Ett anspråkslöst förslag?

juni 28, 2009

Nätsurfing kan ge högt blodtryck

Att surfa ger mig högt blodtryck!

Ska man aldrig kunna surfa runt i godan ro utan att stöta på den ena horribla artikeln efter den andra i vår dagspress? Här fann jag en DN-artikel som är exakt två år gammal publicerad den 28 juni 2007 – så idag firar den alltså 2-årsjubileum och därför tänkte jag förära den med ett blogginlägg. Titeln är ”Engelskan – den nya svenskan?” och det är professor Marian Radetzki som har ett  ”anspråkslöst förslag” som det står i ingressen, och förslaget går ut på att ersätta svenskan med engelskan. Professorn kan nämligen ”inte avstå från att reflektera över det svenska språkets egenvärde” och föreslår att svenskan fasas ut till förmån för engelskan som borde göras till ”Sveriges huvudspråk i alla väsentliga sammanhang, medan fortsatt odling av det svenska språket överläts åt grupper med särskilt historiskt eller kulturellt intresse för dess bevarande….Tänk dessutom på de enorma tidsvinster som skulle uppstå om svenskan avskaffades som nationalspråk och ersattes av engelskan, från allra första början! ”

Klimat

Löser ekonomisk tillväxt alla miljöproblem?

Vem är egentligen Radetzki? I wikipedia framgår att han har förespråkat en halvering av lönerna för de sämst betalda på arbetsmarknaden och reducerad arbetslöshetsersättning för att att minska arbetslösheten (intervju!) och i sin bok ”Den gröna myten” argumenterar han för att ekonomisk tillväxt är lösningen på alla miljöproblem (i en artikel i den svenska tidskriften Ekonomisk Debatt kritiseras boken av recensenten som skriver att Radetzki på bokomslaget felaktigt presenteras som ”Sveriges främste råvaruekonom”).

Jag var tvungen att kolla upp på wikipedia eftersom jag aldrig hört talas om honom. Men så medger han ju också i DN-artikeln att han är verksam vid ”ett litet provinsiellt universitet i den civilicerade världens utkant”, närmare bestämt vid Luleå tekniska universitet – vad tycker förresten universitetsledningen i Luleå om denna formulering? Verkar man i den civiliserade världens utkant så måste man ju måste göra sin röst hörd på något sätt och varför då inte komma med ett anspråkslöst förslag om att avskaffa svenska språket? Min forskning visar  snarare att spåkinlärningen måste intensifieras!

Solrosfrön är bra mot zinkbrist

Solrosfrön är bra mot zinkbrist

Att jag inte kände till honom kan förvisso bero på att vi verkar inom olika områden – jag är ju matematiker medan  Radetzkis specialitet enligt egen utsago är ”mineraler och energi”. Kan det finnas någon bakomliggande orsak till utspelet som är relaterat till detta – kanske den eventuella mineralbrist professorn upplevt i sina barndomsår i Polen som han nämner, möjligtvis zinkbrist – det brukar nämligen resultera i tvångsbeteenden senare i livet, ungefär av den typ som tydligt manifesteras i DN-artikeln. Här följer några citat ur DN-artikeln:

” Svenska språket har haft en utomordentligt stor betydelse för mitt liv och min utveckling…..Jag insåg till fullo att förmågan att kommunicera med omgivningen var en grundläggande förutsättning för min emotionella och professionella integration med Sverige.” Fantastisk slutlednings-förmåga, men vad avses med ”emotionell integration med Sverige” när han efter att ha uppnått professorsstatus vill jobba aktivt för att avskaffa det språk som skapat denna emotionella integration? Borde inte professorn ta emotionell skada av ett sådant beslut? Fast han skriver ju å andra sidan i direkt anslutning till ovanstående att ”Jag har aldrig funnit anledning att ifrågasätta beslutet. Mina kunskaper i svenska har tjänat mig väl.” Kanske var det känslomässiga bandet kopplat till professuren då, jag kan ju ha missförstått….

Genusvetarna befinner sig bortom de universella strukturer som omger oss andra

Genusvetarna befinner sig bortom de universella strukturer vi andra är ofrånkomligt invävda i

Vidare: ”Praktiskt taget all min vetenskapliga produktion har publicerats på engelska. Jag har inga problem att hantera svenska språket, varken muntligt eller skriftligt, i professionella sammanhang.” Så, varför tror han inte att alla vi andra forskare också kan hantera två (eller fler) språk? Själv är jag sexspråkig (som i siffran sex då :-)). För övrigt har jag aldrig hört talas om att någon inte publicerar sin forskning på engelska, utom möjligtvis de svenska genusforskarna som vill undvika internationell granskning – se Rothsteins artikel, i repliken till denna hävdade genusvetarna givetvis att de kommit så pass mycket längre än resten av västvärldens genusforskare och därför inte, i egenskap av de genier de är, blivit förstådda – deras storhet har förringats av okunskap hos granskarna inom det internationella genussamfundet. Ja, vem kan bedöma den som kommit längst i sitt vansinne, och där det av principella skäl är omöjligt att kritisera teorierna då det finns ett inbyggt försvar mot varje form av kritik som alltså kan avfärdas eftersom den i sig utgör ett bevis på att granskarna fortfarande inte lyckats bryta sig ur det postulerade patriarkala tankekomplexet, till skillnad från de svenska genusvetarna som själva står över alla universella strukturer de med bestämdhet hävdar begränsar alla (eller mer precist: alla andra).

Radetzki har tydligen gjort något banbrytande vid sitt lärosäte redan 1991 när han fick i uppdrag att etablera ett forskningsprogram i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet: ”På ett tidigt stadium utfärdade jag en ukas: All vår verksamhet skulle ske på engelska. Samtliga skrifter skulle författas på det språket. Engelskan skulle vara det enda som gällde vid seminarier och föreläsningar. Inga undantag skulle accepteras.” och detta skulle resultera i att Radetzkis forskningsprogram fick ”..en internationell inriktning, naturligt, eftersom mineralers och energiprodukters ekonomi har en tydligt gränsöverskridande karaktär.” Ingen tvivlar, säkert minst lika gränsöverskridande som idén om att avskaffa all världens språk till förmån för ett enda. Vid alla stora lärosäten i Sverige sker allt mig veterligen redan på engelska efter en viss nivå, visste inte det fanns något annat, men Radetzki kanske fortfarande läser på grundnivån?

Mineralforskningen gav Radetzki en unik insikt  - svenskan måste bort!

Mineralforskningen gav Radetzki en unik insikt - svenskan måste avskaffas!

Nejdå, han är både personlig och professionell: ”Mina personliga och professionella erfarenheter leder mig tillbaka till den kontroversiella frågan: Hur stort är egentligen det svenska språkets egenvärde? Behövs svenskan över huvud taget?” Ja, ibland är det viktigt att ifrågasätta. Hur stort är egentligen egenvärdet hos Radetzkis mineralforskning och behövs den över huvud taget, med tanke på att hans lärosäte hittills tydligen inte som regel publicerat på engelska och därmed inte brytt sig om det internationella forskningssamfundets granskning? Nu när han bestämt sig för att han själv och hans doktorander ska gå över till engelska ”utan undantag” så är det inte mer än rätt att avskaffa svenskan, vad ska vi med den till nu när vi kan läsa om Radetzkis mineralforskning på engelska? Varför har ingen annan vid de svenska universitet där all forskning sedan länge uteslutande publiceras på engelska, kommit med ett liknande självklart förslag? Varför ska man överhuvudtaget prata svenska i Sverige när  min doktorsavhandling är på engelska!?

Svenskar

Generation efter generation tillägnar sig svenskar ofullständiga kunskaper i engelska

Fler visdomsord: ”Med rådande ordning tvingas därför majoriteten av svenskarna, generation efter generation, att tillbringa mycket tid och möda, i skolan och senare i livet, för att tillägna sig hjälpliga och oftast ofullständiga kunskaper i engelska” Detta medan Radetzki anser sig själv hantera både svenska och engelska perfekt i professionella sammanhang (han skriver detta explicit om svenskan, men då han enligt egen uppgift föredrar att skriva sin forskning på engelska följer att det måste gälla båda språken, om han inte är självdestruktivt lagd) , och trots det skriver han att ”svenskar med potential har hindrats av bristande språkkunskaper från att uppträda på den internationella arenan.” Man tackar för omtanken, eller pratar Radetzki om sig själv?

Det är klart det blir lättare med ett enda språk, då behöver proffstyckarna bara anstränga sig för att manipulera och förvränga innebörden av orden på ett enda språk för att lura världens folk, istället för att som nu hantera varje språk och folk för sig – det gäller att göra det lätt för sig. Men låt oss inte döma i förväg, Radetzkis motivering genomsyras av ett storsint moraliskt ställningstagande: ”Bristande förståelse för vad motparten menar är en vanlig orsak till osämja i världen. Sannolikheten talar för att denna konfliktgrund skulle mildras om både vi och dom talade samma språk.” Som professor i nationalekonomi borde man ha lite bättre koll på världen, man behöver knappast vara freds- och konfliktforskare för att inse att världens olika språk inte utgör en riskabel grogrund till konflikt.

Radetzki har lösningen på världens konfliker: avskaffa alla språk till förmån för engelskan

Radetzki - ett konfliktlösnings- geni verksam i den civiliserade världens utkant

Däremot om man med ett enhetligt språk lyckas homogenisera världen och likrikta mentaliteten så kanske man kan minska risken för konflikt, och Radetzki medger ju också att ”…språket är inte bara kommunikation. Det är också en viktig kulturbärare, och svenskarna skulle tappa en del av sin kulturella själ, främst då litteraturen, vid övergång till engelska som huvudspråk. Jag är djupt medveten om att förlusten inte kan avhjälpas med översättning av svensk litteratur, eftersom översatta opus regelbundet förlorar sin särprägel. Språkets subtila nyanser blir nästan alltid borttappade vid översättningar. Mot denna förlust måste dock ställas tillträdet genom vidöppna dörrar till den minst lika rika och mångfaldigt större anglosaxiska litteraturen som skulle bli ”vår”, när engelskan väl anammats från barnsben.” Ja, här behövde man visst inte ens spekulera…

Den som växer upp med svenska bär på ett "distinkt handikapp"

Svenska språket ger oss ett "distinkt handikapp"

Åter ett Radetzki-citat från DN-artikeln: ”Den stora grupp svenskar som regelbundet behöver kommunicera med hjälp av engelskan, ett förvärvat andra språk, bär på ett distinkt handikapp jämfört med dem som fått sin verbala uttrycksförmåga på världsspråket tillsammans med modersmjölken.” Världsspråket  i all ära men jag lider då inte av något distinkt handikapp och inga av mina kollegor heller, frågan är om inte detta påstående borde anmälas som förtal och ärekränkning.

Radetzkis haltande logik manifesteras bäst genom att citera honom. Han skriver först att ”Svenska språket har haft en utomordentligt stor betydelse för mitt liv och min utveckling…Mina kunskaper i svenska har tjänat mig väl” för att några rader senare skriva: ”Svenskan är ett litet språkområde, och med svenska språket kommer man inte långt”. Fast logiken brister naturligtvis inte om vi är överens om att Radetzki inte kommit så långt själv där han sitter i sitt ”provinsiella universitet i civilisationens utkant”, och man får anta att det är denna hopplösa situation han vill ta sig ur. En tanke, om man pratat engelska i Sverige vid Radetzkis ankomst i 9-årsåldern, hade inte detta också inneburit att han måste lära sig ett nytt språk? Om han nu inte hade planer på att avskaffa polskan också till förmån för engelskan, men det hade han antagligen tänkt sig, om nu argumentationen ska hålla?

Svenska Akademien står ivägen för Radetzkis planer

Svenska Akademien står i vägen för Radetzkis vision

Dock har han inte mycket hopp för framtiden: ”Med rådande värderingar är sannolikheten nära noll för att mina funderingar skulle omsättas i en praktisk handlingsplan inom förutsebar framtid… Men det är viktigt att påpeka att det svenska språkets fortbestånd sedan länge åtnjuter ett aktivt (jag skulle vilja säga alltmer krampaktigt) stöd från en lång rad offentligt stödda institutioner med Svenska Akademien i spetsen. Kunde det vara så enkelt att språkövergången skulle ske smidigt och med automatik, om globaliseringen bejakades också på språkområdet, och om detta stöd eliminerades? Frågan tål att ställas.”

Den här skruven som såldes på Blocket hittades på Luleå tekniska universitets campus och tros tillhöra Radetzki

Den här skruven som såldes på Blocket hittades på Luleå tekniska universitets campus och tros tillhöra Radetzki

Kunde det vara så att grogrunden för en tråkig, enformig och likriktad värld där alla länder förlorade sin särprägel och alla människor blev identiska kopior minskade om Radetzkis forskningsanslag drogs in? Frågan tål att ställas. För hur skulle sådana här banbrytande förslag likt Radetzkis kunna uppstå upp i en homogen värld där alla läste exakt samma litteratur och tänkte i samma likriktade banor? Och hur skulle det gå med forskningen, som ju enligt forskning på området (forskning om forskning alltså) gynnas av att forskarlag är sammansatta av människor som tänker olika? Radetzki motsäger här sig själv i det sista stycket: ”Det fordras en medveten erfarenhet av svetten och mödan för att tillägna sig det svenska språket, en djup men ändå ofullständig integration med det svenska samhället, och en smula svartskalleattityd för att tänka utanför svenskhetens begränsningar. Och även om det kan synas futilt att ens överväga ett så vidlyftigt projekt som att överge nationalspråket, är det samtidigt nyttigt att vidga ramarna och varsebli möjligheterna bortom det tillåtna, eller hur?” Hurra för Radetzki som lyckats tänka utanför svenskhetens begränsningar! Och när jag med mitt halvsvensk-halvbulgariska påbrå tänker utanför även Radetzkis snäva ramar och kombinerar detta med min matematiska skolning så kommer jag fram till att denna människa verkligen måste ha en skruv lös (eller zinkbrist).

Nåväl – dåliga nyheter för Radetzki, nu den 1 juli 2009, dvs om några dagar, lagstadgas svenskan som Sveriges huvudspråk!

Mycket ska man behöva läsa, men låt mig övergå till en positiv nyhet istället: en disputerad minister (i statsvetenskap) i Sveriges regering: Fil. Dr. Tobias Krantz ersätter Lars Leijonborg som forsknings- och utbildningsminister och är enligt Björklund den bäst utbildade ministern på posten sedan 1960-talet. En svensk minister med forskarutbildning alltså – inte dåligt! 🙂


%d bloggare gillar detta: