Hur många aprilskämt?

Det saknas ett genusperspektiv på sprängämnen

Det saknas fortfarande ett genusperspektiv på sprängämnen. När kan man säga att någonting exploderat?

Jag hann tyvärr inte lägga upp något aprilskämt den här gången (förra årets aprilskämt här) men å andra sidan tar ni ju alla del av sådana dagligen och året runt i alltifrån debattartiklar till nyhetsförmedling, till nya akademiska genusrapporter (som tex genusperspektiv på   ingenjörers arbetsverktyg i byggplaneringsprocesser – i Luleå kan man ju som bekant vara professor i ämnet ”genus, människa och maskin) och till regeringens pressmeddelanden. Det börjar bli svårt att skilja skämt från allvar, i Sverige är det första april flera gånger om dagen. Det går alltså framåt för galenskapen. Numera kan man doktorera på avhandlingar i det gränsöverskridande ämnet genusfysik, som den här med titeln ”Doing Physics – doing Gender” – hur ”gör” fysikstudenter kön? Kan man låta någon bli fysiker utan att beakta gensuperspektivet? Nej, både lärare och studenter måste förstå hur de bidrar till att”göra kön” i labbet. Maxwells ekvationer är en löjlig detalj som vida överskuggas av vikten av att vara genusmedveten.

Ekvationer sprungna ur patriarkal manlig rationalitet

Ekvationer sprungna ur patriarkal manlig rationalitet utan anknytning till "vardagsförståelse"?

Även om man skulle, efter fyra års intensiv genuspropaganda på masterprogrammet i fysik, ha tid att öppna någon av fysikböckerna inför examendagen, till exempel den man skulle ha läst under sin första termin, skulle man notera att Maxwells ekvationer inrymmer både ett H, ett B och ett t. Det lilla t som kan tolkas som tiden för en traditionell fysiker av den gamla skolan, men som egentligen syftar på ”transpersoner” kan för det genuskritiska ögat ses som ett förminskande av trans i förhållande till homo och bi (H och B kan även tolkas som relaterade till det som fysiker av den gamla patriarkala skolan skulle kalla magnetfält), vilket ju bör föranleda en hel del förändringar av de så kallade ”naturlagarna”. Om avhandlingen:

”Avhandlingen utforskar lärandet av fysik utifrån ett genusperspektiv: hur universitetsstudenter lär sig att bli fysiker, hur de deltar i och skapar en fysikkultur. Frågeställningar kring hur gränserna dras för vad som är fysik och vem som kan kalla sig fysiker, samt hur studenterna konstruerar identiteter som fysiker i förhållande till vad de ser som ämnets normer och förväntningar.  Min forskning visar hur både genus, ålder och klass blir viktiga i studenternas identitetsskapande och därmed för deras lärande av fysik. Jag hoppas att min forskning ska kunna inspirera fysiker och fysiklärare till kritiska reflektioner kring fysik, genus och lärande, säger Anna T Danielsson [institutionen för fysik och materialvetenskap och centrum för genusvetenskap]… Analysen visar bland annat att det finns skilda förväntningar på manliga och kvinnliga studenter, och att det finns en stor variation och ibland motsägelsefullhet i vad som ses som fysik.”

Trumpetsången

Jag spelade in trumpetsången på KTH

”Motsägelsefullhet”!? Ja det kan man ju förstå när rapporter som ”Genus och Text” som jag tog upp i förra inlägget blir vägledande för Skolverket! Klassperspektivet är förvisso relevant, jag har själv studerat olika klasser av differentialoperatorer (se här eller här) och sett hur klasstillhörigheten påverkar den funktion som operatorn våldför sig på. Däremot har jag helt missat åldersperspektivet vilket ju kan ha att göra med att jag aldrig fick någon genuspropaganda serverad under en enda doktorandkurs på KTH, där jag för övrigt lät spela in videon till sången Genustrumpeten (se längst ner i inlägget) och i min genusmedvetna utstyrsel (tur jag redan hade disputerat då så att jag inte kunde bli galenförklarad 🙂 ) chockade mina gamla professorer genom att springa runt med en trollstav och vingar på ryggen genom korridorerna, men detta var ju även efter att jag varit anställd där som lärare (maj-dec 2007, efter disputationen), så de visste att jag hade något seriöst på gång eftersom de känner mig för väl för att tro att jag skulle fjanta runt utan anledning. Jag förklarade att jag hade tänkt initiera en liten samhällsrevolution och att detta var en del av mitt propagandaarbete.

Det är lättatt sätta påskäggen i halsen

Det är lätt att sätta påskäggen i halsen

Men för att komma till saken. Nu får det väl ändå vara nog! Men det är det inte. Som ett försenat aprilskämt kom just avhandlingen (tipstack till Galne Gunnar), och jag ber om ursäkt om ni sätter påskäggen i halsen nu: ”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”, som försvarades vid Högskolan i Gävle igår. Ur pressmeddelandet:

”- Redan i lärarutbildningen måste studenterna få bättre genuskunskaper och bli mer medvetna om vilka föreställningar de själva bär på. Men det kräver en tuff och känslomässigt engagerande utbildning i genusmedvetenhet. Hon menar att det behövs ett genusperspektiv även på ämnets innehåll. Hur påverkas undervisningen av en stereotyp och manligt kodad bild av naturvetenskap och teknik som hård, rationell och svår? Kristina Andersson har i flera år bedrivit sin forskning tillsammans med en grupp förskollärare och lärare som arbetade med naturvetenskap, men inte alltid hade ämneskunskaper.

– För dem fungerade kunskaperna i undervisning och lärande som en bra utgångspunkt för att utvecklas som lärare även i naturvetenskap. Att enbart prata om behovet av ämneskunskaper fungerar inte. Kompetensutveckling med feministiska anslag kan hjälpa lärarna att utveckla kunskapsstoffet.”

Jag har just raserat hela matematikens grundvalar med en sandhög

Jag har just raserat hela matematikens grundvalar med en sandhög. Det var ju dumt - där rök hela min forskning också.

Ja det är ju alldeles fantastiskt normbrytande att låta lärarna och eleverna upptäcka naturvetenskapen tillsammans, vilket ju går extra bra om lärarna saknar ämneskunskaper och därmed befinner sig på samma nivå som barnen. Då blir det ju naturligt att alla ställer sig samma frågor, vilket ökar känslan av att alla är likadana och därmed lika mycket värda, helt i enlighet med regelverket om ”demokratisk fostran” i läroplanerna, alla ska minsann ha samma inflytande över Sanningen. Min sanning är kanske inte din sanning och den är definitivt inte genusforskarnas sanning, eftersom den ju inte ens existerar. Hur skulle förresten barnen känna sig om lärarna påtvingade dem ”objektiv kunskap” baserad på ”manlig rationalitet”, som ju i rapporten Genus och Text till Skolverket ses som ett utövande av ”symboliskt våld” mot eleverna och förringar deras ”vardagsförståelse”. Jag som matematiker har ju redan insett att 1+1=1 är lika sant som 1+1=2, och detta kan illustreras med det vardagliga fenomenet att ligga på stranden och ösa en sandhög ovanpå en annan sandhög, vilket resulterar i en (fast större) sandhög.

På tal om det här med likhet, låt mig citera ett bra stycke ur Julia Ceasar-krönikan ”Låtsaslandet” (tipstack till Cavatus):

”I Låtsaslandet låtsas vi att alla är lika. Visserligen påstår vissa i Låtsaslandet att de gillar olika, men eftersom inte alla orkar låtsas lika framgångsrikt kringgår vi dilemmat genom att låtsas att alla är lika. Detta är dock den dogm som börjar bli allra svårast att hålla liv i, eftersom allt fler invånare i Låtsaslandet upptäcker att så inte är fallet. Att de helt enkelt är förda bakom ljuset i all sin godtrogenhet. Invånarna ser och drar slutsatser, en process som är potentiellt livsfarlig för låtsaspolitiken.”

Logiken är på tillbakagång och fördumningen på frammarsch, jag vill inte verka pessimistisk, men om man slår upp ordet ”folkmord” på wikipedia kan man se att två av de fem punkter som räknas upp i FN-konventionen lyder:

2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslag eller själslig skada.

3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång.

Själslig skada av genusvansinne och att uppsåtligen rasera hela naturvetenskapen (påtvingandet av nya levnadsvillkor genom att omstöpa hela utbildningsväsendet) på ett sätt som förr eller senare kommer att leda till mental och på sikt fysisk undegång, hur skulle vi tex klara av en kärnkraftskatastrof som den i Japan om de blivande fysikerna bara studerar kärnbränslet ur ett genusperspektiv? En lite mildare brottsrubricering, som dessutom ligger i tiden, skulle istället kunna vara utövandet av den första härskartekniken – Osynliggörande: med följande definition: ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” Nu kanske ingen tror att utövande av härskarteknik är brottsligt, men nära på, vilket Uppsalafallet ”Ett skräckexempel på Genusväldet” visar.

Anna Ekström

Kommer Anna Ekström att rädda den svenska skolan?

Men för att återgå till aprilskämten – årets aprilskämt måste vara att regeringen just utsett Anna Ekström till ny generaldirektör för Skolverket – pressmeddelande (tipstack till QED)! Iofs samma regering som utsåg Moira von Wright till rektor för Södertörns högskola så helt säker på att det är ett aprilskämt är jag inte, men som ni minns deltog jag i en debatt  i Riksdagen för ett år sedan mot just Anna Ekström, regeringens utredare och ordförande i DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan (och vice ordförande i Uppsala Universitets styrelse och fram till 1 april ordförande i SACO) för nästan exakt ett år sedan där vi debatterade innehållet i delegationens delbetänkandet SOU 2009:64, och som bekant (med ett inte obetydligt  antal riksdagsledamöter som vittnen för den som inte tror det) sade Anna Ekström bestämt: ”Jag står bakom varje ord i rapporten” efter att jag citerat några delar ur denna rapport, nämligen följande (jag ber om ursäkt för upprepning av de här citaten men jag har nya läsare som måste få det här serverat till sig, dessutom måste jag sammanfatta genuscertifieringen, så den som är trött på det och redan vet allt kan sluta läsa här :-)):

Sid 16:  ”Brist på kunskap och medvetenhet leder tyvärr ofta till en oförmåga bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturernaSkolans personal kan omedvetet genom de förväntningar som riktas mot flickor respektive pojkar vara medskyldiga till att reproducera könsstereotypa värderingar, exempelvis genom att tillåta att pojkar dominerar i klassrummet och samtidigt är mindre flitiga och ansvarstagande i skolan.”

Kommentar: när jag gick i skolan ”tillät” lärarna inte det här – alla räckte upp handen för att få ordet och alla var flitiga och tog ansvar, hur kan det komma sig när läraren inte hade läst en enda kurs i genusvetenskap?

Både lärarna och skolämnenas innehåll upprätthåller föreställningar om kön

Lärarnas brist på kunskap om genusstrukturer gör att svenska elever presterar dåligt

Sid 46: ”En vanlig kommentar på landets skolor är: ”vi behandlar alla lika, oavsett kön”. Detta att ”behandla alla lika” är enligt vår uppfattning uttryck för en könsblindhet inför de strukturer som skapar och vidmakthåller föreställningarna om genus, och som begränsar ytterst begränsar livsvalen för flickor och pojkar, och för kvinnor och män. Det är bristen på kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka genusstrukturerna.”

Sid 220: ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation” (observera – i ämnesinnehållet).

Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs! alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

Läs mer i Mitt anförande i Riksdagen, Världen idag om debatten).
Låt oss återgå till regeringens pressmeddelande:

”Skolverket har en viktig roll när det gäller att vända utvecklingen i den svenska skolan. Jag bedömer att hon [Anna Ekström] besitter de egenskaper som behövs för att leda Skolverket i en tid av stora förändringar inom svenskt skolväsende, säger utbildningsminister Jan Björklund.” Ska jag omvärdera Björklund eller anta att han inte läst innehållet i rapporten? Minns också att pedagogikprofessor von Wrights rapport var beställd av Skolverket (se här). Vidare:

”- En skola med hög kvalitet, en skola som ger bättre resultat och en skola som är likvärdig är avgörande för Sveriges framtid. Jag vill arbeta för att utveckla kvaliteten och förbättra resultaten i den svenska skolan. Därför ser jag fram mot att leda Skolverket med dess breda och omfattande uppdrag, säger Anna Ekström.”

Tillåt mig att tvivla. Det är som moderatorn sa i debatten (fritt återgivet ur minnet): ”När du [Anna Ekström] talar i allmänna ordalag om jämställdhet så låter det bra och fint men sedan när Tanja citerar ur innehållet i rapporten så låter det lite annorlunda”, och det var det här uttalandet som provocerade fram ”Jag står bakom varje ord i rapporten”.

Göran Bexell, professor i etik och fd rektor för Lunds universitet

Göran Bexell, professor i etik och fd rektor för Lunds universitet och Tiina Rosenbergs trogne vapendragare

Nåja, åtminstone står hon för sitt verk, detta ska jämföras med den smått absurda situationen i Filosofiska rummet som sändes bara några dagar innan riksdagsdebatten (var det därför den inbjudna genusvetaren inte dök upp till debatten i Riksdagen?) där ämnet var genuscertifiering av akademin och där jag dessvärre chockade Lunds Universitets förre rektor professor Göran Bexell (som tillsatt projektgruppen för genuscertifiering, ledd av Tiina-skrämma iväg sin egna studenter ut ur föreläsningslokalen- Rosenberg ) genom att läsa
upp de konkreta kriterierna man utarbetat för certifieringen – vilket fick honom att ta avstånd från den rapport han just prisat  . Låt mig återge det som hände (lyssna på programmet) Göran Bexell kallade precis i inledningen av programmet (min 2:53-2:56) slutrapporten för genuscertifiering för  ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju är denna blott 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete, och en delmängd av exakt dessa kriterier återfinns  i denna enkät för genuscertifieringen  av de tre berörda institutionerna i Lund (bla Fysicum) – och notera att det överst framgår att ”genusmedvetens pedagogik” avser ”formerna för undervisningen”, medan ”genusperspektiv” avser ”innehållet i undervisningen”.

Filosofiska Rummet 2010

Filosofiska Rummet 2010

Noteras bör att Bexell är professor i etik, och inte i hyckleri, vilket man först skulle kunna tro. Det var ju för hemskt och ohyfsat att jag skulle ha läst rapporten och dessutom ta med den till studion. Det var ju inte meningen att vansinnet skulle lyftas fram i ljuset! Jag får be om ursäkt för det, jag var medieovan och visste inte riktigt hur det fungerade i världen utanför matematiken, där man visst inte behöver  bevisa något, utan det räcker att upprepa en genomarbetad floskel tillräckligt många gånger, så blir den sann. Tänk om vi matematiker hade kunnat jobba så, då hade vi bevisat Riemanns hypotes för länge sedan. Men den dagen kommer väl, när genusforskarna dekonstruerat även matematiken, och låt mig komma till det, för de nytillkomna läsare som ännu inte insett hur illa det är ställt, eller snarare vidden av det riksomfattande ”förändringsarbete” som Genusmaffian leder.

Genusvetarna har som bekant infiltrerat hela akademin (utöver hela det omgivande samhället). Infiltrera kan tyckas vara ett starkt ord, men faktum är att man från gensuvetarhåll är helt öppen med att det är just infiltration man sysslar på med, se själva sidan 28 här: ”Genuscertifiering på Fysicum. Tre viktiga faser: Infiltration, Information och Utbildning.” Tack för ärligheten får man väl säga! Notera också att punkten ”Processen går vidare” följer efter ”Utvärdering av första steget”, vilket visar på att man tänkt genomföra det här även om utvärderingen av första steget skulle visa på att projektet leder till civilisationens slutliga undergång, vilket inte är en helt orimlig tanke. Ett annat intressant exempel på hur framgångsrik man blir av aktivt genusarbete inom akademin är Margaretha-11 miljoner till genusmöten från vetenskapsrådet-  Fahlgren som är påtänkt som ny rektor för Uppsala Universitet och som råkar vara föreståndare för Centrum för genusvetenskap. Ur den beviljade projektansökan från Vetenskapsrådet:

”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar… Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

Trippeltorusen har genus 3

Trippeltorusen har genus 3

Just det, helt dumma i huvudet är vi och väldigt ovana vid vetenskapsteori och -kritik :-). Tänk bara på fysiker, vad sysslar de egentligen med, det kan man ju fråga sig, något jag gjorde många gånger under min uppväxt eftersom mina föräldrar är fysiker. Jag började själv läsa teoretisk fysik i Lund, men när jag inte fann något genusperspektiv på strängteorin så vände jag mig till Matematicum (en teoretisk fysiker måste ju ändå med nödvändighet även vara matematiker)  där jag till slut fastnade eftersom det ju fanns ett renodlat genusbegrepp i matematiken. Egentligen undrar man ju vad man gör som matematiker också, och det undrar även andra ibland, så här kan ett typiskt samtal låta:

-Vad sysslar ni matematiker med egentligen?

– Vi matematiker undrar mest över en massa saker.

– Jaha, vad undrar du över nu då?

– Tja, vad jag sysslar med och varför.

– Men det var ju det jag undrade.

– Jaha, är du också matematiker?

Skämt åsido, nu är det ju bättre tider – det ju just Fysicum i Lund som utgör ett av de tre pilotprojekten för gensucertifieringen.  Några av kriterierna för genuscertifieringen (sid 6-8 i rapporten, se även inlägget Filosofiska Rummet om genuscertifieringen för mer info om genusvansinnet inom akademin – länkar längst ner i det inlägget ):

* Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus?

* Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och har detta synliggjorts för studenterna?

* Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?

*När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då i undervisningen?

* Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och genusmedveten undervisning?

* Har lärare kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde?

*Genomsyrar genusperspektiv undervisningen?

* Problematiseras etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på genus?

* Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett genusperspektiv? (Vem läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisningssituationer.)

* Används kompetensen som finns på Centrum för genusvetenskap?

Vad tycker förresten akademikerna om Bexells med fleras tilltag? Läs inlägget som rör genusgalenskap på export till Uppsala Universitet: Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!

Uppsala Universitet ville inte ha genuscertifiering, då nytte man namn till

Uppsala Universitet ville inte ha genuscertifiering, då bytte man namn till genusmärkning, när institutionerna inte heller ville ha genusmärkningen förklarade de pådrivande detta med att man missförstått allt och nu planerar man att kalla genuscertifieringen för "jämställdhetsarbete" - alla medel är tillåtna för att få igenom sin agenda.

Utifrån vissa artiklar i media (tex ”Genusmärkning kan läggas i malpåse”  ) skulle man kunna tro att de ansvariga (bla Margaretha Fahlgren, ev blivande rektor för Uppsala Universitet)  har backat i frågan, men jag har tagit del av områdesnämndens skrivelse angående genusmärkningen efter att remissyttrandena inkommit, och faktum är att det bara är ”det belastade begreppet genusmärkning”, som ju skulle ersätta det andra belastade begreppet: ”genuscertifiering” (för att ”undvika mindre lämpliga associationer”, vilka dessa skulle vara framgår inte)  som eventuellt ska skrotas. Av ett 12-sidigt dokument som kom den 11 feb 2010 ärendet (Se inlägget Genusvetarna- offer och slagträn?) framgår nu att det man egentligen (!?) avsett med genusmärkning var ”något i stil med märkning av verksamheten med avseende på genus.” Enligt arbetsgruppen har institutionerna och fakultetsnämnderna  sammanblandat ovanstående två (?) och denna olyckliga sammanblandning anser man vara skälet till kritiken mot genusmärkningen och att debatten blivit ”skev” av att man använt kortformen ”genusmärkning” om ”syften eller åtgärder som har en komplex karaktär” (sid 10 i dokumentet):

”Arbetsgruppen var inte bekväm med begreppet [genuscertifiering] utan sökte istället andra formuleringar för verksamheten och menade i brist på bättre ”något i stil med märkning av verksamheten med avseende på genusmedvetenhet”. Av och till i rapporten avsåg gruppen utnyttja termen ”genusmärkning” som en kortform av vad man menade. De remissinstanser som lämnat negativ kritik har nästan uteslutande valt kortformen och kritiserat begreppet. Arbetsgruppens diskussion och förslag till benämning av verksamheten och synpunkterna i yttrandena visar möjligen hur svår eller t.o.m. skev debatten kan bli när kortformer används om syften eller åtgärder som har en komplex karaktär.”

Detta är helt i linje med genusfanatikernas sedvanliga sätt att resonera – de är ”missförstådda” (av alla fem fakultetsnämnder!) denna gång till följd av ”komplexiteten” i sitt förslag. Vi andra är ju så korkade, och genier är alltid missförstådda, även om de skriver saker i klartext. Hur menar de att ”kortformen genusmärkning” skiljer sig ifrån det den är en förkortning av? Kanske lästes förslaget med alla sina uttryckliga detaljer inte med genusglasögonen på, och kanske är genusmärkningens fullskaliga genomförande för övrigt en förutsättning för att kunna förstå förslaget? Låt mig avsluta med symbolen för genusvansinnets intåg i akademin – genustrumpeten (SVD)

Nej förresten, låt mig avsluta med en postmodern vision för den svenska skolan – vi är nästan redan där:

Eller nej förresten, jag avslutar med en vision för Sverige, om vi inte gör något snarast:

Relaterat om DEJA-rapporten: SkolgenusFrån DEJA till rismodellen,
DEJA, genuspedagoger och Göran Perssons motionsrunda i studion, Mattegenus i det Butlerska vektorrummet, DEJA:s matteproblem.
Annat: Är genusvetarnas verksamhet laglig?

Lästips: Zaremba i DN om skolan, Zaremba i DN om skolan del 2 OBS! Zaremba gästar Timbro den 18 april kl 12-13 för att tala om skolan! Kallberg: I Sverige råder partiernas diktatur.

Min inbox fylls av intressanta lästips dagligen, jag har dock inte tid att öppna allt just nu – så lägg gärna intressanta tips om genusgalenskaper i kommentarsfältet. Men jag tar tacksamt emot även mail med samma information, förr eller senare kommer jag att hinna öppna och läsa allt! 🙂

Annons

78 Responses to Hur många aprilskämt?

 1. Tanja Bergkvist skriver:

  Här var ett lästips, kom en länk till min blogg därifrån just: http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/07/riksbanken-g-r-om-g-r-j-mst-llt?page=1

  ”Riksbanken har i dag presenterat vilka personer som ska pryda de nya sedlarna. Alla personerna är väl valda. Genom att göra ”varannan damernas” tror sig Riksbanken kunna uppnå någon form av jämställdhet. Och ändå blev det fel värre. Summan av alla valörer som kvinnor pryder, blir mindre än hälften av valörerna med män. 1250 kr för män mot 620 kr för kvinnorna. Den hierarkiska ordningen kan därmed sägas vara symboliskt bekräftad, skriver Bonnie Bernström, ordförande i Liberala Kvinnor. ”

  Påminner om miljöpartiets utspel för två år sedan:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/04/hjalp-till-att-hitta-dolda-maktstrukturer/

 2. Helena Palena skriver:

  Ja,jisses vad mycket genus det finns på ett järnspett! Läs gärna min kommentar under Bernströms inlägg. Trevlig helg Tanja och grattis – du hade ju namnsdag igår. Här kommer en bukett med röda rosor. 😛

 3. Hybridolle skriver:

  Tjena Tanja.
  Ja denna regering har sossifierats efter 6 år vid makten. Att denna typ av utnämningar inte är olycksfall i arbetet kan vi vara ganska säkra på. Likaså att du och jag med flera andra likar snart kommer att jagas av genuspolisen. Läget är allvarligt och försämras dagligen men håll lågan levande – det ger tröst i mörkret.

 4. QED skriver:

  Brilljant inlägg!

  Tips om skräckfilm: Women’s studies

 5. QED skriver:

  Här är trailern till Women’s Studies

  (Någon som sett hela filmen?)

 6. jonas skriver:

  Återigen – kanonbra skrivet. Applåder.

 7. Åke skriver:

  Nja

  dF=0

  *d*F=J

  Säger vi moderna fysiker

 8. Max skriver:

  Tanja med sin humor är den som vinner sympatisörer för sunda förnuftet och jämställdismen!

 9. Josef Boberg skriver:

  Tanja – apropå ”Ja det är ju alldeles fantastiskt normbrytande att låta lärarna och eleverna upptäcka naturvetenskapen tillsammans, vilket ju går extra bra om lärarna saknar ämneskunskaper och därmed befinner sig på samma nivå som barnen.”

  Albert Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har GLÖMT allt man har lärt sig i skolan !”


  Därtill så sade han på fullt allvar att: ”Den kapitalistiska ekonomins samhälleliga kaos är enligt min uppfattning det verkliga upphovet till den ondska vi ser omkring oss idag.” – vilket ju i sig styrks av bl a den ”svenska modellen”.

  Om dumhet lär han ha sagt: ”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller Universum (video ca 64 min) är jag ännu inte absolut säker”.

  Så det där med att lärarna skulle HÖJA sig till de ”okunniga” barnens nivå – var väl en RIKTIGT god idé – eller ❓

 10. Josef Boberg skriver:

  Tanja – apropå ”Eller nej förresten, jag avslutar med en vision för Sverige, om vi inte gör något snarast:” – så finns min vision för Sverige och världen HÄR.

  Efter ett antals års ytterligare ”sanningstugg” på nätet – så blir det säkert så… 🙄 – för då har Wi ju slutat upp med att missleda barnen.

 11. Phin Daralia skriver:

  Verkligheten kan dock vara ännu mer skrämmande än skräckfilmer som ‘Women’s studies’ – får då vet man inte säkert om det är på låtsas!
  Vi behöver så väl att världen ska ha ett visst mått av pålitlighet och förutsägbarhet. Kalla inte frihet för slaveri. Kalla inte okunskap för styrka. Och kalla bara den professor som har starkare forsknings- och undervisningsmeriter än den som inte är professor. Det är faktiskt det som är poängen med titlar: att enkelt och tydligt markera skillnaden.
  Kalla det gärna konservativt.
  Sedan några år tillbaka har vi tydligen övergivit denna princip. I normkritikens Sverige är det fint som f-n att saker och ting är lite hur som helst. Det är antagligen därför vissa professorer har betydligt mindre meriter än många lektorer och docenter.
  Ett skandalexempel är Per Eriksson, som inte bara är professor på vilseledande meriter utan också rektor för hela Lunds universitet! http://www.sydsvenskan.se/lund/article1295811/Eriksson-blev-rektor-pa-vilseledande-meriter.html
  Även om de flesta som utnämns till professor har fler än 30 artiklar, så har Eriksson sina sex i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Det är väl i alla fall bra det.
  Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap som nämns ovan i samband med ett stort VR-projekt i genusstudier, hon har inte en enda. Den mest ”generösa” sökmotorn för vetenskapliga publikationer, Google Scholar, listar totalt 12 publikationer, varav ingen på engelska (utom en bokrecension). Dessa publikationer har tillsammans citerats 25 gånger under 31 år (0.81 ggr/år), vilket är ungefär vad en ganska färsk doktor i ett *riktigt* akademiskt ämne kan räkna med.
  Enligt alla rimliga kriterier räcker inte det på långa vägar till en professur, och givetvis än mindre för att bli rektor, som ska vara chef för hundratals forskare med betydligt starkare meriter. Det verkar ironiskt nog som att av alla samhällets institutioner är det svenska utbildningsväsendet, från akademi till förskola, svårast statt i den förruttnelse som stavas mediokrati, kunskapsförakt och politisk korrekthet.

 12. Ulf L skriver:

  Doing physics doing gender är inte en oläsbar avhandling. den har rätt lite med fysik att göra men en hel del med hur de som studerar fysik ser på sig själva, bl.a. i termer av kön. Det i sin tur är intressant att veta om man vill öka tillströmmningen till fysik. Så den avhandlingen tyckte inte jag är en del av genuseländet.

 13. Roger Klang skriver:

  Vad krävs det egentligen för att någon genus”forskares” dissertation ska underkännas?

  Roger Klang

 14. […] Dessa mödrar var högutbildade akademiker i det ”jämlikaste” samhället i världen. Och likt förbannat ville de helst stanna hemma några år för att ta hand om sina egna barn. Konstigt. Steven Rhoads finner samma sak på amerikanska universitet, och de är lika ”genus”-fixerade som svenska dito. […]

 15. Sven skriver:

  Har kanske inte med saken att göra men visst är genusvetare något av det mest titelsjuka släkte vi har sett på länge. De älskar att hänga titlar runt sin hals lika mycket som diktatorer älskar att pryda sig med medaljer och ordnar. Det är att jämföra lite med vad man kallar ett ”nyrikt” beteende, man vill visa upp sina lättvunna framgångar. Titlar som är till intet förpliktigande och egentligen likvärdiga med en klubbnål.

 16. Galne Gunnar skriver:

  Tanja, här ett klipp du kommer gilla: http://goo.gl/i2fQp

 17. Galne Gunnar skriver:

  Tanja, Du skriver i den här kommentaren: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/30/4-arsjubileum-och-sverige-gar-under-av-idioti/#comment-12477

  ”jag visste inte att Järvenpääs bok fanns att tillgå som pdf på nätet.”

  Var då? Jag har inte sett det. Länka gärna om det stämmer att den finns som pdf.

 18. Phin Daralia skriver:

  Roger:
  Att en avhandling inte blir godkänd är extremt ovanligt, eftersom det finns flera ”kontroller” på vägen innan disputanden lägger fram den. Och det är klart att ingen vill gå upp om det verkar finnas risk att den inte blir godkänd, så de som verkligen inte håller måttet försvinner innan det riskerar att bli pinsamt.
  Det här gäller avhandlingar generellt. När det gäller genusstudier, eller vilket ämne som helst, så bedöms avhandlingen i förhållande till det egna ämnet. Opponenten och de flesta i betygsnämnden ska höra till – eller vara mycket väl insatta i – disputandens ämne. Det betyder att vid disputationer i genusstudier är åtminstone opponenten expert i ämnet (men eftersom genus i viss mån är tvärvetenskapligt kan opponenten vara sociolog, historiker eller psykolog).
  Med andra ord: Även om en psykolog eller matematiker skulle tycka att avhandlingen inte uppfyller grundläggande vetenskapliga krav så kan det inte fälla den, eftersom (1) man bara tar in folk som är ”ämnesnära” och (2) de kritiska kommer alltid att vara i minoritet hur som helst.
  Det som är riktigt, riktigt otäckt är att genusstudier har etablerat en alldeles egen norm i fråga om avsaknad av vetenskaplighet, som avviker dramatiskt från alla andra ämnen (utom vissa flumvarianter inom humaniora). Men grejen är att inom humaniora *gör man inte anspråk* på kausalitet (att tala om vad som orsakar vad) men *det gör* genusstudier – fast det inte är möjligt med de metoder de använder.
  Men så länge de som företräder ämnet (professorerna) definierar ämnet som det är nu, så accepteras det i alla fall. Ett verkligt trist exempel på att även vetenskap i viss mån är en *social* verksamhet, vilket genusvetarna brukar ta hugga till med för att kritisera naturvetenskap och medicin och motivera sitt eget ämne.

 19. Roger Klang skriver:

  @Phin Daralia:

  Tack för den insiktsfulla analysen! Jag har själv aldrig disputerat, jag tillhör pöbeln. Jag förstod allt du förklarade, men jag fick läsa det tre ggr för att förstå allt tillfullo. Fast jag är inte dum för det!

  Mvh Roger

 20. Nordbo skriver:

  En mycket intressant intervju med Srdja Trifković som är uppvuxen i forna Jugoslavien. Han talar om kulturmarxism generellt, men tar också upp genusvansinnet.

 21. Peter skriver:

  Jag tycker inte att du, Tanja, ska vara alltför kritisk till genusväldet. Jag var det tidigare, men jag har ändrat uppfattning sedan jag insett att det faktiskt kan gynna mig. Om jag misslyckas med något så finns det alltid en god förklaring: Det fanns ingen genuspedagogik när jag växte upp. Med andra ord har jag hittat ett sätt att förklara alla mina tillkortakommanden, och dessutom behöver jag inte göra någonting för att ändra dem, eftersom dessa tillkortakommanden är orsakade av patriarkala strukturer, stereotypa könsroller och osynliga murar som genomsyrar hela vårt vardagliga liv. Innan samhället nedmonterar dessa hinder så kan jag inget annat göra än att acceptera mig själv som ett offer för hård, maskulin världbild.

  Förövrigt tänker jag även lämna ett eget bidrag till genusforskningen. Jag har en C-uppsats i litteraturvetenskap som ligger och väntar på mig, och jag har inte kunnat bestämma mig för vad jag ska skriva om. Men nu har jag äntligen tagit ett beslut och kommer att avhandla Dr Bombays texter ur ett genusperspektiv. Personligen är jag övertygad om att litteraturvetenskapen kommer att ta ytterligare ett steg framåt när pärlor som ”Rice and Curry”, ”Calcutta” och ”My Citar” placeras under genusluppen.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, den låg ju i den översta länken i din egen kommmentar till förra inlägget: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/30/4-arsjubileum-och-sverige-gar-under-av-idioti/#comment-12475

  Går du ner till referenserna i din första länk finner du den under [1]. Man kommer hit till D-uppsatsen: http://www.reaktion.nu/PDF/PolitiskaKorrektheten.pdf Boken bygger på den uppsatsen, men jag kan inte svara på om uppsatsen är identisk med boken iofs ( http://www.bokus.com/bok/9789163176203/politisk-korrekthet-likriktning-asiktsfortryck-och-dikotomisering/ ), som ju är på 245 sidor, medan uppsatsen är på 51 (76 om man räknar in tillägget: http://www.reaktion.nu/PDF/PKTillagg.pdf ). Hm, så jag kanske har fel när jag skriver att boken finns på nätet, det är uppsatsen från Sociologiska som ligger på nätet, men den ligger till grund för boken.

  Får läsa övriga kommentarer imorgon kväll – idag var det simskola, barnkalas, och ett samtal med en hemlig docent som vill delta i kullkastandet av genusväldet :-).

  Jag måste börja läsa mina snart 3500 olästa mail… Jag tror man hade kunnat få halva befolkningen att aktivera sig mot idiotin. Någon som vill bli Riksorganisatör i kampen mot Genusväldet? Någon som vet hur vi kan avlöna en sådan? Politiker och ”forskare” sitter på heltid och medverkar till raserandet av skolväsendet medan vi andra måste arbeta ideellt för att återuppbygga allt.

  Man arbetar för normupplösning och sedan när skolungdomarna agerar normlöst så tillsätter man antimobbningsgrupper och håller lektioner med inköpta program i livskunskap där man fortsätter med att ifrågasätta normer, för att barn som mobbar och använder fula ord (samma ord som skolan hyr in RFSU för att normalisera, minns skolfront: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-ar-faktiskt-inte-riktigt-klokt_3700293.svd ) har ju en uppfattning om något och någon, och det kan man ju inte ha i ett helt normlöst samhälle, där får man inte anta något om någonting, minns HBT-certifieringen av tandvården: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/03/hbt-certifiering-och-nationaldagsfirande/ och inte heller uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad, aktiva spermier och passiva ägg är en myt man måste ta itu med på biologilektionerna snart:
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/22/metaforen-om-aktiva-spermier-och-passiva-agg-forstarker-konsnormer/

  Det var ju tur att genusforskarna kom och räddade oss ifrån århundraden av ingrodda fördomar, alla ett led i den globala patriarkala konspiration som kallas ”vetenskap”. Vi kan inte nog tacka genusforskarna för deras fantastiska insats. Och alla finansiärer som Vetenskapsrådet, EU, Svenska ESF-rådet med flera – de kommer alla att ha sin givna plats i den kommande boken ”Att rasera en nation”.

  Nä, nu måste jag läsa saga (ur en bok som heter ”Svenska folksagor”, rekommenderas: http://www.bokus.com/bok/9789146215349/svenska-folksagor/ med en sida info efter varje saga om dess ursprung, motsvarighet i andra delar av världen mm). Godnatt! 🙂

 23. Phin Daralia skriver:

  @Roger:
  Ursäkta att min förklaring var otydlig: Det är alltför lätt att rusa iväg och bli mångordig när man som jag verkligen (också) vill förstå hur i all sin dar det är möjligt att så mycket smörja kan kallas forskning och accepteras av vårt en gång i tiden framstående utbildningsväsende.
  Så uppenbarligen är inte en doktorstitel längre en varudeklaration om att denna person har vissa färdigheter och ett kritiskt tänkande – det senare kan vara betydligt bättre bland pöbeln (= resten av medborgarna) :-).

 24. Torbjörn skriver:

  Tanja

  ”Summan av alla valörer som kvinnor pryder, blir mindre än hälften av valörerna med män. 1250 kr för män mot 620 kr för kvinnorna. Den hierarkiska ordningen kan därmed sägas vara symboliskt bekräftad”

  Det är ju i alla fall ett lönelyft. Nuvarande sedlar pryds för 1600 kr av män, medan kvinnorna bara fått 70 kr.

  Tilläggas kan att Gudrun Schyman enbart brände 100-lappar, dvs sedlar med en man på. Vetenskapsman för att vara exakt. Utomordentligt ojämställt av henne och knappast en tillfällighet.

 25. Roger Klang skriver:

  @Torbjörn:

  För att få pryda en sedel så måste man vara död. Det var kanske ojämställt förr åt karlarnas håll, i synnerhet på Gustav Wasas tid, så om man lägger ihop det så blir det ganska naturligt att man porträtterar framstående män oftare än framstående kvinnor på sedlar, eftersom framstående kvinnor inte fanns på 1800-talet och bakåt. Men man skulle kunna sätta drottning Kristinas nuna på en sedel, och det förvånar mig att hon inte kommit i åtanke. Annars skulle jag vilja se Tanja Bergkvist på en sedel i framtiden. Inte för att jag önskar dig död Tanja 🙂

  @Phin Daralia:

  Nej, du var inte otydlig! Det tar bara lite tid att föreställa sig en abstrakt verklighet, även om texten var så klar den kunde bli.

  Roger

 26. Jonas skriver:

  Inte ens militären är förskonad
  Motion 2010/11:Ju241 Handlingsplan mot lätta vapen med ett genusperspektiv

 27. QED skriver:

  Genusperspektiv på landminor – sprängämnen.

  ”Gender Perspectives on Landmines: How and why are gender perspectives relevant to reducing the scourge of landmines? (UN)

  Date: March 2001
  Author: Office of the Special Adviser on Gender Issues and the Advancement of Women (OSAGI)
  Theme: Landmines
  Region: INTERNATIONAL
  To date, the international community has paid very little attention to the gender dimensions of landmines. There are numerous rhetorical statements about women and children as innocent victims of landmines, but little documentation, research and analysis. This note provides initial thoughts on how a gender perspective could be beneficial in looking at landmines. In assessing the gender dimensions of landmines it should be stressed that each situation should be looked at on its own merits, as generalizations do not always apply across all situations.”

  http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=302

  Klicka för att komma åt un_genderperspectivesonwofmd5_2001.pdf

 28. Cuben skriver:

  När jag läser om infiltration så undrar man stilla vad alla gamla trottar har tagit vägen. Eller finns de kvar fortfarande…

  Här en bra länk om entryism;

  http://en.wikipedia.org/wiki/Entryism

 29. Roger Klang skriver:

  @Cuben:

  Från Lars Wolkes bok Joseph Goebbels:

  ”…Den socialdemokratiska polischefen Grzesinski, som var en djup fiende till de odemokratiska kommunisterna, ansåg att detta inte stämde med verkligheten. Som han såg det var det nazisterna och ytterst Goebbels, som låg bakom huvuddelen av våldsutbrotten. Samtidigt såg han ett särskilt problem i att väpnade kommunister ofta direkt attackerade polisen i samband med demonstrationer. Polisen utkämpade med andra ord ett komplext flerfrontskrig. För Grzesinski var det ingen större skillnad mellan ROT-Frontmilisen och nazisternas SA. En undersökning som han lät polisen göra indikerade att varannan SA-man tidigare hade varit kommunist.”

  ”Medan Goebbels var nazisternas frontfigur under transportstrejken i Berlin, så företräddes kommunisterna i huvudstaden av Walter Ulbricht. Nu angrep Goebbels och Ulbricht tillsammans arbetarnas förtryckare och reaktionärerna i snarlika hetska artiklar i nazistiska Der angriff och den kommunistiska Die Rote Fane. Det här nära samarbetet mellan nazister och kommunister var en del av den moderna tyska historien, som förträngdes med full kraft under DDR-tiden.”

  Kanske dessa beska erfarenheter har kommit i dagen efter DDR:s fall? I vilket fall som helst så är det nog lätt att lättindoktrinerade Trotskister indoktrineras i den politiska organisation de ska indoktrinera. Jag menar; varannan SA-man var en tidigare kommunist!!!

  Roger Klang

 30. Leif skriver:

  Att kärnbränsle är format som stavar visar väl tydligt hur cementerade patriarkala strukturer är i naturvetenskapen.

 31. Phin Daralia skriver:

  Apropå Eva Lundgren så är väl ett av hennes bästa bidrag ”omfångsundersökningen” Slagen dam. Den bestod av en 32-sidig enkät med total 115 frågor som skickades ut till ett slumpmässigt urval om 10,000 kvinnor som bor i Sverige. Det är bra och viktigt att man tar reda på hur utbrett det är med obehagliga upplevelser i samhället generellt, inte bara utifrån polisanmälningar, som ju är väldigt problematiska att tolka. Bland annat tyder allt på att mörkertalet är mycket stort, och det undviker man med en studie riktad mot hela befolkningen.
  Tyvärr kunde dock inte författarna till rapporten nöja sig med detta, utan gör vinklade och extrema tolkningar – något som de också har fått omfattande kritik för. I sammanfattningen säger man att
  ”Nästan varannan kvinna, 46 procent, har utsatts för våld av någon man efter 15-årsdagen.” Det intryck man får då är att varannan kvinna blivit slagen eller liknande. Detta är en väldigt mycket större andel än i all annan svensk och utländsk statistik. Hur kan skillnaden komma sig?
  Jo, i *Slagen dam* definieras ”våld” som att man *någon gång* sedan man fyllt 15 *antingen* upplevt fysiskt våld, hot om våld, eller sexuellt våld. Då undrar man förstås hur vanliga dessa former är var för sig. Det redovisas inte i rapporten, bara uppdelat beroende på typ av relation mellan förövare och offer. För exempelvis ”inom sexuella relationer” är dessa siffror 28, 19 och 16% (totalt 35%).
  För nuvarande partner är de 7, 1, och 3% (totalt 11). Och så vidare. Detta låter ju fortfarande förfärligt: Fysiskt våld definieras som allt från fasthållning och kasta föremål i avsikt att träffa/skada till hot med vapen. För att få en uppfattning om hur allvarligt detta våld är kan man titta på ”fysiska skador” som definieras som allt från värk, blåmärken och skrubbsår till benbrott och inre skador. De som rapporterar att *något* av allt detta inträffat *någon* gång sedan de fyllt 15 är 873 personer (s. 59), vilket alltså motsvarar 12.6% (av 6926).
  Med andra ord så ligger ”våld” i varje allmänt accepterad bemärkelse fortfarande under 15%, inte närmare 50%.
  Det är synd att vissa forskare måste vara så tendentiösa, eftersom det undergräver förtroendet för deras faktiska resultat.

 32. Sindra Peterson Årsköld skriver:

  Hej Tanja, och tack för en fantastiskt fenomenal blogg! Du är allas vår guide i genusdjungeln, så att vi inte missar några sevärdheter längs resans gång.

  Jag blev ombedd att skriva en krönika om kvinnor & kemi i branschtidskriften Kemivärlden Biotech. Det blev snarare en om genusgalenskap i relation till normal tankeverksamhet… Jag vore jätteglad om du länkade till den! http://www.kemivarldenbiotech.se/iuware.aspx?pageid=1201

  Tusen tack,
  Sindra

 33. QED skriver:

  Doktorsavhandling i litteraturvetenskap blir pappersskulptur:

  http://www.unt.se/kultur/avhandlingen-blev-en-pappersskulptur-1310966.aspx

 34. Peter skriver:

  @Phin Daralia

  Om jag inte är helt ute och cyklar så fanns det vissa intressanta syner på vad våld egentligen var, i Eva Lundgrens studie. Om en kvinna hade fått en knuff i en busskö, så hade hon blivit utsatt för våld. Om en kvinna fått en ofrivillig kram så hade hon blivit utsatt för sexuellt våld. Med sådana utgångspunkter så är det konstigt att inte 95-100 % hade blivit våldsutsatta. Hur lyckas man med att aldrig få en knuff i en busskö? Och för det andra så är det knappast någon hemlighet att man bara behöver komma till en fest där fel person har druckit lite för mycket för att man ska få en ofrivillig kram.

 35. Lavazza skriver:

  Tja, om det hade varit män på de lägre valörerna hade kritiken gått ut på att männen ”fått” de vanligaste valörerna som man har oftare i plånboken medan kvinnorna förpassats till sedlar som ingen använder.

 36. Galne Gunnar skriver:

  Pär Ström på GenusNytt är i sitt esse: Är kvinnor en skock får? http://goo.gl/8Se1L

 37. Galne Gunnar skriver:

  Tanja, tack för ditt förtydligande svar. Jag tyckte det lät lite väl generös att Järvenpää skulle bjuda på hela boken.

 38. Purple skriver:

  Tack för inlägget. Har dock varit chockad i flera dagar nu. Sökte lite i avhandlingen. Inte en gnutta naturvetenskap, inte en gnutta vetenskap kort och gott. Människans biologi tas inte med.

  Detta gör extra ont för min egen avhandling är nummer 8 i samma serie från Uppsala Universitet. Känner mig kränkt när jag ser att man kan få en doktorsgrad i kvacksalveri från Fysikum i Uppsala.

 39. Torbjörn skriver:

  Purple:

  Det är precis vad det är frågan om. Kvacksalveri. Hur fan kan detta vara en vetenskap på 2000-talet? ”Vi lever i en upplyst tid” kan man höra i tid och otid. Genusvansinnet är på samma nivå som häxjakterna på 1600-talet.

 40. Rosenhane skriver:

  Hej, Tanja!

  Du måste läsa Rolf Hillegrens inlägg på Newsmill där han sågar Schymans förslag om skadestånd till sexsäljare och där han också som exempel på feministisk galenskap tar upp genustrumpeten.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/13/schyman-vill-l-ta-skattebetalarna-finansiera-prostitutionen

 41. Galne Gunnar skriver:

  Ganska bra artikel av Sindra Peterson Årsköld, docent i biokemi vid Lunds universitet: http://goo.gl/zKL3c

 42. Galne Gunnar skriver:

  Afrikanska muslimer ger sin syn på våldtäkt: ”Tjejer får skylla sig själva”:

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Helt galet, jag hoppas ni alla läst Zarembas artikelserie om skolan: http://www.dn.se/kultur-noje/det-ar-ingen-vacker-syn-sa-tog-teknokraterna-kommandot-over-skolan (och resten av artiklarna i serien till höger). Inte konstigt att skolfrågan var nr ett för väljarna i valet…

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Helena, just det, namnsdagen, den har jag inte hunnit fira än- tack för virtuella rosor!

  Hybridolle, ”Likaså att du och jag med flera andra likar snart kommer att jagas av genuspolisen. Läget är allvarligt och försämras dagligen men håll lågan levande – det ger tröst i mörkret.”

  Jag tror inte att Stagepo (statliga genuspolisen) kommer att jaga oss förrän vi kapat banden mellan deras verksamhet och finansiärerna. Ja, jag håller lågan levande, även om jag börjat tvivla… å andra sidan har jag inte ens försökt än. Jagtror det skulle gå ganska snabbt att smula sönder hela den här industrin om man bara organiserade sig. Måste ta tag i det någon gång…

 45. Galne Gunnar skriver:

  ”Invandring, liberalism och välfärdstaten”, en mycket bra artikel av Tino Sanandaji, doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago:

  http://goo.gl/ENGbs

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, vad är det där för en film? 🙂

  Ny bok: Den onödige mannen: http://www.svensktidskrift.se/?p=24008

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Max, ja jag måste bara organisera sympatisörerna så är Genusväldet borta på nolltid ;-).

  Josef, jag förstår vad du är inne på, men det är skillnad på att bejaka barns intuition och att anse att ett sådant bejakande står i strid med att lära ut några århundraden av ackumulerad vetenskap. Varför uppfinna hjulet på nytt? Det går givetvis inte, det fanns en Newton, en Einstein osv. Einsteins citat om den mänskliga dumheten är riktigt bra, och här är ett bra från Newton:

  ”If I have seen a little further it is by standing on the shoulders of Giants”

  Förresten, du skulle nog vara intresserad av några böcker skrivna av professor Roger Penrose http://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose (teoretisk fysiker/matematiker och en av mina idoler under mitt naturvetenskapliga ”uppvaknande” under gymnasietiden), tex
  ”Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness”: http://www.bokus.com/bok/9780195106466/shadows-of-the-mind-a-search-for-the-missing-science-of-consciousness/ (”Shadows of the Mind points the way to a new science, one that may eventually explain the physical basis of the human mind”) och ”The Emperor’s New Mind – Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics”: http://www.bokus.com/bok/9780192861986/the-emperors-new-mind/ (”Sir Roger Penrose takes us on a fascinating roller-coaster ride through the basic principles of physics, cosmology, mathematics, and philosophy to show that human thinking can never be emulated by a machine”). Om du inte redan läst dem så gör det :-).

  (Fler böcker: http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Roger%20Penrose )

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ha ha tack! 🙂 ”Logic is a tool of domination”

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, här Richard Dawkins TED talks:

  ”Richard Dawkins on our ”queer” universe”:

 50. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia, ”Och kalla bara den professor som har starkare forsknings- och undervisningsmeriter än den som inte är professor.” Kommer att tänka på att jag blivit kallad professor några gånger :-). När jag skickade forskningsartiklar till tidskrifter eller vid erbjudanden om att reviewa. Finns visst en kultur att kalla alla för professorer för säkerhets skull. Alltid lika roligt att få mail i stil med ”Dear Professor Bergkvist” när man var doktorand ;-).

  Tack för info om Fahlgren. ”Enligt alla rimliga kriterier räcker inte det på långa vägar till en professur, och givetvis än mindre för att bli rektor, som ska vara chef för hundratals forskare med betydligt starkare meriter. Det verkar ironiskt nog som att av alla samhällets institutioner är det svenska utbildningsväsendet, från akademi till förskola, svårast statt i den förruttnelse som stavas mediokrati, kunskapsförakt och politisk korrekthet.”

  Ja, det är ju det mest effektiva sättet att rasera en nation :-). Att rasera en nation smäller högre än att få in forskningsartiklar i tidskrifter och därför är Margaretha Fahlgren påtänkt som rektor.

  ”Konservativt”? Milt uttryckt, det är ju rena elitismen. Att hålla på att skikta folk efter meriter och annat trams, hur kan man objektivt bedöma vad som är bra vetenskap?

  I det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv från 2009: http://www.genus.se/digitalAssets/1283/1283646_genusperspektiv4_09.pdf kan vi under ”Får jämställdhet plats på framtidens universitet?”) läsa att:

  ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin”.

  Man har alltså problem med sina egna excellenssatsningar och efterlyser nya feministiska metoder för att ”kritiskt belysa elit och excellens inom akademin”. Detta enligt Solveig Bergman, föreståndare för Nikk – ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet.

  Kunskap om kön? Kan man verkligen tala om ”kunskap” om kön? Vad är egentligen ”kunskap”? Låt oss problematisera det ur ett postmodernt genusperspektiv.

  Fann en bra sammmanfattning av det postmoderna samhället: http://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernism#Det_postmoderna_samh.C3.A4llet

  ”Ett postmodernt samhälle karaktäriseras av att tilltron till objektiva sanningar raserats, inga ideologier eller religioner anses längre tillförlitliga och tilltron till vetenskapen har gått förlorad. Postmodernismen är en tid då gränser suddas ut, och där ingenting är på förhand givet. Den postmoderna människan är både rot- och rastlös -och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten.

  I och med att människor i det postmoderna samhället har förlorat tron på objektiva sanningar, finns ingen tillförsikt i att framtiden skulle kunna kontrolleras och styras och engagemanget i kollektiva rörelser raseras. Istället förläggs människors satsningar i hög grad till individuella projekt, och jakten efter nu-upplevelser. Det postmoderna samhället är ett samhälle där var och en ständigt måste skapa och omskapa sitt eget jag och sin egen verklighet.”

  Bara för att förtydliga: min blogg är inte ett individuellt projekt utan en uppsamlingsplattform för det kollektiva missnöje som ska skapa och omskapa en verklighet utan idioti, en verklighet som blir bestående.

  Phin, har inte hunnit läsa mail än, bara så att du vet.

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Ulf L, ”Doing physics doing gender” kommer inte att ”öka tillströmningen till fysik”, men visst – den kan inte jämföras med von Wrights alster, dock kommer denna avhandlings innehåll att lyftas fram hos blivande fysiklärare, vilket kanske inte hade gjort så mycket skada om det inte vore för att (kvalificerad gissning) den kommer att tränga ut konkurrerande (eller ska jag vara snäll och säga kompletterande) synsätt, som att det vore bra med en bra matematisk grund för att kunna ge sig in i fysiken och uppfatta den som begriplig. Lärarstudenterna måste få bättre kunskaper inom både matematik och fysik innan de börjar studera genusperspektivet, det är en viktig fråga att locka fler tjejer till dessa ämnen, men lösningen är inte att studera hur studenterna konstruerar sina roller som fysiker baserat på kön och ”föreställningar” om fysiker och kön, utan att förse dem med de verktyg de behöver, och dessa är könsneutrala, för att förstå något så att de inte tappar motivationen. Och de verktygen stavas ämneskunskaper.

  Men i von Wrights värld är verktygen inte könsneutrala, hur det är för Anna T Danielsson vet jag inte. I vilket fall kan man lyfta blicken – se på Japan, Kina, Ryssland: inga genusvetare och många kvinnor inom matematik och fysik. Även Italien kan nämnas här. Det tycks som om intresset för fysik hos tjejer är omvänt proportionellt mot andelen genusforskare som tillåtits agera ”gränsöverskridande”. Jag tror inte på genusfysik, visst kan man skriva en avhandling om det, man kan skriva en avhandling om vad som helst, problemet är att det är sådant som blir kurslitteratur för de blivande lärarna istället för matematik- och fysikböcker.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Sven precis: genuscoacher, – inspektörer, -informatörer, -utvecklare, -pedagoger, -piloter, -konsulter, -experter mm mm,

  Jag sökte förresten ett jobb som informatör åt genusmaffian en gång (skämt 🙂 ):

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/22/informator-at-genusmaffian/

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  Kära bloggläsare, tur att ni finns så att man orkar hålla hoppet uppe. Känns härligt att få ta del av era kommentarer, länkar och visdomsord så här en fredagskväll, och känna att man inte är ensam! 🙂

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin Daralia och Roger, minns den här av Rothstein: Svenska genusforskare håller inte måttet (Bo Rothstein): http://www.dn.se/debatt/svenska-genusforskare-haller-inte-mattet

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, jaha det var ju samma TV-klipp som Galen Gunnar länkade till, jag lyssnar nu :-).

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, ha ha jag du har rätt :-). Jag måste dock skylla mina problem på Genusmaffian själv och inte Patriarkatet och könsordningar, hade det inte varit för all galenskapen hade jag inte startat den här bloggen som ju tagit stora delar av min fritid under två år. Å andra sidan är bloggen rolig att ha och numera en del av min identitet. Dessutom behöver jag den för att organisera motståndet, varje samhällsrevolution börjar med en oskyldig matematiker som hittat för många motsägelser och känner sig manad att agera för mänsklighetens fortlevnad, även om man själv går under på kuppen, det ingår ju i den fanatiska läggningen, på gott och ont…

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  OK fram till den här kommentaren hann jag läsa ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/04/09/hur-manga-aprilskamt/#comment-12522 ), bara skriver ner så jag vet var jag ska fortsätta imorgon :-).

 58. Josef Boberg skriver:

  Tanja – apropå ”Nej förresten, låt mig avsluta med en postmodern vision för den svenska skolan – vi är nästan redan där:” – så ”drabbades” jag idag av riktlinjer för morgondagens barns dagis- och skolutbildningar – på videon Changing Education Paradigms (ca 12min) med Sir Ken Robinson.

  Rätt lovande framtidsvisioner – tycker jag… 💡

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, detta påminner mig om en annan video (från mitt gamla inlägg ”EU – det nya Sovjet?” https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/13/eu-det-nya-sovjet/ ):

  Vladimir Bukovsky spent many years in Russian labour camps and psychiatric prisons for defending human rights. He came to Britain in 1976. He lectures and writes on the old Soviet system and the EU. Bukovsky was one of the first to expose the use of psychiatric imprisonment against political prisoners in the Soviet Union. He spent a total of twelve years in Soviet prisons, labor camps and in psikhushkas, forced-treatment psychiatric hospitals used by the government as special prisons.”

  Nedan en 4:36 minuter lång video. Från minut 3:05 och framåt:

  ”In the Soviet Union we had the Gulag. I think we have a Gulag in the European Union also – an intellectual Gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender or if their views differ from those approved, they will be ostracized [bannlyst, utfrusen] – this is the beginning of the Gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union they told us we needed av federal state to avoid war, in the European Union they are telling you exactly the same thing… I have lived in your future – and it did not work.”

  Fast videon du (och Galne Gunnar) tipsade om ( https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/04/09/hur-manga-aprilskamt/#comment-12519 ) var bättre! 🙂 Roligt att alltid östeuropéer ska påtala det här med pk-andan.

 60. mach skriver:

  Tanja – Ja Zarembas artikel är återigen helt lysande!! Hade gärna gått på Timbros seminarium, men ser dessvärre ut att vara fullsatt.. någon som har en extra biljett? Mina associationerna av skolpedagogernas über status som lett till skolans totala förfall påminner alltför mycket om genus pedagogernas pågående agenda att skapa sig en über-status som är övergripande allt och alla. Skolpedagogerna raserade skolan – Genus pedagogerna är på god väg att rasera samhället.

 61. Nordbo skriver:

  Doktor Tanja, här är ytterligare en östeuropé som uttalar sig på ett liknande sätt. Jag har nog hänvisat till honom tidigare på din blogg. Alexander Solzjenitsyn skrev följande på 70-talet:

  ”En verklighet som man inte kan komma förbi är försvagningen av människorna i Väst medan de i Öst blivit fastare och starkare. Under sex årtionden har vårt folk och under tre det Östra Europa genomgått en andlig träning, som är långt mer betydande än den
  erfarenhet Västerlandet gjort.

  Livets invecklade mönster och dess dödliga tyngd
  har frambringat starka, djupa, mer intressanta
  karaktärer än de som uppstår i en standardiserad
  välevnad.

  Om vårt samhälle förvandlades som ert skulle det på ett sätt innebära en förbättring. Men på ett annat, mer betydande sätt, skulle det innebära en försämring. Det är säkert så att ett land inte kan leva i ett laglöst tomrum som förhållandena är i vårt land. Men det är förnedrande att i stället välja ett mekaniskt, laglydigt och utslätat system som i Väst.

  Efter årtionden av våld och förtryck längtar människans själ efter något högre, närmare och renare än det som erbjuds av dagens masskultur som tränger sig på med publicitet, television som bedövningsmedel och en musik som inte är musik.
  Allt detta syns tydligt för alla på vår planet. Det som Väst har att erbjuda får allt mindre dragningskraft, syns allt mindre som ett löfte.
  Det finns tydliga varningsignaler som historien ger ett hotat samhälle eller ett samhälle i upplösning. Dit hör konstens förfall och bristen på ledande statsmän.”

  Följande text är mycket läsvärd:

  Klicka för att komma åt DSM_solzjenitsyn.pdf

 62. Galne Gunnar skriver:

  GULDKLIMP! – En politiskt korrekt sate får det svettigt när hans ”logik” ifrågasätts: http://goo.gl/cg4rD

 63. […] förra inlägget tipsade två kommentatorer (tipstack till Nordbo och Galne Gunnar) om följande mycket intressanta […]

 64. Ulf L skriver:

  Tanja
  Jag håller med dig om att det är långt viktigare med ämneskunskaper än genuskunskaper för lärarstudenter. Men Doing physik doing gender gav mig ett nytt perspektiv på hur fysikstudenter ser på varandra och sig själva. Om den avhandlingen tränger ut ämneskunskaperna på lärarutbildning så är det fel men det ska man nog inte klandra avhandlingen för. Det är genusvansinnet det är fel på, inte avhandlingen. Den tillförde ett nytt perspektiv som, rätt använd, kan vara fruktbar.

 65. […] möjligheter att bidra till Jordens undergång. På tal om undergången, jag hade visst fel i mitt förförra inlägg när jag under översta bilden skrev att det saknades ett genusperspektiv på sprängämnen, det […]

 66. […] synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus” som jag bloggat om tidigare HÄR. I artikeln ”Genusmedvetna NO-lärare nyckeln till förändring” har Nationella Sekretariatet […]

 67. […] Hur många aprilskämt?, Skolgenus, Från DEJA till Rismodellen,DEJA, genuspedagoger och Perssons motionsrunda i studion, […]

 68. […] räkna och mäta saker är ett patriarkalt påfund – se tex Genusfysik och konsensuskultur eller Hur många aprilskämt? ). Genusforskarna känns lätt igen, här flög en framför mitt fönster igår, och försökte […]

 69. eon skriver:

  ”Det börjar bli svårt att skilja skämt från allvar, i Sverige är det första april flera gånger om dagen.”

  Från wikipedia:
  ”Poe’s law, named after its author Nathan Poe, is an Internet adage reflecting the fact that without a clear indication of the author’s intent, it is difficult or impossible to tell the difference between sincere extremism and an exaggerated parody of extremism.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Poe%27s_law

  Skojigt (eller hemskt) nog är de äkta feministernas/”genusvetarnas” uttalande ofta mer bisarra än parodier på sådana. Verkligheten överträffar dikten.

 70. […] Forsknings- och kunskapsnation var ordet. Vi får väl se hur det går med det. Även kemiämnet är drabbat – se Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket. Under tiden får elever som känner sig kränkta av läroböckerna besöka Vetenskapens Hus  där jag och några till byggde upp en matematikavdelning för några år sedan, så att vi inte förlorar hela den unga generationen pga Genusmaffians förehavanden och politiker som inte har koll på läget. Det var faktiskt jag och två kvinnor till som ledde det projektet – och den ena kvinnan som nu doktorerar blev genusmedvetet nog rekryterad av mig från ekonomi till den rena matematiken. Min genusinsats är långt större än Genusmaffians –  den raserar och jag måste ideellt verka för att lappa ihop de sista resterna av det som ska bli en kunskapsnation. För mer vansinne se Hur många aprilskämt? […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: