIGEDEMOKRATERNA NEJ TACK.

  Insändarförfattare är ”svensken” ARASH HAKIMNIA, en student som lever gott på svenska bidrag och studiemedel, sitter i redaktionen för Yelah, har varit medlem i palestinagrupperna och vill störta det svenska samhället under mottot ”målet helgar medlen”.

  Frågan är om inte redaktionsledningen och övriga politiskt korrekta journalister på ”Mitt i Kungsholmen” här övertolkat sina annonsörers behov av våldsromantisk, anarkistisk propaganda. Eller har också medarbetarna på denna hyperkommersiella produkt en egen, hemlig, politisk agenda?

 48. Lennart W skriver:

  Info, stod det var man kan få tag på såna där knappar? Vill gärna ha en. Tipsa gärna även om tid och plats för nästa demonstration.

  Blir speciellt sugen på detta när jag ser dig göra en grej av ett utländskt namn (som du skriver versalt) och kallar honom för ”svensken” med citattecken för att klart markera hur ickesvensk han egentligen är i dina ögon.

 49. Nordbo skriver:

  I mina ögon handlar det här inte om man är för eller mot SD. Det handlar om sanningen. Vad hände egentligen i kyrkan?
  Det som gör saken riktigt intressant är att det visae hur medierna hanterar saken. Varför tar de ställning och förvanskar vad som hände? Deras uppdrag är att rapportera så objektivs som möjligt, inte att komma med propagaganda. Inte för att det är något nytt, men här ser vi ytterligare ett exempel på politrukbeteende från olika medier.

  Göran Skytte, citerad i radio, citerad från PI:

  ”Men jag reagerar starkt när flertalet medieredaktioner uppenbart förvanskar skälet till varför man lämnade kyrkan. Man påstår att de nyblivna riksdagsledamöterna gick ut i protest mot biskopens budskap mot rasism och främlingsfientlighet. Det är en lögn som oupphörligen upprepats i medierna som om de deltog i ett propagandakrig.

  Sverigedemokraterna har under valrörelsen och efter valet utsatts för hot, överfall och våldsamma attacker från vänsterextremister. Att det inte är påhitt visas av att polisen höjt säkerheten kring riksdagen eftersom hotbilden förstärkts sedan SD finns representerade där.”

  […]

  Det råder ingen tvekan om att biskopen gav tummen upp åt de vänsterextremister som misshandlar sverigedemokrater och saboterar deras möten med stenkastning.”

  Jag kan inte förstå varför folk som kallar sig kristna tar ställning för extremvänstern. De är ju allt annat än goda kristna. I varje fall om man använder de måttstockar som rådde millennierna innan 1968.
  Att man inte tar ställning för extremvänstern betyder naturligtvis inte att man måste ta ställning för SD.

 50. Lennart W skriver:

  Nordbo, att media bara skulle förvränga är inte heller riktigt sant. Som jag förstår Åkessons förklaring, menar han att Brunne med sitt tal stödde demonstrationerna mot SD, och att det bland dessa demonstranter finns såna som har hotat och gett sig på SDs representanter. Givet den verklighetsbeskrivningen var förstås Brunnes tal, en attack rent av, bara för mycket. Men den versionen beskrivs ju också i SvD, Expressen och Aftonbladet.

  Alltså, det är sant att SDs representanter är utsatta på ett sätt som är helt oacceptabelt i en demokrati, när det gäller hot och våld. Det är skandal att de ska behöva polisskydd ända in i Riksdagen och att kommunalfullmäktigeplatser gapar tomma för att SD inte får tag på någon som vågar ställa upp pga hotbilden.

  Men samtidigt har de också en tendens att vara lite gnälliga och odla en offermentalitet, som är lite väl patetisk. I en demokrati har man faktiskt rätt att demonstrera mot sånt man inte gillar. Även mot SD. Och att demonstrationerna bara skulle vara vänsterextremister är larv! Enl. filmklipp på nätet har det iofs förekommit röda flaggor, överkorsade nazistsymboler, och en del skyltar och annat direkt riktat mot SD och Åkesson, men det är ju flera tusen andra människor i demonstrationerna. T.ex. min son var där dagen efter valet, och han är banne mig ingen vänsterextremist!

  DN-film från Sergels torg 20/9 på ”extremisterna”

 51. Nordbo skriver:

  Organistationerna som låg bakom demonstrationerna dagen den dagen som biskopen var där och som hon refererade till i sitt tal skulle jag kalla för väsnterextrema. Jag tror sossarnas undomsförbund var där och de var väl längst till höger.
  Med tanke på att de inte har kunnat hålla möten utan att bli angripna verbalt, med oväsen eller med äggkastning odyl från vänsterorganisationerna som vi talar om så är det bara en faktiskt besktivning av verkligheten att kalla dem ”offer”. Dvs offer för angrepp som har syftat till att inte låta dem föra fram sitt budskap. Om vi till det lägger desinformationskampanjen som media har utsatt dem för så är de ju offer även där.

  Om de skulle behandlas som vilket annat parti som ehlst så vore det patetiskt att utmåla dem som offer. Men som läget är nu så trakasseras de av kyrkan, media och övriga partier.
  Vänstern slår alla rekord i infantilt beteende och klarar inte ens av att stå nära en Sverigedemokrat i en matkö. Vilket löjeväckande dagis de har gjort riksdagshuset till.

 52. Nordbo skriver:

  Nu fastnade mitt svar i komentarsgranskningen. 😦

  Så här säger en kristen präst från Växjö, Dag Sandahl:

  ”Eva Brunne, som i Ekot kallades Brunner, hävdade att hon i varje predikan tar upp människovärdet. Det tror jag antingen är en i stunden retorisk överdrift eller utslag av en annan religion än kristendomen, för bibelorden som handlar om alla människors lika värde är fåtaliga, så få att de inte förser oss med material att använda i varje predikan eller gudstjänst. Riksdagsledamöterna gav Brunne ”stormande applåder”, heter det. Precis som det heter i protokollen från SUKP, när Stalin talat. Vem imponeras av sådant? Kyrkorummet som demonstrationsplats för att säga det som ska sägas – är det bara jag som blir illa till mods?”

 53. Nordbo skriver:

  Ser du inte det märkliga i att anklaga ett offer för olika former av trakasserier och våld för att vara patetisk genom att utmåla sig själv som ett offer för trakasserier och våld? Problemet är ju att de utsätts för ständiga trakasserier. Det är bara en beskrivning av verkligheten. Som det har sett ut hittills så är de verkligen utsatta. De måste ha extra polisbeskydd, de mobbas av de andra politikerna som inte ens vill stå i samma kö som dem vid lunch (barnsligt), de svartmålas i media på ett överdrivet sätt, de mobbas av kyrkan etc.

  Nu ska jag gå och träna.

 54. Info skriver:

  ENPARTISTATEN ÄR HÄR

  Skandinaviens Nord-Korea Light tar nu de första stegn mot ett fullbordat Nord-Korea Hard. Enpartistaten, med andra ord.

  I Eslöv har nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna just beslutat att bilda koalition, Socialmoderaterna. Anledningen är, att man vill hindra ett nytt, stort parti, som i kommunalvalet fick hela 13,4 % av rösterna, att få något som helst inflytande – inte ens i de fall, då detta parti eventuellt skulle ha stött något av de två nämnda.

  Fusionen tycks ha varit tämligen enkelatt genomföra, eftersom Moderaterna och Socialdemokraterna numera delar uppfattning i de flesta frågor. I all synnerhet sådana som gäller gender, nödvändigheten av genuscertifiering, kvotering, genuspedagogik, socialkonstruktivism osv.

  Det är också här, som koalitionen befarat störst och farligast motstånd från det nya partiet.

  På Sergels torg skanderades, att man skulle utvisa Jimmie Åkesson. Varför inte utvisa dessa 13,4 % farliga eslövbor? Det bleve ju ganska billigt. Nåja, det finns förstås ännu snabbare och billigare metoder, som jag dock inte vill gå in på här.

 55. Josef Boberg skriver:

  Nu ser Wi fram emot wår egen och landet Sveriges skuldfrihet;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på diskan och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR – och ej minst HÄR. 😉

 56. Roger Klang skriver:

  @Josef:

  Den var rolig, har du kommit på den själv? Får jag använda mig av den?

  Vh Roger Klang

 57. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Roger – den är ej enbart rolig, faktiskt… 🙄 – utan substantiell så det ”skriker” om det ❗

  Lågkonjuktur är ju ingenting annat än en iskallt planerad brist på tillräcklig penningmängd i världen = i nationer också – vilket ju berättelsen så kristallklart åskådliggör.

  Högkonjuktur är ju ingenting annat än ett iskallt planerat överskott av den totala penningmängden i världen = i nationer också.

  Sen ”pumpar” planerarna mellan dessa två samhällsförstörande tillstånd – och tjänar själva ofattbart med slantar på det pyramidspelet med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – och än värre, så går Wi ju som får i skock på NITARNA, tyvärr tyvärr… 😥

  Ifall Du nu undrar vilka planerarna av detta är – så kan jag tipsa om att kolla runt lite t ex HÄR.

  Jag drabbades av ”den goa historien” igår HÄR. Såvitt jag vet – så är det helt OK att använda sådant – ifall man anger ursprungskällan någonstans – och det har jag gjort HÄR.

 58. Lennart W skriver:

  Boberg, om det ändå vore så väl att allas skulder vara lika stora som deras fordringar. Så är det ju inte. Det gör din söta historia orealistisk.

 59. Nordbo skriver:

  Haha:
  http://vesslan.com/forsta-dagen

  Angående den söta historian:

  En viktig sak har utelämnats: räntan. Skulderna växer ju hela tiden.

  Att avskriva skulder som ändå inte kan betalas tillbaka tror jag kommer att bli nödvändigt i många länder. Antingen det eller slå ner folkets missnöje med militären. Island är föregångslandet på den punkten, i mina ögon. De är dels i full gång med att utreda de kriminella aktiviteterna inom den finansiella sektorn. Och samtidigt:

  http://www.bloomberg.com/news/2010-10-07/iceland-s-banks-may-be-asked-to-forgive-2-billion-in-debt-after-protests.html

 60. Josef Boberg skriver:

  ”Boberg, om det ändå vore så väl att allas skulder vara lika stora som deras fordringar. Så är det ju inte. Det gör din söta historia orealistisk.”

  Jo… – Lennart W – globalt sett så är det faktiskt så att skuldsättningen är ca 20-30 % lägre än vad tillgångarna är.

  Att sen den globala BankingLigan effektivt stoppar ”tusenlappsflödena” – och att att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – går på den NITEN – det är ju en helt annan sak.

 61. Josef Boberg skriver:

  ”En viktig sak har utelämnats: räntan. Skulderna växer ju hela tiden.”

  Jo… – Norbo – men ränta är ju ENBART ett HELT onödigt påhitt – så den är det ju bara att radera. 8)

 62. Roger Klang skriver:

  @Josef:

  ”Lågkonjuktur är ju ingenting annat än en iskallt planerad brist på tillräcklig penningmängd i världen = i nationer också – vilket ju berättelsen så kristallklart åskådliggör.”

  Du får inte glömma den gigantiska svarta marknaden i främst tredje världen, som handlar med dollarsedlar, det är dit mycket av pengarna försvinner vid lågkonjunktur medan andra svarta pengar byter ägare här hemma. Jag kan säga att jag går omkring med 250 danska kronor i plånboken, som jag inte vill växla in på Forex då det kostar för mycket. Jag använder dem istället nästa gång jag åker till Danmark, vilket jag gör väldigt sällan. Jag har därmed bidragit till Danmarks kris.

  Roger Klang

 63. QED skriver:

  Bara två procent kvinnliga brandmän, och målet är att nå 40% år 2015 . Vojne vojne – what to do? Socialtanterna kanske kan följa med ut på brandkårsutryckningar till problematiska förorter i stället för polisen?

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-kvinnor-inom-brandforsvaret-1.1185768

 64. Matte Matik skriver:

  QED: Eller gör som polisen – sänk de fysiska kraven för kvinnor. Var det inte i England man ville starta helt kvinnliga brandkårer? Jag kan säga att jag inte vill bo i ett område där min brandkår består av personer som haft lägre fysiska ingångskrav än de andra brandkårerna – oavsett könet på brandmännen. Ska man verkligen riskera människoliv bara för att uppnå ”jämställdhet”?

 65. uffenordholm skriver:

  Matte: om jag inte minns fel så har Malmö åtminstone haft lägre krav på kvinnliga brandmän än manliga dito. Men det hade en oönskad bieffekt: så fort det var utryckning och någon av de få kvinnliga brandmännen var med så fick det inte göra något: de fick direkt order av chefen på plats att hålla sig ur vägen.

  Och, tyvärr, så var chefens motivering väldigt enkel: han kunde inte lita på att kvinnorna skulle klara av jobbet. Så ur hans synvinkel var det bästa de kunde göra att hålla sig ur vägen. På det viset visste chefen att de inte skulle ställa till med problem för honom, och han kunde koncentrera sig på att släcka branden.

  Jag minns dock inte om intagningsrelgerna har ändrats sedan detta eller inte.

 66. Josef Boberg skriver:

  ”…Jag har därmed bidragit till Danmarks kris. …”

  Nämen Roger… ❗ – det trodde jag ej om Dig. 🙄

 67. QED skriver:

  Understreckare i SvD om utbildnings som urholkar kunskaperna

  ”Ekonomiskt nyttotänkande i förening med antiintellektuell jämlikhetssträvan och fokusering på inlärningstekniker utgör ett hot mot ämneskunskaperna. Det menar den brittiske sociologen Frank Furedi i en bok.”

  ”Det som allmänheten tydligast har märkt av förändringarna är att elevers uppträdande är annorlunda. Furedi beskriver detta som att den nya skolan använder utbildning som social ingenjörskonst för att förändra samhället, och inte för att överföra samhällets normer till de unga genom socialisering. Socialisering bygger på att man till de unga överför de normer de vuxna i stort sett delar. De unga får alltså samma budskap från föräldrar, lärare och övriga samhället. Social ingenjörskonst vill däremot förändra samhället genom att till de unga lära ut ett nytt beteende. Samhället ska alltså förändras när eleverna blir vuxna men helst redan genom att eleverna som unga påverkar sina föräldrar. Detta kallar Furedi för omvänd socialisering. De unga används för att förändra de vuxnas beteende istället för att de vuxna står modell för de unga. Han påpekar att detta är ett drag som karaktäriserar totalitära stater, vilket borde bekymra företrädarna för denna idé. Det som gör att allmänheten inte alltid ser det totalitära draget är att påverkan sker känslomässigt och huvudsakligen inriktar sig på livsstilsfrågor. Den omvända socialiseringen undergräver dock inte bara föräldrarna utan också lärarna och skolan som idé. ”

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/utbildning-som-urholkar-kunskaperna_5484977.svd

 68. Lövet skriver:

  Tanja: Har du läst detta?
  Ja på temat att manligheten är en sjukdom alltså…

 69. T. skriver:

  Ta bort den sista biten med artikeln, som aftonbladet inte ”vågade” publicera, så är det ett bra blogginlägg. Den artikeln blev antagligen inte publicerad för de tankar han uttrycker är för ***** korkade. Och han bygger inte upp sina argument med vare sig fakta eller bra argument. Elitistisk bullshit är vad det är.

 70. Josef Boberg skriver:

  Apropå nationalekonomin; ”Ekonomin i varje nation är en deflation (video ca 1 tim 51 min med svensk textning). Ingenting kan stoppa det – utom en monetär reform.” Detta bekräftas i sig av finansminister Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – citat härifrån.

 71. […] På genusvetarprogram går 9 kvinnor per man. Matte Matik featuring Tanja Bergkvist […]

 72. […] ser vi vad bloggare som Pär Ström såväl som Pelle Billing och Tanja Bergvkvist menar när de pratar om […]

 73. Jonte skriver:

  ”Sedan Norge införde en kvoteringslag för kvinnor i bolagsstyrelser har antalet kvinnor i börsbolags styrelser minskat från 950 till 765.”

  Troligen har antalet män gått ner också eftersom:

  ”[D]e gör om ASA till AS. Lagen gäller ASA, allmänt handlade bolag, och inte AS”

  Och anledningen är:

  ”Enligt enkäter säger sig företagen ha så svårt att hitta kompetenta kvinnor till styrelserna […]”

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=2190014

  —–
  En norsk skribent kallar kvoteringen kvinnofientlig eftersom den sätter kvinnor i en svår position då de kvoteras in på kön och inte kompetens. Givetvis skulle detta bli en flopp.

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.298603

 74. Matte Matik skriver:

  Jonte: Fattar jag artikeln rätt betyder förändringen av bolagsform att man plockar bort bolagen från börsen för att slippa kraven på kvotering? Är det så är det ju ett rätt stort scoop… Fast man kommer förstås att måla upp detta som att de patriarkala männen gör allt för att skuffa undan kvinnorna.

 75. Info skriver:

  DET VAR VÄRST VAD TYST

  det har blivit bland kommentatorerna i Tanjas värdefulla och omtyckta blogg. Själv är naturligtvis Tanja för tillfället upptagen med sina pedagogiska uppdrag.

  Jag får väl försöka reta upp mina gamla antagonister igen – Anders Hellsten, Lennart W. m.fl. – så att det blir litet fart på kommenterandet.

  ULLENHAG: NY STORSLUDDRARE I SVERIGES RIKSDAG

  Småsluddraren Bodström har tillfälligt lämnat oss. I stället för att misshandla det svenska språket, som han naturligtvis i all sin prakt står över, så ägnar han sig just nu åt att misshandla det engelska språket.

  Under någon tid har vi fått nöje oss med Sveriges radios otaliga, sluddrande, mestadels kvinnliga turbotrutar (Kurt Lundgrens ord).

  Men nu har turbotruten nummer ett blivit minister. Några exempel från Ekots s.k. lördagsintervju idag med herr massinvandringsminister Ullenhag:

  regeringssamarbetet = EGMTET (uttalas fort)

  diskriminering = SKMNG (uttalas fort)

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla själsfränder! Ledsen för frånvaron, fullt upp med jobbet nu, just gjort tenta och omtenta till min kurs i flervariabelanalys, den går om en dryg vecka, sedan kommer jag att dra igång bloggandet igen. Utöver det skrev jag just krönika till nästa Axess, varas tema är europeisk identitet, nationalism och populistiska partier. Så min ”bloggtid” denna helg gick till detta istället för blogginlägg, men texten kommer ju upp på bloggen sen när Axess kommer ut i veckan 🙂

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Va, funkar inte mångkulturen i Tyskland? http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451

  http://www.friatider.se/angela-merkel-dodforklarar-mangkulturen

  Hm, måste alla bara bråka? Vi kan visst leva lyckliga sida vid sida. Om man bara låter oss matematiker, som är tränade i logiskt tänkande, ta över statsapparaten ;-).

 78. QED skriver:

  ”Hm, måste alla bara bråka? Vi kan visst leva lyckliga sida vid sida. Om man bara låter oss matematiker, som är tränade i logiskt tänkande, ta över statsapparaten.”

  Det fanns ju fina ansater till detta bland tidiga rationalister. T.ex. Spinoza med axiomatisering av etiken efter förebild från Euklides.

 79. QED skriver:

  Om vi till exempel tar dessa axiom som utgångspunkt var hamnar vi då?

  ”Det var bättre förr. Ju förr desto bättre”

  och

  ”Det är inte ens fel att två träter. Det är inte ens fel.”

 80. Josef Boberg skriver:

  Apropå att ”körda” egon ständigt och jämt bråkar – istället för att ägna sig åt interaktiva dialoger = kommunikation: Allt som har en början har ett slut !”

  ”Körda” egon inom tankelogiska yrken som har med t ex matematik och teknik att göra – är nog betydligt mindre vanliga, tror jag…

  Tanja tycker jag är ett gott exempel på det, verkligen… 💡 😉

  Undantaget ifrån den principen är ekonomer – för dels kan dom ju ej alls räkna – och dels är dom ju som klippta och skurna som medlemmar i TrögFattarFöreningen (video ca 4 min).

  Enär ekonomer är rätt vanliga som riskdagspolitiker – så är det ju då ej alls konstigt att Sverige KONTINUERLIGT har gått kräftgång sedan ca 30 år tillbaka (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder” – så kan Du själv konstatera att det är så i den där befintliga siffertabellen). Näringslivets produktivitetsutveckling är ju ej så lysande heller precis… 😥

  Lösningen på det

 81. Josef Boberg skriver:

  PS. Svenskarnas skulder fördubblade på 10 år !”Svenskarnas skulder har ökat mycket snabbare än värdet på deras tillgångar de senaste åren. … Det finns en brist på studier som jämför förmögenheter mellan länder. Den rapport som används flitigast är från 2006 och kommer från institutet Luxemburg Wealth Study. I den jämförelsen framstår svenskar som relativt fattiga i förhållande till hushåll i övriga västvärlden.”

 82. […] till varje kurva genom punkten som ligger på nivåytan , medan världen utanför min mattebok  fortfarande är upp- och ner, vilket man kan konstatera genom att med hjälp av Gauss sats beräkna den här flödesintegralen […]

 83. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja jag är tyst eftersom det tar en del tid att pendla några timmar om dagen (inte just idag dock) så jag måste jobba lite kvällar & helger, och prioritet 1 är alltid barnet, och prioritet 2 bloggen. Ullenhag, intrsssant du nämner det, jag lyssnar just nu på detta medan jag sorterar jobbmailen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=4099368

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Nej, 16-timmen Studio Ett, missar ju det!! Nåja får höra i efterhand. Ang att vara hemma med barnen de första 6 veckorna osv. Pågår nu på P1. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=1637

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Caveat Emptor, ”Tanja, för artens fortlevnad måste du reproducera dig!” Jag har ju en dotter :-). Men jag borde givetvis skaffa fler! *panik*

 86. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderlust, ja jag såg debatt :-). Hann tyvärr aldrig blogga om det dock, mkt tidsbrist nu 😦

  Viktor, ”Det är intressant hur mycket en dålig översättning kan resultera i. Mig veterligen säger man ”survival of the FITTEST” på engelska, medan det på svenska pratas om att den STARKASTE överlever.” Ja helt korrekt, den mest välanpassade ska det vara. Fick mail från en professor i zoologi som tackade mig för Axessartikeln! 🙂

  Harry, ha ha, ok 🙂 Jo, Hedengrens bokhandel vid Stureplan känner jag till. Går man in där kommer man ut pank, så jag har inte gått in där på två år nu ;-).

 87. Tanja Bergkvist skriver:

  Lövet, ja jag har tagit upp den på bloggen också när den kom ut ( http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/91/57/6fe1960f.pdf )

 88. Tanja Bergkvist skriver:

  T, ”Ta bort den sista biten med artikeln, som aftonbladet inte ”vågade” publicera.” Ja men hans artikel hette ju så, därför. Sedan är det en annan fråga om det verkligen var så. Men tycker du inte han har en poäng ang vänstern och bildningsidealet? Jag tror inte han menar hela vänstern – men mentaliteten han beskriver finns ju.

 89. […] Bergkvist har skrivit en hel del om dessa ämnen, framför allt i detta inlägg där hon via en artikel av Johan Lundberg i Access påpekar den logiska konsekvensen av […]

 90. Victor skriver:

  Intressant med lite objektiva artiklar om sådant här. Tycker allt är så jävla vinklat i tidningar. Och helt sjukt att journalister ska kunna peta i vetenskapen och gå emot Darwin när dom själva inte är experter i ämnet, samt att inget på skolverket reagerar. Tackat inlägg!

 91. Josef Boberg skriver:

  Etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.

 92. […] och utbildningsarbete, som vi alla bekostar. Människan har blivit människa inte som Lasse Berg nyss påstod genom samarbete och solidaritet, utan genom att genusmaffian enväldigt påtvingat medborgarna sina […]

 93. […] närmare på kanske? Medan jag lagade mat spelade min dotter evolutionsspelet ”Spore” som jag bloggade om för ett tag sedan och sedan spelade vi schack, läste en könskodad saga (Madicken) och sedan såg […]

 94. […] som tex evolutionsforskare – jag skrev ju en krönika i Axess om epigenetik en gång, och om Jordens snällaste apa och om DNA-musik (texten om nya grundlagen längst ner i det inlägget gör mig dessutom till […]

 95. […] fienden” samt ”Jordens snällaste apa”, och ”Jordens snällaste apa” minns vi alla från när jag kritiserade den i Axess, vilket följdes av tackmail från flera professorer i zoologi, vilket visar att jag hade rätt i […]

 96. […] att Lasse Bergs TV-dokumentär ”Jordens snällaste apa” (blogginlägg) lanserades med lärarhandledning i svenska skolor förra året med en ny tes: ”det är inte […]

 97. […] kan hämtas genom att man registrerar ett konto gratis). Samtidigt som forskningen går framåt håller svensk skola på att föra in en ”ny tes bortom Darwin”  tack vare en svensk dokumentärfilmare som rest runt, pratat med folk och gjort sin egen tolkning […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: