SVD uppmärksammar relevanta frågor

maj 16, 2009

Igår skrev Sanna Rayman en bra och intressant  ledare i  SVD om sin syn på coaching i värdegrundsfrågor samt medvetandegörandet av härskartekniker. Hon beskriver hur hon själv blivit utsatt (ja, utsatt är rätta ordet – mitt ordval)  för detta på en tidigare arbetsplats: ”En gemensam värdegrund och organisationsstruktur skulle mejslas fram på min arbetsplats med sisådär fem anställda. Varför begrep jag inte. Kunde vi inte bara jobba, liksom?…..Nu tänker jag våga mig på att föra en grupptalan. Gruppen jag menar är alla vi som inte vill jämföras med bojar. Vi som vill slippa att utbildas om härskartekniker. Vi som avskyr att gruppcoachas om värdegrunder. Vi som ogillar att medvetandegöras om genusstrukturer i kontorslandskapen. Vi som hatar att teambuildas av fan och hans queera moster.Kort sagt, jag talar nu för alla de som gillar att…eh…jobba på jobbet. Det enda vi ber om är att ni i den andra gruppen ska lämna oss i fred. Låt oss bara jobba. Snälla?”

Det är kul att labba

Det är kul med experiment - men i kemi och fysik!

Genus-och värdegrundsmaffian har tagit över på arbetsplatserna – är det konstigt att folk blir utbrända? Inte bara att de inte hinner utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, utan de måste också i sitt arbete hinna tillämpa de genusvetenskapliga teoriernas senaste trender. I SOU 2006:75 (slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan) sägs uttryckligen (sidan 19) att ”förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”, och detta ”könspolitiska projekt” styrs naturligtvis av genusvetarnas ”forskningsresultat”, eller snarare deras experimentlusta.

Övervakning och kontroll - det gäller att börja tidigt

Övervakning och kontroll - det gäller att börja tidigt

I samma slutbetänkande presenteras enkätsvar där förskolepersonal uppger att man känner sig stressad av alla genus-och värdegrundsdirektiv man fått, bla skrev en förskolelärare i utvärderingen att hon kände sig otillräcklig för ”ibland missar jag genusperspektivet vid påklädningen av barnen” (!) Åter andra kände sig stressade över all den tid som går åt att gå igenom alla videoinspelningar av barnen som gjorts och som måste  dokumenteras, diskuteras och utvärderas eftersom förskolan valt att ta emot de öronmärkta genuspengar som  kommunen tillhandahåller om man tar in en genuspedagog som regelbunder besöker förskolan.

Samma signaler kommer från skolvärlden där lärare knappt hinner undervisa på grund av alla nya uppgifter av denna karaktär som numera ingår i deras arbetsuppgifter. Allt detta ska sedan ska dokumenteras, utvärderas och ”problematiseras” och denna utvärdering och problematisering, oavsett innebörd, kommer att utgöra grund för fortsatt arbete i samma frågor. Att exempelvis integrera genusperspektivet och värdegrundsfrågor i alla skolämnen är i sig ett helt nytt ämne och något som ingen riktigt vet hur det ska gå till. När ska den ämnesspecifika kunskapsförmedlingen äga rum?

Var ligger Värdegrundscentrum?

Var ligger Värdegrunds-centrum?

Med motiveringen att ungdomar har dåligt självförtroende (vilket kan leda till oönskat beteende naturligtvis) vill till exempel Värdegrundscentrum vid Umeå Universitet (som ansvarat för den satsning som Utbildningsdepartementet gjort i syfte att höja skolpersonalens jämställdhetskompetens år 2003) åtgärda detta genom att tilldela medel till diverse projekt ( tex och 75 000 kr för projektet ”Film om Härskartekniker, i syfte att stödja produktionen av en film som belyser användningen av härskartekniker bland ungdomar och i skolan”, vidare 66 500 kr för projektet ”Jämställdhet i skolan, i syfte att starta en jämställdhetsgrupp med fokus på kvinnliga elevers syn på idrott” och 37 000 kr för projektet ”Stärka flickors självförtroende” ), och observera att dessa medel enbart tilldelats kommuner som nominerat en person att gå kursen ”Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap” som ges vid Värdegrundscentrum Umeå Universitet.  Kan man förresten disputera i värdegrundsfrågor, eller bli professor i värdegrund? Måste kolla upp det! 🙂

Självklart har lärarna fullt upp när även allt detta ska ingå i deras arbetsuppgifter! Eleverna hade säkert fått en skjuts i självförtroendet av att lyckas prestera bra i skolämnena också – kanske är det där satsningarna bör göras? Jag har själv sett hur aha-upplevelsen hos elever som äntligen har förstått hur man beräknar sönderfalls-konstanten eller lyckats lösa en andragradsekvation gett en väldigt positiv inverkan på deras självkänsla med allt vad det innebär – även vad gäller bemötandet av andra, eftersom en viss känsla av frustration försvunnit. En bra början till värdegrundsarbete är alltså en satsning på ämneskunskaper, till exempel i matematik (eftersom många anser det vara det svåraste ämnet)! 🙂

Åter till genusproblematiken, från dagis till skola och vidare till universiteten, genusvetarna förföljer oss överallt och livet igenom. Vid Göteborgs Universitets Filosofiska institution kom påbud uppifrån om att genusperspektivet måste införas på varje kurs i utbildningen, detta fann jag på Axessbloggen här. Hur införlivar man ett genusperspektiv på Anselms gudsbevis? Genusexperten kunde inte svara på hur detta skulle gå till. Ur Lundbergs blogginlägg: ”I stället ombads lärarkollegiet brainstorma och själva inkomma med förslag, varpå en av förslagets tillskyndare påpekade att även om nu inte Anselms gudsbevis i sig är så genusrelaterat, kanske man ändå kan anlägga en genusvinkling på det faktum att vi betraktar Anselms grubbel över gud som filosofi medan mycket av kvinnors grubbel inte uppfattats som filosofi.”

Aspekter på manligt och kvinnligt i en atom

Aspekter på manligt och kvinnligt i atom

Och hur tänkte man införa genusperspektiv på Fysikum vid Lunds Universitet, som ingår i genuscerifieringsprojektet? För det handlar inte om bemötandet av studenter (detta kallas nämligen ”könsmedveten pedagogik”) utan ”genusperspektiv i undervisningen” handlar om att få in genusperspektivet i det konkreta kursinnehållet! Då vanligt folk inte har terminologin klar för sig tror många felaktigt att genusperspektivet handlar om bemötandet (vilket är relevant naturligtvis), men det gör det alltså inte, vilket framgår av projektrapporten. Universitetslärarna ska ägna sig åt att syna sina egna fördomar och lova bot och bättring genom en ”utvidgad självdeklaration” och behöver jag nämna vilken institution i Lund som ska agera ”oberoende kontrollenhet”? 🙂

Patriarkatet tänker förmörka vår tillvaro totalt år 2126

Patriarkatet tänker förmörka vår tillvaro totalt år 2126

De som ska ”utbilda” oss i hur vi ska tänka och handla har utvidgat sina domäner och byggt upp ett tjänstemannavälde med genus-och värdegrundsbyråkrater vars yrkesutövande definitivt inte lär påverkas av någon lågkonjunktur. Tvärtom, nu behövs genusvetarna mer än någonsin – det var ju Patriarkatet som iscensatte lågkonjunkturen, liksom krig, elände, hungersnöd, Tsunamin, den partiella solförmörkelsen 2006, liksom den 2008, och de planerar redan att förmörka hela Sverige med den totala solförmörkelse som enligt planerna kommer att äga rum 2126!


%d bloggare gillar detta: