HÖSTENS GENUSMOTIONER!

oktober 11, 2009

Krig för att få fred?

Jag kör betydligt fredligare vapen

Hur kunde Obama få Nobels fredspris? Han för ju två krig, medan till exempel jag bara för ett krig – mot genusvansinnet – och dessutom med tämligen fredliga metoder genom att skriva några blogginlägg då och då, så hur kan han vara mer kvalificerad än mig? Vansinne! Och om vi ska prata om skadade så har inte ens mina antagonister tagit skada, utan snarare mina sympatisörer som uppgett att de fått alltifrån hjärtklappning till andnöd och yrseltillstånd av vissa avslöjande genusinlägg. Om jag botar dem genom att avskaffa de mest absurda inslagen av genusvansinnet utgår jag ifrån att jag får Nobelpriset i medicin nästa år. Och fredspriset givetvis. Kanske ekonomipriset också med tanke på hur vår statsbudget kommer att ändra karaktär när man slutat pumpa in pengar i genusvansinnets propagandamaskineri. Vi borde ha en folkomröstning i genusfrågan, varför går inget parti till val på det? Och apropå folkomröstningar så undrar jag liksom man gör i denna artikel när ska Irland få rösta en tredje gång, och om man inte kan ta efter metoden i Sverige att få rösta om efter ett riksdagsval om  det visar sig att folk ”inte förstod vad de röstade på”. För detta måste uppenbarligen vara fallet när man betänker innehållet i höstens motioner nedan (som man kan finna genom att söka här) alla inlämnade under första veckan i oktober 2009.

"Män 'skyddar' och kvinnor 'vårdar'?

Män "skyddar" och kvinnor "vårdar"?

Vad sägs om Ann-Christin Ahlbergs (s) motion 2009/10:Sk355 ”Genusskillnader i avdrag för arbetskläder” med motivering: ”Genusforskare har påvisat hur män utgör normen och kvinnor betraktas som undantag på olika områden… I arbetsmiljölagen står det att anställda ska ha de skyddskläder som de behöver. Formuleringen ”skyddskläder” är i sig intressant, män ”skyddar” medan kvinnor ”vårdar”. Givetvis landar det också främst om ”skyddskläder” på yrkesområden där män överväger… Sammanfattningsvis så är lagstiftningen kring skyddskläder föråldrad och fångat i att det handlar om skyddskläder för män. Det behövs en allmän översyn på området mot en mer könsneutral lagstiftning.

Hur står det till med logiken – kläderna ska ju skydda männen! Männen är ju ”offren” här med klassisk genuslogik!

Ann-Christin Ahlberg (s) har också lagt motion 2009/10:N290 ”Jämställdhet vid försäljning av statliga bolag” som gäller att ”man vid försäljning av statliga bolag bör se till att jämställdheten i dessa behålls” eftersom ”vid den borgerliga regeringens utförsäljningar av statliga bolag finns risken att jämställdheten inom bolagen går förlorad. År av jämställdhetsarbete kan därmed slås sönder.”

Motionen 2009/10:Ub364 ”Genusperspektiv i lärarutbildningen” från (s) är inget förvånande, men desto mer förvånande är att vi här har en folkpartist, Tina Acketoft, som lagt motionen 2009/10:Ub233 ”Genusperspektiv som obligatorium i lärarutbildningarna” där vi kan läsa: ”Genusperspektivet med tydlig vetenskaplig grund ska vara obligatoriskt i alla lärarutbildningar, men i dagsläget skiljer sig genusinslaget från studieort till studieort. Detta bör förändras, och tydligare regler för hur genusundervisningen i lärarutbildningarna ska vara utformad bör därför införas. Obligatoriska kunskaper om genusperspektivet är nödvändigt i all lärarutbildning och skall därför integreras i all undervisning, från förskola till universitet.”

Den ovannämnda (s)-motionen går i ungefär samma anda:  ”Idag är inte genusvetenskapen en naturlig del i lärarutbildningen och det på grund av att sådana krav aldrig har ställts. Genus bör genomsyra hela samhället och för att få ett mer jämställt samhälle… Även historieböcker och språkböcker bör analyseras så att eleverna får ett genusperspektiv redan från unga år… Regeringen bör än mer uppmärksamma genusvetenskapens betydelse i lärarutbildningarna.”

Vänsterindoktrineringen bör inledas redan på BVC

Motion: indoktrineringen bör inledas redan på BVC

Ingen är heller förvånand över (v)-motionen 2009/10:Kr279 ”Feministisk strategi för en jämställd kultur” : ”Precis som på andra samhällsområden finns det en könsmaktsordning i kulturlivet… Vänsterpartiet vill synliggöra könsmaktsordningen för att kunna befria oss från den… Det behövs strategier som gör pojkar och män mer involverade i kulturen. Redan på barnavårdscentralen kan man främja föräldrarnas intresse för att ge sina barn tillgång till kultur… Vänsterpartiet vill att en aktionsgrupp, liknande den som tidigare arbetade inom barnkulturområdet tillsätts och får i uppdrag att kartlägga hela kulturlivet ur ett könsmaktsperspektiv både de som skapar och som är publik.”

I denna moderatmotion 2009/10:Ub460 ”Jämställdhet i skolan” vill Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström tre saker, nämligen att man  ska ”se över möjligheterna att genuspedagogik införs som del i rektorsutbildningen” samt ”se över möjligheterna att genuspedagogik införs som integrerad del i lärarutbildningen” och slutligen ”se över möjligheterna att införa en jämställdhets-märkning av skolor” och närmare bestämt (se motiveringen) ”införa certifiering för jämställdhetsmärkta skolor och den nyinrättade Skolinspektionen bör svara för att följa upp att reglerna följs.”

Moderater vill jämställdhets-  märka skolor

Moderater vill jämställdhets- märka skolor

Vad skiljer rent principiellt ovanstående från tex (s)-motionen 2009/10:s37104 ”Jämställdhet i skola och utbildning” : ”Dagens genusordning begränsar såväl kvinnors som mäns livsval och utvecklingsmöjligheter…  Då krävs det att jämställdhet och genusmedvetenhet präglar all utbildningsverksamhet, från informationen på barnavårdscentralen och vidare genom hela utbildningssystemet, från förskola till forskning…. Fler kommuner, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor behöver utbilda och anställa genuspedagoger som kan sprida sina kunskaper i personalgruppen… Genusvetenskap och genuspedagogik måste vara en viktig del i lärarutbildningen och lärarfortbildningen… Vi socialdemokrater anser att den borgerliga regeringen i allt för ringa grad uppmärksammar genusforskningens strategiska betydelse.Vi anser därför att genusforskningen behöver stärkas.”

Vilket kommer innehållet att bli i den ”radikla reform” där (s) lovar att man ”årligen investerar mer än en halv miljard kronor i riktade satsningar på skolan” för att ”förbättra kunskaperna”? Kunskaperna i vadå? Genuskunskap och hur olika maktsordningar relaterade till genus, etnicitet, klass, kön och ålder är sammanflätade? Bara en gissning…

I (s)-motionen 2009/10:Ub425 ”Genuspedagoger i varje kommun” kan man läsa det förutsägbara ”Men som helhet måste personalen på många håll öka sin kompetens om genus och jämställdhet… Ökad genuskunskap behövs hos alla som arbetar i förskolan och skolan för att se och kunna reflektera över de invanda mönster som befäster orättvisa könsskillnader och som de flesta av oss, ofta omedvetet, deltar i.”

Och Tina Acketoft (fp) har en motion till: 2009/10:Ub211 ”En jämställd gymnasieskola” där vi kan läsa att ”I de övriga 16 [av de 17 nationella gymnasieprogrammen] nämns varken kön, genus eller jämställdhet. Inom ramen för de 17 nationella programmen i gymnasieskolan finns närmare 900 kurser. ”Kön” nämns i 9 av dessa kursplaner, ”jämställdhet” i fyra och ”genus” i en. Jämställdhetsperspektivet lyser alltså mest med sin frånvaro i den absoluta majoriteten av kursplaner i gymnasieskolan… 2002 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utbilda genuspedagoger som resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap… En vanlig kommentar från genuspedagoger är att man mött oförståelse och direkt motstånd från många kolleger och skolledare… Det är alltså av yttersta vikt att även skolledare tar del av genuspedagogik som en del av den befattningsutbildning för rektorer som regeringen föreslagit”.

Notera alltså: Alliansregeringen har beslutat om en landsomfattande rektorsutbildning i genus, som jag nämnt på bloggen tidigare. Skolverket har fått det ärorika uppdraget att ordna detta. Och skälet till detta beslut är – just det – ”okunskapen” bland lärare och skolledning om genus och motståndet mot genusvansinnets intrång i skolan! (”och regeringen har därför beslutat att det ska starta en landsomfattande vidareutbildning i ämnet för lärare och rektorer under våren” – se länken ovan).

En fotboll har mer med gyllene snittet att göra än med genus!

En fotboll har mer med gyllene snittet att göra än med genus faktiskt

I (v)-motionen 2009/10:Kr202 ”Idrott för alla” kan man under ”En jämställd idrott”  läsa ”Idrottsrörelsen har i nära 30 år arbetat för en jämställd idrott. Jämställdheten ska genomsyra hela idrottsrörelsen. RF konstaterar dock att det är långt kvar innan detta mål kan anses uppnått… Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället. Idrottsrörelsen är inget undantag… RF har gett ut rapporten ”Idrott, kön och genus – en kunskapsöversikt”, som på ett genomgripande och initierat sätt tar upp skillnaden i förutsättningar för mäns och kvinnors idrottande med en genomgång av genusteoretiska och filosofiska perspektiv…. Staten bör stödja detta och bör därför i sin bidragsgivning poängtera vikten av fortsatt arbete för en jämställd idrott.”

Jag trodde först att RF i skrivelsen ovan var Revolutionära Fronten men det var visst Riksidrottsförbundet!

I (s)-motion 2009/10:C435 ”Jämställdhet i styrelserummen” läser vi att ”Det är synnerligen irriterande att det går så trögt för kvinnor att få tillgång till styrelserummen… Helt oacceptabelt att det ska vara så trögt för kvinnor att nå rättvisa och att jämställdheten inte kommit längre. När det gäller att finna lösningar beträffande bolagsstyrelsernas sammansättning finns åtgärder – men tyvärr saknas viljan…I förlängningen är jämställdheten i bolagsstyrelserna också en fråga om demokrati. Eftersom ekonomiska resurser ger reellt politiskt inflytande betyder det att även den politiska makten blir snedvriden till mannens fördel.”

Strukturerna sitter i den genusmedvetnes öga

Strukturerna sitter som man ser här i betraktarens genuskritiska öga

Varför utgår dessa två socialdemokrater (Sylvia Lindgren och Agneta Gille) ifrån att en kvinnas politiska beslut hade gynnat mig som kvinna mer än ett beslut taget av en man. Beror inte det på beslutets karaktär? Nej men just det ja – männen reproducerar ju manliga förtryckarstrukturer – det måste vara därför kvinnor i Sverige idag varken har tillgång till universitetsutbildning eller jobb och inte heller har någon möjlighet att göra sin röst hörd i media. Eller ge ut böcker heller för den delen. Förtrycket är uppenbart för envar som har genuskritiska ögon att se med och en genushjärna att tänka med.

Och slutligen (det finns fler men nu får det räcka för idag) så har vi (s)-motion 2009/10:So507 ”En föräldrautbildning med jämställda föräldrasamtal” med den intressanta informationen: ”Så här ser verkligheten ut. Kvinnor tar ut ca 80 % av föräldraledigheten och två av tre VAB-dagar. Ett av flera sätt att arbeta för ett jämställt samhälle där barn får tillgång till båda sina föräldrar är att redan innan barnets födelse arbeta med jämställda föräldrasamtal. Blivande och nyblivna föräldrar får redan idag föräldrautbildning… Jämställda föräldrasamtal som metod i föräldrautbildningarna skulle kunna ingå som en naturlig del av de förberedelser som föräldrar behöver för planeringen av föräldraledighet, hushållsarbete, omsorg och vårdnad. Genom att lägga ansvaret för detta på föräldrautbildningarna går det att få till bra samtal och att föräldrarna tidigt får möjlighet att reflektera kring sitt föräldraskap och får professionellt stöd i att leva mer jämställt.” ”Professionellt stöd” i att ”leva mer jämställt”?

Vad innehåller statens genusgryta?

Vad innehåller statens genusgryta?

”Ja men hej, jag är certifierad jämställdhets-kommissarie i svenska statens tjänst. Vi har utformat ett hushållsschema här åt er: Olof diskar måndag, onsdag och fredag medan Anna tar övriga dagar, och under den tiden ska Olof ta ut barnen till den lokala lekplatsen och sedan lagar ni maten gemensamt. Fattar ni – GEMENSAMT! Anna hackar lök och morötter medan Olof skalar potatisen. Udda veckor. Jämna veckor gör ni tvärtom. Sedan fyller ni i en statligt utformad självdeklaration här som ni skickar in en gång i månaden så att vi kan följa upp detta! Vi kommer också att montera in en liten webbkamera i er lägenhet – för er egen skull givetvis, så att ni kan följa era egna framsteg. Några frågor? Nä jag tänkte väl det – invändningar bestaffas i sedvanlig ordning med kännbara dagsböter i enlighet med den nya grundlagen – som numera är genuscertifierad.”

Genuspedagog är uppenbarligen det nya framtidsyrket – läs fler inlägg om genus i svenskt utbildningsväsende HÄR!


Mattegenus i det Butlerska vektorrummet

augusti 30, 2009

Genusvetarna tillhör en urartad art

Våra monofyletiska genusvetare tillhör alla en urartad art

Det här var ju mitt längsta blogguppehåll någonsin – 7 dagar. Men det beror på att terminsstart sammanfaller med omtentaperioden och jag har fått prioritera mina lärljungar vilket ju också ska ses som ett led i kampen för ett bättre samhälle, som i övrigt är på nedåtgående trend i folkbildningssammanhang vilket tragiskt nog bidrar till upprätthållandet av statsapparatens byråkratiska regelverk och minutiösa kontroll av medborgarnas mentala verksamhet i ett samhälle där pengarna avdelas, så som sig bör i en högtstående civilisation präglad av andlig upphöjdhet, till att jämna ut de patriarkala strukturerna genom att räkna procenttal för varje offerkategori som kan tänkas ut för statliga forskningspengar i feministernas djupt rubbade medvetande som fortfarande försöker hämta sig från den chockvåg som gick genom etablissemanget den dagen Roks hävdade att män är djur, något som varje biolog jag känner ställer sig oförstående till, eftersom vi alla är djur. Möjligtvis inte genusvetarna då, som snarare tycks vara någon sorts monofyletisk svamp, vilket innebär att de alla härstammar från samma ursprungliga svampart och att inga andra nu levande eller utdöda arter utanför denna grupp har sitt ursprung i denna minst sagt urartade art som kallas för genusvetare.

Apropå procenttal, måste tipsa om en läsvärd artikel i Sydsvenskan (tipstack till QED): ”Kvoteringens magiska siffra”. Citerar sista stycket här: ”Men 40 procent har blivit en magisk siffra i kvoteringspolitiken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har numera målsättningen att, just det, 40 procent av brandkåren skall bestå av kvinnor. För att nå det målet är man beredd att sänka de så kallade fyskraven, en trosviss myndighetschef motiverar detta med att brandskyddet måste ”spegla samhället”. Vilket påminner om hur en rektor för Polishögskolan reflekterade över att polisutbildningen borde vara öppen också för rullstolsburna, de hinder som fanns skulle nog kunna undanröjas. Ett exempel på myndigheten i rollen som curlingförälder, man vill sopa bort alla hinder, alla skall ha tillträde till allt.Tanken är vacker, men problematisk. Om ett bra samhälle är ett samhälle där alla bokstavligt är representerade är utgångspunkten att jag inte riktigt kan lita på att någon av annat kön, sexuell läggning eller annat etniskt ursprung kan företräda mig. Mångfaldsambitionen blir paradoxalt nog att ty sig till sin spegelbild. Det är ingen tvekan om att kön, sexuell läggning eller vilket land man är född i kan utgöra hinder i arbetsliv och karriär. Men jag tror inte att lösningen är det omvända, att räkna de tidigare hindren som merit. ”

Den heterosexuella matrisen

Exempel på heterosexuell matris

Fast frågan är om jag skulle vilja bli representerad av en genusvetare… Innan jag tar ställning till om detta är logiskt möjligt och förenligt med naturlagarna måste jag först ta en titt på vad representationsteorin kan säga mig i ärendet. Representationsteori studerar som bekant abstrakta algebraiska strukturer genom att representera deras element som linjära transformationer i vektorrum och överfört till genusvansinne innebär detta att studera abstrakta patriarkala strukturer som sociala konstruktioner i det genuserade rummet. Konkretiseringen av ett abstrakt algebraiskt objekt genom att beskriva det med hjälp av en matris svarar i Genusland mot den heterosexuella matrisen, som någon gärna får förklara innebörden av, men här är definitionen från wikipedia: Illusionen av en inre genuskärna innefattar synen på handlingarna som ett uttryck för att en individ är en kvinna, istället för att det är det som skapar en kvinna. Denna illusion (föreställningar) (re)produceras diskursivt för att reglera sexualiteten inom den obligatoriska heterosexualiteten, dvs. den samhälleligt dominerande idén att den könsbestämda kroppen måste anta ett med det biologiska könet sammanhängande genus, sexuellt begär och sexuell praktik. Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga.” Genuskärnan är alltså kärnan av genusavbildningen, dvs mängden av element i definitionsmängden (här genusordningen) som avbildas på nollelementet. Genuskärnan utgör alltså nollrummet, och allt utanför det är värderummet och där finns till skillnad från i genuskärnan något av värde att studera.

Och om Judith Butler bara hade läst lite matte och om hon nu velat ändra på något genom sin abstrakta teoribildning hade hon förstås bara inverterat denna matris, som egentligen är en en 2×1-matris då den består av ”två identifierbara kön” och därmed är den en vektor och låter sig inte inverteras, men det förstår givetvis inte Butler som tror att alla matriser är lika kvadratiska som hennes egna hjärnceller. Jag ser här i en gammal artikel i SVD från 2005 en enklare förklaring av matrisen: ”Hon [Judith Butler] talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av kroppar, kön och sexualitet som gör att könsrollerna uppfattas som ”normala””. Det Butler egentligen måste mena, låt mig fixa till hennes teori lite här, är att den heterosexuella matrisen är en egenvektor innehållandes könen , säg v=\left(\begin{array}{c} X\\ Y\end{array}\right) och att denna egenvektor förblir opåverkad, bortsett från en konstant (egenvärdet \lambda ) efter att den matris A som innehåller genusordningen våldfört sig på vektorn (det som Butler felaktigt kallar den heterosexuella matrisen), och värdet på \lambda bestäms av Patriarkatets omfattning. Vi har alltså Av=\lambda v, dvs \left(\begin{array}{cc} a & b\\ c & d\end{array}\right)\cdot \left(\begin{array}{c} X\\ Y\end{array}\right)=\lambda \left(\begin{array}{c} X\\ Y\end{array}\right) där elementen a,b,c,d i A representerar genusordningen som är föränderlig i tid och rum och därför tilldelas olika värden beroende på omständigheterna.

Kleins flaska - en kropp med genus 2

Kleins flaska - en intressant kropp med genus 2

Jag inser just att jag har mer gemensamt med genusvetenskapen än jag anade, och därför måste den störtas med de matematiska metoder som kan överföras till genustrams. Judith Butler är ju riktigt fascinerande: ”Genus är således att betrakta som en social kategori påtvingad en könad kropp. Butler nöjer sig dock inte med det utan menar att själva den dikotomi som uppstår mellan kön och genus i sig är att betrakta som problematisk och den förutsätter att kroppen finns innan den får sin könsbestämda betydelse. Detta medför ett antagande om att verkligheten skapas diskursivt, dvs. genom specifika sätt att tala om, uppfatta och konstruera den sociala världen. Diskursen fungerar som normerande social praktik och verkar genom det tänkande subjektets talhandlingar. Sålunda uppfattas även det biologiska könet genom en samhällelig diskurs, vilket medför att det biologiska könet snarare bör betrakta som lika kulturellt konstruerat som genus, då kön alltid redan är genus. Utifrån detta finns det således ingen anledning att separera på kön och genus eftersom genus refererar och förhåller sig till ett redan existerande genussystem, inte ett ”underliggande” kön. Butler lyckas därmed upphäva distinktionen mellan natur och kultur respektive kropp och identitet. Det biologiska könet blir relevant genom genusfunktionen och genus är den faktor genom vilken förtrycket verkar på människan. Om genus inte är knutet till kön, blir genus ett slags handling som kan sprida sig över de gränserna som påläggs könens skenbart binära karaktär.” Att ”kroppen finns innan den får sin könsbestämda betydelse” är alltså problematiskt – ha ha 🙂 ja, det kan jag tänka mig är ett riktigt dilemma för genusvetarna! Men vad är genusfunktionen och varför har jag inte stött på den tidigare? Är genusfunktionen matrisen A ovan som verkar på den heterosexuella egenvektorn? Måsta vara så – äntligen börjar jag fatta vad genusvetarna sysslar med!!! 🙂

En feministisk intersektionell analys är lösningen på Allt!

En feministisk intersektionell analys är lösningen på allt!

Apropå genus så måste jag ju fortsätta skriva om DEJA:s rapport. Man försvarar för det första sin undersökning av skillnader i prestationer (för det ingick ju i kommittédirektivet) med att det bidrar till förståelsen av hur genus konstrueras, sid 203: ”Att undersöka den generella könsskillnaden kan ändå hävdas vara analytiskt/teoretiskt intressant därför att insikter om vari denna består kan hjälpa oss att förstås både vilka generella mekanismer som bidrar till elevers prestationer och hur genus konstrueras.” Den analys finns inte idag av ett samhällsfenomen där inte genusteori om könsmaktsordning och ”görandet av kön” är en pusselbit för den grundläggande förståelsen av fenomenet. Sid 206: ”De statistiska analyserna pekar sammanfattningsvis på att åtminstone en del av förklaringen ligger i att flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet. Den sista slutsatsen leder rapportförfattarna till nya frågor om varför pojkar arbetar mindre och man konstaterar att det är i attityder och förhållningssätt kopplade till manlighet och kvinnlighet som svaren på frågan om könsskillnaderna orsak sannolikt måste sökas.” och (sid 237): ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism... I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat… En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har en avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan. Fast om nu högre studier leder till ökade möjligheter till pengar, makt och inflytande – hur kan då antipluggkulturen bland pojkarna producera en könsmaktsordning längre fram? Borde inte alla hemliga manliga nätverk inviga pojkarna i hemliga pluggklubbar eftersom de vet att högre studier leder till framgång? Finns det inte en manlig sammansvärjning längre? Och är det plötsligt OK att i Genussverige framställa pojkar som offer om den föreslagna åtgärden mot orättvisan innebär att man avskaffar maskulinitet? Ändamålen helgar medlen.

Lösningen på försämrade prestationer bland svenska elever är avskaffandet av maskuliniteten

Lösningen på försämrade prestationer bland svenska elever är avskaffandet av maskuliniteten

Genusvetarna vill alltså hjälpa pojkarna i skolarbetet genom att eliminera den manliga identiteten. Så att de får ännu bättre möjligheter att göra karriär. Jag måste ha missbedömt genusvetarnas goda vilja… Men sedan kvoterar man bort dem med lite lagstiftning ju, det viktiga är att alla antar exakt samma attityd till skolarbetet och annat. Något man påpekar inte ser så bra ut idag (sid 211): ”I ytterligare en rapport från Skolverket (2004 b) där variation analyseras visas att flickor utgör 89 procent av dem som både har mycket goda betyg och ger uttryck för bland annat de demokratiska värderingar som också är en del av skolans mål.” Pojkarna vill alltså inte få sin maskulina identitet avskaffad, något som väl kan antas ingå i de demokratiska värderingarna som ju utgår ifrån att könet är en social konstruktion. Hur ska vi avmaskulinisera pojkarna så att de börjar plugga? Jag hade för mig att testosteronet ger en tävlingsinstinkt som visst leder pojkarna till målmedvetet pluggande.  Men så specificerar man lite på sid 240: ”För det första så synes maskulinitet, i vart fall i den västerländska kulturen, formas i en viss motsättning till de ideal som gäller i skolan eller till och med i motsättning till skolan som institution.” Just det ja – idealen i svensk skola – ”värdegrunden” och ”genusordningen” som vill avskaffa den manliga identiteten och utplåna könet med mera – är det konstigt att maskuliniteten ”formas i motsättning till de ideal som gäller i skolan”? Frågan är då: ska vi avskaffa könet eller få ordning på skolan – vilket har bäst utsikt att lyckas, och vilket är mest humant?

Och den psykiska ohälsan då enligt DEJA-rapporten? Givetvis spelar genusordningen in här – det har givetvis en avgörande roll, frågan är bara varför eleverna mår sämre nu än förut, när man inte hade ett helt genusartilleri att sätta in för att få in mänskligheten på rätt spår? I ärlighetens namn ger man en kompletterande förklaring genom att citera från avsnittet om ungdomars hälsa i Socialstyrelsens Folkhälsorapport för 2009 (sid 248): ”Individualiseringen har ökat bland dagens ungdomar, vilket innebär en utveckling där människor prioriterar sina egna mål i livet framför till exempel tradition, religion och nationens eller gruppens intressen. Den vetenskapliga litteraturen ger ett visst stöd för att individualisering och andra närliggande kulturella förändringar kan ha bidragit till ökningen av psykiska besvär.[19]. I den så kallade World Value Study genomförs upprepade enkätundersökningar av vuxnas värderingar i nästan 100 länder [21]. De värderingar som skiljer sig mest åt mellan länderna sammanfattats i två dimensioner. I den första ställs en positiv attityd till traditionella auktoriteter såsom Gud, den egna nationen och föräldrarna mot en uppfattning som är mer i frågasättande och sekulär, det vill säga icke-kyrklig. I den andra dimensionen ställs människors inriktning mot överlevnad och materiella villkor mot en strävan mot individuellt självförverkligande. Svenskar har enligt denna studie högst grad av i frågasättande och sekulära värderingar, och störst strävan till självförverkligande.”

Har terapisoffan ersatt skolbänken?

Har terapisoffan ersatt skolbänken?

Lästips (från 1998): Om Jonas Frykman (professor i etnologi) och skolan (tipstack till Mats): ”Jonas Frykman försöker hitta förklaringar inom skolan och kommer till en helt annan slutsats. Han menar att ointresset för att läsa vidare grundläggs i den individcentrerade svenska skolan, i dess kultur och sätt att arbeta. Framåtrörelse saknas. Dagens skola har en helt annan inriktning. Här finns inte kollektivet och de givna reglerna i centrum utan just individerna och deras personliga förutsättningar. Frykman säger: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik. Med sin extrema individorientering låser den eleverna vid deras ursprungsidentitet. De berövas leken med alternativa identiteter, dagens elevroll rymmer inget annat än att vara ”sig själv”… Men varför är skolan så historielös, varför underkänna sina egna erfarenheter? Det finns ju en gedigen kunskap om vad som fungerar. Varför inte använda den? Jag efterlyser en skola med spelplanskaraktär, där lärandet står i centrum.”

Nu måste man istället fixa till allt i efterhand (men än finns det hopp) eftersom man sänkte kraven för inte kränka någon och för att ge eleven mer tid att ”finna sig själv” och grubbla över sin roll i Universum och välja sin identitet oberoende av något annat,  men som vi vet kan för många valmöjligheter faktiskt förvirra (The Paradox of Choice).


Dags att söka anslag!

juni 4, 2009

Nu är det snart dags att söka postdoc från VR. Som ni alla vet gjorde jag min förra ansökan via SVD eftersom jag utgick ifrån att VR:s ledamöter läser denna tidning. Jag fick som bekant svar , och fick tillfälle att förklara läget, men efter det har jag inte fått något besked i ärendet. Jag tänkte därför satsa på  den nya omgången utlysningar nu, och ämnet tänkte jag skulle vara ”Min blogg ur ett genusperspektiv”. Bloggar är ju senaste trenden och läses av många, så jag utgår ifrån att VR:s ledmöter läser min ansökan här så att jag inte behöver använda papper och bidra till miljöförstöringen och den globala uppvärmningen nu när koldioxidhalten redan överstiger det församlade genusetablissemangets IQ.

Min arbetsplats på institutionen

Min arbetsplats på institutionen

Denna gången ska jag vässa min ansökan med en nyinköpt knivslipare från Clas Ohlsson och dessutom köpa in ett extra kullager för lägsta möjliga friktionsförlust mot meningsmotståndarna för min blogg behöver verkligen granskas. Jag hoppas inte den hamnat i SÄPOs register utan att de meddelat mig, för i så fall gör de sig skyldiga till den tredje härskartekniken: undanhållande av information! Och jag behöver denna information till min blogg-genuspostdoc. Tanjas blogg ur ett genusperspektiv är nämligen det nya framtidsämnet – både tvärvetenskapligt och allomfattande. Jag gör inte anspråk på annat än att tillhandahålla den Yttersta Sanningen om Allt, där Allt utgör komplementmängden till tomma intet och där tomma intet utgörs av allt genusvetenskapligt svammel, skriftligt såväl som muntligt framfört, från 70-talet och framåt. Eftersom detta är exkluderat ur definitionen är det extra intressant att granska bloggen ur ett genusperspektiv eftersom detta då måste läggas på ovanifrån – på ca 20 kilometers höjd från Matematiska institutionen – min arbetsplats och andra hem i världen, och med en ännu okänd graders vinkel så att genusperspektivet inte reflekteras tillbaka upp genom hålet i ozonlagret och försvinner för alltid. Detta kräver experimentell utrustning som kostar 20 miljoner, men vad är väl denna struntsumma när vi talar om en äkta genusgranskning!? Vari ligger då den största utmaningen? För er som inte fattat så är alltså projektbeskrivningen påbörjad sedan länge. Enligt Heisenbergs osäkerhetsprincip kan man som bekant inte samtidigt med godtycklig precision bestämma min bloggs position q och dess rörelsemängd p, eller låt oss säga hastighet eftersom röreslemängden ju är produkten av massan och hastigheten, även om massfrågan är intressant eftersom den handlar om hur tung min blogg egentligen är.

Det reglerbara motståndet i min dator

Det reglerbara genusmotståndet i min dator

Exakt var befinner sig bloggen då, om vi känner till den hastighet med vilken genuskritiken kablas ut? Det kan man alltså inte veta av rent principiella skäl enligt kvantmekanikens fundamenta. Däremot kan man ge en ungefärlig uppskattning av läget, och denna uppskattning (tack!) kommer huvudsakligen från de svenska medborgarna, som alltså inte vill ha genusperspektivet på min blogg, utan snarare vill att bloggen ska avfärda det med hjälp av en fiberoptisk kabel med inbyggd reflektor i mitt bredband som jag ordnat med min tekniska kompetens. Det var för att gräva ut kablarna och fixa detta som jag var förbi min favoritaffär Clas Ohlsson för lämpligt utrustning. Den som är intresserad bör inhandla ett stetoskop, en mp3-spelare, en skruvmejsel, små glaskulor, en skärbräda i smält plast, en pyrograf, en brödrost, en röd picknikfilt och en printer – allt detta får plats i Clas Ohlssons egen ihopfällbara ryggsäck i trä så oroa er inte för transportfrågan. Jag kan av säkerhetsskäl inte gå in på hur ni genom att använda detta kan fixa till ert bredband men en teknisk användarmanual ligger på den krypterade containern på mitt USB-minne som jag klistat fast på mig själv med Clas Ohlssons dubbelhäftande tejp och kan tas fram vid behov. Jag har även lagt in en virtuell potentiometer, alltså en reglerbar resistor i den krypterade partitionen av hårddisken, som effektivt hindrar genusvansinnet från att ta sig fram, och som bekant beräknas detta motstånd som kvoten mellan spänningen och strömmen i enlighet med Ohms lag.

Hur granskar man då min blogg ur ett genusperspektiv när detta reflekteras bort i kablarna, inte låter sig pådyvlas ovanifrån pga ozonhålet, inte kan lägesbestämmas i det ögonblick ett nytt genuskritiskt inlägg dyker upp, och samtidigt har ett inbyggt motstånd och, vilket jag glömde att nämna, en strömförande spole som ger den genusfrälste besökaren en elektrisk stöt likt den man får av en strömförande perkulator som brygger det ovetande morgonkaffet. Och det är också en utmaning här, även om den ligger aningen i periferin: har morgonkaffet ett medvetande, i synnerhet ett genusmedvetande, och finns det gradskillnader av medvetande? Är min blogg medveten om sin egen existens, och är den då medveten om den utvidgade självdeklaration vad gäller genusperspektivet som den måste skriva under för att inte vara illegal?

Plattkondensatorn

Plattkondensatorn med ett lagrat genusperspektiv som ska urladdas på Patriarkatet

Jag vill också införa några helt nya och banbrytande begrepp i min forskning, till de viktigaste hör: ”Genuskapacitans”, men istället för att avse förmågan att lagra elektrisk laddning ska denna kapacitans ange förmågan att lagra genusperspektiv i en godtycklig komponent och i detta syfte måste jag konstruera en genuskondensator, en sorts plattkondensator där den relativa permittiviteten för materialet mellan plattorna helst ska var oändlig för att öka kapacitansen. Denna kondensator ska sedan kortslutas och urladdas på Patriarkatet. Möjligtvis kan denna del av mitt forskningsprojekt ses som en delmängd av det kreativa flödet på Konstfack. Och apropå flöden så vill jag även införa det nya begreppet ”Genusflödesintegral” – med denna som verktyg integreras alla genusperspektiv med hjälp av en liten modifiering av Navier-Stokes ekvationer, något som förvisso raserar hela den matematiska fysikens giltighet vad gäller övriga och mer triviala tillämpningar inom strömningsmekanik, men som på sikt trots allt leder till en sammansmältning av genusämnet och resten av alla andra vetenskaper, åtminstone ytligt sett för den oinsatte och hydrostatiske betraktaren vars hjärnsubstans alltså befinner sig i evig vila. Hur detta är kopplat till min blogg återstår att se, men jag inser nu att min projektbeskrivning börjar bli lite för lång, så jag får fortsätta den på ett nästa blogginlägg! 🙂

Jag har ett nytt banbrytande forskningsprojekt på gång!

Jag har ett nytt banbrytande forskningsprojekt på gång! Här ger jag en kortfattad presentation.


SVD uppmärksammar relevanta frågor

maj 16, 2009

Igår skrev Sanna Rayman en bra och intressant  ledare i  SVD om sin syn på coaching i värdegrundsfrågor samt medvetandegörandet av härskartekniker. Hon beskriver hur hon själv blivit utsatt (ja, utsatt är rätta ordet – mitt ordval)  för detta på en tidigare arbetsplats: ”En gemensam värdegrund och organisationsstruktur skulle mejslas fram på min arbetsplats med sisådär fem anställda. Varför begrep jag inte. Kunde vi inte bara jobba, liksom?…..Nu tänker jag våga mig på att föra en grupptalan. Gruppen jag menar är alla vi som inte vill jämföras med bojar. Vi som vill slippa att utbildas om härskartekniker. Vi som avskyr att gruppcoachas om värdegrunder. Vi som ogillar att medvetandegöras om genusstrukturer i kontorslandskapen. Vi som hatar att teambuildas av fan och hans queera moster.Kort sagt, jag talar nu för alla de som gillar att…eh…jobba på jobbet. Det enda vi ber om är att ni i den andra gruppen ska lämna oss i fred. Låt oss bara jobba. Snälla?”

Det är kul att labba

Det är kul med experiment - men i kemi och fysik!

Genus-och värdegrundsmaffian har tagit över på arbetsplatserna – är det konstigt att folk blir utbrända? Inte bara att de inte hinner utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, utan de måste också i sitt arbete hinna tillämpa de genusvetenskapliga teoriernas senaste trender. I SOU 2006:75 (slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan) sägs uttryckligen (sidan 19) att ”förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”, och detta ”könspolitiska projekt” styrs naturligtvis av genusvetarnas ”forskningsresultat”, eller snarare deras experimentlusta.

Övervakning och kontroll - det gäller att börja tidigt

Övervakning och kontroll - det gäller att börja tidigt

I samma slutbetänkande presenteras enkätsvar där förskolepersonal uppger att man känner sig stressad av alla genus-och värdegrundsdirektiv man fått, bla skrev en förskolelärare i utvärderingen att hon kände sig otillräcklig för ”ibland missar jag genusperspektivet vid påklädningen av barnen” (!) Åter andra kände sig stressade över all den tid som går åt att gå igenom alla videoinspelningar av barnen som gjorts och som måste  dokumenteras, diskuteras och utvärderas eftersom förskolan valt att ta emot de öronmärkta genuspengar som  kommunen tillhandahåller om man tar in en genuspedagog som regelbunder besöker förskolan.

Samma signaler kommer från skolvärlden där lärare knappt hinner undervisa på grund av alla nya uppgifter av denna karaktär som numera ingår i deras arbetsuppgifter. Allt detta ska sedan ska dokumenteras, utvärderas och ”problematiseras” och denna utvärdering och problematisering, oavsett innebörd, kommer att utgöra grund för fortsatt arbete i samma frågor. Att exempelvis integrera genusperspektivet och värdegrundsfrågor i alla skolämnen är i sig ett helt nytt ämne och något som ingen riktigt vet hur det ska gå till. När ska den ämnesspecifika kunskapsförmedlingen äga rum?

Var ligger Värdegrundscentrum?

Var ligger Värdegrunds-centrum?

Med motiveringen att ungdomar har dåligt självförtroende (vilket kan leda till oönskat beteende naturligtvis) vill till exempel Värdegrundscentrum vid Umeå Universitet (som ansvarat för den satsning som Utbildningsdepartementet gjort i syfte att höja skolpersonalens jämställdhetskompetens år 2003) åtgärda detta genom att tilldela medel till diverse projekt ( tex och 75 000 kr för projektet ”Film om Härskartekniker, i syfte att stödja produktionen av en film som belyser användningen av härskartekniker bland ungdomar och i skolan”, vidare 66 500 kr för projektet ”Jämställdhet i skolan, i syfte att starta en jämställdhetsgrupp med fokus på kvinnliga elevers syn på idrott” och 37 000 kr för projektet ”Stärka flickors självförtroende” ), och observera att dessa medel enbart tilldelats kommuner som nominerat en person att gå kursen ”Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap” som ges vid Värdegrundscentrum Umeå Universitet.  Kan man förresten disputera i värdegrundsfrågor, eller bli professor i värdegrund? Måste kolla upp det! 🙂

Självklart har lärarna fullt upp när även allt detta ska ingå i deras arbetsuppgifter! Eleverna hade säkert fått en skjuts i självförtroendet av att lyckas prestera bra i skolämnena också – kanske är det där satsningarna bör göras? Jag har själv sett hur aha-upplevelsen hos elever som äntligen har förstått hur man beräknar sönderfalls-konstanten eller lyckats lösa en andragradsekvation gett en väldigt positiv inverkan på deras självkänsla med allt vad det innebär – även vad gäller bemötandet av andra, eftersom en viss känsla av frustration försvunnit. En bra början till värdegrundsarbete är alltså en satsning på ämneskunskaper, till exempel i matematik (eftersom många anser det vara det svåraste ämnet)! 🙂

Åter till genusproblematiken, från dagis till skola och vidare till universiteten, genusvetarna förföljer oss överallt och livet igenom. Vid Göteborgs Universitets Filosofiska institution kom påbud uppifrån om att genusperspektivet måste införas på varje kurs i utbildningen, detta fann jag på Axessbloggen här. Hur införlivar man ett genusperspektiv på Anselms gudsbevis? Genusexperten kunde inte svara på hur detta skulle gå till. Ur Lundbergs blogginlägg: ”I stället ombads lärarkollegiet brainstorma och själva inkomma med förslag, varpå en av förslagets tillskyndare påpekade att även om nu inte Anselms gudsbevis i sig är så genusrelaterat, kanske man ändå kan anlägga en genusvinkling på det faktum att vi betraktar Anselms grubbel över gud som filosofi medan mycket av kvinnors grubbel inte uppfattats som filosofi.”

Aspekter på manligt och kvinnligt i en atom

Aspekter på manligt och kvinnligt i atom

Och hur tänkte man införa genusperspektiv på Fysikum vid Lunds Universitet, som ingår i genuscerifieringsprojektet? För det handlar inte om bemötandet av studenter (detta kallas nämligen ”könsmedveten pedagogik”) utan ”genusperspektiv i undervisningen” handlar om att få in genusperspektivet i det konkreta kursinnehållet! Då vanligt folk inte har terminologin klar för sig tror många felaktigt att genusperspektivet handlar om bemötandet (vilket är relevant naturligtvis), men det gör det alltså inte, vilket framgår av projektrapporten. Universitetslärarna ska ägna sig åt att syna sina egna fördomar och lova bot och bättring genom en ”utvidgad självdeklaration” och behöver jag nämna vilken institution i Lund som ska agera ”oberoende kontrollenhet”? 🙂

Patriarkatet tänker förmörka vår tillvaro totalt år 2126

Patriarkatet tänker förmörka vår tillvaro totalt år 2126

De som ska ”utbilda” oss i hur vi ska tänka och handla har utvidgat sina domäner och byggt upp ett tjänstemannavälde med genus-och värdegrundsbyråkrater vars yrkesutövande definitivt inte lär påverkas av någon lågkonjunktur. Tvärtom, nu behövs genusvetarna mer än någonsin – det var ju Patriarkatet som iscensatte lågkonjunkturen, liksom krig, elände, hungersnöd, Tsunamin, den partiella solförmörkelsen 2006, liksom den 2008, och de planerar redan att förmörka hela Sverige med den totala solförmörkelse som enligt planerna kommer att äga rum 2126!


Frågan som vi snart inte får ställa

april 11, 2009

Varför - en sällan ställd fråga

"Varför?" en sällan ställd fråga

Precis som man år ut och år in nu diskuterat och debatterat hur vi ska få integrationen att fungera (eftersom alla tycks vara överens om att den uppenbarligen inte gör det), medan den ursprungliga frågeställningen ”Ska vi ha en mångkultur?” eller ”Varför ska vi ha en mångkultur?” inte längre finns på kartan, på samma sätt kommer det inom en snar framtid att bli med genusfrågan. Vi kan och får i dagsläget än så länge (med viss risk för repressalier beroende på vem som opponerar sig eller ställer frågan) ifrågasätta införandet av ”genusperspektivet” (så som genusforskarna teoretiserar kring detta) inom alla områden. Men det lär inte dröja länge förrän situationen blir sådan att den enda tillåtna frågeställningen blir:

Hur ska vi få integreringen av genusperspektivet att fungera inom alla samhällssfärer?” Inte varför. Varför detta måste ske till varje pris, eller om det gagnar något eller någon, utom möjligtvis genusvetarnas karriär.

Som man nyligen uppmärksammat i media så avtar ju integrationen med antalet politiskt styrda insatser och myndigheter som jobbar med detsamma. Och professorn i etnologi Karl-Olov Arnstberg har redan tidigare konstaterat: ”Sverige är det land i Europa som satsat hårdast på integration och samtidigt visar upp en långt gången segregation”. Och på samma sätt lär den växande genusindustrin möta en del motstånd i form av ”dåliga resultat”, som man otvivelaktigt kommer att tolka som en bekräftelse på den bärande tesen om könsmaktsordningen, patriarkatet och de diskriminerande maktstrukturerna, vilket kommer att rendera än mer forskningsanslag och panikåtgärder i form av nya genusinstitut och fler och fler påtvingade åtgärder från experter inom området.

Men medan man i mångkulturfrågan vädjar till människans inneboende godhet och vilja att hjälpa andra människor, så vänder sig genusvetarna till….ja, vad? Den inneboende dumheten? Konflikträdslan? Fegheten och naiviteten? Avsaknaden av mod att ifrågasätta det man inte tror på? Tron på att allt som är nytt med nödvändighet alltid är bra? Eller kanske tron på jämställdhet, eller snarare – tron på att genusforskningen leder till eller verkar för jämställdhet?

Möjligtvis allt utom det sistnämnda: genusforskarna vill nämligen inte att deras verksamhet kopplas till praktiskt jämställdhetsarbete för mycket – det skulle undergräva forskningsfältets legitimitet!

Är trippeltorusen med genus 3 ett jämställt matematisk objekt?

Är trippeltorusen (med genus 3) ett jämställt matematisk objekt?

Ja, tro det eller ej, med det är vad genusforskare (under rubriken ”Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?”) för fram i det politiska nyhetsbrevet Genusperspektiv som ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning: Jämställdhetsarbetet bygger ofta på heteronormativitet, etnocentrism och bristande förståelse för intersektionella perspektiv…. En poäng med genusbegreppet är att det inte bara rymmer män och kvinnor utan olika sorters maskuliniteter och femininiteter. Om det är så att genusforskning blir synonymt med jämställdhetsforskning eller jämställdhetsintegrering så har vi ett problem eftersom alla vet att jämställdhetspolitik handlar om två dikotoma kön som har en relation till varandra.” (sid 9, svarar mot sid 5 i pdf:en)

”Olika sorters maskuliniteter och femininiteter” – pratar genusforskarna möjligtvis om individer? Menar de att de insett att vi alla är olika individer? Men givetvis ändå klassificerade efter olika, fast fler än två, kön – vad ska de annars ”problematisera” kring i sin forskning? Men klart är att politiseringen i form av praktiskt jämställdhetsarbete har inneburit ett problem för genusvetenskapens legitimitet: ”I processen för att vinna legitimitet i vetenskapssamhället har ett avståndstagande från politiken och ett fokus på grundforsknings-frågor varit centralt.” (sid 8). Och det är denna grundforskning som ska spridas ut i samhället och komma alla till gagn, i enlighet med Nationella genussekretariatets uppdrag. Ett uppdrag separat från det om jämställdhetsintegrering, som är praktiskt politiskt arbete.

Och bilden bekräftas av hur Genusforskarförbundet beklagar sig över Alliansens forskningsproposition för 2009-2012 (sid 11, svarar mot sid 6 i pdf:en): ”Genusforskningen är inte bortglömd i årets forskningsproposition, men bilden av genusforskningen och vad den är bra för är både snäv och föråldrad. I årets proposition blir genusforskningen åter liktydig med jämställdhetssträvanden och åtgärder mot diskriminering. En beklaglig tillbakagång som kastar det genusvetenskapliga fältet 15 år tillbaka i tiden.”

Måste allt offentligt vansinne utgå ifrån Sverige?

Måste allt offentligt vansinne utgå ifrån Sverige?

Ifrågasättandet av genusindustrin som företeelse måste därför ske nu, innan den förankrats fullständigt och vuxit sig så pass stor att dess existens inte längre kan ifrågasättas, utan endast metoderna på modet inom denna jätteindustri får diskuteras öppet. Varför vi skulle ha denna genusindustri till varje pris egentligen, ja det vet ingen längre, det kan ingen förklara för framtidens undrande barn – det bara blev så. Sverige ville som vanligt vara världsledande och leda vansinnesligan. Allt vi gör är ju bäst, det vet alla och det får inte heller ifrågasättas eftersom våra intentioner alltid är goda och därmed är alla handlingar motiverade, vi vet bäst hur ett samhälle ska byggas, Sverige är ju som alla vet redan idag UA (utan anmärkning) på alla områden.


%d bloggare gillar detta: