4-årsjubileum och Sverige går under av idioti

Jag efter disputationen med handledare, opponent och betygskommittén utanför matematiska institutionen vid Stockholms Universitet 30/3-07

Jag efter disputationen med handledare, opponent och betygskommittén utanför matematiska institutionen vid Stockholms Universitet 30/3-07

Idag är det på dagen fyra år sedan jag disputerade (läs gärna min doktorsavhandling, även här), det tog bara tio år – fem års grundutbildning till matematiker och sedan fem års doktorerande. Jag jobbar som ni alla vet långsiktigt. Det får gärna ta mig ett decennium att störta Genusväldet också, men jobbet måste göras. Idag har förresten Studio Ett tagit upp Machofabriken som ni kan se, direktlänk här, och jag nämnde ju detta kort i förra inlägget (Machofabriker, män och kärnbränsle med övningar i att koppla maskulinitet till rasism och våld osv)  eftersom jag blev uppringd i ärendet för några veckor sedan. Materialet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år, och som ni kan se i de tre propagandafilmerna på hemsidan är det utbildning på hög nivå. Inte för att man inte kan diskutera normer och förhållningssätt, visst kan det vara nog så viktigt att prata om det ena och det andra, men frågan är om det är detta man ska spendera tid på i den här omfattningen i svenska skolor och myndigheter. Att gå in i och ut ur en kartonglåda – vilken ofattbar genialitet. Eftersom ingen tagit just detta angreppssätt förut i genusfrågan, måste ju detta lanseras som ett separat normbrytande utbildningsmaterial, som komplement till allt det andra. Nästa år kanske någon lanserar idén om att gå in och ut ur en bil, sedan ett tåg, en båt och slutligen ett rymdskepp, och kanske är det ingen dum idé att hoppa in i ett rymdskepp och lämna Jordens yta till dess att idiotin avdunstat från planetens yta.

Vi minns alla det horribla inlägget Iiinte 80 miljoner till! där kommunanställda mot sin vilja tvingas bli ”genusstrateger” och att de genusutbildade ”processledarna” har ”haft ett komplett motstånd” men detta hindrade inte ”Institutet för lokal och regional demokrati” att i slutdiskussionen (sid 25) öppna upp för en utvidgning av fördumningsprojektet:

”En ytterligare del i att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete efter projektets slut är även att få in jämställdhetsfrågan i det större mångfaldsperspektivet. Kvinnor och män är två nästan lika stora grupper i samhället och därför är det självfallet viktigt att arbeta med att de behandlas jämställt och har lika rättigheter och skyldigheter på alla plan. Men grupperna kvinnor och män är inte homogena och de kan i sin tur ha varierande behov beroende på bland annat etnicitet, religion, ålder, social tillhörighet och funktionsnedsättning. Även dessa grupper är en del av diskrimineringslagstiftningen… Detta kan vara något att ha med sig i kommande funderingar kring hur arbetet med jämställdhet ska fortgå i framtiden, och hur det kan inkluderas i ett större sammanhang.”

Det svarta hålet innanför Regeringskansliet har avslöjats genom mina mätningar av gravitationsfältet utanför byggnaden

Det svarta hålet har avslöjats genom mina mätningar av gravitationsfältet utanför Nationella Sekretariatet för Genusvansinne

I ett normalt fungerande samhälle hade man efter att ha insett att kvinnor och män inte är två homogena grupper skrotat genusprojektet och gett de kommunanställda direktiv om att behandla alla som de individer de är.  Men i Sverige öppnar man istället upp för ett intersektionellt perspektiv där man nu ska studera folk utifrån ålder, funktionalitet, etnicitet, religion, sexuell läggning osv. Det här med funktionalitet och funktionsnedsättning kan förvisso vara intressant. Frågan alla genusforskare borde ställa sig är: hur dysfunktionellt kan ett samhälle bli innan det kollapsar? Och hur ska vi definiera kollaps? I själva verket är ju detta just vad man är i full färd med att undersöka för våra skattepengar och vi vet alla att den svenska genus- och fördumningslobbyn har drivit oss till randen av händelsehorisonten, där tiden som bekant står lika stilla som hjärnverksamheten hos publiken efter en fulländad genusföreläsning. En avstannad hjärnverksamhet är förödande för nationen. För att ni inte ska tro att jag tar mina argument ur luften (till skillnad från genusforskarna, som ju hämtar sina ur den vakuumfyllda rymden) läs följande och begrunda noga om det inte är dags för en liten samhällsrevolution snart (jag påminner om detta pga ett tillskott av nya läsare i dagarna):

1. Genusväldet intar Södertörns högskola

2. von Wright och tekoppen

Där kan vi läsa om hur rektorn för en svensk högskola skrivit (och fortsätter att försvara) en rapport till Skolverket (innan hon tillträdde som rektor – rapporten var säkert en av de tyngsta meriterna) betitlad ”Genus och text” där vi får reda på av denna professor i pedagogik (!) att ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” Vad sägs om följande insiktsfulla motiveringar till detta, värdiga en svensk professor och av regeringen utsedd högskolerektor:

Sid 7: ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

Genusperspektiv saknas på raketforskning

Genusperspektiv saknas på raketforskning

Sid 16:Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. Kvinnorna är också mer känsliga för den maskulinitet som fysikämnet präglas av”.

Sid 59: ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.”

Sid 64: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.”

Fysikexperiment som saknar ett genusperspektiv

Fysikexperiment som saknar ett genusperspektiv

Jag vill bara påpeka att jag värnar mina landsmäns (och landskvinnors, eller ska det vara ”landspersoners”) mentala och fysiska hälsa, men att jag måste väga den mot den nytta det kan innebära att lyfta fram det här i ljuset. Så jag måste ta upp två saker till ur rapporten. Även ett fysikexperiment som går ut på att lösa upp socker i te, och undersöka temperatur-beroendet, är kontroversiellt. Dels har man tittat på ”genustypiska skillnader” där man lyfter fram ett exempel där en flicka ansåg det vara konstigt att lösa upp sockret i kallet te eftersom ”ingen dricker kallt te (sid 15), och på sidan 18, 24 och 26 kan vi läsa om hur genusperspektivet på socker i te kan utvidgas med ett ”mångfaldsperspektiv”:

”Samtidigt kan vi konstatera att en kontextualisering är problematisk eftersom den inte kan motsvara alla föreställningsvärldar… Det finns ingen entydig given verklighet i förhållande till vilken alla elever kan känna igen sig. Därför blir en anknytning till ”vardagsverkligheten” inte nödvändigtvis underlättande eftersom alla inte delar den förmodade gemensamma vardagen som läromedlet exemplifierar med. I exemplet med flickan och sockret förde vardagsverkligheten flickans tankar i en viss riktning. För en person som aldrig har kommit i kontakt med det engelska tedrickande kan det verka förvirrande att ha just te som exempel… Att naturvetenskapen är formulerad inom den västerländska kulturen kan innebära problem för dem som tillhör en annan kultur. För dem kan naturvetenskapens värden och läromedlens formuleringar uppfattas som en kritik eller attack mot den egna kulturen. Även inom den västerländska kulturen kan naturvetenskapen tolkas som en subkultur emedan många elever måste överskrida kulturella barriärer när de försöker hantera den naturvetenskapliga subkulturen.”

Vi får även veta att det är fel att beskriva ljud i termer av fysik i fysikböcker (sid 56):

Ljud - mekaniska könslösa vågor

Ljud i fysikboken - mekaniska könslösa vågor!

”Rubriken ”Ljuv musik är intressant fysik” (Undvall & Karlsson 1996, s. 73) väcker förväntningar på en anknytning till det estetiska. Men texten överger snabbt den personliga upplevelsen och övergår till fysiken… Följemeningen blir att din upplevelse kan vara estetisk, men egentligen handlar den om något annat, och att fysiken står för den sanna beskrivningen. Detta understryks i kapitlets huvudrubrik ”Bakom ljud döljer sig rörelse och kraft”… Den text som finner sanningen genom att den reducerar den fysiska världen till dess minsta beståndsdelar har föga till övers för det estetiska”

Etablissemanget behöver en elchock

Etablissemanget behöver en elchock

Är det någon som fortfarande tror att Sverige inte är på randen till kollaps?  Med slagordet ”Alla ska med” avses att vi alla ska ner i avgrunden tillsammans. Ingen ska nämligen lämnas ensam kvar i ett övergivet tillstånd av förnuft och klarsynthet, ett sådant utanförskap måste motarbetas till varje pris – det är därför regeringen initierade det treåriga projektet om en gemensam Värdegrund redan 2008. Den ska ju vara klar i år. Jag väntar med spänning på hur man ska lösa problemet med att den ”gemensamma värdegrunden” faktiskt krockar med den ”demokratiska värdegrunden” – den demokratiska värdegrunden innebär ju som bekant (se diverse styrdokument till skolan mm) att man ska ”respektera olikheter i människors uppfattningar, synsätt och värderingar” – dvs människors olika värdegrunder. Eller har politikerna inte noterat det här än? Jag skrev om det här både i Axess och i mitt inlägg Värdegrundsproblematiken där jag också visade att utifrån dagens negativa utgångsläge på -1 så gäller att integrationen med en gemensam värdegrund som de naturliga logaritmernas bas går mot noll efter en oändlig gränsövergång –  se själva:

\lim_{t\to \infty}\int_{0}^{t}e^{-x}dx-1=\lim_{t\to\infty}[-e^{-x}]_{0}^{t}-1=-0+1-1=0

2014 tänkte jag bli skolminister, hoppas ingen misstycker

2014 tänkte jag bli skolminister och rätta till allt

Jag ser nämligen att Studio Ett idag även tagit upp en migrationsdebatt i riksdagen och att man utelämnat matteperspektivet genom att inte nämna min uträkning från ett gammalt blogginlägg, det visar på den utbredda matematikerfobi som råder i samhället. Utöver det faktum då att jag inte fick hela Studio Ett-timmen för mig själv. Genom att filma när jag hoppar in och ut ur en kartong tänkte jag illustrera (och sälja materialet till alla skolor) den utbredda fobi för det sunda förnuftet som råder, och visa hur genusforskarna och deras medlöpare stänger in sig i en kartong som anses stå höjd över de strukturer alla vi andra är insyltade i och inte kan komma ur. Det finns dock en medicinsk term som beskriver just det tillståndet när man står utanför den verklighet alla andra befinner sig i, och det tillståndet kallas psykos. Genusvetarna har fått i uppdrag av politikerna att i sitt psykotiska tillstånd av storhetsvansinne lösa problemen med de svenska skolresultaten. Att fylla skoldagarna med genuspropaganda kan tyckas vansinnigt men det är dock helt rationellt när man betänker den svenska analysen av underprestation i skolan som kom 2009. I DEJA-utredningen SOU 2009:64 kan vi på sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” läsa följande: ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.” Det gäller alltså inte bara en genusordning i klassrummet, utan även i det konkreta kursmaterialet, vilket förklarar varför man befordrade Moira von Wright till rektor. Som bäddat för framtida Nobelpris i fysik, eller hur? På tal om det, vad tycker förresten förra årets Nobelpristagare i fysik om allt det här?  Se  Snillen spekulerar politiskt inkorrekt! (direktlänk: Se programmet).

Relaterat: Machofabriker, män och kärnbränsle, Vad var det jag sa?,   Iiiinte 80 miljoner till!, Grattis skattebetalare Grattis skattebetalare – del 2.

Lästips: ”Män som matar kvinnor” (Gudmundson i SVD). Glöm inte följa Pär Ströms, Pelle Billings, Matte Matiks och Aktivarums bloggar!

Lyssna på inslaget i Studio Ett om Machofabriken (ca 7 min).

Boktips: ”Faran med att vara normal” (Bokus & Adlibris) av Jan Kallberg (blogg).

Annons

81 Responses to 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti

 1. Josef Boberg skriver:

  Tanja – all lycka till som skolminister ❗

 2. Sture Eskilsson skriver:

  Heja, heja!

 3. Bo skriver:

  Lysande som vanligt!

  —-

  Jag konstaterar att debatten hårdnar. Är man som man icke-feminist och ger mig in i debatt på en feminist blogg tex så kallas jag för pedofilförsvarare. Det är det nya begreppet för alla män eller kvinnor som inte tycker att genusordning skall vara lika med kvinnors överordning.

 4. Johanna skriver:

  Grattis på 4-årsjubileet Tanja! Tack för en underbar blogg.

  von Wright har helt klart ett flertal skruvar lösa. Angående tedrickningen, så går jag ett internationellt progam (International Baccalureate, IB) och har bland annat en matttebok från Australien. Där finns till exempel en uppgift där man får reda på hur många ”wickets” någon gör under en cricket-match. Det här borde ju då ha blivit problematiskt för mig då jag inte vet något om cricket. Jag reagerade nu inte som en genusvetare utan mer rationellt på det här och insåg att matten kunde jag göra utan att veta vad en ”wicket” är. Sedan gick jag hem och slog upp cricketregler för att lära mig något nytt.

  För övrigt tänker jag läsa hela ”Genus och text” i helgen och se om där finns underlag för att skicka in en stämmning till DO rörande Skolverket (för publicering) och Moira von Wright för att kränka mig som kvinna. Jag gillar fysik och jag tycker att det är förolämplande och trångsynt att säga fakatbaserad och objektiv kunskap är manlig.

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Johanna, ja hon ger ju verkligen uttryck för en minst sagt skum syn på kvinnor och det kvinnliga psyket, så det borde kunna gå att anmäla, men frågan är om de kommer att ta upp det på allvar, troligen inte… Egentligen borde vi sätta i system att stämma galningarna ;-).

  Låt mig undersöka vad en anmälan mot genusväldet skulle kunna innehålla, här fann jag det: Folkmord. Från wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord
  Punkt 3. ”Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång”.

  Den mentala undergången leder förr eller senare även till en fysisk sådan, det är ren evolution. Hur ska vi klara en naturkatastrof, som tex den nu i japan, när vi bara studerat kärnkraften ur ett genusperspektiv?

 6. Info skriver:

  MATEMATIK I DEN HÖGRE SKOLAN

  Ibland önskar jag, att jag hade ägnat litet mer av min tid åt matematikstudier. Jag kan erkänna, att jag inte riktigt hänger med i vad herr dyslektiker, lantmäteritekniker, apparatchik och kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki här säger:

  http://affes.wordpress.com/2011/03/24/jimmie-och-jerzy-debatterar/

  ”Samvariansen i det exogena utfallet” – hm, vad kan det vara? Tur att vi har dig, Tanja! Nu kan du med dina specialkunskaper rycka in och förklara!

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  P.S. Som förut sagts så får jag numera ingen ljudkontakt via datorn med Sveriges radio – men till mitt stora nöje kunde jag ändå höra din kloka stämma i Studio Ett i direktsändningen i eftermiddags. (Pliktskyldigast insprängd som en liten motvikt till spökena från ROKS och Män för jämställdhet.)

  Men hjälp – det blev visst inte ens 45 sekunder av den långa telefonintervjun! Kanske bara ca 20 sekunder? Givetvis bör du nästa gång få disponera hela Studio Etts första timme för egen räkning. Info ställer då kanske upp för en telefonintervju… DS.

 7. QED skriver:

  Tanja, rolig revy över briljanta inlägg.

  Bara för att du inte jobbar vid Uppsala universitet, kommer du inte
  undan dess personaltidning, Universen. Där kan man läsa det ledningen
  tycker är viktigt, precis som i Pravda. Här kommer en länk till senaste nummret 02/2011. Hela 6 av 16 sidor har med jämställdhet och genus att göra.Två idolbilder på chefen för Enheten för lika villkor, kärleksfullt benämnd Mönsterbrytaren. Ett mittuppslag!

  På sista sidan beklagar sig en genusföreläsare:

  ”Jag är kluven till hur genusarbetet vägs inom akade-
  min. På central nivå ges det säkert all nödvändig dig-
  nitet. Tyvärr tycks inte planernas skall-satser sippra ned
  genom organisationens stuprör. Alltså måste vi skapa
  status och positiv laddning kring jämställdhetsfrågorna,
  något som kräver ökad öppenhet och debatt. ”

  http://uadm.uu.se/Avdelningen_for_kommunikation_och_externa_relationer/Kommunikationsenheten/Universen/

 8. Cavatus skriver:

  Bo! Precis som vi som ifrågasätter migrationspolitiken ständigt blir kallade rasister. Ungefär samma stuk på invektiven som får ersätta en vanlig sakdebatt.

 9. Roger Klang skriver:

  ”…under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” läsa följande: ”I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.””

  Så med andra ord; Man ska minska på kraven på hårda fakta, räknande och analyserande för flickor och kvinnor, samtidigt ska man inte höja på kraven för busiga pojkar till studiemotiverade flickors nivå, utan man ska införa en likadan dålig studiemiljö för flickor för att bli jämställda och busiga med pojkarna? Blir inte pojkarna ännu sämre då, om nu pojkarna har en antipluggkultur som protest mot den sociala genusordningen och att flickorna tar plats? Måste man inte minska på kraven för flickor ännu mer då? Var ska denna nedåtgående onda exponentiella marxistiska spiral sluta?

  Roger Klang

 10. Rosenhane skriver:

  Tanja Grattis!

  Fantastiskt bra detta inlägg. Huvudet på spiken sitter lösare och lösare! 😉

 11. Phin Daralia skriver:

  Underbart! Du tar i som sjutton, men det förfärliga är att verkligheten faktiskt ÄR minst lika förskräcklig som du säger!

  Jag har funderat mycket på var striden ska tas. ”Man ska välja sina strider” lyder ett gott säg. Det är uppenbart att ifrågasätta myndighetsprojekt och folks åsikter, recensioner, böcker, artiklar och så vidare inte riktigt får genomslag. Ingen behöver bemöta kritiken, och tystnadens strategi får lätt även den mest svidande argumentation att blåsa över. Vad göra?
  En strategi kan vara att ta strid bara när det finns en ”målsägarsituation”, till exempel när en organisation eller en myndighet på något sätt företräder en medlem eller individ som har en juridisk relation till denna, eller när någon är åtalad för brott mot någon lag eller förordning. Det är bara i sådana situationer som lagar eller motsvarande TVINGAR endera parten att fatta ett beslut, och det är när en sådan process pågår som det finns möjlighet att påverka. Har jag en poäng här?

  Ett exempel är min korrespondens angående GenDr med det fackförbund som jag är *medlem* i. Som medlem har jag makten att ställa krav och att gå ur. Vad kan man mer tänka sig? Diskriminering i universitets- eller företagsvärlden? Felbehandling av Försäkringskassan? Kom med pigga förslag!

 12. Erik skriver:

  Josef Boberg:

  Skolminister? Nej tusan heller, Tanja B. for Statsminister säger jag! Då slår vi två flugor i en smäll. Dels får vi en smart statsminister, dels så får vi sveriges första kvinnliga statsminister och därmed så får vi åtminstone en halvtimmes tystnad från kvoteringsgänget innan de hittar nåt nytt att gnälla om.

 13. Phin Daralia skriver:

  Kan inte annat än instämma med Erik. Det vore ”bäst för Sverige” i alla avseenden. Vad är det med Reinfeldt och invandringen? Är han rädd, okunnig eller naiv? Annars skulle han inte kunna försvara ett inflöde från andra kulturer där tydligen *högst* 5% har flyktingstatus.

 14. robjoh skriver:

  Ställer Tanja upp i valet så blir det bra mycket lättare att veta vem jag ska rösta på nästa gång i alla fall.

 15. QED skriver:

  Hoppsan. Lite av ”grafiken” råkade komma med i förra inlägget och gjorde det oläsligt. Detta var vad som jag tänkte posta:

  ”Hjärnforskningen skulle kunna revolutionera skolan.
  – Undervisning bör inte utsättas för politiska ­modenycker utan vila på vetenskaplig grund, säger Torkel Klingberg, aktuell med boken Den lärande hjärnan.”

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/31-3-hjarnforskare-vill-att-skolan-ska-tanka-om_6052835.svd

 16. Leif skriver:

  Såsom varande högstadielärare i de populära ämnena matte-no inbjuder jag dig, kära lektor till medlemskap i ”Lärare utan känslor”.
  Vår devis skall vara ”För Sverige ur tiden”.

 17. Torbjörn skriver:

  Vad ska genusmaffian säga om bilden överst i ditt inlägg Tanja? Det där ser verkligen inte bra ut. Inser du att du har hamnat mitt i en maktstruktur? En maktstruktur av gamla gubbstruttar. Etniska européer är de dessutom. Den värsta kombinationen och mest förtryckande maktstrukturen av dem alla. Nu vet vi varför du är så besvärlig. 🙂

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för lästips ang skolan – mkt intressant! Tog bort den kommentaren där grafiken kom in.

  Torbjörn, ja det är ju så kan man tänka sig, men å andra sidan är både kön, hudfärg och sexualitet en social konstruktion, så jag är inta så orolig för bilden.

  Leif, varför utan känslor? Den som känner något för moder Jord och dess invånare måste delta i kampen mot idiotin. Men jag antar du syftar på von Wrights ”vardagsförståelse”?

  Phin Daralia, MeritWager som ibland skriver kolumner i SVD bloggar om det här. MUF ifrågasättter Reinfeldt: http://meritwager.wordpress.com/2011/03/29/muf-markliga-forslag-fran-reinfeldt/ Även intressant om finska studentskrivningar – en pik till svenska skolan: http://meritwager.wordpress.com/2011/03/26/finland-varens-studentskrivningar-2/

  Cavatus, här en till från Merit Wager, som är aktiv i den debatt du nämner (dock tror jag aldrig någon kallat henne för rasist, men det handlar ju också om vem som säger något, man kan ju läsa flera liberala och konservativa bloggare som säger samma sak som SD men genom avsluta med att ta avstånd från partiets ”människosyn” så passerar det på något märkligt sätt, trots att de säger samma sak, men det är ett ämne för en hel avhandling): http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/04/reinfeldt-offrar-sveriges-intressen-f-r-att-vinna-kortsiktiga-segrar-mot-sd

  robjoh, ok ska bara välja parti så, får ta det 2014.

  Phin Daralia, ”Underbart! Du tar i som sjutton, men det förfärliga är att verkligheten faktiskt ÄR minst lika förskräcklig som du säger!” Ja, och jag var ändå ovanligt snäll tyckte jag, jämfört med tex det här inlägget för länge sedan när jag diagnostiserade genusmaffian: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/06/lat-oss-vara-lite-odmjuka-nu/

  Roger, lösningen är att”dekonstruera maskuliniteten”… Därav Machofabriker mm

  Info, Jerzy Sarnecki, alltid lika förtroendeingivande :-). Ska kolla inlägget. Minns dock följande, som jag tagit upp i tidigare inlägg:

  I en intervju i Gaudeamus nämner han sin dyslexi och medger dessutom att han fuskat sig till sin examen: ”Jag har aldrig varit särskilt duktig i skolan. Men till sist insåg väl lärarna att jag inte var korkad trots stavningen. En lärarinna hjälpte mig och korrigerade mina stavfel på studentexamenstentan, vilket ju förstås var både olagligt och förkastligt – men jag fick min examen.”

  http://www.gaudeamus.se/artiklar/portrattet/professor-med-dolda-sidor/

 19. Roger Klang skriver:

  @Tanja:

  Vad är machofabriker?

 20. Info skriver:

  JERZY IGEN

  TILL TANJA: Nej, det rör sig inte om ett ”inlägg” ovan

  ”Info skriver: mars 30, 2011 kl. 8:06 e m”

  utan om en av Affes roliga (still)bildserier.

 21. PabloHoney_4 skriver:

  Idiotin förädlas då genusvetenskapen går mot kunskapsvärdet noll….Genusvetenskapen är då och endast då lika med kunskapsmålet IQ-badboll.

  Gränsvärdet är en funktion av tiden och Genusvetenskapens budget. Då och endast då budgeten är lika med noll, blir tiden en funktion av tristess.

  Enligt mina beräkningar blir Genusvetenskapen så tråkig, att klockorna stannar.

 22. Pizpot Gravgarr skriver:

  Tanja: ibland känner jag mig som Arthur Dent och Ford Prefect när de inser att de är på ett rymdskepp, befolkat av reklammänniskor, frisörer och telefonputsare från Golgafrinchan programmerat att störta mot sin undergång mot en fjärran planet.

  Inte ens Douglas Adams skulle kunna hitta på genusvansinnet, verkligheten överträffar dikten. Och Golgafrinchans utsända rymdskepp är egentligen Sverige befolkat med genusvetare, politruker och relativister.

  Låt oss skratta eller gråta åt eländet.

 23. Fredrik skriver:

  Bra att du fick bidra med lite sunt förnuft i Macho-fabriken – man hade önskat sig mer – och tack också för att du hinner frilansa som grävande journalist i genusträsket. Det jobbet intresserar ju av någon anledning inte journalistprofessionen ;).

  Citatet nedan är verkligen sagolikt! Om man undervisar i vetenskap, matte, rationellt tänkande … ja, då utövar man ett slags våld mot eleverna, eftersom man kan påverka vissa felaktiga vardagsföreställningar de har. Ok, vi får genast sluta med det då :).

  Kan det bli vansinnigare? Tja, förmodligen. Varje gång det känns som botten är nådd så lyckas de här figurerna hitta något ännu mer idiotiskt att säga…

  Om det åtminstone kom från någon apart figur i marginalen, men nu snackar vi alltså rektor på en högskola.

  Det där med att inte ”påtvinga en given mening” blir ju också rätt kul. Det ska man höra från en genusvetare!! 😀

  ”en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

 24. Bengt Abelsson skriver:

  Hej!

  Ögnade igenom MvW´s text om fysiken – men visst måste den vara en efterföljare till Sokal?

 25. Viktoria Larsson skriver:

  Min stora beundran för att du orkar och vill skriva om dessa vansinnigheter! Man blir ju mörkrädd och vart är vi på väg om dessa stolligheter får fortsätta?
  Du har säkert inte tid att läsa allt men om du på biblioteket beställer essäsamlingen De långhåriga merovingerna av Frans G Bengtsson så finns där en essä som heter ”Försök till en optimistisk betraktelse”. Den är jättebra. Skriven för runt 60 år sedan och fortfarande aktuell. Den går ut på att nu har dumheten nått så långt att det inte kan bli värre, det är det som är det optimistiska… Han hade ju fel, det blev värre… men essän är både kul och smart, som allt han skrev.
  Jag fattar inte att dessa genusstolletanter inte förstår det här med poppersk falsifierbarhet och naturlagar, att matematik och fysik är det enda objektiva vi har. Alla svanar är vita kan falsifieras, men tex talet pi kan inte det. I en alltid lika närmast existentiellt kaosartad värld när det gäller människans villkor, Varför? Varifrån? och Varthän? är jag lycklig att det finns vissa sanningar och naturlagar som varit lika sedan urminnes tider och kommer att vara det i evighet. Archimedes princip är Archimedes princip och det går inte att rucka på med genustrams. Fortsätt kämpa Tanja och jag hoppas du inte bara blir skolminister utan statsminister. Med tanke på vad som krävs av bildning och sunt förnuft av dagens politiker, står du skyhögt över dem alla.
  JAg tror som du att dessa genusstolletanter är utanför all verklighet. De borde tvingas jobba så de svettas, tex som vårdbiträden eller i kassan på konsum. Smaka lite verklighet. Min pappa som ibland kunde vara lite ekivok sa någon gång om någon: ”Fått för lite karl…” Kan det vara det som fattas dem? En slags sublimering av orsak att sakna ett verkligt och meningsfullt liv.

 26. QED skriver:

  Intressant att se hur Högskoleverkets jämställdhetsråd försöker påverka verkets kommande utvärderingssystem för universitetsutbildningar i riktning mot mer
  genusaspekter. Protokoll finns här:

  Klicka för att komma åt Jamställdhetsradsprotokoll-17-feb-11.pdf

  I jämställdhetsrådet består enligt protokoll av

  Mona Eliasson – kvinnoforskare från Umeå universitet (?)

  Lars Jalmert (ordförande) -mansforskare

  Sara Jonasson

  Annika Lindé – genusivrare från Uppsala universitet

  Lars Niska -genusvetarstudent

  Pontus Ringborg -huvudsekreterare DEJA

  Anna Wahl – genusforskare

 27. Info skriver:

  ANNA WAHL, POPOVA OCH ELITFEMINISTERNA

  QED: Överallt samma mullvadar krypande i sina genusgångar!

  För att nu ta ANNA WAHL som exempel. Här sticker hon alltså återigen fram sin mästrande nos, den här gången i Högskoleverkets jämställdhetsråd.

  Statens ständiga genusguru och jämställdhetsambassadör – först på Handelshögskolan, sedan på KTH. Sedan på oräkneliga andra ställen: ”Genusforskaren Anna Wahl, professor på Kungliga tekniska högskolan, är ny ordförande för Expertgrupp för genus vid Vetenskapsrådet.” Osv.

  Mindre imponerad var dock Susanna Popova i sin bok ”Elitfeministerna” (2004). Bloggen ”liberum-Weto” tog sig i januari 2009 tid att referera följande:

  ”Susanna Popovas bok ”Elitfeministerna” Ett spel för gallerierna uppskattades inte av den vänster som genom feminismen skaffat sig välbetala arbeten och makt.

  Popova inleder boken med att tydligt visa hur Anna Wahl lyckades få en doktorsavhandling baserad på rent tyckande godkänd. Tesen var att kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer missgynnas då de utgör ett störande moment för patriarkatets ordning – och att endast kvinnor som är ”sociala män” tillåts få inflytande.

  Denna avhandling och flera kommer att bli en teoretisk bas för bl.a. Margaretha Winberg när hon arbetar för att kvinnor skall få ökade rättigheter (OBS inte jämställdhet).

  Popova ställer sig samtidigt frågan om hur feminismen, som började i liberala kretsar, nu helt hamnat i händerna på en vänster med politiska mål som inte enbart har med kvinnofrågor att göra.

  Hur det kommer sig att det sitter unga kvinnor på alla landets största tidningar och skriver förgrämda texter om hur marginaliserade de är. De har en möjlighet att skriva och förverkliga sig som ytterst få män i samhället har – men är ”bitterfittor” och missnöjda.

  Bitvis är boken rent komisk när Popova visar på alla påhittade bevis som finns kring även statliga utredningar där kvinnors uppfattning ibland måste tolkas bakom vad de direkt säger. Rena falsarier för att påvisa förtryck – när kvinnor inte ens själva fattar att de är förtryckta. Det duger ju inte att tro på vad kvinnor själva säger – om det inte stämmer med teorin.”

  – – – – – – – – – – – – – – –

  Här kan ni se TIINA ROSENBERG:

  Och här kan se ANNA WAHL:

 28. […] har jag förläst mig en aning på Tarja Bergkvists väldokumenterade blogg där genusvansinnet blottläggs på ett skrämmande sätt. Bloggen är […]

 29. QED skriver:

  Info, just det, genusmullvadar äter sig in överallt.

  Ny generaldirektör för Skolverket blir SACO-ordförande Anna Ekström. Hon har varit ordförande för regeringens jämställdhetsdelegation och är vice-ordförande i styrelsen för Uppsala universitet. Nu kan det nog bli riktig fart på att bota skolgrabbarnas antipluggkultur med genusvetenskap.

  http://www.regeringen.se/sb/d/14065/a/165278

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, materialet kallas Machofabriken: http://www.machofabriken.se/

  Info, ja jag såg det sedan :-). Den här borde förresten intressera dig: http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/31/nationalmuseum-ska-inte-vara-en-politisk-uppfostringsanstalt

  PabloHoney_4, utveckla det där lite och skicka till VR :-). Du kan sno lite från min senaste genusartikel om du vill, ”Den Postsexuella Realismen dekonstruerad som en paradox”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/18/aftonbladet-statsministern-och-min-senaste-genusartikel/

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Pizpot Gravgarr, det blir att både skratta och gråta, som Vetenskapsrådets (dåv) generaldirektör gjorde 2009 när han läste om genustrumpeten, skrattade när han läste den med grät sedan ut i SVD 😉

  Jag: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

  VR: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-satsar-pa-en-ung-och-lovande-forskare_2563587.svd

  Jag: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-som-inte-ser-tidsandan-ar-hemmablind_2621083.svd

  Birger Schlaug blev också orolig över att om proffstyckareliten, bla han själv, inte tar min kritik på allvar så bereder man marken för ett organiserat motstånd: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/man-styr-var-bild-av-historien_2558133.svd

  Det betyder att han öppnar upp för möjligheten till riggade pseudodebatter, men det är ju redan för sent för det ;-).

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Vad pågår!? Vi har ju redan ett Centrum för Genusvansinne vid varje universitet och högskola: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ge-funktionshindrade-en-chans-pa-hogskolan_6058161.svd

  Låt mig meddela att jag delar synen att alla människor ska ha möjlighet till ett stimulerande och meningsfullt liv, liksom ett livslång lärande, som det heter i artikeln, problemet blir när genusforskarna, som själva inte behöver ett livslångt lärande eftersom de redan vet allt, som ju har patent på begreppet ”funktionalitet/funktionshinder” tar över den här verksamheten också (utöver alla andra verksamheter de tagit över) och försämrar kvalitén så att det istället blir ett livslång lidande. De försökte förstöra hela akademin nyligen men då sa akademikerna ifrån: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/21/uppsala-universitets-institutioner-nobbar-genusmarkningen/

  Som bekant bytte arbetsgruppen då bara ordet ”genusmärkning” mot ”något i stil med märkning av verksamheten med avseende på genusmedvetenhet”, och körde vidare med sin ångvält fulltankad med genusvansinne (även om de håller låg profil utåt just nu ang denna verksamhet, för att snart släppa bomben).

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ja det är ju hemskt att utöva symboliskt våld genom att påstå kränkande saker som att 2+2=4. För dig kanske det är 4 men för mig är det 2, för i min ”vardagsförståelse”, som befinner sig på sandlådenivå, och mer exakt i en sandlåda, så tänker jag mig två sandhögar som läggs ovanpå två andra sandhögar, och då får man ju två (fast större) sandhögar ;-).

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, Sokal skämtade ju men det här (von Wright) ÄR allvar! Olle Häggström (professor i matematisk statistik, Chalmers) har skrivit om ett stycke i Sokals artikel här: http://www.math.chalmers.se/~olleh/skolans_sak/postmodernism.html

  ”Det finns således all anledning att lägga viss kraft på försvaret av rationalism, upplysning, och klassiska vetenskapsideal. Till de främsta hjältarna bland försvararna av dessa värden vill jag räkna den amerikanske fysikern Alan Sokal. 1996 fick han en artikel med den grandiost klingande titeln ”Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity” publicerad i Social Text, ett av den postmoderna samhällsforskningens husorgan. Först efter publiceringen avslöjade Sokal att hans artikel var avsedd som en parodi. Jämte den gängse relativistiska jargongen om t.ex. hur det blivit ”alltmer uppenbart att fysisk ‘verklighet’, liksom social ‘verklighet’, i grund och botten är en social och lingvistisk konstruktion” kryddar han sin text med absurditeter som att Jacques Lacans spekulationer inom psykoanalysen skulle ha bekräftats av den moderna kvantfältteorin, och följande obetalbara stycke:

  ”Liksom liberala feminister ofta nöjer sig med en minimal agenda omfattande juridisk och social jämställdhet samt fri abort, gäller för liberala (och till och med en del socialistiska) matematiker att dessa i allmänhet håller till godo med det hegemoniska Zermelo-Fraenkel-systemet […], utökat blott med urvalsaxiomet.”

  Den här påstådda kopplingen mellan matematik och feminism bygger enbart på att den amerikanska fri abort-rörelsen (pro-choice) och matematikens urvalsaxiom (axiom of choice) råkar bära en viss ordlikhet i engelskan. Jag kan vidare intyga att inget vore mer främmande för en matematiker än att ta politiska hänsyn i valet av mängdteoretiskt axiomsystem. För den som med facit i hand läser Sokals artikel kan det alltså synas som om vem som helst (och i synnerhet Social Texts redaktion) omedelbart borde ha kunnat avslöja bluffen, men den bistra sanningen är att Sokals parodi är snart sagt omöjlig att skilja från den rappakalja som hör till tidskriftens ordinarie innehåll. Härtill kan fogas att de flesta av stolligheterna i Sokals artikel inte ens är hans egna, utan noggrant citerade från diverse ledande tänkare i den postmoderna traditionen, löst sammanfogande med instämmande fraser. Publiceringen av Transgressing the boundaries väckte stor uppståndelse, och följdes av intensiva diskussioner om vetenskaplighet och intellektuell hederlighet, som ännu inte ebbat ut.”

  Mer rappakalja här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/18/aftonbladet-statsministern-och-min-senaste-genusartikel/

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Viktoria, ”Du har säkert inte tid att läsa allt men om du på biblioteket beställer essäsamlingen…” Det känns som om jag inte hinner läsa något! Men tack för lästips, skriver ner det, har ju fortfarande mina 3000 mail sedan ett år attbeta av… för att inte tala om alla böcker jag beställt från bokus :-). Hoppas jag hinner läsa dem till 2014 så att jag kan bli statsminister. Eller kanske jag ska satsa på att läsa genus för att bli det? Vad sägs om denna blygsamma lista med genuslitteratur relevant för lärarutbildare vid Uppsala Universitet (jag undervisade själv blivande mattelärare vid matematiska Sthlms universitet under två år men slapp allt sådant här), där jag återgett blott 2 av 7 A4-sidor (pdf:en borta från nätet ser jag nu – tur jag hann kopiera, de vet att jag är dem på spåren :-)): https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/12/losningen-pa-skolproblemen/

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Info & QED, ja det är ju underligt att samma namn dyker upp överallt i alla kommittéer hela tiden 🙂 . Var det någon som sa något om maktstrukturer?

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ja jag såg det, det vore ju bra om hjärnforskarna fick lite mer att säga till om :-).

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ang ditt andra tips:

  ”Yazdanfar själv skrev en bloggpost där hon berättade att hon inte hade ”en aning” om vad hon ska göra när hon kommer tillbaka till riksdagen.

  Nåja. Om sådan sysslolöshet verkligen hotar är det snarare ett bevis på att den där folkvalda församlingen är kraftigt överdimensionerad – alldeles oavsett vilka kön som befolkar den. ”

  Rayman är bra! 🙂 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/politiken-sitter-inte-i-konet_6059929.svd

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Börje (konstblogg), vad glädjande att du förläst dig på min blogg! :-). Jag hoppas du inte missat mitt bidrag till den moderna konsten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/12/30/mitt-bidrag-till-den-moderna-konsten/

 40. Jonathan skriver:

  Hej Tanja och alla andra här, jag skulle behöva en lista på alla nyspråksord, de som används idag och undrar om någon sett eller gjort en sammanställning? I annat fall så kanske någon här skulle kunna hjälpa mig? 🙂

 41. QED skriver:

  Lästips om skolan

  Maciej Zaremba i DN:”Så vandaliserade kommunen en skola”

  http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola

  Apropå en rektor som tillsattes för att modernisera undervisningen i en skola:

  ”Det är ju ingen hemlighet hur det var tänkt. ”Hon kom med ett batteri av idéer som kan fungera på små barn, men inte när man skall lära femtonåringar matte. Och hon skulle genomföra det med våld”, berättar en av de utstötta.

  Till min förvåning instämmer nämnda rektor i beskrivningen, dock inte i kritiken. ”När det gäller det pedagogiska ledarskapet är det ingen skillnad på yngre och äldre barn”, förklarar hon. Ja, hon hade fått uppdraget från kommunen ”att göra en turn-over, helt ändra verksamheten”. Nej, det togs inte väl emot. Efter en månad genomförde lärarfacken en enkät. 32 av de 35 som deltog saknade förtroende för sin nya rektor. Hennes svar stod att läsa i lokaltidningen: ”de måste förändra sitt sätt att undervisa. Det är inte för att de vill förändra sig utan för att de måste.”

  Hennes förändringskrav: lärarna var för inriktade på ”faktakunskaper”, vilket var gammaldags. Deras kunskapssyn var fel. Och de tog för mycket plats, det skulle vara mer elevstyrd undervisning, inte ”lärarstyrd”. ”Elevernas mående” måste stå i centrum. De skulle lära sig att analysera och dra slutsatser på egen hand. ”Problembaserat lärande”. Också ämnena tog för mycket plats, det skulle vara tema, vilket är mera lustfyllt. Det finns ju så många andra kunskapskällor än läroböcker, som internet och mp3.

  Efter knappt två år ansåg hon att hon genomfört reformen och drog vidare till annan verksamhet. Nej, det var aldrig hennes mening att stanna längre tid på denna skola.”

 42. mach skriver:

  Intressant artikel om hur en kommun raserar en skola. Artikeln handlar i huvudsak om Tolvåkerskolan i Kävlinge kommun och hur kommunaliseringen av skolan drivit verksamheten till ruinens brant. Exemplet från klass 9A som har haft 8 rektorer och 52 lärare de senaste fem terminerna talar bara det för sig självt.
  http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola

 43. Anders skriver:

  Tack, Tanja! Lysande, som vanligt. Hoppas du orkar fortsätta. Du kommer så småningom att besegra genusvansinnet.

 44. Info skriver:

  AV JORD ÄR DU KOMMEN

  Till jord skall du åter varda.

  Jag erinrar nig, att Tanja vid ett tillfälle föreslog mig – varande vanligtvis förtegen på denna punkt – att skriva något om bakgrunden till några av mina målningar. Något som jag faktiskt också gjorde vid ett tillfälle. Det gällde ”Venus i Kungsträdgården”.

  Fast om Tanja eller någon annan över huvud taget läste min lilla ”konstkommentar” vet jag inte. Jag utgår ifrån, att så inte var fallet.

  Emellertid slog mig idag, att det en längre tid funnits en sådan kommentar fristående på nätet. Som kommer att försvinna spårlöst i samma stund som den aktuella hemsidan upphör (t.ex. genom ägarens död). Och genom att jag möjligen inte heller har deponerat någon utskrift någonstans. (Min skrivare gick sönder och blev obrukbar för två år sen; jag bar den ordentligt till källsorteringen i huset bredvid och tänker aldrig köpa någon ny.)

  Denna kommentar – i form av en kortnovell – finns fortfarande att läsa här:

  http://www.avisen-avk.com/ulf%20malmgren%20story.php

  Något som kanske ingen bryr sig om just idag. Därför kan det hända, att jag senare i månaden lägger in samma kommentar på nytt. Jag ber om ursäkt i förväg.

  Kanske skulle flickan på målningen ha lett, om hon vid något tillfälle hade fått se den.

 45. mach skriver:

  Minns mycket väl ditt underbara inlägg, ”Iiinte 80 miljoner till”!! Nu är det visst uppe i 125 miljoner om jag inte misstolkat Ljungby kommuns Utvärdering fel. Själv vet jag inte om fördumningskulmen är nådd. Ett mått på hur kommuner prioriterar sin verksamhet borde vara dess budget. På SKL’s hemsida över alla hittills publicerade rapporter inom jämställdhet

  http://skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/hallbar_jamstalldhet/slutrapporter_-_program_for_hallbar_jamstalldhet

  plockade jag slumpvis ut ”Inventering av Genusperspektiv i några styrprocesser inom region Värmland” där det på näst sista sidan (35) går att läsa denna insiktsfulla text;

  ”Med stöd av genussystemteorin kan vi utgå från att utgången av beslut påverkas av mansdominansen. De närvarande påverkar exempel och innehåll i ärendets hantering genom sina erfarenheter och referenser i livet. Detta bidrar till systembevarande och reproduktion av rådande genusordning. Det krävs därför en tydlig ansträngning att, förutom att bidra till en jämställd representation, ställa ”nya” och andra frågor,(61) att introducera andra parametrar och indikatorer, bidra med andra referenser etc. Stöd i ett sådant systemförändrande arbete fås genom inventeringar, synliggörande (t ex i könsuppdelad statistik), öppenhet och vilja till förändring i organisationen. Samma resonemang kan föras avseende de förutsättningar som ges Region Värmland från t ex regeringen och tillväxtverket. Hur mycket bidrar dessa organisationers formuleringar om Regionala utvecklingsprogram till att bevara rådande ordning? Och nog skulle krav på jämställdhet i näringslivets styrelser påverka Region Värmlands arbete? etc.?
  Ärendens art samt hur ärenden utreds och presenteras samverkar med genus på flera olika sätt. Bl. a attraheras framför allt män men också kvinnor av de mer manligt kodade områdena.(62) Inventeringen visade en sådan tendens till att män som kontaktpersoner i högre grad än kvinnor (men kvinnor också) dras till de områden och projekt som tilldelats mest projektmedel. På motsvarande sätt är kvinnor överrepresenterade bland kontaktpersonerna för projekt inom de två insatsområden som tilldelats minst medel.
  (Not 61) T ex istället för ”Hur bidrar kvinnor och jämställdhet till ett företags lönsamhet?” ställa frågan ”Vad kostar mansdominansen?”
  (Not 62) Att kvinnor dras till manliga områden i högre grad än män till kvinnliga kan förstås utifrån att mannen och det manligt kodade har högre rang/status i samhället och kan därmed ge kvinnor del i detta. Som en effekt ökar konkurrensen inom dessa manligt kodade områden medan kvinnligt kodade områden inte på motsvarande sätt är attraktiva för män (och i viss mån inte heller för kvinnor).

 46. mach skriver:

  Så här spenderas miljonerna. Exempel Växjö kommun.

  Handledning/Utveckling/Utbildning Konsultkostnad för 340 000
  – För jämställdhets- och mångfaldsombud utbildning/handledning

  Utvärdering Konsultkostnad 120 000

  Teaterföreställning om mångfald och Produktutveckling 257 817
  jämställdhet för alla chefer och Filmning och
  förtroendevalda dokumentation

  Material som utgår från Tryckkostnader+ 8550
  teaterföreställningen framtagning

  Processamordnare/Verksamhetskoordinator Personalkostnader 110 290

  Inspirationsmaterial/verktygslåda för Framtagning 127 000
  Jämställdhets och mångfaldsombud

  Totalt 1147157

  Hajjar till inför posterna ”Inspirations material/verktygslåda för jämställdhets och mångfaldsombud” (127000 kr) och ”Teater föreställning….” (257817 kr). Man undrar vad den verktysglådan innehåller värd 127000 för att inspirera blivande jämställdhets ombud. Att extra arbete i form av påtvingad genus arbete inte verkar vara tillräckligt inspirerande kan man förstå. Undrar också i mitt stilla sinne hur man prioriterar när man lägger ut en kvarts miljon på en teaterföreställning för chefer och förtroende valda i kommunen..

 47. DogDylan skriver:

  Som Tanja säger. Alla skall med i avgrunden. Den amerikanska libertarianen Tad Lumpkin har gjort en grymt rolig tecknad film om problemet med Fractional Banking och FED.

 48. oskar skriver:

  Det var som fan.
  lycka till,kvinnor som du behövs.

 49. Dan S skriver:

  Fick länken till din blogg av en klok kollega idag.
  Har själv 3 barn, två killar och en tjej så vi har givetvis gjort vad vi kan för att visa dom att alla människor har samma möjligheter i livet och att det är helt ok att vara olika.

  Vi har sett hur det genusorienterade tänket trätt in i skolan, främst i förskolan men även i mellan- och högstadiet. Lyckligtvis har det funnits lärare runt våra barn som faktiskt använt sina hjärnor i stället för att blint följa direktiv och rekommendationer från förblindade teoretiker.

  Personligen kan jag inte annat än se skrämmande paralleller till debatten kring intelligent design som pågår i religiöst fundamentiska länder som t ex USA.
  Jag har på väggen en helt underbar teckning som beskriver sånt här tänk i ett nötskal: http://creationistidiocy.blogspot.com/2008/10/intelligent-geography.html

  Ja, just den är om kreationism, men på det sätt genusforskningen (om man nu kan ta något som producerar sånt här som forskning…) nu försöker påverka våra barns framtid som självständiga, fria, kloka och resonerande individer med en fast bas i verklig kunskap till något helt annorlunda, så ser jag samma mekanismer bakom.

  Jag blir både rädd och arg när jag får upp ögonen mer och mer för hur detta groteska flum invaderar skolsystemet.

  Jämlikhet och lika förutsättningar i samhället, tveklöst och förbehållslöst JA, men man når det INTE genom att utplåna dom värdefulla olikheter som faktiskt finns mellan könen, och absolut inte genom att förstöra kunskap och vetenskap.

  Tack för att du gör detta!
  /Dan

 50. Peter skriver:

  Om du blir skolminister efter nästa val, vilket vi väl är många som hoppas, så tycker jag du ska anställa Maciej Zaremba som statssekreterare. Hans skrämmande artikelserie om skolan i DN började i går (3/4). http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola

 51. Galne Gunnar skriver:

  Jan Kallberg – Ifrågasättandet börjar med dig, inte din granne: http://goo.gl/SMrO1

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter & QED, ja – så där ser det ut. Därför 54% av väljarna satte skolfrågan främst.

  Galne Gunnar, tack för tipset (Världen idag), har gått in och kommenterat den, eller snarare någon som kritiserat den.

  mach, tack för intressant info!

  Info, den tavlan hade jag aldrig sett. Tror jag frågade dig om en med en strand och fötter – minns du? Vet du vilken vacker utsikt jag har från mitt fönster nu? Denna!

  Anders, inte själv kanske, men tillsammans med er! 🙂

  Dogdylan, ska kolla. Måste varit din kortaste kommentar någonsin? 😉

 53. inte 1 april skriver:

  Viktoria Larsson skrev:
  april 1, 2011 kl. 3:32 e m

  ”Min stora beundran för att du orkar och vill skriva om dessa vansinnigheter! Man blir ju mörkrädd och vart är vi på väg om dessa stolligheter får fortsätta?”

  Vet inte om det hänger ihop, men Sveriges välfärd håller på att sjunka som en sten ->

  2030 forecast (Rounded HDI values, with exact ranking)

  1. Japan

  15. Slovenia

  44. Libya
  45. Sweden

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_Human_Development_Index_projections_of_the_United_Nations

 54. QED skriver:

  Apropå Zarembas artikel:

  Här var det en moderat som vågade kritisera partilinjen om skolan, och fick smäll på fingrarna:


  ”Moderaten Björn Schaerström från Vallentuna skrev kritiskt om friskolor i UNT. Kommunalrådet Cecilia Forss vill nu att han underkastar sig partiets granskning eller slutar skriva. Odemokratiskt, anser Schaerström.

  Debattartikeln publicerades i UNT i månadsskiftet. Den var kritisk till kommunaliseringen av skolan och friskolereformen. Björn Schaerström skrev att ”konkurrens och unket vinstuttag” har gjort att den svenska skolan hamnat i strykklass. Kort efter fick han ett mejl från Cecilia Forss där hon skrev att hans åsikter gick emot den politik som moderaterna i Uppsala driver och krävde att han i praktiken skulle sluta skriva debattartiklar med moderat märke i ”vår lokaltidning” – UNT.”


  ”I praktiken betyder det att vi i Uppsala vill föra den politiska debatten utan inblandning av dig”,
  skriver Cecilia Forss.

  http://www.unt.se/uppsala/m-kraver-granskning-av-debattartiklar-1304070.aspx

 55. mach skriver:

  Maciej Zarembas utmärkta följetång angående skolans totala förfall fortsätter. Del 2 här:

  http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-en-forolampning-mot-barnen-sa-sankte-skolan-kraven-pa-laskunnighe

  Artikeln handlar i huvudsak om Haninge kommun och myten om det ”dåliga elevunderlaget” som ligger till grund för de usla skolresultaten. Dvs problemet som skolverket menar är barnen och ungdomarna, inte skolsystemet, den sk ”salsa-doktrinen”.

  ”År 2004 är Haninge kommun så olycklig som en kommun kan bli. Har nyss sluppit undan konkurs, är extremt segregerad (infödda bor i norr, de and­ra i söder) och nu strör lärarfackets undersökning salt i såren: Haninge är landets sämsta skolkommun: fyra av tio elever klarar inte grundskolan.

  Man hade kunnat slita sitt hår, klaga på resurser eller ifrågasätta den enkäten. Socialdemokraten Robert Noord gjorde inget av detta. Han rekryterade en ny chef för skoldetaljen. Mats Öhlin, tidigare skolledare i Solna, fick fria händer. En snabbgranskning av tillståndet visade bland annat följande: Det var inte konstigt att så få barn klarade bättre än godkänt. Skolorna i Haninge hade inte högre ambitioner. De lärare som avstod från att lära ut och övergick till att ”handleda”, stod högre i kurs och hade bättre lön. Det var svårt att se var daghemmet slutade och skolan började. Det var samma chef för bägge – och närapå samma pedagogik. Lärarnas förväntningar på barnen låg under deras mogenhetsnivå. Och de visste inte vad eleverna lärt sig eftersom det ansågs olämpligt att testa deras framsteg. Många menade att deras främsta uppgift var att se till att barnen trivdes. Då skulle kunskapstörsten komma.

  Bakvänt, menade Öhlin. Man går inte till skolan för att trivas utan för att lära. Trivseln får man på köpet. Det var nära att han fick lärarna emot sig. Men lugn, sade Öhlin, det är inte ert fel utan politikernas, som gav er fel uppdrag.

  Jag varnade för att det var en solskenssaga. Politikerna gav inte Öhlin sparken – de gav honom rätt. Varpå han satte i gång att lusa barnen. Lästestet kallas så, lus – läsutvecklingsschemat. Kunde de förstå läroböckerna? Om inte, måste alla klutar sättas till. Två år senare var Haninges skolor bland de bästa i landet. De märkvärdigaste saker hände i betonggettot Brandbergen. Ena året var det 29 procent av tioåringarna som klarade matte, tre år senare var det nästan alla, 96 procent.

  Det var väl en god nyhet? Nej, inte för alla.

  På bilderna kala betongväggar, en trappa som leder till ett svart hål. Ett reportage från Kumla? Nej, det är Pedagogiska Magasinet, Lärarförbundets organ, som rapporterar från skolorna i Haninge. Visst, märkvärdiga resultat, men vad ligger bakom? Har kanske testerna manipulerats? Läsaren vill gärna veta hur dessa lärare bar sig åt, men reportern letar efter missnöjda pedagoger och tystade röster. Stilmedlen signalerar att vi skall misstro denne Mats Öhlin, han tillåts inte säga saker, han ”hävdar”. Reportaget om Skol-Sveriges mest hoppingivande projekt serveras under rubriken ”Vart leder den hårda kontrollen?” och redan i ingressen hoppas redaktionen att det hela ”skall spricka som en bubbla”.

  Är det inte märkligt? Men denna reaktion är inget undantag. Lärare och skolpolitiker vallfärdar till Haninge. ”Fackpedagoger” gör det inte. (Den tålmodige får en förklaring till citationstecknen.) Mats Öhlin har inbjudits att föreläsa i ett hundratal kommuner om sin ”synvända”, som den kallas, men ingen enda av högskolorna som utbildar lärare har visat minsta intresse för Haninges skolterapi. Det är faktiskt häpnadsväckande. Jag letar efter en liknelse stark nog. Ett sjukhus lyckas neutralisera stafylokocker, men ingen på Karolinska är nyfiken på hur doktorerna bar sig åt.”

  texten talar för sig självt.

 56. Galne Gunnar skriver:

  MASSINVANDRINGEN illustreras tydligare än någonsin – Utländsk bakgrund i 80 kommuner: http://goo.gl/s8Npx

 57. Info skriver:

  VÄRLDSLEDANDE SVENSK GENUSFORSKNING

  Fria Tider 6/4 2011
  ”GENUSMEDVETENHET ETT MÅSTE I NATURVETENSKAPER

  Naturvetenskaper är alldeles för inriktade på ämneskunskaper och inte på feminism, något som oroar Kristina Andersson, adjunkt vid Högskolan i Gävle. Hon forskar därför om hur lärare ska använda genusglasögon i klassrummet – istället för kunskapsglasögon.

  Kristina Andersson undersöker i sin avhandling ´Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus´ hur lärare ska arbeta mer genusinriktat och mindre kunskapsinriktat i skolan, detta för att pojkar presterar bättre än flickor inom naturvetenskaper.

  Pojkarnas goda prestationer beror, enligt Kristina Andersson, inte på deras intelligens utan på lärarnas ´egna föreställningar´, visar ett pressmeddelande.

  Kristina Andersson anser att boven i dramat är lärarnas brist på feministiskt synsätt och avståndstagande till genusmedvetenhet.

  – Även den som har målsättningen att arbeta jämställt kan visa sig värdera barnen olika så att till exempel pojkars aktiviteter värderas högre än flickors. Då måste man i första hand bli medveten om och förändra den egna föreställningen, min avhandling visar olika sätt att ”få syn på” sina egna föreställningar, säger Kristina Andersson.

  – Redan i lärarutbildningen måste studenterna få bättre genuskunskaper och bli mer medvetna om vilka föreställningar de själva bär på. Men det kräver en tuff och känslomässigt engagerande utbildning i genusmedvetenhet.

  Kristina Andersson anser därför att det behövs ett genusperspektiv på ämnena naturvetenskap och teknik för att de är ´stereotypa och manligt kodade´. Naturvetenskaper använder sig av vetenskapliga metoder baserade på empiriska mätningar av uppställda hypoteser, något som gör dem för rationella och svåra för flickor, menar hon.

  Utlärning av vetenskap inom ett naturvetenskapligt ämne är sekundärt i det genusmedvetna klassrummet, istället ska kompetensutveckling med feministiska anslag premieras.

  – Att enbart prata om behovet av ämneskunskaper fungerar inte. Kompetensutveckling med feministiska anslag kan hjälpa lärarna att utveckla kunskapsstoffet.”

 58. Galne Gunnar skriver:

  (DEL 2) BEVIS PÅ MASSINVANDRINGEN – Befolkningsförändring i Sverige http://goo.gl/whR8E

 59. Galne Gunnar skriver:

  Kravet: Genusmedvetenhet ett måste i naturvetenskaper:

  http://www.friatider.se/kravet-genusmedvetenhet-ett-maste-i-naturvetenskaper

  ”Naturvetenskaper är alldeles för inriktade på ämneskunskaper och inte på feminism, något som oroar Kristina Andersson, adjunkt vid Högskolan i Gävle.”

  Hej och hå! Varför inte bara lägga ner all verksamhet? Eller tycker ”de” att det är roligare att sabotera allting sakta?

 60. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Galne Gunnar – och om vad det beror på HÄR.

 61. Galne Gunnar skriver:

  ”Kristina Andersson anser därför att det behövs ett genusperspektiv på ämnena naturvetenskap och teknik för att de är ”stereotypa och manligt kodade”. Naturvetenskaper använder sig av vetenskapliga metoder baserade på empiriska mätningar av uppställda hypoteser, något som gör dem för rationella och svåra för flickor, menar hon.”

  För rationella och svåra för flickor?? Hon menar alltså att flickor inte är lika bra som pojkar på att tänka rationellt. Vilket kvinnoförakt!

 62. Galne Gunnar skriver:

  Mer detaljerad demografisk statistik, för den som är intresserad:

  Befolkningsförändringar i län och kommun. Del 1: http://goo.gl/dLNmt
  Befolkningsförändringar i län och kommun. Del 2: http://goo.gl/I86n0
  Befolkningsförändringar i län och kommun. Del 3: http://goo.gl/enFXX

 63. Galne Gunnar skriver:

  Äntligen en vettig röst om jämställdhet; tillhörandes Jan Kallberg: http://goo.gl/azeg5

  PS: Ja, jag är medveten om att jag bombar kommentarsfältet med många tips nu! 😉

 64. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Galne Gunnar – det blev lite ologiskt i min kommentar ovan – enär Du hann in innan min kommentar kom.

  Så om vad invandringsbekymren i grund och botten kan härledas till – har jag tänkt och skrivit om HÄR – och lite om det här med genus si eller så HÄR.

 65. Galne Gunnar skriver:

  Två mycket bra artiklar. Notera att inledningarna på artiklarna (nästan) är identiska, men att de skiljer sig åt efter ett par stycken.

  Artikel: Lunds universitet och den politiska korrekthetens teori och praktik http://goo.gl/4vAnJ

  Artikel: Göteborgs universitet – likheten inför lagen och alla människors lika värde http://goo.gl/3ZFRy

 66. Phin Daralia skriver:

  Tanja, kan du titta på ny email från mig eller kontakta off-list?

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, jag visste inte att Järvenpääs bok fanns att tillgå som pdf på nätet. Köpte den själv för några år sedan på Bokus: http://www.bokus.com/bok/9789163176203/politisk-korrekthet-likriktning-asiktsfortryck-och-dikotomisering/ Finns även 25 sidor ”Tillägg och förtydliganden”: http://www.reaktion.nu/PDF/PKTillagg.pdf men det har inte hunnit läsa, bara printat ut för länge sedan och lagt i min ”att-läsa” hög, som vanligt :-).

  Phin Daralia,
  ok ska kolla nu i helgen, ledsen för att jag är ung ett år efter med mailen, har lite tidsbrist, inte ens bloggat på tio dagar nu ju… Men jag ska kolla mailen!

  Galne Gunnar, ja det var en bra artikel av Kallberg! Han har skrivit en hel del intressanta artiklar på Newsmill också, har läst ett par för ngt år sedan, sedan glömde jag av allt men upptäckte för några veckor sedan att han hade en blogg pga han länkade till några av mina inlägg.

  Genusperspektiv på naturvetenskap, inte för att jag är förvånad, men tack för tips, ska försöka ta upp detta snarast! 🙂

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia, har svarat dig nu!

 69. mach skriver:

  Orförande i Liberala Kvinnor, Bonnie Bernström, har hittat följande konspiratoriska tankegång hos Riksbanken. ”Summan av alla valörer som kvinnor pryder, blir mindre än hälften av valörerna med män. 1250 kr för män mot 620 kr för kvinnorna. Den hierarkiska ordningen kan därmed sägas vara symboliskt bekräftad”.

  Att sedan ”det symboliska jämställdhetsvärdet av valörerna” aldrig kan bli jämnt fördelad med de 6 valörerna verkar inte bekymmra henne. Även om 5 kvinnor och 1 man representeras på sedlarna, 20 + 50 + 100 + 200 +500 = 870 kr respektive 1000 kr blir det ändå ojämställt enligt hennes logik.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/07/riksbanken-g-r-om-g-r-j-mst-llt

 70. QED skriver:

  Hakelius:

  ”Vad symboliserar de nya sedlarna?
  Enligt Riksbanksfullmäktige ”positiva och viktiga kulturella insatser under 1900-talet” som ”på ett positivt och representativt sätt speglar det svenska kulturarvet och olika delar av Sverige”. För säkerhets skull lägger fullmäktige till: ”En jämn fördelning mellan kvinnor och män har varit en självklar utgångspunkt”.

  Jag vet inte vad ni får för intryck när ni läser de där formuleringarna, men mitt är att de nya sedlarna representerar en inkännande och samtidskladdig riksbank. En riksbank av samma slag som sådana där lärare som baserar sina lektioner på dataspel, rapmusik och tv-serier. En småputtrigt inställsam riksbank, som slängt slipsen och ser allvarlig ut när någon nämner genusteori.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article12855205.ab

 71. mirotanien skriver:

  ”Sverige går under”. Bra att även du tar till brösttoner. Vår kultur är kaputt, nu blir det storm ska ni veta. Man får bevara sitt goda humör och ta det med lämpor bara.

 72. mamo skriver:

  jag vill föreslå en övning.

  lena andersson skriver idag:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/den-sarades-makt
  för drygt ett år sedan skrev hon:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/belonad-apartheid

  jfr ovanstående artiklar och undersök om det finns motsägelser

 73. […] Ja det kan man ju förstå när rapporter som ”Genus och Text” som jag tog upp i förra inlägget blir vägledande för Skolverket! Klassperspektivet är förvisso relevant, jag har själv studerat […]

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Ragnar, det där är ju inte jag :-). Du har länkat dem tvärtom! Jag är den nedersta. Lånade en professors glasögon vid fototillfället på institutionen, bilden var till för anslagstavlan :-). Jag ser dessutom att du hämtat bilden från Corrupt, närmare bestämt från det här inlägget: http://www.corrupt.org/news/these_three_men_and_women_are_remaking_sweden

 75. […] Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, Dejas matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från […]

 76. Niklas skriver:

  Jisses! Att jag missat din blogg… Det här var riktigt otäck läsning -vem behöver frukta kreationisternas idéer och deras försök att få in det i läroplanerna när vi har genusmaffian?

  Hövva!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: