DEJA:s matteproblem

september 9, 2009
Med postkoloniala feministiska verktyg ska genusvetarna dekonstruera manligheten för skolprestationerna skull

Med klassiska postkoloniala feministiska verktyg ska genusvetarna dekonstruera manligheten

Det här blir det sista inlägget (fortsättning på 0, 1, 2, 3, 4) om DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64, men var inte ledsna – vi har ju själva SLUTRAPPORTEN att se fram emot, den kommer den 30 augusti 2010! Det är då (ve och fasa) ”åtgärderna” ska presenteras! Som vi redan vet gäller (sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan”) att ”En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.” och det är i all välvilja som genusvetarna därför ägnar sig åt att dekonstruera manligheten vid våra lärosäten på skattebetalarnas bekostnad. Kan inte den som vill få sin manlighet dekonstruerad vända sig till en genusspecialist och betala ur egen ficka!? Var tog valfriheten vägen, hörni – Alliansen!? Apropå Alliansen, så har en ung kvinnlig moderat (Sophia Ljungberg) lagt ner sin röst angående ett beslut om jämställdhetsplan, och i intervjun i länken ovan kan man läsa följande kloka ord: ”Jag är stolt över feminismen och det är tack vare den framfart feminismen har haft under 1800- och 1900-talet som min generation inte behöver kalla sig feminister. Jag är ganska säker på att målet med feminismen från början var, att kvinnor någon gång i framtiden inte skulle behöva använda begreppet feminism mer än på historielektionerna.”

Jag funderar faktiskt själv på att sätta ihop en bok om allt vansinne redan nu när jag ändå har det aktuellt i huvudet, och som kan utgöra denna framtida historiebok som Sophia talar om. Medan genusvetarna är i full färd med att dekonstruera alla manligt könskodade objekt i universum så ska jag skriva den och samtidigt försöka tänka ut hur vi kan dekonstruera genusvetarna så att boken verkligen blir en historiebok och inte nutidsbok. En nutidsbok är däremot s-kvinnornas Makthandboken där följande står att läsa: ”Kvinnor måste därför ta ansvar för minst halva makten i alla beslutande församlingar. Ett beslut som fattas av enbart män är dessutom ett icke-beslut. Sådana beslut borde ogiltigförklaras i lag.”

I DEJA:s rapport sidan 237 läser vi vidare: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism… Exakt vad som blir manligt respektive kvinnligt är delvis godtyckligt, men en övergripande och etablerad maktordning ger maskulinitet högre värde och tillskriver pojkar/män sådant som värderas högt.” Jaha, det var ju intressant – hur finner då genusvetarna det godtycke som ska dekonstrueras och vem gör värderingen? Och vad menar de med maskulint? Det finns ju inget sådant – maskulint och feminint är ju flytande abstraktioner som Patriarkatet uppfunnit för att kunna förtrycka! Har genusvetarna också fallit i Patriarkatets fälla? De skapar ju det maskulina genom att påtala det – har de inte läst sin egen forskning? Bedrövligt!

mental rotation

Genuseriet påminner om en vrickad mental rotation

Vad har rapportförfattarna att säga om skolprestationer inom matematiken då? Sid 212-213: ”Den stora mängden resultat [Könsskillnader i kognitiva förmågor] har dock kunnat föras samman i omfattande metastudier… Endast tre kognitiva förmågor uppvisade könsskillnader: verbal förmåga, visuell-spatial förmåga och matematisk förmåga. Därtill fann man stabila skillnader endast avseende aggressivitet… Avseende kognitiva förmågor rapporterar Hyde negligerbara skillnader avseende verbal och matematisk förmåga. För spatial förmåga förefaller en viss skillnad finnas, men den varierar mellan olika aspekter inom detta kognitiva område – störst skillnader till mäns fördel finns för mental rotation.” Mental rotation! Det är precis vad min kommande historiebok om genusvetarnas verksamhet ska heta! 🙂

Sid 214-215: ”Rosén fann en betydande skillnad mellan könsskillnader/ -likheter i de observerade prestationerna… Flickorna förefaller, i Roséns studie, använda mer generella intellektuella förmågor för alla uppgifter, medan pojkarna framstår som mer specialiserade då de använder smalare förmågedimensioner. Rosén skriver, med exempel från matematikområdet: ”Females seem to nurture their general intellectual abilities, while males seem to nurture their numerical achievement skills. (1998, s. 44)”. ”

Pojkars smalare förmågedimension syns på en brainscanning

Pojkars "smalare förmågedimension" syns på en brainscanning

Vad menas med ”generell intellektuell förmåga” i matematiska sammanhang, och hur kommer pojkarnas smalare förmågedimension till uttryck rent konkret? Kan någon genusvetare förklara för mig som matematiker hur det ligger till här? Har jag använt min kvinnliga generella intellektuella förmåga i min doktorsavhandling eller har en mörkare manlig sida hos mig i form av en smalare förmågedimension satt sitt spår i resultaten? Eller i bevisen? Vidare: ”Eftersom studien inte visar på några könsskillnader i begåvnings-strukturen som sådan skulle resultaten peka på att flickor och pojkar använder sina förmågor olika snarare än har olika förmågor. Och, som sagt, resultaten i form av lösningsfrekvens på test blir mycket likartade. Liknande resultat, som alltså pekar på att flickor i högre grad använder generell förmåga och pojkar avgränsad förmåga, har även framkommit i senare studier… Samtidigt skulle det kunna vara så att pojkar och flickor använder olika aspekter av sin förmåga för att lösa samma uppgifter… Rosén (1998) sätter emellertid resultaten i sin studie i relation till skillnaderna i könsmönster i klassrummet där pojkar tenderar att ta större plats och får mer uppmärksamhet. Hon skriver: ”However, male dominance may have a cognitive price, if males due to the fact that they receive more educational resources, are able to develop specialised skills, whereas girls in their subordinate position does (sic!) not get that opportunity. Their different cognitive profile may also interact with the fact that boys are more visible in the classroom. It could be that females’ broad and even cognitive profile makes them perceived as (too) “all-round” and broad in their interests; they either lack exotic specialised knowledge or it becomes inseparable from their high general level, and thus becomes harder to recognise. If broad and narrow ability dimensions can develop more or less independently from each other, then, perhaps the male price for their higher degree of visibility and unique competence is an uneven cognitive profile and weak spots. (s. 66)” Samma genomsnittliga prestationsnivå och övergripande kognitiva strukturer kan alltså dölja skillnader i hur uppgifter angrips och löses.”

Den som tänker utanför de påbjudna ramarna bidrar till att upprätthålla könsmaktsordningen

I ett jämställt samhälle tänker ingen utanför genusvetarnas påbjudna ramar

Ve och fasa, vilken katastrof – eleverna tänker på olika sätt för att komma fram till samma resultat! I dessa tider av tankelikriktning måste detta ses som ett grovt övertramp mot värdegrunden och likhetsideologin, detta är en strukturell orättvisa och de tankebrott som den tar sig uttryck i kan bara åtgärdas med en postkolonial feministisk massvaccination! För hjärnforskarna, som redan kände till att det finns genomsnittliga skillnader i strukturen mellan mäns och kvinnors hjärnor – dem vill genusvetarna inte kommunicera med. Nej nej – skillnader i spatial förmåga beror givetvis på könsmaktsordningen! Bryter vi bara könsmaktsordningen så kommer de geometriska figurerna att falla på plats på rätt sätt. Som en första övning för att förstå vilka olika metoder som finns för att vrida geometriska figurer i huvudet föreslår jag att genusvetarna/rapportförfattarna gör mensatestet HÄR – det ska bli intressant att se hur de ska standardisera lösandet av dessa problem och sedan utfärda påbud om tankelikriktning i jämställdhetens namn, och vi får se om Mensas styrelse kan klura ut hur man kan verifiera exakt hur varje testpersonen tänkte när han/hon utförde testet. Kanske finns någon feministisk telepatisk metod? Men ännu mer intressant blir det givetvis att se vilket resultat genusvetarna själva får på detta test! 😉


Genusfrågan intresserar tydligen många

maj 13, 2009

Min bloggstatistik gick upp lite idag (3690 när jag gjorde denna skärmdump vid midnatt)

Min bloggstatistik gick upp lite idag (3690 när jag gjorde denna skärmdump vid midnatt)

Det måste betyda något när så många reagerar på genusvansinnet. Nu är jag inte motståndare till jämställdhet givetvis utan bara de vansinniga och absurda inslagen i det teoribygge (eller ska jag kalla det luftslott?) som kallas genusvetenskap. Halva befolkningen ska sättas att övervaka att den andra sköter sin verksamhet med det heliga genusperspektivet i åtanke. Och den som inte gör det få skylla sin syndiga tankars godtrogna villfarelse själva med en feministröresle som fått halva landet att lägga sig platt inför Genus allsmäktiga uppenbarelse. Och apropå min bloggstatistik som ligger till vänster – jag hoppas inte det är några av mina studenter som sitter och surfar runt på nätet nu när tentatiderna närmar sig! Till dem av er som läser detta: stäng ner och lägg tiden på studierna – och om era funderingar blir för många och er hög med obesvarade frågor börjar växa sig stadigt ända upp till stratosfären eller ännu högre atmosfäriska lager kan ni alltid maila mentorerna som har svar på allt (utom genusvansinnet). Det vore inte bra om frågorna hamnade utanför ozonlagret (som ju utgör den övre delen av stratosfären) eftersom vi på nätkurserna då inte kan garantera att frågornas djupare matematiska innebörd och skönhet inte tar skada av UV-strålningen och därmed blir felbesvarade. Detta skulle för övrigt kunna tolkas som ett utövande av härskartekniken osynliggörande och leda till genusarbetsläger i Sibirien (tror ni inte genusvetarna köpt mark i detta ädla syfte för skattebetalarnas pengar? Nähä, då får jag lägga upp  dokument om detta snart också…).

Den som kan skala en banan kan också genomskåda genusvansinnet. IQ-krav: 26

Den som kan skala en banan kan också genomskåda genusvansinnet. IQ-krav: 26

På wiki står det om härskartekniken osynliggörande följande: ”Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.” Som oppositionell mot genusvansinnet känner jag mig ignorerad av genusvetarna som lyser med sin frånvaro i debatten. Varför gör de förresten det? Vem som helst med en IQ på över 26 (vilket enligt Illustrerad Vetenskap är vad som krävs för att kunna skala en banan) inser att det beror på att de redan fått som de ville, med miljoner i statliga anslag. Men det regeringen bör ha i åtanke är att genusvansinne och enfald är två sidor av samma mynt, nämligen den svenska enkronan, som till sin natur är lika cirkulär och platt som genusvetarnas argumentationsteknik. Kanske är det därför regeringen vill byta till Euron? Det hjälper tyvärr inte – tre radikalfeminister är, som jag tidigare skrivit om , påväg ner till Bryssel för att sälla sig till de 15.000 lobbyisterna och lobba för svenskt genusvansinne och ragga sponsorer. Vem vill sponsra min kamp mot idiotin? Jag borde kanske också åka ner till Bryssel…

Och härskartekniken ”Undanhållande av information” definieras som ”Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.” Borde inte hela den politiska makteliten anmälas för utövande av denna härskarteknik? De har i samråd med genusvetarna bestämt sig för att påtvinga oss konstigheterna och befria oss (även kommunismen var en sådan här befielserörelse som skulle befria med tvång eftersom folket inte visste sitt eget bästa) bakom vår rygg!

Jag vill vakna upp till en värld utan genusvansinne!

Jag vill vakna upp till en värld utan allt genusvansinne!

Men man ska inte generalisera och dra alla genusvetare över en kam, även om detta tilltalar min natur som yrkesutövande matematiker, för medan det i andra sammanhang ses som negativt att generalisera är detta något som ju både är tillåtet och tillrådligt inom matematiken, och i matematiken kan man dessutom generalisera utan att dra förhastade slutsatser. Om man bara generaliserar sin resultat så att de täcker så många fall som möjligt så slipper man nämligen behandla alla specialfall, särfall och psykfall var för sig. Och apropå psykfall, missa inte Kvällsöppet med Ekdal nu ikväll 22.40 där Anna Odell ska försvara sitt ”konstverk” inför bland annat Johan Lundberg (Axess) och chefsöverläkare David Eberhard. Odell är nu åtalad på tre punkter. Frågan är om hon kan dömas? Hon är ju kanske psykiskt sjuk på riktigt – det hade hon visst själv frågat en av de behandlande läkarna hon stötte på när hon blev intagen: ”Om jag säger att jag bara spelar psykiskt sjuk nu, är jag då psykiskt sjuk?” Ja, det kan man verkligen fråga sig. Varför tvångsintar förresten mentalsjukhusen inte genusmaffian istället? Där finns nog ett visst behandlingsbehov, om det nu inte det är mig det är fel på, men det bör det inte vara eftersom inget hände senaste gången jag stoppade fingrarna i vägguttaget för att försöka vakna ur den psykos jag helt enkelt måste befinna mig i med tanke på sakernas tillstånd…


%d bloggare gillar detta: