2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!

Att leka med kottar är könsneutralt och tillåtet i Sverige

Att leka med kottar är könsneutralt och tillåtet i Sverige. Skogen är bra, men att djuren i skogen faktiskt agerar könsstereotypt tycks inte ha slagit genusforskarna.

Kära bloggläsare, vi glömde ju fira att det igår den 27 december var på dagen två år sedan jag fick äran att prata med en livs levande genusvetare i TV 4 Nyhetsmorgon (läs hur detta gick till på Om bloggen)! Denna genusvetare populariserade som bekant sina barnbrytande forskningsresultat i DN under rubriken ”Skogslek gör barn jämlika” där vi kunde läsa att ”Vanliga lekplatser på förskolor kan förstärka könsrollerna, enligt forskare. Klätterställningar, gungor, sandlådor och cyklar – den tillrättalagda miljön på förskolor kan förstärka könsroller och maktstrukturer hos barn. Att i stället leka i skogen kan bidra till jämställdhet, menar forskaren Eva Ärlemalm-Hagsér… Förskolepersonalens egna föreställningar om kön påverkar i hög grad. Barnen lär sig tidigt att smälta in i sitt kön utifrån olika ”förebilder” som de möter i samhället och hemmet. De agerar tidigt ”könspoliser” gentemot sina kompisar om de vuxna inte går in. Eva Ärlemalm-Hagsér, adjunkt på Mälardalens högskola och doktorand, har undersökt hur lekmiljöer utomhus förstärker könsroller. Hon menar att förskolegårdens utformning och utrustning ger barnen tydliga signaler om vilken lek som är tillåten och möjlig. En mindre förutsägbar miljö, i exempelvis skogen, skapar lekar där alla kan delta. Barns egna berättelser och observationer av lek, i exempelvis skogen, kan hjälpa oss forskare och pedagoger att förstå vilken roll miljöerna spelar i barnens lek. Hur vissa lekar eller redskap, som bandyklubbor eller cyklar, snabbt blir könskodade av barnen och därmed försvårar gränsöverskridande lek, säger hon.”

Det här har jag köpt till min dotter att leka med, från Clas Ohlsson

Det här köpte jag till min dotter att leka med när hon var 4 år: plattor, hjul, skruvar och muttrar från Clas Ohlsson. Mer genusmedvetet kan det ju knappast bli 🙂

Jag skrev artikeln ”Genusvetare förvirrar barnen” där jag bland annat citerade förskolans läroplan Lpfö: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” Och här replik och slutreplik , där jag passade på att citera ur SOU 2006:75 där det står (sid 19) att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”. Där står också (i ett stycke där man kritiserar jämställdhetsarbetet i andra västeuropeiska länder) att ”den nordiska synen är dock att könet är en social konstruktion”. Eh, när bestämdes detta? Och läsarna instämde i att genusvansinnet utgör en skrämmande utveckling. Jag lägger upp videon, även om jag inte är jättenöjd med min insats här, så var det ändå ganska bra med tanke på att jag bara några veckor tidigare inte ens visste vad genus var, bortsett från det matematiska begreppet genus i algebraisk topologi, och det är inte det enda begrepp den politiskt korrekta Genusmaffian snott från oss matematiker, även mångfald och integration har de tagit från matematiken och omdefinierat för sina egna syften.

Jag plöjde som bekant statens offentliga utredning SOU 2006:75 Jämställdhet i förskolan. Någon månad senare startade jag denna blogg, och nederst återfinns några inlägg om genus i förskolan. I SOU 2006:75 kan man läsa om hur upprörda genuspedagoger vittnar om att 2-5 åriga förskolepojkar rusar ut  först på gården när det är dags att gå ut! Detta är givetvis ytterst allvarligt och riskerar att traumatisera mänskligheten flera generationer framåt, så det är dags att sätta in genusinspektörer, genuspiloter, förändringspiloter och jämställdhetsutvecklare redan nu! Genom att stoppa pojkarna redan i dörröppningen kan dagispersonalen dekonstruera deras av det omgivande samhället socialt konstruerade hegemoniska maskulinitet och därigenom förstärka pojkarnas känsla av att vara köns- och identitetslösa, så att de helt enkelt, som man säger, kan ”få vara sig själva” utan negativa yttre influenser från vuxenvärlden (utöver genusvetarnas absolut nödvändiga påverkan då) och därigenom ges makten att i framtiden själva konstruera sin könsidentitet när de känner sig mogna för det – hur mycket man nu kan mogna i en omgivning genomsyrad av genusvetare. Genusvetarna står utanför de strukturer vi andra är insyltade i och inte kan komma ur. Det finns dock en medicinsk term som beskriver just det tillståndet när man står utanför den verklighet alla andra befinner sig i – och det tillståndet kallas psykos! I detta fall rör det sig om genuspsykos.

Inte konstigt att (m) är stort - man täcker ju hela åsiktsregistret i genusfrågan

Inte konstigt att (m) är stort - man täcker ju hela åsiktsregistret i genusfrågan, från den ena extremen till den andra.

Och det är genusvetarnas ödesbestämda uppgift att i sitt psykotiska tillstånd av storhetsvansinne visa oss andra var skåpet ska stå, nämligen till vänster om extremvänstern där genusvansinnet vanligen håller till, om vi undantar feminism-marxismens senaste offer då – moderaten Per Schlinggenus, som genusvetarna drogat ner med postkolonial feminsim i ett försök att kuppa Alliansen. Låt oss inte underskatta hjärntvättens fanbärare. Könsmakts-ordningen har dock inte gått hem hos alla nya moderater (eller snarare har den kanske just det), vilket detta klipp visar (tipstack till Galne Gunnar). De nya moderaterna rymmer uppenbarligen inom sig alla möjliga åsikter, alltifrån idéer om en genuspedagog per kvadratmeter bebodd yta till planer på upprättandet av ett islamistiskt styre där Schyman hålls fastkedjad vid Storkalifens gasspis. Genusprofessor Eva Lundgren har på den högt rankade digitala forskningstidskriften Newsmill problematiserat detta, medan Judit Burda i några artiklar gör en annan analys  där genusperspektivet dock helt saknas, vilket så klart starkt skadar förtroendet för Newsmill som ledande forskningstidskrift.

Förskolebarnen måste bära genusglasögon för att inte agera könspoliser

Förskolebarnen måste bära genusglasögon för att inte agera könspoliser

Låt oss återgå till SOU 2006:75 och ta upp några höjdare: På sid 58 påpekas att det inte är säkert att det märks vid ett första besök huruvida förskolan når upp till jämställdhets-målen. Men den som har ”genusglasögonen” på  ”behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……Barnen trivs, personalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd.” Här kom alltså beviset för att genusvetarnas mål inte är att skapa trivsel bland barn och pedagoger och nöjda föräldrar, utan att till varje pris genomföra sina planer utan hänsyn till konsekvenser och inblandade parters känslor eller välmående.

En annan blodtryckshöjare finner vi på sidan 52 under ”Män + förskola = jämställdhet?” Här diskuteras andra länders jämställdhetsarbete i förskolan, där man också vill ha in fler män. Dessa länder vill dock ha in fler män av fel skäl! Bland annat kritiseras det skotska projektet ”Men in childcare” som startades i början av 2000-talet, för att projektet ”bygger i stort sett enbart på tankar om kvinnors och mäns olikheter. Initiativtagarna till projektet ser män som i grunden olika kvinnor. De bör komma in i förskolan för att fylla en funktion som kvinnor aldrig kan göra.” Fråga: varför vill då svenska genusvetare ha in män i förskolan? Och vad har då kvinnor som män saknar när det gäller bolagsstyrelser? Lite konsekvens tack.  Norge och Belgien kritiseras av samma skäl (sid 54): ”Tankarna om vikten av män till förskolan [i Norge] utgår i mycket från samma perspektiv som finns i arbetet i Belgien och Skottland. Att kön i sig har en viktig funktion. Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.” ”Den nordiska synen”? Jag trodde inte att det fanns något genuint nordiskt men det gjorde det visst, åtminstone när det kommer till synen på kön.

Svenska skattebetalares pengar går till att "könsavkoda" leksaker

Svenska skattebetalares pengar går till att "könsavkoda" leksaker

Annat vansinne: En standardmetod är att ta bort ”könskodade” leksaker. På exempelvis Svartöstadens förskola i Luleå har man tagit bort alla bilar för att pojkarna genom att leka mest med dem ”könskodade” dem, och detta gav dessa leksaker ”högre status” och de skulle därför avlägsnas (SOU 2006:75, sid 107). Motiveringen: ”Det är vi vuxna som kodar materialet och aktiviteterna, och barnen kommer ändå att möta de mest könskodade leksakerna utanför förskolan”. På sid 110 kan vi läsa att man på förskolan Kullegården i Partille på genus-experternas inrådan istället för att plocka bort något valt att köpa in fler flickleksaker, samtidigt som personalen ”arbetar för att avkoda allt material och ge det samma status”. Det ”pojkkodade materialet kan” enligt de statliga utredarna ”kopplas till hierarkin i genusordningen som ger det pojkar ägnar sig åt ett högre värde”.

På sidan 120 konstaterar  Delegationen för jämställdhet i förskolan efter genomgång av förskolornas utvärderingar följande: ”Den vanligaste bilden många verkar ha är att jämställdhetsarbetet ofta motarbetas från föräldrahåll när frågan introduceras. Ett sådant exempel kommer från projektet ”Vidgade Vyer” i Östersund. En bit in i arbetet blev motreaktionen från några av pojkarna på den berörda förskolan starka. De motarbetade personalen och det blev mer eller mindre kaos i gruppen. Delar av föräldragruppen ville då att projektet skulle avbrytas och det var nära att personalgruppen gav upp, men med hjälp av handledare jobbade de vidare och till slut löste sig problemen.” Just det – man kuvade föräldrarna och barnen.

Mina bulgariska dockor

Mina bulgariska dockor

Dessutom är man förvirrad vad gäller överförandet av kulturarvet. I Lpfö 98 kan man läsa följande sid 6 (8 i pdf:en): ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.” Detta samtidigt som genuspedagogerna plockar bort kulturarvet eftersom det anses krocka med motarbetandet av stereotypa könsroller (vilket också är ett uppdrag enligt läroplanen), könsroller som kulturarvet anses förmedla. I SOU 2006:75 på sidan 114 kan vi läsa om vad förskolepersonalen i en av utvärderingarna har att säga: ”Vi har diskuterat fram och tillbaka hur vi ska förhålla oss till kulturarvet när det strider mot vårt uppdrag att motverka traditionella könsroller. Till slut har vi valt att lyfta bort vissa titlar från barnens hyllor eftersom vi inte känner att vi kan stå för det böckerna förmedlar. Vi kan komma att läsa dessa böcker i framtiden, tex i samband med teman om hur det var förr i tiden, men vi vill inte att barnen ska bläddra i böckerna där både bild och text förmedlar passivitet för flickor och aktivitet för pojkar.”

Och de svenska

Och mina svenska dockor

Genuspedagogernas verksamhet krockar således med förskolans uppdrag enligt Lpfö98 som är nuvarande läroplan vad gäller överförandet av kulturarvet. På många förskolor runt om i landet har man bytt plats på könen på figurerna i sånger och sagor. Exempelvis sjunger man i flera förskolor (bevis: SOU 2006:75 + egen erfarenhet) ”Och bonden tar en man” (istället för ”bonden tar en fru”) samt byter kön på vargen och jägaren i Rödluvan. Vad är då vunnet? Då förmedlas ju bara motsatt stereotyp, nämligen den om passiva pojkar och aktiva flickor. Det är genusforskarna som har problem med sin kvinnosyn. De har själva det manliga som norm.

Jag skulle egentligen blogga om en annan sak idag, men det får bli imorgon, eftersom inlägget annars blir alldeles för långt och jag tränar mig i att skriva korta inlägg. Jag har gjort stora framsteg i det avseendet den senaste månaden 🙂 .

Relaterat: Genuspedagogik i förskolan – del 1, Genuspedagogik i förskolan – del2, Genuspedagogik i förskolan – del 3, Genuspedagogik i förskolan – del 4, Project implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?, Genusarbete smulades sönder, Mitt anförande i Riksdagen (Anna Ekström ansvarar för både 2009:75 och 2006:75).

Lästips: Gudmundsson uppmärksammar tankefel , Äntligen en artikel om kvinnor som inte är skriven av genusforskare, Ännu en – av Sabuni, Det stämmer – akademiker har faktiskt aldrig ledigt, Låt PK-maffian själv välja klinik, Professorer om saltintaget, Intressant artikel i DN om kost, Hälsoaspekter på dataspelande, Deltid inte alltid dåligt, Jag har redan förklarat vad detta beror på, Genusdebatt om Kungahuset, Liberala kvinnor ger sig in i legodebatten, Bröstmjölk gör pojkar smartare.

74 Responses to 2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!

 1. Ulf Åkesson skriver:

  Tanja:

  Snälla Tanja! Kan du väcka mig från den här absurda mardrömmen! 😉 Det är som ett absurrt skämt. En parodi på postmodern forskning. Det måste det vara. Det får inte vara nått som verkligen genomförs på massa barn. Jag hoppas verkligen att de inte lider skada av det…

  ”…och därigenom ges makten att i framtiden själva konstruera sin könsidentitet när de känner sig mogna för det – hur mycket man nu kan mogna i en omgivning genomsyrad av genusvetare.”

  Precis! Det är ju så redan idag. De kommer aldrig att ses som mogna hos den ”medvetna” genuseliten. Det ser vi redan idag angående glädjeflickor och att vara hemma med barnen. Överallt ska de in och bestämma. Kvinnan är ständigt omyndigförklarad. 😦

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulf, jag kan inte väcka dig ur mardrömmen – det är dessvärre på riktigt. Jag kommer snart att blogga om en annan utredning, och den är lika full av vansinne. Men jag försöker variera och ta in inlägg om annat emellanåt för att inte riskera mina läsares hälsa. 😉 Ja, du har helt rätt, det fria valet finns inte för oss kvinnor, vad vi än anser att vi vill så är vi ett offer för Patriarkat och maktstrukturer, bara genusforskarna vet vad vi ”egentligen” vill.

 3. Anna F skriver:

  ”Schimpanser gör pinnar till dockor, könsskillnader i leken.
  Unga schimpanser leker med pinnar, men på olika sätt. I honornas händer blir träbiten oftare än hos hanarna till en låtsasunge – en docka. För första gången har forskare sett könsskillnader i vår närmaste släktings lekar.”

  http://svt.se/2.22584/1.2282146/schimpanser_gor_pinnar_till_dockor?lid=senasteNytt_675672&lpos=rubrik_2282146

 4. Josef Boberg skriver:

  ”Jorge Mario Pedro Vargas Llosa , född 28 mars 1936 i Arequipa, är en peruansk-spansk författare, journalist och politiker. Vargas Llosa räknas som en av Latinamerikas ledande romanförfattare och essäister, och som en av de främsta författarna i sin generation. Han anses vara en av de mest inflytelserika av de latinamerikanska författare som slog igenom under den latinamerikanska boomen under 1960- och 1970-talen. 2010 tilldelades han Nobelpriset i litteratur för sin ”kartläggning av maktens strukturer</A och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag".

  Vad han bl a sade i SVT-programmet ”snillen spekulerar” (som ju ej finns tillgänglig längre) var att som politiker MÅSTE man säga samma saker om och om igen. Det är ju EXAKT det som ALLA massmedia gör också – men vinklat åt h-e (= StorebrorsCensurarade = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.), tyvärr tyvärr… 😥

  Tanja – jag upplever att Du har fattat ”galoppen” – genom att Du med lite olika teman uttrycker samma sak om och om igen. Det ägnar jag mig åt själv i hög grad också – därför att: ”Ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge – så blir den ju blöt till sist !”

  Taaack – Tanja – för att Du orkar (video ca 3 min) hålla på som Du gör.

 5. Ulf Åkesson skriver:

  Tanja:

  Visst är det på riktigt men det är svårt att ta in det för mig. Det är ju så absurt.

  Och dessutom otroligt oansvarigt! Tittade på din första debatt (grattis på tvåårsdagen, förresten!) och när Eva… säger att hon inte tycker det är ett experiment är det en direkt lögn. De har ingen aning om de långsiktiga effekterna för de är inte intresserade av verkligheten. Jag menar, de utgår ju från en teori (socialkonstruktivism) som helt ignorerar biologin. Hur kan en sån teori tas på allvar och användas på våra dagis?

  Och enligt genuseliten så lider du (kvinna som du är) säkerligen av ”falskt medvetande” (term från marxismen. Feminism är inget annat än marxism överförd på kön), dvs. du har blivit lurad. Av oss män. Muaahahaha! 😉

  Det är en fullkomligt löjlig och skrattretande teori, men av kända skäl fastnar skrattet i halsen…

 6. Kära Tanja,
  ett av Dina tidigaste inlägg – om spetsar och volanger på flickonas gymnastikdräkter i lekis – var det som gjorde att vi startade vår egen blogg, för vi trodde inte våra ögon när vi läste hur det var i vårt land.
  Nu har jag prenumererat på Din, och får dagligen bekräftat att detta är på väg käpprätt åt h-e.

  Men vem är det som driver detta vansinne? Hur kan de leva med vetskapen att de är ansvariga för sådana intellektuella härdsmältor som Du refererar? Qui bono?

  Tur att det finns unga engagerade människor i Sverige – själv suckar jag tungt och tänker att det bara tog 250 år innan det blev fason på Frankrike efter revolutionen. (Och då är jag generös) Kanske bör jag anlägga ett kinesikt perspektiv – mina barnbarns barnbarn kanske kan leva i en vettig värld.

 7. Info skriver:

  OJ, DET VAR MYCKET JUBILÉER PÅ EN GÅNG!

  19/12. Och så Genus-Hitler. Och nu Nyhetsmorgon. Men minns du vår första kontakt? Även den bör ha ägt rum nu i dagarna för två år sen. Och redan då avhandlade vi både genuscertifiering och Kåre Bremer… Jag minns ditt svar mycket väl – men datumet har jag tyvärr inte längre tillgängligt.

  Snart nytt år och nya sorger – eller glädjeämnen?

  NY FEMINISTISK NÄTVECKOTIDNING

  Håll ögonen öppna: Det första numret av den radikalfeministiska nättidningen FEMINISTISKT PERSPEKTIV kommer att dyka upp fred. 7/1 2011.

  Det gamla vanliga medie- och kompisgänget gör sedan länge förhandsreklam:

  NOUR EL-REFAI, komiker: ”Herre jävlar vad bra!!!”

  KRISTINA HULTMAN, journalist och författare, HBT-ikon: ”Feminism som grund för journalistik och nyhetsbevakning går ut på att se och beskriva världen med öppna ögon. Dvs realism, fakta, vision. Allt annat för med sig lögn, manipulation och bakåtsträvanden.”

  GERTRUD ÅSTRÖM, Sveriges Kvinnolobby: ”Nu blev jag glad! Här blir det väl utrymme att diskutera den ökande skillnaden mellan kvinnors och mäns relativa arbetskraftstal? Det ser jag fram emot!”

  KRISTINA HENKEL, jämställdhetskonsult i förskola & skola: ”Vilket bra initiativ! Jag hoppas på nya insikter och spännande analyser av skolan ur ett feministiskt perspektiv!”

  FANNY AMBJÖRNSSON, socialantropolog och genusvetare, gift med Ingeborg Svensson, queerforskare, mor till ett av Mark Levengoods och Jonas Gardells barn: ”Vad fantastiskt att ni tagit initiativet att starta ett alternativt offentligt feministiskt forum. Det svenska politiska landskapet behöver verkligen nya arenor för en möjlig radikal idépolitisk debatt. Där fyller feministiska perspektiv en avgörande roll!”

  SHOLEH IRANI, redaktör och skribent: ”Feminismens eget forum, en veckotidning som inte kompromissar sanningen för löpsedelns skull! En egen röst för att visa att alternativa medier med kvinnoperspektiv behövs! Ja, vi behöver kunna granska och kritisera, berätta och avslöja sexismen, homofobin, rasismen och orättvisorna, alla de hinder vi anser står i vägen för jämställdhet och jämlikhet. Dags för att spegla världen ur ett feministiskt perspektiv i Sverige!”

  TIINA ROSENBERG, professor i genusvetenskap, genuscertifierare: ”Äntligen! Jättebra initiativ. Jag medverkar gärna.”

  BIRGITTA STENBERG, författare, 79 år, HBT-ikon: ”Härligt! Såklart jag vill medverka och prenumerera och till och med stå och beckna utanför systembolag här och där om den andan faller på er!”

  GUDRUN SCHYMAN, talesperson för Feministiskt initiativ: ”Hurra – vad bra! Inte minst den just avslutade valrörelsen visar hur viktigt det är att få fram jämställdhetsfrågorna i den samhällspolitiska debatten. Sällan har väl politiken varit så patriarkal, både till form och innehåll, som i denna valrörelse!”

  PIA LASKAR, lektor i genusvetenskap, HBT-ikon: ”Äntligen ett feministiskt öga varje vecka! Skicka ett inbetalningskort!”

  LARS JALMERT, ”mansforskare” och ”professor”: ”Äntligen! Tiden är definitivt mogen för en feministisk veckotidning. Ser särskilt fram emot ett feministiskt perspektiv på familjepolitik och utbildningsdito. Kram.”

  GUSTAV FRIDOLIN, riksdagsperson Miljöpartiet: ”Instämmer i applåderna. När krafterna som försöker vrida debatten tillbaka stärks, krävs motkrafter i form av fria medier!”

  ANM.: Vilka är de lömska krafter, som Fridolin och Miljöpartiet avser och som kräver motkrafter? Ja, det måste vara Tanja och Info och Germund Hesslow och Annica Dahlström och Alexandra Brunell och några till.

 8. Robert Stenkvist skriver:

  Nä, jag tycker du gjorde en habil insats i TV-intervjun Tanja, Du skall inte vara missnöjd med den debatten. Undvik att säga ordet ”implementera” för ofta bara, det ger oss som jobbar inom skolan spykänslor.

 9. Info skriver:

  TILL ANNA F

  Apropå ditt inlägg (med länk) ovan om schimpanser – se Infos kommentar 24/12 kl. 11.18 fm. till Tanjas ”Genusexcellens måste granskas ur ett genusperspektiv” (23/12):

  ”URGAMMAL SJÄLVKLARHET AVSLÖJAD”

 10. Jonas skriver:

  Stort tack för din blogg Tanja. Ett ljus i mörkret. Ibland är den så kallade vetenskapen som produceras idag en märklig blandning av högst ovetenskapliga ”sanningar”. Vad händer på våra universitet – kvantitet i stället för kvalitet. Redan under min tid som lärare på Universitetet fick jag höra från adm att det var bättre att ge studenterna godkänt även om de var urusla.
  ”Då får vi de statliga pengarna” lät det.

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Anna F, genusforskarna måste vara helt förkrossade :-). La in detta i förra inlägget men lägger det här också. En annan studie, från Uppsala Universitet om könsskillnader i hjärnan; http://www.medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=3991

  ”Redan innan vi föds finns det vissa biologiska skillnader mellan könen när det gäller genuttryck i hjärnbarken. Troligen bidrar dessa genuttryck till att våra hjärnor senare utvecklas till att se lite olika ut. Det visar en ny studie av uppsalaforskarna Elena Jazin och Björn Reinius som finns publicerad i det senaste numret av tidskriften Molecular Psychiatry.

  Josef, jodå, snillena kan du se här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/12/12/snillen-spekulerar-politiskt-inkorrekt/
  Någon som såg reprisen av ”Nobel 2010 Hard Talk” igår? Noterade ni skillnaden mellan denne journalist från BBC och en svensk journalist? Verkar dessvärre inte som om programmet går att se på SVT Play.

  Ulf, är det någon som lurar kvinnor så är det genusforskarna. och så undrar de varför unga tjejer är stressade. De måste ju nu leva upp till både kvinnliga och manliga ideal… Dubbelt upp alltså.

  Björn, oroa dig inte, Genusväldet ska störtas 🙂 Om det inte går under av sig självt. Problemet är att politikerna beställer utredningar om jämställdhet och så får de en massa luntor med genusvansinne de aldrig hinner läsa. Var ju därför jag blev inkallad till riksdagen, för att redogöra för innehållet i rapporterna: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ Kul att jag inspirerat till er blogg! 🙂

  Info, ja du har varit en trogen följeslagare i snart två år! 🙂 Är Fridolin ”talesperson”? Kristina Hultman minns jag från Debatt när Josefsson tog upp min genustrumpet: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/05/genustrumpeten-ater-pa-tapeten-nu-i-tv/ varför är det samma personer som figurerar överallt hela tiden?

  Robert, ok. Är det för att ni måste ”implementera” ett genusperspektiv eller vad? Jag tänker på implementering av matematiska modeller, men även detta ord är alltså kapat av PK-maffian?

 12. Tommy Jonsson skriver:

  Säg Tanja, vad tyckte din dotter om en julklapp som bestod av plattor, skruvar och muttrar? Jag blev mycket glad och nyfiken.

 13. abnormus skriver:

  I normal forskning brukar man testa i liten skala först och sedan successivt utvidga i händelse att de inledande testen var framgångsrika, men i detta totalt vanvettiga fält är det tvärtom. Maximal skala omedelbart.

  Vidare bör kontant ersättning utgå till föräldrar och barn.

  När jag var student hände det att jag ibland deltog som frivillig i medicinska och psykologiska försök för att få lite pengar.

  Maximal skala, ingen ersättning till försökspersoner och ingen information. Mycket uselt.

  Jag föreslår att vi testar allehanda gifter på samtliga genuspedagoger och genusmongon för att röna ut huruvida gift är en social konstruktion.

 14. Roger Klang skriver:

  Hej Tanja!

  Var det din docka och vagn som du hade tagit med dig i Nyhetsmorgon och som Nyhetsmorgon klippte in och zoomade ut för att sedan klippa in dig i bild?

  Roger

 15. Josef Boberg skriver:

  Apropå det pågående genus-eländet – så enligt Wikipedia så finns det skillnader mellan kvinnans centrala nervsystem och mannens, faktiskt… 💡

  Skillnaderna talar ej till kvinnans nackdel – som jag ser det. 😉

 16. Galne Gunnar skriver:

  Julian Assange kallar Sverige för ”radikalfeminismens Saudiarabien”: http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/507710-assange-hon-tog-ett-trofefoto

  Jag håller inte med honom.

  Det finns en liten klick dårar som syns och hörs väldigt mycket som med rätta kan kallas för radikalfeminister, men de flesta kvinnor (och män) är trots allt förhållandevis vettiga när det gäller den här typen av frågor.

  Det jag tycker är intressant är själva uttalandet från Assange: ”radikalfeminismens Saudiarabien”. Den typen av belackande i syfte att försvara sig själv, indikerar att han mycket väl kan vara skyldig…

  Kul att du gillade klippet med Abdirizak Waberi. Du vet väl att han är Moderaternas nya superstjärna?

  I Göteborgs kommun där han fanns valbar i personvalet, fick han fler personröster än självaste Fredrik Reinfeldt: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rvalkrets/16/personroster.html

  Att ha fyra fruar och att få laglig rätt att prygla dem, var alltså mer lockande i Göteborgs kommun, än att få statsministern återvald.

  Det borgar alltså för en mycket ljus och fin framtid för svenska kvinnor! =p

 17. Galne Gunnar skriver:

  Jag parafraserar dig från ett tidigare inlägg: ”Jag vill inte vara med i tv debatter och förödmjuka mig själv”.

  Jag tycker att du ska omvärdera den ståndpunkten.

  För det första är det dina meningsmotståndare som förödmjukar sig själva genom att sitta i TV och dryfta sina dumheter, och inte du. Du har förnuftet på din sida, du är väl påläst, och du vet att du har rätt; så du kan omöjligen förödmjuka dig själv mer än dina opponenter.

  …Om du inte börjar slåss i studion förstås! 😉

  För det andra så är det en mycket bra möjlighet för dig att få gratis reklam för bloggen. Ett ”Tanja Bergkvist, Matematiker och bloggare” i tv-rutan, kommer garanterat locka hit ett par nya besökare som är nyfikna på vad det är för flummig typ som föreläser med en gloria på huvudet, och änglavingar på ryggen… 😉

 18. QED skriver:

  Svartöstadens förskola som du nämner ligger i Svartöstaden strax utanför Luleå, landets enda välbevarade kåkstad, och populärt bostadområde för folk på vänsterkanten inom musik och konst. Staffan ”Vilse i pannkakan” Westerberg är uppvuxen där. Inte förvånande att de hittar på … 🙂

 19. Guy skriver:

  Jag tycker du gjorde en jättebra insats i intervjun! Med tanke på hur svårt och pressande det är (du såg faktiskt lite nervös ut) lyckades du leverera långa, sammanhängande argument, behålla ordet länge, och få väldigt mycket sagt på kort tid. Imponerande, särskilt om det var första gången i media. Snälla, snälla, snälla, gör fler sådana insatser – det behövs så väl.

 20. Guy skriver:

  Apropå könsskillnader finns det ju betydligt mer litteratur än Annica Dahlströms bok. Som många här känner till gjorde Larry Summers misstaget att som ordförande för Harvard offentligt säga att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor OCH att dessa skulle kunna vara relaterat till skillnader i deras akademiska karriärer.

  Mitt intryck är att neuroanatomiska skillnader är väl belagda och att evolutionära argument tillsammans med jämförande biologi postulerar att beteendeskillnader ska finnas. Detta vet varje biolog och vetenskapligt skolad person. Kontroversiellt blir det tydligen när man säger det offentligt i ett sammanhang utanför akademien. Detta är mycket, mycket märkligt – ett fall av dubbla standarder.

  Naturligtvis är det IMPLIKATIONERNA av sådana skillnader som är känsliga. Där förvånar det mig att personer med feministisk hängivenhet är så pessimistiska i detta avseende. De tycks ständigt utgå från att varje skillnad är till mäns fördel, och de därför inte får finnas. Och om de finns ska de ändå förnekas. Det finns mycket som tvärtom tyder på att de i allt väsentligt är till kvinnors fördel: Kvinnor lever längre, råkar ut för mindre våld och olyckor, och är lyckligare.

  Även om man accepterar neuroanatomiska skillnader kan det ju finnas enorma skillnader i vilken betydelse man ger dessa: Att de innebär fördel för män, för kvinnor, eller helt enkelt bara skillnader vars värde eller konsekvenser beror på sammanhanget. ”Brain Storm:The Flaws in the Sciences of Sex Differences” av Rebecca Jordan-Young citerar många olika uppfattningar och hävdar att biologiska könsskillnader inte är relaterade till kognitiva skillnader. I en alldeles ny bok som heter ”Delusions of Gender: How Our Minds, Society and Neurosexism Create Difference” (New York: W. W. Norton and Company) kritiserar Cordelia Fine påståenden om kopplingar mellan biologi och beteende på den grund att man vet för lite om dessa relationer. Den recenseras av ”transgendered” Ben Barres här: http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001005.

  Det är alldeles riktigt att kunskapen om relationen mellan neuroanatomiska data och beteende är jättedålig, liksom om hjärnan överhuvudtaget. Men jag tycker ändå man missar poängen med detta, som inte är märkvärdigare än att anatomiska skillnader ger något slags objektivt stöd för att de beteendeskillnader vi så lätt kan observera KAN bero på dessa. Om man å andra sidan inte kunnat upptäcka en minsta skillnad i hjärnan hade det ju gjort medfödda beteendeskillnader LITE mindre sannolika…

  Att folk reagerar så kraftigt att de skriver debattböcker (för det är ju vad det är fråga om – de handlar ju bara om tolkningen i sig och inte om förmedling av kunskap i allmänhet) tyder jag som uttryck för en rasande skräck för dessa skillnader: det FÅR inte vara så, för att…. ja, vad? Vad är så oerhört skrämmande? Barres slutsats är:
  [We] bear a heavier burden of caution because of the social implications of this work. [Fine] concludes that neurosexism promotes damaging, limiting, and potentially self-fulfilling stereotypes, powerfully reminding us that neuroscience can be dangerous when mishandled.

 21. Galne Gunnar skriver:

  Ang. artikeln om saltintag:

  Var försiktig med att minska ditt saltintag!

  De flesta av oss använder – och bör använda – salt berikat med jod, då det är en viktig källa till mineralet.

  Vill man minska sitt saltintag så ska man inte göra det huvudlöst, då jodbrist kan leda till allvarliga bristsjukdomar som struma.

  Ett alternativ som jag inte provat själv, men som låter bra, hittar du här.

 22. Info skriver:

  BEVINGAT UTTRYCK: FEMINISMENS SAUDIARABIEN

  ”Sverige är feminismens Saudiarabien. Jag föll in i ett getingbo av revolutionär feminism, säger Julian Assange till Sunday Times.”

  Ett yttrande i en intervju häromdagen, som via nätet redan håller på att bli bevingat.

  Apropå WikiLeaks – ännu mera oönskat sprängstoff finns kanske att hämta på den subversiva, svenska sidan MIGILEAKS:

  http://migileaks.wordpress.com/migrationsdomar/

  En sida, som kan förväntas bli hackad ganska snart – men som därefter säkert kommer att återuppstå. Likt galten Särimner.

  TILL TANJA 10.00 em.: Nej, än så länge är Fridolin inte ”talesperson” – däremot RIKSDAGSPERSON (se ovan Info kl. 08:41 em.)

 23. Magnus Johansson skriver:

  Mycket intressant artikel med ett lika skrämmande innehåll. Jag får återigen anledning att angående en samhällsföreteelse parafrasera min gamle syrianske elev när han för snart 11 år sedan sade ”Islam är ingen religion, det är en sjukdom” genom att om genuspedagogiken säga ”Genuspedagogiken är ingen pedagogik, det är en sjukdom”. Att en gammal alkoholist som Gudrun Schyman, som supit bort en ansenlig mängd hjärnceller, kan drabbas av denna sjukdom är inte så konstigt, men alla genusdårar kan väl inte vara drogskadade, eller är det så illa?

 24. Roger Klang skriver:

  @Galne Gunnar skrev:

  ”Kul att du gillade klippet med Abdirizak Waberi. Du vet väl att han är Moderaternas nya superstjärna?

  I Göteborgs kommun där han fanns valbar i personvalet, fick han fler personröster än självaste Fredrik Reinfeldt: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rvalkrets/16/personroster.html

  Att ha fyra fruar och att få laglig rätt att prygla dem, var alltså mer lockande i Göteborgs kommun, än att få statsministern återvald.

  Det borgar alltså för en mycket ljus och fin framtid för svenska kvinnor! =p”

  Håll i dig nu.., han sitter i försvarsutskottet!

  Roger

 25. Martin skriver:

  Herregud, är det inte dags att rationalsera bort alla dessa förbenade självutnämnda experter?
  Det funkade alldeles utmärkt att växa upp på 80-talet utan dessa s.k. genusvetarna.

  Mycket välformulerad avhyvling du fått till här. 🙂

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, jo det pågår en kontinuerlig sänkning av nivån, åtminstone på grundnivån (första året, sedan går det inte längre, då måste man hålla internationell standard på kurserna) och precis som du skriver så delas pengar ut efter antal avklarade poäng. Det är ett problem.

  Tommy, det (Clas Ohlsson-grejerna) var inte årets julklapp. Hon är ju 7 år nu, när jag köpte det där var hon 4. Jag gillar själv sådant och köpte det egentligen till oss båda ;-). Men visst tycker hon det är kul – hon lekte med det igår efter att jag tagit fram det för att fota, och byggde en robotliknande grej! 🙂 Min uppväxt var ju lite speciell som jag beskrivit här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/om-bloggen/

  Verkar dessutom vara något ärftligt, när jag var 7-8 brukade jag rita fabriker med tillhörande maskineri tillsammans med en tjej i klassen, i stil med de som ibland visades på barnprogrammen där man kunde följa tillverkningen av en produkt, som tex tillverkning av chips mm. Till min glädje upptäckte jag att min dotter också ritar sådana här saker, troligen inspirerad av liknande program som ibland vid några gyllene tillfällen visas på Bolibompa. För ngt år sedan var det ett program om hur en toa funkar, med genomskärning och förklaringar av spolmekanismen osv, då upptäckte jag att jag fortfarande är fascinerad av de där programmen, ha ha 🙂

  När det är naturprogram och vetenskapsprogram (på en rimlig nivå, tex astronomi) brukar min dotter alltid vilja se dem, även om de är på engelska. Utöver att direktöversätta måste jag förklara lite ord och annat också, och detta visar att det inte räcker att vara ”genusmedveten” eller genusvetare för att ge sitt barn möjlighet att ta till sig ”manligt könskodade vetenskaper” för att använda en genus-fackterm ( 😉 ) utan man måste också KUNNA NÅGOT, om något annat än genus alltså.

  Min ett år yngre bror (som doktorerat i elektroteknik vid KTH) är också genusmedvetet uppfostrad – liksom jag skulle han också lära sig att brodera bulgariska dukar och gobelänger. Hoppas inte han tar illa upp att jag nämner detta här nu :-). Vi fick lika möjligheter att odla intressen för allt möjligt. Men ingen i familjen har fått någon utbildning i genus. Det handlar väl mer om inställningen till kunskap och att man inte ska sitta sysslolös, det var totalt tabu, särskilt under våra sommarlov i Bulgarien, vi plöjde åker, vallade getter, eller kor var det förresten, men grannarna hade getter och kalkoner, och vi lagade mat och broderade, och maten var dessutom egenodlad i vår egen trädgård – dvs närproducerad och ekologisk, mer föredömligt kan det inte bli :-), och i den mån vi konsumerade något, när vi inte hjälpte till med allt möjligt, så var det mina morföräldrars berättelser om Bulgariens historia och nationalhjältar. Just det, och så skulle vi recitera Sovjethyllande dikter också, jag kan fortfarande alla utantill :-).

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Abnormus, ”Vidare bör kontant ersättning utgå till föräldrar och barn.” Bra idé, men är det värt det?

  ”När jag var student hände det att jag ibland deltog som frivillig i medicinska och psykologiska försök för att få lite pengar.” Kanske gjorde genusforskarna också det? Slog mig just att deras uppkomst kan ju vara en effekt av något sådant? 😉

  ”Jag föreslår att vi testar allehanda gifter på samtliga genuspedagoger och genusmongon för att röna ut huruvida gift är en social konstruktion.” Ha ha – vad elak du är! 🙂

  Roger, nä, det där var saker som Nyhetsmorgon hade där bara. Måste vara någon anställds :-).

  Josef,
  ”Forskare har även kommit fram till att kvinnan har 10 gånger så mycket vit hjärnsubstans medan mannen har 6 gånger så mycket grå hjärnsubstans som kvinnor.[9] Grå hjärnsubstans används för att gå igenom information medan vit hjärnsubstans används för att koppla mellan olika processorcentra.” Jag visste inte att wiki hade en definition av kvinna 🙂

  Galne Gunnar, jag såg också det just nu i gårdagens Metro att Assange kallar Sverige för feminismens Saudiarabien. ”Kul att du gillade klippet med Abdirizak Waberi” Nja, gillade och gillade… Klippet utgjorde så klart en bra sammanställning men innehållet är ju suspekt… Jag såg själv dokumentären ”Slaget om muslimerna” när den var aktuell, och minns att han sa att man kanske inte skulle använda ett dammsugarrör, men… Hela filmen här på Youtube (i sex delar): http://www.youtube.com/watch?v=s4bYZCb7y0g

  ”Jag vill inte vara med i tv debatter och förödmjuka mig själv”. Jag tycker att du ska omvärdera den ståndpunkten.

  Jag har aldrig sagt så, jag sade att jag vägrar skämma ut mig offentligt i samband med att man ringde från SVT Debatt angående ett program om manlig amning, som bara var korkat (jag hade bloggat om det: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/03/neeej-aschberg-manlig-amning-jamstalldhet/ ). Jag tyckte inte att det var värt att åka t Gbg för att få en minut på mig att säga att det ju är hans fria val men att det är galet, och ett sätt för Aschberg att få tittarsiffror, men radikalfeministerna jublade när man upptäckte att det gick att klämma ur några droppar manlig bröstmjölk i ngn forskningsstudie som visades på TV.

  Däremot hörde ju Debatt av sig förförra veckan ang två olika program (dels om genus och excellensforskningen, men det programmet blev inställt) och dels ang Assange och våldtäkterna, men ang det senare så blev jag kontaktat bara dagen innnan, och det går ju varken att flyga eller åka tåg fr Sthlm t Gbg just nu, men det väsentliga var att jag inte är så insatt i just det fallet, som jag sade till dem. Men Camilla L och Pelle B var ju där.

  Jag kommer så klart att ta chansen att medverka i program, det var bara det med manlig amning som var för korkat för att ens kommentera – tyckte det räckte att jag bloggat om det. Dessutom verkade de vilja att man skulle vara antingen totalt för eller totalt emot, och gärna hysteriskt emot, men jag sa att jag tyckte det var hans fria val att låta Aschberg pumpa hans bröst i 6 månader för att se vad som händer. Jag medverkade ju i filosofiska rummet om genuscertifiering, för det var ju viktigt. Nu när jag tänker på det så är det ju DU som lagt upp detta på Youtube – tack 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=brvlCClVfp4

  Relaterat blogginlägg med info om genuscertifiering: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, du har rätt, och jag kommer att göra det så klart. var bara det programmet jag inte var intresserad av. ”vad det är för flummig typ som föreläser med en gloria på huvudet, och änglavingar på ryggen”. Förvisso var jag på KTH då för att ta bilderna och spela in trumpetvideon, men det var inte på arbetstid ;-).

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Guy, tack! Jo, jag var ganska nervös faktiskt. Helt nytt ämne för mig ju. Men det var inte min TV_debut, medverkade i studion i Vetenskapens Värld i en dokumentär om Archimedes 2003, och sedan i två UR-program om matematik i serien ”Jorden är platt”. Och då var jag inte alls nervös, det var ju matte :-).

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Guy, tack för intressant information! ”De tycks ständigt utgå från att varje skillnad är till mäns fördel, och de därför inte får finnas.” Precis, eftersom de själva har det manliga som norm. Här finns en populärvetenskaplig artikel i Illustrerad vetenskap som är några år gammal: Liten skillnad är stor: http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/liten-skillnad-ar-stor

  Galne Gunnar, tack för saltinfon. Kollade just mitt Seltin mineralsalt – jodå det innehåller jod 🙂 liksom mina multivitamin- och mineraltabletter!

  Magnus, de kanske har deltagit i medicinska studier under genusutbildningen – sådana som Abnormus beskriver :-). Nä nu ska vi inte vara elaka, de har bara sin övertygelse, och det vore ju ok om de behöll den som en privatsak, men just att de ska påtvinga alla medborgarna i landet sina teorier och dessutom infiltrera skolväsende och högre utbildning, och riksdagen. Är det någon som bör infiltrera dessa institutioner så är det vi matematiker, med tanke på dagens kunskapsnivåer.

  Info, MIGIleaks! 🙂 Dags för ”Genusleaks” snart då?

  Roger, sitter Waberi i Försvarsutskottet!? Ja det stämmer ju: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=083921164513

  Martin, jo det gick ju bra för oss alla att växa upp utan genusvetare. Notera att genusvetarna blir fler i samma takt som skolan blir sämre och folk mår allt sämre. Det borde ringa en klocka i genus-Sverige. Genusvetarna anser sig vara lösningen på detta, men tänk om de är en del av orsaken? http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7066&Itemid=98

  Är det konstigt att skolarbetet blir lidande när man ska lära sig om genus och annat integrerat i alla andra ämnen!

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Staffan ”Vilse i pannkakan” Westerberg”. Vem är det? Inte Bengt?

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Tommy, däremot fick hon i år en verktygslåda från Clas Ohlson i år, från min brors frus bror, med tillhörande bälte där man kan sätta grejerna. Och se ut som en ”jobbarkille” som hon säger, så på julafton gick hon runt med det bältet med hammare, skruvmejslar, vattenpass och annat. Måste det till en genusvetarindustri för att man ska kunna erbjuda sina barn möjligheter? Clas Ohlson är verkligen bra, jag har använt deras prylar för att tillsammans med skärbrädor i trä från IKEA konstruera fyra sängar högt upp på väggen till våra fyra katter :-).

 33. QED skriver:

  Staffan Westerberg gjorde barnpogram på 70-talet bla ”Vilse i pannkakan”
  som skämtsamt sagts förstört en hel generation barn.

  ”Och jorå, egentligen gillar han pannkaka. Även om upprinnelsen till hela den numera kultförklarade serien, är att han vägrar äta upp sin gigantiska pannkaka och ”bli brandman och stark som pappa”. Men den gången stod 70-tal, kulturradikalism, vänsterströmningar och genusiver på agendan.”

  http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/vilse-i-rutan-igen_22307.svd

  http://www.facebook.com/group.php?gid=126556690705385

 34. […] av olika statliga utlåtanden om ”genusproblematiken”  i förskolan – läs här ! Nu måste det bli ett slut på detta tjafs – om något  enda politiskt parti har modet […]

 35. Wanderlust skriver:

  Tanja, jisses vad du har varit flitigt med bloggandet under julhelgen, men det är väl den bistra verkligheten när man som du är den främsta fanbäraren i kampen mot genusvansinnet… Alla vi som följer dig är givetvis tacksamma för din ihärdighet men jag hoppats att även du har kunnat njuta något av julefriden:)
  Sedan får jag sälla mig till den skara som hemskt gärna skulle vilja se dig i flera teve- och/eller radiodebatter framöver, blotta tanken på att få höra någon med din sakkunskap och väl underbyggda argument göra verbal slarvsylta av obehagligt verklighetsfrånvända personer som t.ex. C. Borgström får det att vattnas i munnen. Om du sedan skulle medverka i samma program som Billing, Ström och Lindberg så skulle nog ni tillsammans skapa sådan oreda bland era PK-indoktrinerade motståndare att det blev kortslutning i deras hjärnor…

  Någon vecka innan jul så hörde jag ett inslag i P1:s ”Kulturnytt” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=4243590 där man beklagade sig över att, i verkligheten vanliga, yrken som t.ex. undersköterska och vårdbiträde var underrepresenterade på vita duken, till skillnad från de mer frekvent förekommande polis och journalist . För i milimeterrättvisans förlovade land så går det ju inte för sig att någon i något sammanhang lämnas utanför, eller hur? Och om nu så ändå skulle ske så är det bara att ropa efter Diskrimineringsombudsmannen…
  Förresten, vore inte det här är ett gyllene tillfälle att för genusmaffian att ta tillfället i akt att kräva att de skildras på film nu när det finns så många yrkeskategorier med förledet genus…

  Tomas Axelson är lektor i religionsvetenskap med medieinrikting vid Dalarnas Högskola,verka i alla fall en nykter och realistisk syn på varför det ser ut som det gör när han precis mot slutet säger: ”…men det är inte alls säkert att man får publik till de filmerna som utgår ifrån att alla yrkesgrupper ska vara speglade.”

 36. Tommy Jonsson skriver:

  Tanja det var mycket skojigt att höra om din dotters lekaker. Min mormor lärde mig mycket som tex att hugg ved och att elda korrekt. Av henne lärde jag mig spinna, riva matrial till trasmattor och att väva mattor och linnehandukar.
  Vi var också tre kompisar i 10 års åldern som hade syjunta då vi lärde oss att sticka strumpor, sy korstygn och själkstygn. Det var på torsdagar och mycket hemligt.

 37. David Nyström skriver:

  Kul att ha hittat din blogg. Efter att ha studerat utomlands några år och upplevt ett annat intellektuellt klimat har det varit ett brutalt uppvaknande att återigen påminnas om den hårdföra indoktrinering som sker vid svenska läroanstalter. Att klä extrem ideologi i vetenskapliga kläder och kalla det forskning ger rena öststatsvibbarna…

 38. Robert skriver:

  Implementera är definitivt ett modeord, som används alldeles för mycket dessa dagar. All möjlig skit skall implementeras hela tiden, detta med genusperspektiv är nog lite på tillbakagång, sanning att säga. Olika chefer känner väl att det inte är smart längre att framföra detta in absurdum.

  Jämför med ordet ”proaktiv” plötsligt använda alla det ordet, vi måste bli proaktiva…

 39. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Jag tycker det är ansvarslöst av media att rapportera om, som i det här fallet, saltets negativa hälsoeffekter utan att nämna de positiva. Det finns nämligen en hel del människor som läser den här typen av artiklar och bestämmer sig för att sluta salta maten helt och hållet, utan att vara medvetna om den risk för bristsjukdomar som kan uppstå om man gör det.

  En ansvarsfull tidning hade avslutat med en mening – och det hade verkligen räckt med så lite som en mening – om just jodberikningen av salt och att det är en viktig källa till mineralet.

  Samma sak gäller larmrapporterna i tidningarna från de senaste tio åren, där läkare går ut med att man ska undvika överdrivet solande för att inte få hudcancer, vilket får en del att undvika solen helt, som i sin tur ofta leder till allvarlig vitamin D brist.

  Tyvärr informerar de om det först några år senare när det visat sig att det blivit ett problem, när de kunde och borde ha informerat om solens viktiga roll i vitamin D produktionen i samband med de ursprungiga larmrapporterna.

  Ditt anförande i riksdagen, finns det att se någonstans på nätet?

  Bra att du inte har stängt dörren för att debattera i TV. Här har du en inspirationsvideo inför ditt nästa debattframträdande från en av mina favoritkanaler på YouTube.

  Det är så här vi vill se dig på TV nästa gång! 😉

 40. Anna F skriver:

  Här är mer barn-experimenterande från ”radikalfeminismens Saudiarabien” fast jag tror faktiskt att även de mest fundamentalistiska wahabisterna i Saudiarabien experimenterar mindre på barn under sex år! 😦

  ”Järfälla kommun delade ut sitt första Mångfaldspris. Kommundirektör Anders Major delade ut Järfälla kommuns första Mångfaldspris till Kvarnens, Mjölnarens och Vallvägens förskoleenhet – ett diplom och ett stipendium motsvarande 15 000 kr.”
  ”Jag vill särskilt lyfta fram vår genuspedagog Ingrid Stenman som har varit en inspirerande och drivande kraft i det här arbetet.”
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jarfalla/pressrelease/view/jaerfaella-kommun-delade-ut-sitt-foersta-maangfaldspris-550144

  Men vad är det för fantastisk pedagogisk insats? På DN hittar man svaret, det är en gammal bekant i genus kretsar: kompensatorisk pedagogik från Gävle. Maria Stenman och Ingrid Stenman (familjeföretag?) sysslar med en experimentell sociologi/psykologi/pedagogik på förskolebarn. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering för kompensatorisk pedagogik och ingen vet hur det påverkar barnen om 20 år. Listigt nog nämns aldrig ”metoden” vid sitt riktiga namn på DN. Tanja B har skrivit om KP här:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/tag/kompensatorisk-pedagogik/

  Här är några citat från DN:

  ”Vuxnas fördomar fostrar barn in i könsroller”
  ”Det löste Ingrid (Stenman) genom att ta in genusvetaren Maria Stenman som observerade hur förskolelärarna agerade i olika situationer.”
  ”I små grupper får pojkarna öva samarbete och kamratskap, att lyssna och vänta på sin tur. Det kan handla om att bygga en tågräls tillsammans, eller att måla en gemensam tavla. Flickorna får öva på att bli självständiga och ta egna initiativ. När de ritar får de göra egna teckningar och övar på att inte påverkas av vad andra tycker. Förut när barnen spelade bandy, gjorde killarna allt för att vinna. Tjejerna vågade knappt ta bollen. Första gången flickorna fick spela bandy utan killarna, tyckte pojkarna att det var orättvist. ”Varför får de spela? Det är ju vi som kan bandy”, sa en pojke. Ännu häpnare blev han över de nya reglerna. Tjejerna får poäng när de tar bollen och gör mål. Pojkarna får poäng när de passar. Sedan, när tjejerna blivit bra på att dribbla och göra mål, och pojkarna blivit mer kamratliga på plan, sätter de ihop lagen och spelar tillsammans.”

  http://www.dn.se/insidan/vuxnas-fordomar-fostrar-barn-in-i-konsroller-1.397570

 41. Galne Gunnar skriver:

  Här kommer en hälsning från Paris:

  Massor av liknande videoklipp hittar du här: http://www.youtube.com/ciceropicas

 42. Galne Gunnar skriver:

  @ Anna F:

  ”fast jag tror faktiskt att även de mest fundamentalistiska wahabisterna i Saudiarabien experimenterar mindre på barn under sex år!”

  Var inte så säker på det: http://www.youtube.com/watch?v=Wg3m3t87-dk

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla! Får läsa de senaste kommentarerna imorgon, vi är just hemkomna från stan, där vi på Clas Ohlson inhandlade en jättebräda som vi släpat hem, min dotter ville absolut ha den för att ”bygga en koja till katterna” med sina nya verktyg, och nu har hon suttit i en timme och spikat in spikar och skruvar i den, och sandpapprat den så att den är fin och slät. Imorgon ska den sågas i fyra delar och sedan bli ett katthus. Det var korta skruvar som inte gick igenom, det är ju kul att bara skruva in skruvar (har vi en genetisk mutation i familjen? :-)) och det blev rätt många – brädan är över en meter lång. När kojan är klar ska jag fota den och lägga upp på bloggen. Borde inte jag vara genuskonsult istället för genusvetarna? Istället för att läsa sagor om prinsessor som pruttar och historier om prins Lisa som räddar prinsessan Kalle från ett brinnande slott och sedan släcker hela branden själv medan Kalle storlipar, så borde man agera föredöme själv. Som jag som är matematiker och snyggar till statistiken, medan genusforskarna har gjort ett KÖNSSTEREOTYPT karriärval och istället borde omutbilda sig till lastbilschaufförer (som går på bordeller med manliga strippor).

  Galne Gunnar, jag kunde inte låta bli att se din video Government Censorship (här https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/12/28/2-arsdagen-sedan-nyhetsmorgon/#comment-11170 ) så här får du en video tillbaka, som är speciellt tillägnad dig och som jag tror du kommer att uppskatta 🙂

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Den förgiftade paraplyspets som damen nämner gäller detta: http://sv.wikipedia.org/wiki/Georgi_Markov

 45. Info skriver:

  TANJA: JO, VISST HAR JAG SETT DEM

  Men vet du vem hon parodierar? (Lesbiska ”konstnären” Ylva M. Th.)

  Batikhäxan Berit finns för resten bland mina ”favoriter” – men tyvärr uppdaterar hon alltför sällan. Då och då dyker hon upp som kommentator på Newsmill, där godtrogna människor tar henne på fullt allvar…

  Att din dotter kunde slita sig från brädan och spikarna och sandpapperen för ett ögonblick för att titta på en video med prinsessliknande figurer bådar kanske gott för framtiden. Som jag ser det. Hur du ser på saken, vet jag inte.

  Apropå videor och Youtube så var det nu hela två år sen som programmen bakom ändrades så radikalt, att jag inte längre kunde eller kan se en enda rörlig film, tillverkad efter ca 2007. De nya programmen kan förstås laddas ned – men inte till mitt operativsystem, som har ungefär ett år för mycket på nacken.

  Det blir väl trots allt dags att köpa ny dator 2011. Varvid jag med intresse ska ta del av de filmer, där Tanja spelar en huvudroll eller en biroll. Hittills har jag av ”Genusväldet drar fram” och det andra inte sett annat än en död, kolsvart ruta. Samma sak gäller alla andra i bloggen inbäddade videor.

  Annat var det för några år sen, när jag kunde se allt som rörde sig på nätet. En del svårare spel blev jag snabbt bra på. I tillhörande listor över världsställningen för dagen, som man kunde klicka fram, hände det inte så sällan att det stod överst: 1. Info, Sweden. – Men annars gjorde jag min största insats i luffarschack under spel mot Expressens schackdator. Det tog några månader, innan jag vann över datorns svåraste inställning mera regelbundet. När jag var förvissad om att vinna varje gång, var det inte roligt längre.

  Som att lösa ett Mensa-test. De första figurerna kan det ju i och för sig vara kul att vrida på och komplettera, men när det visar sig, att testmakarnas egen intelligens inte sträckt sig längre än till att presentera ytterligare kvadrater och prickar, som skall vridas och byta plats, så slutar hela intelligensprovet för min del inte i ett resultat utan i en uttråkad gäspning. (Jag minns, att du, Tanja, framfört liknande tankar vid ett tillfälle.)

 46. Leif skriver:

  @Tanja
  Ja att djuren i skogen agerar könsstereotypt kan jag verkligen skriva under på. Runt vår sommarstuga brölar adrenalinstinna ”våldtäktsmän” runt både dag och natt vid passande årstid. Råbockarna är nog beredda att para sig med vad som helst när andan faller på.

 47. Leif skriver:

  Man får förmoda att deras uppväxt varit ägnad att förstärka deras maktstrukturer och könsroller.

 48. QED skriver:

  Fd polismästare menar att poliskåren fått problem:

  ”Den snabbt utökade poliskåren har medfört en kraftig föryngring och dåligt mentorskap. En del av de unga poliserna har liknande vokabulär och beteende och sitter på samma krogar som de kriminella som de skall bekämpa!”

  ”Uppenbarligen hjälper inte lagar, föreskrifter, värdegrundsarbete och goda förebilder som länspolismästare Carin Götblad för att förändra beteendestörningar. Satsningen på mångfald har orsakat negativa konsekvenser som ingen vill erkänna. ”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/29/fd-polischef-unga-poliser-beter-sig-som-kriminella

 49. Observer skriver:

  Ja, att sedan detta genus-virrpack skall få tillåtelse att över en natt få ifrågasätta källkoden som finns i generna och som gör att vi utvecklas till pojkar och flickor och som är resultatet av flera miljoner års evolution. Det är som att försöka ändra på ett datorprogram som du kör och som styrs av den underliggande källkoden med att stå och skrika nazistiska slagord. Alla universitet borde rensas på detta genuspack som alltför oftast även lever i osunda samkönade parförhållanden. Onaturligt beteende skall inte påtvingas den stora massan.

 50. hmm skriver:

  Sluta aldrig blogga och låt ingen trycka ned dig Tanja.

  Gott nytt år!

 51. Anders skriver:

  Info, du verkar visst ha fått syftet med Mensa testet om bakfoten. Frågorna är inte skapade för att vara så svåra som möjligt utan för att mäta IQ noggrant i ett specifikt intervall.
  Svårigheten är inte att lösa frågorna utan att göra det inom tidsramen.

 52. Erik skriver:

  Många jubileer var det. Nu med alla jubileer så tänkte jag det kunde vara kul med en premiär. Så här är min första riktiga bloggkommentar skickad från mobiltelefon.Jag håller på att öva upp mig i att skriva någorlunda bra på en Samsung Galaxy-S.

 53. Olle skriver:

  Usch, vad arg jag skulle bli om jag mötte en genuspedagog på ett föräldramöte eller nåt, det skulle bli en utskällning efter noter. Hen skulle få sina fiskar varma och få höra en massa härskartekniska argument om att det är jag som betalar henoms lön och därmed hen som ska tiga och lyda när jag talar. Som tur är har vi varit befriade från sånt i min kommun. Mycket man läser på denna bloggen känns som en främmande värld, än så länge.

 54. Olle skriver:

  ”Förresten, Info – har du sett de här konstverken, ha ha! http://batikhaxanberit.blogspot.com/2010/12/ann-charlotte-marteus-min-mankultur.html

  Lol, den bloggen måste bara vara en karikatyr! Annars vet jag inte vad den är.

 55. Observer skriver:

  Glömde fotot av den nya Mikael&Orlando generationen – genusvetarnas mål och ideal – http://svt.se/2.122744/1.2156302/angrarna.

 56. Observer skriver:

  Glömde några sevärda videon – Norges egen Ester Pirelli (ingen anknytning till däcktillverkaren Pirelli) – ganska snygg blev han efter ”makeover’n”. http://www.youtube.com/watch?v=6aK-D1BW-6w&feature=related

  Och flera finns – http://www.youtube.com/watch?v=DX3h05K9VMQ&feature=related.

 57. Leif skriver:

  @Olle
  Hahaha!!
  http://batikhaxanberit.blogspot.com/2010/12/ann-charlotte-marteus-min-mankultur.html

  ”Ann-Charlotte Marteus är helt orunkelig.”
  Den var bra! Vad orättvist livet kan vara!

 58. Leif skriver:

  Eller:
  ”Kungen + Camilla Henemark = Möte Mellan Människor”

 59. QED skriver:

  DN om konståret 2010: nya genusperspektiv präglade institutionerna

  http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/aret-da-konstscenen-vaxte-at-alla-hall

 60. Leif skriver:

  ”Damen” ifråga har tydligen varit väldigt aktiv på nätet.
  Synd att skaparen överdrev namnet.

 61. Jocke med kniven skriver:

  Off topic.
  Hittade just Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik på nätet och fann slående skillnader mellan antalet män och kvinnor som avled pga arbetsskador. 2006 dog 66 män och 2 kvinnor i arbetet. Preliminära siffror för 2010 är 1 kvinna och 39 män. Är det jämställt? I rättvisans namn måste kvinnoarbetsplatserna göras farligare. Kanske borde vi minera personalrummen i förskolor och vårdinrättningar. Allt för jämställdheten!

 62. Trocadero skriver:

  Denna generation (Ja, då barnen som utsätts för detta experiment) kommer må så otroligt dåligt i framtiden. För mycket ledsagning är väl aldrig bra, men här lämnas ungarna vind för våg och har inget att rikta sig efter.

 63. Johan skriver:

  Imponerande inlägg och att du orkar! Jag skrev ett lite skämtsamt inlägg om män och kvinnor

  http://hjarnfysik.blogspot.com/2010/07/titta-pa-tv-med-fjarrkontroll.html

  och blev anklagad för att vara biologist och särart-nånting. Trist när det inte finns någon humor eller distans till något som är så fullt av humor som spelet mellan män och kvinnor…

 64. Emil skriver:

  Det är underbart att du finns och att du orkar fortsätta detta viktiga arbete med att avslöja genusidiotin. Som studerande till lärare får man läsa rätt mycket av vad genusvetenskapen drar för slutsatser, och dessa serveras naturligtvis som oemotsägbara sanningar. Man står inte helt solo trots allt då man förhåller sig skeptisk, men det stora flertalet lärastudenter sväljer det okritiskt med hull och hår.

  Har du skrivit någonting föresten om ”elit”- forsknings anslagen på KTH och den kritik som riktades mot hur dessa pengar fördelats mellan könen?

  Tack åter igen för att du finns och att du orkar!

 65. Bitte skriver:

  Oh my God. Man tror ju att alltsammans är ett stort jävla skämt men dessvärre är det inte så. Om jag önskar något av året som kommer är det att vi kan glömma genustramset och återgå till en tillvaro där kvinnor är kvinnor och män är män och där det är fullt möjligt även för en pojke att få vara maskulin utan att han blir stoppad i dörren till lekisgården 🙂

 66. Robert Stenkvist skriver:

  GOTT NYTT ÅR Tanja och övriga 😉

 67. […] som debatter om Genuslego där liberaler moraliserar och kristdemokrater ger marknaden spelrum läs Tanja Bergkvists eminenta sammanfattning på […]

 68. Hamstrn skriver:

  Ingrid och Marie Stenman? Släkt med Malin Stenman?

  Herregud vad trådarna har spritt sig.

  God fortsättning!

 69. […] Genusarbete smulades sönder, Genuspedagogik i förskolan: del 1 , del 2 , del 3,  del 4 , 2-årsdagen sedan Nyhetsmorgon!, Iiiinte 80 miljoner […]

 70. […] Projekt Implicit – bär du på fördomar eller ”föreställningar” om ”verkligheten”?  , 2-årsdagen sedan nyhetsmorgon Like this:GillaBli först att gilla denna […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: