(m)er genus?

augusti 13, 2009
Det som är vänster för väljarna är höger för Nya Moderaterna

Det som är vänster för väljarna är höger för nya moderaterna

Som ni minns vill två moderata politiker ta tag i de strukturella könsproblemen i den nya alliansplattformen (idag kom en replik ) eftersom ”Könsskillnader grundläggs underifrån och förs med från förskolan och uppåt.” Att de fått sin artikel publicerad just den 8/8 ser jag för övrigt som en symbolisk gest som illustrerar genuzieringen av det offentliga rummet. Men för att inte avslöja sig har man bytt ut 8/8 mot de inte lika tabubelagda siffrorna 50/50 i sin politiska retorik. Man är i och för sig för ”lika möjligheter”, men bara så länge utfallet blir 50/50 (!) Hur detta går ihop med individens fria val är och förblir en gåta, men i och med att man köpt gensuvetarnas förklaringar om stora osynliga strukturer (”Mer osynliga hinder – traditioner, normer, sociala och ekonomiska strukturer – har fortsatt hindra mäns val av kvinnoyrken och kvinnors val av mansyrken”) som drar oss alla ner i avgrunden så har man rimligtvis även köpt deras logik, och den logiken är inte förenlig med kunskap.

Mollweides kartprojektion

Mollweides kartprojektion

Kunskap är nämligen i våra kära statsfeministers ögon relativ – inget är mer sant än något annat, för dig är jorden rund men för mig är den platt – och om du ifrågasätter min tolkning av världen så kränker du mig. Om du insinuerar att jag kan mindre än dig så menar du att jag är mindre värd. Människors lika värde innebär att det alla säger är lika sant, även om det är motsägelsefullt, men motsägelser är faktiskt bara en social konstruktion – dessutom en patriarkal sådan. Jorden kan ju vara både platt och rund, det är bara det att mänskligheten ännu inte kommit så långt att den kan förklara detta – men vi genusfrälsta politiker har sett Ljuset och det har inte ni väljare. Inte ens matematikerna (se sid 5 här) kan projicera ner en sfär på en plan yta, vilket varje världskarta i ett klassrum visar!  Länderna blir lika förvrängda som vårt politiska budskap efter att det passerat vår PR-byrås censurfilter.

Den soialistiska singulariteten fotad av NASA

Den socialistiska singulariteten fotad av NASA-satellit

Troligtvis var detta (m)-utspel kontraproduktivt. Men här kommer videon i mitt förra inlägg som på beställning – för genom att närma sig den socialistiska trojkan så gör man oss väljare mindre konfunderade genom att minimera antalet valmöjligheter. Så måste de ha tänkt givetvis – att om alla partier konvergerar mot en och samma punkt och sammanstrålar i den socialistiska singulariteten så behöver inte väljarna bli förvirrade av för många olika alternativ. Vad är förresten problemet ifall det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män? (Se gärna läkaren Pelle Billings blogg!) Är inte poängen att våra olika roller och livsval ska värderas lika? Då är i och för sig frågan varför politikerna och genuskonsulterna är så välavlönade medan en lärare får mycket mindre och en bloggare inte får något alls. Min bloggroll (som jag fortfarande inte hunnit fixa…) är uppenbarligen mindre värd än en genusvetares destruktiva förintelseverksamhet. För att undersöka denna strukturella orättvisa kräver jag  att de två (m)-politikerna  (som i övrigt tycks vara seriösa politiker: 1 , 2) tilldelar mig några miljoner som ett led i moderaternas nya jämställdhetslyft.

Har Marx infiltrerat (m)?

Har Marx infiltrerat (m)?

Bloggar lika många kvinnor som män? Är det minst 50% kvinnor som bloggar om moderaternas nya jämställdhetspolitik? Om inte, varför? Innebär det att den nya jämställdhetssträvan är ojämställd i det offentliga rummet, och vad får detta i så fall för konsekvenser i valet 2010? Kommer det att leda till att färre än 50% av moderatväljarna är kvinnor  – och kommer i så fall (m) att vara konsekvent och ogiltigförklara de mansröster som överstiger antalet kvinnoröster så att man uppnår väljarjämställdhet? En annan intressant fråga angående rösterna är hur många röster de nya moderaterna hör på sina partimöten. Är det lika många kvinnoröster som mansröster och tillhör en av rösterna Marx? Pratar Marx oftare än Schyman och hur många jämställdhetsbonusar går det på varje avkomma mellan dessa två? Finns det HBT-personer representerade bland rösterna och vilka politiska figurer figurerar i de eventuella hallucinationerna om ett jämställt samhälle som skapas med tvångsåtgärder och ovanifrån påbjuden hjärntvätt? Vilka strukturella förtryckarmekansimer skapas, gestaltas och återskapas under (m):s fikapauser och hur i h-ete kunde partiledningen släppa igenom detta utspel? När ska Anders Borg bryta könsmaktsordningen och när ska vi medborgare bryta oss ur den politiska korrekthetens bojor?

Mycket att utforska alltså, men just nu har jag inte tid att verkligen undersöka allt detta eftersom det är tentatider. Till mina studenter som tentar imorgon och på tisdag: lyssna på lite avslappnande matematik-musik och sitt inte uppe hela natten! 🙂

Uppdatering: Min spekulation om en önskan att minimera antalet valmöjligheter för väljarna var visst inte tagen ur luften. I en DN-ledare som publicerades dagen efter detta inlägg skriver man:  ”Är då Sverige betjänt av åtta eller nio partier i riksdagen? Knappast. Politik handlar om att ta ett helhetsansvar. Några av de gamla partierna har kanske överlevt sig själva och borde slås ihop, några av de nya slutar kanske som dagsländor..” Man får lätt intrycket av att ”att ta ett helhetsansvar” här ska tolkas som att likrikta hela politiken. Den här DN-ledaren är däremot intressant.


Låt oss vara lite ödmjuka nu

april 6, 2009
Man måste försöka förstå hur andra fungerar

Man måste försöka förstå hur andra fungerar...

OBS! Detta är ett humorinlägg!

Jag tänkte just sammanfatta innehållet i en av flera genusartiklar jag läst på sistone, när det slog mig att det som allra bäst skulle ge en sammanfattning av allt i genusforskarväg istället är en fullständig medicinsk diagnos. Först då kan man förstå innehållet i forskningsartiklarna på ett korrekt sätt, och jag tycker vi ska vara ödmjuka här och försöka förstå hur genusvetarna tänker – deras ”kulturella kontext” som samhällsvetare skulle kallar det, eller kanske snarare ”medicinska kontext” – som jag skulle kalla det.

Dock är den kulturella kontexten också viktig, vilket inte minst följande artikel jag fann på Newsmill visar där artikelförfattaren försvarar muslimska kvinnors rätt till sin egen feministiska kamp, utan inblandning från västerländska genusvetare som inte förstår deras kultur eller specifika situation. Hon citerar bland annat Islamisk Feministisk Front: ”Tydligen väntar vi ännu på den dagen västerländska och väst-wannabeefeminister yrvaket skall inse att det finns andra sätt att betrakta kvinnors rättigheter än deras eget! Kvinnan är, enligt IFF varken tvungen att bli mer manlig eller klä sig som det passar andra…” Artikelförfattaren frågar sig också ”Vem definierar vad som är den ”rätta” kvinnliga frigörelsen egentligen? Västvärldens roll som ”kvinnors befriare” är minst sagt tveeggad.”

...det gäller även genusvetarna

...det gäller även genusvetare

Som allvetande förståsigpåare borde genusvetarna känna till att det finns flera sätt att se på världen, även om de anser sitt eget totalitära system vara vida överlägset och fullständigt utomjordiskt förträffligt. Intressant, det är visst inte bara jag som tycker att genusmaskineriet ska ta det lite lugnt och lägga storhetsvansinnet åt sidan. Om man står vid avgrundens rand finns det nämligen bara en sak att göra – ta ett steg tillbaka, som någon klok filosof en gång sagt.

För att återgå till det jag nu skulle ta upp – genom att noggrant studera flera forskningsartiklar med genusinriktning har jag nu med min medicinska expertis lyckats ställa en omfattande diagnos på dem som står bakom dylika texter. Men liksom jag misstänkte handlar det om inte bara en, utan snarare om flera, allvarliga psykiska störningar som samexisterar och interfererar på ett ur forskningssynpunkt mycket fascinerande sätt i huvudet på dessa personer. Fast eftersom ett visst inslag av personlighetsklyvning inte kan uteslutas, kan man likväl säga att det handlar om ett par personer, den ena sjukare än den andra, som med sina telepatiska förmågor lyckats samkommunicera och producera artiklarna i det som banat vägen för det (som någon kommentator här på bloggen så vackert uttryckte det för någon dag sedan) politiskt korrekta genusindustriella komplexet!

Vad pågår egentligen här?

Vad pågår egentligen här?

Kära vänner och anti-pk eldsjälar, träden in i hjärnan på det kollektiva genusmaskineriet som snart tagit över ansvaret för alla statliga förvaltningar – och  där summan av de ingående delarna naturligtvis är mångdubbelt större än totalvansinnet som varje enskild komponent kan uppvisa var för sig under 30 minuter vid ett enda genusseminarium.

Diagnos:

* Påtaglig instabilitet i självbild samt allvarliga dissociativa symptom i form av upphävd identitetsupplevelse – det här är för övrigt också själva slutmålet!

* Uppluckrad associationsförmåga samt affektiv avflackning med apatiska tendenser, utom vid nationella genuskonferenser och dylika aktiviteter då deras självbild exciteras till ett ögonblick av inbillad handlingskraft och storhetsvansinne.

* Stressrelaterade paranoida tankegångar som ett resultat av medias heteronormativa rapportering samt det språkliga bruket av ”hon” och ”han” (istället för ”hen”) i lagtexter liksom som i vardagligt strukturellt förtryckande tal.

* Substansrelaterad akut störning till följd av intag av narkotiska preparat – huvudsakligen annan forskning utanför genusområdet.

Genus strålar över mänskligheten

Genus strålar över mänskligheten

* Riskbeteende i form av forskningmässig äventyrlighet med en tendens att gå utanför rationalitetens förtryckande ramar som ska krossas med en ångvält fulltankad med strimlade forskningsartiklar som tillkom innan Genus trädde ner på Jorden och lät en stråle av upplysthet träffa en utvald skara – genusvetarna, som därmed är ättlingar till Genus och hen (Genus var ju könsneutral) gav dem i uppdrag att sprida budskapet.

* Bipolär sjukdom med blandepisoder av samtidig mani och depression, sk mixed state. Inte att förväxlas med det mixed state som utgör en viss typ av odefinierbar gränsöverskridande identitet. Eller kanske är det samma sak? Jag vet inte….

* Förskjutet expansivt grundtillstånd åt vänster med stämningskongruenta psykotiska symptom.

* Schizoaffektivt syndrom av blandad typ med tydliga inslag av rösthallucinationer från Marx.

* Oikofobi – dvs abnorm rädsla för den egna grupptillhörighetens traditionella värdegrund.

* Biologiskt betingad förvirring samt kronisk tomhetskänsla som bottnar i tomma intet – samma mentala tomma inte som de aktivt arbetar för att skapa åt oss andra som vägledande för ett fromt och barmhärtigt liv som tjänare åt Genus.

* Saknar i normalfallet (hur normalt det nu är att vara så här sjuk) sjukdomsinsikt, självinsikt och framtidsutsikt.

* Schizoid personlighetsklyvning där varje varje personlighet uppfyller alla ovanstående punkter.

* Cyklisk suicidalitet – med topp under valår, eftersom även andra då får komma till tals – inte bara genusvetarna.

Med detta i åtanke är det inte konstigt att vi andra inte alltid förstår vad genusvetarna menar. Men jag hoppas att vi hädanefter kan försöka ta till oss budskapet vid nästa tillfälle som ges – vilket inte borde dröja så länge med tanke på det heliga tempel som planeras i form av ett europeiskt centrum för transnationell excellent genusforskning efter 2011.

Är det politiskt korrekta vattnet drickbart?

Är pk-vatten drickbart?

Men kom ihåg kära vänner, man föds inte till en genusvetare, man blir det, efter passage genom ett stort antal statliga indoktrineringsanstalter som växer exponentiellt med antalet röster ni lägger på politiker som finansierar centrat ovan.  Det är precis som Birger Schlaug sa – vattnet som mänkligheten dricker (även om han nu inte menade från kunskapens källa) förändras under sin passage genom alla filter…


%d bloggare gillar detta: