Aftonbladet, statsministern och min senaste genusartikel

Jag blev just kontaktad av Aftonbladet för att svara på frågan om det är viktigt att Sverige får en kvinnlig statsminister. Varför tillfrågas jag om det? Frågan är ju bara relevant utifall jag själv är aktuell för posten, för i så fall kan jag tänka mig ett könsbyte – jag offrar gärna min kropp för landets framtid. Det finns ju ett kontinuum av kön och inte bara två, som vi ju vet att Butler visat så finns det ju minst åtta kön, och jag kan anta vilket som av dessa för att få leda folket i förnuftets tecken. Jag svarade i alla fall att det är viktigt att Sverige får en kompetent och kunnig statsminister, oavsett kön, och så skrev jag några hundra ord till så klart om att det ska bli intressant att se vilken analys genussamfundet gör av ”en kvinna med makt” osv. Jag kan ju inte skriva min åsikt här innan Aftonbladet trycker det för då kommer deras tidning inte att sälja ju, och inte vill vi väl att Aftonbladet ska gå i konkurs just när jag blivit deras genuskonsult. 😉

Jag ser att Tidskrift gör Genusvetenskap TGV eftersöker nya  forskningsartiklar: ”Vill du publicera din forskning i Tidskrift för genusvetenskap?” Vem vill inte det? Minns det förra TGV-numret med tema ”Vithet” som jag bloggade om med artiklar som ”Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen” och i numret före det hade man artiklar som ”En förlossningsmaskin utan slut: simulering, realism och postmänsklig feminism” . Det här efterfrågas:

”Tidskrift för genusvetenskap, TGV… är Nordens största tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. Tidskriftens redaktion befinner sig sedan årsskiftet 2009/2010 vid Tema Genus, Linköpings Universitet. Tidskriften efterlyser nu abstracts eller artiklar på följande teman:

Klimat och genus – Vilken betydelse har ett intersektionellt genusperspektiv i klimatfrågorna?

”Oldies Goldies” – Redaktionen noterar att en rad om- och nyläsningar av feministiska och genusvetenskapliga klassiker publiceras mer eller mindre kontinuerligt… Temat är öppet för kritisk nyläsning, hyllning, samtids- och dåtidsreflektion. Redaktionen ser gärna nyläsning genom radikala metodologiska och teoretiska grepp, där äldre text betraktas genom en lins med vetenskaplig hemhörighet någon helt annan stans än där den äldre texten producerades.

Diaspora – Hur formar och omformas genus i diasporan? Hur är genus viktigt för hur diaspora erfars? Hur ser intersektionerna ut mellan genus, diaspora, sexualitet, offentlighet, politik och sociala nätverk?

Abstract: Skicka ditt abstract på minst 300 ord till tgv@liu.se

Deadline: 15 december 2010”

Shit, nu är det riktigt bråttom, knappt en månad kvar ju! Jag mååååste få in en artikel där! Ok, tänka, tänka – vad göra? Just det, jag satsar på Oldies goldies. Vänta lite….. ok  nu är jag klar, det tog nästan fyra långa minuter att forska fram ett genusresultat, med hjälp av The Postmodernism Generator där man kan slumpa fram nya intressanta forskningsartiklar som kombinerar gamla klassiker som redan är inmatade. Det var lite ansträngande faktiskt, jag fick trycka på refresh-knappen F5 flera gånger tills det kom upp något intressant! Och sedan fick jag klippa ut den intressanta artikeln och klistra in den i Google Translate – manuellt! Vilket slitgöra, jag förstår nu att det måste vara tufft att vara genusforskare, hur vet man vilken artikel man ska välja av alla och kan man lita på att Google Translate inte förvränger någon djup insikt? Det betyder ju att man måste korrläsa och fixa till artikeln, vilket tar längre tid än allt det andra tillsammans. Dessutom lade jag personligen in lite från andra automatgenererade artiklar som jag tyckte passade in i min kontext, och så hittade jag på, eller jag menar: tänkte under djup kontemplation ut, några saker själv. Kanske är 50% mina egna insikter och resten fiktion, eller jag menar klassiskt material. Nåja, här är mitt bidrag till TGV i alla fall:

Den Postsexuella Realismen dekonstruerad som en paradox

Av: Tanja Bergkvist, Fil dr matematik

Subdialketisk

Subdialektisk feminism attackerar och dekonstruerar bakverk

”Sexuell identitet är oupplösligt meningslös”, säger Debord. Är han mentalt störd? Utgångspunkten för en postsexuell rationalism innebär att sammanhanget är en produkt av Gubbslemmet och den kollektiva genusglömskan [Bergkvist, 30 nov 2009 ]. Ämnet är kontextberoende i en prekulturell rationalism som innehåller språket som en paradox. Men Lyotard främjar användningen av subdialektisk feminism för att attackera bakverk. Det gör inte jag. Mina föremål interpoleras till en patriarkalisk berättelse som innehåller verkligheten som en maskulin paradox. Man kan säga att Marx antyder användandet av ett patriarkaliskt paradigm med en inneboende irrationalitet för att dekonstruera klasskillnader. Men jag menar att den efterföljande meningslösheten av ett patriarkalt medvetande existerar och befäster hjärnaktiviteten. Utgångspunkten för expressionism innebär att berättande kan användas för att befästa kapitalismen, men bara om sanningen är skild från språk, och om detta inte är fallet, är sexualiteten en social kommentar.

”Klass är omöjligt”, säger Marx. Vad i helvete menas? Å ena sidan, om diskursen gäller, måste vi välja mellan subdialektisk feminism och postsexuell socialism. Samtidigt kan antagandet av realism innebära att verkligheten är en burk, särskilt om Marxs kritik av subdialektisk feminism är ogiltigt. Burroughs analyserar ett subdekonstruktivt paradigm för verkligheten, i biljetten som exploderade, men bekräftar subdialektisk feminism. Därför är föremålet extrapolerat till en konstruktivistisk liberalism som inkluderar narrativitet som helhet. Kultur är i grunden död”, säger Lyotard. Det karaktäristiska temat i min kritik av realism är en subkulturell verklighet, där ett dominerande begrepp är skillnaden mellan mark och figur, manligt och kvinnligt, sexuellt och onormalt. ”Sexualiteten är en juridisk fiktion”, säger Derrida. Debord föreslår att man utnyttjar realism för att analysera och ändra sexuell identitet. Således innebär detta att subdialektisk feminism som konst syftar till att ta makten av proletariatet där realismen utnyttjas för att attackera verkligheten.

Patriarkalt berättande

Patriarkalt berättande?

I verk av Tarantino  är ett dominerande begrepp skillnaden mellan öppning och stängning. Men Gaiman upprepar det postkulturella paradigmets diskurs, där han även dekonstruerar den strukturella kapitalismen som varken går att öppna eller stänga eftersom locket fastnat. Därför håller Foucaults essä med om att neostrukturell objektivism har betydelse. Ämnet är interpolerat till en strukturell kapitalism som inkluderar sexualiteten som en irreversibel paradox. Flera dekonstruktioner av löpsedlar, ekonomi och senare meningslösheten, när man undersöker paradigm av berättande, ställer oss inför ett val: antingen prepatriarkalt berättande eller dra slutsatsen att målet med konstnären har en betydande form. Därför är det karakteristiska temat bryggan mellan klass och kön, paradox och mening. Men om expressionism har en brygga så är den postsexuella realismens berättelse utrustad med ett figurativt verktyg.

”Språket är elitistisk”, säger Lacan. Men vad fan är inte det? Om man undersöker subkulturell dialektisk teori, måste man snart välja: antingen subkulturell dekonstruktiv teori eller dra slutsatsen att klass, något paradoxalt, har en inneboende mening. Med tanke på att verkligheten är lika med språket främjar Debord användningen av konstruktiva paradigm för att läsa sexuell identitet. Foucaults modell av subkulturell dekonstruktiv teori hävdar att det kollektiva klarar av sanningen. Det tror inte jag, sanningen om könet måste mörkas för folket, eftersom sexualiteten är en paradox som vill ta makten av proletariatet, som jag visat ovan. Ty om man undersöker det strukturalistiska paradigmet av diskursen, står vi inför ett val: antingen neokonstruktiv sublimering eller dra slutsatsen att verkligheten måste komma från skillnaden mellan skapande och dekonstruktion av rådande ordning. Klass har betydelse, men bara om sanningen är utbytbar med språket, om så inte är fallet, kan vi anta att berättelsen är en produkt av textmässig rationalism utan sexuella begär. Referenslista: Pomo + all postmodernistisk litteratur.

Vi får se hur det går...

Vi får se hur det går. 🙂 Redaktionen sitter vid Tema Genus vid Linköpings universitet. Låt mig se vad de sysslar med på Tema Genus, som utgör en del av den stora sk genus-excellenssatsning som jag bloggat om tidigare med syfte att skapa ett Europeiskt Centrum för Excellent Transnationell genusforskning  i Sverige, dit alla världens genusforskare ska kunna vallfärda i vansinne och extas när tiden och pengarna är inne. Glöm inte heller att man redan satsat resurser på att problematisera denna sin egen (av Vetenskapsrådet finansierade så klart) excellenssatsning ur ett genusperspektiv (något jag tagit upp tidigare).För att citera föreståndaren för Nikk (ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet):” Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin” Man har alltså problem med sina egna excellenssatsningar och efterlyser därför nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin” (bevis: se blogginlägget eller sidan 6 här, dvs sid 4 i pdf:en, under ” Får jämställdhet plats på framtidens universitet?”)!!!

Genussatsningen måste ju också granskas ur ett genusperspektiv

Genussatsningen måste ju också granskas ur ett genusperspektiv

Dubbelt upp med anslag alltså – dels för själva verksamheten, sedan för att problematisera denna genusverksamhet ur ett genusperspektiv! Va  – ska vi ha elitgenusutbildningar för flera miljoner? Då behövs en massa miljoner till för att undersöka de diskriminerande strukturer som uppstår ur denna satsning – rimmar det inte illa med den svenska likriktningsmodellen där alla forskare ska vara lika korkade? En genuselitsatsning betyder ju att några forskare kan bygga upp en maktstruktur och förtrycka de andra med sina resultat. Ja, där har man ju faktiskt en poäng i och för sig… Man kanske kommer fram till att man måste lägga ner sin excellenssatsning.

Men just nu måste jag undersöka vad man sysslar med vid Tema Genus för att se hur mina chanser att bli publicerad i TGV ser ut. Posthumanistiska studier låter intressant:

”Den posthumanistiska utgångspunkten för vårt arbete är en kunskapsteoretiskt performativ och processontologiskt förankrad inställning till det icke-mänskligas roll. Vi kartlägger och följer… hur det mänskliga definieras i kontrast till det icke-mänskliga (djur, maskiner, miljö)… På väldigt påtagliga sätt är moderna människor intrasslade i komplicerade och intima relationer med teknik och vetenskap, med andra djur och inte minst med miljön. Det innebär att teorierna om det mänskliga grundligt börjat ifrågasättas. Frågan vad en människa egentligen är har fått nya betydelser och effekter.”

Ja det kan man ju säga – vem kan avgöra om min artikel ovan är en mänsklig eller maskinell produkt? Här har jag ett forskningsprojekt till genusvetarna på temat posthumanism: Are you living in a computer simulation?:

”This paper argues that at least one of the following propositions is true: (1) the human species is very likely to go extinct before reaching a “posthuman” stage; (2) any posthuman civilization is extremely unlikely to run a significant number of simulations of their evolutionary history (or variations thereof); (3) we are almost certainly living in a computer simulation. It follows that the belief that there is a significant chance that we will one day become posthumans who run ancestor-simulations is false, unless we are currently living in a simulation. A number of other consequences of this result are also discussed.”

Annars kan jag bevisa (3) mycket enkelt, för i verkligheten hade aldrig något  sådant här kunnat hända: ”I Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla – inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.”

Och inte heller det här, som jag antar att The Postmodernism generator är inspirerat av: Sokal-affären. Matematikern Olle Häggström skriver om det HÄR:

Kan man ta sig ur genussimulationen genom kvantmekanisk tunnling?

Kan man ta sig ur genussimulationen genom kvantmekanisk tunnling eller något?

”Det finns således all anledning att lägga viss kraft på försvaret av rationalism, upplysning, och klassiska vetenskapsideal. Till de främsta hjältarna bland försvararna av dessa värden vill jag räkna den amerikanske fysikern Alan Sokal. 1996 fick han en artikel med den grandiost klingande titeln ”Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity” publicerad i Social Text, ett av den postmoderna samhällsforskningens husorgan. Först efter publiceringen avslöjade Sokal att hans artikel var avsedd som en parodi. Jämte den gängse relativistiska jargongen om t.ex. hur det blivit ”alltmer uppenbart att fysisk ‘verklighet’, liksom social ‘verklighet’, i grund och botten är en social och lingvistisk konstruktion” kryddar han sin text med absurditeter som att Jacques Lacans spekulationer inom psykoanalysen skulle ha bekräftats av den moderna kvantfältteorin, och följande obetalbara stycke:

”Liksom liberala feminister ofta nöjer sig med en minimal agenda omfattande juridisk och social jämställdhet samt fri abort, gäller för liberala (och till och med en del socialistiska) matematiker att dessa i allmänhet håller till godo med det hegemoniska Zermelo-Fraenkel-systemet […], utökat blott med urvalsaxiomet.”

Den här påstådda kopplingen mellan matematik och feminism bygger enbart på att den amerikanska fri abort-rörelsen (pro-choice) och matematikens urvalsaxiom (axiom of choice) råkar bära en viss ordlikhet i engelskan. Jag kan vidare intyga att inget vore mer främmande för en matematiker än att ta politiska hänsyn i valet av mängdteoretiskt axiomsystem. För den som med facit i hand läser Sokals artikel kan det alltså synas som om vem som helst (och i synnerhet Social Texts redaktion) omedelbart borde ha kunnat avslöja bluffen, men den bistra sanningen är att Sokals parodi är snart sagt omöjlig att skilja från den rappakalja som hör till tidskriftens ordinarie innehåll. Härtill kan fogas att de flesta av stolligheterna i Sokals artikel inte ens är hans egna, utan noggrant citerade från diverse ledande tänkare i den postmoderna traditionen, löst sammanfogande med instämmande fraser. Publiceringen av Transgressing the boundaries väckte stor uppståndelse, och följdes av intensiva diskussioner om vetenskaplighet och intellektuell hederlighet, som ännu inte ebbat ut.”

Annons

40 Responses to Aftonbladet, statsministern och min senaste genusartikel

 1. Jurgen Hochmuth skriver:

  Om du ska byta kön, kan jag få ditt gamla?

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Jurgen, ha ha – den var bra :-).

 3. Helena Palena skriver:

  Men gud så mycket man kan suga ur detta genuskör. Berömvärda inlägg gör du. Keep up!

 4. Info skriver:

  UTMÄRKT ARTIKELUTKAST

  Tanja – är det ditt känsliga undermedvetna eller ditt kyligt logiskt-matematiska tänkande som lett dig till fram till nästan alla de RÄTTA orden och auktoriteterna?

  DISKURS
  DEKONSTRUKTION
  BUTLER
  LACAN
  LYOTARD
  DERIDA
  POSTKULTURELLA PARADIGMET

  Särskilt ordet ”diskurs” är oundvikligt i sådana här sammanhang. Upprepas gärna med jämna mellanrum. Men fick du med ”explicit”? Ett måste, om någon ska ta dig på allvar. Det är bara en liten sak jag skulle vilja påminna om. Du säger det du vill ha fram i artikeltexten. Inte riktigt övertygande. Du bör bryta ut lämpliga delar och placera dem underst på sidan eller på slutet i vimsiga fotnoter, som ingen läser. Så gör alla riktiga humanister och samhällsvetare.

  Just nu bloggar Pär om ännu en queer (lesbisk) mamma, som dels förnekar, att hen själv har något kön, dels vägrar att acceptera, att hennes lilla barn har ett kön. Både finns i bild på nätet (googla Malin Björns). Vad tror du – är hennes barn en äkta hermafrodit eller en pseudohermafrodit?

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  ANMÄLAN FÖR KÖNSDISKRIMINERING

  Jag kan erkänna, att det är den berömda, socialdemokratiska riksdagskvinnan Hillevi Larsson som inspirerat mig till nedanstående. Genom sin egen anmälan förra året.

  1909 använde hon nämligen en del av sin riksdagstid åt att anmäla företaget Panlegis för könsdiskriminerande reklam. Anmälan gällde en julannons, föreställande bl.a. en lättklädd, kvinnlig jultomte, sedd från sidan, som tittade upp ur ett badkar. Hillevis motivering: ”Bilden ger olustiga associationer eftersom det ser ut som att även den unga flickan saluförs.”

  (Det kan påpekas, att socialdemokraternas pressbild av Hillevi själv visar en kvinna i helfigur, sittande barbent på en stol i en mycket kortkort kjol, djupt urringad nästan till naveln, så att det tydligt framgår, att vissa, något utstående – fullt hudsynliga – kroppsdelar framtill på bröstkorgen inte besväras av någon bh.)

  Detta föll mig i minnet, när jag just i min stadsdelstidning ser en annons för Marbodal kök. Kanske borde jag gå från att bara skriva bloggkommentarer hos Tanja till att företa mig något mera aktivt i genuseriets tjänst? Förslag:

  Till Reklamombudsmannen
  F.d. Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam

  ANMÄLAN OM KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM

  BAKGRUND

  Marbodal kök har i nr XX av tidningen XX infört en färgannons med följande innehåll: I en köksinteriör visas i närbild en liten ljushårig, flickklippt flicka, omkring fem år gammal, som med höger hand fattar om något i en glasskål, kanske oliver. Hon ser mycket road ut. Tydligen håller hon på att tillsammans med sin mamma blanda ihop en sallad i ett intillstående, rostfritt kärl.

  Alldeles framför och tätt intill flickan tittar nämligen en glad ung mamma fram, leende uppskattande åt sin dotters bestyr. Också mammans vänstra hand skymtar. På ringfingret ses en förlovningsring och en vigselring.

  Flickan är klädd i en söt klänning, vackert mönstrad i vitt och olivgrönt.

  ANMÄLAN GÄLLER:

  • Först och främst godtagandet av den könsstereotypa föreställningen, att kvinnornas plats är vid spisen och i köket.

  • Att personerna i annonsen inte är män – eller åtminstone en av varje kön (helst minst tre stycken kön) – för att visa, att också män kan laga mat och framförallt att män och pojkar bör ta sitt fulla ansvar för hushållsarbetet.

  • Att annonspersonerna ser glada och tillfreds ut, både med varandra och med det de sysslar med. (De borde se förgrämda ut, eftersom de just håller på att ”dra det tyngsta lasset”.)

  • Att mamman har en vigselring. Alla kvinnor är inte gifta. Annonsen diskriminerar ensamma mammor.

  • Att den lilla flickan bär ett könsstereotypt plagg med könsstereotypa färger. Flera klädbutiker tillhandahåller numera unisexkläder (med gylfbyxor), vilket borde ha illustrerats i annonsen.

  • Att både flickan och mamman har en hårfärg och ett utseende, som vittnar om ett visst etniskt ursprung och som därmed kan verka kränkande och utmanande för känsliga personer av andra nationaliteter samt personer i Sveriges riksdag, Sveriges journalistkår m.m.

  SLUTSATS

  Marbodal kök bör fällas bl.a. för könskonservatism, kränkande nationalism (ev. rasism) samt genusignorans.

  Med vänlig hälsning
  Info

 5. Rosenhane skriver:

  Tanja,
  intressant tanke, hur gör man om dom inkvoterade gummorna i en bolagsstyrelse vill byta kön? Blir det först ut sist in som gäller? Och om gubbsen vill genomgå könsbyte? Ja, det skulle kunna bädda för genuskaos….
  Har Agneta Stark och dom andra vestalerna funderat över detta?

 6. Josef Boberg skriver:

  Nassim Haramein utvecklade redan som mycket ung grunden för en enad hyperdimensionell teori om materia och energi – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (4 st 10 min videos) Han finns på The Resonance Project.

  Jag kan tänka mig att bl a s k genusforskare skulle kunna få ut något av ett besök där. Tänk ifall fler än jag kunde börja inse att Wi ALLA till mer än 99,99 % består av precis SAMMA SuperIntelligenta ElektroMagnetiska (video 64 min) energi. Att sen wåra egon inbillar oss att det ej är så – och älskar att dela upp oss i ENBART genus si eller så – det är ju en helt annan sak. 8)

 7. Micke skriver:

  Eller som jag läste i en utlysning av lektorstjänst i Lund:

  ”Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning på dessa anställningar och ser därför gärna att såväl män som kvinnor söker denna anställning.”

 8. Andreas Dahlin skriver:

  Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning på dessa anställningar och ser därför gärna att såväl män som kvinnor söker denna anställning.

  Det här är numera en standardformulering i platsannonser vid många universitet, åtminstone inom Europa. Faktum är att man brukar skriva bara ”ser gärna kvinnliga sökande” istället för ”såväl män som kvinnor”. Förvånansvärt att Sverige inte går hårdare ut och säger att könet redan är bestämt i förväg.

  Könskvotering inom akademin, även om den till mesta delen är dold fortfarande, är numera verklighet. Jag tror ärligt talat att jag måste vara ungefär dubbelt så bra som kvinnliga sökande för att få en tjänst numera.

 9. Matte Matik skriver:

  http://www.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4432&languageId=3&contentId=144868

  Utbildningsdepartementet: Långsiktigt arbete ska bryta traditionella könsmönster i skolan

  För att bryta traditionella könsmönster i skolan måste genomgripande och långsiktiga förändringar genomföras – kortsiktiga projekt hjälper inte. Det menar Gun-Marie Frånberg, verksam vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. efter att ha analyserat jämställdhetsprojekt i skolan.

  – Vi måste sluta med punktinsatser och kortsiktiga projekt, de hjälper inte. Detta menar professor Gun-Marie Frånberg, efter att ha analyserat jämställdhetsprojekt i skolan på uppdrag av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan.

  -Om lärarna ska kunna bidra till ökad jämställdhet i skolan måste de erbjudas kompetensutveckling. Jag tror också det är viktigt att ta in jämställdhetsperspektivet i ämnesundervisningen, säger Gun-Marie Frånberg.

 10. Wanderlust skriver:

  På ledarplats i dagens Expressen lyder rubriken: ”Efterlyses: Fler genuspedagoger” http://www.expressen.se/ledare/1.2218821/efterlyses-fler-genuspedagoger Fler??? Vansinnet tar visst aldrig slut…

 11. Dalahest skriver:

  ”Jag svarade i alla fall att det är viktigt att Sverige får en kompetent och kunnig statsminister, oavsett kön”

  Exakt!

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, tack! Det tar aldrig slut. Tur det kanske, vad ska jag annars blogga om? 😉

  Info, ”Men fick du med ”explicit”? Ett måste, om någon ska ta dig på allvar. ” Men explicit och implicit är faktiskt ord som används även i matematiska sammanhang, till skillnad från ”diskurs”. Inte vill jag väl svärta ner dem! Din ”ANMÄLAN OM KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM” är klockren – skicka in den till DO! Ha ha! 🙂

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang ”Tanja – är det ditt känsliga undermedvetna eller ditt kyligt logiskt-matematiska tänkande som lett dig till fram till nästan alla de RÄTTA orden och auktoriteterna?”

  Nej, det var ju POMO http://www.elsewhere.org/pomo/ och sedan dekonstruerade jag resultatet lite, dvs förbättrade det, dvs förvärrade det, dvs gjorde det mer realistiskt för dagens svenska klimat, sedan dekonstruerade jag realismen i det – som rubriken på min forskningsartikel antyder.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, ja det här med att man kan dekonstruera sitt kön under dagens lopp är ju ett allvarligt problem när det kommer till statistikfrågan, som Rothstein som bekant påpekat: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ”Tänk ifall fler än jag kunde börja inse att Wi ALLA till mer än 99,99 % består av precis SAMMA SuperIntelligenta ElektroMagnetiska (video 64 min) energi.”

  Det där är helt orimligt, jag består knappast av samma elektromagnetiska energi som gensuvetarna – DE DELAR SOM BEKANT ENLIGT EGEN UTSAGO GENER MED EN BRÖDLIMPA: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/02/16/genusforskare-delar-gener-med-brodlimpa-och-svenskar-har-bara-funnits-i-100-ar/

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, ok nu ska jag ta och se/lyssna på en av dina videos, medan jag ändå sitter vid datorn och inte har föreläsningar att förbereda till imorgon, jag ska lyssna till den om elektromagnetisk energi.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Micke, stod det verkligen så? 🙂

  Andreas, ja så brukar det väl stå.

  Matte, ja genusperspektivet in i alla ämnen, det är ju precis det man eftersträvar – bara det att ingen vet hur det ska gå till. Eftersom det ofta inte är relevant, om man inte vill ha det på dagisnivå och räkna antalet ”hon” och ”han” i en mattebok. Men de tär ju det våra genusprofessorer gör! Mkt hög nivå vi talar om här:

  http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/145208

  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/139833

  Det får helt enkelt bli så att VI BYTER UT ALLA ÄMNEN MOT GENUSVETENSKAP. Det är ju det som det hanldar om, egentligen…

 18. Göran Persson skriver:

  Intressant grepp att skapa artiklar på, har iof gjorts förut men kanske inte i genusvärlden. Att universiteten numera tagits över av genusmaffian är väl känt, det är en naturlig utveckling iom att socialismen numera är stendöd. Då gäller att hitta andra sätt att förtrycka lärarna så att de fogar sig och inte sticker upp. Omvänt, de som upprepar genusmaffians löjeväckande ”sanningar” får raketskjuts uppåt i karriären med fina titlar osv. Systemet är en exakt kopia av Sovjetdiktaturen. Så räkna med omskolningsläger för oliktänkande, genusspioner på varje arbetsplats som rapporterar varje antydan till kritisk åsikt, skärgårdsdatjor för partieliten, åsiktskontroll av media, razzior hos kritiska tidningar, elchocker av patriarkala element, genusstyrd naturvetenskap, nedläggning av ämnen som inte ansluter till kvinnors vardagstänkande, statspropaganda via Statstelevisionen. Välkommen till Vår Nya Sköna Värld, som med vårt fina nyspråk gör kritiskt tänkande omöjligt. Med komplett bevakning av alla mobilsamtal, epost-trafik och all annan trafik ska de illojala straffas. Storebror ser dig genom webbkameran, och får du en fråga om din inställning till könsmaktsordningen så svara: ”Mansutrotning är fred. Tankefrihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Göran Persson, ”Intressant grepp att skapa artiklar på, har iof gjorts förut men kanske inte i genusvärlden.” Va!? Det är väl just så de gör? 😉

  ”Systemet är en exakt kopia av Sovjetdiktaturen. Så räkna med omskolningsläger för oliktänkande, genusspioner på varje arbetsplats som rapporterar varje antydan till kritisk åsikt” Ja, det har jag ju tagit upp ett par exempel på, tex detta: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/

  Liknelsen med Sovjetdiktaturen är träffande, jag har skrivit om det i Axess: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/04/grattis-skattebetalare-del-2/

  ”razzior hos kritiska tidningar, elchocker av patriarkala element, genusstyrd naturvetenskap, nedläggning av ämnen som inte ansluter till kvinnors vardagstänkande”– jag antar du syftar på det här:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/ och uppföljaren:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

  ”Med komplett bevakning av alla mobilsamtal, epost-trafik och all annan trafik ska de illojala straffas. Storebror ser dig genom webbkameran” – tur jag inte har någon då 🙂

  Men sjukt att det verkligen händer nu:

  http://www.dn.se/nyheter/politik/ask-lagger-fram-forslag-om-datalagring-1.1206463

  http://www.dn.se/nyheter/politik/lagradet-ger-gront-ljus-for-datalagring-1.1211371

  http://www.metro.se/2010/11/17/84394/bahnhof-datalagring-ar-en-jattekatast/

  ”Mansutrotning är fred. Tankefrihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” Har du tänkt på att registera detta hos PRV och sedan sälja dyrt till Genusmaffian? 😉

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Wanderlust, tack för lästipset. Vilken rappakalja! De är ute efter att provocera mig ser jag. 😉 Nåväl, jag ska såga artikeln i nästa inlägg. Den ledde mig i alla fall till http://www.jamstalldhetiskolan.se/Bazment/deja/sv/publikationer.aspx och framförallt till den senaste publikationen som visst kommit igår. Det hade jag missat!

  Dalahest, det ska bli intressant hur man kommer att hantera detta från gensuvetarhåll, en kvinnlig statsminister. Kommer kritik alltid att bemötas med att ”kritiken beror på att det är en kvinna” eller kommer man att diskutera sakfrågorna, eller kommer det att bero på statsministerns partitillhörighet?

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Notera att den är på 88 sidor: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/59/65/e61f6d01.pdf jag tolkar detta väldigt symboliskt, som ännu ett steg mot genusdiktatur och avskaffande av yttrandefrihet, sunt förnuft och dessutom av den fria viljan. Varför har inte gensuvetarna 50/50-fördelning i sin egen verksamhet? Vilket hyckleri. En massa pekpinnar åt andra men de lever inte som de lär.

 22. Robert Stenkvist skriver:

  Tror det skulle vara ett misstag av dig Tanja att byta kön för en politisk post 😉

 23. JEL skriver:

  Tanja,

  Lite slitet och repeterat uttryckt av mig men ”keep on punching”. Inneborden ar ungefar ”vi ar 100 % eniga med dig och du uttrycker vart forakt for genusmaffian pa ett battre satt an nagon annan kan gora”

  JEL

 24. Nordbo skriver:

  Dooktorn och andra som läser bloggen kan nog vara intresserade av den här artikeln:

  http://www.friatider.se/alla-overens-den-svenske-mannen-maste-kastreras

 25. Josef Boberg skriver:

  ”Det där är helt orimligt, jag består knappast av samma elektromagnetiska energi som gensuvetarna – DE DELAR SOM BEKANT ENLIGT EGEN UTSAGO GENER MED EN BRÖDLIMPA

  Jo… – Tanja – men med tanke på Socialstyrelsens rekommendation om 6-8 brödskivor per dag, under sisådär ca 50 år tillbaka – så vem av oss kan svära sig fri ifrån att vara kolhydratbröd

  ”Josef, ok nu ska jag ta och se/lyssna på en av dina videos…”

  ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos).

  Gav det någon ny infallsvinkel om vad Wi kan vara – förutom kött och blod ❓

 26. krakel skriver:

  Tanja, om man läser ett par hundra sidor Focault, Butler eller liknande så ser det ut som POMO oavsett vad man försöker skriva efteråt. Det var på så vis en känd svensk genusvetares familjejulbrev blev beviljat 7 mill kr när det av misstag hamnade hos Vetenskapsrådet.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Robert, könet är ju en social konstruktion och föränderligt – jag kan ju konstruera om mitt kön inför tillsättandet av posten och sedan konstruera tillbaka det efteråt! 😉

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, tack för detta förtydligande av ditt standarsuttryck! 🙂

  Nordbo, jag instämmer i att den största ideologiska skillnaden mellan parterna i valduellen var de där extra hundralapparna – vem som kunde fixa dem. Men jag minns att jag tog upp detta i ngn kommentar efter att ha sett den sk duellen (somnade ju nästan), men det handlade om 200 kronor väl? Handlade det om hela 500 kr som artikeln ovan antyder, då förändrar det ju geeeenast allt! 😉

  Josef,
  jag har en bok hemma som heter ”Det holografiska paradigmet” så jag vet inte om det var något nytt direkt som jag inte läst/hört förut. Måste rekommendera några böcker till dig av den teoretiske fysikern Paul Davies: ”I huvudet på Gud”, ”Gud och den nya fysiken” m fl. De tycks inte finna spå Bokus & Adlibris, konstigt, de fanns överallt när jag gick på gymnasiet. Kanske du kan kolla i ngt antikvariat eller så köpa de engelska versionerna.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Krakel, så är det. ”Det var på så vis en känd svensk genusvetares familjejulbrev blev beviljat 7 mill kr när det av misstag hamnade hos Vetenskapsrådet.” Va? Jag antar du skämtar? Man vet ju aldrig i dessa tider av vansinne…
  Jag hade nog fått några miljoner för min postmoderna artikel, måste skicka in den.

 30. […] är Aftonbladets artikel om kvinnlig statsminister som jag nämnde i förra inlägget. Mitt svar är inte med eftersom jag inte lämnade mitt telefonnummer och de ville tydligen helst […]

 31. krakel skriver:

  Jo jag skämtar. Jag hade tänkt att gräva fram ett beviljat projekt som julen utifrån intersektionella perspektiv ;-j Det är som du säger, tyvärr har man ungefär lika svårt att tro att det är skämt som den här: http://www.unt.se/uppsala/bilprovning-far-hbt-certifikat-889886.aspx

 32. Josef Boberg skriver:

  Tanja – tack för tipset.

 33. Göran Persson skriver:

  Citatet i mitt inlägg kommer från 1984, uppdaterat till dagens Sverige. En bättre variant är ”Könskrig är fred. Tankefrihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

  Allt tal om julen här är inte pk, DO har nämligen bestämt att vi inte får säga julklapp då nån muslim kan ta illa upp och bli kränkt. Vi ska istället säga ”vinterpresent”.

  Se vidare på Opinionen: http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2010/12/03/30146977/index.xml

 34. […] Aftonbladet, statsministern och min senaste genusartikel […]

 35. […] Tack för denna kommentar SuperJante! Bli dock inte förvånade om någon tar detta på allvar och en projektbeskrivning identisk med texten ovan går att återfinna i Vetenskapsrådets projektdatabas nästa år, finansierad med några miljarder i kategorin genus. Klicka gärna på länken ovan och sök på genus för att få inspiration – låt oss tömma hela statskassan! Det är bara för var och en av mina bloggläsare att formulera ett inkluderande genusprojekt med mycket intersektionalitet och sedan skicka in (som jag gjorde i SVD och Birger Schlaug tog min ansökan det på allvar, medan VR knappt kunde försvara det och det var ju inte så konstigt). Kategorierna kön, genus, sexuell läggning, klass, etnicitet, religion och funktionshinder (dvs de klassiska) kan med fördel utvidgas med IQ, sjukdomshistoria, uppväxt, familjeförhållanden, motivation, inlärningsförmåga, matvanor, sovvanor, fritidsintressen, bostadsyta och en massa annat som ingen tidigare tänkt på. Alltså: tömma statskassan via VR och sedan använda pengarna till att nedmontera Genusväldet. Är ni med mig? Sista ansökningsdagen för ”stora utlysningen 2011” för genus infaller den 19 april så vi har gott om tid. Det tar ju inte många sekunder att formulera ett genusprojekt. Här kan ni finna inspiration från min egen senaste genusansökan ”Den Postsexuella Realismen dekonstruerad som en paradox.” […]

 36. […] artiklar som jag sedan klistrat in i Google translate och det var så jag skrev min artikel ”Den Postsexuella Realismen dekonstruerad som en paradox”  som ni alla känner till . Utöver ambitionen att rasera hela utbildningsväsendet och den […]

 37. […] som jag hoppas kunna besvara med 12 miljarder. Jag vill även passa på att slå ett slag för min senaste genusartikel som jag hoppas belönas med ett guldregn och flera viktiga poster i alla myndigheter. Artikeln får […]

 38. […] med att glädja er med min senaste genusartikel, som jag också skrivit för länge sedan men som ännu inte publicerats i den ansedda Tidskriften för Genusvetenskap – vilken fräckhet, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: