Grattis skattebetalare – del 2

november 4, 2009

Axess nr 8 om Murens fall

Axess nr 8 handlar om Murens fall

Tänkte först bara tipsa om min senaste krönika, ”Våra egna åsiktspoliser”, i Axess Magasin nr 8 med temat När muren föll. Min krönika brukar hamna på sidan 60 men denna gången blev det visst sidan 58. Jag förklarar bland annat varför vi i Sverige fortfarande inte har några indoktrinerings- och omskolningsanstalter i stil med Gulag vad gäller genusfrågan, och det beror givetvis på att man löst problemet mycket smartare, nämligen genom att inhysa våra genuskommissarier i alla redan befintliga myndigheter. Denna pågående infiltration kallas för ”jämställdhetsarbete”. Skulle någon missa ”genusperspektivet” i något enda sammanhang, tex om man brer sin frukostsmörgås på ett könsstereotypt sätt, eller offentligt och i syfte att uppvigla befolkningen ifrågasätter könsmaktsordningen eller påpekar att könet möjligtvis inte uteslutande är en social konstruktion, blir man i sann demokratisk anda erbjuden att gå en kurs i genus och jämställdhet där man får lära sig allt om härskartekniker, hegemonisk maskulinitet och trettiofjärde vågens feminism för 3000-talet (svenska genusvetare har ju kommit betydligt längre än alla andra länders dito) för här sätter vi minsann inte folk i arbetsläger eftersom det är mycket roligare att gå på bidrag, i synnerhet genusbidrag.

Och det är just några intressanta gensubidrag jag tänkte ta upp i detta inlägg, som är en fortsättning på Grattis skattebetalare! där jag radade upp några genusprojekt inom området utbildning och skola som beviljats medel från Vetenskapsrådet (som ju har av regeringen öronmärkta pengar som ska gå specifikt till genusprojekt). Här är några mer blandade projekt:

* Genusaspekter på kriget mot terrorismen fick 56.700 för att under 2009 undersöka: ”Inledningsvis analyseras händelseutvecklingen efter terrorattentaten den 11 september 2001 ur ett genusperspektiv, utifrån tidigare forskning omkring krig och genus… Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv på traditionen om rättfärdiga krig, i form av ett genusperspektiv, visas hur rättfärdigandet av krig bygger på vissa kulturella föreställningar om genus…”

Hur görs djur i SVT:s naturprogram?

Hur "görs djur" i SVT:s naturprogram?

* Hur görs djur? Biologi, sexualitet, kön och ”ras” i SVT:s naturprogram fick 1.7 miljoner för att under 2007-2009 undersöka följande: ”Vilka strömningar, teorier och resultat från biologisk forskning om kön, sexualitet, ras och art används och dramatiseras i naturprogram i svensk TV?… 2.Hur produceras och reproduceras (mänskliga) föreställningar om natur, kultur, kön, sexualitet och reproduktion i skildringarna av djurens liv? Och vad får det för konsekvenser för våra uppfattningar om ”naturligt” och ”onaturligt” vad gäller dessa kategorier? 3. Hur etnifieras naturen, djuren och de människor som avbildas i naturprogrammen? Hur representeras ”svensk” natur och ”svenska” djur och människor i förhållande till exempelvis ”afrikansk” natur? Hur konstrueras ”ras” i förhållande till ”art”?

* Genusspel: Intersektionalitet i datorspelskulturen fick 1.7 miljoner för att under tre år (2006-2008) ta sig an följande: ”I en översiktlig analys av spelindustrins manliga norm är det tydligt att den långt ifrån inkluderar alla män. Den maskulinitet som dominerar spelkulturen är framför allt heterosexuell och vit. Den feministiska diskussionen har sedan slutet av 80-talet dominerats av insikten att genus inte kan förstås isolerat från andra grundläggande identitetsaspekter som klass, etnicitet och sexualitet. Det här projektet vill studera genus i datorspel i termer av intersektionalitet, dvs det utforskar de andra identiteter som korsar, samverkar och ger mening åt konstruktionen av genus i och genom spel. Syftet med projektet är alltså att utifrån en bred ansats som inbegriper produktion, innehåll och konsumtion av datorspel studera hur genus konstrueras i och genom datorspel ur ett intersektionalitetsperspektiv.”

* Genus och kulturella förändringar i urban spansk miljö fick 1.3 miljoner för att under två år (2004-2005) undersöka: ”Hur gick det sedan? Genus och förändring i en spansk storstad… Hur konstrueras genus idag? ..- Vilka aspekter av genusordningen tenderar att förändras mest resp minst? Vilka delar av det sociala livet organiseras med hjälp av genus och hur motiveras detta? Hur symboliseras genuskategorierna och hur konstrueras deras respektive egenskaper?… En helhetsbild eftersträvas, men temat sexualitet kommer att vara centralt, då sexualitet och genus är nära sammankopplade, särskilt i Spanien.” (sic!)

* Genusperspektiv på historiska landskap fick 150.000 för att under 2005 ”analysera svenska historiska landskap utifrån ett genusperspektiv och därmed kunna göra en mer befolkad historieskrivning av landskapet. Syftet är att göra en genusanalys av det historiska landskapets rum och platser, dvs att analysera hur de har använts, värderats, förändrats och utformats, utifrån ett genusperspektiv.”

Naturvetare är ovana vid vetenskapsteori- och kritik

Naturvetare är helt ovana vid vetenskapsteori- och kritik

* Natur/kultur och gränsöverskridande möten fick 10.8 miljoner för att under 2006-2008 ”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas… Vi måste kommunicera med och lära av varandra för att kunna gå vidare i den teoriutveckling som är helt nödvändig inom genusteori.”

* Den ideologiskt konstruerade kroppen. Förhållandet mellan verklighetsuppfattning och värdering av kön får 2.25 miljoner för att under 2003-2005 undersöka kön och verklighetsuppfattning: ”Frågor om vad som är verkligt eller inte är viktiga frågor. Inte minst eftersom de har att göra med vilka värderingar som råder i en viss kultur, religion eller samhälle. För att vi normalt ska räkna något som viktigt eller värdefullt måste vi också räkna det som verkligt… Varför vi bedömer vissa saker som verkliga och andra inte är beroende av det sammanhang där man räknar det som verkligt eller inte. Det vill säga, redan innan något bedöms vara viktigt eller värdefullt på grund av att det är verkligt, har det bedömts vara viktigt nog att anses vara verkligt. Projektet kommer att undersöka dessa samband mellan verklighet och värdering speciellt när det gäller hur vi ser på kropp och kön. Viss nutida forskning kring genus och kön vill betona att vårt kön och till och med vår kropp inte bara är något biologiskt givet en gång för alla. Det är istället så att vårt kön och vår identitet konstrueras i det kulturella och språkliga sammanhang där vi befinner oss. På ett liknande sätt finns det inom religionsfilosofin tankar om att Gud inte existerar oberoende av våra tankar om Gud, utan är en mänsklig konstruktion… Genom att klarlägga och kritiskt granska de grundantaganden kring verklighet och värde som ligger bakom uppfattningar som berör människors religiösa, kroppsliga och könsbestämda identitet, möjliggörs nya sätt att diskutera och hantera dessa problem.”

Framtidens jämställdhetspiller?

Framtidens jämställdhets-piller?

Och här har vi det senaste pressmeddelandet från Nationella Sekretariatet för genusforskning: Miljoner till genusforskare från Riksbankens Jubileumsfond. Här är ett genusprojket som är extra intressant: ”Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet beviljades stöd till projektet ”Sexualitet i hjärnan – hjärnforskning, medier, kunskapsproduktion”. Ser vi en ljusning i sikte eller är det genusvetarna som ska ifrågasätta hjärnforskarnas kunskapsproduktion och hur medierna sprider den? De andra genusprojekten är ”Efter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel: erfarenheter, praktiker, diskurser och jagets förändring”. Någon succé kan man väl knappast tala om här, men detta ämne är föremål för ett annat blogginlägg, som dessutom faller utanför genusfrågan (dock inte för genusvetarna – där allt har med genusordningen att göra), men det oroar mig lite att genusvetare är intresserade av jagets förändring vid intag av psykofarmaka. Jag hoppas att min oro är obefogad. Man ska nog hålla ett öga på de ”tvärvetenskapliga projket” som genusvetarna initierar för att kommunicera och ”problematisera” genusperspektivet till andra forskningsområden. De övriga två projekt som nämns är  ”Det icke tänkbara och det ständigt fruktade. Begär mellan kvinnor som motiv i svensk skönlitteratur 1900-1930” (låter ju inte så farligt) samt ”Tolerant, bejakande och jämställd. Ungdomsmottagningar i flerkulturella miljöer som redskap för sexuell integration”. Vad är ”sexuell integration”!? Detta måste vara något nytt banbrytande forskningsområde som vi skattebetalare ska bekosta.

Bygge av genusmedvetet intelligent system

Hälsobygge av genusmedvetet intelligent system

Genusprojekt finns givetvis överallt, här har vi tex det Vinnova-finansierade projektet ”Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system – Tillämpning hälsoteknik” utan närmare förklaring på innebörden av genusperspektivet, så jag kan tyvärr inte återge några detaljer. Det enda som framgår är som ni ser att studiet av genusperspektivet på intelligenta system kostar 4 miljoner under åren 2008-2011. Och inte heller någon information om genus på projektets hemsida på Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik i Högskolan i Halmstad. Ett annat projekt är ”Kvinnors pendling ur ett mobilitets-och genusperspektiv”: ”Projektet fokuserar primärt kvinnors arbetsresor då arbetsrelaterade förhållanden är viktiga för att öka jämställdheten mellan könen. Kvinnor har genomsnittligt betydligt kortare arbetsresor än män (räknat i avstånd), vilket leder till en kortare geografisk räckvidd på arbetsmarknaden.” Kommentar överflödig…

Och givetvis ska vi ha genustänk i försvaret, här ett projekt vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI: ”Förändring och genus i FOCUS” Mottagare av bidraget: Avdelningen för sensorteknik (!) 3,5 miljoner för att ”öka kunskapen om genusrelaterade praktiker och processer i en teknikorienterad FoI-miljö, samt att initiera processer för att förändra tankemönster och handlande som kan verka hämmande på innovationsförmågan i organisationen” samt bidra till att pågående förändringsprocesser inte resulterar i cementering och återställare av genusordning, utan blir till en möjlighet i vilken nytt genustänk och praktik kan integreras och utvecklas. Projektet bedrivs på en genusvetenskaplig grund… projektledaren, tillika föreståndaren för excellensmiljön för att studera och reflektera över praktiker och processer på olika organisationsnivåer i verksamheten.” Excellensmiljöerna nämnde jag som bekant kort i förra inlägget…

Sedan har man haft mage att söka (och beviljas!) anslag för en ”Genusnalays av utlysningstexter från Vinnova”. Syfte och mål: ”Syftet med denna studie är att undersöka språkets roll i jämställdhetsarbetet genom en analys av hur Vinnova i tre utlysningstexter (Inkubatorprogrammet, Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster och VINN Excellence Center 2004) kommunicerar genussystemet och uppmärksammar genusaspekter, och vad detta kan ha för inverkan på dem som ansöker om medel. Att främja jämställdhet ingår i Vinnovas direktiv från regeringen”. Detta skedde 2005.

Det kan aldrig bli för mycket genusvansinne, byråkrati, statliga direktiv och idioti

Det kan aldrig bli för mycket genusvansinne, byråkrati, statliga direktiv och idioti

VINNOVA är en statlig myndighet under näringsdepartementet (med en årsbudget på cirka 2 miljarder kronor till sitt förfogande) som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. ”Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Våra uppgifter är att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.” Som tongångarna går idag är genusvetenskapen uppenbarligen både nyskapande och behovsmotiverad, men vetenskaplig…? Lyckligtvis tycks Vinnova finansiera en hel del viktig verksamhet och vad jag kan se så faller genusvetenskap än så länge inte under något av Vinnovas strategiska forskningsområden. Men jämställdhetsuppdraget kommer alltså från regeringen (och idag läses jämställdhet ”genusforskning” ) och då är det ju bara att lyda…


Från DEJA till Rismodellen

augusti 18, 2009

Könsmönster på tapeten i skolan

Könsmönster på tapeten i skolan

SOU 2009:64 ”Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?” heter det i juli presenterade delbetänkandet av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. Detta blogginlägg utgör del 1 om denna statliga utredning. År 2008 tillsattes en delegation (kommittédirektiv 2008:75) ”med uppgift att utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan”.Delegationen ska ”kartlägga kunskapsfältet jämställdhet i skolan”. I uppdraget ingår också att ”identifiera områden där ytterligare kunskap om jämställdhet och genus behövs.” Givetvis kommer man att komma fram till att det är låååångt kvar tills alla könsmönster är brutna och att ytterligare satsningar behövs för att kartlägga dessa könsmönster. Genuskommissarierna ska väl inte behöva gå arbetslösa heller! I kommittédirektivet står också att delegationens reslutat ska spridas och att ”Kunskapsspridningen bör särskilt inriktas mot forskningsbaserade metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller.” De forskningsbaserade metoderna är höljda i dunkel och går tyvärr inte att finna någonstans, ty om om de funnes skulle ju genusvetarna kunna sätta igång och därmed kunna avsluta sitt uppdrag en gång för alla.

Kö utanför Myndigheten för utseende och sexuell läggning

Kö utanför Myndigheten för utseende och sexuell läggning

Det ligger i sakens natur att man bara ska kartlägga, spekulera och och fabulera. Åtgärderna handlar om att anställa genusvetare som ska jobba tillsammans med lärare och skolledning. Dessa lärare och denna skolledning får givetvis inte bestå av vilka konstiga typer som helst och absolut inte ”vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år”. Dessa ska ”ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidnings-redaktionerna och i bolagsstyrelserna.” Det är nämligen ”inte tillräckligt med en lag om kvotering efter kön” utan man måste uttryckligen exkludera blonda, blåögda män mellan 40 och 50. Detta insåg Kurdo Baksi och fackförbundet Lärarnas Riksförbunds presschef Zoran Alagic redan för två år sedan, så de borde snart komma med ett utspel om att rusta upp det förfallna rasbiologiska institutet, så att var och en kan registeras efter hår- och ögonfärg – allt i jämställdhetens och värdegrundens namn. Vi måste ju lita på dessa människor som lyfts fram i debatten – trots allt är Alagic Margareta Winbergs förre pressekreterare och så tilldelades ju Baksi Industrifackets kulturpris mot rasism redan 1999, så han måste veta vad han talar om. Rasism bekämpas kanske bäst med rasism – vad vet jag? Det var ju en himla tur att det stod blonda och blåögda annars hade både Baksi och Alagic suttit inne för hets mot folkgrupp nu, och vem hade då fört kampen för ett jämställt samhälle?

För att återgå till DEJA, vars slutbetänkande kommer att presenteras i slutet av 2010. Man måste bara inse först hur allt hänger ihop, och så här hänger det ihop: DEJA:s arbete leds av Anna Ekström, som är ordförande i SACO, där Lärarnas Riksförbund ingår. Och DEJA:s rapport kommer ju främst att beröra medlemmarna i LRF, och inte vill man väl stöta sig med varken presschefen eller andra höga företrädare för LRF (som tex anser att ”Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning.”)  Men jag får be att ta tillbaka mitt tidigare påstående då om att inga konkreta åtgärder förekommer i dessa kretsar – här har vi ju två riktigt konkreta förslag: alla medborgare låter registera sin hårfärg, ögonfärg, sexuella läggning och ålder. Eftersom åldern varierar över tid måste man givetvis göra denna registering regelbundet – förslagsvis kan man inställa sig inför en kommande värdegrundmyndighet en gång om året och bli granskad ordentligt. Det kan aldrig bli för mycket förmynderi, övervakning och vansinne.

Läroböckerna innehåller en osynliga genusordning

Läroböckerna innehåller en osynlig genusordning

Behovet av en  jämställdhetsdelegation,  motiveras så här: ”I regeringens skolpolitik är värdegrundsuppdraget av central betydelse och reformarbetet utgår från målet att alla elever ska ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper och utveckla de färdigheter som behövs för att klara framtida studier och yrkesliv. För att uppnå detta mål krävs att skolan tar hänsyn till att elever är olika och lär på olika sätt. Ett aktivt jämställdhetsarbete krävs då och det ska ses som ett led i regeringens arbete med att främja skolans värdegrund, så som den uttrycks i läroplanerna.” Alla ska alltså ges möjlighet att tillägna sig kunskaperna. Det tolkar jag som att alla elever har rätt till en lärare som kan sitt ämne samt att eleverna tar ansvar för att läsa sina läxor. Ha ha – men sådär kan man ju inte säga – det är ju så 1800-tal! 🙂 Nejdå, att tillägna sig kunskaper i svensk skola år 2009 handlar om en och endast en sak: att bli medveten om de strukturer som styr våra liv och våra skenbart frivillga val. Enligt astrologer styr planeternas lägen våra handlingar, och enligt genusvetarna styr osynliga struktrer dem, och det är inte bara Patriarkatet som är aktör här, utan vi är ALLA, lärare och elever inklusive, en del av dessa strukturer och vi bidrar alla till att upprätthålla dem medvetet eller omedvetet. Genom att lära oss om strukturerna ska vi lära oss att agera annorlunda, även om detta annorlunda agerande kommer att producera nya typer av strukturer vi då upprätthåller, som givetvis också måste analyseras ur ett genusperspektiv, och så här kommer det att fortgå tills solen blåser upp till en röd jätte och Jorden går under, eller tills skattepengarna tar slut. Förhoppningsvis det senare. Poängen är: alla ska vi stå till svars inför genusvetarna på Domedagen!

Ihålig sfärisk modell av könsstrukturerna

Ihålig sfärisk modell av könsstrukturerna

Delegationen ska bland annat (sid 7-8 ) i samverkan med högskolor med relevant kompetens inom området sammanställa en kunskapsöversikt om samt analysera orsakerna till skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat och prestationer liksom deras attityder till studier och till skolan, ur ett könsperspektiv belysa hur resurserna i skolan fördelas, i samverkan med högskolor med relevant kompetens inom området sammanställa och utvärdera metoder för att bryta traditionella könsmönster och könsroller, föreslå lämpliga insatser utifrån arbetet ovan (kommer i slutet på 2010) osv. ”Relevant kompetens” är givetvis genusvetarkompetens – det nya framtidsyrket som kommer att leda landet in i avgrunden och sätta den sista spiken i kistan för vår civilisation så som vi tills nyligen kände den. I vilket fall (sid 15) ”behövs ny kunskap om jämställdhet och genus i skolan.” Vad som behövs är snarare en översyn över vad som pågår i det här samhället, men den får väl jag stå för på min fritid…

I rapporten/delbetänkandet konstateras inte helt oväntat (sid 220) att ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation, men det finns en tendens, vars storlek och entydighet inte skall överdrivas, att flickor på det hela taget jämfört med pojkar har arbetsrutiner och förhållningssätt som gynnar goda prestationer.” Vari genusordningen i skolämnenas innehåll består framgår inte. Varhelst man ser olikheter mellan könen förklaras detta med ”genusordningen”, och om (som man själv påpekar!) variationerna inom respektive könskollektiv är större än mellan dem så är det också genusordningens fel – för drar man ner det på individnivå (ja, i detta fall är det ok även för genusvetare att göra detta) så finner man alltid en flicka och en pojke ur underlaget som kan jämföras, och som då har olika resultat.

Genusvternas nya genombrott!

Genuseriets senaste genombrott!

Och här kommer ett exempel på en helt fenomenal åtgärd mot genusordningengenussensitiv undervisning (sid 221): ”Ett exempel på ett försök att utveckla en teoretisk modell över möjligheter att hantera genus i undervisning gör Sinnes (2006).Hon beskriver, ur feministiskt perspektiv, tre olika ansatser i undervisning i naturvetenskap som grundas på likhets- respektive särartsfeminism samt en som hon benämner genussensitiv. Genussensitiv undervisning innebär enligt Sinnes att variationer inom kön är lika viktiga som variationer mellan könen. Denna modell kan då sägas inte ha ett av könen, utan båda, i fokus för intresset.” Helt enastående, vilket framsteg för genusvetarna – genussensitiv undervisning som har båda könen i fokus eftersom det finns skillnader inom såväl som mellan könen! Är inte detta samma sak som att konstatera att man kan strunta i ”genusperspektivet”? Nejdå, här behövs ”genussensitiv” undervisning! Som ni kan se (sid 223) bygger den genussensitiva undervisningen inom naturvetenskapliga ämnen på postmodernistisk feminism (medan tex könsneutral undervisning, sid 222, bygger på likhetsfeminism). Ni ser i tabellerna på sid 222 och 223 (observera 10 sidors förskjutning i pdf:en) att könsneutral (gender neutral) undervisning tex innebär att”Preferably there should be an equal number of female and male science teachers” samt vad gäller litteraturen ”equal number of the words ‘he’ and ‘she’ and equal number of illustrations showing males and females” (detta känner vi ju igen). Medan det nya ”gender sensitive” undervisning tex innebär att ”Teachers should acknowledge that all pupils are different and that great differences in interests exist also within groups of pupils of the same sex” (har genusvetarna äntligen kommit till insikt om det självklara!?) samt vad gäller undervisningen: ”Teaching materials should include science developed by minorities and other cultures and visualise the differences between different types of scientific inquiry.”

Rismodellen innebär att Universum uppstod ur en kokande rismassa

Rismodellen innebär att Universum uppstod ur en kokande rismassa

Det senare är intressant! Innebär det att vi snart får se material som ifrågasätter evolutionsteorin inom biologi, och material som ifrågasätter atomens existens inom fysiken? Som jag redan påpekat så innebär allas lika värde att alla har lika rätt i sin syn på världen (och jämställdhetssträvan i skolan bygger på detta lika värde enligt artikel 14 i Europakonventionen, som gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 1995, se sid 2 i kommittédirektivet ) och dessa olika syner är alla lika sanna om man antar varje persons unika perspektiv – och denna förmåga lär skolan ut genom att det i uppdraget ingår att utveckla empati, förståelse och respekt för sina medmänniskor. Som ni ser så har vi här ett unikt tvärvetenskapligt projekt initierat av genusvetarna – allas syn på exempelvis Standardmodellen ska integreras i fysikundervisningen, och om någon förkastar denna standardmodell så ska detta perspektiv också tas med i läroboken. Om jag anser att atomerna inte består av kvarkar i olika ”färger” utan istället av riskorn från Taiwan i olika färger och om jag dessutom startar en namninsamling på nätet med människor som stödjer denna tes, så att vi kan katergoriseras som en minoritet, så ska denna teori presenteras utförligt i fysikboken i åk 3 på gymnasiet. De olika underteorier kring om det är jasminris, basmatiris eller Uncle Bens ris ska också in och dessutom ska Uncle Ben upphöjas till Gud, och till varje lärobok ska distribueras ett paket med Uncle Bens ris så att eleverna genom att koka upp detta i en kastrull och hälla i karamellfärg från hemkunskapen (unik ämnesintergration!) kan se hur Universum uppstod ur en kokande risgryta med karamellfärg! Trots mina poäng i fysik från Lunds Universitet så känns rismodellen mer naturlig eftersom jag kan relatera till den i mitt genuserade vardagsliv, jag har ingen partikelaccelerator hemma men när jag kokar ris så känner jag mig levande i verligheten så rismodellen måste vara verkligheten, åtminstone min verklighet och den är väl lika mycket värd (minst!) som CERN-gubbarnas!

Uppdatering: nu har de två moderaterna ut partiets jämställdhetsgrupp kommit med sin slutreplik angående att göra jämställdhet till en borgerlig valfråga. Här är de två föregående inläggen (1, 2)


%d bloggare gillar detta: