Dags för nya äventyr

Min hjärna behöver ett litet miljöombyte

Jag kände att min hjärna behövde ett litet miljöombyte och nya utmaningar

Jag vet att ni hoppades att jag skulle skriva att jag blivit statsminister, men det kommer. Posten är ju som bekant upptagen just nu, och under tiden måste jag sysselsätta mig med något utvecklande, lärorikt och intellektuellt utmanande för att hålla hjärnan i form. Sedan några veckor tillbaka är jag anställd och verksam som forskare (matematiker) vid Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Akademin förmår inte länge förse mig med de kunskaper jag behöver för att störta Genusväldet. Ha ha, nejdå jag skojar bara! 🙂 Fast att säga att jag lämnar akademin är kanske en sanning med modifikation. FOI har ca 1250 anställda varav 900 är forskare och av dessa är en tredjedel disputerade. Vid min avdelning är 88% forskare varav 41% är disputerade, vilket innebär att jag även fortsättningsvis kommer att vara omgiven av doktorer och professorer och därför känna mig väldigt hemma. Jag hoppas förresten att ni alla inser vad detta betyder? Förutom att jag byter arbetsplats då. Det betyder att min blogg klarade SÄPO-kollen! 🙂 (Ja jag fick skriva så för min chef). Men nu var det ju min matematiska kompetens som var intressant för FOI, inte min bloggverksamhet eller min konstnärliga verksamhet. Jag vill inte gå in på detaljer, har ju sekretessavtalet att tänka på osv, men jag kan ändå säga att den verksamhet jag är involverad i är av förebyggande karaktär.

När jag letade bilder på katterna till mitt förra inlägg fann jag en gammal bild från min tid som doktorand (2002).

När jag letade bilder på katterna till mitt förra inlägg fann jag en gammal bild från min doktorandtid (2002) – den äldsta digitala bild jag har på mig själv.

År 2000 när jag avslutade mina studier i matematik vid Lunds Universitet stod valet mellan att doktorera på signalspaning vid FOA (som det hette då) i Linköping och att doktorera i ren matematik vid Stockholms Universitet, och jag valde som bekant det senare, men meddelade FOA att jag kanske kommer tillbaka senare. Jag ville ägna mig åt ren tankeverksamhet, utan att bli störd av verkligheten, ungefär som en genusforskare kan man säga. Sedan min disputation 2007 har jag varit varit verksam som matematiker vid KTH, SSHL, återigen Stockholms Universitet och nu senast vid Uppsala Universitet. Men nu har jag alltså sökt mig till en ny miljö, och jag blev själv väldigt positivt överraskad vid mina inledande besök där – det är en kreativ miljö som heter duga! Som jag skrev i senaste numret av Axess: miljön är fantastisk, dels den intellektuella miljön med en fantastisk flora av människor med olika utbildningsbakgrund som tillsammans löser komplexa tillämpade problem som kräver kompetens inom flera olika områden (vilket innebär att man själv lär sig en hel del om allt möjligt), men också den fysiska miljön är en nostalgitripp för mig som vuxit upp med att rita mina teckningar på hålkort, löda kretskort, ha trebenta transistorer som dockor och programmera BASIC som 8-åring, men så blir det ju när båda föräldrar är fysiker (de möttes som radioamatörer, vilket väl var 60-talets Internet) – då står ELFA-katalogen i sagobokshyllan och man kommer inte undan, mamma gick från laserfysik till programmering och pappa var den som fixade och underhöll de tekniska apparaterna på Atomfysik i Lund. Därför var huset alltid fullt med elektroniska komponenter och konstiga apparater. Min lillebror disputerade i elektroteknik vid KTH, och jag inser nu att Genusmaffian har rätt – man blir påverkad av sin omgivning!

Genusforskarna har studerat de universella patriarkala strukturerna på nära håll

Genusforskarna har studerat de universella patriarkala strukturerna på nära håll

För att ge alla samma förutsättningar borde man givetvis ha plockat bort mig och min bror från denna indoktrinerande miljö; vi borde båda ha placerats på en genuscertifierad anstalt utan skadliga intryck från omgivningen, så att vi hade kunnat ”vara oss själva” som det heter. Utan ett enda skadligt sinnesintryck som skulle kunna leda i den ena eller andra riktningen, hade vi haft bättre förutsättningar att med avstannad hjärnfunktion göra medvetna val fria från de skadliga strukturer som genomsyrar hela Universum och som under den inflationistiska fasen strax efter Big Bang blåstes upp till de patriarkala strukturer vi ser i dag. Hade vi haft den excellenta genusforskningen redan på den tiden hade genusforskarna i samarbete med Fysikum i Lund kunnat justera värdet på den kosmologiska konstant jag undersökte i mitt exjobb och därmed förhindrat den här utvecklingen. Men nu står vi här, och det är för sent. Både jag och min bror doktorerade i tekniska ämnen, när det istället hade kunnat bli så att min bror blev sjuksköterska och jag brandman, som genusvetarna blir – de vet ju att själva leva som de lär för att förbättra den statistik de förfasas över (hur ser det egentligen ut med könsfördelningen på de genusvetenskapliga institutionerna?), strävan efter 50/50-fördelningen kan vi bland annat spåra till antagandet av prop 2005/06:155 som jag skrev om här där det lagstiftas om att alla ska ha samma möjlighet och förmåga (man skiljer alltså på dessa två), och då måste ju även kvinnliga brandmän kunna dra en 100-kilos säck.

Standardprototypen är gjord av en legering av 90 % platina och 10 % iridium, en blandning som ska minimera risken för att massan förändras på grund av oxidation eller slitage. Prototypen och sex stycken systerkopior förvaras under sträng bevakning

Standardprototypen är gjord av en legering av 90 % platina och 10 % iridium, en blandning som ska minimera risken för att massan förändras på grund av oxidation eller slitage. Prototypen och sex stycken systerkopior förvaras i Paris under sträng bevakning. Detta är Patriarkatets påfund.

Att dra, lyfta och släpa är dessutom bara sociala konstruktioner, och det är ju dessutom patriarkatet som konstruerat den internationella kilogramprototypen i form av en metallcylinder som förvaras i ett valv i källaren till BIMP (Internationella Byrån för mått och vikt) utanför Paris. Här skriver exempelvis chefingenjören om hur ”de fysiska kraven har sänkts medan värdegrunds-kraven höjts” inom försvaret. Detta är, liksom inom polisväsende, brandkår mm ett led utvecklandet och implementerandet av en demokratisk värdegrund på arbetsplatserna. Innan det här arbetet påbörjades, tex på 80-talet, brukade folk slåss öppet på arbetsplatserna. Vad själva styrelseskicket har med brandsläckning att göra är för övrigt oklart, men det är helt klart odemokratiskt att en man ska kunna lyfta mer än en kvinna. Genom gediget värdegrundsarbete kan man komma ifrån den fördom som kallas för Verkligheten. Verkligheten kommer som bekant i olika skepnader, och min verklighet är inte din verklighet och den är definitivt inte genusforskarnas verklighet.  Det finns lika många verkligheter som människor och därför är det meningslöst att prata om eller ta hänsyn till verkligheten. Verkligheten måste ignoreras, det är inte teorierna det är fel på utan i så fall verkligheten – det insåg redan Einstein,  och på tal om Einstein – i Luce Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla – inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.”

FOI

FOI står bakom flera viktiga tekniska innovationer

För att återgå till FOI. FOI är det forskningsinstitut vars rapporter man ska ladda ner för att få ett hum om utvecklingstendenser i världen, förslagsvis ”Strategisk utblick 2010 – Säkerhetspolitisk nattorientering” – det är matnyttigt material för de politiker som ska fatta beslut, liksom för de journalister som ägnar sig åt att såga politikerna och deras beslut i dagstidningarna. FOI står dessutom bakom flera viktiga tekniska innovationer, som rening av lokalt vatten så att det kan drickas var man än befinner sig, forskning inom sensorteknik som resulterat i ett världsunikt varningssystem för fotgängare i mörker, forskning som gör det möjligt att ”se genom väggar” vilket gör att flera överlevande kan hittas under rasmassor vid olyckor eller jordbävningar. Och på FOI finns även det svenska forskarlag som är världsledande på området detektion av explosivämnen, och som leder utvecklingen av den teknik som möjliggör detektion – innan ämnet hamnat nere i T-banan. Forskarlagets verksamhet uppmärksammades stort i media i samband med händelsen den 11 december.

En inverterad könsmaktsordning ska tillintetgöra patriarkatet

En inverterad könsmaktsordning ska tillintetgöra patriarkatet

Konstigt nog har SÄPO ännu inte klassat Genusväldet som ett inre hot mot rikets säkerhet (minns att Nationella Sekretariatets föreståndare ser på genusvetenskapen som ”en krigsmaskin”)  så jag får även fortsättningsvis avhandla de mest absurda inslagen av denna verksamhet (det jag kallade för ”kulmen på en fördumningsindustri” i P1 förra våren)  på bloggen,  tillsammans med andra aktiva bloggare (som ni alla redan följer så klart, tex Genusnytt, Pelle Billing, Matte Matik, Aktivarum, David Holman m fl som alltid hittar nya intressanta nyheter). Det är ju tråkigt att man inte verkar för jämställdhet utan istället ägnar sig åt att skriva instruktionsmanualer, varav många publiceras löpande i SOU-serien, för hur varje medborgare ska bete sig ”genusmedvetet” och hur i synnerhet män ska dekonstruera sin maskulinitet (som bekant visade man i SOU 2009:64 att det är manlig identitet som är boven i dramat: ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”) Dock hinner politikerna inte alltid läsa det beställda vansinnet själva, och då är det tur att jag kan komma till undsättning och lyfta fram innehållet i ljuset. Och SACO:s ordförande Anna Ekström sade sig som bekant ”stå bakom ord i rapporten” när jag citerade detta och annat, men Ekström är också vice ordförande i konsistoriet som är styrelse för Uppsala Universitet, där jag själv var var verksam fram tills nyligen.

Naturvetare är ovana vid vetenskapsteori och -kritik

Naturvetare är ovana vid vetenskapsteori och -kritik, vi behöver genuskunskap för att klara vår forskning!!!

Snart tillträder dessutom en ny rektor och ryktet gör gällande att det kan bli Margaretha ”10.8 miljoner för genusmöten” Fahlgren som anser att (se projektansökan i länken) Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.” Så nu vet vi vart Uppsala Universitet är på väg. Jag blev förvisso erbjuden fortsatt vikariat på några kurser som stod lärarlösa, och jag borde kanske ha accepterat för att kunna söka tjänsten som rektor, men risken för att jag som Fanbärare för Folkvett och Förnuft skulle bli socialt isolerad och utmobbad av Genusmaffian (trots att den deltar aktivt i utformandet av antimobbingverksamheten) skulle tära hårt på mitt av Patriarkatet socialt konstruerade psyke – bara tanken på att inte få följa med ledande genusforskare på kafferep skulle krossa mitt hjärta. Jag vill ju också delta i den svenska spjutspetsforskningen. Det var därför jag sökte mig till FOI.  FOI deltog som bekant på Folk och Försvar, den som missat kan se om cyberhot minut 34 och framåt i denna video .

För att återgå till genusfrågan: läkaren Pelle Billing uppmärksammade och kommenterade nyligen följande video från Skolverkets hemsida:

Info, varsågod: en närbild på Snezinka

Info, varsågod: en närbild på Snezinka. Hon är en sköldpaddsfärgad halvperser-halvbirma.

Det finns tre filmer till. Notera att genuskonsulten (Kristina Henkel) i filmen ovan själv tycks lägga en värdering i olika egenskaper (det hon anklagar alla andra för att göra) när hon menar att det att kalla en flicka med ny klänning för söt och pojke med ny skjorta för tuff är “ojämställt”. Givetvis ska flickan vara tuff och pojken söt, eftersom det som traditionellt uppfattas som manligt (tuffhet) i genuskonsultens hjärna är det som bör eftersträvas  – man förkastar det ”manliga” samtidigt som man själv har det som norm. Allt beror paradoxalt nog på vilket kön man tillhör. På samma sätt förhåller det sig som bekant med andra saker. Varför är det mindre värt att vara söt än tuff kan man ju för övrigt fråga denna fördomsfria genuskonsult som predikar allas och allts lika värde – det är ju en klar fördel för kvinnor ur reproduktions-synpunkt att vara söta. Eller det kan ju vara en förlegad fördom som lever kvar från stenåldern att killar tar utseendet i beaktande vid partnerval, verkligheten kan alltid konstrueras om med en dos genusvansinne (vi vet ju tex att metaforen om aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer – något man börjat ta i beaktande vid anatomiundervisningen i svensk skola).  Dessutom gör det faktiskt inget om hela mänskligheten dör ut, det viktiga är att den sista rest som blir kvar av denna sociala konstruktion är genusmedveten.

Jag kom just på att det idag är det exakt två år sedan jag startade den här bloggen (så här gick det till)! 🙂 Tiden går fort…

Annons

72 Responses to Dags för nya äventyr

 1. barfota skriver:

  STORT GRATTIS!
  Lycka till.

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack barfota! Jo, det är jätteintressant, både grundforskning och tillämpningar, både matematik och fysik för min del, och programmering. Jag var tveksam till att gå ut med det här, men samtidigt tycker jag att mina bloggläsare förtjänar att veta var jag håller hus! 🙂

 3. QED skriver:

  Gratulerar, Tanja! Uppsala universitets förlust är FOIs vinst.

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jag tror det kommer att gå bra för UU, iaf matematiska institutionen :-). Om inte nya rektorn väljer att lägga ner den, man vet ju aldrig…

 5. Galne Gunnar skriver:

  Du verkar må rätt bra med tanke på omständigheterna. Det här inlägget var fullproppat med skön och syrlig humor.

  ”Jag ville ägna mig åt ren tankeverksamhet, utan att bli störd av verkligheten, ungefär som en genusforskare kan man säga.”

  ”[…] bara tanken på att inte få följa med ledande genusforskare på kafferep skulle krossa mitt hjärta. Jag vill ju också delta i den svenska spjutspetsforskningen.”

  Tack för några sköna garv!

 6. Tanja Bergkvist skriver:

  Så fick man ställa fram tre skålar med tonfisk igen 😦 Allt jag har är ju i fyra exemplar. Nu är iaf minnestavlan klar med bilderna på Roland och den är upphängd på väggen. Känns faktiskt bättre tack vare den.

 7. barfota skriver:

  @Tanja
  Har själv hållit på med elektronik så länge jag kan minnas och Champion Radio i Malmö och ELFA var nog trevligaste erfarenheterna för mig. Nu är jag inte så smart som du så det har blivit en hel del !Try and Error” genom åren, men trots alla misslyckanden är det jättespännande.

  Sedan verkar det ju konstigt att du får ett sånt här jobb, vad jag kan se på bilderna så är du kvinna och de får ju inte sådana här jobb, har du missat det?

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack. Detta är första dagen jag inte gråtit mer än en gång. Man blir ganska utsliten av sorgearbete, men som tur är har jag ju lätt för att bli mentalt engagerad i saker och kan då tillfälligt glömma sorgen, som nu under eftermiddagen. Jag märker inte ens att det är någon humor i mina inlägg längre, den verkar inbyggd i mitt psyke numera och automatiserad.

 9. QED skriver:

  Tanja, den nuvarande rektorn för UU hotade faktiskt redan 2006 under ett personalmöte att stänga matematiska institutionen. Och det var inte för att forskning eller undervisning på något sätt var dåliga. Alltför uppkäftiga professorer var det egentliga skälet, eller som det formulerades lite vackrare av universitetledningen: arbetsmiljöproblem. Ja, och så var tydligen en kvinnlig professor inte tillräckligt feministisk. Med en ny ledning för institutionen
  ser allt mycket bättre ut och det skall väl vara någon genusvetare som skall lägga ner den då.

 10. Good luck!
  Mina 4 år på FOA (1979-1983) var de intellektuellt mest stimulerande jag någonsin upplevt.
  Keep up the good work!

  Björn B
  (Noll akademiska poäng efter 7 års heltidsstudier på postgymnasial nivå)

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Barfota, få!? Man (eller kvinna) ”får” inte ett sådant här jobb, man förtjänar det genom att studera i fem och och sedan doktorera under fem år och därefter klara sig igenom alla omgångar i urvalsprocessen och genom detta konkurrera ut de andra sökande ;-). Dessutom har vi ganska jämn könsfördelning måste jag säga :-).

  Try and error är det väl för oss alla när vi bygger och uppfinner, varför tror du att jag skulle vara bättre än dig på det – jag har inte ens ELFA-katalogen längre :-).

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Björn, jaha vad roligt att höra! 🙂 Men hur kan du ha ”Noll akademiska poäng efter 7 års heltidsstudier på postgymnasial nivå”???

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ”Tanja, den nuvarande rektorn för UU hotade faktiskt redan 2006 under ett personalmöte att stänga matematiska institutionen.” Du skojar!!? Ja men då hämtar jag upp er alla och för er till FOI, där är det en jättebra arbetsmiljö och spännande forskning!

 14. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”Jag märker inte ens att det är någon humor i mina inlägg längre, den verkar inbyggd i mitt psyke numera och automatiserad.”

  Kaxigt! Inget fel på självbelåtenheten heller märker jag! 😉

 15. QED skriver:

  Nej, jag skojar inte. Jag och femtio andra hörde detta. Bo Rothstein kommenterade fallet med den kvinnliga professorn:

  http://www.unt.se/debatt/ett-avbraumlck-foumlr-jaumlmstaumllldheten-163890-default.aspx

  ”Vi talar här om ett trettiotal personer som sitter i ansvarig ställning vid Uppsala universitet och som har att bevaka och driva denna fråga. Det hela blir än mer absurt när en av de (fortfarande helt obestyrkta) anklagelser som rektor A**** H***** framförde till henne var följande: ”Du är anställd på en Tham-professur. Därför skulle du ha vinnlagt dig om att universitetet fått flera kvinnliga professorer. Men inom detta område har du inte gjort någonting” (min översättning från den engelskspråkiga transkribtionen av vad som sades under mötet).

  För det första är anklagelsen absurd, det finns ingenting i anställningskontraktet som kräver att innehavaren av en sådan professur skall medverka till att öka inkvoteringen av kvinnliga professorer. För det andra har inte här heller presenterats några som helst belägg för att **** ******** skulle motverkat jämställdhetsarbetet vid Uppsala universitet.”

  ”Man undrar vart den berömda kvinnosolidariteten tagit vägen i detta fall. Är det så eländigt vid Uppsala universitet att när det verkligen gäller och bränner till, då hukar sig jämställdhetsföreträdarna för den patriarkala maktens ukaser? ”

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja men det där har jag ju hört talas om, fast nedläggningsplanerna kände jag inte till. Absurt.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, men det är sant. I början när jag började blogga för två år sedan så tyckte jag själv att min blogg var rolig och skrattade faktiskt åt mina egna inlägg, men nu gör jag inte det längre, väldigt sällan. Iofs hinner jag knappt läsa mina inlägg, det tar ju så lång tid att skriva dem :-). Men det är nog så att jag vant mig vid mina egna tankegångar, som då var nya för mig själv, men nu är de vardag och det känns trivialt. Ok, nu är jag iofs nere pga det med katten och givetvis är det svårt att känna glädje då. Jag borde glädja mig mer åt allt jag hinner göra men jag hinner inte det eftersom jag alltid har så mycket att göra. Jag kanske borde gå i KBT? Jag såg just att det kom en miljon läsare till min blogg från den här sidan: http://www.motvarnet.nu/svenska Vad är det? En uppsamlingsplats för politiskt inkorrekta nyheter?

 18. Dogdylan skriver:

  Det var en väldigt informativ video – och det låter som Skolverket har tagit det mesta från Yvonne Hirdman med könsmaktsordningen, heteronormativitet och särskiljandets logik.

  Det är således ingen spännande identitetspolitisk diskurs eller radikala post-marxistiska teorier om intersektionalitet.

  Det sista förstår jag inte. Vad har ”allas lika värde” med det faktum att familjer ser olika. Det finns ju familjer som praktiserar polygami. Skall inte det fördömas? Vad är detta för sinnesjuk värderelativism?

  ”Allas likas värde” är egentligen andra ord för moralrelativism som i sin tur är en integrerad del i post-marxismen. Det råder dock en spännande dikotomi – där moralrelativism bara är ett verktyg man kan använda då det kommer till någon ”förtryckt” grupp.

  Människor som råkar tillhöra en av följande kategorier: Kristen, Vit och beter sig på ett visst sätt bemöts inte alls av moralrelativism, snarare av fördömanden.

  Nu har ju de här feministerna ett rätt stort problem. Det är nämligen bara vita, kristna män som accepteras att socialiseras in i denna marxistiska galenskap. Detta eftersom moralrelativism enbart existerar inom västerländsk politisk diskurs och återfinns inte utanför, i någon annan kultur.

  Snarare präglas resterande av världen av normer. Normer man inte är villig att frångå och framförallt inte då det kommer till Kön/Genus.

  Naturligtvis hamnar vi en jävlig sits. Tittar vi utanför västvärlden så är det inte speciellt jämställt. I synnerhet är muslimerna inte villiga att köpa något av den här genuspropagandan. Eftersom feministerna anser att muslimerna är en förtryckt grupp får de hållas.

  Ibland krävs det dock bortförklaringar och då anser eliterna (där feministerna ingår) att de har tolkningsföreträde för vad Islam innebär. Islam blir då gayvänlig – även fast Koranen är tydlig att homosexuell praktik skall straffas med döden.

  Detta är djupt etnocentriskt men ett måste för att ingen skall få för sig att börja analysera Islam utifrån oritentalistiska ramar – och då finna att vårt västerländska moralsystem är överlägset det muslimska värdesystemet.

  Tittar man på DO förstår man snart vad det handlar om. Ett spännande exempel är den ”vita” kvinnan och den ”muslimska mannen” som började bråka med varandra över ett handslag. För att ställa upp det intersekulära problemet:

  Vit = förtryckare
  Kvinna = Förtryckt
  Muslim (etnicitet) = Förtryckt
  Mannen = Förtryckare

  Båda diskriminerar varandra. Den muslimska mannen vill inte hälsa på den vita kvinnan – vilket är ett slags ”genusförtryck” och den vita kvinnan vill då inte anställa den muslimska mannen eftersom hon anser sig diskriminerad.

  Den muslimska mannen hänvisar då till Islam som säger att han får diskriminera och om inte han får diskriminera den kvinnan skulle han bli förtryckt. Den vita kvinnan säger då att det är sexism. Samhället fördömer sexism.

  Men om sexism är en integrerad del av Islam (vilket det är) och om alla kulturella uttryck (så länge de anses vara förtryckta) har moralisk rätt till manifestation, och sexismen ingår i Islam innebär det sexism inom ramen för Islam måste vara accepteras. Alltså – vi måste således bygga hierarkier mellan ”de förtryckta” – t.ex. Att kategorin etnicitet är mer förtryckt än kvinnan och på så sätt har kategorin ”etnicitet” ett större värde än kvinnan. Alltså mest förtryckt vinner.

  Vad vi får är förtryck av de förtryckta inom vissa dimensioner. Ett annat exempel som kommer försvåra saker och ting är blandbarn som är både ”vita och svarta”. Vilken grupp ingår de i?

  Feministerna har verkligen gjort bort sig. Nu börjar i alla fall saker och ting röra sig i UK, USA, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Danmark. Vi får hoppas att den utvecklingen kommer till Sverige – där man defacto försvarar liberal demokrati mot dessa gläfsande marxister.

  Det är för mig obegripligt att man avrättade nazisterna och förevigt fördömde nazismen, men när Kalla Kriget tog slut så ställs inte ens dem marxistiska landsförrädarna tillsvars för att de arbetat för STASTI och KGB.

  Sanningen är att liberalerna och de konservativa (De som finns kvar) förlorade Kalla kriget. Idag har SÄPO flera hundra namn på högt uppsatta individer som troligen har begått grova brott så som spioneri . Många av dem journalister – men inga namn kommer släppas. Sverigedemokraterna är det enda partiet som har tagit upp detta för diskussion i riksdagen.

  I vilket fall – det räcker att se hälften av de här informationsfilmerna för att man skall inse att post-marxister inte borde få undervisa i skolorna.

 19. QED skriver:

  Rector Magnificus A***** H****** var uppenbarligen i affekt när han yttrade hotet om stängning, som han rusade från personalmötet sedan. Ett par månader senare blev dock ett par av de närvarande professorerna tvingade att säga upp sig under anmärkningsvärda former. Sedan dess är jag liksom inte särskilt förvånad att akademiker vid universiteten är flata inför makten.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det är konstigt. Professorer med fasta tjänster som inte vågar säga ifrån – vad är alla så rädda för? De kan ju inte ens bli av med jobbet? Eller kan man bli omplacerad som matematiker (som DO), kanske till en genusinstitution? Ja, då är det nog bäst att ligga lågt ;-).

 21. QED skriver:

  Tanja, det är ytterst få professor som fortfarande har den starkaste formen av anställningsskydd. De sk fullmaktsprofessorerna slutade utnämnas kring 1993. Dessa kunde inte avskedas även om institutionerna lades ned. Det krävdes att de begått något grovt brott för att de skulle kunna avskedas. De jämställdes tiidigare med domare som på liknande sätt skulle vara omöjliga att påverka från den politiska makten sida. Det professor som utnämnts efter 1993 kan avskedas mycket lättare. T.ex. om rektorn vid högskolan skulle finna dem misshagliga.

 22. Pelle Billing skriver:

  ”Jag ville ägna mig åt ren tankeverksamhet, utan att bli störd av verkligheten, ungefär som en genusforskare kan man säga.”

  Du är genusforskarnas nemesis 😉

  Har du sett det här vansinnet förresten?
  http://www.pellebilling.se/2011/02/utbildningsradion-viktig-del-av-statsfeminismen/
  Slår alla rekord…

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, du är så rolig :-). Angående ”vi måste således bygga hierarkier mellan ”de förtryckta””. Jag minns att det du skriver om faktiskt var på tapeten till och med i det offentliga samtalet i samband med en annan handskakningsprocess. Det var när Pernilla Ouis skrev i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/1.1356994/det-ar-inte-fel-att-skaka-hand

  ”Vanligtvis kritiseras den så kallade heteronormativiteten, men när minoriteter uppvisar dessa normer och ett patriarkalt förtryck, då accepteras detta i mångkulturalismens namn. Ett exempel på detta är när diskrimineringsmannen Katri Linna i våras lämnade in en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen.” osv, där stämningen gällde den handskakningsprocess du talar om. Vad bråkar alla om i det här landet? Tänk om vi kunde ägna oss åt partikelfysik eller något annat intressant, som att utforska universum, så skulle alla små bekymmer blekna.

  Dogdylan, jag vill egentligen inte göra saken värre för dig, men den liberale debattören Dick Erixon lade för någon månad sedan upp en video från ett program som heter ”Dispatches – Undercover Mosque” på dagens ps, i detta inlägg i andra länken (den efter Axess: http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2011/01/03/28801494/index.xml jag väljer att inte lägga upp videon på min blogg eftersom den är obehaglig, vill bara knyta an till det du skriver ang hierarkier mellan förtryckta grupper), som du ser säger kvinnan att ”kvinnor som beter sig som män måste dödas”! En kvinna säger det! Var är feministerna? Borde inte genusvetarna vara lite oroliga över det här? Nu vet jag ju inte om brittiska feminister reagerat, det kanske de har, antagligen. Man har väl på sin höjd konstaterat att kvinnan i dokumentären ”internaliserat könsmaktsordningen” eller något i den stilen…

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, jaha, oj det visste jag inte. ”Misshaglig” blir man kanske (som manlig professor åtminstone) om man ifrågasätter Genusmaffian. Jag ser att mitt bokprojekt ”Att rasera en nation” blir alltmer angeläget.

 25. Tanja, stort grattis till ett spännande nytt jobb!

 26. Cuben skriver:

  Oj vad glad jag blev när jag läste detta! Jag önskar dig verkligen lycka till i ditt nya värv.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, när jag hade inte sett den – men det är ju verkligen anmärkningsvärt! Ska titta på själva testet nu!

 28. QED skriver:

  Ja, det krävs förstås en del fotarbete för att förvandla ”misshaglig” till en grund för avsked, med det kan nog varje lojal personalchef fixa med dagens lagstiftning.

 29. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Så Pernilla Ouis har sagt samma sak som mig – Go Figure. Nu är dock DO sparkad. Hela Flashback, PI och Fria Tider jublade i kör. Tyvärr är det ju fel på DO som myndighet, så nya DO lär göra ett lika pissigt jobb och det beror på att organisationen är omöjlig att hantera – av den anledningen att identitetspolitiska intressen krockar så fort förövaren inte är en vit kristen man.

  Dick Erixon är väl inte liberal. Han är väl neo-konservativ och mer känd för att göra etablissemanget upprörd än att vara liberal. Jag har sett den dokumentären för länge sedan. Det har gjorts flera. Är dokumentären så obehaglig så du inte kan lägga upp den på din blogg? WTF?

  Äsch – Med tanke på vilket hemskt innehåll din blogg innehåller får vi väl sända att fint budskap till feminst-skurkarna.

 30. Ya.Krivetko skriver:

  Lycka till på den nya arbetsplatsen! Vi kommer att sakna dig!

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, det var länge sedan man hörde den musiken :-). Ang Erixon och videon, jag kollade bara i 10 minuter, och det obehagliga med den var just det jag skrev – en kvinna som låter aggressiv och kategorisk och säger att ”kvinnor som beter sig som män måste dödas” – det är väl tillräckligt obehagligt?

  Ya Krivetko, tack! Om nya rektorn lägger ner hela matteinstitutionen kommer jag och hämtar er! 🙂 Då har vi verkligen ett land att rädda!

 32. QED skriver:

  Tanja, håller förstås med Ya Krivetko, vi kommer att sakna dig mycket. Du har fortfarande en stycken genustrumpet kvar vid institutionen. Om du inte kommer hämtar den kommer vi att donera den till universitetsmuseet! 😉

 33. Phin Daralia skriver:

  Hej Tanja, varma gratulationer till ditt nya arbete – det låter som det du tycker du har hamnat rätt vilket gör mig glad. Det är i så fall säkert vida mycket bättre än att vicka som lärare. Jag har själv funderat på FOI och försvaret ibland – kanske påverkad av att min bror arbetar där.

 34. Wanderlust skriver:

  Grattis till det nya jobbet Tanja!

  Apropå filmen så undrar jag om vi som växte upp på 70- och 80-talet inte gjorde fria val…
  Så dök den nya termen ‘genusram’ också upp, det förefaller som om man skapa hur många konstlade genusbegrepp som helst…
  En av nyhetsnotiserna idag handlar om att dåliga mattekunskaper kan ge en sämre privatekonomi och därmed ett sämre liv http://svt.se/2.22620/1.2317901/samre_liv_med_daliga_mattekunskaper
  Med tanke på att genusivrarna ofta brukar nämna just en förbättrad livskvalitet som ett argument för att införa alltmer jämställdhets- och genustänkande i skolornas undervisning så kan man fundera om en sådan här nyhet fäster på dem. För dessa genusfanatiker spelar det kanske ingen roll att kunskapsnivån i ett riktigt och viktigt ämne som matematik sjunker så länge eleverna får lära sig allt om heteronormativitet och andra flumbegrepp…

 35. Mats skriver:

  Många, många, gratulationer till nya jobbet…Jag, din nya arbetsgivare (skattebetalare) tror på, och förväntar mig, en extraordinär insats på de arbetsuppgifter du får. Men …låt inte ”genusmaffian” få en lugn stund för det.

 36. QED skriver:

  Tanja, apropå bild från 2002. ”Nice” att kunna välja mellan att bli fotomodell och doktorand. Du valde rätt förstås. Så ha lite förbarmande med de stackars genusvetarna – de har inget sådant val. Muhahahaha …. 😀

 37. Peter skriver:

  Först och främst vill jag gratulera till det nya jobbet, sedan vill jag tacka dig för att du räddat min kväll. Under de senaste timmarna har jag varit tvungen att traggla mig igenom ytterligare en vansinnig genusbok (som är obligatorisk kurslitteratur i Historia B) och nästan fått ett vansinnesutbrott över enögda analyser och utlåtanden som åtminstone jag uppfattar som rent sexistiska. Fast troligtvis är det en feltolkning, eftersom sexism utövas av män, mot kvinnor, och aldrig tvärtom. I vilket fall är det tur att din blogg finns – ett enkelt och läsvärt sätt att ta sig tillbaka till en värld som harmonerar med verkligheten.

  Det finns massvis jag skulle vilja skriva, men det jag särskilt fastnade för var dualismen mellan naturvetenskap och genusvetenskap som påtalades i ditt blogginlägg. Jag har läst inom humaniora i fyra år nu, så jag har hört outtaliga utlägg om olika stratifikationsmodeller, och i synnerhet om genusperspektivet. Och ju mer jag har översköljts med, desto mer tveksam har jag ställt mig till teorierna.

  Men så hände det. En kollega gav mig tips om Steven Pinkers ”Ett oskrivet blad” och efter att jag förkovrat mig i den började min pågående fördjupning i Richard Dawkins. Och helt plötsligt började jag se saker mycket klarare – naturvetenskapen kan av någon outgrundlig anledning ge svaren som samhällsvetenskapens teorier misslyckats med. Sedan dess har jag varit övertygad om att naturvetenskapens teorier är de bästa analysmetoderna. Så på sätt och vis har den tillträdande(?) rektorn rätt – skillnaden är att samhällsteorierna ska anpassas mot naturvetenskapen.

  Jag skulle kunna skriva långa utlägg på genusämnet, men jag ska begränsa mig. Men tillsist: Du är en inspirationskälla. Lycka till i framtiden. Hoppas du blir Sveriges första kvinnliga statsminister.

 38. Dogdylan skriver:

  QED:

  Vilket slag under genusvetarnas bälte..hahaha 😀

 39. Phin Daralia skriver:

  The Sexual Paradox: Men, Women and the Real Gender Gap

  Låter inte det som en väldigt spännande titel? Boken är skriven av Susan Pinker och kom ut 2010. Läs mer på http://www.susanpinker.com/book.html

  Jag har länge saknat en sammanfattning av vad vetenskapen vet om könsskillnader – eftersom de inte tycks försvinna i samhället hur vi än vänder och kränger på den ‘miljö’ som enligt statliga beslut är DEN ENDA ORSAKEN till dem (t ex https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/)

  Men nu finns det en som är riktigt bra! Än så länge finns inte Pinkers bok på svenska, men med tanke på hur desperat Sverige behöver den så får det inte dröja för länge. Hon greppar över en mycket stor del av de viktigaste fynden under framförallt de senaste 20 åren (ca 350 referenser).

  Huvudbudskapet är i stort sett att biologiska skillnader mellan könen FRAMFÖRALLT påverkar våra prioriteringar och intressen, medan de välkända skillnaderna i bland annat spatial och verbal förmåga visserligen är så små att de troligen saknar praktisk betydelse för arbetslivet.

  Ett absolut måste för varje feminist och jämställdhetsreformator. Det är nämligen så, att vill man påverka något så måste man förstå vad som orsakar det. Annars försöker man kanske ändra på något (t ex färgen på spädbarnsoverallen) som tyvärr INTE har någon effekt. Så kallade genusvetare vet tyvärr ingenting alls om de verkliga orsakerna till olikheter och brist på jämställdhet.

 40. Cavatus skriver:

  Tanja, du vad säger du om denna UR-film ämnad för 14-åringar i sexualundervisningen ur genussynpunkt?? UR fick en halv miljon kritiska mejl när den lanserats, och den har även blivit anmäld enligt lagen om barnpornografi. Vore intressant med ett utlåtande från dig!

  http://www.ur.se/play/161302

 41. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja,

  Stort grattis till nya jobbet. Det känns ju fantastiskt bra att höra att skattepengar för en gångs skull används till något vettigt – dvs till din lön. Hoppas den blir stor redan från början, och att såväl första som andra derivatan är tillräckligt stora positiva tal 🙂

  Framför allt att du ska trivas och få nåt att bita i som matchar din intelligens. Antar att man inom FOI:s verksamhetsområden kan hitta forskning av godtycklig svårighetsgrad, så du får säkert roligt. Låter jättespännande, och man blir nästan lite sugen på att börja kolla platsannonser …

 42. Jonathan Müller skriver:

  Ja jo,, så här det förstås. Alla försök att uppifrån forma människan har misslyckats. Den enda som bevisligen klarat av detta är Gud. Men Gudar är vi väl ändå inte?

 43. Askungen och Gamarna skriver:

  Grattis Tanja!

 44. Gustav Lundberg skriver:

  Det är nåt speciellt med älskade katter som dör.
  Det förebådar nåt.
  Inte khatarsis direkt med nåt omvälvande iallafall.

  Tänkte genast på vildkatten Asmodeus i den gamla thrillern ”Rough Male”.
  Katt som fick sin postuma hämnd.

  Klart bäst på origanspråket, hette ”Attentat mot diktator” på svenska, författad av Geoffrey Household.

  Grattis till nya jobbet och hoppas du orkar med fortsatt bloggande!

  GEL

 45. daniel spansk skriver:

  @Tanja.

  Stort grattis till anställningen! det är du värd.

  @Dogdylan.

  ”slag under genuvetares bälten” torde vara helt ofarligt eftersom där inte finns något ömtåligt kön =)

 46. ulf skriver:

  Hej igen Tanja !

  Det blir svårt att tävla i vältalighet och rolighet (fins det ordet förresten, eller är det bara en förlegad patriarkal struktur som fick mig att könsmaktsordningsmässigt konstruera det just nu?) med tidigare kommentarer, men det enda som jag beklagar med ditt nya jobb på FOI är väl, just som du själv skriver, att du inte blev statsminister. Tror du att patriarkatet skulle tillåta det, eller skulle kanske könsmaktsordningen sticka upp sitt fula tryne för att stoppa dig ?

  Ser förresten i ditt CV att du förutom att vara matematiker även är utbildad på samma Slaviska Institution som jag, fast några år senare. Din kandidatur till statsmiminster blir ännu starkare i mina ögon. 🙂

  Ulf (som ivrigt sprider din blogg i Göteborg, din fanklubb bara växer här.)

 47. Matte Matik skriver:

  Grattis, Tanja! Har alltid tyckt att du verkar vara lite för fartig för att sitta fast på en akademisk institution. Jobbigt med katten, tog bort ”min” katt för ett par år sedan, gissa om jag lipade… Han var gammal och hade varit med överallt där vi bott – det var inte oväntat men ändå… Det var så mycket som följde med. Det var en hel epok som dog med honom och jag kan fortfarande höra honom ibland, eller se honom i ögonvrån.

  Hur som helst – grattis till jobbet! Hoppas det kan bli en bra fast punkt efter hattande på diverse vikariat.

 48. Galne Gunnar skriver:

  F.d. statsministern Göran Persson (S) ljuger i SVT:

 49. Agnes skriver:

  Grattis!

  Men jag undrar vad det är för Dick Erixon-dokumentär ni pratar om? Blev nyfiken.

 50. Torbjörn skriver:

  Gratulerar till din anställning Tanja!

  Är det någon som vet huruvida genuscertifieringen nått restaurangbranschen ännu? Det var nämligen bara män bland de sex finalisterna i årets kock tävlingen. Dessutom var det en man som vann! 🙂

  Jag väntar spänt på att höra Tiina Rosenberg säga något om patriarkala maktstrukturer och osynliga murar.

 51. […] som driver roligt med feminism och genusvetenskap är Tanja Bergkvist, och man kan säga att hon indirekt också tar kål på manliga fördomar om kvinnors […]

 52. […] klar tonvikt på egenproducerat material (och även på fler områden än genus). Pelle Billing och Tanja Bergkvist är mellan Genusnytt och […]

 53. Ingenjören skriver:

  Jag försöker verkligen förstå vad det är du försöker skriva om jämställdhet och genus, men det är totalt obegripligt. Det enda jag förstår är att du är kraftigt emot någon slags grotesk karikatyr på genusvetenskap, så som den var beskriven i toddybladet anno 92. Men intressant som konstnärligt projekt i alla fall.

 54. Phin Daralia skriver:

  Ingenjören: Ja, det är alltid möjligt att tycka olika. Vad Toddybladet är har jag ingen aning om. Men jag som arbetar på ett universitet 2011 kan intyga att genusvansinnet är.. vansinnigt. Förmodligen omöjligt att föreställa sig utifrån andras beskrivningar. Och ett allvarligt hot mot kompetens och kvalitet i högre utbildning, eftersom avsaknaden av metodkunskap och vetenskapsteori ger många studenter intryck av att det finns en ”enklare” form av vetenskap som vem som helst kan göra utan att behöva tråka till det med att lära sig ämnes- eller metodkunskaper först: Det är bara att tycka något som är politiskt korrekt och lite vagt hänvisa till några världsfrånvända filosofer som skriver så dunkelt att ingen ändå förstår vad de menar.

  Genusvetenskap får det mesta av sina resurser utan att behöva konkurrera med andra forskare, på grund av öronmärkta pengar i form av fasta verksamhetsbidrag och så kallade ”särskilda utlysningar”. Eftersom de får pengar vad de än gör, inte jämförs med andra, och dessutom har en politisk agenda som dominerar istället för vetenskapligt intresse, nyfikenhet och öppenhet så området vetenskapligt i fritt fall.

  Anslagen gör att de ändå i sin självvalda isolering från andra vetenskapsgrenar kan bedriva sin parodi på ”vetenskap” – och därmed sprida sin relitivistiska anti-kunskap till närliggande och lättinfekterade områden som humaniora, vårdvetenskap och socialt arbete.

  Fortsätter det på detta sätt är Sverige utraderat på den vetenskapliga världskartan om 50 år. Vi är redan på god väg bort, samtidigt som Japan är på väg in, med Indien och Kina hack i häl. USA är den enda västnation som något sånär behåller en stark forskningsposition – antagligen tack vare enorma statliga forskningsanslag parat med stark privatfinansiering och att de förmodligen har världens mest effektiva universitetssystem.

 55. 1984 skriver:

  Angående USAs universitetssystem kan följande vara av intresse. ”The academic bubble”:

  http://www.alternativeright.com/main/blogs/exit-strategies/the-academic-bubble/

 56. JEL skriver:

  Grattis till nya jobbet Tanja!

 57. ALI.K. skriver:

  Brukar mest hålla till klimatskeptiska sidor mest och
  Moderna Myter (Per).
  Men denna blogg är finner jag ändå intressant,men får
  ett annat perpektiv än den som Gudrun Scyman förespråkar
  i sin genusfram ställan av frågor.
  Följer denna blogg med intresse.
  Tackar för det.
  ALI.K.

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det där är en falsk kopia av genustrumpeten. Den äkta hänger här hemma på min vägg! 🙂

  Phin Daralia, det är ganska olika uppgifter. Iofs gillar jag att hålla låda för 150 pers, men nu är det ren grundforskning – och det är jätteintressant! 🙂

  Wanderlust, intressant nyhet, men det har nog också en hel del med personlighet och prioriteringar också att göra. I mitt livshoroskop står att min privatekonomi förr eller senare kommer att totalhaverera, och det kan jag ju tänka mig med min politiskt inkorrekta blogg ;-), fast jag hade tänkt (eller snarare räknat ut, så artikeln stämmer ju delvis) att samhällsutvecklingen kommer att vända innan detta sker. Det kommer snart att vara helt normaliserat att vara kritisk mot genusvansinnet.

  Mats, ”Jag, din nya arbetsgivare (skattebetalare) tror på, och förväntar mig, en extraordinär insats på de arbetsuppgifter du får” – absolut! Jag har ju lovat att jag ska rädda landet! 🙂

  QED, mig veterligen hade jag inte heller något val – jag visste att jag skulle bli astronom/fysiker eller matematiker sedan jag var tolv och första gången skådade Jupiters galileiska månar med mitt teleskop. Det teleskopet tjänar mig väl än idag, med hjälp av en fiberoptisk kabel som leder till Centrum för Genusvansinne ser jag vad de håller på med på nära håll. Fast det behövs inte egentligen, de lägger ju ut sina resultat helt öppet på genus.se. Neeeeeeeeeeeeeeeeej! http://www.genus.se/Nyheter/fulltext//vr-utlyser-medel-till-genusforskning.cid975578

  ”Vetenskapsrådet kommer under våren utlysa medel för långsiktigt stöd till teori- och begreppsutveckling inom svensk genusforskning: Vårens stora utlysning från Vetenskapsrådet rymmer i år även en utlysning speciellt riktad mot genusforskning. Det blev klart sedan Vetenskapsrådets styrelse beslutat att godkänna förslaget från Expertgrupp för genus. Merparen av de omkring 17 miljoner som finns avsatta kommer att användas till en satsning på teori- och begreppsutveckling inom genusforskningen.”

  17 miljoner till nya genusteorier! Precis vad vi behöver!

  Fakta: ”Vetenskapsrådet avsätter årligen 22 miljoner till genusforskning. Under de senaste åren har större delen av dessa medel gått till finansieringen av den satsning på tre excellensmiljöer inom genusforskning som löper mellan 2007 och 2011.”

  Vad är väl ynka 22 miljoner, när könsrollerna fortfarande hänger som en våt filt över Genussverige för att använda Birgitta Ohlssons ord: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/26/genushysteri-i-praktiken/

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, ”Jag skulle kunna skriva långa utlägg på genusämnet”. Ja men citera gärna från din kurslitteratur här! 🙂 Är det något från denna lista? http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/6279FC838A1F7BEEC125722D0023211D/$file/Genuslitteratur.pdf Hur mycket hjärntvätt kan egentligen rymmas inom en universitetsutbildning!? Dogdylan brukade ett tag skriva utförligt om sina föreläsningar men det tycks han ha upphört med. Dogdylan, har du avslutat dina studier?

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia, här är några korta på svenska. Hesslows (professor i neurofysiologi): http://www.mphy.lu.se/avd/nf/hesslow/POPMEDIA/Politik/pdf_filer/DNJamst.html

  Illustrerad Vetenskap: http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/liten-skillnad-ar-stor

  Finns mkt mkt mer om man orkar leta.

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus, jag undrade just vart du tagit vägen på senare :-). Jag har sett filmen, uppdaterade mitt äldre inlägg med den andra UR-filmen med den du länkar till. Jag tycker inte att den ska användas för undervisning av skolelever, som obligatoriskt material som måste ses av alla. Den är vulgär. Ska det inte finnas något kvar för de unga att upptäcka själva? Måste man göra vulgärpropaganda av varje aspekt i livet bara för att vissa är sexfixerade? Och måste man använda sådan ord? Just sådana könsord som genuslobbyn och RFSU annars förfasar sig över att ungarna använder som invektiv mot varandra, som ”härskarteknik” och maktinstrument. Det är ju sex- och genuslobbyn själva som förser eleverna med allt material.

  Bitte Assarmo har förresten uppmärksammat den i inlägget ”UR vågar inte bemöta seriös kritik – de skyller på rasism istället…” http://bitteassarmo.wordpress.com/2011/02/08/ur-vagar-inte-bemota-serios-kritik-de-skyller-pa-rasism-istallet/

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ja gör det! Den är matematik, fysik, programmering och annat kul!

  Ulf, vad roligt att höra! 🙂

  Matta Matik, ”sitta fast” – jag sprang upp och ner mellan föreläsningar, räkneövningar och fikapauser. 🙂 Iofs satt jag väldigt mycket när jag doktorerade, ofta 12-14 timmar i sträck för att lösa något problem, men jag förstår vad du menar, mentalt måste jag vidare hela tiden efter nya utmaningar. När jag jobbade deltid ett tag så startade jag bloggen, man kan ju inte bara vara overksam. Om problemet inte kommer till mig så söker jag upp problemet, och nu har jag ju verkligen satt mig i genusklistret.

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  1984, tack för länk! ”Diversity studies” 🙂 Påminner mig om denna roliga (eller ska jag säga tragiska) dokumentär: Indoctrinate U – Our Education/Their Politics (10 delar):

 64. QED skriver:

  Här har vi några pigga studenter från Uppsala som skriver i Ergo

  ”Uppsala universitet är en stor och mångfacetterad institution. Miljötomtar och galna genuspseudoforskare delar tak med kvantfysiker, jurister och läkare. Vi ansluter oss till den aristoteliska uppfattningen att något inte kan vara och inte vara samtidigt, och ansluter oss till Avicenna i att förnekare av denna princip förtjänar att bli slagna tills de erkänner att det inte är samma sak som att inte bli slagen. Krig är inte fred, och okunskap är inte styrka.

  Ett universitet är för oss kunskapens och sanningssökandets tempel. Det effektiviserar våra försök att begripa och fylla världen med mening. Dessutom hjälper det oss att finna nya vänner. Vi avskyr poststrukturalism och allt vad sanningsrelativism och ovetenskap heter. Vi studerar och förkovrar oss i avancerade ämnen för att möjligheternas dörrar ska öppna sig för oss. Och uppstår inte möjligheterna så skapar vi våra egna. ”

  http://www.ergo.nu/debatt/20110209-vi-tanker-fortsatta-vara-snalla

 65. Cavatus skriver:

  Tanja! Tack för ditt raka och öppenhjärtiga svar. Nej, jag följer din blogg, du behöver inte oroa dig. Men jag kommenterar inte alltid, för det sägs redan så mycket sanningar och kloka ord med humorns krydda i ditt kommentarsfält.

  Jag lägger ned klutarna på andra kommentarsfält istället, där det yttras desto mer stolligheter. Det gäller att välja sina krig, som det så riktigt heter. Och här råder det ju inget krig, snarare en allomfattande konsensus bl a om det vittomfattande genusvansinnet, ett vansinne som genomsyrar även andra delar och politikområden i vårt konsensusbaserade samhälle – fast där gäller det ju inte att vara överens med den konsensus som råder i ditt kommentarsfält. Icke sa Nicke. Där ska man ju hysa ”rätt åsikter” för att slippa befinna sig ute i kylan.

  Som sagt, tack för kloka ord om UR-filmen. De var något av det klokaste och mest jordnära ord jag läst om den. Jag har kommenterat den bl a på SVT Debatt och på Newsmill, vill jag minnas, och varhelst jag öppnar truten (eller förbarmar mig över tangentbordet) får jag höra, trots att jag enkom framför fraser helt i stil med dina, att jag är en förlegad, pryd, mossig, bakåtsträvande, sexualfientlig osv osv i all oändlighet person. Och att det är synd om mina barn som har mig som förälder osv osv.

  Vänstermaffian brer ut sig med sina invektiv, så fort åsikterna inte passar dem. Med anledning av detta tar jag mig friheten att citera filosofiprofessor Per Bauhn:

  ”I den politiska sfären överlag är man så van att tala inför redan frälsta att man förlorat förmågan att ta en diskussion. Därför landar det i uppfattningen att man inte ska prata med dom som inte delar vår övertygelse. Det är en antiintellektuell hållning.”

  Apropå omdefinieringen av mångkulturen av många höga politiker i Europa, rekommenderar jag er att läsa följande bloggpost av Dick Erixon:

  http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2011/02/07/20282442/index.xml

 66. QED skriver:

  Tanja, apropå ”mig veterligen hade jag inte heller något val – jag visste att jag skulle bli astronom/fysiker eller matematiker sedan jag var tolv och första gången skådade Jupiters galileiska månar med mitt teleskop.” Min kommentar var avsedd som en komplimang. Ber om ursäkt om du uppfattade den som sexistisk. Jag vet att du är en alldeles för seriös och hängiven vetenskapskvinna för att tänka på fotomodell som karriärväg. Det var den objektiva möjligheten jag avsåg. 🙂 Däremot – det måste erkännas – finns det genusvetare som varit fotomodeller. Genusprofessor Eva Lundgren började sin karriär som ”mannekäng” enligt lättgooglade uppgifter.

 67. Bo skriver:

  Gratulerar!

  Behåll din integritet och svik aldrig det du själv står för.

  Mvh,
  Bo

 68. Peter skriver:

  @Tanja Bergkvist

  Vänta bara. Jag har en framtida vision att skriva en avhandling kallad ”Illusionen om hen” (titeln är inspirerad av Richard Dawkins). Syftet ska vara dels att tydliggöra att det är högst otroligt att det inte ska vara några skillnader mellan män och kvinnor, dels vill jag också påpeka att genusvetenskap i mångt och mycket liknar en fundamentalistisk sekt.

  Förövrigt har jag funderat på en sak, som jag inte kan få ihop. Genusforskare erkänner att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, men påstår i nästa andetag att kön, beteende, sexualitet, handlande, känslor (listan kan göras lång) är sociala konstruktioner. Tror dessa människor på fullaste allvar att biologin inte påverkar en människas beteende överhuvudtaget?

 69. Chefsingenjören skriver:

  Stort grattis på ”födelsedagen” och välkommen till FOI! Själv så tillbringar jag några veckor i FOI:s källare på FLSC i väntan på att jag börjar jobba ute i industrin.

 70. […] Billing har skrivit var sitt inlägg om Kristina Henkels arbete. Tanjas hittar ni längst ner i detta inlägg och Pelles hittar ni […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: