Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från jämställdhetspolitik!

Ni har väl inte missat diskussionen om dagens jämställdhetsdebatt mellan civilingenjör Pär Ström (blogg) och läkaren Pelle Billing (blogg) (teknisk support Matte Matik (blogg) ) – glömde ju nästan av att tipsa om den! Se de fyra delarna nedan (totalt drygt 30 min):

Jag vill minnas (se artikeln ”Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?” i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv nr 5-6/08 sid 5 i denna pdf ) att jämställdhet och genus var två separata områden. Detta enligt genusforskarna själva:

Vad har genusfroskningen med jämställdhetsarbete att göra, frågar sig nu även genusforskarna

Vad har teoretisk genusforskning med jämställdhetsarbete att göra, frågar sig nu även kritiska genusforskare

”I processen för att vinna legitimitet i vetenskapssamhället har ett avståndstagande från politiken och ett fokus på grundforskningsfrågor varit centralt. Att Nationella sekretariatet för genusforskning sedan i juli i år förutom att stödja och främja genusforskningen även har uppdraget att informera om och vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering fick flera av deltagarna på hearingen att lyfta frågan om relationen mellan teoretisk genusforskning å ena sidan och jämställdhetspolitik, jämställdhets-praktik och tillämpad jämställdhets-forskning å den andra. Flera uttryckte också kritik och oro över att sekretariatets dubbla uppdrag ska leda till att genusforskning och jämställdhetsforskning blandas ihop, att jämställdhetsforskning ska vinna mark på genusforskningens bekostnad och att den senare därigenom förlorar i legitimitet, bredd och kritisk potential. Genusforskarna Malin Rönnblom [ordförande för Sveriges Genusforskarförbund] och Ulrika Dahl var två av kritikerna. – Vi talar väldigt mycket om att forskningen skall vara applicerbar i relation till politiken, det blir nästan som en beställar – utförardiskussion. Hur blir det med grundforskningen inom fältet, frågade sig Rönnblom.”

Under rubriken ”Heteronormativ ordning” kan vi läsa mer om detta:

”Ulrika Dahl fokuserade på att jämställdhetsforskning till skillnad från genusforskning riskerar att upprätthålla bland annat en heteronormativ ordning. – En poäng med genusbegreppet är att det inte bara rymmer män och kvinnor utan olika sorters maskuliniteter och femininiteter. Om det är så att genusforskning blir synonymt med jämställdhetsforskning eller jämställdhetsintegrering så har vi ett problem eftersom alla vet att jämställdhetspolitik handlar om två dikotoma kön som har en relation till varandra.”

Alltså: inte bara kvinnor och män utan ”olika sorteras maskuliniteter och femininiteter”. Vad betyder det? Att genusforskarna upptäckt att det finns individer? Vilken banbrytande upptäckt. Då är det ju hög tid att lägga ner genusforskningen. Eller ska alla de nya ”könen” i form av det gränsöverskridande kontinuum av personligheter mellan traditionellt manligt och kvinnligt beteende ses som en genusvetenskaplig angelägenhet? Och varför ska, med självinsikterna ovan i åtanke,  genusforskarna sköta den så kallade jämställdhetsintegreringen, som ju är praktiskt jämställdhetsarbete? (I inlägget Iiiinte 80 miljoner till!!!! får vi veta hur det gick  och vad de kommunanställda tyckte ). Ur regeringsbeslutet om jämställdhetsintegrering:

Varför antog man uppdraget?

Varför antog man uppdraget?

”Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet (Nationella sekretariatet för genusforskning) att ge stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget omfattar följande uppgifter:

– vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering,

– skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering,

– informera om jämställdhetsintegrering, och

– skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering.

I uppdraget ingår att samråda med berörda parter, såsom statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), länsstyrelserna, universitet och högskolor samt andra berörda aktörer. Universitet ska även följa arbetet med jämställdhetsintegrering i EU och andra internationella organ liksom det arbete som bedrivs inom kommuner och landsting till följd av regeringens beslut om ekonomiskt stöd till arbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och samverkansorgan.”

Det här teleskopet som jag haft sedan jag var tolv år ledde mig till matematiken

Det här teleskopet som jag haft sedan jag var tolv år ledde mig till matematiken

En sann genusforskare och idealist hade tackat nej för att inte avlegitimera forskningsfältet genom att blanda ihop genusforskning med jämställdhetsarbete, som man ju oroas över. Det hade gynnat oss alla och inte minst de intervjuade kommunanställda i Iiinte 80 miljoner till.  Dessutom hade det besparat oss inte bara 80 miljoner utan hela 225 miljoner kronor,  vilket hade räckt för att inhandla ett teleskop till varje elev i landet och därmed minska den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor, för att inte tala om könsfördelningen inom tekniska ämnen, se bara på genusforskarnas egen fina statistik, med 70-100% kvinnor och 0-30% män på de egna arbetsplatserna. Det gäller ju att leva som man lär. Men först måste man ju se till att alla andra inte lever som man själv gör, utan istället som man hade tänkt sig, för det gäller ju att tänka först och handla sedan, och genusforskarna, som redan är så förtryckta och helt saknar inflytande, ska man inte ge pekpinnar åt. I synnerhet inte deras egna pekpinnar.

Under en jubileumshearing då Nationella sekretariatet för genusforskning fyllde tio beklagade alltså de deltagande genusforskarna (sid 5 i pdf:en) att genusforskningen måste värja sig mot anklagelser om att ligga närmare politiken än andra vetenskapliga discipliner. Detta till trots kritiserar Genusforskarförbundet forskningspropositionens utformning i hur ”genusforskningen behandlas” och ställer i en intervju (se artiklarna ”Leijonborg: ”Forskarna skall inte underordna sig en politisk agenda”” och ”Genusforskningens roll tonas ner i nya propositionen” sid 2 i pdf:en) dåvarande forskningsminister Lars Leijonborg mot väggen med följande ord:

”Förbundet är också kritiskt till att regeringen inte nämner behovet av genusforskning på något av de områden som man valt att prioritera: medicin teknik och klimat. Detta trots att det finns oerhört angelägna fält för genusvetenskaplig forskning inom samtliga tre områden. Varför har ni valt bort genusforskningen i detta sammanhang?”

Leijonborg gav genussamfundet svar på tal under förra mandatperioden

Leijonborg gav genussamfundet svar på tal under förra mandatperioden

Leijonborg bemöter kritiken: ”Jag känner mig väldigt lite träffad av den kritiken. Jag tycker att man faller på eget grepp om man i ett tidigare sammanhang tidigare säger att politiska skrivningar är för inskränkta. Då ska man väl inte efterlysa politiska beställningar på andra områden heller.” Bra av Leijonborg att genomskåda dubbelmoralen här! Men sådana är genusforskarna – de vill ha allt och inget – det ska finnas  tusen olika kön men ändå inga kön. Hur ska de ha det? Kanske borde regeringen bevilja pengar för en utredning kring genusforskningens legitimitet. Genusforskarna verkar ju själva uppenbarligen oroade över den. På tal om genusforskning, läs gärna Timbro-rapporten (från 2005) ”Viljan att flyta medströms”  (en granskning av svenska genusavhandlingar 2005) av Susanna Hakelius Popova. På tal om Timbro, Eva Cooper har kommit ut med boken ”Myten om det andra könet” (44 kr, Bokus), se hennes artikel i SVD Brännpunkt från 8 mars: ”De röda kvinnorna är en myt” vilket jag hade missat men upptäckte i och med QED:s tips om Brännpunktsartikeln Timbro backar till 50-talet i diskussion om jämställdhet” från 30 april skriven av två borgerliga feminister, en fd riksdagsledamot för (m) och fil dr i genusvetenskap, och en medlem i fp samt ledamot av Timbros borgerliga framtidskommission. Jag har inte läst boken än, så kan inte uttala mig, men har just beställt den.

Varför

Flickorna gjorde inte alls som läraren ville, och läraren missade att se detta som ett stort engagemang i skolarbetet

Sedan har vi fortsatt uppmärksamhet kring Kristina Anderssons nya avhandling ”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus” som jag bloggat om tidigare HÄR. I artikeln ”Genusmedvetna NO-lärare nyckeln till förändring” har Nationella Sekretariatet för genusforskning (se Sekretariatets uppdrag i Svensk Författningssamling) skrivit om den.  Under underrubriken ”Dubbel bestraffning av flickor” kan vi läsa: ”Lärarna uppfattade det till exempel som att flickorna egentligen inte var så intresserade av den tekniska verksamheten utan främst försökte vara dem till lags. Det fanns tillfällen då barnen motbevisade detta, men då såg inte läraren det. Som exempel berättar Kristina Andersson om ett tillfälle då en förskollärare gjorde en övning tillsammans med en grupp flickor där de skulle lägga olika föremål i vatten för att undersöka vilka som flöt.

– Läraren ville att de skulle lägga i en sak i taget, men barnen hittade små plastpärlor och började kasta i hela nävar av dem. I den här situationen visade flickorna ett stort engagemang och de gjorde inte alls som läraren ville, men läraren blev bara irriterad.

Kristina Andersson beskriver det som att flickor utsätts för en form av dubbel bestraffning – när de gör det som läraren förväntar sig av dem beskrivs de som oengagerade men när de tar egna initiativ är även det fel.

– Jag tror att man måste jobba mycket tuffare med de här frågorna på lärarutbildningen. Det finns en retorik i dag om att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, men på ett omedvetet plan kan vi styras av någonting helt annat, säger hon.”

Men här kommer den riktiga blodtryckshöjaren, under underrubriken ”En naturvetenskap som lockar fler” kan vi läsa:

Vetenskap

En vetenskapstradition där resultaten ses som sanningar lockar inte elever till naturvetenskap enligt genusmaffian

”Kristina Andersson tycker att det är särskilt intressant att studera undervisningen i naturvetenskap eftersom de naturvetenskapliga ämnena har sin grund i en vetenskapstradition där resultaten ses som sanningar. Det beskrivs ofta som ett problem att ungdomar inte är tillräckligt intresserade av de naturvetenskapliga ämnena, men Kristina Andersson tycker att man borde fråga sig vad ointresset beror på i stället för att lägga problemet hos ungdomarna. Hon tror till exempel att ämnena skulle kunna locka fler elever om det gavs större utrymme till diskussion.Elever uttrycker ofta att de tycker att undervisningen i naturvetenskap är okreativ. De tycker att det handlar för mycket om att bara producera ett korrekt svar och att det finns för lite utrymme för egna idéer.”  (läs mer i detta pressmeddelande om avhandlingen – det är viktigare med genuskunskap än ämneskunskap för att undervisa i naturvetenskap, eller se mitt aprilskämtsinlägg om detta).

Om lärarna hade fått spendera mer tid med själva fysiken, och mindre på genusvansinne under sin studietid, hade undervisningen faktiskt kunnat bli kreativ, som den var förr i tiden, jag tänker på mina gamla gymnasielärare i fysik, kemi och matematik, som alla var avdankade lektorer (inte i genus utan i sina ännen) från Lunds universitet, och inte kunde något om genus – hur kunde de se förbi könsstrukturerna och få nästan hela klassen att gå vidare till universitetsstudier i naturvetenskap?

Periodiska systemet - en förtryckande struktur

Periodiska systemet - en förtryckande struktur

”Resultaten ses som sanningar” – vad sjukt, som om det skulle kunna gå att fastställa något på experimentell väg och se det som ett entydigt förtryckande faktum. Som om en fysiker ska smälla upp ett atomnummer i ansiktet på en elev och förstöra elevens kreativa hjärnflöde för all framtid. Ska vi verkligen ha en sådan skola? I en modern svensk genusmedveten skola ska man istället i sann demokratisk genusanda ”diskutera” sig fram till vilket atomnummer ett ämne har, och varje elev har lika rätt att uttrycka sin åsikt i frågan och räkna efter eget godtycke på det nationella provet. Alla inser ju för övrigt att det periodiska systemet bara är en social konstruktion, och inte ens det – det är baserat på en dröm som en galning vid namn Mendelejev hade på 1800-talet, och varför ska en modern svensk genusmedveten fysiker behöva slava under det? Jag har själv löst flera av mina forskningsproblem i sömnen, och även om bevisen stämmer så utgör de ändå en privat social konstruktion som en genusforskare kan dekonstruera i sitt psykotiska tillstånd av storhetsvansinne när andan faller på, vilket den gör dagligen. Varför ska en matematiker rätta sig efter några skruttiga axiom som är flera tusen år gamla? I sann radikal andra borde hela matematikens grundvalar raseras, för det är inte bara logiken som spökar utan axiomen är också en patriarkal kvarleva som tillhör mänsklighetens kulturarv, och ett kulturarv hör verkligen inte ihop med en modern genusmedveten demokrati, där varje åsikt i form av axiom, atomnummer eller annat elände har lika rätt att existera, och inte bara existera utan i själva verket utgöra grunden för varje individs unika vetenskapliga föreställning om verkligheten. Om nu verkligheten finns, man har ju i ett genusmedvetet land också rätt att ifrågasätta det, och bör kanske göra det, liksom hela sin existens, vilket man får anledning att göra rätt ofta i ett genusinfiltrerat land, kanske dagligen. Åtminstone de dagar man sätter på datorn…

Hur könar maskinerna de anställda på arbetsplatserna?

Hur könar maskinerna de anställda på arbetsplatserna?

Lästips! ”Lära sig att lära sig är omöjligt utan ordentliga faktakunskaper”   av matematik-professor Olle Häggström (i Skolvärlden 15/2003). Kreativitet förutsätter en hel del faktakunskaper, kanske inte i genusforskning, men i alla normala ämnen. Inget illa menat, genusforskningen vill ju inte se sig som ingåendes i någon förtryckande normalitetsnorm. Man vill även hjälpa andra ämnen ut ur den förtryckande rationalitetsnorm som hittills rått. I september kan man besöka Symposium on Interferometric Investigations of Physical Knowledges and Gender in the Making (tipstack till QED), med följande syfte: ”The aim of this symposium is to explore and to construe existing gaps and possible articulations between gender and science studies with regard to physics and the material sciences. The meeting will function as a starting point to open up novel research perspectives for examining the gender dimensions in the history, epistemology and social studies of physical sciences.” och vi kommer att få svar på följande intressanta frågeställning: ”What is the role of machines and instruments in doing gender at scientific workplaces and their division of labour? Can the acquisition of experimental skills be explained on the grounds of genderings in the machine-human interactions?” Jag har själv en verktygslåda hemma från Clas Ohlson som säkert tidvis gett mig en maskulin identitet, tex när jag hängde ut från fönstret på 8:e våningen för att spika fast ett hönsnät på utsidan av fönstret så att katterna skulle kunna sitta och titta på utsikten utan att falla ner. Eller vad det mitt kvinnliga beskyddargenus? Är inte det här ett tema för en hel genusavhandling? Hur könskodas man när syftet bär kvinnligt genus men själva utförandet kräver ett manligt genus och en manlig verktygslåda?

48 Responses to Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från jämställdhetspolitik!

 1. Phin Daralia skriver:

  😀 Ovanligt roligt – jag skrattade högt. Hick… vilken befrielse…

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin, själv grät jag högt ;-)- vad pååååågår i det här landet!?

 3. JEL skriver:

  Bra skrivet Tanja – keep on punching…..!
  JEL

 4. Phin Daralia skriver:

  Tanja, säkert har du koll på var jag kan hitta källorna till Statsfeminismens grundtes att kön är en social konstruktion. Jag vet att jag har läst det någonstans, kanske i en SOU, och jag vet att jag sett någon länk till det på bloggen, men nu har jag sökt och sökt utan att hitta något – kan du ge mig ett tips? Jag måste ha det svart på vitt.

 5. Phin Daralia skriver:

  Lästips!

  Det verkar skrivas något alldeles ohyggligt om genus just nu. Skrivklådan väller över alla gränser, och visar att det är något som kliar och skaver.

  Donald Pfaff (2010) Man & Woman – An inside story

  beskriver de genetiska, endokrina, och hormonella processerna som könsdifferentierar pojk- och flickfoster från 7:e graviditetsveckan. Utifrån en huvudsakligen biologisk/medicinsk historia diskuterar han socialt kön och jämställdhet, vilket blir ganska intressant, frånsett att han inte tycks känna till mycket av den nyare beteendeforskningen.

  En kort och kärnfull artikel i Trends in Cognitive Sciences sammanfattar kopplingarna mellan androgener (”maskuliniserande” hormoner) och aggressivitet, ömsinthet, intresse för olika typer av leksaker och Autism Spektrum Disorder: Sammantaget överväldigande stöd för att det finns påtagliga skillnader.

  Melissa Hines (2010) Sex-related variation in human behavior and the brain. Trends in Cognitive Sciences, 14(10), 448-456.

  De som vill ställa biologi mot socialkonstruktivism använder ofta det filosofiska begreppet essentialism för det biologiska. Beroende på exakt hur man tolkar essentialism kritiserar man då skillnader på grund av att man inte lever upp till definitionen att till exempel män och kvinnor skulle vara kvalitativt olika. Det här är ett retoriskt grepp för att kunna eliminera studiet av skillnader, genom att a priori illegitimera det på formella grunder. Det menar jag är kontraproduktivt eftersom skillnaderna trots retoriken finns kvar och fortsätter att påverka – vilket leder till att feminister/genusvetare måste ”uppfinna” andra orsaker till dem.

 6. Info skriver:

  ULRIKA DAHL NÄRMARE BESTÄMT

  Phin Daralia: Jag tror, att jag skulle kunna ge det något komplicerade svaret på din fråga, men det kan säkert Tanja också, om och när hon får tid. I stället kan jag bidra med några allmänna upplysningar om den i Tanjas inlägg nu citerade genusauktoriteten ULRIKA DAHL – lektor i ”genusvetenskap” (Södertörns högskola) och en av Sveriges mera inflytelserika kulturpersonligheter.

  Egentligen säger ULRIKA själv det viktigaste om sin bakgrund i en intervju i QX 2008:

  ”ULRIKA DAHL DRIVER EN FEMME-NISTISK KAMP

  Från stereotyp kvinnoroll till queert genus – attityderna till femmes i flatvärlden har på några år ändrats rejält. Det har även femme-representationen i prideprogrammet, som i år innehöll fler femme-punkter än någonsin. – – –

  Hur kommer det sig att femme plötsligt syns så mycket mer, undrar jag och hugger tag i Ulrika Dahl, en av den svenska femme-nismens förgrundsfigurer och medskapare till boken ”Femmes of Power”.

  – Ja, femme-maffian rekryterar mer än någonsin. Det är väl helt enkelt ett resultat av allt som görs och skrivs från femme-håll, att vi syns mer.

  – I de paneler du har suttit i, har du gärna påpekat hur mycket du gillar butchar. Måste man gilla butchar för att räkna sig som femme?

  – Nej, femme är vad man vill att det ska vara. Jag är en femme som gillar butchar och det är ofta så, det kan man se över hela världen. Själv kommer jag från en butch-femme-kultur och det passar för mig, men det gör mig inte på något sätt till en mer ”autentisk” femme.- – –

  – Femme är inte ett uttryck för heterosexualitet, det är ju kvinnor jag gillar! Kvinnor med maskulina egenskaper och uttryck, i mitt fall. Femme är ett queert genus, ett som kommer till i relation till andra genus. Ofta finns i femmeuttryck en skevhet – det finns kanske hår på fel ställen eller man har mer hull än vad som anses lämpligt, samtidigt som man uttrycker en tydlig femininitet. – – -”

  http://www.qx.se/pride/7610/ulrika-dahl-driver-en-femmenistisk-kamp

  Mer kan förstås lätt googlas fram. Nu återstår att se, hur många dagar denna kommentar får tillbringa i granskningskön.

 7. […] Tanja Bergkvist skriver om genusteoretikers önskemål att separera teorin från praktiken. Postat i Genus, Jämställdhet GillaBli först att gilla denna post. […]

 8. Johanna skriver:

  Tack för ett underbart inlägg Tanja.

  Jag tror att detta med att naturvetenskap inte sägs vara kreativt har att göra med att folk fokuserar för mycket på svaret. Kreativiteten finns i metoden man använder för att lösa en uppgift, även om svaret finns i facit. På sätt och vis blir det nästan som genusvetenskap, i det att genusvetarna alltid har samma svar (patriarkatet, makuliniteten, könsroller…). Skillnaden är ju att inom naturvetenskapen kan facit ha fel och då erkänner läraren det. Jag vill gärna se en genusvetare säga att jämställdhet inte innebär lika utfall.

 9. Viktoria Larsson skriver:

  Hej Tanja! JAg läser dina roliga och skärpta kommentarer och suckar. Men så undrar jag – allt det du citerar, om genusforskning och sådant – jag försöker förstå vad det är. Men jag fattar inte vad genusforskning går ut på. Vad det är. Vad de vill. De textstycken du citerar är som om jag skulle läsa kinesiska. Helt obegripligt svammel av ord. Ord ska ju säga något. Det som går att begripa går också att uttrycka begripligt.
  Så tänker jag att det är mig det är något fel på. Att jag är dum som inte begriper. Men så – jag hade ju faktiskt fina betyg från skolan och jag har gjort 1,9 på högskoleprovet, så det kan väl inte vara mitt huvud det är fel på?

 10. Phin Daralia skriver:

  Viktoria: Du uttrycker samma sak som jag känner, fast på ett väldigt ödmjukt sätt. En bra fråga är väl *varför* man ska anstränga sig att förstå genustramset om det är så svårt. I en annan verklighet hade vi kanske aldrig ens exponerats för det, liksom så mycket annat som ‘finns’ men som vi inte ens är medvetna om. Som hur planetväxlar fungerar eller varför man måste svetsa aluminium med växelström.
  I den här verkligheten kan skälet vara att eftersom det förklarar oss krig – på dagis, arbetsplatser och i politiken – så måste vi förhålla oss till det.
  Men det är en mycket berättigad fråga. Vad är det fråga om? Vad går det ut på, och vad vill de?
  Är någon beredd att försöka sammanfatta detta så kort som möjligt? I max fem meningar till exempel?

 11. Josef Boberg skriver:

  ”Phin, själv grät jag högt 😉 – vad pååååågår i det här landet!?”

  Inget konstigt alls – för den svenska modellen skall vara sådan.

 12. QED skriver:

  Jättekul inlägg!

  Putin ger Reinfeldt lektion i demokrati.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ska vi maila den här till Reinfeldt? 😉

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Phin, det står att finna på ett flertal ställen, men det jag snabbast kommer på på rak arm så här är sid 55 översta raden i SOU 2006:75: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/72/88/1a5ba502.pdf

  ”Den nordiska synen är dock att könet är en social konstruktion och att maskulinitet är föränderlig”.

  Ang kritik av andra länders genusarbete med att få in män på förskolor, där man alltså (felaktigt enligt svenska genusforskare) påpekar att man i dessa länder (Skottland, Belgien, Norge) vill anställa män för att de skulle ha något att tillföra i egenskap av män, att de skulle kunna tillföra något som inte kvinnor kan. Man kan då fråga sig varför svenska genusforskare vill ha in fler män i förskolan enl 50/50-utopin. Och hur kan det i så fall vara så att kvinnor tillför ngt i bolagsstyrelser när män inte tillför ngt i förskolan?

  Översta raden sid 19 i samma SOU kan vi läsa att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”.

  Ang hur lika möjligheter blev 50/50 kan man läsa i inlägget ”När lika möjligheter blev 50/50”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

  Nedre halvan. Den jämställdhetspoltiska utredningens delbetänkande SOU 2005:66 som jag nämner i detta inlägg som färdigställdes i augusti 2005 låg till grund för prop 2005/06:155 ”Nya mål i jämställdhetspolitiken” som antogs våren 2006. För den som tror att jämställdhetspolitikens mål är ”lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter” rekommenderas att kolla det inlägget, detta är inte längre det övergripande jämställdhetspolitiska målet.

  Hm, borde skickat det inlägget till ngn dagstidning och uppmärksammat det mer, det är denna prop som öppnat upp för alla tillåtna medel mot 50/50-målet (sänkta fyskrav för vissa utbildningar mm) eftersom man där försöker lagstadga att kvinnor och män ska ha ”samma möjlighet och förmåga”, alltså, man skiljer på möjlighet och förmåga.

  Kan man lagstifta om att alla ska ha samma förmåga!? Som sagt, kolla i https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

 15. QED skriver:

  Tanja, ja, skicka videon till Fredde. Han kan lära sig en del annat av Putin, t.ex. att inte ”dissa” sitt eget folk.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Hm, kommande EU-direktiv om internetcensur: http://henrikalexandersson.blogspot.com/2011/05/eu-en-digital-fastning.html Undrar om det bli ”olagligt” att påstå att könet inte är en social konstruktion… Eller kanske det blir en olaglig kränkning att kritisera genusgalenskap? Det här måste följas upp…

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Ja det blir det nog, eftersom Europarådet visst har en konvention om att könet är en social konstruktion på gång: http://www.nyhetspressen.se/1333891.html

  ”Europarådet är på väg att omtolka ordet ”kön”. Nu ska kön bli en social konstruktion, inte en biologiskt grundad skillnad mellan människor.I en ny konvention från Europarådet med syfte att eliminera våld mot kvinnor, sägs kön vara ”socialt konstruerade roller, uppförande, aktiviteter och attribut som ett givet samhälle anser passande för kvinnor och män”. Även om ordet kön förekommit i andra dokument från Europarådet, har aldrig en bindande definition av ordet accepterats av medlemsländerna. Det här utkastet till konvention kommer att bli det första internationella fördrag som lägger till en social komponent till beteckningen kön.”

  Inte får man väl gå emot en EU-konvention? Apropå HAX:s inlägg om internetcensur. Måste kolla med en jurist, iofs har jag nog aldrig skrivit explicit att ”könet är inte en social konstruktion”, detta eftersom det inte ens behöver sägas, jag skriver ju mycket mellan raderna, men man vet ju aldrig, ett EU-direktiv kan alltid börja gälla retroaktivt. Minns inte i vilket fall det var på tal, men det diskuterades i något sammanhang för någon tid sedan… Ska man inte definiera ”genus” som socialt konstruerat kön, medan det biologiska könet fortfarande erkänns, eller ska det inte finnas någon distinktion där längre? Vad betyder då egentligen ”våld mot kvinnor” (som används som motivering till den nya konventionen) om kvinnor inte ens finns?

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Ser att folk kommit till min blogg idag genom att googla ordet ”fördumningsindustri”. Roligt – jag får ju nästan alla googleträffar på första sidan 🙂 http://www.google.se/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Asv-SE%3Aofficial&channel=s&hl=sv&source=hp&biw=938&bih=614&q=f%C3%B6rdumningsindustrin&meta=&btnG=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google

 19. Wanderlust skriver:

  Här är en annan artikel där Kristina Andersson redogör för sina teorier: http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.264131?l=sv

  I min lokaltidning Corren så var det dessutom nyligen ett reportage om just jämställdhet i skolan där bl.a. samma Kristina Andersson uttalade sig. Det var tre artiklar på ett uppslag och som helhet intressant men oroande läsning (ja, vansinnet upphör ju aldrig utan verkar snarare öka i omfattning…) men dessvärre så verkar det inte som om de finns tillgängliga på nätet. Här är i alla fall ingressen till en av artiklarna ”På Folkungaskolan arbetar man aktivt för att öka jämställdheten. Läraren Sara Frank håller kurser i stresshantering och har själv studerat genuspedagogik”

  Det skrämmande är att det tydligen är fler och fler lärare som numera också har studerat hittepå-ämnet genuspedagogik eller något inom samma sfär (suck!).

 20. QED skriver:

  Är detta månne Svenska Kyrkan som morskat upp sig efter Bin Ladens frånfälle? Tycks dock ha fått problem med flygande tefat från Thulebasen. Gud ske lov att man inte religiös.

 21. Dalahestur skriver:

  ”- vad pååååågår i det här landet!?”

  Galenskap.

 22. Galne Gunnar skriver:

  ”själv grät jag högt 😉 – vad pååååågår i det här landet!?”

  KÄMPA TANJA! 😉

 23. QED skriver:

  Axess-bloggen:

  ”Regeringen vill stärka demokratin genom att påverka folk hur de ska rösta”

  http://www.axess.se/blog/post/2011/5/7/Regeringen-vill-starka-demokratin-genom-att-paverka-folk-hur-de-ska-rosta.aspx

 24. Klaus skriver:

  Den välkände Friedrich Hayek funderade i slutet av andra världskriget över hur fort det hade gått att etablera totalitära system i Europa. Han tyckte sig snart se ett mönster och skrev då boken The Road to Serfdom, eller Vägen till träldom som den heter i svensk översättning.
  Här finns en sammanfattning av boken i serieform. Titta igenom den och jämför med vår tids fixare, eller ”planners” som han kallar dem. Den förklarar mycket bra den utveckling vi går igenom just nu, och som dessutom verkar accelerera.

 25. Galne Gunnar skriver:

  Hans Bergström, docent i statsvetenskap, om ”Invandringens pris”: http://goo.gl/ts6Ad

 26. Galne Gunnar skriver:

  Den här debatten är skitkul! Jag har inte skrattat så här mycket på länge.

  Aggressiv vänsterpartist i debatt med sverigedemokrater – polis ingriper:

 27. Galne Gunnar skriver:

  (Repost för att få med inbäddning av videon)

  Den här debatten är skitkul! Jag har inte skrattat så här mycket på länge.

  Aggressiv vänsterpartist i debatt med sverigedemokrater – polis ingriper:

 28. Galne Gunnar skriver:

  Children’s literature is inherently sexist because the majority of heroes are male, a study claims:

  http://goo.gl/ZyuOi

 29. QED skriver:

  Haha, vänsterpartisten i klippet ovan verkar inte alltför skärpt, speciellt inte när han häver ur sig hoten med polisen i närheten.

 30. Galne Gunnar skriver:

  Fel ställa rika mot fattiga http://goo.gl/zIlHz

 31. DogDylan skriver:

  Vi kan lika gärna ge upp. Vad spelar det för roll om genusväldet, mångkulturalismen (identitetspolitiken) eller problematiken med EU lyfts upp av SD och på enskilda bloggar. Det är ju inte direkt så att vi kommer se någon förändring.

  Eliten har redan beslutat hur de vill ha det. Så fort vi ser några ljusglimtar i tunneln så blir vi neddragna igen. Som QED noterar så har Ullenhag beslutat att ”främlingsfientligheten” skall bekämpas med en utredning, som såklart utreder hur man bäst kan bekämpa SD eller andra ”oppositionella”.

  Norman G. Finkelstein kallar Israel för en ”lunatic state”. Killen har uppenbarligen inte varit i Sverige.

  Tittar man på filmatiseringen av Astrid Lindgrens böcker. Den första filmen var Mästerdetektiven Blomkvist och gjordes 1947. Fram till Barnen i Bullerbyn 1987 verkar dessa filmer vara en hyllning till det svenska Sverige. Det är uppenbart att Astrid Lindgren ville förmedla det svenska kulturarvet, även om nu den Lindgrenska familjen hellre tänker på politiskt korrekthet så pengarna skall fortsätta rulla in.

  Det moraliska, politiska (Rule of Law) och religiösa arv förvalts inte alls längre, istället så har eliterna ägnat sig mycket länge åt att rasera det svenska kulturella arvet och allt som vi tror på. De låter inte ens bli att röra ”The Rule of Law” genom att göra det möjligt för illegala invandrare få tillgång till vård.

  De kallas till och med papperslösa. Jag hoppas jag också betraktas som en ”papperslös” om jag åker fast utan att ha med mig mitt körkort. Nu finns det inget kvar annat än en konsumtionskultur byggd på dessa sinnesjuka internationalistiska ideologer. Det är inte konstigt att eliten kan säga till SD ”Öh, alltså, vilken kultur skall invandrarna assimileras in i”.

  Ja, det är ju inte så konstigt att det intet finns så mycket att assimileras in i när samma elit har ägnat 30-50 år åt att rasera allt som har med svensk identitet att göra. Idag får väl knappt ungarna fira skolavslutningen i kyrkan. Jag gick ändå i grundskolan på 1990-talet.

  Då var det en ”diskussion” över hur man skulle göra – men idag måste nog denna galenskap ha implementeras litet överallt – kanske inte i Rom (Södermalm) men säkerligen på andra platser, där man inte riktigt har förstått devisen ”Gör som jag säger inte som jag gör”.

  För detta är ju det som mångkulturalismen och genusvetenskapen är – en ändå stor ”diskurs” snarare än någon verklighet. Ingen vill ändå leva i feministernas och mångkulturalisternas verklighet. Vi skall bara tro att vi vill leva i den eftersom det är mer moraliskt rätt.

  Det är i vilket fall dags att ge upp och rädda sig den som kan. Jag siktar nog på Köpenhamn. Vackra kvinnor, arbetsmöjligheter, frihet, hyllande av skandinavisk och dansk mat (som faktiskt är så dåligt), Louisiana, mindre politisk korrekthet och Christiania.

 32. Ol Gregg skriver:

  ”, och genusforskarna, som redan är så förtryckta och helt saknar inflytande, ”

  Du är ironiska va??

  För Genusforskarna har aaaaldelles för mycket makt på mitt universitet. Skriver du emot genusteorier=Negativt betyg i t.ex. kemi.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Ol Gregg, ja ironi självklart! 🙂

  Dogdylan, ha hopp: http://www.freedomfest.nu/ Förresten, hur manipulerar man Google, jag noterade att om man googlar på ”SD” så kommer deras hemsida upp som första träff, sd-kuriren som andra, och min blogg som tredje: http://www.google.se/search?q=quicktime&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a#hl=sv&pq=quicktime&xhr=t&q=sd&cp=2&pf=p&sclient=psy&client=firefox-a&hs=C0F&rls=org.mozilla:sv-SE%3Aofficial&source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq=sd&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=39cece6a61c6ed83 Det här inlägget: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/04/sd-honor-och-agg-%E2%80%93-maste-jag-gora-journalisternas-jobb/

  Just nu har jag dock annat att bekymra mig för, som en sjuk perser som just opererats, men han repar sig bra. Sedan har jag själv halsfluss…

  Om man söker på ”cat” på Youtube (jag gillar ju katter och det är alltid kul att se andras katter också) så kommer den här upp som en av de översta träffarna- en rasistkatt, ett gott skratt förlänger livet Dogdylan, sluta vara så pessimistisk, jag har nog av det redan hos mig själv, du ska som läsare UPPMUNTRA mig till att kämpa mot genus- och skolidiotin (alltså det icke-fungerande utbildningsväsendet). Ivf. här är kattvideon:

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  Vad gulliga pratande katter, så här låter det här hemma ganska ofta – så söta! 🙂

  Dogdylan, och jag betackar mig för spydiga kommentarer om huruvida jag ska börja blogga om katter (som när min andra perser dog), ja det kanske jag ska. Du säger att det ändå är kört vad gäller allt annat, så det kanske är dags för en kattblogg istället ;-).

 35. QED skriver:

  Självmordslarm på blogg var ”konstprojekt” ….

  http://www.unt.se/uppsala/sjalvmordslarmet-var-konstprojekt-1340579-default.aspx

 36. QED skriver:

  Metallicas mindre kända låt ”Kittens on the Web” 😉

 37. QED skriver:

  ”En ny doktorsavhandling slår hål på myten om Astrid Lindgren som barnbokens stora förnyare.”

  ”Det var när Eva Wahlström började läsa mycket barnböcker från 1920- och 1930-talen som hon märkte att historieskrivningen inte riktigt stämde. År 1945 var inte lika med år noll för den moderna svenska barnboken, såsom läroböckerna och pedagogerna hävdar. Där är portalfigurerna Tove Jansons, Lennart Hellsings och Astrid Lindgrens föregångare utraderade.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/pippi-starkast-men-inte-forst

  Behåll Selma Lagerlöfs bild på tjugo-lappen!

 38. Observer skriver:

  Kanske omredigering, nya huvudrollsinnehavare eller annat format vore att tänka på innan en lansering vid filmfestivalen i Cannes kan bli aktuell! Trumpetmusiken känns ej heller riktigt som den rätta för sammanhanget!

 39. DogDylan skriver:

  Med tanke på att jag alltid skriver något om SD så antar jag att din blogg är där uppe och vinglar bland SD-bloggarna, trots att din blogg såklart inte är en SD-blogg.

  Det är ju dock inte så bra eftersom etablissemanget kanske surnar till, trots att du skriver kärleksfullt om socialistiska Bulgarien på ett sådant sätt så självaste Lars Ohly skulle rodna av nostalgi om han hade tid att läsa din blogg. Beträffande katter så är det ju, tja, en spännande hobby.

  Föresten, kan inte du höra med Axess när de lägger upp den där konferensen om mångkulturalismen. Det har säkert gått mer än en månad sedan den hölls.

 40. Info skriver:

  PROFESSOR QED

  Varför ska vi behålla den lesbiska och ultrafeministiska Selma Lagerlöf på någon sedel över huvud taget? Hon som utmärkte sig genom att komma raglande och konjaksstinkande inför sitt stora nobelpristal?

  Som betraktade sin älskarinna Ohlander som sin ”housewifw”?

  Jag förstår allt mindre av alltihop.

 41. QED skriver:

  Johan Lundberg skriver läsvärt på Newsmill : ”Låt inte intoleranta mjukisliberaler utreda rasismen”.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/13/l-t-inte-intoleranta-mjukisliberaler-utreda-rasismen

  Just det, en sant tolerant person tolererar även intoleransen.

 42. […] text för sig (förutsatt att hela texten finns tillgänglig) Avslutningvis vill jag rekommendera Tanja Bergkvists och Pelle Billings senaste […]

 43. QED skriver:

  INFO: oj, var Selma Lagerlöf ultrafeminist? Det kände jag inte till.

 44. Galne Gunnar skriver:

  Vi måste bekämpa hatet ihop, Erik Ullenhag: http://goo.gl/VimZd

 45. Nils Jungenäs skriver:

  Hej Tanja.

  Oj! Verkligen imponerad. Vilken intelligens, glädje och energi. Hade du varit singel, hade jag bjudit dig på dejt.
  Tyvärr får nog nivån på denna underbara sarkasm och satir till följd att väldigt många som skulle kunna ha behållning av din blogg inte riktigt kan ta till sig budskapet. Jag tänker då inte främst på idioter och svagbegåvade utan på ungdomar och den stora massan med människor som faktiskt bara, helt enkelt, inte är så insatta i eller intresserade av feminiztköret i synnerhet eller sammhällsfrågor i allmännhet. Det är ju dessa människor som VERKLIGEN skulle behöva väckas ur sin ”Äh, det där könstramset skiter väl jag i.” Det är ju den attityden som alltid, även historiskt, har möjliggjort för olika vansinnen att få fäste.

  / Nils

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Nils, ja men allt fler som blir drabbade i sin vardag, här är ett exempel: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/25/ifragasatte-konsmaktsordningen-fick-sparken/ och sedan har vi ju hela skolväsendet… https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/ (och fortsättning: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/ ), men problemet är att eleverna inte ens kommer att förstå att hela ämnet blivit förvrängt, de kommer inte att stöta på något annat. Inte undra på att 1/5 av studenterna på KTH är från utlandet, och fler lär det bli. Det finns sätt att nå alla målgrupper, jag vet exakt hur det ska gå till med min EQ 😉 , men då måste jag göra det här på heltid – och ha en hel organisation i ryggen. Får väl bygga en sån då…

  ”Hade du varit singel, hade jag bjudit dig på dejt.”

  Jag är singel, det var 2.5 år sedan jag senast var på dejt, vilket intressant nog sammanfaller med när jag startade den här bloggen.

 47. Nils Jungenäs skriver:

  Hmm… könet en social konstruktion. Det måste vara utifrån det de kommit fram till att våld mot kvinnor är ”problemet” (singularis; bestämd form). Detta trotts den förkrossande majoriteten män som offer i våldsbrottssatistiken. I och med att man bli slagen genomgår man, åtmintone tillfälligt, en social omkonstruktion till kvinna. Det MÅSTE vara så ”de” menar.
  När såg ni förresten en man, i affekt, puckla på en kvinna i Big Brother eller kungarna av Tylösand? Det omvända däremot är ju inte bara vanligt förekommande, utan dessutom av någon anledning inte ens uppseendeväckande. Jag undrar vad följderna skulle bli om det omvända visade sig i TV-rutan en dag…

  Tanja, Om förutsättningen för att du ska kunna fortsätta ditt korståg mot genusvansinnet och feminizmen verkligen är att du inte springer på dejt med folk så vill jag naturligtvis absolut inte störa. Kör hårt! Annars har du ju min mail och dessutom härmed en inbjudan. 😉

  / Nils

 48. […] matteproblem, Konsensuskultur och genusfysik, 4-årsjubileum och Sverige går under av idioti, Ström och Billing resonerar och genusforskare vill separera teoretisk genusforskning från jämstä…, Machofabriker, män och kärnbränsle,Vad var det jag sa?, Lösningen på skolproblemen?, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: