Väst driver på fördumningen av Östeuropa

Svensk fördumningsindustri på export

Fördumningsindustri på export till Östeuropa?

I förra inlägget tipsade två kommentatorer (tipstack till Nordbo och Galne Gunnar) om följande mycket intressanta video: ”Är PK värre än kommunism?” (lite längre ner i inlägget). Här får vi utöver flera intressanta iakttagelser kring och jämförelser mellan PK-fenomenet i väst och det forna kommunistiska systemet i öst höra hur utbildningsreformer dikterade från väst leder till en fördumning i de östeuropeiska länderna. Hittills dock begränsat till vissa akademikerkretsar samt den mediala och politiska eliten. Dvs det har, till skillnad från i väst, ännu inte slagit rot i de breda folklagren. Och det beror dels på att utbildningsväsendet ännu inte är helt tillintetgjort och dels på att folk inte är särskilt naiva. Åren efter 1989 tillkallades allehanda ”experter” från delar av akademin och den politiska sfären från väst för att gästföreläsa vid de bulgariska universiteten, och det här skrattade man gott och länge åt. Bilden av vad väst stod för som odlats bland folket under kommunisttiden raserades på nolltid. Dock kan man uppnå fördumning ändå på sikt med ekonomiska incitament, vi har tex det kontinuerliga pengaflödet från EU (daglig reklam i riks-TV inför och kort efter EU-inträdet 2007) för ”upplysningsprojekt” som envar kunde söka för att göra sig en karriär. Snabbt lärde man sig de mantran och floskler som skulle upprepas för att de utländska ambassadörer och experter som övervakade processen, skulle bli nöjda. Den man inte kan hjärntvätta köper man för pengar. Hur mycket den nya elit som profiterar på det här ekonomiskt och karriärmässigt själv tror på tokigheterna kan man ifrågasätta. Problemet uppstår när det inflytande den får och måste förvalta genom att profitera på det här ska omsättas i praktiken. En opinionsundersökning som presenterades i bulgarisk TV den 10 november 2009 (20-årsjubileet sedan kommunismens fall) talar sitt tydliga språk:

43.2% anser att mer är förlorat än vunnet sedan 1989.

22.5% anser att mer är vunnet än förlorat sedan 1989.

34.3% anser att det väger jämnt.

Klipp och klistra

Vägen in till svensk arbetsmarknad: klipp och klistra för vuxna

På tal om sådant här, ni missade väl inte inslaget i Studio Ett den 13 april om hur invandrare i Sverige skrattade gott (HÄR  eller HÄR) åt den klipp- och klistrakurs som man ordnat åt dem som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd (min 1:30- 2:30): ”Taha i Katrineholm har däremot aldrig haft ett riktigt arbete i Sverige. Under flera år har den före detta taxichauffören från Bagdad varvar SFI, praktikplatser med vad som han kallar ”fåniga pratkurser”… Taha och hans fru skrattar åt situationen, och så berättar Taha om en av alla dessa arbetsmarknadskurser som han gått i  Sverige. ”Nyligen fick vi i uppgift att göra något slags klipp och klistra-kollage om hur vi upplevde Sverige. Vi satt som dagisbarn och klippte ut bilder ur damtidningar”, berättar han. ”Och jag klippte ut bilder på små söta bebisar och på prinsessan Viktoria. Nej dagis… ha ha ha! [otydligt tal och höga skratt]….  Klipp- och klistra-kurser kommer väl snart att finnas i universitetens kurskataloger, om momentet inte redan ingår och införts bakvägen, som det obligatoriska genusvansinnet. Gå en kurs i härskarteknik 7.5hp!

Får att återgå till den video jag tänkte lägga upp. Allt han säger stämmer väl överens med de iakttagelser jag själv gjort under de årliga besök jag gjort i Bulgarien sedan jag var 9 månader. Jag besökte förresten några institutioner vid Sofias universitet ett par gånger åren efter 1989 (eftersom min mormor har två systrar som är verksamma som professorer där) och man var ganska oroad över att man accepterat en amerikansk modell där det ingick baseball och gympaövningar under värdefull kurstid – så såg upplägget för blivande akademiker inte ut före 1989. Men det där var bara början, nu är själva kursinnehållet också under attack och fördumningsindustrin är satt i system:

Kort om det postmoderna samhället (wikipedia):

”Ett postmodernt samhälle karaktäriseras av att tilltron till objektiva sanningar raserats, inga ideologier eller religioner anses längre tillförlitliga och tilltron till vetenskapen har gått förlorad. Postmodernismen är en tid då gränser suddas ut, och där ingenting är på förhand givet. Den postmoderna människan är både rot- och rastlös -och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten. I och med att människor i det postmoderna samhället har förlorat tron på objektiva sanningar, finns ingen tillförsikt i att framtiden skulle kunna kontrolleras och styras och engagemanget i kollektiva rörelser raseras. Istället förläggs människors satsningar i hög grad till individuella projekt, och jakten efter nu-upplevelser. Det postmoderna samhället är ett samhälle där var och en ständigt måste skapa och omskapa sitt eget jag och sin egen verklighet.”

Ljushastigheten

Ljushastigheten - ett patriarkalt påfund

Känns detta igen? Vissa forskare, som exempelvis Luce Irigaray (född 1930), som haft stort inflytande på den feministiska rörelsen i Europa, har bidragit med flera kloka insikter. Hon analyserade i sin essä Sujet de la science, sujet sexué? (1987) ”Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E=mc^2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla – inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.”

Jag hade massa annat att ta upp men den där videon förändrade min planering, så jag återger bara en sak till här (uppdatering: det blev visst flera saker) som är relevant i sammanhanget: Sindra Peterson Årsköld som är docent i biokemi vid Lunds universitet har skrivit en läsvärd artikel i Kemivärlden Biotech: ”Kemist & feminist? Javisst! Men bespara mig genuscoacherna.”

Docent i Lund ifrågasätter genusinfiltrationen av akademin

Docent i Lund ifrågasätter genus-infiltrationen av akademin

”För två år sedan blev jag utskälld av Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och tidigare frontfigur i FI. Hon skulle presentera genuscertifieringen som hon har utvecklat, som ska göra Lund till ett mer jämlikt lärosäte. Föredraget ingick i en omfattande ledarskapsutbildning, och publiken bestod av trettio intresserade akademiker med ledarskapsuppdrag på olika nivåer. Hon inledde seminariet otydligt, och efter en kort stund räckte min bordsgranne, en man från Lunds tekniska högskola, upp handen. Hon tystnade och vände sig mot honom; han tolkade detta som att han fått ordet och ställde en fråga. Det skulle han inte ha gjort. Med blixtrande ögon vrålade hon: Du är man, jag är kvinna, och därför håller du käften! Hon fortsatte därefter att ömsom skälla ut, ömsom förolämpa hela gruppen, oprovocerat och osammanhängande, i hela 45 minuter. Det var fruktansvärt obehagligt. Jag har aldrig sett ett sådant hat… Tyvärr lurar betydligt farligare bestar i genusdjungeln än en argsint tant och några kontraintuitiva hypoteser. Moira von Wright, professor i pedagogik och rektor för Södertörns högskola, har kritiserat grund- och gymnasieskolans fysikböcker för att de framhåller fysiken som objektiv kunskap.” [se här: 1 , 2 , ”Genus och text” uppmärksammades först av Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers].

”Som kvinna, fysiker och kemist blir jag förolämpad och upprörd över dessa idéer. Varför angriper man naturvetenskapen, vars oföränderliga kärna står över genus och som dessutom är nyckeln till den rikedom som gör att vi överhuvud taget kan sitta här och spekulera, mätta och friska? Och varför blanda in hypoteser om vår sexualitet i praktiskt jämställdhetsarbete, som ska syfta till lika villkor på arbetsplatsen och inget annat? Huruvida det är arv eller miljö som ger oss våra genusidentiteter är irrelevant i sammanhanget.

Gneus

Kemi- eller genuskurs? Hur väcker vi de ungas intresse för vetenskap?

Som feminist blir jag snarare rädd. Om förtroendet för jämställdhetsarbetet urholkas kommer vi att se en fruktansvärd backlash, och dyrt vunnen mark kommer att förloras. Därför måste vi omgående hitta tillbaka till huvudspåret: Män och kvinnor ska ha lika villkor, lika möjligheter, lika skyldigheter. Samma lön för samma insatser. Vi no-nonsense-feminister måste förmedla detta tydligt till makthavarna. Välmenta satsningar på omfattande genusutbildningar och obligatoriska seminarier gagnar inte jämställdheten; det är bortkastad tid och bortkastade pengar. Hur ska man då öka jämställdheten inom kemin? Det som är bra för kvinnor sammanfaller med det som är bra för alla; inom akademin innefattar det ostörd tid, tillräckliga resurser, ett rikt nätverk, en mentor, möjligheter att meritera sig, en stimulerande forskningsmiljö. Alla vill ha tillgång till detta, men det är tyvärr fortfarande svårare för  kvinnor än för män att få det. Var därför uppmärksam på kvinnor i din omgivning, särskilt de som befinner sig tidigt i karriären. Tillhandahåll stöd utan att offerförklara henne. Hjälp henne till chansen att briljera – resten sköter sig självt! Utan en enda genuscoach.”

På tal om kemigenus – påminner den intresserade läsaren om mitt gamla inlägg Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket om några av medias pk-misstag och om hur Skolverket vill ha in ett genus- och etnicitetsperspektiv i kemiböckerna.

Annat läsvärt (och underhållande): professor Bo Rothsteins GENUSBREV till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Och missa inte Zarembas fortsatta artiklar om den svenska skolan –mycket läsvärda!!!

1. Så tog teknokraterna kommandot över skolan

2. Sverige har slutat undervisa – så förlorade lärarna sitt yrke

3. Så sänkte skolan kraven på läskunnighet 

Skolrelaterat :  Grattis skattebetalare – VR-finansierade projekt med genusanalyser av lärare. Exempel: 4.5 miljoner för ”Genusperspektiv i praktiknära forskning inom högskoleutbildning”. Ur den beviljade projektbeskrivningen:

Forskarna sätter sig på en piedestaloch

Forskarna sätter sig på en piedestal och ignorerar studenternas egna teorier

”Tillsammans vill vi utmana en traditionell, hierarkisk vetenskapssyn där forskare sätter sig på eller blir satta på en piedestal, och verka för en deltagarorienterad och erfarenhetsbaserad praktiknära forskning. Det betyder att vi vill sätta fokus på de studerandes och lärarnas/forskarnas egna erfarenheter och bryta dem mot teoretiska utgångspunkter ide skilda utbildningssammanhang som vi i forskargruppen representerar. Vårt gemensamma intresse är att förstå, synliggöra och problematisera frågor som kunskap, kön, klass och etnicitet inom utbildningen och i den yrkesverksamhet som flera av de studerande vistas i parallellt med sin utbildning… Gemensamt kan vi bättre beskriva, förklara och förstå hur en hierarkiskt dominerad utbildningskultur kan motverkas och utjämnas” (Lärarhögskolan, Stockholm!!)

Liknande: Grattis skattebetalare –del 2   (fler VR-projekt med genusinrikting). Exempel: 1.7 miljoner för ”Hur görs djur? Biologi, sexualitet, kön och ”ras” i SVT:s naturprogram”. Ur ansökan:

Hur "enifieras" naturen ochhur beskriver SVT "svenska" djur i förhållande till "afrikanska" djur

Hur "etnifieras" naturen i SVT?

”Vilka strömningar, teorier och resultat från biologisk forskning om kön, sexualitet, ras och art används och dramatiseras i naturprogram i svensk TV?… 2.Hur produceras och reproduceras (mänskliga) föreställningar om natur, kultur, kön, sexualitet och reproduktion i skildringarna av djurens liv? Och vad får det för konsekvenser för våra uppfattningar om ”naturligt” och ”onaturligt” vad gäller dessa kategorier? 3. Hur etnifieras naturen, djuren och de människor som avbildas i naturprogrammen? Hur representeras ”svensk” natur och ”svenska” djur och människor i förhållande till exempelvis ”afrikansk” natur? Hur konstrueras ”ras” i förhållande till ”art”?” (Uppsala Universitet, Centrum för Genusvetenskap)

Ny konstform: Doktorsavhandling blev pappersskulptur, UNT  (tipstack till QED, en av mina mest trogna läsare och kommentatorer, jag förstår att du blir förfärad i egenskap av professor 🙂 ) :

Vadsägs om att strimla

Det paradoxalt aggressiva i att strimla sönder sin doktorsavhandling kan förstås om man betänker att vetenskap kan ses som en väv av remsor

”På en soffa i ett vardagsrum i en lägenhet i Eriksberg satt AnnaKarin Kriström och grät av ilska och missmod. På bordet framför låg hennes doktorsavhandling i litteraturvetenskap, De gränslösa böckerna. Hon hade disputerat en månad tidigare, i april 2006. Nu ifrågasatte hon varför hon hade ägnat fem år åt att göra det – hon letade mening men hittade ingen. Plötsligt såg hon emellertid, glasklart, hur avhandlingen strimlades sönder framför henne. En hög remsor låg kvar… Hennes händerbörjade sakta plocka med remsorna. Fläta samman dem. Bygga upp någonting nytt. Insikten slog henne. Hon kunde transformera texten till form. Skapa mening. Några dagar senare gick hon och köpte en dokumentförstörare. Fem år senare står hennes avhandling på ett svart piano. Fem år senare har mycket förändrats. AnnaKarin Kriström reflekterar över det i konstverkens tillblivelseprocess… Bredvid pianot hänger en mjukare skulptur med rundare former. Det var tidigare en avhandling i psykologi; om dyslexi och om språket som bild och tecken. Passande för ändamålet kan man tycka. Precis som hennes egen avhandling om gränslöshet. Eller den bästa vännens, som handlade om den belgiske språkkrossande poeten Michaux. Men hennes skulpturer är inte medvetet skapade med tanke på avhandlingarnas innehåll. – Så funkar det inte, då blir det för mycket tänkande. Jag vill komma bort från det.

Jag och min lillebror med våra doktorsavhandlingar 2007

Jag och min lillebror med våra doktorsavhandlingar

Det är å andra sidan lätt att hitta intellektuella ingångar till hennes konst. Det paradoxalt aggressiva i att strimla någonting för att sedan kärleksfullt ägna en ansenlig mängd tid åt att göra någonting nytt är ett sätt. Det kunskapsteoretiska i att se vetenskap som en väv (remsorna flätas i tuskaft, ett slags vävteknik) där olika områden krockar och knyts ihop ett annat. Wittgensteins teorier om att språket är en summa av olika språkspel som hänger samman som fibrer i ett rep ett tredje. Men analysen överlåter hon åt andra. Oavsett tolkningsväg har ingen hittills uttryckt att åsikter om att vad hon gör är vanvördigt mot forskningen, men hon utesluter inte att vissa uppfattar det så.”

Jag antar att det blev en ny avhandling, i konstvetenskap? Dubbel doktorsexamen således? I Sverige är allt möjligt. Jag har tjugo ex av min egen avhandling här hemma – det skulle bli en jätteskulptur med matteformler på, måste bara skaffa en strimlingsapparat. Kom hon inte på idén att även strimla sin doktorshatt? Eller examensbeviset? Kanske sin handledare? Eller opponenten? Möjligheterna är ju oändliga… Jag gjorde som bekant själv ett konstverk i vintras – här är det  (nederst) för den som missat 🙂 . Ledsen att även detta inlägg svällde upp, trots att hälften av vad som skulle tas med saknas. Får bli nästa gång… Glöm inte att se den intressanta videon:

Andra intressanta videos: Nobelpristagaren i fysik 2010 (Andre Geim) om politisk korrekthet SE talet HÄR (5 min). Nobelpristagarna 2010 diskuterar aktuella frågor: SE snillen spekulerar HÄR (58 min).

Lästips: Åklagare i Newsmill om  sexköpslag och genustrumpet, Axess diskuterar multikulturalim (var själv bjuden men kunde inte åka, dock kommer debatten upp på Axess Play inom kort), SVD ledare om Axessdebatten, SVD Understrecket om medborgarnas engagemangTino Sanandaji i Svensk Tiskrift om invandring, liberalism och välfärdsstatenMaria Eriksson i Svensk Tidskrift om boken ”Den onödige mannen”,  Inlägg i SVD om utbildningsvetenskap, REPLIK i SVD om forskning i skolan, Storkris i Riksdagen: Ylva Johansson hade SD:are i sitt rum,  Thomas Gür: företagsklimat viktigare än SFI, Forskarnas skolsvek (DN) , Verklighetens folk behöver företrädare i politiken (DN).

66 Responses to Väst driver på fördumningen av Östeuropa

 1. Tanja Bergkvist skriver:

  En annan video (paraller mellan EU och Sovjet, från gammalt inlägg):

  ”Vladimir Bukovsky spent many years in Russian labour camps and psychiatric prisons for defending human rights. He came to Britain in 1976. He lectures and writes on the old Soviet system and the EU. Bukovsky was one of the first to expose the use of psychiatric imprisonment against political prisoners in the Soviet Union. He spent a total of twelve years in Soviet prisons, labor camps and in psikhushkas, forced-treatment psychiatric hospitals used by the government as special prisons.”

  Nedan en 4:36 minuter lång video. Från minut 3:05 och framåt:

  ”In the Soviet Union we had the Gulag. I think we have a Gulag in the European Union also – an intellectual Gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender or if their views differ from those approved, they will be ostracized [bannlyst, utfrusen] – this is the beginning of the Gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union they told us we needed av federal state to avoid war, in the European Union they are telling you exactly the same thing… I have lived in your future – and it did not work.”

  HAX rapporterar löpande från Bryssel: http://henrikalexandersson.blogspot.com/

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Nobelpristagaren i fysik 2010 (Andre Geim), om politisk korrekthet (5 min- SE HÄR).

 3. Josef Boberg skriver:

  Tanja – hur ser lösningen ut ❓

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Snillen spekulerar politiskt inkorrekt, Nobelpristagarna diskuterar aktuella frågor (SE – 58 min).

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, det kan jag inte gå ut med öppet och ge fienden försprång 🙂 Fösta steget är ett uppvaknande, sedan ger det sig. Hm, ska nog lägga ut videos från Nobelfesten iinläggetförresten, verkardockvara problem med inbäddningen, dessutom är min mellanslagsknapp sönderigen, massa brödsmulor somgör attden inte går atttrycka ner -måste fixa nytt tangentbord!!!

 6. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Tanja – varje gång Wi somnar om aftonen så är det ett ”uppvaknande” – sägs det.

  Apropå tangentbordet – så gick jag en s k datortekkurs för ca 10 år sedan. Där framhölls då vikten av att ALDRIG äta mackor, kakor, bullar osv – eller än mindre dricka kaffe, te, saft, läsk och dylikt vid datorn = ovanför tangentbordet.

  Det tipset har jag följt – och jag har ALDRIG haft problem med brödsmulor eller annat i tangentbordet. 🙄

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Josef, jaha – mitt tangentbord fick bytas ut under doktorandtiden pga alla nudlar :-). Och sedan jag började blogga har min dator hemma blivit helt misshandlad…

  För att vara lite öppen och personlig. Här kan jag sammanfatta mitt liv: Jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar möttes som radioamatörer och fysikstudenter på 60-talet, min far i Sverige och min mor i Bulgarien. Varje sommarlov fram till de sena tonåren har jag spenderat där. Paradoxalt nog (sett med svenska ögon) var det mina kommunistiska bulgariska morföräldrar som gjorde mig till nationalist, eller fosterlandsvän, eller vad man nu får använda för ord utan att bli avfärdad som ”extremistgalning”. Det var kärlek till det egna som genomsyrade vardagen, inte antipati mot någon annan. Förvisso fick man ibland höra om den 500-åriga ockupationen av turkarna och om det illasinnade Väst, men i övrigt var det alltså det egna landet, de egna nationalskalderna, folksångerna, danserna, maträtterna, berättelserna, sångerna, dikterna och sättet att vara på och umgås med varandra som utgjorde livet. ”Vi bulgarer” fick man alltid höra om allt. Om grannfrun hade bakat goda kakor så var det inte kommunistpartiets recept (eller ICA:s som man kanske skulle hänvisa till i Sverige) utan det var ”vi bulgarer” som sedan urminnes tider bakat dem, och i synnerhet var den egna familjematriarkens kakor godast. Enligt mannen. Jag är väl medveten om att detta vid ett svenskt genusuniversitet skulle ses som uttryck för kvinnoförakt, liksom nationalskaldernas hyllande av kvinnan som moder, då moderskap i Sverige ju är en kvinnofälla.
  Jag fick mig den bulgariska historian muntligt traderad av äldre släktingar, radion spelade alltid bulgarisk folkmusik, discona gör det än idag, och kulturen levdes dagligen, man pratade inte om den som ett fenomen eller granskade den utifrån något perspektiv – den bara fanns där. Jag är medveten om att en del av självhyllandet odlades av kommunistpartiet som ett försvar mot väst. Men när något inte fungerade var det inte staten man vände sig till utan grannarna – därmed odlades en lokal gemenskap där alla kunde bidra med just sina kunskaper. Det gjorde för övrigt också att man lärde sig hur saker fungerade på en grundläggande nivå. Kunskaper som till stor del gått förlorade i vårt moderna samhälle. Jag fascinerades av det. Kanske var det därför jag till mammas förfäran skruvade sönder vår telefon som 7-åring för att ”se hur den fungerade” utifall den skulle gå sönder.
  Och alla dessa av kommunistpartiet anordnade bussresor landet runt och alla dessa stora påkostade spektakel vid alla högtidsdagar. Sedan kom man hem till det självföraktande Sverige och fattade ingenting. Här kunde lärarna inte ens organisera en matkö på 20 personer i skolan, än mindre en nationalistisk parad med tusentals elever på det kyrilliska alfabetets dag som direktsändes i TV. Recitera dikter skulle jag också kunna, äldre bulgariska liksom nyare Sovjethyllande. Jag tackar mina morföräldrar för denna fenomenala träning av min minnesfunktion som säkerligen bidragit till delar av mina studieframgångar. Regeln var att jobba hårt med både händer och huvud – högsta betyg i allt var normen. Eget ansvar, disciplin och hårt arbete. Ingenting kommer till dig gratis. Viss kontrast mot den svenska vänster som hade östblocket som föredöme. Ledsen att väcka er ur dvalan – men där fanns ingen kulturmarxism. Partiet invaderade aldrig den privata sfären och det rådde konsensus om att det fanns ett parti man skulle ta hänsyn till, men vänner och grannar emellan fick allt sägas. Man pratade politik då och man pratar politik nu, det finns inget outtalat åsiktsförtryck där man är rädd för vad ens granne ska tycka. För man är fotfarande, nu i än högre grad, kritisk mot etablissemanget.
  Jag är glad att jag fick uppleva den tiden och att muren inte föll förrän jag var femton. Sedan började förfallet. Droger, maffia, korruption, fattigdom, hemlöshet, hunger (!), hyperinflation, rotlöshet och utbildningsreformer dikterade från väst. Bilden av vad väst stod för raserades på nolltid. Tillresta akademiker och experter från väst blev utskrattade och ansågs ”totalt okunniga och obildade”. Men den nya eliten öppnade dörren ändå. Man behövde EU-pengarna och pengarna från George Soros Open Society Institute. Nu kom allt postmodernistiskt svammel som alla skrattar åt och ingen tror på, men som politikerna accepterar av ekonomiska skäl. Ännu en elit som sålt sig. Det före detta fungerande utbildningsväsendet är raserat (betänk alla matematik- och fysikolympiader man deltog i, förvisso för att bevisa kommunismens överlägsenhet) och politikerföraktet är mer utbrett än någonsin. Förut skulle en politiker åtminstone ha klassisk bildning inom naturvetenskaperna, kunna sin historia och ha läst en massa kommunistisk litteratur för att bli politiker – nu behöver man inte ens kunna läsa, bara följa EU-direktiv och trycka på en knapp. Likheterna med väst blir alltmer uppenbara – den sk harmoniseringen inom EU har kommit långt. Väst driver på fördumningen av Östeuropa ovanifrån och jag bara hoppas att den inte slår igenom bland de breda folklagren. Ingenting tyder på det än så länge.

 8. Josef Boberg skriver:

  Dags för beteendeförändring ❓

 9. robban skriver:

  finns tangentbord i gummi för sölpellar 🙂

 10. Cavatus skriver:

  Man blir betänksam och oerhört skrämd av att lyssna på klippet med mannen från Jugoslavien. Ur vissa aspekter är det VÄRRE här än i forna öststaterna vad gäller åsiktsförtrycket. Här kan man inte ens kritisera vissa saker i glada vänners eller familjens sällskap. Dessa påtar sig statens roll som pekpinne och skriver folk på näsan om de har fel åsikter. För det känner man ju igen hur man kan betraktas som misshaglig om man råkar tycka ”fel” vid fel tillfälle och i fel gruppkonstellation. Man lär sig lydigt att vakta sin tunga.

  Apropå Engelsbergsseminariet, tycker jag att denna Newsmillartikel träffar mitt i prick för läget i dagens samhällsdebatt:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/14/integrationen-har-blivit-en-politisk-arena-som-andra

 11. QED skriver:

  Intressant om fördumningen av Östeuropa. Det är kanske priset för att tillhöra den moderna västerländska gemenskapen?

  Bernard Chapin: Womens’ studies freak show

 12. Info skriver:

  ”FÖRSKOLANS FYSISKA MILJÖ UR ETT GENUSPERSPEKTIV – DESS BETYDELSE FÖR BARNS KONSTRUKTION AV GENUS”

  Examensarbete i lärarutbildningen vid Mälardalens högskola (predikan över texter i evangelium enligt YVONNE HIRDMAN):

  http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:288352/FULLTEXT01

  Nyckelord:

  könskodade material
  platsinteragerande
  analys utifrån Hirdmans teorier
  mannen som norm
  motverka traditionella könsmönster
  genusaspekten i den fysiska miljön
  härskartekniker
  de flesta människor i samhället könsblinda
  DEJA 2004:115: Den könade förskolan
  DEJA 2006:75: Jämställd förskola

 13. Dogdylan skriver:

  Vilken sanslöst politiskt inkorrekt post Tanja gjorde. Nu kommer hon säkert inte till himlen och således går hon miste om allt gott som säkert finns där i himlen, så som feminism, HBTQ-festivaler, mångkulturalism, anti-rasistisk matematik, Dagens Nyheters ledarsidor och Ann-Charlotte Marteus.

  Denna intervju med Trifkovic gjordes för Mencken Club. Det finns mer liknande filmer på olika topic på Mencken Clubs hemsida. Det är samma format och samma journalist som intervjuar. Den här journalisten heter Craig Bodeker och har gjort en dokumentär i svartvit som heter ”A conversation about race”.

  Filmen handlar om dubbelstandarden – som vi tidigare har pratat om, där bara vita kan vara rasister, men inte svarta. Filmen hyllades också av en svart kvinna, vid namn Carol Swain som också är professor i statsvetenskap vid Vanderbilt. Hon har även figurerat i dokumentären Indoctrinate U, där hon kritiserar Universitetens besatthet i ras och identitetspolitik.

  Jag vet inget om Craig Bodeker, men hans dokumentär är bitvis bra, utom vissa delar, där Bodeker börjar ifrågasätta (på ett hetsigt sätt) en person han intervjuar, eftersom responden ljuger för att göra en poäng. A conversation about race går att se här:

  Länk: http://www.veoh.com/watch/v19406710x5RH6Xke

  Naturligtvis är detta förbjuden mark – eftersom dokumentären tycker (vad jag förstår utifrån vad som sägs i dokumentären) att man skall behandla alla amerikaner lika oavsett ras.

  Det är alltså ve och fasa, då de som kritiserar rasial identitetspolitik (så länge den är icke-vit)är en rasist. Vilket gäller i både USA och Sverige.

  I alla fall. Bodeker intervjuar bland annat
  Paul E. Gottfried, professor i statsvetenskap

  Om honom: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gottfried

  Man lär sig enormt mycket (förvisso inget jag inte visste dock) på 16 minuter. Gottfried är alltid intressant. Han håller sig något inom ramen för vad som är politiskt korrekt. Alltså, Dagens Nyheters ledarsidors skribenter skulle säkert slita sitt hår av fasa, men jag upplever inget han säger som allt för tabu.

  John Derbyshire, journalist och författare till en bästsäljare om matematik vid namn Prime Obsession.

  Om honom: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Derbyshire

  Jag hade aldrig hört talas om honom. Han skriver tydligen för National Review. Han är alltså inom ”mainstream” i USA. Har bara läst något av honom tidigare. Han verkar vara en osympatisk typ och snackar utifrån pessimistiska (konservativa) termer om att det inte finns någon mening att utbilda vissa människor längre än till en viss gräns.

  Henry Harpending, professor i genetisk antropologi

  Om honom:http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Harpending

  Jag hade aldrig hört talas om honom. Han verkar vara väldigt sympatisk, mannen är uppenbart libertarian eller något annat bra. Hans ämne är väldigt kontroversiellt – men han förklarar att även om det kanske finns genetiska skillnader mellan människor så bör man inte göra politik av det. Det håller jag med honom om. Detta fattar dock inte John Derbyshire – som antagligen tycker man skall göra ett IQ-test på tvååringar för att sedan bestämma vad deras framtida karriärer skall bli.

  Sedan träffar Bodeker helt eller nästan helt ”förbjudna” individer så som Steve Sailer, filmkritiker på American Conservative, Derek Turner, krönikör på bland annat Junge Freiheit, Peter Brimelow, redaktör på Vdare.

  Steve Sailer är nog närmast etablissemangets skyddande skugga av dem. Alla har dock skrivit och skriver i amerikanska etablissemangets tidningar.

  Peter Brimelow har till och med varit senior-redaktör på Forbes Magazine mellan 1986-2002. Dessa herrar är i alla fall så nära ”förbjudna” man kan komma vilket är litet kittlande för mig som gillar att lyssna på personer som anses vara ”samhällsomstörtande” på grund av sina åsikter. Jag är dock inget stort fan av dem.

  Länk till intervjuerna.
  http://www.hlmenckenclub.org/HL_Mencken_Club/Video.html
  Alla dessa individer anses som kontroversiella i USA – även om de får plats i periferin i det amerikanska etablissemanget. I Sverige är de ju totalt förbjudet att läsa och lyssna till något kontroversiellt.

  Till och med snälla Axess, betraktas ju som i det närmaste som högerextremister av delar av etablissemanget. Så jag gissar på att Tanja och vi andra läsare nu kommer hamna i helvetet. Jag undrar litet vad som finns där i helvetet.

  Jag antar att vi får stå ut med, där i helvetet, syndare så som Robert Nozick, Platon, Socrates, Aristotle, Thomas Aquinas, Thomas Jefferson, Pythagoras, Ernst Junger, Milton Friedman, Edmund Burke, Ludwig Von Mises, Thomas Hobbes, John Locke, Max Weber, Mircea Eliade och Jesus.

  Värst av allt – hur skall vi klara oss utan Gunnar Andren (fp), då han nog fått en enkelbiljett till himlen. Vem skall då hålla koll på vem av oss som har mest poäng när vi spelar kubb?

 14. Galne Gunnar skriver:

  Integrationen har blivit en politisk arena som andra http://goo.gl/6xdAh

  Angående storkrisen i riksdagen efter att Ylva Johansson hade SD:are på sitt rum:

  Måste inte Ylva Johansson begå harakiri nu? Juholt borde insistera på det. =p

 15. Sindra Peterson Årsköld skriver:

  Hej Tanja och tack för citeringen ovan!

  Angående Grattis skattebetalare 1 ovan ”… en deltagarorienterad och erfarenhetsbaserad praktiknära forskning”:
  Jag föreläser just nu på fördjupningskursen i biokemi vid Lunds universitet. Kloka, vakna, frågvisa, underbara studenter!! När jag gått igenom det sjukt komplexa system genom vilket naturen omvandlar energi, nämligen enzymet ATP-syntas i sammanhanget av den kemiosmotiska hypotesen (numera utan tvekan belagd), räcker an av dem upp handen och frågar huruvida jag tror att detta kan ha evolverat fram genom naturligt urval, eller om det inte snarare MÅSTE HA VARIT EN INTELLIGENT DESIGNER som ligger bakom!

  Gjorde jag nu fel, när jag med emfas betonade att evolutionen är en fastlagd vetenskaplig hypotes, med så säker prediktionskraft att den används dagligen som ett verktyg på labb, medan ID är en ideologidriven teori som inte kan testas och inte besvarar några vetenskapliga frågor alls? Borde jag i stället ha lyft upp denne students erfarenheter av hjärntvättare och kanske inrättat ett spontant grupparbete om ID?

  (Detta inträffade 1/4 – hoppashoppashoppas att han drev med mig!)

 16. daniel spansk skriver:

  Anknytning till Galne Gunnars inlägg: Att ha en SD:are på sitt rum är något man skall skuldbeläggas för nuförtiden. SD:aren kan ju ”smitta” av sig av sina hemska åsikter. Huvva!

  Att adoptera barn (vilket i sig kan vara förståeligt) och dessutom specifikt göra sitt urval av barn beroende p.g.a det bär på HIV.

  Hade Ylva haft ett HIV-infekterat barn på sitt rum hade nog rubrikerna uteblivit. Alternativt hade hon hyllats för sin insatts.

 17. […] även: Tanja Bergkvist skriver många nya bra tankar om problemen i svenska skolan (som nu skvalpar över till […]

 18. Ariel skriver:

  Fördumningsprocessen börjar som du vet redan på dagis (förlåt förskolan). Och ALLA barn ska med. Förskolan subventioneras enormt (140 000 per barn och år), dagmammorna fasas ut och vårdnadsbidraget är utskällt. Du förstår, det är ju livsfarligt om föräldrarna skulle få överföra sina icke-kvalitetssäkrade värderingar på barnen.
  Nuförtiden får barn till och med gå på dagis trots att föräldrarna är hemma (föräldralediga med yngre syskon). Förälderna får betalt av staten för att vara hemma och får SAMTIDIGT en eller flera förskoleplatser betalda. Så viktigt är det att indoktrinera barnen med den rätta läran. Kosta vad det kosta vill. För inte kan väl barnen missa några genuscertifierade ”skol”-år för att mamma får en ny bebis.
  Har läst din blogg ett tag nu.
  Den är svinbra!

 19. Galne Gunnar skriver:

  @ Daniel Spansk:

  Apropå Ylva Johansson och HIV, så kom hon och de rödgröna ut med att de ville ta bort HIV från smittskyddslagen några månader innan valet – som ett vallöfte dessutom(!?).

  Personligen begriper jag inte – och har aldrig begripit – hur de debila rödgröna kretinerna resonerar, men tack och lov så förlorade de valet:

 20. olle w skriver:

  Tanja måste du skriva så långa inlägg i smal spalt med länkar hit och dit. Det blir svårt att följa ”to the point”.

  Eller på Svenska, orka läsa hela utan att börja skumma.

  Synd på bra innehåll!

  P:S försök till konstruktiv kritik.

 21. Nordbo skriver:

  Du är modig, doktor Tanja. Dogdylan talar om himmel och helvete och nämner Paul Gottfried. Människan verkar ha religiösa behov av naturen, men de tar sig olika uttryck under olika tider. Under medeltiden kontemplerade munkar och nunnor de stora frågorna i sina kloster. I vår handlings- och världsligt inriktade tid har det istället uppstått olika politiska religioner som är inriktade på att förändra världen. Det vi kallar ”politisk korrekthet” kan ses som en sådan politisk religion.

  Jag har skrivit om det här:

  http://www.friatider.se/mot-en-sekular-teokrati

 22. Nordbo skriver:

  Svenska politiker har mycket att lära sig av finländska politiker som beter sig hederligt och moget:

  http://meritwager.wordpress.com/2011/04/17/sverige-har-en-del-att-lara-av-finland-om-respekt-och-demokrati-i-politiken/

 23. JEL skriver:

  Lysande kronika Tanja – keep on punching!
  JEL

 24. arga gubben skriver:

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/18/l-rarutbildningen-m-ste-g-ras-om

  Inlägg i skoldebatten. Ja,ja, det kanske är avhandlat någon annanstans på denna blogg, vad vet jag. Stolligheten är i alla fall den gemensamma nämnaren.

 25. Hjalmar skriver:

  Lattefeministerna känner sig överkörda, det är sådana som T. Rosenberg och G. Schyman som har tagit över feministbegreppet.

  Tips: Feminismen är slut, välj ett positivt laddat begrepp istället; tex jämställdist, humanist.

  Få kallar sig kommunist, fas*ist eller na*ist längre…
  Totalitära ideologier håller inte i längden.

 26. Info skriver:

  APROPÅ SKOLREFORMER

  så fäste jag mig vid en ovanligt upplysande kommentar av ”JOHAN” i Maj Grandmos blogg (”Osagt med Grandmo”) nyligen. Dess sakliga och nyktra konstateranden av orsak och verkan gör den så pass politiskt inkorrekt, att den möjligen inte ens hade kunnat passera som en vanlig insändare i en nutida dagstidning (långt mindre som en debattartikel):

  ”Maj, skolans förfall började (på allvar), när socialdemokraterna införde sammanhållna klasser i stället för att samla läshuvudena för sig i realskolan.

  Läshuvudena gick fordom vidare till femårig realskola efter fjärde klass. Realskolan blev först fyraårig och sedan treårig (dvs läshuvudena gick vidare efter sjätte klass till en treårig realskola). I takt med den kortare studietiden i realskolan så minskades kunskapsstoffet en del.

  Men det fungerade tills socialdemokraterna avskaffade realskolan helt 1962 i.o.m. beslutet att införa enhetsskola/ grundskola. (Det tog ett par år att genomföra tills realskolan var borta överallt.)

  [Info tillägg: Grundskolan fungerade inledningsvis någorlunda bra i och med en uppdelning av en del teoretiska ämnen i allmänna (lättare) och särskilda (svårare, gymnasieförberedande) kurser. Klasserna delade helt enkelt på sig under vissa timmar. Vidare fanns särskilda klasser med helt teknisk-praktisk inriktning. Ganska snart infördes dock i jämlikhetens namn enbart sammanhållna klasser med samma krav och undervisningsinnehåll för alla elever, oavsett lust och fallenhet. Realexamen hade försvunnit, studentexamen avskaffades 1968.]

  Effekten lät inte vänta på sig.

  I slutet av 60-talet krävde lärarkåren högljutt att något måste göras, eftersom det hade blivit så mycket svårare att undervisa, när elever med föga talang eller intresse för teoretiska studier skulle undervisas tillsammans med dem, som tidigare hade fått gå för sig i den mer studiefokuserade realskolan.

  En utredning om ”skolans inre arbete” SIA (1970-1974) tillsattes med särskilt fokus på de elever, som var lågpresterande (och därför levde rövare i klassrummet).

  Därefter har den svenska skolan haft en ca. fyrtioårig Golgatavandring, där ständigt nya initiativ, nya experiment och nya läroplaner har försökt hantera det helt vansinniga beslutet att undervisa elever med vitt skilda förutsättningar betr. talang, fallenhet och förkunskaper i samma klass. Målsättningen är att alla ska bli godkända.

  Det kunskapsstoff, som ska förmedlas, har som en konsekvens givetvis hela tiden bantats och bantats och bantats…

  Kommunaliseringen av skolan liksom den demografiska förändringen i klassrummet (elever som inte talar svenska eller t.o.m. är analfabeter) har varit ytterligare dråpslag som samverkat och påskyndat socialdemokraternas slakt av den svenska skolan som kunskapsförmedlande instans.
  —–
  Antingen begriper inte Zaremba detta – eller (kanske troligare) så hårdvinklar han sin berättelse efter sin egen politiska agenda.”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Anm. (Info):

  BETYGSSKALAN I FOLKSKOLAN, REALSKOLAN, FLICKSKOLAN OCH GYMNASIET (före 1968)

  A (berömlig, laudatur)
  (a+) a (med utmärkt beröm godkänd) (a-)
  (AB+) AB (med beröm godkänd) (AB-)
  (Ba+) Ba (icke utan beröm godkänd) (Ba-)
  (B+) B (godkänd, approbatur) (B-, B?)
  BC (icke fullt godkänd)
  C (underkänd)

 27. Nordbo skriver:

  Nu har europarådet bestämt att könet är en social konstruktion:

  http://www.friatider.se/europaradet-kon-en-social-konstruktion

 28. Galne Gunnar skriver:

  ”Snillena” har spekulerat klart – Europarådet: Kön en social konstruktion:

  http://www.friatider.se/europaradet-kon-en-social-konstruktion

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  Robban, ja jag har sett det någonstans, kanske dags för mig att skaffa ett sådant tangentbord? Har aldrig sett ngt på Clas Ohlson så därför har det aldrig blivit av. jag utgår liksom att allt jag behöver i mitt liv finns på Clas Ohlson och finns det inte där så behöver jag det inte. 🙂

  Cavatus, tack för lästips, finns en massa relaterat i högerspelaten också, för den som orkar läsa över påsklovet. Svensk tidskrift hade också en artikel på temat: http://www.svensktidskrift.se/?p=23968 Ang Engelsberg, nu har statsvetaren Andreas Johansson Heinö som också deltog bloggat om det, under rubriken ”Vi har aldrig varit mångkulturella”: http://andreasjohanssonheino.blogspot.com/2011/04/vi-har-aldrig-varit-mangkulturella.html

  Det har dock ännu inte kommit upp på Axess Play, så jag har inte hört debatten själv, men så här såg inbjudan till seminariet ut:

  Bortom multikulti

  Multikulturalismen som ideologi är sedan länge kritiserad och ifrågasatt i den internationella debatten. Nu har även ledande politiker som Angela Merkel, Nicolas Sarkozy och David Cameron öppet tagit avstånd ifrån den multikulturella identitetspolitiken.

  I många delar av det svenska samhället har det alltsedan 1970-talet funnits ett motstånd mot arbetskraftinvandring. Men frågan måste kunna ställas: Hur skulle Sverige kunna se ut med fri invandring? Hur skall, kort sagt, ett framtida invandrarvänligt svenskt samhälle se ut? Vilka krav behöver ställas för att garantera fri rörlighet för alla länders medborgare?

  Vad kan göras för att underlätta integrationen av invandrare? Och hur skall en eventuell assimilering på bästa sätt komma till stånd utan att vi går miste om det positiva med det mångkulturella samhället? Vilka begränsningar skulle man tvingas acceptera för att förverkliga en sådan liberal vision?

  Medverkande är bland annat:

  Adam Cwejman, Nima Dervich, Torbjörn Elensky, Dick Erixon, Johan Ingerö, Andreas Johansson Heinö, Sara Mohammad, Paulina Neuding, Erik Ullenhag, Markus Uvell och Charlie Weimers

  Vi ser fram emot att se debatten på Axess Play inom kort, under tiden kan man läsa Johan L:s artikel i DN om reaktionerna på Nationalmuseums utställning ”Lust och last”: http://www.axess.se/blog/post/2011/4/19/Feministisk-drillning.aspx

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för rolig video :-). ”Det är kanske priset för att tillhöra den moderna västerländska gemenskapen?” Ja så är det, fast man verkar inte vilja tillhöra gemenskapen längre. Väldigt tråkig utveckling egentligen, istället för att kombinera det bästa av båda världar, och låta det västerländska utbildningssystemet influeras av det i forna östblocket. Åtminstone inom naturvetenskap och matematik! Men men, som han säger i din video: ”Logic is a tool of domination”. Det var ju mina kompisar på området som lärde mig matematisk induktion http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_induktion med en pinne på en sandväg en sommar, och då gick jag i nian och de i sjuan! Som jag nämnt tidigare, jag höll ett två timmars pass i matematisk induktion för några av mina elever vid SSHL när jag var gästlektor där 2007-8 http://ns.sshl.se/aktuellt/nyhetsbrev/2007/NyOkt07.html (”matematik-inspiratör” på halvtid, det är ju Kungens gamla skola f.ö) och de förstod utan problem och blev ju överlyckliga när de fick veta att det här lärde man sig egentligen på universitetet i Sverige (men i högstadiet i Östeuropa), jag ville bara få bekräftat att det inte fanns något hinder att lära svenska ungdomar matematisk bevisföring. Och det fanns det inte. Men svenska politiker underskattar inte bara väljarnas IQ utan även skolelevernas. Måste jag påpeka att politikerna själv gärna placerar sina barn i skolor som har råd att betala en matematikinspiratör med doktorsexamen?

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ang examensarbetet om ”könskodat material” på föskolor. Kan det vara till någon tröst för dig att om man googlar ”könskodade material” så kommer min blogg upp som både första och andra träff, se själv: http://www.google.se/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Asv-SE%3Aofficial&channel=s&hl=sv&source=hp&biw=1030&bih=624&q=k%C3%B6nskodade+material&btnG=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google

  Så den som ska skriva exjobb om det kanske tar intryck av mina inlägg i ämnet :-).

 32. Kristian J skriver:

  Kanske du avhandlad detta: Skolverkets mattesatsning. Du skriver ju så fort och mycket. (hur hinner människan; barn och katter och jobb???)

  http://kristianstad.lokaltidningen.se/mer-kvalitet-pa-mattelektionerna-/20110412/artikler/110419914

  Matematikundervisningen ska förbättras. Man undrar hur? En misstanke vill gärna gro bakom pannbenet!

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan Dogdylan… ”Vilken sanslöst politiskt inkorrekt post Tanja gjorde”. Ja, det skulle väl vara konstigt annars. Men du har fel, jag kommer att komma till himlen eftersom jag kommer att rädda det här landets utbildningssystem.

  Anti-rasistisk matematik finns för övrigt inte bara i himlen, utan också här nere på Jorden, som du kanske känner till: http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-racist_mathematics

  Jag tycker förresten inte att mitt inlägg var särskilt politiskt inkorrekt, flertalet medborgare i det här landet med barn i skolan håller med mig, det här inlägget är inte mer politiskt inkorrekt än Zarembas läsvärda artiklar i DN. Du nojar för mycket Dogdylan. Det politiskt inkorrekta på den här bloggen är snarare dina kommentarer ju :-). Jag ska kolla dina länkar och se var du hamnar på en skala, om du ska landsförvisas till granskningskön, kanske säkrast? Det var ju länge sedan man fick en sådan här kilometerlång kommentar från dig, men nu har du ju inte Erik att dividera med eftersom han ju har en egen blogg: http://aktivarum.wordpress.com/ Är du inte aktiv på den? Du kanske borde medverka i hans bok? http://aktivarum.wordpress.com/2011/03/20/den-politiska-korrektheten-fordummar-och-ineffektiviserar-manniskor/

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”John Derbyshire, journalist och författare till en bästsäljare om matematik vid namn Prime Obsession. Om honom: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Derbyshire

  Jag hade aldrig hört talas om honom. Han skriver tydligen för National Review. Han är alltså inom ”mainstream” i USA. Har bara läst något av honom tidigare.”

  Hur ska du ha det nu? 😉

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Henry Harpending, professor i genetisk antropologi. Om honom:http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Harpending

  Jag hade aldrig hört talas om honom. Han verkar vara väldigt sympatisk, mannen är uppenbart libertarian eller något annat bra. Hans ämne är väldigt kontroversiellt…”

  Det var ju väldigt vad många du kände till som du aldrig hört talas om, ha ha! 🙂

  Du måste lära dig att spela okunnig på ett trovärdigt sätt.

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Kristian, först ett svar på din första fråga: jag hinner inte, jag hinner inte ens 1% av det som jag borde ta upp på den här bloggen. Ang matematiken, det där är ingen nytt att man vill lära elever diskutera matematik, har själv hållt på med det två-tre år på matematiklärarutbildningen vid SU: http://www2.math.su.se/matematik/tentor/lu/vektorgeometri_funktionslara/pdf/20061219.pdf

  Sedan ansvarade jag för en Förberedande kurs, som en övergång mellan gymnasium och universitet: http://www2.math.su.se/matematik/tentor/sk/forberedande_kurs/pdf/20090113.pdf Sedan skrev vi ett helt nytt kursmaterial till den också, med pengar som ingick i arbetet med Samverkansgruppen SU där jag var ordförande, gissa vem som skrev ansökan och drog in 200.000 kr till institutionen, för att utveckla samarbete med gymnasieksolor ang matmatiken: http://ncm.gu.se/media/mattebron/samverkan/stockholmuni.pdf och kort därefter sökte jag och beviljades (dvs institutionen beviljades) 40.000 kr från Lars Salvius föreningen för att spela in matematikföreläsningar att sprida till allmänhet, tror mina kollegor vid SU just avslutat det.

  Sådana projekt måste man alltså hålla på med, för att inte hela den svenska skolan ska rasa ihop. Vill inte låta pessimistisk, det är ju bra att det finns möjligheter att söka projektpengar för att komplettera skolans matematikundervisning, och tur att det finns sådana som jag som tar sig tid att söka bidragen och genomföra projekten ;-).

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ja det var ju samma som Cavatus länkade till på Newsmill. Jag vet inte vad Ylva Johansson borde göra, men enligt skvallerpressen kastade hon väl ut personen, eller?

  Sindra, ”Jag föreläser just nu på fördjupningskursen i biokemi vid Lunds universitet. Kloka, vakna, frågvisa, underbara studenter!! När jag gått igenom det sjukt komplexa system genom vilket naturen omvandlar energi, nämligen enzymet ATP-syntas i sammanhanget av den kemiosmotiska hypotesen (numera utan tvekan belagd), räcker an av dem upp handen och frågar huruvida jag tror att detta kan ha evolverat fram genom naturligt urval, eller om det inte snarare MÅSTE HA VARIT EN INTELLIGENT DESIGNER som ligger bakom!”

  Nja, han/hon (hen? 🙂 ) frågade ju om vad du trodde, så kanske studenten var intresserad av din personliga uppfattning? Kan ju ha varit ett aprilskämt som du säger? Själv har jag det inte lika komplicerat, har fått frågan om huruvida matematiken är en mänsklig konstruktion eller om den existerar oberoende av oss osv. Kanske du kan rekommendera din student lite rolig bredvidläsningslitteratur? Många böcker av den teoretiske fysikern Pauls Davies är intressanta (lista här: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies Kanske ”Gud och den nya fysiken”/”The mind of God” kan rekommenderas, läste den på gymnasiet. Här en annan klassiker, som du med säkerhet känner till: ”Ordning ur kaos” av Nobelpristagaren i kemi Ilya Prigogine http://www.kurslitteratur.se/ISBN/9789177760177 som också är jättebra! Inte för att de riktigt har med ID att göra, tror inte du behöver oroa dig, efter att de avslutat kursen, eller sin utbildning, kommer de att inse att Naturen i sig är intelligent, om än slumpmässig. Man får leva med det…

  Här är dock ett lite oroväckande rön från Illustrerad Vetenskap: ”Vår fria vilja kan vara en illusion”: http://illvet.se/teknik/grundforskning/var-fria-vilja-kan-vara-en-illusion

  Kan laddas ner som pdf om man är prenumerant eller registrerar sig på sidan bara. Minns att jag satte kaffet i halsen 2006 när jag läste den. Har inte med saken att göra, kom bara att tänka på den nu när jag tog upp Paul Davies ”Gud och den nya fysiken” ang determinism och fri vilja mm.

 38. DogDylan skriver:

  Tanja:

  Oright, så i himlen finns det inga genus-demagoger. Således kommer man till himlen om man kämpar för att barnen skall lär sig att läsa, skriva och räkna istället för att, tja, lära sig om genusystemet.

  Jag antar att kända präster och biskopar som Åke Bonnier, Lennart Koskinien, KG Hammar och Eva Brunne inte skulle hålla med dig. De skulle inte heller hålla med dig om att det är feministernas fel. Nej, de skulle säga detta:

  😉

  Ja, det är inte lätt att leva i en värld där det är förbjudet att veta något om något, om det inte gått igenom ett post-marxistiskt moraliskt filter först.

  Då är det bättre att säga att man inte vet något alls – så inte ens kunskap kan få andra människor på andra tankar utanför de redan fastställda diskursiva ramarna.

  Man kan ju också bli misstänkt för något, typ om man skulle befinna sig i samma rum som några med fel åsikter. Det räcker ju idag med att man länkar till fel sida för att hamna i trubbel med etablissemanget.

  Föresten får man inte skämta i Lund längre! Hallands nation och Helsingeskronas nation har tydligen blivit polisanmälda för ”hets mot folkgrupp” för att de hade ett djungeltema, där tre studenter med svartmålade ansikten drogs runt av en student som agerade slavförsäljare. Att det var en maskerad spelade dock ingen roll.

  http://hn.se/nyheter/halland/1.1188649-hallandska-studenter-anklagas-for-hets-mot-folkgrupp

  Nu är det dock ingen hemlighet att Lund-studenterna gör detta. Vi vet ju hur alla skåningar är liksom. Påverkade av den djupt rotade rasismen som finns i Skåne. Detta enligt Ulla Ekström Von Essen.

  Egentligen är det nog bäst att vi förbjuder alla typer av student-nationer. Man kan ju inte lita på varken Uppsala eller Lund. Nu när Eva Lundgren inte är knuten till Sociologiska Institutionen i Uppsala så är det nog bara en tidsfråga innan ”rasismen” och ”sexismen” får fotfäste i Uppsala. Bland annat har ju Statsvetenskapliga insitutionen vid Uppsala U sagt nej till att bli genuscertifierade.

  Detta är farligt för studenterna, som nu kanske kommer att ägna sig åt icke-certifierade aktiviteter. På Kalmars Nations (bland de fulare nationshusen) så har man till och med en klub som heter Glasnost. Högerextremism!

  I Badhuset (där jurister och statsvetare håller till), där rummen är fått namn efter olika Uppsala akademiker har man valt att bara låta ett rum heta sitt nummer. Varför då? Ja, för den personen hade ett ”förbjudet förflutet”. Jag tror dock tavlan på honom hänger kvar. Detta är säkert ett fall för Expo!

  Sedan är det ju upprörande att det i Universitetshuset finns en massa grekiska statyer på vita män. De är inte heller omskurna (sådant ägnade sig inte grekerna åt).

  Detta är ju inte bra för toleransen pågrund av flera orsaker.

  1. Männen är vita, vilket utesluter alla andra etniciter.
  2. Männen är inte omskurna, vilket utesluter judar, muslimer och västafrikaner.
  3. Männen är män, vilket utesluter kvinnor från gemenskapen.

  Sedan är det ju förståligt om kvinnor känner sig oroliga eftersom det är en massa statyer av vita nakna män runt dem. Det är nog bäst att man förbjuder alla vita män att gå på Uppsala U, för att så förhindra att Uppsala U inte upplever samma skandal som Lund U.

 39. Kristian J skriver:

  Tanja sa:”jag hinner inte ens 1%”
  Oj, oj, oj, hur ska det sluta, var ska det sluta, när ska det sluta?

  Skämt åsidå, nej, du behöver inte gräva ner dig i allt. Undrade bara om du visste om det var nåt skumt typ 1+1=3 minst, om man känner så.

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Ariel, just det på tal om genusdagis, bra du tog upp det, jag skrev om det i min senaste krönika i Axess, måste lägga upp den på bloggen i helgen.

  Olle W, jag instämmer i din kritik, men jag hinner bara blogga max en gång i veckan (helgen oftast) och då tenderar det att svälla upp, jag har inte lyckats ändra min bloggbeteende trots löften. Du får läsa halva inlägget en dag och andra halvan nästa dag? 🙂

  arga gubben, minns inte allt jag skrivit längre. Om ngn utredning i fyra-fem delar här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/09/dejas-matteproblem/ sedan en sak till här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/29/vad-var-det-jag-sa/ sedan var jag ju i paneldebatt i Riksdagen om skolan mot SACO:s ordf: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ osv osv. Måste städa bloggen, men tills vidare har jag bara lagt allt så här under ”Alla inlägg”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/alla-inlagg/

 41. Lars skriver:

  Cavatus! Den här diskussionen kanske borde ha förts för två decennier sedan, innan man drog igång det mångkulturella experimentet.

  Klicka för att komma åt mangkulturens_drivkrafter.pdf

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Ariel, just det på tal om genusdagis, bra du tog upp det, jag skrev om det i min senaste krönika i Axess, måste lägga upp den på bloggen i helgen. Här har du några roliga citat: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/20/projekt-implicit-%E2%80%93-bar-du-pa-fordomar-eller-%E2%80%9Dforestallningar%E2%80%9D-om-%E2%80%9Dverkligheten%E2%80%9D/

  Olle W, jag instämmer i din kritik, men jag hinner bara blogga max en gång i veckan (helgen oftast) och då tenderar det att svälla upp, jag har inte lyckats ändra min bloggbeteende trots löften. Du får läsa halva inlägget en dag och andra halvan nästa dag? 🙂

  arga gubben, minns inte allt jag skrivit längre. Om ngn utredning i fyra-fem delar här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/09/dejas-matteproblem/ sedan en sak till här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/29/vad-var-det-jag-sa/ sedan var jag ju i paneldebatt i Riksdagen om skolan mot SACO:s ordf: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ . Måste städa bloggen, men tills vidare har jag bara lagt allt så här under ”Alla inlägg”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/alla-inlagg/ Kontentan är att skolans problem är ett genusproblem, se citaten i tex https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ .

  Här i Axess om skolan (asiatiska elever vs västerländska) av professor Inger Enkvist: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=402
  Rekommenderar hennes böcker: http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Inger%20Enkvist

  Träffade henne på ett Axess-seminarium för någon månad sedan, mycket klok kvinna!

  Ang lärarutbildningen så vet jag ju en del eftersom jag själv undervisade på den under två¨år av min doktorandtid. Och visst, det var specialskrivna kompendier och så vidare. När jag pluggade i Lund så skulla alla som skulle bli matematiklärare läsa samma matematik första året som alla andra, som blivande kemister, fysiker och matematiker. Det är ju sedan länge ändrat, utöver att man även i den vanliga undervisningen i matematik tog bort kravet på att ha muntlig tentamen efter varje skriftlig där man skulle kunna redogöra för de 25-50 bevis som hörde till varje 5 p-kurs. Och redan då, för 15 år sedan, var professorerna förfasade över de försämrade förkunskaperna. Nu är de i kroniskt chocktillstånd, stackarna. När jag pluggade mitt första år och körde mina första bevis så frågade en föreläsare mig direkt: ”Vad jobbar dina föräldrar med?” (de är fysiker), säger en del om erfarenheten av skolan.

  Så jag delar Newsmillsskribentens åsikt: ”Mitt råd är att man borde göra om lärarutbildningen på det sätt som den var upplagd före min tid. Alla blivande lärare bör läsa sina ämneskurser tillsammans med ickelärare så att deras utbildning inte förslummas utan har samma kvalitet som övriga språkvetare, samhällsvetare, matematiker och ingenjörer.”

  Här finns ett lästips från 1998: http://www3.lu.se/info/lum/LUM_06_98/LUM6_04_skola.html

  ”Jonas Frykman (professor i etnologi) och skolan (tipstack till Mats): ”Jonas Frykman försöker hitta förklaringar inom skolan och kommer till en helt annan slutsats. Han menar att ointresset för att läsa vidare grundläggs i den individcentrerade svenska skolan, i dess kultur och sätt att arbeta. Framåtrörelse saknas. Dagens skola har en helt annan inriktning. Här finns inte kollektivet och de givna reglerna i centrum utan just individerna och deras personliga förutsättningar. Frykman säger: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik. Med sin extrema individorientering låser den eleverna vid deras ursprungsidentitet. De berövas leken med alternativa identiteter, dagens elevroll rymmer inget annat än att vara ”sig själv”… Men varför är skolan så historielös, varför underkänna sina egna erfarenheter? Det finns ju en gedigen kunskap om vad som fungerar. Varför inte använda den? Jag efterlyser en skola med spelplanskaraktär, där lärandet står i centrum.”

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Arga gubben, här får du förresten sammanfattningen av SOU 2009:64 Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

  Fler citat här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Håkan, otroligt! Ang artikeln i Dagen, tack för tips
  ( http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=256830 )!

  I SOU 2006:75 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf sid 19 kan vi läsa: ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som könspolitiskt projekt” samt sid 54: ”Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig” så vem är förvånad?

  Vansinne på export, som sagt…

  Det senare citatet i samband med att svenska genusforskare kritiserar Norge och Belgien och deras arbete med jämställdhet i förskolan, dvs att man vill rekrytera manlig personal (sid 54): ”Tankarna om vikten av män till förskolan [i Norge] utgår i mycket från samma perspektiv som finns i arbetet i Belgien och Skottland. Att kön i sig har en viktig funktion. Den nordiska synen är dock att kön är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig.”

  Underligt att kön har en viktig funktion i bolagsstyrelser då…

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/04/27/genuspedagogik-i-forskolan-del-3/

 45. QED skriver:

  Män (som Kung Hulkoff) dagdrömmer om makt, men kvinnorna deras har den! 😉

 46. Slabadang skriver:

  Fasen också!

  Tomas J (climatescam)lurade in mig hit och nu blev jag förälskad och inser att allt fler börjat uppmärksamma och identifierat vilka krafter som ligger bakom vårt eskalerande åsiktförtryck.

  Jag rekomenderar er alla att titta på detta fantastiska humorisktiska föredrag av Youri Bezmenow från 1983. Backa inte eller skaka på huvudet när han presenterar sig som avhoppad KGB agent.Lyssna igenom hela fördraget och som bas för övriga suveräna inlägg och länkar på denna sida, så går allt ihop.

  Demoralisering och Instabilisering är vad vi är utsatta för.

  Who are this people? The ones you havent elected and dont like. but still they have so much power” Frågar Y B.

  Glad Påsk på er! Vi kommer att vinna över våra nya politbyråister!!

 47. Bo skriver:

  Det har skett en tydlig fördumning i det Svenska utbildningsväsendet sedan sent 60-tal. ”Alla har samma förutsättningar”

  Min far påpekade det ungefär 1974 med en nedlåtande fras som bitit sig fast i mitt huvud: ”Palmes pappslöjd”

  Det är väl främst de allra mest begåvade, (mig själv undantagen), som kan se det. Jag fick höra det och det sådde ett frö som fick mig att reflektera och undersöka.

  Och visst har Sverige fallit kraftigt i internationella jämförelser sedan dess.

  Ungefär som ett sex-kilos blysänke som tappats från en lodutter i Vättern på hundratjugoåtta meters djup.

 48. Nordbo skriver:

  En feminist som gnäller över att Marcus Birro och Mohamed Omar talar med varandra:

  http://www.skanskan.se/article/20110419/OPINION/704199910/0/-/det-hemliga-handslaget

  Det är den här lilla konversationen mellan två poeter som hon klagar över:

  http://friaordet.nu/sv/2011/04/13/jag-ber-och-nagon-lyssnar-intervju-med-marcus-birro/

 49. QED skriver:

  DN kommenterar en artikel i Arena apropå integration

  ”En av skribenterna, en filmvetare, målar upp tre människotyper som samtliga säger sig vara mot all form av rasism – och visar sedan att dessa minsann också är rasister. Det räcker alltså inte med att vara mot främlingsfientlighet, man måste vara det på rätt sätt, annars är man antingen typ ett, två eller tre av främlingsfiende.

  Det är omöjligt att läsa texterna i Arena utan att tankarna vandrar till 70-talet och alla dessa grupper av studenter som kallade sig arbetare och tyckte exakt likadant utom i någon liten nyans – som de ägnade all kraft åt att slå varandra i huvudet med.”

  ”Ibland efterlyses fler intellektuella akademiker i samhällsdiskussionen. Vid läsningen av Arena är det lätt att tycka att det kan vara mer konstruktivt för debatten, och integrationen, att en del av dem hålls inne på sina institutioner.”

  Ha ha 😀

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-an-bara-ett-ord

 50. Guest skriver:

  Relativitetsläran utvecklades framförallt av Poincaré baserat på hypoteser av flera andra natuvetare, varav viktigast Hendrik Lorentz. Formelln E = MC^2 finns underförstådd i Poincaré’s föreläsning på Lorentz doktorandsjubileum år 1900 (dock så antogs ej särskilt att statisk massa och kinetisk massa är transformerbara sinsemellan, men det kvittar då det inte fanns orskaer för det ännu). Sålunda är din beskrivning av relativitesteorin, som den nu ofta kallas (tidigt så användes även andra benämningar), helt inkorrekt. De tidigare hypoteser och antagelser det byggde på är en annan historia.

  Einstein var framförallt en förfallen, prostitutionsstödjandes plagiarist och om inte flera fall av plagiarism är belägg nog, så är även det felaktiga resonemang han stod för (exempelvis hans ”bevis” för E=MC2, vilket inte alls är ett bevis utan beror helt på att antagelsen om dess riktighet redan gjorts innan sambandet bevisats, och vilket således bara är ett gott exempel på felaktigt resonemang som dock sorgligt nog ges stöd av lektorer idag (som jag antar bryr sig mest om att få sin lön)).

  Kan vara intressant att tillägga att Poincaré introducerade Lorentsgruppen och Lorentzstransformationerna (vilka han alltså namngav efter Lorentz), vilka löser problem med tidigare hypoteser kring ämnet genom att införa vad som kan betraktas som en motsägelse. Intressant är det fär att Poincaré var mån om att inte dra för snabba slutsatser från Matematik utan gå till den botten med fysikaliska processer. Detta i kontrast med Lorentz som exempelvis motiverade ett tillägg som bara en matematisk lösning för att få det att gå ihop. Jag finner det intressant att det trots detta var Poincaré som löste en svårighet genom att introducera en obskyr matematisk lösning.

  Poincaré var i övrigt en exceptionellt produktiv naturvetare, och att läsa och betänka hans arbeten och följa utvecklingen av hans tankegångar kan vara väldigt nyttigt för de som vill studera naturämnen.

  Min intention är inte att försöka posta något mer ingående om denna utveckling eller vetenskaplig arbete som sådant, och inte heller att kasta bort tid på att diskutera ämnet här, snarare så vill jag bara nå ut till de som är intresserade av ämnet med detta lästips.

 51. Guest skriver:

  Förövrigt så finns fortfarande en hel del att fastställa gällande relativitetsläran och den nuvarande mekaniken den lagt grunden för. Och det är fullt möjligt att modifikationer kan komma finnas nödvändiga när mer insikt nås. Dock så kommer de förmodligen att ha en marginell betydelse i de flesta praktiska fall, om någon alls. Men betydelsen en sådan modifikation kan föra med sig eller ha bakom sig för vetenskapen som sådan kan vara desto mer betydande.

  Detta tycker jag för att jag finner att det finns motsägelsefulla konsekvenser av Lorentzgrupplösningen, problemet är att det är mycket svårt om ens möjligt att mäta hur det ligger till.

  Nåja, jag är inte här för att diskutera det egentligen. Råkade bara komma förbi av andra orsaker och vill ge lästipset för prospektiva natuvetare; läs Poincaré.

 52. Info skriver:

  LUSTIGT, ATT DET PÅ HELA NÄTET

  inte finns en enda kommentar rörande de nyligen offentliggjorda analyserna av Stalins hjärna. I Sverige. Enligt BBC däremot befann sig Stalins hjärna vid dödstillfället i ett delvis abnormt tillstånd – slutet på en sjuklig cellförändring, som pågått i många år och som var en delorsak till hans ofattbara grymhet och känslokallhet.

  Härom inte ett ord i Sverige. Bara den gamla vanliga predikan om svenskarnas och särskilt männens rasism och nazism och fascism.

  Hm, jag vet en hel del hjärnor i Sveriges radio och Sveriges riksdag som det skulle vara roligt att analysera efter vederbörandes död…

 53. Info skriver:

  KOMPENSATORISK PEDAGOGIK

  har också Tanja behandlat:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/tag/kompensatorisk-pedagogik/

  Liksom Utbildningsradion i sina aktuella program. Genom sin ideologiskt noga utvalda uppsättning medarbetare är Sveriges radio inte bara ett följsamt språkrör för Sjupartiets oikofobiska förkunnelse utan också en ständig och fanatisk megafon för svensk stats- och radikalfeminism:

  http://www.ur.se/Vuxen/Samhalle/Genus/

  Fanny Ambjörnsson, Anna Wahl, Elisabeth Ohlsson Wallin, Jesper Fundberg, Agneta Stark, Anja Hirdman, David Tjeder…

  Notera i slutet av nedanlänkade artikel om kompensatorisk förskolepedagogik den lika representativa som skrämmande litteraturlistan:

  http://www.ur.se/Vuxen/Samhalle/Genus/Artiklar/Kompensatorisk-pedagogik/

 54. Josef Boberg skriver:

  ”Det är omöjligt att läsa texterna i Arena utan att tankarna vandrar till 70-talet och alla dessa grupper av studenter som kallade sig arbetare och tyckte exakt likadant utom i någon liten nyans – som de ägnade all kraft åt att slå varandra i huvudet med.”

  Jo… – QED – och jag kom på varför, t ex genusvansinnet är så ofattbart framgångsfullt, när jag vaknade i morse ❗

  Normalkosten enligt Lunds universitet är ju späckad, bokstavligt talat, med socker och i kroppen sockerproducerande kolhydrater. Det ödelägger bl a att wåra ca 100 miljarder hjärnceller kan fungera som en självständig = FRISTÅENDE tankeprocessor

  = som princip så älter hart när alla bara samma sak om och om igen i all oändlighet – som bandspelare.

  Förhållningssättet att socker är ett GIFT för kroppen, bokstavligt talat, kan uppfattas som starkt styrkt av t ex videon Sugar: The Bitter Truth (video 1 tim 30 min) med Robert H. Lustig, MD, UCSF Professor of Pediatrics in the Division of Endocrinology, explores the damage caused by sugary foods.

  Betänk också att biologiskt magnesium är ”spårvagnen” för bl a socker-avfallet ut ur cellerna och nyttigheter in i dem. Mängden biologiskt magnesium i normalkosten – är för kroppen förödande reducerade ifrån mer än 1000 mg/dygn för ca 100 år sedan – till idag i allra bästa fallet 200-300 mg/dygn.

  Mina egna gjorda erfarenheter, sedan 1996, är att Wi bör peta i oss ett kosttillskott av MINST 700 mg/dygn av biologiskt magnesium – ifall Wi skall kunna räkna med att wåra hjärnDatorer skall kunna göra något annat än bandspelarmässigt repetera det andra tidigare har ältat.

  Inget konstigt alls – därför att får ej hjärnan ”rätt mat = energi” – så kan den ju överhuvudtaget ej alls fungera = det är omöjligt ❗

  FORTSATT GLAAAD PÅSK

  önskar Josef

 55. QED skriver:

  Tiina Rosenberg kommer ut som Wagnerälskare:

  ”– Jag skulle absolut inte identifiera mig som wagnerian. Det här är något som vänstermänniskor i min generation inte ska syssla med. Det tycker jag faktiskt. Min utgångspunkt är att mitt Wagnerintresse inte är bra. Det är inte bra av politiska skäl, det är inte bra av mänskliga skäl. Men nu är det bara så att Wagner har den här enorma förmågan att ta tag i mig. Ingen har kunnat skriva musik som han.”

  ”Du både älskar och hatar Wagners musik. Hur går det ihop?

  – Wagner är i mina ögon trots allt borgerligt sunk. Och det ska inte jag hålla på med. Men åldern gör väl att jag nu har förmågan att vara lite mer mjuk i kanterna. Att jag nu ser att världen är lite mer komplex än vad jag trodde att den var i min ungdom. Min politiska analys är intakt men i dag förstår jag att vi alla är motsägelsefulla. Vi har sidor som är mer eller mindre svåra att bejaka. Det absoluta kravet på renhet, att du inte ska ha något dåligt på ditt konto, det är ju också fascism. Så när vi nu har blivit så duktiga med att komma ut om allt möjligt, varför inte även lite Wagner?”

  http://www.dn.se/kultur-noje/musik/wagnervurmare-genusforskaren-tiina-rosenberg

 56. QED skriver:

  En annan motsägelsefull dam. Känd Expo-journalist gillade tydligen
  vit-makt musik:

  ”Lisa Bjurwald skriver dessutom att hon ”direkt” gillade den musik som ackompanjerar den ideologi hon ”längtade efter att argumentera sönder”. ”

  http://www.svd.se/kultur/viktig-undersokning-av-nynazismens-kvinnor_2992991.svd

 57. Tanja Bergkvist skriver:

  Glad påsk Josef! 🙂 Var tog våren vägen, det gick ju från sommar till vinter direkt!

  QED, jaha, jag ser den är skriven av Magnus Eriksson. Honom minns jag: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/07/21/forandring-kraver-samarbete/

 58. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, Rosenberg får väl i egenskap av genusforskare komma ut som vad som helst. Liksom genusprofessor Eva Lundgren kommer undan med att kritisera aspekter invandringspolitiken: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

 59. QED skriver:

  Nya testamentet, Titusbrevet 1:15 apropå Tiina mfl.

  ”Allt är rent för dem som äro rena; men för de orena och otrogna är intet rent, utan hos dem äro både förstånd och samvete orenade.”

 60. […] att återgå till Östeuropa kort, glömde, passar på att lägga in videon från mitt inlägg Väst driver på fördumningen av Östeuropa igen, fortfarande lika aktuellt. Det hade varit intressant att se vad undersökningen i DN gett […]

 61. […] är Europas mest invabdrar-vänliga land”). Jag har redan skrivit om detta tidigare  i inlägget ”Väst driver på fördumningen av Östeuropa” så ni som  följt bloggen i några år känner igen det här.  Texten i Axess är något […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: