Mer genusvansinne åt folket!

april 3, 2009
Genusvetare vill bygga en bro mellan sin fantasivärld och verkligheten

Genusvetare vill bygga en bro mellan sin fantasivärld och verkligheten

Den 3 juli 2008 beslutade regeringen att ge Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med ”jämställdhetsintegrering” (JÄMI)  som invigdes officiellt nu under januari 2009. Det kan alltså inte vara årets aprilskämt, som jag först trodde… Som jag tidigare skrivit är detta sekretariats viktigaste uppgifter att ”överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat inom och utanför universitetet” samt ”analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden.” Sekretariatet vill ”fungera som en brygga  mellan jämställdhets-och genusforskningen och andra myndigheter, regering och riksdag när det gäller bland annat jämställdhetspolitik” samt kunna ”skräddarsy utbildningspaket till nationella myndigheter, företag och internationellla organisationer.” Inse det, genusvetarna blir aldrig färdiga med det här landet – de håller på att bygga upp ett byråkratiskt  jättemaskineri åt sig själva.

Jämställdhetsintegrering är, enligt det som står skrivet i regeringsbeslutet om uppdraget,den strategi som valts för att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.” Vi vet alltför väl att detta i realiteten innebär att genusteorier på modet appliceras, då det är just genusforskare som ska leda arbetet.

De nu gällande jämställdhetspolitiska målen är formulerade i prop. 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken”, med det uttalade delmålet: ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.”

Vem ska laga maten hemma?

Vem ska koka nudlarna i hetero-hushållet?

Lite ironisk titel med tanke på att statliga direktiv ska styra fördelningen av hemarbetet. Kanske lika bra att det i de jämställdhetspolitiska målen framöver tydligt framgår vem som ska diska vilken dag, vem som hämtar på dagis, sätter tvätten och kokar nudlarna (vilket är det enda folket kommer att ha råd att äta snart eftersom alla pengar gått till genusindoktrinering), så jag efterfrågar härmed ett rullande schema från statens sida – vi vill ju alla vara goda och laglydiga medborgare och inte stöta oss med de ovanifrån påtvingade jämställdhetspolitiska målen. Notera en sak till: ”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet”. Vad är detta för heteronormativt förmynderi? Har genusfanatikerna glömt att två kvinnor kan bo ihop, liksom två män!? Eller gäller disk- och städdirektiven bara ”förlegade samlevnadsformer”?

De senaste åren har ett systematiskt arbete bedrivits för att alla statliga myndigheter ska ”jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet”, men detta ”har skapat ett behov av information, utbildning och stöd….Flertalet står ensamma med sin uppgift och behöver hjälp med att bli mer preofessionella och utveckla sitt strategiska tänkande” (enligt regeringsbeslutet sid 4). Det behövs ”externa experter” och tanken är (sid 5) att ”På sikt bör det stöd myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer efterfrågar i sitt arbete för en jämställd verksamhet, i högre grad än idag, kunna tillgodoses på en fristående konsultmarknad. Regeringen bedömer det därför inte som nödvändigt att etablera en permanent statlig stödstrukturer för jämställdhetsintegrering.” Tro nu inte att en fristående genuskonsultmarkand innebär att staten inte kommer att bekosta eländet längre – givetvis kommer alla statliga myndigheter att (för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen) tvingas hyra in dessa konsulter för skattebetalarnas pengar!

Det kan aldrig bli för många statliga direktiv

Det kan aldrig bli för många statliga direktiv

JÄMI föregicks av Jämstöd (utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten) som 2007 överlämnade sitt slutbetänkande ”Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering” (SOU 2007:15)  där man givetvis konstaterar att jämställdhetsintegrering av offentlig verksamhet måste ges fortsatt stimulans och stöd, ”i annat fall kan den positiva utveckling som idag kan skönjas inom myndigheter och förvaltningar komma att stanna upp. Myndigheterna bedöms fortfarande vara beroende av extern styrning och vägledning…För att stödja denna utveckling är det angeläget att ånya inrätta en stödfunktion.” En ny stödfunktion – vad oväntat….det som nu alltså heter JÄMI…..

Arbetet med jämställdhetsintegrering i svensk statsförvaltning inleddes egentligen redan 1994 med den jämställdhetspolitiska propositionen ”Delad makt – delat ansvar” och följande år antogs strategin av EU och FN. Exempel på ”insatser” sedan dess är utbildningsverksamhet (läs genusindoktrinering) riktad till myndighetsschefer, statssekreterare och statsråd och införandet av en paragraf i statistikförordningen (SFS 2002:100) om att all officiell statistik ska vara uppdelad efter kön. Vidare försågs länsstyrelserna med en ”expertfunktion för jämställdhet” för att implementera de nationella jämställdhetsmålen regionalt.

Bättre för folkhälsan än att tugga genusdokumenten genom alla beslutande organ

Hur länge ska beslutande organ tugga genusdokument?

I december 2007 fattade regeringen beslut om att bevilja SKL (Sveriges kommuner och Landsting) 100 miljoner kronor för att fram till 31 december 2010 stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering. För 100 miljoner kronor hade man kunnat heltidsanställa hundra gymnasielärare under tre år!  Eller införskaffat över 10 miljoner paket tuggummi – det hade varit betydligt mer gynnsamt för folkhälsan än genusindoktrineringen! Utöver detta ses det som en ”viktig förutsättning för långsiktigt stöd” att kunna ta del av de ca 4 miljarder (!) kronor från ESF-rådets socialfondsmedel som avsatts för projekt som måste vara jämställdhetsintegrerande (sic!).

JÄMIs (sid 4) primära roll är att ”utveckla metoder för jämställdhetsintegrering samt förslå system för kvalitetssäkring, tex kravprofiler vid upphandling av konsulter och ev cerifiering.” Påminner detta om något? I den jämställdhetspolitiska utredningens betänkande (SOU 2005:66), som ironiskt nog heter ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, konstateras att det råder ”allvarlig kunskapsbrist” i statsförvaltningen. Denna ”kunskapsbrist” måste givetvis åtgärdas ovanifrån, närmare bestämt från genusvetarna, så att vi lär oss hur vi ska forma våra egna liv efter deras framforskade mall för jämställt beteende. Vad bra att staten ordnade detta medan vi alla var upptagna med att jobba och betala skatt, eftersom det besparar oss alla en hel del tid och besvär att själva behöva tänka ut hur vi vill forma våra egna liv. 🙂 Det finns ju så många olika sätt att leva på nu för tiden, vilket är något gensuvetarna vanligen talar sig varma för, men denna valfrihet får inte ske på bekostnad av att någon självtänkande osolidarisk besserwisser i landet  avviker från mittpunktsnormalen som går genom Nationella sekretariatet för genusstudier.

Jag kommer att låta trycka upp flygblad med alla korkade regeringsbeslut inflr valet 2010

Jag kommer att låta trycka upp flygblad med alla korkade regeringsbeslut inför valet 2010 - mina läsare vet att jag inte skojar!!!

Avslutningsvis: jag, och många med mig, är väldigt besvikna på Alliansen som fortsätter att bekosta och sanktionera detta genusmaskineri. Besluten ska lyftas fram i ljuset och inför valet 2010 kommer jag att leta upp och sammanställa alla beslut och direktiv av detta slag undertecknade av Alliansen och sprida i bloggosfären (och om någon finansiär vill bekosta flygblad så kommer detta att bli ett bra komplement) för att medvetandegöra väljarna om vad som försiggått de senaste fyra åren så att de själva kan ta ställning och rösta därefter i sann demokratisk anda! Och det finns hopp – ju värre saker blir, och ju mer det börjar beröra folk i vardagen, desto fortare kommer uppvaknandet att ske och ansvariga politiker att röstas bort, särskilt nu när grundlagsberedningen förelagit att procentspärren sänks för personval till riksdagen. 🙂


%d bloggare gillar detta: